3. Το Καταςτατικό τθσ Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ «ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΘΣ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3. Το Καταςτατικό τθσ Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ «ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΘΣ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ»."

Transcript

1 Ταχ. Διεφθυνςη : Κ. Ραλαιολόγου 9 ΚΑΒΑΛΑ : 5/2/2015 Ταχ. Κώδικασ : 65403, Καβάλα Τηλζφωνο : Α.ΡΩΤ.: 68 Φαξ : Http: Πληροφορίεσ : Ψυροφκθ Ελζνθ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΡΟΣΚΛΘΣΘΣ ΕΚΔΘΛΩΣΘΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΘ ΣΥΝΑΨΘ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΘΣ ΕΓΟΥ ΣΤΑ ΡΛΑΙΣΙΑ THΣ ΡΑΞΘΣ : «ΤΟΡΙΚΘ ΔΑΣΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΓΑΣΙΑΚΘ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ» με κωδικό ΟΡΣ «375465» Η «ΡΝΟΗ» ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ λαμβάνοντασ υπόψθ : 1. Τθν υπ. Αρικμ. Ρράξθ 1 15/1/2015 (κζμα 13 ο ) Συνεδρίαςθ του ΔΣ τθσ «ΡΝΟΗΣ» Σφλλογοσ για το Ραιδί και τθν Οικογζνεια για τθν πρόςκλθςθ εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ για τθν ςφναψθ ςυμβάςεων μίςκωςθσ ζργου ςτα πλαίςια τθσ πράξθσ «ΤΟΡΙΚΘ ΔΑΣΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΓΑΣΙΑΚΘ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ» με κωδικό ΟΡΣ «375465» 2. Τθν υπ αρ /4.2058/ Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ για τθν Κοινωνικι Ζνταξθ και τθν Κοινωνικι Οικονομία του Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ με τθν οποία εγκρίκθκε θ υλοποίθςθ τθσ Ρράξθσ «ΤΟΡΙΚΘ ΔΑΣΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΓΑΣΙΑΚΘ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ» με κωδικό ΟΡΣ «375465» από τθν Αναπτυξιακι Σφμπραξθ "ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΘΣ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ" 3. Το Καταςτατικό τθσ Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ «ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΘΣ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ». 4. Τθ με αρικμ. πρωτ /οικ.4.60/ ανοιχτι πρόςκλθςθ τθσ Γενικισ Γραμματζωσ Διαχείριςθσ Κοινοτικϊν και Άλλων πόρων, για υποβολι προτάςεων ςτο επιχειρθςιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ» του κεματικοφ άξονα προτεραιότθτασ 4 «πλιρθσ ενςωμάτωςθ του ςυνόλου του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςε μια κοινωνία ίςων ευκαιριϊν» όπωσ αυτι τροποποιικθκε με τθ με αρικμ. πρωτ /οικ.4.180/01/03/2012 όμοιά τθσ κακϊσ τον ςυνθμμζνο Οδθγό Εφαρμογισ για Δικαιοφχουσ. 5. Το Καταςτατικό τθσ «ΡΝΟΗΣ» Σφλλογοσ για το Ραιδί και τθν Οικογζνεια 6. Τθν υπ. Αρικμ. Ρράξθ 9 7/3/2013 (κζμα 4 ο ) Συνεδρίαςθ του ΔΣ τθσ «ΡΝΟΗΣ» Σφλλογοσ για το Ραιδί και τθν Οικογζνεια για τθν ςυμμετοχι ςτθν ΑΣ "ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΘΣ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ". 7. Τθν υπ. Αρικμ. Ρράξθ 9 7/3/2013 (κζμα 6 ο ) Συνεδρίαςθ του ΔΣ τθσ «ΡΝΟΗΣ» Σφλλογοσ για το Ραιδί και τθν Οικογζνεια ςφμφωνα με τθν οποία ζγινε ο οριςμόσ Μελϊν Τριμελοφσ Επιτροπισ για τθν διενζργεια διαγωνιςμϊν επιλογισ προςωπικοφ και υπεργολάβων ςτο πλαίςιο των πράξεων του Ε.Ρ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ» Σελίδα 1 από 28

2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Η «ΡΝΟΗ» ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ςτα πλαίςια τθσ ανωτζρω Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ και για τθν υλοποίθςθ τθσ Ρράξθσ «ΤΟΡΙΚΘ ΔΑΣΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΓΑΣΙΑΚΘ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ» με κωδικό ΟΡΣ «375465» ςυμμετζχει ςτισ υλοποίθςθ τθσ δράςθσ 7_3 ΡΑΟΧΘ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΡΟΣΤΘΙΚΤΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (Σ.Υ.Υ) ΣΕ 20 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ. Στα πλαίςια τθσ δράςθσ κα υλοποιθκοφν τα ακόλουκα: Ραροχι ςυνοδευτικϊν υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν ςε 20 ωφελοφμενουσ Ρραγματοποίθςθ 14 ατομικϊν ςυνεδριϊν / ωφελοφμενο Ρραγματοποίθςθ 6 ομαδικϊν ςυνεδριϊν / ωφελοφμενο Κατάρτιςθ 20 εκκζςεων αξιολόγθςθσ ωφελοφμενων Ραραπομπι 20 ωφελοφμενων ςτισ Δομζσ Συμβουλευτικισ Εργοδοτϊν, Απαςχόλθςθσ και Κοινωνικισ Επιχειρθματικότθτασ για περαιτζρω υποςτιριξθ και ςυμμετοχι τουσ ςτισ λοιπζσ δράςεισ τθσ Ρράξθσ Για τθν υλοποίθςθ των ανωτζρω ανακοινϊνει τθν πρόκεςθ ςφναψθσ ςυμβάςεων μίςκωςθσ ζργου με ςυνολικά τζςςερα (4) άτομα Συγκεκριμζνα για τθν υλοποίθςθ των ωσ άνω Δράςεων των δφο εγκεκριμζνων ζργων ανακοινϊνει ότι προτίκεται να ςυνεργαςτεί με ειδικοφσ ςυνεργάτεσ των παρακάτω ειδικοτιτων: Δφο (2) Κοινωνικοφσ Επιςτιμονεσ (Κοινωνιολόγουσ ΡΕ ι Ψυχολόγουσ ΡΕ ι Κοινωνικοφσ Λειτουργοφσ ΡΕ) Ζναν (1) Νομικό ΡΕ Ζναν (1) Οικονομολόγο ΡΕ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΟΥ ΔΙΑΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΟΥ Το ζργο που κα αναλάβουν οι ανωτζρω ςυνεργάτεσ κα αφορά τθν υποςτιριξθ ςτα ακόλουκα πεδία Συμβουλευτικισ: ΡΕΔΙΑ ΣΥΥ Ατομικζσ ΣΥΝΕΔΙΕΣ Ομαδικζσ ΔΙΕΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 2 0 ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ 2 0 ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 1 1 ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 2 0 ΚΑΛΛΙΕΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2 1 ΡΛΗΟΦΟΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΕΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1 2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΕΥΕΣΗΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 2 1 ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΑΦΙΚΟΥ, ΡΑΟΥΣΙΑΣΗ ΕΑΥΤΟΥ, ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΕΓΟΔΟΤΗ, ΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΕ ΕΓΑΣΙΑΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ 2 1 ΣΥΝΟΛΟ 14 6 Σελίδα 2 από 28

3 Το κάκε πεδίο ΣΥΥ περιλαμβάνει τα ακόλουκα: Διερεφνθςθ αναγκϊν Ανίχνευςθ αναγκϊν ςε πεδία ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ, επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ και κατάρτιςθσ Διάφορα προςωπικά κζματα Ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ Στιριξθ και ενκάρρυνςθ ωφελοφμενου Ανάπτυξθ αυτογνωςίασ Ενίςχυςθ τθσ αυτοπεποίκθςθσ Απαλλαγι από ςφνδρομα άγχουσ και προκαταλιψεων Αντιμετϊπιςθ ιδιαίτερων προβλθμάτων προςωπικότθτασ ατόμου Ανάπτυξθ κοινωνικϊν δεξιοτιτων Ανάπτυξθ αρμονικϊν διαπροςωπικϊν ςχζςεων Τεχνικζσ επικοινωνίασ (ακοφω ςκζφτομαι μιλϊ κλπ) Αποκωδικοποίθςθ τθσ γλϊςςασ του ςϊματοσ Ικανότθτα διάκριςθσ των αρμοδιοτιτων, κακθκόντων και υποχρεϊςεων ςτο πλαίςιο άςκθςθσ ενόσ ρόλου Διεκδίκθςθ δικαιωμάτων Αναγνϊριςθ των λακϊν και επιβράβευςθ των κετικϊν ςτοιχείων ςτο πλαίςιο άςκθςθσ εργαςιακϊν κακθκόντων Συμμετοχι ςε ςυηθτιςεισ και ςυλλογικζσ ενζργειεσ Διατφπωςθ προτάςεων και ανάπτυξθ επιχειρθματολογίασ Επαγγελματικόσ προςανατολιςμόσ Ανίχνευςθ επαγγελματικϊν & προςωπικϊν ικανοτιτων, δεξιοτιτων, κλίςεων και ενδιαφερόντων Αποτίμθςθ προςωπικοφ και επαγγελματικοφ παρελκόντοσ Στόχοι περαιτζρω εκπαίδευςθσ - κατάρτιςθσ Κακοριςμόσ ςτόχων Επεξεργαςία και κατάρτιςθ ατομικοφ πλάνου αναηιτθςθσ εργαςίασ Θζματα αυτό-απαςχόλθςθσ Θζματα απαςχόλθςθσ ςε εργοδότθ Καλλιζργεια και ανάπτυξθ επαγγελματικϊν δεξιοτιτων Ενεργθτικι επικοινωνία, ευελιξία και προςαρμοςτικότθτα ςτο χϊρο εργαςίασ Ανάπτυξθ ορκισ ςυμπεριφοράσ ςτισ επαγγελματικζσ ςχζςεισ Σελίδα 3 από 28

4 Ικανότθτα ςτθ λιψθ αποφάςεων Ικανότθτα ςυνεργαςίασ Ικανότθτα διαχείριςθσ χρόνου Διαπραγματευτικι ικανότθτα Δεξιότθτα χριςθσ πλθροφορικισ Ρλθροφόρθςθ για κεςμικά εργαςιακά κζματα Υποχρεϊςεισ και δικαιϊματα εργοδοτϊν Υποχρεϊςεισ και δικαιϊματα εργαηομζνων Είδθ ςυμβάςεων (εξαρτθμζνθσ εργαςίασ, πλιρουσ ι μερικισ απαςχόλθςθσ κλπ) Ρροχποκζςεισ ζγκυρθσ ςυμβάςεωσ Ρροςλιψεισ, απολφςεισ Μιςκοί, επιδόματα Υπερωρίεσ, ωράρια Μζςα και τρόποι κατοχφρωςθσ δικαιωμάτων (Επικεϊρθςθ Εργαςίασ, ΓΣΕΕ κλπ) Νομικό πλαίςιο ίδρυςθσ κοινωνικϊν επιχειριςεων Τεχνικζσ ανεφρεςθσ εργαςίασ Δικτφωςθ (ενεργοποίθςθ δικτφου γνωςτϊν / φίλων κλπ) Αυκόρμθτθ υποβολι υποψθφιότθτασ Ρροςωπικι επαφι Ανάγνωςθ και αποδελτίωςθ μικρϊν αγγελιϊν που δθμοςιεφονται ςτον τφπο Αναηιτθςθ εργαςίασ ςτο διαδίκτυο χριςθ πρακτικισ άςκθςθσ και εκελοντικισ εργαςίασ αξιοποίθςθ δομϊν Ρράξθσ, δθμόςιεσ υπθρεςίεσ απαςχόλθςθσ και άλλουσ φορείσ Σφνταξθ βιογραφικοφ, παρουςίαςθ εαυτοφ, προετοιμαςία για ςυνζντευξθ με εργοδότθ, προςομοίωςθ ςε εργαςιακό περιβάλλον Σφνταξθ βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι Ραρουςίαςθ εαυτοφ Σφνταξθ ςυνοδευτικισ επιςτολισ Χριςθ τθλεφϊνου Ρραγματοποίθςθ επαγγελματικισ ςυνζντευξθσ Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ παροχισ Συνοδευτικϊν Υποςτθρικτικϊν Υπθρεςιϊν για κάκε ωφελοφμενο, ςυντάςςεται Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ Ωφελοφμενου, ςτθν οποία αναφζρονται: οι υπθρεςίεσ που ζλαβε Σελίδα 4 από 28

5 τα δυνατά του ςθμεία (ικανότθτεσ, δεξιότθτεσ, κλίςεισ κλπ) τα αδφνατα ςθμεία του ωφελοφμενου και οι περαιτζρω υπθρεςίεσ που χρειάηεται (επιμόρφωςθ, κατάρτιςθ, επιπλζον ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ κλπ) Στθ ςυνζχεια, οι ωφελοφμενοι κα παραπζμπονται ςτισ Δομζσ Ενίςχυςθσ τθσ Επιχειρθματικότθτασ (δράςθ 10 ςχεδίου δράςθσ) Απαςχόλθςθσ και Κοινωνικισ Η επιλογι των ειδικοτιτων και των κφριων προςόντων επιλογισ πραγματοποιικθκε με βάςθ το φυςικό αντικείμενο των ζργων που καλοφνται οι ανάδοχοι να αναλάβουν. Η διάρκεια των ςυμβάςεων κα είναι ςφμφωνθ με τα οριηόμενα ςτο ιςχφον κάκε φορά κεςμικό πλαίςιο και ςε κάκε περίπτωςθ δεν μποροφν να ζχουν ιςχφ πζραν τθσ θμερομθνίασ ολοκλιρωςθσ του ςυνολικοφ ζργου. Ο Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ τθσ προβλεπόμενθσ δαπάνθσ για τισ ςυμβάςεισ μίςκωςθσ ζργου ανζρχεται ςε ,00 και κα καλυφκεί εκ ολοκλιρου από τθν χρθματοδότθςθ τθσ πράξθσ. Συγκεκριμζνα, ανά ειδικότθτα το αντικείμενο που κα αναλάβουν οι ςυνεργάτεσ τθσ εταιρείασ είναι : Α. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΡΙΣΤΘΜΟΝΕΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ ι ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ι ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΓΟΙ) Ρ.Ε. Το ενδεικτικό κόςτοσ, για κάκε Κοινωνικό Επιςτιμονα ανζρχεται ςε 3.000,00, πλζον ΦΡΑ, ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των νομίμων εξόδων και κρατιςεων κακϊσ και του κόςτουσ των αναλογοφντων αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν. Τα κφρια κακικοντα που κα αναλάβουν οι Κοινωνικοί Επιςτιμονεσ είναι θ εξατομικευμζνθ προςζγγιςθ ςτο πλαίςιο αξιολόγθςθσ των υποψθφίων και διάγνωςθσ των αναγκϊν τουσ μζςα από τθν διεξαγωγι 14 προςωπικϊν και 6 ομαδικϊν ςυνεντεφξεων ςυνεδριϊν κάκε υποψθφίου με τθ χριςθ κωδικοποιθμζνων ερωτθματολογίων, θ εξζταςθ των απαιτοφμενων ςτοιχείων για τθν αξιολόγθςθ των υποψθφίων, κακϊσ θ παροχι υπθρεςιϊν πλθροφόρθςθσ, και υποςτιριξθσ των ωφελουμζνων. Β. ΝΟΜΙΚΟΣ Ρ.Ε. Το ενδεικτικό κόςτοσ, για τον Νομικό, ανζρχεται ςε 3.000,00, πλζον ΦΡΑ,, ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των νομίμων εξόδων και κρατιςεων κακϊσ και του κόςτουσ των αναλογοφντων ειςφορϊν. Τα κφρια κακικοντα που κα αναλάβει ο Νομικόσ είναι παροχι ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ ςε κζματα: νομικά, εργαςιακά, διοικθτικά, κλπ ςτουσ ωφελουμζνουσ των προγραμμάτων. Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ (ΡΕ) Το ενδεικτικό κόςτοσ ανζρχεται ςτισ 3.000,00, πλζον ΦΡΑ, ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των νομίμων εξόδων και κρατιςεων κακϊσ και του κόςτουσ των αναλογοφντων ειςφορϊν. Ο Οικονομολόγοσ κα αναλάβει τον ζλεγχο και τθν πιςτοποίθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου των δράςεων που κα χρθματοδοτοφνται από τα ζργα, ζλεγχοσ τιρθςθσ τθσ ςχετικισ λογιςτικισ μερίδασ για κάκε ζργο, ςφνταξθ τεχνικϊν δελτίων ζργων/ υποζργων, ζλεγχοσ τιρθςθσ των κανόνων που προβλζπονται από τον ΚΒΣ, υπθρεςίεσ λογιςτικοφ ελζγχου, κλπ. Σελίδα 5 από 28

6 Οι ενδιαφερόμενοι πρζπει : 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ & ΡΟΥΡΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ Δικαίωμα υποβολισ ζχουν όλα τα φυςικά πρόςωπα που διακζτουν τα παρακάτω προςόντα: 2α. Γενικά Προςόντα Οι ενδιαφερόμενοι πρζπει : 1. Να είναι Ζλλθνεσ πολίτεσ Για όςουσ ζχουν αποκτιςει τθν ελλθνικι ικαγζνεια με πολιτογράφθςθ κα πρζπει να ζχει παρζλκει ζνα (1) τουλάχιςτον ζτοσ από τθν απόκτθςθ τθσ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ. Εξαίρεςθ: Δικαιοφνται να ςυμμετζχουν και πολίτεσ των κρατϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ενϊςεωσ (Ν. 2431/1996). Για τουσ πολίτεσ αυτοφσ απαιτείται θ γνϊςθ τθσ Ελλθνικισ γλϊςςασ ςε βακμό επαρκι για τθν άςκθςθ των κακθκόντων του οικείου κλάδου, θ οποία αποδεικνφεται με πιςτοποιθτικό Ελλθνομάκειασ (Ν. 2413/1996 άρκρο 10 παρ. 1), Δ επιπζδου που χορθγείται από το Κζντρο Ελλθνικισ Γλϊςςασ (τθλ.: (2310) /5 και (210) ). Επίςθσ, αποδεικνφεται με αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό του Σχολείου τθσ Νζασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ του Αριςτοτελείου Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ (Ρανεπιςτθμιοφπολθ, Θεςςαλονίκθ, Τ.Κ , τθλ. 2310/ ) το οποίο χορθγείται φςτερα από ςχετικι εξζταςθ του ενδιαφερομζνου. Δικαιοφνται επίςθσ να ςυμμετζχουν και όςοι απζκτθςαν τθν ελλθνικι ικαγζνεια με πολιτογράφθςθ αλλά δεν ζχει παρζλκει ζτοσ από τθν απόκτθςθ τθσ, εφόςον μζχρι τθν απόκτθςθ τθσ ιταν υπικοοι κράτουσ μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ενϊςεωσ. 2. Να ζχουν τθν υγεία και τθ φυςικι καταλλθλότθτα που τουσ επιτρζπει τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ ειδικότθτασ που επιλζγουν. 3. Οι άνδρεσ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ κα πρζπει να ζχουν εκπλθρώςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεώςεισ ι να ζχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτζσ. ΕΞΑΙΕΣΗ : Δεν απαιτείται εκπλιρωςθ των ςτρατιωτικϊν υποχρεϊςεων για τουσ πολίτεσ κράτουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ενϊςεωσ, για τουσ οποίουσ δεν προβλζπεται τζτοιο κϊλυμα ςτθ χϊρα τουσ. 2β. Ουςιαςτικά Προςόντα Α. Κοινωνικοί Επιςτιμονεσ (ΡΕ) Απαραίτθτα (Κφρια) Προςόντα: 1. Πτυχίο Κοινωνιολόγου ι Ψυχολόγου ι Κοινωνικοφ Λειτουργοφ ΑΕΙ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςπουδϊν τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ 2. Γενικι εμπειρία τουλάχιςτον 1 ζτουσ Σελίδα 6 από 28

7 Πρόςκετα επικυμθτά Προςόντα: (που λαμβάνονται υπόψθ μόνο για τθν επιλογι) 1. Δεφτεροι τίτλοι ςπουδϊν Μεταπτυχιακά Διδακτορικά 2. Καλι γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ 3. Εμπειρία ςε ςυναφζσ αντικείμενο με κάποιο από τα αντικείμενα του ζργου που κα αναλάβουν όπωσ προςδιορίηεται ςτθν ενότθτα 1. (Διαβακμιςμζνθ) 4. Πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ ςτθ χριςθ Ηλεκτρονικοφ Υπολογιςτι ςτα αντικείμενα: α) επεξεργαςίασ κειμζνων, β) υπολογιςτικϊν φφλλων και γ) υπθρεςιϊν διαδικτφου Β. Νομικόσ (ΡΕ) Απαραίτθτα (Κφρια) Προςόντα: 1. Πτυχίο Νομικισ ΑΕΙ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςπουδϊν τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ 2. Γενικι εμπειρία τουλάχιςτον 1 ζτουσ Πρόςκετα επικυμθτά Προςόντα: (που λαμβάνονται υπόψθ μόνο για τθν επιλογι) 1. Δεφτεροι τίτλοι ςπουδϊν Μεταπτυχιακά Διδακτορικά 2. Καλι γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ 3. Πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ ςτθ χριςθ Ηλεκτρονικοφ Υπολογιςτι ςτα αντικείμενα: α) επεξεργαςίασ κειμζνων, β) υπολογιςτικϊν φφλλων και γ) υπθρεςιϊν διαδικτφου 4. Εμπειρία ςε ςυναφζσ αντικείμενο με κάποιο από τα αντικείμενα του ζργου που κα αναλάβουν όπωσ προςδιορίηεται ςτθν ενότθτα 1. (Διαβακμιςμζνθ) Γ. Οικονομολόγοσ (ΡΕ) Απαραίτθτα (Κφρια) Προςόντα: 1. Πτυχίο Οικονομολόγου ΑΕΙ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςπουδϊν τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ 2. Γενικι εμπειρία τουλάχιςτον 1 ζτουσ Πρόςκετα επικυμθτά Προςόντα:(που λαμβάνονται υπόψθ μόνο για τθν επιλογι) 1. Δεφτεροι τίτλοι ςπουδϊν Μεταπτυχιακά Διδακτορικά 2. Καλι γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ 3. Εμπειρία ςε ςυναφζσ αντικείμενο με κάποιο από τα αντικείμενα του ζργου που κα αναλάβουν όπωσ προςδιορίηεται ςτθν ενότθτα 1. (Διαβακμιςμζνθ) 4. Πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ ςτθ χριςθ Ηλεκτρονικοφ Υπολογιςτι ςτα αντικείμενα: α) επεξεργαςίασ κειμζνων, β) υπολογιςτικϊν φφλλων και γ) υπθρεςιϊν διαδικτφου Σελίδα 7 από 28

8 3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ Οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να υποβάλλουν ζντυπο εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν κατάρτιςθ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου (ςφμφωνα με το υπόδειγμα) ςυνοδευόμενο από τα εξισ δικαιολογθτικά: 1. Αντίγραφο αςτυνομικισ ταυτότθτασ 2. Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν 3. Αποδεικτικά προθγοφμενθσ εμπειρίασ 4. Ριςτοποιθτικά ι βεβαιϊςεισ απόδειξθσ χειριςμοφ Η/Υ 5. Αντίγραφο του πτυχίου ξζνθσ γλϊςςασ (ςτθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ επικαλείται τθ γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ) 6. Αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα 7. Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν.1599/86 με κεϊρθςθ του γνιςιου τθσ υπογραφισ, ςτθν οποία ο υποψιφιοσ κα πρζπει να δθλϊνει υπεφκυνα ότι : Πλα τα δικαιολογθτικά που περιλαμβάνονται ςτθν αίτθςθ μου είναι αλθκι και ακριβι. Ζχω λάβει υπόψθ μου το αναλυτικό τεφχοσ τθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ και αποδζχομαι πλιρωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ. Ζχω εκπλθρϊςει τθ ςτρατιωτικι μου κθτεία ι ζχω νόμιμα απαλλαγεί απ αυτιν 1 Δεν ζχω κθρυχκεί ζκπτωτοσ από Δθμόςια Υπθρεςία ι Ν.Ρ.Δ.Δ. ι Ν.Ρ.Ι.Δ., γιατί δεν εκπλιρωςα τισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ μου. Δεν ζχει κινθκεί εναντίον μου θ διαδικαςία ι βρίςκομαι υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, παφςθ δραςτθριοτιτων, αναγκαςτικι διαχείριςθ ι πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι οποιαδιποτε άλλθ ανάλογθ διαδικαςία προβλεπόμενθ από τισ εκνικζσ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ. Δεν ζχω καταδικαςτεί, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςφμφωνα με τθν νομοκεςία του κράτουσ εγκατάςταςθσ, για αδίκθμα που ςχετίηεται με τθν επαγγελματικι διαγωγι μου, ιτοι υπεξαίρεςθ, απάτθ, εκβίαςθ, πλαςτογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεωκοπία. Δεν ζχει εκδοκεί εισ βάροσ μου οριςτικι καταδικαςτικι απόφαςθ, που περιζρχεται ςε γνϊςθ τθσ Επιχείρθςθσ με οποιοδιποτε τρόπο και αφορά ςε ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, δωροδοκία, απάτθ και νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ. Δεν ζχω διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ςυναφζσ νε το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ. Αναλαμβάνω τθν υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ ποινικοφ μθτρϊου ι οποιουδιποτε άλλου δικαιολογθτικοφ μου ηθτθκεί από τθν Αναπτυξιακι Καβάλασ Αναπτυξιακι Ανϊνυμθ Εταιρεία Ο.Τ.Α. κατά τθ διαδικαςία ςυνομολόγθςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Η ςυμμετοχι ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ςυνεπάγεται τθν πλιρθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι τθσ διαδικαςίασ και των όρων τθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθ ςφναψθ ςυμβάςεων μίςκωςθσ ζργου ςτα πλαίςια του Άξονα 3 του Ρ.Α.Α. 1 Δηλώνεηαι μόνο από ηοσς άνδρες σπουηθίοσς ποσ η ζηραηιφηική θηηεία είναι σποτρεφηική ζηη τώρα σπηκοόηηηας ηοσς και σποβάλλεηαι καηά ηη διαδικαζία ζσνομολόγηζης ηης ζύμβαζης Σελίδα 8 από 28

9 Διευκρινήςεισ επί των ανωτζρω δικαιολογητικών (1) Ζντυπο Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ διατίκεται από τθν. ςτο τζλοσ του παρόντοσ τεφχουσ. (2) Αντίγραφο των δφο όψεων τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι ελλείψει ταυτότθτασ, επικυρωμζνο αντίγραφο των κριςίμων ςελίδων του διαβατθρίου (δθλ. αυτϊν όπου αναφζρονται ο αρικμόσ και τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του κατόχου). (3) Αντίγραφα των τίτλων ςπουδϊν ςτον οποίο να αναγράφεται ο βακμόσ και το ζτοσ κτιςθσ αυτοφ. Σε περίπτωςθ που ο βακμόσ εκφράηεται με αξιόλογο χαρακτθριςμό πρζπει να υποβλθκεί και βεβαίωςθ τθσ οικείασ ςχολισ για τον ακριβι αρικμθτικό βακμό. Εάν ο τίτλοσ ζχει αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι απαιτείται: Ρράξθ αναγνϊριςθσ από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ. ι το Ι.Τ.Ε. αντίςτοιχα (που να ζχει εκδοκεί μζχρι τθν τελευταία θμζρα τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων), για τθν ιςοτιμία, αντιςτοιχία του τίτλου και αντιςτοιχία τθσ βακμολογικισ κλίμακασ αυτοφ με τθ βακμολογικι κλίμακα των θμεδαπϊν τίτλων ι πιςτοποιθτικό αναγνϊριςθσ από τον Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ Τίτλων Ακαδθμαϊκϊν και Ρλθροφόρθςθσ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ.) περί ιςοτιμίασ και αντιςτοιχίασ κακϊσ και αντιςτοιχία τθσ βακμολογικισ κλίμακασ αυτϊν με τθ βακμολογικι κλίμακα των θμεδαπϊν τίτλων ι πράξθ αναγνϊριςθσ Επαγγελματικισ Ιςοτιμίασ από το Συμβοφλιο Αναγνωρίςεωσ Επαγγελματικισ Ιςοτιμίασ Τίτλων Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, εφόςον ςτθ δεφτερθ αυτι περίπτωςθ οι απαιτοφμενοι βάςει τθσ ανακοίνωςθσ τίτλοι ςπουδϊν εμπίπτουν ςτα νομοκετικϊσ ρυκμιηόμενα επαγγζλματα αρμοδιότθτασ του «Σ.Α.Ε.Ι.», ςφμφωνα με τα άρκρα 10 παρ. 2 ζωσ 12 και 11 του Ρ.Δ. 165/2000 (άρκρο 8 οδθγίασ 89/48 του Συμβουλίου τθσ Ε.Ε.). Σε περίπτωςθ που από τθν πράξθ ι το πιςτοποιθτικό αναγνϊριςθσ δεν προκφπτει το γνωςτικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωςθ από το Εκπαιδευτικό Κδρυμα που χοριγθςε τον τίτλο, θ οποία να κακορίηει το γνωςτικό αντικείμενο, κακϊσ και επίςθμθ μετάφραςι τθσ. Οι ςυμμετζχοντεσ που είναι κάτοχοι διδακτορικοφ θ μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν προςκομίηουν ακριβζσ αντίγραφο του διδακτορικοφ ι μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ, κακϊσ και βεβαίωςθ από το Ρανεπιςτιμιο για το γνωςτικό αντικείμενο αυτϊν, εφόςον τοφτο δεν προκφπτει από τουσ προςκομιηόμενουσ τίτλουσ. Αν ο τίτλοσ ζχει αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι απαιτείται επιπλζον πράξθ αναγνωρίςεωσ του τίτλου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ. που να ζχει εκδοκεί μζχρι τθν τελευταία θμζρα τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στθν περίπτωςθ που ο μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςυμπλθρϊνει ι ενςωματϊνεται ςτο βαςικό τίτλο, δεν λογίηεται ωσ μεταπτυχιακόσ τίτλοσ. (4) Θ γνώςθ χριςθσ Θλεκτρονικοφ Υπολογιςτι αποδεικνφεται ωσ εξισ: Θ γνώςθ χειριςμοφ Θ/Υ ςτα αντικείμενα: α) επεξεργαςίασ κειμζνων, β) υπολογιςτικών φφλλων και γ) υπθρεςιών διαδικτφου αποδεικνφεται ωσ εξισ: (1) Με πιςτοποιθτικά Ρλθροφορικισ ι γνϊςθσ χειριςμοφ Η/Υ που εκδίδονται από φορείσ οι οποίοι πιςτοποιοφνται από τον Εκνικό Οργανιςμό Ριςτοποίθςθσ Ρροςόντων και Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ Σελίδα 9 από 28

10 (Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ.), πρϊθν Οργανιςμό Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (Ο.Ε.Ε.Κ.) ι ζχουν εκδοκεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ. Μζχρι ςιμερα ζχουν πιςτοποιθκεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ι τον ΕΟΡΡΕΡ, με ςχετικζσ πράξεισ του, οι παρακάτω φορείσ, με τθν αναγραφόμενθ για κάκε φορζα θμερομθνία πιςτοποίθςθσ: α) ECDL Eλλάσ Α.Ε. ( ζωσ βάςει τθσ αρικ. Β/22578/ απόφαςθσ του ΕΟΡΡΕΡ) ι PeopleCert Ελλάσ ΑΕ ( με τθν αρικ. Β/22579/ απόφαςθ του ΕΟΡΡΕΡ), β) Vellum Global Educational Services S.A. ( ), γ) Infotest ( ) δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ( ) ι ICT Europe ( αλλαγι ονομαςίασ τθσ ΙCT Hellas Α.Ε.) ε) ΚΕΥ-CERT ( ) ςτ) ACTA Α.Ε. ( ) η) I SKILLS A.E. ( ) θ) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΡΕ ( ) ι ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΤ - TELEFOS CERT ΕΡΕ (Με τθν αρικ.γ/12485/ πράξθ μετονομαςίασ τθσ ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΕΙΝΙΝ TELEFOS TRAINING ΕΡΕ) ι ΙΝΦΟΣΕΤ - INFOCERT ΕΡΕ (Με τθν αρικ. Β/18216/ απόφαςθ του ΕΟΡΡΕΡ περί μετονομαςίασ τθσ ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΤ - TELEFOS CERT ΕΡΕ) κ) DIPLOMA-ΦΟΕΑΣ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ( ) ι) GLOBAL CERT ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΕΙΑ << GLOBAL CERT>> ( ). Τα πιςτοποιθτικά που εκδίδουν οι ανωτζρω φορείσ είναι τα εξισ: α) ECDL Eλλάσ Α.Ε. ι PeopleCert Ελλάσ ΑΕ ECDL Core Certificate ECDL Start Certificate ECDL Progress Certificate ECDL Profile Certificate β) Vellum Global Educational Services S.A. Cambridge International Diploma in IT Skills Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency Vellum Diploma in IT Skills γ) Infotest Internet and Computing Core Certification (IC3) Σελίδα 10 από 28

11 Microsoft Office Specialist (MOS) Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert) Infotest Certified Basic User (ICBU) (τα πιςτοποιθτικά μποροφν να περιζχουν οποιονδιποτε ςυνδυαςμό των ενοτιτων << Επεξεργαςία Κειμζνου>>, <<Υπολογιςτικά Φφλλα>>, <<Υπθρεςίεσ Διαδικτφου>>, <<Ραρουςιάςεισ>> και <<Βάςεισ Δεδομζνων>>) δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ι ICT Europe ICT Intermediate A ICT Intermediate B ICT Intermediate C ε) ΚΕΥ-CERT Key Cert IT Basic Key Cert IT Initial ςτ) ACTA Α.Ε. Certified Computer User (CCU) η) I SKILLS A.E. Basic I.T. Standard Basic I.T. Thematic Basic I.T. Core θ) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΡΕ ι ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΤ - TELEFOS CERT ΕΡΕ ι ΙΝΦΟΣΕΤ - INFOCERT ΕΡΕ Basic Skills ι Infocert Basic Skills ( αλλαγι ονομαςίασ τίτλου) Basic ι Infocert Basic ( αλλαγι ονομαςίασ τίτλου) Integration Skills ι Infocert Integration Skills ( αλλαγι ονομαςίασ τίτλου) Infocert Unities κ) DIPLOMA-ΦΟΕΑΣ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘΣ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Basic Office Business Office ι) GLOBAL CERT ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ ΑΝΘΩΡΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ Σελίδα 11 από 28

12 << GLOBAL CERT>> Global Intermediate Global Intermediate A Global Intermediate B Global Intermediate C Από τα ανωτζρω πιςτοποιθτικά πρζπει να αποδεικνφεται θ γνώςθ και των τριών ενοτιτων: α) επεξεργαςίασ κειμζνων, β) υπολογιςτικών φφλλων και γ) υπθρεςιών διαδικτφου. Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ζχει ολοκλθρϊςει με επιτυχία τισ εξετάςεισ ςτισ οριηόμενεσ από τθν προκιρυξθ ενότθτεσ αλλά το ςχετικό πιςτοποιθτικό δεν ζχει ακόμθ εκδοκεί, μπορεί να γίνει αποδεκτι ςχετικι περί τοφτου βεβαίωςθ του κατά τα ανωτζρω πιςτοποιθμζνου φορζα ζκδοςθσ αυτοφ. Αν ο υποψιφιοσ επιλεγεί ςτθν ειδικότθτα που επιδιϊκει, πρζπει να προςκομίςει το πιςτοποιθτικό ςτο φορζα πρόςλθψθσ ι ανάκεςθσ του ζργου. Γίνονται δεκτά πιςτοποιθτικά γνϊςθσ Η/Υ τα οποία χορθγικθκαν από τουσ παραπάνω φορείσ (α ζωσ δ) μζχρι και τθν θμερομθνία πιςτοποίθςισ τουσ από τον Ο.Ε.Ε.Κ. με τθν εξισ ονομαςία: α) ECDL από τθν εταιρεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Ε.Ρ.Υ. β) Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία Vellum Global Educational Services). γ) IC3 ι MOS από CERTIPORT (Microsoft), εταιρεία Infotest (πρϊθν TECHNOPLUS) και δ) BTEC in ICT ι Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ΙCT Hellas Α.Ε.). Γίνονται επίςθσ δεκτά, εφόςον περιλαμβάνουν τισ ανωτζρω ενότθτεσ, πιςτοποιθτικά Γνϊςεων Χειριςμοφ Η/Υ που ζχουν εκδοκεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ., κατόπιν επιτυχοφσ ςυμμετοχισ του υποψθφίου ςε εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ Γνϊςεων Χειριςμοφ Η/Υ φυςικϊν προςϊπων που διοργάνωςε ο Οργανιςμόσ. Η αντιςτοίχιςθ Ριςτοποιθτικϊν γνϊςθσ πλθροφορικισ ι χειριςμοφ Η/Υ που χορθγοφνται από φορείσ τθσ αλλοδαπισ γίνεται με αποφάςεισ του Δ.Σ. του Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ. Λοιπά παραςτατικά (βεβαιώςεισ εξεταςτικών κζντρων, κάρτεσ δεξιοτιτων κ.λπ.) δεν γίνονται δεκτά. (2) Με τίτλουσ ςπουδϊν, βαςικοφσ ι/και μεταπτυχιακοφσ, Ρανεπιςτθμιακισ ι/και Τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ, από τθν αναλυτικι βακμολογία των οποίων προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ ζχει παρακολουκιςει τζςςερα (4) τουλάχιςτον μακιματα, υποχρεωτικά ι κατ επιλογι, Ρλθροφορικισ ι γνώςθσ χειριςμοφ Θ/Υ. Κακζνα από τα τζςςερα (4) αυτά μακιματα μπορεί να ζχει πραγματοποιθκεί ςτο πλαίςιο απόκτθςθσ τίτλου ςπουδϊν είτε Σελίδα 12 από 28

13 Ρανεπιςτθμιακισ (Ρ.Ε.), είτε Τεχνολογικισ (Τ.Ε.) Εκπαίδευςθσ είτε μεταπτυχιακοφ τίτλου είτε διδακτορικοφ διπλϊματοσ και υπολογίηονται ακροιςτικά. (3) Οι υποψιφιοι τθσ Ρανεπιςτθμιακισ, Τεχνολογικισ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ αποδεικνφουν επαρκϊσ τθ γνϊςθ χειριςμοφ Η/Υ, προςκομίηοντασ μόνο βεβαιώςεισ τμθμάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τισ οποίεσ πιςτοποιείται ότι παρακολοφκθςαν επιτυχϊσ, ςε προπτυχιακό ι μεταπτυχιακό επίπεδο, τζςςερα (4) εξαμθνιαία μακιματα τα οποία κατά τθν εκτίμθςθ του οικείου Τμιματοσ εμπίπτουν ςτθν περιοχι τθσ Ρλθροφορικισ ι του χειριςμοφ Θ/Υ. Διευκρινίηεται ότι τίτλοι ςπουδϊν ανϊτερθσ αλλά και κατϊτερθσ κατθγορίασ από τθν κατθγορία για τθν οποία υποβάλλει αίτθςθ ο υποψιφιοσ, εφόςον πλθροφν και τισ λοιπζσ προχποκζςεισ εγκυρότθτασ, γίνονται δεκτοί, δεδομζνου ότι αφενόσ οι εν λόγω τρόποι απόδειξθσ προβλζπονται από το προςοντολόγιο, αφετζρου οι ςχετικοί τίτλοι και βεβαιϊςεισ υποβάλλονται για τθν απόδειξθ τθσ γνϊςθσ Η/Υ και όχι για τθ διεκδίκθςθ κζςθσ ανϊτερθσ ι κατϊτερθσ κατθγορίασ τθσ προκθρυςςόμενθσ. Θ γνώςθ χειριςμοφ Θ/Υ ςτα αντικείμενα: α) επεξεργαςίασ κειμζνων, β) υπολογιςτικών φφλλων, γ) υπθρεςιών διαδικτφου, δ) παρουςιάςεων και ε) βάςεων δεδομζνων αποδεικνφεται, πζραν των προαναφερομζνων, και με τίτλουσ ςπουδών, τριτοβάκμιασ, μεταδευτεροβάκμιασ ι δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ειδικότθτασ Ρλθροφορικισ ι γνώςθσ χειριςμοφ Θ/Υ, όπωσ αυτοί αναφζρονται παρακάτω: ΤΙΤΛΟΙ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ (ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΘΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΘΣ), ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΙΟΥΣ ΑΡΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ Θ ΓΝΩΣΘ ΧΕΙΙΣΜΟΥ Θ/Υ (όπωσ αυτοί προςδιορίηονται ςτα άρκρα 6,14 και 19 του Π.Δ. 50/2001 όπωσ ιςχφει) Α) ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ - Ρλθροφορικισ - Ρλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνιϊν - Ηλεκτρολόγου Μθχανικοφ & Μθχανικοφ Υπολογιςτϊν - Εφαρμοςμζνθσ Ρλθροφορικισ - Ηλεκτρολόγου Μθχανικοφ & Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν - Μθχανικοφ Η/Υ και Ρλθροφορικισ - Επιςτιμθσ Υπολογιςτϊν - Ηλεκτρονικοφ και Μθχανικοφ Υπολογιςτϊν - Μθχανικϊν Ρλθροφοριακϊν & Επικοινωνιακϊν Συςτθμάτων Σελίδα 13 από 28

14 - Μθχανικϊν Η/Υ Τθλεπικοινωνιϊν και Δικτφων - Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν - Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ Τθλεπικοινωνιϊν - Ηλεκτρονικοφ Μθχανικοφ και Μθχανικοφ Υπολογιςτϊν - Ηλεκτρονικισ και Μθχανικoφ Υπολογιςτϊν - Ρλθροφορικισ με εφαρμογζσ ςτθ Βιοιατρικι - Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνιϊν - Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Η/Υ - Ρλθροφορικισ (Ε.Α.Ρ.) - Διδακτικισ τθσ Τεχνολογίασ και Ψθφιακϊν Συςτθμάτων - Επιςτθμϊν και Ρολιτιςμοφ Κατεφκυνςθ Η/Υ (Ρ.Σ.Ε.) ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ. Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ - Ρλθροφορικισ - Ηλεκτρονικϊν Υπολογιςτικϊν Συςτθμάτων - Τεχνολογίασ Ρλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνιϊν - Εφαρμοςμζνθσ Ρλθροφορικισ και Ρολυμζςων - Βιομθχανικισ Ρλθροφορικισ - Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν - Γεωπλθροφορικισ και Τοπογραφίασ - Ρλθροφορικισ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν - Τθλεπλθροφορικισ και Διοίκθςθσ - Τθλεπικοινωνιϊν και Δικτφων Η/Υ (Ρ.Σ.Ε.) - Επιχειρθματικοφ Σχεδιαςμοφ και Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων - Εφαρμογϊν Ρλθροφορικισ ςτθ Διοίκθςθ και ςτθν Οικονομία - Διαχείριςθσ Ρλθροφοριϊν ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ, ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ. Γ) ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ - Δίπλωμα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ Ι.Ε.Κ. οποιαςδιποτε ειδικότθτασ του τομζα Ρλθροφορικισ, ι - Ρτυχίο Α ι Β κφκλου ςπουδϊν Τεχνικοφ Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου (ΤΕΕ): i) Οποιαςδιποτε ειδικότθτασ του τομζα Ρλθροφορικισ - Δικτφων Η/Υ, ii) Ειδικότθτασ Ηλεκτρονικϊν Υπολογιςτικϊν Συςτθμάτων ι Ηλεκτρονικϊν Υπολογιςτικϊν Σελίδα 14 από 28

15 Συςτθμάτων και Δικτφων του Ηλεκτρονικοφ Τομζα, ι - Απολυτιριοσ τίτλοσ: i) Κλάδου Ρλθροφορικισ Ενιαίου Ρολυκλαδικοφ Λυκείου, ii) Τμιματοσ Ρρογραμματιςτϊν Ηλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν, Τεχνικοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου, ι iii) Ειδικότθτασ Υπαλλιλων Χειριςτϊν Η/Υ, Τεχνικισ Επαγγελματικισ Σχολισ, ι άλλοσ ιςότιμοσ και αντίςτοιχοσ τίτλοσ, ςχολικϊν μονάδων τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ. (5) Θ γνώςθ ξζνθσ γλώςςασ αποδεικνφεται ωσ εξισ: Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ (άριςτθ Γ2/C2, πολφ καλι Γ1/C1, καλι Β2 και μζτρια Β1) αποδεικνφεται με βάςθ το άρκρο 1 Ρ.Δ.146/2007 «Τροποποίθςθ διατάξεων του Ρ.Δ.50/2001 Κακοριςμόσ προςόντων διοριςμοφ ςε κζςεισ φορζων του δθμόςιου τομζα όπωσ αυτό ιςχφει» (ΦΕΚ 185/ /τ.Α ), ςε ςυνδυαςμό με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ.1 του άρκρου 1 Ρ.Δ.116/2006 «Τροποποίθςθ του άρκρου 28 του Ρ.Δ.50/2001.» (ΦΕΚ 115/ /τ.Αϋ), ωσ εξισ: α) με Κρατικό Πιςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ αντίςτοιχου επιπζδου του ν.2740/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ.19 του άρκρου 13 του ν.3149/2003, ή β) με πιςτοποιθτικά αντίςτοιχου επιπζδου των πανεπιςτθμίων CAMBRIDGE ι MICHIGAN, ή γ) με πιςτοποιθτικά αντίςτοιχου επιπζδου άλλων φορζων (πανεπιςτθμίων ι μθ) ανεξάρτθτα από τθ νομικι τουσ μορφι, εφόςον είναι πιςτοποιθμζνοι ι αναγνωριςμζνοι από τθν αρμόδια αρχι τθσ οικείασ χϊρασ για να διενεργοφν εξετάςεισ και να χορθγοφν πιςτοποιθτικά γνϊςθσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ ςτο αντίςτοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορζασ πιςτοποίθςθσ ι αναγνϊριςθσ ςτθν οικεία χϊρα, απαιτείται βεβαίωςθ του αρμόδιου Υπουργείου ι τθσ Πρεςβείασ τθσ χϊρασ ςτθν Ελλάδα ότι τα πιςτοποιθτικά που χορθγοφνται από τουσ παραπάνω φορείσ ςε τρίτουσ, οι οποίοι δεν ζχουν ωσ μθτρικι γλϊςςα τθν Αγγλικι, είναι αποδεκτά ςε δθμόςιεσ υπθρεςίεσ τθσ αυτισ χϊρασ ωσ ζγκυρα αποδεικτικά γνϊςθσ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ ςτο αντίςτοιχο επίπεδο. Ωσ οικεία χϊρα νοείται θ χϊρα ςτθν οποία θ μθτρικι ι επίςθμθ γλϊςςα είναι θ Αγγλικι. Βάςει των ανωτζρω κακϊσ και των μζχρι ςιμερα προςκομιςκζντων ςτο ΑΣΕΡ, από τουσ οικείουσ φορείσ, βεβαιωτικϊν εγγράφων γίνονται δεκτά, πζραν του Κρατικοφ Ριςτοποιθτικοφ Γλωςςομάκειασ, τα εξισ πιςτοποιθτικά: Σελίδα 15 από 28

16 (α) Άριςτθ γνώςθ (Γ2/C2): CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Ρανεπιςτθμίου CAMBRIDGE. BULATS English Language Test, βακμολογία , του Ρανεπιςτθμίου του CAMBRIDGE. INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) The British Council IDP Education Australia IELTS Australia με βακμολογία από 7,5 και άνω. CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Ρανεπιςτθμίου MICHIGAN. LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 - PROFICIENT COMMUNICATION του EDEXCEL ι PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL ι EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C2). ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE LONDON. CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- (Συνυποβάλλονται ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ άριςτθσ γνϊςθσ) ι CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL- MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ άριςτθσ γνϊςθσ). EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ι PEARSON EDI Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2). PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότθτεσ: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βακμό «Distinction ι Credit ). OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2). ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2). Michigan State University Certificate of English Language Proficiency (MSU CELP): CEF C2. Test of Interactive English, C2 Level. NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2). (β) Ρολφ καλι γνώςθ (Γ1/C1): CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Ρανεπιςτθμίου του CAMBRIDGE. BULATS English Language Test, βακμολογία 75-89, του Ρανεπιςτθμίου του CAMBRIDGE. INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) The British Council IDP Education Australia IELTS Australia με βακμολογία από 6 ζωσ 7. BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES). Σελίδα 16 από 28

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ακινα, 25/06/2015 Αρ. Ρρωτ: 1/3309/141/23.06.2015 ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ Στο πλαίςιο του Υποζργου 7 με τίτλο «Εκπαιδευτικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΡΟΚΗΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΙΣΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΑΣ & ΙΕΚ Ακινα, 22/8/2014 Α. Ρ. : 18019 ΡΟΣ: Αποδζκτεσ Ρ.Δ. Ταχ. Δ/νςθ: Λ. Αμαλίασ

Διαβάστε περισσότερα

α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 Π..146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 16/12/2014 Αρ. Πρωτ: 660/18/84859 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του Υποέργου 1 των Πράξεων με τίτλο: «Κέντρα Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ. Ανακοινώνει

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ. Ανακοινώνει Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Δ/νση: Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 Τηλ: 27570-22807 Fax: 27570-23230 Κεντρικό e-mail: info@parnonas.gr Ιστοσελίδα: www.parnonas.gr Λεωνίδιο, 06/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ --------------------------------------------------------- Κωνσταντινουπόλεως 8, 66 100 ΔΡΑΜΑ, Τηλ.: 25210 55740, Fax: 25210 47612, e-mail: synergasia@aned.gr ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠITHMIO AIΓAIOY ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2015-2016

ΠANEΠITHMIO AIΓAIOY ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2015-2016 ΠANEΠITHMIO AIΓAIOY ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΜΟΝΣΕΛΑ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα : 29-09-2014 Αρ. Πρωτ.: 660/9/69134 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα : 30-01-2014 Αρ. Πρωτ.: 660/2/3463 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ (Γ2/C2) Πλήρης Τίτλος Πτυχίου

ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ (Γ2/C2) Πλήρης Τίτλος Πτυχίου ENG_C2_1 ENG_C2_2 ENG_C2_3 ENG_C2_4 ENG_C2_5 ENG_C2_6 ENG_C2_7 ENG_C2_8 ENG_C2_9 ENG_C2_10 ENG_C2_11 ENG_C2_12 ENG_C2_13 ENG_KRAT_C1 ENG_C1_1 ENG_C1_2 ENG_C1_3 ΑΓΓΛΙΚΑ Πλήρης Τίτλος CERTIFICATE OF PROFICIENCY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΣ & ΙΕΚ Αθήνα, 22/8/2014 Α. Π. : 18019 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ. Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ& ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ & ΣΧΟΛΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΔΡΑ (ΔΗΜΟΣ) ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΔΗΜΟΥ) 4501 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 305 4502 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 305 4503 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 305 4504 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 305 4505 ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014».

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014». ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ- ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ ΚΛΑΓΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19ΟΟ-ΑΗΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 12.11.2013 Α.Π. 25672

ΑΔΑ: ΒΛ19ΟΟ-ΑΗΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 12.11.2013 Α.Π. 25672 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 86 19 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1199 Υλοποίηση ταχύρρυθμου προγράμματος κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ν.Π..., Ν.Π.Ι.. & Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 7/12/2012

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ηµοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ηµοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών -Ίδρυµα Βούρου - Ευταξία Έχοντας υπόψη: 1. Το Θεσµικό πλαίσιο του Μουσείου

Διαβάστε περισσότερα

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν:

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ & ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. «Προκήρυξη Διαγωνισμού κατάταξης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος Ειδικότητας Οικονομικού (ανδρών-γυναικών ) έτους 2008»

Α Π Ο Φ Α Σ Η. «Προκήρυξη Διαγωνισμού κατάταξης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος Ειδικότητας Οικονομικού (ανδρών-γυναικών ) έτους 2008» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ο.ΕΚ. ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. Διεύθυνση : Υψηλάντου 109 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014.

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014. ΕΙΣΑΓΩΓΘ Οι Δικαιοφχοι κα υποβάλουν Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, προκειμζνου να προβεί ςε ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τόςο του Φυςικοφ όςο και του Οικονομικοφ Αντικειμζνου. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ωσ Ενδιάμεςοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΑ 27.8.2013 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ& ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.Π 19355 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β Για να ζχετε πικανότθτεσ να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν το οποίο ζχετε επιλζξει

Διαβάστε περισσότερα