ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΜΠΟΤΡΝΑΡΗ Γ. ΘΩΜΑ Διδάκτορασ Αγροτικισ Οικονομίασ Γεωπονικισ χολισ Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθ Γεωπόνοσ Α.Π.Θ., MSc, Δρ, ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2010

2 Α Γ. Ο Φ Ι Α Θ Ε Α Λ Ο Ν Ι Κ Θ Σ Θ Λ Ε Φ Ω Ν Ο E - M A I L t b o u r n a a g r o. a u t h. gr Θ Ω Μ Α Γ. Μ Π Ο Τ Ρ Ν Α Ρ Η ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατζρα: Γεϊργιοσ Όνομα Μθτζρασ: Ευπραξία Θμερομθνία Γζννθςθσ: Σόποσ Γζννθςθσ: ζρρεσ Οικογενειακι Κατάςταςθ: Άγαμοσ τρατιωτικζσ υποχρεϊςεισ: Εκπλθρωμζνεσ (Π.Α ) ΠΟΤΔΕ Διδακτορικό Δίπλωμα Γεωπονικισ χολισ Α.Π.Θ. Άριςτα *10+ Σομζασ Αγροτικισ Οικονομίασ Μεταπτυχιακόσ Σίτλοσ Σμιματοσ Γεωπονίασ Α.Π.Θ. Άριςτα *9,25+ Ειδίκευςθ Αγροτικισ Οικονομίασ Πτυχίο Σμιματοσ Γεωπονίασ Α.Π.Θ. Λίαν καλϊσ *7,61+ Κατεφκυνςθ Αγροτικισ Οικονομίασ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ Σίτλοσ: "χεδιαςμόσ και ανάπτυξθ κόμβου ςτο διαδίκτυο για θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ και μάνατημεντ τθσ γεωργικισ παραγωγισ" (2009) Επιβλζπων Κακθγθτισ Β. Μάνοσ. Βακμόσ *10+ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ Σίτλοσ: "Ζνα Πολυκριτθριακό Μοντζλο για τθν Διερεφνθςθ των Επιπτϊςεων τθσ Αρδευόμενθσ Γεωργίασ ςτο Ειςόδθμα, ςτθν Απαςχόλθςθ και ςτο Περιβάλλον" (2003) Επιβλζπων Κακθγθτισ Β. Μάνοσ. Βακμόσ *

3 ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ςιμερα Εργάηομαι ςτο Εργαςτιριο Πλθροφορικισ ςτθ Γεωργία (Ι.Δ.Α.Χ.) ωσ υπεφκυνοσ του Δικτφου τθσ Γεωπονικισ χολισ, τθσ Ιςτοςελίδασ τθσ και των νθςίδων του Εργαςτθρίου Πλθροφορικισ ςτθ Γεωργία Εργάςτθκα ωσ γεωπόνοσ ςτον ΟΓΕΕΚΑ ΔΘΜΘΣΡΑ ςτο Κζντρο ΔΘΜΘΣΡΑ Θεςςαλονίκθσ Εργάςτθκα ωσ γεωπόνοσ εκτιμθτισ ςτον ΕΛΓΑ Θεςςαλονίκθσ Εργάςτθκα ωσ γεωπόνοσ ςτθν Ζνωςθ Οινοπαραγωγϊν του Αμπελϊνα τθσ Βόρειου Ελλάδοσ Α.Ε. (Εν.Ο.Α.Β.Ε.). ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΓΟ Δίδαξα τα φροντιςτθριακά μακιματα 305Τ «Εφαρμογζσ Η/Τ», 306Τ «Ποςοτικζσ Μζκοδοι» και 321Ε «Εφαρμοςμζνθ τατιςτικι» που διδάςκονται ςτουσ φοιτθτζσ τθσ Κατεφκυνςθσ Αγροτικισ Οικονομίασ ωσ διδάςκων ςφμφωνα με το ΠΔ 407/ ζωσ ςιμερα υμμετείχα επικουρικά ςτθν προετοιμαςία και διδαςκαλία των μακθμάτων 305Τ «Εφαρμογζσ Η/Τ», 306Τ «Ποςοτικζσ Μζκοδοι» και 321Ε «Εφαρμοςμζνθ τατιςτικι» που διδάςκονται ςτουσ φοιτθτζσ τθσ Κατεφκυνςθσ Αγροτικισ Οικονομίασ ΚΑΣΑΡΣΙΗ - ΑΠΑΧΟΛΗΗ μθνο Πρόγραμμα Πρακτικισ Εξάςκθςθσ ςτα πλαίςια του ΕΠΕΑΕΚ που χρθματοδοτικθκε από το 2 ο Κοινοτικό Πλαίςιο τιριξθσ. Θ ομάδα ςτθν οποία ςυμμετείχα ανζλαβε τθ ςφνταξθ του ςχεδίου ανάπτυξθσ του Πρωτογενοφσ τομζα του Διμου Ελαφίνασ του Ν. Πιερίασ. Επιςτθμονικόσ Τπεφκυνοσ: Γ. Δαουτόπουλοσ Κακθγθτισ 2001 υμμετοχι ςτο Πρόγραμμα με τίτλο "Πρόγραμμα μετεκπαίδευςθσ ςε φιλικζσ προσ το περιβάλλον ενεργειακζσ τεχνολογίεσ για εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςε αγροτικά και αςτικά και βιομθχανικά ςυγκροτιματα και καταςκευζσ" 80 ωρϊν. Επιςτθμονικόσ Τπεφκυνοσ: Γ. Μαρτηόπουλοσ Κακθγθτισ 2002 εμινάρια επιμόρφωςθσ για τουσ «υντάκτεσ των χεδίων Βελτίωςθσ των γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων και των χεδίων Δράςθσ για τουσ νζουσ αγρότεσ» 27 ωρϊν. Διοργάνωςθ: Γεωτεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ - 3-3

4 ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΑ 1. Μάνατημεντ Γεωργικισ Παραγωγισ 2. Οικονομικι Γεωργικισ Παραγωγισ 3. Οικονομικι Αγροτικϊν Εκμεταλλεφςεων 4. Οργάνωςθ Γεωργικισ Παραγωγισ 5. Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ 6. Πολυκριτιρια ανάλυςθ αποφάςεων 7. υςτιματα υποςτιριξθσ αποφάςεων ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ (11) 1. 06/1999 Ερευνθτικό πρόγραμμα με τίτλο: "Reconvention of the Agrarian Territory - (Ri.T.A.), (Leonardo Da Vinci Project, 1996/99). Σο πρόγραμμα ζγινε με τθν ςυνεργαςία των Centro Studi Aziendali of Bologna, University of Cordoba, University of Malaga, University of Madrid, University of Nancy, University of Evora και του Αριςτοτζλειου Πανεπιςτιμιου Θεςςαλονίκθσ. Επιςτθμονικϊσ Τπεφκυνοσ: Β. Μάνοσ Κακθγθτισ 2. 11/ /2001 Ερευνθτικό πρόγραμμα με τίτλο: "Decision support systems for Farm and Land Management - (De.Ma.S.Sy.Fa.L.). Σο πρόγραμμα ζγινε με τθν ςυνεργαςία του Universita degli Studi di Perugia Italy και του Αριςτοτζλειου Πανεπιςτιμιου Θεςςαλονίκθσ (1997/2001). Επιςτθμονικϊσ Τπεφκυνοσ: Β. Μάνοσ Κακθγθτισ 3. 04/ /2001 Ερευνθτικό πρόγραμμα με τίτλο: "System for water monitoring and sustainable management based on ground stations and satellite images- (WATERMAN), (FP4 - programme COPERNICUS of EU, 1998/2001). Επιςτθμονικϊσ Τπεφκυνοσ: Β. Μάνοσ Κακθγθτισ 4. 06/ /2004 Ερευνθτικό πρόγραμμα με τίτλο: "Sustainability of European Irrigated Agriculture under Water Directive and Agenda (WADI), (FP5 - Energy, Environment and Sustainable Development, 2001/2004). Επιςτθμονικϊσ Τπεφκυνοσ: Β. Μάνοσ Κακθγθτισ 5. 12/ /2004 Ερευνθτικό πρόγραμμα με τίτλο: "Κοινωνία τθσ πλθροφορίασ και προςαρμοςτικότθτα των γυναικείων γεωργοςυνεταιριςτικϊν επιχειριςεων", (Equal project). Επιςτθμονικϊσ Τπεφκυνοσ: A. Παπαδάκθ - Κλαυδιανοφ Κακθγιτρια 6. 02/ /2004 Ερευνθτικό πρόγραμμα με τίτλο: Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ δια βίου κατάρτιςθσ και εξ αποςτάςεωσ πιςτοποίθςθσ δεξιοτιτων ςτισ - 4-4

5 ΜΜΕ, (Equal project). Επιςτθμονικϊσ Τπεφκυνοσ: Β. Μάνοσ Κακθγθτισ 7. 12/ /2006 Ερευνθτικό πρόγραμμα του Δ.Π.Θ. με τίτλο: "φνταξθ ςτρατθγικοφ ςχεδίου ανάπτυξθσ για τισ περιοχζσ του νομοφ Ροδόπθσ" με αντικείμενο τον Αγροτικό Σομζα. Επιςτθμονικϊσ Τπεφκυνοσ: Γ. Χατηθκωνςταντίνου Κακθγθτισ Δ.Π.Θ / /2006 Ερευνθτικό πρόγραμμα με τίτλο: "Απαςχόλθςθ οικονομικϊν μεταναςτϊν/ςτριϊν ςτον αγροτικό τομζα μζςα από τθν απόκτθςθ επαγγελματικϊν προςόντων/δεξιοτιτων και δομϊν υποςτιριξθσ: Δράςθ 2: μελζτθ ςκοπιμότθτασ", (Equal project). Επιςτθμονικϊσ Τπεφκυνοσ: A. Παπαδάκθ - Κλαυδιανοφ Κακθγιτρια 9. 09/ /2006 και 09/ /2008 Ερευνθτικό πρόγραμμα με τίτλο: Development and utilization of vulnerability maps for the monitoring and management of groundwater resources in the Archimed area - (WATER MAP), (Interreg Archimed Program, 2006/2008). Επιςτθμονικϊσ Τπεφκυνοσ: Β. Μάνοσ Κακθγθτισ / /2008 Ερευνθτικό πρόγραμμα με τίτλο: Diversification for Tobacco Growing Regions in the Southern European Union - (DIVTOB), (FP6 - Policy oriented research Scientific support to policies, 2006/2008). Επιςτθμονικϊσ Τπεφκυνοσ: Β. Μάνοσ Κακθγθτισ /2008 ςιμερα Ερευνθτικό πρόγραμμα με τίτλο: Assessing the multiple Impacts of the Common Agricultural Policies (CAP) on Rural Economies - (CAP- IRE), (FP7 - Socioeconomics sciences and humanities, Combining economic, social and environmental objectives in a European perspective: Paths towards sustainable development, 2008/2010). Επιςτθμονικϊσ Τπεφκυνοσ: Β. Μάνοσ Κακθγθτισ / ςιμερα Ερευνθτικό πρόγραμμα με τίτλο: "φνδεςθ των εργαλείων αξιολόγθςθσ με τθν εμπειρογνωμοςφνθ ςτθ βιωςιμότθτα (LIASE) Δίκτυο Τπεροχισ, (FP7 - THEME 6 Environment (including Climate Change) / Grant agreement n , ). Επιςτθμονικϊσ Τπεφκυνοσ: Β. Μάνοσ Κακθγθτισ - 5-5

6 ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ Μπουρνάρθσ Θωμάσ (2003), " Ζνα Πολυκριτθριακό Μοντζλο για τθν Διερεφνθςθ των Επιπτϊςεων τθσ Αρδευόμενθσ Γεωργίασ ςτο Ειςόδθμα, ςτθν Απαςχόλθςθ και ςτο Περιβάλλον", Γεωπονικι χολι ΑΠΘ. ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ Μπουρνάρθσ Θωμάσ (2009), "χεδιαςμόσ και ανάπτυξθ κόμβου ςτο διαδίκτυο για θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ και μάνατημεντ τθσ γεωργικισ παραγωγισ", Γεωπονικι χολι ΑΠΘ, ςελίδεσ 248 Α. ΕΡΓΑΙΕ ΔΗΜΟΙΕΤΜΕΝΕ Ε ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΡΙΗ (13) Α1. Manos B., Bournaris Th., Silleos N., Antonopoulos V. and Papathanasiou J. (2004), A decision support system approach for rivers monitoring and sustainable management, Environmental Monitoring and Assessment, 96 (1-3), Εκδόςεισ Springer. (Impact factor 2009: 1.356, 5-Year Impact Factor: 1.387) (Science Citation Index, Scopus) Α2. Manos B., Ciani A., Bournaris Th., Vassiliadou I. and Papathanasiou J. (2004), A taxonomy survey of decision support systems in agriculture, Agricultural Economics Review, 5 (2), (JEL Listed, ECONLIT) Α3. Manos B., Bournaris Th., Kamruzzaman M., Begum A.A. and Papathanasiou J. (2006). Regional impact of irrigation water pricing in Greece under alternative scenarios of European policy: a multicriteria analysis, Regional Studies, 40 (9), Εκδόςεισ Routledge. (Impact factor 2009: 1.462, 5-Year Impact Factor: 2.610) (Science Citation Index, Scopus) Α4. Manos B., Bournaris Th., Chatzinikolaou P., Terzi M. and Kiomourtzi F. (2008), Tobacco alternatives in Greece. A preliminary evaluation and classification, New Medit, 7 (3), (Science Citation Index, Scopus) Α5. Manos B., Bournaris Th., Papathanasiou J. and Chatzinikolaou P. (2009), Evaluation of tobacco cultivation alternatives under the EU common agricultural policy (CAP), Journal of Policy Modeling, 31 (2), Εκδόςεισ Springer. (Impact factor 2009: 0.763, 5-Year Impact Factor: 0.924) (Science Citation Index, Scopus) Α6. Manos B., Papathanasiou J., Bournaris Th., Paparrizou A. and G. Arabatzis (2009), Simulation of impacts of irrigated agriculture on income, employment and environment, Operational Research-An international Journal, Special issue: Optimization Models in Environment and Sustainable Development, 9 (3), Εκδόςεισ Springer. (Scopus) - 6-6

7 Α7. Bournaris Th., Papathanasiou J., Moulogianni Ch. and Manos B. (2009), A Fuzzy Multicriteria Mathematical Programming model for planning agricultural irrigated regions, New Medit, 8 (4), (Science Citation Index, Scopus) Α8. Manos B., Papathanasiou J., Bournaris Th. and Voudouris K. (2010), A DSS for Sustainable Development and Environmental Protection of Agricultural Regions, Environmental Monitoring and Assessment, 164 (1-4), Εκδόςεισ Springer. (Impact factor 2009: 1.356, 5-Year Impact Factor: 1.387) (Science Citation Index, Scopus) Α9. Manos B., Bournaris Th., Papathanasiou J. and Chatzinikolaou P. (2010), Tobacco decoupling impacts on income, employment and environment in European tobacco regions. International Journal of Business Innovation and Research, 4(4), Εκδόςεισ Inderscience. (Scopus) Α10. Manos B., Papathanasiou J., Bournaris Th. and Voudouris K. (2010), A multicriteria model for planning agricultural regions within a context of groundwater rational management, Journal of Environmental Management, 91 (7), Εκδόςεισ Elsevier. (Impact Factor 2009: 2.367, 5-Year Impact Factor: 2.674) (Science Citation Index, Scopus) Α11. Manos B., Bournaris Th. and Chatzinikolaou P. (2010) Impact assessment of CAP policies on social sustainability in rural areas: an application in Northern Greece, Operational Research-An international Journal, (DOI /s y) Εκδόςεισ Springer. (Scopus) Α12. Bournaris Th., Manos B., Vlachopoulou M. and V. Manthou (2011) E-government and farm management agricultural services in Greece, International Journal of Business Innovation and Research. (Published online) Εκδόςεισ Inderscience. (Scopus) Α13. Bournaris Th., Manos B., Vlachopoulou M. and Manthou V. (2011) agromanager a web application for Farm Management, International Journal of Business Information Systems. (accepted for publication) Εκδόςεισ Inderscience. (Scopus) Β. ΕΡΓΑΙΕ ΔΗΜΟΙΕΤΜΕΝΕ Ε ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΩΝ (14) Β1. Bournaris Th., Vassiliadou I., Papathanasiou J. and Manos B., Decision support systems in agriculture, Proceedings of 6th Balkan Conference on Operational Research, Thessaloniki, Greece. May Β2. Bournaris Th., Manos B., Silleos N. and Antonopoulos V., A decision support system approach for monitoring and sustainable management of Strymon river, Proceedings of 1st Conference of Hellenic Association of Information and Communication Technology in Agriculture, Food and Environment, Athens, Greece. June Β3. Manos B., Bournaris Th. and Tziaka D., Static model-short run modeling: a - 7-7

8 Multicriteria analysis decision making approach applied to Greek irrigated agriculture, Xth Congress of the European Association of Agricultural Economists, congress workshop: Sustainability of European Irrigated Agriculture under Water Framework Directive and Agenda 2000, Zaragoza, Spain. August Β4. Μάνοσ Β., Μπουρνάρθσ Θ., Σηιάκα Δ. και Παπακαναςίου Ι., Ζνα πολυκριτθριακό μοντζλο για τθν διερεφνθςθ των επιπτϊςεων τθσ αρδευόμενθσ γεωργίασ ςτο ειςόδθμα, ςτθν απαςχόλθςθ και ςτο περιβάλλον, Πρακτικά 15ου Εκνικοφ υνεδρίου τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Επιχειρθςιακϊν Ερευνϊν, Σρίπολθ. Οκτϊβριοσ Β5. Μάνοσ Β., Μπουρνάρθσ Θ. και Kamruzzaman Μ., Προγραμματιςμόσ γεωργικισ παραγωγισ με πολυκριτθριακά μοντζλα Μακθματικοφ Προγραμματιςμοφ, Πρακτικά 3ου Ειδικοφ υνεδρίου τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Επιχειρθςιακϊν Ερευνϊν ςτθν Πολυκριτιρια Ανάλυςθ, Χανιά. Οκτϊβριοσ Β6. M. Kamruzzaman, M.A.A. Begum, Θ. Μπουρνάρθσ και Β. Μάνοσ. Αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων ςίτου ςε μια περιοχι του Μπαγκλαντζσ με τθ μζκοδο DEA και τθν ανάλυςθ tobit. Πρακτικά 8 ου Πανελλθνίου υνεδρίου ΕΣΑΓΡΟ, Θεςςαλονίκθ. Νοζμβριοσ Β7. Manos B., Bournaris Th., Chatzinikolaou P. and Terzi M., Modelling of the diversification tobacco alternatives and their impact on farm income, employment and environment, Proceedings of 1st Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE), Skiathos, Greece. June Β8. Manos B., Bournaris Th., Papathanasiou J. and Moulogianni Ch., A DSS for Agricultural Land Use, Water Management and Environmental Protection, Proceedings of the 3 rd WSEAS/IASME International Conference on ENERGY, ENVIRONMENT and SUSTAINABLE DEVELOPMENT, Agios Nikolaos Crete, July 2007, pp (Science Citation Index) Β9. Μάνοσ Β., Μπουρνάρθσ Θ. και Μουλογιάννθ Χ., Αςαφισ Πολυκριτιριοσ Μακθματικόσ Προγραμματιςμόσ. Μια εφαρμογι ςτθν αρδευόμενθ γεωργία. Πρακτικά τθσ 5θσ υνάντθςθσ Πολυκριτιριασ Ανάλυςθσ Αποφάςεων τθσ ΕΕΕΕ, Χανιά, επτζμβριοσ Β10. Tzimitra-Kalogianni Ι., Tsekouropoulos G., Bournaris Th. and Tzavaras M., Greek Consumers behavior towards organic food and e-shops of organic products, Proceedings of International Advanced Workshop on Information and Communication Technologies for Sustainable Agri-production and Environment (AWICTSAE), Alexandroupolis, Greece, May Β11. Manos B., Bournaris Th. and Chatzinikolaou P., A multicriteria model for the assessment of social sustainability in rural areas, Proceedings of 6th Special Conference of Hellenic Operational Research Society on Multicriteria Analysis, Chania, September Β12. Μπουρνάρθσ Θ., Μάνοσ Β. και Χατηθνικολάου Π., Ζνα πολυκριτθριακό μοντζλο για τθ διερεφνθςθ των επιπτϊςεων από τθν αποςφνδεςθ του καπνοφ ςτο ειςόδθμα, ςτθν απαςχόλθςθ και ςτο περιβάλλον. Πρακτικά 10 ου Πανελλθνίου υνεδρίου ΕΣΑΓΡΟ, Θεςςαλονίκθ, Νοζμβριοσ Β13. Μπουρνάρθσ Θ., Μάνοσ Β. (2010) Επιπτϊςεισ μελλοντικϊν ςεναρίων τθσ Κοινισ - 8-8

9 Αγροτικισ Πολιτικισ ςτθν κοινωνικι βιωςιμότθτα των γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων, παρουςιάςτθκε ςτθν 7θ υνάντθςθ Πολυκριτιριασ Ανάλυςθσ Αποφάςεων τθσ ΕΕΕΕ, Ορεςτιάδα, επτζμβριοσ Β14. Χατηθνικολάου Π., Μπουρνάρθσ Θ., Μάνοσ Β. (2010) Πολυκριτιρια ανάλυςθ για τθν ταξινόμθςθ και ςφγκριςθ αγροτικϊν περιοχϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με τθ χριςθ δεικτϊν κοινωνικισ βιωςιμότθτασ, παρουςιάςτθκε ςτθν 7θ υνάντθςθ Πολυκριτιριασ Ανάλυςθσ Αποφάςεων τθσ ΕΕΕΕ, Ορεςτιάδα, επτζμβριοσ ΕΡΓΑΙΕ ΔΗΜΟΙΕΤΜΕΝΕ Ε ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΣΟΜΟΤ (4) Γ1. Manos B., Bournaris Th. and Nakou I., Survey of current institutional framework for water management in Greek irrigated agriculture in Survey of current institutional framework for water management in European irrigated systems Eds: Julio Berbel Vecino, Manuel Gomez Barbero, Maria Jose Lopez Baldovin, Edition of University of Cordoba, July 2002 Γ2. Manos B., Bournaris Th., Kamruzzaman M., Nakou I. and Tziaka D. Sustainability of European Irrigated Agriculture. The case of Greece in Sustainability of European Irrigated Agriculture under Water Framework Directive and Agenda 2000, Eds: J. Berbel and C. Gutierez, European Commission, ISBN: X Γ3. Manos B., Bournaris Th., Papathanasiou J. and Tziaka D. An MCDM model for the study of impacts of irrigated agriculture in Our Common Future. 20 years after Ed: Franco A. Cavalleri, CSST Development Studies, Γ4. Manos B., Papathanasiou J. and Bournaris Th. Decision Support System in Development and utilization of vulnerability maps for the monitoring and management of groundwater resources in the Archimed area Eds: Voudouris K., Dr. Maurizio Polemio and Papathanasiou J., December Γ5. D. Viaggi, B. Manos, P. Chatzinikolaou, Th. Bournaris, F. Kiomourtzi. A Prospective Analysis for the Role of the CAP in Rural Economies and Related Research Needs: The Case of Greece, Agricultural Economics: New Research, Series: Agriculture Issues and Policies, Nova Publishers, ISBN: ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΜΕΛΕΣΕ (3) Δ1. υμμετείχα ςτθν ομάδα Γεωργοοικονομολόγων που εκπόνθςαν τθν μελζτθ «τρατθγικοφ ςχεδίου ανάπτυξθσ για τισ περιοχζσ του νομοφ Ροδόπθσ». Δ2. υμμετείχα ςτθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ «Investment behaviour in conventional and emerging farming systems under different policy scenarios» του Ερευνθτικοφ Ινςτιτοφτου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ Institute for Prospective Technological Studies (IPTS), Seville, Spain Δ3. υμμετείχα ςτθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ «Alternative and Sustainable Production for Tobacco Cultivated Areas in the European Union» TENDER No.IP/B/AGRI/IC/ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου

10 ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΝΑΦΟΡΕ (2) Ε1. Basil Manos, Jason Papathanasiou, Thomas Bournaris. «Best Practice Guide, DSS guide». Οδθγόσ χριςθσ υςτιματοσ Τποςτιριξθσ Αποφάςεων που υλοποιικθκε κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ WATER-MAP. (2008) Ε2. Manos, B., Bournaris, Th. and Papathanasiou J. «A Spatial model DSS to support the sustainable planning process in the agricultural sector». Περιγραφι υςτιματοσ Τποςτιριξθσ Αποφάςεων που υλοποιικθκε κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ WATER-MAP. (2008) ΑΝΑΦΟΡΕ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ (12) Σ1. B. Manos, Tθ. Bournaris, Μ. Kamurrzaman, D. Tziaka (2003) «Quantitative models for irrigated farming systems in Europe», WADI Project, pages 65. Σ2. Basil Manos, Thomas Bournaris, Mohd. Kamurrzaman (2003) Static models for irrigated farming systems. The case of Greece WADI Project, pages 13. Σ3. Basil Manos, Thomas Bournaris, Mohd. Kamruzzaman (2003) Dynamic models for irrigated farming systems - The future of irrigated systems in EU. Analysis of feasible scenarios. The Greek Case WADI Project, pages 77. Σ4. Basil Manos, Thomas Bournaris, Mohd. Kamruzzaman (2004) The regional impact of European policy on irrigated systems. The Greek Case. WADI Project, Pages 47. Σ5. Κλαυδιανοφ Παπαδάκθ Α., Χατηθγαρυφάλλου Ε., Μπουρνάρθσ Θ. κ.α. (2003), «ΠΡΟΑΡΜΟΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΓΤΝΑΙΚΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΟΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ Ε ΕΤΕΛΙΚΣΕ ΜΟΡΦΕ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΤΝΔΤΑΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΘ ΗΩΘ», Equal Project. Σ6. Κλαυδιανοφ Παπαδάκθ Α., Χατηθγαρυφάλλου Ε., Μπουρνάρθσ Θ. κ.α. (2003), «Βιωςιμότθτα υνεταιριςμϊν Διερεφνθςθ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν ςε ςχζςθ με τισ νζεσ τεχνολογίεσ» Equal Project. Σ7. Μπουρνάρθσ Θ., (2003), «Ανάπτυξθ εκπαιδευτικϊν πακζτων τθσ Αναπτυξιακισ φμπραξθσ «ΘΡΑ». Εκπαιδευτικι Ενότθτα: Χριςθ Θλεκτρονικϊν Τπολογιςτϊν» ςελίδεσ 59. Equal Project. Σ8. B. Manos, T. Bournaris (2008), Spatial model Decision Support System, WATERMAP Project, pages 40. Σ9. B. Manos, Th. Bournaris, P. Chatzinikolaou and M. Terzi (2007) TOBACCO ALTERNATIVES IN GREECE, DIVTOB Project, pages 50. Σ10. B. Manos, Th. Bournaris, P. Chatzinikolaou and M. Terzi (2008) Evaluation of tobacco alternatives in European tobacco regions under the CAP decoupling: A multicriteria analysis, DIVTOB Project, pages 47. Σ11. Manos Basil, Bournaris Thomas, Chatzinikolaou Parthena, (2009) «Background Analysis on Social Sustainability», CAP-IRE Project, pages 31. Σ12. Manos Basil, Bournaris Thomas, Chatzinikolaou Parthena, (2010) «Assessment of present, trends mechanism and impact of the CAP on social sustainability», CAP-IRE Project

11 ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ Η/Τ (3) 1. Ιςτοςελίδα Γεωπονικισ χολισ Α.Π.Θ. Δθμιουργικθκε το 1997 (από τισ πρϊτεσ ςτο Α.Π.Θ.) με τθν χριςθ τθσ γλϊςςασ Θyper Text Markup Language (HTML). 2. agromanager - Εφαρμογι που αναπτφχκθκε ςτα πλαίςια του διδακτορικοφ μου για τθν λογιςτικι παρακολοφκθςθ, διοίκθςθ και οργάνωςθ γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων. 3. agroplan - Εφαρμογι που αναπτφχκθκε ςτα πλαίςια του διδακτορικοφ μου για τθν οργάνωςθ και προγραμματιςμό τθσ γεωργικισ παραγωγισ περιοχϊν και γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων. ΕΡΓΑΙΕ ΤΠΟ ΔΗΜΟΙΕΤΗ (1) Α. ε επιςτθμονικά περιοδικά 1. Bournaris Th., J. Papathansiou and Manos B. A DSS for planning the agricultural production (υποβλικθκε ςε περιοδικό και είναι υπό κρίςθ) Β. ε πρακτικά ςυνεδρίων

12 ΑΝΑΦΟΡΕ (35) (ΕΞΑΙΡΟΥΝΣΑΙ ΑΤΣΟΑΝΑΦΟΡΖ) Αναφορά τησ εργαςίασ υπ αριθ. Α1 (6) 1. Carpenter L. and T. Ladson. «Transparency, inclusiveness and auditability in river indicator reporting using advanced technology: Towards global reporting compliance». 29th Hydrology and Water Resources Symposium, February 2005, Canberra, Australia. 2. Voudouris K., Polemio M., Kazakis N., Sifaleras A. «Groundwater vulnerability and the effects of land use modifications in order to support agricultural Decision Support Systems». International Journal of Information Systems and Social Change, vol 1, no 4, Cheng-I Ho, Min-Der Li and Shang-Lien Lo (2009). «Use of a GIS-based hybrid artificial neural network to prioritize the order of pipe replacement in a water distribution network». Environmental Monitoring and Assessment, 166 (1-4), pp Σςεκουρόπουλοσ Γ. (2009), «υμπεριφορά των καταναλωτϊν ςε μεκόδουσ προϊκθςθσ τροφίμων», Διδακτορικι Διατριβι, Γεωπονικι χολι ΑΠΘ, ςελ Alvarez I. N. (2010), A Bayesian model to construct a knowledge based spatial decision support system for the Chaguana river basin, Doctoral Thesis, Vrije Universiteit Brussel, ςελ Caitlin Brownrigg (2010), Monitoring Development Permits And Restrictive Covenants On Salt Spring Island, Management Report Prepared For: Salt Spring Island Office Of The Islands Trust Leah Hartley, Regional Planning Manager. The University Of Victoria, School Of Public Administration, Victoria, Australia. Αναφορά τησ εργαςίασ υπ αριθ. Α2 (3) 1. Stiakakis E. and A. Sifaleras (2010), «Evaluating the performance of decision making units in the food production industry» in «Decision Support Systems in Agriculture, Food, and the Environment: Trends, Applications, and Advances» IGI Global Publications. 2. Voudouris K., Polemio M., Kazakis N., Sifaleras A. «Groundwater vulnerability and the effects of land use modifications in order to support agricultural Decision Support Systems». International Journal of Information Systems and Social Change, vol 1, no 4, Tobias Schmitt, Entwicklung eines ganzheitlichen Controllings für landwirtschaftliche Unternehmungen, Διδακτορικι Διατριβι, Universität Gießen Deutschland, Αναφορά τησ εργαςίασ υπ αριθ. Α3 (10) 1. Ragkos A. and A. Psychoudakis. «Minimizing adverse environmental effects of agriculture: A multi-objective programming approach». Operational Research, an International Journal, 9 (3), pp Speelman Stijn, Buysse Jeroen, Farolfi Stefano, Frija Aymen, D Haese Marijke, D Haese Luc. «Estimating the impacts of water pricing on smallholder irrigators in North West Province, South Africa». Agricultural Water Management 96 (2009) Speelman Stijn, Frija Aymen, Farolfi Stefano, Buysse Jeroen, D Haese Marijke and

13 D Haese Luc, A new methodology for assessing the impact of water-pricing scenarios: case study of small-scale irrigation schemes in South Africa, Proceedings of 12th Congress of the European Association of Agricultural Economists EAAE S. Speelman, M. D'Haese, J. Buysse, A. Frija, S. Farolfi, and L. D'Haese. Simulation of the Effects of Water Pricing Scenarios on Smallholder Irrigators in South Africa, Proceedings of Water Resource Management (AfricaWRM 2008), September 8 10, 2008, Gaborone, Botswana 5. F. Bartolini, V. Gallerani, M. Raggi and D. Viaggi. «Water Μanagement and irrigated agriculture in Italy: Multicriteria analysis of alternative policy scenarios». Water Policy, 12 (1), pp Elma Montaña, Gabriela Pastor, and Laura Torres. «Socioeconomic Issues in Irrigation Literature: Approaches, Concepts, and Meanings». Chilean Journal of Agricultural Reseach, Vοl Special Issue, December 2009, Maria Leonor da Silva Carvalho, Maria de Lurdes Ferro Godinho, Pedro Damiao de Sousa Henriques. Conflicting farmers' objectives and environmental policies: the case of a Mediterranean farm, International Journal of Sustainable Society, Volume 1, Number 2, (2008). 8. D. Latinopoulos. «Estimating the Potential Impacts of Irrigation Water Pricing Using Multicriteria Decision Making Modelling. An Application to Northern Greece». Water Resources Management, Volume 22, Number 12 / December, Σςεκουρόπουλοσ Γ. (2009) «υμπεριφορά των καταναλωτϊν ςε μεκόδουσ προϊκθςθσ τροφίμων», Διδακτορικι Διατριβι, Γεωπονικι χολι ΑΠΘ, ςελ Kampas A., Petsakos A., Rozakis S. (2010), Price induced water irrigation: Unraveling conflicts and synergies between European agricultural and water policies, AUA Working Paper Series No Αναφορά τησ εργαςίασ υπ αριθ. Α5 (3) 1. Ren, M.-M., He, B. «Model and algorithm of multistage facility location for retail trade». Jisuanji Jicheng Zhizao Xitong / Computer Integrated Manufacturing Systems, CIMS Volume 15, Issue 2, February 2009, pages M. D. Chavez, P. B. M. Berentsen and A. G. J. M. Oude Lansink, Creating a typology of tobacco farms according to determinants of diversification in Valle de Lerma (Salta-Argentina), Spanish Journal of Agricultural Research, Vol.8 (2), 2010, pp Bonfiglio A. A neural network for evaluating environmental impact of decoupling in rural systems (2011) Computers, Environment and Urban Systems, 35 (1), pp Αναφορά τησ εργαςίασ υπ αριθ. Β1 (1) 1. Stiakakis E. and A. Sifaleras (2010), «Evaluating the performance of decision making units in the food production industry» in «Decision Support Systems in Agriculture, Food, and the Environment: Trends, Applications, and Advances» IGI Global Publications. Αναφορά τησ εργαςίασ υπ αριθ. Β5 (3) 1. Julio Berbel Vecino, Carlos Gutiérrez Martín (eds). «Sustainability of European Irrigated Agriculture under Water Framework Directive and Agenda 2000», European Commission, Directorate-General for Research Sustainable Development,

14 Global Change and Ecosystems, João Paulo Saraiva and António Cipriano Pinheiro. A Multi-Criteria Approach for Irrigation Water Management Agricultural Economics Review, 2007, Vol 8, No 1 3. António Cipriano Pinheiro and João Paulo Saraiva, Combining the Water Framework Directive with Agricultural Policy Scenarios: A Multi-Objective Analysis for the Future of Irrigated Agricultural in Portugal DOCUMENTO DE TRABALHO Nº 2005/02, UNIVERSIDADE DE ÉVORA Αναφορά τησ εργαςίασ υπ αριθ. Β6 (1) 1. Θεοχαρόπουλοσ, A. και Παπαναγιϊτου, Ε. (2006). Διερεφνθςθ τθσ ςχετικισ αποτελεςματικότθτασ εκμεταλλεφςεων ροδακινιάσ ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ. Πρακτικά 9ου Πανελλθνίου υνεδρίου Αγροτικισ Οικονομίασ, 2-4 Νοεμβρίου 2006, Ακινα, ςελ Αναφορά τησ εργαςίασ υπ αριθ. Β8 (3) 1. Angelika Cserny, Anett Utasi and Endre Domokos. «Using a Decision Support Software in the Course of the Planning of a Waste Management System in Hungary». in «Exposure and Risk Assessment of Chemical Pollution Contemporary Methodology» series «NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security», ISBN (Print) (Online), Springer. 2. Voudouris K., Polemio M., Kazakis N., Sifaleras A. «Groundwater vulnerability and the effects of land use modifications in order to support agricultural Decision Support Systems». International Journal of Information Systems and Social Change, vol 1, no 4, Yang L., Zhang X., Li S. (2010), Maize varieties combination model of multi-factor and implement, WSEAS Transactions on Information Science and Applications, vol 7 no 6, pp Αναφορά τησ εργαςίασ υπ αριθ. Γ2 (4) 1. Alessandra Scardigno, Davide Viaggi. Regional Report On The Impacts Of The 2003 Cap Reform On Water Demand For Irrigation In The European Mediterranean Countries, CIHEAM Mediterranean Agronomic Institute of Bari Saraiva J. P. and A. C. Pinheiro. A Multi-Criteria Approach for Irrigation Water Management, Agricultural Economics Review, Vol 8, No 1, António Cipriano Pinheiro and João Paulo Saraiva, Combining the Water Framework Directive with Agricultural Policy Scenarios: A Multi-Objective Analysis for the Future of Irrigated Agricultural in Portugal DOCUMENTO DE TRABALHO Nº 2005/02, UNIVERSIDADE DE ÉVORA. 4. G. Dono, C. Liberati, S. Severini. Un Modello Territoriale Per L analisi Economica Sull uso Dell acqua In Agricoltura, Istituto Nazionale di Economia Agraria. INEA, Αναφορά τησ εργαςίασ υπ αριθ. Γ3 (2) 1. T. Torregrosa, M. Sevilla, B. Montaño and V. López-Vico. The Integrated Management of Water Resources in Marina Baja (Alicante, Spain). A Simultaneous Equation Model, Water Resources Management,

15 DOI /s , Torregrosa T. and M. Sevilla (2010), A socioeconomic model for managing water resources in Alicante, southeast Spain, Water International, Vol.35, No. 4, pp ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΕΘΝΗ WORKSHOPS (8) 1. υμμετοχι ςτο «Internal Seminar» ςτο Universita degli Studi di Bologna (Italia) 7-8 Φεβρουαρίου 2002 ςτα πλαίςια του προγράμματοσ WADI. 2. υμμετοχι ςτο «Internal Seminar» ςτo AΠΘ Thessaloniki (Greece) 1-2 Οκτωβρίου 2003 ςτα πλαίςια του προγράμματοσ WADI, με παρουςίαςθ. 3. υμμετοχι ςτο «2 nd Project Management Meeting» ςτθ Luqa (Malta) 31 Μαΐου 1 Ιουνίου 2007 ςτα πλαίςια του προγράμματοσ WATERMAP, με παρουςίαςθ. 4. υμμετοχι ςτο «3 rd Project Management Board Meeting» ςτθ Caserta (Italia) 9-10 Οκτωβρίου 2007 ςτα πλαίςια του προγράμματοσ WATERMAP, με παρουςίαςθ. 5. υμμετοχι ςτο «Final Conference & Regional Partnership Event» ςτθ Thessaloniki 6-7 Δεκεμβρίου 2007 ςτα πλαίςια του προγράμματοσ WATERMAP, με παρουςίαςθ. 6. υμμετοχι ςτο 4 th CAP- meeting με κζμα «Assessing the multiple Impacts of the Common Agricultural Policies (CAP) on Rural Economies» ςτο Wageningen University and Research Center (Netherlands) 30 Ιουνίου - 1 Ιουλίου 2009 ςτα πλαίςια του προγράμματοσ CAP-IRE, με παρουςίαςθ. 7. υμμετοχι ςτο DG Agri workshop και ςτο 5 th CAP-IRE meeting ςτθν European Commission's Directorate-General for Agriculture and Rural Development in Brussels (Belgium) Οκτωβρίου 2009 ςτα πλαίςια του προγράμματοσ CAP-IRE, με παρουςίαςθ. 8. υμμετοχι ςτο 6 th meeting με κζμα «Assessing the multiple Impacts of the Common Agricultural Policies (CAP) on Rural Economies» ςτο Universita degli Studi di Bologna (Italia) 4-5 Φεβρουαρίου 2010 ςτα πλαίςια του προγράμματοσ CAP-IRE, με παρουςίαςθ. 9. υμμετοχι ςτο 7 th meeting με κζμα «Assessing the multiple Impacts of the Common Agricultural Policies (CAP) on Rural Economies» ςτο Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ (Ελλάδα) Ιουνίου 2010 ςτα πλαίςια του προγράμματοσ CAP- IRE, με παρουςίαςθ. 10. υμμετοχι ςτο meeting με κζμα «WP1/WP6 joint meeting» ςτο Free University of Berlin (Germany) 5-6 Ιουλίου 2010 ςτα πλαίςια του προγράμματοσ LIAISE. 11. υμμετοχι ςτο 7 th meeting με κζμα «Assessing the multiple Impacts of the Common Agricultural Policies (CAP) on Rural Economies» ςτο Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ (Ελλάδα) Ιουνίου 2010 ςτα πλαίςια του προγράμματοσ CAP- IRE, με παρουςίαςθ. 12. υμμετοχι ςτο meeting με κζμα «WP1/WP6 joint meeting» ςτο Free University of Berlin (Germany) 5-6 Ιουλίου 2010 ςτα πλαίςια του προγράμματοσ LIAISE. 13. υμμετοχι ςτο Final Conference of the CAP-IRE project με κζμα «THE ROLE OF THE COMMON AGRICULTURAL POLICY FOR EU AGRICULTURE AND RURAL AREAS

16 Insights from the project CAP-IRE» ςτo European Economic and Social Committee Brussels Νοεμβρίου 2010 ςτα πλαίςια του προγράμματοσ CAP-IRE, με παρουςίαςθ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΕ ΕΚΔΟΗ - EDITORIALS Επιμελθτισ ζκδοςθσ του 3 ου Σόμου Επιςτθμονικϊν Εργαςιϊν τθσ Ελλθνικισ Εταιρίασ Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν ςτθ Γεωργία (ΕΠΕΓΕ) μαηί με τουσ Αραμπατηι Γαρφφαλλο Επίκουρο Κακθγθτι Δ.Π.Θ., αμακρακι Βαγι κακθγθτι Α.Σ.Ε.Ι.Θ. και Δρ. Ματόπουλο Αριςτείδθ λζκτορα (ΠΔ 407) του Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ. ΚΡΙΣΗ Ε ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 1. Operational Research: An International Journal, Εκδόςεισ Springer. (Scopus) 2. Agricultural Economics Review, (JEL Listed, ECONLIT) 3. Quality Assurance and Safety of Crops & Foods 4. 3 ου Σόμου Επιςτθμονικϊν Εργαςιϊν τθσ Ελλθνικισ Εταιρίασ Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν ςτθ Γεωργία (ΕΠΕΓΕ) 5. International Journal of Applied Management Science (IJAMS) (Εκδόςεισ Interscience) ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΑΝΣΑΛΛΑΓΗ 10/ /1999 Πρόγραμμα Ανταλλαγισ Φοιτθτϊν SOCRATES - ERASMUS. τα πλαίςια του προγράμματοσ αυτοφ ςυμμετείχα ςε αςκιςεισ πρακτικισ εξάςκθςθσ ςτο Facolta di Agraria του Universita degli Studi di Perugia ςτθν Ιταλία. Επιςτθμονικοί Τπεφκυνοι: Β. Μάνοσ Κακθγθτισ - Ciani Adriano ΟΜΙΛΙΕ 1. Παρουςίαςθ του Αγροτικοφ Σομζα του «τρατθγικοφ ςχεδίου ανάπτυξθσ για τισ περιοχζσ του νομοφ Ροδόπθσ», Κομοτθνι Ειςιγθςθ με κζμα «Θ κοινωνία τθσ πλθροφορίασ ςτθν υπθρεςία τθσ παραγωγισ γαλακτοκομικϊν προϊόντων» ςτο παράλλθλο ςυνζδριο του Φεςτιβάλ Ελλθνικοφ Γάλακτοσ και Συριοφ με κζμα «Θ προςταςία τθσ ελλθνικισ παραγωγισ γαλακτοκομικϊν και τυροκομικϊν προϊόντων και θ ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτάσ τουσ ςτθν ελλθνικι και διεκνι αγορά», Ακινα Παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων του ερευνθτικοφ ζργου Ανάπτυξθ και χριςθ χαρτϊν τρωτότθτασ για τθν παρακολοφκθςθ και διαχείριςθ υπόγειων υδάτινων πόρων ςτθν περιοχι Αρχιμιδθ. Περιφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ, Κοηάνθ Ειςιγθςθ με κζμα «agroplan: Εφαρμογι οργάνωςθσ τθσ παραγωγισ γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων και γεωργικϊν περιοχϊν» ςτθν θμερίδα Νζεσ Σεχνολογίεσ και Αειφορικι Αγροτικι Ανάπτυξθ που διοργάνωςε θ ΕΠΕΓΕ. Αριδαία ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΤΝΕΔΡΙΑ ΧΩΡΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ

17 Θεςςαλονίκθ Ακινα Θεςςαλονίκθ Ακινα Θεςςαλονίκθ Βόλοσ 4 ο Πανελλινιο υνζδριο Αγροτικισ Οικονομίασ "Ανταγωνιςτικότθτα και Ολοκλθρωμζνθ Ανάπτυξθ του Αγροτικοφ Σομζα: Οι νζεσ προκλιςεισ για τθν Ελλάδα" ΕΣ.ΑΓΡ.Ο 5 ο Πανελλινιο υνζδριο Αγροτικισ Οικονομίασ "Αναςυγκρότθςθ του Αγροτικοφ Χϊρου" ΕΣ.ΑΓΡ.Ο 6 ο Πανελλινιο υνζδριο Αγροτικισ Οικονομίασ "Αναηθτϊντασ το Αφριο τθσ Ελλθνικισ Γεωργίασ" ΕΣ.ΑΓΡ.Ο 7 ο Πανελλινιο υνζδριο Αγροτικισ Οικονομίασ ΕΣ.ΑΓΡ.Ο Η κοινωνία τθσ υπαίκρου ςε ζνα μεταβαλλόμενο αγροτικό χϊρο 2 ο Διεκνζσ υνζδριο τθσ HAICTA «Information Systems & Innovative Technologies In Agriculture, Food And Environment» 3 ο Διεκνζσ υνζδριο τθσ HAICTA «Information Systems & Innovative Technologies In Agriculture, Food And Environment» ΑΛΛΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 2004 Μζλοσ τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ του 2 ου Διεκνοφσ υνεδρίου τθσ HAICTA με τίτλο «INFORMATION SYSTEMS & INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE, FOOD and ENVIRONMENT» 2007 Μζλοσ τθσ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ του υνεδρίου «Θ προςταςία τθσ ελλθνικισ παραγωγισ γαλακτοκομικϊν και τυροκομικϊν προϊόντων και θ ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτάσ τουσ ςτθν ελλθνικι και διεκνι αγορά» που διοργανϊκθκε ςτα πλαίςια του 1 ου Φεςτιβάλ Ελλθνικοφ Γάλακτοσ και Συριοφ 2008 Μζλοσ τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ του Διεκνοφσ Workshop τθσ HAICTA με τίτλο International Advanced Workshop on Information and Communication Technologies for Sustainable Agri-production and Environment (AWICTSAE 2008) 2008 Μζλοσ τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ του 10 ου Πανελλθνίου υνεδρίου τθσ ΕΣΑΓΡΟ με τίτλο Ανταγωνιςτικότθτα, Περιβάλλον, Ποιότθτα Ηωισ και Αγροτικι Ανάπτυξθ Μζλοσ τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ του 11 ου Πανελλθνίου υνεδρίου τθσ ΕΣΑΓΡΟ Μζλοσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ του «5th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment» (HAICTA 2011) Διεκνοφσ υνεδρίου τθσ HAICTA Πρόεδροσ του Doctoral Consortium, του «5th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and

18 Environment» (HAICTA 2011). ΜΕΛΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ Γεωτεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ (ΓΕΩΣ.Ε.Ε.) Γεωπονικόσ φλλογοσ Μακεδονίασ - Θράκθσ (Γ..Μ-Θ.) Εταιρία Αγροτικισ Οικονομίασ (ΕΣ.ΑΓΡ.Ο) Ελλθνικι Εταιρεία Γεωργικισ Πλθροφορικισ (ΕΠΕΓΕ) European Association of Agricultural Economists (EAAE) International Farm Management Association (IMFA) ΜΕΛΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ Πανελλινια Ομοςπονδία υλλόγων Γεωπόνων (ΠΟΓ) Μζλοσ του Δ.. τθσ ΠΟΓ ( και ςιμερα) Ελλθνικι Εταιρεία Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν ςτθ Γεωργία (ΕΠΕΓΕ B.K.E.) Γενικόσ Γραμματζασ τθσ ΕΠΕΓΕ B.K.E. ( ςιμερα) Μζλοσ του Δ.. τθσ ΕΠΕΓΕ B.K.E. (2003-ςιμερα) Γεωπονικόσ φλλογοσ Μακεδονίασ-Θράκθσ (ΓΜ-Θ) Γενικόσ Γραμματζασ του Γεωπονικοφ υλλόγου Μακεδονίασ Θράκθσ ( ) Μζλοσ του Δ.. του Γεωπονικοφ υλλόγου Μακεδονίασ Θράκθσ ( ςιμερα) Γεωπονικι χολι ΑΠΘ Μζλοσ του Δ.. του Σμιματοσ Γεωπονίασ Α.Π.Θ. ( ) Μζλοσ του Δ.. του Σαμείου Διοικιςεωσ και Διαχειρίςεωσ του Αγροκτιματοσ Α.Π.Θ. ( τακτικό και αναπλθρωματικό) Ζνωςθ Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν και Τποψθφίων Διδακτόρων Α.Π.Θ. Μζλοσ τθσ υγκλιτου του Α.Π.Θ. ωσ εκπρόςωποσ τθσ Ζνωςθσ Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν & Τπ. Διδακτόρων του Α.Π.Θ. ( ) Μζλοσ του Δ.. τθσ Ζνωςθσ Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν και Τποψθφίων Διδακτόρων του Α.Π.Θ. ( ) Πρόεδροσ του υλλόγου Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν και Τπ. Διδακτόρων Γεωπονίασ Α.Π.Θ. ( ) φλλογοσ Φοιτθτϊν Γεωπονικισ χολισ Α.Π.Θ. Πρόεδροσ του υλλόγου Φοιτθτϊν Γεωπονίασ Α.Π.Θ. ( ) Μζλοσ του Δ.. του υλλόγου Φοιτθτϊν Γεωπονίασ Α.Π.Θ. ( ) ΤΠΟΣΡΟΦΙΕ - ΒΡΑΒΕΤΕΙ Βραβείο Επίδοςθσ Ζτουσ (Εργατικι Εςτία) [8,05] Βραβείο Επίδοςθσ Ζτουσ (Εργατικι Εςτία) [8,20] Βραβείο Επίδοςθσ Ζτουσ (Εργατικι Εςτία) [8,40] 1999 Τπότροφοσ για προπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό (ΙΚΤ) *Ιταλία+

19 ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ Αγγλικά - First Certificate in English, University of Cambridge Ιταλικά Καλά ΓΝΩΕΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Δίκτυα Γλϊςςεσ Λειτουργικά υςτιματα Πακζτα Εφαρμογζσ Διαδικτφου Προγράμματα Graphics - Animation τατιςτικι-μακθματικά Τπεφκυνοσ ςυντιρθςθσ και χριςθσ του δικτφου Θ/Τ του Εργαςτθρίου Πλθροφορικισ του Σμιματοσ Γεωπονίασ από το 2000-ςιμερα. GW-Basic, Fortran, HTML, PHP, Java MS-DOS, Windows MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access), MS FrontPage, Dreamweaver, PHP, Java, PHP-Nuke, Flash, Joomla, Mambo MS Publisher Adobe Photoshop, Adobe Photo Deluxe MS PhotoDraw, MS Image Composer, MS Photo Editor, MS GIF Animator SPSS, Lindo, Matlab

20 ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΠΟΥΡΝΑΡΗΣ Γ. ΘΩΜΑΣ Λέκτορας Τομέα Αγροτικής Οικονομίας, Τμήμα Γεωπονίας Σχολή Γεωπονίας Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Adapt2change LIFE 09 ENV/GR/ Δρ. Αλζξανδροσ Παπαχατηισ υντονιςτισ. Επικεφαλισ εταίροσ

Adapt2change LIFE 09 ENV/GR/ Δρ. Αλζξανδροσ Παπαχατηισ υντονιςτισ. Επικεφαλισ εταίροσ Project Budget 2.577.750-50% EC Contribution Project Duration 01/09/2010 31/08/2016 LIFE 09 ENV/GR/000296 Adapt2change Adapt agricultural production to climate change and limited water supply ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ ΠΑΣΡΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2012 1 1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Ημερομθνία Γζννθςθσ : 19 Οκτωβρίου 1960 Σόποσ Γζννθςθσ : Πάτρα Οικογενειακι κατάςταςθ : Ζγγαμοσ με ζνα παιδί Διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΤΜΟ: ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΣΑΚΑ ΟΝΟΜΑ: ΠΑΡΑΚΕΤΗ (ΒΟΤΛΑ) ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ: ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΟΝΟΜΑ ΜΘΣΡΟ: ΔΕΠΟΙΝΑ ΕΣΟΓΕΝΝΘΕΩ: 1951 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ: Παντρεμζνθ με τον ΔΘΜΘΣΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Λεονάρδοσ Καντςόσ Εκνικι Αρχι Συντονιςμοφ του ΕΣΠΑ,ΕΥΣΕΚΤ Μονάδα ςυντονιςμοφ τθσ αξιολόγθςθσ δράςεων του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου

Λεονάρδοσ Καντςόσ Εκνικι Αρχι Συντονιςμοφ του ΕΣΠΑ,ΕΥΣΕΚΤ Μονάδα ςυντονιςμοφ τθσ αξιολόγθςθσ δράςεων του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου Λεονάρδοσ Καντςόσ Εκνικι Αρχι Συντονιςμοφ του ΕΣΠΑ,ΕΥΣΕΚΤ Μονάδα ςυντονιςμοφ τθσ αξιολόγθςθσ δράςεων του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου Διαμορφϊκθκε με διεκνι διαβοφλευςθ το 2014 ςτο πλαίςιο του δικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ιωάννη. ιεύθυνση κατοικίας: ηµητρακοπούλου 10 Φάρσαλα Έγγαµος, πατέρας δύο (2) παιδιών. Τηλέφωνα: 6984143143, 2491022594

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. τοιχεία επικοινωνίασ. πουδζσ. Τποτροφίεσ Διακρίςεισ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. τοιχεία επικοινωνίασ. πουδζσ. Τποτροφίεσ Διακρίςεισ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ τοιχεία επικοινωνίασ Ημερομθνία γζννθςθσ: 16 Μαΐου 1979 Τπθκοότθτα: Ελλθνικι Οικογενειακι Κατάςταςθ: Ζγγαμθ Ε-mail:al_sintori@agreri.gr, al_sintori@yahoo.gr Σθλζφωνο: 210-6442164, 6946319317

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 1 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ), Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο δείκτθσ αυτόσ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομή του νεροφ υπό ςυνθήκεσ ελλειμματικήσ άρδευςησ για τον μετριαςμό τησ κλιματικήσ αλλαγήσ

Κατανομή του νεροφ υπό ςυνθήκεσ ελλειμματικήσ άρδευςησ για τον μετριαςμό τησ κλιματικήσ αλλαγήσ Κατανομή του νεροφ υπό ςυνθήκεσ ελλειμματικήσ άρδευςησ για τον μετριαςμό τησ κλιματικήσ αλλαγήσ Χ. Δοσλγέρης, Ερεσνηηής Δ Ινζηιηούηο Εδαθοϋδαηικών Πόρων ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ» 6ο υνζδριο Αγροτεχνολογίασ Κλιματική

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14 Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Δθμοςιοποίθςθ μθ χρθματοοικονομικών πλθροφοριών Ημερομθνία Εφαρμογισ τθσ Ευρωπαϊκισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ιευθυντής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥ, Καθηγητής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ : Αρτζμιδοσ 119, Παλαιό Φάλθρο 175 62, Ακινα ΣΗΛΕΦΩΝΟ : 210 9837940, Fax : 210 9843624, e-mail : n.charito@cryologic.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικζσ Γλϊςςεσ Περιγραφισ Υλικοφ Εργαςτιριο 1

Τυπικζσ Γλϊςςεσ Περιγραφισ Υλικοφ Εργαςτιριο 1 Τμήμα Μησανικών Πληποφοπικήρ, Τ.Ε.Ι. Ηπείπος Ακαδημαϊκό Έτορ 2016-2017, 6 ο Εξάμηνο Τυπικζσ Γλϊςςεσ Περιγραφισ Υλικοφ Εργαςτιριο 1 Διδάςκων Τςιακμάκθσ Κυριάκοσ, Phd MSc in Electronic Physics (Radioelectrology)

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη Κινδφνων Πλημμφρασ π. Ζβρου Σχζδιο Διαχείριςησ Λεκανϊν Απορροήσ Ποταμϊν Υ.Δ. Αν. Μακεδονίασ - Θράκησ

Διαχείριςη Κινδφνων Πλημμφρασ π. Ζβρου Σχζδιο Διαχείριςησ Λεκανϊν Απορροήσ Ποταμϊν Υ.Δ. Αν. Μακεδονίασ - Θράκησ Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Διαχείριςη Κινδφνων Πλημμφρασ π. Ζβρου Σχζδιο Διαχείριςησ Λεκανϊν Απορροήσ Ποταμϊν Υ.Δ. Αν. Μακεδονίασ - Θράκησ Κωνςταντίνα Νίκα Αν. Προϊςταμζνθ Τμιματοσ Επιφανειακϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΧΟΙΡΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΒΑΣΩΝ ΑΙΓΩΝ Αποτελζςματα Ερευνϊν Ηωικοφ Κεφαλαίου: Ζτοσ 2015 Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι

Διαβάστε περισσότερα

τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ

τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ Δεκζμβριοσ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Επιςκόπθςθ παρουςίαςθσ Η ιδέα Το Έπγο Η ςλοποίηζη Τα αποηελέζμαηα Τα ζςμπεπάζμαηα 2 Τα ιδιαίηεπα ηοπικά σαπακηηπιζηικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατρώνυμο : ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ E-mail: pmanol@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Πολυτεχνείο Κρήτης Τίτλος Πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ E ΕΞΑΜΗΝΟ. ΔΙΔΑΚΩΝ: ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΑΧΑΝΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ: 312 ΣΗΛ.:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ E ΕΞΑΜΗΝΟ. ΔΙΔΑΚΩΝ: ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΑΧΑΝΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ: 312 ΣΗΛ.: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ E ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΚΩΝ: ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΑΧΑΝΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ: 312 ΣΗΛ.: 210-4142150 E-mail: nraxan@unipi.gr, nickrah@hotmail.com 1 Αντικείμενο μαθήματος Ο Προγραμματιςμόσ και Ζλεγχοσ Παραγωγισ

Διαβάστε περισσότερα

1η Ενδιάμεση Τεχνική Έκθεση

1η Ενδιάμεση Τεχνική Έκθεση 1η Ενδιάμεση Τεχνική Έκθεση Εργαςτιριο Δαςικισ Διαχειριςτικισ και Τθλεπιςκόπθςθσ Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ Διαβαλκανικό Κζντρο Περιβάλλοντοσ Ιοφνιοσ 2014 Επιςτθμονικι ερευνθτικι ομάδα Ζργου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ Γραφείο Περιφερειάρχθ Σαχ. Δ/νςθ Σθλζφωνο : Κουμουνδοφρου Παπαναςταςίου, Διοικθτιριο, 411 10 ΛΑΡΙΑ : 2413 506 552/553 ΠΡΟ: Λάριςα, 17-11-2015 α.π.: 2854 Ωσ Πίνακασ Αποδεκτϊν ΚΟΙΝ: Ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 2.1: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ

Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 2.1: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 2.1: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ ΤΟΜΕΑΣ 2: ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφι: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ εξετάηει τισ πρακτικζσ του ςχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ 2007-2013 Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Ιωάννθσ Φερμαντηισ Γεν. Γραμματεία Αγροτικισ Πολιτικισ και Διεκνϊν Σχζςεων New LIFE in AgroEnvironment Electra Palace Athens 1 θ Ιουνίου 2012 Περίλθψθ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εργαςιών. «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών»

Πρόγραμμα Εργαςιών. «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Πρόγραμμα Εργαςιών «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2013, Ξενοδοχείο Divani Caravel 8:30-9:00 Εγγραφζσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Μάθημα 2Θ369 Χειμερινό εξάμθνο 2009-2010 ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Νίκοσ Κομνθνόσ, Κακθγθτισ ΑΠΘ Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΔΑΙΚΩΝ ΠΤΡΚΑΓΙΩΝ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΔΑΙΚΩΝ ΠΤΡΚΑΓΙΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΔΑΙΚΩΝ ΠΤΡΚΑΓΙΩΝ ΙΣΟΡΙΚΟ Στθν 8θ Συνάντθςθ των αρμοδίων Υπουργών των κρατών μελών τθσ Ανοικτισ Μερικισ Συμφωνίασ (ΑΜΣ) του Συμβουλίου τθσ Ευρώπθσ (ΣτΕ) για τθν Αντιμετώπιςθ Μεγάλων Καταςτροφών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) 22/10/2015 ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΓΕΝΙΚΑ Σο τμιμα μετά τισ μεγάλεσ αλλαγζσ που επζφερε το ςχζδιο Ακθνά άρχιςε να προςαρμόηεται ςτισ αλλαγζσ αυτζσ. Σα αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντεσ υμμετοχήσ Ενηλίκων ςτην Εκπαίδευςη: Ζητήματα Κινητοποίηςησ και Πρόςβαςησ ςε Οργανωμζνεσ Εκπαιδευτικζσ Δραςτηριότητεσ

Παράγοντεσ υμμετοχήσ Ενηλίκων ςτην Εκπαίδευςη: Ζητήματα Κινητοποίηςησ και Πρόςβαςησ ςε Οργανωμζνεσ Εκπαιδευτικζσ Δραςτηριότητεσ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Παράγοντεσ υμμετοχήσ Ενηλίκων ςτην Εκπαίδευςη: Ζητήματα Κινητοποίηςησ και Πρόςβαςησ ςε Οργανωμζνεσ Εκπαιδευτικζσ Δραςτηριότητεσ Ενότητα 7:

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

LLP IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

LLP IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ EUCoopC Σχζδιο αρ.: 527301-LLP-1-2012-1-IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ D.3.3. Επιχειρηςιακόσ οδηγόσ για τη χορήγηςη διδακτικών μονάδων Ευρωπαϊκό φςτημα Βαθμών για την Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Ενότητα 7: Ειςαγωγι ςτο Δυναμικό Προγραμματιςμό Κακθγθτισ Γιάννθσ Γιαννίκοσ Σχολι Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Τμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σκοποί ενότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΩΣΙΜΟ. Σετάρτη 3 Απριλίου 2013, 11:30 π.μ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΩΣΙΜΟ. Σετάρτη 3 Απριλίου 2013, 11:30 π.μ. Διαδικτυακό εμινάριο (webinar) για Δήμουσ τησ Ελλάδασ & τησ Κφπρου με θζμα τισ υμβάςεισ Ενεργειακήσ Απόδοςησ (ΕΑ) Σετάρτη 3 Απριλίου 2013, 11:30 π.μ. Παρουςίαςη: κ. Παφλοσ Καμάρασ, Γεν. Γραμματζασ του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΟΤΔΕ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ ΣΟΜΕΙ ΕΙΔΙΚΕΤΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΟΤΔΕ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ ΣΟΜΕΙ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΕΠΩΝΤΜΟ ΠΛΑΣΤΚΩΣΑ ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΗΜΕΡΟΜ. ΓΕΝΝΗΗ 20-5-1954 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΕΠIKOΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Σ.Ε.Ι. ΤΜΒΟΤΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΠΟΤΔΕ Πτυχίο Οικονομικών Επιςτημών του Αριςτοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2017 (προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2017 (προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 1 επτεμβρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 2 ο Σρίμθνο 2017 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΟΝΤΕΛΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ενότητα 8 Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2017 (προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2017 (προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 4 Δεκεμβρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 3 ο Σρίμθνο 2017 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Ενότητα 6: Θ Διαδικαςία Αναλυτικισ Ιεράρχθςθσ και θ Μζκοδοσ MACBETH Κακθγθτισ Γιάννθσ Γιαννίκοσ Σχολι Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Τμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Ενότητα 3: υςτιματα ουρϊν αναμονισ Κακθγθτισ Γιάννθσ Γιαννίκοσ χολι Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σκοποί ενότητασ Μελζτθ ςυςτθμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ:ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΚΟΠΑΝΟΤ ΕΤΘΑΛΙΑ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ

ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ:ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΚΟΠΑΝΟΤ ΕΤΘΑΛΙΑ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ:ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΚΟΠΑΝΟΤ ΕΤΘΑΛΙΑ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2015-16 3 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ Γεωργική τεχνολογία Είναι ζνασ επιςτθμονικόσ Κλάδοσ τθσ Γεωπονίασ και τθσ Σεχνολογίασ Δθλαδι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΛΗ ΕΡΕΤΝΙΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΩΣΗΣΩΝ

ΠΤΛΗ ΕΡΕΤΝΙΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΩΣΗΣΩΝ ΠΤΛΗ ΕΡΕΤΝΙΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΩΣΗΣΩΝ. Συγγραφέας Παναγιώτησ Τςαρχόπουλοσ Ηλεκτρολόγοσ Μηχανικόσ, Ερευνητική Μονάδα URENIO Κείμενο Εικόνα 1- Αρχική ςελίδα Πφλησ Ερευνητικών Δραςτηριοτήτων (http://rp.web.auth.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92

ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92 ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92 Aργυροποφλου, Μαρία Ιωάννα, Kλινικόσ Ψυχολόγοσ, MSc, Ph.D. -Ψυχοκεραπεφτρια Γνωςιακισ / υμπεριφοριςτικισ κατεφκυνςθσ gmargirop@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτυπώςεισ & Τεκμηρίωςη Αντικειμζνων

Αποτυπώςεισ & Τεκμηρίωςη Αντικειμζνων Ανοικτά Ακαδθμαϊκά Μακιματα ςτο ΤΕΙ Ιονίων Νιςων Αποτυπώςεισ & Τεκμηρίωςη Αντικειμζνων Ενότητα 3: Συγγραφι εργαςιών Το περιεχόμενο του μακιματοσ διατίκεται με άδεια Creative Commons εκτόσ και αν αναφζρεται

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 13-10-2015 ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Λογιςμικό: Ταξίδι ςτθ Φφςθ με Νόθμα Κατηγορία αναπηρίασ: Κϊφωςθ-Βαρθκοΐα Μάιημα: Φυςικι Τάξη/εισ: Εϋ και Στϋ Δθμοτικοφ

Λογιςμικό: Ταξίδι ςτθ Φφςθ με Νόθμα Κατηγορία αναπηρίασ: Κϊφωςθ-Βαρθκοΐα Μάιημα: Φυςικι Τάξη/εισ: Εϋ και Στϋ Δθμοτικοφ Λογιςμικό: Ταξίδι ςτθ Φφςθ με Νόθμα Κατηγορία αναπηρίασ: Κϊφωςθ-Βαρθκοΐα Μάιημα: Φυςικι Τάξη/εισ: Εϋ και Στϋ Δθμοτικοφ Παρουςίαςη Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατζοποφλου Προμθκευτισ: Hyper Systems Προςβαςιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 3 ο Εργαςτιριο υγχρονιςμόσ Διεργαςιϊν

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 3 ο Εργαςτιριο υγχρονιςμόσ Διεργαςιϊν ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ 3 ο Εργαςτιριο υγχρονιςμόσ Διεργαςιϊν Παράλλθλεσ Διεργαςίεσ (1/5) Δφο διεργαςίεσ λζγονται «παράλλθλεσ» (concurrent) όταν υπάρχει ταυτοχρονιςμόσ, δθλαδι οι εκτελζςεισ τουσ επικαλφπτονται

Διαβάστε περισσότερα

EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων

EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων Απολογιζηική εκδήλωζη ΔΑΣΤΑ Πανεπιζηήμιο Ιωαννίνων 1 Φεβρουαρίου 2012 Ελζνθ Κερκεντηζ Υπεφκυνθ Κόμβου EURAXESS Παν/μίου Ιωαννίνων Μάμασ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ενότητα 15: Εξόρυξη Δεδομζνων (Data Mining) Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών Ενότητα 6: Μζκοδοι διδαςκαλίασ V Τψθλάντθσ Γεϊργιοσ, αναπλθρωτισ κακθγθτισ Άδειεσ Χρήςησ Σο παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

4. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ

4. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 4. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ Τθν κφρια ευκφνθ για τθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ και τθ παρακολοφκθςθ των εκνικϊν ενεργειακϊν ςτόχων ςχετικά με τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ενότητα 11: Αντικειμενοςτραφήσ και αντικείμενοςχεςιακζσ βάςεισ Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Clinical trials have gone global: Is this a good thing? Επιλεγόμενο μάκθμα «Λευχαιμίεσ» Σταυροφλα Μπεροποφλθ Κωνςταντίνοσ Φωτιάδθσ

Clinical trials have gone global: Is this a good thing? Επιλεγόμενο μάκθμα «Λευχαιμίεσ» Σταυροφλα Μπεροποφλθ Κωνςταντίνοσ Φωτιάδθσ Clinical trials have gone global: Is this a good thing? Επιλεγόμενο μάκθμα «Λευχαιμίεσ» Σταυροφλα Μπεροποφλθ Κωνςταντίνοσ Φωτιάδθσ Τι είναι θ κλινικι δοκιμι; Σφμφωνα με το WHO Κάκε ερευνθτικι μελζτθ, θ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ. 5 ο Εργαςτιριο Ειςαγωγι ςτθ Γραμμι Εντολϊν

ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ. 5 ο Εργαςτιριο Ειςαγωγι ςτθ Γραμμι Εντολϊν ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ 5 ο Εργαςτιριο Ειςαγωγι ςτθ Γραμμι Εντολϊν Τι είναι θ Γραμμι Εντολϊν (1/6) Στουσ πρϊτουσ υπολογιςτζσ, και κυρίωσ από τθ δεκαετία του 60 και μετά, θ αλλθλεπίδραςθ του χριςτθ με τουσ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Natura 2000 Συνεργαςία για τθν Προςταςία τθσ Φφςθσ. Δζςπω Ζαβροφ Λειτουργόσ Περιβάλλοντοσ Τμιμα Περιβάλλοντοσ

Δίκτυο Natura 2000 Συνεργαςία για τθν Προςταςία τθσ Φφςθσ. Δζςπω Ζαβροφ Λειτουργόσ Περιβάλλοντοσ Τμιμα Περιβάλλοντοσ Δίκτυο Natura 2000 Συνεργαςία για τθν Προςταςία τθσ Φφςθσ Δζςπω Ζαβροφ Λειτουργόσ Περιβάλλοντοσ Τμιμα Περιβάλλοντοσ Στόχοσ Δικτφου Natura 2000 Διατιρθςθ, προςταςία και βελτίωςθ φυςικϊν οικοτόπων και άγριων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη έργου. Αντώνησ Μαΰργιώτησ Msc, PhD Πληροφορικήσ

Διαχείριςη έργου. Αντώνησ Μαΰργιώτησ Msc, PhD Πληροφορικήσ Διαχείριςη έργου Αντώνησ Μαΰργιώτησ Msc, PhD Πληροφορικήσ Ανάλυςη Βαςικών εννοιών για τα έργα (1) Τα ζργα υπιρξαν μζροσ τθσ ανκρώπινθσ ηωισ από τθ ςτιγμι που ξεκίνθςε ο πολιτιςμόσ. Η ανάγκθ για οργάνωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 1 Α.1010 Μικροοικονομική (Microeconomics) ΜΓΥ Υ 2 2 4 8 5 2 Α.1020 Χρηματοοικονομική Λογιστική (Financial Accounting) ΜΓΥ Υ 2 2 2 6 10 6 3 Α.1030 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Principles

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα. «Εκπαίδευση στη βιώσιμη ενέργεια από πολύ μικρές ηλικίες» Οργάνωση. Εργαστήριο Διδακτικής των Θετικών Επιστημών, ΤΕΕΑΠΗ, Παν/μιο Πατρών

Ημερίδα. «Εκπαίδευση στη βιώσιμη ενέργεια από πολύ μικρές ηλικίες» Οργάνωση. Εργαστήριο Διδακτικής των Θετικών Επιστημών, ΤΕΕΑΠΗ, Παν/μιο Πατρών Ημερίδα «Εκπαίδευση στη βιώσιμη ενέργεια από πολύ μικρές ηλικίες» Οργάνωση Εργαστήριο Διδακτικής των Θετικών Επιστημών, ΤΕΕΑΠΗ, Παν/μιο Πατρών Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας, Παν/μιο Πατρών Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε Τει: +302810-393724 +306972-003446 E-mail: marina@csd.uoc.gr ΠΟΤΔΕ Διδακηοπικό Δίπλωμα ζηην Επιζηήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

The Once-Only Principle Project - TOOP. ΣΟ ΕΡΓΟ TOOP Αντώνιοσ ταςισ Ακινα, 19/09/2017

The Once-Only Principle Project - TOOP. ΣΟ ΕΡΓΟ TOOP Αντώνιοσ ταςισ Ακινα, 19/09/2017 The Once-Only Principle Project - TOOP ΣΟ ΕΡΓΟ TOOP Αντώνιοσ ταςισ Ακινα, 19/09/2017 To TOOP με μία ματιά Σίτλοσ: The Once-Only Principle Project Ακρωνφμιο: TOOP Ζναρξθ: 1 θ Ιανουαρίου 2017 Διάρκεια: 30

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Υπηκοότητα Ημερομηνία Γέννησης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Υπηκοότητα Ημερομηνία Γέννησης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Υπηκοότητα Ημερομηνία Γέννησης ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΟΡΑΗ 13, ΛΑΡΙΣΑ 2410 551415, κιν. 6942 846

Διαβάστε περισσότερα