ΗΛΙΑΜΟ-ΦΩΣΙΜΟ- ΗΛΙΟΠΡΟΣΑΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΛΙΑΜΟ-ΦΩΣΙΜΟ- ΗΛΙΟΠΡΟΣΑΙΑ"

Transcript

1 ΗΛΙΑΜΟ-ΦΩΣΙΜΟ- ΗΛΙΟΠΡΟΣΑΙΑ Σξία είλαη ηα ζπζηαηηθά ηεο πνιενδνκίαο: ν ήιηνο, ε βιάζηεζε, ν ρώξνο. Χάξηα Αζελώλ CIAM Conference 1933

2 ΓΤΟ ΤΓΥΡΟΝΔ ΣΑΔΙ ΔΡΔΤΝΑ ΖΛΗΟΣΔΥΝΗΚΖ ΜΔ ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΑ ΚΑΗ ΠΡΟΘΔΣΟ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ εηδηθνί πέξαλ ησλ αξρηηεθηόλσλ κε άπνςε γηα ηελ αξρηηεθηνληθή ππεξβνιηθά θνξκαιηζηηθέο ιύζεηο κε ζπιιέθηεο θ.ά. δαπαλεξέο εγθαηαζηάζεηο θαη ζπληήξεζε κε ακθηζβεηνύκελεο αξρηηεθηνληθέο πνηόηεηεο

3 ΣΑΖ ΝΑ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΕΔΣΑΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΣΟ ΣΑΓΗΟ ΣΖ ΑΡΥΗΚΖ ΤΛΛΖΦΖ Κηίξην εθιακβάλεηαη σο δσληαλό θέιπθνο Δμαζθάιηζε ειηαθήο ελέξγεηαο γηα ην ρεηκώλα θαη ζαιάζζηαο αύξαο γηα ην θαινθαίξη Απνθπγή ςπρξώλ αλέκσλ ην ρεηκώλα θαη ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ην θαινθαίξη Αμηνιόγεζε θαη αμηνπνίεζε θιηκαηηθώλ ζπλζεθώλ κηαο πεξηνρήο, ρξήζεο ηνπηθώλ πιηθώλ

4 ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΚΡΙΗ Πξόζθαηε πεξηβαιινληηθή θξίζε θαη δήηεκα ελεξγεηαθνύ ζρεδηαζκνύ ή ζρεδηαζκνύ πνπ παίξλεη ππόςε ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ηεο ελέξγεηαο: Απνδεθηέο εζσθιηκαηηθέο ζπλζήθεο κε ζσζηή ζπκπεξηθνξά ηνπ θηηξίνπ ρεηκώλα θαινθαίξη, πεξηνξίδνληαο ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο κε νθέιε νηθνλνκηθά θαη πεξηβαιινληηθά (εθπνκπή CO2)

5 Ζ απνβνιή ηνπ ςπθηηθνύ θνξηίνπ ην θαινθαίξη είλαη δαπαλεξόηεξε από ηε ζέξκαλζε ην ρεηκώλα.

6 Παπαδοζιακή απσιηεκηονική: ζπκπαγή πιηθά κε κεγάιε ζεξκνρσξεηηθόηεηα ζρεηηθά πεξηνξηζκέλα αλνίγκαηα VS ύγσπονη απσιηεκηονική: ειαθξόηεξεο θαηαζθεπέο. Απμεκέλεο εζσηεξηθέο ζεξκνθξαζίεο θαηά ην ζέξνο. Φαηλόκελν ζακπώκαηνο

7 Κξίζηκε απόθαζε θαηά ην ζρεδηαζκό Όςεηο: ζρέζεηο θελώλ θαη πιήξσλ αλάινγα κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκό είδνο ησλ αλνηγκάησλ βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαζηάζεώλ ηνπο, ζέζε θαη πξνζαλαηνιηζκόο ηνπο ζην θηίξην ηέγε ή δώκα

8 ΗΛΙΟ-ΦΩ-ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΗ ΥΔΓΙΑΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ρεδηαζηηθή δηαδηθαζία θαη παξάκεηξνη πνπ θαζνξίδνπλ ηηο πξνηεξαηόηεηεο θαη ηα θξηηήξηα γηα ηε διαμόπθωζη ηηρ κενηπικήρ ιδέαρ.

9 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΑ ΣΟΤ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ: Ζιηαθά ζεξκηθά θέξδε Παζεηηθά ζπζηήκαηα ςύμεο Φσηηζκόο

10 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΑΠΌ ΣΗΝ ΙΣΟΡΙΑ Σο «σπίτι του ωκράτη» ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΙΗΝΗ, Μ. ΑΙΑ

11 τρατηγικές 1. Δλασιζηοποίηζη θεπμικών απωλειών 2. Μεγιζηοποίηζη θεπμικών κεπδών

12 θπξηόηεξα κέηξα ειηνπξνζηαζίαο θαηάιιειε ρσξνζέηεζε θαη πνιενδνκηθή δηάηαμε θηηξίσλ

13 Κάηνςε ζσζηή δηάηαμε ρώξσλ ζηελ θάηνςε, ώζηε λα γίλεηαη πιήξεο εθκεηάιιεπζε ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ πξνζθέξεη ν ζσζηόο πξνζαλαηνιηζκόο ΔΡΓΑΗΑ ΟΤΓΔΣΔΡΖ ΕΧΝΖ ΑΠΟΘΖΚΔ, ΚΑΛΔ, ΓΗΑΓΡΟΜΟΗ WC ΤΠΝΟ ΛΟΤΣΡΟ ΤΠΝΟ ΚΑΘΗΣΗΚΟ ΚΟΤΕΗΝΑ

14 Οη βνξηλέο όςεηο δελ δέρνληαη ζρεδόλ θαζόινπ άκεζν ειηαζκό, παξά κόλν ζηα κέζα ηνπ θαινθαηξηνύ, λσξίο ην πξσί θη αξγά ην απόγεπκα.

15 Γιαηί οι μεζημβπινέρ επιθάνειερ ενόρ κηιπίος είναι οι πιο καηάλληλερ για ηη δημιοςπγία ανοιγμάηων; Tν θαινθαίξη, αλ θαη ε δηάξθεηα ηνπ ειηαζκνύ ηνπο είλαη κεγαιύηεξε, δέρνληαη ιηγόηεξε ζεξκόηεηα. Απηό γηαηί ν ήιηνο βξίζθεηαη ζηελ πην πςειή ηνπ ζέζε, θαη ε πνιύ νμεία γσλία πξόζπησζεο ησλ αθηίλσλ ηνπ επηδξά ζην λα κεησζεί θαηά πνιύ ε ειηαθή ελέξγεηα πνπ επελεξγεί ζε απηέο. Σν ρεηκώλα δέρνληαη ην κεγαιύηεξν από θάζε άιιε επηθάλεηα πνζό ελέξγεηαο, επεηδή ν ήιηνο βξίζθεηαη ζε ρακειή ζέζε, επεηδή δειαδή ε γσλία θιίζεο ησλ αθηίλσλ ηνπ είλαη πεξίπνπ νξζή.

16 Αλαηνιηθέο θαη δπηηθέο όςεηο Οη αλαηνιηθέο θαη δπηηθέο όςεηο δέρνληαη ην κεγαιύηεξν ειηαζκό από Μάην κέρξη Ηνύιην, νπόηε θαη δέρνληαη κεγάιε έληαζε ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. Αληίζεηα ην ρεηκώλα δέρνληαη ιίγν ειηαζκό ην πξσί θαη ην απόγεπκα.

17 εκαληηθή ε απόθαζε θαηά ην ζρεδηαζκό Σσλ όςεσλ: ζρέζεηο θελώλ θαη πιήξσλ αλάινγα κε ην πξνζαλαηνιηζκό ηνπ είδνπο ησλ αλνηγκάησλ θαη ησλ ζσζηώλ ηνπο δηαζηάζεσλ, ζέζεο θαη πξνζαλαηνιηζκνύ ζην θηίξην Σεο ζηέγεο ή ηνπ δώκαηνο

18 ΗΛΙΑΜΟ-ΗΛΙΟΠΡΟΣΑΙΑ- ΦΤΙΚΟ ΦΩΣΙΜΟ Λάζνο ρεηξηζκνί ζεκαίλνπλ αλάγθε δαπαλεξήο ειηνπξνζηαζίαο ή ππεξβνιηθή ειηνπξνζηαζία ΑΡΑ ειιηπή θσηηζκό.

19 ΥΔΗ ΗΛΙΟΤ ΚΑΙ ΚΣΙΡΙΟΤ

20 ΔΛΔΓΥΟ ΥΔΗ ΗΛΙΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΜΔΩ: ΣΖ ΟΦΖ, ΣΟΤ ΚΔΛΤΦΟΤ ΣΟΤ ΠΑΡΑΘΤΡΟΤ ΟΦΔΗ : ΒΑΛΒΗΓΔ ΡΤΘΜΗΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΧΝ

21 Οη βνξηλέο όςεηο, ζηα κέζα γεσγξαθηθά πιάηε, δελ δέρνληαη ζρεδόλ θαζόινπ άκεζν ειηαζκό, παξά κόλν ζηα κέζα ηνπ θαινθαηξηνύ, λσξίο ην πξσί θη αξγά ην απόγεπκα. Οη αλαηνιηθέο θαη δπηηθέο όςεηο δέρνληαη ην κεγαιύηεξν ειηαζκό από Μάην κέρξη Ηνύιην, νπόηε θαη δέρνληαη κεγάιε έληαζε ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. Αληίζεηα ην ρεηκώλα δέρνληαη ιίγν ειηαζκό ην πξσί θαη ην απόγεπκα.

22 ΜΔΘΟΓΟΗ ΔΡΔΤΝΑ ΖΛΗΑΜΟΤ, ΖΛΗΟΠΡΟΣΑΗΑ ΔΗΓΗΚΟΗ ΚΑΘΟΡΗΣΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ: ΚΛΗΜΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ Βαζηθή πιεξνθνξία γηα λα δηεξεπλεζέη ν ειηαζκόο: Γηεύζπλζε ησλ ειηαθώλ αθηίλσλ (ζε δηαθνξεηηθέο ώξεο θαη κέξεο) Ζ θαηλόκελε δηαδξνκή ηνπ ήιηνπ σο πξνο ην θηίξην

23

24 Ζ δηεύζπλζε ησλ ειηαθώλ αθηίλσλ κπνξεί λα βξεζεί κε ηε βνήζεηα δύν γσληώλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηα ζρέδηα ηεο θάηνςεο θαη ηεο ηνκήο: ΑΕ Αδηκνύζην γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κέξα θαη ώξα Κάηνςε: γσλία κεηαμύ πξνβνιήο ζην νξηδόληην επίπεδν ηεο ζέζεο ηνπ ήιηνπ θαη ηνπ βνξξά. Γσλία ύςνπο (Ζ) ηνπ ήιηνπ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κέξα θαη ώξα. Σνκή: γσλία κεηαμύ ήιηνπ θαη νξηδόληηνπ επηπέδνπ.

25 ΠΗΝΑΚΔ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟΤ ΑΕ, Ζ

26

27 Μήθνο ζθηάο

28 ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΚΗΑ

29 Απόζηαζε από γεηηνληθό θηίξην

30 ΚΗΑ ΚΣΗΡΗΑΚΟΤ ΟΓΚΟΤ Δ ΟΡΗΕΟΝΣΗΟ ΔΓΑΦΟ

31 ΚΗΑ ΚΣΗΡΗΑΚΟΤ ΟΓΚΟΤ Δ ΚΔΚΛΗΜΔΝΟ ΔΓΑΦΟ

32 ΚΗΑ ΚΣΗΡΗΑΚΟΤ ΟΓΚΟΤ Δ ΑΛΛΟ ΚΣΗΡΗΑΚΟ ΟΓΚΟ

33 ΥΔΓΗΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΖΛΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΖΛΗΟΠΡΟΣΑΗΑ ΜΔ ΣΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΣΧΝ ΠΗΝΑΚΧΝ

34 Λνγηζκηθό

35 FormZ

36 3DStudioMax

37 Artlantis

38 ΔΛΔΓΥΟ ΥΔΖ ΖΛΗΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΜΔΧ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ: ΣΖ ΟΦΖ, ΣΟΤ ΚΔΛΤΦΟΤ ΣΟΤ ΠΑΡΑΘΤΡΟΤ ΟΦΔΧΝ : ΕΧΝΣΑΝΑ ΦΗΛΣΡΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ

39 ηα θπξηόηεξα κέηξα ειηνπξνζηαζίαο θαηάιιειε ρσξνζέηεζε θαη πνιενδνκηθή δηάηαμε θηηξίσλ ζσζηή δηάηαμε ρώξσλ ζηελ θάηνςε, ώζηε λα γίλεηαη πιήξεο εθκεηάιιεπζε ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ πξνζθέξεη ν ζσζηόο πξνζαλαηνιηζκόο πξόβιεςε ζθηαζκνύ ησλ παξαζύξσλ κε ζηαζεξέο ή θηλεηέο θαηαζθεπέο πνπ βξίζθνληαη έμσ από ηα αλνίγκαηα ηνπ θηηξίνπ ρξήζε θπιινβόισλ θπηώλ ρξεζηκνπνίεζε εηδηθώλ παινπηλάθσλ, έλα αθξηβό κέηξν πεξηνξηζκόο κεγάισλ θαη ελεξγνβόξσλ γπάιηλσλ επηθαλεηώλ

40 ε θαηαζθεπή ησλ εμσηεξηθώλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ κε ηηο θαηάιιειεο κνλώζεηο (ειαρηζηνπνίεζε αλνηγκάησλ ζε δύζε θαη αλαηνιή γηα απνθπγή ππεξζέξκαλζεο ην θαινθαίξη θαη ζηε βόξεηα γηα ζεξκηθέο απώιεηεο) (κνπζεία, παξαζεξηζηηθέο θαηνηθίεο, αλνίγκαηα ζε βνξά ιόγσ δηάρπηνπ θσηηζκνύ). ε ζεξκνρσξεηηθόηεηα ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ. Καηάιιεια πνηνηηθά άλνηγκα (ζηηο λόηηεο όςεηο κε κηθξό ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηόηεηαο Κ θαη ζπληειεζηή κεηάδνζεο ηεο ζεξκηθήο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο g, ζε αλαηνιηθέο θαη δπηηθέο όςεηο αλνίγκαηα κε κηθξό K θαη g. ε εθαξκνγή παζεηηθώλ ειηαθώλ ζπζηεκάησλ γηα ηε ζέξκαλζε, ην δξνζηζκό θαη ην θπζηθό θσηηζκό

41 Μέηξα γηα ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν: ρσξνζέηεζε ηνπ θηηξίνπ ζην νηθόπεδν-πξνζαλαηνιηζκόο (ππθλή δόκεζε, πιάηε δξόκσλ, ύςε θηηξίσλ), ρσξνζέηεζε θηηξίνπ ζηελ πίζσ βνξηλή πιεπξά, λόηηα πιεπξά θπιινβόια, βόξηα αεηζαιή, αλάπηπμε θηηξίνπ θαηά ηνλ άμνλα αλαηνιή-δύζε γηα κεγηζηνπνίεζε λόηηαο όςεο, ζθίαζε (πνιενδνκία, αλαηνιή δύζε θαη ρσξνζέηεζε ζθαθηέξα ζηα απέλαληη θηίξηα) ιεηηνπξγηθή νξγάλσζε ησλ ρώξσλ (ζην λόην νη κεγάινπ ρξόλνπ ρξήζεηο θαη πςειώλ εζσηεξηθώλ ζεξκνθξαζηώλ ζην λόην) ε κνξθή ηνπ θηηξίνπ (αλνηθηή ή θιεηζηή κνξθή, ζρέζε θελώλ θαη πιήξσλ ζηηο όςεηο)

42 Μέηξα γηα ηε ζεξηλή πεξίνδν: θύηεπζε γηα ζθίαζε, πιηθά κε κεγάιε αλαθιαζηηθόηεηα ειηνπξνζηαηεπηηθέο δηαηάμεηο αλάινγα κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκό (νξηδόληηεο δηαηάμεηο ζην λόην, θαηαθόξπθεο ζε αλαηνιή θαη δύζε κε ζσζηή θιίζε ζε ζρέζε κε ηελ πνξεία ησλ αθηίλσλ, κπαιθόληα, πεηάζκαηα (εζσηεξηθά, αλάκεζα ζε παξάζπξα, εμσηεξηθά, ηέληεο, παληδνύξηα, ξνιά) ) ρξήζε εηδηθώλ θξπζηάιισλ ζηα αλνίγκαηα πνπ κεηώλνπλ ηε δηαπεξαηόηεηα ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο (αλαθιαζηηθνί, απνξξνθεηηθνί, ρακειήο εθπνκπήο εληζρύνληαο ην θπζηθό θσηηζκό ην θαινθαίξη πεξηνξίδνπκε ηνλ ηερλεηό άξα ηα εζσηεξηθά ζεξκηθά θνξηία.

43 Πνιενδνκηθόο ζρεδηαζκόο Αποζηάζειρ μεηαξύ κηιπίων

44 Πνιενδνκηθόο ζρεδηαζκόο: Δξγαιεία Λογιζμικό GOSOL

45 πεξηνξηζκόο κεγάισλ θαη ελεξγνβόξσλ γπάιηλσλ επηθαλεηώλ ΚΗΑΜΟ ΑΝΟΗΓΜΑΣΧΝ πξόβιεςε ζθηαζκνύ ησλ παξαζύξσλ κε ζηαζεξέο ή θηλεηέο θαηαζθεπέο πνπ βξίζθνληαη έμσ από ηα αλνίγκαηα ηνπ θηηξίνπ ρξεζηκνπνίεζε εηδηθώλ παινπηλάθσλ (αθξηβό κέηξν)

46 ρξήζε θπιινβόισλ θπηώλ καλοκαίπι σειμώναρ

47 ΣΑΘΔΡΑ ΠΔΣΑΜΑΣΑ αινπκίλην:κεγάιε δηάξθεηα δσήο, αλνμείδσην, κηθξό βάξνο, κεγάιε αλαθιαζηηθόηεηα πιαζηηθό: κεγάιε δηάξθεηα δσήο, αλνμείδσην, κηθξό βάξνο, κεγάιε αλαθιαζηηθόηεηα, νηθνλνκηθό πξνθαηαζθεπαζκέλν ή πξνεληεηακέλν ζθπξόδεκα: κεγάιν βάξνο θαη ζπγθέληξσζε ζεξκόηεηαο από αθηηλνβνιία πνπ κεηαδίδεηαη ζην θηίξην

48 ΚΙΝΗΣΑ ΠΔΣΑΜΑΣΑ Τθάζκαηα Πιαζηηθό, ζηόξηα, πεξζίδεο Αλζεθηηθά πθάζκαηα Ξύιν ή πιαζηηθό

49

50

51

52

53 Φπζηθόο θσηηζκόο ςνηελεζηήρ θςζικού θωηόρ Δi: Φσηεηλή έληαζε εζσηεξηθά ζε ζεκείν κηαο επηθάλεηαο Δ0: Φσηεηλή έληαζε ζην ύπαηζξν, ρσξίο εκπόδηα, κε νκνηόκνξθα λεθνζθεπή νπξαλό Σν θσο θζάλεη ζην ρώξν κέζσ: ηνπ ηκήκαηνο ηνπ νπξάληνπ ζόινπ πνπ είλαη νξαηό από ην ζεκείν (SC) από αλάθιαζε ζηηο έμσ επηθάλεηεο (ERC) από αλάθιαζε ζηηο εζσηεξηθέο επηθάλεηεο (IRC)

54 ςνηελεζηήρ θςζικού θωηόρ Ο ζςνηελεζηήρ θςζικού θωηόρ αποηελεί ηο άθποιζμα ηων ηπιών αςηών ζςνιζηωζών

55 ςνηελεζηήρ θςζικού θωηόρ

56 Λνγηζκηθό ππνινγηζκνύ ΦΦ Ecotect

57

58 Ράθηα θωηηζκνύ. Λεηηνπξγία ην θαινθαίξη (α) θαη ην ρεηκώλα (β)

59 ECOTECT

60 Θάκπσκα Θάκπσκα από αλάθιαζε Άκεζν ζάκπσκα

61 Θάκπσκα

62 Πεξζίδεο κε επηιεθηηθή ξύζκηζε

63 ΤΛΙΚΑ ΗΛΙΟΠΡΟΣΑΙΑ ηηο εληαίεο επηθάλεηεο: Γώκαηα: επαιείςεηο ηειηθώλ επηθαλεηώλ κε πιαζηηθά βεξλίθηα ιεπθνύ ρξώκαηνο ή αινπκηλίνπ, πνπ αληαλαθινύλ ηελ αθηηλνβνιία θαηά έλα κεγάιν πνζνζηό Δμσηεξηθνί ηνίρνη: βαθή κε αλνηρηόρξσκα ρξώκαηα ή επέλδπζε κε αλνηρηόρξσκα δνκηθά πιηθά. Γηα αλνίγκαηα ( έλα απιό θξύζηαιιν ζπγθξαηεί 10% ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιία) θαη ζθηάδηα:

64 Ταιώζεηο ρξήζε εηδηθώλ θξπζηάιισλ ζηα αλνίγκαηα πνπ κεηώλνπλ ηε δηαπεξαηόηεηα ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο (αλαθιαζηηθνί, απνξξνθεηηθνί, ρακειήο εθπνκπήο) εληζρύνληαο ην θπζηθό θσηηζκό ην θαινθαίξη πεξηνξίδνπκε ηνλ ηερλεηό άξα ηα εζσηεξηθά ζεξκηθά θνξηία.

65 ΤΑΛΟΠΙΝΑΚΔ Απνξξνθεηηθνί παινπίλαθεο: Με πξνζζήθε νμεηδίσλ ζηδήξνπ. Aπνξξνθνύλ αθηηλνβνιία θαη ππεξζεξκαίλνπλ ηελ αηκόζθαηξα θαη ηνλ εζσηεξηθό ρώξν ελώ αιινηώλνπλ ηνλ εζσηεξηθό θσηηζκό. Αλαθιαζηηθνί: αλαθινύλ ην % ηεο πξνζπίπηνπζαο αθηηλνβνιίαο. Καηάιιεινη γηα λόηηνπο πξνζαλαηνιηζκνύο κε θιίζε πξνο ηα έμσ. Ζιηνπξνζηαηεπηηθέο κεκβξάλεο (πνιπεζηεξηθέο), ειηνπξνζηαηεπηηθά γαιαθηώκαηα

66 ΠΗΘΑΝΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΗ ΟΦΔΗ: ΑΝΔΜΟΠΗΔΔΗ ΚΑΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΧΔΗ ΑΠΟ ΤΠΔΡΘΔΡΜΑΝΖ ΟΦΔΗ, ΣΟΜΔ ΚΑΗ ΒΑΘΜΟ ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΖΝ ΚΛΗΜΑΚΑ ΠΟΤ ΓΟΤΛΔΤΟΤΜΔ

67 θηάδηα Aarhus, Γαλία

68 Glen MURCUTT, Nicholas House, New South Wales

69 Glen MURCUTT, Magney House, New South Wales

70 Glen MURCUTT, Marika-Alderton House, Northern Territory

71 Glen MURCUTT, Marika-Alderton House, Northern Territory

72 Thomas HERZOG, Regensburg

73 Jean Nouvel,Ηλζηηηνύην ηνπ Αξαβηθνύ Κόζκνπ, Παξίζη

74 Jean Nouvel, Ηλζηηηνύην ηνπ Αξαβηθνύ Κόζκνπ, Παξίζη

75 Jean Nouvel, Ηλζηηηνύην ηνπ Αξαβηθνύ Κόζκνπ, Παξίζη

76 Jean Nouvel, Ηλζηηηνύην ηνπ Αξαβηθνύ Κόζκνπ, Παξίζη

77 Le Corbusier, La Tourette, Le Corbusier, Γαιιία

78 Jorn Utzon,Δθθιεζία ζηε Γαλία,

79 Jorn Utzon, Δθθιεζία ζηε Γαλία

80 Alvar Aalto, Δθθιεζία, εψλαγηόθη, Φηλιαλδία

81 Alvar Aalto, Δθθιεζία, εψλαγηόθη, Φηλιαλδία

82 Perraudin et Jourdan Αξρηηεθηνληθή ρνιή ηεο Λπώλ Γαιιία,

83 Perraudin et Jourdan Αξρηηεθηνληθή ρνιή ηεο Λπώλ Γαιιία

84 Renzo Piano, Multiplex, Lyon

85

86 Πεηξακαηηζκνί κε πεηάζκαηα όςεσλ ζηελ αλαδξνκηθή έθζεζε ηνπ Piano, Pompidou 2000

87 Πεηξακαηηζκνί κε πεηάζκαηα όςεσλ ζηελ αλαδξνκηθή έθζεζε ηνπ Piano, Pompidou 2000

88 Larsen, Γνθηκέο θεξακηθά ζθηάδηα όςεσλ, Γαλία

89 Renzo Piano, Μνπζείν Mennil, Texas

90 Renzo Piano, Μνπζείν Mennil, Texas

91 Renzo Piano, Twombly Gallery, Houston

92 Dominic Perrault, Δζληθή Βηβιηνζήθε, Παξίζη

93 Δζληθή Βηβιηνζήθε,, Dominic Perrault, Παξίζη

94 Michael Hopkins, Λνλδίλν

95 Φνηηεηηθέο εξγαζίεο ζην θσηηζκό θηηξίσλ, Plymouth 1999

96 Φνηηεηηθέο εξγαζίεο ζην θσηηζκό θηηξίσλ, Plymouth 1999

97 Φνηηεηηθέο εξγαζίεο ζην θσηηζκό θηηξίσλ, Plymouth 1999

98 Φνηηεηηθέο εξγαζίεο ζην θσηηζκό θηηξίσλ, Plymouth 1999

99 Φνηηεηηθέο εξγαζίεο ζην θσηηζκό θηηξίσλ, Plymouth 1999

100 Φνηηεηηθέο εξγαζίεο ζην θσηηζκό θηηξίσλ, Plymouth 1999

101 Nicolas Grimshaw, Κηίξην Δθεκεξίδαο, Western Morning News, Plymouth

102 Nicolas Grimshaw, Κηίξην Δθεκεξίδαο, Western Morning News, Plymouth

103 Mecanoo, Βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην Delft, Οιιαλδία

104 Mecanoo, Βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην Delft, Οιιαλδία

105 Mecanoo, Βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην Delft, Οιιαλδία

106

107 ηαζκόο Λεσθνξείσλ, Λνλδίλν, Jubilee Line

108 ηέγαζηξα από PVC, Expo 92, εβίιιε, Ηζπαλία

109 Johan Otto von Spreckelsen, Νέα Μεγάιε Αςίδα ζηε La Defense, Παξίζη

110 Νέα Μεγάιε Αςίδα ζηε La Defense, Παξίζη, Johan Otto von Spreckelsen

111

112 Satchi Gallery, Sue Rogers, Αλαηνιηθό Λνλδίλν

113 Hans Hollein, Μνπζείν ύγρξνλεο Σέρλεο, Moenchengladbach, Γεξκαλία

114 Steven Holl, Μνπζείν ύγρξνλεο Σέρλεο, Διζίλθη, Φηλιαλδία

115 UN Studio, Δθθιεζία Hilversum

116 UN Studio, Δθθιεζία Hilversum

117 UN Studio, Δθθιεζία Hilversum, Μειέηε γηα ην θσηηζκό

118 Thomas HERZOG, Πξνέθηαζε ζε ππάξρνλ θηίξην

119 Thomas HERZOG, ζπγθξόηεκα θαηνηθηώλ, Μνλάρν

120 Thomas Herzog, Regensburg

121 Thomas Herzog, Regensburg

122 Thomas Herzog, Regensburg

123 Thomas Herzog, Regensburg

124 Coop Himmelblau, Open House

125 Coop Himmelblau, Open House

126 Αλαθιαζηηθά γπαιηά

127 θηάδηα Aarhus, Γαλία

128 Γξαθεία ηδεξνδξνκηθνύ ηαζκνύ ζηε Leuven, Βέιγην

129 Rem Koolhaas, πλεδξηαθό Κέληξν, Lille, Γαιιία

130 Τπαίζξηα ζθηάδηα ζηε Βαξθειώλε

131 Charles de Gaulle, ηαζκόο TGV

132 Πξνέθηαζε γηα ην θηίξην γξαθείσλ ηνπ Μνπζείνπ ηεο Lille, Γαιιία

133 Πξνέθηαζε γηα ην θηίξην γξαθείσλ ηνπ Μνπζείνπ ηεο Lille, Γαιιία

134

135 Richard MEIER, Μνπζείν ύγρξνλεο Σέρλεο, Βαξθειώλε

136 Richard MEIER, Μνπζείν ύγρξνλεο Σέρλεο, Βαξθειώλε

137 Richard MEIER, Μνπζείν ύγρξνλεο Σέρλεο, Βαξθειώλε

138 Rem Koolhaas, Μνπζείν ύγρξνλεο Σέρλεο, Ρόηεξληακ, Οιιαλδία

139 Τπαίζξηα ζθηάδηα ζηε Βαξθειώλε

140

141

142 Νέα πιηθά Δπθπΐα : Ζ ηθαλόηεηά ηνπο λα απνθηνύλ γλώζε θαη λα αληηδξνύλ ζε ό,ηη ζπκβαίλεη ζην πεξηβάιινλ ηνπο. Μεραληζκόο ζην εζσηεξηθό ηνπ πιηθνύ: επεξεάδεη ηε δνκή ηνπ πξνθαιεί αιιαγέο ζηε κνξθή θαη ηηο ηδηόηεηέο ηνπ Από εξεπλεηηθή εξγαζία Κ. Οξθαλνύ Ηνύληνο 2010

143

144 Νέα ραξαθηεξηζηηθά πιηθώλ: επεκβάζεηο ζην κνξηαθό ηύπν βειηίωζε ηδηνηήηωλ ησλ ζπκβαηηθώλ πιηθώλ απόδνζε θπζηθώλ ηδηνηήηωλ ζηα ηερλεηά πιηθά Από εξεπλεηηθή εξγαζία Κ. Οξθαλνύ Ηνύληνο 2010

145

146

147 Καηεγνξία 1: αιιαγή ηδηνηήηωλ κε ζθνπό ηελ άκεζε αληαπόθξηζε ζε αιιαγέο πνπ πξνθαινύληαη από εμσηεξηθά εξεζίζκαηα chromic materials phase-changing materials conducting polymers liquid crystal technologies rheological property-changing materials suspended particle displays Από εξεπλεηηθή εξγαζία Κ. Οξθαλνύ Ηνύληνο 2010

148 Καηεγνξία 2: Ηθαλόηεηα κεηαηξνπήο ηεο εηζεξρόκελεο ελέξγεηαο ζε κηα άιιεο κνξθήο εμεξρόκελε ελέξγεηα light-emitting materials base semiconductor phenomena piezoelectric effects and materials shape memory alloys Από εξεπλεηηθή εξγαζία Κ. Οξθαλνύ Ηνύληνο 2010

149 Ναλνηερλνινγία κειέηε θαη θαηαζθεπή ζε θιίκαθα κηθξόηεξε από 100 nm MEMS επθνιόηεξε εθαξκνγή πεξηζζόηεξε επαηζζεζία

150 Αηζζεηήξεο: Ηθαλνί λα εληνπίδνπλ θαη λα αληαπνθξίλνληαη άκεζα ζε εμωηεξηθά εξεζίζκαηα. Δλεξγνπνηεηέο: Ηθαλνί λα κεηαηξέπνπλ ηελ εηζεξρόκελε ελέξγεηα ζε κεραληθή ή ρεκηθή δξάζε. Από εξεπλεηηθή εξγαζία Κ. Οξθαλνύ Ηνύληνο 2010

151 Ο πξνζαλαηνιηζκόο θαίλεηαη πηα λα κελ έρεη θακηά ζεκαζία.

152 GreenPix Zero Energy Media Wall Πεκίνο, Simone Giostra and Partners Λεηηνπξγία βαζηζκέλε ζην πξόηππν ηωλ δωληαλώλ νξγαληζκώλ Φωηνβνιηαϊθά ελζωκαηωκέλα ζην θέιπθνο LEDs Η θωηεηλή ηνπ απόδνζε εμαξηάηαη από ηελ ελέξγεηα πνπ ζπζζωξεύεη

153 Πνιπζύλζεηνο νξγαληζκόο βαζηζκέλνο ζηηο λαλν-θαηαζθεπέο θαη ηε βην-κεραληθή Μπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε νπνηαδήπνηε θαηαζθεπή Μηθξνζθνπηθέο αλεκνγελλήηξηεο Φωηνβνιηαϊθά Nano Vent-Skin (NVS) Agustin Otegui

154 Λεηηνπξγία βαζηζκέλε ζην πξόηππν ηωλ νηθνζπζηεκάηωλ πζηήκαηα ειέγρνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο Δεμακελέο κε πιηθό κεηαβιεηήο θάζεο Νπρηεξηλόο αεξηζκόο Φωηνβνιηαϊθά Αλεκνγελλήηξηεο City Council House (CH2) Μελβούρνη, DesignInc θίαζηξα πνπ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα θηλνύληαη κε βάζε ηελ ώξα ηεο εκέξαο θαη ηε ζέζε ηνπ ήιηνπ

155

156 Δηπιό θέιπθνο GSW Headquarters Βερολίνο, Sauerbruch Hutton Architects Κίλεζε πεξζίδωλ ζθηαζκνύ αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ ήιηνπ Ειεγρόκελν ζύζηεκα αεξηζκνύ Ειεγρόκελν ζύζηεκα θωηηζκνύ

157 Dynamic facade Kiefer technic Architect: Giselbrecht + Partner ZT GmbH Πεγή : Youtube :

158

159 Πεξηβαιινληηθή θαη ςεθηαθή Πξνζαξκνζηηθή, αληαπνθξηλόκελε αξρηηεθηνληθή Adaptive-responsive David Fisher, UAE, Tower

ΖΛΗΟ-ΦΩ-ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΖ ΥΔΓΗΑΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ

ΖΛΗΟ-ΦΩ-ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΖ ΥΔΓΗΑΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΖΛΗΟ-ΦΩ-ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΖ ΥΔΓΗΑΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ρεδηαζηηθή δηαδηθαζία θαη παξάκεηξνη πνπ θαζνξίδνπλ ηηο πξνηεξαηόηεηεο θαη ηα θξηηήξηα γηα ηε δηακόξθσζε ηεο θεληξηθήο ηδέαο. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΑΠΌ ΣΗΝ ΙΣΟΡΙΑ Σο «σπίτι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΣΟΤ ΥΔΓΗΑΚΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΘΔ ΔΛΔΡΓΔΗΑΘΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

ΑΡΥΔ ΣΟΤ ΥΔΓΗΑΚΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΘΔ ΔΛΔΡΓΔΗΑΘΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΡΥΔ ΣΟΤ ΥΔΓΗΑΚΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΘΔ ΔΛΔΡΓΔΗΑΘΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Βηνκηκεηηθή ΘΙΗΚΑ ΘΙΗΚΑ Θεπμό-ςγπό θιίκα >>>θύξηα ραξαθηεξηζηηθά: πςειή ζρεηηθή πγξαζία πςειέο ρσξίο δηαθύκαλζε ζεξκνθξαζίεο >>>βαζηθή ζηξαηεγηθή ςύμεο:

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζονηας ηην Παραδοζιακή Καηοικία τεδιάζοσμε ηην Καηοικία ηοσ ήμερα

Γνωρίζονηας ηην Παραδοζιακή Καηοικία τεδιάζοσμε ηην Καηοικία ηοσ ήμερα Γνωρίζονηας ηην Παραδοζιακή Καηοικία τεδιάζοσμε ηην Καηοικία ηοσ ήμερα Κσλζηαληίλνο Καιέκεο M ed Δηδηθήο Αγσγήο Δζληθνύ & Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΠΤΓΔ ΔΚΠ, Δπηκνξθσηήο

Διαβάστε περισσότερα

0.55 κm (550 nm) - ε όξαζε ηνπ αλζξώπνπ ιεηηνπξγεί ζε βέιηηζην βαζκό. 0.75 κm (750 nm) - 10000 θνξέο κηθξόηεξε επαηζζεζία ηνπ καηηνύ

0.55 κm (550 nm) - ε όξαζε ηνπ αλζξώπνπ ιεηηνπξγεί ζε βέιηηζην βαζκό. 0.75 κm (750 nm) - 10000 θνξέο κηθξόηεξε επαηζζεζία ηνπ καηηνύ ΦΧΣΙΜΟ 0.55 κm (550 nm) - ε όξαζε ηνπ αλζξώπνπ ιεηηνπξγεί ζε βέιηηζην βαζκό 0.75 κm (750 nm) - 10000 θνξέο κηθξόηεξε επαηζζεζία ηνπ καηηνύ Φσηεηλή ξνή: ε νξαηή πνζόηεηα θσηόο πνπ εθπέκπεηαη από κηα θσηεηλή

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Βηνθιηκαηηθά ηνηρεία Παξαδνζηαθήο Αξρηηεθηνληθήο - Πνιηηηθνύ Βάληα Αζελνδώξνπ, Μαξία Πξνδξόκνπ Πιαηεία Ηξώσλ Πνιηηηθνύ ππό κειέηε θαηνηθίεο πνπ αλαιύνληαη ζηε ζπλέρεηα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΧΗΜΔ & ΤΓΥΡΟΝΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΚΣΗΡΗΧΝ ΓΡΑΦΔΗΧΝ ΜΔ ΤΝΘΔΣΖ ΥΡΖΖ Δ ΑΣΗΚΟ ΗΣΟ

ΠΡΧΗΜΔ & ΤΓΥΡΟΝΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΚΣΗΡΗΧΝ ΓΡΑΦΔΗΧΝ ΜΔ ΤΝΘΔΣΖ ΥΡΖΖ Δ ΑΣΗΚΟ ΗΣΟ Μ Ο Λ Φ Δ Ζ Γ Δ ΡΑ Η Μ Ο Κ Α Η Τ Ν Δ Ρ ΓΑΣ Δ Α Ρ Υ Η Σ Δ Κ Σ Ο Ν Δ Δ. Δ. ΠΡΧΗΜΔ & ΤΓΥΡΟΝΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΚΣΗΡΗΧΝ ΓΡΑΦΔΗΧΝ ΜΔ ΤΝΘΔΣΖ ΥΡΖΖ Δ ΑΣΗΚΟ ΗΣΟ ΚΣΗΡΗΟ ΓΡΑΦΔΗΧΝ ΟΔ (ΔΚ) ΔΠΗ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΣΟΙΚΙΑ

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΣΟΙΚΙΑ Κοζμόποσλος Πάνος 1, Φραγγίδοσ Ιωάννα-Πηνελόπη 1 1 Δξγαζηεξίν Πεξηβαιινληηθνύ θαη Δλεξγεηαθνύ Σρεδηαζκνύ Κηηξίσλ θαη Οηθηζκώλ, Πνιπηερληθή Σρνιή, Γ.Π.Θ., Τκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ πνπδαζηέο : ΣΑΠΡΑΛΖ ΑΘΖΝΑ ΠΑΠΑΣΑΘΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Δπηβιέπσλ : ΠΑΠΑΣΑΜΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο

4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο 4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο Όηαλ αέξαο κε θνξεζκέλνο ζε πδξαηκνύο έξρεηαη ζε επαθή κε λεξό, πξαγκαηνπνηείηαη δηαξθώο εμαέξσζε. Ο βαζκόο θνξεζκνύ πνηθίιιεη αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ πίεζε ηνπ αέξα.

Διαβάστε περισσότερα

Steven Holl, Kiasma, Helsinki

Steven Holl, Kiasma, Helsinki ΚΑΛΔ Steven Holl, Kiasma, Helsinki Ισζήθ θαη Ιαθώβ ζηελ Αίγππην, Jacopo da Pontormo, c 1518 Να θάλνπκε ηε ζθάια κεγαινπξεπή γηαηί νη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη δηαηεξνύλ ζηε κλήκε ηνπο ηε ζθάια θη όρη

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

«Γπλαηόηεηεο Δμνηθνλόκεζεο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο από ην θσηηζκό θηηξίσλ»

«Γπλαηόηεηεο Δμνηθνλόκεζεο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο από ην θσηηζκό θηηξίσλ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΥΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΑΝΑΝΔΩΙΜΩΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Γπλαηόηεηεο Δμνηθνλόκεζεο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο από

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΧΙΝΑΙΩΝ Ράχες Φθιώτιδας 22380-31233 22380-31016 ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ. Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΕΧΙΝΑΙΩΝ Ράχες Φθιώτιδας 22380-31233 22380-31016 ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ. Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε. ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ Παπαχρήςτου Κων/νοσ Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε. 2009 Οι φυσικοί πόροι, που μέχρι τώρα χρησιμοποιούνταν για να εξυπηρετήσουν τις καθημερινές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο Δλεκεξσηηθή Ζκεξίδα κε ζέκα: «ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΔΝΑΚ» ΠΓΜΖ-ΜΖΒΔ-ΠΓΜΖ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Καβάια 25.1.2011 ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο ΣΑΤΡΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ Μεραλνιόγνο

Διαβάστε περισσότερα

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΔΙ Καβάιαο, Σκήκα Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Μάζεκα Μεηεσξνινγίαο-Κιηκαηνινγίαο Τπεύζπλε : Γξ Μάξζα Λαδαξίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ. ΛΤΔΙ

ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ. ΛΤΔΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ. ΛΤΔΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΔ, ΓΙΑ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Παύινο Γεσξγίνπ Βαηαβάιεο Μησ Μησ ΔΜΠ, ςπ. Γιδ Πολ Μησ ΑΠΘ, Μησανικόρ Μεγάλων Έπγων Alumil Μςλωνάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΡΗΣΟΤ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΜΗΑ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ Δ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 1 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΦΑΝΟΠΟΙΔΙΟ ΔΠΙΒΑΣΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ

Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 1 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΦΑΝΟΠΟΙΔΙΟ ΔΠΙΒΑΣΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 1 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΙΓΙΟΚΣΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ: ΦΑΝΟΠΟΙΔΙΟ ΔΠΙΒΑΣΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΣΑΚΑΛΑΚΗ ΘΔΟΓΧΡΟ (ΣΟΤ ΙΧΑΝΝΗ) Αξηζκόο ηει. εξγαζίαο: 2310515708.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Β ΣΔΣΡΑΜΗΝΟΤ 2015 ΟΜΑΓΑ: REPLETE ηνύηεο Γεκήηξεο ηαύξνπ Παλαγηώηα Σαζηάλε Φισξεληία Σζίγθνπ Γήκεηξα Υξηζηόπνπινο Νίθνο ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ Σν κεγαιείν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ. ΘΔΜΑ: Γηεπθξηλίζεηο γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνύ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ (ΚΔΝΑΚ)

ΔΓΚΤΚΛΙΟ. ΘΔΜΑ: Γηεπθξηλίζεηο γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνύ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ (ΚΔΝΑΚ) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΩΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑ Σαρ. Γ/λζε: Λ. Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Κώδηθαο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 : ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΠΔΡΑΣΟΣΖΣΑ ΚΟΤΦΧΜΑΣΟ/ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΑ (ζπλνιηθόο)

ΘΕΜΑ 1 : ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΠΔΡΑΣΟΣΖΣΑ ΚΟΤΦΧΜΑΣΟ/ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΑ (ζπλνιηθόο) ΘΕΜΑ 1 : ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΠΔΡΑΣΟΣΖΣΑ ΚΟΤΦΧΜΑΣΟ/ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΑ (ζπλνιηθόο) ΕΡΩΣΗΗ : Σί ζπκβαίλεη κε ην ι (άξα θαη ην U), όηαλ ζε θνύθσκα κε ζεξκνδηαθνπή, ηνπνζεηεζεί επάλσ από απηό ξνιό? Σν θνπηί έρεη ζεξκνδηαθνπή?

Διαβάστε περισσότερα

Mη καταςτρεπτική μζθοδοσ ελζγχου κτιρίων χρηςιμοποιώντασ θερμογραφία

Mη καταςτρεπτική μζθοδοσ ελζγχου κτιρίων χρηςιμοποιώντασ θερμογραφία Mη καταςτρεπτική μζθοδοσ ελζγχου κτιρίων χρηςιμοποιώντασ θερμογραφία Θεξκνγξαθία είλαη ε παξαηήξεζε, κέηξεζε θαη θαηαγξαθή ηεο ζεξκόηεηαο θαη ηεο ξνήο ηεο. Όια ηα ζώκαηα ζηε γε, κε ζεξκνθξαζία πάλσ από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Λνγηζκηθό ΣΔΔ-ΚΔΝΑΚ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ & ΛΤΔΗ ΠΟΠΗ ΓΡΟΤΣΑ M.Sc. Φςζικόρ Πεπιβάλλονηορ, Διδικόρ Σεσνικόρ Δπιζηήμοναρ pdroutsa@meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΓΔΧΔΠΗΣΖΜΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΥΖΜΔΗΑ» «ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Η Italcementi αλνίγεη ηηο πύιεο ηνπ Κέληξνπ Εξεπλώλ ηεο: i.lab, ε θαξδηά ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο αεηθνξίαο

Η Italcementi αλνίγεη ηηο πύιεο ηνπ Κέληξνπ Εξεπλώλ ηεο: i.lab, ε θαξδηά ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο αεηθνξίαο Η Italcementi αλνίγεη ηηο πύιεο ηνπ Κέληξνπ Εξεπλώλ ηεο: i.lab, ε θαξδηά ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο αεηθνξίαο Δελτίο Τύπου 16 Απριλίου, 2012 Ο Ιηαιόο Τπνπξγόο Πεξηβάιινληνο, θ. Corrado Clini, έθαλε ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα