Βιογραφικό ςημείωμα Λιάκος Λεωνίδας, Γεωγράφος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βιογραφικό ςημείωμα Λιάκος Λεωνίδας, Γεωγράφος"

Transcript

1 Βιογραφικό ςημείωμα Λιάκος Λεωνίδας, Γεωγράφος 1. Προςωπικά ςτοιχεία Ημερομθνία: Επώνυμο: Λιάκοσ Όνομα: Λεωνίδασ Ημερομηνία γζννηςησ: Τόποσ Γζννηςησ: Ιωάννινα Υπηκοότητα: Ελλθνικι Οικογενειακή κατάςταςη: Ζγγαμοσ Στρατιωτικζσ υποχρεώςεισ: Εκπλθρωμζνεσ vcard QR code: 2. Στοιχεία επικοινωνίασ Διεφθυνςη κατοικίασ: Κ. Καραμανλι 81, Παραμυκιά Θεςπρωτίασ, Σ.Κ Τηλζφωνα: (& fax), Προςωπική ιςτοςελίδα: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Skype: leonidas.liakos LinkedIn: https://gr.linkedin.com/in/leonidasliakos 3. Σπουδέσ Πτυχίο ( ): Πανεπιςτιμιο Αιγαίου, τμιμα Γεωγραφίασ, Λίαν Καλϊσ (7,75), Ημερομθνία κτιςθσ: 15/12/2000. (Πτυχιακή εργαςία: Μεταβολζσ τησ Απαςχόληςησ και του Ακαθάριςτου Εθνικοφ Προϊόντοσ του Νομοφ Θεςπρωτίασ κατά τισ περιόδουσ και Μελζτη των μεταβολϊν με την Μζθοδο τησ Ανάλυςησ Απόκλιςησ-Συμμετοχήσ (Shift-Share Analysis) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευςησ ( ): Msc Χωροταξία, Πολεοδομία και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ, τμιμα Μθχανικϊν Χωροταξίασ, Πολεοδομίασ και Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ, Λίαν Καλϊσ (8,4), Ημερομθνία κτιςθσ: 31/10/2001. (Πτυχιακή εργαςία: Τάςεισ Μεταβολήσ τησ Απαςχόληςησ ςτουσ Νομοφσ τησ Ελλάδασ) Γενικό Λφκειο Παραμυκιάσ, /9

2 4. Επαγγελματική εμπειρία 01/04/ /10/2015: Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ, "Διαςφνδεςη του Server με τα GPS που ζχουν εγκαταςταθεί ςτισ κτηνοτροφικζσ εκμεταλλεφςεισ του δείγματοσ ςτη Θεςςαλία και την αποθήκευςη των δεδομζνων ςε GIS βάςη δεδομζνων" ςτα πλαίςια του ερευνητικοφ ζργου με τίτλο «LACTIMED-GT5», Βόλοσ 01/11/ /03/2015: Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ, "Χωρική ανάλυςη υπηρεςιϊν πρωτοβάθμιασ φροντίδασ υγείασ ςτην ελληνική επικράτεια και υποςτήριξη αποφάςεων επαναχωροθζτηςησ με βάςη τισ ανάγκεσ του πληθυςμοφ", (Ανάπτυξθ Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ, Εφαρμογι μεκοδολογιϊν χωροκζτθςθσ), Βόλοσ : Πανεπιςτήμιο Αιγαίου, "Συμμετοχή ςτην ανάπτυξη θεματικϊν βάςεων δεδομζνων για την χαρτογράφηςη του ςφνολο των ορίων παραδοςιακϊν οικιςμϊν και τον υπολογιςμό βαςικϊν δεικτϊν του ΕΠ Προγράμματοσ «Παραδοςιακοί Οικιςμοί ςτο Αιγαίο Παράγοντεσ μεταβολήσ του χαρακτήρα των Παραδοςιακϊν Οικιςμϊν ςτο Αιγαίο», Μυτιλινθ 2013: Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ, Υποδομή Γεωχωρικϊν Πληροφοριϊν (Spatial Data Infrastructure)- Εφαρμογή διαδικτυακήσ χαρτογράφηςησ, Βόλοσ. 2009: Η Εφορεία Προϊςτορικών και Κλαςικών Αρχαιοτήτων (Η ΕΚΠΑ), Ψηφιοποίηςη τοπογραφικϊν χαρτϊν, διόρθωςη ςχεδίων και χρήςη Συςτημάτων Γεωγραφικϊν Πληροφοριϊν (GIS) για τισ ςωςτικζσ αναςκαφζσ ςτο Κανόνι Κζρκυρασ, Κζρκυρα. 2009: ΛΒ Εφορεία Προϊςτορικών και Κλαςικών Αρχαιοτήτων (ΛΒ ΕΚΠΑ), Προμήθεια ψηφιακϊν γεωμορφολογικϊν χαρτϊν, Ηγουμενίτςα. 2008: ΛΒ Εφορεία Προϊςτορικών και Κλαςικών Αρχαιοτήτων (ΛΒ ΕΚΠΑ), Δημιουργία εφαρμογήσ παρουςίαςησ αρχαιολογικϊν δεδομζνων από CD για το ζργο «Ιςτορικόσ και Αρχαιολογικόσ Άτλασ Ελληνοαλβανικήσ μεθορίου», Ηγουμενίτςα. 14/12/ /8/2008: ΛΒ Εφορεία Προϊςτορικών και Κλαςικών Αρχαιοτήτων (ΛΒ ΕΚΠΑ), υγγραφι επιςτθμονικϊν κειμζνων και χαρτογραφιςεισ με GIS για το ζργο: «Ιςτορικόσ και Αρχαιολογικόσ Άτλασ Ελληνοαλβανικήσ μεθορίου», Ηγουμενίτςα. 2007: ΛΓ Εφορεία Προϊςτορικών και Κλαςικών Αρχαιοτήτων (ΛΓ ΕΚΠΑ), Σχεδιαςμόσ, δημιουργία και παραμετροποίηςη εφαρμογήσ διαχείριςησ χωρικϊν και περιγραφικϊν αρχαιολογικϊν δεδομζνων (GIS), Πρζβεηα.., 2006: Η Εφορεία Προϊςτορικών και Κλαςικών Αρχαιοτήτων (Η ΕΚΠΑ), Εφαρμογή διαχείριςησ δεδομζνων πολιτιςτικοφ και αρχαιολογικοφ υλικοφ- Ηλεκτρονικόσ ψηφιακόσ αρχαιολογικόσ χάρτησ (GIS), Ηγουμενίτςα. 05/08/ /02/2006: Ε Κυνηγετική Ομοςπονδία Ηπείρου-Κζρκυρασ (Η ΕΚΟΗ), Θθροφφλακασ, Θεςπρωτία. 17/5/ /05/2005: GeoValues Ε.Ε., Ανάπτυξθ εφαρμογϊν Γεωγραφικϊν υςτθμάτων Πλθροφοριϊν (GIS) για τθν διαχείριςθ Πολεοδομικϊν 2/9

3 ςτοιχείων, δικτφων κοινισ ωφζλειασ διμων, οικιςμϊν κλπ. υγκροτθμάτων, Ακινα. 13/10/ /03/2004: Epsilon SA, Γεωγραφικά υςτιματα Πλθροφοριϊν (FALK: Δθμιουργία ψθφιακϊν δεδομζνων, C4I: προγραμματιςμόσ Geoprocessing, INFOTE: δθμιουργία πολεοδομικϊν χαρτϊν, POLICE: ψθφιακά δεδομζνα για εφαρμογζσ αςφαλείασ). Επιπλζον, εκπονϊ Μελζτεσ Περιβαλλοντικών Επιπτώςεων και ςχεδιάηω ιςτοςελίδεσ ςτα πλαίςια τθσ ευρφτερθσ επαγγελματικισ μου δραςτθριότθτασ. 3/9

4 5. Εκπαιδευτική προώπηρεςία Ζχω διδάξει ςτα παρακάτω εκπαιδευτικά ιδρφματα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου-Σμιμα Σουριςτικϊν Επιχειριςεων ( , μακιματα: Σουριςτικι Γεωγραφία Ι & ΙΙ), Οργανιςμόσ Τουριςτικήσ Εκπαίδευςησ και Κατάρτιςησ (ΟΤΕΚ),, Μακιματα: 1. Επαγγελματικι Αγωγι, 2. Σουριςτικι Γεωγραφία, Περίοδοι: α. 15/12/ /02/2006, Διάρκεια: 54 ϊρεσ, β. 01/12/ /02/2007, Διάρκεια: 42 ϊρεσ. ΙΕΚ Χαλανδρίου, μάκθμα: Εγχειρίδια ΤΜΕ-Ερωτθματολόγια, 13/3/ /04/2004, Διάρκεια: 30 ϊρεσ., ΙΔΕΚΕ-Ινςτιτοφτο Διαρκοφσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων Ηγουμενίτςασ, μάκθμα: Διαχείριςθ Τδάτινων Πόρων, Περίοδοσ: 15/01/ /2/2008, Διάρκεια: 25 ϊρεσ., ΙΕΚ Ηγουμενίτςασ, Ειδικότθτα: Σεχνικόσ Σοπογραφικϊν Εφαρμογϊν Μακιματα: 1. Γεωγραφικά υςτιματα Πλθροφοριϊν (GIS) (Περίοδοσ: 16/02/ /06/2007, Διάρκεια: 42 ϊρεσ), 2. Αυτοματοποιθμζνθ και Θεματικι Χαρτογραφία, (Περίοδοσ: 02/10/ /02/2007, Διάρκεια: 56 ϊρεσ), 3. Ψθφιδωτό ΓΠ (Περίοδοσ: 18/02/ /06/2008, Διάρκεια: 70 ϊρεσ). 4/9

5 6. Συνέδρια - Δημοςιεύςεισ Tsilimigkas G., Liakos L., Chatzikonstantinou A., 2014, Spatial configuration of soil sealing: Cyclades islands case study. In 1st International Geomatics Applications GEOMAPPLICA Conference, Skiathos, Greece, September Liakos L., Tsilimigkas G., Chatzikonstantinou A., 2014, Legal framework spatial database for architectural heritage. FOSS application in Aegean islands traditional settlements. In 1st International Geomatics Applications GEOMAPPLICA Conference, Skiathos, Greece, September Tsilimigkas G., Chatzikonstantinou A., Liakos L., 2014, Transformation factors of traditional settlements on the islands of the Aegean Sea. Mykonos case study. In the 12th International Conference on Urban History Session: Managing Change in Historic Settlements, European Association for Urban History (EAUH) Nova University of Lisbon, Portugal; September 2014 Λιάκοσ Λ., Σςιλιμίγκασ Γ., Χατηθκωνςταντίνου Α., 2014, Ανάπτυξη QGIS plugin για την διαχείριςη του θεςμικοφ πλαιςίου των Παραδοςιακϊν οικιςμϊν των νηςιϊν του Αιγαίο, FOSSCOMM 2014, ΣΕΙ τερεάσ Ελλάδασ, Λαμία Λιάκοσ Λ., 2011, Python, διανυςματικά δεδομζνα και η βιβλιοθήκη ogr, 1 θ υνάντθςθ Ελλινων Χρθςτϊν GRASS and GFOSS, HellasGI, ΕΛ/ΛΑΚ, ΣΜΧΠΑ-Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ, ΣΕΙ ερρϊν, ελλθνικό παράρτθμα του OSGeo, Αργαλαςτι Πθλίου, 17-19/6/2011. Λιάκοσ Λ., 2010, α) Χαρτογράφηςη των γεφυριϊν τησ Ηπείρου, β) Online μετατροπή ςυντεταγμζνων από Hatt ςε ΕΓΣΑ '87, GeoDataCamp 2010: ανοικτι ςυνάντθςθ χρθςτϊν, εκελοντϊν πολιτϊν, ΟΚΧΕ, Ακινα, (Παρουςίαςθ μζςω video, ιςτοςελίδα ςυνεδρίου: Camp2010). Λιάκοσ Λ., 2010, Εφαρμογή των Συςτημάτων Γεωγραφικϊν Πληροφοριϊν ανοικτοφ κϊδικα ςτην αρχαιολογίa, υνζδριο ΕΛ/ΛΑΚ: Επιχειρθματικότθτα, Δθμόςιοσ τομζα, Εκπαίδευςθ και Ζρευνα, Εταιρεία Ελεφκερου Λογιςμικοφ/Λογιςμικοφ Ανοικτοφ Κϊδικα, Εκνικό Μετςόβειο Πολυτεχνείο, Ακινα. Λιάκοσ Λ., Βαςιλειάδθσ., 2008, Προςδιοριςµόσ τησ περιοχήσ εκµετάλλευςησ και των διαδροµϊν µμετακίνηςησ των αρχαίων οικιςµϊν τησ Θεςπρωτίασ και τησ Νότιασ Αλβανίασ χρηςιµοποιϊντασ την ανάλυςη επιφάνειασ κόςτουσ και το Μοντζλο Xtent., 10 ο Εκνικό υνζδριο 5/9

6 Χαρτογραφίασ: «H Χαρτογραφία τθσ Ηπειρωτικισ Περιφζρειασ Όρια Φραγµοί Άξονεσ- Πρότυπα Ποιότθτα», Χαρτογραφικι Επιςτθμονικι Εταιρεία Ελλάδασ, Ιωάννινα. Λιάκοσ Λ., Ριγινοσ Γ., Δρόςου Δ., ακκάσ Δ., Βλαχοποφλου Ρ., 2008, Record documentation preservation promotion: Digital applications of the 33rd Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities for the management of archaeological data, Πρακτικά του διεκνοφσ ςυνεδρίου: Η Ψθφιακι Κλθρονομιά ςτο νζο περιβάλλον γνϊςθσ: κοινοί χϊροι & ανοικτζσ οδοί πρόςβαςθσ ςτθν πολιτιςμικι πλθροφορία, Διεφκυνςθ Εκνικοφ Αρχείου Μνθμείων, Ακινα. Λιάκοσ Λ., Καπακλισ Δ., Νοφςθ Ε., Φειδάσ Π., 2005, Εφαρμογζσ Διαχείριςησ Πολεοδομικήσ Πληροφορίασ και Τεχνικϊν Υποδομϊν ΟΤΑ (GEOVALUES GIS), Σα Γεωγραφικά υςτιματα Πλθροφοριϊν ςτθν Τπθρεςία του Πολίτθ (Νομαρχιακι και Σοπικι Αυτοδιοίκθςθ), HellasGIS (Ελλθνικι Εταιρεία Γεωγραφικϊν υςτθμάτων Πλθροφοριϊν), Ακινα. (Περιςςότερα ςτο: 7. Συμμετοχή ςτην ςυγγραφή βιβλίων Γ. Μεταλληνού (επιμ.), 2008, Ιστορικός -αρταιολογικός άτλας ελληνοαλβανικής μεθορίοσ (σσλλογικό έργο), Υποσργείο Πολιτισμού & ΛΒ ΕΠΚΑ, Αθήνα [σε έντσπη μορυή καθώς και ένα υηυιακό αντίτσπο σε CD-Rom]. (Σσμμετοτή: (α) ςτθν ομάδα ςυγγραφζων κειμζνων και (β) ςτθν παραγωγι των χαρτϊν (αποκλειςτικά)). 6/9

7 8. Επιμορφωτικά προγράμματα-πρακτική άςκηςη Ελλθνικι Εταιρεία Διοικιςεωσ Επιχειριςεων (ΕΕΔΕ), «Διεθνζσ εμπόριο και εξαγωγζσ ςτην πράξη», Ηγουμενίτςα, 05/09/ /09/2013 (διάρκεια:40 ϊρεσ). Κζντρο Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ τθσ ΓΕΒΕΕ, «Υγιεινή τροφίμων», Ηγουμενίτςα, 12/05/ /05/2010 (διάρκεια:50 ϊρεσ). ΙΔΕΚΕ-Ινςτιτοφτο Διαρκοφσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων Ηγουμενίτςασ, «Χρηματοοικονομική-Λογιςτική», Ηγουμενίτςα, 2008 (διάρκεια:50 ϊρεσ). ΙΔΕΚΕ-Ινςτιτοφτο Διαρκοφσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων Ηγουμενίτςασ, «Εκπαίδευςη αγροτϊν για την ανάληψη δράςεων ςτον δευτερογενή και τον τριτογενή τομζα τησ οικονομίασ» «Ηςίοδοσ», Ηγουμενίτςα, 2006 (διάρκεια:150 ϊρεσ). ΙΔΕΚΕ-Ινςτιτοφτο Διαρκοφσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων Ηγουμενίτςασ, «Καινοτομία-Επιχειρηματικότητα-Επιχειρήςεισ», Ηγουμενίτςα, 2005 (διάρκεια:50 ϊρεσ). ΙΔΕΚΕ-Ινςτιτοφτο Διαρκοφσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων Ηγουμενίτςασ, «Καινοτομία-Επιχειρηματικότητα-Επιχειρήςεισ», Ηγουμενίτςα, (διάρκεια:50 ϊρεσ). MARATHON DATA SYSTEMS, «14 η Πανελλαδική Συνάντηςη Χρηςτϊν των Γεωγραφικϊν Συςτημάτων Πληροφοριϊν ArcGis (ArcInfo-Arcview)», Ακινα, MARATHON DATA SYSTEMS, «Ειςαγωγή ςτο ArcGIS 8.3 (ArcInfo)», Ακινα, AUTODESK FORUM: Νζεσ εφαρμογζσ, εκπαίδευςθ, πραγματικά projects, Ακινα, Θερινι πρακτικι άςκθςθ, «Ενημζρωςη ςτισ διαδικαςίεσ προζγκριςησ χωροθζτηςησ, ζγκριςη περιβαλλοντικϊν όρων, κοινοτικά προγράμματα Life, Terra», Περιφζρεια Ηπείρου-Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ και Χωροταξίασ, Ιωάννινα, 01/07/ /08/ /9

8 9. Μελετητικά πτυχία Πτυχίο μελετθτι, Σάξθ:Α, Κατθγορία:27 (Περιβαλλοντικι), Αρ. μθτρϊου:18252, ΤΠΕΧΩΔΕ (ΓΓΔΕ)-Σμιμα Μθτρϊου Μελετθτϊν. 10. Ξένεσ Γλώςςεσ Αγγλικά: First Certificate in English, Cambridge, Γνώςεισ Η/Υ Πιςτοποιητικό γνώςεων: European Computer Driving Licence (ECDL) Core Certificate, 2007 (Βάςεισ Δεδομζνων, Βαςικζσ Ζννοιεσ Πλθροφορικισ, Επεξεργαςία Κειμζνου, Παρουςιάςεισ, Τπθρεςίεσ Διαδικτφου, Τπολογιςτικά Φφλλα, Χριςθ του Η/Τ και Διαχείριςθ Αρχείων). Χρήςη λειτουργικών ςυςτημάτων: MS Windows, GNU/Linux. Γλώςςεσ προγραμματιςμοφ: Python, php, Visual Basic.NET, Javascript, html, latex Ενδεικτική χρήςη λογιςμικών: GIS: - ARC/INFO WORKSTATION, ARC/VIEW 3.2,- ARC/GIS 8.x - 9.x (Geodatabases, Geoprocessing, Python)- GRASS -QGIS(Linux opensource GIS)- MapWindow (opensource GIS, προγραμματιςμόσ με VB.NET)- MapInfo Professional Web Mapping (UMN Mapserver)- udig, ogr,gdal, geoserver Βάςεισ Δεδομζνων: - MySQL, MSACCESS, Sqlite/Spatialite, POSTGRESQL/Postgis Επεξεργαςία εικόνασ: - Adobe Photoshop/Illustrator, GIMP, Inkscape, Scribus Ιςτοςελίδεσ: - Microsoft Frontpage,Dreamweaver - CMS (Joomla, Drupal, Wordpress) PHP CodeIgniter τατιςτικι Ανάλυςθ: - Statistica, SPSS, R 8/9

9 12. Μέλοσ Ενώςεων Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ Ελλινων Γεωγράφων Ελλάδασ (Ε.ΓΕΩ) από το Άλλα προςόντα Άδεια Οδιγθςθσ αυτοκινιτου β κατθγορίασ, Τπουργείο Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν 31/08/2008. Πιςτοποιθτικό Ενιαίου Φορζα Ελζγχου Σροφίμων (ΕΦΕΣ), Βαςικζσ αρχζσ ςτθν Τγιεινι και Αςφάλεια Σροφίμων, Ακινα, 15/06/ Κοινωνική δράςη Γραμματζασ του Περιβαλλοντικοφ υλλόγου Παραμυκιάσ Εκελοντισ αιμοδότθσ 15. Προςωπικά ενδιαφέροντα κάκι, μελιςςοκομία, προγραμματιςμόσ Τ/Η, ποδθλαςία, φυςαρμόνικα 9/9

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Βασίλης Παππάς, Καθηγητής Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα, 26500, τηλ. 2610 992937, Fax.

Διαβάστε περισσότερα

3rd Conference on Informatics in Education Θ Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ. Πρόγραμμα

3rd Conference on Informatics in Education Θ Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ. Πρόγραμμα 3rd Conference on Informatics in Education Θ Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ Πανεπιςτιμιο Πειραιώσ, 8-9 Οκτωβρίου 2011 Πρόγραμμα Σο ςυνζδριο CIE 2011 διοργανώνεται από το Σμιμα Πλθροφορικισ του Πανεπιςτθμίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤIΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟ ΕΤΟΣ 2001 ΕΚ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΤΕΕ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ 18,5.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤIΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟ ΕΤΟΣ 2001 ΕΚ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΤΕΕ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ 18,5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο Κοκκίνης Παναγιώτης Τηλέφωνο 6973230134 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο panoskok83@gmail.com Υπηκοότητα Ελληνική Ημερομηνία γέννησης Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ΑΔΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο: ΜΗΤΣΙΩΝΗΣ Όνοµα: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ηµεροµηνία γέννησης : 19/10/1966 Εθνικότητα: Ελληνική Εγγαµος: Ναι Τέκνα: 2 ιεύθυνση κατοικίας : Κόκλυζα Ηγουµενίτσας, Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ CV-SIDIROPOULOS.doclast Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1958, ΣΕΡΡΕΣ ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΕΓΓΑΜΟΣ, ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σεπτέμβριος 2007 σήμερα Μέλος ΣΕΠ στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Γραφικές Τέχνες Πολυμέσα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σεπτέμβριος 2007 σήμερα Μέλος ΣΕΠ στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Γραφικές Τέχνες Πολυμέσα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονομ/μο: Γεώργιος Δ. Στυλιαράς Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Πατρών Ταχ. διεύθυνση: Γ. Σεφέρη 2, Αγρίνιο

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Βιογραφικό Σημείωμα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Βιογραφικό Σημείωμα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΟΨΗ Προσωπικά Στοιχεία... 1 Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Ε. Ευαγγελίδης Ημερομηνία γέννησης/οικογ. κατάσταση: 4-10-1970 / Έγγαμος με δύο παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοµατεπώνυµο: Αδριανός Ρετάλης Όνοµα πατέρα: ηµήτριος Όνοµα µητέρας: Ευθαλία Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 Ε-mail: adrianr@meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ 14Θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ Α. ΡΩΤ. 556 ΜΥΤΙΛΘΝΘ, 14-03-2012 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο {ΡΑΟΧΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΥ ΤΘΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Λάζαρος Σαρηγιαννίδης

Λάζαρος Σαρηγιαννίδης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λάζαρος Σαρηγιαννίδης PhD. MSc Προσωπικές Πληροφορίες Ονοµατεπώνυµο: Λάζαρος Σαρηγιαννίδης Όνοµα Πατέρα: Ιωάννης Όνοµα Μητέρας: Δανάη Ηµεροµηνία Γέννησης: 10/10/1980 Οικογενειακή Κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ακινα, 25/06/2015 Αρ. Ρρωτ: 1/3309/141/23.06.2015 ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ Στο πλαίςιο του Υποζργου 7 με τίτλο «Εκπαιδευτικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΑΓΙΝΕΤΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΑΓΙΝΕΤΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΑΓΙΝΕΤΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Λαμία, Ιούλιος 2012 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κωνσταντίνος Μπαγινέτας Νικόλαος Λαμία,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σεμινάριο 20 ωρών (26-30/3) σε Διαχείριση Αποθεμάτων και Σύγχρονη Οργάνωση Αποθηκών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σεμινάριο 20 ωρών (26-30/3) σε Διαχείριση Αποθεμάτων και Σύγχρονη Οργάνωση Αποθηκών ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: ΓEΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ Διεύθυνση: Οδός Mυρτιάς, αρ. 8, Αγία Παρασκευή Αττικής T.K. 153 41 Tηλέφωνα: 210-6008246, 210-6036417, 6932-741188 FAX: 210-6399672

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, 4 ος όροφος, γραφ. 5, Καλλιθέα e-mail:bkefis@panteion.gr και vassiliskefis@yahoo.gr τηλ. γραφ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αράπογλου Ιωάννης ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Αράπογλου Ιωάννης ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΠΡΟΣΟΝΤΑ Αράπογλου Ιωάννης Κορυτσάς 14 Ν. Ηράκλειο, Αθήνα, 18535 Ελλάδα (30)-210-2817615, (30)-693 2273735 E-mail: yiannis@wideservices.gr, johnarapoglou@yahoo.gr Linkedin profile: http://gr.linkedin.com/in/yiannisarapoglou

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΕΡΜΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΕΡΜΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΕΡΜΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Επώνυµο : αφέρµος 2. Όνοµα : Ιωάννης 3. Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης : 11-08-1976, Αθήνα 4. Υπηκοότητα : Ελληνική 5. Στοιχεία Επικοινωνίας : Γαβαλάδων 7 71202 Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 27/08/08ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Εφαρμογζσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΘΔ) και Διαχείριςθσ Εκκλθςιαςτικισ Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ (ΔΕΑΡ)» Ανακζτουςα Αρχι: Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν Ρροχπολογιςμόσ: 4.620.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Μυτιλήνη 2009 1 ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Τηλ. Κέντρο Πανεπιστηµίου Αιγαίου Τηλ. 22510-36000 Fax: 22510-36099 Γραµµατεία Τµήµατος Γεωγραφίας Τηλ. 22510-36400

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικόλαος Σούμας 2 η Πάροδος Προφ. Ιωήλ, Φαραί Καλαμάτα - 24100 27210 65118 nsou@uop.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικόλαος Σούμας 2 η Πάροδος Προφ. Ιωήλ, Φαραί Καλαμάτα - 24100 27210 65118 nsou@uop.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικόλαος Σούμας 2 η Πάροδος Προφ. Ιωήλ, Φαραί Καλαμάτα 24100 27210 65118 nsou@uop.gr ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Υπηκοότητα : Ελληνική, Καναδική Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά, βασική γνώση Γαλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεύθυνση (-εις) Δημητρίου Γληνού 6 851 00 Ρόδος (Ελλάδα) Διεύθυνση (-εις) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Τηλέφωνο (-α) +30 2241066304

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα & Ανάλυση Συγγραφικού Έργου. Παλαιγεωργίου Γιώργος 01/06/2015

Βιογραφικό Σημείωμα & Ανάλυση Συγγραφικού Έργου. Παλαιγεωργίου Γιώργος 01/06/2015 2015 & Ανάλυση Συγγραφικού Έργου Παλαιγεωργίου Γιώργος 01/06/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα... 2 01. Προσωπικά Στοιχεία... 3 02. Σπουδέσ... 3 03. Ξένες Γλώσσες... 3 04. Eπιμόρφωση... 3 05. Yποτροφίες- Διακρίσεις...

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742

Βιογραφικό Σημείωμα. Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742 Βιογραφικό Σημείωμα Επώνυμο : ΔΕΛΗΘΕΟΥ Όνομα : Βασιλική Όνομα πατρός : Δημήτριος Διεύθυνση : Νεïγύ 29, 111 43 ΑΘΗΝΑ Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742 Κατεχόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αναστασία Κανδύλη. Πάτρα, 1 Φεβρουαρίου 2007. Διπλωματούχος Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αναστασία Κανδύλη. Πάτρα, 1 Φεβρουαρίου 2007. Διπλωματούχος Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αναστασία Ν. Κανδύλη Πάτρα, 1 Φεβρουαρίου 2007 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο Αναστασία Κανδύλη Όνομα πατέρα Νικόλαος Ημερομηνία γέννησης 1 Μαρτίου 1978 Τόπος γέννησης Αλεξανδρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3 ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, 2 0 1 3 1 Περιεχόμενα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 ΣΠΟΥΔΕΣ... 3 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ... 3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ... 4 α)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1954 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ 156 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1954 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ 156 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ. 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΒΑΖΑΚΙΔΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ΕΛΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1954 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: ΜΕΣΟΡΟΠΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Κοτσαρίνη Παναγιώτη. Πτυχιούχου Ηλεκτρονικής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Κοτσαρίνη Παναγιώτη. Πτυχιούχου Ηλεκτρονικής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Κοτσαρίνη Παναγιώτη Πτυχιούχου Ηλεκτρονικής ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΟΤΣΑΡΙΝΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 13 / 4 / 1970 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θέση Αναπληρωτής Καθηγητής Πληροφορικής Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Διεύθυνση Εργασίας ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 250 Πέτρου Ράλλη και Θηβών 250,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ιανουάριος 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα