Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού"

Transcript

1 Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Ξανθή Γ. Αλμπανάκη- Δκπαιδεςηικόρ Θεολόγορ, MSc Νομικήρ Σσολήρ Πεπίλητη Η παπούζα ανακοίνωζη αθοπά ηην παποςζίαζη ηηρ ςλοποίηζηρ διδακηικού ζεναπίος ζηο μαθήμα ηων Θπηζκεςηικών ηηρ Γ ηάξηρ Λςκείος με άξονα ηη θεμαηική ενόηηηα «Οι δια Χπιζηόν ζαλοί». Το ζενάπιο ζηοσεύει ζηην καλλιέπγεια διαπολιηιζμικήρ ζςνείδηζηρ και ηην αποηελεζμαηικόηεπη ζςνεπγαζία μεηαξύ εκπαιδεςηικών, μαθηηών και γονέων. Η ενόηηηα «Δια Χπιζηόν ζαλοί» αποηέλεζε ηην ιδανική αθοπμή για να πποβληθεί η ιζόηηηα ηων πολιηιζμών και η ομοπθιά ηος διαθοπεηικού μέζα από ένα πολςαιζθηηηπιακό πεπιβάλλον ηεσνολογιών, ηην ηέσνη ηος κινημαηογπάθος και βιωμαηικέρ δπαζηηπιόηηηερ όπωρ ένα παισνίδι αποκλειζμού και μία δπαζηηπιόηηηα ποίηζηρ. Summary This paper presents a teaching scenario for the subject of Religious Education at the third grade of Upper Secondary School. The topic of the scenario is relevant to the module of Insane according to Christ. The scenario aims to foster intercultural awareness and motivate effective cooperation between teachers, pupils and parents. The module Insane according to Christ was the perfect opportunity to highlight the equality of cultures and the beauty of diversity through a multi sensory technological environment. It was also a chance to point out the art of cinema and to try out different activities such as a game of exclusion and a poetry task. 1. Διζαγυγή Ζ παξαθάησ κειέηε απνηειεί έλα δηαζεκαηηθό ζελάξην γηα ηε Β ηάμε Λπθείνπ ζην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθώλ. Οη «Γηα Υξηζηόλ αινί», δειαδή ηξεινί γηα ράξε ηνπ Υξηζηνύ, θαζηεξώζεθαλ ηνλ 6 ν αηώλα κ.ρ πεξίπνπ (κε ηελ εκθάληζε ηνπ αγίνπ πκεώλ). Απνθαινύληαλ έηζη ζπλήζσο νη κνλαρνί Υξηζηηαλνί, πνπ πξνζπνηνύληαη ηνπο ηξεινύο κε ζηόρν, κέζα από πεξίεξγνπο θαη αζπλήζηζηνπο ηξόπνπο λα ζώζνπλ όρη κόλν ηε δηθή ηνπο ςπρή αιιά θαη ησλ ζπλαλζξώπσλ ηνπο. Ζ ηδέα μεθίλεζε κε βαζηθό άμνλα ηελ θαιιηέξγεηα δηαπνιηηηζκηθήο ζπλείδεζεο κέζσ ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ε νπνία πξνζθέξεη πνιιαπιά πεδία δξάζεο. ε έλα Γηαπνιηηηζκηθό ζρνιείν όπσο είλαη ε δηθή κνπ ζρνιηθή κνλάδα θαη ππάξρεη κεγάιν πνζνζηό παιηλλνζηνύλησλ θαη αιινδαπώλ καζεηώλ είλαη επηηαθηηθή αλάγθε ην πξόγξακκα ησλ καζεκάησλ λα πεξηιακβάλεη δξάζεηο θαη παξεκβάζεηο πνπ αμηνπνηνύλ ην ηδηαίηεξν δπλακηθό ησλ καζεηώλ ηνπ. Ζ αγαπεηηθή ζπλεύξεζε όισλ απηώλ ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ καζεηώλ απνηέιεζε κνριό θηλεηνπνίεζεο γηα κέλα από ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ώζηε λα εληαρζνύλ ζην πξόγξακκα ησλ καζεκάησλ δξάζεηο πνπ πξνάγνπλ ηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα θαη ζέηνπλ ζηέξεεο βάζεηο γηα έλα θνηλό κέιινλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δξάζεο έγηλε πξνζπάζεηα λα αμηνπνηεζεί ν πνιηηηζκηθόο πινύηνο ησλ παηδηώλ από άιια πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα θαζώο ε ζρνιηθή ηάμε, ηδηαίηεξα ζε Γηαπνιηηηζκηθά ζρνιεία, ραξαθηεξίδεηαη από κία αλνκνηνγέλεηα θαη Βόλος, Μαΐου 2011

2 θηινμελεί ηπραίν αξηζκό κεηαλαζηώλ καζεηώλ κε ηπραίν αξηζκό γισζζώλ 1. Ζ θαιιηέξγεηα ζεβαζκνύ πξνο ην δηαθνξεηηθό επηβάιιεηαη λα είλαη θνκκάηη θάζε δηδαζθόκελνπ καζήκαηνο 2. Ηδηαίηεξα όκσο ζην ρώξν ηεο ζξεζθεπηηθήο αγσγήο, ε Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε κπνξεί λα βξεη πξόζθνξν έδαθνο εθόζνλ ε ίδηα ε Θενινγία καο πξνάγεη ηελ ζπλεξγαηηθόηεηα θαη ηελ αλεθηηθόηεηα πξνο θάζε άιιε ζξεζθεπηηθή ή ηδενινγηθή εηεξόηεηα 3. Ζ ζπγθεθξηκέλε δξάζε εηζάγεη επίζεο κηα άιιε παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε, απηή ηεο εκπινθήο ησλ παηδηώλ ζε βησκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθώλ. Οη καζεηέο ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηελ εζηθή δηάζηαζε ηεο αλζξώπηλεο δσήο θαη ηεο ζαιόηεηαο σο δήηεκα ραξίζκαηνο θαη ειεπζεξίαο ελώ εθπνλήζεθε εθπαηδεπηηθό πιηθό πξνζαξκνζκέλν ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηώλ. Γλσζηηθά εκπιεθόκελα αληηθείκελα ππήξμαλ ε Πιεξνθνξηθή, ε Φηινζνθία, ηα Αξραία ειιεληθά θείκελα θαη ν Κηλεκαηνγξάθνο. Ζ ζπλεξγαζία ηέινο κε άιιεο εηδηθόηεηεο απνηέιεζε δσληαλό παξάδεηγκα κίκεζεο γηα ηνπο καζεηέο εθόζνλ απηή αθξηβώο ηε ζπλεξγαζία θαη απνδνρή ηνπ δηαθνξεηηθνύ επηδηώθνπκε θαη από ηα ίδηα ηα παηδηά. 2. Θευπία 2.1. Η βιυμαηική πποζέγγιζη- Το παισνίδι αποκλειζμού Ζ ρξήζε από ηνλ εθπαηδεπηηθό βησκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ αλαπηύζζεη δεμηόηεηεο θαη ζηάζεηο ζηνπο καζεηέο πνπ ζα ήηαλ πνιύ δύζθνιν λα έξζνπλ ζηελ επηθάλεηα. Δπηηπγράλεηαη επίζεο ε αμηνπνίεζε πξόηεξεο γλώζεο ώζηε ν καζεηήο λα θαζνδεγεί, λα ειέγρεη θαη λα ιύλεη πξνβιήκαηα θαη ηέινο λα αμηνινγεί ηε δηαδηθαζία θαη ην απνηέιεζκα ηεο 4. Ζ αλαθαηαζθεπή ηεο βησκαηηθήο γλώζεο επηδηώθεη δηεπηζηεκνληθέο ζπζρεηίζεηο θαη δηαζεκαηηθέο πξνεθηάζεηο, oιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλώζεο θαη ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ. Οη καζεηέο θαινύληαη λα δήζνπλ θαη ελζπλείδεηα λα θαηαλνήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο ζθέςεηο, ζπλαηζζήκαηα, δξάζεηο θαη αληηδξάζεηο ζε κία θαηάζηαζε 5. Σα παηρλίδηα ξόισλ ζπγθεθξηκέλα είλαη κία ηερληθή ε νπνία βνεζάεη ηνλ εθπαηδεπηηθό λα δηαπηζηώζεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ηα παηδηά αληηιακβάλνληαη θάπνηα 1 Skourtou, E., K.Vrastalis and Ch. Govaris, (2004), Μεηαλάζηεπζε ζηελ Διιάδα θαη Δθπαίδεπζε. Απνηίκεζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο. Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο Βειηίσζεο (Migration and Education in Greece. An assessment of the current situation, challenges and prospects), Athens: Institute for Migration Policy (IMERO) report, Athens, September 2004, ζ Babanski, Y. (1986), «The teacher s responsibility and tasks», όπσο ζην Harris, R., (ed): The Teaching of contemporary world issues, Unesco, p.p Μεηξ. Πεξγάκνπ Ησάλλεο. (2006), Οξζνδνμία θαη ύγρξνλνο Κόζκνο, Κέληξν Μειεηώλ Ηεξάο Μνλήο Κύθθνπ, Λεπθσζία, ζ.ζ Jarvis, P. (1999), Adult & Continuing Education: Theory & Practice, Rootledge, p Πνιέκε, Μ. (2003), Αμηνπνηώληαο ηε δηεξγαζία ηεο νκάδαο ζηελ εθπαίδεπζε, θεθ. 10, Πξόγξακκα Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηώλ, Αζήλα: ΔΚΔΠΗ, ζ Βόλος, Μαΐου 20112

3 θνηλσληθά θαηλόκελα 6. Δηδηθόηεξα κέζα από ην παηρλίδη απνθιεηζκνύ νη καζεηέο εθθξάδνπλ ζπλαηζζήκαηα θαη πξνζπαζνύλ λα αλαθαιύςνπλ ζηε ζύγρξνλε πξαγκαηηθόηεηα νκάδεο αλζξώπσλ νη νπνίνη είλαη απνθιεηζκέλνη. 2.2 Η ένηαξη κινημαηογπαθικήρ ηαινίαρ ζηη μαθηζιακή διαδικαζία Ζ έληαμε κηαο ηαηλίαο ζηε δηδαθηηθή πξάμε βνεζάεη ζηελ θηλεηνπνίεζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζα από κία βησκαηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή 7. Ο ζπλδπαζκόο ιόγνπ, εηθόλαο θαη ήρνπ ππνζηεξίδεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Δπηπιένλ επηηπγράλεηαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ θνηλσληθνύ ξόινπ ηεο ηέρλεο θαη ηεο ζύλδεζήο ηεο κε ηε δσή θαη ηνλ άλζξσπν 8. Δπηπιένλ νη καζεηέο απνθηνύλ θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη επηινγήο κελπκάησλ ελώ ηαπηόρξνλα θαιιηεξγείηαη ε πνιηηηζκηθή ηνπο ζπλείδεζε ώζηε λ αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο πξνζσπηθήο έθθξαζεο. Ζ κεηάδνζε γλώζεσλ ηέινο απνθηά ραξαθηήξα αιιειεπηδξαζηηθό θαη εμειηθηηθό 9. Ο ζρεδηαζκόο θαη ε επηινγή ηεο ηαηλίαο γίλεηαη βάζε ησλ αλαγθώλ ηνπ ηδηαίηεξνπ θνηλσληθνύ πεξηβάιινληνο ελώ κπνξεί λα επηιεγνύλ θαη ζπγθεθξηκέλα απνζπάζκαηα κηαο ηαηλίαο, ώζηε λα ππάξρεη κεγαιύηεξε αμηνπνίεζή. 2.3 Η διαθεμαηική πποζέγγιζη- Γπαζηηπιόηηηα ποίηζηρ on-line Ζ δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε έρεη ζα ζηόρν νπζηαζηηθά ηελ θαηάξγεζε δηαθνξεηηθώλ µαζεµάησλ θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο από δξάζεηο θαη εξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη ηαπηόρξνλα κε δηάθνξα καζήκαηα ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάµµαηνο 10. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ηα ζρνιηθά µαζήµαηα αιιεινζπζρεηίδνληαη, αιιεινζπµπιεξώλνληαη, θαηαλννύληαη θαιύηεξα θαη ε ζρνιηθή γλώζε βαζµηαία εληαηνπνηείηαη, ρσξίο όκσο λα θαηαξγείηαη, µε απνηέιεζκα ν µαζεηήο λα απνθηά µηα νιηζηηθή εηθόλα ηεο πξαγκαηηθόηεηαο 11. Αμηνπνηνύληαη ζέµαηα θαη δεηήµαηα πνπ παξνπζηάδνπλ είηε πξνζσπηθό ελδηαθέξνλ γηα ηνπο µαζεηέο είηε γεληθόηεξν 12. Δηδηθόηεξα ε έληαμε ηεο πνίεζεο ζην πιαίζην ηεο δηαζεκαηηθόηεηαο βνεζάεη ζηελ αλαπαξάζηαζε ηεο πνιηηηζκηθήο πξαγκαηηθόηεηαο κε ηελ νπνία νη καζεηέο έξρνληαη ζε άκεζε επαθή 13. ε γισζζηθό επίπεδν, ε ρξήζε θαη ε δηεπθξίληζε όξσλ θαη ελλνηώλ βνεζά ηνπο καζεηέο λα βειηηώζνπλ θαη λα εκπινπηίζνπλ ηνλ πξνθνξηθό θαη 6 Σζηάθαινο, Γ. (2000), Οδεγόο Αληηξαηζηζηηθήο Δθπαίδεπζεο, Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα, ζ Πιεηόο, Γ. (2005), Πνιηηηζκόο ηεο Δηθόλαο θαη Δθπαίδεπζε, Αζήλα: Πνιύηξνπνλ 8 Chapman, L. (1993), Γηδαθηηθή Σεο Σέρλεο, Αζήλα: Νεθέιε. 9 Ράπηεο, Α. & Ράπηε, Α. (2003), Μάζεζε θαη δηδαζθαιία ζηελ επνρή ηεο Πιεξνθνξίαο. Οιηθή πξνζέγγηζε, Σόκνο Α, Αζήλα. 10 Αλαιπηηθά ζην : Θενθηιίδεο, Υ. (1997), Γηαζεµαηηθή πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο, Αζήλα: Γξεγόξεο. 11 Μαηζαγγνύξαο, Ζ. (2002α), Γηεπηζηεµνληθόηεηα, δηαζεµαηηθόηεηα θαη εληαηνπνίεζε ζηα λέα Πξνγξάµµαηα πνπδώλ: Σξόπνη νξγάλσζεο ηεο ζρνιηθήο γλώζεο. Δπηζεώξεζε Δθπαηδεπηηθώλ Θεµάησλ, ζ.ζ. 7 & Αλαιπηηθά ζην Μαηζαγγνύξαο, Ζ. (2002β), Ζ δηαζεµαηηθόηεηα ζηε ζρνιηθή γλώζε. Δλλνηνθεληξηθή αλαπιαηζίσζε θαη ζρέδηα εξγαζίαο, Αζήλα: Γξεγόξε. 13 Ακπαηδνπνύινπ, Φ. (2000), Ζ γξαθή θαη ε βάζαλνο. Αζήλα: Παηάθε. Βόλος, Μαΐου 20113

4 γξαπηό ηνπο ιόγν ελώ ελζαξξύλνληαη λα θάλνπλ δηάινγν κεηαμύ ηνπο θάηη πνπ απνηειεί βαζηθή αλάγθε ησλ λέσλ. 3. Η διδακηική ππάξη Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο έγηλε θαηαξρήλ ν δηαρσξηζκόο ησλ νκάδσλ (4-5 αηόκσλ) κηθηνύ δπλακηθνύ (θαινί-κέηξηνη, αδηάθνξνη, γεγελείο θαη κε) θαη θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ζηα κέιε θάζε νκάδαο. ηε ζπλέρεηα έγηλε παξνπζίαζε ηνπ ζπλνιηθνύ ζελαξίνπ, γλσξηκία κε ην ζέκα (forming) θαη ηνπο επηδησθόκελνπο ζηόρνπο θαη δπζθνιίεο (storming), εηζαγσγή ζηηο έλλνηεο πνπ πξαγκαηεύεηαη ην ζελάξην, δηαηύπσζε θαλόλσλ (norming). Πξέπεη λα αλαθεξζεί ζ απηό ην ζεκείν όηη νη καζεηέο ήηαλ από πξνεγνύκελα καζήκαηα εμνηθεησκέλνη κε ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν θαη ηε ρξήζε ππνινγηζηώλ. Σα ζέκαηα πξνο κειέηε πνπ απαζρόιεζαλ ηε ζπγθεθξηκέλε δξάζε αθνξνύζαλ ηε γλσξηκία θαη απνδνρή ηνπ δηαθνξεηηθνύ από ηνπο καζεηέο θαζώο θαη ηελ αλάδεημε ηεο θαζνιηθόηεηαο θαη ηνπ πινπξαιηζκνύ ηνπ ζξεζθεπηηθνύ θαηλνκέλνπ. Χο θύξηνη άμνλεο γύξσ από ηνπο νπνίνπο αλαπηύρζεθαλ ηα παξαπάλσ ππήξμαλ ε βησκαηηθή θαη ε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε θαζώο θαη ε αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηώλ θαη Δπηθνηλσλίαο. Αξρηθά πξαγκαηνπνηήζεθε πξνβνιή ηεο βξαβεπκέλεο ρξηζηηαληθήο ξσζηθήο ηαηλίαο «Ostrov» (Σν λεζί) ζθελνζεηεκέλε από ηνλ Pavel Lungin κε δηάξθεηα 109 ιεπηά. Ζ ηαηλία είλαη ζηε ξσζηθή γιώζζα αιιά πξνβιήζεθε κε ειιεληθνύο ππόηηηινπο. ηελ ππόζεζε εκπιέθνληαη ζέκαηα όπσο ν κνλαρηζκόο, ε εθθεληξηθόηεηα, ν πλεπκαηηθόο αγώλαο θαη ε πίζηε. Καηόπηλ αθνινύζεζε ζπδήηεζε ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο. ηόρνο ηεο ζπδήηεζεο ήηαλ νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ, λα θξίλνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ζπκπεξηθνξέο. Δπίζεο έγηλε πξνζπάζεηα λα ηξνπνπνηήζνπλ απόςεηο θαη λα ππεξβνύλ ζηεξεόηππα, θαζώο θαη λα νδεγεζνύλ ζε πξνζσπηθέο ζπλζέζεηο 14. Οη εξσηήζεηο πνπ έγηλαλ είραλ δνκεζεί κε βάζε ηα εμήο θξηηήξηα: εξσηήζεηο ζπιινγήο θαη νξγάλσζεο δεδνκέλσλ, αλάιπζεο δεδνκέλσλ θαη ππέξβαζεο ζηεξενηύπσλ θαη ηέινο κεηαγλσζηηθνύ ηύπνπ εξσηήζεηο. Δθηόο από ηελ πξαγκάηεπζε ηνπ θύξηνπ ζέκαηνο ηνπ έξγνπ, ε ηαηλία ζηάζεθε αθνξκή γηα λα μεθηλήζεη έλαο γόληκνο δηάινγνο κεηαμύ ησλ καζεηώλ. Ο δηάινγνο αθνξνύζε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζηε Ρσζία, ηνλ πνιηηηζκό, ηελ θνηλή νξζόδνμε πίζηε κε ηνπο Έιιελεο, ην ρσξνρξνληθό πιαίζην θαζώο θαη έλα άιιν πιήζνο ζεκάησλ πνπ έθεξε ζην πξνζθήλην ε ηαηλία (άκβισζε, αλαπεξία, θαηάζιηςε). Σα παηδηά πνπ θαηάγνληαλ από ηε Ρσζία ή θαη άιιεο ζιαβηθέο ρώξεο αηζζάλζεθαλ νηθεία παξαθνινπζώληαο κία ηαηλία ζηε ξσζηθή γιώζζα. Κάπνηνη από ηνπο καζεηέο είραλ ήδε δεη ηελ ηαηλία θαη πνιιέο θνξέο κεηέθξαδαλ ζεκεία, όπνπ δελ ππήξραλ ππόηηηινη. ηε ζπλέρεηα πξνηάζεθε ε εκπινθή ησλ καζεηώλ ζε βησκαηηθή δξαζηεξηόηεηα αλαπαξάζηαζεο ελόο ζαινύ. ε απηό ην παηρλίδη ξόισλ νη καζεηέο ρσξίζηεθαλ ζε δύν νκάδεο. Ζ κία νκάδα (πην κηθξή αξηζκεηηθά) αλαπαξηζηoύζε ηνπο ζαινύο νη νπνίνη 14 Λάγηνο, Β., & Γεκνπνύινπ, Ε. (2007), Ζ θνηλσληθή πξνθαηάιεςε ησλ Διιήλσλ καζεηώλ απέλαληη ζηελ πνιηηηζκηθή κεηνλόηεηα ησλ Σζηγγάλσλ καζεηώλ. ην Γεσξγνγηάλλεο, Π. (2007) (Δπηκ.), Βεκαηηζκνί γηα κηα αιιαγή ζηελ εθπαίδεπζε: Γηαπνιηηηζκηθή Κνηλσληθή Φπρνινγία θαη έξεπλα, Σόκνο 5. Πάηξα: απηνέθδνζε, ζ.ζ Βόλος, Μαΐου 20114

5 πεξηθεξόηαλ, θνξόηδεπαλ, θξηηίθαξαλ, ελεξγνύζαλ αιινπξόζαιια. Ζ δεύηεξε νκάδα (ππόινηπνη καζεηέο) αλαπαξηζηνύζαλ ηνπο «πγηείο πνιίηεο». Ζ νκάδα ηεο πιεηνςεθίαο δηέηαδε ηνπο ζαινύο, ηνπο απαγόξεπε λα ηνπο πιεζηάδεη θαη δελ ηνπο κηινύζε. ε δεύηεξε θάζε νη καζεηέο άιιαμαλ ξόινπο ώζηε όζν ην δπλαηό πεξηζζόηεξα παηδηά λα πεξάζνπλ από ην ξόιν ηνπ ζαινύ γηα λα βηώζνπλ θαη απηά ηνλ απνθιεηζκό πνπ αηζζάλεηαη ν «δηα Υξηζηόλ ζαιόο» ηόηε αιιά θαη ζήκεξα (παηρλίδη απνθιεηζκνύ). ην ηέινο δόζεθε ρξόλνο λα ζπδεηήζνπλ νη καζεηέο γη απηό πνπ ζπλέβε ζην παηρλίδη θαη ηη έλησζαλ ζε θάζε γύξν ηνπ παηρληδηνύ. Σα παηδηά βίσζαλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ελόο ζαινύ θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη έλα άηνκν εθθεληξηθό. ε κία κηθηή ηάμε κε αιινδαπνύο θαη παιηλλνζηνύληεο καζεηέο είλαη πξνο όθεινο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ηα παηδηά λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη θάπνηνο πνπ δελ ηνλ απνδέρεηαη ην ζύλνιν. ε δεύηεξε θάζε επηιέρζεθε κία δξαζηεξηόηεηα πνίεζεο on-line ζπλδπάδνληαο ηα ζξεζθεπηηθά κε ηελ πνίεζε θαη ηελ πιεξνθνξηθή. Οη καζεηέο ελεπιάθεζαλ ζε κία δηαδηθαζία δεκηνπξγηθήο γξαθήο πνίεζεο on-line παίξλνληαο θάπνηεο εκβξπαθέο θαηεπζύλζεηο γξαθήο. ε απηό ην ζεκείν ην κάζεκα έγηλε ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο έπξεπε νη καζεηέο ζε ζπλεξγαζία λα γξάςνπλ έλα πνίεκα ππνδπόκελνη έλα άιιν πξόζσπν κε ηίηιν «Δγώ είκαη» κέζσ internet. Ο δηδάζθσλ είρε από πξηλ αλεβάζεη ην αξρείν κε ηε δξαζηεξηόηεηα ζηα θνηλόρξεζηα έγγξαθα ηεο google θαη νη καζεηέο έπξεπε απιά λα εληνπίζνπλ ην έγγξαθν. Οη καζεηέο επέιεμαλ κία άιιε πξαγκαηηθόηεηα θαη έβαιαλ ηνλ εαπηό ζαο ζε απηή ηελ θαηάζηαζε ώζηε λα γξάςνπλ έλα πνίεκα από ηελ νπηηθή ελόο αηόκνπ πνπ ήηαλ εθθεληξηθό θαη δηαθνξεηηθό (άξσθ, Ατλζηάηλ θηι). Κάζε θνξά πνπ θάπνηνο επελέβαηλε ζην θείκελν κεηακόξθσλε θαη ην ρξώκα ηεο γξακκαηνζεηξάο θξαηώληαο ηελ αλσλπκία ηνπ ελώ ν δηδάζθσλ είρε άκεζε επαθή γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ. Σα παηδηά εμέθξαζαλ ζπλαηζζήκαηα, απόςεηο, βηώκαηα θαη ην πνίεκα πήξε κνξθή, βήκαβήκα. Σέινο νπηηθνπνίεζαλ ην δεκηνύξγεκά ηνπο κέζσ ελόο power point βαζηδόκελνη ζε ιέμεηο-θιεηδηά πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη ίδηνη. 5. Σςμπεπάζμαηα Μεηά ην ηέινο ηεο δξαζηεξηόηεηαο κέζσ κηαο πηινηηθήο έξεπλαο κε δηεξεπλεηηθή ρξνηά (παξαηήξεζε, αλάιπζε θαη ζπδήηεζε ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο) αληρλεύζεθε όηη ε θαηλνηόκνο δξάζε είρε πνιύ ζεηηθή αληαπόθξηζε. Σν ζελάξην ήηαλ εύθνιν θαη αμηνπνηήζηκν. Τπήξρε πξόβιεςε ρξόλνπ θαη νη αξκνδηόηεηεο ησλ εκπιεθνκέλσλ ήηαλ μεθάζαξνη. Σα παηδηά έδεημαλ ηθαλνπνηεκέλα κε ην λέν ηξόπν πξνζέγγηζεο θαζώο αλαπηύρζεθε ζηελ ηάμε έλα πνιύ επράξηζην θιίκα ζπλεξγαζίαο θαη δηάζεζε εξεπλεηηθόηεηαο θαη ν δηδάζθνληαο απέθηεζε δηακεζνιαβεηηθό ξόιν («θζίλνπζα θαζνδήγεζε») ζε ππνζηεξηθηηθή βάζε (κειέηεο, απόςεηο, εξγαιεία), αλαγλσζηηθέο νδεγίεο γηα κεζνδηθή παξαηήξεζε θαη ν καζεηήο απέθηεζε θεληξηθό ξόιν. Ζ ζπγθεθξηκέλε δξάζε ζπλέβαιε ζηελ πξνζσπηθή, θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηώλ θαη επηρεηξήζεθε επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε ζε δηάθνξα γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα. Οη καζεηέο ηξνπνπνίεζαλ ηηο απόςεηο ηνπο θαη ππεξέβεζαλ ζηεξεόηππα ελώ νδεγήζεθαλ θαη ζε πξνζσπηθέο ζπλζέζεηο κε απώηεξν Βόλος, Μαΐου 20115

6 ζηόρν θπζηθά ηελ θαιιηέξγεηα κεηαγλσζηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηελ θαηάζηξσζε ζρέδηνπ δξάζεο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 15. Γηα ηνπο καζεηέο από άιια πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα ε γλώζε ηνπ πνιηηηζκηθνύ θεθαιαίνπ 16, είλαη πνιύ ζεκαληηθόο παξάγνληαο γηα ηελ νκαιόηεξε έληαμε ηνπο ζην ζρνιείν. Μέζα από ηηο βησκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηα παηδηά πξνζέγγηζαλ ηε ζεκαηνινγία κε επράξηζην θαη δεκηνπξγηθό ηξόπν. Οη καζεηέο μεδίπισζαλ ηα αηζζήκαηά ηνπο θαη εθθξάζηεθαλ ρσξίο ην ζπλερή θόβν όηη ζα θάλνπλ ιάζνο 17. Ζ δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο ελεξγνπνίεζε ηελ ηάμε θαη έβγαιε από ην θαβνύθη ηνπο ηα αιινδαπά παηδηά ελώ παξάιιεια έγηλε αλαθαηαζθεπή ηεο βησκαηηθήο γλώζεο κε δηεπηζηεκνληθέο ζπζρεηίζεηο θαη δηαζεκαηηθέο πξνεθηάζεηο. Οη βησκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο γεληθόηεξα (πξνβνιή ηαηλίαο, παηρλίδηα ξόισλ), ηδηαίηεξα ζε ηάμεηο κε καζεηέο από δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα, παξέρνπλ ίζεο επθαηξίεο κάζεζεο γηα όινπο, αλεμάξηεηα από ηελ θνηλσληθν-νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζκηθή ηνπο πξνέιεπζε. Βιβλιογπαθία Δλληνόγλυζζη Βιαζηάξεο, Κ. (2003), Σα πεξηβαιινληηθά παηρλίδηα ζαλ εξγαιεία γηα ηελ Π.Δ. ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπ/ζε. ην ρεδηαζκόο θαη παξαγσγή εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ γηα ηελ Π. Δ. Θενθηιίδεο, Υ. (1997), Γηαζεµαηηθή πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο. Αζήλα: Γξεγόξεο. Λάγηνο, Β., & Γεκνπνύινπ, Ε. (2007), Ζ θνηλσληθή πξνθαηάιεςε ησλ Διιήλσλ καζεηώλ απέλαληη ζηελ πνιηηηζκηθή κεηνλόηεηα ησλ Σζηγγάλσλ καζεηώλ. ην Γεσξγνγηάλλεο, Π. (2007) (Δπηκ.), Βεκαηηζκνί γηα κηα αιιαγή ζηελ εθπαίδεπζε: Γηαπνιηηηζκηθή Κνηλσληθή Φπρνινγία θαη έξεπλα, Σόκνο 5. Πάηξα: απηνέθδνζε, ζ.ζ Μαηζαγγνύξαο, Ζ. (2002α), Γηεπηζηεµνληθόηεηα, δηαζεµαηηθόηεηα θαη εληαηνπνίεζε ζηα λέα Πξνγξάµµαηα πνπδώλ: Σξόπνη νξγάλσζεο ηεο ζρνιηθήο γλώζεο. Δπηζεώξεζε Δθπαηδεπηηθώλ Θεµάησλ, 7, ζ.ζ Μαηζαγγνύξαο, Ζ. (2002β), Ζ δηαζεµαηηθόηεηα ζηε ζρνιηθή γλώζε. Δλλνηνθεληξηθή αλαπιαηζίσζε θαη ζρέδηα εξγαζίαο. Αζήλα: Δθδόζεηο Γξεγόξε. Μεηξ. Πεξγάκνπ Ησάλλεο, (2006), Οξζνδνμία θαη ύγρξνλνο Κόζκνο, Κέληξν Μειεηώλ Ηεξάο Μνλήο Κύθθνπ, Λεπθσζία. 15 Kayashima, M., & Inaba, A. (2003), Towards Helping Learners Master Self- Regulation Skills. Sup Proceedings AIED 2003, Sydney, Australia, July 20-24, 2003, p.p Gropas, R & Triandafyllidou, (2007), A, Eliamep, Greek Education Polisy and the challenge of migration: An intercultural view of assimilation. ην πξνζπειάζηεθε ζηηο 20/2/ Μεηαθίδνπ,. (2001), Ζ ινγνηερλία σο κέζσ γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο κεηξηθήο ή ηεο δεύηεξεο γιώζζαο. ην Μ. Βάκβνπθαο, & Α. Υαηδεδάθε (Δπηκ.), Μάζεζε θαη δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο κεηξηθήο θαη σο δεύηεξεο γιώζζαο. ρνιή Δπηζηεκώλ ηεο Αγσγήο. Π.Σ.Γ.Δ. Παλεπηζηήκην Κξήηεο: Αηξαπόο. Βόλος, Μαΐου 20116

7 Μεηαθίδνπ,., (2001). Ζ ινγνηερλία σο κέζσ γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο κεηξηθήο ή ηεο δεύηεξεο γιώζζαο. ην Μ. Βάκβνπθαο, & Α., Υαηδεδάθε (Δπηκ.), Μάζεζε θαη δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο κεηξηθήο θαη σο δεύηεξεο γιώζζαο. ρνιή Δπηζηεκώλ ηεο Αγσγήο. Π.Σ.Γ.Δ. Παλεπηζηήκην Κξήηεο: Αηξαπόο. Μπαρ, Ρ. (1992), Ο Γιάξνο Ησλάζαλ Λίβηγθζηνλ, Αζήλα: Γηόπηξα. Ράπηεο, Α. & Ράπηε, Α. (2003), Μάζεζε θαη δηδαζθαιία ζηελ επνρή ηεο Πιεξνθνξίαο. Οιηθή πξνζέγγηζε, Σόκνο Α, Αζήλα Skourtou, E., K.Vrastalis and Ch. Govaris, (2004), Μεηαλάζηεπζε ζηελ Διιάδα θαη Δθπαίδεπζε. Απνηίκεζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο. Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο Βειηίσζεο (Migration and Education in Greece. An assessment of the current situation, challenges and prospects), Athens: Institute for Migration Policy (IMERO) report, Athens, September Σζακπνύθνπ-θαλαβή Κ. (2004), Κνηλσλία θαη Πεξηβάιινλ Μηα ζρέζε ζε αδηάθνπε εμέιημε, Αζήλα: Καιεηδνζθόπην. Σζηάθαινο, Γ. (2000), Οδεγόο Αληηξαηζηζηηθήο Δθπαίδεπζεο, Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα. Ξενόγλυζζη Babanski, Y. (1986), «The teacher s responsibility and tasks», όπσο ζην Harris, R. (ed): The Teaching of contemporary world issues, Unesco, p.p Chapman, L. (1993), Γηδαθηηθή Σεο Σέρλεο, Αζήλα: Νεθέιε. Kayashima, M. & Inaba, A. (2003), Towards Helping Learners Master Self-Regulation Skills. Sup Proceedings AIED 2003, Sydney, Australia, July 20-24, 2003, Ιζηοζελίδερ Μπξηόβηβινο Βηβιηνζήθε, (πξνζπειάζηεθε ζηηο 29/10/2010) Πύιε Διιεληθήο Γιώζζαο, (πξνζπειάζηεθε ζηηο 15/10/2010) Gropas, R & Triandafyllidou, (2007), A, Eliamep, Greek Education Polisy and the challenge of migration: An intercultural view of assimilation. ην πξνζπειάζηεθε ζηηο 20/2/2011. Wikipedia, (πξνζπειάζηεθε ζηηο 20/10/2010) Σύνηομο βιογπαθικό ζημείυμα Ζ Ξανθή Αλμπανάκη ζπνύδαζε Θενινγία ζην Σκήκα Θενινγίαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. πλέρηζε κε ηηο κεηαπηπρηαθέο ηεο ζπνπδέο ζην ηκήκα Ννκηθήο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ κε αληηθείκελν πνπδέο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο. Δξγάδεηαη ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε εδώ θαη έληεθα ρξόληα σο θαζεγήηξηα, ηα ηειεπηαία ρξόληα ζε Γηαπνιηηηζκηθά ζρνιεία ηεο Θεζζαινλίθεο. Σα ελδηαθέξνληά ηεο εζηηάδνληαη ζηε Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Βόλος, Μαΐου 20117

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1

Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1 Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1 Άννα Αναζηαζιάδη-Σσμεωνίδη*, Αικαηερίνη Εοσραβλιόβα**, Μαρία Μηηζιάκη* και Γεωργία Φωηιάδοσ* Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ Γηεξεύλεζε αληηιήςεσλ εθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηε ζρέζε κεηαμύ δηακόξθσζεο ζρνιηθώλ απιώλ θαη πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο, κάζεζεο θαη θνηλσληθήο πγείαο καζεηώλ/ηξηώλ Ιυάννηρ Γαπίηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ»

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» «ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» Απμακόλαρ ηέθανορ Δ.Τ.Π (Δηδηθό Τερληθό Πξνζσπηθό) (M.Sc) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα.

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Απηφ ην εγρεηξίδην απεπζχλεηαη ζε δαζθάινπο θαη φινπο φζνη δνπιεχνπλ κε λένπο αλζξψπνπο θαη επηζπκνχλ εηζάγνπλ ηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Τν άξζξν απηφ παξνπζηάδεη έλα κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ επξχηεξεο Έξεπλαο Γξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 15 Αξραηνινγηθνί ρώξνη / Υώξνη ηζηνξηθήο αμίαο / Μλεκεία θιεξνλνκηάο

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 15 Αξραηνινγηθνί ρώξνη / Υώξνη ηζηνξηθήο αμίαο / Μλεκεία θιεξνλνκηάο www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 15 Αξραηνινγηθνί ρώξνη / Υώξνη ηζηνξηθήο αμίαο / Μλεκεία θιεξνλνκηάο Τπεύζπλνο Έθδνζεο: Isotech Ltd, Δξεπλεηέο ύκβνπινη Πεξηβάιινληνο www.isotech.com.cy Σν έξγν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Γ.Μ.Ε.) Βερανζέροσ 22, 6ος όροφος, ΤΗΛ ΦΑΞ : 2105242386, 210 3845434, 210 3835093 gt.asgme@gmail.gr, www.goneis.org. Αζήλα 30-06-2014 ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΤΜΠΔΠΡΑΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Υπάξρνπλ δύν θπξίσο πεξηπηώζεηο ζρεηηθά κε ηνλ αθεγεηή: Μπνξεί λα είλαη πξόζσπν ηεο αθήγεζεο, κε πξσηαγσληζηηθό ή δεπηεξεύνληα ξόιν. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα