3. Το Καταςτατικό τθσ Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ «ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΘΣ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ».

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3. Το Καταςτατικό τθσ Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ «ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΘΣ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ»."

Transcript

1 Ταχ. Διεφθυνςη : Κ. Ραλαιολόγου 9 ΚΑΒΑΛΑ : 5/2/2015 Ταχ. Κώδικασ : 65403, Καβάλα Τηλζφωνο : Α.ΡΩΤ.: 68 Φαξ : Http: Πληροφορίεσ : Ψυροφκθ Ελζνθ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΡΟΣΚΛΘΣΘΣ ΕΚΔΘΛΩΣΘΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΘ ΣΥΝΑΨΘ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΘΣ ΕΓΟΥ ΣΤΑ ΡΛΑΙΣΙΑ THΣ ΡΑΞΘΣ : «ΤΟΡΙΚΘ ΔΑΣΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΓΑΣΙΑΚΘ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ» με κωδικό ΟΡΣ «375465» Η «ΡΝΟΗ» ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ λαμβάνοντασ υπόψθ : 1. Τθν υπ. Αρικμ. Ρράξθ 1 15/1/2015 (κζμα 13 ο ) Συνεδρίαςθ του ΔΣ τθσ «ΡΝΟΗΣ» Σφλλογοσ για το Ραιδί και τθν Οικογζνεια για τθν πρόςκλθςθ εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ για τθν ςφναψθ ςυμβάςεων μίςκωςθσ ζργου ςτα πλαίςια τθσ πράξθσ «ΤΟΡΙΚΘ ΔΑΣΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΓΑΣΙΑΚΘ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ» με κωδικό ΟΡΣ «375465» 2. Τθν υπ αρ /4.2058/ Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ για τθν Κοινωνικι Ζνταξθ και τθν Κοινωνικι Οικονομία του Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ με τθν οποία εγκρίκθκε θ υλοποίθςθ τθσ Ρράξθσ «ΤΟΡΙΚΘ ΔΑΣΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΓΑΣΙΑΚΘ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ» με κωδικό ΟΡΣ «375465» από τθν Αναπτυξιακι Σφμπραξθ "ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΘΣ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ" 3. Το Καταςτατικό τθσ Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ «ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΘΣ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ». 4. Τθ με αρικμ. πρωτ /οικ.4.60/ ανοιχτι πρόςκλθςθ τθσ Γενικισ Γραμματζωσ Διαχείριςθσ Κοινοτικϊν και Άλλων πόρων, για υποβολι προτάςεων ςτο επιχειρθςιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ» του κεματικοφ άξονα προτεραιότθτασ 4 «πλιρθσ ενςωμάτωςθ του ςυνόλου του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςε μια κοινωνία ίςων ευκαιριϊν» όπωσ αυτι τροποποιικθκε με τθ με αρικμ. πρωτ /οικ.4.180/01/03/2012 όμοιά τθσ κακϊσ τον ςυνθμμζνο Οδθγό Εφαρμογισ για Δικαιοφχουσ. 5. Το Καταςτατικό τθσ «ΡΝΟΗΣ» Σφλλογοσ για το Ραιδί και τθν Οικογζνεια 6. Τθν υπ. Αρικμ. Ρράξθ 9 7/3/2013 (κζμα 4 ο ) Συνεδρίαςθ του ΔΣ τθσ «ΡΝΟΗΣ» Σφλλογοσ για το Ραιδί και τθν Οικογζνεια για τθν ςυμμετοχι ςτθν ΑΣ "ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΘΣ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ". 7. Τθν υπ. Αρικμ. Ρράξθ 9 7/3/2013 (κζμα 6 ο ) Συνεδρίαςθ του ΔΣ τθσ «ΡΝΟΗΣ» Σφλλογοσ για το Ραιδί και τθν Οικογζνεια ςφμφωνα με τθν οποία ζγινε ο οριςμόσ Μελϊν Τριμελοφσ Επιτροπισ για τθν διενζργεια διαγωνιςμϊν επιλογισ προςωπικοφ και υπεργολάβων ςτο πλαίςιο των πράξεων του Ε.Ρ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ» Σελίδα 1 από 28

2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Η «ΡΝΟΗ» ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ςτα πλαίςια τθσ ανωτζρω Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ και για τθν υλοποίθςθ τθσ Ρράξθσ «ΤΟΡΙΚΘ ΔΑΣΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΓΑΣΙΑΚΘ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ» με κωδικό ΟΡΣ «375465» ςυμμετζχει ςτισ υλοποίθςθ τθσ δράςθσ 7_3 ΡΑΟΧΘ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΡΟΣΤΘΙΚΤΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (Σ.Υ.Υ) ΣΕ 20 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ. Στα πλαίςια τθσ δράςθσ κα υλοποιθκοφν τα ακόλουκα: Ραροχι ςυνοδευτικϊν υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν ςε 20 ωφελοφμενουσ Ρραγματοποίθςθ 14 ατομικϊν ςυνεδριϊν / ωφελοφμενο Ρραγματοποίθςθ 6 ομαδικϊν ςυνεδριϊν / ωφελοφμενο Κατάρτιςθ 20 εκκζςεων αξιολόγθςθσ ωφελοφμενων Ραραπομπι 20 ωφελοφμενων ςτισ Δομζσ Συμβουλευτικισ Εργοδοτϊν, Απαςχόλθςθσ και Κοινωνικισ Επιχειρθματικότθτασ για περαιτζρω υποςτιριξθ και ςυμμετοχι τουσ ςτισ λοιπζσ δράςεισ τθσ Ρράξθσ Για τθν υλοποίθςθ των ανωτζρω ανακοινϊνει τθν πρόκεςθ ςφναψθσ ςυμβάςεων μίςκωςθσ ζργου με ςυνολικά τζςςερα (4) άτομα Συγκεκριμζνα για τθν υλοποίθςθ των ωσ άνω Δράςεων των δφο εγκεκριμζνων ζργων ανακοινϊνει ότι προτίκεται να ςυνεργαςτεί με ειδικοφσ ςυνεργάτεσ των παρακάτω ειδικοτιτων: Δφο (2) Κοινωνικοφσ Επιςτιμονεσ (Κοινωνιολόγουσ ΡΕ ι Ψυχολόγουσ ΡΕ ι Κοινωνικοφσ Λειτουργοφσ ΡΕ) Ζναν (1) Νομικό ΡΕ Ζναν (1) Οικονομολόγο ΡΕ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΟΥ ΔΙΑΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΟΥ Το ζργο που κα αναλάβουν οι ανωτζρω ςυνεργάτεσ κα αφορά τθν υποςτιριξθ ςτα ακόλουκα πεδία Συμβουλευτικισ: ΡΕΔΙΑ ΣΥΥ Ατομικζσ ΣΥΝΕΔΙΕΣ Ομαδικζσ ΔΙΕΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 2 0 ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ 2 0 ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 1 1 ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 2 0 ΚΑΛΛΙΕΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2 1 ΡΛΗΟΦΟΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΕΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1 2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΕΥΕΣΗΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 2 1 ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΑΦΙΚΟΥ, ΡΑΟΥΣΙΑΣΗ ΕΑΥΤΟΥ, ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΕΓΟΔΟΤΗ, ΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΕ ΕΓΑΣΙΑΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ 2 1 ΣΥΝΟΛΟ 14 6 Σελίδα 2 από 28

3 Το κάκε πεδίο ΣΥΥ περιλαμβάνει τα ακόλουκα: Διερεφνθςθ αναγκϊν Ανίχνευςθ αναγκϊν ςε πεδία ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ, επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ και κατάρτιςθσ Διάφορα προςωπικά κζματα Ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ Στιριξθ και ενκάρρυνςθ ωφελοφμενου Ανάπτυξθ αυτογνωςίασ Ενίςχυςθ τθσ αυτοπεποίκθςθσ Απαλλαγι από ςφνδρομα άγχουσ και προκαταλιψεων Αντιμετϊπιςθ ιδιαίτερων προβλθμάτων προςωπικότθτασ ατόμου Ανάπτυξθ κοινωνικϊν δεξιοτιτων Ανάπτυξθ αρμονικϊν διαπροςωπικϊν ςχζςεων Τεχνικζσ επικοινωνίασ (ακοφω ςκζφτομαι μιλϊ κλπ) Αποκωδικοποίθςθ τθσ γλϊςςασ του ςϊματοσ Ικανότθτα διάκριςθσ των αρμοδιοτιτων, κακθκόντων και υποχρεϊςεων ςτο πλαίςιο άςκθςθσ ενόσ ρόλου Διεκδίκθςθ δικαιωμάτων Αναγνϊριςθ των λακϊν και επιβράβευςθ των κετικϊν ςτοιχείων ςτο πλαίςιο άςκθςθσ εργαςιακϊν κακθκόντων Συμμετοχι ςε ςυηθτιςεισ και ςυλλογικζσ ενζργειεσ Διατφπωςθ προτάςεων και ανάπτυξθ επιχειρθματολογίασ Επαγγελματικόσ προςανατολιςμόσ Ανίχνευςθ επαγγελματικϊν & προςωπικϊν ικανοτιτων, δεξιοτιτων, κλίςεων και ενδιαφερόντων Αποτίμθςθ προςωπικοφ και επαγγελματικοφ παρελκόντοσ Στόχοι περαιτζρω εκπαίδευςθσ - κατάρτιςθσ Κακοριςμόσ ςτόχων Επεξεργαςία και κατάρτιςθ ατομικοφ πλάνου αναηιτθςθσ εργαςίασ Θζματα αυτό-απαςχόλθςθσ Θζματα απαςχόλθςθσ ςε εργοδότθ Καλλιζργεια και ανάπτυξθ επαγγελματικϊν δεξιοτιτων Ενεργθτικι επικοινωνία, ευελιξία και προςαρμοςτικότθτα ςτο χϊρο εργαςίασ Ανάπτυξθ ορκισ ςυμπεριφοράσ ςτισ επαγγελματικζσ ςχζςεισ Σελίδα 3 από 28

4 Ικανότθτα ςτθ λιψθ αποφάςεων Ικανότθτα ςυνεργαςίασ Ικανότθτα διαχείριςθσ χρόνου Διαπραγματευτικι ικανότθτα Δεξιότθτα χριςθσ πλθροφορικισ Ρλθροφόρθςθ για κεςμικά εργαςιακά κζματα Υποχρεϊςεισ και δικαιϊματα εργοδοτϊν Υποχρεϊςεισ και δικαιϊματα εργαηομζνων Είδθ ςυμβάςεων (εξαρτθμζνθσ εργαςίασ, πλιρουσ ι μερικισ απαςχόλθςθσ κλπ) Ρροχποκζςεισ ζγκυρθσ ςυμβάςεωσ Ρροςλιψεισ, απολφςεισ Μιςκοί, επιδόματα Υπερωρίεσ, ωράρια Μζςα και τρόποι κατοχφρωςθσ δικαιωμάτων (Επικεϊρθςθ Εργαςίασ, ΓΣΕΕ κλπ) Νομικό πλαίςιο ίδρυςθσ κοινωνικϊν επιχειριςεων Τεχνικζσ ανεφρεςθσ εργαςίασ Δικτφωςθ (ενεργοποίθςθ δικτφου γνωςτϊν / φίλων κλπ) Αυκόρμθτθ υποβολι υποψθφιότθτασ Ρροςωπικι επαφι Ανάγνωςθ και αποδελτίωςθ μικρϊν αγγελιϊν που δθμοςιεφονται ςτον τφπο Αναηιτθςθ εργαςίασ ςτο διαδίκτυο χριςθ πρακτικισ άςκθςθσ και εκελοντικισ εργαςίασ αξιοποίθςθ δομϊν Ρράξθσ, δθμόςιεσ υπθρεςίεσ απαςχόλθςθσ και άλλουσ φορείσ Σφνταξθ βιογραφικοφ, παρουςίαςθ εαυτοφ, προετοιμαςία για ςυνζντευξθ με εργοδότθ, προςομοίωςθ ςε εργαςιακό περιβάλλον Σφνταξθ βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι Ραρουςίαςθ εαυτοφ Σφνταξθ ςυνοδευτικισ επιςτολισ Χριςθ τθλεφϊνου Ρραγματοποίθςθ επαγγελματικισ ςυνζντευξθσ Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ παροχισ Συνοδευτικϊν Υποςτθρικτικϊν Υπθρεςιϊν για κάκε ωφελοφμενο, ςυντάςςεται Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ Ωφελοφμενου, ςτθν οποία αναφζρονται: οι υπθρεςίεσ που ζλαβε Σελίδα 4 από 28

5 τα δυνατά του ςθμεία (ικανότθτεσ, δεξιότθτεσ, κλίςεισ κλπ) τα αδφνατα ςθμεία του ωφελοφμενου και οι περαιτζρω υπθρεςίεσ που χρειάηεται (επιμόρφωςθ, κατάρτιςθ, επιπλζον ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ κλπ) Στθ ςυνζχεια, οι ωφελοφμενοι κα παραπζμπονται ςτισ Δομζσ Ενίςχυςθσ τθσ Επιχειρθματικότθτασ (δράςθ 10 ςχεδίου δράςθσ) Απαςχόλθςθσ και Κοινωνικισ Η επιλογι των ειδικοτιτων και των κφριων προςόντων επιλογισ πραγματοποιικθκε με βάςθ το φυςικό αντικείμενο των ζργων που καλοφνται οι ανάδοχοι να αναλάβουν. Η διάρκεια των ςυμβάςεων κα είναι ςφμφωνθ με τα οριηόμενα ςτο ιςχφον κάκε φορά κεςμικό πλαίςιο και ςε κάκε περίπτωςθ δεν μποροφν να ζχουν ιςχφ πζραν τθσ θμερομθνίασ ολοκλιρωςθσ του ςυνολικοφ ζργου. Ο Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ τθσ προβλεπόμενθσ δαπάνθσ για τισ ςυμβάςεισ μίςκωςθσ ζργου ανζρχεται ςε ,00 και κα καλυφκεί εκ ολοκλιρου από τθν χρθματοδότθςθ τθσ πράξθσ. Συγκεκριμζνα, ανά ειδικότθτα το αντικείμενο που κα αναλάβουν οι ςυνεργάτεσ τθσ εταιρείασ είναι : Α. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΡΙΣΤΘΜΟΝΕΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ ι ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ι ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΓΟΙ) Ρ.Ε. Το ενδεικτικό κόςτοσ, για κάκε Κοινωνικό Επιςτιμονα ανζρχεται ςε 3.000,00, πλζον ΦΡΑ, ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των νομίμων εξόδων και κρατιςεων κακϊσ και του κόςτουσ των αναλογοφντων αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν. Τα κφρια κακικοντα που κα αναλάβουν οι Κοινωνικοί Επιςτιμονεσ είναι θ εξατομικευμζνθ προςζγγιςθ ςτο πλαίςιο αξιολόγθςθσ των υποψθφίων και διάγνωςθσ των αναγκϊν τουσ μζςα από τθν διεξαγωγι 14 προςωπικϊν και 6 ομαδικϊν ςυνεντεφξεων ςυνεδριϊν κάκε υποψθφίου με τθ χριςθ κωδικοποιθμζνων ερωτθματολογίων, θ εξζταςθ των απαιτοφμενων ςτοιχείων για τθν αξιολόγθςθ των υποψθφίων, κακϊσ θ παροχι υπθρεςιϊν πλθροφόρθςθσ, και υποςτιριξθσ των ωφελουμζνων. Β. ΝΟΜΙΚΟΣ Ρ.Ε. Το ενδεικτικό κόςτοσ, για τον Νομικό, ανζρχεται ςε 3.000,00, πλζον ΦΡΑ,, ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των νομίμων εξόδων και κρατιςεων κακϊσ και του κόςτουσ των αναλογοφντων ειςφορϊν. Τα κφρια κακικοντα που κα αναλάβει ο Νομικόσ είναι παροχι ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ ςε κζματα: νομικά, εργαςιακά, διοικθτικά, κλπ ςτουσ ωφελουμζνουσ των προγραμμάτων. Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ (ΡΕ) Το ενδεικτικό κόςτοσ ανζρχεται ςτισ 3.000,00, πλζον ΦΡΑ, ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των νομίμων εξόδων και κρατιςεων κακϊσ και του κόςτουσ των αναλογοφντων ειςφορϊν. Ο Οικονομολόγοσ κα αναλάβει τον ζλεγχο και τθν πιςτοποίθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου των δράςεων που κα χρθματοδοτοφνται από τα ζργα, ζλεγχοσ τιρθςθσ τθσ ςχετικισ λογιςτικισ μερίδασ για κάκε ζργο, ςφνταξθ τεχνικϊν δελτίων ζργων/ υποζργων, ζλεγχοσ τιρθςθσ των κανόνων που προβλζπονται από τον ΚΒΣ, υπθρεςίεσ λογιςτικοφ ελζγχου, κλπ. Σελίδα 5 από 28

6 Οι ενδιαφερόμενοι πρζπει : 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ & ΡΟΥΡΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ Δικαίωμα υποβολισ ζχουν όλα τα φυςικά πρόςωπα που διακζτουν τα παρακάτω προςόντα: 2α. Γενικά Προςόντα Οι ενδιαφερόμενοι πρζπει : 1. Να είναι Ζλλθνεσ πολίτεσ Για όςουσ ζχουν αποκτιςει τθν ελλθνικι ικαγζνεια με πολιτογράφθςθ κα πρζπει να ζχει παρζλκει ζνα (1) τουλάχιςτον ζτοσ από τθν απόκτθςθ τθσ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ. Εξαίρεςθ: Δικαιοφνται να ςυμμετζχουν και πολίτεσ των κρατϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ενϊςεωσ (Ν. 2431/1996). Για τουσ πολίτεσ αυτοφσ απαιτείται θ γνϊςθ τθσ Ελλθνικισ γλϊςςασ ςε βακμό επαρκι για τθν άςκθςθ των κακθκόντων του οικείου κλάδου, θ οποία αποδεικνφεται με πιςτοποιθτικό Ελλθνομάκειασ (Ν. 2413/1996 άρκρο 10 παρ. 1), Δ επιπζδου που χορθγείται από το Κζντρο Ελλθνικισ Γλϊςςασ (τθλ.: (2310) /5 και (210) ). Επίςθσ, αποδεικνφεται με αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό του Σχολείου τθσ Νζασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ του Αριςτοτελείου Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ (Ρανεπιςτθμιοφπολθ, Θεςςαλονίκθ, Τ.Κ , τθλ. 2310/ ) το οποίο χορθγείται φςτερα από ςχετικι εξζταςθ του ενδιαφερομζνου. Δικαιοφνται επίςθσ να ςυμμετζχουν και όςοι απζκτθςαν τθν ελλθνικι ικαγζνεια με πολιτογράφθςθ αλλά δεν ζχει παρζλκει ζτοσ από τθν απόκτθςθ τθσ, εφόςον μζχρι τθν απόκτθςθ τθσ ιταν υπικοοι κράτουσ μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ενϊςεωσ. 2. Να ζχουν τθν υγεία και τθ φυςικι καταλλθλότθτα που τουσ επιτρζπει τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ ειδικότθτασ που επιλζγουν. 3. Οι άνδρεσ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ κα πρζπει να ζχουν εκπλθρώςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεώςεισ ι να ζχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτζσ. ΕΞΑΙΕΣΗ : Δεν απαιτείται εκπλιρωςθ των ςτρατιωτικϊν υποχρεϊςεων για τουσ πολίτεσ κράτουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ενϊςεωσ, για τουσ οποίουσ δεν προβλζπεται τζτοιο κϊλυμα ςτθ χϊρα τουσ. 2β. Ουςιαςτικά Προςόντα Α. Κοινωνικοί Επιςτιμονεσ (ΡΕ) Απαραίτθτα (Κφρια) Προςόντα: 1. Πτυχίο Κοινωνιολόγου ι Ψυχολόγου ι Κοινωνικοφ Λειτουργοφ ΑΕΙ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςπουδϊν τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ 2. Γενικι εμπειρία τουλάχιςτον 1 ζτουσ Σελίδα 6 από 28

7 Πρόςκετα επικυμθτά Προςόντα: (που λαμβάνονται υπόψθ μόνο για τθν επιλογι) 1. Δεφτεροι τίτλοι ςπουδϊν Μεταπτυχιακά Διδακτορικά 2. Καλι γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ 3. Εμπειρία ςε ςυναφζσ αντικείμενο με κάποιο από τα αντικείμενα του ζργου που κα αναλάβουν όπωσ προςδιορίηεται ςτθν ενότθτα 1. (Διαβακμιςμζνθ) 4. Πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ ςτθ χριςθ Ηλεκτρονικοφ Υπολογιςτι ςτα αντικείμενα: α) επεξεργαςίασ κειμζνων, β) υπολογιςτικϊν φφλλων και γ) υπθρεςιϊν διαδικτφου Β. Νομικόσ (ΡΕ) Απαραίτθτα (Κφρια) Προςόντα: 1. Πτυχίο Νομικισ ΑΕΙ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςπουδϊν τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ 2. Γενικι εμπειρία τουλάχιςτον 1 ζτουσ Πρόςκετα επικυμθτά Προςόντα: (που λαμβάνονται υπόψθ μόνο για τθν επιλογι) 1. Δεφτεροι τίτλοι ςπουδϊν Μεταπτυχιακά Διδακτορικά 2. Καλι γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ 3. Πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ ςτθ χριςθ Ηλεκτρονικοφ Υπολογιςτι ςτα αντικείμενα: α) επεξεργαςίασ κειμζνων, β) υπολογιςτικϊν φφλλων και γ) υπθρεςιϊν διαδικτφου 4. Εμπειρία ςε ςυναφζσ αντικείμενο με κάποιο από τα αντικείμενα του ζργου που κα αναλάβουν όπωσ προςδιορίηεται ςτθν ενότθτα 1. (Διαβακμιςμζνθ) Γ. Οικονομολόγοσ (ΡΕ) Απαραίτθτα (Κφρια) Προςόντα: 1. Πτυχίο Οικονομολόγου ΑΕΙ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςπουδϊν τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ 2. Γενικι εμπειρία τουλάχιςτον 1 ζτουσ Πρόςκετα επικυμθτά Προςόντα:(που λαμβάνονται υπόψθ μόνο για τθν επιλογι) 1. Δεφτεροι τίτλοι ςπουδϊν Μεταπτυχιακά Διδακτορικά 2. Καλι γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ 3. Εμπειρία ςε ςυναφζσ αντικείμενο με κάποιο από τα αντικείμενα του ζργου που κα αναλάβουν όπωσ προςδιορίηεται ςτθν ενότθτα 1. (Διαβακμιςμζνθ) 4. Πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ ςτθ χριςθ Ηλεκτρονικοφ Υπολογιςτι ςτα αντικείμενα: α) επεξεργαςίασ κειμζνων, β) υπολογιςτικϊν φφλλων και γ) υπθρεςιϊν διαδικτφου Σελίδα 7 από 28

8 3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ Οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να υποβάλλουν ζντυπο εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν κατάρτιςθ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου (ςφμφωνα με το υπόδειγμα) ςυνοδευόμενο από τα εξισ δικαιολογθτικά: 1. Αντίγραφο αςτυνομικισ ταυτότθτασ 2. Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν 3. Αποδεικτικά προθγοφμενθσ εμπειρίασ 4. Ριςτοποιθτικά ι βεβαιϊςεισ απόδειξθσ χειριςμοφ Η/Υ 5. Αντίγραφο του πτυχίου ξζνθσ γλϊςςασ (ςτθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ επικαλείται τθ γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ) 6. Αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα 7. Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν.1599/86 με κεϊρθςθ του γνιςιου τθσ υπογραφισ, ςτθν οποία ο υποψιφιοσ κα πρζπει να δθλϊνει υπεφκυνα ότι : Πλα τα δικαιολογθτικά που περιλαμβάνονται ςτθν αίτθςθ μου είναι αλθκι και ακριβι. Ζχω λάβει υπόψθ μου το αναλυτικό τεφχοσ τθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ και αποδζχομαι πλιρωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ. Ζχω εκπλθρϊςει τθ ςτρατιωτικι μου κθτεία ι ζχω νόμιμα απαλλαγεί απ αυτιν 1 Δεν ζχω κθρυχκεί ζκπτωτοσ από Δθμόςια Υπθρεςία ι Ν.Ρ.Δ.Δ. ι Ν.Ρ.Ι.Δ., γιατί δεν εκπλιρωςα τισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ μου. Δεν ζχει κινθκεί εναντίον μου θ διαδικαςία ι βρίςκομαι υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, παφςθ δραςτθριοτιτων, αναγκαςτικι διαχείριςθ ι πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι οποιαδιποτε άλλθ ανάλογθ διαδικαςία προβλεπόμενθ από τισ εκνικζσ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ. Δεν ζχω καταδικαςτεί, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςφμφωνα με τθν νομοκεςία του κράτουσ εγκατάςταςθσ, για αδίκθμα που ςχετίηεται με τθν επαγγελματικι διαγωγι μου, ιτοι υπεξαίρεςθ, απάτθ, εκβίαςθ, πλαςτογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεωκοπία. Δεν ζχει εκδοκεί εισ βάροσ μου οριςτικι καταδικαςτικι απόφαςθ, που περιζρχεται ςε γνϊςθ τθσ Επιχείρθςθσ με οποιοδιποτε τρόπο και αφορά ςε ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, δωροδοκία, απάτθ και νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ. Δεν ζχω διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ςυναφζσ νε το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ. Αναλαμβάνω τθν υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ ποινικοφ μθτρϊου ι οποιουδιποτε άλλου δικαιολογθτικοφ μου ηθτθκεί από τθν Αναπτυξιακι Καβάλασ Αναπτυξιακι Ανϊνυμθ Εταιρεία Ο.Τ.Α. κατά τθ διαδικαςία ςυνομολόγθςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Η ςυμμετοχι ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ςυνεπάγεται τθν πλιρθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι τθσ διαδικαςίασ και των όρων τθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθ ςφναψθ ςυμβάςεων μίςκωςθσ ζργου ςτα πλαίςια του Άξονα 3 του Ρ.Α.Α. 1 Δηλώνεηαι μόνο από ηοσς άνδρες σπουηθίοσς ποσ η ζηραηιφηική θηηεία είναι σποτρεφηική ζηη τώρα σπηκοόηηηας ηοσς και σποβάλλεηαι καηά ηη διαδικαζία ζσνομολόγηζης ηης ζύμβαζης Σελίδα 8 από 28

9 Διευκρινήςεισ επί των ανωτζρω δικαιολογητικών (1) Ζντυπο Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ διατίκεται από τθν. ςτο τζλοσ του παρόντοσ τεφχουσ. (2) Αντίγραφο των δφο όψεων τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι ελλείψει ταυτότθτασ, επικυρωμζνο αντίγραφο των κριςίμων ςελίδων του διαβατθρίου (δθλ. αυτϊν όπου αναφζρονται ο αρικμόσ και τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του κατόχου). (3) Αντίγραφα των τίτλων ςπουδϊν ςτον οποίο να αναγράφεται ο βακμόσ και το ζτοσ κτιςθσ αυτοφ. Σε περίπτωςθ που ο βακμόσ εκφράηεται με αξιόλογο χαρακτθριςμό πρζπει να υποβλθκεί και βεβαίωςθ τθσ οικείασ ςχολισ για τον ακριβι αρικμθτικό βακμό. Εάν ο τίτλοσ ζχει αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι απαιτείται: Ρράξθ αναγνϊριςθσ από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ. ι το Ι.Τ.Ε. αντίςτοιχα (που να ζχει εκδοκεί μζχρι τθν τελευταία θμζρα τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων), για τθν ιςοτιμία, αντιςτοιχία του τίτλου και αντιςτοιχία τθσ βακμολογικισ κλίμακασ αυτοφ με τθ βακμολογικι κλίμακα των θμεδαπϊν τίτλων ι πιςτοποιθτικό αναγνϊριςθσ από τον Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ Τίτλων Ακαδθμαϊκϊν και Ρλθροφόρθςθσ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ.) περί ιςοτιμίασ και αντιςτοιχίασ κακϊσ και αντιςτοιχία τθσ βακμολογικισ κλίμακασ αυτϊν με τθ βακμολογικι κλίμακα των θμεδαπϊν τίτλων ι πράξθ αναγνϊριςθσ Επαγγελματικισ Ιςοτιμίασ από το Συμβοφλιο Αναγνωρίςεωσ Επαγγελματικισ Ιςοτιμίασ Τίτλων Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, εφόςον ςτθ δεφτερθ αυτι περίπτωςθ οι απαιτοφμενοι βάςει τθσ ανακοίνωςθσ τίτλοι ςπουδϊν εμπίπτουν ςτα νομοκετικϊσ ρυκμιηόμενα επαγγζλματα αρμοδιότθτασ του «Σ.Α.Ε.Ι.», ςφμφωνα με τα άρκρα 10 παρ. 2 ζωσ 12 και 11 του Ρ.Δ. 165/2000 (άρκρο 8 οδθγίασ 89/48 του Συμβουλίου τθσ Ε.Ε.). Σε περίπτωςθ που από τθν πράξθ ι το πιςτοποιθτικό αναγνϊριςθσ δεν προκφπτει το γνωςτικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωςθ από το Εκπαιδευτικό Κδρυμα που χοριγθςε τον τίτλο, θ οποία να κακορίηει το γνωςτικό αντικείμενο, κακϊσ και επίςθμθ μετάφραςι τθσ. Οι ςυμμετζχοντεσ που είναι κάτοχοι διδακτορικοφ θ μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν προςκομίηουν ακριβζσ αντίγραφο του διδακτορικοφ ι μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ, κακϊσ και βεβαίωςθ από το Ρανεπιςτιμιο για το γνωςτικό αντικείμενο αυτϊν, εφόςον τοφτο δεν προκφπτει από τουσ προςκομιηόμενουσ τίτλουσ. Αν ο τίτλοσ ζχει αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι απαιτείται επιπλζον πράξθ αναγνωρίςεωσ του τίτλου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ. που να ζχει εκδοκεί μζχρι τθν τελευταία θμζρα τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στθν περίπτωςθ που ο μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςυμπλθρϊνει ι ενςωματϊνεται ςτο βαςικό τίτλο, δεν λογίηεται ωσ μεταπτυχιακόσ τίτλοσ. (4) Θ γνώςθ χριςθσ Θλεκτρονικοφ Υπολογιςτι αποδεικνφεται ωσ εξισ: Θ γνώςθ χειριςμοφ Θ/Υ ςτα αντικείμενα: α) επεξεργαςίασ κειμζνων, β) υπολογιςτικών φφλλων και γ) υπθρεςιών διαδικτφου αποδεικνφεται ωσ εξισ: (1) Με πιςτοποιθτικά Ρλθροφορικισ ι γνϊςθσ χειριςμοφ Η/Υ που εκδίδονται από φορείσ οι οποίοι πιςτοποιοφνται από τον Εκνικό Οργανιςμό Ριςτοποίθςθσ Ρροςόντων και Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ Σελίδα 9 από 28

10 (Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ.), πρϊθν Οργανιςμό Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (Ο.Ε.Ε.Κ.) ι ζχουν εκδοκεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ. Μζχρι ςιμερα ζχουν πιςτοποιθκεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ι τον ΕΟΡΡΕΡ, με ςχετικζσ πράξεισ του, οι παρακάτω φορείσ, με τθν αναγραφόμενθ για κάκε φορζα θμερομθνία πιςτοποίθςθσ: α) ECDL Eλλάσ Α.Ε. ( ζωσ βάςει τθσ αρικ. Β/22578/ απόφαςθσ του ΕΟΡΡΕΡ) ι PeopleCert Ελλάσ ΑΕ ( με τθν αρικ. Β/22579/ απόφαςθ του ΕΟΡΡΕΡ), β) Vellum Global Educational Services S.A. ( ), γ) Infotest ( ) δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ( ) ι ICT Europe ( αλλαγι ονομαςίασ τθσ ΙCT Hellas Α.Ε.) ε) ΚΕΥ-CERT ( ) ςτ) ACTA Α.Ε. ( ) η) I SKILLS A.E. ( ) θ) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΡΕ ( ) ι ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΤ - TELEFOS CERT ΕΡΕ (Με τθν αρικ.γ/12485/ πράξθ μετονομαςίασ τθσ ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΕΙΝΙΝ TELEFOS TRAINING ΕΡΕ) ι ΙΝΦΟΣΕΤ - INFOCERT ΕΡΕ (Με τθν αρικ. Β/18216/ απόφαςθ του ΕΟΡΡΕΡ περί μετονομαςίασ τθσ ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΤ - TELEFOS CERT ΕΡΕ) κ) DIPLOMA-ΦΟΕΑΣ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ( ) ι) GLOBAL CERT ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΕΙΑ << GLOBAL CERT>> ( ). Τα πιςτοποιθτικά που εκδίδουν οι ανωτζρω φορείσ είναι τα εξισ: α) ECDL Eλλάσ Α.Ε. ι PeopleCert Ελλάσ ΑΕ ECDL Core Certificate ECDL Start Certificate ECDL Progress Certificate ECDL Profile Certificate β) Vellum Global Educational Services S.A. Cambridge International Diploma in IT Skills Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency Vellum Diploma in IT Skills γ) Infotest Internet and Computing Core Certification (IC3) Σελίδα 10 από 28

11 Microsoft Office Specialist (MOS) Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert) Infotest Certified Basic User (ICBU) (τα πιςτοποιθτικά μποροφν να περιζχουν οποιονδιποτε ςυνδυαςμό των ενοτιτων << Επεξεργαςία Κειμζνου>>, <<Υπολογιςτικά Φφλλα>>, <<Υπθρεςίεσ Διαδικτφου>>, <<Ραρουςιάςεισ>> και <<Βάςεισ Δεδομζνων>>) δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ι ICT Europe ICT Intermediate A ICT Intermediate B ICT Intermediate C ε) ΚΕΥ-CERT Key Cert IT Basic Key Cert IT Initial ςτ) ACTA Α.Ε. Certified Computer User (CCU) η) I SKILLS A.E. Basic I.T. Standard Basic I.T. Thematic Basic I.T. Core θ) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΡΕ ι ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΤ - TELEFOS CERT ΕΡΕ ι ΙΝΦΟΣΕΤ - INFOCERT ΕΡΕ Basic Skills ι Infocert Basic Skills ( αλλαγι ονομαςίασ τίτλου) Basic ι Infocert Basic ( αλλαγι ονομαςίασ τίτλου) Integration Skills ι Infocert Integration Skills ( αλλαγι ονομαςίασ τίτλου) Infocert Unities κ) DIPLOMA-ΦΟΕΑΣ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘΣ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Basic Office Business Office ι) GLOBAL CERT ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ ΑΝΘΩΡΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ Σελίδα 11 από 28

12 << GLOBAL CERT>> Global Intermediate Global Intermediate A Global Intermediate B Global Intermediate C Από τα ανωτζρω πιςτοποιθτικά πρζπει να αποδεικνφεται θ γνώςθ και των τριών ενοτιτων: α) επεξεργαςίασ κειμζνων, β) υπολογιςτικών φφλλων και γ) υπθρεςιών διαδικτφου. Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ζχει ολοκλθρϊςει με επιτυχία τισ εξετάςεισ ςτισ οριηόμενεσ από τθν προκιρυξθ ενότθτεσ αλλά το ςχετικό πιςτοποιθτικό δεν ζχει ακόμθ εκδοκεί, μπορεί να γίνει αποδεκτι ςχετικι περί τοφτου βεβαίωςθ του κατά τα ανωτζρω πιςτοποιθμζνου φορζα ζκδοςθσ αυτοφ. Αν ο υποψιφιοσ επιλεγεί ςτθν ειδικότθτα που επιδιϊκει, πρζπει να προςκομίςει το πιςτοποιθτικό ςτο φορζα πρόςλθψθσ ι ανάκεςθσ του ζργου. Γίνονται δεκτά πιςτοποιθτικά γνϊςθσ Η/Υ τα οποία χορθγικθκαν από τουσ παραπάνω φορείσ (α ζωσ δ) μζχρι και τθν θμερομθνία πιςτοποίθςισ τουσ από τον Ο.Ε.Ε.Κ. με τθν εξισ ονομαςία: α) ECDL από τθν εταιρεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Ε.Ρ.Υ. β) Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία Vellum Global Educational Services). γ) IC3 ι MOS από CERTIPORT (Microsoft), εταιρεία Infotest (πρϊθν TECHNOPLUS) και δ) BTEC in ICT ι Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ΙCT Hellas Α.Ε.). Γίνονται επίςθσ δεκτά, εφόςον περιλαμβάνουν τισ ανωτζρω ενότθτεσ, πιςτοποιθτικά Γνϊςεων Χειριςμοφ Η/Υ που ζχουν εκδοκεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ., κατόπιν επιτυχοφσ ςυμμετοχισ του υποψθφίου ςε εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ Γνϊςεων Χειριςμοφ Η/Υ φυςικϊν προςϊπων που διοργάνωςε ο Οργανιςμόσ. Η αντιςτοίχιςθ Ριςτοποιθτικϊν γνϊςθσ πλθροφορικισ ι χειριςμοφ Η/Υ που χορθγοφνται από φορείσ τθσ αλλοδαπισ γίνεται με αποφάςεισ του Δ.Σ. του Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ. Λοιπά παραςτατικά (βεβαιώςεισ εξεταςτικών κζντρων, κάρτεσ δεξιοτιτων κ.λπ.) δεν γίνονται δεκτά. (2) Με τίτλουσ ςπουδϊν, βαςικοφσ ι/και μεταπτυχιακοφσ, Ρανεπιςτθμιακισ ι/και Τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ, από τθν αναλυτικι βακμολογία των οποίων προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ ζχει παρακολουκιςει τζςςερα (4) τουλάχιςτον μακιματα, υποχρεωτικά ι κατ επιλογι, Ρλθροφορικισ ι γνώςθσ χειριςμοφ Θ/Υ. Κακζνα από τα τζςςερα (4) αυτά μακιματα μπορεί να ζχει πραγματοποιθκεί ςτο πλαίςιο απόκτθςθσ τίτλου ςπουδϊν είτε Σελίδα 12 από 28

13 Ρανεπιςτθμιακισ (Ρ.Ε.), είτε Τεχνολογικισ (Τ.Ε.) Εκπαίδευςθσ είτε μεταπτυχιακοφ τίτλου είτε διδακτορικοφ διπλϊματοσ και υπολογίηονται ακροιςτικά. (3) Οι υποψιφιοι τθσ Ρανεπιςτθμιακισ, Τεχνολογικισ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ αποδεικνφουν επαρκϊσ τθ γνϊςθ χειριςμοφ Η/Υ, προςκομίηοντασ μόνο βεβαιώςεισ τμθμάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τισ οποίεσ πιςτοποιείται ότι παρακολοφκθςαν επιτυχϊσ, ςε προπτυχιακό ι μεταπτυχιακό επίπεδο, τζςςερα (4) εξαμθνιαία μακιματα τα οποία κατά τθν εκτίμθςθ του οικείου Τμιματοσ εμπίπτουν ςτθν περιοχι τθσ Ρλθροφορικισ ι του χειριςμοφ Θ/Υ. Διευκρινίηεται ότι τίτλοι ςπουδϊν ανϊτερθσ αλλά και κατϊτερθσ κατθγορίασ από τθν κατθγορία για τθν οποία υποβάλλει αίτθςθ ο υποψιφιοσ, εφόςον πλθροφν και τισ λοιπζσ προχποκζςεισ εγκυρότθτασ, γίνονται δεκτοί, δεδομζνου ότι αφενόσ οι εν λόγω τρόποι απόδειξθσ προβλζπονται από το προςοντολόγιο, αφετζρου οι ςχετικοί τίτλοι και βεβαιϊςεισ υποβάλλονται για τθν απόδειξθ τθσ γνϊςθσ Η/Υ και όχι για τθ διεκδίκθςθ κζςθσ ανϊτερθσ ι κατϊτερθσ κατθγορίασ τθσ προκθρυςςόμενθσ. Θ γνώςθ χειριςμοφ Θ/Υ ςτα αντικείμενα: α) επεξεργαςίασ κειμζνων, β) υπολογιςτικών φφλλων, γ) υπθρεςιών διαδικτφου, δ) παρουςιάςεων και ε) βάςεων δεδομζνων αποδεικνφεται, πζραν των προαναφερομζνων, και με τίτλουσ ςπουδών, τριτοβάκμιασ, μεταδευτεροβάκμιασ ι δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ειδικότθτασ Ρλθροφορικισ ι γνώςθσ χειριςμοφ Θ/Υ, όπωσ αυτοί αναφζρονται παρακάτω: ΤΙΤΛΟΙ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ (ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΘΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΘΣ), ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΙΟΥΣ ΑΡΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ Θ ΓΝΩΣΘ ΧΕΙΙΣΜΟΥ Θ/Υ (όπωσ αυτοί προςδιορίηονται ςτα άρκρα 6,14 και 19 του Π.Δ. 50/2001 όπωσ ιςχφει) Α) ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ - Ρλθροφορικισ - Ρλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνιϊν - Ηλεκτρολόγου Μθχανικοφ & Μθχανικοφ Υπολογιςτϊν - Εφαρμοςμζνθσ Ρλθροφορικισ - Ηλεκτρολόγου Μθχανικοφ & Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν - Μθχανικοφ Η/Υ και Ρλθροφορικισ - Επιςτιμθσ Υπολογιςτϊν - Ηλεκτρονικοφ και Μθχανικοφ Υπολογιςτϊν - Μθχανικϊν Ρλθροφοριακϊν & Επικοινωνιακϊν Συςτθμάτων Σελίδα 13 από 28

14 - Μθχανικϊν Η/Υ Τθλεπικοινωνιϊν και Δικτφων - Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν - Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ Τθλεπικοινωνιϊν - Ηλεκτρονικοφ Μθχανικοφ και Μθχανικοφ Υπολογιςτϊν - Ηλεκτρονικισ και Μθχανικoφ Υπολογιςτϊν - Ρλθροφορικισ με εφαρμογζσ ςτθ Βιοιατρικι - Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνιϊν - Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Η/Υ - Ρλθροφορικισ (Ε.Α.Ρ.) - Διδακτικισ τθσ Τεχνολογίασ και Ψθφιακϊν Συςτθμάτων - Επιςτθμϊν και Ρολιτιςμοφ Κατεφκυνςθ Η/Υ (Ρ.Σ.Ε.) ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ. Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ - Ρλθροφορικισ - Ηλεκτρονικϊν Υπολογιςτικϊν Συςτθμάτων - Τεχνολογίασ Ρλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνιϊν - Εφαρμοςμζνθσ Ρλθροφορικισ και Ρολυμζςων - Βιομθχανικισ Ρλθροφορικισ - Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν - Γεωπλθροφορικισ και Τοπογραφίασ - Ρλθροφορικισ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν - Τθλεπλθροφορικισ και Διοίκθςθσ - Τθλεπικοινωνιϊν και Δικτφων Η/Υ (Ρ.Σ.Ε.) - Επιχειρθματικοφ Σχεδιαςμοφ και Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων - Εφαρμογϊν Ρλθροφορικισ ςτθ Διοίκθςθ και ςτθν Οικονομία - Διαχείριςθσ Ρλθροφοριϊν ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ, ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ. Γ) ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ - Δίπλωμα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ Ι.Ε.Κ. οποιαςδιποτε ειδικότθτασ του τομζα Ρλθροφορικισ, ι - Ρτυχίο Α ι Β κφκλου ςπουδϊν Τεχνικοφ Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου (ΤΕΕ): i) Οποιαςδιποτε ειδικότθτασ του τομζα Ρλθροφορικισ - Δικτφων Η/Υ, ii) Ειδικότθτασ Ηλεκτρονικϊν Υπολογιςτικϊν Συςτθμάτων ι Ηλεκτρονικϊν Υπολογιςτικϊν Σελίδα 14 από 28

15 Συςτθμάτων και Δικτφων του Ηλεκτρονικοφ Τομζα, ι - Απολυτιριοσ τίτλοσ: i) Κλάδου Ρλθροφορικισ Ενιαίου Ρολυκλαδικοφ Λυκείου, ii) Τμιματοσ Ρρογραμματιςτϊν Ηλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν, Τεχνικοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου, ι iii) Ειδικότθτασ Υπαλλιλων Χειριςτϊν Η/Υ, Τεχνικισ Επαγγελματικισ Σχολισ, ι άλλοσ ιςότιμοσ και αντίςτοιχοσ τίτλοσ, ςχολικϊν μονάδων τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ. (5) Θ γνώςθ ξζνθσ γλώςςασ αποδεικνφεται ωσ εξισ: Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ (άριςτθ Γ2/C2, πολφ καλι Γ1/C1, καλι Β2 και μζτρια Β1) αποδεικνφεται με βάςθ το άρκρο 1 Ρ.Δ.146/2007 «Τροποποίθςθ διατάξεων του Ρ.Δ.50/2001 Κακοριςμόσ προςόντων διοριςμοφ ςε κζςεισ φορζων του δθμόςιου τομζα όπωσ αυτό ιςχφει» (ΦΕΚ 185/ /τ.Α ), ςε ςυνδυαςμό με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ.1 του άρκρου 1 Ρ.Δ.116/2006 «Τροποποίθςθ του άρκρου 28 του Ρ.Δ.50/2001.» (ΦΕΚ 115/ /τ.Αϋ), ωσ εξισ: α) με Κρατικό Πιςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ αντίςτοιχου επιπζδου του ν.2740/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ.19 του άρκρου 13 του ν.3149/2003, ή β) με πιςτοποιθτικά αντίςτοιχου επιπζδου των πανεπιςτθμίων CAMBRIDGE ι MICHIGAN, ή γ) με πιςτοποιθτικά αντίςτοιχου επιπζδου άλλων φορζων (πανεπιςτθμίων ι μθ) ανεξάρτθτα από τθ νομικι τουσ μορφι, εφόςον είναι πιςτοποιθμζνοι ι αναγνωριςμζνοι από τθν αρμόδια αρχι τθσ οικείασ χϊρασ για να διενεργοφν εξετάςεισ και να χορθγοφν πιςτοποιθτικά γνϊςθσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ ςτο αντίςτοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορζασ πιςτοποίθςθσ ι αναγνϊριςθσ ςτθν οικεία χϊρα, απαιτείται βεβαίωςθ του αρμόδιου Υπουργείου ι τθσ Πρεςβείασ τθσ χϊρασ ςτθν Ελλάδα ότι τα πιςτοποιθτικά που χορθγοφνται από τουσ παραπάνω φορείσ ςε τρίτουσ, οι οποίοι δεν ζχουν ωσ μθτρικι γλϊςςα τθν Αγγλικι, είναι αποδεκτά ςε δθμόςιεσ υπθρεςίεσ τθσ αυτισ χϊρασ ωσ ζγκυρα αποδεικτικά γνϊςθσ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ ςτο αντίςτοιχο επίπεδο. Ωσ οικεία χϊρα νοείται θ χϊρα ςτθν οποία θ μθτρικι ι επίςθμθ γλϊςςα είναι θ Αγγλικι. Βάςει των ανωτζρω κακϊσ και των μζχρι ςιμερα προςκομιςκζντων ςτο ΑΣΕΡ, από τουσ οικείουσ φορείσ, βεβαιωτικϊν εγγράφων γίνονται δεκτά, πζραν του Κρατικοφ Ριςτοποιθτικοφ Γλωςςομάκειασ, τα εξισ πιςτοποιθτικά: Σελίδα 15 από 28

16 (α) Άριςτθ γνώςθ (Γ2/C2): CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Ρανεπιςτθμίου CAMBRIDGE. BULATS English Language Test, βακμολογία , του Ρανεπιςτθμίου του CAMBRIDGE. INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) The British Council IDP Education Australia IELTS Australia με βακμολογία από 7,5 και άνω. CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Ρανεπιςτθμίου MICHIGAN. LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 - PROFICIENT COMMUNICATION του EDEXCEL ι PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL ι EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C2). ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE LONDON. CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- (Συνυποβάλλονται ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ άριςτθσ γνϊςθσ) ι CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL- MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ άριςτθσ γνϊςθσ). EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ι PEARSON EDI Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2). PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότθτεσ: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βακμό «Distinction ι Credit ). OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2). ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2). Michigan State University Certificate of English Language Proficiency (MSU CELP): CEF C2. Test of Interactive English, C2 Level. NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2). (β) Ρολφ καλι γνώςθ (Γ1/C1): CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Ρανεπιςτθμίου του CAMBRIDGE. BULATS English Language Test, βακμολογία 75-89, του Ρανεπιςτθμίου του CAMBRIDGE. INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) The British Council IDP Education Australia IELTS Australia με βακμολογία από 6 ζωσ 7. BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES). Σελίδα 16 από 28

17 LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ι PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ι EDEXCEL LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C1). CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON. CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) - EXPERT- και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) - EXPERT- (Συνυποβάλλονται ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ πολφ καλισ γνϊςθσ) ι CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - EXPERT- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT - (Συνυποβάλλονται ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ πολφ καλισ γνϊςθσ). ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ- USA) και τθσ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ. ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βακμολογία από 785 ζωσ 900 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) ι PEARSON EDI Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1). PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότθτεσ: Reading, Writing, Listening, Speaking, ςε περίπτωςθ που θ μία εκ των ενοτιτων είναι με βακμό Pass ). PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότθτεσ: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βακμό «Distinction ι Credit ). OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework equivalent level C1). ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1). Test of Interactive English, C1 + Level. Test of Interactive English, C1 Level. NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1). (γ) Καλι γνώςθ (Β2): FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Ρανεπιςτθμίου CAMBRIDGE. BULATS English Language Test, βακμολογία 60-74, του Ρανεπιςτθμίου CAMBRIDGE. INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) The British Council IDP Education Australia IELTS Australia με βακμολογία από 4,5 ζωσ 5,5. BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES). (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Ρανεπιςτθμίου MICHIGAN. Σελίδα 17 από 28

18 LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION - του EDEXCEL ι PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ι EDEXCEL LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2). CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON. CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) - COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) COMMUNICATOR - (Συνυποβάλλονται ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ καλισ γνϊςθσ) ι CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - COMMUNICATOR - και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR - (Συνυποβάλλονται ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ καλισ γνϊςθσ). TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βακμολογία από 505 ζωσ 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) ι PEARSON EDI Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2). PEARSON LCCI EFB) LEVEL 3 (Ενότθτεσ: Reading, Writing, Listening, Speaking, ςε περίπτωςθ που θ μία εκ των ενοτιτων είναι με βακμό Pass ). PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότθτεσ: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βακμό «Distinction ι Credit. OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2). ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2). Michigan State University Certificate of English Language Competency (MSU CELC): CEF B2. Test of Interactive English, B2 + Level. Test of Interactive English, B2 Level. NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2). (δ) Μζτρια γνώςθ (Β1): PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) του Ρανεπιςτθμίου CAMBRIDGE. BULATS English Language Test, βακμολογία 40-59, του Ρανεπιςτθμίου του CAMBRIDGE. INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) - Βακμολογία από 3 ζωσ 4. BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE - PRELIMINARY (BEC PRELIMINARY) UNIVERSITY OF CAMBRIDGE LOCAL EXAMINATIONS SYNDICATE (UCLES). LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 2 INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ι PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 2-INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ι EDEXCEL ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (ENTRY 3) (CEF B1). CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE I του TRINITY COLLEGE LONDON. CITY & GUILDS ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) (ENTRY 3) - ACHIEVER- και CITY & GUILDS ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) (ENTRY 3) - Σελίδα 18 από 28

19 ACHIEVER - (Συνυποβάλλονται ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ μζτριασ γνϊςθσ) ι CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - ACHIEVER - και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -ACHIEVER- (Συνυποβάλλονται ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ μζτριασ γνϊςθσ). BASIC COMMUNICATION CERTIFICATE IN ENGLISH. TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βακμολογία από 405 ζωσ 500 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. EDI Entry Level Certificate in ESOL International (Entry Level 3) JETSET Level 4 (CEF B1) ι PEARSON EDI Entry 3 Certificate in ESOL International (CEF B1). PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότθτεσ: Reading, Writing, Listening, Speaking, ςε περίπτωςθ που θ μία εκ των ενοτιτων είναι με βακμό Pass ). PEARSON LCCI EFB Level 1 (Ενότθτεσ: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βακμό «Distinction ι Credit ). OCNW Certificate in ESOL International at Entry Level 3 (Common European Framework equivalent level B1). ESB Entry Level Certificate in ESOL International All Modes (entry 3) (Council of Europe Level B1). Test of Interactive English, B1 + Level. Test of Interactive English, B1 Level. NOCN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (B1). Ριςτοποιθτικά άλλα, πλθν των ανωτζρω, προκειμζνου να αξιολογθκοφν για τθν απόδειξθ τθσ γνώςθσ τθσ αγγλικισ γλώςςασ πρζπει να ςυνοδεφονται από: (i) βεβαίωςθ του φορζα που το εξζδωςε, ότι τόςο ο φορζασ όςο και το ςυγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ είναι πιςτοποιθμζνα από τθν αρμόδια προσ τοφτο εκνικι αρχι ι (ii) βεβαίωςθ του αρμοδίου Υπουργείου ι τθσ Ρρεςβείασ τθσ χϊρασ ςτθν Ελλάδα (ςε περίπτωςθ μθ υπάρξεωσ φορζα πιςτοποίθςθσ ι αναγνϊριςθσ), ότι το προςκομιηόμενο πιςτοποιθτικό είναι αποδεκτό ςε δθμόςιεσ υπθρεςίεσ τθσ οικείασ χϊρασ ωσ ζγκυρο αποδεικτικό γνϊςθσ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ ςε αντίςτοιχο επίπεδο. Β) ΓΑΛΛΙΚΑ Η γνϊςθ τθσ Γαλλικισ γλώςςασ (άριςτθ Γ2/C2, πολφ καλι Γ1/C1, καλι Β2 και μζτρια Β1) αποδεικνφεται ωσ εξισ: (α) Άριςτθ γνώςθ (Γ2/C2): Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ2 του ν.2740/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ.19 Σελίδα 19 από 28

20 Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE. Ριςτοποιθτικό D.A.L.F. ΟPTION LETTRES ι DALF C2. DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) *Μζχρι το 1999 ο τίτλοσ του διπλϊματοσ ιταν: DIPLOME D ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II)+. DIPLOME SUPERIEUR D ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE). Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de francais, του Ρανεπιςτθμίου τθσ Λιζγθσ Επίπεδο C2. CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL του Ρανεπιςτθμίου Γενεφθσ. (β) Ρολφ καλι γνώςθ (Γ1/C1): Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ.19 DIPLOME D ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορθγείτο μζχρι το 1996). DELF 2 ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ι DALF C1. CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I). Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de francais, του Ρανεπιςτθμίου τθσ Λιζγθσ Επίπεδο C1. CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPERATIONNEL του Ρανεπιςτθμίου Γενεφθσ. (γ) Καλι γνώςθ (Β2): Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Β2 του ν.2740/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ.19 DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ι DELF B2. CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο χορθγείτο μζχρι το 1996). CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2. Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de francais, του Ρανεπιςτθμίου τθσ Λιζγθσ Επίπεδο Β2. CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL του Ρανεπιςτθμίου Γενεφθσ. (δ) Μζτρια γνώςθ (Β1): Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Β1 του ν.2740/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 19 DELF B1. Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de francais, του Ρανεπιςτθμίου τθσ Λιζγθσ Επίπεδο Β1. CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SURVIE του Ρανεπιςτθμίου τθσ Γενεφθσ. Σελίδα 20 από 28

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 11-03-2014 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ.146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN ή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN ή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 13-11-2014 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ.146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 13-11-2014 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ.146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 Π..146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY-

CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 Π..146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1 αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3 / 22-9-2010)

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3 / 22-9-2010) Σελίδα 1 Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3 / 22-9-2010) ΑΓΓΛΙΚΑ... 2 ΓΑΛΛΙΚΑ... 5 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ... 6 ΙΤΑΛΙΚΑ... 7 ΙΣΠΑΝΙΚΑ... 8 Σελίδα 2 ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 13-11-2014 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση τη αγγλική γλώσσα (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ.146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθεια αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπω ή β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟΙ ΓΛΩΟΜΑΘΕΙΑ - ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

ΣΙΣΛΟΙ ΓΛΩΟΜΑΘΕΙΑ - ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΣΙΣΛΟΙ ΓΛΩΟΜΑΘΕΙΑ - ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλώςςασ (άριςτθ Γ2/C2, πολφ καλι Γ1/C1, καλι Β2 και μζτρια Β1) αποδεικνφεται με βάςθ το άρκρο 1 π.δ 146/2007 «Σροποποίθςθ διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE LONDON.

ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE LONDON. ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ» «Σύμπραξη Παραγωγικών και Κοινωνικών Φορέων Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κρήτης» Ταχ. Δ/νση: Βλαστών & 1770 11Β Τ.Κ.: 71202 Ηράκλειο Τηλ.: 2810.344070 Fax : 2810.344055

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 Π..146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ.146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΔΧΧ-ΧΤΒ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ.146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (ΑΣΕΠ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΔΗΜΟΙ κλπ)

ΠΤΥΧΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (ΑΣΕΠ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΔΗΜΟΙ κλπ) ΠΤΥΧΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (ΑΣΕΠ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΔΗΜΟΙ κλπ) Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ (Πηγή: www.asep.gr/asep/site/home/lc+menu/foris/ipodigmata/prok.csp) Η πρώτη σελίδα είναι σύνοψη της αναλυτικής ενημέρωσης που ακολουθεί:

Διαβάστε περισσότερα

"Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών"

Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών "Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών" Σημειώνεται ότι η «Αίτηση συμμετοχής» υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ.146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ (Γ2/C2) Πλήρης Τίτλος Πτυχίου

ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ (Γ2/C2) Πλήρης Τίτλος Πτυχίου ENG_C2_1 ENG_C2_2 ENG_C2_3 ENG_C2_4 ENG_C2_5 ENG_C2_6 ENG_C2_7 ENG_C2_8 ENG_C2_9 ENG_C2_10 ENG_C2_11 ENG_C2_12 ENG_C2_13 ENG_KRAT_C1 ENG_C1_1 ENG_C1_2 ENG_C1_3 ΑΓΓΛΙΚΑ Πλήρης Τίτλος CERTIFICATE OF PROFICIENCY

Διαβάστε περισσότερα

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 7407

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 7407 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 7407 8. ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ (Διευκρινίσεις σχετικά με την επικύρωση βλέπε παρ. 14) Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικς γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλ Γ1/C1 και

Διαβάστε περισσότερα

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 12511

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 12511 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 12511 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικς γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλ Γ1/C1, καλ Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 3072015 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 πδ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής: (1) Με πιστοποιητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής: (1) Με πιστοποιητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΗΣ ΑΡΙΘ 1ΣΑ/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΕΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΗΣ ΑΡΙΘ 1ΣΑ/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΗΣ ΑΡΙΘ 1ΣΑ/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το

Διαβάστε περισσότερα

[COPY/PASTE από ΦΕΚ] ΕΦΗΜΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΡPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Ρ. Αρ. Φφλλου 272 6 Ιουνίου 2008

[COPY/PASTE από ΦΕΚ] ΕΦΗΜΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΡPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Ρ. Αρ. Φφλλου 272 6 Ιουνίου 2008 [COPY/PASTE από ΦΕΚ] ΕΦΗΜΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΡPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Ρ. Αρ. Φφλλου 272 6 Ιουνίου 2008 * + ΡΑΑΤΗΜΑ Γ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΟΡΟΣ ΑΡΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνϊςθ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Η γνώση της αγγλικς γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλ Γ1/C1, καλ Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ.146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 πδ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 25-2-2016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 25.2.2016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 25-2-2016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 25-2-2016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 2522016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 πδ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 2522016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 πδ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 πδ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 2522016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 πδ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 2522016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 πδ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 25-2-2016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 πδ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΙΕΚ

ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΙΕΚ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΙΕΚ Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου... Ημερομηνία.../ /.../2015 ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής - Υπηρεσία ορόφων - Εμπορευματογνωσία)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 25-2-2016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 2522016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 πδ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 2522016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 πδ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 2522016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 πδ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ 25-2-2016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ 25-2-2016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 2522016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 πδ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 2522016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 πδ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 2522016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 πδ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 25.2.2016 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 29-5-2017 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 πδ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΔΡΑ (ΔΗΜΟΣ) ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΔΗΜΟΥ) 4501 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 305 4502 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 305 4503 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 305 4504 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 305 4505 ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 29-5-2017 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 πδ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 29-5-2017 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 πδ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αριθμ. Φακέλου : 5/2014 ΑΡΧΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση: Ιερά οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136 104 35, Κεραμεικός,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Φακέλου :2/2014. Αθήνα, 21/05/2014

Αριθμ. Φακέλου :2/2014. Αθήνα, 21/05/2014 Αριθμ. Φακέλου :2/2014 ΑΡΧΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση: Ιερά οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136 104 35, Κεραμεικός, Αθήνα Τηλ: 210-3609695, Fax: 210-3628468 e-mail: contact@tainiothiki.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 26-10-2017 ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικς γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλ Γ1/C1, καλ Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ

Διαβάστε περισσότερα

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 29-5-2017 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 πδ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 29-5-2017 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 πδ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη σελίδα είναι σύνοψη της αναλυτικής ενημέρωσης που ακολουθεί: (Τελευταία Ενημέρωση: 25/05/2009)

Η πρώτη σελίδα είναι σύνοψη της αναλυτικής ενημέρωσης που ακολουθεί: (Τελευταία Ενημέρωση: 25/05/2009) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ (Πηγή: www.asep.gr/asep/site/home/lc+menu/foris/ipodigmata/prok.csp) Η πρώτη σελίδα είναι σύνοψη της αναλυτικής ενημέρωσης που ακολουθεί:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ 29-5-2017 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 πδ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ 29-5-2017 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 πδ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Φακέλου : 4/2014. Αθήνα, 15/10/2014

Αριθμ. Φακέλου : 4/2014. Αθήνα, 15/10/2014 Αριθμ. Φακέλου : 4/2014 ΑΡΧΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση: Ιερά οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136 10435, Κεραμεικός, Αθήνα Τηλ: 210-3609695, Fax: 210-3628468 e-mail: contact@tainiothiki.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 26-10-2017 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 πδ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικς γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλ Γ1/C1, καλ Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ρόδος, 29/04/2010 A.Π. 614 Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Π2- ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Π2- ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Π2- ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικς γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλ Γ1/C1, καλ Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 πδ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του πδ 50/2001

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Φακέλου : 1/2014. Αθήνα, 31/01/2014

Αριθμ. Φακέλου : 1/2014. Αθήνα, 31/01/2014 Αριθμ. Φακέλου : 1/2014 ΑΡΧΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση: Ιερά οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136 10435, Κεραμεικός, Αθήνα Τηλ: 210-3609695, Fax: 210-3628468 e-mail: emiliamath@tainiothiki.gr

Διαβάστε περισσότερα

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικς γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλ Γ1/C1 και καλ Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του Π.δ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 21/05/2012 A.Π. 538 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΜΕΡΟΣ A ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο T2/C2) αποδεικνύεται, ως εξής: Άριστη γνώση (r2/c2): Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΧΕΙΡΙΜΟΤ Η/Τ

ΣΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΧΕΙΡΙΜΟΤ Η/Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ Δ/ΝΗ ΔΑΩΝ ΡΟΔΟΠΗ ΣΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΧΕΙΡΙΜΟΤ Η/Τ (αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ αρικ. πρωτ. 21229/06-12-2016 πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α Π Ρ Ο Κ Λ Η Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Η Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Σ Ο Γ Ι Α Τ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Α Η Π Ρ Ο Τ Ν Α Ψ Η Τ Μ Β Α Ε Ω Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Αρ.Πρωτ.: 4664 Ρόδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΟΡΟΣ ΑΡΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΟΡΟΣ ΑΡΟΔΕΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΟΔΟΡΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΟΡΟΣ ΑΡΟΔΕΙΞΗΣ (αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ αρικ. πρωτ. 21229/06-12-2016 πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Θεμα: Τυποποίηση και απλοποίηση διαδικασιών στο πλαίσιο του προγράμματος LLP/ERASMUS

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Θεμα: Τυποποίηση και απλοποίηση διαδικασιών στο πλαίσιο του προγράμματος LLP/ERASMUS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Θεσσαλονίκη, 01/09/ 2009 Aρ. Πρωτ.3354 Προς α)ακαδημαϊκούς Υπευθύνους ERASMUS β)διοικητικούς Υπευθύνους ERASMUS Θεμα: Τυποποίηση και απλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Φακέλου : 3/2014. Αθήνα, 21/08/2014

Αριθμ. Φακέλου : 3/2014. Αθήνα, 21/08/2014 Αριθμ. Φακέλου : 3/2014 ΑΡΧΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση: Ιερά οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136 104 35, Κεραμεικός, Αθήνα Τηλ: 210-3609695, Fax: 210-3628468 e-mail: contact@tainiothiki.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΧΧ-ΧΤΒ. Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/B.1.1/3/οικ.7655. ΠΡΟΣ : Όπως πίνακας αποδεκτών Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΑΔΑ: ΒΕΔΧΧ-ΧΤΒ. Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/B.1.1/3/οικ.7655. ΠΡΟΣ : Όπως πίνακας αποδεκτών Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα ΤΗΛ.:213 131-3240, 3250, 3253, 3275,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: Φ4-2424/ 19-09-2014

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: Φ4-2424/ 19-09-2014 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σχέδιο κοινών δράσεων εθνικών κοινωνικών εταίρων για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και της ενδυνάμωσης της αποτελεσματικής συμμετοχής τους στον κοινωνικό διάλογο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29 /09/2015 Αρ.Πρωτ.660/1/45007

Αθήνα, 29 /09/2015 Αρ.Πρωτ.660/1/45007 Αθήνα, 29 /09/2015 Αρ.Πρωτ.660/1/45007 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΊΚΗ ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ Το Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. (εκλεγµένος µε το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: info@gdimitrakopoulos.gr http://www.gdimitrakopoulos.gr Συνάδελφε

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Αρ.Πρωτ.: 926 Ρόδος,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Γ Ι Α Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Π Ρ Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Για την κατηγορία Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: Τίτλο σπουδών στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού. Σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΤΠ Α.Ε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΤΠ Α.Ε Σχετικά: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΤΠ Α.Ε 1. Η υπ. αριθ. ΚτΠ ΑΕ 10661/26.03.2012 απόφαση για την σύσταση Μητρώου Ειδικών Εμπειρογνωμόνων Εξωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ.: 20710 Καβάλα 9-3-2015

Αρ. πρωτ.: 20710 Καβάλα 9-3-2015 ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΜΟY ΚΑΒΑΛΑΣ Ε Δ Ρ Α Κ Α Β Α Λ Α ΟΔΟΣ Δαγκλή 19 2510/223782-226515 FAX 231000 Τ.Κ. 65403 e-mail : eyknkav@otenet.gr ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΑΠΟΦ. ΠΡΩΤ. ΚΑΒΑΛΑΣ 4/1945 Τ Μ Η Μ Α Γ. Σ. Ε. Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ.: 20710 Καβάλα 9-3-2015

Αρ. πρωτ.: 20710 Καβάλα 9-3-2015 ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΜΟY ΚΑΒΑΛΑΣ Ε Δ Ρ Α Κ Α Β Α Λ Α ΟΔΟΣ Δαγκλή 19 2510/223782-226515 FAX 231000 Τ.Κ. 65403 e-mail : eyknkav@otenet.gr ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΑΠΟΦ. ΠΡΩΤ. ΚΑΒΑΛΑΣ 4/1945 Τ Μ Η Μ Α Γ. Σ. Ε. Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα