ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΜΠΟΤΡΝΑΡΗ Γ. ΘΩΜΑ Διδάκτορασ Αγροτικισ Οικονομίασ Γεωπονικισ χολισ Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθ Γεωπόνοσ Α.Π.Θ., MSc, Δρ, ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2010

2 Α Γ. Ο Φ Ι Α Θ Ε Α Λ Ο Ν Ι Κ Θ Σ Θ Λ Ε Φ Ω Ν Ο E - M A I L t b o u r n a a g r o. a u t h. gr Θ Ω Μ Α Γ. Μ Π Ο Τ Ρ Ν Α Ρ Η ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατζρα: Γεϊργιοσ Όνομα Μθτζρασ: Ευπραξία Θμερομθνία Γζννθςθσ: Σόποσ Γζννθςθσ: ζρρεσ Οικογενειακι Κατάςταςθ: Άγαμοσ τρατιωτικζσ υποχρεϊςεισ: Εκπλθρωμζνεσ (Π.Α ) ΠΟΤΔΕ Διδακτορικό Δίπλωμα Γεωπονικισ χολισ Α.Π.Θ. Άριςτα *10+ Σομζασ Αγροτικισ Οικονομίασ Μεταπτυχιακόσ Σίτλοσ Σμιματοσ Γεωπονίασ Α.Π.Θ. Άριςτα *9,25+ Ειδίκευςθ Αγροτικισ Οικονομίασ Πτυχίο Σμιματοσ Γεωπονίασ Α.Π.Θ. Λίαν καλϊσ *7,61+ Κατεφκυνςθ Αγροτικισ Οικονομίασ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ Σίτλοσ: "χεδιαςμόσ και ανάπτυξθ κόμβου ςτο διαδίκτυο για θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ και μάνατημεντ τθσ γεωργικισ παραγωγισ" (2009) Επιβλζπων Κακθγθτισ Β. Μάνοσ. Βακμόσ *10+ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ Σίτλοσ: "Ζνα Πολυκριτθριακό Μοντζλο για τθν Διερεφνθςθ των Επιπτϊςεων τθσ Αρδευόμενθσ Γεωργίασ ςτο Ειςόδθμα, ςτθν Απαςχόλθςθ και ςτο Περιβάλλον" (2003) Επιβλζπων Κακθγθτισ Β. Μάνοσ. Βακμόσ *

3 ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ςιμερα Εργάηομαι ςτο Εργαςτιριο Πλθροφορικισ ςτθ Γεωργία (Ι.Δ.Α.Χ.) ωσ υπεφκυνοσ του Δικτφου τθσ Γεωπονικισ χολισ, τθσ Ιςτοςελίδασ τθσ και των νθςίδων του Εργαςτθρίου Πλθροφορικισ ςτθ Γεωργία Εργάςτθκα ωσ γεωπόνοσ ςτον ΟΓΕΕΚΑ ΔΘΜΘΣΡΑ ςτο Κζντρο ΔΘΜΘΣΡΑ Θεςςαλονίκθσ Εργάςτθκα ωσ γεωπόνοσ εκτιμθτισ ςτον ΕΛΓΑ Θεςςαλονίκθσ Εργάςτθκα ωσ γεωπόνοσ ςτθν Ζνωςθ Οινοπαραγωγϊν του Αμπελϊνα τθσ Βόρειου Ελλάδοσ Α.Ε. (Εν.Ο.Α.Β.Ε.). ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΓΟ Δίδαξα τα φροντιςτθριακά μακιματα 305Τ «Εφαρμογζσ Η/Τ», 306Τ «Ποςοτικζσ Μζκοδοι» και 321Ε «Εφαρμοςμζνθ τατιςτικι» που διδάςκονται ςτουσ φοιτθτζσ τθσ Κατεφκυνςθσ Αγροτικισ Οικονομίασ ωσ διδάςκων ςφμφωνα με το ΠΔ 407/ ζωσ ςιμερα υμμετείχα επικουρικά ςτθν προετοιμαςία και διδαςκαλία των μακθμάτων 305Τ «Εφαρμογζσ Η/Τ», 306Τ «Ποςοτικζσ Μζκοδοι» και 321Ε «Εφαρμοςμζνθ τατιςτικι» που διδάςκονται ςτουσ φοιτθτζσ τθσ Κατεφκυνςθσ Αγροτικισ Οικονομίασ ΚΑΣΑΡΣΙΗ - ΑΠΑΧΟΛΗΗ μθνο Πρόγραμμα Πρακτικισ Εξάςκθςθσ ςτα πλαίςια του ΕΠΕΑΕΚ που χρθματοδοτικθκε από το 2 ο Κοινοτικό Πλαίςιο τιριξθσ. Θ ομάδα ςτθν οποία ςυμμετείχα ανζλαβε τθ ςφνταξθ του ςχεδίου ανάπτυξθσ του Πρωτογενοφσ τομζα του Διμου Ελαφίνασ του Ν. Πιερίασ. Επιςτθμονικόσ Τπεφκυνοσ: Γ. Δαουτόπουλοσ Κακθγθτισ 2001 υμμετοχι ςτο Πρόγραμμα με τίτλο "Πρόγραμμα μετεκπαίδευςθσ ςε φιλικζσ προσ το περιβάλλον ενεργειακζσ τεχνολογίεσ για εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςε αγροτικά και αςτικά και βιομθχανικά ςυγκροτιματα και καταςκευζσ" 80 ωρϊν. Επιςτθμονικόσ Τπεφκυνοσ: Γ. Μαρτηόπουλοσ Κακθγθτισ 2002 εμινάρια επιμόρφωςθσ για τουσ «υντάκτεσ των χεδίων Βελτίωςθσ των γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων και των χεδίων Δράςθσ για τουσ νζουσ αγρότεσ» 27 ωρϊν. Διοργάνωςθ: Γεωτεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ - 3-3

4 ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΑ 1. Μάνατημεντ Γεωργικισ Παραγωγισ 2. Οικονομικι Γεωργικισ Παραγωγισ 3. Οικονομικι Αγροτικϊν Εκμεταλλεφςεων 4. Οργάνωςθ Γεωργικισ Παραγωγισ 5. Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ 6. Πολυκριτιρια ανάλυςθ αποφάςεων 7. υςτιματα υποςτιριξθσ αποφάςεων ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ (11) 1. 06/1999 Ερευνθτικό πρόγραμμα με τίτλο: "Reconvention of the Agrarian Territory - (Ri.T.A.), (Leonardo Da Vinci Project, 1996/99). Σο πρόγραμμα ζγινε με τθν ςυνεργαςία των Centro Studi Aziendali of Bologna, University of Cordoba, University of Malaga, University of Madrid, University of Nancy, University of Evora και του Αριςτοτζλειου Πανεπιςτιμιου Θεςςαλονίκθσ. Επιςτθμονικϊσ Τπεφκυνοσ: Β. Μάνοσ Κακθγθτισ 2. 11/ /2001 Ερευνθτικό πρόγραμμα με τίτλο: "Decision support systems for Farm and Land Management - (De.Ma.S.Sy.Fa.L.). Σο πρόγραμμα ζγινε με τθν ςυνεργαςία του Universita degli Studi di Perugia Italy και του Αριςτοτζλειου Πανεπιςτιμιου Θεςςαλονίκθσ (1997/2001). Επιςτθμονικϊσ Τπεφκυνοσ: Β. Μάνοσ Κακθγθτισ 3. 04/ /2001 Ερευνθτικό πρόγραμμα με τίτλο: "System for water monitoring and sustainable management based on ground stations and satellite images- (WATERMAN), (FP4 - programme COPERNICUS of EU, 1998/2001). Επιςτθμονικϊσ Τπεφκυνοσ: Β. Μάνοσ Κακθγθτισ 4. 06/ /2004 Ερευνθτικό πρόγραμμα με τίτλο: "Sustainability of European Irrigated Agriculture under Water Directive and Agenda (WADI), (FP5 - Energy, Environment and Sustainable Development, 2001/2004). Επιςτθμονικϊσ Τπεφκυνοσ: Β. Μάνοσ Κακθγθτισ 5. 12/ /2004 Ερευνθτικό πρόγραμμα με τίτλο: "Κοινωνία τθσ πλθροφορίασ και προςαρμοςτικότθτα των γυναικείων γεωργοςυνεταιριςτικϊν επιχειριςεων", (Equal project). Επιςτθμονικϊσ Τπεφκυνοσ: A. Παπαδάκθ - Κλαυδιανοφ Κακθγιτρια 6. 02/ /2004 Ερευνθτικό πρόγραμμα με τίτλο: Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ δια βίου κατάρτιςθσ και εξ αποςτάςεωσ πιςτοποίθςθσ δεξιοτιτων ςτισ - 4-4

5 ΜΜΕ, (Equal project). Επιςτθμονικϊσ Τπεφκυνοσ: Β. Μάνοσ Κακθγθτισ 7. 12/ /2006 Ερευνθτικό πρόγραμμα του Δ.Π.Θ. με τίτλο: "φνταξθ ςτρατθγικοφ ςχεδίου ανάπτυξθσ για τισ περιοχζσ του νομοφ Ροδόπθσ" με αντικείμενο τον Αγροτικό Σομζα. Επιςτθμονικϊσ Τπεφκυνοσ: Γ. Χατηθκωνςταντίνου Κακθγθτισ Δ.Π.Θ / /2006 Ερευνθτικό πρόγραμμα με τίτλο: "Απαςχόλθςθ οικονομικϊν μεταναςτϊν/ςτριϊν ςτον αγροτικό τομζα μζςα από τθν απόκτθςθ επαγγελματικϊν προςόντων/δεξιοτιτων και δομϊν υποςτιριξθσ: Δράςθ 2: μελζτθ ςκοπιμότθτασ", (Equal project). Επιςτθμονικϊσ Τπεφκυνοσ: A. Παπαδάκθ - Κλαυδιανοφ Κακθγιτρια 9. 09/ /2006 και 09/ /2008 Ερευνθτικό πρόγραμμα με τίτλο: Development and utilization of vulnerability maps for the monitoring and management of groundwater resources in the Archimed area - (WATER MAP), (Interreg Archimed Program, 2006/2008). Επιςτθμονικϊσ Τπεφκυνοσ: Β. Μάνοσ Κακθγθτισ / /2008 Ερευνθτικό πρόγραμμα με τίτλο: Diversification for Tobacco Growing Regions in the Southern European Union - (DIVTOB), (FP6 - Policy oriented research Scientific support to policies, 2006/2008). Επιςτθμονικϊσ Τπεφκυνοσ: Β. Μάνοσ Κακθγθτισ /2008 ςιμερα Ερευνθτικό πρόγραμμα με τίτλο: Assessing the multiple Impacts of the Common Agricultural Policies (CAP) on Rural Economies - (CAP- IRE), (FP7 - Socioeconomics sciences and humanities, Combining economic, social and environmental objectives in a European perspective: Paths towards sustainable development, 2008/2010). Επιςτθμονικϊσ Τπεφκυνοσ: Β. Μάνοσ Κακθγθτισ / ςιμερα Ερευνθτικό πρόγραμμα με τίτλο: "φνδεςθ των εργαλείων αξιολόγθςθσ με τθν εμπειρογνωμοςφνθ ςτθ βιωςιμότθτα (LIASE) Δίκτυο Τπεροχισ, (FP7 - THEME 6 Environment (including Climate Change) / Grant agreement n , ). Επιςτθμονικϊσ Τπεφκυνοσ: Β. Μάνοσ Κακθγθτισ - 5-5

6 ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ Μπουρνάρθσ Θωμάσ (2003), " Ζνα Πολυκριτθριακό Μοντζλο για τθν Διερεφνθςθ των Επιπτϊςεων τθσ Αρδευόμενθσ Γεωργίασ ςτο Ειςόδθμα, ςτθν Απαςχόλθςθ και ςτο Περιβάλλον", Γεωπονικι χολι ΑΠΘ. ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ Μπουρνάρθσ Θωμάσ (2009), "χεδιαςμόσ και ανάπτυξθ κόμβου ςτο διαδίκτυο για θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ και μάνατημεντ τθσ γεωργικισ παραγωγισ", Γεωπονικι χολι ΑΠΘ, ςελίδεσ 248 Α. ΕΡΓΑΙΕ ΔΗΜΟΙΕΤΜΕΝΕ Ε ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΡΙΗ (13) Α1. Manos B., Bournaris Th., Silleos N., Antonopoulos V. and Papathanasiou J. (2004), A decision support system approach for rivers monitoring and sustainable management, Environmental Monitoring and Assessment, 96 (1-3), Εκδόςεισ Springer. (Impact factor 2009: 1.356, 5-Year Impact Factor: 1.387) (Science Citation Index, Scopus) Α2. Manos B., Ciani A., Bournaris Th., Vassiliadou I. and Papathanasiou J. (2004), A taxonomy survey of decision support systems in agriculture, Agricultural Economics Review, 5 (2), (JEL Listed, ECONLIT) Α3. Manos B., Bournaris Th., Kamruzzaman M., Begum A.A. and Papathanasiou J. (2006). Regional impact of irrigation water pricing in Greece under alternative scenarios of European policy: a multicriteria analysis, Regional Studies, 40 (9), Εκδόςεισ Routledge. (Impact factor 2009: 1.462, 5-Year Impact Factor: 2.610) (Science Citation Index, Scopus) Α4. Manos B., Bournaris Th., Chatzinikolaou P., Terzi M. and Kiomourtzi F. (2008), Tobacco alternatives in Greece. A preliminary evaluation and classification, New Medit, 7 (3), (Science Citation Index, Scopus) Α5. Manos B., Bournaris Th., Papathanasiou J. and Chatzinikolaou P. (2009), Evaluation of tobacco cultivation alternatives under the EU common agricultural policy (CAP), Journal of Policy Modeling, 31 (2), Εκδόςεισ Springer. (Impact factor 2009: 0.763, 5-Year Impact Factor: 0.924) (Science Citation Index, Scopus) Α6. Manos B., Papathanasiou J., Bournaris Th., Paparrizou A. and G. Arabatzis (2009), Simulation of impacts of irrigated agriculture on income, employment and environment, Operational Research-An international Journal, Special issue: Optimization Models in Environment and Sustainable Development, 9 (3), Εκδόςεισ Springer. (Scopus) - 6-6

7 Α7. Bournaris Th., Papathanasiou J., Moulogianni Ch. and Manos B. (2009), A Fuzzy Multicriteria Mathematical Programming model for planning agricultural irrigated regions, New Medit, 8 (4), (Science Citation Index, Scopus) Α8. Manos B., Papathanasiou J., Bournaris Th. and Voudouris K. (2010), A DSS for Sustainable Development and Environmental Protection of Agricultural Regions, Environmental Monitoring and Assessment, 164 (1-4), Εκδόςεισ Springer. (Impact factor 2009: 1.356, 5-Year Impact Factor: 1.387) (Science Citation Index, Scopus) Α9. Manos B., Bournaris Th., Papathanasiou J. and Chatzinikolaou P. (2010), Tobacco decoupling impacts on income, employment and environment in European tobacco regions. International Journal of Business Innovation and Research, 4(4), Εκδόςεισ Inderscience. (Scopus) Α10. Manos B., Papathanasiou J., Bournaris Th. and Voudouris K. (2010), A multicriteria model for planning agricultural regions within a context of groundwater rational management, Journal of Environmental Management, 91 (7), Εκδόςεισ Elsevier. (Impact Factor 2009: 2.367, 5-Year Impact Factor: 2.674) (Science Citation Index, Scopus) Α11. Manos B., Bournaris Th. and Chatzinikolaou P. (2010) Impact assessment of CAP policies on social sustainability in rural areas: an application in Northern Greece, Operational Research-An international Journal, (DOI /s y) Εκδόςεισ Springer. (Scopus) Α12. Bournaris Th., Manos B., Vlachopoulou M. and V. Manthou (2011) E-government and farm management agricultural services in Greece, International Journal of Business Innovation and Research. (Published online) Εκδόςεισ Inderscience. (Scopus) Α13. Bournaris Th., Manos B., Vlachopoulou M. and Manthou V. (2011) agromanager a web application for Farm Management, International Journal of Business Information Systems. (accepted for publication) Εκδόςεισ Inderscience. (Scopus) Β. ΕΡΓΑΙΕ ΔΗΜΟΙΕΤΜΕΝΕ Ε ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΩΝ (14) Β1. Bournaris Th., Vassiliadou I., Papathanasiou J. and Manos B., Decision support systems in agriculture, Proceedings of 6th Balkan Conference on Operational Research, Thessaloniki, Greece. May Β2. Bournaris Th., Manos B., Silleos N. and Antonopoulos V., A decision support system approach for monitoring and sustainable management of Strymon river, Proceedings of 1st Conference of Hellenic Association of Information and Communication Technology in Agriculture, Food and Environment, Athens, Greece. June Β3. Manos B., Bournaris Th. and Tziaka D., Static model-short run modeling: a - 7-7

8 Multicriteria analysis decision making approach applied to Greek irrigated agriculture, Xth Congress of the European Association of Agricultural Economists, congress workshop: Sustainability of European Irrigated Agriculture under Water Framework Directive and Agenda 2000, Zaragoza, Spain. August Β4. Μάνοσ Β., Μπουρνάρθσ Θ., Σηιάκα Δ. και Παπακαναςίου Ι., Ζνα πολυκριτθριακό μοντζλο για τθν διερεφνθςθ των επιπτϊςεων τθσ αρδευόμενθσ γεωργίασ ςτο ειςόδθμα, ςτθν απαςχόλθςθ και ςτο περιβάλλον, Πρακτικά 15ου Εκνικοφ υνεδρίου τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Επιχειρθςιακϊν Ερευνϊν, Σρίπολθ. Οκτϊβριοσ Β5. Μάνοσ Β., Μπουρνάρθσ Θ. και Kamruzzaman Μ., Προγραμματιςμόσ γεωργικισ παραγωγισ με πολυκριτθριακά μοντζλα Μακθματικοφ Προγραμματιςμοφ, Πρακτικά 3ου Ειδικοφ υνεδρίου τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Επιχειρθςιακϊν Ερευνϊν ςτθν Πολυκριτιρια Ανάλυςθ, Χανιά. Οκτϊβριοσ Β6. M. Kamruzzaman, M.A.A. Begum, Θ. Μπουρνάρθσ και Β. Μάνοσ. Αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων ςίτου ςε μια περιοχι του Μπαγκλαντζσ με τθ μζκοδο DEA και τθν ανάλυςθ tobit. Πρακτικά 8 ου Πανελλθνίου υνεδρίου ΕΣΑΓΡΟ, Θεςςαλονίκθ. Νοζμβριοσ Β7. Manos B., Bournaris Th., Chatzinikolaou P. and Terzi M., Modelling of the diversification tobacco alternatives and their impact on farm income, employment and environment, Proceedings of 1st Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE), Skiathos, Greece. June Β8. Manos B., Bournaris Th., Papathanasiou J. and Moulogianni Ch., A DSS for Agricultural Land Use, Water Management and Environmental Protection, Proceedings of the 3 rd WSEAS/IASME International Conference on ENERGY, ENVIRONMENT and SUSTAINABLE DEVELOPMENT, Agios Nikolaos Crete, July 2007, pp (Science Citation Index) Β9. Μάνοσ Β., Μπουρνάρθσ Θ. και Μουλογιάννθ Χ., Αςαφισ Πολυκριτιριοσ Μακθματικόσ Προγραμματιςμόσ. Μια εφαρμογι ςτθν αρδευόμενθ γεωργία. Πρακτικά τθσ 5θσ υνάντθςθσ Πολυκριτιριασ Ανάλυςθσ Αποφάςεων τθσ ΕΕΕΕ, Χανιά, επτζμβριοσ Β10. Tzimitra-Kalogianni Ι., Tsekouropoulos G., Bournaris Th. and Tzavaras M., Greek Consumers behavior towards organic food and e-shops of organic products, Proceedings of International Advanced Workshop on Information and Communication Technologies for Sustainable Agri-production and Environment (AWICTSAE), Alexandroupolis, Greece, May Β11. Manos B., Bournaris Th. and Chatzinikolaou P., A multicriteria model for the assessment of social sustainability in rural areas, Proceedings of 6th Special Conference of Hellenic Operational Research Society on Multicriteria Analysis, Chania, September Β12. Μπουρνάρθσ Θ., Μάνοσ Β. και Χατηθνικολάου Π., Ζνα πολυκριτθριακό μοντζλο για τθ διερεφνθςθ των επιπτϊςεων από τθν αποςφνδεςθ του καπνοφ ςτο ειςόδθμα, ςτθν απαςχόλθςθ και ςτο περιβάλλον. Πρακτικά 10 ου Πανελλθνίου υνεδρίου ΕΣΑΓΡΟ, Θεςςαλονίκθ, Νοζμβριοσ Β13. Μπουρνάρθσ Θ., Μάνοσ Β. (2010) Επιπτϊςεισ μελλοντικϊν ςεναρίων τθσ Κοινισ - 8-8

9 Αγροτικισ Πολιτικισ ςτθν κοινωνικι βιωςιμότθτα των γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων, παρουςιάςτθκε ςτθν 7θ υνάντθςθ Πολυκριτιριασ Ανάλυςθσ Αποφάςεων τθσ ΕΕΕΕ, Ορεςτιάδα, επτζμβριοσ Β14. Χατηθνικολάου Π., Μπουρνάρθσ Θ., Μάνοσ Β. (2010) Πολυκριτιρια ανάλυςθ για τθν ταξινόμθςθ και ςφγκριςθ αγροτικϊν περιοχϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με τθ χριςθ δεικτϊν κοινωνικισ βιωςιμότθτασ, παρουςιάςτθκε ςτθν 7θ υνάντθςθ Πολυκριτιριασ Ανάλυςθσ Αποφάςεων τθσ ΕΕΕΕ, Ορεςτιάδα, επτζμβριοσ ΕΡΓΑΙΕ ΔΗΜΟΙΕΤΜΕΝΕ Ε ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΣΟΜΟΤ (4) Γ1. Manos B., Bournaris Th. and Nakou I., Survey of current institutional framework for water management in Greek irrigated agriculture in Survey of current institutional framework for water management in European irrigated systems Eds: Julio Berbel Vecino, Manuel Gomez Barbero, Maria Jose Lopez Baldovin, Edition of University of Cordoba, July 2002 Γ2. Manos B., Bournaris Th., Kamruzzaman M., Nakou I. and Tziaka D. Sustainability of European Irrigated Agriculture. The case of Greece in Sustainability of European Irrigated Agriculture under Water Framework Directive and Agenda 2000, Eds: J. Berbel and C. Gutierez, European Commission, ISBN: X Γ3. Manos B., Bournaris Th., Papathanasiou J. and Tziaka D. An MCDM model for the study of impacts of irrigated agriculture in Our Common Future. 20 years after Ed: Franco A. Cavalleri, CSST Development Studies, Γ4. Manos B., Papathanasiou J. and Bournaris Th. Decision Support System in Development and utilization of vulnerability maps for the monitoring and management of groundwater resources in the Archimed area Eds: Voudouris K., Dr. Maurizio Polemio and Papathanasiou J., December Γ5. D. Viaggi, B. Manos, P. Chatzinikolaou, Th. Bournaris, F. Kiomourtzi. A Prospective Analysis for the Role of the CAP in Rural Economies and Related Research Needs: The Case of Greece, Agricultural Economics: New Research, Series: Agriculture Issues and Policies, Nova Publishers, ISBN: ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΜΕΛΕΣΕ (3) Δ1. υμμετείχα ςτθν ομάδα Γεωργοοικονομολόγων που εκπόνθςαν τθν μελζτθ «τρατθγικοφ ςχεδίου ανάπτυξθσ για τισ περιοχζσ του νομοφ Ροδόπθσ». Δ2. υμμετείχα ςτθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ «Investment behaviour in conventional and emerging farming systems under different policy scenarios» του Ερευνθτικοφ Ινςτιτοφτου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ Institute for Prospective Technological Studies (IPTS), Seville, Spain Δ3. υμμετείχα ςτθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ «Alternative and Sustainable Production for Tobacco Cultivated Areas in the European Union» TENDER No.IP/B/AGRI/IC/ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου

10 ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΝΑΦΟΡΕ (2) Ε1. Basil Manos, Jason Papathanasiou, Thomas Bournaris. «Best Practice Guide, DSS guide». Οδθγόσ χριςθσ υςτιματοσ Τποςτιριξθσ Αποφάςεων που υλοποιικθκε κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ WATER-MAP. (2008) Ε2. Manos, B., Bournaris, Th. and Papathanasiou J. «A Spatial model DSS to support the sustainable planning process in the agricultural sector». Περιγραφι υςτιματοσ Τποςτιριξθσ Αποφάςεων που υλοποιικθκε κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ WATER-MAP. (2008) ΑΝΑΦΟΡΕ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ (12) Σ1. B. Manos, Tθ. Bournaris, Μ. Kamurrzaman, D. Tziaka (2003) «Quantitative models for irrigated farming systems in Europe», WADI Project, pages 65. Σ2. Basil Manos, Thomas Bournaris, Mohd. Kamurrzaman (2003) Static models for irrigated farming systems. The case of Greece WADI Project, pages 13. Σ3. Basil Manos, Thomas Bournaris, Mohd. Kamruzzaman (2003) Dynamic models for irrigated farming systems - The future of irrigated systems in EU. Analysis of feasible scenarios. The Greek Case WADI Project, pages 77. Σ4. Basil Manos, Thomas Bournaris, Mohd. Kamruzzaman (2004) The regional impact of European policy on irrigated systems. The Greek Case. WADI Project, Pages 47. Σ5. Κλαυδιανοφ Παπαδάκθ Α., Χατηθγαρυφάλλου Ε., Μπουρνάρθσ Θ. κ.α. (2003), «ΠΡΟΑΡΜΟΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΓΤΝΑΙΚΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΟΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ Ε ΕΤΕΛΙΚΣΕ ΜΟΡΦΕ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΤΝΔΤΑΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΘ ΗΩΘ», Equal Project. Σ6. Κλαυδιανοφ Παπαδάκθ Α., Χατηθγαρυφάλλου Ε., Μπουρνάρθσ Θ. κ.α. (2003), «Βιωςιμότθτα υνεταιριςμϊν Διερεφνθςθ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν ςε ςχζςθ με τισ νζεσ τεχνολογίεσ» Equal Project. Σ7. Μπουρνάρθσ Θ., (2003), «Ανάπτυξθ εκπαιδευτικϊν πακζτων τθσ Αναπτυξιακισ φμπραξθσ «ΘΡΑ». Εκπαιδευτικι Ενότθτα: Χριςθ Θλεκτρονικϊν Τπολογιςτϊν» ςελίδεσ 59. Equal Project. Σ8. B. Manos, T. Bournaris (2008), Spatial model Decision Support System, WATERMAP Project, pages 40. Σ9. B. Manos, Th. Bournaris, P. Chatzinikolaou and M. Terzi (2007) TOBACCO ALTERNATIVES IN GREECE, DIVTOB Project, pages 50. Σ10. B. Manos, Th. Bournaris, P. Chatzinikolaou and M. Terzi (2008) Evaluation of tobacco alternatives in European tobacco regions under the CAP decoupling: A multicriteria analysis, DIVTOB Project, pages 47. Σ11. Manos Basil, Bournaris Thomas, Chatzinikolaou Parthena, (2009) «Background Analysis on Social Sustainability», CAP-IRE Project, pages 31. Σ12. Manos Basil, Bournaris Thomas, Chatzinikolaou Parthena, (2010) «Assessment of present, trends mechanism and impact of the CAP on social sustainability», CAP-IRE Project

11 ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ Η/Τ (3) 1. Ιςτοςελίδα Γεωπονικισ χολισ Α.Π.Θ. Δθμιουργικθκε το 1997 (από τισ πρϊτεσ ςτο Α.Π.Θ.) με τθν χριςθ τθσ γλϊςςασ Θyper Text Markup Language (HTML). 2. agromanager - Εφαρμογι που αναπτφχκθκε ςτα πλαίςια του διδακτορικοφ μου για τθν λογιςτικι παρακολοφκθςθ, διοίκθςθ και οργάνωςθ γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων. 3. agroplan - Εφαρμογι που αναπτφχκθκε ςτα πλαίςια του διδακτορικοφ μου για τθν οργάνωςθ και προγραμματιςμό τθσ γεωργικισ παραγωγισ περιοχϊν και γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων. ΕΡΓΑΙΕ ΤΠΟ ΔΗΜΟΙΕΤΗ (1) Α. ε επιςτθμονικά περιοδικά 1. Bournaris Th., J. Papathansiou and Manos B. A DSS for planning the agricultural production (υποβλικθκε ςε περιοδικό και είναι υπό κρίςθ) Β. ε πρακτικά ςυνεδρίων

12 ΑΝΑΦΟΡΕ (35) (ΕΞΑΙΡΟΥΝΣΑΙ ΑΤΣΟΑΝΑΦΟΡΖ) Αναφορά τησ εργαςίασ υπ αριθ. Α1 (6) 1. Carpenter L. and T. Ladson. «Transparency, inclusiveness and auditability in river indicator reporting using advanced technology: Towards global reporting compliance». 29th Hydrology and Water Resources Symposium, February 2005, Canberra, Australia. 2. Voudouris K., Polemio M., Kazakis N., Sifaleras A. «Groundwater vulnerability and the effects of land use modifications in order to support agricultural Decision Support Systems». International Journal of Information Systems and Social Change, vol 1, no 4, Cheng-I Ho, Min-Der Li and Shang-Lien Lo (2009). «Use of a GIS-based hybrid artificial neural network to prioritize the order of pipe replacement in a water distribution network». Environmental Monitoring and Assessment, 166 (1-4), pp Σςεκουρόπουλοσ Γ. (2009), «υμπεριφορά των καταναλωτϊν ςε μεκόδουσ προϊκθςθσ τροφίμων», Διδακτορικι Διατριβι, Γεωπονικι χολι ΑΠΘ, ςελ Alvarez I. N. (2010), A Bayesian model to construct a knowledge based spatial decision support system for the Chaguana river basin, Doctoral Thesis, Vrije Universiteit Brussel, ςελ Caitlin Brownrigg (2010), Monitoring Development Permits And Restrictive Covenants On Salt Spring Island, Management Report Prepared For: Salt Spring Island Office Of The Islands Trust Leah Hartley, Regional Planning Manager. The University Of Victoria, School Of Public Administration, Victoria, Australia. Αναφορά τησ εργαςίασ υπ αριθ. Α2 (3) 1. Stiakakis E. and A. Sifaleras (2010), «Evaluating the performance of decision making units in the food production industry» in «Decision Support Systems in Agriculture, Food, and the Environment: Trends, Applications, and Advances» IGI Global Publications. 2. Voudouris K., Polemio M., Kazakis N., Sifaleras A. «Groundwater vulnerability and the effects of land use modifications in order to support agricultural Decision Support Systems». International Journal of Information Systems and Social Change, vol 1, no 4, Tobias Schmitt, Entwicklung eines ganzheitlichen Controllings für landwirtschaftliche Unternehmungen, Διδακτορικι Διατριβι, Universität Gießen Deutschland, Αναφορά τησ εργαςίασ υπ αριθ. Α3 (10) 1. Ragkos A. and A. Psychoudakis. «Minimizing adverse environmental effects of agriculture: A multi-objective programming approach». Operational Research, an International Journal, 9 (3), pp Speelman Stijn, Buysse Jeroen, Farolfi Stefano, Frija Aymen, D Haese Marijke, D Haese Luc. «Estimating the impacts of water pricing on smallholder irrigators in North West Province, South Africa». Agricultural Water Management 96 (2009) Speelman Stijn, Frija Aymen, Farolfi Stefano, Buysse Jeroen, D Haese Marijke and

13 D Haese Luc, A new methodology for assessing the impact of water-pricing scenarios: case study of small-scale irrigation schemes in South Africa, Proceedings of 12th Congress of the European Association of Agricultural Economists EAAE S. Speelman, M. D'Haese, J. Buysse, A. Frija, S. Farolfi, and L. D'Haese. Simulation of the Effects of Water Pricing Scenarios on Smallholder Irrigators in South Africa, Proceedings of Water Resource Management (AfricaWRM 2008), September 8 10, 2008, Gaborone, Botswana 5. F. Bartolini, V. Gallerani, M. Raggi and D. Viaggi. «Water Μanagement and irrigated agriculture in Italy: Multicriteria analysis of alternative policy scenarios». Water Policy, 12 (1), pp Elma Montaña, Gabriela Pastor, and Laura Torres. «Socioeconomic Issues in Irrigation Literature: Approaches, Concepts, and Meanings». Chilean Journal of Agricultural Reseach, Vοl Special Issue, December 2009, Maria Leonor da Silva Carvalho, Maria de Lurdes Ferro Godinho, Pedro Damiao de Sousa Henriques. Conflicting farmers' objectives and environmental policies: the case of a Mediterranean farm, International Journal of Sustainable Society, Volume 1, Number 2, (2008). 8. D. Latinopoulos. «Estimating the Potential Impacts of Irrigation Water Pricing Using Multicriteria Decision Making Modelling. An Application to Northern Greece». Water Resources Management, Volume 22, Number 12 / December, Σςεκουρόπουλοσ Γ. (2009) «υμπεριφορά των καταναλωτϊν ςε μεκόδουσ προϊκθςθσ τροφίμων», Διδακτορικι Διατριβι, Γεωπονικι χολι ΑΠΘ, ςελ Kampas A., Petsakos A., Rozakis S. (2010), Price induced water irrigation: Unraveling conflicts and synergies between European agricultural and water policies, AUA Working Paper Series No Αναφορά τησ εργαςίασ υπ αριθ. Α5 (3) 1. Ren, M.-M., He, B. «Model and algorithm of multistage facility location for retail trade». Jisuanji Jicheng Zhizao Xitong / Computer Integrated Manufacturing Systems, CIMS Volume 15, Issue 2, February 2009, pages M. D. Chavez, P. B. M. Berentsen and A. G. J. M. Oude Lansink, Creating a typology of tobacco farms according to determinants of diversification in Valle de Lerma (Salta-Argentina), Spanish Journal of Agricultural Research, Vol.8 (2), 2010, pp Bonfiglio A. A neural network for evaluating environmental impact of decoupling in rural systems (2011) Computers, Environment and Urban Systems, 35 (1), pp Αναφορά τησ εργαςίασ υπ αριθ. Β1 (1) 1. Stiakakis E. and A. Sifaleras (2010), «Evaluating the performance of decision making units in the food production industry» in «Decision Support Systems in Agriculture, Food, and the Environment: Trends, Applications, and Advances» IGI Global Publications. Αναφορά τησ εργαςίασ υπ αριθ. Β5 (3) 1. Julio Berbel Vecino, Carlos Gutiérrez Martín (eds). «Sustainability of European Irrigated Agriculture under Water Framework Directive and Agenda 2000», European Commission, Directorate-General for Research Sustainable Development,

14 Global Change and Ecosystems, João Paulo Saraiva and António Cipriano Pinheiro. A Multi-Criteria Approach for Irrigation Water Management Agricultural Economics Review, 2007, Vol 8, No 1 3. António Cipriano Pinheiro and João Paulo Saraiva, Combining the Water Framework Directive with Agricultural Policy Scenarios: A Multi-Objective Analysis for the Future of Irrigated Agricultural in Portugal DOCUMENTO DE TRABALHO Nº 2005/02, UNIVERSIDADE DE ÉVORA Αναφορά τησ εργαςίασ υπ αριθ. Β6 (1) 1. Θεοχαρόπουλοσ, A. και Παπαναγιϊτου, Ε. (2006). Διερεφνθςθ τθσ ςχετικισ αποτελεςματικότθτασ εκμεταλλεφςεων ροδακινιάσ ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ. Πρακτικά 9ου Πανελλθνίου υνεδρίου Αγροτικισ Οικονομίασ, 2-4 Νοεμβρίου 2006, Ακινα, ςελ Αναφορά τησ εργαςίασ υπ αριθ. Β8 (3) 1. Angelika Cserny, Anett Utasi and Endre Domokos. «Using a Decision Support Software in the Course of the Planning of a Waste Management System in Hungary». in «Exposure and Risk Assessment of Chemical Pollution Contemporary Methodology» series «NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security», ISBN (Print) (Online), Springer. 2. Voudouris K., Polemio M., Kazakis N., Sifaleras A. «Groundwater vulnerability and the effects of land use modifications in order to support agricultural Decision Support Systems». International Journal of Information Systems and Social Change, vol 1, no 4, Yang L., Zhang X., Li S. (2010), Maize varieties combination model of multi-factor and implement, WSEAS Transactions on Information Science and Applications, vol 7 no 6, pp Αναφορά τησ εργαςίασ υπ αριθ. Γ2 (4) 1. Alessandra Scardigno, Davide Viaggi. Regional Report On The Impacts Of The 2003 Cap Reform On Water Demand For Irrigation In The European Mediterranean Countries, CIHEAM Mediterranean Agronomic Institute of Bari Saraiva J. P. and A. C. Pinheiro. A Multi-Criteria Approach for Irrigation Water Management, Agricultural Economics Review, Vol 8, No 1, António Cipriano Pinheiro and João Paulo Saraiva, Combining the Water Framework Directive with Agricultural Policy Scenarios: A Multi-Objective Analysis for the Future of Irrigated Agricultural in Portugal DOCUMENTO DE TRABALHO Nº 2005/02, UNIVERSIDADE DE ÉVORA. 4. G. Dono, C. Liberati, S. Severini. Un Modello Territoriale Per L analisi Economica Sull uso Dell acqua In Agricoltura, Istituto Nazionale di Economia Agraria. INEA, Αναφορά τησ εργαςίασ υπ αριθ. Γ3 (2) 1. T. Torregrosa, M. Sevilla, B. Montaño and V. López-Vico. The Integrated Management of Water Resources in Marina Baja (Alicante, Spain). A Simultaneous Equation Model, Water Resources Management,

15 DOI /s , Torregrosa T. and M. Sevilla (2010), A socioeconomic model for managing water resources in Alicante, southeast Spain, Water International, Vol.35, No. 4, pp ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΕΘΝΗ WORKSHOPS (8) 1. υμμετοχι ςτο «Internal Seminar» ςτο Universita degli Studi di Bologna (Italia) 7-8 Φεβρουαρίου 2002 ςτα πλαίςια του προγράμματοσ WADI. 2. υμμετοχι ςτο «Internal Seminar» ςτo AΠΘ Thessaloniki (Greece) 1-2 Οκτωβρίου 2003 ςτα πλαίςια του προγράμματοσ WADI, με παρουςίαςθ. 3. υμμετοχι ςτο «2 nd Project Management Meeting» ςτθ Luqa (Malta) 31 Μαΐου 1 Ιουνίου 2007 ςτα πλαίςια του προγράμματοσ WATERMAP, με παρουςίαςθ. 4. υμμετοχι ςτο «3 rd Project Management Board Meeting» ςτθ Caserta (Italia) 9-10 Οκτωβρίου 2007 ςτα πλαίςια του προγράμματοσ WATERMAP, με παρουςίαςθ. 5. υμμετοχι ςτο «Final Conference & Regional Partnership Event» ςτθ Thessaloniki 6-7 Δεκεμβρίου 2007 ςτα πλαίςια του προγράμματοσ WATERMAP, με παρουςίαςθ. 6. υμμετοχι ςτο 4 th CAP- meeting με κζμα «Assessing the multiple Impacts of the Common Agricultural Policies (CAP) on Rural Economies» ςτο Wageningen University and Research Center (Netherlands) 30 Ιουνίου - 1 Ιουλίου 2009 ςτα πλαίςια του προγράμματοσ CAP-IRE, με παρουςίαςθ. 7. υμμετοχι ςτο DG Agri workshop και ςτο 5 th CAP-IRE meeting ςτθν European Commission's Directorate-General for Agriculture and Rural Development in Brussels (Belgium) Οκτωβρίου 2009 ςτα πλαίςια του προγράμματοσ CAP-IRE, με παρουςίαςθ. 8. υμμετοχι ςτο 6 th meeting με κζμα «Assessing the multiple Impacts of the Common Agricultural Policies (CAP) on Rural Economies» ςτο Universita degli Studi di Bologna (Italia) 4-5 Φεβρουαρίου 2010 ςτα πλαίςια του προγράμματοσ CAP-IRE, με παρουςίαςθ. 9. υμμετοχι ςτο 7 th meeting με κζμα «Assessing the multiple Impacts of the Common Agricultural Policies (CAP) on Rural Economies» ςτο Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ (Ελλάδα) Ιουνίου 2010 ςτα πλαίςια του προγράμματοσ CAP- IRE, με παρουςίαςθ. 10. υμμετοχι ςτο meeting με κζμα «WP1/WP6 joint meeting» ςτο Free University of Berlin (Germany) 5-6 Ιουλίου 2010 ςτα πλαίςια του προγράμματοσ LIAISE. 11. υμμετοχι ςτο 7 th meeting με κζμα «Assessing the multiple Impacts of the Common Agricultural Policies (CAP) on Rural Economies» ςτο Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ (Ελλάδα) Ιουνίου 2010 ςτα πλαίςια του προγράμματοσ CAP- IRE, με παρουςίαςθ. 12. υμμετοχι ςτο meeting με κζμα «WP1/WP6 joint meeting» ςτο Free University of Berlin (Germany) 5-6 Ιουλίου 2010 ςτα πλαίςια του προγράμματοσ LIAISE. 13. υμμετοχι ςτο Final Conference of the CAP-IRE project με κζμα «THE ROLE OF THE COMMON AGRICULTURAL POLICY FOR EU AGRICULTURE AND RURAL AREAS

16 Insights from the project CAP-IRE» ςτo European Economic and Social Committee Brussels Νοεμβρίου 2010 ςτα πλαίςια του προγράμματοσ CAP-IRE, με παρουςίαςθ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΕ ΕΚΔΟΗ - EDITORIALS Επιμελθτισ ζκδοςθσ του 3 ου Σόμου Επιςτθμονικϊν Εργαςιϊν τθσ Ελλθνικισ Εταιρίασ Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν ςτθ Γεωργία (ΕΠΕΓΕ) μαηί με τουσ Αραμπατηι Γαρφφαλλο Επίκουρο Κακθγθτι Δ.Π.Θ., αμακρακι Βαγι κακθγθτι Α.Σ.Ε.Ι.Θ. και Δρ. Ματόπουλο Αριςτείδθ λζκτορα (ΠΔ 407) του Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ. ΚΡΙΣΗ Ε ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 1. Operational Research: An International Journal, Εκδόςεισ Springer. (Scopus) 2. Agricultural Economics Review, (JEL Listed, ECONLIT) 3. Quality Assurance and Safety of Crops & Foods 4. 3 ου Σόμου Επιςτθμονικϊν Εργαςιϊν τθσ Ελλθνικισ Εταιρίασ Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν ςτθ Γεωργία (ΕΠΕΓΕ) 5. International Journal of Applied Management Science (IJAMS) (Εκδόςεισ Interscience) ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΑΝΣΑΛΛΑΓΗ 10/ /1999 Πρόγραμμα Ανταλλαγισ Φοιτθτϊν SOCRATES - ERASMUS. τα πλαίςια του προγράμματοσ αυτοφ ςυμμετείχα ςε αςκιςεισ πρακτικισ εξάςκθςθσ ςτο Facolta di Agraria του Universita degli Studi di Perugia ςτθν Ιταλία. Επιςτθμονικοί Τπεφκυνοι: Β. Μάνοσ Κακθγθτισ - Ciani Adriano ΟΜΙΛΙΕ 1. Παρουςίαςθ του Αγροτικοφ Σομζα του «τρατθγικοφ ςχεδίου ανάπτυξθσ για τισ περιοχζσ του νομοφ Ροδόπθσ», Κομοτθνι Ειςιγθςθ με κζμα «Θ κοινωνία τθσ πλθροφορίασ ςτθν υπθρεςία τθσ παραγωγισ γαλακτοκομικϊν προϊόντων» ςτο παράλλθλο ςυνζδριο του Φεςτιβάλ Ελλθνικοφ Γάλακτοσ και Συριοφ με κζμα «Θ προςταςία τθσ ελλθνικισ παραγωγισ γαλακτοκομικϊν και τυροκομικϊν προϊόντων και θ ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτάσ τουσ ςτθν ελλθνικι και διεκνι αγορά», Ακινα Παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων του ερευνθτικοφ ζργου Ανάπτυξθ και χριςθ χαρτϊν τρωτότθτασ για τθν παρακολοφκθςθ και διαχείριςθ υπόγειων υδάτινων πόρων ςτθν περιοχι Αρχιμιδθ. Περιφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ, Κοηάνθ Ειςιγθςθ με κζμα «agroplan: Εφαρμογι οργάνωςθσ τθσ παραγωγισ γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων και γεωργικϊν περιοχϊν» ςτθν θμερίδα Νζεσ Σεχνολογίεσ και Αειφορικι Αγροτικι Ανάπτυξθ που διοργάνωςε θ ΕΠΕΓΕ. Αριδαία ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΤΝΕΔΡΙΑ ΧΩΡΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ

17 Θεςςαλονίκθ Ακινα Θεςςαλονίκθ Ακινα Θεςςαλονίκθ Βόλοσ 4 ο Πανελλινιο υνζδριο Αγροτικισ Οικονομίασ "Ανταγωνιςτικότθτα και Ολοκλθρωμζνθ Ανάπτυξθ του Αγροτικοφ Σομζα: Οι νζεσ προκλιςεισ για τθν Ελλάδα" ΕΣ.ΑΓΡ.Ο 5 ο Πανελλινιο υνζδριο Αγροτικισ Οικονομίασ "Αναςυγκρότθςθ του Αγροτικοφ Χϊρου" ΕΣ.ΑΓΡ.Ο 6 ο Πανελλινιο υνζδριο Αγροτικισ Οικονομίασ "Αναηθτϊντασ το Αφριο τθσ Ελλθνικισ Γεωργίασ" ΕΣ.ΑΓΡ.Ο 7 ο Πανελλινιο υνζδριο Αγροτικισ Οικονομίασ ΕΣ.ΑΓΡ.Ο Η κοινωνία τθσ υπαίκρου ςε ζνα μεταβαλλόμενο αγροτικό χϊρο 2 ο Διεκνζσ υνζδριο τθσ HAICTA «Information Systems & Innovative Technologies In Agriculture, Food And Environment» 3 ο Διεκνζσ υνζδριο τθσ HAICTA «Information Systems & Innovative Technologies In Agriculture, Food And Environment» ΑΛΛΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 2004 Μζλοσ τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ του 2 ου Διεκνοφσ υνεδρίου τθσ HAICTA με τίτλο «INFORMATION SYSTEMS & INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE, FOOD and ENVIRONMENT» 2007 Μζλοσ τθσ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ του υνεδρίου «Θ προςταςία τθσ ελλθνικισ παραγωγισ γαλακτοκομικϊν και τυροκομικϊν προϊόντων και θ ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτάσ τουσ ςτθν ελλθνικι και διεκνι αγορά» που διοργανϊκθκε ςτα πλαίςια του 1 ου Φεςτιβάλ Ελλθνικοφ Γάλακτοσ και Συριοφ 2008 Μζλοσ τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ του Διεκνοφσ Workshop τθσ HAICTA με τίτλο International Advanced Workshop on Information and Communication Technologies for Sustainable Agri-production and Environment (AWICTSAE 2008) 2008 Μζλοσ τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ του 10 ου Πανελλθνίου υνεδρίου τθσ ΕΣΑΓΡΟ με τίτλο Ανταγωνιςτικότθτα, Περιβάλλον, Ποιότθτα Ηωισ και Αγροτικι Ανάπτυξθ Μζλοσ τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ του 11 ου Πανελλθνίου υνεδρίου τθσ ΕΣΑΓΡΟ Μζλοσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ του «5th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment» (HAICTA 2011) Διεκνοφσ υνεδρίου τθσ HAICTA Πρόεδροσ του Doctoral Consortium, του «5th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and

18 Environment» (HAICTA 2011). ΜΕΛΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ Γεωτεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ (ΓΕΩΣ.Ε.Ε.) Γεωπονικόσ φλλογοσ Μακεδονίασ - Θράκθσ (Γ..Μ-Θ.) Εταιρία Αγροτικισ Οικονομίασ (ΕΣ.ΑΓΡ.Ο) Ελλθνικι Εταιρεία Γεωργικισ Πλθροφορικισ (ΕΠΕΓΕ) European Association of Agricultural Economists (EAAE) International Farm Management Association (IMFA) ΜΕΛΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ Πανελλινια Ομοςπονδία υλλόγων Γεωπόνων (ΠΟΓ) Μζλοσ του Δ.. τθσ ΠΟΓ ( και ςιμερα) Ελλθνικι Εταιρεία Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν ςτθ Γεωργία (ΕΠΕΓΕ B.K.E.) Γενικόσ Γραμματζασ τθσ ΕΠΕΓΕ B.K.E. ( ςιμερα) Μζλοσ του Δ.. τθσ ΕΠΕΓΕ B.K.E. (2003-ςιμερα) Γεωπονικόσ φλλογοσ Μακεδονίασ-Θράκθσ (ΓΜ-Θ) Γενικόσ Γραμματζασ του Γεωπονικοφ υλλόγου Μακεδονίασ Θράκθσ ( ) Μζλοσ του Δ.. του Γεωπονικοφ υλλόγου Μακεδονίασ Θράκθσ ( ςιμερα) Γεωπονικι χολι ΑΠΘ Μζλοσ του Δ.. του Σμιματοσ Γεωπονίασ Α.Π.Θ. ( ) Μζλοσ του Δ.. του Σαμείου Διοικιςεωσ και Διαχειρίςεωσ του Αγροκτιματοσ Α.Π.Θ. ( τακτικό και αναπλθρωματικό) Ζνωςθ Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν και Τποψθφίων Διδακτόρων Α.Π.Θ. Μζλοσ τθσ υγκλιτου του Α.Π.Θ. ωσ εκπρόςωποσ τθσ Ζνωςθσ Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν & Τπ. Διδακτόρων του Α.Π.Θ. ( ) Μζλοσ του Δ.. τθσ Ζνωςθσ Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν και Τποψθφίων Διδακτόρων του Α.Π.Θ. ( ) Πρόεδροσ του υλλόγου Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν και Τπ. Διδακτόρων Γεωπονίασ Α.Π.Θ. ( ) φλλογοσ Φοιτθτϊν Γεωπονικισ χολισ Α.Π.Θ. Πρόεδροσ του υλλόγου Φοιτθτϊν Γεωπονίασ Α.Π.Θ. ( ) Μζλοσ του Δ.. του υλλόγου Φοιτθτϊν Γεωπονίασ Α.Π.Θ. ( ) ΤΠΟΣΡΟΦΙΕ - ΒΡΑΒΕΤΕΙ Βραβείο Επίδοςθσ Ζτουσ (Εργατικι Εςτία) [8,05] Βραβείο Επίδοςθσ Ζτουσ (Εργατικι Εςτία) [8,20] Βραβείο Επίδοςθσ Ζτουσ (Εργατικι Εςτία) [8,40] 1999 Τπότροφοσ για προπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό (ΙΚΤ) *Ιταλία+

19 ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ Αγγλικά - First Certificate in English, University of Cambridge Ιταλικά Καλά ΓΝΩΕΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Δίκτυα Γλϊςςεσ Λειτουργικά υςτιματα Πακζτα Εφαρμογζσ Διαδικτφου Προγράμματα Graphics - Animation τατιςτικι-μακθματικά Τπεφκυνοσ ςυντιρθςθσ και χριςθσ του δικτφου Θ/Τ του Εργαςτθρίου Πλθροφορικισ του Σμιματοσ Γεωπονίασ από το 2000-ςιμερα. GW-Basic, Fortran, HTML, PHP, Java MS-DOS, Windows MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access), MS FrontPage, Dreamweaver, PHP, Java, PHP-Nuke, Flash, Joomla, Mambo MS Publisher Adobe Photoshop, Adobe Photo Deluxe MS PhotoDraw, MS Image Composer, MS Photo Editor, MS GIF Animator SPSS, Lindo, Matlab

20 ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΠΟΥΡΝΑΡΗΣ Γ. ΘΩΜΑΣ Λέκτορας Τομέα Αγροτικής Οικονομίας, Τμήμα Γεωπονίας Σχολή Γεωπονίας Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ ΠΑΣΡΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2012 1 1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Ημερομθνία Γζννθςθσ : 19 Οκτωβρίου 1960 Σόποσ Γζννθςθσ : Πάτρα Οικογενειακι κατάςταςθ : Ζγγαμοσ με ζνα παιδί Διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΤΜΟ: ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΣΑΚΑ ΟΝΟΜΑ: ΠΑΡΑΚΕΤΗ (ΒΟΤΛΑ) ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ: ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΟΝΟΜΑ ΜΘΣΡΟ: ΔΕΠΟΙΝΑ ΕΣΟΓΕΝΝΘΕΩ: 1951 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ: Παντρεμζνθ με τον ΔΘΜΘΣΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. τοιχεία επικοινωνίασ. πουδζσ. Τποτροφίεσ Διακρίςεισ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. τοιχεία επικοινωνίασ. πουδζσ. Τποτροφίεσ Διακρίςεισ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ τοιχεία επικοινωνίασ Ημερομθνία γζννθςθσ: 16 Μαΐου 1979 Τπθκοότθτα: Ελλθνικι Οικογενειακι Κατάςταςθ: Ζγγαμθ Ε-mail:al_sintori@agreri.gr, al_sintori@yahoo.gr Σθλζφωνο: 210-6442164, 6946319317

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ : Αρτζμιδοσ 119, Παλαιό Φάλθρο 175 62, Ακινα ΣΗΛΕΦΩΝΟ : 210 9837940, Fax : 210 9843624, e-mail : n.charito@cryologic.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ιωάννη. ιεύθυνση κατοικίας: ηµητρακοπούλου 10 Φάρσαλα Έγγαµος, πατέρας δύο (2) παιδιών. Τηλέφωνα: 6984143143, 2491022594

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 1 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ), Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Ιωάννθσ Φερμαντηισ Γεν. Γραμματεία Αγροτικισ Πολιτικισ και Διεκνϊν Σχζςεων New LIFE in AgroEnvironment Electra Palace Athens 1 θ Ιουνίου 2012 Περίλθψθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ιευθυντής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥ, Καθηγητής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ

τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ Δεκζμβριοσ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Επιςκόπθςθ παρουςίαςθσ Η ιδέα Το Έπγο Η ςλοποίηζη Τα αποηελέζμαηα Τα ζςμπεπάζμαηα 2 Τα ιδιαίηεπα ηοπικά σαπακηηπιζηικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Μάθημα 2Θ369 Χειμερινό εξάμθνο 2009-2010 ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Νίκοσ Κομνθνόσ, Κακθγθτισ ΑΠΘ Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΧΟΙΡΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΒΑΣΩΝ ΑΙΓΩΝ Αποτελζςματα Ερευνϊν Ηωικοφ Κεφαλαίου: Ζτοσ 2015 Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ Γραφείο Περιφερειάρχθ Σαχ. Δ/νςθ Σθλζφωνο : Κουμουνδοφρου Παπαναςταςίου, Διοικθτιριο, 411 10 ΛΑΡΙΑ : 2413 506 552/553 ΠΡΟ: Λάριςα, 17-11-2015 α.π.: 2854 Ωσ Πίνακασ Αποδεκτϊν ΚΟΙΝ: Ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ 2007-2013 Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εργαςιών. «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών»

Πρόγραμμα Εργαςιών. «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Πρόγραμμα Εργαςιών «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2013, Ξενοδοχείο Divani Caravel 8:30-9:00 Εγγραφζσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατρώνυμο : ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ E-mail: pmanol@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Πολυτεχνείο Κρήτης Τίτλος Πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΔΑΙΚΩΝ ΠΤΡΚΑΓΙΩΝ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΔΑΙΚΩΝ ΠΤΡΚΑΓΙΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΔΑΙΚΩΝ ΠΤΡΚΑΓΙΩΝ ΙΣΟΡΙΚΟ Στθν 8θ Συνάντθςθ των αρμοδίων Υπουργών των κρατών μελών τθσ Ανοικτισ Μερικισ Συμφωνίασ (ΑΜΣ) του Συμβουλίου τθσ Ευρώπθσ (ΣτΕ) για τθν Αντιμετώπιςθ Μεγάλων Καταςτροφών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) 22/10/2015 ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΓΕΝΙΚΑ Σο τμιμα μετά τισ μεγάλεσ αλλαγζσ που επζφερε το ςχζδιο Ακθνά άρχιςε να προςαρμόηεται ςτισ αλλαγζσ αυτζσ. Σα αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΟΤΔΕ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ ΣΟΜΕΙ ΕΙΔΙΚΕΤΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΟΤΔΕ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ ΣΟΜΕΙ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΕΠΩΝΤΜΟ ΠΛΑΣΤΚΩΣΑ ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΗΜΕΡΟΜ. ΓΕΝΝΗΗ 20-5-1954 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΕΠIKOΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Σ.Ε.Ι. ΤΜΒΟΤΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΠΟΤΔΕ Πτυχίο Οικονομικών Επιςτημών του Αριςτοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

«Το επάγγελμα του εγκληματολόγου ςήμερα: περιεχόμενο, προκλήςεισ και προοπτικζσ»

«Το επάγγελμα του εγκληματολόγου ςήμερα: περιεχόμενο, προκλήςεισ και προοπτικζσ» Σο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών του Παντείου Πανεπιςτθμίου «Η φγχρονθ Εγκλθματικότθτα και θ Αντιμετώπιςι τθσ» και Ο φλλογοσ Ελλινων Εγκλθματολόγων Παντείου Πανεπιςτθμίου διοργανώνουν Διεκνζσ υνζδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 13-10-2015 ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων

EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων Απολογιζηική εκδήλωζη ΔΑΣΤΑ Πανεπιζηήμιο Ιωαννίνων 1 Φεβρουαρίου 2012 Ελζνθ Κερκεντηζ Υπεφκυνθ Κόμβου EURAXESS Παν/μίου Ιωαννίνων Μάμασ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ Ππόζκληζη Αγαπθτοί υνάδελφοι και Φίλοι, Η Ελλθνικι Εταιρεία Μελζτθσ ΔΕΠΤ (ΕΕΜ ΔΕΠΤ) ςασ προςκαλεί ςτο 1ο Πανελλήνιο Διεπιςτημονικό υνζδριο για τη Διαταραχή Ελλειμματικήσ Προςοχήσ Τπερκινητικότητασ «Aπό

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε Τει: +302810-393724 +306972-003446 E-mail: marina@csd.uoc.gr ΠΟΤΔΕ Διδακηοπικό Δίπλωμα ζηην Επιζηήμη

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

«Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ»

«Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ» ΗΜΕΡΙΔΑ «Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ» Πζμπτθ 27 Μαρτίου 2014, 09:00 πμ- 18:00 μμ Συνεδριακό Κζντρο ΤΕΙ Ακινασ Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και εγγραφζσ ςτα γραφεία τθσ ΜΟΚΕ που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΣΖΑΝΝΟΝΕ-ΣΖΩΡΣΖΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ

ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΣΖΑΝΝΟΝΕ-ΣΖΩΡΣΖΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΣΖΑΝΝΟΝΕ-ΣΖΩΡΣΖΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΟΤΔΕ 1979: DEA*, D.ETUDES APPROFONDIES SOCIO-LINGUISTIQUE, UNIV. TOULOUSE LE MIRAIL - FRANCE. 1978: DEA*, D.ETUDES

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνζδριο Δυτικής Ελλάδας για την προγραμματική περίοδο 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χριςθσ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΚΛΗΗ. Σίτλοσ: Συναλλακτικό Σφςτθμα Υποςτιριξθσ Λιψθσ Περιβαλλοντικϊν Αποφάςεων (Transactional Environmental Support System - TESS)

Η ΠΡΟΚΛΗΗ. Σίτλοσ: Συναλλακτικό Σφςτθμα Υποςτιριξθσ Λιψθσ Περιβαλλοντικϊν Αποφάςεων (Transactional Environmental Support System - TESS) ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΣΙΑ Σίτλοσ: Συναλλακτικό Σφςτθμα Υποςτιριξθσ Λιψθσ Περιβαλλοντικϊν Αποφάςεων (Transactional Environmental Support System - TESS) Χρηματοδοτικό εργαλείο: Συνεργατικό ερευνθτικό ζργο του 7 ου Προγράμματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Τι είναι η Διδακτική τησ Πληροφορικήσ; Η μελζτθ, ο προβλθματιςμόσ, και θ εξάςκθςθ τθσ μετάδοςθσ γνϊςθσ ςτα γνωςτικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος με 2 τέκνα Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα. Σύντομα βιογραφικά ομιλητών

Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα. Σύντομα βιογραφικά ομιλητών ΕΝΩΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα Οργάνωςθ από τθ Γενικι Γραμματεία Μζςων Ενθμζρωςθσ - Γενικι Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Βασίλη Δ. Μάνου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Βασίλη Δ. Μάνου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Βασίλη Δ. Μάνου Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο : Μάνος Βασίλης Επάγγελμα : Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Διεύθυνση κατοικίας : Καρακάση 9, 54 248 Θεσσαλονίκη, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΣΠΟΥ ΕΣ 2010 σήμερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΣΠΟΥ ΕΣ 2010 σήμερα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΠΛΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πατρώνυμο Ιωάννης Μητρώνυμο Θεοδώρα Ημερομηνία και τόπος γέννησης 24/6/1985, Κοζάνη ιεύθυνση κατοικίας A. Συμεωνίδη 10, Τ.Κ. 54

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Α. Αϊναλής 1, Ι. Μελιάδης 2, Π. Πλατής 3 και Κ. Τσιουβάρας 4 1 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δρ. Όλγα Κακαλιάγκου Εκνικόσ Συντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ρρογράμματοσ Ρροϊςταμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager 1. Intro to ecommerce Μάκετε ςε αυτι τθν ενότθτα τισ βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ του ecommerce και αποκτιςτε τισ βαςικζσ γνϊςεισ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγζσ ςτα Κεντρικά Γραφεία Λεμεςοφ

Προαγωγζσ ςτα Κεντρικά Γραφεία Λεμεςοφ Δικηγόροι &Νομικοί Σύμβουλοι Προαγωγζσ και Νζα Στελζχθ ςτα Γραφεία Λεμεςοφ, Λευκωςίασ και Πάφου Στα πλαίςια τθσ ςυνεχοφσ ανάπτυξθσ και επζνδυςθσ ςτο ανκρϊπινο δυναμικό μασ, βριςκόμαςτε ςτθν ευχάριςτθ κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Δρ. Ψύχας Ηρακλής - Δημήτριος

Βιογραφικό σημείωμα Δρ. Ψύχας Ηρακλής - Δημήτριος Βιογραφικό σημείωμα Δρ. Ψύχας Ηρακλής - Δημήτριος Βιογραφικό Σημείωμα Δρ. Ψύχας Ηρακλής - Δημήτριος Σελίδα 1 Προσωπικές Πληροφορίες Επώνυμο: Ψύχας Όνομα: Ηρακλής - Δημήτριος Έτος γεννήσεως: 1987 Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014.

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Δακορϊνιασ Εμμανουιλ του Ιωάννου (Εκαβίτθσ) Γεννικθκε ςτο Ημεροβίγλι Εργάηεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Πϊσ θ ΚΑΠ κα αντιμετωπίςει τισ προκλιςεισ;

Πϊσ θ ΚΑΠ κα αντιμετωπίςει τισ προκλιςεισ; Πϊσ θ ΚΑΠ κα αντιμετωπίςει τισ προκλιςεισ; Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ Η ΚΑΠ προσ το 2020 Προκλιςεισ Οικονομικζσ Ευρϊπθ 2020 3 τόχοι Πολιτικισ Βιϊςιμθ παραγωγι τροφίμων ςυμβολι ςτο γεωργικό ειςόδθμα και μείωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι Δρ. Χάϊδω Δριτσάκη

Ποσοτικές Μέθοδοι Δρ. Χάϊδω Δριτσάκη Ποσοτικές Μέθοδοι Δρ. Χάϊδω Δριτσάκη MSc Τραπεζική & Χρηματοοικονομική Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Western Macedonia University of Applied Sciences Κοίλα Κοζάνης 50100 Kozani GR

Διαβάστε περισσότερα