Σκυρόδεμα με ανακυκλωμένο ελαστικό για δάπεδα αθλοπαιδιών Concrete modified with recycled rubber for use in schoolyard

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σκυρόδεμα με ανακυκλωμένο ελαστικό για δάπεδα αθλοπαιδιών Concrete modified with recycled rubber for use in schoolyard"

Transcript

1 Σκυρόδεμα με ανακυκλωμένο ελαστικό για δάπεδα αθλοπαιδιών Concrete modified with recycled rubber for use in schoolyard surfaces Αλέξανδρος ΜΠΑΤΣΙΟΣ 1, Ιωάννα ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 2, Θεοφάνης ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 3, Γεώργιος ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ 4, Σοφία ΜΑΥΡΙΔΟΥ 5, Βασίλης ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 6 Λέξεις κλειδιά: σκυρόδεμα, ανακυκλωμένa ελαστικά αυτοκινήτων, κατακόρυφες αντιδράσεις εδάφους ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στόχο της παρούσας εργασίας αποτέλεσε η δυνατότητα χρήσης ανακυκλωμένου ελασιικ ού υλικού από τα απόβλητα ελασιι κών αυτοκινήτου σε μίγματα σκυροδέματος για την κατασκευή δαπέδων αθλοπαιδιών. Τα αποτελέσματα έδειξαν όιι τα τροποποιημένα με ανακυκλωμένο ελασιικ ό σκυροδέματα παρουσιάζουν σχειικ ά μειωμένα μηχανικά χαρακτηριστικά εν σχέσει με τα αντίσιοιχ α των συμβαιικ ών μιγμάτων. Παράλληλα, σιις μετρήσεις στο δυναμοδάπεδο παρουστάστεκε μείωση της απόλυτης ιιμ ής της κατακόρυφης αντίδρασης του εδάφους με παράλληλη καθυστέρηση στο χρόνο ηκδήλωσης της μέγτστης ιιμ ής της. ABSTRACT: The aim of this paper was to examine the possible use of recycled rubber from worn automobile tires in concrete for the production of school yard surfaces. Laboratory results showed a relative loss in mechanical strengths of such mixtures compared to the ones of the conventional ones. Moreover, values of maximum vertical ground reaction forces were found to be smaller compared to the ones of conventional mixtures, while the time to achieve the maximum of vgrf value delays. 1 ΕΕΔΙΠ Τμήμα Πολιιι κών Μηχανικών Α.Π.Θ., 2 Καθηγήιρι α Τμήμα Πολττικών Μηχανικών Α.Π.Θ., 3 Διπλ. Πολιιι κός Μηχανικός Α.Π.Θ 4 Προπτυχ. Φοττητής Πολττικός Μηχανικός, Α.Π.Θ. 5 Υποψ. Διδακτ., Τμήμα Πολττικών Mηχανικών Α.Π.Θ, 6 Υποψ. Διδάκτ. Τ.Ε.Φ.Α.Α Α.Π.Θ, 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/1/ 29, Πάφος, Κύπρος 1

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ικανότητα για αποτελεσμαιικ ή προσγείωση με τα πόδια, είναι βασικής σημασίας για την ασφαλή συμμετοχή των παιδιών σε ποικίλες παιγνιώδεις και αθληιικές δρασιηριότετες. Οι ισχυρές δυνάμεις που αναπτύσσονται σιις αρθρώσεις κατά την κρούση δημιουργούν προϋποθέσεις για τραυματισμούς. Το μέγεθος των δυνάμεων αντίδρασης του εδάφους σε ενήλικες, καίνεται να αυξάνειαι, καθώς η ταχύτητα της κρούσης αυξάνει (McNitt-Gray, 1991). Οι μέγιστες δυνάμεις αντίδρασης του εδάφους κατά την εκτέλεση μιας απλής προσγείωσης μετά από πτώση από ύψος, αυξάνοντατ σταδιακά από 3 φορές το σωματικό βάρος (ύψος πτώσης 5 εκ.) μέχρι και 12 φορές το σωματικό βάρος (ύψος πτώσης 2 μ)., (Gross & Nelson, 1987;Hyoku, et al., 1984; Nigg, Denoth, & Neukomm,1981; Valiant & Cavanagh, 1983). Οι McKay, Tsang, Heinoen, MacKelvie, Sanderson & Khan (25), εξετάζοντας, με δυναμοδάπεδο ιις ανιιδράσεις που αναπτύσσονται από το έδαφος κατά την εκτέλεση αλμάτων ύψους 1, 3 και 5 cm, σε μαθητές ηλικίας 8,3 έως 11,7 ετών, βρήκαν όιι αναπτύσσονιαι κατακόρυφες ανιι δράσεις έως και 1 φορές το βάρος του σώματος. Το πρόβλημα ανιιμε τωπίζειαι σήμερα μόνο μερικώς, με κατάλληλα υποδήματα και με ειδικά συνθετικά δάπεδα με υψηλό όμως κόστος κατασκευής. Στην παρούσα εργασία εξετάζειαι η δυνατότητα ανιι μετώπισης του προβλήματος με χρήση δαπέδων σκυροδέματος με ανακυκλωμένο ελασιικό ως αδρανές υλικό. Στην Ελλάδα οι ετήσιες ποσότητες φθαρμένων ελαστικών ανέρχονιαι σε περισσότερους από 58.5 τόνους. Σύμφωνα με το υπ αριθμόν 19/75/24 Προεδρικό Δτάταγμα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, η αρμόδια αρχή ηπιβάλλει μέτρα διοικηιικ ά και νομοθειικά για την ανακύκλωση και αξιοποίηση των ελασιικών αποβλήτων με στόχο την αξιοποίηση τουλάχιστον του 65% και ταυτόχρονη ανακύκλωση του 1% της συνολικής τους ποσότητας από το τέλος του Ιουλίου του 26 (ΠΔ, 26). Τα φθαρμένα ελαστικά αυιοκινήτων επεξεργάζονται παρέχοντας τρίμματα διαφόρων κοκκομειρι κών διαβαθμίσεων μέσω είτε μηχανικής είτε κρυογενούς κοκκοποίησης ( Κανακόπουλος, 25). Το παραγόμενο προϊόν χρησιμοποιείται ως εναλλακτικό καύσιμο σιις τσιμεντοβιομηχανίες και για την παραγωγή ελεκτρικής ενέργειας ενώ έχουν πραγμαιοπ οιεθεί και εξακολουθούν να πραγμαιοπ οιούνται παγκοσμίως μελέτες σχετικά με την αξιοποίησή τους σε σκυροδέματα καθώς και σε προϊόντα τσιμέντου ειδικών εφαρμογών (Topçu, I.B. 1995, Siddique and Naik, 24, Oikonomou and Mavridou, 28). Η παρούσα εργασία, η οποία αποτελεί συμπλήρωση και επέκταση παλατότερης εργασίας με αντικείμενο τη μελέτη σκυροδέματος με ανακυκλωμένο ελασιικ ό για δάπεδα αυλών σχολικών κτιρίων (Μπάτσιος κ.α, 28) εξετάζει τη δυνατότητα προσθήκης ελασιι κών αυιοκινήτου, είτε ως υλικό ανιι κατάστασης των φυσικών αδρανών του σκυροδέματος είτε ως πρόσθετο αδρανές υλικό για την κατασκευή δαπέδων αθλοπαιδιών με τους παρακάτω στόχους: 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/1/ 29, Πάφος, Κύπρος 2

3 1. Να καθορισθεί η πυκνότητα και η κοκκομειρι κή διαβάθμιθη του τεμαχισμένου ελασιικού 2. Να καθορισθούν μίγματα σκυροδέματος με συγκεκριμένες ιδιόιειε ς 3. Να αξιολογηθούν οι ιδτότετες του τροποποιημένου με ανακυκλωμένο ελασιι κό σκυροδέματος κατ τέλος 4. Να καθοριστεί η κατακόρυφη αντίδραση σε διάφορα είδη αλμάτων. Υλικά, συνθέσεις ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Για το σκοπό της εργασίας παρασκευάθθηκαν μίγματα σκυροδέματος κατηγορίας C16/2 με χρήση ισιμ έντου CEM IV 32.5Ν και CEM I 42.5, αδρανών υλικών διαφόρων κοκκομειρικ ών διαβαθμίσεων (άμμος-ρύζι-γαρμπίλι), ανακυκλωμένου ελασιικ ού, ειδικού πρόσμικτου Glenium 51 της BASF HELLAS S.A και νερού. Το τσιμέντο αποτέλεσε προσφορά της εταιρείας ΤΙΤΑΝ Α.Ε. Η προμήθεια ιου ανακυκλωμένου ελασιικ ού έγινε από το εργοστάστο ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΑΒΕΕ με έδρα ιις Λιβανάτες Λοκρίδος του νομού Φθιώιιδα ς καθώς και από τη μονάδα επεξεργασίας και τεμαχισμού ελασιικ ών HELESI Α.Ε που εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ Κομοτηνής. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας χρησιμοποιήθηκε ανακυκλωμένο ελασιικ ό 3 κοκκομειρικ ών διαβαθμίσεων: - 4 mm, 2-8 mm και 8-16 mm. (Εικ.1). Το ειδικό βάρος του ελασιικ ού υπολογίθθηκη εργαστηριακά ίσο με 1gr/cm 3 ενώ η υδατοαπορρόφησή του βρέθηκε μηδενική. Το ειδικό βάρος των φυσικών ασβεστολιθικών αδρανών υπολογίθθηκη ίθο μη 2.65gr/cm 3. Εικόνα 1. Λάστιχο μέγιστου κόκκου 16mm 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/1/ 29, Πάφος, Κύπρος 3

4 Συγκεκριμένα το ανακυκλωμένο ελαστικό τοποθετήθηκε σιις διάφορες συνθέσεις ως εξής : Α) ανιι κατάσταση της άμμου του συμβαιικού αναμίγματος σε ποσοστό 3% κ.ο με ανακυκλωμένο ελασιικό αυτοκινήτων αντίσιοιχης κοκκομετρίας Β) ανιικα τάσταση της άμμου και του ρυζιού σε ποσοστό 15% έκαστο κ.ο με ανακυκλωμένο ελασιικό αυτοκινήτων αντίσιοιχης κοκκομετρίας Γ) ανιικα τάσταση της άμμου, του ρυζιού και του γαρμπιλιού σε ποσοστό 15% έκαστο κατ όγκο με ανακυκλωμένο ελασιικό αυτοκινήτων αντίσιοι χης κοκκομετρίας (15%- 15%-15%) κατ τέλος Δ) επιπλέον προθθήκη 3% κ.ο ανακυκλωμένου ελασιικ ού αυτοκινήτων, κοκκομετρίας άμμου, σιις αρχικές συνσέσεις ιου μάρτυρα (control). Για οργανωιικ ούς λόγους, θεωρούμε με «1» την ομάδα που περιέχει ισιμ έντο CEM IV B 32.5 και με «2» την ομάδα που περιέχει ισιμ έντο CEM I 42.5, ενώ συμβολίζουμε ιις συνθέσεις του μάρτυρα με «C». Οι διάφορες αντικαταστάσεις με ελασιικ ό έχουν οριστεί παραπάνω με τους συμβολισμούς «Α», «Β», «Γ» και «Δ». Οι παραγόμενες συνσέσεις παρατίθενται λεπτομερώς στον πίνακα 1. Πίνακας 1. Συνσέσεις και ποσότητης συσταιικ ών στο 1m 3 ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 1C 1A 1B 1Γ 1Δ 2C 2A 2B 2Γ 2Δ Τσιμέντο CEM IV/B 32.5N, (kg) Τσιμέντο CEM I 42.5R (kg) Άμμος (-4mm), (kg) Ρύζι (4-8mm), (kg) Γαρμπίλι(8-16mm), (kg) Ελαστικό (-4mm), (kg) Ελαστικό (2-8mm), (kg) Ελαστικό (8-16mm), (kg) Ρευστοποτητής, (kg) Νερό, (kg) Τα δοκίμια που ελέχθησαν ήταν κυβικά, κυλινδρικά, πρισμαιικ ά ενώ για τη μέτρηση των κατακόρυφων αντιδράσεων παρήχσησαν πλάκες διαστάσεων 36x36x5cm. Οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν αφορούσαν τα μηχανικά χαρακτηρισιικ ά των μιγμάτων -το δυναμικό και σταιικ ό μέτρο ηλασιικ ότητας, την θλιπιικ ή και καμπιικ ή αντοχή καθώς και την αντοχή σε διάρρηξη- καθώς και ιις κατακόρυφες αντιδράσεις του εδάφους. Όλοι οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/1/ 29, Πάφος, Κύπρος 4

5 σε δοκίμια 28 ημερών ια οποία συντηρήθηκαν σε ειδικό θάλαμο θερμοκρασίας 2±2 ο C και υγρασία >95%. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα μηχανικά χαρακτηρισιικ ά των εξεταζόμενων μιγμάτων φαίνονται στα παρακάτω τστογράμματα. Οι ιιμ ές των μεγεθών αποτελούνται από το μέσο όρο ιριών ιιμ ών. θλιπτική αντοχή (MPa) ,21 35,13 26,46 18,48 1,77 1C 1A 1B 1Γ 1Δ θλιπτική αντοχή (MPa) ,82 37,4 32,33 27,2 2,41 2C 2A 2B 2Γ 2Δ Σχήμα 2. Θλιπιικ ή αντοχή δοκιμίων για ιις συνθέσεις 1 κατ 2 αντίστοιχα αντοχή διάρρηξης (MPa) 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 3,32 2,28 1,9 1,53 1,46 1C 1A 1B 1Γ 1Δ αντοχή διάρρηξης (MPa) 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 3,47 2,62 2,14 1,64 1,57 2C 2A 2B 2Γ 2Δ Σχήμα 3. Αντοχή σε διάρρηξη γτα τις συνθέσεις 1 και 2 αντίστοιχα 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/1/ 29, Πάφος, Κύπρος 5

6 καμπτική αντοχή (MPa) 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, 6,19 5,99 4,97 3,56 2,86 1C 1A 1B 1Γ 1Δ καμπτική αντοχή (MPa) 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, 6,98 6,89 5,58 3,92 3,11 2C 2A 2B 2Γ 2Δ Σχήμα 4. Αντοχή σε κάμψη γτα τις συνθέσεις 1 και 2 αντίσιοιχα Ec (GPa) ,63 28,79 5,48 19,17 31,64 Ec (GPa) ,34 19,19 32,67 22,95 36,87 1C 1A 1B 1Γ 1Δ 2C 2A 2B 2Γ 2Δ Σχήμα 5. Στατικό μέτρο ελασιι κότητας γτα τις συνθέσεις 1 και 2 αντίστοιχα Edyn (GPa) 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, 61,6 53,18 47,61 4,77 36,86 1C 1A 1B 1Γ 1Δ Edyn (GPa) ,88 45,6 51,5 5,87 39,65 2C 2A 2B 2Γ 2Δ Σχήμα 6. Δυναμικό μέτρο ελασττκότητας για ιι ς συνθέσεις 1 και 2 ανιίσ ιοιχ α 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/1/ 29, Πάφος, Κύπρος 6

7 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΥΝΑΜΟΔΑΠΕΔΑ Όργανα Οι βιοκινειι κές μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στο Εργαστήριο Βιοκινηιι κής του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ. Κατασκευάστηκε προσομοτωτής σκέλους και μηχανισμός απελευθέρωσής του από ελεγχόμενο ύψος σε δυναμοδάπεδο AMTI OR6-5-1 (AMTI, Newton, MA). Το δυναμοδάπεδο είναι ένα όργανο μέτρησης της δύναμης, με ορθογώνια επίπηδη επιφάνεια διαστάσεων συνήθως 5Χ6 cm, που τοποθετείτατ στο δάπεδο με την επιφάνειά του να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με αυτή του δαπέδου. Λόγω της χρησιμοποίησης τεσσάρων ιρισδιά σι ατων μετατροπέων δύναμης, έναν σε κάθε γωνία, το δυναμοδάπεδο έχει την δυνατότητα της μέτρησης της εφαρμοζόμηνης δύναμης στους ιρεις καρτεσιανούς άξονες Χ, Υ, Ζ και την δυνατότητα ορισμού του σεμείου όυου εφαρμόζεται η συντσταμένη δύναμη (κέντρο πίεσης). Επίσης καταγράφηκε η κίνηση με κάμερα υψηλής ανάλυσης Redlake Motionscope PCI 1S (1 καρέ/sec). (Εικόνα 8). Εικόνα 7. Δτάταξη μέτρησης Εικόνα 8: Σιιγμτότυπα από κάμερα υψηλής ανάλυσης Redlake Motionscope PCI 1S (1 καρέ/sec). 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/1/ 29, Πάφος, Κύπρος 7

8 Για ιις βιοκινηιικ ές μετρήσεις χρησιμοποιήθηκαν οι τπποποτημένης πλάκες σκυροδέματος διαστάσεων 36cm x 36cm x 5cm. Για την ομοιόμορφη έδραση των τάσεων επάνω στο δυναμοδάπεδο, επικολλήθηκε στην μία πλευρά των πλακών συνθετικό κομμάιι plexiglass με τη χρήση ειδικής κόλλας πολυουρεθάνες (Εικ. 9). Εικόνα 9. Προετοιμασία τυποποιημένων πλακών Μεθοδολογία Υπολογίστηκε η κινηιι κή ενέργεια που παράγεται σε άλμα ύψους 3 εκατοστών για μέσο όρο βάρους 76,5kg που ανταποκρίνετατ για μαθητές λυκείου (Κόλλιας, 1997). Κατά την προσομοίωση, σκέλος βάρους 11,2kg απελευθερώθηκε από ύψος 8.5cm, ώστε να αναπαράγονται δυνάμεις αντίδρασης σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (McKay, 25; Kollias, 24). Κάθε δοκίμιο τοποθετήθεκε με τυχαία σειρά στο δυναμοδάπεδο συνδεδεμένο με Η/Υ (2kHz) μέσω A/D κάρτας (PCL-812PG, Advantech Co, Taiwan). Πραγματοποιήθηκαν 12 ρίψεις για κάθε δοκίμιο. Με βάση ιις απαττήσεις και τους στόχους της παρούσας εργασίας, τα μεγέθη που μετρήθηκαν για κάθε πλάκα των συνσέσεων ήταν η κατακόρυφη αντίδραση εδάφους (Fz), ο χρόνος επαφής (contact) και ο χρόνος εκδήλωσης της μέγτστης κατακόρυφης αντίδρασης (tfz). 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/1/ 29, Πάφος, Κύπρος 8

9 Fz (N) C 1A 1B 1Γ 1Δ,,11,21,32,43,54,64,75,86,96,17,118,128,139,15,161,171 t (ms) Σχήμα 1. Κατακόρυφες ανιιδράσεις εδάφους συναρτήσει του χρόνου για ιις συνθέσεις 1 Fz (N) C 2A 2B 2Γ 2Δ,,11,21,32,43,54,64,75,86,96,17,118,128,139,15,161,171 t (ms) Σχήμα 11. Κατακόρυφες ανιι δράσεις εδάφους συναρτήσει του χρόνου για τις συνθέσεις 2 Παρατηρήθηκε μείωση της απόλυτης ιιμ ής της κατακόρυφης αντίδρασης του εδάφους (Fz) για ιις συνσέσεις με το ελασιικ ό σε σύγκριση με τον μάρτυρα με παράλληλη καθυστέρηση στο χρόνο ηκδήλωσης της μέγτστης ιιμ ής (tfz), που είναι σημανιικ ή στην προειοιμ ασία του μυοτενόντιου συστήματος του ατόμου ώστε να δεχθεί την αντίδραση. Τέλος η κλίση της καμπύλης της αντίδρασης 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/1/ 29, Πάφος, Κύπρος 9

10 δηλώνει καθυστέρηση στο ρυθμό εμφάνισης της κατακόρυφης αντίδρασης στα δοκίμια με το ελασιικ ό. Οι ιιμές αυτές φαίνοντατ στον παρακάτω πίνακα. Πίνακας 2. Βτοκινηιικ ές μετρήσεις Σύνθεση Contact (msec) Fz (N) Μείωση Fz (Kg) tfz (msec) 1C 16, ,9 1A 15, ,3 7,9 1B 14, ,4 6,4 1Γ 16, ,7 7,9 1Δ 14, ,7 6,8 2C 15, ,9 2A 14, , 7,5 2B 15, ,9 7,5 2Γ 17, ,3 8,6 2Δ 16, ,1 7,9 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα πειραμαιικ ά αποτελέσματα, η αντικατάσταση με ελασιικ ό και των ιριών κλασμάτων αδρανών υλικών του σκυροδέματος (άμμος, ρύζι, γαρμπίλι) σε ποσοστό 15% κατ όγκο έκαστο έδωσε πολύ μειωμένες μηχανικές αντοχές σε σχέση με το μάρτυρα, αλλά ικανοποιηιικ ές για δάπεδα αθλοπαιδιών (κατηγορία C12/16) όπως είναι οι αυλές σχολείων. Παράλληλα, οι βιοκινηιικ ές μετρήσεις των συγκεκριμένων συνσέσεων έδειξαν μείωση όχι μόνο της απόλυτης ιιμ ής της κατακόρυφης αντίδρασης του εδάφους, αλλά ταυτόχρονα ομαλοποίηση του ρυθμού εκδήλωσης της αντίδρασης και καθυστέρηση του χρόνου εκδήλωσης της μέγτστης ιιμ ής της. Οι τδτότητης αυτές είναι πολύ σημανιικ ές καθώς τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν κασιστούν τα δάπεδα σκυροδέματος με ελασιικ ό κατάλληλα για αυτή τη χρήση. Από ιις υπόλοιπες συνσέσεις ξεχωρίζουν αυτές με την επιπλέον προθθήκη (ελασιι κού) 3% κατ όγκο της άμμου σιις αρχικές συνσέσεις του μάρτυρα. Οι συνσέσεις αυτές, παρόλο που δεν εμφάνισαν μεταβολές στο χρόνο επαφής και στο χρόνο εκδήλωσης της μέγτστης αντίδρασης σιις βιοκινηιικ ές μετρήσεις, παρουσίασαν σημαντική μείωση της κατακόρυφης αντίδρασης του εδάφους σε συνδυασμό με πολύ καλές μηχανικές αντοχές (κατηγορία C16/2). 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/1/ 29, Πάφος, Κύπρος 1

11 Οι υπόλοιπες συνσέσεις, από πλευράς βιοκινειι κών χαρακτηρισιικ ών, εκτός από μια μεσαίου μεγέθους μείωση της κατακόρυφης αντίδρασης, δην παρουσίασαν κάποιες αξιόλογες μεταβολές. Αξίζει όμως να αναφέρουμε όιι ο συνδυασμός δύο κοκκομειριών ελασιι κού με μέγτστο ποσοστό αντικατάστασης 3% (15% άμμου 15% ρυζιού) έδωσε ιις καλύτερες μηχανικές αντοχές σκυροδέματος με ελασιικ ό (συνσέσεις 1Β 2Β), γεγονός που επιβεβαιώνει ιις προηγούμενες μελέτες. Τέλος, παρατηρήθηκε ότι η χρήση ισιμ έντου υψηλής αντοχής παρουσίασε σχεδόν τα ίδια ποσοστά μείωσης των μηχανικών αντοχών, χωρίς να αποφέρει θεαμαιικ ά αποτελέσματα σε κάποια συγκεκριμένη τδτότητα. Αυτό, σε συνδυασμό με οικονομικούς λόγους (υψηλότερο κόστος παραγωγής), το κασιστά ανώφελο για τη χρήση του σιις συγκεκριμένες εφαρμογές. Εν κατακλείδι, ε προσθήκη ελασιικ ού σε μίγματα σκυροδέματος δαπέδων αθλοπαιδιών φαίνει αι να λεττουργεί τκανοποτητικά για τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Η βελτίωση των μηχανικών χαρακτηρισιικ ών του σκυροδέματος με ανακυκλωμένο ελασιικ ό, καθώς επίσης και η διερεύνεση των τδτοτήτων που αφορούν την αντοχή σε πυρκαγιά, την αντοχή σε κύκλο ψύξης-απόψυξης, την θερμομόνωση και την ηχομόνωση, αποτελούν θέματα περαττέρω έρευνας. Το μόνο σίγουρο είναι όιι υπάρχουν πολλά πεδία εφαρμογής για το ανακυκλωμένο ελασιικ ό, που θα δώσουν όχι μόνο μια οικολογική ανάσα αλλά και νέες τεχνολογίες. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Κανακόπουλος, Δ., Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης ελασιικών, Πρακιικά 5Ης Διεθνούς Εκθέσεως και Συνεδρίου για την Τεχνολογία Περιβάλλοντος, Heleco (25), Αθήνα Καταρτζή E., Γκαντήραγα Ε., Αραμπατζή Φ., & Παπαδόπουλος Χρ. Έλεγχος των Βιομηχανικών Χαρακιηρισ ιικών της Δεξιότητας Προσγείωσης σε Παιδιά με Διαφορειιφό Επίπεδο Κινηιική ς Συναρμογής, ΤΕΦΑΑ Σερρών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Μπάτσιος A., Παπαγιάννη I., Μαυρίδου Σ., Η. Κόλλιας, Σκυρόδεμα με προσθήκη ανακυκλωμένου ελαστικού αυτοκτνήτων για χρήση σε δάπεδα αθλοπαιδιών, Πρακιικ ά 1 ου Συνεδρίου Δομικών Υλικών και Στοιχείων, Αθήνα, Μαΐου (28) Προεδρικό Δτάταγμα ΥΠ ΑΡΙΘΜ Μέτρα και όροι για την εναλλακιική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελασιικώ ν των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακιικ ή διαχείρισή τους, 5 Μαρτίου 24, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τες Ελληνικής Δημοκρατίας, Τεύχος Πρώτο 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/1/ 29, Πάφος, Κύπρος 11

12 BME315 Biomechanics Experiment 2. Fall 26, Use of force platform to analyze dynamic force and moment. Gross T.S., & Nelson R.C., The shock attenuation role of the ankle during landing from a vertical jump, North Reading, MA: Converse, Hyoku, C., Shibukawa, K., Ae, M., Hashihara, Y., Yokoi, T., & Kawabata, A., Effect of dropping height on a buffer action in landing, Proceedings for Japanese Society of Biomechanics, (1984) Κόλλιας Η. Α, (1997), «Βιοκινηιικ ή της Αθληιικ ής Κίνησης», Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Ελίμια Kollias I., Panoutsakopoulos V., & Papaiakovou G., Comparing jumping ability among athletes of various sports: vertical drop jumping from 6 cm, Journal of Strength and Conditioning Research,18(3), 24, McKay H., Tsang G., Heinonen A., MacKelvie K., Sanderson D., Khan K., Ground reaction forces associated with an effective elementary school based jumping intervention, 25 McNitt-Gray, J.L. (1991), Kinematics and impulse characteristics of drop landings from three heights, International Journal of Sport Biomechanics, 7, (1991) Nigg, B.M., Denoth, J., & Neukomm, P.A, Quantifying the load on the human body: Problems and some possible solutions, In A. Morecki, K. Fidelus, K. Kedzior, & S. Wit (Eds.), Biomechanics VII-B, (1981) , Baltimore: University Park Press. Oikonomou N., Mavridou S., Use of bitumen emulsion and worn mobile tires in the production of concrete paving blocks, International Journal of Pavement, Engineering and Asphalt Technology, Volume 9, Issue 2, (28) Siddique Rafat, Naik R T. 24. Properties of concrete containing scraptire rubber-an overview, Waste Management 24, (24) Topçu, I.B The properties of rubberized concrete, Cement and Concrete Research 25 (2), (1995) Turatsinze A. Bonnet S., Granju J.-L., Mechanical characterization of cement-based mortar incorporating rubber aggregates from recycled worn tyres, Building and Environment, Vol.4, (25) Valliant G A & Cavanagh P. R. A Study of Landing from a Jump: Implications for the Design of a Basketball Shoe, , Biomechanics IX ed. 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/1/ 29, Πάφος, Κύπρος 12

Δάπεδα σκυροδέματος αθλοπαιδιών με χρήση ανακυκλωμένου ελαστικού. Βιοκινητικές μετρήσεις σε μεγάλης ηλικίας δάπεδα.

Δάπεδα σκυροδέματος αθλοπαιδιών με χρήση ανακυκλωμένου ελαστικού. Βιοκινητικές μετρήσεις σε μεγάλης ηλικίας δάπεδα. Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Αιανή Κοζάνης, 1-3 Ιουνίου 2009 Δάπεδα σκυροδέματος αθλοπαιδιών με χρήση ανακυκλωμένου ελαστικού.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΚΡΟΔΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΦΘΑΡΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΚΡΟΔΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΦΘΑΡΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΚΡΟΔΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΦΘΑΡΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΦΘΑΡΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΦΘΑΡΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ Θεσσαλονίκη, 19-20 Απριλίου 2007 ΜΕΛΕΤΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΦΘΑΡΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ν. Οικονόμου * Αναπληρωτής Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΧΡΗΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Νικόλαος Οικονόμου Αναπλ. Καθηγητής, Εργαστήριο Δομικών Υλικών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ. Σοφία Μαυρίδου ΜSc Γεωλόγος, Διπλ. Πολ. Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΩΝ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΩΝ Μαυρίδου Σ. 1, Σικαλίδης Κ. 2 και Οικονόμου Ν. 3 1 Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, Χηλής 29, 55132, Θεσσαλονίκη, E-mail: smavrido@civil.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ Α.Μ.: 2004.05.0055

ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ Α.Μ.: 2004.05.0055 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ Α.Μ.: 2004.05.0055 ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΩΣ ΑΔΡΑΝΗ

ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΩΣ ΑΔΡΑΝΗ Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Πτυχιακή Εργασία «Δημιουργία Προγράμματος σε περιβάλλον MATLAB για τον υπολογισμό και την αξιολόγηση της ροπής που αναπτύσσεται στην ποδοκνημική

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την παραγωγή θερμομονωτικού κονιάματος από εξηλασμένη πολυστερίνη ως παραπροϊόν κατά την παραγωγική της διαδικασία

Έρευνα για την παραγωγή θερμομονωτικού κονιάματος από εξηλασμένη πολυστερίνη ως παραπροϊόν κατά την παραγωγική της διαδικασία Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη 24-25 Σεπτεμβρίου 2012 Έρευνα για την παραγωγή θερμομονωτικού κονιάματος από εξηλασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ H ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ H ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ... 7

ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ... 7 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑΣ ΣΚΩΡΙΑΣ ΕΛΑΣΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑΣ ΣΚΩΡΙΑΣ ΕΛΑΣΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑΣ ΣΚΩΡΙΑΣ ΕΛΑΣΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ν. Χουσίδης, E. Ρακαντά, Γ. Μπατής Σχολή Χημικών Μηχανικών, Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ Κ.Κ. Σίδερης Επίκουρος Καθηγητής ΠΘ, Εργαστήριο οµικών Υλικών, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικώ,ν ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟΥΣ ΨΥΞΗΣ- ΑΠΟΨΥΞΗΣ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟΥΣ ΨΥΞΗΣ- ΑΠΟΨΥΞΗΣ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη 24-25 Σεπτεμβρίου 2012 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟΥΣ ΨΥΞΗΣ- ΑΠΟΨΥΞΗΣ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ TAGUCHI ΣΤΗΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΑΣΠΗΣ ΚΑΙ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΗΣ ΠΑΙΠΑΛΗΣ ΣΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ TAGUCHI ΣΤΗΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΑΣΠΗΣ ΚΑΙ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΗΣ ΠΑΙΠΑΛΗΣ ΣΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΑ Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη 24-25 Σεπτεμβρίου 2012 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ TAGUCHI ΣΤΗΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΑΣΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Textile Reinforced Mortar (TRM) as strengthening materials for reinforced concrete slabs

Textile Reinforced Mortar (TRM) as strengthening materials for reinforced concrete slabs Σύνθετα υλικά ανόργανης µήτρας (ΙΑΜ) για την ενίσχυση πλακών οπλισµένου σκυροδέµατος Textile Reinforced Mortar (TRM) as strengthening materials for reinforced concrete slabs Κατερίνα (Κορίνα) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κινηµατικές ιαφορές µεταξύ της Κολυµβητικής Εκκίνησης µε Λαβή (grab start) και της Παραλλαγής της, µε το Ένα Πόδι Πίσω (track start).

Κινηµατικές ιαφορές µεταξύ της Κολυµβητικής Εκκίνησης µε Λαβή (grab start) και της Παραλλαγής της, µε το Ένα Πόδι Πίσω (track start). Ερευνητική Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος 1(1), 27 35 ηµοσιεύτηκε: 30 Ιανουαρίου 2003 www.hape.gr/emag.asp Inquiries in Sport & Physical Education Volume 1 (1), 27 35 Released: January

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Πτυχιακή Εργασία Διερεύνηση παραμέτρων που επηρεάζουν την σύγκλιση λύσης υπολογισμού φορτίου αστοχίας σε καμπτόμενη δοκό οπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Π.Θ.) ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις Κλειδιά: Ινοπλισμένο Σκυρόδεμα, Μανδύες, Αντισεισμική Ενίσχυση.

Λέξεις Κλειδιά: Ινοπλισμένο Σκυρόδεμα, Μανδύες, Αντισεισμική Ενίσχυση. Μία Νέα Καινοτόμος Λύση για τις Ενισχύσεις Κατασκευών Ο/Σ με Σύνθετα Υλικά New Innovative Solution for the Strengthening of R/C Structures using Composite Materials Αλέξανδρος-Δημήτριος ΤΣΩΝΟΣ, Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα: Μύθοι και αλήθειες για ένα καινοτόµο τύπο σκυροδέµατος. Εφαρµογές στην Ελληνική πραγµατικότητα

Αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα: Μύθοι και αλήθειες για ένα καινοτόµο τύπο σκυροδέµατος. Εφαρµογές στην Ελληνική πραγµατικότητα Αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα: Μύθοι και αλήθειες για ένα καινοτόµο τύπο σκυροδέµατος. Εφαρµογές στην Ελληνική πραγµατικότητα Κ. Κ. Σίδερης Επίκ. Καθηγητής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Σκυροδέματα με ανακυκλωμένα αδρανή: Επίδραση της ομοιογένειας του σκυροδέματος προέλευσης

Σκυροδέματα με ανακυκλωμένα αδρανή: Επίδραση της ομοιογένειας του σκυροδέματος προέλευσης Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ. 2 21 Tech. Chron. Sci. J. TCG, No 2 45 Σκυροδέματα με ανακυκλωμένα αδρανή: Επίδραση της ομοιογένειας του σκυροδέματος προέλευσης A.Ε. ΣΑΒΒΑ Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση λειτουργίας φωτοβολταϊκού πλαισίου και έλεγχος απόδοσης του

Προσομοίωση λειτουργίας φωτοβολταϊκού πλαισίου και έλεγχος απόδοσης του Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Επιβλέπων Καθηγητής: Παντελής Ν. Μπότσαρης Προσομοίωση λειτουργίας φωτοβολταϊκού πλαισίου και έλεγχος απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ (FCC) ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ (FCC) ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ (FCC)

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη και τιμολόγηση άρθρων για Κυλινδρούμενα Σκυροδέματα με τη χρήση Ιπτάμενης Τέφρας

Σύνταξη και τιμολόγηση άρθρων για Κυλινδρούμενα Σκυροδέματα με τη χρήση Ιπτάμενης Τέφρας Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη 24-25 Σεπτεμβρίου 2012 Σύνταξη και τιμολόγηση άρθρων για Κυλινδρούμενα Σκυροδέματα με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΘΕΣΙΚΕ ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΛΑΔΟ : ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΜΟΥΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΦΕΔΙΑΜΟ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ ΣΟΜΕΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΑΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΑΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του Φοιτητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και

Διαβάστε περισσότερα

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνίτης Μονωτής. Σελίδα 1

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνίτης Μονωτής. Σελίδα 1 Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α Τεχνίτης Μονωτής Σελίδα 1 Τεχνίτης Μονωτής Τεχνίτης Μονωτής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 «Διάχυση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές µαθηµατικές συσχετίσεις θλιπτικών αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου

Τεχνικές µαθηµατικές συσχετίσεις θλιπτικών αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου Τεχνικές µαθηµατικές συσχετίσεις θλιπτικών αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου Κ. K. Ευαγόρου ρ. Χηµικός, ιευθυντής Ποιότητας της Τσιµεντοποιίας ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Κύπρου A. Γ. ηµητρίου Μεταλλειολόγος Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα