Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows Σελίδα:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------"

Transcript

1 Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows Σελίδα: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο 9.1 ηµιουργία µοντέλων πρόβλεψης 9.2 Απλή Γραµµική Παλινδρόµηση 9.3 Αναλυτικά για το ιάγραµµα ιασποράς 9.4 Ευθεία Παλινδρόµησης Η διαδικασία της ευθείας παλινδρόµησης «στο χέρι» Η διαδικασία της ευθείας παλινδρόµησης στο SPSS 30 Death rate per 1000 people 20 Observed Linear 10 Quadratic Cubic Exponential Logistic Aids cases

2 Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows Σελίδα: ηµιουργία µοντέλων πρόβλεψης Στα διάφορα προβλήµατα στη Στατιστική µπορούµε να ασχοληθούµε κάθε φορά µε µία µόνο µεταβλητή (ξεχωριστά), π.χ. µε το βάρος, µε το ύψος, µε την επίδοση φοιτητών κτλ. Για καθεµιά µεµονωµένη µεταβλητή µελετούµε την κατανοµής συχνοτήτων, στον υπολογισµό διάφορων µέτρων όπως µέση τιµή, διάµεσος, διακύµανση κτλ. Σε αρκετές όµως περιπτώσεις εξίσου ενδιαφέρουσα είναι και η ταυτόχρονη µελέτη δύο ή περισσότερων µεταβλητών, για να προσδιορίσουµε µε ποιο τρόπο οι µεταβλητές αυτές σχετίζονται µεταξύ τους. Για παράδειγµα: α) Η ηλικία και το βάρος ενός παιδιού έχουν κάποια θετική εξάρτηση (συσχέτιση) µεταξύ τους µε την έννοια ότι όσο πιο µεγάλο είναι το παιδί τόσο µεγαλύτερο βάρος θα έχει. β) Η διάρκεια ζωής των ζώντων οργανισµών σε µια περιοχή και το ποσοστό µόλυνσης της περιοχής έχουν αρνητική εξάρτηση µεταξύ τους, µε την έννοια ότι όσο πιο µεγάλο είναι το ποσοστό µόλυνσης της περιοχής τόσο µικρότερη είναι η διάρκεια ζωής των οργανισµών που ζουν στην περιοχή. γ) Όσο µεγαλύτερη (µέχρι ένα ανώτερο όριο) είναι η περιεκτικότητα σε φθόριο στο πόσιµο νερό, τόσο µικρότερες είναι οι περιπτώσεις στη φθορά των δοντιών των µικρών παιδιών. δ) Η συνολική παραγωγή καλαµποκιού εξαρτάται από τη θέση του χωραφιού, από την ποσότητα λιπάσµατος, από την επίδραση της θερµοκρασίας, της υγρασίας κτλ. ε) Το ύψος των αποδοχών των υπαλλήλων µιας εταιρείας δεν εξαρτάται από το βάρος τους. Έτσι λοιπόν είναι ενδιαφέρον να εξεταστούν οι επιδράσεις που κάποιες µεταβλητές ασκούν σε κάποιες άλλες µεταβλητές. Η ύπαρξη µιας συναρτησιακής σχέσης (εξίσωσης) µεταξύ των µεταβλητών µπορεί να είναι εξαιρετικά πολύτιµη για την πρόβλεψη των τιµών µιας µεταβλητής από τις γνώσεις που διαθέτουµε για τις άλλες µεταβλητές, όταν ισχύουν κάποιες συγκεκριµένες συνθήκες. Ο κλάδος της Στατιστικής που εξετάζει τη σχέση µεταξύ δύο ή περισσότερων µεταβλητών µε απώτερο σκοπό την πρόβλεψη µιας απ αυτές µέσω των άλλων χαρακτηρίζεται µε την ονοµασία ανάλυση παλινδρόµησης (regression analysis). ΠΧ Με τη µελέτη του ύψους των παιδιών σε σχέση µε το ύψος των γονέων διαπιστώθηκε ότι παιδιά ψηλών γονέων τείνουν, κατά µέσο όρο, να είναι κοντύτερα των γονιών τους, ενώ παιδιά κοντών γονέων τείνουν, κατά µέσο όρο, να γίνονται ψηλότερα των γονιών τους.

3 Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows Σελίδα: Απλή Γραµµική Παλινδρόµηση Η απλούστερη περίπτωση παλινδρόµησης είναι η απλή γραµµική παλινδρόµηση (simple linear regression), κατά την οποία υπάρχει µόνο µια ανεξάρτητη µεταβλητή X (independent or input variable), και η εξαρτηµένη µεταβλητή Y (dependent or response variable), η οποία µπορεί να προσεγγιστεί ικανοποιητικά από µία γραµµική συνάρτηση του X. Η περίπτωση αυτή εµφανίζεται τόσο σε πειραµατικές όσο και σε µη πειραµατικές µελέτες. Στις πειραµατικές µελέτες ο ερευνητής καθορίζει, για παράδειγµα, από πριν τις δόσεις ενός φαρµάκου (ανεξάρτητη µεταβλητή) που δίνει στα πειραµατόζωα και µετρά τις αντιδράσεις τους (εξαρτηµένη µεταβλητή). Με την παλινδρόµηση ενδιαφέρεται να προσδιορίσει µία σχέση δόσης-αντίδρασης για το συγκεκριµένο φάρµακο. Στις µη πειραµατικές µελέτες ή δειγµατοληψίες, γίνονται µετρήσεις σε δύο χαρακτηριστικά (µεταβλητές) για κάθε άτοµο (µονάδα) του δείγµατος. Σε ένα δείγµα 10 µαθητών µετράµε, για παράδειγµα, το βάρος και το ύψος τους. Η διάκριση εδώ µεταξύ ανεξάρτητης και εξαρτηµένης µεταβλητής είναι δύσκολη. Αν αυτό που µας ενδιαφέρει είναι το τι συµβαίνει µε το βάρος των παιδιών όταν αλλάζει το ύψος τους, τότε θεωρούµε ως ανεξάρτητη µεταβλητή X το ύψος και ως εξαρτηµένη µεταβλητή Y το βάρος. Οπότε, ενδιαφερόµαστε για την παλινδρόµηση του βάρους (Y) πάνω στο ύψος (X). Αντίθετα, αν µας ενδιαφέρει το τι συµβαίνει µε το ύψος των παιδιών όταν αλλάζει το βάρος τους, τότε θεωρούµε ως ανεξάρτητη µεταβλητή Χ το βάρος και ως εξαρτηµένη µεταβλητή Υ το ύψος. Τότε έχουµε παλινδρόµηση του ύψους (Υ) πάνω στο βάρος (Χ). 9.3 Αναλυτικά για το ιάγραµµα ιασποράς Ο παρακάτω πίνακας δίνει τα ύψη X (σε cm) και τα βάρη Y (σε kg) των 18 φοιτητών του πίνακα 4. Οι τιµές του ύψους δίνονται σε αύξουσα σειρά. Λίστα υψών (σε cm) και βαρών (σε kg) των 18 αγοριών Φοιτητής Ύψος X Βάρος Y Φοιτητής Ύψος X Α Κ 178 Β Λ 179 Γ Μ Ν Ε Ξ Ζ Ο Η Π 182 Θ Ρ 187 Ι Σ 191 Βάρος Y

4 Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows Σελίδα: Στο παράδειγµα αυτό έχουµε την περίπτωση όπου σε κάθε άτοµο (φοιτητή) γίνονται δύο µετρήσεις. ηλαδή το δείγµα αποτελείται από τα ζεύγη τιµών των συνεχών µεταβλητών X (ύψος) και Y (βάρος). Αν παραστήσουµε τα ζεύγη ( x, y) των παρατηρήσεων σε ένα σύστηµα ορθογώνιων αξόνων, παρατηρούµε ότι προκύπτει µία διασπορά των σηµείων που αντιστοιχούν στους φοιτητές που εξετάζουµε. Η παράσταση αυτή των σηµείων καλείται διάγραµµα διασποράς (scatter diagram), (παρακάτω σχήµα ). για τα δεδοµένα του παραπάνω πίνακα Ν Σ(191,86) Γ(173,67) Κ Π ύψος (cm) ιάγραµµα διασποράς και ευθεία προσαρµοσµένη µε το µάτι Η προσεκτική παρατήρηση ενός διαγράµµατος διασποράς µπορεί να µας δώσει σηµαντικές πληροφορίες για τη σχέση εξάρτησης που ενδεχοµένως υπάρχει µεταξύ των µεταβλητών τις οποίες εξετάζουµε. Η πείρα µας λέει ότι υπάρχει κάποια σχέση µεταξύ του ύψους και του βάρους κάθε φοιτητή. Στο παράδειγµα αυτό το διάγραµµα διασποράς δείχνει, γενικά, ότι οι ψηλοί φοιτητές είναι συνήθως και πιο βαρείς. Για παράδειγµα, ο Ν είναι ψηλότερος και βαρύτερος από τον Κ, ο Π είναι ψηλότερος και βαρύτερος από τον Κ, αλλά υπάρχουν και εξαιρέσεις, όπως ο Π είναι ψηλότερος από τον Ν αλλά ο Ν είναι βαρύτερος από τον Π.

5 Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows Σελίδα: Ευθεία Παλινδρόµησης Από το διάγραµµα διασποράς του προηγούµενου παραδείγµατος φαίνεται καθαρά ότι υπάρχει µία σχέση ανάµεσα στο ύψος Χ και το βάρος Υ των 18 αγοριών της Γ Λυκείου. ( x, y) Τα σηµεία είναι συγκεντρωµένα περίπου γύρω από µία ευθεία, δηλαδή η σχέση µεταξύ των X και Y είναι κατά προσέγγιση γραµµική. Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, µπορούµε να θεωρήσουµε τη µία µεταβλητή ως ανεξάρτητη µεταβλητή και την άλλη ως εξαρτηµένη. Εδώ θεωρούµε ως ανεξάρτητη µεταβλητή το ύψος X και ως εξαρτηµένη µεταβλητή το βάρος Y, οπότε η ευθεία που θα προσαρµόζεται καλύτερα στα σηµεία αυτά καλείται ευθεία παλινδρόµησης της Y πάνω στη X. Όπως γνωρίζουµε, η εξίσωση µιας ευθείας δίνεται από τη σχέση: y = α + βx (1) όπου α και β είναι παράµετροι τις οποίες θέλουµε να υπολογίσουµε ή, όπως λέµε, να εκτιµήσουµε, έτσι ώστε η ευθεία που θα προκύψει να µας δίνει όσο το δυνατόν την καλύτερη περιγραφή της σχέσης (εξάρτησης) που υπάρχει µεταξύ των µεταβλητών X και Y Η διαδικασία της ευθείας παλινδρόµησης «στο χέρι»: ( 0, α) Η παράµετρος α µας δίνει το σηµείο, όπου η ευθεία αυτή τέµνει τον άξονα y y, ενώ η παράµετρος β παριστάνει το συντελεστή διεύθυνσης της ευθείας. Ο πιο εύκολος τρόπος χάραξης της ευθείας είναι αυτός που γίνεται µε το µάτι. Μια τέτοια ευθεία έχουµε φέρει και στο διάγραµµα διασποράς του παραπάνω σχήµατος. Για να βρούµε τα α και β, εργαζόµαστε ως εξής: Επιλέγουµε δύο σηµεία, έστω τα Γ (173,67) και Σ (191,86) πάνω στην ευθεία που φέραµε µε το µάτι. Αντικαθιστούµε τις συντεταγµένες ( x, y) των σηµείων αυτών στην (1), οπότε προκύπτει το σύστηµα: y y 1 = α + βx 1 = α + βx 67 = α + 173β 86 = α + 191β 2 2. Επιλύοντας το σύστηµα αυτό βρίσκουµε α = 115, 6 και β =1, 06 οπότε η εξίσωση της ευθείας (1) γίνεται: y = 115,6 + 1, 06x. (2) Εποµένως, η ευθεία που κατά τη γνώµη µας προσαρµόζεται καλύτερα στα σηµεία του διαγράµµατος διασποράς διέρχεται από το σηµείο (0, -115,6) και έχει συντελεστή διεύθυνσης 1,06.

6 Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows Σελίδα: Η διαδικασία της ευθείας παλινδρόµησης στο SPSS: Όπως είδαµε και σε προηγουµενο παράδειγµα Από τη διαδροµη Graphs Scatter επιλέγουµε µεταβλητές για τους αξονες και µε κλικ στο OK παιρνουµε το παρακάτω γράφηµα Υψος Βάρος Από τη διαδροµη Analyse regression curve estimation επιλέγουµε µεταβλητές για τους αξονες γραµµικό µοντέλο (linear) και µε κλικ στο OK παιρνουµε το output της επόµενης σελίδας

7 Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows Σελίδα: Independent: ΒΑΡΟΣ Dependent Mth Rsq d.f. F Sigf b0 b1 ΥΨΟΣ LIN, ,21, ,12 1, Υψος Observed Linear Βάρος όπου έχουµε τους συντελεστές bo= -156,12 (σταθερά) και b1 =1,2826 (του Ύψους) για το γραµµική σχέση Βάρους Ύψους πιο αξιόπιστους από τους προηγούµενους Πχ Οι οι δύο γραµικές σχέσεις που είδαµε δίνουν τις τιµές: Πραγµατικό Βαρος Bάρος µε την γραµµική σχεση του πρώτου υπολογισµού 58,00 65,14 61,92 60,00 67,26 64,49 67,00 68,32 65,77 72,00 70,44 68,33 65,00 71,50 69,62 81,00 72,56 70,90 73,00 73,62 72,18 74,00 73,62 72,18 73,00 73,62 72,18 B αρος υπολογισµένο µε την γραµµική σχεση απόspss

8 Πραγµατικό Βαρος Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows Σελίδα: Bάρος µε την γραµµική σχεση του πρώτου υπολογισµού 68,00 73,62 72,18 76,00 74,68 73,47 68,00 75,74 74,75 80,00 75,74 74,75 70,00 75,74 74,75 85,00 75,74 74,75 71,00 77,86 77,31 85,00 83,16 83,73 86,00 87,40 88,86 B αρος υπολογισµένο µε την γραµµική σχεση απόspss ο µεσος όρος του πραγµατικό βάρους ( 72,8889) είναι πολύ κοντα σ αυτόν που δίνει το µοντέλο του SPSS (72,8954) ενώ αυτος που πήραµε πιο πριν είναι µακρύτερα 74,2089 Statistics Βαρος Bάρος µε την γραµµική σχεση του πρώτου υπολογισµού B αρος υπολογισµένο µε την γραµµική σχεση απόspss N Valid Missing Mean 72, , ,8954

9 Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows Σελίδα: ΕΡΓΑΣΙΑ 3: Η κατά άτοµο κατανάλωση (σε γαλόνια) άπαχου (Υ) και πλήρους (Χ) γάλακτος για τα έτη στις ΗΠΑ δίνεται στον παρακάτω πίνακα: Πλήρες γάλα, x Άπαχο γάλα, y Έτος Να πληκτολογήσετε τα παραπάνω δεδοµένα στο SPSS σε δυο µεταβλητές µε ονόµατα : plires, apaho. 2. Να υπολογίσετε να ερµηνεύσετε και να παρουσιάσετε το συντελεστή συσχέτισης Pearson ένα γράφηµα διασποράς, και τον ρ του Spearman για τα δεδοµένα του παραπάνω Πίνακα. 3. Να υπολογίσετε να ερµηνεύσετε και να παρουσιάσετε το συντελεστή ρ του Spearman για τα δεδοµένα του παραπάνω Πίνακα. 4. Να υπολογίσετε να ερµηνεύσετε και να παρουσιάσετε την απλή γραµµική παλινδρόµηση (simple linear regression) για τα δεδοµένα του παραπάνω Πίνακα.

Κεφάλαιο 4 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΗΣΗ. 4.1 Συσχέτιση δύο τ.µ.

Κεφάλαιο 4 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΗΣΗ. 4.1 Συσχέτιση δύο τ.µ. Κεφάλαιο 4 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΗΣΗ Στα προηγούµενα κεφάλαια ορίσαµε και µελετήσαµε την τ.µ. µε τη ϐοήθεια της πιθανο- ϑεωρίας (κατανοµή, ϱοπές) και της στατιστικής (εκτίµηση, στατιστική υπόθεση). Σ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις : ! Και οι δύο µεταβλητές να κατανέµονται κανονικά και να έχουν επιλεγεί τυχαία.

Προϋποθέσεις : ! Και οι δύο µεταβλητές να κατανέµονται κανονικά και να έχουν επιλεγεί τυχαία. . ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ. Υπολογισµός συντελεστών συσχέτισης Προκειµένου να ελέγξουµε την ύπαρξη γραµµικής σχέσης µεταξύ δύο ποσοτικών µεταβλητών, χρησιµοποιούµε συνήθως τον παραµετρικό συντελεστή συσχέτισης

Διαβάστε περισσότερα

Κεϕάλαιο 5 Συσχέτιση και Παλινδρόµηση

Κεϕάλαιο 5 Συσχέτιση και Παλινδρόµηση Κεϕάλαιο 5 Συσχέτιση και Παλινδρόµηση Στο προηγούµενο κεϕάλαιο µελετήσαµε τη διάδοση του σϕάλµατος από µια τυχαία µεταβλητή X σε µια τ.µ. Y που δίνεται ως συνάρτηση της X. Σε αυτό το κεϕάλαιο ϑα διερευνήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ο ορισµός της οικονοµετρίας περιλαµβάνει την εµπειρική εκτίµηση των οικονοµικών σχέσεων. Χρησιµοποιώντας δηλαδή την οικονοµική θεωρία την στατιστική θεωρία αλλά και τα

Διαβάστε περισσότερα

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ο 10.1 Πολλαπλή Γραµµική Παλινδρόµηση 10.2 Η εφαρµογή της Πολλαπλής Γραµµικής Παλινδρόµησης 10.3 Παράδειγµα

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΡΟΣ Α

1 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΡΟΣ Α ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΡΟΣ Α. Εισαγωγή Στατιστική (sascs) είναι η επιστήµη ή «τέχνη» του να µαθαίνουµε από τα δεδοµένα. Η στατιστική συνίσταται στη συλλογή δεδοµένων που λέγεται δειγµατοληψία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ INFORMATION MANAGEMENT

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ INFORMATION MANAGEMENT KINGSTON UNIVERSITY ICBS Business College ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ INFORMATION MANAGEMENT ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Ανάλυση δεδοµένων και βασικές έννοιες Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Α. 1. Μετρήσεις και Σφάλµατα

Α. 1. Μετρήσεις και Σφάλµατα Α. 1. Μετρήσεις και Σφάλµατα Κάθε πειραµατική µέτρηση υπόκειται σε πειραµατικά σφάλµατα. Με τον όρο αυτό δεν εννοούµε λάθη τα οποία γίνονται κατά την εκτέλεση του πειράµατος ή τη λήψη των µετρήσεων, τα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βιοστατιστική

Εισαγωγή στη Βιοστατιστική Εισαγωγή στη Βιοστατιστική Π.Μ.Σ.: Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή Οκτώβριος Νοέµβριος 2013 Αλέξανδρος Γρυπάρης, PhD Αλέξανδρος Γρυπάρης, PhD 4 Περιεχόµενα o Ορισµός της Στατιστικής o Περιγραφική στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ο 12.1 Λογιστική Παλινδρόµηση 12.2 Η εξίσωση της Λογιστικής Παλινδρόµησης. 12.3 Βήµατα δηµιουργίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α. ΕΜΒΑΛΩΤΗΣ Α. ΚΑΤΣΗΣ Γ. ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α ΕΚΔΟΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2006 Α. Εμβαλωτής: Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Α. Κατσής: Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο 8.1 Συντελεστές συσχέτισης: 8.1.1 Συσχέτιση Pearson, και ρ του Spearman 8.1.2 Υπολογισµός του συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Χρήστος Κατσάνος και Νικόλαος Αβούρης Πανεπιστήµιο Πατρών Σκοπός Το παρόν κεφάλαιο, συµπληρωµατικό του κυρίως υλικού του βιβλίου, περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Ανδρεδάκης, Ομότιμος Καθηγητής Παν. Αθηνών. Παναγιώτης Μαμαλής, Θέμις Καψή, Ευάγγελος Τόλης, Στέλιος Μιχαήλογλου, Γιάννης Πρίντεζης

Νικόλαος Ανδρεδάκης, Ομότιμος Καθηγητής Παν. Αθηνών. Παναγιώτης Μαμαλής, Θέμις Καψή, Ευάγγελος Τόλης, Στέλιος Μιχαήλογλου, Γιάννης Πρίντεζης Επιστημονική Ευθύνη Νικόλαος Ανδρεδάκης, Ομότιμος Καθηγητής Παν. Αθηνών Συγγραφή Παναγιώτης Μαμαλής, Θέμις Καψή, Ευάγγελος Τόλης, Στέλιος Μιχαήλογλου, Γιάννης Πρίντεζης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο 6.1 Ερωτήσεις Πολλαπλών Απαντήσεων 6.2 Εντολή Case Summaries 6.3 Ο έλεγχος t : (correlate t-test) 6.3.1Σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Η ενεργοποίηση του SPSS γίνεται με 2 τρόπους : Με διπλό πάτημα του εικονιδίου SPSS στην επιφάνεια εργασίας, ή

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Η ενεργοποίηση του SPSS γίνεται με 2 τρόπους : Με διπλό πάτημα του εικονιδίου SPSS στην επιφάνεια εργασίας, ή ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS Το SPSS (Statistical Package for Social Sciences) είναι ένα στατιστικό πρόγραμμα με ευρύτατη χρήση σε όλους τους ερευνητικούς χώρους και ιδιαίτερα στο χώρο των κοινωνικών επιστημών.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Τυχαίες µεταβλητές και κατανοµές πιθανότητας.

Κεφάλαιο 3: Τυχαίες µεταβλητές και κατανοµές πιθανότητας. Κεφάλαιο 3: Τυχαίες µεταβλητές και κατανοµές πιθανότητας. Περιεχόµενα ιακριτές τυχαίες µεταβλητές Συνεχείς τυχαίες µεταβλητές Μέση τιµή τυχαίων µεταβλητών Ροπές, διασπορά, και τυπική απόκλιση τυχαίων µεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΗΣΗΣ

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ» Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΗΣΗΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα Αστικής Γεωγραφίας

Μάθημα Αστικής Γεωγραφίας Μάθημα Αστικής Γεωγραφίας Διδακτικό Έτος 2015-2016 Παραδόσεις Διδακτικής Ενότητας: Πληθυσμιακή πρόβλεψη Δούκισσας Λεωνίδας, Στατιστικός, Υποψ. Διδάκτορας, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Οι θεµελιώδεις έννοιες που απαιτούνται στη Επαγωγική Στατιστική (Εκτιµητική, ιαστήµατα Εµπιστοσύνης και Έλεγχοι Υποθέσεων) είναι:

Οι θεµελιώδεις έννοιες που απαιτούνται στη Επαγωγική Στατιστική (Εκτιµητική, ιαστήµατα Εµπιστοσύνης και Έλεγχοι Υποθέσεων) είναι: Κατανοµές ειγµατοληψίας 1.Εισαγωγή Οι θεµελιώδεις έννοιες που απαιτούνται στη Επαγωγική Στατιστική (Εκτιµητική, ιαστήµατα Εµπιστοσύνης και Έλεγχοι Υποθέσεων) είναι: 1. Στατιστικής και 2. Κατανοµής ειγµατοληψίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής Εργαστήριο «Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική» ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Περιεχόμενα 1. Συσχέτιση μεταξύ δύο ποσοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση εδοµένων - Χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩ ΓΗ ΣΤΟ SPSS ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ανάλυση εδοµένων - Χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩ ΓΗ ΣΤΟ SPSS ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Ανάλυση εδοµένων - Χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩ ΓΗ ΣΤΟ SPSS ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (Α) Καταγραφή δεδοµένων και επιλογή κατάλληλων ρυθµίσεων των µεταβλητών Η βασική οθόνη του στατιστικού

Διαβάστε περισσότερα

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress.

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress. 3-4 ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ttp://cutemats.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ .Φουσκάκης- Περιγραφική Στατιστική ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Οι µεταβλητές µιας στατιστικής έρευνας αποτελούνται συνήθως από ένα µεγάλο πλήθος στοιχείων που αφορούν τον πληθυσµό που µας ενδιαφέρει. Για να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΘΕΩΡΙΑΣ-ΑΠΛΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ PASW 18 Δρ. Κουνετάς Η Κωνσταντίνος Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012 ΕΠΙΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ»

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» Επιμέλεια : Παλαιολόγου Παύλος Μαθηματικός ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Στατιστική είναι ο κλάδος των εφαρμοσμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 2002 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...4 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ...7 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ...0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 3. ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ 4. ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΤΑΞΗΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος... v

Περιεχόμενα. Πρόλογος... v Περιεχόμενα Πρόλογος... v 1 Χρήση της έκδοσης 10 του SPSS για Windows και καταχώριση δεδομένων... 1 2 Περιγραφή μεταβλητών: πίνακες και γραφήματα... 19 3 Περιγραφή μεταβλητών αριθμητικά: μέσοι όροι, διακύμανση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 4 Αριθμητικές Μέθοδοι Περιγραφικής Στατιστικής

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 4 Αριθμητικές Μέθοδοι Περιγραφικής Στατιστικής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Εργαστήριο Λήψης Αποφάσεων & Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Καθηγητής Ι. Μητρόπουλος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα