ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ. Δ/νση: Καρδίτσης 56, Τρίκαλα Γραμματεία Δ.Σ.: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Γκαγκαμάνου Αθανασία Τηλέφωνο: FAX: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Της υπ αριθμ. 11ης/ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων Στα Τρίκαλα σήμερα την 26 Μαρτίου 2015 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, μετά την αριθμ. πρωτ. 6756/ πρόσκληση του Διοικητή και προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Τρικάλων, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από τον Διοικητή και Πρόεδρο του Δ.Σ., κ. Γιώργο Αλ. Σουφλιά, τον αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Μπάρδα Κωνσταντίνο,, την κ. Καταβούτα Μαρία τακτικό μέλος, τον κ. Μυλωνά Στέφανο τακτικό μέλος, την κ. Κόσυβα Σταυρούλα τακτικό μέλος και της γραμματέως κ. Γκαγκαμάνου Αθανασία. Στη συνεδρίαση προσήλθαν, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του Δ.Σ., για την παροχή διευκρινίσεων στα προς συζήτηση θέματα οι : κ. Καραμέτου Μαρίνα, Νομική Σύμβουλος, 2. κ. Τσίγκας Αθανάσιος Προϊστάμενος Οικονομικού τμήματος, 3. Ερωτοκρίτου Σάββας & 4. Χουλιάρας Χρήστος, ιατροί Παιδιατρικής κλινικής, 5. Παπακωνσταντίνου Ιωάννης, ιατρός Νευρολόγος, 6. Αγορίτσα Δήμητρα Δ/ντρια της Αιμοδοσίας, 7. Δελιντζιάς Νικόλαος, υπάλληλος γραφείου Προμηθειών. Οι ανωτέρω παρείχαν συμπληρωματικές πληροφορίες και επεξηγήσεις, όταν παρίστατο ανάγκη κατά την συζήτηση έκαστου θέματος και εξέρχονταν της αίθουσας συνεδριάσεων. Το Συμβούλιο μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας υπό την Προεδρία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γιώργου Αλ. Σουφλιά, αποφάσισε τα παρακάτω σύμφωνα με τα θέματα της Ημερήσιας και Εκτός Ημερήσιας Διάταξης που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση: ΑΠΟΦΑΣΗ 183 ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πρακτικού οικονομικής αξιολόγησης του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια "ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ" για τις ανάγκες του Νοσοκομείου Τρικάλων.

2 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν. Τρικάλων έχοντας υπ όψη: 1. Την αριθμ. πρωτ. 6638/ εισήγηση του γραφείου Προμηθειών σχετική με έγκριση πρακτικού οικονομική; αξιολόγησης του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια «Ιατρικών Αναλωσίμων» για τις ανάγκες του Νοσοκομείου Τρικάλων, η οποία αναφέρει τα εξής: «Εχοντας υπόψη : Τις διατάξεις του 2522/97 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3886/2010 Τις διατάξεις του Π.Δ. 370/95. Τις διατάξεις του Ν. 2889/01, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3329/05. Τον Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και τον Ν. 2303/95. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 "Καvovισμός Πρoμηθειώv Δημoσίoυ" Την αριθμ.286/17/ απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου έγκρισης διενέργειας του Διαγωνισμού. Την αριθμ.12768/ Διακήρυξη Την απόφαση του ΔΣ του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων έγκρισης πρακτικού τεχνικής αξιολόγησης με αριθμό 36/2/ Σας διαβιβάζουμε το πρακτικό οικονομικής αξιολόγησης του διαγωνισμού για την προμήθεια «Ιατρικών Αναλωσίμων» για τις ανάγκες του Νοσοκομείου. Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά». 2. Το πρακτικό της επιτροπής: ΠΡΑΚΤΙΚΟ Οικονομικής αξιολόγησης δημόσιου τακτικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» για τις ανάγκες του Γ.Ν Τρικάλων. «ΙΑΤΡΙΚΩΝ Προϋπολογισμός δαπάνης ,00ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή. Στα Τρίκαλα σήμερα την 25 Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου η επιτροπή διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με

3 την αριθμ. 369/22/ Απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου Τρικάλων αποτελούμενη από τους παρακάτω: 1. Μπιτσάκη Αντωνία,πρόεδρος 2. Μπαλάνη Ελένη, μέλος 3. Παππά Αθανασία, μέλος Η επιτροπή έχοντας απαρτία και αφού έλαβε υπόψη την αριθμ 36/2/ απόφαση του Δ.Σ. έγκρισης πρακτικού τεχνικής αξιολόγησης, προβαίνει στην αποσφράγιση των φακέλων των Οικονομικών προσφορών των εταιρειών των οποίων οι τεχνικές προσφορές έγιναν αποδεκτές. Τα μέλη της Επιτροπής αφού αποσφράγισαν τους φάκελους, υπέγραψαν τις υποβληθείσες προσφορές τις εξέτασαν και κατά την αξιολόγηση τους κατέληξαν στα εξής: οικονομικές Α/Α. 1. Δείκτες δοκιμασίας υγρού κλιβάνου Colussi α) Δείκτες δοκιμασίας υγρού κλιβάνου. 250τεμ. - Μ.Σ.ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε προς 2,85 ευρώ - Π.ΚΟΣΜΙΔΗΣ προς 1,67 ευρώ κωδικός H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία Π.ΚΟΣΜΙΔΗΣ προς 1,67 ευρώ τον κωδικό Ήτοι:240 x 1,67=400,8 x 23%= 492,98 ευρώ με ΦΠΑ Α/Α 1β) Εξωτερικός δείκτης για πακέτο 3/4 υγρού κλιβάνου 960τεμ. - KANELLOS MEDICALS προς 1,8714 ευρώ - V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A. προς 1,6700 ευρώ κωδικός ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε προς 3,68 ευρώ - Μ.Σ.ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε προς 5,65 ευρώ - Π.ΚΟΣΜΙΔΗΣ προς 2,95 ευρώ H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A. προς 1,6700 ευρώ κωδικό Ήτοι:960x1,6700=1603,20x23%=1971,94 ευρώ με ΦΠΑ Α/Α 1 γ) Εσωτερικός δείκτης πακέτο υγρού κλιβάνου. Να αντιδρούν σε όλες τις παραμέτρους(θερμοκρασίαατμός-χρόνος). Να έχουν κατασκευή μετακινούμενης χημικής μελάνης τεμ.

4 -KANELLOS MEDICALS προς 0,1200 ευρώ - Π.ΚΟΣΜΙΔΗΣ προς 0,14 ευρώ - ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε προς 0,0692(μεγάλος) και προς 0,0346 ευρώ(μικρός)τον κωδικό Μ.Σ.ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε προς 0,149 ευρώ H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε προς 0,0346 ευρώ(μικρός) τον κωδικό Ήτοι:12000x0,0346=415,20x23%=510,70 ευρώ με ΦΠΑ Α/Α 1δ) Βιολογικοί δείκτες για υγρό κλίβανο 3 ωρών. Άμεση ερμηνεία σε μέγιστο χρόνο 3 ωρών 1.500τεμ. - Μ.Σ.ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε προς 5,95 ευρώ κωδικός 1292 H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία Μ.Σ.ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε προς 5,95 ευρώ κωδικός 1292 Ήτοι:1500x5,95=8925,00x13%=10.085,25 ευρώ με ΦΠΑ Α/Α 1ε) Φίλτρα αντιμικροβιακά. 3τεμ. - Y-LOGIMED AE προς 0,17 τον κωδικο SMP H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία Y-LOGIMED AE προς 0,17 τον κωδικο SMP Ήτοι:3x0,17=0,51x23%=0,63 ευρώ με ΦΠΑ Α/Α 1στ) Αυτοκόλλητες ετικέτες σήμανσης για σύστημα ελέγχου ιχνηλασιμότητας καταγραφής και αρχειοθέτησης αποστείρωσης για κλίβανο ατμού Colussi τεμ. - Π.ΚΟΣΜΙΔΗΣ προς 0,03 κωδικός προς 0,03/τμ τον κωδικό H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία Π.ΚΟΣΜΙΔΗΣ προς 0,03 κωδικός προς 0,03/τμ τον κωδικό Ήτοι:9.750x0,03=292,5x23%=359,78 ευρώ με ΦΠΑ Α/Α 1ζ) Τσιμούχες (λάστιχα) για πόρτες κλιβάνων Colussi 10τεμ.

5 Α/Α 1η) Xαρτί καταγραφικό για κλίβανο ατμού Colussi 100τεμ. - THERMOGRAFICA HELLAS Ε.Π.Ε προς 3,20 ευρώ κωδικός 8915 H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία THERMOGRAFICA HELLAS Ε.Π.Ε προς 3,20 ευρώ τον κωδικό 8915 Ήτοι:100x3,20=320,00x23%=393,60 ευρώ με ΦΠΑ Α/Α 2.Αναλώσιμο υλικό για κλίβανο αποστείρωσης με πλάσμα Η202 και χαμηλή θερμοκρασία (Sterrad 100S) 1) Κασσέτα αποστείρωσης 20τεμ - JOHNSON & JOHNSON HELLAS προς 102,00 ευρώ τον κωδικό H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία JOHNSON & JOHNSON HELLAS προς 102,00 ευρώ τον κωδικό Ήτοι:20x102,00=2040,00x23%=2.509,20 ευρώ με ΦΠΑ Α/Α 2.2.)Βιολογικός δείκτης αποστείρωσης 60τεμ. -KANELLOS MEDICALS προς 5,50 ευρώ - JOHNSON & JOHNSON HELLAS προς 8,00 ευρώ H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία KANELLOS MEDICALS προς 5,50 ευρώ Ήτοι:60x5,50=330,00x23%=405,90 ευρώ με ΦΠΑ Α/Α 2.3) Χημικός δείκτης αποστείρωσης 750τεμ. - KANELLOS MEDICALS προς 0,0733 ευρώ - Π.ΚΟΣΜΙΔΗΣ προς 0,15ευρώ - JOHNSON & JOHNSON HELLAS προς 0,34 ευρώ H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία KANELLOS MEDICALS προς 0,0733 ευρώ Ήτοι:750χ0,0733=54,98x23%=67,62 ευρώ με ΦΠΑ

6 Α/Α 2.4) α) Σακκούλες Sterrad Pouch 75x200mm 1.500τεμ. - JOHNSON & JOHNSON HELLAS προς 0,17 ευρώ τον κωδικό H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία JOHNSON & JOHNSON HELLAS προς 0,17 ευρώ τον κωδικό Ήτοι:1500x0,17=255,00x23%=313,65 ευρώ με ΦΠΑ Α/Α 2.4β) Σακκούλες Sterrad Pouch 100x260mm 1.750τεμ. - JOHNSON & JOHNSON HELLAS προς 0,28 τον κωδικό H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία JOHNSON & JOHNSON HELLAS προς 0,28 τον κωδικό Ήτοι:1750x0,28=490,00x23%=602,7 ευρώ με ΦΠΑ Α/Α 2.4γ) Σακκούλες Sterrad Pouch 150x320mm 3.500τεμ. - JOHNSON & JOHNSON HELLAS προς 0,48 ευρώ τον κωδικό H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία JOHNSON & JOHNSON HELLAS προς 0,48 ευρώ τον κωδικό Ήτοι:3500x0,48=1680x23%=2.066,40 ευρώ με ΦΠΑ Α/Α 2.4δ) Σακκούλες Sterrad Pouch 150x420mm 1.750τεμ. - JOHNSON & JOHNSON HELLAS προς 0,56 ευρώ τον κωδικό H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία JOHNSON & JOHNSON HELLAS προς 0,56 ευρώ τον κωδικό Ήτοι:1500x0,56=840,00x23%=1.033,2 ευρώ με ΦΠΑ Α/Α 2.4ε) Σακκούλες Sterrad Pouch 200x400mm 1.750τεμ.

7 - JOHNSON & JOHNSON HELLAS προς 0,77 ευρώ τον κωδικό H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία JOHNSON & JOHNSON HELLAS προς 0,77 ευρώ τον κωδικό Ήτοι:1.500x0,77=1.155,00x23%=1.420,65 ευρώ με ΦΠΑ Α/Α 2.4στ) Σακκούλες Sterrad Pouch 250x480mm 1.000τεμ. - JOHNSON & JOHNSON HELLAS προς 1,20 ευρώ τον κωδικό H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία JOHNSON & JOHNSON HELLAS προς 1,20 ευρώ τον κωδικό Ήτοι:1200x1,20=1440,00x23%=1.771,2 ευρώ με ΦΠΑ Α/Α 2.4ζ) Σακκούλες Sterrad Pouch 320x560mm 750τεμ. - JOHNSON & JOHNSON HELLAS προς 1,64 τον κωδικό H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία JOHNSON & JOHNSON HELLAS προς 1,64 τον κωδικό Ήτοι:800x1,64=1.312,00x23%=1.613,76 ευρώ με ΦΠΑ Α/Α 2.4 η) Σακκούλες Sterrad Pouch 100x350mm 1.000τεμ. -JOHNSON & JOHNSON HELLAS προς 0,38 ευρώ τον κωδικό H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία JOHNSON & JOHNSON HELLAS προς 0,38 ευρώ τον κωδικό Ήτοι:1000x0,38=380,00x23%=467,40 ευρώ με ΦΠΑ Α/Α 2.5) α) Θήκη ρολλό 75x70mm 3τεμ. - JOHNSON & JOHNSON HELLAS προς 19,00 ευρώ - V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A. προς 15,68 ευρώ τον κωδικό KANELLOS MEDICALS προς 17,23

8 H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A. προς 15,68 ευρώ τον κωδικό Ήτοι:3x15,68=47,04x23%=57,86 ευρώ με ΦΠΑ Α/Α 2.5 β) Θήκη ρολλό 200x70mm 4τεμ. - JOHNSON & JOHNSON HELLAS προς 60,00 ευρώ - V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A. προς 43,90 ευρώ - KANELLOS MEDICALS προς 39,45 ευρώ H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία KANELLOS MEDICALS προς 39,45 ευρώ Ήτοι:4x39,45=157,80x23%=194,09 ευρώ με ΦΠΑ Α/Α 2.5 γ) Θήκη ρολλό 500x70mm 3 τεμ. - JOHNSON & JOHNSON HELLAS προς 160,00 ευρώ - V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A. προς 117,00 ευρώ τον κωδικό KANELLOS MEDICALS προς 147,54 ευρώ H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A. προς 117,00 ευρώ τον κωδικό Ήτοι:3x117,00=351,00x23%=431,73 ευρώ με ΦΠΑ Α/Α 2.5 δ) Χαρτί καταγραφικό για κλίβανο πλάσματος Sterrad 100S 30τεμ. - THERMOGRAFICA HELLAS Ε.Π.Ε προς 10,00 ευρώ - JOHNSON & JOHNSON HELLAS προς 6,00 τον κωδικό H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία JOHNSON & JOHNSON HELLAS προς 6,00 τον κωδικό Ήτοι:36x6,00=216,00x23%=265,68 ευρώ με ΦΠΑ Α/Α 3.Ρόλοι αποστείρωσης με πιέτα α) 7,5x200mm χωρίς πιέτα 6 ρολά

9 - V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A. προς 8,60 ευρώ τον κωδικό ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε προς 27,13 ευρώ - Μ.Σ.ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε προς 16,42 ευρώ - KANELLOS MEDICALS προς 13,2685 ευρώ H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A. προς 8,60 ευρώ τον κωδικό Ήτοι:6x8,60=51,60x23%=63,47 ευρώ με ΦΠΑ Α/Α 3β) 150x50x100 με πιέτα 10 ρολά - V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A. προς 13,60 ευρώ τον κωδικό ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε προς 45,16 ευρώ - Μ.Σ.ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε προς 23,03 ευρώ -KANELLOS MEDICALS προς 21,60 ευρώ H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A. προς 13,60 ευρώ τον κωδικό Ήτοι:10x13,60=136,00x23%=167,28 ευρώ με ΦΠΑ Α/Α 3γ) 150x100mm χωρίς πιέτα 6 ρολά - V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A. προς 17,00 ευρώ τον κωδικό ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε προς 51,57 ευρώ - Μ.Σ.ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε προς 33,15 ευρώ -KANELLOS MEDICALS προς 20,81 ευρώ H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A. προς 17,00 ευρώ τον κωδικό Ήτοι:6x17,00=102,00x23%=125,46 ευρώ με ΦΠΑ Α/Α 3δ) 300x100mm με πιέτα 20 ρολά

10 - V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A.προς 23,80 ευρώ τον κωδικό ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε προς 81,29 ευρώ - Μ.Σ.ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε προς 42,87 ευρώ KANELLOS MEDICALS προς 38,34 ευρώ H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A. προς 23,80 ευρώ τον κωδικό Ήτοι:20x23,80=476,00x23%=585,48 ευρώ με ΦΠΑ Α/Α 3ε) 250x 200mm χωρίς πιέτα 8 ρολά - V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A. προς 28,60 ευρώ τον κωδικό ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε προς 84,39 ευρώ - Μ.Σ.ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε προς 54,18 ευρώ KANELLOS MEDICALS προς 36,38 ευρώ H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A. προς 28,60 ευρώ τον κωδικό Ήτοι:8x28,60=228,80x23%=281,42 ευρώ με ΦΠΑ Α/Α 4.Αυτοκόλλητες θήκες αποστείρωσης ατμού που αποτελούνται από την χάρτινη και πλαστική πλευρά α) 90x230mm 7.000φ. - V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A. προς 0,0210 ευρώ τον κωδικό ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε προς 0,085 ευρώ - KANELLOS MEDICALS προς 0,0414 H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A. προς 0,0210 ευρώ τον κωδικό Ήτοι:7000x0,0210=147,00x23%=180,81 ευρώ με ΦΠΑ Α/Α 4β) 90x135mm φ. - ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε προς 0,078 ευρώ - V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A προς 0,021 ευρώ τον κωδικό

11 H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A. προς 0,021 ευρώ τον κωδικό Ήτοι:70.000x0,021=1470,00x23%=1.808,10 ευρώ με ΦΠΑ Α/Α 4γ) 130x290mm φ. - V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A. προς 0,0330 τον κωδικό ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε προς 0,102 ευρώ -KANELLOS MEDICALS προς 0,0457 ευρώ H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A. προς 0,0330 ευρώ τον κωδικό Ήτοι:15000x0,0330=495,00x23%=608,85 ευρώ με ΦΠΑ Α/Α 4δ) 190x370mm 3.000φ. - V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A. προς 0,0540 ευρώ τον κωδικό ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε προς 0,1984 ευρώ KANELLOS MEDICALS προς 0,0822 ευρώ H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A. προς 0,0540 ευρώ τον κωδικό Ήτοι:3000x0,0540=162,00x23%=199,26 ευρώ με ΦΠΑ Α/Α 4ε) 300x430mm 3.000φ. - V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A. προς 0,1120 ευρώ τον κωδικό ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε προς 0,354 ευρώ -KANELLOS MEDICALS προς 0,1257 ευρώ H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A. προς 0,1120 ευρώ τον κωδικό Ήτοι3000x0,1120=336,00x23%=413,28 ευρώ με ΦΠΑ

12 Α/Α 5.Χαρτί αποστείρωσης α) 50Χ50εκ. Μαλακό, υψηλής ανθεκτικότητας για ασφαλή και αποτελεσματική αποστείρωση φ. - Π.ΚΟΣΜΙΔΗΣ προς 0,19 ευρώ - V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A. προς 0,0550 ευρώ τον κωδικό SWGC ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε προς 0,10 ευρώ - Μ.Σ.ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε προς 0,103 ευρώ H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A. προς 0,0550 ευρώ τον κωδικό SWGC5050 Ήτοι:7000x0,0550=385,00x23%=473,55 ευρώ με ΦΠΑ Α/Α 5β) 100Χ100εκ. Χωρίς ύφανση, μεγάλη αντοχή και ασφάλεια κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες φ. - Π.ΚΟΣΜΙΔΗΣ προς 0,62 ευρώ - V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A. προς 0,2450 ευρώ τον κωδικό Μ - Μ.Σ.ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε προς 0,386 ευρώ H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A. προς 0,2450 ευρώ τον κωδικό Μ Ήτοι:4000x0,2450=980,00x23%=1205,40 ευρώ με ΦΠΑ Α/Α 5γ) 130 x 150cm εναλλασσόμενο μπλέ-πράσινο. Να είναι και τα δυο φύλλα ίδιας ποιότητας. Το χαρτί να είναι τύπου Non woven-συνύπαρξη συνθετικών και κυτταρινούχων ινών), να ακολουθεί το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ862-2 και τα ISO και 02, να έχει συμπεριφορά υφάσματος και μειωμένη μηχανική μνήμη, ώστε να επιτρέπει την άσηπτη παραλαβή του περιεχομένου, να είναι πολύ ανθεκτικό και απαλό με δυνατότητα 6μηνης διατήρησης της αποστείρωσης και να είναι κατάλληλο για περιτύλιγμα μεγάλων set και χειρουργικών πεδίων-ιματισμού, αδιαπέραστο από το οινόπνευμα και τα αντισηπτικά φ. - Π.ΚΟΣΜΙΔΗΣ προς 0,90 ευρώ - V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A προς 0,5000 ευρώ τον κωδικό Μ. H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A. προς 0,5000 ευρώ τον κωδικό Μ Ήτοι:4000x0,5000=2000,00x23%=2.460,00 ευρώ με ΦΠΑ

13 Α/Α 6.Aπορρυπαντικά πλυντηρίου (τα είδη α,β,γ, θα είναι από την ίδια εταιρεία λόγω εύρυθμης λειτουργίας των πλυντηρίων) ( η προσφορά θα δοθεί με τιμή αραίωσης/λίτρο επί ποινή απόρριψης ) α) Απορρυπαντικό υγρό πλυντηρίου χειρουργικών εργαλείων. Να είναι ελαφρά αλκαλικό με PH 8-9, χαμηλού αφρισμού με γαλακτωματοποιητική δράση, χωρίς ένζυμα, να μην είναι διαβρωτικό ή ερεθιστικό, καυστικό και να είναι βιοδιασπώμενο. Να είναι κατάλληλο για χρήση σε αυτόματα πλυντήρια και πλυντήρια υπερήχων. 100lt. - Π.ΚΟΣΜΙΔΗΣ προς 34,00 /5λίτρα -6,80 /λίτρο- 0,013 τιμή αραίωσης - GATEX προς 21,60 /4λίτρα -5,40 /λίτρο - 0,0054 /τιμή αραίωσης (τον κωδικό ) H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία GATEX προς 21,60 /4λίτρα -5,40 /λίτρο -0,0054 / τιμή αραίωσης (τον κωδικό ) Ήτοι:100 x 5,40=540,00 x 23%= 664,20 ευρώ με ΦΠΑ Α/Α 6β) Ουδετεροποιητικό υγρό πλυντηρίου χειρουργικών εργαλείων. Να ουδετεροποιεί τα αλκαλικά υπολείμματα, να μην περιέχει τασιενεργά στη σύνθεσή του. 100 lt. - Π.ΚΟΣΜΙΔΗΣ προς 34,00 /5λιτρα -6,80 /λιτρο -0,0068 / τιμή αραίωσης - GATEX προς 19,80 /4λίτρα- 4,95 /λίτρο- 0,0049 /τιμή αραίωσης(τον κωδικό ) H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία GATEX προς 19,80 /4λίτρα- 4,95 /λίτρο - 0,0049 / τιμή αραίωσης (τον κωδικό ) Ήτοι:100 x 4,95=495,00 x 23%= 608,85 ευρώ με ΦΠΑ Α/Α 6γ) Διαβρεκτικό υγρό πλυντηρίου χειρουργικών εργαλείων. Να εξαλείφει τα στίγματα, να μειώνει τον χρόνο στεγνώματος των εργαλείων και να μην είναι διαβρωτικό ή ερεθιστικό. 240lt. - Π.ΚΟΣΜΙΔΗΣ προς 29,00ευρώ /5λίτρα-5,80ευρώ/λίτρο-0,00174ευρώ /τιμή αραίωσης - GATEX προς 17,80 /4λίτρα- 4,45 /λίτρο- 0,0004 /τιμή αραίωσης H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία GATEX προς 17,80 /4λίτρα -4,45 /λίτρο - 0,0004 /τιμή αραίωσης τον κωδικό Ήτοι:240x 4,45=1068,00 x 23%= 1313,64 ευρώ με ΦΠΑ 7.Υγρά απολύμανσης (η προσφορά θα δοθεί με τιμή αραίωσης/λίτρο επί ποινή απόρριψης) α) Υγρό μικροβιοκτόνο εργαλείων να φονεύει όλα τα παθογόνα, ιούς και HIV. 350lt.

14 - Π.ΚΟΣΜΙΔΗΣ προς 72,50 /5λίτρα -14,50 /λίτρο -0,0725 /τιμή αραίωσης τον κωδικό PAUL HARTMANN HELLAS προς 79,76 /8λίτρα -9,97 /λίτρο -0,099 /τιμή αραίωσης τον κωδικό H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία PAUL HARTMANN HELLAS προς 79,76 /8λίτρα - 9,97 /λίτρο -0,099 /τιμή αραίωσης τον κωδικό Ήτοι:350x9,97=3489,50x13%=3943,14 ευρώ με ΦΠΑ Α/Α 7β) Απορρυπαντικό υγρό για τον μηχανικό καθαρισμό των ενδοσκοπίων και χειρουργικών εργαλείων με βυθισμό. Να είναι κατάλληλο για χρήση στο χέρι, πλυντηρίου υπερήχων και αυτόματα πλυντήρια, να είναι ενζυματικό με αναφορά στα ένζυμα που περιέχονται, να έχει ουδέτερο PH 7-8, φιλικό προς το περιβάλλον και να είναι βιοδιασπώμενο. Να μην είναι διαβρωτικό ή ερεθιστικό και να είναι άοσμο. 100lt. - Π.ΚΟΣΜΙΔΗΣ προς 52,50 /5λίτρα -10,50 /1λίτρο -0,0105 τιμή αραίωσης - GATEX προς 50,00 /4λίτρα -12,50 /1λίτρο -0,0062 τιμή αραίωσης τον κωδικό H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία GATEX προς 50,00 /4λίτρα -12,50 /1λίτρο - 0,0062 τιμή αραίωσης τον κωδικό Ήτοι:100x12,50=1250,00x23%=1537,50 ευρώ με ΦΠΑ Α/Α 7γ) Αντισκωριακό υγρό χειρουργικών εργαλείων. Να είναι κατάλληλο για χρήση με βυθισμό και σε πλυντήριο υπερήχων και να είναι βιοδιασπώμενο. Να είναι αποτελεσματικό χωρίς να φθείρει τα εργαλεία και να είναι ελαφρύ διάλυμα φωσφορικού οξέος και να μην καταστρέφει το χρυσό των εργαλείων σε οποιαδήποτε αραίωση. 100lt. - Π.ΚΟΣΜΙΔΗΣ προς 18,90 /λίτρο -0,0945 τιμή αραίωσης - GATEX προς 9,50 /λιτρο 0,019 τιμή αραίωσης τον κωδικό H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία- GATEX προς 9,50 /λιτρο -0,019 τιμή αραίωσης τον κωδικό Ήτοι:100x9,50=950,00x23%=1168,50 ευρώ με ΦΠΑ Α/Α 7δ) Ενζυματικός αφρός για τον καθαρισμό αυλοειδών εργαλείων και αναρροφήσεων. Να εμποδίζει το βιολογικό φορτίο να στεγνώσει. Να έχει σωληνάκι προέκτασης για να εισχωρεί στους αυλούς των εργαλείων και των αναρροφήσεων, να καθαρίζει σε λίγα λεπτά και να έχει ουδέτερο PH. 20τεμ. - Π.ΚΟΣΜΙΔΗΣ προς 18,00/750ml τον κωδικό ΟΒ

15 - GATEX προς 16,00/410gr H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία- Π.ΚΟΣΜΙΔΗΣ προς 18,00/750ml τον κωδικό ΟΒ Ήτοι:20x18,00=360,00x13%=406,8 ευρώ με ΦΠΑ Α/Α 7ε) Λιπαντικό spray χειρουργικών εργαλείων. Nα είναι σε μορφή γάλακτος με αντλία χωρίς προωθητικό αέριο. Να μην είναι τοξικό, χωρίς σιλικόνη και να μην αφήνει κατάλοιπα. Να μην επηρεάζει την αποστείρωση με ατμό. 15τεμ. - Π.ΚΟΣΜΙΔΗΣ προς 9,50 /400ml (ευρώ) - GATEX προς 9,00/500ml τον κωδικό H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία- GATEX προς 9,00/500ml τον κωδικό Ήτοι:15x9,00=135,00x23%=166,05 ευρώ με ΦΠΑ Α/Α 7στ) Καθαριστικό ιωδιούχων λεκέδων με βάση το ιώδιο, χωρίς κατάλοιπα και κίτρινα σημάδια, να μην είναι τοξικό. 15τεμ. - Π.ΚΟΣΜΙΔΗΣ προς 9,20/750ml τον κωδικό ΟΒ - GATEX προς 12,00/500ml H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία-- Π.ΚΟΣΜΙΔΗΣ προς 9,20/750mlτον κωδικό ΟΒ Ήτοι:15x9,20=138,00x13%=155,94 ευρώ με ΦΠΑ Α/Α 7ζ) Υγρό μικροβιοκτόνο σποροκτόνο θερμοευαίσθητων εργαλείων να φονεύει όλα τα παθογόνα, ιούς HBV και HIV. α) να προκύπτει εύκολα με ανάμιξη 2 συστατικών χωρίς δοσολογία β) να είναι συμβατό με τα χειρουργικά εργαλεία και τα ενδοσκοπικά όργανα (να κατατεθούν επί ποινή απόρριψης υπεύθυνες δηλώσεις της κατασκευάστριας εταιρείας του προϊόντος, ότι τυχόν βλάβες σε εργαλεία και ενδοσκόπια, θα αποζημιωθούν από την εταιρεία) γ) να περιέχει υψηλού βαθμού απολύμανση και σποροκτονία (αποστείρωση σύμφωνα με ISO 14937) καταστρέφοντας ιούς, βακτήρια, μύκητες, μυκοβακτηρίδια (συμπεριλαμβανομένου της φυματίωσης)και τους σπόρους αυτών σε χρονικό διάστημα έως 15 λεπτά. δ) να είναι ασφαλές προς το προσωπικό (βασισμένο σε διεθνή πρότυπα ελέγχου ορίων έκθεσης) ε) να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές νόρμες στ) να είναι φιλικό προς το περιβάλλον και να αποβάλλεται με απλό και συνήθη τρόπο στο σύστημα αποχέτευσης ζ) να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσεως στα Ελληνικά μέσα και έξω από την συσκευασία η) να συνοδεύεται από ειδικούς δείκτες ελέγχου

16 θ) σταθερότητα διαλύματος έως 5 ημέρες ή 50 χρήσεις ι) να διατίθεται σε συσκευασία 5 λίτρων. 200lt. - Π.ΚΟΣΜΙΔΗΣ προς 47,5 /5λίτρα -9,50 /λίτρο -PAUL HARTMANN HELLAS προς 35,00 /5λίτρα 7,00 /λίτρο τον κωδικό JOHNSON & JOHNSON HELLAS προς 45,00 /5λίτρα -9,00 /λίτρο H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία-paul HARTMANN HELLAS προς 35,00 /5λίτρα- 7,00 /λίτρο τον κωδικό Ήτοι:200x7,00=1400,00x13%=1582,00 ευρώ με ΦΠΑ Α/Α 8.Αντισηπτικό υγρό δαπέδων χειρουργείου, επίπλων, χώρου. Με αντιμικροβιακή δράση έναντι GRAM (+) και (-) μικροβίων, ιών (HBV, HCV, HIV), μυκήτων, μυκοβακτηριδίων, αντιοξειδωτικό, αντιδιαβρωτικό, κατάλληλο για ευαίσθητα πατώματα και επιφάνειες χωρίς αλδεΰδες 100lt., - Π.ΚΟΣΜΙΔΗΣ προς 37,00/5litra ευρώ ή 7,40/litro ευρώ -PAUL HARTMANN HELLAS προς 26,15/5litra ευρώ ή 5,23/litro ευρώ τον κωδικό GATEX προς 8,00/litro ευρώ H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία PAUL HARTMANN HELLAS προς 26,15/5litra ή 5,23/litro τον κωδικό Ήτοι:100x5,23=523,00x13%=590,99 ευρώ με το ΦΠΑ Α/Α 9.Υγρό απολυμαντικό επίπλων ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού χειρουργείου 100lt. - Π.ΚΟΣΜΙΔΗΣ προς 4,50/litro ευρώ τον κωδικό OC -PAUL HARTMANN HELLAS προς 4,71/litro ευρώ -BIOKON προς 9,00/500ml H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία Π.ΚΟΣΜΙΔΗΣ προς 4,50/litro ευρώ τον κωδικό OC Ήτοι:100x4,50=450,00x13%=508,5 ευρώ με το ΦΠΑ Α/Α 10.Υγρό καθαριστικό επίπλων ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού χειρουργείου με απορρυπαντική δράση 100lt.

17 - Π.ΚΟΣΜΙΔΗΣ προς 18,00/5litra ή 3,60/litro τον κωδικό SE -BIOKON προς 9,80/500ml H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία Π.ΚΟΣΜΙΔΗΣ προς 18,00/5litra ή 3,60/litro τον κωδικό SE Ήτοι:100x3,60=360,00x23%=442,8 ευρώ με το ΦΠΑ Α/Α 11.Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών - δέρματος 200lt. - Π.ΚΟΣΜΙΔΗΣ προς 4,40/500ml -PAUL HARTMANN HELLAS προς 2,50/litro τον κωδικό H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία PAUL HARTMANN HELLAS προς 2,50/litro τον κωδικό Ήτοι:199,5x2,50=498,75x13%=563,59 ευρώ με το ΦΠΑ Α/Α 12.Αεραγωγός τύπου Berman (για εισαγωγή του βρογχοσκοπίου) μήκος 80mm, 90mm και 100mm. 500lt. Α/Α 13.Αντιμικροβιακό ταχείας δράσης για την αντισηψία του άθικτου δέρματος 50lt -PAUL HARTMANN HELLAS προς 2,50/litro τον κωδικό H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία PAUL HARTMANN HELLAS προς 2,50/litro τον κωδικό Ήτοι:47,5x2,50=118,75x13%=134,19 ευρώ με το ΦΠΑ Α/Α 14.Βουρτσάκια καθαρισμού εργαλείων Να είναι πολλαπλών χρήσεων, τύπου οδοντόβουρτσας, με νάιλον και άλλες με ατσάλινη λεπτή τρίχα για τον καθαρισμό των εργαλείων με επίμονους λεκέδες. α) Βουρτσάκια διπλής άκρης με ανοξείδωτες ατσάλινες τρίχες με πλαστική λαβή 18cm μήκος 3 σειρές στη μια άκρη και μια σειρά στην άλλη 5τεμ. - GATEX προς 7,00/τμ- σετ 2/τεμ προς 14,00 ευρώ ρτον κωδικό

18 H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία GATEX προς 7,00/τμ- σετ 2/τεμ προς 14,00 ευρώ ρτον κωδικό Ήτοι:6x7,00=42,00x23%=51,66 ευρώ με το ΦΠΑ Α/Α 14β) Βούρτσες καθαρισμού ορθοπεδικών εργαλείων(reamers) 3mm διαμέτρου με νάυλον τρίχες λαβής 79cm 5τεμ. - GATEX προς 30,00/τεμ-σετ 3/τεμ 90,00ευρώ τον κωδικό H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία GATEX προς 30,00/τεμ-σετ 3/τεμ 90,00ευρώ τον κωδικό Ήτοι:6x30,00=180,00x23%=221,40 ευρώ με το ΦΠΑ Α/Α 14γ) Βούρτσες καθαρισμού ορθοπεδικών εργαλείων (reamers) 7mm και ναυλον τρίχες λαβής 79cm 5τεμ. - GATEX προς 30,00/τεμ-σετ 3/τεμ 90,00ευρώ τον κωδικό H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία GATEX προς 30,00/τεμ-σετ 3/τεμ 90,00ευρώ τον κωδικό Ήτοι:6x30,00=180,00x23%=221,40 ευρώ με το ΦΠΑ Α/Α 14δ) Βούρτσες καθαρισμού εργαλείων και αναρροφήσεων πολλαπλών χρήσεων με ανοξείδωτη λαβή και νάυλον τρίχες διαστάσεων 1) 12mm x 40,5cm 5τεμ. - GATEX προς 7,50/τεμ-σετ 2/τεμ 15,00 ευρώ τον κωδικό H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία GATEX προς 7,50/τεμ-σετ 2/τεμ 15,00 ευρώ τον κωδικό Ήτοι:6x7,50=45,00x23%=55,35 ευρώ με το ΦΠΑ Α/Α 14δ 2) 5τεμ. 10mm x 40,5cm - GATEX προς 7,50/τεμ-σετ 2/τεμ 15,00 ευρώ τον κωδικό H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία GATEX προς 7,50/τεμ-σετ 2/τεμ 15,00 ευρώ τον κωδικό

19 Ήτοι:6x7,50=45,00x23%=55,35 ευρώ με το ΦΠΑ Α/Α 14 δ 3)10mm x 61cm 5τεμ. - GATEX προς 7,50/τεμ-σετ 2/τεμ 15,00 ευρώ τον κωδικό H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία GATEX προς 7,50/τεμ-σετ 2/τεμ 15,00 ευρώ τον κωδικό Ήτοι:6x7,50=45,00x23%=55,35 ευρώ με το ΦΠΑ Α/Α 14 δ 4)7mm x 40,5cm 5τεμ. - GATEX προς 7,50/τεμ-σετ 2/τεμ 15,00 ευρώ τον κωδικό H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία GATEX προς 7,50/τεμ-σετ 2/τεμ 15,00 ευρώ τον κωδικό Ήτοι:6x7,50=45,00x23%=55,35 ευρώ με το ΦΠΑ Α/Α 14 δ 5) 7mm x 61cm 5τεμ. - GATEX προς 7,50/τεμ-σετ 2/τεμ 15,00 ευρώ τον κωδικό H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία GATEX προς 7,50/τεμ-σετ 2/τεμ 15,00 ευρώ τον κωδικό Ήτοι:6x7,50=45,00x23%=55,35 ευρώ με το ΦΠΑ Α/Α 14 δ 6) 6mm x 30cm 5τεμ. - GATEX προς 7,50/τεμ-σετ 2/τεμ 15,00 ευρώ τον κωδικό H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία GATEX προς 7,50/τεμ-σετ 2/τεμ 15,00 ευρώ τον κωδικό Ήτοι:6x7,50=45,00x23%=55,35 ευρώ με το ΦΠΑ Α/Α 14 δ 7) 4mm x 30cm

20 5τεμ. - GATEX προς 7,50/τεμ-σετ 2/τεμ 15,00 ευρώ τον κωδικό H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία GATEX προς 7,50/τεμ-σετ 2/τεμ 15,00 ευρώ τον κωδικό Ήτοι:6x7,50=45,00x23%=55,35 ευρώ με το ΦΠΑ Α/Α 14 δ 8) 5mm x 30cm 5τεμ. - GATEX προς 7,50/τεμ-σετ 2/τεμ 15,00 ευρώ τον κωδικό H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία GATEX προς 7,50/τεμ-σετ 2/τεμ 15,00 ευρώ τον κωδικό Ήτοι:6x7,50=45,00x23%=55,35 ευρώ με το ΦΠΑ Α/Α 14 ε) Βούρτσα καθαρισμού πολύ μακριά με νάιλον τρίχες σε ανοξείδωτη λαβή με ελαστικό σύρμα για δύσκολα σημεία. Στρογγυλή λαβή στην μια άκρη. 5τεμ. - GATEX προς 75,00/τεμ τον κωδικό BR-3300 H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία GATEX προς 75,00/τεμ τον κωδικό BR-3300 Ήτοι:5x75,00=375,00x23%=461,25 ευρώ με το ΦΠΑ Α/Α 15.Βούρτσες μ. χ. εμποτισμένες με αντισηπτικό 3.000τεμ. -ΑΡΕΤΕΪΟΝ MEDICALS προς 1,00 ευρώ - MILONAS HEALTH.Α.Ε. προς 0,2790 ευρώ τον κωδικό ΝΕΧ-Ρ2 -ENVIVO προς 0,317 ευρώ -KANELLOS MEDICALS προς 0,2900 ευρώ H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία MILONAS HEALTH.Α.Ε. προς 0,2790 ευρώ τον κωδικό ΝΕΧ-Ρ2 Ήτοι:3000x0,2790=837,00x23%=1029,51 ευρώ με το ΦΠΑ Α/Α 16.Σφουγγαράκια μ. χ. πλύσεως ασθενών με αντισηπτικό

21 10.000τεμ. - BIOKON προς 0,12 τον κωδικό CV00100L -ΣΗΑΤ ΒΛΑΧΟΥ Α.&ΣΙΑ ΟΕ προς 0,16 ευρώ.-χρ. ΜΟΥΤΑΦΗΣ Ε.Ε προς 0,125 ευρώ -KANELLOS MEDICALS προς 0,12 ευρώ H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία BIOKON προς 0,12 τον κωδικό CV00100L Ήτοι:5000x0,12=600,00x23%=738,00 ευρώ με το ΦΠΑ H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία KANELLOS MEDICALS προς 0,12 ευρώ Ήτοι:5000x0,12=600,00x23%=738,00 ευρώ με το ΦΠΑ Α/Α 17.Σύστημα καθαρισμού με αντισηπτικό Να αποτελείται τουλάχιστον από 8 πανάκια (από μείγμα ρεγιόν, πολυεστέρα, πολυπροπυλενίου)περίπου 20χ20cm εμποτισμένα με Allantoin & Aloe Vera (για την προστασία από ερεθισμούς και την ανακούφιση του δέρματος ),Benzalkonium Chloride (για την μείωση των βακτηριδίων στο δέρμα,και την μείωση των οσμών),κ.α. Το κάθε πανάκι αναλογεί σε συγκεκριμένη περιοχή του σώματος(8περιοχές σύμφωνα με το διεθνές πρωτόκολλο για το καθαρισμό των ασθενών). Να είναι υποαλλεργικό με ουδέτερο PH.Να διατίθεται σε τέσσερις τύπους. 100τεμ. -BIOKON προς 2,00 ευρώ τους κωδικούς RSC901 & RSC902 H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία BIOKON προς 2,00 ευρώ τους κωδικούς RSC901 & RSC902 Ήτοι:100x2,00=200,00x23%=246,00 ευρώ με το ΦΠΑ Α/Α 18.Σύστημα καθαρισμού ασθενούς Με ή χωρίς αντισηπτικό αποτελούμενο από υγρά πανάκια εμποτισμένα με ειδικό αντιβακτηριακό υγρό πλύσης σώματος που επιτρέπει τον πλήρη καθαρισμό του ασθενούς σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Να είναι υποαλλεργικό με ουδέτερο PH. 250τεμ. -Y-LOGIMED AE προς 5,3 ευρώ/64τεμ ή 0,0828/τεμ ευρώ με κωδικό MDC BIOKON προς 3,00 ευρώ /25τεμ ή 0,12/τεμ - ΣΗΑΤ ΒΛΑΧΟΥ Α.&ΣΙΑ ΟΕ προς 2,20 ευρώ/8τεμ ή 0,088 H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία--y-logimed AE προς 5,3 ευρώ/64τεμ ή 0,0828/τεμ ευρώ με κωδικό MDC Ήτοι:250x5,3=1325,00x23%=1629,75 ευρώ με ΦΠΑ

22 Α/Α 19.Σύστημα πλύσης τριχωτού κεφαλής Ειδικό καπέλο(σκουφάκι)λουσίματος κεφαλής ασθενών.να περιλαμβάνει σαμπουάν και μαλακτικό και να μη χρειάζεται ξέβγαλμα με νερό. Να αφαιρεί από τα μαλλιά αίματα,ιώδιο, gel ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος κ.λ.π. Να είναι υποαλλεργικό με ουδέτερο PH 500τεμ. -KANELLOS MEDICALS προς 2,30 ευρώ -BIOKON προς 2,30 ευρώ -ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ προς 2,19 ευρώ τον κωδικό csc1 H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ προς 2,19 ευρώ τον κωδικό csc1 Ήτοι:500x2,19=1095,00x23%=1346,85 ευρώ με το ΦΠΑ Α/Α 20.Παιδικό σαμπουάν 30τεμ. -Π.ΚΟΣΜΙΔΗΣ προς 3,40/500ml ευρώ τον κωδικό CANA A.E. προς 3,35/250ml ευρώ - Γ.ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ Ε.Ε προς 4,50/750ml H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία Γ.ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ Ε.Ε προς 4,50/750ml Ήτοι:30x4,50=135,00x23%=166,05 ευρώ με το ΦΠΑ Α/Α 21.Απολυμαντικά πλυντηρίων σκωραμίδων και ουροδοχείων 130lt. -Π.ΚΟΣΜΙΔΗΣ προς 55,00/5litra ή 11,00/litro τον κωδικό SE H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία Π.ΚΟΣΜΙΔΗΣ προς 55,00/5litra ή 11,00/litro τον κωδικό SE Ήτοι:130x11,00=1430,00x13%=1615,90 ευρώ με το ΦΠΑ Α/Α 22.Προστατευτικές άκρες εργαλείων Να διατίθενται σε διάφορα μεγέθη για όλα τα είδη εργαλείων και χρώματα με τρύπες ή χωρίς 500τεμ. -Π.ΚΟΣΜΙΔΗΣ προς 0,219/τεμ τους κωδ (λευκό), (μπλέ), 01462(πράσινο), (κόκκινο), (κίτρινο), ( βιολετί), (πορτοκαλί), (καφέ), (μαύρο)

23 -GATEX προς 0,22 ευρώ H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία Π.ΚΟΣΜΙΔΗΣ προς0,219 /ΤΕΜ τους κωδ (λευκό), (μπλέ), 01462(πράσινο), (κόκκινο), (κίτρινο), ( βιολετί), (πορτοκαλί), (καφέ), (μαύρο) Ήτοι:500x0,219=109,5x23%=134,69 ευρώ με το ΦΠΑ Α/Α 23.Βαλβίδες καθαρισμού (αναρρόφησης) του βρογχοσκοπίου KARL STORZ μίας χρήσης κωδ eE 800τεμ. Α/Α 24.Ηλεκτρόδια αυτοκόλλητα, υποαλλεργικά με ξέστρο ενηλίκων 4000τεμ. - Μ.Σ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε προς 0,348 ευρώ τον κωδικό 2259 H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία Μ.Σ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε προς 0,348 ευρώ τον κωδικό 2259 Ήτοι:4000χ0,348=1392,00x23%=1712,16 ευρώ με το ΦΠΑ Α/Α 25.Κλίπς ομφαλίου λώρου 500τεμ. -KANELLOS MEDICALS προς 0,12 ευρώ -ΧΡ. ΜΟΥΤΑΦΗΣ Ε.Ε Γ. προς 0,12 ευρώ -ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ Ε.Ε προς 0,83 εθυρώ H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία KANELLOS MEDICALS προς 0,12 ευρώ Ήτοι:250x0,12=30,00x23%=36,90 ευρώ με το ΦΠΑ H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία ΧΡ. ΜΟΥΤΑΦΗΣ Ε.Ε Γ. προς 0,12 ευρώ Ήτοι:250x0,12=30,00x23%=36,90 ευρώ με το ΦΠΑ Α/Α 26.Λάστιχα αναρρόφησης σιλικόνης α) 10χ3mm 100μ.

24 Α/Α 26 β) 1χ1m 10μ. Α/Α 26 γ) 2χ 1mm 10μ. Α/Α 26δ) 5χ2,5mm 10μ. Α/Α 26ε )6χ2mm 10μ. Α/Α 26στ) 8χ 3mm 100μ. Α/Α 27.Λάστιχα αυξομειούμενου πάχους 7χιλ. 500μ. -KANELLOS MEDICALS προς 0,3615 ευρώ/μέτρο -ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ προς 0,35 ευρώ/μέτρο τον κωδικό H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ προς 0,35 ευρώ/μέτρο τον κωδικό Ήτοι:500x0,35=175,00x23%=215,25 ευρώ με το ΦΠΑ Α/Α 28.Λάστιχο παροχέτευσης από κίτρινο λάτεξ 6x2, 8x2, 10x2 100μ. Α/Α 29.Ουροσυλλέκτες Ουροσυλλέκτες τεσσάρων (4)λίτρων περισυλλογής διαλυμάτων έκπλυσης με ειδική βαλβίδα που επιτρέπει την απόρριψη του περιεχόμενου υγρού η οποία ανοίγει και κλείνει ερμητικά. 300 τεμ.

25 -TELEFLEX MEDICAL HELLAS A.E.E προς 3,20 ευρώ με τον κωδικό COLOPLAST Α. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΕ προς 7,28 ευρώ H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία TELEFLEX MEDICAL HELLAS A.E.E προς 3,20 ευρώ με τον κωδικό Ήτοι:300x3,20=960,00x23%=1180,80 ευρώ με το ΦΠΑ Α/Α 30.Διουρηθρική συσκευή ουρολογικών εφαρμογών μ.χ. με διακλάδωση Υ και δείκτη ροής 300τεμ. -Ε & Ε ΙΑΤΡΙΚΑ Α.Ε προς 2,750 ευρώ τον κωδικό EL ARITI προς 4,80 ευρώ -ΒΙΟΣΕΡ προς 5,00 ευρώ H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία-ε & Ε ΙΑΤΡΙΚΑ Α.Ε προς 2,750 ευρώ τον κωδικό EL Ήτοι:300x2,750=825,00x23%=1014,75 ευρώ με το ΦΠΑ Α/Α 31.Αντιμικροβιακός σύνδεσμος Σύνδεσμος για ενδοφλέβια χορήγηση χωρίς βελόνα με αντιμικροβιακή επίστρωση νανοσωματιδίων αργύρου. Να διατίθεται με ή χωρίς προέκταση απλή ή τύπου Υ και προσαρμογέα male Luer Lock. Nα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περίοδο 7 ημερών 200τεμ. - BIOKON προς 0,80 τον κωδικό 011-C ARETEION MEDICALS προς 1,09 ευρώ H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία BIOKON προς 0,80 τον κωδικό 011-C3300 Ήτοι:200x0,80=160,00x23%=196,8 ευρώ με το ΦΠΑ Α/Α 32.Πολυαυλική παροχέτευση 9 αυλών με δυνατότητα διαχωρισμού από 100% σιλικόνη, ακτινοσκιερή, αποστειρωμένη μήκους 40 cm. 100τεμ. - COLOPLAST Α. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΕ προς 6,90 ευρώ τον κωδικό GA MEDICARE HELLAS AE προς 9,00 ευρώ H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία COLOPLAST Α. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΕ προς 6,90 ευρώ τον κωδικό GA1035

26 Ήτοι:100x6,90=690,00x23%=848,7 ευρώ Α/Α 33.Προφυλακτικά για κολπικό υπέρηχο μαιευτικής τεμ. -MILONAS HEALTH.Α.Ε. ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ προς 0,1790 ευρώ - KANELLOS MEDICALS προς 0,08 ευρώ H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία KANELLOS MEDICALS προς 0,08 ευρώ Ήτοι:3000x0,08=240,00x23%=295,2 ευρώ με το ΦΠΑ Α/Α 34.Γλωσσοπίεστρα ξύλινα μιας χρήσης σε πακέτα των 100 τεμαχίων τεμ. - BBD ΝΙΚ ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ προς 0,0069 ευρώ H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία BBD ΝΙΚ ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ προς 0,0069 ευρώ Ήτοι:30000x0,0069=207,00x23%=254,61 ευρώ με το ΦΠΑ Α/Α 35.Λάμες χειρουργικές, ανοξείδωτες αποστειρωμένες χωρίς λαβή(νο ) τεμ - BBD ΝΙΚ ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ προς 0,0224 ευρώ -V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A. προς 0,0232 ευρώ H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία BBD ΝΙΚ ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ προς 0,0224 ευρώ Ήτοι:10.000x0,0224=224,00x23%=275,52 ευρώ με το ΦΠΑ Α/Α 36.Μαχαιρίδιο, με λαβή αποστειρωμένο 150τεμ. -V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A. προς 0,1028 ευρώ - BBD ΝΙΚ ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ προς 0,1027 ευρώ H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία- BBD ΝΙΚ ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ προς 0,1027 ευρώ Ήτοι:150x0,1027=15,405x23%=18,95 ευρώμε το ΦΠΑ Α/Α 37.GEL για απιδινωτή και ηλεκτρόδια υπερήχων σε σωληνάρια

27 1300τεμ. -THERMOGRAFICA HELLAS Ε.Π.Ε προς 0,820 ευρώ/250 ml τον κωδικό VIOLAK INTERNATIONAL A.E προς 0,84 ευρώ/250ml - KANELLOS MEDICALS προς 0,8428 ευρώ/250ml H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία THERMOGRAFICA HELLAS Ε.Π.Ε προς 0,820 ευρώ/250 ml τον κωδικό Ήτοι:1300x0,820=1066x23%=1.311,18 ευρώμε το ΦΠΑ Α/Α 38.Τσιμπίδια για ΗΚΓ σετ 50τεμ. - THERMOGRAFICA HELLAS Ε.Π.Ε προς 3,00 ευρώ με τον κωδικό DUCASCO ΔΟΥΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ ΑΕΒΕ προς 3,10 ευρώ H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία THERMOGRAFICA HELLAS Ε.Π.Ε προς 3,00 ευρώ με τον κωδικό Ήτοι:50x3,00=150,00x23%=184,50 ευρώ με το ΦΠΑ Α/Α 39.Συλλεκτικές φιάλες για αναπνευστήρα AVEA. 20τεμ. Α/Α 40.Πίεστρα για ΜΤΝ (μανταλάκια) 60τεμ. - THERMOGRAFICA HELLAS Ε.Π.Ε προς 3,00 ευρώ τον κωδικό ARITI Α.Ε προς 9,50 ευρώ H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία THERMOGRAFICA HELLAS Ε.Π.Ε προς 3,00 ευρώ τον κωδικό Ήτοι:60x3,00=180,00x23%=221,4 ευρώμε το ΦΠΑ Α/Α 41.Ξυριστικές μηχανές για το χειρουργείο με δοντάκια μονής κοπής με διπλή λεπίδα τεμ. - KANELLOS MEDICALS προς 0,072 ευρώ

28 H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία KANELLOS MEDICALS προς 0,072 ευρώ Ήτοι:10.000χ0,072=720,00x23%=885,6 ευρώμε το ΦΠΑ Α/Α 42.Λεπίδες-ξυραφάκια για ηλεκτρικές μηχανές ξυρίσματος. Να προσφερθούν δωρεάν, όσες ξυριστικές μηχανές απαιτούνται. 150τεμ. -ENVIVO ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ Α.Ε. προς 2,56 ευρώ - Μ.Σ.ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε προς 2,25 ευρώ τον κωδικό 9600 H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία Μ.Σ.ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε προς 2,25 ευρώ τον κωδικό 9600 Ήτοι:150x2,25=337,5x23%=415,13 ευρώμε το ΦΠΑ Α/Α 43.Επιστόμια μ. χ. για το ηλεκτρικό σπιρόμετρο 25Χ27,4Χ τεμ. THERMOGRAFICA HELLAS Ε.Π.Ε προς 0,155 ευρώ τον κωδικό H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία THERMOGRAFICA HELLAS Ε.Π.Ε προς 0,155 ευρώ τον κωδικό Ήτοι:1000x0,155=155,00x23%=190,65 ευρώμε το ΦΠΑ Α/Α 44.Πλάκες γείωσης μ. χ.(για παιδιά και ενήλικες)αδιάβροχη, με επίστρωση υποαλλεργικής αγώγιμης κόλλας τεμ. - ENVIVO προς 0,817 ευρώ - KANELLOS MEDICALS προς 0,5700 ευρώ - VIOLAK INTERNATIONAL A.E προς 0,5700 ευρώ τον κωδικό Μ.Σ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε προς 0,98 ευρώ - ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΕ προς 0,60 ευρώ - Γ.ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ Ε.Ε προς 1,00 ευρώ H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία KANELLOS MEDICALS προς 0,5700 ευρώ Ήτοι:500x0,5700=285,00x23%=350,55 ευρώμε το ΦΠΑ H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία VIOLAK INTERNATIONAL A.E προς 0,5700 ευρώ τον κωδικό 50061

29 Ήτοι:500x0,5700=285,00x23%=350,55 ευρώμε το ΦΠΑ Α/Α 45.Σπρέι για τραύματα 500τεμ. Προσφέρει η εταιρεία ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε προς 35,00 ευρώ το κωδικό DM002 H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε προς 35,00 ευρώ τον κωδικό DM002 Ήτοι:500x35,00=17.500,00x13%=19.775,00 ευρώμε το ΦΠΑ Α/Α 46.Χειρουργικά πεδία αποστειρωμένα και μη α) Αποστειρωμένα τεμνόμενα αυτοκόλλητα διαφανή οθόνια (πεδία)60χ35 200τεμ. Προσφέρουν οι εταιρείες - ΑΡΕΤΕΪΟΝ MEDICALS προς 7,37 ευρώ - DUCASCO-ΔΟΥΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. προς 3,70 ευρώ - MILONAS HEALTH.Α.Ε. ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ προς 2,4480 ευρώ τον κωδικό ΙΝ Μ.Σ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε προς 3,30 ευρώ H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία MILONAS HEALTH.Α.Ε. ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ προς 2,4480 ευρώ τον κωδικό ΙΝ3535 Ήτοι:200x2,4480=489,60x13%=553,25 ευρώμε το ΦΠΑ Α/Α 46β) Να φέρουν ιωδοφόρο αντιμικροβιακή ουσία ενσωματωμένη στην κόλλα τους. Η αντιμικροβιακή συμπεριφορά του οθονίου να υποστηρίζεται από κλινικές μελέτες. Διαστάσεων: 60x35 200τεμ. - Μ.Σ.ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε προς 7,10 ευρώ με τον κωδικό 6640 H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία Μ.Σ.ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε προς 7,10 ευρώ με τον κωδικό 6640 Ήτοι:200x7,10=1420,00x13%=1604,60 ευρώμε το ΦΠΑ Α/Α 46γ) Αποστειρωμένα Χειρουργικά πεδία 1x1,80cm 200τεμ. - ΑΡΕΤΕΪΟΝ MEDICALS προς 3,65 ευρώ τον κωδικό

30 H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία ΑΡΕΤΕΪΟΝ MEDICALS προς 3,65 ευρώ τον κωδικό Ήτοι:210x3,65=766,50x23%=942,80 ευρώμε το ΦΠΑ Α/Α 46δ) Αποστειρωμένα τετράγωνα απλά 45x45cm τεμ. Προσφέρουν οι εταιρείες - ΑΡΕΤΕΪΟΝ MEDICALS προς 0,64 ευρώ - MILONAS HEALTH.Α.Ε. ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ προς 0,1190 ευρώ τον κωδικό 15234MG - V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A.προς 0,1320 ευρώ - PAUL HARTMANN HELLAS προς 0,221 H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία MILONAS HEALTH.Α.Ε. ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ προς 0,1190 ευρώ τον κωδικό 15234MG Ήτοι:2250x0,1190=267,75 x 13%= 302,56 ευρώ με το ΦΠΑ Α/Α 46ε) Χειρουργικά πεδία TUR ουρολογικά με περικνημίδες. 20τεμ. Προσφέρουν οι εταιρείες -ΑΡΕΤΕΪΟΝ MEDICALS προς 32,22 ευρώ - DUCASCO-ΔΟΥΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. προς 8,50 ευρώ - MILONAS HEALTH.Α.Ε. ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ προς 8,1970 ευρώ τον κωδικό 29361MGM - Μ.Σ.ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε προς 27,10 ευρώ - PAUL HARTMANN HELLAS προς 10,822 ευρώ H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία MILONAS HEALTH.Α.Ε. ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ προς 8,1970 ευρώ τον κωδικό 29361MGM Ήτοι:24 x 8,1970 = 196,73 x 13%= 222,30 ευρώμε το ΦΠΑ Α/Α 46στ) Σάκοι τραπεζιδίων MAYO δυο στρωμάτων από ενισχυμένο non-woven + πράσινο φίλμ αδιάβροχο αντιστατικό διαστάσεων τουλάχιστον 145x170cm. 600τεμ. - MILONAS HEALTH.Α.Ε. προς 0,8340 ευρώ με τον κωδικό 8339MG H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία MILONAS HEALTH.Α.Ε. προς 0,8340 ευρώ με τον κωδικό 8339MG Ήτοι:660 x 0,8340 = 550,44 x 13%= 622,00 ευρώμε το ΦΠΑ

31 Α/Α 46 ζ) Κάλυμμα καλωδίου και 18x250 cm, διπλωμένο τηλεσκοπικά, διπλωμένο από την εσωτερική πλευρά του. 80τεμ. Προσφέρουν οι εταιρείες - ΑΡΕΤΕΪΟΝ MEDICALS προς 7,16 ευρώ - ENVIVO προς 0,916 ευρώ - KANELLOS MEDICALS προς 0,90 ευρώ - MILONAS HEALTH.Α.Ε. προς 0,8080 ευρώ τον κωδικό 1104MG -DUCASCO ΔΟΥΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ ΑΕΒΕ προς 0,99 ευρώ H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία MILONAS HEALTH.Α.Ε. προς 0,8080 ευρώ τον κωδικό 1104MG Ήτοι:80x0,8080=64,64x23%=79,51 ευρώμε το ΦΠΑ Α/Α 47.Ποδονάρια χειρουργείου μ.χ από ανθεκτικό πλαστικό α) Ποδονάρια προσωπικού πλαστικά με λάστιχο τεμ Προσφέρουν οι εταιρείες - BBD ΝΙΚ ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ προς 0,0092 ευρώ - KANELLOS MEDICALS προς 0,0100 ευρώ - VIOLAK INTERNATIONAL A.E προς 0,0100 ευρώ - MILONAS HEALTH.Α.Ε προς 0,0104 ευρώ H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία BBD ΝΙΚ ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ προς 0,0092 ευρώ Ήτοι:20000x0,0092=184,00x23%=226,32 ευρώ με το ΦΠΑ Α/Α 47β) Ποδονάρια ασθενών μακριά δετά χάρτινα 3.000τεμ. - MILONAS HEALTH.Α.Ε. προς 0,4980 ευρώ τον κωδικό 791 H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία MILONAS HEALTH AE τον κωδικό 791 Ήτοι:3000x0,4980=1494,00x23%=1837,62 ευρώμε το ΦΠΑ Α/Α 48.Σκούφιες χειρουργείου μιας χρήσης ανδρών, γυναικών και ορθοπεδικές για κάλυψη όλης της κεφαλής με κορδόνι που δένει πίσω, με λάστιχο πίσω, με λάστιχα ολόγυρα, διάτρητες για καλό αερισμό,

32 κατασκευασμένες από υποαλλεργικό υλικό υψηλού βαθμού αντοχής, απόλυτα φιλικό προς το δέρμα και να τηρούν διεθνείς προδιαγραφές CE. α) Ορθοπεδικές δετές 3.000τεμ - MILONAS HEALTH.Α.Ε. προς 0,1490 ευρώ τον κωδικό HC130B H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία MILONAS HEALTH.Α.Ε. προς 0,1490 ευρώ τον κωδικό HC130B Ήτοι:3200 x 0,1490 = 476,80 x 23%= 586,46 ευρώμε το ΦΠΑ Α/Α 48 β) Ανδρών δετές τεμ - KANELLOS MEDICALS προς 0,0780 ευρώ - V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A. προς 0,0740 ευρώ - MILONAS HEALTH.Α.Ε προς 0,0340 ευρώ τον κωδικό HC140B H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία MILONAS HEALTH.Α.Ε προς 0,0340 ευρώ τον κωδικό HC140B Ήτοι: x 0,0340= 459,00 x 23%= 564,57 ευρώμε το ΦΠΑ Α/Α 48γ) Γυναικών με λάστιχο πίσω μεγάλου μεγέθους 8.500τεμ. - VIOLAK INTERNATIONAL A.E προς 0,0740 ευρώ τον κωδικό MILONAS HEALTH.Α.Ε προς 0,0750 ευρώ H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία VIOLAK INTERNATIONAL A.E προς 0,0740 ευρώ τον κωδικό Ήτοι:8500x0,0740=626,00x23%=773,67 ευρώμε το ΦΠΑ Α/Α 49.Υδατοπαγίδες για αναπνευστήρα AVEA. 20τεμ. Α/Α 50.Ποδιές πλαστικές χειρουργείου 4.000τεμ.

33 - BBD ΝΙΚ ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ προς 0,0256 ευρώ - KANELLOS MEDICALS προς 0,0400 ευρώ - ΧΡ. ΜΟΥΤΑΦΗΣ Ε.Ε προς 0,0245 ευρώ H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία ΧΡ. ΜΟΥΤΑΦΗΣ Ε.Ε προς 0,0245 ευρώ Ήτοι:4000x0,0245=98,00x23%=120,54 ευρώμε το ΦΠΑ Α/Α 51.Αντιθολοτικό σπρέι για βρογχοσκόπιο ULTRA STOP 10ζεύγη Α/Α 52.Φακαρόλα πλάτους 5mm σε μέτρα (κουβάρι) 500μ. Α/Α 53.Νάυλον γαλακτώδες σε ρολό για κλίνες μετρ. - ΧΡ. ΜΟΥΤΑΦΗΣ Ε.Ε προς 0,53 ευρώ H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία ΧΡ. ΜΟΥΤΑΦΗΣ Ε.Ε προς 0,53 ευρώ Ήτοι:3000x0,53=1590,00x23%=1955,70 ευρώμε το ΦΠΑ Α/Α 54.Βραχιολάκια αναγνώρισης νεογνών, παίδων, ενηλίκων Αδιάβροχα, λευκό, ρόζ, σιέλ με κούμπωμα, δυνατότητα αναγραφής ονόματος, πλαστικά μαλακά. 700τεμ.παίδων 3000 τεμ ενηλίκων - KANELLOS MEDICALS προς 0,0320 ευρώ -ενηλίκων -V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A.προς 0,0450 ευρώ(ενηλίκων παίδων) H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία KANELLOS MEDICALS προς 0,0320 ευρώ -ενηλίκων Ήτοι:3000x0,0320=96,00x23%=118,08 ευρώμε το ΦΠΑ H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A.προς 0,0450 ευρώ(παίδων) Ήτοι:700x0,0450=31,50x23%=38,75 ευρώμε το ΦΠΑ Α/Α 55.Άγκιστρο ρήξης εμβρυικού υμένος

34 500τεμ. - KANELLOS MEDICALS προς 0,80 ευρώ - Γ.ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ Ε.Ε προς 1,20 ευρώ H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία KANELLOS MEDICALS προς 0,80 ευρώ Ήτοι:500χ0,80=400,00x23%=492,00 ευρώμε το ΦΠΑ Α/Α 56.Σπάτουλες πλαστικές για TEST PAP 1500τεμ. - ΧΡ. ΜΟΥΤΑΦΗΣ Ε.Ε προς 0,026 ευρώ H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία ΧΡ. ΜΟΥΤΑΦΗΣ Ε.Ε προς 0,026 ευρώ Ήτοι:1500x0,026=39,00x23%=47,97 ευρώ με το ΦΠΑ Α/Α 57.Ψήκτρες για TEST PAP 700τεμ. - KANELLOS MEDICALS προς 0,0450 ευρώ H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία KANELLOS MEDICALS προς 0,0450 ευρώ Ήτοι:700x0,0450=31,50x23%=38,75 ευρώμε το ΦΠΑ Α/Α 58.Μητροσκόπια μ. χ τεμ. - BBD ΝΙΚ ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ προς 0,1742 ευρώ - KANELLOS MEDICALS προς 0,1780 ευρώ -V & L VIOLAK INTERNΑTIONAL S.A.προς 0,1720(small-medium-large) H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία V & L VIOLAK 0,1720(small-medium-large) INTERNΑTIONAL S.A.προς Ήτοι:2000x0,1720=344,00x23%=423,12 ευρώμε το ΦΠΑ Α/Α 59.Σικύες μ.χ. 400τεμ.

35 Α/Α 60.Βάλβες μ. χ. 800τεμ. - KANELLOS MEDICALS προς1,50/2τεμ H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία KANELLOS MEDICALS προς1,50/2τεμ Ήτοι:400x1,50=600,00x23%=738,00 ευρώμε το ΦΠΑ Α/Α 61.Περιλαρυγγικός αεραγωγός Να είναι κατασκευασμένος από μαλακό ατραυματικό (PVC) ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός των ιστών κατά την τοποθέτησή του. Να είναι υποαλλεργικό (latex free) Nα λειτουργεί σαν περιλαρυγγικός αεραγωγός διασφάλισης αερισμού κατά την διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων και σε περιπτώσεις επείγουσας διασωλήνωσης. Να έχει ανατομικό σχήμα με κυρτότητα για να επιτυγχάνεται πιο εύκολη τοποθέτηση και κατασκευασμένη σχάρα στην κεφαλή ώστε να επιτρέπεται η ανταλλαγή αέρα σε περίπτωση αυτόνομης αναπνοής. 5. Να επιτρέπεται η διέλευση ενδοτραχειακού σωλήνα αερισμού μέσα από τον περιλαρυγγικό αεραγωγό για περιπτώσεις δύσκολης διασωλήνωσης. 6. Να επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση ενδογαστρικού σωλήνα. 7. Να διαθέτει σταθεροποιητή(cuff) με λεπτά τοιχώματα που να τοποθετείται στον υποφάρυγγα και να επιτρέπει τον αερισμό με θετική πίεση, αποτρέποντας την διαφυγή αερίων στο περιβάλλον. 8. Να διατίθεται σε μεγέθη παιδιατρικά και ενηλίκων. 9. Να διαθέτει αισθητήρα θερμοκρασίας(θερμίστορα), τοποθετημένο στο cuff της συσκευής όλων των μεγεθών. 10.Να διαθέτει αισθητήρα C02 τοποθετημένο στο άκρο της κεφαλής των νεογνικών και βρεφικών μεγεθών της συσκευής που να συνδέεται με καπνογράφο, ώστε να γίνεται υπολογισμός της συγκέντρωσης του C02 στον εκπνεόμενο αέρα. 150τεμ Α/Α 62.Φορμάκια φωτοθεραπείας 200τεμ. Α/Α 63.Λαβίδες μ. χ. για το μηχάνημα αιμοκάθαρσης 100τεμ. -ARITI Α.Ε προς 0,31 ευρώ - ΧΡ. ΜΟΥΤΑΦΗΣ Ε.Ε προς 0,28 ευρώ H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία ΧΡ. ΜΟΥΤΑΦΗΣ Ε.Ε προς 0,28 ευρώ Ήτοι:100x0,28=28,00x13%=31,64 ευρώ με το ΦΠΑ

36 Α/Α 64.Φίλτρα εκπνοής με δυνατότητα αποστείρωσης για αναπνευστήρα AVEA. 10τεμ. Α/Α 65.Κυτία συλλογής ούρων 24ώρου 500τεμ. -KANELLOS MEDICALS προς 1,00 ευρώ -ΧΡ. ΜΟΥΤΑΦΗΣ Ε.Ε προς 0,7250 ευρώ H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία ΧΡ. ΜΟΥΤΑΦΗΣ Ε.Ε προς 0,7250 ευρώ Ήτοι:500x0,7250=362,50x23%=445,88 ευρώ με το ΦΠΑ Α/Α 66.Ουροδοχεία πλαστικά 100τεμ. - KANELLOS MEDICALS προς 0,6300 ευρώ - ΧΡ. ΜΟΥΤΑΦΗΣ Ε.Ε προς 0,448 ευρώ H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία ΧΡ. ΜΟΥΤΑΦΗΣ Ε.Ε προς 0,448 ευρώ Ήτοι:100x0,448=44,80x23%=55,10 ευρώμε το ΦΠΑ Α/Α 67.Σκοραμίδες πλαστικές 100τεμ. - KANELLOS MEDICALS προς 1,5384 ευρώ - ΧΡ. ΜΟΥΤΑΦΗΣ Ε.Ε προς 1,40 ευρώ H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία ΧΡ. ΜΟΥΤΑΦΗΣ Ε.Ε προς 1,40 ευρώ Ήτοι:100x1,40=140,00x23%=172,20 ευρώ με το ΦΠΑ Α/Α 68.Ασετόν 40lt Α/Α 69.Βαζελίνη σε βαζάκια. 200τεμ.

37 Α/Α 70.Βάμμα ιωδίου 30lt Α/Α 71.Κάνιστρα νατρaσβέστου μιάς χρήσης,για τα υπάρχοντα αναισθησιολογικά μηχανήματα Draegerprimus. 16τεμ - DRAGER HELLAS A.E προς 21,00 ευρώ τον κωδικό ΜΧ00004 H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία- DRAGER HELLAS A.E προς 21,00 ευρώ το κωδικό ΜΧ00004 Ήτοι:16x21,00=336,00x23%=413,28 ευρώμε το ΦΠΑ Α/Α 72.Αλουμινόνερο 105lt Α/Α 73.Oξυζενέ 500lt Α/Α 74.Φορμαλδεύδη 37% και 40% 50lt. Α/Α 75.Tαμπλέτες φορμαλδεύδης 3.000τεμ. Α/Α 76.Ποδιά διουρηθρικής εξαίρεσης όγκου με φίλτρο 50τεμ. -Μ.Σ.ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε προς 27,10 ευρώ τον κωδικό 1081 H Επιτροπή προτείνει την προμήθεια από την εταιρεία Μ.Σ.ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε προς 27,10 ευρώ τον κωδικό 1081

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ. Δ/νση: Καρδίτσης 56, 42100 Τρίκαλα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. Τα προϊόντα θα παραδίνονται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. Τα προϊόντα θα παραδίνονται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου. ΓΕΝΙΚΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να έχουν σήμανση CE και ISO και να είναι σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Για όλα τα προϊόντα να αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (33140000-3) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 2.815.000,00

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (33140000-3) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 2.815.000,00 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (33140000-3) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 2.815.000,00 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ A/A ΕΙΔΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 1. ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ΤΕΜ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΑ ΜΕ ΦΠΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ΤΕΜ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΑ ΜΕ ΦΠΑ 1 Υγειονομικό υλικό (κοινό) Αεροθάλαμοι ταχείας χορήγησης υγρών, με μανομετρική ένδειξη επάνω στον αεροθάλαμο για μεγαλύτερη ακρίβεια, κατά προτίμηση σε λευκό χρώμα έτσι ώστε να είναι ορατά τα υπολείμματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ Ποσότητα ΕΥΡΩ ΚΑΤΑΚΥΡΩ ΣΑΕ/ΕΡΓΟ ΑΞΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΞΙΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ Ποσότητα ΕΥΡΩ ΚΑΤΑΚΥΡΩ ΣΑΕ/ΕΡΓΟ ΑΞΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΞΙΑ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΦΟΡΕΑΣ Μονάδα ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ Ποσότητα ΕΥΡΩ ΚΑΤΑΚΥΡΩ ΣΑΕ/ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μέτρησης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΗΣ ΚΑΕ 1 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΡΙΝΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ (ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ) 50 2 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ A/A GMDN ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 1α 13732 Γ 78090006 Βιολογικός δείκτης για κλιβάνους ατμού A) Βιολογικός δείκτης για κλιβάνους ατμού σε αμπούλες άμεσης ανάγνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Την, με αρ. οικ.δ.σ 765/23-09-2013 Διακήρυξη του Ιδρύματος,

Την, με αρ. οικ.δ.σ 765/23-09-2013 Διακήρυξη του Ιδρύματος, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΘΗΒΑΣ * * * Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Νο 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ. Α. Τ. ΕΙΔΟΣ : ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΕΣ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΞΙΑΣ) CPV : 33191100-6

1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ. Α. Τ. ΕΙΔΟΣ : ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΕΣ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΞΙΑΣ) CPV : 33191100-6 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ. Α. Τ. ΕΙΔΟΣ : ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΕΣ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΞΙΑΣ) CPV : 33191100-6 1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ BOWIE DICK, ΜΕ ΧΑΡΤΙΝΑ ΠΟΡΩΔΗ ΦΥΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΒΙΔΑ Π.Χ. ΓΙΑ ΤΡΟΚΑΡ 10/12MM ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 7 195930 ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ 20 ML ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΜΕ 7,5% POLYVIHYL ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΒΑΛΒΙΔΑ Π.Χ. ΓΙΑ ΤΡΟΚΑΡ 10/12MM ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 7 195930 ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ 20 ML ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΜΕ 7,5% POLYVIHYL ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ 1 160565 AMNIOQUICK (ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΜΝΙΑΚΟΥ ΥΓΡΟΥ) 2 52977 ΑΛΟΙΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΥ ΗΕΓ (ΑΓΩΓΙΜΗ ΠΑΣΤΑ) 3 28127 ΑΝΑΒΟΛΕΙΣ ΔΙΠΛΗΣ ΒΑΣΕΩΣ 0,6MM X4,5 4 28128 ΑΝΑΒΟΛΕΙΣ ΔΙΠΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΛΙΚΟ Α/Α ΑΡΙΘΜΟ Σ ΜΗΤΡΩ Ο ΡΗΤΗΡΙ Ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΑΜΒΑΚΙ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΤΡΕΧΟΣΑ ΤΙΜΗ Π.Τ. ΕΦΟΣΟΝ ΠΑΡΧΕΙ)..7 ΒΑΜΒΑΚΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΡΟ ΟΣ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΡΟ ΟΣ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ (1) ΕΤΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΡΟ ΟΣ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ»

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΡΟ ΟΣ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΟ ΟΣ: 21-05-2015 2 η ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡ. ΠΕΙΡ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 11712 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΟ ΟΣ: 27-03-2015 2 η ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡ. ΠΕΙΡ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 7569 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΓ4690ΒΜ-ΨΕΙ. Φ5 1/ 11 Κωδικός ΥΠΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΕΖΓ4690ΒΜ-ΨΕΙ. Φ5 1/ 11 Κωδικός ΥΠΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Λαμία, 0/06/203 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Β/4763 Ταχ. Δ/νση: Παπασιοπούλου τέρμα,3500,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ 1. ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ: ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΑΕΡΙΣΜΟ, ΜΕΓΑΛΑ.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ 1. ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ: ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΑΕΡΙΣΜΟ, ΜΕΓΑΛΑ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ 1. ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ: ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΑΕΡΙΣΜΟ, ΜΕΓΑΛΑ. ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΙΣΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΙΕΖΟΥΝ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΟ ΟΣ: 16 03-2015 2 η ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡ. ΠΕΙΡ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 6452 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ ΠΟΣΟΤΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ ΤΕΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ ΠΟΣΟΤΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ ΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ ΠΟΣΟΤΗ ΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ (ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΑ ΑΚΡΑ), ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΜΠΤΟΝΤΑΙ, ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΤ ΠΡΟΫ/ΝΗ ΤΙΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΤ ΠΡΟΫ/ΝΗ ΤΙΜΗ Γ.Ν. Σ - Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ Σ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1 2 ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF ΑΠΛΟΙ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF ΑΠΛΟΙ 1) ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΩΝ 1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α :ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1. AEPAΓΩΓOΣ ΣTOMATOΦAPYΓΓIKOΣ 1.1 AEPAΓΩΓOΙ ΣTOMATOΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΝΟ 0 ΕΩΣ 4 2. ENΔOTPAX.ΣΩΛHNAΣ UNCUFFED MURPHY 2.1 ENΔOTPAX.ΣΩΛHNAΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ με αρ.9297 για την προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ με αρ.9297 για την προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ- ΗΠΕΙΡΟΥ &ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ με αρ.9297 για την προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΙΡΤ46907Τ-ΧΓΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 04-02-2014 Ταχ. ιεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73300 Αρ. πρωτ. 2277 Πληροφορίες : ΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗ ΝΕΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗ ΝΕΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ B/6593/23-3-2015 ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΥ ΑΠΌ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΙΜΗ Π.Τ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΥ ΑΠΌ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΙΜΗ Π.Τ 1 2 3 4 5 Α) 1) ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟ PVC 2) ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ - ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 3) ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 4) ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΘΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ 5) ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΠΛΗΡΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΓ4690ΒΜ-ΟΥ4. Φ5 1/ 8 Κωδικός ΥΠΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΕΖΓ4690ΒΜ-ΟΥ4. Φ5 1/ 8 Κωδικός ΥΠΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Λαμία, 10/06/2013 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Β/14761 Ταχ. Δ/νση: Παπασιοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 46/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 46/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 7110/2012 Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων, Ιατρικών Βελόνων και Απολυμαντικών

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 7110/2012 Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων, Ιατρικών Βελόνων και Απολυμαντικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τμήμα Προμηθειών Καστοριά, 10 Σεπτεμβρίου 2012 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΟΣ : ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ CPV 33140000-3 (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ) CPV 33140000-3 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 111.994,31 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΕΙΔΟΣ : ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ CPV 33140000-3 (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ) CPV 33140000-3 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 111.994,31 ΜΕ Φ.Π.Α. ΕΙΔΟΣ : ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ CPV 33140000-3 (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ) CPV 33140000-3 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 111.994,31 ΜΕ Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.Η τεχνική προσφορά για κάθε είδος που προσφέρεται,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Σελ. 1 ΜΕ "ΣΗΑΤ" Α. ΒΛΑΧΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ 2013-002-33 ΖΕ-001 ΚΟΝΙΧ GEL 67 0,75 13 % 6,53 50,25 56,78 1915076 ΖΕΛΕ ΓΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΗΧΟΑΓΩΓΙΜΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 250 H 500 ML Κατάλληλο για οποιοδήποτε είδος υπερηχογραφήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΡΟ ΟΣ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ»

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΡΟ ΟΣ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΟ ΟΣ: 02/03/2015 2 η ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡ. ΠΕΙΡ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 5247 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:319/12-01-2015 Γ.Ο.Ν.Κ.«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ,ΤΚ 14564 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ.: 210

Διαβάστε περισσότερα