User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης. Refrigerator - Freezer. Ψυγείο - Καταψύκτης INVMS85A. English/Ελληνικά/ Română

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης. Refrigerator - Freezer. Ψυγείο - Καταψύκτης INVMS85A. English/Ελληνικά/ Română"

Transcript

1 INVMS85A Refrigerator - Freezer User s Manual Ψυγείο - Καταψύκτης Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ψυγείο - καταψύκτη της INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της μονάδας. παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για αναφορά στο μέλλον. Thank you for choosing INVENTOR refrigerator-freezer. For correct use of this unit, please read this manual carefully and keep it for future reference. English/Ελληνικά/ Română

2 Caution: The appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. General This type of refrigerator is widely used in places such as hotels,offices, student dormitories and houses. It is mostly suitable for refrigerating and preserving foods such as fruits and beverage. It enjoys the advantages of small size, Lightweight, Low electric consumption and easy use. Chief Technical Data 1

3 Instructions for Installation 1.Do not tilt the refrigerator for more than 45 0 form upright during moving it. And do not apply force on any part such as condenser and door to prevent the refrigerator from deforming, or else it will influence its performance. 2.Let the refrigerator have enough space to work well. 3.Don t install it in high temperature of humidity place so as to avoid being damaged, dampened and rusted. Cautions for Safety 1.Before the refrigerator is plugged in check in the electric voltage to be used fit is the same as the rated voltage. The power plug should have its independent socket, adapter may cause the socket overheat. 2.Don t store inflammable materials such as ether, benzine, LP gas and glue etc in the refrigerator. 3.Don t splash water on the refrigerator, it may arouse malfunction or electric shock. 4.When gas leaks from its container. Don t pull the plug out or in. it may arose sparks and fire calamities. 5. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. 6. WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction. 7. WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended 2

4 by the manufacturer. 8. WARNING: Do not damage the refrigerant circuit. 9. WARNING: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer. 10. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety 11. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 12. The appliance used flammable refrigerant, the installation, handling and servicing shall be in accordance with national regulations. 13. The appliance used flammable blowing gas, the disposal shall be in accordance with national regulations. 14. Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance. 15. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments; catering and similar non-retail applications 3

5 Instructions for Use 1.When operating the refrigerator for the first time, run it without loading any food until it autos tops at the desired temperature. Usually it takes 2 or 3hours,then set the thermostatic dial at the setting desired and put foods in the refrigerator. 2.The temperature of the refrigerator can be adjusted by turning the thermostatic dial. A medium setting of the thermostatic dial is the most suitable for general operation. Set the thermostat at 6 position only when ice cubes are made or frozen food are stored in the freezing compartment. 3.Defrost the freezing compartment whenever the layer of frost on the surface of the evaporator reaches 3 or 4 mm. When defrosting remove all food and ice cube tray and set the thermostat at OFF position. Put the drip tray under the evaporator to collect melted water. After the frost has melted, discard the melted water and dry up the interior of refrigerator. The refrigerator can then be restarted by turning its thermostat to the desired setting. 4.Instruction for making and removing pieces of ice cube. Fill water into the ice making case below the graduated line, put it into the freezing compartment, and then set the thermostat at 6 position. It takes about 2 or 3 hours to make ice cubes. Pieces of ice cube can be removed by twisting the ice making case. Don t cut up and down, otherwise it may be broken. Energy Saving The combination of shelves that result in the most efficient use of energy for the appliance 1. Keep the shelves in the initial positions 4

6 2. Make sure the air circulation unimpeded when put the food on the shelves How to minimise the energy consumption of houaehold refrigerating appliance in the use-phase 1. Defrost regularization. 2. DO NOT open the door frequently. 3. DO NOT put hot food into refrigerator immediately. 4. Even place the food in refrigerator. Cautions for Use 1.The more foods tuff put in or the more and the longer for once the door is opened, the more it needs electric consumption, which even leads malfunction. 2.Better not to place the objects which are too heavy,pointed or corrosion on table board. 3.Re-plugging in the power plug at the interval of over ten minutes. 4.Open the door as less as possible during power-cut. 5.When defrosting, never use any sharp or metallic objects to remove the frost on the surface of the evaporator as it will damage the evaporator. 6.Don t touch foods and containers in the freezing compartment with your wet hands so as to prevent from being frostbitten. Maintenance 1.While cleaning the refrigerator. pull out the electric power plug, rub carefully with a piece of cloth soaked with natural cleanser then wipe with clean water. The abrasive cleaning power, alkali cleansers, chemical cloth, thinner, alcohol, acid petroleum product 5

7 and hot water are not suitable for cleaning the refrigerator, they may damage the painting cover and plastics. 2.The door gasket is dirty and fogged easily, so clean it frequently. 3.If the refrigerator is out of use for a long time, please pull out the plug, clean and dry the freezing compartment then close the door tightly. The following cases are not malfunction 1.A flowing water sound: Flowing water sound will be heard under normal operation. 2.Outside condensation: Outside condensation is normal in high humidity condition. You may just wipe it up yourself. 3.It takes some times for the temperature of the refrigerator compartments to become cold after the refrigerator starts to operate: If the temperature of the two compartments is higher while the refrigerator is operating, it takes some times for the temperature of the two compartments to become cold. If the environmental temperature is higher, it takes a long time to make the compartments to become cold. 4.The surface of the compressor becomes hot: The surface of the compressor may become hot under normal operation. Don t touch it with hands. Methods of inspecting malfunction If any case of malfunction happens, please inspect and dispel it according to the methods shown in the following table. case Not Inspection Is there no electric current? 6

8 refrigerating Not efficient Food frozen in the refrigerator Compartment Noises Compressor Cannot stop automatically Is the voltage normal or not? Has the socket fused? Has the plug been put in effectively? Is the thermostatic dial set to the correct position? Is there any suitable clearance surrounding the refrigerator? Has the door been opened too frequently or too long? Is the refrigerator exposed to sunlight directly or placed near some heating devices. Are there too much food inside? Or are too hot? Is the thermostatic dial set to the correct position? Have the foods stuff been put too crowded? Is the refrigerator installed firmly? Has the refrigerator been struck by some other objects? Are the foods stored too much at one setting? Are the doors opened too frequently or too long? If the above methods are not yet effective, please contact with the maintenance service department for help without any delay. 7

9 Correct Disposal of this product This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling. 8

10 Προσοχή: Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από μικρά παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες χωρίς επίβλεψη. Τα μικρά παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με τη μονάδα. Γενικές οδηγίες: Αυτός ο τύπος καταψύκτη χρησιμοποιείται σε μέρη όπως ξενοδοχεία, γραφεία, φοιτητικές εστίες και σπίτια. Είναι κατάλληλο κυρίως για τη ψύξη και συντήρηση τροφίμων όπως φρούτα και λαχανικά. Έχει μικρό μέγεθος, είναι ελαφρύ, χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας και εύκολο στη χρήση. 1

11 Οδηγίες για την εγκατάσταση 1. Κατά τη μεταφορά μην γέρνετε το ψυγείο πάνω από 45 μοίρες και μην εφαρμόζετε πολύ δύναμη σε κανένα μέρος όπως στον συμπυκνωτή και την πόρτα για την αποφυγή παραμορφώσεων και για να μην επηρεαστεί η απόδοσή του. 2. Αφήστε αρκετό χώρο γύρο από το ψυγείο ώστε να λειτουργεί ομαλά. 3. Μην το τοποθετείτε σε μέρη με υψηλή θερμοκρασία ή υγρασία για την αποφυγή φθοράς. Οδηγίες Ασφαλείας 1. Πριν συνδέσετε το ψυγείο στην παροχή ρεύματος, βεβαιωθείτε πως η τάση του ρεύματος συμφωνεί με την αναγραφόμενη. Το καλώδιο τροφοδοσίας θα πρέπει να συνδέεται σε ξεχωριστή πρίζα. 2. Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα υλικά, όπως βενζίνη, κόλλα, υγραέριο κλπ μέσα στο ψυγείο. 3. Μην ρίχνετε νερό στο ψυγείο, μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία ή ηλεκτροπληξία. 4. Σε περίπτωση διαρροής αερίου, μην τοποθετείτε ή αφαιρείτε το φις από την πρίζα. Μπορεί να προκληθούν σπίθες και πυρκαγιά. 5. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι φθαρμένο θα πρέπει να αντικατασταθεί είτε από τον κατασκευστή είτε από εξειδικευμένο προσωπικό για την αποφυγή τραυματισμών. 6. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε πως υπάρχει επαρκής αερισμός του χώρου και δεν υπάρχουν εμπόδια γύρω από το ψυγείο. 7. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για την απόψυξη εκτός από αυτά που ορίζει ο κατασκευαστής. 2

12 8. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην προκαλείτε φθορές στο ψυκτικό κύκλωμα. 9. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές εντός του θαλάμου αποθηκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός αν είναι εντός των προδιαγραφών του κατασκευαστή. 10. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με ειδικές ανάγκες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν επιβλέπονται και καθοδηγούνται από άτομα υπέυθυνα για την ασφάλειά τους. 11. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με τη μονάδα. 12. Η μονάδα περιέχει εύφλεκτο ψυκτικό υγρό. Η εγκατάσταση και η συντήρηση ή επισκευή πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς. 13. Αυτή η συσκευή περιέχει εύφλεκτα αέρια. Η απόρριψή της θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς. 14. Μην αποθηκεύετε εκρηκτικά υλικά όπως αερολύματα που βρίσκονται σε δοχεία υπό πίεση. 15. Αυτή η συσκευή είναι για οικιακή χρήση ή για παρόμοιες εφαρμογές όπως: - σε χώρους κουζίνας προσωπικού καταστημάτων, γραφεία και άλλους εργασιακούς χώρους - σε εξοχικά, σε ξενοδοχεία και άλλους τύπους διαμονής - σε χώρους τροφοδοσίας 3

13 Οδηγίες για τη χρήση 1. Κατά την πρώτη λειτουργία του ψυγείου, λειτουργήστε το χωρίς να έχετε τοποθετήσει τρόφιμα μέχρι να σταματήσει αυτόματα στην επιθυμητή θερμοκρασία. Συνήθως χρειάζεται 2 με 3 ώρες. Έπειτα μπορείτε να τοποθετήσετε τρόφιμα και να επιλέξετε την επιθυμητή θέση του θερμοστάτη. 2. Η θερμοκρασία του ψυγείου μπορεί να ρυθμιστεί μέσω του θερμοστάτη. Γενικά η καταληλλότερη ρύθμιση του θερμοστάτη είναι η μεσαία. Θέστε τον θερμοστάτη στην επιλογή 6 μόνο για παγάκια ή όταν αποθηκέυονται στον καταψύκτη κατεψυγμένα προϊόντα. 3. Να κάνετε απόψυξη όταν ο πάγος που έχει σχηματιστεί στον καταψύκτη έχει πάχος 3-4mm. Κατά την απόψυξη αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα και τα παγάκια και θέστε τον θερμοστάτξ σε θέση OFF. Τοποθετήστε τη λεκάνη συλλογής συμπυκνωμάτων κάτω από τον εξατμιστή για την συλλογή του νερού Μόλις λιώσει ο πάγος, αδειάστε το νερό και αφήστε το εσωτερικό του ψυγελιου να στεγνώσει. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία μπορείτε να επανεκκινήσετε το ψυγείο θέτοντας τον θερμοστάτη στην επιθυμητή επιλογή. 4. Οδηγίες για φτιάξετε παγάκια. Πληρώστε με νερό την παγοθήκη μέχρι την γραμμή διαβάθμισης, τοποθετήστε την στην κατάψυξη και θέστε τον θερμοστάτη στην επιλογή 6. Χρειάζονται 2 με 3 ώρες περίπου για να σχηματιστούν τα παγάκια. Μπορείτε να αφαιρέστε τα παγάκια απλά γυρνώντας την παγοθήκη. Εξοικονόμηση Ενέργειας Η θέση των ραφιών και η χρήση τους συνεισφέρουν στην αποδοτικότερη λειτουργία του ψυγείου 1. Βεβαιωθείτε πως τα ράφια βρίσκονται στην αρχική τους θέση. 4

14 2. Βεβαιωθείτε πως η κυκλοφορία του αέρα δεν παρεμποδίζεται από τρόφιμα που βρίσκονται πάνω στα ράφια. Πως να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας του ψυγείου σας. 1. Να κάνετε απόψυξη σε τακτικά χρονικά διαστήματα. 2. Μην ανοίγετε συχνά την πόρτα. 3. Μην τοποθετείτε ζεστά τρόφιμα στον θάλαμο του ψυγείου. 4. Να ισοκατανέμετε τα τρόφιμα που τοποθετείτε στο ψυγείο. Οδηγίες ασφαλείας για τη χρήση 1. Όταν τοποθετείτε πολλά τρόφιμα στο ψυγείο ή αν ανοίγετε πολλές φορές την πόρτα ή αν αφήνετε την πόρτα ανοιχτή για αρκετή ώρα, καταναλώνεται περισσότερη ενέργεια και μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία. 2. Μην τοποθετείτε στον πάτο του ψυγείου αντικείμενα που είναι βαριά, μυτερά ή διαβρωτικά. 3. Εάν έχετε αποσυνδέσει το ψυγείο από την παροχή ρεύματος μπορείτε να το επανασυνδέσετε μετά από τουλάχιστον 10 λεπτα. 4. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος να μην ανοίγετε συχνά την πόρτα του ψυγείου. 5. Κατά την απόψυξη μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή μεταλλικά αντικείμενα για να αφαιρέσετε το πάγο, μπορεί να προκληθεί φθορά. 6. Μην αγγίζετε τα τρόφιμα και τα δοχεία που βρίσκονται στην κατάψυξη με βρεγμένα χέρια, υπάρχει κίνδυνος κρυοπαγήματος. Συντήρηση 1. Κατά τον καθαρισμό του ψυγείου, αφαιρέστε το φις από την πρίζα, καθαρίστε με ένα μαλακό πανί και ουδέτερο απορρυπαντικό και έπειτα με καθαρό νερό. Η χρήση σκληρών απορρυπαντικών αλκαλικών διαλυμάτων, χημικά επεξεργασμένων υφασμάτων οινοπνεύματος, παραγώγων 5

15 παραγώγων πετρελαίου και καυτού νερού δεν είναι κατάλληλη για τον καθαρισμό του ψυγείου. Μπορεί να προκληθεί φθορά στο χρώμα και στα πλαστικά μέρη. 2. Τα παρεμβύσματα στεγανοποίησης της πόρτας χρειάζονται συχνό καθαρισμό. 3. Εάν δεν θα χρησιμοποιήσετε το ψυγείο για αρκετό χρονικό διάστημα, αφαιρέστε το φις από την πρίζα, καθαρίστε και αερίστε το θάλαμο του ψυγείου και έπειτα κλείστε την πόρτα. Τα παρακάτω συμπτώματα δεν αποτελούν δυσλειτουργία 1. Ήχος νερού που ρέει Αυτός ο ήχος ακούγεται κατά την ομαλή λειτουργία. 2. Εμφάνιση συμπυκνωμάτων στο εξωτερικό του ψυγείου: Όταν η υγρασία είναι υψηλή, είναι φυσιολογικό να εμφανίζονται συμπυκνώματα. Απλά καθαρίστε με ένα πανί. 3. Κατά την εκκίνηση της λειτουργίας του ψυγείου χρειάζεται κάποιος χρόνος για να κρυώσου οι θάλαμοι: Εάν οι θερμοκρασία στους θαλάμους είναι υψηλή, χρειάζεται κάποιος χρόνος για να κρυώσουν. Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή, τότε χρειάζεται αρκετός χρόνος για να κρυώσουν οι θάλαμοι. 4. Ο συμπιεστής ζεσταίνεται: Κατά τη λειτουργία η επιφάνεια του συμπιεστή θα ζεσταθεί. Μην ακουμπάτε τον συμπιεστή με γυμνά χέρια. Μέθοδοι ελέγχου δυσλειτουργιών Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, κάνετε τους απαραίτητους ελέγχους σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Δυσλειτουργία Το ψυγείο δεν λειτουργεί 6 Έλεγχος Ελέγξτε αν υπάρχει παροχή ρεύματος

16 Ελέγξτε αν η τάση είναι ομαλή Ελέγξτε μήπως έχει ενεργοποιηθεί η ασφάλεια Ελέγξτε αν έχει τοποθετηθεί σωστά το φις στην πρίζα Δεν υπάρχει απόδοση Μέσα στον θάλαμο υπάρχουν τρόφιμα που έχουν παγώσει Θόρυβοι Ο συμπιεστής λειτουργεί συνεχώς Ελέγξτε αν ο θερμοστάτης είναι στην σωστή θέση. Ελέγξτε ότι υπάρχει κατάλληλος ελέυθερος χώρος γύρω από το ψυγείο. Ελέγξτε αν η πόρτα έχει παραμείνει ανοιχτή για αρκετή ώρα ή μήπως έχει ανοιχτεί πολλές φορές. Ελέγξτε αν υπάρχουν πηγές θερμότητας κοντά στο ψυγείο ή αν είναι εκτεθειμένο στην ηλιακή ακτινοβολία. Ελέγξτε αν υπάρχει υπερβολική ποσότητα τροφίμων ή αν έχουν τοποθετηθεί ζεστά τρόφιμα. Ελέγξτε αν ο θερμοστάτης είναι κατάλληλα ρυθμισμένος. Ελέγξτε αν υπάρχει υπερβολική ποσότητα τροφίμων. Ελέγξτε αν το ψυγείο έχει τοποθετηθεί σωστά. Ελέγξτε αν υπάρχουν εμπόδια γύρω από το ψυγείο. Ελέγξτε αν υπάρχει υπερβολική ποσότητα τροφίμων στο ψυγείο. Ελέγξτε αν η πόρτα έχει παραμείνει ανοιχτή για αρκετή ώρα ή αν έχετε ανοίξει την πόρτα πολλές φορές. Εάν το πρόβλημα παραμείνει, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας. 7

17 Σωστή απόρριψη του συγκεκριμένου προϊόντος Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει πως αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα αστικά λύματα. Για την προστασία του περιβάλλοντος και την ανθρώπινη υγεία, να ανακυκλώνετε αυτά τα προϊόντα. Για περισσότερες πληροφορίες σε ότι αφορά την ανακύκλωση μπορείτε να απευθυνθείτε σε ειδικούς οργανισμούς ή επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας. Έχουν τη δυνατότητα να παραλάβουν αυτό το προϊόν προς ανακύκλωση. 8

18 Atenție: Aparatul nu este destinat utilizării de către copii mici sau persoane infirme fără supraveghere. Copiii trebuie supravegheați pentru a ne asigura că nu se joacă cu aparatul. General Acest tip de frigider este utilizat pe scară largă în locuri cum ar fi hoteluri, birouri, cămine studențești și case. Este adecvat pentru refrigerarea și conservarea alimentelor, cum ar fi fructe și băuturi. Se bucură de dimensiuni mici, consum electric mic, greustate redusă și o utilizare ușoară Date tehnice 1

19 Instrucțiuni de instalare 1. Nu înclinați frigiderul mai mult de 450 în timpul manipulării. Nu apăsați sau presați oricare parte precum condensatorul sau ușa, pentru a evita deformarea acestora, lucru care ar influența performanța frigiderului. 2. Asigurați=va ca frigiderul are spațiu de funcționare de jur împrejur 3. Nu amplasați frigiderul în spații cu o temperatură ridicată sau cu o umezeală mare pentru a evita defectarea sau ruginirea acestuia. Măsuri de Precauție 1. Înainte sa conectați frigiderul la priză, asigurați-vă că aveți aceeași tensiune electrică ca cea indicată în manualul frigiderului. Cablul de alimentare trebuie conectat intr-o priză independentă, fără alte stechere care ar putea cauza un scurt circuit prin supra-încălzire 2. Nu depozitați materiale inflamabile, cum ar fi eter, benzină, gaz etc, în frigider. 3. Nu scăpați apă pe frigider, se poate defecta sau poate cauza un șoc electric. 4. Când apar scurgeri de gaze inflamabile nu deconectați de la priză. Acest lucru poate genera scântei si declanșeaza un incendiu. 5. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul de service sau de o persoană calificată, pentru a evita un pericol 6. ATENȚIE: Păstrați o ventilare bună a frigiderului, fără alte obstacole 7. ATENȚIE: Nu folosiți dispozitive mecanice sau alte mijloace pentru a accelera procesul de dezghețare, altele decât cele recomandate de către producător 2

20 8. ATENȚIE: Nu deteriorați circuitul frigorific 9. ATENȚIE: Nu utilizați aparate electrice în interiorul compartimentelor de depozitare a alimentelor, cu excepția cazului în care sunt de tipul celor recomandate de către producător 10. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice reduse, senzoriale sau mentale, sau lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate și instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor 11. Copiii trebuie supravegheați pentru a ne asigura că nu se joacă cu aparatul. 12. Aparatul folosește agent frigorific inflamabil. Instalarea, manipularea și service-ul trebuie să fie în conformitate cu reglementările naționale. 13. Aparatul folosește gaze inflamabile, iar aruncarea aparatului trebuie să fie în conformitate cu reglementările naționale. 14. Nu depozitați substanțe explozive, cum ar fi bidoane de aerosoli cu un propulsor inflamabil în acest aparat. 15. Acest aparat este destinat pentru a fi utilizat în gospodărie și aplicații similare, cum ar fi: - Zone de bucătărie în magazine, birouri și alte medii de lucru; - Ferme, în hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial; - Pensiuni - Catering și aplicații similare non-retail 3

21 Instrucțiuni de folosire 1. Când porniți frigiderul pentru prima dată, nu introduceți alimente în el până nu ajunge la temperature dorită. În mod normal, îi trebuie 2,3 ore după care setați termostatul și introduceți alimentele în frigider 2. Temperatura din interiorul frigiderului poate fi reglată cu ajutorul termostatului. O setare medie a termostatului este cea mai indicată operațiune 3. Decongelați compartimentul de congelare de fiecare dată când stratul de gheță pe suprafața evaporatorului atinge 3 sau 4 mm. Când dezghețați frigiderul, scoateți toate produsele alimentare din el și setați termostatul la poziția "OFF". Puneți tava de scurgere în vaporizator pentru a colecta apa topită. După ce gheața s-a topit, aruncați apa scursă în tavă și uscați interiorul frigiderului. Frigiderul poate fi repornit prin rotirea termostat la setarea dorită. 4. Instrucțiuni pentru a face cuburi de gheață. Umplți cu apă tava destinată acesui scop pâna sub linie, se pune în compartimentul de congelare iar apoi setați termostatul la poziția "6". Este nevoie de aproximativ 2 sau 3 ore pentru a face cuburi de gheata. Bucăți de cub de gheata pot fi scoase prin răsucirea tăviței. Nu tăiați în sus și în jos, în caz contrar acesta se poate rupe. Economie de energie electrică Combinația de rafturi au ca rezultat utilizarea energetică eficientă a aparatului 1. Pastrați rafturile în poziția inițială 4

22 2. Asigurați-vă că circulația aerului nu este împiedicată atunci când ați pus mâncarea pe rafturi Cum să minimalizați consumul de energie al aparatelor frigorifice de uz casnic în faza de utilizare: 1. Dezghețați periodic frigiderul 2. Nu deschideți ușa frigiderului prea des 3. Nu puneți mâncarea caldă în firgider 4. Așezați cu grija mâncarea în frigider Măsuri de precauție 1. Cu cât puneți mai multe alimente în frigider sau cu cât țineți mai mult ușa deschisă cu atât consumul electric este mai mare și uneori poate duce chiar la defecțiuni ale frigiderului. 2. Nu introduceți în frigider obiecte prea grele, ascuțite sau ruginite 3. Reconectați frigiderul la un interval de 10 minute. 4. În timpul unei pene de curent, deschideți usa figiderului de cât mai puține ori 5. Când dezghețați frigiderul, nu folosiți niciodată obiecte ascuțite sau metalice pentru a îndepărta gheața de pe suprafața vaporizatorului pentru a evita deteriorarea lui. 6. Nu atingeți alimentele și recipientele în compartimentul de congelare cu mainile ude pentru a preveni degeraturile. Întreținere 1. În timp ce curățați frigiderul, scoateți cablul de alimentare din priză și curățați-l cu atenție cu o cârpă îmbibată intr-un curățător natural după care clătiți cu apă. Pulberea de curatare abrazivă, substanțe alcaline, 5

23 chimice, diluant, alcool, produse petroliere acide sau apa caldă nu sunt potrivite pentru curățarea frigiderului, acestea pot deteriora vopseaua și materiale plastice. 2.Garnitura de la ușa se murdarește des și necesită o curățare frecventă 3. Dacă frigiderul nu este folosit pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să scoateți ștecherul din priză, curațați și uscați compartimentul de congelare apoi închideți bine ușa. Următoarele cazuri nu reprezintă defecțiuni 1. Un sunet de apă care curge: Sunetul apei care curge va fi auzit în funcționarea normală a frigiderului. 2. Condensare la exterior: Condensarea la exterior este normală într-o cameră cu umiditate ridicată. Condesnul se poate șterge ușor cu o cârpă moale. 3. După punerea în funcțiune, uneori durează ca temperatura din interiorul frigiderului sau a congelatorului să scadă. Daca temperatura din cele doua compartimente este ridicată în timp ce frigiderul funcționează, necesită timp pentru ca această temperatură să scadă în cele doua compartimente. Dacă și temperatura exterioară este ridicată, timpul de racire al temperaturii interioare va fi și mai îndelungat. 4. Suprafața compresorului devine fierbinte: Suprafața compresorului poate deveni fierbinte în timpul funcționării normale. Nu-l atinge cu mâinile Metodele de depistare a defecțiunilor În cazul în care se depistează o defecțiune, va rugăm să verificați și să înlăturați cauza conform tabelului de mai jos. Caz Nu ingheață 6 Verificare Nu există alimentare cu electricitate?

24 Voltajul este bun? Siguranța e sărită? Ati conectat bine la priză? Nu are eficiență Este poziționat bine termostatul? Ați lăsat destul spatiu pe lângă frigider pentru aerisire? A fost deschisă ușa în mod frecvent sau pentru un timp îndelungat? Este frigiderul expus direct razelor solare sau lângă o sursă de căldură? Este prea multă mancare înăuntru? Sau prea fierbinte? Mâncarea a înghețat în frigider Este reglat bine termostatul? Este mâncarea pusă prea aglomerată? Zgomote Frigiderul este poziționat bine? Frigiderul se atinge de alte obiecte? Compresorul nu se oprește automat Ați depozitat prea multe alimente în același timp? Ați deschis ușa frecvent sau o perioadă mai lungă de timp? În cazul în care metodele de mai sus nu sunt eficiente, vă rugăm să contactați departamentul service fără nici o întârziere. 7

25 Eliminarea corectă a acestui produs Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibile efecte dăunătoare asupra mediului sau a sănătății umane ca urmare a aruncării necontrolate a deșeurilor, reciclați în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul utilizat, vă rugăm să folosiți sistemele de returnare și colectare sau contactați magazinul de unde a fost achiziționat produsul. Ei pot lua acest produs pentru reciclare în condiții de siguranță a mediului. 8

26

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ Υ Σ Κ I A N P P L Ε Υ Ε C E S INVMS45A. Refrigerator - Freezer

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ Υ Σ Κ I A N P P L Ε Υ Ε C E S INVMS45A. Refrigerator - Freezer Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ INVMS45A P P L Υ Σ Κ I A N Ε Υ Ε C E S Σ Refrigerator - Freezer User s Manual Ψυγείο - Καταψύκτης Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ψυγείο - καταψύκτη

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ Υ Σ Κ I A N P P L Ε Υ Ε C E S INVMS210. Refrigerator.

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ Υ Σ Κ I A N P P L Ε Υ Ε C E S INVMS210. Refrigerator. Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ INVMS210 P P L Υ Σ Κ I A N Ε Υ Ε C E S Σ Refrigerator User s Manual Ψυγείο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ψυγείο - καταψύκτη της INVENTOR. Για

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ Υ Σ Κ I A N P P L Ε Υ Ε C E S INVMS212A. Refrigerator - Freezer

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ Υ Σ Κ I A N P P L Ε Υ Ε C E S INVMS212A. Refrigerator - Freezer Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ INVMS212A P P L Υ Σ Κ I A N Ε Υ Ε C E S Σ Refrigerator - Freezer User s Manual Ψυγείο - Καταψύκτης Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ψυγείο - καταψύκτη

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήστη Η Λ Ε Κ E L E C Τ Ρ Ι Κ T R I C Ε Σ Σ A P P Υ Σ Κ Ε L I A N C E S Υ Ε Σ. Dehumidifier. Αφυγραντήρας DE-MDDF20

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήστη Η Λ Ε Κ E L E C Τ Ρ Ι Κ T R I C Ε Σ Σ A P P Υ Σ Κ Ε L I A N C E S Υ Ε Σ. Dehumidifier. Αφυγραντήρας DE-MDDF20 Η Λ Ε Κ E L E C Τ Ρ Ι Κ T R I C Ε Σ Σ A P P DE-MDDF0 Υ Σ Κ Ε L I A N C E S Υ Ε Σ Dehumidifier User s Manual Αφυγραντήρας Εγχειρίδιο Χρήστη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον αφυγραντήρα της INVENTOR. Για

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήστη Η Λ Ε Κ E L E C Τ Ρ Ι Κ T R I C Ε Σ Σ A P P Υ Σ Κ Ε L I A N C E S Υ Ε Σ. Dehumidifier. Αφυγραντήρας DE-MDDF20

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήστη Η Λ Ε Κ E L E C Τ Ρ Ι Κ T R I C Ε Σ Σ A P P Υ Σ Κ Ε L I A N C E S Υ Ε Σ. Dehumidifier. Αφυγραντήρας DE-MDDF20 Η Λ Ε Κ E L E C Τ Ρ Ι Κ T R I C Ε Σ Σ A P P DE-MDDF0 Υ Σ Κ Ε L I A N C E S Υ Ε Σ Dehumidifier User s Manual Αφυγραντήρας Εγχειρίδιο Χρήστη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον αφυγραντήρα της INVENTOR. Για

Διαβάστε περισσότερα

USER MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MANUALUL UTILIZATORULUI Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ P P L Υ Σ Κ Ε Υ Ε C E S I A N GLASS PANEL HEATER

USER MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MANUALUL UTILIZATORULUI Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ P P L Υ Σ Κ Ε Υ Ε C E S I A N GLASS PANEL HEATER Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ P P L Υ Σ Κ GLASS PANEL HEATER ΓΥΑΛΙΝΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ ÎNCĂLZITOR ELECTRIC CU PANOU STICLĂTERMOREZISTENTĂ I A N Ε Υ Ε C E S Σ Model/ Μοντέλο: G3INV-20DTW 2.000W/1.000W

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RD-16/4A+

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RD-16/4A+ ΜΟΝΟΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RD-16/4A+ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 17ο ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, Κηφισιά, Τηλ.: 210 6203280 Website: www.lozos.gr, e-mail: sales@lozos.gr, Τηλ. Service: 210-620.3838, Fax: 210-620.3279 Διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual REFRIGERATOR. Εγχειρίδιο Χρήστη Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ ΨΥΓΕΙΟ INVMS240A. English/Ελληνικά

User s Manual REFRIGERATOR. Εγχειρίδιο Χρήστη Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ ΨΥΓΕΙΟ INVMS240A. English/Ελληνικά Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ INVMS240A User s Manual REFRIGERATOR Εγχειρίδιο Χρήστη ΨΥΓΕΙΟ Σας ευχαριστούµε για την επιλογή ηλεκτρικών συσκευών INVENTOR. Για την σωστή χρήση της µονάδας συµβουλευτείτε

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήστη. Wall Mounted Unit. Επιτοίχια Μονάδα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήστη. Wall Mounted Unit. Επιτοίχια Μονάδα A2MVI-09 / A2MV-09 A2MVI-12 / A2MV-12 A2MVI-18 / A2MV-18 A2MVI-24 / A2MV-24 P2MVI-09 / P2MV-09 P2MVI-12 / P2MV-12 P2MVI-18 / P2MV-18 P2MVI-24 / P2MV-24 Wall Mounted Unit User s Manual Επιτοίχια Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

DOUBLE DOOR REFRIGERATOR FREEZER - FRIDGE

DOUBLE DOOR REFRIGERATOR FREEZER - FRIDGE DOUBLE DOOR REFRIGERATOR FREEZER - FRIDGE Instruction booklet ΨΥΓΕΙΟ ΔΙΠΟΡΤΟ Οδηγίες Χρήσης W70305DAP Index BEFORE USING THE APPLIANCE... 2 General warnings... 2 Old and out-of-order fridges... 4 Safety

Διαβάστε περισσότερα

TABLE-TOP REFRIGERATOR AND LARDER Instruction booklet. ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΟΡΟΦΗ Οδηγίες Χρήσης UND1011W

TABLE-TOP REFRIGERATOR AND LARDER Instruction booklet. ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΟΡΟΦΗ Οδηγίες Χρήσης UND1011W TABLE-TOP REFRIGERATOR AND LARDER Instruction booklet ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΟΡΟΦΗ Οδηγίες Χρήσης UND1011W Index BEFORE USING THE APPLIANCE... 2 General warnings... 2 Old and out-of-order

Διαβάστε περισσότερα

GETTING STARTED? EASY.

GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. ZRT4400XA EN User manual 1 GR Οδηγίες Χρήσης PT Manual de instrucciones FR Guide d utilisation 17 34 AR كتيب التعليمات 1 Index BEFORE USING THE APPLIANCE... General warnings...

Διαβάστε περισσότερα

DOUBLE DOOR REFRIGERATOR Freezer - Fridge ΨΥΓΕΙΟ ΔΙΠΟΡΤΟ

DOUBLE DOOR REFRIGERATOR Freezer - Fridge ΨΥΓΕΙΟ ΔΙΠΟΡΤΟ DOUBLE DOOR REFRIGERATOR Freezer - Fridge Instruction booklet ΨΥΓΕΙΟ ΔΙΠΟΡΤΟ Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ...2 Οδηγίες ασφαλείας...2 Προειδοποιήσεις ασφαλείας...3 Εγκατάσταση και λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Ελληνικά... 19. Română... 37. Български... 54. Deutsch... 71

English... 2. Ελληνικά... 19. Română... 37. Български... 54. Deutsch... 71 English... 2 Ελληνικά... 19 Română... 37 Български... 54 Deutsch... 71 V 1.16 Table of Contents Trademarks... 3 Introduction... 3 Intended use... 3 Package contents... 4 Technical specifications... 5 Safety

Διαβάστε περισσότερα

EL Οδηγίες Χρήσης 2 Ψυγειοκαταψύκτης RO Manual de utilizare 26 Frigider cu congelator SK Návod na používanie 49 Chladnička s mrazničkou S93820CMX2

EL Οδηγίες Χρήσης 2 Ψυγειοκαταψύκτης RO Manual de utilizare 26 Frigider cu congelator SK Návod na používanie 49 Chladnička s mrazničkou S93820CMX2 EL Οδηγίες Χρήσης 2 Ψυγειοκαταψύκτης RO Manual de utilizare 26 Frigider cu congelator SK Návod na používanie 49 Chladnička s mrazničkou S93820CMX2 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Refrigerator Ψυγείο Hladilnik Hladnjak CN147243GW

Refrigerator Ψυγείο Hladilnik Hladnjak CN147243GW Refrigerator Ψυγείο Hladilnik Hladnjak CN147243GW Please read this user manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been produced in modern plants and checked under the most meticulous

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Wall Mounted Unit. Επιτοίχια Μονάδα. Μοντέλα:

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Wall Mounted Unit. Επιτοίχια Μονάδα. Μοντέλα: Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Μοντέλα: V4MVI-09WFR / V4MV-09 V4MVI-12WFR / V4MV-12 V4MVI-18WFR / V4MV-18 V4MVI-24WFR / V4MV-24 Τ Η Μ Α Τ Α Wall Mounted Unit User s Manual Επιτοίχια Μονάδα Εγχειρίδιο Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

MULTI-PURPOSE TOOL PMFW 280 A2

MULTI-PURPOSE TOOL PMFW 280 A2 MULTI-PURPOSE TOOL PMFW 280 A2 MULTI-PURPOSE TOOL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual Unealtă multifuncţională Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă Traducerea instrucţiunilor

Διαβάστε περισσότερα

SCQH-15 / SCQH-24 Convection & Radiant Heater 2 IN 1 Θερμαντικό Quartz & Θερμοπομπός 2 ΣΕ 1

SCQH-15 / SCQH-24 Convection & Radiant Heater 2 IN 1 Θερμαντικό Quartz & Θερμοπομπός 2 ΣΕ 1 SCQH-15 / SCQH-24 Convection & Radiant Heater 2 IN 1 Θερμαντικό Quartz & Θερμοπομπός 2 ΣΕ 1 European patent No.1367337 GB GR INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ GB ENGLISH... 3 GR EΛΛHNIKA... 8 ENGLISH PLEASE

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Τοστιέρα Sandwich Maker Spicy Red SM-19

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Τοστιέρα Sandwich Maker Spicy Red SM-19 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER INFORMATION: H. BENRUBI & FILS S.A.

Διαβάστε περισσότερα

Ceramic Fan Heater Αερόθερμο με κεραμικές αντιστάσεις

Ceramic Fan Heater Αερόθερμο με κεραμικές αντιστάσεις Ceramic Fan Heater Αερόθερμο με κεραμικές αντιστάσεις Model / Μοντέλο KCF-70 EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EN ENGLISH 3 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ 6 2 ENGLISH Thank you for choosing Kerosun Ceramic Fan

Διαβάστε περισσότερα

IAN 100086. CORDLESS DRILL PABS 18-Li B4. CORDLESS DRILL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual

IAN 100086. CORDLESS DRILL PABS 18-Li B4. CORDLESS DRILL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual CORDLESS DRILL PABS 18-Li B4 CORDLESS DRILL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual АКУМУЛАТОРЕН ПРОБИВЕН ВИНТОВЕРТ Инструкции за обслужване и безопасност Превод на оригиналното

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) Eπαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Rechargeable Handheld Vacuum Cleaner ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax : 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Mica Thermic Compact Heater Θερμοπομπός Mica

Mica Thermic Compact Heater Θερμοπομπός Mica Mica Thermic Compact Heater Θερμοπομπός Mica Models / Μοντέλα KTMC-15 / KTMC-20 EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EN ENGLISH 3 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ 7 2 ENGLISH OWNERS INSTRUCTION MANUAL Congratulations

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΟΥΛΟ CF-100/4A+ CF-150/4A+ CF-200/4A+ CF-300/4A+

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΟΥΛΟ CF-100/4A+ CF-150/4A+ CF-200/4A+ CF-300/4A+ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΟΥΛΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CF-100/4A+ CF-150/4A+ CF-200/4A+ CF-300/4A+ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. 17ο ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

DSA 25020 GB EL ES. User instructions. Οδηγίες χρήστη Instrucciones de uso

DSA 25020 GB EL ES. User instructions. Οδηγίες χρήστη Instrucciones de uso DSA 25020 GB EL ES User instructions Οδηγίες χρήστη Instrucciones de uso WARNING! In order to ensure a normal operation of your refrigerating appliance, which uses a completely environmentally friendly

Διαβάστε περισσότερα

Owner s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης A I R Σ Υ Σ C O N Τ Η Μ D I T Α Τ Α I O N I N G Λ Ι Μ S Y Α Τ Ι S T E Σ Μ Ο M S Υ. Cassette Air conditioning system

Owner s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης A I R Σ Υ Σ C O N Τ Η Μ D I T Α Τ Α I O N I N G Λ Ι Μ S Y Α Τ Ι S T E Σ Μ Ο M S Υ. Cassette Air conditioning system A I R Σ Υ Σ C O N Τ Η Μ D I T Α Τ Α I O N Κ I N G Λ Ι Μ S Y Α Τ Ι S T E Σ Μ Ο M S Υ Owner s Manual Cassette Air conditioning system Εγχειρίδιο Χρήσης Συστηµα κλιµατισµού τύπου κασέτα Thank you for choosing

Διαβάστε περισσότερα

IAN 93498 CORDLESS DRILL PABS 14.4 A1. CORDLESS DRILL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual

IAN 93498 CORDLESS DRILL PABS 14.4 A1. CORDLESS DRILL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual CORDLESS DRILL PABS 14.4 A1 CORDLESS DRILL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual АКУМУЛАТОРНА БОРМАШИНА Инструкции за обслужване и безопасност Превод на оригиналното ръководство

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ELECTRIC COFFEE MAKER Μοντέλο / Model : CM4229 AC230V 50Hz - 800W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

Owner s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Portable Air Conditioner. Φορητό Κλιματιστικό COOL

Owner s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Portable Air Conditioner. Φορητό Κλιματιστικό COOL Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ COOL Τ Η Μ Portable Air Conditioner Owner s Manual Φορητό Κλιματιστικό Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το φορητό κλιματιστικό INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα