ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η / ΑΠΟΦΑΣΗ 86

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 86"

Transcript

1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η / ΑΠΟΦΑΣΗ 86 Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα την 04/07/2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου η Μητροπολιτική Επιτροπή της Π.Κ.Μ., που συγκροτήθηκε με τη με αριθμ. 3/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. ΜΗΤΡ.Ε. οικ (1032)/ προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 3852/2010. Παρόντες : 1. Τζόλλας Μιχάλης, Πρόεδρος 2. Τζάκη Ιωάννα, Αντιπρόεδρος 3. Μακραντωνάκη Στυλιανή-Ζωή, τακτικό μέλος 4. Τερζανίδης Χρήστος, τακτικό μέλος 5. Αποστολίδης Θεοχάρης, τακτικό μέλος 6. Θάνος Αλέξανδρος, τακτικό μέλος 7. Μπάμιατζης Αντώνιος, τακτικό μέλος 8. Μίχου Κουγιάμη Σουλτάνα, τακτικό μέλος 9. Κουκουλεκίδης Παντελής, τακτικό μέλος 10. Φεστερίδης Γεώργιος, τακτικό μέλος 11. Μπαρμπουνάκης Χαράλαμπος, τακτικό μέλος 12. Ζιώγας Ιωάννης, τακτικό μέλος 13. Αβραμίδης Γαβριήλ, αναπληρωματικό μέλος 14. Βάνης Δημήτριος, αναπληρωματικό μέλος 15. Διαμαντόπουλος Αλέξανδρος, αναπληρωματικό μέλος Στη συνεδρίαση παρέστη ο Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. Απόστολος Τζιτζικώστας. Στη συνεδρίαση παρέστη ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κ. Δημήτριος Λευκόπουλος. Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ. Διονύσης Ψωμιάδης. Δεν παρέστησαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, ο κ. Παπάς Θεοφάνης, τακτικό μέλος, τον οποίο αντικατέστησε ο κ. Αβραμίδης Γαβριήλ, αναπληρωματικό μέλος, ο κ. Αλεξιάδης Γρηγόριος, τακτικό μέλος, τον οποίο αντικατέστησε ο κ. Βάνης Δημήτριος, αναπληρωματικό μέλος, και ο κ. Κωνσταντινίδης Θεοδόσιος, τακτικό μέλος, τον οποίο αντικατέστησε ο κ. Διαμαντόπουλος Αλέξανδρος, αναπληρωματικό μέλος. Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων με βαθμό Ε. 1

2 Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. ΘΕΜΑ 12 ο : «Γνωμοδότηση για την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας Μονάδα Εδαφοβελτιωτικών & Οργανικών Λιπασμάτων, της εταιρίας TRIAS ECO ΑΕΒΕ που προτείνεται να εγκατασταθεί στα υπ αριθ. 60, 61 αγροτ. Αγροκτήματος Πενταλόφου του Δ.Δ. Καλλιθέας Δήμου Ωραιοκάστρου, Π.Ε. Θεσσαλονίκης» Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 12 ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση για την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας Μονάδα Εδαφοβελτιωτικών & Οργανικών Λιπασμάτων, της εταιρίας TRIAS ECO ΑΕΒΕ που προτείνεται να εγκατασταθεί στα υπ αριθ. 60, 61 αγροτ. Αγροκτήματος Πενταλόφου του Δ.Δ. Καλλιθέας Δήμου Ωραιοκάστρου, Π.Ε. Θεσσαλονίκης». Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στην κ. Τζάκη Ιωάννα, Εντεταλμένη Σύμβουλο στον Τομέα Ορυκτού Πλούτου, Ενέργειας, Περιβάλλοντος, η οποία εισηγήθηκε το θέμα κι έθεσε υπόψη της επιτροπής την με αρ. πρωτ. 639/ εισήγηση της Δ/νσης Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Ακολούθως, το λόγο πήρε ο κ. Ζιώγας Ιωάννης, τακτικό μέλος, ο οποίος τοποθετήθηκε ως προς το θέμα των αποβλήτων. Ανέφερε ότι θα υπερψηφίσει το θέμα, ωστόσο θεωρεί ότι πρέπει να δημιουργηθεί δημόσιος φορέας διαχείρισης αποβλήτων. Επί του θέματος των αποβλήτων τοποθετήθηκε και η κ. Μίχου Κουγιάμη Σουλτάνα, τακτικό μέλος, η οποία δήλωσε ότι επίσης θα υπερψηφίσει το θέμα κάνοντας όμως παράλληλα τη διαπίστωση ότι η αυτοδιοίκηση είναι πίσω σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων. Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης της κ. Τζάκη Ιωάννας, Εντεταλμένης Συμβούλου στον Τομέα Ορυκτού Πλούτου, Ενέργειας, Περιβάλλοντος, των τοποθετήσεων των τακτικών μελών της Επιτροπής και της διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών, ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής θέτει το θέμα σε ψηφοφορία ως έχει. Η Μητροπολιτική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής, την υπ αριθμ. 3/ Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, την με αρ. πρωτ. 639/ εισήγηση της Δ/νσης Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων Π.Ε. Θεσσαλονίκης και πιο συγκεκριμένα τα κατωτέρω: 1. Το Ν.1650/85 (ΦΕΚ 160 Α / ) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 2. Τον Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/6-8-01) «Περί συσκευασιών και εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.3854/2010 (ΦΕΚ Α 94/ ) 3. Τον Ν. 3325/05 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 Α/ ). 4. Την ΚΥΑ ΗΠ 11014/703/Φ104/03 (ΦΕΚ 332 Β / ) «Διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) σύμφωνα με το αρ. 4 του Ν.1650/86 (Α 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/02 «Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις»(α 91)» 5. το Ν /2011 (Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων...), 6. Την ΚΥΑ 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678Β/ ) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν.1650/86» 7. Την ΚΥΑ ΗΠ 15393/2332/02 (ΦΕΚ 1022 Β /5-8-02) «Κατάταξη δημοσιών και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/03». 8. την Απόφαση ΥΠΕΚΑ 1958/ (Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων... σύμφωνα με το Άρθρο 1 4 του Ν. 4014/2011), 9. Την ΚΥΑ ΗΠ 37111/2021/03 (ΦΕΚ 1391 Β / ) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παρ.2 του αρ.5 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του αρ.3 του Ν.3010/02». 10. Το Π.Δ. 78/ΦΕΚ80/ «Διάρθρωση, στελέχωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων». 11. Την ΚΥΑ 13727/724/03 για την αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα 2

3 12. το Ν. 4042/2012 (Ποινική προστασία του περιβάλλοντος... Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ...) 13. Την ΚΥΑ Η.Π /2727/ΦΕΚ 1909Β/ «Μέτρα και όροι για την Διαχείριση Στερεών αποβλήτων» 14. Την ΚΥΑ /97 «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» 15. Την ΚΥΑ Η.Π /725/06 (ΦΕΚ 383Β/ ) «Μέτρα και όροι για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12 ης Δεκεμβρίου Αντικατάσταση της υπ αριθ /1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων» (Β 604). 16. Η ΚΥΑ 29407/3508/02 (ΦΕΚ Β 1572/ ) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων» 17. Την ΚΥΑ 8668/07 (ΦΕΚ 287Β/2-3-07) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ). 18. την ΚΥΑ /2011 (ΦΕΚ 354 Β/2011) (Επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων..) και του διευκρινιστικού Εγγράφου της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ με απ / , 19. Την Εγκύκλιο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων/ΥΠΕΚΑ με α.π. οικ / "Διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της ΚΥΑ 45116/ (ΦΕΚΒ 354/2011)" 20. Την Εγκύκλιο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων/ΥΠΕΚΑ με α.π. 1589/ "Διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της ΚΥΑ 45116/ (ΦΕΚΒ 354/2011)" 21. Το εγκεκριμένο με την υπ αριθ. 45/ Απόφαση Ν.Σ. Νομαρχιακό πλαίσιο σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 22. Η ΑΠ: 639/ Απόφαση Γεν. Γραμματέα ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. 23. Ο υπ αριθ. 1774/2002 Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου 2002 για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα. όπως τροποποιήθηκε με τους υπ αρίθ. 808/03 και 777/08 Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς. 24. Ο υπ αριθ. 1069/2009 Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί υγειονομικών κανόνων για τα ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα..για την κατάργηση του υπ αριθ. 1774/2002 Ευρωπαϊκού Κανονισμού από Η υπ Αριθμ. Πρωτ.10/οικ (ΦΕΚ 1860, Β / ) Απόφαση Νομάρχη για «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και Παροχή εξουσιοδότησης για υπογραφή πράξεων & εγγράφων, στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Ανάπτυξης και στους Προϊσταμένους των Τμημάτων αυτής» Η ΑΠ:6810/ θετική γνωμοδότηση της ΔΙΠΕΧΩ/ΠΚΜ για την Προκαταρκτική Περ/κή Εκτίμηση και Αξιολόγηση της μονάδας. 28. Το ΑΠ: ΝΣ: 1550/ έγγραφο του Νομαρχιακού Συμβουλίου με το οποίο έγινε η δημοσιοποίηση της ΜΠΕ και διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με ΑΠ ΔΑΝ 15/14039/ και ΑΠ:15/13997/ Το ΑΠ:7262/ (ΑΠ:15/13520/ ) έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩ/ΠΚΜ με το οποίο διαβιβάστηκε η ΜΠΕ στην Υπηρεσία μας. 30. Το ΑΠ:344/ (ΑΠ:15/13520/ ) έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣΧ ΚΜ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με το οποίο διαβιβάστηκαν για 2η φορά συμπληρωματικά στοιχεία επί της ΜΠΕ στην Υπηρεσία μας. 31. Η Απόφαση α.π. 07/11086/ του Τμήματος Υδραυλικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΝΑΘ με την οποία καθορίσθηκαν οι οριογραμμές τμήματος του ρέματος, όμορα στο αγρτ. 61 της υπό ίδρυση μονάδος. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εταιρεία διαχείρισης απορριμμάτων TRIAS ECO AEBE προτίθεται να ιδρύσει μονάδα Εδαφοβελτιωτικών & Οργανικών Λιπασμάτων σε γήπεδο ~33,6 στρεμμάτων στην εκτός σχεδίου περιοχή του δ.δ. Πενταλόφου, του δ. Καλλιθέας στο ν. Θεσσαλονίκης. Για την ανωτέρω εγκατάσταση έχει εκδοθεί θετική Π.Π.Ε.Α. από τη ΔΙΠΕΧΩ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με αρθμ. πρωτ / Η μονάδα θα διαχειρίζεται συνολικά έως tn/y ζωικά υποπροϊόντα (ΖΥ) και στερεά απόβλητα, τα οποία θα είναι τα εξής: Ιλύς από βιομηχανίες τροφίμων Αστική ιλύ από ΕΕΛ Κόπρος Αδρανή από μονάδες ανακύκλωσης ΑΕΚΚ Γυψοσανίδες Απόβλητα γεωργίας Απόβλητα από αγορές Φυτικά απόβλητα από την περιποίηση κήπων και πάρκων 3

4 Από την διαδικασία της λιπασματοποίησης θα προκύπτουν τα εξής προϊόντα: α. Εδαφοβελτιωτικά (soil conditioners/improvers) γι αποκατάσταση τραυματισμένων αναγλύφων, βελτίωση φτωχών εδαφών, επικάλυψη ΧΑΔΑ κ.ά. β. Οργανικά λιπάσματα (organic fertilizers) για χρήση στη γεωργία. Η μονάδα εμπίπτει στις διατάξεις της Οδηγίας IPPC επειδή αποσκοπεί στην αξιοποίηση ΖΥ σε ποσότητα μεγαλύτερη των 10 tn/d. Το σύνολο των επιμέρους δραστηριοτήτων της εταιρίας βάσει των Η.Π /2332/2002 ΥΑ 1958/12 και ΚΥΑ 13727/724/2003 δίνεται στον πίνακα που ακολουθεί: Δραστηριότητα / ΈργοΠ/Ε (kw) ΣΤΑΚΟΔ 03 Μεμονωμένες μονάδες παραγωγής εδαφοβελτιωτικών ή/και με ι.π.= tn/y : 0,415 kg/y κατ = κατ.< ) Παραγωγή οργανοχουμικών λιπασμάτων με κομποστοποίηση βιομάζας ή στερεών αποβλήτων Η.Π / /12 ΚΥΑ 13727/03 Δραστ. Κατ. Δραστ. Κατ. Δραστ. Όχληση Δ/Ο Δ/Ο 4 η /6 Α2 4 η /15 Α2 Δ/Ο Δ/Ο 260, η /113 Β3 Δ/Ο Δ/Ο 115 Επομένως ο βαθμός όχλησης το για το σύνολο της δραστηριότητας είναι η χαμηλή όχληση Α. Γενική Περιγραφή του Έργου ΧΑΜΗΛ Η μονάδα θα εφαρμόζει την τεχνική της κομποστοποίησης σε υπαίθρια σειράδια, ανοιχτά και καλυπτόμενα αεριζόμενα. Με τη μέθοδο αυτή καταστρέφονται τα παθογόνα και ξεκινά η αποικοδόμηση των οργανικών υλικών. Η διαδικασία της κομποστοποίησης διαρκεί 4 εβδομάδες για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικών και 8 για την παραγωγή οργανικών λιπασμάτων. Παράγονται διάφορα είδη τελικού κομπόστ για διαφορετικές χρήσεις. Για κάθε είδος προϊόντος ελέγχεται να πληροί τα προβλεπόμενα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά από την σχετική Νομοθεσία. Στο στάδιο αυτό παρακολουθείται και καταγράφεται η διακύμανση της θερμοκρασίας που είναι σημαντική για την καταστροφή των παθογόνων, καθώς και της υγρασίας. Μετά την ολοκλήρωση του σταδίου αυτού το κομπόστ μεταφέρεται στο Χώρο Ωρίμανσης. Το στάδιο αυτό διαρκεί από 3 έως 12 εβδομάδες. Σε δύο σημεία θα γίνεται έλεγχος του μικροβιακού φορτίου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κανονισμού ΕΕ 1774/02. Οι παρτίδες που κρίνονται ακατάλληλες να υποβάλλονται εκ νέου στη διαδικασία της αποστείρωσης. Επιπλέον να γίνεται έλεγχος των συγκεντρώσεων βαρέων μετάλλων στο τελικό κομπόστ. Επιπλέον να εφαρμόζεται πρόγραμμα μυοκτονίας και εντομοκτονίας. Υποδομή Η μονάδα θα διαθέτει μία πύλη εισόδου, στην οποία θα κατασκευασθεί Υπόγεια Γέφυρα για την προστασία του διερχόμενου αγωγού πετρελαίου Θεσ/νίκη-Σκόπια της ΒΑΡΔΑΞ ΑΕ από το βάρος των φορτηγών. Στην εγκατάσταση θα υπάρχουν δύο ανεξάρτητες πλατείες για την ανάπτυξη των επιμέρους σταδίων κομποστοποίησης: Εντατικής Αποσύνθεσης ή Διάστρωσης Σειραδίων, 80x115 m (9,2 στρ) με τις αποθήκες α υλών. Η συνολική επιφάνεια της θα καλυφθεί με gross betton και θα διαθέτει σύστημα συλλογής των στραγγισμάτων από τα σειράδια σε χάνδακα στη χαμηλότερη πλευρά της. Ωρίμανσης & Αποθήκευσης Compost, 89,0x135,0 (12,6 στρ). Η συνολική επιφάνεια της θα καλυφθεί με 3Α. Στα χαμηλότερα σημεία της θα δημιουργηθεί φραγμός από σκύρα για την συγκράτηση του ωριμασμένου κομπόστ σε περίπτωση έντονης βροχόπτωσης. 4 Η

5 Η έκταση του γηπέδου εξασφαλίζει επαρκή χώρο για την αποθήκευση τελικού κομπόστ που αντιστοιχεί σε παραγωγή 26 εβδομάδων. Σκάμματα Απολύμανσης των τροχών σε εισόδους εξόδους των πλατειών Ωρίμανσης. Στεγανή δεξαμενή 300,0 κ.μ (max 420 κ.μ.) για τη συλλογή και αποθήκευση των στραγγισμάτων (leachate) και των ομβρίων από το χώρο εντατικής αποσύνθεσης (σειράδια). Τρεις Δεξαμενές Αποθήκευσης Υγρών αποβλήτων (π.χ. ληγμένων αναψυκτικών) για ψεκασμό στα στερεά υλικά προς κομποστοποίηση. Δεξαμενή Απολυμασμένων Στραγγισμάτων 25,0 κμ που θα τροφοδοτεί το δίκτυο ύγρανσης των σωρών. Πλυντήριο Οχημάτων και μέσων μεταφοράς των υλικών, με επαρκή χώρο στάθμευσης αποστειρωμένων κοντέινερ μεταφοράς Ζ.Υ. και Δεξαμενή Αποθήκευσης 2000 lit Diesel κίνησης για τα Μ.Ε. Χώρος Καταστροφής Περιεκτών (συσκευασίες) ληγμένων ποτών & αναψυκτικών. Τρεις Οικίσκοι τύπου ISOBOX για χρήση γραφείων, εργαστηρίου αναλύσεων κι αποδυτηρίων και οι δεξαμενές λυμάτων προσωπικού. Δεξαμενή Νερού Χρήσης 20,0 κμ και Η/Ζ για την ηλεκτροδότηση της μονάδος Για την ασφαλή κίνηση των οχημάτων θα διαμορφωθεί εσωτερικό δίκτυο ασφαλτοστρωμένων οδών. Περιμετρικά της πλατείας Εντατικής Αποσύνθεσης θα υπάρχει Ζώνη Εκτόνωσης (buffer zone) >20m Παραλαβή Όλα τα εισερχόμενα υλικά θα ζυγίζονται σε γεφυροπλάστιγγα κατά την είσοδό τους στη μονάδα. Θα καταγράφονται το είδος και η ποσότητα των υλικών και θα εφαρμόζεται μακροσκοπικός έλεγχος για την περίπτωση ύπαρξης υλικών που είναι μη συμβατά. Στην περίπτωση παραλαβής μεταποιημένων ΖΥ Κατ. 2 θα ελέγχεται το μέγεθος των σωματιδίων εάν υπερβαίνει τα 12 mm. Θα ελέγχονται επίσης τα συνοδευτικά Εμπορικά έγγραφα των υλικών αυτών. Αποθήκευση Ιλύων, Στερεών & Κόπρου Για την αποθήκευση των βιομηχανικών ιλύων (τροφίμων), της δημοτικής ιλύος, της κόπρου και των αδρανών (υπόλειμμα 0-12 mm από ΑΕΚΚ) θα κατασκευασθούν ανεξάρτητα υπαίθρια διαμερίσματα και υποδομή για τη συγκράτηση των στραγγισμάτων. Για τα Ζ Υ να κατασκευαστεί ψυγείο αποθήκη. Για την αποφυγή έκλυσης οσμών και συγκράτησης ομβρίων όλα τα διαμερίσματα θα διαθέτουν πτυσσόμενο μουσαμά. Υλικά όπως χαρτόνια, κλαδέματα, παλέττες θα αποτίθενται σε σωρούς εμπρός από αυτά. Τα υπόλοιπα ΖΥ κυρίως θα αναμειγνύονται άμεσα μετά την παραλαβή τους. Μελλοντικά ενδέχεται να τοποθετηθεί ψυκτικός θάλαμος για την αποθήκευση των μεταποιημένων ΖΥ Αποθήκευση Ποτών & Αναψυκτικών Οι συσκευασίες (περιέκτες) ποτών και αναψυκτικών προς καταστροφή θα αποθέτονται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο παραπλεύρως του πλυντηρίου οχημάτων. Με μηχανήματα έργου οι φιάλες θα σπάνε και το περιεχόμενο υγρό θα διαρρέει. Το δάπεδο του χώρου θα είναι από gross-betton και θα διαθέτει αυλάκι για τη συγκέντρωση των υγρών. Στο πέρας αυτού η ροή θα διέρχεται από σχάρα για τη συγκράτηση των θραυσμάτων. Τα διάφορα υλικά συσκευασίας (ΕΚΑ 15.01: χαρτόκουτες, κάσες, σπασμένοι περιέκτες κ.ά.) θα μεταφέρονται στο ΚΔΑΥ της εταιρίας για διαλογή. Τα εκλυόμενα υγρά θα συλλέγονται σε υπόγεια, στεγανή δεξαμενή. Από εκεί θα αντλούνται στο δίκτυο καταιονισμού, για τον ψεκασμό τους μαζί με νερό- στα διαμορφωμένα σειράδια. Για την αποθήκευση μεγάλων φορτίων από άλλα υγρά απόβλητα (κατσίγαρος, γάλα) θα τοποθετηθούν 3 όμοιες δεξαμενές. Ο αριθμός αυτός εξασφαλίζει τη χωριστή αποθήκευση ισάριθμων ρευμάτων. Γύρω από τις δεξαμενές θα διαμορφωθεί λεκάνη ασφαλείας έναντι διαρροών με χαμηλό τοίχο ύψους 50 εκ. Από κάθε δεξαμενή θα ξεκινά ανεξάρτητος αγωγός απομάστευσης που θα συνδέεται στον διανομέα του δικτύου καταιονισμού Διάστρωση Σειραδίων & Εντατική Αποδόμηση Το 1 ο στάδιο της κομποστοποίησης ο βαθμός της μεταβολικής δραστηριότητας των οργανισμών μεγιστοποιείται. Θα υλοποιείται με τη διάστρωση των υλικών σε σειράδια, στον διακριτό υπαίθριο χώρο. Αρχικά θα προσδιορίζεται η συνταγή, δηλαδή τα επιμέρους ποσοστά (κ.β.) των υλικών που θα αναμειχθούν. Η επιλογή τους θα βασίζεται: 1. στη διαθεσιμότητα υλικών και ποσοτήτων 2. στη ζήτηση της αγοράς, που προσδιορίζει το τρέχον πρόγραμμα παραγωγής Από τα διάφορα υλικά (λάσπες/κόπρος & στερεά) θα λαμβάνονται με φορτωτή οι απαιτούμενες ποσότητες και θα μεταφέρονται στην περιοχή διαμόρφωσης των σειραδίων. Η σχέση ανάμιξης των στερεών 5

6 υλικών και των ιλύων/κόπρου θα κυμαίνεται μεταξύ 40:60 και 50:50 κ.β. Ενδεχομένως κατά τη διάστρωση τα υλικά να καταβρέχονται για επίτευξη της απαιτούμενης υγρασίας. Κατά βάση τους χειμερινούς μήνες θα εφαρμόζεται η τεχνική των αεριζόμενων σειραδίων (aerated windrow) για τη διασφάλιση καταστροφής των παθογόνων. Πρώτα θα διαμορφώνεται το δίκτυο των εύκαμπτων αγωγών αερισμού και στη συνέχεια θα διαστρώνονται τα υλικά. Προκειμένου να επιτευχθεί η καταστροφή των παθογόνων της κόπρου και της δημοτικής ιλύος κι επειδή οι σωροί δεν θ ανατρέπονται, τα υλικά αυτά θα διαστρώνονται κυρίως στο κέντρο της διατομής του σωρού, όπου αναπτύσσονται οι μέγιστες θερμοκρασίες. Ως τελική στρώση θα προστίθενται άχυρα ή τελικό κομπόστ, ως θερμομονωτική στοιβάδα. Εξωτερικά θα τοποθετείται φιλμ πολυαιθυλενίου (ΡΕ) ή γεωύφασμα, που θα στερεώνεται έναντι των ανέμων. Στην περίπτωση των αεριζόμενων σειραδίων θα δίνεται προσοχή ώστε: η θερμοκρασία να διατηρηθεί άνω των 55 ο C για τουλάχιστον 3 ημέρες, προκειμένου να επιτευχθεί η καταστροφή των παθογόνων. Να μην επέλθει υπερβολική συμπύκνωση των υλικών, ώστε η διαδικασία μεταπέσει σε αναερόβια. Να μην ξεπερνά η υγρασία των υλικών το εύρος 40 60%, που είτε θα επιβραδύνει τη μεταβολική δράση των μικροοργανισμών, είτε θα οδηγεί σε αναερόβιες συνθήκες. Στην περίπτωση των ανοιχτών σειραδίων (static windrows) η διαδικασία διαφοροποιείται ως προς: Την ανά 3ημερο ανατροπή των υλικών κατά τις πρώτες 15 ημέρες (5 ανατροπές), ώστε όλα να διέλθουν από το κέντρο της διατομής, όπου αναπτύσσεται η απαραίτητη θερμοκρασία, Στην προαιρετική κάλυψη με φιλμ πολυαιθυλενίου (ΡΕ) και Στην απουσία τεχνητού αερισμού, που υποκαθίσταται από την αναγέννηση των διάκενων ανάμεσα στα υλικά μέσω της τακτικής ανατροπής. Ανεξαρτήτως μορφής σειραδίων το στάδιο της εντατικής αποσύνθεσης θα διαρκεί για: Τέσσερις (4) εβδομάδες στην περίπτωση παραγωγής εδαφοβελτιωτικών και Οκτώ (8) εβδομάδες στην περίπτωση παραγωγής οργανικών λιπασμάτων ώστε να επιτευχθεί υψηλότερος βαθμός λιπασματοποίησης, Σε παρτίδες με Ζ.Υ.: θα επισημαίνονται με την τοποθέτηση σχετικής σήμανσης, σύμφωνα με το επόμενο υπόδειγμα: ΖΩΙΚΑ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝ θα καταγράφεται η διακύμανση της θερμοκρασίας με χρήση συσκευής προκειμένου να πιστοποιείται η επίτευξη των απαιτούμενων συνθηκών t-t για την καταστροφή των παθογόνων. Και στις δύο παραλλαγές, η καταγραφή της θερμοκρασίας θα επιτυγχάνεται με φορητούς καταγραφείς, που θα λαμβάνουν σήμα από θερμοστοιχεία τοποθετημένα στο κέντρο του σωρού ανά 10 τρ.μ. (±5,0μ). Στο μέσο καταγραφής θα εμφανίζονται ο αύξων αριθμός του σωρού, η διακύμανση της θερμοκρασίας και η ώρα. Η καταγραφή θα γίνεται για συνεχές διάστημα 2 ωρών που θα ακολουθείται από διακοπή 4 ωρών. Τα καταγραφικά θ αποστέλλονται για βαθμονόμηση ανά 3μηνο. Συλλογή Στραγγισμάτων & Ομβρίων Η ελεγχόμενη συλλογή των παραγόμενων στραγγισμάτων (leachate) θα εξασφαλίζεται από την κλίση του χώρου εντατικής αποσύνθεσης. Στην κατώτερη πλευρά του θα κατασκευασθεί τάφρος συλλογής που θα καταλήγει σε στεγανή, καλυμμένη δεξαμενή 300,0/420,0. Θα διαθέτει εξοπλισμό αερισμού για την αποφυγή ανάπτυξης αναερόβιων συνθηκών στο εσωτερικό της με συνακόλουθο φαινόμενο την έκλυση οσμών. Για την άντληση των υπερχειλιζόντων θα διαμορφωθεί υπέργειο φρέαρ από προκατασκευασμένους δακτυλίους βόθρων που θα πλαισιωθούν από σκύρα. Με φορητή αντλία λυμάτων τα αντλούμενα νερά θα μεταγγίζονται στη δεξαμενή. Με τη δεξαμενή επιτυγχάνεται η ανακύκλωση των παραγόμενων στραγγισμάτων και η αξιοποίηση των ομβρίων, ανεξαρτητοποιώντας τη μονάδα από πηγή ύδατος για την τακτική ύγρανση των υλικών. Όμως στην περίπτωση αυτή εμφανίζεται το πρόβλημα της επαναμόλυνσης των σειραδίων, που έχουν διέλθει το στάδιο της απολύμανσης, από τα παθογόνα που θα περιέχονται στο αποθηκευμένο νερό. Η επεξεργασία του νερού θα ακολουθεί τις εξής φάσεις: 1. Συγκράτηση επιπλεόντων & καθίζηση βαρύτερων στερεών στο λασποσυλλέκτη. 6

7 2. Χλωραμίνωση των υδάτων κατά την άντλησή τους προς τη δεξαμενή αποθήκευσης απολυμασμένου νερού ( lit). 3. Κατά περίπτωση, προσθήκη επιπλέον απολυμαντικού μέσου και ανακυκλοφορία εντός της δεξαμενής για βελτιστοποίηση της διάχυσής του. Για το μηχανικό αερισμό της δεξαμενής θα τοποθετηθεί επιφανειακός (πλωτός) αεριστήρες τυποποιημένης ισχύος 7,5 kw (10 hp), που επιτυγχάνει παροχή οξυγόνου kg O 2/h. Θα τίθεται σε λειτουργία για συνεχές διάστημα 18 ωρών από το προσωπικό: 1. Μία ημέρα πριν την άντληση νερού προς απολύμανση. 2. Όταν θα διαπιστώνεται η ανάπτυξη αναερόβιων συνθηκών. Ωρίμανση Compost Μετά την εντατική αποσύνθεση ακολουθεί το 2 ο στάδιο, αυτό της ωρίμανσης (curing, maturation), όπου οι βιολογικές αντιδράσεις μειώνονται και η θερμοκρασία ξεκινά να πέφτει αργά. Η ωρίμανση προσφέρει τη βιολογική ευστάθεια του τελικού κομπόστ, όπως επίσης και την ελαχιστοποίηση των οσμών. Για το στάδιο αυτό προβλέπεται η διαμόρφωση διακριτού χώρου, περ τ.μ., όπου το κομπόστ του 1 ου σταδίου θα μεταφέρεται και θ αποτίθενται χύδην, διαμορφώνοντας νέους σωρούς. Λόγω της μειωμένης μικροβιακής δραστηριότητας, πλέον δεν παράγονται στραγγίσματα. Έτσι, το έδαφος θα καλυφθεί μόνο με συμπιεσμένα αδρανή για την εξασφάλιση βατής επιφάνειας. Και πάλι θα εφαρμόζεται πρόγραμμα τακτικών ανατροπών των υλικών και προσεκτικής ύγρανσης. Η κάλυψη των σωρών είναι προαιρετική και θα εξαρτάται κυρίως από τις ισχύουσες κλιματολογικές συνθήκες: βροχοπτώσεις που μπορεί να παρασύρουν τα θρεπτικά συστατικά και ψύχος που θα περιορίσει την ήδη χαμηλή μικροβιακή δράση. Για την παραγωγή ευσταθούς κομπόστ, θα πρέπει να διατεθούν επιπλέον 3 12 εβδομάδες. Ενδεικτική παράμετρος για το βαθμό ωρίμανσης του compost είναι ο ρυθμός εκπομπής CO 2. Ενδιάμεσος Έλεγχος Πριν τη μεταφορά μιας παρτίδας compost -που περιέχει ΖΥ- στο χώρο ωρίμανσης, θα λαμβάνονται πέντε (5) δείγματα σε απόσταση 15μ μεταξύ τους, που θ αποστέλλονται σε συνεργαζόμενο εργαστήριο. Οι μικροβιολογικές αναλύσεις θα πρέπει ν αποδεικνύουν ότι έχει επιτευχθεί το πρότυπο: Εντεροβακτηρίδια: n = 5 c = 5 m = 0 M = σε 1 g Εφόσον τ αποτελέσματα είναι αρνητικά τότε η παρτίδα θα διέρχεται εκ νέου από το στάδιο της εντατικής αποσύνθεσης. Στην περίπτωση αυτή θα αναμιγνύεται με νέα υλικά, αφού πρώτα διαιρεθεί σε επιμέρους παρτίδες. Τυποποίηση - Έλεγχος Τελικού Compost Κατά την τυποποίησή του υλικού και ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζεται θα γίνεται κοσκίνιση: 1. για τη λήψη ποιοτήτων σταθερών χαρακτηριστικών. 2. για την απομάκρυνση ασύμβατων υλικών, π.χ. φιλμ θερμοκηπίων, υφαντοί σάκκοι ζωοτροφών κ.ά 3. για την απομάκρυνση υλικών που δεν αποικοδομήθηκαν π.χ.: συμπαγείς όγκοι ιλύος/κόπρου, χαρτόνια, ξύλα, μεγάλες πέτρες ( ). Στη συνέχεια θα διεξάγονται φυσικοχημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις ώστε να προσδιορισθεί εάν μία συγκεκριμένη παρτίδα είναι εντός των προδιαγραφών για την χρήση που προορίζεται ή απλώς παραμένει μείγμα αποβλήτων (ΕΚΑ ). Προς την κατεύθυνση αυτή θα προσδιορίζονται εργαστηριακά οι απαιτούμενοι παράμετροι παθογόνων οργανισμών και βαρέων μετάλλων βάσει του Προτύπου BS EN Στο αρχικό στάδιο λειτουργίας η εγκατάσταση δεν θα διαθέτει εργαστήριο αναλύσεων, ωστόσο, στα πλαίσια του σχεδιασμού γίνεται σχετική πρόβλεψη. Θα αποστέλλει τα προβλεπόμενα δείγματα ελέγχου σε εξωτερικά εργαστήρια, πιστοποιημένα για χημικές ή μικροβιολογικές αναλύσεις. Φόρτωση & Διάθεση Compost Οι παρτίδες που προήλθαν από χρήση Ζ.Υ εμπίπτουν στον ορισμό του Κανονισμού προϊόντα με βάση την μεταποιημένη κόπρο. Αυτές θα μεταφέρονται με κλειστά containers 35 κ.μ. προορισμένα μόνο γι αυτόν το σκοπό. Ανάλογα με την εξέλιξη της ζήτησης, η εταιρία θα διαθέσει ικανό αριθμό μέσων από τον ήδη μεγάλο στόλο της. H χρήση τους θα είναι εναρμονισμένη με το άρθρο 8 του ΠΔ 211/06. 7

8 Φυσικά, η εταιρία θα συνεργάζεται και με όποιο άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο πληροί τις αντίστοιχες προϋποθέσεις. Η εταιρία θα τηρεί Μητρώο Αποστολών σύμφωνα με τις υποδείξεις των 3 και 4 του άρθρου 9 του ΠΔ 211/06. Ο τρόπος τήρησης θα επιλεγεί μεταξύ των λύσεων που προτείνονται στην 5 του ιδίου άρθρου. Οι υπόλοιπες παρτίδες (άνευ ΖΥ) θα μεταφέρονται είτε με containers 35 κ.μ.της εταιρίας είτε με χωματουργικά φορτηγά και θα προωθούνται ως εδαφοβελτιωτικά. Τα οργανικά λιπάσματα ενδέχεται- να διατίθενται έως και δωρεάν στους γεωργούς προκειμένου να αντισταθμισθεί η δυσκολότερη διασπορά τους στους αγρούς σε σχέση με τα χημικά λιπάσματα. Πλύση Μέσων Μεταφοράς & Εξοπλισμού Για την πλύση και απολύμανση των μέσων μεταφοράς θα διαμορφωθεί οριοθετημένος χώρος πλυντηρίου πλησίον της πύλης εισόδου. Θα διαθέτει δάπεδο από gross-betton και σχάρα συλλογής των νερών πλύσης. Το νερό που θα χρησιμοποιείται θα είναι από τη δεξαμενή καθαρού ύδατος. Αρχικά θ απολυμαίνονται με ατμό η κιβωτάμαξα/container και όποιο άλλο σημείο εντοπισθεί να είναι ρυπασμένο με ΖΥ. Θα χρησιμοποιείται συσκευή τύπου KARCHER. Στη συνέχεια θα επακολουθεί πλύση με υγρό καθαριστικό. Επειδή θεωρείται αναμενόμενο να παρασυρθούν και ελαιώδη υγρά από τα μηχανικά μέρη του οχήματος, τα νερά πλύσης θα διέρχονται από ελαιολασποσυλλέκτη πριν καταλήξουν στη δεξαμενή αποθήκευσης ομβρίων & στραγγισμάτων. Β. Μηχανολογική Ισχύς Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του εξοπλισμού θα ανέλθει στα 260,5 kw. ΝΕΡΟ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η ηλεκτροδότηση της μονάδος θα καλύπτεται από Η/Ζ 88 kva. Η μέγιστη ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας προσδιορίζεται σε 11,8 MWh/y. Η εταιρία θα εφοδιάζεται με νερό από την αδειοδοτομένη γεώτρηση που διαθέτει και θα μεταφέρεται στην μονάδα με υδροφόρες. Οι ανάγκες σε πόσιμο νερό θα καλύπτονται με την αγορά εμφιαλωμένου νερού. ΘΕΣΗ Η περιοχή στην οποία βρίσκεται εγκατεστημένη και λειτουργεί η μονάδα δεν έχει χαρακτηριστεί ως προστατευμένη με ΠΔ βάσει του αρ.(21) του Ν.1650/86 ή βάσει άλλης νομοθετικής ρύθμισης. Από το σχεδιασμό του Ο.Ρ.Θ. η περιοχή προβλέπεται ως Ζώνη για την Ανάπτυξη δραστηριοτήτων του Πρωτογενούς Τομέα (Δ4). Τα δυτικά όρια του γηπέδου απέχουν ~1.700μ από τον πλησιέστερο οικισμό της Ν. Μεσήμβριας και δεν εμπίπτει σε περιοχή για την οποία ισχύει εγκεκριμένο ΓΠΣ. Προς το παρόν στην περιοχή δεν υπάρχει θεσμοθετημένη χρήση γης. Το έργο δεν έρχεται σε αντίθεση με τον χωροταξικό σχεδιασμό της περιοχής. Αντίθετα συμβάλει στο συνολικό σύστημα διαχείρισης αποβλήτων του Νομού Θεσσαλονίκης και δεν έρχεται σε αντίθεση με την εγκεκριμένη μελέτη Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Σε ακτίνα >1,0 χλμ συναντώνται μόνο καλλιέργειες σιτηρών, με απουσία κάθε είδους εγκατάστασης ή ανθρώπινης παρουσίας. Κατά μήκος του μετώπου του γηπέδου διέρχεται ο υπόγειος αγωγός αργού πετρελαίου «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΚΟΠΙΑ». Η ζώνη απαγόρευσης δόμησης έχει καθορισθεί σε 8,00μ εκατέρωθεν του άξονά του (ΦΕΚ 1367Β/01). Για το λόγο αυτό το τμήμα του γηπέδου που εμπίπτει στη ζώνη προστασίας των 4,00 μ. θα αφεθεί εκτός των ορίων της εγκατάστασης. Στο όριο της ζώνης θα κατασκευασθεί η περίφραξη. Η εναπομένουσα λωρίδα θα φυτευθεί με χλόη ως μέτρο υπενθύμισης. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας δημοσιοποίησης της ΜΠΕ του θέματος δεν εκφράστηκαν εγγράφως γνώμες ενδιαφερόμενων πολιτών ή φορέων. Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Μητροπολιτική Επιτροπή Γνωμοδοτεί ομόφωνα Θετικά για την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Μονάδα Εδαφοβελτιωτικών & Οργανικών Λιπασμάτων», της εταιρίας TRIAS ΕCO AEBE που προτείνεται να εγκατασταθεί στα υπ αριθ. 60 & 61 αγροτ. αγροκτήματος Πενταλόφου του Δ.Δ Καλλιθέας Δήμου Ωραιοκάστρου, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, με τους παρακάτω όρους: Στη μονάδα θα εφαρμόζεται η μέθοδος της λιπασματοποίησης/κομποστοποίησης για την παραγωγή οργανικών λιπασμάτων και εδαφοβελτιωτικών. Λόγω του ότι από την κομποστοποίηση προκύπτουν προϊόντα σταθερών ποιοτικών χαρακτηριστικών, θεωρείται εργασία Αξιοποίησης R3 8

9 Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Π/Ε θα ανέλθει στα 260,5 kw Στη μονάδα οι εργασίες που θα γίνονται είναι R 3 Τα απόβλητα που θα δέχεται η μονάδα για κομποστοποίηση είναι τα ακόλουθα, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων: Κωδικός ΕΚΑ απόβλητα ιστών ζώων ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΑ Κατ. Κατ. Είδος Υλικού & Προέλευση απόβλητα ιστών φυτών περιττώματα, ούρα και κόπρανα ζώων (συμπεριλαμβάνεται και αλλοιωμένη χορτονομή) υγρά εκροής συλλεγέντα χωριστά και επεξεργαζόμενα εκτός σημείου παραγωγής απόβλητα από δασοκομία απόβλητα ιστών ζώων υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία Ψάρια και υπολείμματα αυτών από ιχθυοτροφεία, ιχθυόσκαλες κόπρος, χορτονομή από πτηνο/κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και εγκαταστάσεις ιπποειδών Υποπροϊόντα σφαγείων κατ. 3 Κατασχέσεις που δεν οφείλονται σε υγειονομικούς λόγους λάσπες από την πλύση, καθαρισμό, αποφλοίωση, φυγοκέντριση και διαχωρισμό υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής χώματα από τον καθαρισμό και πλύση σακχαροτεύτλων λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής απόβλητα οπό την πλύση, τον καθαρισμό και τη μηχανική αναγωγή πρώτων υλών απόβλητα από την απόσταξη αλκοόλης υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής απόβλητα φλοιών και φελλών πριονίδι, ξέσματα, αποκομμένα τεμάχια, κατάλοιπο ξυλείας, μοριοσανίδες και καπλαμάδες εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο Κατσίγαρος Φλούδες φρούτων & λαχανικών από κονσερβοποιεία, διαλογητήρια Σκόνη & κοτσάνια (stems) από επεξεργασία καπνών Ζύμες εκτός προδιαγραφών Από ΕΕΛ ΕΒΖ ΕΕΛ ΕΒΖ ΕΒΖ, ουρίδια ζαχαροτεύτλω ν Γάλα, γιαούρτια ΕΕΛ γαλακτοκομείων, τυροκομείων Ελαττωματικές & ληγμένες συσκευασίες προϊόντων από εργοστάσια μπισκότων Ελαττωματικές & ληγμένες συσκευασίες προϊόντων από εργαστήρια ζαχαροπλαστικής Επιστρεφόμενος άρτος από πρατήρια άρτου ΕΕΛ βιομηχανιών βότρεις, φλοιοί βύνης Στέμφυλα, τσίπουρα Ληγμένες ή/και ελαττωματικές συσκευασίες χυμών, ζύθου ΕΕΛ βιομηχανιών SHELLMAN, AKRITAS υπολείμματα φυσικής & βιομηχανικής ξυλείας: MDF, Novopan σανίδια, μαδέρια

10 Κωδικός ΕΚΑ απόβλητα φλοιού και ξύλου μηχανικώς διαχειριζόμενα απορρίμματα από την πολτοποίηση απόβλητου χαρτιού και χαρτονιού ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΑ Κατ. Κατ. Είδος Υλικού & Προέλευση απορρίμματα ινών, λάσπες από ίνες, πλύσματα και επιχρίσματα προερχόμενα από μηχανικό διαχωρισμό λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι ξύλινη συσκευασία ξύλο χώματα και πέτρες άλλα από τα αναφερόμενο στο σημείο μπάζα εκσκαφών άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο λάσπες από την επεξεργασία αστικών λυμάτων χαρτί και χαρτόνι ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο ορυκτά (π.χ. άμμος, πέτρες) χαρτιά και χαρτόνια βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων διαίτηοης Βρώσιμα έλαια & λίπη ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα απόβλητα από αγορές Ογκώδη απόβλητα Δ/Υ κ.ά. ΕΕΛ χαρτοβιομηχανίας Μικρά τεμάχια χαρτιού Σπασμένες παλέττες Προαλεσμένoi ξυλότυποι, κουφώματα προσθήκη αδρανών για την εξασφάλιση στερεής μορφής στο τελικό compost προσθήκη αλεσμένων γυψοσανίδων για την αποφυγή έκλυσης οσμών (ΝΗ 3) ΕΕΛ ΕΥΑΘ υπολείμματα φυσικής & βιομηχανικής ξυλείας: MDF, Novopan σανίδια, μαδέρια κ.ά. Αδρανές υπόλλειμμα από επεξεργασία ΑΕΚΚ μικροτεμάχια εντύπων Υπολείμματα σερβιρισμένων μερίδων, φαγητών και έτοιμων φαγητών (σάντουιτς, πίτσες) Υπολείμματα τροφίμων (σάντουιτς, πίτσες) από μέσα κι εγκαταστάσεις εσωτερικών μεταφορών: ΚΤΕΛ, αεροδρόμια, Σ.Σ., λιμάνια Καμένα λάδια μαγειρικής. Συλλογή από χώρους εστίασης έπιπλα φυσικής & βιομηχανικής ξυλείας: MDF, Novopan σανίδια, μαδέρια κ.ά. Μόνο πράσινα απόβλητα : κλαδιά, γκαζόν κ.ά. Ακατάλληλα για πώληση οπωροκηπευτικά από super markets, κεντρική λαχαναγορά Ακατάλληλα για πώληση αλλαντικά και κρέατα από super markets, κρεοπωλεία Ανακτημένο ξύλο από τη διαχείριση ογκωδών στο ΚΔΑΥ 10

11 Τα Ζωικά Υποπροϊόντα που θα εισέρχονται στην μονάδα είναι τα εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2 ΟΡΙΣΜΟΣ Κόπρος από εκτρεφόμενα ζώα Μεταποιημένα υποπροϊόντα κατ. 2 με τη μέθοδο μεταποίησης 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3 ψάρια ή άλλα θαλάσσια ζώα, πλην των θαλασσίων θηλαστικών, τα οποία αλιεύονται στην ανοιχτή θάλασσα με στόχο την παραγωγή ιχθυάλευρου νωπά υποπροϊόντα ψαριών που προέρχονται από μονάδες παραγωγής προϊόντων ψαριών για κατανάλωση από τον άνθρωπο πρώην τρόφιμα ζωικής προέλευσης ή πρώην τρόφιμα που περιέχουν προϊόντα ζωικής προέλευσης, πλην των υπολειμμάτων τροφίμων, τα οποία δεν προορίζονται πλέον για κατανάλωση από τον άνθρωπο, για εμπορικούς λόγους ή λόγω προβλημάτων που σχετίζονται με ελαττωματική παραγωγή ή συσκευασία ή με άλλες ατέλειες, οι οποίες δεν παρουσιάζουν κανένα κίνδυνο για τον άνθρωπο ή για τα ζώα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ κόπρος, χορτονομή από πτηνο/κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και εγκαταστάσεις ιπποειδών Ύπατα, νεφρά, καρδιές κ.ά. κατόπιν θερμικής επεξεργασίας σε 133 ο C για 20min σε εγκεκριμένη μονάδα μεταποίησης ΖΥ κατ. 2 μη εμπορεύσιμα ψάρια και υπολείμματα ψαριών από: ιχθυοτροφεία ιχθυόσκαλες μη κατάλληλα για συσκευασία ψάρια και υπολείμματα ψαριών από: κονσερβοποι εία ιχθυοπωλεία κρέατα και αλλαντικά (συσκευασμένα και μη) από: κρεοπωλεία αλλαντοποιεί α εργαστήρια σάντουιτς & έτοιμων φαγητών catering super markets / cash & carry ελαττωματικές συσκευασίες κρέατος, αλλαντικών, έτοιμων φαγητών (π.χ. burgers, σάντουιτς) με τα ανωτέρω από: κρεοπωλεία αλλαντοποιεί α εργαστήρια σάντουιτς & έτοιμων φαγητών catering super markets / cash & carry ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΟΥ Μπισκότα, γλυκίσματα, ζυμαρικά που περιέχουν: ζωικά λίπη γαλακτοκ ομικά προϊόντα αυγών ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Καταπολέμηση Salmonella & Enterobacteriaceae με παραμονή σε 70 o C για 1 ώρα ή ισοδύναμες συνθήκες Μόνο κατόπιν επεξεργασίας από εγκεκριμένη μονάδα μεταποίησης ΖΥ κατ. 1 Απ ευθείας ανάμειξη με τα υπόλοιπα υλικά άνευ εφαρμογής κάποιας μεθόδου μεταποίησης Απ ευθείας ανάμειξη με τα υπόλοιπα υλικά άνευ εφαρμογής κάποιας μεθόδου μεταποίησης Εφόσον έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία 11

12 υπολείμματα τροφίμων πλην των αναφερόμενων στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ε) όστρακα, υποπροϊόντα ιχθυοτροφείων και υποπροϊόντα σπασμένων αυγών που προέρχονται από ζώα τα οποία δεν παρουσίαζαν κλινικά συμπτώματα καμίας ασθένειας που είναι δυνατό να μεταδοθεί μέσω αυτού του προϊόντος στον άνθρωπο ή σε ζώα υπολείμματα από την αφαίρεση κρέατος σε: κρεοπωλεία super markets / cash & carry Σπασμένα κελύφη αυγών (τσόφλια) και κελύφη μυδιών από εργαστήρια τυποποίησης υπολείμματα τροφίμων από μεταφορικά μέσα που εκτελούν διεθνείς μεταφορές (4-1 ιβ) Σπασμένα αυγά που κατετάγησαν ως κατ. 2 ως φορείς συγκεκριμένων ασθενειών Εφόσον έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία Μετά από έλεγχο για μη ύπαρξη συγκεκριμένων ασθενειών ΦΆΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Γενικές Ρυθμίσεις Οι παρακάτω όροι, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στην τήρησή τους, αφορούν: - τον κύριο του έργου, - τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, - τους Προϊσταμένους των παραπάνω Υπηρεσιών, οι οποίοι οφείλουν να μεριμνούν για την εφαρμογή των όρων και να ελέγχουν την πιστή τήρησή τους, - όλους όσους εκ της θέσεως και των αρμοδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό, έγκριση, δημοπράτηση, ανάθεση, επίβλεψη, πιστοποίηση, παραλαβή και λοιπές διαδικασίες, που αφορούν στην κατασκευή και λειτουργία του έργου, - τον ανάδοχο του έργου. Κατά τις διαδικασίες δημοπράτησης, επίβλεψης και παραλαβής του αναφερόμενου στο θέμα έργου, να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται: - η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον ανάδοχο, και - η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων οφειλόμενων σε ενέργειες ή παραλείψεις του ανάδοχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων. Από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος (έργα φύτευσης, κλπ). Πριν την έναρξη κατασκευής του κάθε τμήματος του έργου να ειδοποιηθούν εγγράφως οι αρμόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, τουλάχιστον 15 ημέρες νωρίτερα. Οι εργασίες για την κατασκευή του έργου θα γίνονται υπό την εποπτεία των αρμοδίων Αρχαιολογικών Υπηρεσιών και σύμφωνα με τις υποδείξεις τους. Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων, οι εργασίες θα διακοπούν για να ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα. Εφόσον κριθεί απαραίτητο για την επαρκή τεκμηρίωση των αρχαιολογικών δεδομένων, η ανασκαφική έρευνα είναι δυνατό να επεκταθεί και πέραν των ορίων του έργου. Από τα αποτελέσματα της ανασκαφικής έρευνας θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία του έργου, κατόπιν γνωμοδότησης των αρμοδίων Συμβουλίων του Υπ. Πολιτισμού. Σε ότι αφορά τα βοηθητικά έργα τα οποία θα πραγματοποιηθούν εκτός της περιοχής του έργου (π.χ. εργοταξιακοί χώροι, χωματοληψίες, κλπ), θα πρέπει να έχει προηγηθεί συνεννόηση με τις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων. Η δαπάνη για την παρακολούθηση των εργασιών, για τις απαιτούμενες ανασκαπτικές εργασίες, καθώς και για το κόστος συντήρησης, μελέτης και δημοσίευσης των ευρημάτων, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002). Όταν η δαπάνη αυτή υπερβεί το 10% του προϋπολογισμού του έργου, απαιτείται μετά από σχετικό ερώτημα της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπ. Πολιτισμού, έγγραφη δήλωση του φορέα του έργου ότι επιθυμεί την συνέχισή του. 12

13 Πριν από την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου, θα πρέπει να εξεταστεί από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία ο χαρακτήρας της έκτασης, καθώς και η δυνατότητα έγκρισης επέμβασης εφόσον πρόκειται για έκταση υπαγόμενη στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας. Για τυχόν επεμβάσεις εντός περιοχών δασικού χαρακτήρα θα πρέπει προηγουμένως να έχει χορηγηθεί η σχετική απόφαση έγκρισης επέμβασης από το αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται από τη Δασική Νομοθεσία. Αυτό ισχύει και για τα συνοδά έργα. Σε περίπτωση κατά την οποία η χάραξη διέρχεται από αναδασωτέα έκταση, να εκδοθεί σχετική απόφαση άρσης αναδάσωσης πριν την λήψη της άδειας έγκρισης επέμβασης. Η οποιαδήποτε φθορά δασικής βλάστησης να περιοριστεί στην ελάχιστη δυνατή με ευθύνη της Δασικής Υπηρεσίας. Ειδικότερα να αποφευχθούν καταστροφές φυτοφρακτών μεμονωμένων δέντρων ή συστάδων, που τυχόν φύονται στην περιοχή του έργου και να αποκατασταθούν αναλόγως, σε περίπτωση που δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση. Να προτιμηθούν αυτόχθονα είδη φυτών. Να συνταχθεί ειδική δασοτεχνική μελέτη, εάν απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 998/79, για την αποκατάσταση της δασικής βλάστησης και τη βελτίωση της αισθητικής του τοπίου από τις επεμβάσεις για την κατασκευή του έργου. Σε περίπτωση δημιουργίας δανειοθαλάμων σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις να τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 45 και 57 του Ν. 998/79. ΦΆΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΔΟΜΗ Γενικά Η μονάδα θα διαθέτει τα εξής βασικά τμήματα υποδομής Η μονάδα θα διαθέτει μία πύλη εισόδου, στην οποία θα κατασκευασθεί Υπόγεια Γέφυρα για την προστασία του διερχόμενου αγωγού πετρελαίου Θεσ/νίκη-Σκόπια της ΒΑΡΔΑΞ ΑΕ από το βάρος των φορτηγών. Στην εγκατάσταση θα υπάρχουν δύο ανεξάρτητες πλατείες για την ανάπτυξη των επιμέρους σταδίων κομποστοποίησης: Εντατικής Αποσύνθεσης ή Διάστρωσης Σειραδίων, 80x115 m (9,2 στρ) με τις αποθήκες α υλών. Η συνολική επιφάνεια της θα καλυφθεί με gross betton και θα διαθέτει σύστημα συλλογής των στραγγισμάτων από τα σειράδια σε χάνδακα στη χαμηλότερη πλευρά της. Ωρίμανσης & Αποθήκευσης Compost, 89,0x135,0 (12,6 στρ). Η συνολική επιφάνεια της θα καλυφθεί με 3Α. Στα χαμηλότερα σημεία της θα δημιουργηθεί φραγμός από σκύρα για την συγκράτηση του ωριμασμένου κομπόστ σε περίπτωση έντονης βροχόπτωσης. Η έκταση του γηπέδου εξασφαλίζει επαρκή χώρο για την αποθήκευση τελικού κομπόστ που αντιστοιχεί σε παραγωγή 26 εβδομάδων. Σκάμματα Απολύμανσης των τροχών σε εισόδους εξόδους των πλατειών Ωρίμανσης. Στεγανή δεξαμενή 300,0 κ.μ (max 420 κ.μ.) για τη συλλογή και αποθήκευση των στραγγισμάτων (leachate) και των ομβρίων από το χώρο εντατικής αποσύνθεσης (σειράδια). Τρεις Δεξαμενές Αποθήκευσης Υγρών αποβλήτων (π.χ. ληγμένων αναψυκτικών) για ψεκασμό στα στερεά υλικά προς κομποστοποίηση. Δεξαμενή Απολυμασμένων Στραγγισμάτων 25,0 κμ που θα τροφοδοτεί το δίκτυο ύγρανσης των σωρών. Πλυντήριο Οχημάτων και μέσων μεταφοράς των υλικών, με επαρκή χώρο στάθμευσης αποστειρωμένων κοντέινερ μεταφοράς Ζ.Υ. και Δεξαμενή Αποθήκευσης 2000 lit Diesel κίνησης για τα Μ.Ε. Χώρος Καταστροφής Περιεκτών (συσκευασίες) ληγμένων ποτών & αναψυκτικών. Τρεις Οικίσκοι τύπου ISOBOX για χρήση γραφείων, εργαστηρίου αναλύσεων κι αποδυτηρίων και οι δεξαμενές λυμάτων προσωπικού. Δεξαμενή Νερού Χρήσης 20,0 κμ και Η/Ζ για την ηλεκτροδότηση της μονάδος Για την ασφαλή κίνηση των οχημάτων θα διαμορφωθεί εσωτερικό δίκτυο ασφαλτοστρωμένων οδών. Περιμετρικά της πλατείας Εντατικής Αποσύνθεσης θα υπάρχει Ζώνη Εκτόνωσης (buffer zone) >20m ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1.1 Η αποθήκευση των βιομηχανικών ιλύων, της δημοτικής ιλύος, της κόπρου και των αδρανών (υπόλειμμα 0-12 mm από ΑΕΚΚ) θα γίνεται σε ανεξάρτητα υπαίθρια διαμερίσματα. Για τη συγκράτηση των στραγγισμάτων θα πρέπει να διαμορφωθεί χαμηλός φραγμός (σαμαράκι). 13

14 1.2 Οι συσκευασίες ποτών και αναψυκτικών προς καταστροφή θα αποθέτονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο παραπλεύρως του πλυντηρίου οχημάτων. Το δάπεδο του χώρου θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από gross-betton με κατάλληλες κλίσεις και επιπλέον θα πρέπει να διαθέτει αυλάκι για τη συγκέντρωση του υγρού περιεχομένου των ποτών και αναψυκτικών, τα οποία θα σπάνε με μηχανήματα έργου. Τα εκλυόμενα υγρά θα συλλέγονται σε υπόγεια, στεγανή δεξαμενή. Από εκεί θα αντλούνται στο δίκτυο καταιονισμού, για τον ψεκασμό των διαμορφωμένων σειραδιών Τα διάφορα υλικά συσκευασίας (ΕΚΑ 15.01: χαρτόκουτες, κάσες, σπασμένοι περιέκτες κ.ά.) θα μεταφέρονται στο ΚΔΑΥ της εταιρίας για διαλογή. 1.3 Η αποθήκευση μεγάλων φορτίων από άλλα υγρά απόβλητα (κατσίγαρος, γάλα) θα γίνεται σε 3 όμοιες, υπέργειες δεξαμενές. Περιμετρικά των δεξαμενών αυτών θα πρέπει να υπάρχει λεκάνη ασφαλείας για την συγκράτηση των διαρροών. Από κάθε δεξαμενή θα ξεκινά ανεξάρτητος αγωγός απομάστευσης που θα συνδέεται στον διανομέα του δικτύου καταιονισμού 1.4 Η εταιρία θα πρέπει να διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους για είδος των αποβλήτων που παραλαμβάνει. Απαγορεύεται αυστηρά να περιέχουν οικιακά απορρίμματα, άλλα απόβλητα εκτός των όσων αναφέρονται στην παράγραφο Η εταιρεία οφείλει να διατηρεί το χώρο καθαρό και γενικά να υπάρχει ταξινόμηση και ευταξία των υλικών που αποθηκεύονται. 1.6 Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους 1.7 Απαγορεύεται η καύση τους τόσο σε υπαίθριο όσο και σε στεγασμένο χώρο (ανοικτές εστίες καύσης), σύμφωνα με την ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328 Β/93). 1.8 Να λαμβάνεται μέριμνα ώστε κατά την στοίβαξη των αποβλήτων πλησίον της περίφραξης να μην υπερβαίνουν το ύψος της, τόσο για λόγους ασφαλείας όσο και για την αποφυγή οπτικής ρύπανσης. Έλεγχοι παραλαβής α υλών 1.9 Στην περίπτωση παραλαβής μεταποιημένων ζωικών υποπροϊόντων κατ. 2 ή 3 αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από τα εμπορικά έγγραφα και τα υγειονομικά πιστοποιητικά που προβλέπονται από τον ΕΚ 1774/02 (παράρτημα ΙΙ). Δεν θα μεσολαβεί προσωρινή αποθήκευση τους και θα οδηγούνται κατευθείαν στην διαδικασία λιπασματοποίησης, εκτός εάν υπάρχουν ψυκτικοί θάλαμοι προσωρινής αποθήκευσης του Στην περίπτωση παραλαβής κόπρου η εταιρία θα πρέπει να διασφαλίζει ότι: δεν προέρχεται από περιοχή που έχει εμφανισθεί ψευδοπανώλη ή γρίπη των πτηνών, προκειμένου για κόπρο πουλερικών δεν προέρχεται από στάβλο που υπόκειται σε περιορισμούς σχετικούς με μάλιδα, φυσαλιδώδη στοματίτιδα, βακτηριακό άνθρακα ή λύσσα, προκειμένου για κόπρο ιπποειδών ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 1.11 Αφού θα προσδιορίζεται η συνταγή, δηλαδή τα επιμέρους ποσοστά (κ.β.) των υλικών που θα αναμειχθούν με βάσει την: τη διαθεσιμότητα υλικών και ποσοτήτων τη ζήτηση της αγοράς θα λαμβάνονται με φορτωτή οι απαιτούμενες ποσότητες και θα μεταφέρονται στην περιοχή διαμόρφωσης των σειραδίων. Οι τεχνικές που θα ακολουθούνται για την κομποστοποίηση θα είναι η τεχνική των αεριζόμενων σειραδίων (aerated windrow), η οποία θα εφαρμόζεται κατά βάση τους χειμερινούς μήνες και η τεχνική των ανοιχτών σειραδίων (static windrows) 1.12 Κατά την εφαρμογή των αεριζόμενων σειραδίων θα πρέπει να υπάρχει εντός του σωρού δίκτυο εύκαμπτων αγωγών αερισμού ώστε να επικρατούν συνεχώς αερόβιες συνθήκες. Εξωτερικά θα τοποθετείται φιλμ πολυαιθυλενίου (ΡΕ) ή γεωύφασμα. Η θερμοκρασία θα πρέπει να διατηρείται άνω των 55 ο C για τουλάχιστον 3 ημέρες, προκειμένου να επιτευχθεί η καταστροφή των παθογόνων. Η υγρασία των υλικών θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 40 60% ώστε να μη επιβραδυνθεί η μεταβολική δράση των μικροοργανισμών και να μεταπέσει σε αναερόβιες συνθήκες 1.13 Στην περίπτωση των ανοιχτών σειραδίων (static windrows) ανά 3ημερο γίνεται ανατροπή των υλικών κατά τις πρώτες 15 ημέρες (5 ανατροπές), ώστε όλα να διέλθουν από το κέντρο της διατομής, όπου αναπτύσσεται η απαραίτητη θερμοκρασία Στις παρτίδες με ζωικά υποπροϊόντα θα πρέπει να υπάρχει σχετικής σήμανση και επιπλέον θα πρέπει να καταγράφεται η θερμοκρασία προκειμένου να επιτυγχάνονται οι απαιτούμενες συνθήκες για την καταστροφή των παθογόνων. 14

15 Μετρήσεις 1.15 Ανεξαρτήτως της τεχνικής σειραδιών που εφαρμόζεται θα γίνεται καταγραφή της θερμοκρασίας τουλάχιστον ανά 10 τρ.μ. (±5,0μ) Στο μέσο καταγραφής θα εμφανίζονται ο αύξων αριθμός του σωρού, η διακύμανση της θερμοκρασίας και η ώρα. Η καταγραφή θα γίνεται για συνεχές διάστημα 2 ωρών που θα ακολουθείται από διακοπή 4 ωρών. Τα καταγραφικά θα πρέπει να βαθμονομούνται ανά 3μηνο. Ωρίμανση Compost 1.17 Για το στάδιο αυτό θα πρέπει να διαμορφωθεί διακριτός χώρος, όπου το κομπόστ του 1 ου σταδίου θα μεταφέρεται και θ αποτίθενται χύδην, διαμορφώνοντας νέους σωρούς. Κατά το στάδιο δεν αναμένεται η παραγωγή στραγγισμάτων Θα πρέπει να γίνεται τακτική ανατροπή των υλικών και ύγρανση τους Για την περίπτωση υλικών που περιέχουν ΖΥ πριν την μεταφορά τους στο χώρο ωρίμανσης θα πρέπει να γίνονται οι απαιτούμενες μικροβιολογικές αναλύσεις προκειμένου να διαπιστώνεται ότι έχουν επιτευχθεί οι εξής τιμές: Εντεροβακτηρίδια: n = 5 c = 5 m = 0 M = σε 1 g για να οδηγηθεί στο στάδιο της ωρίμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση η παρτίδα θα οδηγείται εκ νέου στο στάδιο της εντατικής αποσύνθεσης. Τυποποίηση - Έλεγχος Τελικού Compost 1.20 Κατά την τυποποίησή του υλικού και ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζεται θα πρέπει να γίνεται κοσκίνιση: για τη λήψη ποιοτήτων σταθερών χαρακτηριστικών. για την απομάκρυνση ασύμβατων υλικών, π.χ. φιλμ θερμοκηπίων, υφαντοί σάκκοι ζωοτροφών κ.ά για την απομάκρυνση υλικών που δεν αποικοδομήθηκαν π.χ.: συμπαγείς όγκοι ιλύος/κόπρου, χαρτόνια, ξύλα, μεγάλες πέτρες ( ). Πριν την διάθεση του κόμποστ στους καταναλωτές και ανάλογα με την τελική χρήση του, η εταιρία θα πρέπει να διενεργεί φυσικοχημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις βάσει του Προτύπου BSI PAS 100:2005 σε διαπιστευμένο εργαστήριο (π.χ. συγκέντρωση βαρέων μετάλλων, μικροβιολογικό φορτίο σύμφωνα με το πρότυπο: Salmonella: απουσία σε 25 g: n = 5 c = 0 m = 0 M = 0., ώστε να προσδιορίζεται εάν κάθε παρτίδα είναι εντός των προδιαγραφών, κ.τ.λ.) Τα αποτελέσματα θα πρέπει να τηρούνται σε αρχείο της εταιρίας. Φόρτωση & Διάθεση Compost 1.21 Οι παρτίδες που προήλθαν από χρήση Ζ.Υ θα μεταφέρονται με κλειστά containers 35 κ.μ. προορισμένα μόνο γι αυτόν το σκοπό της ίδιας της εταιρίας ή άλλης που πληροί τις αντίστοιχες προϋποθέσεις Η εταιρία θα πρέπει να τηρεί Μητρώο Αποστολών σύμφωνα με τις υποδείξεις των 3 και 4 του άρθρου 9 του ΠΔ 211/06 καθώς και του 5 του ιδίου άρθρου Οι υπόλοιπες παρτίδες (άνευ ΖΥ) θα μεταφέρονται είτε με containers 35 κ.μ.της εταιρίας είτε με χωματουργικά φορτηγά και θα προωθούνται ως εδαφοβελτιωτικά Η διάθεση της μεταποιημένης κόπρου θα πρέπει να πληροί τις διατάξεις του ΕΚ1774/02 (παράρτημα VIII, κεφ. III) Πλύση Μέσων Μεταφοράς & Εξοπλισμού 1.25 Στην μονάδα θα πρέπει να υπάρχει η απαιτούμενη υποδομή για την πλύση και απολύμανση των μέσων μεταφοράς των ΖΥ. Το δάπεδο θα πρέπει να είναι από gross-betton και να φέρει σχάρα συλλογής των νερών πλύσης. Το νερό που θα χρησιμοποιείται θα προέρχεται από τη δεξαμενή αποστειρωμένου ύδατος Το μέσα μεταφοράς των ΖΥ θα πρέπει να απολυμαίνονται με ατμό και στην συνέχεια θα ακολουθεί πλύση με υγρό καθαριστικό. Τα υγρά απόβλητα θα πρέπει να διέρχονται αρχικά από ελαιολασποσυλλέκτη πριν καταλήξουν στη δεξαμενή αποθήκευσης ομβρίων & στραγγισμάτων. 1. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους αποδέκτες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις: 1.1. Ατμόσφαιρα: όπως καθορίζονται στις Π.Υ.Σ. 99/ (ΦΕΚ 135Α), Π.Υ.Σ. 25/ (ΦΕΚ 52Α), Π.Υ.Σ. 34/ (ΦΕΚ 125Α/ ) και το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/ ) 15

16 1.2. Οριακές τιμές ρυπαντικών φορτίων στα προς διάθεση υγρά απόβλητα όπως καθορίζονται στη ΔΥ/22374/91/94 (ΦΕΚ 82 Β/ ) Απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης όπως αυτή όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ αρ. 24/58373/ (ΦΕΚ 229 Β /96) και υπ αρ. 30/1585/02 (ΦΕΚ 524 Β/ ) Αποφάσεις Νομάρχη. 2. Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων (Π.Δ. 1180/81, ΦΕΚ 293Α/ ): 2.1. Η στάθμη θορύβου να μην υπερβαίνει τα 65 dβ(α), μετρούμενη στα όρια του οικοπέδου της επιχείρησης. Οι πηγές θορύβου θα πρέπει να είναι άριστα ηχομονωμένες και με κατάλληλη έδραση, ώστε να απορροφούνται οι κραδασμοί και ο θόρυβος. 3. Ειδικές διατάξεις 3.1. Η μονάδα εμπίπτει στις διατάξεις της Οδηγίας IPPC και επομένως θα πρέπει να εφαρμόζει τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές 3.2. Η μονάδα οφείλει να τηρεί τις διατάξεις του ΕΚ 1774/02 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως τροποποιήθηκε με τους υπ αρίθ. 808/03 και 777/08 Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς. Από , οπότε και τίθεται σε ισχύ ο υπ αριθ. 1069/2009 Κανονισμός η εταιρία θα πρέπει να εναρμονιστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του νέου Κανονισμού Η μονάδα υπάγεται στις διατάξεις της ΚΥΑ 50910/03 περί διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Ως εκ τούτου έχει την υποχρέωση να τηρεί τις διατάξεις της εν λόγω ΚΥΑ σε συνδυασμό με τις διατάξεις της ΚΥΑ /97 περί Κατάρτισης πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Επίσης οφείλει να εφοδιαστεί με την προβλεπόμενη στο άρθρο 8 της ΚΥΑ 50910/03, Άδεια Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και ακολούθως να καταχωρηθεί στο μητρώο του ΥΠΕΚΑ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 13 της ίδιας ΚΥΑ Η μονάδα οφείλει να εφοδιαστεί με Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3325/05. Πριν την έναρξη Λειτουργίας η μονάδα θα πρέπει να λάβει θετικό πόρισμα από τον μακροσκοπικό έλεγχο των Δ/νσεων Ανάπτυξης και Υγιεινής. 4. Αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης Εκπομπές σκόνης - Σωματίδια 4.1. Οι χώροι κίνησης θα πρέπει να είναι τσιμεντοστρωμένοι/ ασφαλτοστρωμένοι ώστε να μην υπάρξει ρύπανση του εδάφους και να ληφθούν μέτρα για την αποφυγή δημιουργίας σκόνης κατά την διακίνηση των οχημάτων μεταφοράς (διαβροχή κλπ) Στη μονάδα αναμένεται να υπάρχουν πηγές σκόνης μόνο κατά τις εργασίες χειρισμού των α υλών (θραύση, κοσκίνιση) και τυποποίησης (κοσκίνιση) του τελικού προϊόντος στον διακριτό χώρο αποθήκευσης. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να τοποθετηθεί παραπέτασμα συγκράτησης της σκόνης Η συγκέντρωση της εκπεμπόμενης σκόνης να είναι μικρότερη από 100 mg/m 3 (Π.Δ. 1180/81 ΦΕΚ293 Α / ) Το προσωπικό που ασχολείται με το χειρισμό των α' υλών (παραλαβή-αποθήκευση-διάστρωσηανάδευση-εσωτερική διακίνηση) να κάνει χρήση προστατευτικών προσωπίδων για την αποφυγή επιβάρυνσης του αναπνευστικού συστήματος του. Αέρια-Οσμές 4.5. Στην περίπτωση που αναπτυχθούν αναερόβιες συνθήκες αναμένεται να εκλυθούν δύσοσμα αέρια όπως NH 3, N 2 Ο και CH 4. Η αντιμετώπιση τέτοιων συνθηκών θα πρέπει να γίνεται με την άμεση διόρθωση των παραμέτρων που ρυθμίζουν την εξέλιξη της βιολογικής διεργασίας Τα σειράδια θα πρέπει να είναι καλυμμένα είτε με φιλμ ΡΕ είτε με ωριμασμένο κομπόστ ώστε να περιορίζονται οι εκλύσεις οσμών. 5. Υγρά απόβλητα 5.1. Από την λειτουργία της μονάδας θα προκύπτουν υγρά απόβλητα από τα εξής σημεία: οι χώροι υγιεινής, πλύση των containers και των υπερκατασκευών των φορτηγών που οδηγεί σε συγκέντρωση ελαιωδών στον ελαιοσυλλέκτη. αλλαγή λιπαντικών στα μηχανήματα έργου το εκλυόμενο νερό από τη μεταβολική δράση των μικροοργανισμών και τα όμβρια από το χώρο Εντατικής Αποσύνθεσης 5.2. Τα στραγγίσματα από τους χώρους αποθήκευσης των αποβλήτων και των σειραδιών καθώς και τα υγρά πλύσης των οχημάτων μέσω δικτύου αγωγών θα οδηγούνται σε στεγανή δεξαμενή 16

17 αποθήκευσης ομβρίων & στραγγισμάτων. Εκεί θα υποβάλλονται σε διαδικασία απολύμανσης με χλωραμίνωση ώστε να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν στην ύγρανση των σειραδιών. Ειδικότερα για τα υγρά πλύσης των οχημάτων θα πρέπει να μεσολαβεί ελαιολασποσυλλέκτης πριν οδηγηθούν στην δεξαμενή Tο σύνολο των υγρών αποβλήτων που παράγονται στα επιμέρους στάδια της παραγωγής: 1. ανακτώνται στο εσωτερικό της και 2. επαναπροωθούνται για χρήση στην ίδια παραγωγική διαδικασία Τα λύματα του προσωπικού θα οδηγούνται σε σηπτικό - απορροφητικό βόθρο 5.5. Επιπλέον για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων και την αποτροπή ρύπανσης γειτονικών εκτάσεων θα πρέπει να ληφθούν τα εξής μέτρα: Περίφραξη με σενάζ ύψους 40 εκ. Διαμόρφωση λεκάνης υπερχείλισης (lagoon) για την ανάσχεση και συγκέντρωση των υπερχειλιζόντων από τη δεξαμενή συλλογής στραγγισμάτων. Κατασκευή αναχώματος από σκύρα στην Πλατεία Ωρίμανσης-Αποθήκευσης για τη συγκράτηση του compost σε περίπτωση ακραίας βροχόπτωσης. Τα σκύρα θα προέλθουν από τη μονάδα ανακύκλωσης ΑΕΚΚ της εταιρίας. Κατασκευή αναχώματος στην Πλατεία Κομποστοποίησης για την αποτροπή εισόδου των κατερχόμενων ομβρίων. Κατασκευή χάνδακα στην Πλατεία Ωρίμανσης-Αποθήκευσης για τη συλλογή των κατερχόμενων ομβρίων και την εκτροπή τους στο ρέμα. 6. Στερεά απόβλητα 6.1. Τα στερεά απόβλητα οικιακού τύπου να αποθηκεύονται προσωρινά σε κάδους και να συλλέγονται από τα απορριμματοφόρα του οικείου ΟΤΑ Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα και ανήκουν στον κατάλογο των μηεπικινδύνων αποβλήτων (όπως ορίζεται στην ΚΥΑ Η.Π /2727/03 ΦΕΚ 1909/2003), να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή, σε αξιοποιήσιμα και μη και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους, υπό κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες. Τα αξιοποιήσιμα στερεά απόβλητα (π.χ. πλαστικό, γυαλί, χαρτί, μέταλλα κ.τ.λ.) να δίνονται για ανακύκλωση σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρείες. Η προσωρινή αποθήκευση των μη επικινδύνων πριν από την ανάκτηση χρησίμων υλών ή πριν την επεξεργασία δεν πρέπει να ξεπερνά τα τρία (3) χρόνια, ενώ η αποθήκευση πριν από τη διάθεση πρέπει να είναι για διάστημα μικρότερο του ενός έτους, σύμφωνα με την Απόφαση Η.Π /3508/2002 (ΦΕΚ 1572Β/ ) 6.3. Τα αδρανή απόβλητα (π.χ. ξύλα, γυαλί, πλαστικά, σίδερα κ.τ.λ.) που θα προκύπτουν από το στάδιο της διαλογής ή κοσκίνισης του τελικού προϊόντος θα οδηγούνται είτε στη μονάδα επεξεργασίας της εταιρίας με σκοπό την περαιτέρω επεξεργασία τους είτε σε κάδους για την παράδοσής τους σε άλλες αδειοδοτημένες εταιρίες Σε περίπτωση που τα απόβλητα αυτά έχουν αναμιχθεί με άλλα επικίνδυνα απόβλητα ή σε κάθε περίπτωση που έχουν καταστεί επικίνδυνα απόβλητα οι εργασίες διαχείρισής τους θα πρέπει πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων (10 σχετ.) Τα αξιοποιήσιμα (ανακυκλώσιμα ) απόβλητα που θα προκύπτουν από το στάδιο διαλογής να 6.5. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους. Απαγορεύεται η καύση τους τόσο σε υπαίθριο όσο και σε στεγασμένο χώρο (ανοικτές εστίες καύσης), σύμφωνα με την ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328 Β/93) Η εταιρία θα πρέπει να τηρεί τις σχετικές διατάξεις του Ν.2939/01 για τα στερεά απόβλητα που εμπίπτουν στις διατάξεις της εναλλακτικής διαχείρισης και να παραδίδει τα απόβλητα αυτά σε αντίστοιχες μονάδες επεξεργασίας και αξιοποίησης τους Η δραστηριότητα οφείλει να τηρεί τα παραστατικά διάθεσης του συνόλου των αποβλήτων (επικινδύνων και μη) που προκύπτουν από τη λειτουργίας της Απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο η καύση χρησιμοποιημένων λιπαντικών-ελαίων (ΚΥΑ 10315/93 ΦΕΚ 369 Β/ ) Απαγορεύεται η διάθεση χρησιμοποιημένων λιπαντικών - ελαίων στο έδαφος, στα επιφανειακά ύδατα και στο δίκτυο αποχέτευσης Να τηρείται μητρώο καταγραφής της ποσότητας, ποιότητας, προέλευσης όλων ανεξαιρέτως των επικινδύνων και μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων καθώς και στοιχείων παράδοσης σε τρίτους (ημερομηνία, ποσότητα, στοιχεία τρίτου). Η εταιρία οφείλει να διαβιβάζει 17

18 υποχρεωτικά στη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοιίκησης Μακεδονίας-Θράκης και στην αδειοδοτούσα αρχή το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους ετήσια έκθεση με στοιχεία για την παραγωγή όλων των επικινδύνων και μη επικινδύνων αποβλήτων και για τη διαχείρισή τους το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με το αρ.(11), παρ.(4) της ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383 Β ) και τα Κεφάλαια (12 &13) του Παραρτήματος της της ΚΥΑ ΗΠ 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791 Β ) καθώς και της Κ.Υ.Α /2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/ ) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων 7. Επικίνδυνα Στερεά 7.1. Τα χρησιμοποιημένα μηχανέλαια που θα προκύπτουν από τη λειτουργία της μονάδας καθώς και τα ελαιώδη κατάλοιπα που συγκεντρώνονται στην ελαιοπαγίδα θα πρέπει να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 82/04 και να παραδίδονται σε αδειοδοτημένες εταιρίες (π.χ.. ΕΛΤΕΠΕ), συμβεβλημένες με εγκεκριμένο σύστημα. Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων να φυλάσσονται σε στεγανά δοχεία και στεγασμένο χώρο μέχρι την παράδοσης του σε αδειοδοτημένη εταιρία. Ειδικότερα η διαχείριση των μεταχειρισμένων Λιπαντικών-Ελαίων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2939/01 (ΦΕΚ 179 Α ) και του ΠΔ 82/04 (11 σχετ.) Τα επικίνδυνα απόβλητα που ενδεχομένως εντοπιστούν στα εισερχόμενα απόβλητα θα πρέπει να διαχωρίζονται και να τοποθετούνται σε ξεχωριστούς κάδους μέχρι την παράδοσής τους, το αργότερο εντός ενός έτους, σε αδειοδοτημένη εταιρία 8. Άλλοι όροι 8.1. Η μονάδα οφείλει να διαθέτει Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Περιστατικών αναφέροντας τα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα για κάθε περίπτωση. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην πρόληψη διασκορπισμού των σειραδιών. Επιπλέον, οφείλει να εφαρμόζει πρόγραμμα εκπαίδευσης και ετοιμότητας του προσωπικού Η εταιρία θα πρέπει να εφαρμόζει υποχρεωτικά πρόγραμμα μυοκτονίας και εντομοκτονίας για την αποτροπή των παρασίτων Η εταιρία θα πρέπει να διαθέτει κατάλογο των εταιριών μεταποίησης ζωικών υποπροϊόντων από τις οποίες θα παραλαμβάνει τα μεταποιημένα ΖΥ. Θα πρέπει να έχει στενή συνεργασία με τις μονάδες αυτές, ώστε να υπάρχει ομαλή και ελεγχόμενη διάθεση των μεταποιημένων ΖΥ στην μονάδα κομποστοποίησης Η εταιρία θα πρέπει να διαθέτει επαρκεί χώρο αποθήκευσης του τελικού προϊόντος σε περίπτωση αδυναμίας διάθεσης του Η εταιρία οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων, ειδικότερα αυτών που ασχολούνται με διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία: Ν (ΦΕΚ 377/Α/ ) ΚΥΑ 88555/3293 (ΦΕΚ 721/β/ ) ΠΔ 397 (ΦΕΚ 221/Α/ ) ΠΔ 399 (ΦΕΚ 221 ΠΔ 305 (ΦΕΚ 212/ ) 8.6. Η μονάδα οφείλει να τηρηθεί μητρώο, στο οποίο να αναφέρονται οι ποσότητες, η φύση, η προέλευση, τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά, οι ημερομηνίες παραλαβής, η συχνότητα συλλογής, το μέσο μεταφοράς των αποβλήτων που εισέρχονται και εξέρχονται από αυτήν. Το παραπάνω μητρώο να διατηρείται για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια Κατά τη διεξαγωγή των δειγματοληψιών και των μετρήσεων θα πρέπει να εφαρμόζονται οι πρότυπες μέθοδοι του ΕΛΟΤ. Οι αναλύσεις θα πρέπει να διενεργούνται σε πιστοποιημένο εργαστήριο που θα λειτουργεί είτε στην ίδια την μονάδα είτε σε άλλο συνεργαζόμενο εξωτερικό εργαστήριο. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων θα πρέπει να καταχωρούνται σε ημερολόγιο Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας Η συντήρηση και επισκευή των οχημάτων μεταφοράς των αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται σε αδειοδοτημένα συνεργεία. Απαγορεύεται να γίνονται σε χώρους εντός της εγκατάστασης. 9. Εφαρμογή των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΔΤ) στην εγκατάσταση Η επιχείρηση εντάσσεται στην περίπτωση 5.3 του Παραρτήματος ΙΙ, του άρθρου 5 της αναφερόμενης στο προοίμιο της παρούσας Απόφασης με α.α. (3). Για το λόγο αυτό η επιχείρηση υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις της Οδηγίας 96/61/ΕΚ, όπως αυτή έχει μεταφερθεί στο Εθνικό Δίκαιο με την αναφερόμενη στο προοίμιο της παρούσας Απόφασης με α.α. (5). Επίσης, η επιχείρηση οφείλει να συμμορφωθεί με τον Κοινοτικό Κανονισμό 166/2006 -Ε- PRTR που αντικαθιστά την Κοινοτική Απόφαση 2004/479/ΕΚ-EPER στο πλαίσιο της Κοινοτικής Οδηγίας IPPC (96/61/EK). 18

19 10. Περιβάλλων χώρος -Λοιποί όροι Η μονάδα θα πρέπει να είναι περιμετρικά περιφραγμένη και να φέρει είσοδο για την ασφαλή και ελεγχόμενη είσοδο σε αυτήν. Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να δοθεί για την αποφυγή εισόδου ζώων και ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν σχέση με τη λειτουργία της Περιμετρικά του οικοπέδου του εργοστασίου να υπάρχει και να συντηρείται πυκνή και υψηλή βλάστηση (δενδροφύτευση, θαμνοκάλυψη) Οι μη δομημένοι χώροι του οικοπέδου να διατηρούνται καθαροί και να μην υπάρχουν διάσπαρτα διάφορα άχρηστα υλικά ή απόβλητα (στερεά ή υγρά). Να αποφεύγεται η διασπορά σκόνης και άχρηστων υλικών, σκουπιδιών κτλ. στις παρακείμενες εκτάσεις με την οργάνωση κατάλληλων ομάδων συγκέντρωσης αυτών. 11 Παρακολούθηση τήρησης των περιβαλλοντικών όρων από την ίδια την επιχείρηση 11.1 Η μονάδα οφείλει να εφαρμόζει αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης των περιβαλλοντικών όρων. Για το λόγο αυτό εταιρία οφείλει να ορίσει υπεύθυνο/ους για την παρακολούθηση εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων με ειδικότητα όπως αυτή καθορίζεται στο αρ.(3) του ΠΔ 274/97 (ΦΕΚ 195 Α ). Ο ορισμός να κοινοποιηθεί στη ΔΙΠΕΧΩΣΧ ΚΜ και στη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Θεσσαλονίκης Η μονάδα οφείλει να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων κλπ), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή της με τους ανωτέρω περιβαλλοντικούς όρους και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδια ελεγκτική αρχή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της μονάδας Σε περιπτώσεις εκτάκτων περιστατικών ή βλάβης του εξοπλισμού αντιρρύπανσης εφόσον δεν αποκαθίσταται άμεσα η κανονική λειτουργία, να ενημερώνονται εγγράφως οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ν.Α. Θεσσαλονίκης (Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος & Δ/νση Ανάπτυξης) και η ΔΙΠΕΧΩΣΧ ΚΜ. Σχετική ενημέρωση πραγματοποιείται και μετά την αποκατάσταση της βλάβης Η εταιρεία οφείλει να υποβάλλει μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου κάθε έτους, ετήσια απολογιστική έκθεση στην σχετικά με την τήρηση και εφαρμογή των υποχρεώσεων της που θα απορρέουν από την Απόφαση ΕΠΟ. Επιπλέον, κάθε έτος στις 20 Φεβρουαρίου οφείλει να υποβάλει Ετήσια Έκθεση παραγωγής αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις των 9 και 10 σχετ. ΚΥΑ καθώς και στοιχεία που αφορούν στην τήρηση του μητρώου διαχείρισης αποβλήτων Η εταιρία θα πρέπει να υποβάλει, σε δύο αντίγραφα, στη ΔΙΠΕΧΩΣΧ ΚΜ συμπληρωμένο το Διαχειριστικό Σχέδιο Αποβλήτων σύμφωνα με την ΑΠ: οικ /3628/ εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ Η εταιρία υποχρεούται : να ανταποκρίνεται σε κάθε αίτημα των αρμοδίων αρχών για χορήγηση στοιχείων που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων και γενικότερα ζητήματα προστασίας περιβάλλοντος. να συμμορφώνεται σε συστάσεις-υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύνολο των Αδειών που διαθέτει. 12 Χρονικό διάστημα ισχύος της Απόφασης Ε.Π.Ο Η Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων να ισχύει για 10 χρόνια από την έκδοσή της με την προϋπόθεση ότι θα ισχύουν όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην εγκεκριμένη Μ.Π.Ε. και δεν έρχονται σε αντίθεση με τα όσα ορίζει η Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων Μεταβολή βασικών τεχνικών χαρακτηριστικών της δραστηριότητας, όπως αυτά περιγράφονται στην Μ.Π.Ε., με τους όρους και περιορισμούς της Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων είναι δυνατή μόνο εφόσον δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και μόνο ύστερα από σχετική έγκριση της ΔΙΠΕΧΩΣΧ ΚΜ Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται νέα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. 12 Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος, ή οχλήσεις έντονης δυσοσμίας ή παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί στην Μ.Π.Ε., η ΔΙΠΕΧΩΣΧ ΚΜ όπως επίσης και η Αδειοδοτούσα Αρχη. μπορούν να επιβάλουν πρόσθετους περιβαλλοντικούς όρους ή να μεταβάλουν τους αρχικούς σύμφωνα με το άρθρο 2 (παρ. 7) του Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α/ ) Η εγκεκριμένη Μ.Π.Ε. καθώς και η ΑΕΠΟ θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της μονάδας και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδια ελεγκτική αρχή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 19

20 12.3 Η εφαρμογή των ανωτέρω περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία της δραστηριότητας. Η μη τήρηση των ανωτέρω όρων, η εκτέλεση εργασιών καθ υπέρβαση των όρων και προϋποθέσεων της Απόφασης Ε.Π.Ο. και των όσων αναφέρονται στην εγκεκριμένη Μ.Π.Ε. και η πρόκληση ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος συνεπάγονται κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/86 όπως αυτός ισχύει σήμερα, πέρα από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας Η Απόφαση Ε.Π.Ο. δεν απαλλάσσει τον υπεύθυνο του εργοστασίου να εφοδιαστεί και με άλλες άδειες και εγκρίσεις που προβλέπονται από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Ο Πρόεδρος της Mητροπολιτικής Επιτροπής της M.Ε. Θεσσαλονίκης Τα Μέλη Τζόλλας Μιχάλης (όπως αναφέρονται ανωτέρω) 20

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 132

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 132 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 83

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 83 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 10 Αριθμ. Συνεδρίασης 10 η /25.05.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 63

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 10 Αριθμ. Συνεδρίασης 10 η /25.05.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 63 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /04.07.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 87

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /04.07.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 87 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας ΑΡΓΥΡΩ ΛΑΓΟΥΔΗ Δρ. Χημικός TERRA NOVA ΕΠΕ περιβαλλοντική τεχνική συμβουλευτική ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 11/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 15 Οκτωβρίου 2015 Αρ. Πρωτοκόλλου (Εξερχομένου): 413416 (408)

Ημερομηνία: 15 Οκτωβρίου 2015 Αρ. Πρωτοκόλλου (Εξερχομένου): 413416 (408) Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ Δρ. Χημικός Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 12/14-11-2011 Αριθμός Απόφασης 75/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 12/14-11-2011 Αριθμός Απόφασης 75/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 12/14-11-2011 Αριθμός Απόφασης 75/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 14 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 62

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 62 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 69

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 69 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

Δ10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/12/2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 6916 / 4588/ ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕ ΙΝΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟ ΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν.

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Αποσκοπεί στην εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (Α 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 11/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σχετ. : 835 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 ο : Έκφραση άποψης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Νέα μονάδα παραγωγής ξυλοκάρβουνου, ιδιοκτησίας Διβινή Θρασύβουλου,

ΘΕΜΑ 3 ο : Έκφραση άποψης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Νέα μονάδα παραγωγής ξυλοκάρβουνου, ιδιοκτησίας Διβινή Θρασύβουλου, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 8/09-09-2011 Αριθμός Απόφασης 53/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 09 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση αποβλήτων

Διαχείριση αποβλήτων Διαχείριση αποβλήτων Καθ. Μ. Λοϊζίδου Μονάδα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τομέας Χημικών Επιστημών Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο email: mloiz@orfeas.chemeng.ntua.gr website:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 15 Αριθμ. Συνεδρίασης 15 η /18.07.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 97

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 15 Αριθμ. Συνεδρίασης 15 η /18.07.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 97 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 15 Αριθμ. Συνεδρίασης 15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /17.05.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 53

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /17.05.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 53 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 6/12-07-2011 Αριθμός Απόφασης 33/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 6/12-07-2011 Αριθμός Απόφασης 33/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 6/12-07-2011 Αριθμός Απόφασης 33/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 12 Ιουλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 17 Αριθμ. Συνεδρίασης 17 η /05.08.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 110

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 17 Αριθμ. Συνεδρίασης 17 η /05.08.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4000, 3.6.2005 2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Αριθμός 271 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Αρ. 106(1)/2002) Διάταγμα με βάση το άρθρο S(l)(t) Ο Υπουργός, Γεωργίας, Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Απόσπασμα Πρακτικού 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 13/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 22 Αριθμ. Συνεδρίασης 22 η /11.12.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 136

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 22 Αριθμ. Συνεδρίασης 22 η /11.12.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 136 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 96

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 96 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Γενικό Πλαίσιο Σύντομη παρουσίαση του ELINA project Πετρελαιοειδή Απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /5-10-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /5-10-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /5-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1002/2015 ΘΕΜΑ: 28 ο Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Συνολικά η ΜοΠΑΚ θα επεξεργάζεται το σύνολο των παραγόμενων αποβλήτων των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου ( τόνους/ έτος).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Συνολικά η ΜοΠΑΚ θα επεξεργάζεται το σύνολο των παραγόμενων αποβλήτων των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου ( τόνους/ έτος). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ : ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΠΑΚ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/18-04-2011 Αριθμός Απόφασης 6/2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/18-04-2011 Αριθμός Απόφασης 6/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/18-04-2011 Αριθμός Απόφασης 6/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 18 Απριλίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της εταιρίας «ΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» από Αποστακτήριο σε Αποστακτήριο και Οινοποιείο κατόπιν κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης, που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες, παραβάσεις, πρόστιμα

Μονάδες, παραβάσεις, πρόστιμα Ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων Δρ. Κων/νος Τριάντης, υπέγραψε επιβολή προστίμων, μετά από εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, σε 12 μονάδες, συνολικού ύψους 373.450 ευρώ. Τα πρόστιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 5: Στερεά απόβλητα και Αστική Ρύπανση (Μέρος 2 ο ) Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-09-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4148/99295 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη

Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη Τα κύρια οργανικά απόβλητα που παράγονται στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης είναι: Απόβλητα από τη λειτουργία σφαγείων Απόβλητα από τη λειτουργία ελαιουργείων Απόβλητα από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1/23-01-2012 Αριθμός Απόφασης 6/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 23 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. ΚΑΙ Ε.Ε. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Συνολικά η ΜοΠΑΚ θα επεξεργάζεται το σύνολο των παραγόμενων αποβλήτων των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου ( τόνους/ έτος).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Συνολικά η ΜοΠΑΚ θα επεξεργάζεται το σύνολο των παραγόμενων αποβλήτων των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου ( τόνους/ έτος). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ : ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΠΑΚ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΟ: Εναπόθεση σε αδειοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης και αξιοποίησης προιόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ. Αριθ.Πρωτ: 35163/5-10-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ. Αριθ.Πρωτ: 35163/5-10-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 35163/5-10-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς ανακοινώνει ότι το γραφείο προμηθειών του Δήμου προτίθεται να προβεί στην ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ζαφείρης M.Sc.

Χρήστος Ζαφείρης M.Sc. Χρήστος Ζαφείρης M.Sc. Υπεύθυνος Δέσμης Έργων Βιοαερίου Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας 19 ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνα, 190 09 Πικέρμι Τηλ: 210 6603261, e-mail: czafir@cres.gr

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 12/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 12/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 12/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 25/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Απόψεις επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 3 Ο «Τροποποίηση του μέρους «Δ) Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (προσωποπαγείς θέσεις)»

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Κάτια Λαζαρίδη Επίκουρη Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο klasaridi@hua.gr 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΚΟΠΟΣ Οδηγία 1999/31/ΕΚ για την Υγειονοµική Ταφή Εναρµόνιση Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8647420, φαξ: 210-8665988 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 27-01-2017 Αριθμ. Πρωτ.: οικ.175 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Συνολικά η ΜοΠΑΚ θα επεξεργάζεται το σύνολο των παραγόμενων αποβλήτων των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου ( τόνους/ έτος).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Συνολικά η ΜοΠΑΚ θα επεξεργάζεται το σύνολο των παραγόμενων αποβλήτων των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου ( τόνους/ έτος). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ : ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΠΑΚ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Έργων Βιοαερίου στην Κρήτη

Ανάπτυξη Έργων Βιοαερίου στην Κρήτη Ανάπτυξη Έργων Βιοαερίου στην Κρήτη Ομιλητής: Αντώνης Πουντουράκης, MSc Μηχανικός Περιβάλλοντος Εμπορικός Διευθυντής Plasis Τεχνική - Ενεργειακή Χανιά Νοέμβριος 2015 Plasis Τεχνική-Ενεργειακή Δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΠΡΟΣ: Π. Α. «Χορήγηση βεβαίωσης καταλληλότητας για την αδειοδότηση εγκαταστάσεων μεταποίησης φυτικών προϊόντων»

Αθήνα, ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΠΡΟΣ: Π. Α. «Χορήγηση βεβαίωσης καταλληλότητας για την αδειοδότηση εγκαταστάσεων μεταποίησης φυτικών προϊόντων» Αθήνα, 30-7-2008 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11699 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ: Π. Α. Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ: 11526 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ν7ΛΛ-1Α8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β44Ν7ΛΛ-1Α8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 15 Ο «Γνωμοδότηση για την εγκατάσταση εργαστηρίου οινοποιείας & εμφιάλωσης οίνων στην επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 3 Αριθμ. Συνεδρίασης 3 η /18.02.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 26

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 3 Αριθμ. Συνεδρίασης 3 η /18.02.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα 1. Γενικές απαιτήσεις για τη χρήση ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων ως καυσίμων

Τμήμα 1. Γενικές απαιτήσεις για τη χρήση ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων ως καυσίμων Τα παραρτήματα III και XVI του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/ 2011 τροποποιούνται ως εξής: 1. Το παράρτημα III τροποποιείται ως εξής: α) Ο τίτλος του παραρτήματος III αντικαθίσταται από τον ακόλουθο τίτλο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Οδός Δάφνη-Ε.Ο.111, τμήμα Κεραμιδιά-Εφύρα, Χ.Θ:0+000-Χ.Θ:4+228.78» Ν.Α.Ηλείας.

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Οδός Δάφνη-Ε.Ο.111, τμήμα Κεραμιδιά-Εφύρα, Χ.Θ:0+000-Χ.Θ:4+228.78» Ν.Α.Ηλείας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤOΣ Πάτρα: Αρ. πρωτ: Σχετ.: 14.01.2010 202/3989 12964/17.12.2009 8910/25.8.2009 Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 66

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 66 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ:Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της Βιοτεχνίας κατασκευής μερών και εξαρτημάτων ειδών μεταφορών και μηχανημάτων, κατασκευής και επισκευής ρυμουλκούμενων οχημάτων (τρέιλερ) φερομένης ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Διαχείριση Αγροτοβιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Αποβλήτων

Εναλλακτική Διαχείριση Αγροτοβιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Αποβλήτων Εναλλακτική Διαχείριση Αγροτοβιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Αποβλήτων Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Διαχείριση Στερεών Υπολειμμάτων & Υγρών Αποβλήτων Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /11.05.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 52

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /11.05.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 52 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 10/23-09-2011 Αριθμός Απόφασης 60/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 10/23-09-2011 Αριθμός Απόφασης 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 10/23-09-2011 Αριθμός Απόφασης 60/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 23 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

1. Ράρρας Φώτιος 2. Μπαλτά Σταυρούλα 3. Χανδόλιας Απόστολος 4. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος 5. Κούργιας Φώτιος 6. Μπούτσικος Νικόλαος

1. Ράρρας Φώτιος 2. Μπαλτά Σταυρούλα 3. Χανδόλιας Απόστολος 4. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος 5. Κούργιας Φώτιος 6. Μπούτσικος Νικόλαος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ Αριθμ. Απόφ. 16/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 05/17-04-2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού. Ανθεμούντα WATER AGENDA

Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού. Ανθεμούντα WATER AGENDA Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα WATER AGENDA Κεφάλαιο Ι - Γενικές Διατάξεις Άρθρο 1- Στόχοι Πρωτοκόλλου 1. Η εφαρμογή των δεσμεύσεων για την προστασία και

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακή Εργασία : πόλη των Σερρών

Θέμα Πτυχιακή Εργασία : πόλη των Σερρών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Γεωπληροφορική και Τοπογραφία Θέμα Πτυχιακή Εργασία : Διαχείριση Αστικών Απορριμμάτων στην πόλη των Σερρών Επιμέλεια: Γκότσικα

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμικό εργαλείο που αποτελεί το κυριότερο μέσο αξιολόγησης των επιπτώσεων διαφόρων έργων και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8647420, φαξ: 210-8665988 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 27-01-2017 Αριθμ. Πρωτ.: οικ.174 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Είδη πρώτων υλών Αγροτικού τομέα Κτηνοτροφικού τομέα Αστικά απόβλητα Αγροτικός

Διαβάστε περισσότερα

2.4 Ρύπανση του νερού

2.4 Ρύπανση του νερού 1 Η θεωρία του μαθήματος με ερωτήσεις 2.4 Ρύπανση του νερού 4-1. Ποια ονομάζονται λύματα; Έτσι ονομάζονται τα υγρά απόβλητα από τις κατοικίες, τις βιομηχανίες, τις βιοτεχνίες και τους αγρούς. 4-2. Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Απορριμμάτων

Διαχείριση Απορριμμάτων Διαχείριση Απορριμμάτων Βιβλιογραφικές πηγές Περιβαλλοντική Τεχνολογία, 2008, Α. Ανδρεαδάκης κ.α., Κεφάλαιο 7, Εκδόσεις Συμμετρία (κατά κύριο λόγο) Introduction to Environmental Engineering and Science,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή απορριµµάτων µε το σύστηµα «πόρτα-πόρτα»

Συλλογή απορριµµάτων µε το σύστηµα «πόρτα-πόρτα» 1 Συλλογή απορριµµάτων µε το σύστηµα «πόρτα-πόρτα» 2 Κάδοι για τη συλλογή των απορριµµάτων Οι κάδοι που µοιράστηκαν στα πρώτα πιλοτικά σπίτια είναι τέσσερις µεγάλοι κάδοι χωρητικότητας 120 λίτρων καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Δ10. Ημερομηνία: 14 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτοκόλλου (Εξερχομένου): 382378 (386)

Δ10. Ημερομηνία: 14 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτοκόλλου (Εξερχομένου): 382378 (386) Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou.

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou. Β Ι Ο Μ Α Ζ Α Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ευνοϊκές ρυθμίσεις αδειοδότησης και τιμολόγησης Ν. 3468/2006 Ν. 3851/2010 (αναθεώρηση Ν. 3468/2006)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κυρκίτσος Φίλιππος, Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης Ημερίδες για την κομποστοποίηση Στους Δήμους Καβάλας & Αλεξανδρούπολης 22-23

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί επιχειρήσεων... 2 1.2. Σκοπός... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ... 2 2.1. Διαδικασία αδειοδότησης (ως προς την Υγειονομική Υπηρεσία)...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός είναι η διαδικασία με την οποία εκτιμώνται και αντιμετωπίζονται οι συνέπειες που προκαλούνται από τα έργα και

Διαβάστε περισσότερα

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ : ΣΤΟΧΟΙ - ΟΡΟΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /25.07.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 95

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /25.07.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 95 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 19180/16 Σχετ.: /15, 22636/15, /15 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 19180/16 Σχετ.: /15, 22636/15, /15 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Τηλέφωνο Fax Πληροφορίες Πολυτεχνείου 4, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων»

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» 2η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων & Ποτών FOOD EXPO GREECE Γαλακτοκομία Τυροκομία: η επόμενη 10ετία Κυριακή 15 Μαρτίου 2015 «Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» ΠΕΞΑΡΑ Ε.-ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ,M.Sc. Π.Δ.Α-Τμήμα Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 6 Αριθμ. Συνεδρίασης 6 η /03.04.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 51

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 6 Αριθμ. Συνεδρίασης 6 η /03.04.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 51 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης Eυτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr Αθήνα οι µονάδες αφαλάτωσης εντάσσονται στην κατηγορία «Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» Η Ίδρυση και η Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00 π. μ, η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης /2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης /2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης /2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

INTERGEO ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

INTERGEO ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ INTERGEO ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ INTERGEO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΛΥΟΣ (ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Διαβάστε περισσότερα