Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων"

Transcript

1 Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων πολιτών Πζτροσ Χριςτοδουλίδησ Ειδικευμζνοσ Εμπειρογνώμονασ για κατοικίεσ και μη κατοικίεσ Ενεργειακόσ Ελεγκτήσ Α (Κτίρια) (Εξωτερικόσ Συνεργάτησ για το ζργο SERPENTE Ενεργειακοφ Γραφείου Κυπρίων Πολιτών)

2 Κτίρια Τοπικϊν Αρχϊν που εκδόκθκε ΠΕΑ ςτα πλαίςια SERPENTE 1. Πολυδφναμο Δθμοτικό Κζντρο Διμου Λευκωςίασ 2. Δθμαρχείο Δερφνειασ 3. Δθμαρχείο Αγλαντηιάσ 4. Δθμαρχείο Αγίου Ακαναςίου 5. Κτίριο Κοινοτικοφ Συμβουλίου Ψιμολόφου

3 1. Πολυδφναμο Δθμοτικό Κζντρο Διμου Λευκωςίασ

4 Πολυδφναμο Δθμοτικό Κζντρο Διμου Λευκωςίασ

5 Πολυδφναμο Δθμοτικό Κζντρο Διμου Λευκωςίασ

6 Πολυδφναμο Δθμοτικό Κζντρο Διμου Λευκωςίασ Τοποκεςία: Λεωφ. Νικθφόρου Φωκά, Αρ. 40 (Τοίχθ, Πφλθ Αμμοχϊςτου) Κτίςτθκε περί τα τζλθ του 19 ου αιϊνα (πρϊτα χρόνια αποικιοκρατίασ) ςαν ςτρατϊνασ. Αργότερα χρθςιμοποιικθκε ςαν φτωχοκομείο Διατθρθτζα οικοδομι Περί το 2006 ανακαινίςτθ από μια ομάδα αρχιτεκτόνων του Διμου Λευκωςιασ υπο τθν επίβλεψθ τθσ αειμνίςτου κ. Ελζνθσ Πετροποφλου με ΕΕ ςυνχρθματοδότθςθ

7 Πολυδφναμο Δθμοτικό Κζντρο Σιμερα λειτουργεί ςαν Διμου Λευκωςίασ 1. Κζντρο θμεριςιασ φροντίδασ θλικιωμζνων 2. Κζντρο δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ και φφλαξθσ παιδιϊν τα απογεφματα 3. Φροντιςτιριο γλωςςϊν και Η/Υ ςε μετανάςτεσ που ηοφν ςτθν Κφπρο 4. Φροντιςτιριο Κινζηικθσ γλϊςςασ και κουλτοφρασ ςε παιδιά κινζηικθσ καταγωγισ που ηοφν ςτθν Κφπρο 5. Στεγάηει διάφορεσ πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ

8 Πολυδφναμο Δθμοτικό Κζντρο Διμου Λευκωςίασ Κατα τθν ανακαίνιςθ του δεν δόκθκε ιδιαίτερθ προςοχι και ςθμμαςία ςε ενεργειακζσ αναβακμίςεισ, παρά μόνο θ διατιρθςθ του χαρακτιρα του κτιρίου και θ κτιριακι του αναβάκμιςθ για να μπορεί να ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ των χριςεων που προοριηόταν. Εγκαταςτικθ θλεκτρικι υποδαπζδια κζρμανςθ ςτο κτίριο Β, (Δεξιό κτίριο) και κλιματιςτικά VRV ςτουσ πλείςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ. Η μόνθ κερμομόνωςθ που χρθςιμοποιικθκε ιταν αυτι που προταςςόταν από τθν υποδαπζδια κζρμανςθ, διατθρϊντασ τα ξφλινα πατροπαράδοτα κουφϊματα με τουσ μονοφσ υαλοπίνακεσ, τισ ξφλινεσ πόρτεσ και τθν πζτρινθ τοιχοποιεία των 50cm. Οι κεραμοςκεπζσ είναι κυρίωσ ξφλινεσ με εμφανι τα ξφλινα δοκάρια, και όπου δθμιουργικθ οριηόντια οροφι δεν υπάρχουν αποδείξεισ χριςθσ κερμομονωτικϊν υλικϊν. Όπου ιταν δυνατοσ ο ζλεγχοσ ψευδοροφϊν από γυψοςανίδα, δεν εντοπίςτθ οποιαδιποτε κερμομόνωςθ. Το ΖΝΧ παράγεται ςε αποκθκευτικοφσ κυλίνδρουσ με θλεκτριςμό δικτφου. Ο φωτιςμόσ αποτελείται κυρίωσ απο λάμπεσ φκοριςμοφ (CFL και Τ8) αλλά υπάρχουν και λάμπεσ πυρακτϊςεωσ.

9 Πολυδφναμο Δθμοτικό Κζντρο Διμου Λευκωςίασ Ενεργειακι Κατθγορία: Η (3.09) Κατανάλωςθ Πρωτογενοφσ Ενζργειασ = 889 KWh/m 2 /yr, Επιβάρυνςθ προσ το περιβάλλον = 261 KgCO 2 /m 2 /yr (Ωφζλιμο Εμβαδόν = 645m 2 )

10 Πολυδφναμο Δθμοτικό Κζντρο Διμου Λευκωςίασ Προτεινόμενεσ Ενεργειακζσ Επεμβάςεισ: 1. Θερμομόνωςθ Οροφισ και τοιχοποιείασ 2. Αντικατάςταςθ Κλιματιςτικϊν με αποδοτικότερα 3. Βελτίωςθ κουφωμάτων 4. Εγκατάςταςθ ταχυκερμαντιρων υγραερίου για παραγωγι ΖΝΧ.

11 2. Δθμαρχείο Δερφνειασ

12 Δθμαρχείο Δερφνειασ

13 Δθμαρχείο Δερφνειασ Προ 1974 διόροφθ καταςκευι, ςτζγαηε κρεοπωλείο, αποκικθ, καφενείο και το γραφείο του Κοινοτάρχθ. Ο πρωτοσ όροφοσ ιταν κατοικία που παραχωρείτο ςτον διδάςκαλο ι ςτον ιερζα του χωριοφ. Μετά το 1974 θ όλθ οικοδομι περιιλκε ςτθν κατοχι τθσ τοπικισ αρχισ, ανακαινίςτθ και ςτζγαςε το Δθμαρχείο ςτο ιςόγειο και τθ Δθμοτικι βιβλιοκικθ ςτον πρϊτο όροφο. Το κτίριο προςφζρει δθμόςιεσ τουαλζττεσ προςβάςιμεσ εξωτερικά. Περι το 2004 προςτζκθ θ επζκταςθ ςτο πίςω μζροσ.

14 Δθμαρχείο Δερφνειασ Χαρακτθριςτικά του κτιρίου: Μονι τοιχοποιεία χωρίσ κερμομόνωςθ, παράκυρα και πόρτεσ αλουμινίου χωρίσ κερμοδιακοπι, διπλοί υαλοπίνακεσ, πατϊματα και οροφζσ χωρίσ κερμομόνωςθ. Το κτίριο διακζτει κεντρικι κζρμανςθ με λζβθτα πετρελαίου, κλιματιςτικά διαιρεμζνου τφπου ςε όλουσ ςχεδόν τουσ χϊρουσ. ΖΝΧ υπάρχει μόνο ςτθν κουηίνα του ιςογείου και παράγεται από ζνα ταχφκερμο υγραερίου χωρίσ αποκικευςθ. Φωτιςμόσ κυρίωσ από λαμπεσ κφοριςμοφ (CFL & T8), αλλά θ βιβλιοκικθ διακζτει και λάμπεσ πυρακτϊςεωσ.

15 Δθμαρχείο Δερφνειασ Ενεργειακι Κατθγορία: Ζ (2.62) Κατανάλωςθ Πρωτογενοφσ Ενζργειασ = 566 KWh/m 2 /yr, Επιβάρυνςθ προσ το περιβάλλον = 159 KgCO 2 /m 2 /yr (Ωφζλιμο Εμβαδόν = 467m 2 )

16 Δθμαρχείο Δερφνειασ Προτεινόμενεσ Ενεργειακζσ Επεμβάςεισ: 1. Θερμομόνωςθ Οροφισ (αντεςτραμμζνο δϊμα) και κερμομόνωςθ εξωτερικισ τοιχοποιείασ ςτθν εςωτερικι πλευρά. 2. Αντικατάςταςθ Κλιματιςτικϊν με αποδοτικότερα 3. Εγκατάςταςθ φωτιςτικϊν LED

17 3. Δθμαρχείο Αγλαντηιάσ

18 Δθμαρχείο Αγλαντηιάσ

19 Δθμαρχείο Αγλαντηιάσ Διόροφθ οικοδομι, κτίςτθκε περί το 1992 και ζκτοτε ζτυχε πολλϊν μετατροπων και προςκθκϊν. Αποτελεί χαρακτθριςτικι καταςκευι τθσ εποχισ με μονι τοιχοποιεία χωρίσ κερμομόνωςθ, παράκυρα και πορτεσ αλουμινίου χωρίσ κερμοδιακοπι και μονά υαλοςτάςια. Διακζτει (παλαιά) κλιματιςτικά διαιρεμζνου τφπου ςε όλουσ τουσ χϊρουσ, φωτιςτικά φκοριςμοφ, και ΖΝΧ ςτισ κουηίνεσ με θλεκτρικά ταχφκερμα χωρίσ αποκικευςθ. Στεγάηει τα γραφεία του Διμου Αγλαντηιάσ κακϊσ και μια μεγάλθ Δθμοτικι Βιβλιοκικθ ςτον πρϊτο όροφο. Η μόνθ ενεργειακι αναβάκμιςθ που επιχειρικθ ιταν θ εφαρμογι μεμβρανϊν ςτα πλείςτα υαλοςτάςια.

20 Δθμαρχείο Αγλαντηιάσ Ενεργειακι Κατθγορία: Ε (2.27) Κατανάλωςθ Πρωτογενοφσ Ενζργειασ = 527 KWh/m 2 /yr, Επιβάρυνςθ προσ το περιβάλλον = 155 KgCO 2 /m 2 /yr (Ωφζλιμο Εμβαδόν = 868m 2 )

21 Δθμαρχείο Αγλαντηιάσ Προτεινόμενεσ Ενεργειακζσ Επεμβάςεισ: 1. Θερμομόνωςθ Οροφισ (αντεςτραμμζνο δϊμα) και κερμομόνωςθ εξωτερικισ τοιχοποιείασ ςτθν εςωτερικι πλευρά. 2. Αντικατάςταςθ Κλιματιςτικϊν με αποδοτικότερα 3. Αντικατάςταςθ φωτιςτικϊν με LED

22 4. Δθμαρχείο Αγίου Ακαναςίου

23 Δθμαρχείο Αγίου Ακαναςίου

24 Δθμαρχείο Αγίου Ακαναςίου Μοντζρνο κτίριο, πολυτελζσ, εξωτερικά επενδυμζνο με πζτρα, ανεγζρκθ περι το 1994 και προςτζκθ και μια μικρι επζκταςθ ςτο δεφτερο όροφο το Οι χριςτεσ του κτιρίου είναι ενεργειακά ευαιςκθτοποιθμζνοι και παρόλο που ςτον αρχικό ςχεδιαςμό δεν λιφκθκε καμμία πρόνοια για εξοικονόμθςθ ενζργειασ, θ επζκταςθ του δευτζρου ορόφου είναι πολφ αποδοτικι ενεργειακά με κουφϊματα αλουμινίου με κερμοδιακοπι και διπλοφσ υαλοπίνακεσ, κερμομόνωςθ οροφισ, φωτιςτικά LED και αποδοτικά (για τθν εποχι τουσ) κλιματιςτικά.

25 Δθμαρχείο Αγίου Ακαναςίου Ο αρχικόσ ςχεδιαςμόσ του κτιρίου περιλάμβανε κεντρικό κλιματιςμό (κζρμανςθ / ψφξθ) με αερόψυκτουσ ψφκτεσ οι οποίοι αργότερα καταργικθκαν και εγκαταςτάκθκαν ςε όλουσ τουσ χϊρουσ κλιματιςτικά διαιρεμζνου τφπου. Το αρχικό ςφςτθμα χρθςιμοποιείται μόνο ςτο κζατρο όταν λειτουργεί ςαν τζτοιο με επιπλζον χριςθ κεντρικισ κλιματιςτικισ μονάδασ (AHU). Τα φωτιςτικά είναι κυρίωσ λάμπεσ φκοριςμοφ και το ΖΝΧ παράγεται τοπικά με θλεκτρικά ταχφκερμα χωρίσ αποκικευςθ. Το κζλυφοσ του κτιρίου είναι κατ εξοχι καταςκευαςμζνο απο οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, ολόκλθρο επενδυμζνο με πζτρα απο τθν εξωτερικι πλευρά. Τα κουφϊματα είναι αλουμινίου χωρίσ κερμοδιακοπι με διπλοφσ υαλοπίνακεσ.

26 Δθμαρχείο Αγίου Ακαναςίου Ενεργειακι Κατθγορία: Ε (2.18) Κατανάλωςθ Πρωτογενοφσ Ενζργειασ = 396 KWh/m 2 /yr, Επιβάρυνςθ προσ το περιβάλλον = 116 KgCO 2 /m 2 /yr (Ωφζλιμο Εμβαδόν = 2945m 2 )

27 Δθμαρχείο Αγίου Ακαναςίου Προτεινόμενεσ Ενεργειακζσ Επεμβάςεισ: 1. Θερμομόνωςθ Οροφισ 2 ου Ορόφου (Θεάτρου) και κερμομόνωςθ εξωτερικισ τοιχοποιείασ ςτθν εςωτερικι πλευρά. 2. Θερμομόνωςθ πατϊματοσ ιςογείου που γειτνιάηει με το υπόγειο (οροφι υπογείου) 3. Αντικατάςταςθ Κλιματιςτικϊν και ψυκτικοφ μθχανιματοσ με αποδοτικότερα 4. Εγκατάςταςθ φωτιςτικϊν LED 5. Εγκατάςταςθ ΦΒ για ιδιοπαραγωγι

28 5. Κτίριο Κοινοτικοφ Συμβουλίου Ψιμολόφου

29 Κτίριο Κοινοτικοφ Συμβουλίου Ψιμολόφου Το κτίριο ςτεγάηει τα γραφεία τθσ κοινοτικισ αρχισ, δθμοτικό ιατρείο και δθμοτικι βιβλιοκικθ. Κτίςτθκε το 1992 με τισ τότε ιςχφουςεσ πρακτικζσ, κουφϊματα αλουμινίου χωρίσ κερμοδιακοπι, διπλοί υαλοπίνακεσ και κλιματιςτικά διαιρεμζνου τφπου, καμία κερμομόνωςθ. Το κτίριο διακζτει θλιακό κερμικό για παραγωγι ΖΝΧ και φωτιςτικά φκοριςμοφ (CFL και Τ8). Ενεργειακά το κτίριο ευνοικθκε από τθν ανάγκθ που είχε θ τοπικι αρχι για αποκθκευτικοφσ χϊρουσ, για τθν εξαςφάλιςθ των οποίων ζκλειςαν το υπόγειο ανοικτό χϊρο (πιλοτι).

30 Κτίριο Κοινοτικοφ Συμβουλίου Ψιμολόφου Ενεργειακι Κατθγορία: Ε (2.12) Κατανάλωςθ Πρωτογενοφσ Ενζργειασ = 639 KWh/m 2 /yr, Επιβάρυνςθ προσ το περιβάλλον = 188 KgCO 2 /m 2 /yr (Ωφζλιμο Εμβαδόν = 204m 2 )

31 Κτίριο Κοινοτικοφ Συμβουλίου Ψιμολόφου Προτεινόμενεσ Ενεργειακζσ Επεμβάςεισ: 1. Θερμομόνωςθ Οροφισ (αντεςτραμμζνο δϊμα) και κερμομόνωςθ εξωτερικισ τοιχοποιείασ ςτθν εςωτερικι πλευρά. 2. Αντικατάςταςθ Κλιματιςτικϊν με αποδοτικότερα 3. Εγκατάςταςθ ΦΒ ςυςτιματοσ.

32 Συγκριτικόσ πίνακασ ΠΕΑ των κτιρίων Τοπικϊν Αρχϊν που εξετάςτθκαν Κτίριο Πολυδφναμο Δθμοτικό Κζντρο Διμου Λευκωςίασ Δθμαρχείο Δερφνειασ Δθμαρχείο Αγλαντηιάσ Δθμαρχείο Αγίου Ακαναςίου Κτίριο Κοινοτικοφ Συμβουλίου Ψιμολόφου Κατηγορία ΠΕΑ Η (3.09) Ζ (2.62) Ε (2.27) Ε (2.18) Ε (2.12) Ωφζλιμο εμβαδό (m2) Κατανάλωςη KWh/m 2 /yr CO2 KgCO2/m2/yr

33 Ευχαριςτώ για την προςοχή ςασ! Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Οδόσ Λεφκωνοσ Λευκωςία 1011, Τηλ , φαξ "Ενεργειακό Γραφείο"

Υπερβαίνοντας τους Ενεργειακούς Στόχους μέσω αύξησης της Ενεργειακής Απόδοσης Δημόσιων Κτιρίων

Υπερβαίνοντας τους Ενεργειακούς Στόχους μέσω αύξησης της Ενεργειακής Απόδοσης Δημόσιων Κτιρίων Υπερβαίνοντας τους Ενεργειακούς Στόχους μέσω αύξησης της Ενεργειακής Απόδοσης Δημόσιων Κτιρίων Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων πολιτών Πέτρος Χριστοδουλίδης Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας για κατοικίες και μη

Διαβάστε περισσότερα

EPISCOPE ΠΡΟΟΔΟ ΕΡΓΑ ΙΩΝ ΠΙΛΟΣΙΚΕ ΚΑΣΟΙΚΙΕ

EPISCOPE ΠΡΟΟΔΟ ΕΡΓΑ ΙΩΝ ΠΙΛΟΣΙΚΕ ΚΑΣΟΙΚΙΕ ΚΜΕΚ EPISCOPE ΠΡΟΟΔΟ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΙΛΟΣΙΚΕ ΚΑΣΟΙΚΙΕ Προσομοιώσεις για ενεργειακή αναβάθμιση Κατοικίες χεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (φιλόδοξο σενάριο) 16 Δεκ. 2014 16 TH December 2014 2 nd National

Διαβάστε περισσότερα

Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων

Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων Ανκι Χαραλάμπουσ Διευκφντρια Ενεργειακοφ Γραφείου Κυπρίων Πολιτϊν Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν Παρασκευή, 21

Διαβάστε περισσότερα

EPISCOPE ΒΑΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ ΠΡΟΟΔΟ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΙΛΟΣΙΚΕ ΚΑΣΟΙΚΙΕ. Προσομοιώσεις για ενεργειακή αναβάθμιση (Βασικό ενάριο Ενεργειακής Αναβάθμισης)

EPISCOPE ΒΑΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ ΠΡΟΟΔΟ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΙΛΟΣΙΚΕ ΚΑΣΟΙΚΙΕ. Προσομοιώσεις για ενεργειακή αναβάθμιση (Βασικό ενάριο Ενεργειακής Αναβάθμισης) ΒΑΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ EPISCOPE ΠΡΟΟΔΟ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΙΛΟΣΙΚΕ ΚΑΣΟΙΚΙΕ Προσομοιώσεις για ενεργειακή αναβάθμιση (Βασικό ενάριο Ενεργειακής Αναβάθμισης) 16 TH December 2 nd National Advisory Group Meeting Επιςτημονική Τπεφθυνοσ:

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ ΠΡΟΛΟΓΟ ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ Κατά τθν διάρκεια των τελευταίων χρόνων, ζχει αυξθκεί ο αρικμόσ

Διαβάστε περισσότερα

τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ

τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ Δεκζμβριοσ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Επιςκόπθςθ παρουςίαςθσ Η ιδέα Το Έπγο Η ςλοποίηζη Τα αποηελέζμαηα Τα ζςμπεπάζμαηα 2 Τα ιδιαίηεπα ηοπικά σαπακηηπιζηικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Οι φνεδροι κα πρζπει να διευκετιςουν οι ίδιοι τισ κρατιςεισ ξενοδοχείων. τα ξενοδοχεία Holiday Inn και Castelli θ Οργανωτικι Επιτροπι

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Χρθματοδοτικά Εργαλεία για τθν βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ Κόνςολασ Ιωάννθσ, Head, Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων

1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Απονέμεται στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Από την αρχή λειτουργίας του, το ΤΕΠΑΚ περιλάμβανε κριτήρια Πράσινων Δημόσιων

Διαβάστε περισσότερα

Ετήςια απόδοςη ςυςτημάτων θζρμανςησ με Λζβητεσ

Ετήςια απόδοςη ςυςτημάτων θζρμανςησ με Λζβητεσ Ετήςια απόδοςη ςυςτημάτων θζρμανςησ με Λζβητεσ Ημερίδα ΤΕΕ Πελοποννήςου, 13 Νοεμβρίου 2013 Σωτήρησ Κατςιμίχασ, Δρ. Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Γενικόσ Γραμματεφσ Ζνωςησ Ελληνικών Επιχειρήςεων Θζρμανςησ και Ενζργειασ

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ ςε μονοκατοικία ςτο Κζντρο Αθηνών

Μελζτη Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ ςε μονοκατοικία ςτο Κζντρο Αθηνών Μελζτη Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ ςε μονοκατοικία ςτο Κζντρο Αθηνών Περιγραφή Το κτίριο αυτό βρίςκεται ςτο κζντρο τθσ Ακινασ και δροςίηεται μόνο με ανεμιςτιρεσ Εγκατάςταςθ Οικοςτζγθσ ςτθν οροφι ιδιόκτθτου

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Πτυχιακι εργαςία : Ζλενα Αλυφαντάρου Επιβλζπουςα κακθγιτρια : κα Χριςτίνα Πανουτςοποφλου [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειςαγωγι. Ζρευνα για το διατθρθτζο Γεωγραφικι

Διαβάστε περισσότερα

Με την στήριξη του: ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1 και Προπαραςκευαςτικϊν μακθμάτων* Ιουνίου 2014 Πανεπιςτιμιο Λευκωςίασ (Κτίρια Intercollege Limassol) ΛΕΜΕΟ

Με την στήριξη του: ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1 και Προπαραςκευαςτικϊν μακθμάτων* Ιουνίου 2014 Πανεπιςτιμιο Λευκωςίασ (Κτίρια Intercollege Limassol) ΛΕΜΕΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ιοφνιοσ - επτζμβριοσ 2014) Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα για εκπαίδευςθ υποψιφιων Ενεργειακϊν Ελεγκτϊν - Κατθγορίεσ Α και Α & Β Κατθγορία Ενεργειακϊν Ελεγκτϊν Α: υνολικι διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ απχαπίων για ηην επιλογή μεηαξύ λέβηηα και θεπμοζίθωνα

Οδηγόρ απχαπίων για ηην επιλογή μεηαξύ λέβηηα και θεπμοζίθωνα Οδηγόρ απχαπίων για ηην επιλογή μεηαξύ λέβηηα και θεπμοζίθωνα Γιατί να μάκετε για τθν επιλογι λζβθτα; Για να ζχετε τθν καλφτερθ δυνατι λφςθ για το ςπίτι ςασ! ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγή 2. Είδη λζβητα υμβατικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΙΙ ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΙΙ ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04 ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΙΙ ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04 1 Κανόνασ: Χειμϊνασ οι κερμότθτασ από το χϊρο ςτο περιβάλλον Θερμικζσ απϊλειεσ Αναπλθρϊνονται από τισ κερμαντικζσ ςυςκευζσ (αερόκερμα, κερμαντικά ςϊματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν Το Siemens SET προςφζρει: Άνεςθ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ ζωσ και 40%. Δίκαιθ κατανομι δαπανών βάςθ τθσ πραγματικισ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ. Ο κάκε ζνοικοσ ενεργοποιεί τθν κζρμανςθ ςτο χώρο του όποτε

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ»

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» Παραςκευή 13 Ιουνίου 2014, 8.30 πμ 2.00μμ Πολιτιςτικό Κζντρο τροβόλου ΠΡΟΚΛΗΗ O Διμοσ τροβόλου και το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν ςασ προςκαλοφν ςτθν θμερίδα που κα πραγματοποιθκεί τθν Παραςκευι

Διαβάστε περισσότερα

Αςφυξία και πνιγμονθ

Αςφυξία και πνιγμονθ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ηλικιακθ ωριμότητα 0-3 ετϊν: τα περιςςότερα παιδιά κάτω των τριϊν ετϊν δεν μποροφν να αντιλθφκοφν τθν επικινδυνότθτα μιασ πράξθσ ι να κυμθκοφν μια ςυμβουλι για πρόλθψθ ατυχιματοσ. Γι

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Γιατί να μάκετε για τα παράκυρα και τα ςυςτιματα παρακφρων; Η απάντθςθ είναι γιατί: Αποτελοφν μζροσ των μζτρων για ενεργειακι απόδοςθ που όταν

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, Ο αςφρματοσ κερμιδομετρθτισ (1) προςαρμόηεται με ειδικό μοχλιςμό ςτιριξθσ επάνω ςτο κερμαντικό ςϊμα, χωρίσ να τρυπάει το ςϊμα και χωρίσ να μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ιστορικό κτιρίου Είναι ιδιοκτησία του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αναβάθμιςη Φοιτητικϊν Εςτιϊν ΔΠΘ ςτην Κομοτηνή. Σο ζργο ELIH-MED

Ενεργειακή αναβάθμιςη Φοιτητικϊν Εςτιϊν ΔΠΘ ςτην Κομοτηνή. Σο ζργο ELIH-MED Ενεργειακή αναβάθμιςη Φοιτητικϊν Εςτιϊν ΔΠΘ ςτην Κομοτηνή Σο ζργο ELIH-MED Κζντρο Ανανεώςιμων Πηγών και Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ (ΚΑΠΕ) Δημοκρίτειο Πανεπιςτήμιο Θράκησ (ΔΠΘ) Περιφζρεια Ανατολικήσ Μακεδονίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β 4 o ΔΙΓΩΝΙΜ ΠΡΙΛΙΟ 04: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΠΝΣΗΔΙ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 4 ο ΔΙΓΩΝΙΣΜ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΠΝΤΗΣΔΙΣ ΘΔΜ. β. β 3. α 4. γ 5. α.σ β.σ γ.λ δ.σ ε.λ. ΘΔΜ Β Σωςτι είναι θ απάντθςθ γ. Έχουμε ελαςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια: Τεχνικές παρεμβάσεις και πράσινα επαγγέλματα στην πράξη Χαρίσιος Αχίλλας Βιώσιμη Ανάπτυξη

Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια: Τεχνικές παρεμβάσεις και πράσινα επαγγέλματα στην πράξη Χαρίσιος Αχίλλας Βιώσιμη Ανάπτυξη Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια: Τεχνικές παρεμβάσεις και πράσινα επαγγέλματα στην πράξη Χαρίσιος Αχίλλας Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός Βιώσιμη Ανάπτυξη 1 Βιώσιμη Ανάπτυξη βιωσιμότητα: η πιθανότητα, η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΛΑΚΘ ΕΠΛΚΕΩΡΘΘ ΚΣΛΡΛΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΛΑΚOI ΕΠΛΚΕΩΡΘΣΕ

ΕΝΕΡΓΕΛΑΚΘ ΕΠΛΚΕΩΡΘΘ ΚΣΛΡΛΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΛΑΚOI ΕΠΛΚΕΩΡΘΣΕ ΕΝΕΡΓΕΛΑΚΘ ΕΠΛΚΕΩΡΘΘ ΚΣΛΡΛΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΛΑΚOI ΕΠΛΚΕΩΡΘΣΕ ΠΕΣΡΟΛΙΑΓΚΘ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ Δρ Χημικόσ Μηχανικόσ ΕΜΠ, Αναπληρϊτρια Προϊςταμζνη Σμήματοσ Επιθεϊρηςησ Ενζργειασ Νοτίου Ελλάδοσ 10 Μαρτίου 2015 Προεδρικό Διάταγμα

Διαβάστε περισσότερα

Από το Σχζδιο ςτθ Δράςθ για βιϊςιμεσ μεταφορζσ: Ιδζεσ για τθν κινθτοποίθςθ των τοπικϊν αρχϊν

Από το Σχζδιο ςτθ Δράςθ για βιϊςιμεσ μεταφορζσ: Ιδζεσ για τθν κινθτοποίθςθ των τοπικϊν αρχϊν Από το Σχζδιο ςτθ Δράςθ για βιϊςιμεσ μεταφορζσ: Ιδζεσ για τθν κινθτοποίθςθ των τοπικϊν αρχϊν Μαρία Εαρκαδούλα Προϊζηαμένη ηοσ Τμήμαηος Περιβάλλονηος & Μεηαθορών «Ενεργειακι Πολιτικι και Καλζσ Πρακτικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γιϊργοσ Κωνςταντάκθσ φμβουλοσ Διοίκθςθσ Ομίλου ΙΣΑ Νοζμβριοσ 2013 1 ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΑΠΕ ΒΑΕΙ ΓΕΝΕΙΟΤΡΓΟΤ ΠΗΓΗ Οι γενεςιουργζσ πθγζσ των γνωςτϊν ΑΠΕ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 Η 3 η Αποκλειςτική Έκθεςη για την Ελλάδα και την Κφπρο ςτην καρδιά τησ κανδιναβίασ. GREKLAND PANORAMA 2015: 10.890 επιςκζπτεσ! 165 εκκζτεσ! 35+ προοριςμοί!

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι Εξοικονόμησης Ενέργειας: Καλές Πρακτικές και διέξοδος από την οικονομική κρίση

Τρόποι Εξοικονόμησης Ενέργειας: Καλές Πρακτικές και διέξοδος από την οικονομική κρίση Τρόποι Εξοικονόμησης Ενέργειας: Καλές Πρακτικές και διέξοδος από την Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 5 Ιουλίου 2013 Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λευκωσία Υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ενότητα 11: Αντικειμενοςτραφήσ και αντικείμενοςχεςιακζσ βάςεισ Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομοτεχνική σκοπιμότητα θερμικής προστασίας κτιρίου

Οικονομοτεχνική σκοπιμότητα θερμικής προστασίας κτιρίου ΕΤΕΚ, Λευκωσία, 16.05.2013 Θερμομόνωση κτιρίων, θερμομονωτικά υλικά, τεχνικές και εισαγωγή στις στρατηγικές παθητικού σχεδιασμού Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. agis@eng.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19, 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.

Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19, 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12. Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19, 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.2010 ΧΡΗΣΗ: Οικοτροφεία Κτίριο Τμήμα κτιρίου Αριθμός ιδιοκτησίας (για

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά Φεςτιβάλ των Κοινών Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ, de-growth αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα ERACOBUILD

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα ERACOBUILD Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα ERACOBUILD Παναγιώτης Καστανιάς Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Μηχανολόγος Μηχανικός(BSc)

Διαβάστε περισσότερα

Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ»

Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ» Τηλ.6937122299 - Email: nasthem1@hotmail.com Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ» Κείμενο Φωτογραφίεσ: Θζμιδα Ναςοποφλου Ξεναγόσ Εκνικϊν Δρυμϊν & Υγροτόπων MSc Biodiversity Σε μικρι απόςταςθ

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

D E S I G N E R V I L L A G E ΕΝΤΕΧΝΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

D E S I G N E R V I L L A G E ΕΝΤΕΧΝΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. D E S I G N E R V I L L A G E ΕΝΤΕΧΝΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. Θέση του έργου Ένας πρωτοποριακός οικισμός αναπτύσσεται βόρεια της Αθήνας, στους πρόποδες του όρους Πεντέλης, στο Διόνυσο. Περιγραφή του

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ)

Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ) ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΜΑΔΗΜΑΛΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ) ΛΙΛΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΤ Τμήμα ΠΜ & ΜΤΓ Θ δθμιουργία ΝΕΟΤ δθμόςιου χϊρου ςτο εςωτερικό πολυλειτουργικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015

ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015 ΔΗΜΟ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015 ΔΗΜΟ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015 ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ Α/Α ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΠΙΣΩΕΙ 2015 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΕ ΕΩ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΟΦΕΙΛΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 30-09-2014 30-09-2014 ΣΡΕΥΟΤΕ ΤΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ μέρος Α ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04 1 ΚΜ: Κλιματιςτικι μονάδα Ορολογία ΚΚΜ: Κεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΗΚΜ: Ημικεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΤΚΜ: Σοπικι κλιματιςτικι μονάδα Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίο Δράςθσ Αειφορικισ Ενζργειασ (ΣΔΑΕ)

Σχεδίο Δράςθσ Αειφορικισ Ενζργειασ (ΣΔΑΕ) Ερεσνητικό Έργο Σχεδίο Δράςθσ Αειφορικισ Ενζργειασ (ΣΔΑΕ) για το Διμο Αλεξανδροφπολθσ Επιζηημονικός Υπεύθσνος: Μπότσαρης Παντελής, PhD Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Μητανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολστετνική

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ

Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ Ευρωπαϊκι πρωτοβουλία για το μζλλον του καταςκευαςτικοφ κλάδου ΕΕ: μελζτθ και χζδιο Δράςθσ Τποβλικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ομήρου 7, 34400 Ψαχνά ευβοίασ (Ελλάδα) Κινητό +30 6974923915 george.akriotis@gmail.com akriotis.george@yahoo.gr. 11 Νοεμβρίου 2010- ιμερα

Ομήρου 7, 34400 Ψαχνά ευβοίασ (Ελλάδα) Κινητό +30 6974923915 george.akriotis@gmail.com akriotis.george@yahoo.gr. 11 Νοεμβρίου 2010- ιμερα Βιογραφικό ςθμείωμα Προςωπικζσ πλθροφορίεσ Επϊνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεφθυνςη (-εισ) Διεφθυνςη (-εισ) ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου Ακριϊτθσ Γεϊργιοσ Ομήρου 7, 34400 Ψαχνά ευβοίασ (Ελλάδα) Κινητό +30 6974923915

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ:ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΚΟΠΑΝΟΤ ΕΤΘΑΛΙΑ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ

ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ:ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΚΟΠΑΝΟΤ ΕΤΘΑΛΙΑ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ:ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΚΟΠΑΝΟΤ ΕΤΘΑΛΙΑ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2015-16 3 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ Γεωργική τεχνολογία Είναι ζνασ επιςτθμονικόσ Κλάδοσ τθσ Γεωπονίασ και τθσ Σεχνολογίασ Δθλαδι

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύμφωνο των Δημάρχων Δήμος Λευκωσίας

Το Σύμφωνο των Δημάρχων Δήμος Λευκωσίας Το Σύμφωνο των Δημάρχων Δήμος Λευκωσίας Ανθή Χαραλάμποσς Ενεργειακό Γραφείο Κσπρίων Πολιτών 2 Ιαλνπαξίνπ 2014 Γήκνο Λεπθωζίαο 2 1 ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΧΩΝ (Covenant of Mayors) Τι είναι το Σφμφωνο των Δθμάρχων;

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ»

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» ΠΡΟΚΛΗΗ O Διμοσ τροβόλου και το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ςασ προςκαλοφν ςτθν θμερίδα που κα πραγματοποιθκεί τθν Παραςκευι 13 Ιουνίου και ώρα 09:00 13:00 με τίτλο «ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ. Η θμερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ. όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ

Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ. όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ-Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Περιβάλλοντοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτην πληροφορική

Ειςαγωγή ςτην πληροφορική Ειςαγωγή ςτην πληροφορική Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Δομή ηλεκτρονικού υπολογιςτή - Υλικό Μια γενικι διάκριςθ ςυςτατικϊν που ςυνκζτουν ζναν Η/Υ (πόροι *resources]) Μονάδα ειςόδου (Input unit)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ Διδάςκοντασ με τθ βοικεια λογιςμικοφ παρουςίαςθσ papastasos@gmail.com Το λογιςμικό παρουςιάςεων Το Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Λευκωσία Ναύπλιο Στην περιοχή του νέου Νοσοκομείου Λευκωσίας, η TOFARCO θα ανεγείρει 4 κατοικίες. Η περιοχή απέχει 15 λεπτά από το κέντρο της Λευκωσίας, μόλις 5 λεπτά από τα Λατσιά με τα πολυσύχναστα

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Λευκωσία Ναύπλιο Στην περιοχή του νέου Νοσοκομείου Λευκωσίας, η TOFARCO θα ανεγείρει 4 κατοικίες. Η περιοχή απέχει 15 λεπτά από το κέντρο της Λευκωσίας, μόλις 5 λεπτά από τα Λατσιά με τα πολυσύχναστα

Διαβάστε περισσότερα

Τα μζτρα που προτείνονται χωρίηονται ςτισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ:

Τα μζτρα που προτείνονται χωρίηονται ςτισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ: φντομθ περίλθψθ Το Σφμφωνο των Δθμάρχων είναι μια φιλόδοξθ πρωτοβουλία που εμπλζκει Ευρωπαϊκά αςτικά κζντρα και πόλεισ ςτον αγϊνα κατά τθσ κλιματικισ αλλαγισ. Οι Διμαρχοι, που υπογράφουν το Σφμφωνο, δεςμεφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψύξη / Θέπμανση / Κλιματισμόρ EN ISO 9001:2008 Απ. Πιστ.: 09-Q-00401-TIC

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψύξη / Θέπμανση / Κλιματισμόρ EN ISO 9001:2008 Απ. Πιστ.: 09-Q-00401-TIC Χ. Ζωγράφος & Σσνεργάτες Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψύξη / Θέπμανση / Κλιματισμόρ EN ISO 9001:2008 Απ. Πιστ.: 09-Q-00401-TIC ΕΠΟΧΙΑΚΕ ΠΡΟΦΟΡΕ Καναλάτα κλιματιςτικά μθχανιματα εταιρίασ DAIKIN κατάλλθλα για ςφνδεςθ

Διαβάστε περισσότερα

Η Στρατηγική για τισ ΑΠΕ και οι επιπτώςεισ για την αγορά ενέργειασ

Η Στρατηγική για τισ ΑΠΕ και οι επιπτώςεισ για την αγορά ενέργειασ Η Στρατηγική για τισ ΑΠΕ και οι επιπτώςεισ για την αγορά ενέργειασ Καθηγητήσ Παντελήσ Κάπροσ E3MLab, Εθνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα, Δεκέμβριοσ 2009 Στόχοι για την Ελλάδα Ευρωπαϊκζσ Οδηγίεσ για το πακζτο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

Βοήθημα προς Οικοδομικές Αρχές Εφαρμογή των περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμων, Κανονισμών και Διαταγμάτων.

Βοήθημα προς Οικοδομικές Αρχές Εφαρμογή των περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμων, Κανονισμών και Διαταγμάτων. Βοήθημα προς Οικοδομικές Αρχές Εφαρμογή των περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμων, Κανονισμών και Διαταγμάτων. Ιανουάριος 2010 Υπηρεσία Ενέργειας Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές Ρυθμίσεις που αφορούν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Νομοθετικές Ρυθμίσεις που αφορούν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Νομοθετικές Ρυθμίσεις που αφορούν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων «SERPENTE Ειδικό εργαστήριο για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων» Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κοφίνου 3 Δεκεμβρίου 2014 Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΨΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ

ΛΗΨΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ ΛΗΨΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ Ειςαγωγι To εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ENY) (cerebrospinal fluid ι CSF) είναι ζνα διαυγζσ, άχρωμο υγρό που πλθρεί τισ κοιλίεσ και τον υπαραχνοειδι χϊρο του εγκεφάλου και του νωτιαίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου συνέταξε μελέτη με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ Η ΘΕΗ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΑΘΑΛΑΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Η ςυνολικι ζκταςθ 840 εκτάρια (ι 8,4 km 2 ) Θταν κυβερνθτικό τςιφλίκι, ζνασ άγονοσ γυμνότοποσ και θ αναδάςωςθ του άρχιςε το

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

GRILLI CAMINETTI. Η εςωτερικι επζνδυςθ από μαντζμι, μπορεί να αντικαταςτακεί από θφαιςτειογενζσ πζτρωμα (PEPERINO) για περιςςότερθ αυτονομία.

GRILLI CAMINETTI. Η εςωτερικι επζνδυςθ από μαντζμι, μπορεί να αντικαταςτακεί από θφαιςτειογενζσ πζτρωμα (PEPERINO) για περιςςότερθ αυτονομία. Τα ενεργειακά τηάκια τθσ ςειράσ AF 2000 και COMPACT είναι εςτίεσ τριπλοφ τοιχώματοσ από ατςάλι και μαντζμι ιταλικισ καταςκευισ. Όλα τα μοντζλα μποροφν να εφοδιαςτοφν με ventilater 116 Watt, με ροι αζρα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 6 7 Παράρτημα Α:Τεχνικό Παράρτημα Έργου ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Στη σύμβαση περιλαμβάνονται οι ακόλουθες βασικές κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικι αποκατάςταςθ των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδοσ (ΜΑΒΕ) ςτο Ηιδάνι Κοηάνθσ. Οι τρεισ φάςεισ του ζργου.

Περιβαλλοντικι αποκατάςταςθ των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδοσ (ΜΑΒΕ) ςτο Ηιδάνι Κοηάνθσ. Οι τρεισ φάςεισ του ζργου. Περιβαλλοντικι αποκατάςταςθ των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδοσ (ΜΑΒΕ) ςτο Ηιδάνι Κοηάνθσ. Οι τρεισ φάςεισ του ζργου. Ειςθγθτισ : Βαςίλθσ τοϊλόπουλοσ Φλϊρινα, 17-12-2013 φντομο ιςτορικό του ζργου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ελίδα 1 από 24 ΤΝΟΨΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 26% κακζσ εντυπϊςεισ από τθν τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

τα κρουςτά! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά

τα κρουςτά! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά Τα κροσζηά! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά τα κρουςτά! 1. Γιατί ονομάηονται κρουςτά όργανα; Το όνομα «κρουςτά» όργανα προζρχεται από το ριμα κροφω/χτυπώ και δθλϊνει τον τρόπο με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αρταρίων για ηη θερμική άνεζη και εσκολία ζηο ζπίηι

Οδηγός αρταρίων για ηη θερμική άνεζη και εσκολία ζηο ζπίηι Οδηγός αρταρίων για ηη θερμική άνεζη και εσκολία ζηο ζπίηι Όλα όςα χρειάηεται να γνωρίηετε ςχετικά με το: - πϊσ να αιςκάνεςτε άνετα ςτο ςπίτι - τι μετριςεισ μπορείτε να κάνετε ϊςτε να μειϊςετε τουσ λογαριαςμοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΩΝ ΚΤΑ «Εκπαίδευςθ και εξεταςτικι διαδικαςία Ενεργειακϊν Επικεωρθτϊν» (ΦΕΚ 2406 Βϋ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα