ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΜΠΟΤΡΝΑΡΗ Γ. ΘΩΜΑ Διδάκτορασ Αγροτικισ Οικονομίασ Γεωπονικισ χολισ Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθ Γεωπόνοσ Α.Π.Θ., MSc, Δρ, ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2010

2 Α Γ. Ο Φ Ι Α Θ Ε Α Λ Ο Ν Ι Κ Θ Σ Θ Λ Ε Φ Ω Ν Ο E - M A I L t b o u r n a a g r o. a u t h. gr Θ Ω Μ Α Γ. Μ Π Ο Τ Ρ Ν Α Ρ Η ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατζρα: Γεϊργιοσ Όνομα Μθτζρασ: Ευπραξία Θμερομθνία Γζννθςθσ: Σόποσ Γζννθςθσ: ζρρεσ Οικογενειακι Κατάςταςθ: Άγαμοσ τρατιωτικζσ υποχρεϊςεισ: Εκπλθρωμζνεσ (Π.Α ) ΠΟΤΔΕ Διδακτορικό Δίπλωμα Γεωπονικισ χολισ Α.Π.Θ. Άριςτα *10+ Σομζασ Αγροτικισ Οικονομίασ Μεταπτυχιακόσ Σίτλοσ Σμιματοσ Γεωπονίασ Α.Π.Θ. Άριςτα *9,25+ Ειδίκευςθ Αγροτικισ Οικονομίασ Πτυχίο Σμιματοσ Γεωπονίασ Α.Π.Θ. Λίαν καλϊσ *7,61+ Κατεφκυνςθ Αγροτικισ Οικονομίασ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ Σίτλοσ: "χεδιαςμόσ και ανάπτυξθ κόμβου ςτο διαδίκτυο για θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ και μάνατημεντ τθσ γεωργικισ παραγωγισ" (2009) Επιβλζπων Κακθγθτισ Β. Μάνοσ. Βακμόσ *10+ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ Σίτλοσ: "Ζνα Πολυκριτθριακό Μοντζλο για τθν Διερεφνθςθ των Επιπτϊςεων τθσ Αρδευόμενθσ Γεωργίασ ςτο Ειςόδθμα, ςτθν Απαςχόλθςθ και ςτο Περιβάλλον" (2003) Επιβλζπων Κακθγθτισ Β. Μάνοσ. Βακμόσ *

3 ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ςιμερα Εργάηομαι ςτο Εργαςτιριο Πλθροφορικισ ςτθ Γεωργία (Ι.Δ.Α.Χ.) ωσ υπεφκυνοσ του Δικτφου τθσ Γεωπονικισ χολισ, τθσ Ιςτοςελίδασ τθσ και των νθςίδων του Εργαςτθρίου Πλθροφορικισ ςτθ Γεωργία Εργάςτθκα ωσ γεωπόνοσ ςτον ΟΓΕΕΚΑ ΔΘΜΘΣΡΑ ςτο Κζντρο ΔΘΜΘΣΡΑ Θεςςαλονίκθσ Εργάςτθκα ωσ γεωπόνοσ εκτιμθτισ ςτον ΕΛΓΑ Θεςςαλονίκθσ Εργάςτθκα ωσ γεωπόνοσ ςτθν Ζνωςθ Οινοπαραγωγϊν του Αμπελϊνα τθσ Βόρειου Ελλάδοσ Α.Ε. (Εν.Ο.Α.Β.Ε.). ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΓΟ Δίδαξα τα φροντιςτθριακά μακιματα 305Τ «Εφαρμογζσ Η/Τ», 306Τ «Ποςοτικζσ Μζκοδοι» και 321Ε «Εφαρμοςμζνθ τατιςτικι» που διδάςκονται ςτουσ φοιτθτζσ τθσ Κατεφκυνςθσ Αγροτικισ Οικονομίασ ωσ διδάςκων ςφμφωνα με το ΠΔ 407/ ζωσ ςιμερα υμμετείχα επικουρικά ςτθν προετοιμαςία και διδαςκαλία των μακθμάτων 305Τ «Εφαρμογζσ Η/Τ», 306Τ «Ποςοτικζσ Μζκοδοι» και 321Ε «Εφαρμοςμζνθ τατιςτικι» που διδάςκονται ςτουσ φοιτθτζσ τθσ Κατεφκυνςθσ Αγροτικισ Οικονομίασ ΚΑΣΑΡΣΙΗ - ΑΠΑΧΟΛΗΗ μθνο Πρόγραμμα Πρακτικισ Εξάςκθςθσ ςτα πλαίςια του ΕΠΕΑΕΚ που χρθματοδοτικθκε από το 2 ο Κοινοτικό Πλαίςιο τιριξθσ. Θ ομάδα ςτθν οποία ςυμμετείχα ανζλαβε τθ ςφνταξθ του ςχεδίου ανάπτυξθσ του Πρωτογενοφσ τομζα του Διμου Ελαφίνασ του Ν. Πιερίασ. Επιςτθμονικόσ Τπεφκυνοσ: Γ. Δαουτόπουλοσ Κακθγθτισ 2001 υμμετοχι ςτο Πρόγραμμα με τίτλο "Πρόγραμμα μετεκπαίδευςθσ ςε φιλικζσ προσ το περιβάλλον ενεργειακζσ τεχνολογίεσ για εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςε αγροτικά και αςτικά και βιομθχανικά ςυγκροτιματα και καταςκευζσ" 80 ωρϊν. Επιςτθμονικόσ Τπεφκυνοσ: Γ. Μαρτηόπουλοσ Κακθγθτισ 2002 εμινάρια επιμόρφωςθσ για τουσ «υντάκτεσ των χεδίων Βελτίωςθσ των γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων και των χεδίων Δράςθσ για τουσ νζουσ αγρότεσ» 27 ωρϊν. Διοργάνωςθ: Γεωτεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ - 3-3

4 ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΑ 1. Μάνατημεντ Γεωργικισ Παραγωγισ 2. Οικονομικι Γεωργικισ Παραγωγισ 3. Οικονομικι Αγροτικϊν Εκμεταλλεφςεων 4. Οργάνωςθ Γεωργικισ Παραγωγισ 5. Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ 6. Πολυκριτιρια ανάλυςθ αποφάςεων 7. υςτιματα υποςτιριξθσ αποφάςεων ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ (11) 1. 06/1999 Ερευνθτικό πρόγραμμα με τίτλο: "Reconvention of the Agrarian Territory - (Ri.T.A.), (Leonardo Da Vinci Project, 1996/99). Σο πρόγραμμα ζγινε με τθν ςυνεργαςία των Centro Studi Aziendali of Bologna, University of Cordoba, University of Malaga, University of Madrid, University of Nancy, University of Evora και του Αριςτοτζλειου Πανεπιςτιμιου Θεςςαλονίκθσ. Επιςτθμονικϊσ Τπεφκυνοσ: Β. Μάνοσ Κακθγθτισ 2. 11/ /2001 Ερευνθτικό πρόγραμμα με τίτλο: "Decision support systems for Farm and Land Management - (De.Ma.S.Sy.Fa.L.). Σο πρόγραμμα ζγινε με τθν ςυνεργαςία του Universita degli Studi di Perugia Italy και του Αριςτοτζλειου Πανεπιςτιμιου Θεςςαλονίκθσ (1997/2001). Επιςτθμονικϊσ Τπεφκυνοσ: Β. Μάνοσ Κακθγθτισ 3. 04/ /2001 Ερευνθτικό πρόγραμμα με τίτλο: "System for water monitoring and sustainable management based on ground stations and satellite images- (WATERMAN), (FP4 - programme COPERNICUS of EU, 1998/2001). Επιςτθμονικϊσ Τπεφκυνοσ: Β. Μάνοσ Κακθγθτισ 4. 06/ /2004 Ερευνθτικό πρόγραμμα με τίτλο: "Sustainability of European Irrigated Agriculture under Water Directive and Agenda (WADI), (FP5 - Energy, Environment and Sustainable Development, 2001/2004). Επιςτθμονικϊσ Τπεφκυνοσ: Β. Μάνοσ Κακθγθτισ 5. 12/ /2004 Ερευνθτικό πρόγραμμα με τίτλο: "Κοινωνία τθσ πλθροφορίασ και προςαρμοςτικότθτα των γυναικείων γεωργοςυνεταιριςτικϊν επιχειριςεων", (Equal project). Επιςτθμονικϊσ Τπεφκυνοσ: A. Παπαδάκθ - Κλαυδιανοφ Κακθγιτρια 6. 02/ /2004 Ερευνθτικό πρόγραμμα με τίτλο: Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ δια βίου κατάρτιςθσ και εξ αποςτάςεωσ πιςτοποίθςθσ δεξιοτιτων ςτισ - 4-4

5 ΜΜΕ, (Equal project). Επιςτθμονικϊσ Τπεφκυνοσ: Β. Μάνοσ Κακθγθτισ 7. 12/ /2006 Ερευνθτικό πρόγραμμα του Δ.Π.Θ. με τίτλο: "φνταξθ ςτρατθγικοφ ςχεδίου ανάπτυξθσ για τισ περιοχζσ του νομοφ Ροδόπθσ" με αντικείμενο τον Αγροτικό Σομζα. Επιςτθμονικϊσ Τπεφκυνοσ: Γ. Χατηθκωνςταντίνου Κακθγθτισ Δ.Π.Θ / /2006 Ερευνθτικό πρόγραμμα με τίτλο: "Απαςχόλθςθ οικονομικϊν μεταναςτϊν/ςτριϊν ςτον αγροτικό τομζα μζςα από τθν απόκτθςθ επαγγελματικϊν προςόντων/δεξιοτιτων και δομϊν υποςτιριξθσ: Δράςθ 2: μελζτθ ςκοπιμότθτασ", (Equal project). Επιςτθμονικϊσ Τπεφκυνοσ: A. Παπαδάκθ - Κλαυδιανοφ Κακθγιτρια 9. 09/ /2006 και 09/ /2008 Ερευνθτικό πρόγραμμα με τίτλο: Development and utilization of vulnerability maps for the monitoring and management of groundwater resources in the Archimed area - (WATER MAP), (Interreg Archimed Program, 2006/2008). Επιςτθμονικϊσ Τπεφκυνοσ: Β. Μάνοσ Κακθγθτισ / /2008 Ερευνθτικό πρόγραμμα με τίτλο: Diversification for Tobacco Growing Regions in the Southern European Union - (DIVTOB), (FP6 - Policy oriented research Scientific support to policies, 2006/2008). Επιςτθμονικϊσ Τπεφκυνοσ: Β. Μάνοσ Κακθγθτισ /2008 ςιμερα Ερευνθτικό πρόγραμμα με τίτλο: Assessing the multiple Impacts of the Common Agricultural Policies (CAP) on Rural Economies - (CAP- IRE), (FP7 - Socioeconomics sciences and humanities, Combining economic, social and environmental objectives in a European perspective: Paths towards sustainable development, 2008/2010). Επιςτθμονικϊσ Τπεφκυνοσ: Β. Μάνοσ Κακθγθτισ / ςιμερα Ερευνθτικό πρόγραμμα με τίτλο: "φνδεςθ των εργαλείων αξιολόγθςθσ με τθν εμπειρογνωμοςφνθ ςτθ βιωςιμότθτα (LIASE) Δίκτυο Τπεροχισ, (FP7 - THEME 6 Environment (including Climate Change) / Grant agreement n , ). Επιςτθμονικϊσ Τπεφκυνοσ: Β. Μάνοσ Κακθγθτισ - 5-5

6 ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ Μπουρνάρθσ Θωμάσ (2003), " Ζνα Πολυκριτθριακό Μοντζλο για τθν Διερεφνθςθ των Επιπτϊςεων τθσ Αρδευόμενθσ Γεωργίασ ςτο Ειςόδθμα, ςτθν Απαςχόλθςθ και ςτο Περιβάλλον", Γεωπονικι χολι ΑΠΘ. ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ Μπουρνάρθσ Θωμάσ (2009), "χεδιαςμόσ και ανάπτυξθ κόμβου ςτο διαδίκτυο για θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ και μάνατημεντ τθσ γεωργικισ παραγωγισ", Γεωπονικι χολι ΑΠΘ, ςελίδεσ 248 Α. ΕΡΓΑΙΕ ΔΗΜΟΙΕΤΜΕΝΕ Ε ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΡΙΗ (13) Α1. Manos B., Bournaris Th., Silleos N., Antonopoulos V. and Papathanasiou J. (2004), A decision support system approach for rivers monitoring and sustainable management, Environmental Monitoring and Assessment, 96 (1-3), Εκδόςεισ Springer. (Impact factor 2009: 1.356, 5-Year Impact Factor: 1.387) (Science Citation Index, Scopus) Α2. Manos B., Ciani A., Bournaris Th., Vassiliadou I. and Papathanasiou J. (2004), A taxonomy survey of decision support systems in agriculture, Agricultural Economics Review, 5 (2), (JEL Listed, ECONLIT) Α3. Manos B., Bournaris Th., Kamruzzaman M., Begum A.A. and Papathanasiou J. (2006). Regional impact of irrigation water pricing in Greece under alternative scenarios of European policy: a multicriteria analysis, Regional Studies, 40 (9), Εκδόςεισ Routledge. (Impact factor 2009: 1.462, 5-Year Impact Factor: 2.610) (Science Citation Index, Scopus) Α4. Manos B., Bournaris Th., Chatzinikolaou P., Terzi M. and Kiomourtzi F. (2008), Tobacco alternatives in Greece. A preliminary evaluation and classification, New Medit, 7 (3), (Science Citation Index, Scopus) Α5. Manos B., Bournaris Th., Papathanasiou J. and Chatzinikolaou P. (2009), Evaluation of tobacco cultivation alternatives under the EU common agricultural policy (CAP), Journal of Policy Modeling, 31 (2), Εκδόςεισ Springer. (Impact factor 2009: 0.763, 5-Year Impact Factor: 0.924) (Science Citation Index, Scopus) Α6. Manos B., Papathanasiou J., Bournaris Th., Paparrizou A. and G. Arabatzis (2009), Simulation of impacts of irrigated agriculture on income, employment and environment, Operational Research-An international Journal, Special issue: Optimization Models in Environment and Sustainable Development, 9 (3), Εκδόςεισ Springer. (Scopus) - 6-6

7 Α7. Bournaris Th., Papathanasiou J., Moulogianni Ch. and Manos B. (2009), A Fuzzy Multicriteria Mathematical Programming model for planning agricultural irrigated regions, New Medit, 8 (4), (Science Citation Index, Scopus) Α8. Manos B., Papathanasiou J., Bournaris Th. and Voudouris K. (2010), A DSS for Sustainable Development and Environmental Protection of Agricultural Regions, Environmental Monitoring and Assessment, 164 (1-4), Εκδόςεισ Springer. (Impact factor 2009: 1.356, 5-Year Impact Factor: 1.387) (Science Citation Index, Scopus) Α9. Manos B., Bournaris Th., Papathanasiou J. and Chatzinikolaou P. (2010), Tobacco decoupling impacts on income, employment and environment in European tobacco regions. International Journal of Business Innovation and Research, 4(4), Εκδόςεισ Inderscience. (Scopus) Α10. Manos B., Papathanasiou J., Bournaris Th. and Voudouris K. (2010), A multicriteria model for planning agricultural regions within a context of groundwater rational management, Journal of Environmental Management, 91 (7), Εκδόςεισ Elsevier. (Impact Factor 2009: 2.367, 5-Year Impact Factor: 2.674) (Science Citation Index, Scopus) Α11. Manos B., Bournaris Th. and Chatzinikolaou P. (2010) Impact assessment of CAP policies on social sustainability in rural areas: an application in Northern Greece, Operational Research-An international Journal, (DOI /s y) Εκδόςεισ Springer. (Scopus) Α12. Bournaris Th., Manos B., Vlachopoulou M. and V. Manthou (2011) E-government and farm management agricultural services in Greece, International Journal of Business Innovation and Research. (Published online) Εκδόςεισ Inderscience. (Scopus) Α13. Bournaris Th., Manos B., Vlachopoulou M. and Manthou V. (2011) agromanager a web application for Farm Management, International Journal of Business Information Systems. (accepted for publication) Εκδόςεισ Inderscience. (Scopus) Β. ΕΡΓΑΙΕ ΔΗΜΟΙΕΤΜΕΝΕ Ε ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΩΝ (14) Β1. Bournaris Th., Vassiliadou I., Papathanasiou J. and Manos B., Decision support systems in agriculture, Proceedings of 6th Balkan Conference on Operational Research, Thessaloniki, Greece. May Β2. Bournaris Th., Manos B., Silleos N. and Antonopoulos V., A decision support system approach for monitoring and sustainable management of Strymon river, Proceedings of 1st Conference of Hellenic Association of Information and Communication Technology in Agriculture, Food and Environment, Athens, Greece. June Β3. Manos B., Bournaris Th. and Tziaka D., Static model-short run modeling: a - 7-7

8 Multicriteria analysis decision making approach applied to Greek irrigated agriculture, Xth Congress of the European Association of Agricultural Economists, congress workshop: Sustainability of European Irrigated Agriculture under Water Framework Directive and Agenda 2000, Zaragoza, Spain. August Β4. Μάνοσ Β., Μπουρνάρθσ Θ., Σηιάκα Δ. και Παπακαναςίου Ι., Ζνα πολυκριτθριακό μοντζλο για τθν διερεφνθςθ των επιπτϊςεων τθσ αρδευόμενθσ γεωργίασ ςτο ειςόδθμα, ςτθν απαςχόλθςθ και ςτο περιβάλλον, Πρακτικά 15ου Εκνικοφ υνεδρίου τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Επιχειρθςιακϊν Ερευνϊν, Σρίπολθ. Οκτϊβριοσ Β5. Μάνοσ Β., Μπουρνάρθσ Θ. και Kamruzzaman Μ., Προγραμματιςμόσ γεωργικισ παραγωγισ με πολυκριτθριακά μοντζλα Μακθματικοφ Προγραμματιςμοφ, Πρακτικά 3ου Ειδικοφ υνεδρίου τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Επιχειρθςιακϊν Ερευνϊν ςτθν Πολυκριτιρια Ανάλυςθ, Χανιά. Οκτϊβριοσ Β6. M. Kamruzzaman, M.A.A. Begum, Θ. Μπουρνάρθσ και Β. Μάνοσ. Αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων ςίτου ςε μια περιοχι του Μπαγκλαντζσ με τθ μζκοδο DEA και τθν ανάλυςθ tobit. Πρακτικά 8 ου Πανελλθνίου υνεδρίου ΕΣΑΓΡΟ, Θεςςαλονίκθ. Νοζμβριοσ Β7. Manos B., Bournaris Th., Chatzinikolaou P. and Terzi M., Modelling of the diversification tobacco alternatives and their impact on farm income, employment and environment, Proceedings of 1st Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE), Skiathos, Greece. June Β8. Manos B., Bournaris Th., Papathanasiou J. and Moulogianni Ch., A DSS for Agricultural Land Use, Water Management and Environmental Protection, Proceedings of the 3 rd WSEAS/IASME International Conference on ENERGY, ENVIRONMENT and SUSTAINABLE DEVELOPMENT, Agios Nikolaos Crete, July 2007, pp (Science Citation Index) Β9. Μάνοσ Β., Μπουρνάρθσ Θ. και Μουλογιάννθ Χ., Αςαφισ Πολυκριτιριοσ Μακθματικόσ Προγραμματιςμόσ. Μια εφαρμογι ςτθν αρδευόμενθ γεωργία. Πρακτικά τθσ 5θσ υνάντθςθσ Πολυκριτιριασ Ανάλυςθσ Αποφάςεων τθσ ΕΕΕΕ, Χανιά, επτζμβριοσ Β10. Tzimitra-Kalogianni Ι., Tsekouropoulos G., Bournaris Th. and Tzavaras M., Greek Consumers behavior towards organic food and e-shops of organic products, Proceedings of International Advanced Workshop on Information and Communication Technologies for Sustainable Agri-production and Environment (AWICTSAE), Alexandroupolis, Greece, May Β11. Manos B., Bournaris Th. and Chatzinikolaou P., A multicriteria model for the assessment of social sustainability in rural areas, Proceedings of 6th Special Conference of Hellenic Operational Research Society on Multicriteria Analysis, Chania, September Β12. Μπουρνάρθσ Θ., Μάνοσ Β. και Χατηθνικολάου Π., Ζνα πολυκριτθριακό μοντζλο για τθ διερεφνθςθ των επιπτϊςεων από τθν αποςφνδεςθ του καπνοφ ςτο ειςόδθμα, ςτθν απαςχόλθςθ και ςτο περιβάλλον. Πρακτικά 10 ου Πανελλθνίου υνεδρίου ΕΣΑΓΡΟ, Θεςςαλονίκθ, Νοζμβριοσ Β13. Μπουρνάρθσ Θ., Μάνοσ Β. (2010) Επιπτϊςεισ μελλοντικϊν ςεναρίων τθσ Κοινισ - 8-8

9 Αγροτικισ Πολιτικισ ςτθν κοινωνικι βιωςιμότθτα των γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων, παρουςιάςτθκε ςτθν 7θ υνάντθςθ Πολυκριτιριασ Ανάλυςθσ Αποφάςεων τθσ ΕΕΕΕ, Ορεςτιάδα, επτζμβριοσ Β14. Χατηθνικολάου Π., Μπουρνάρθσ Θ., Μάνοσ Β. (2010) Πολυκριτιρια ανάλυςθ για τθν ταξινόμθςθ και ςφγκριςθ αγροτικϊν περιοχϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με τθ χριςθ δεικτϊν κοινωνικισ βιωςιμότθτασ, παρουςιάςτθκε ςτθν 7θ υνάντθςθ Πολυκριτιριασ Ανάλυςθσ Αποφάςεων τθσ ΕΕΕΕ, Ορεςτιάδα, επτζμβριοσ ΕΡΓΑΙΕ ΔΗΜΟΙΕΤΜΕΝΕ Ε ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΣΟΜΟΤ (4) Γ1. Manos B., Bournaris Th. and Nakou I., Survey of current institutional framework for water management in Greek irrigated agriculture in Survey of current institutional framework for water management in European irrigated systems Eds: Julio Berbel Vecino, Manuel Gomez Barbero, Maria Jose Lopez Baldovin, Edition of University of Cordoba, July 2002 Γ2. Manos B., Bournaris Th., Kamruzzaman M., Nakou I. and Tziaka D. Sustainability of European Irrigated Agriculture. The case of Greece in Sustainability of European Irrigated Agriculture under Water Framework Directive and Agenda 2000, Eds: J. Berbel and C. Gutierez, European Commission, ISBN: X Γ3. Manos B., Bournaris Th., Papathanasiou J. and Tziaka D. An MCDM model for the study of impacts of irrigated agriculture in Our Common Future. 20 years after Ed: Franco A. Cavalleri, CSST Development Studies, Γ4. Manos B., Papathanasiou J. and Bournaris Th. Decision Support System in Development and utilization of vulnerability maps for the monitoring and management of groundwater resources in the Archimed area Eds: Voudouris K., Dr. Maurizio Polemio and Papathanasiou J., December Γ5. D. Viaggi, B. Manos, P. Chatzinikolaou, Th. Bournaris, F. Kiomourtzi. A Prospective Analysis for the Role of the CAP in Rural Economies and Related Research Needs: The Case of Greece, Agricultural Economics: New Research, Series: Agriculture Issues and Policies, Nova Publishers, ISBN: ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΜΕΛΕΣΕ (3) Δ1. υμμετείχα ςτθν ομάδα Γεωργοοικονομολόγων που εκπόνθςαν τθν μελζτθ «τρατθγικοφ ςχεδίου ανάπτυξθσ για τισ περιοχζσ του νομοφ Ροδόπθσ». Δ2. υμμετείχα ςτθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ «Investment behaviour in conventional and emerging farming systems under different policy scenarios» του Ερευνθτικοφ Ινςτιτοφτου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ Institute for Prospective Technological Studies (IPTS), Seville, Spain Δ3. υμμετείχα ςτθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ «Alternative and Sustainable Production for Tobacco Cultivated Areas in the European Union» TENDER No.IP/B/AGRI/IC/ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου

10 ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΝΑΦΟΡΕ (2) Ε1. Basil Manos, Jason Papathanasiou, Thomas Bournaris. «Best Practice Guide, DSS guide». Οδθγόσ χριςθσ υςτιματοσ Τποςτιριξθσ Αποφάςεων που υλοποιικθκε κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ WATER-MAP. (2008) Ε2. Manos, B., Bournaris, Th. and Papathanasiou J. «A Spatial model DSS to support the sustainable planning process in the agricultural sector». Περιγραφι υςτιματοσ Τποςτιριξθσ Αποφάςεων που υλοποιικθκε κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ WATER-MAP. (2008) ΑΝΑΦΟΡΕ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ (12) Σ1. B. Manos, Tθ. Bournaris, Μ. Kamurrzaman, D. Tziaka (2003) «Quantitative models for irrigated farming systems in Europe», WADI Project, pages 65. Σ2. Basil Manos, Thomas Bournaris, Mohd. Kamurrzaman (2003) Static models for irrigated farming systems. The case of Greece WADI Project, pages 13. Σ3. Basil Manos, Thomas Bournaris, Mohd. Kamruzzaman (2003) Dynamic models for irrigated farming systems - The future of irrigated systems in EU. Analysis of feasible scenarios. The Greek Case WADI Project, pages 77. Σ4. Basil Manos, Thomas Bournaris, Mohd. Kamruzzaman (2004) The regional impact of European policy on irrigated systems. The Greek Case. WADI Project, Pages 47. Σ5. Κλαυδιανοφ Παπαδάκθ Α., Χατηθγαρυφάλλου Ε., Μπουρνάρθσ Θ. κ.α. (2003), «ΠΡΟΑΡΜΟΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΓΤΝΑΙΚΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΟΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ Ε ΕΤΕΛΙΚΣΕ ΜΟΡΦΕ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΤΝΔΤΑΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΘ ΗΩΘ», Equal Project. Σ6. Κλαυδιανοφ Παπαδάκθ Α., Χατηθγαρυφάλλου Ε., Μπουρνάρθσ Θ. κ.α. (2003), «Βιωςιμότθτα υνεταιριςμϊν Διερεφνθςθ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν ςε ςχζςθ με τισ νζεσ τεχνολογίεσ» Equal Project. Σ7. Μπουρνάρθσ Θ., (2003), «Ανάπτυξθ εκπαιδευτικϊν πακζτων τθσ Αναπτυξιακισ φμπραξθσ «ΘΡΑ». Εκπαιδευτικι Ενότθτα: Χριςθ Θλεκτρονικϊν Τπολογιςτϊν» ςελίδεσ 59. Equal Project. Σ8. B. Manos, T. Bournaris (2008), Spatial model Decision Support System, WATERMAP Project, pages 40. Σ9. B. Manos, Th. Bournaris, P. Chatzinikolaou and M. Terzi (2007) TOBACCO ALTERNATIVES IN GREECE, DIVTOB Project, pages 50. Σ10. B. Manos, Th. Bournaris, P. Chatzinikolaou and M. Terzi (2008) Evaluation of tobacco alternatives in European tobacco regions under the CAP decoupling: A multicriteria analysis, DIVTOB Project, pages 47. Σ11. Manos Basil, Bournaris Thomas, Chatzinikolaou Parthena, (2009) «Background Analysis on Social Sustainability», CAP-IRE Project, pages 31. Σ12. Manos Basil, Bournaris Thomas, Chatzinikolaou Parthena, (2010) «Assessment of present, trends mechanism and impact of the CAP on social sustainability», CAP-IRE Project

11 ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ Η/Τ (3) 1. Ιςτοςελίδα Γεωπονικισ χολισ Α.Π.Θ. Δθμιουργικθκε το 1997 (από τισ πρϊτεσ ςτο Α.Π.Θ.) με τθν χριςθ τθσ γλϊςςασ Θyper Text Markup Language (HTML). 2. agromanager - Εφαρμογι που αναπτφχκθκε ςτα πλαίςια του διδακτορικοφ μου για τθν λογιςτικι παρακολοφκθςθ, διοίκθςθ και οργάνωςθ γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων. 3. agroplan - Εφαρμογι που αναπτφχκθκε ςτα πλαίςια του διδακτορικοφ μου για τθν οργάνωςθ και προγραμματιςμό τθσ γεωργικισ παραγωγισ περιοχϊν και γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων. ΕΡΓΑΙΕ ΤΠΟ ΔΗΜΟΙΕΤΗ (1) Α. ε επιςτθμονικά περιοδικά 1. Bournaris Th., J. Papathansiou and Manos B. A DSS for planning the agricultural production (υποβλικθκε ςε περιοδικό και είναι υπό κρίςθ) Β. ε πρακτικά ςυνεδρίων

12 ΑΝΑΦΟΡΕ (35) (ΕΞΑΙΡΟΥΝΣΑΙ ΑΤΣΟΑΝΑΦΟΡΖ) Αναφορά τησ εργαςίασ υπ αριθ. Α1 (6) 1. Carpenter L. and T. Ladson. «Transparency, inclusiveness and auditability in river indicator reporting using advanced technology: Towards global reporting compliance». 29th Hydrology and Water Resources Symposium, February 2005, Canberra, Australia. 2. Voudouris K., Polemio M., Kazakis N., Sifaleras A. «Groundwater vulnerability and the effects of land use modifications in order to support agricultural Decision Support Systems». International Journal of Information Systems and Social Change, vol 1, no 4, Cheng-I Ho, Min-Der Li and Shang-Lien Lo (2009). «Use of a GIS-based hybrid artificial neural network to prioritize the order of pipe replacement in a water distribution network». Environmental Monitoring and Assessment, 166 (1-4), pp Σςεκουρόπουλοσ Γ. (2009), «υμπεριφορά των καταναλωτϊν ςε μεκόδουσ προϊκθςθσ τροφίμων», Διδακτορικι Διατριβι, Γεωπονικι χολι ΑΠΘ, ςελ Alvarez I. N. (2010), A Bayesian model to construct a knowledge based spatial decision support system for the Chaguana river basin, Doctoral Thesis, Vrije Universiteit Brussel, ςελ Caitlin Brownrigg (2010), Monitoring Development Permits And Restrictive Covenants On Salt Spring Island, Management Report Prepared For: Salt Spring Island Office Of The Islands Trust Leah Hartley, Regional Planning Manager. The University Of Victoria, School Of Public Administration, Victoria, Australia. Αναφορά τησ εργαςίασ υπ αριθ. Α2 (3) 1. Stiakakis E. and A. Sifaleras (2010), «Evaluating the performance of decision making units in the food production industry» in «Decision Support Systems in Agriculture, Food, and the Environment: Trends, Applications, and Advances» IGI Global Publications. 2. Voudouris K., Polemio M., Kazakis N., Sifaleras A. «Groundwater vulnerability and the effects of land use modifications in order to support agricultural Decision Support Systems». International Journal of Information Systems and Social Change, vol 1, no 4, Tobias Schmitt, Entwicklung eines ganzheitlichen Controllings für landwirtschaftliche Unternehmungen, Διδακτορικι Διατριβι, Universität Gießen Deutschland, Αναφορά τησ εργαςίασ υπ αριθ. Α3 (10) 1. Ragkos A. and A. Psychoudakis. «Minimizing adverse environmental effects of agriculture: A multi-objective programming approach». Operational Research, an International Journal, 9 (3), pp Speelman Stijn, Buysse Jeroen, Farolfi Stefano, Frija Aymen, D Haese Marijke, D Haese Luc. «Estimating the impacts of water pricing on smallholder irrigators in North West Province, South Africa». Agricultural Water Management 96 (2009) Speelman Stijn, Frija Aymen, Farolfi Stefano, Buysse Jeroen, D Haese Marijke and

13 D Haese Luc, A new methodology for assessing the impact of water-pricing scenarios: case study of small-scale irrigation schemes in South Africa, Proceedings of 12th Congress of the European Association of Agricultural Economists EAAE S. Speelman, M. D'Haese, J. Buysse, A. Frija, S. Farolfi, and L. D'Haese. Simulation of the Effects of Water Pricing Scenarios on Smallholder Irrigators in South Africa, Proceedings of Water Resource Management (AfricaWRM 2008), September 8 10, 2008, Gaborone, Botswana 5. F. Bartolini, V. Gallerani, M. Raggi and D. Viaggi. «Water Μanagement and irrigated agriculture in Italy: Multicriteria analysis of alternative policy scenarios». Water Policy, 12 (1), pp Elma Montaña, Gabriela Pastor, and Laura Torres. «Socioeconomic Issues in Irrigation Literature: Approaches, Concepts, and Meanings». Chilean Journal of Agricultural Reseach, Vοl Special Issue, December 2009, Maria Leonor da Silva Carvalho, Maria de Lurdes Ferro Godinho, Pedro Damiao de Sousa Henriques. Conflicting farmers' objectives and environmental policies: the case of a Mediterranean farm, International Journal of Sustainable Society, Volume 1, Number 2, (2008). 8. D. Latinopoulos. «Estimating the Potential Impacts of Irrigation Water Pricing Using Multicriteria Decision Making Modelling. An Application to Northern Greece». Water Resources Management, Volume 22, Number 12 / December, Σςεκουρόπουλοσ Γ. (2009) «υμπεριφορά των καταναλωτϊν ςε μεκόδουσ προϊκθςθσ τροφίμων», Διδακτορικι Διατριβι, Γεωπονικι χολι ΑΠΘ, ςελ Kampas A., Petsakos A., Rozakis S. (2010), Price induced water irrigation: Unraveling conflicts and synergies between European agricultural and water policies, AUA Working Paper Series No Αναφορά τησ εργαςίασ υπ αριθ. Α5 (3) 1. Ren, M.-M., He, B. «Model and algorithm of multistage facility location for retail trade». Jisuanji Jicheng Zhizao Xitong / Computer Integrated Manufacturing Systems, CIMS Volume 15, Issue 2, February 2009, pages M. D. Chavez, P. B. M. Berentsen and A. G. J. M. Oude Lansink, Creating a typology of tobacco farms according to determinants of diversification in Valle de Lerma (Salta-Argentina), Spanish Journal of Agricultural Research, Vol.8 (2), 2010, pp Bonfiglio A. A neural network for evaluating environmental impact of decoupling in rural systems (2011) Computers, Environment and Urban Systems, 35 (1), pp Αναφορά τησ εργαςίασ υπ αριθ. Β1 (1) 1. Stiakakis E. and A. Sifaleras (2010), «Evaluating the performance of decision making units in the food production industry» in «Decision Support Systems in Agriculture, Food, and the Environment: Trends, Applications, and Advances» IGI Global Publications. Αναφορά τησ εργαςίασ υπ αριθ. Β5 (3) 1. Julio Berbel Vecino, Carlos Gutiérrez Martín (eds). «Sustainability of European Irrigated Agriculture under Water Framework Directive and Agenda 2000», European Commission, Directorate-General for Research Sustainable Development,

14 Global Change and Ecosystems, João Paulo Saraiva and António Cipriano Pinheiro. A Multi-Criteria Approach for Irrigation Water Management Agricultural Economics Review, 2007, Vol 8, No 1 3. António Cipriano Pinheiro and João Paulo Saraiva, Combining the Water Framework Directive with Agricultural Policy Scenarios: A Multi-Objective Analysis for the Future of Irrigated Agricultural in Portugal DOCUMENTO DE TRABALHO Nº 2005/02, UNIVERSIDADE DE ÉVORA Αναφορά τησ εργαςίασ υπ αριθ. Β6 (1) 1. Θεοχαρόπουλοσ, A. και Παπαναγιϊτου, Ε. (2006). Διερεφνθςθ τθσ ςχετικισ αποτελεςματικότθτασ εκμεταλλεφςεων ροδακινιάσ ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ. Πρακτικά 9ου Πανελλθνίου υνεδρίου Αγροτικισ Οικονομίασ, 2-4 Νοεμβρίου 2006, Ακινα, ςελ Αναφορά τησ εργαςίασ υπ αριθ. Β8 (3) 1. Angelika Cserny, Anett Utasi and Endre Domokos. «Using a Decision Support Software in the Course of the Planning of a Waste Management System in Hungary». in «Exposure and Risk Assessment of Chemical Pollution Contemporary Methodology» series «NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security», ISBN (Print) (Online), Springer. 2. Voudouris K., Polemio M., Kazakis N., Sifaleras A. «Groundwater vulnerability and the effects of land use modifications in order to support agricultural Decision Support Systems». International Journal of Information Systems and Social Change, vol 1, no 4, Yang L., Zhang X., Li S. (2010), Maize varieties combination model of multi-factor and implement, WSEAS Transactions on Information Science and Applications, vol 7 no 6, pp Αναφορά τησ εργαςίασ υπ αριθ. Γ2 (4) 1. Alessandra Scardigno, Davide Viaggi. Regional Report On The Impacts Of The 2003 Cap Reform On Water Demand For Irrigation In The European Mediterranean Countries, CIHEAM Mediterranean Agronomic Institute of Bari Saraiva J. P. and A. C. Pinheiro. A Multi-Criteria Approach for Irrigation Water Management, Agricultural Economics Review, Vol 8, No 1, António Cipriano Pinheiro and João Paulo Saraiva, Combining the Water Framework Directive with Agricultural Policy Scenarios: A Multi-Objective Analysis for the Future of Irrigated Agricultural in Portugal DOCUMENTO DE TRABALHO Nº 2005/02, UNIVERSIDADE DE ÉVORA. 4. G. Dono, C. Liberati, S. Severini. Un Modello Territoriale Per L analisi Economica Sull uso Dell acqua In Agricoltura, Istituto Nazionale di Economia Agraria. INEA, Αναφορά τησ εργαςίασ υπ αριθ. Γ3 (2) 1. T. Torregrosa, M. Sevilla, B. Montaño and V. López-Vico. The Integrated Management of Water Resources in Marina Baja (Alicante, Spain). A Simultaneous Equation Model, Water Resources Management,

15 DOI /s , Torregrosa T. and M. Sevilla (2010), A socioeconomic model for managing water resources in Alicante, southeast Spain, Water International, Vol.35, No. 4, pp ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΕΘΝΗ WORKSHOPS (8) 1. υμμετοχι ςτο «Internal Seminar» ςτο Universita degli Studi di Bologna (Italia) 7-8 Φεβρουαρίου 2002 ςτα πλαίςια του προγράμματοσ WADI. 2. υμμετοχι ςτο «Internal Seminar» ςτo AΠΘ Thessaloniki (Greece) 1-2 Οκτωβρίου 2003 ςτα πλαίςια του προγράμματοσ WADI, με παρουςίαςθ. 3. υμμετοχι ςτο «2 nd Project Management Meeting» ςτθ Luqa (Malta) 31 Μαΐου 1 Ιουνίου 2007 ςτα πλαίςια του προγράμματοσ WATERMAP, με παρουςίαςθ. 4. υμμετοχι ςτο «3 rd Project Management Board Meeting» ςτθ Caserta (Italia) 9-10 Οκτωβρίου 2007 ςτα πλαίςια του προγράμματοσ WATERMAP, με παρουςίαςθ. 5. υμμετοχι ςτο «Final Conference & Regional Partnership Event» ςτθ Thessaloniki 6-7 Δεκεμβρίου 2007 ςτα πλαίςια του προγράμματοσ WATERMAP, με παρουςίαςθ. 6. υμμετοχι ςτο 4 th CAP- meeting με κζμα «Assessing the multiple Impacts of the Common Agricultural Policies (CAP) on Rural Economies» ςτο Wageningen University and Research Center (Netherlands) 30 Ιουνίου - 1 Ιουλίου 2009 ςτα πλαίςια του προγράμματοσ CAP-IRE, με παρουςίαςθ. 7. υμμετοχι ςτο DG Agri workshop και ςτο 5 th CAP-IRE meeting ςτθν European Commission's Directorate-General for Agriculture and Rural Development in Brussels (Belgium) Οκτωβρίου 2009 ςτα πλαίςια του προγράμματοσ CAP-IRE, με παρουςίαςθ. 8. υμμετοχι ςτο 6 th meeting με κζμα «Assessing the multiple Impacts of the Common Agricultural Policies (CAP) on Rural Economies» ςτο Universita degli Studi di Bologna (Italia) 4-5 Φεβρουαρίου 2010 ςτα πλαίςια του προγράμματοσ CAP-IRE, με παρουςίαςθ. 9. υμμετοχι ςτο 7 th meeting με κζμα «Assessing the multiple Impacts of the Common Agricultural Policies (CAP) on Rural Economies» ςτο Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ (Ελλάδα) Ιουνίου 2010 ςτα πλαίςια του προγράμματοσ CAP- IRE, με παρουςίαςθ. 10. υμμετοχι ςτο meeting με κζμα «WP1/WP6 joint meeting» ςτο Free University of Berlin (Germany) 5-6 Ιουλίου 2010 ςτα πλαίςια του προγράμματοσ LIAISE. 11. υμμετοχι ςτο 7 th meeting με κζμα «Assessing the multiple Impacts of the Common Agricultural Policies (CAP) on Rural Economies» ςτο Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ (Ελλάδα) Ιουνίου 2010 ςτα πλαίςια του προγράμματοσ CAP- IRE, με παρουςίαςθ. 12. υμμετοχι ςτο meeting με κζμα «WP1/WP6 joint meeting» ςτο Free University of Berlin (Germany) 5-6 Ιουλίου 2010 ςτα πλαίςια του προγράμματοσ LIAISE. 13. υμμετοχι ςτο Final Conference of the CAP-IRE project με κζμα «THE ROLE OF THE COMMON AGRICULTURAL POLICY FOR EU AGRICULTURE AND RURAL AREAS

16 Insights from the project CAP-IRE» ςτo European Economic and Social Committee Brussels Νοεμβρίου 2010 ςτα πλαίςια του προγράμματοσ CAP-IRE, με παρουςίαςθ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΕ ΕΚΔΟΗ - EDITORIALS Επιμελθτισ ζκδοςθσ του 3 ου Σόμου Επιςτθμονικϊν Εργαςιϊν τθσ Ελλθνικισ Εταιρίασ Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν ςτθ Γεωργία (ΕΠΕΓΕ) μαηί με τουσ Αραμπατηι Γαρφφαλλο Επίκουρο Κακθγθτι Δ.Π.Θ., αμακρακι Βαγι κακθγθτι Α.Σ.Ε.Ι.Θ. και Δρ. Ματόπουλο Αριςτείδθ λζκτορα (ΠΔ 407) του Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ. ΚΡΙΣΗ Ε ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 1. Operational Research: An International Journal, Εκδόςεισ Springer. (Scopus) 2. Agricultural Economics Review, (JEL Listed, ECONLIT) 3. Quality Assurance and Safety of Crops & Foods 4. 3 ου Σόμου Επιςτθμονικϊν Εργαςιϊν τθσ Ελλθνικισ Εταιρίασ Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν ςτθ Γεωργία (ΕΠΕΓΕ) 5. International Journal of Applied Management Science (IJAMS) (Εκδόςεισ Interscience) ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΑΝΣΑΛΛΑΓΗ 10/ /1999 Πρόγραμμα Ανταλλαγισ Φοιτθτϊν SOCRATES - ERASMUS. τα πλαίςια του προγράμματοσ αυτοφ ςυμμετείχα ςε αςκιςεισ πρακτικισ εξάςκθςθσ ςτο Facolta di Agraria του Universita degli Studi di Perugia ςτθν Ιταλία. Επιςτθμονικοί Τπεφκυνοι: Β. Μάνοσ Κακθγθτισ - Ciani Adriano ΟΜΙΛΙΕ 1. Παρουςίαςθ του Αγροτικοφ Σομζα του «τρατθγικοφ ςχεδίου ανάπτυξθσ για τισ περιοχζσ του νομοφ Ροδόπθσ», Κομοτθνι Ειςιγθςθ με κζμα «Θ κοινωνία τθσ πλθροφορίασ ςτθν υπθρεςία τθσ παραγωγισ γαλακτοκομικϊν προϊόντων» ςτο παράλλθλο ςυνζδριο του Φεςτιβάλ Ελλθνικοφ Γάλακτοσ και Συριοφ με κζμα «Θ προςταςία τθσ ελλθνικισ παραγωγισ γαλακτοκομικϊν και τυροκομικϊν προϊόντων και θ ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτάσ τουσ ςτθν ελλθνικι και διεκνι αγορά», Ακινα Παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων του ερευνθτικοφ ζργου Ανάπτυξθ και χριςθ χαρτϊν τρωτότθτασ για τθν παρακολοφκθςθ και διαχείριςθ υπόγειων υδάτινων πόρων ςτθν περιοχι Αρχιμιδθ. Περιφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ, Κοηάνθ Ειςιγθςθ με κζμα «agroplan: Εφαρμογι οργάνωςθσ τθσ παραγωγισ γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων και γεωργικϊν περιοχϊν» ςτθν θμερίδα Νζεσ Σεχνολογίεσ και Αειφορικι Αγροτικι Ανάπτυξθ που διοργάνωςε θ ΕΠΕΓΕ. Αριδαία ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΤΝΕΔΡΙΑ ΧΩΡΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ

17 Θεςςαλονίκθ Ακινα Θεςςαλονίκθ Ακινα Θεςςαλονίκθ Βόλοσ 4 ο Πανελλινιο υνζδριο Αγροτικισ Οικονομίασ "Ανταγωνιςτικότθτα και Ολοκλθρωμζνθ Ανάπτυξθ του Αγροτικοφ Σομζα: Οι νζεσ προκλιςεισ για τθν Ελλάδα" ΕΣ.ΑΓΡ.Ο 5 ο Πανελλινιο υνζδριο Αγροτικισ Οικονομίασ "Αναςυγκρότθςθ του Αγροτικοφ Χϊρου" ΕΣ.ΑΓΡ.Ο 6 ο Πανελλινιο υνζδριο Αγροτικισ Οικονομίασ "Αναηθτϊντασ το Αφριο τθσ Ελλθνικισ Γεωργίασ" ΕΣ.ΑΓΡ.Ο 7 ο Πανελλινιο υνζδριο Αγροτικισ Οικονομίασ ΕΣ.ΑΓΡ.Ο Η κοινωνία τθσ υπαίκρου ςε ζνα μεταβαλλόμενο αγροτικό χϊρο 2 ο Διεκνζσ υνζδριο τθσ HAICTA «Information Systems & Innovative Technologies In Agriculture, Food And Environment» 3 ο Διεκνζσ υνζδριο τθσ HAICTA «Information Systems & Innovative Technologies In Agriculture, Food And Environment» ΑΛΛΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 2004 Μζλοσ τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ του 2 ου Διεκνοφσ υνεδρίου τθσ HAICTA με τίτλο «INFORMATION SYSTEMS & INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE, FOOD and ENVIRONMENT» 2007 Μζλοσ τθσ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ του υνεδρίου «Θ προςταςία τθσ ελλθνικισ παραγωγισ γαλακτοκομικϊν και τυροκομικϊν προϊόντων και θ ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτάσ τουσ ςτθν ελλθνικι και διεκνι αγορά» που διοργανϊκθκε ςτα πλαίςια του 1 ου Φεςτιβάλ Ελλθνικοφ Γάλακτοσ και Συριοφ 2008 Μζλοσ τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ του Διεκνοφσ Workshop τθσ HAICTA με τίτλο International Advanced Workshop on Information and Communication Technologies for Sustainable Agri-production and Environment (AWICTSAE 2008) 2008 Μζλοσ τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ του 10 ου Πανελλθνίου υνεδρίου τθσ ΕΣΑΓΡΟ με τίτλο Ανταγωνιςτικότθτα, Περιβάλλον, Ποιότθτα Ηωισ και Αγροτικι Ανάπτυξθ Μζλοσ τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ του 11 ου Πανελλθνίου υνεδρίου τθσ ΕΣΑΓΡΟ Μζλοσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ του «5th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment» (HAICTA 2011) Διεκνοφσ υνεδρίου τθσ HAICTA Πρόεδροσ του Doctoral Consortium, του «5th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and

18 Environment» (HAICTA 2011). ΜΕΛΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ Γεωτεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ (ΓΕΩΣ.Ε.Ε.) Γεωπονικόσ φλλογοσ Μακεδονίασ - Θράκθσ (Γ..Μ-Θ.) Εταιρία Αγροτικισ Οικονομίασ (ΕΣ.ΑΓΡ.Ο) Ελλθνικι Εταιρεία Γεωργικισ Πλθροφορικισ (ΕΠΕΓΕ) European Association of Agricultural Economists (EAAE) International Farm Management Association (IMFA) ΜΕΛΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ Πανελλινια Ομοςπονδία υλλόγων Γεωπόνων (ΠΟΓ) Μζλοσ του Δ.. τθσ ΠΟΓ ( και ςιμερα) Ελλθνικι Εταιρεία Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν ςτθ Γεωργία (ΕΠΕΓΕ B.K.E.) Γενικόσ Γραμματζασ τθσ ΕΠΕΓΕ B.K.E. ( ςιμερα) Μζλοσ του Δ.. τθσ ΕΠΕΓΕ B.K.E. (2003-ςιμερα) Γεωπονικόσ φλλογοσ Μακεδονίασ-Θράκθσ (ΓΜ-Θ) Γενικόσ Γραμματζασ του Γεωπονικοφ υλλόγου Μακεδονίασ Θράκθσ ( ) Μζλοσ του Δ.. του Γεωπονικοφ υλλόγου Μακεδονίασ Θράκθσ ( ςιμερα) Γεωπονικι χολι ΑΠΘ Μζλοσ του Δ.. του Σμιματοσ Γεωπονίασ Α.Π.Θ. ( ) Μζλοσ του Δ.. του Σαμείου Διοικιςεωσ και Διαχειρίςεωσ του Αγροκτιματοσ Α.Π.Θ. ( τακτικό και αναπλθρωματικό) Ζνωςθ Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν και Τποψθφίων Διδακτόρων Α.Π.Θ. Μζλοσ τθσ υγκλιτου του Α.Π.Θ. ωσ εκπρόςωποσ τθσ Ζνωςθσ Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν & Τπ. Διδακτόρων του Α.Π.Θ. ( ) Μζλοσ του Δ.. τθσ Ζνωςθσ Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν και Τποψθφίων Διδακτόρων του Α.Π.Θ. ( ) Πρόεδροσ του υλλόγου Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν και Τπ. Διδακτόρων Γεωπονίασ Α.Π.Θ. ( ) φλλογοσ Φοιτθτϊν Γεωπονικισ χολισ Α.Π.Θ. Πρόεδροσ του υλλόγου Φοιτθτϊν Γεωπονίασ Α.Π.Θ. ( ) Μζλοσ του Δ.. του υλλόγου Φοιτθτϊν Γεωπονίασ Α.Π.Θ. ( ) ΤΠΟΣΡΟΦΙΕ - ΒΡΑΒΕΤΕΙ Βραβείο Επίδοςθσ Ζτουσ (Εργατικι Εςτία) [8,05] Βραβείο Επίδοςθσ Ζτουσ (Εργατικι Εςτία) [8,20] Βραβείο Επίδοςθσ Ζτουσ (Εργατικι Εςτία) [8,40] 1999 Τπότροφοσ για προπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό (ΙΚΤ) *Ιταλία+

19 ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ Αγγλικά - First Certificate in English, University of Cambridge Ιταλικά Καλά ΓΝΩΕΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Δίκτυα Γλϊςςεσ Λειτουργικά υςτιματα Πακζτα Εφαρμογζσ Διαδικτφου Προγράμματα Graphics - Animation τατιςτικι-μακθματικά Τπεφκυνοσ ςυντιρθςθσ και χριςθσ του δικτφου Θ/Τ του Εργαςτθρίου Πλθροφορικισ του Σμιματοσ Γεωπονίασ από το 2000-ςιμερα. GW-Basic, Fortran, HTML, PHP, Java MS-DOS, Windows MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access), MS FrontPage, Dreamweaver, PHP, Java, PHP-Nuke, Flash, Joomla, Mambo MS Publisher Adobe Photoshop, Adobe Photo Deluxe MS PhotoDraw, MS Image Composer, MS Photo Editor, MS GIF Animator SPSS, Lindo, Matlab

20 ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Ιωάννθσ Φερμαντηισ Γεν. Γραμματεία Αγροτικισ Πολιτικισ και Διεκνϊν Σχζςεων New LIFE in AgroEnvironment Electra Palace Athens 1 θ Ιουνίου 2012 Περίλθψθ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρω Βλαχοπούλου. Ακαδημαϊκοί τίτλοι:

Μάρω Βλαχοπούλου. Ακαδημαϊκοί τίτλοι: Μάρω Βλαχοπούλου Θέση:Καθηγήτρια Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Γνωστικό αντικείμενο: "Διοίκηση Μάρκετινγκ-Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ" e-mail: mavla (at) uom.gr [Προσωπική ιστοσελίδα] Γραφείο:

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG Dionisis Grigoropoulos Managing Director Logistics Way d.grigoropoulos@logistics-way.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΛΙΝΑΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 16 ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ 544 54 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ. +302310901343 ΚΙΝ. +306938312524 E-mail: dfolinas@gmail.

ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΛΙΝΑΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 16 ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ 544 54 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ. +302310901343 ΚΙΝ. +306938312524 E-mail: dfolinas@gmail. ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΛΙΝΑΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 16 ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ 544 54 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ. +302310901343 ΚΙΝ. +306938312524 E-mail: dfolinas@gmail.com ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος - Τρία παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Π. Μαυρωτάς. Επίκουρος Καθηγητής. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Γεώργιος Π. Μαυρωτάς. Επίκουρος Καθηγητής. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Χημικών Μηχανικών Γεώργιος Π. Μαυρωτάς Επίκουρος Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Τομέας ΙΙ: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Εφαρμογζσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΘΔ) και Διαχείριςθσ Εκκλθςιαςτικισ Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ (ΔΕΑΡ)» Ανακζτουςα Αρχι: Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν Ρροχπολογιςμόσ: 4.620.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Δρ. Ελένης Ζαφειρίου, Οικονομολόγου, Δασολόγου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Δρ. Ελένης Ζαφειρίου, Οικονομολόγου, Δασολόγου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Δρ. Ελένης Ζαφειρίου, Οικονομολόγου, Δασολόγου ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ: Ανδρούτσου 63, Καλαμαριά, Τ.Κ. 55132 ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6932627501 ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310439247

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011)

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ςτα πλαίςια του Ν. 3374/2005 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΟΡΛΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ ΚΑΛ ΤΘΝ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΝΕΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΑΝΕΓΩΝ ΚΑΛ ΝΕΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟ ΚΑΛ ΑΓΟΔΛΑΤΟΦΛΚΟ ΤΟΜΕΑ Α.Σ. «ΑΝΑ.Σ.Α. Αγροτικοφ Χϊρου Ξάνκθσ» ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ 2013 τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ Τπουργείο Οικονομικϊν Ομάδα εργαςίασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι & Σελωνειακι Διοίκθςθ 30/01/2013

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΟΝΟΜΑ : Ανδρέας I. Ανδρονικίδης ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : 1971 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατία 156, ΤΚ 540 06 Θεσσαλονίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310891584 FAX : 2310891544

Διαβάστε περισσότερα

3rd Conference on Informatics in Education Θ Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ. Πρόγραμμα

3rd Conference on Informatics in Education Θ Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ. Πρόγραμμα 3rd Conference on Informatics in Education Θ Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ Πανεπιςτιμιο Πειραιώσ, 8-9 Οκτωβρίου 2011 Πρόγραμμα Σο ςυνζδριο CIE 2011 διοργανώνεται από το Σμιμα Πλθροφορικισ του Πανεπιςτθμίου

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ 14Θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ Α. ΡΩΤ. 556 ΜΥΤΙΛΘΝΘ, 14-03-2012 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο {ΡΑΟΧΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΥ ΤΘΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1 ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελίδα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ν. ΝΙΚΗΤΑΚΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΝΤΡΜΑΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΡΑΜΗΣΑ ΚΩΝ/ΝΟ του ΑΘΑΝΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ιούνιος 2013

Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ιούνιος 2013 1. ΑTΟΜΙΚΑ ΣTΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΘΕΣΗ: Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ιούνιος 2013 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης Επίκουρος Καθηγητής, Τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης Βιογραφικό Σημείωμα 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία γέννησης: 5 Μαΐου 1968 Τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Παρούσα θέση: Διεύθυνση οικίας: ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Θεοδώρου Flörsheim

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα του ΜΦΙ ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 2009/128/ΕΕ Η εμπειρία του προγράμματοσ LIFE+ EcoPest

Προγράμματα του ΜΦΙ ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 2009/128/ΕΕ Η εμπειρία του προγράμματοσ LIFE+ EcoPest Προγράμματα του ΜΦΙ ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 2009/128/ΕΕ Η εμπειρία του προγράμματοσ LIFE+ EcoPest Δρ Κυριακι Μαχαίρα Μπενάκειο Φυτοπακολογικό Ινςτιτοφτο τεφάνου Δζλτα 8, 145 61 Κθφιςιά Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡ. ΚΑΜΕΝΙΔΟΥ

ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡ. ΚΑΜΕΝΙΔΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡ. ΚΑΜΕΝΙΔΟΥ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ -OΝΟΜΑ: Καμενίδου Ειρήνη ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: Χρήστος ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Αγιος Λουκάς, Καβάλα ΑΡ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 2510 462 157 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σεμινάριο 20 ωρών (26-30/3) σε Διαχείριση Αποθεμάτων και Σύγχρονη Οργάνωση Αποθηκών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σεμινάριο 20 ωρών (26-30/3) σε Διαχείριση Αποθεμάτων και Σύγχρονη Οργάνωση Αποθηκών ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: ΓEΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ Διεύθυνση: Οδός Mυρτιάς, αρ. 8, Αγία Παρασκευή Αττικής T.K. 153 41 Tηλέφωνα: 210-6008246, 210-6036417, 6932-741188 FAX: 210-6399672

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Δρ. Ιωάννη Μ. Δόκα

Βιογραφικό Σημείωμα. Δρ. Ιωάννη Μ. Δόκα Βιογραφικό Σημείωμα Δρ. Ιωάννη Μ. Δόκα Ιανουάριος 2015 Προσωπικά Στοιχεία Επίθετο: Δόκας Όνομα: Ιωάννης Ημ. Γέννησης: 31-01-1975 Διεύθυνση: Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Βασ. Σοφίας 12, 67100,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ι. Προσωπικά στοιχεία. ΙΙ. Σπουδές Τίτλοι

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ι. Προσωπικά στοιχεία. ΙΙ. Σπουδές Τίτλοι ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητή Γεωργίου Ι. Πολυχρονόπουλου Διευθυντή/Κοσμήτορα Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας Ι. Προσωπικά στοιχεία Διεύθυνση κατοικίας: Αγίας

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννθσ Καλογιρου, ΕΒΕΟ- Infostrag/ ΕΜΠ

Γιάννθσ Καλογιρου, ΕΒΕΟ- Infostrag/ ΕΜΠ «Ανάπτυξθ και Χριςθ δεικτϊν μζτρθςθσ και αξιοποίθςθ τακτικϊν εμπειρικϊν ερευνϊν- Ηθτιματα μεκοδολογίασ και ερμθνείασ» Γιάννθσ Καλογιρου, ΕΒΕΟ- Infostrag/ ΕΜΠ Γιατί χρειαηόμαςτε τθ ςυςτθματικι και ζγκυρθ

Διαβάστε περισσότερα