Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων"

Transcript

1 Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων πολιτών Πζτροσ Χριςτοδουλίδησ Ειδικευμζνοσ Εμπειρογνώμονασ για κατοικίεσ και μη κατοικίεσ Ενεργειακόσ Ελεγκτήσ Α (Κτίρια) (Εξωτερικόσ Συνεργάτησ για το ζργο SERPENTE Ενεργειακοφ Γραφείου Κυπρίων Πολιτών)

2 Κτίρια Τοπικϊν Αρχϊν που εκδόκθκε ΠΕΑ ςτα πλαίςια SERPENTE 1. Πολυδφναμο Δθμοτικό Κζντρο Διμου Λευκωςίασ 2. Δθμαρχείο Δερφνειασ 3. Δθμαρχείο Αγλαντηιάσ 4. Δθμαρχείο Αγίου Ακαναςίου 5. Κτίριο Κοινοτικοφ Συμβουλίου Ψιμολόφου

3 1. Πολυδφναμο Δθμοτικό Κζντρο Διμου Λευκωςίασ

4 Πολυδφναμο Δθμοτικό Κζντρο Διμου Λευκωςίασ

5 Πολυδφναμο Δθμοτικό Κζντρο Διμου Λευκωςίασ

6 Πολυδφναμο Δθμοτικό Κζντρο Διμου Λευκωςίασ Τοποκεςία: Λεωφ. Νικθφόρου Φωκά, Αρ. 40 (Τοίχθ, Πφλθ Αμμοχϊςτου) Κτίςτθκε περί τα τζλθ του 19 ου αιϊνα (πρϊτα χρόνια αποικιοκρατίασ) ςαν ςτρατϊνασ. Αργότερα χρθςιμοποιικθκε ςαν φτωχοκομείο Διατθρθτζα οικοδομι Περί το 2006 ανακαινίςτθ από μια ομάδα αρχιτεκτόνων του Διμου Λευκωςιασ υπο τθν επίβλεψθ τθσ αειμνίςτου κ. Ελζνθσ Πετροποφλου με ΕΕ ςυνχρθματοδότθςθ

7 Πολυδφναμο Δθμοτικό Κζντρο Σιμερα λειτουργεί ςαν Διμου Λευκωςίασ 1. Κζντρο θμεριςιασ φροντίδασ θλικιωμζνων 2. Κζντρο δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ και φφλαξθσ παιδιϊν τα απογεφματα 3. Φροντιςτιριο γλωςςϊν και Η/Υ ςε μετανάςτεσ που ηοφν ςτθν Κφπρο 4. Φροντιςτιριο Κινζηικθσ γλϊςςασ και κουλτοφρασ ςε παιδιά κινζηικθσ καταγωγισ που ηοφν ςτθν Κφπρο 5. Στεγάηει διάφορεσ πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ

8 Πολυδφναμο Δθμοτικό Κζντρο Διμου Λευκωςίασ Κατα τθν ανακαίνιςθ του δεν δόκθκε ιδιαίτερθ προςοχι και ςθμμαςία ςε ενεργειακζσ αναβακμίςεισ, παρά μόνο θ διατιρθςθ του χαρακτιρα του κτιρίου και θ κτιριακι του αναβάκμιςθ για να μπορεί να ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ των χριςεων που προοριηόταν. Εγκαταςτικθ θλεκτρικι υποδαπζδια κζρμανςθ ςτο κτίριο Β, (Δεξιό κτίριο) και κλιματιςτικά VRV ςτουσ πλείςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ. Η μόνθ κερμομόνωςθ που χρθςιμοποιικθκε ιταν αυτι που προταςςόταν από τθν υποδαπζδια κζρμανςθ, διατθρϊντασ τα ξφλινα πατροπαράδοτα κουφϊματα με τουσ μονοφσ υαλοπίνακεσ, τισ ξφλινεσ πόρτεσ και τθν πζτρινθ τοιχοποιεία των 50cm. Οι κεραμοςκεπζσ είναι κυρίωσ ξφλινεσ με εμφανι τα ξφλινα δοκάρια, και όπου δθμιουργικθ οριηόντια οροφι δεν υπάρχουν αποδείξεισ χριςθσ κερμομονωτικϊν υλικϊν. Όπου ιταν δυνατοσ ο ζλεγχοσ ψευδοροφϊν από γυψοςανίδα, δεν εντοπίςτθ οποιαδιποτε κερμομόνωςθ. Το ΖΝΧ παράγεται ςε αποκθκευτικοφσ κυλίνδρουσ με θλεκτριςμό δικτφου. Ο φωτιςμόσ αποτελείται κυρίωσ απο λάμπεσ φκοριςμοφ (CFL και Τ8) αλλά υπάρχουν και λάμπεσ πυρακτϊςεωσ.

9 Πολυδφναμο Δθμοτικό Κζντρο Διμου Λευκωςίασ Ενεργειακι Κατθγορία: Η (3.09) Κατανάλωςθ Πρωτογενοφσ Ενζργειασ = 889 KWh/m 2 /yr, Επιβάρυνςθ προσ το περιβάλλον = 261 KgCO 2 /m 2 /yr (Ωφζλιμο Εμβαδόν = 645m 2 )

10 Πολυδφναμο Δθμοτικό Κζντρο Διμου Λευκωςίασ Προτεινόμενεσ Ενεργειακζσ Επεμβάςεισ: 1. Θερμομόνωςθ Οροφισ και τοιχοποιείασ 2. Αντικατάςταςθ Κλιματιςτικϊν με αποδοτικότερα 3. Βελτίωςθ κουφωμάτων 4. Εγκατάςταςθ ταχυκερμαντιρων υγραερίου για παραγωγι ΖΝΧ.

11 2. Δθμαρχείο Δερφνειασ

12 Δθμαρχείο Δερφνειασ

13 Δθμαρχείο Δερφνειασ Προ 1974 διόροφθ καταςκευι, ςτζγαηε κρεοπωλείο, αποκικθ, καφενείο και το γραφείο του Κοινοτάρχθ. Ο πρωτοσ όροφοσ ιταν κατοικία που παραχωρείτο ςτον διδάςκαλο ι ςτον ιερζα του χωριοφ. Μετά το 1974 θ όλθ οικοδομι περιιλκε ςτθν κατοχι τθσ τοπικισ αρχισ, ανακαινίςτθ και ςτζγαςε το Δθμαρχείο ςτο ιςόγειο και τθ Δθμοτικι βιβλιοκικθ ςτον πρϊτο όροφο. Το κτίριο προςφζρει δθμόςιεσ τουαλζττεσ προςβάςιμεσ εξωτερικά. Περι το 2004 προςτζκθ θ επζκταςθ ςτο πίςω μζροσ.

14 Δθμαρχείο Δερφνειασ Χαρακτθριςτικά του κτιρίου: Μονι τοιχοποιεία χωρίσ κερμομόνωςθ, παράκυρα και πόρτεσ αλουμινίου χωρίσ κερμοδιακοπι, διπλοί υαλοπίνακεσ, πατϊματα και οροφζσ χωρίσ κερμομόνωςθ. Το κτίριο διακζτει κεντρικι κζρμανςθ με λζβθτα πετρελαίου, κλιματιςτικά διαιρεμζνου τφπου ςε όλουσ ςχεδόν τουσ χϊρουσ. ΖΝΧ υπάρχει μόνο ςτθν κουηίνα του ιςογείου και παράγεται από ζνα ταχφκερμο υγραερίου χωρίσ αποκικευςθ. Φωτιςμόσ κυρίωσ από λαμπεσ κφοριςμοφ (CFL & T8), αλλά θ βιβλιοκικθ διακζτει και λάμπεσ πυρακτϊςεωσ.

15 Δθμαρχείο Δερφνειασ Ενεργειακι Κατθγορία: Ζ (2.62) Κατανάλωςθ Πρωτογενοφσ Ενζργειασ = 566 KWh/m 2 /yr, Επιβάρυνςθ προσ το περιβάλλον = 159 KgCO 2 /m 2 /yr (Ωφζλιμο Εμβαδόν = 467m 2 )

16 Δθμαρχείο Δερφνειασ Προτεινόμενεσ Ενεργειακζσ Επεμβάςεισ: 1. Θερμομόνωςθ Οροφισ (αντεςτραμμζνο δϊμα) και κερμομόνωςθ εξωτερικισ τοιχοποιείασ ςτθν εςωτερικι πλευρά. 2. Αντικατάςταςθ Κλιματιςτικϊν με αποδοτικότερα 3. Εγκατάςταςθ φωτιςτικϊν LED

17 3. Δθμαρχείο Αγλαντηιάσ

18 Δθμαρχείο Αγλαντηιάσ

19 Δθμαρχείο Αγλαντηιάσ Διόροφθ οικοδομι, κτίςτθκε περί το 1992 και ζκτοτε ζτυχε πολλϊν μετατροπων και προςκθκϊν. Αποτελεί χαρακτθριςτικι καταςκευι τθσ εποχισ με μονι τοιχοποιεία χωρίσ κερμομόνωςθ, παράκυρα και πορτεσ αλουμινίου χωρίσ κερμοδιακοπι και μονά υαλοςτάςια. Διακζτει (παλαιά) κλιματιςτικά διαιρεμζνου τφπου ςε όλουσ τουσ χϊρουσ, φωτιςτικά φκοριςμοφ, και ΖΝΧ ςτισ κουηίνεσ με θλεκτρικά ταχφκερμα χωρίσ αποκικευςθ. Στεγάηει τα γραφεία του Διμου Αγλαντηιάσ κακϊσ και μια μεγάλθ Δθμοτικι Βιβλιοκικθ ςτον πρϊτο όροφο. Η μόνθ ενεργειακι αναβάκμιςθ που επιχειρικθ ιταν θ εφαρμογι μεμβρανϊν ςτα πλείςτα υαλοςτάςια.

20 Δθμαρχείο Αγλαντηιάσ Ενεργειακι Κατθγορία: Ε (2.27) Κατανάλωςθ Πρωτογενοφσ Ενζργειασ = 527 KWh/m 2 /yr, Επιβάρυνςθ προσ το περιβάλλον = 155 KgCO 2 /m 2 /yr (Ωφζλιμο Εμβαδόν = 868m 2 )

21 Δθμαρχείο Αγλαντηιάσ Προτεινόμενεσ Ενεργειακζσ Επεμβάςεισ: 1. Θερμομόνωςθ Οροφισ (αντεςτραμμζνο δϊμα) και κερμομόνωςθ εξωτερικισ τοιχοποιείασ ςτθν εςωτερικι πλευρά. 2. Αντικατάςταςθ Κλιματιςτικϊν με αποδοτικότερα 3. Αντικατάςταςθ φωτιςτικϊν με LED

22 4. Δθμαρχείο Αγίου Ακαναςίου

23 Δθμαρχείο Αγίου Ακαναςίου

24 Δθμαρχείο Αγίου Ακαναςίου Μοντζρνο κτίριο, πολυτελζσ, εξωτερικά επενδυμζνο με πζτρα, ανεγζρκθ περι το 1994 και προςτζκθ και μια μικρι επζκταςθ ςτο δεφτερο όροφο το Οι χριςτεσ του κτιρίου είναι ενεργειακά ευαιςκθτοποιθμζνοι και παρόλο που ςτον αρχικό ςχεδιαςμό δεν λιφκθκε καμμία πρόνοια για εξοικονόμθςθ ενζργειασ, θ επζκταςθ του δευτζρου ορόφου είναι πολφ αποδοτικι ενεργειακά με κουφϊματα αλουμινίου με κερμοδιακοπι και διπλοφσ υαλοπίνακεσ, κερμομόνωςθ οροφισ, φωτιςτικά LED και αποδοτικά (για τθν εποχι τουσ) κλιματιςτικά.

25 Δθμαρχείο Αγίου Ακαναςίου Ο αρχικόσ ςχεδιαςμόσ του κτιρίου περιλάμβανε κεντρικό κλιματιςμό (κζρμανςθ / ψφξθ) με αερόψυκτουσ ψφκτεσ οι οποίοι αργότερα καταργικθκαν και εγκαταςτάκθκαν ςε όλουσ τουσ χϊρουσ κλιματιςτικά διαιρεμζνου τφπου. Το αρχικό ςφςτθμα χρθςιμοποιείται μόνο ςτο κζατρο όταν λειτουργεί ςαν τζτοιο με επιπλζον χριςθ κεντρικισ κλιματιςτικισ μονάδασ (AHU). Τα φωτιςτικά είναι κυρίωσ λάμπεσ φκοριςμοφ και το ΖΝΧ παράγεται τοπικά με θλεκτρικά ταχφκερμα χωρίσ αποκικευςθ. Το κζλυφοσ του κτιρίου είναι κατ εξοχι καταςκευαςμζνο απο οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, ολόκλθρο επενδυμζνο με πζτρα απο τθν εξωτερικι πλευρά. Τα κουφϊματα είναι αλουμινίου χωρίσ κερμοδιακοπι με διπλοφσ υαλοπίνακεσ.

26 Δθμαρχείο Αγίου Ακαναςίου Ενεργειακι Κατθγορία: Ε (2.18) Κατανάλωςθ Πρωτογενοφσ Ενζργειασ = 396 KWh/m 2 /yr, Επιβάρυνςθ προσ το περιβάλλον = 116 KgCO 2 /m 2 /yr (Ωφζλιμο Εμβαδόν = 2945m 2 )

27 Δθμαρχείο Αγίου Ακαναςίου Προτεινόμενεσ Ενεργειακζσ Επεμβάςεισ: 1. Θερμομόνωςθ Οροφισ 2 ου Ορόφου (Θεάτρου) και κερμομόνωςθ εξωτερικισ τοιχοποιείασ ςτθν εςωτερικι πλευρά. 2. Θερμομόνωςθ πατϊματοσ ιςογείου που γειτνιάηει με το υπόγειο (οροφι υπογείου) 3. Αντικατάςταςθ Κλιματιςτικϊν και ψυκτικοφ μθχανιματοσ με αποδοτικότερα 4. Εγκατάςταςθ φωτιςτικϊν LED 5. Εγκατάςταςθ ΦΒ για ιδιοπαραγωγι

28 5. Κτίριο Κοινοτικοφ Συμβουλίου Ψιμολόφου

29 Κτίριο Κοινοτικοφ Συμβουλίου Ψιμολόφου Το κτίριο ςτεγάηει τα γραφεία τθσ κοινοτικισ αρχισ, δθμοτικό ιατρείο και δθμοτικι βιβλιοκικθ. Κτίςτθκε το 1992 με τισ τότε ιςχφουςεσ πρακτικζσ, κουφϊματα αλουμινίου χωρίσ κερμοδιακοπι, διπλοί υαλοπίνακεσ και κλιματιςτικά διαιρεμζνου τφπου, καμία κερμομόνωςθ. Το κτίριο διακζτει θλιακό κερμικό για παραγωγι ΖΝΧ και φωτιςτικά φκοριςμοφ (CFL και Τ8). Ενεργειακά το κτίριο ευνοικθκε από τθν ανάγκθ που είχε θ τοπικι αρχι για αποκθκευτικοφσ χϊρουσ, για τθν εξαςφάλιςθ των οποίων ζκλειςαν το υπόγειο ανοικτό χϊρο (πιλοτι).

30 Κτίριο Κοινοτικοφ Συμβουλίου Ψιμολόφου Ενεργειακι Κατθγορία: Ε (2.12) Κατανάλωςθ Πρωτογενοφσ Ενζργειασ = 639 KWh/m 2 /yr, Επιβάρυνςθ προσ το περιβάλλον = 188 KgCO 2 /m 2 /yr (Ωφζλιμο Εμβαδόν = 204m 2 )

31 Κτίριο Κοινοτικοφ Συμβουλίου Ψιμολόφου Προτεινόμενεσ Ενεργειακζσ Επεμβάςεισ: 1. Θερμομόνωςθ Οροφισ (αντεςτραμμζνο δϊμα) και κερμομόνωςθ εξωτερικισ τοιχοποιείασ ςτθν εςωτερικι πλευρά. 2. Αντικατάςταςθ Κλιματιςτικϊν με αποδοτικότερα 3. Εγκατάςταςθ ΦΒ ςυςτιματοσ.

32 Συγκριτικόσ πίνακασ ΠΕΑ των κτιρίων Τοπικϊν Αρχϊν που εξετάςτθκαν Κτίριο Πολυδφναμο Δθμοτικό Κζντρο Διμου Λευκωςίασ Δθμαρχείο Δερφνειασ Δθμαρχείο Αγλαντηιάσ Δθμαρχείο Αγίου Ακαναςίου Κτίριο Κοινοτικοφ Συμβουλίου Ψιμολόφου Κατηγορία ΠΕΑ Η (3.09) Ζ (2.62) Ε (2.27) Ε (2.18) Ε (2.12) Ωφζλιμο εμβαδό (m2) Κατανάλωςη KWh/m 2 /yr CO2 KgCO2/m2/yr

33 Ευχαριςτώ για την προςοχή ςασ! Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Οδόσ Λεφκωνοσ Λευκωςία 1011, Τηλ , φαξ "Ενεργειακό Γραφείο"

Υπερβαίνοντας τους Ενεργειακούς Στόχους μέσω αύξησης της Ενεργειακής Απόδοσης Δημόσιων Κτιρίων

Υπερβαίνοντας τους Ενεργειακούς Στόχους μέσω αύξησης της Ενεργειακής Απόδοσης Δημόσιων Κτιρίων Υπερβαίνοντας τους Ενεργειακούς Στόχους μέσω αύξησης της Ενεργειακής Απόδοσης Δημόσιων Κτιρίων Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων πολιτών Πέτρος Χριστοδουλίδης Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας για κατοικίες και μη

Διαβάστε περισσότερα

Τα μζτρα που προτείνονται χωρίηονται ςτισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ:

Τα μζτρα που προτείνονται χωρίηονται ςτισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ: φντομθ περίλθψθ Το Σφμφωνο των Δθμάρχων είναι μια φιλόδοξθ πρωτοβουλία που εμπλζκει Ευρωπαϊκά αςτικά κζντρα και πόλεισ ςτον αγϊνα κατά τθσ κλιματικισ αλλαγισ. Οι Διμαρχοι, που υπογράφουν το Σφμφωνο, δεςμεφονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Γιατί να μάκετε για τα παράκυρα και τα ςυςτιματα παρακφρων; Η απάντθςθ είναι γιατί: Αποτελοφν μζροσ των μζτρων για ενεργειακι απόδοςθ που όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» ΦΟΡΕΑ ΕΡΓΟΤ: ΔΗΜΟ ΖΑΚΤΝΘΟΤ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΣΗ ΠΟΛΗ ΣΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ Σ. 1. Α Σ Ε Τ Χ Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ε Ρ Γ Ο Τ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Διμοσ Παραλιμνίου φμφωνο των Δθμάρχων

Διμοσ Παραλιμνίου φμφωνο των Δθμάρχων φντομθ περίλθψθ Σο φμφωνο των Δθμάρχων είναι μια φιλόδοξθ πρωτοβουλία που εμπλζκει Ευρωπαϊκά αςτικά κζντρα και πόλεισ ςτον αγϊνα κατά τθσ κλιματικισ αλλαγισ. Οι Διμαρχοι, που υπογράφουν το φμφωνο, δεςμεφονται

Διαβάστε περισσότερα

EPISCOPE ΠΡΟΟΔΟ ΕΡΓΑ ΙΩΝ ΠΙΛΟΣΙΚΕ ΚΑΣΟΙΚΙΕ

EPISCOPE ΠΡΟΟΔΟ ΕΡΓΑ ΙΩΝ ΠΙΛΟΣΙΚΕ ΚΑΣΟΙΚΙΕ ΚΜΕΚ EPISCOPE ΠΡΟΟΔΟ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΙΛΟΣΙΚΕ ΚΑΣΟΙΚΙΕ Προσομοιώσεις για ενεργειακή αναβάθμιση Κατοικίες χεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (φιλόδοξο σενάριο) 16 Δεκ. 2014 16 TH December 2014 2 nd National

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ ΠΡΟΛΟΓΟ ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ Κατά τθν διάρκεια των τελευταίων χρόνων, ζχει αυξθκεί ο αρικμόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗ Μ. ΜΑΛΕΚΚΙΔΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ

ΓΡΗΓΟΡΗ Μ. ΜΑΛΕΚΚΙΔΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ Με η α η π ο πήρ η ων Σ σ ο λ ι κ ών Εγ κ α η α ζ η ά ζ ε ων Αγ ί ο ς Ι ωά ν ν η Πι η ζ ι λ ι ά ρ ζε Κο ι ν ο η ι κ ο ύ ρ Χώπ ο ς ρ Φι λ ο ξ ε ν ί α ρ Κέ ν η π ο Πλ η π ο θό π η ζ η ρ γ ι α η η ν Ες π

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αναβάθμιςη Φοιτητικϊν Εςτιϊν ΔΠΘ ςτην Κομοτηνή. Σο ζργο ELIH-MED

Ενεργειακή αναβάθμιςη Φοιτητικϊν Εςτιϊν ΔΠΘ ςτην Κομοτηνή. Σο ζργο ELIH-MED Ενεργειακή αναβάθμιςη Φοιτητικϊν Εςτιϊν ΔΠΘ ςτην Κομοτηνή Σο ζργο ELIH-MED Κζντρο Ανανεώςιμων Πηγών και Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ (ΚΑΠΕ) Δημοκρίτειο Πανεπιςτήμιο Θράκησ (ΔΠΘ) Περιφζρεια Ανατολικήσ Μακεδονίασ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΜΟΣ ΡΕΝΤΕΛΘΣ. Σχζδιο Δράςθσ Αειφόρου Ενζργειασ

ΔΘΜΟΣ ΡΕΝΤΕΛΘΣ. Σχζδιο Δράςθσ Αειφόρου Ενζργειασ ΔΘΜΟΣ ΡΕΝΤΕΛΘΣ Σχζδιο Δράςθσ Αειφόρου Ενζργειασ Μάρτιοσ 2014 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΨΘ...1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΘ...1 1.1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΘ ΑΛΛΑΓΘ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΘΜΑΧΩΝ... 1 1.2 ΤΟ ΕΓΟ SEAP-PLUS... 2 1.3 Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεςη Βιωςιμότητασ 2010

Έκθεςη Βιωςιμότητασ 2010 Έκθεςη Βιωςιμότητασ 2010 Έκθεςη Βιωςιμότητασ Polis Park 2010 Περιεχόμενα Μινυμα Γενικοφ Διευκυντι... 3 1 Η Εταιρία μασ... 4 2 τρατθγικι Βιωςιμότθτασ... 9 3 Αγορά... 12 4 Εργαηόμενοι... 21 5 Ρεριβάλλον...

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΩΝ ΚΤΑ «Εκπαίδευςθ και εξεταςτικι διαδικαςία Ενεργειακϊν Επικεωρθτϊν» (ΦΕΚ 2406 Βϋ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ

ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ ΦΧΣΛΡ ΑΥΧΠΧΕΟΧΣΞΩΞ ΜΡΧΑΞΠΟΩΞ Ε.Μ.Τ. ΧΣΜΕΑΦ ΦΨΞΝΕΦΕΩΞ - ΔΠΑΛΕΡ ΣΟΧΩΒΥΠΣΦ 2011 ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ πουδαςτικι ομάδα: Βλάςςθ Ελζνθ Ρλατυπόδθ Γεωργία Σκιαδά Μαργαρίτα Επιβλζποντεσ κακθγθτζσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ELIH-MED ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΕΙΟΔΗΜΑ

ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ELIH-MED ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΕΙΟΔΗΜΑ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ELIH-MED ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΕΙΟΔΗΜΑ Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Μησανικόρ Πεπιβάλλονηορ (B.Eng, M.Eng) Πολιηικόρ Μησανικόρ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013 Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Δρ. Καμινάρθσ Σταφροσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ πουδαςτισ: Κρθτιϊτθσ Ανδρζασ ΑΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΤΠΟΛΕΙΜΜΑΣΙΚΗ ΒΙΟΜΑΖΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ: ΛΑΖΑΡΙΔΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

EPISCOPE ΒΑΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ ΠΡΟΟΔΟ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΙΛΟΣΙΚΕ ΚΑΣΟΙΚΙΕ. Προσομοιώσεις για ενεργειακή αναβάθμιση (Βασικό ενάριο Ενεργειακής Αναβάθμισης)

EPISCOPE ΒΑΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ ΠΡΟΟΔΟ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΙΛΟΣΙΚΕ ΚΑΣΟΙΚΙΕ. Προσομοιώσεις για ενεργειακή αναβάθμιση (Βασικό ενάριο Ενεργειακής Αναβάθμισης) ΒΑΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ EPISCOPE ΠΡΟΟΔΟ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΙΛΟΣΙΚΕ ΚΑΣΟΙΚΙΕ Προσομοιώσεις για ενεργειακή αναβάθμιση (Βασικό ενάριο Ενεργειακής Αναβάθμισης) 16 TH December 2 nd National Advisory Group Meeting Επιςτημονική Τπεφθυνοσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΟΤ ΤΝΟΡΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΗ ΔΟΪΡΑΝΗ»

ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΟΤ ΤΝΟΡΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΗ ΔΟΪΡΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ. Προπτυχιακή Διπλωματική Εργαςία

AΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ. Προπτυχιακή Διπλωματική Εργαςία AΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ Προπτυχιακή Διπλωματική Εργαςία Με τίτλο : «Καταςκευή Ηλεκτρικήσ Εγκατάςταςησ με Σεχνολογία KNX ςε Κατοικία.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίο Δράςθσ Αειφορικισ Ενζργειασ (ΣΔΑΕ)

Σχεδίο Δράςθσ Αειφορικισ Ενζργειασ (ΣΔΑΕ) Ερεσνητικό Έργο Σχεδίο Δράςθσ Αειφορικισ Ενζργειασ (ΣΔΑΕ) για το Διμο Αλεξανδροφπολθσ Επιζηημονικός Υπεύθσνος: Μπότσαρης Παντελής, PhD Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Μητανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολστετνική

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

b a a s b u i l d i n g κ α τ α ς κ ε υ ι κ α τ ο ι κ ι ϊ ν υ ψ θ λ ϊ ν π ρ ο δ ι α γ ρ α φ ϊ ν

b a a s b u i l d i n g κ α τ α ς κ ε υ ι κ α τ ο ι κ ι ϊ ν υ ψ θ λ ϊ ν π ρ ο δ ι α γ ρ α φ ϊ ν Άρκρο 1. Αςφάλεια ζργου Για όλο το χρονικό διάςτθμα που κα ανεγείρεται θ οικοδομι, όλο το εργατοτεχνικό προςωπικό, κα καλφπτεται από αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο - τθσ εταιρίασ GENERALI - γενικισ αςτικισ ευκφνθσ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ/ΠΟΔΗΛΑΤΑ & ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50κ.ε

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ/ΠΟΔΗΛΑΤΑ & ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50κ.ε Όροι και προχποθζςεισ λειτουργίασ επιχειρήςεων εκμίςθωςησ μοτοποδηλάτων/ποδηλάτων και μοτοςυκλετών άνω των 50 κ.ε. και λοιπζσ διατάξεισ περί τρίτροχων και τετράτροχων ςτο Δήμο Χερςονήςου Ειςαγωγή Τα τρίτροχα

Διαβάστε περισσότερα

«Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν

«Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν HBBTV» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΘΜΟΣΛΑ ΤΘΛΕΟΑΣΘ. Ρροχπολογιςμόσ: 2.787.000,00 χωρίσ ΦΡΑ : 3.428.010,00

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ

4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4.1 ΟΟΞΟΘΕΣΙΜΟ ΠΝΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4.1.1 ΕΤΡΩΠΑΛΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ Οριςμζνεσ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ ζχουν

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Σφςτθμα Διαχείριςθσ, Απομακρυςμζνθσ Ραρακολοφκθςθσ και Ολοκλθρωμζνων Συναλλαγών για το δίκτυο φδρευςθσ του Διμου Εμμανουιλ Ραππά» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΘΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ ΡΑΡΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.)

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Ζτοσ, 2015 Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ φνδεςμοσ Νομοφ Αττικισ Ειςαγωγικό θμείωμα O παρϊν οδθγόσ ζχει ςκοπό να υποδείξει μια διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα