ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΛΕΥΩΝ LIONS ΠΟΛΛΑΠΛΟΤΝ ΘΕΜΑ 117 ΕΛΛΑ ΚΤΠΡΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ - ΕΚΔΟΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «LION ΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» ΣΟΤ Π. Θ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΛΕΥΩΝ LIONS ΠΟΛΛΑΠΛΟΤΝ ΘΕΜΑ 117 ΕΛΛΑ ΚΤΠΡΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ - ΕΚΔΟΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «LION ΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» ΣΟΤ Π. Θ."

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΜΟ - ΕΚΔΟΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «LION ΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» ΣΟΤ Π. Θ. 117 Άρθρο 1: ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ Σν πεξηνδηθφ «LION ζηα Διιεληθά», εθδίδεηαη απφ ην Πνιιαπιφ Θέκα 117 Διιάο Κχπξνο θαη απνηειεί επίζεκε έθδνζε ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο ησλ Λεζρψλ Lions. Δθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Γηεζλνχο πκβνπιίνπ ησλ Lions θαη ηνπ Αξρηζπληάθηε ηνπ Γηεζλνχο Πεξηνδηθνχ «LION». ηνλ παξφληα θαλνληζκφ έρνπλ ελζσκαησζεί νη Οδεγίεο θαη ε Πνιηηηθή ηνπ Γηεζλνχο πκβνπιίνπ γηα ηελ έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνχ «LION», νη νπνίεο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα εθαξκφδνληαη απφ φιεο ηηο επίζεκεο εθδφζεηο. Σν πεξηνδηθφ «LION ζηα Διιεληθά» είλαη έγρξσκν θαη έρεη 32 ζειίδεο. ηνλ θαλνληζκφ αλαιχνληαη νη αξκνδηφηεηεο θαη νη επζχλεο ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνχ «LION ζηα Διιεληθά» θαη εμεηδηθεχνληαη ζε επίπεδν Πνιιαπινχ Θέκαηνο 117. Άρθρο 2 : ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΜΕΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ a) Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο έθδνζεο ηνπ πεξηνδηθνχ «LION ζηα Διιεληθά» είλαη λα πξνζθέξεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνιηηηθή θαη ηηο δξάζεηο ηεο Οξγάλσζεο ζηα κέιε Lions, λα παξαθηλήζεη ηα κέιε λα αλαιάβνπλ πςειφηεξεο ζέζεηο επζχλεο θαη λα πξνβάιεη ζηα κε κέιε ηα πξνγξάκκαηα θαη ηελ πξνζθνξά ηεο Οξγάλσζήο καο. b) Ο Δθδφηεο, ν νπνίνο έρεη ηελ εθηειεζηηθή επζχλε έλαληη ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο ησλ Lions, έρεη ηε γεληθή επίβιεςε ηεο έθδνζεο ηνπ πεξηνδηθνχ «LION ζηα Διιεληθά». c) Σν επίζεκν έκβιεκα ησλ Lions κε ηηο ιέμεηο «We Serve» ζα ππάξρεη ζην κπξνζηηλφ εμψθπιιν ηνπ πεξηνδηθνχ ζε θάζε έθδνζε. d) Ο Δθδφηεο νθείιεη λα δεκνζηεχεη ζε θάζε έθδνζε ηελ χιε πνπ απνζηέιιεηαη κέζσ ηεο δηεζλνχο αληαιιαγήο εηδήζεσλ ηεο Οξγάλσζεο θαη αθνξά: i. Μήλπκα θαη θσηνγξαθία ηνπ Γηεζλνχο Πξνέδξνπ, πξηλ απφ νπνηνδήπνηε άξζξν ή ραηξεηηζκφ αμησκαηνχρνπ ηνπ Θέκαηνο. Καη ηα ελλέα (9) κελχκαηα ηνπ Γηεζλνχο Πξνέδξνπ θαζψο θαη ν ελαξθηήξηνο ραηξεηηζκφο ηνπ, ζα δεκνζηεχνληαη αλεμάξηεηα ηνπ αξηζκνχ ησλ ηεπρψλ πνπ ζα εθδίδνληαη. ii. Δηήζηα έθζεζε ηνπ LCIF. iii. Άξζξα γηα ηε δξάζε ηνπ «Sight First». iv. Πεξίιεςε απνθάζεσλ, πνπ εγθξίζεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηεζλνχο πκβνπιίνπ. v. χληνκα βηνγξαθηθά ησλ ππνςεθίσλ γηα ηε ζέζε ηνπ Γηεζλνχο Αληηπξνέδξνπ, εθφζνλ έρνπλ απνζηαιεί θαη κπνξνχλ λα δεκνζηεπζνχλ πξηλ απφ ην Γηεζλέο πλέδξην. vi. Αλαθνίλσζε Γηεζλνχο πλεδξίνπ, θαζψο θαη έληππα εγγξαθήο ζην πλέδξην. vii. Άιιν πιηθφ, πνπ ζα απνζηαιεί κέζσ ηεο Γηεζλνχο Δθδφζεσο Δηδήζεσλ ή ηνπ Γηεζλνχο Δθδφηε. Σελίδα 1 από 7

2 e) ηνηρεία ηνπ Γηεζλνχο Πξφεδξνπ θαη ησλ Αληηπξνέδξσλ, θαζψο θαη ησλ Γηεζλψλ πκβνχισλ, ζα αλαγξάθνληαη ζηε ζειίδα 2 φπνπ θαη ζα αλαγξάθεηαη ζηα Αγγιηθά: «The LION Magazine, official publication of Lions Clubs International, is published by authority of the board of directors in 21 languages: English, Spanish, Japanese, French, Swedish, Italian, German, Finnish, Korean, Portuguese, Dutch, Danish, Chinese, Norwegian, Icelandic, Greek, Turkish, Hindi, Polish, Indonesian and Thai». f) Δπίζεκε θσηνγξαθία ηνπ Γηεζλνχο Πξνέδξνπ κεηά ηεο ζπδχγνπ ηνπ ζα δεκνζηεχεηαη ζην εμψθπιιν φρη λσξίηεξα απφ ηνλ Ινχιην θαη φρη αξγφηεξα απφ ην επηέκβξην ηνπ έηνπο εθινγήο ηνπ. g) Γελ επηηξέπεηαη ζην πεξηνδηθφ «LION ζηα Διιεληθά» λα ζπκκεηέρνπλ σο Δθδφηεο ή σο κέιε ηεο Δπηηξνπήο, εθφζνλ έρνπλ αλαθνηλψζεη ηελ ππνςεθηφηεηα ηνπο γηα ηε ζέζε ηνπ Κπβεξλήηε, Αληηθπβεξλήηε, Πξνέδξνπ ηνπ πκβνπιίνπ, Γηεζλή πκβνχινπ, Γηεζλή Πξνέδξνπ ή Αληηπξνέδξνπ, αλ έρεη εθιεγεί ή έρεη νξηζηεί γηα λα ππεξεηήζεη ζε απηέο ηηο ζέζεηο. Καλέλα κέινο ηεο άκεζεο νηθνγέλεηαο ππνςεθίνπ ή ππεξεηνχληνο ζηηο πην πάλσ ζέζεηο δελ επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρεη ζηελ έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνχ «LION ζηα Διιεληθά» σο Δθδφηεο ή κέινο ηεο Δπηηξνπήο. Πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαβίαζε ησλ πην πάλσ, αλαθέξνληαη γηα γλσκάηεπζε ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Γηεζλνχο πκβνπιίνπ. h) Ο Δθδφηεο ηνπ πεξηνδηθνχ «LION ζηα Διιεληθά» δε ρξεζηκνπνηεί ην πεξηνδηθφ γηα πξνψζεζε απφςεσλ αληίζεησλ κε ηελ πνιηηηθή ηνπ Γηεζλνχο πκβνπιίνπ ησλ Lions, ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Πνιιαπινχ Θέκαηνο 117 θαη ησλ Κπβεξλεηψλ ησλ Θεκάησλ 117Α θαη 117Β. Άξζξα κειψλ δεκνζηεχνληαη θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο επψλπκα θαη απερνχλ ηηο απφςεηο ησλ αξζξνγξάθσλ. i) Νεθξνινγίεο πνπ αθνξνχλ ζάλαην πξνεγνχκελνπ Γηεζλνχο Πξνέδξνπ ή ελεξγφ κέινο ηνπ Γηεζλνχο πκβνπιίνπ, ζα δεκνζηεχνληαη φπσο απνζηέιινληαη απφ ηνπο Γηεζλείο. Νεθξνινγία ζα δεκνζηεχεηαη θαη γηα ην ζάλαην πξνεγνχκελνπ Γηεζλνχο πκβνχινπ. j) ην πεξηνδηθφ ζα πξνβάιινληαη νη αλαθνηλψζεηο ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Δζληθνχ πλεδξίνπ θαζψο θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ πλεδξίσλ. k) Ο Δθδφηεο πξνηξέπεηαη, φπσο απνζηέιιεη ελδηαθέξνληα άξζξα πνπ δεκνζηεχνληαη ζην πεξηνδηθά «LION ζηα Διιεληθά», ζηνπο Γηεζλείο, γηα δεκνζίεπζε ηνπο θαη ζε άιιεο εθδφζεηο ηνπ πεξηνδηθνχ «LION». l) Ο ηίηινο ηνπ πεξηνδηθνχ «LION» ζα αλαγξάθεηαη ζην εμψθπιιν, ζε δηαζηάζεηο 2 1/4 ρ 1 3/4 ίληζεο πεξίπνπ θαη κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη κε ηε θξάζε «ζηα Διιεληθά». m) Σν πεξηνδηθφ ζα εθδίδεηαη ζε έμη δηκεληαία ηεχρε αλά έηνο θαη εθηάθησο αλ ππάξρεη ηδηαίηεξνο ιφγνο, πνπ δηθαηνινγεί ηελ πέξαλ ησλ έμη ηεπρψλ έθδνζή ηνπ. Γηα ηελ έθδνζε έθηαθηνπ ηεχρνπο, ην νπνίν απνζθνπεί ζην λα θαιχςεη ζπγθεθξηκέλε αλάγθε, απαηηείηαη ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Πνιιαπινχ Θέκαηνο 117. n) Σξεηο θνξέο ην ρξφλν ζα δεκνζηεχεηαη ζε εκθαλέο ζεκείν ν επηθαηξνπνηεκέλνο αξηζκφο ησλ Melvin Jones Fellow. Σελίδα 2 από 7

3 Άρθρο 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ a) Επιδόηηζη από ηοσς Διεθνείς: Οη επίζεκεο εθδφζεηο ηνπ πεξηνδηθνχ LION (ζηηο εθδφζεηο απηέο ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνχ «LION ζηα Διιεληθά»), επηδνηνχληαη απφ ηνπο Γηεζλείο κε US$6,00 γηα θάζε κέινο εηεζίσο. Σν πνζφ δχλαηαη λα ηξνπνπνηείηαη απφ ην Γηεζλέο πλέδξην. Οη επηρνξεγήζεηο απνζηέιινληαη αλά εμάκελν θαη βαζίδνληαη ζην κέζν φξν ησλ κειψλ ηνπ εμακήλνπ, γηα ην νπνίν αλαθέξνληαη. Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο επηρνξήγεζεο απφ ηνπο Γηεζλείο, πξέπεη λα πιεξνχληαη νη θάησζη πξνυπνζέζεηο: i. Τπνβνιή αλά εμάκελν θαηάζηαζεο εζφδσλ - εμφδσλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνχ, γηα κελ ην πξψην εμάκελν (απφ 1 Ινπιίνπ κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ) ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 31 Μαξηίνπ, γηα δε ην δεχηεξν εμάκελν (απφ 1 Ιαλνπαξίνπ κέρξη 30 Ινπλίνπ) ην αξγφηεξν κέρξη 30 επηεκβξίνπ. Γηα ηελ ππνβνιή ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ρξεζηκνπνηείηαη ην έληππν «Exhibit A». ii. Μηα θνξά ην ρξφλν ζα απνζηέιιεηαη ζηελ Δπηηξνπή ηνπ Πεξηνδηθνχ ζηνπο Γηεζλείο, ην έληππν κε ηα ζηνηρεία ηνπ Lion (φλνκα, ζέζε, πιήξεο δηεχζπλζε), ζηνλ νπνίν ζα απνζηέιινληαη ηα εκβάζκαηα. iii. Γηα ηηο Δθδφζεηο πνπ απνθιίλνπλ απφ ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο θαη ηελ εθαξκνζηέα πνιηηηθή, ζα ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο ν Δθδφηεο γηα ηηο παξαιήςεηο. ε πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία δε γίλνπλ νη απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο θηλήζεηο γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ηελ εθαξκνζηέα πνιηηηθή, ε επηρνξήγεζε ζα δηαθφπηεηαη γηα θάζε έθδνζε πνπ δε ζπκκνξθψζεθε. b) Επιδόηηζη από ηο Πολλαπλού Θέμα 117: Η επηδφηεζε αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 18,75% ηεο ζπλδξνκήο θάζε κέινπο. Σν πνζνζηφ απηφ δχλαηαη λα κεηαβάιιεηαη κε απφθαζε ηνπ Δζληθνχ πλεδξίνπ. c) Επιδόηηζη από ηοσς Διεθνείς μέτρι ηοσ ποζού ηων US$ 350,00 για ηις μεηαθράζεις ζηα Διιεληθά ηεο χιεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην θεθάιαην Α, κε ηελ ππνρξέσζε λα ππνβάιινληαη αληίγξαθα ησλ απνδείμεσλ πιεξσκήο ή ησλ ηηκνινγίσλ πνπ εθδφζεθαλ. d) Πξνζθνξέο, Γσξεέο θαη Γηαθεκίζεηο. Άρθρο 4: ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤ a) Η Δπηηξνπή ηνπ πεξηνδηθνχ «LION ζηα Διιεληθά» είλαη ηξηκειήο. Όια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ζα πξέπεη λα έρνπλ γλψζεηο επηθνηλσλίαο κέζσ δηαδηθηχνπ θαη νξίδνληαη απφ ηνλ/ηελ Πξφεδξν ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Πνιιαπινχ Θέκαηνο 117. Η Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη αλά έλα κέινο απφ θάζε Θέκα. Όινη νη πξνεγνχκελνη Γηεζλείο χκβνπινη θαη ν εθδφηεο κεηέρνπλ ζαλ ex-officio κέιε ηεο Δπηηξνπήο. Η ζεηεία ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο είλαη κνλνεηήο θαη κπνξεί λα αλαλεψλεηαη, εθφζνλ δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην άξζξν 2 παξάγξαθνο g. Σελίδα 3 από 7

4 b) Η Δπηηξνπή ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δθδφηε, έρεη ηελ επζχλε επίβιεςεο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο έθδνζεο ηνπ πεξηνδηθνχ. Γηαζθαιίδεη ηε ζπκκφξθσζε κε ηελ εθδνηηθή πνιηηηθή ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο ησλ Lions, φπσο απηή θαζνξίδεηαη απφ ην Γηεζλέο πκβνχιην ησλ Αληηπξνζψπσλ θαη ηηο νδεγίεο ηνπ Αξρηζπληάθηε ηνπ Γηεζλνχο Πεξηνδηθνχ θαη ηεο αληαιιαγήο Γηεζλψλ Λατνληθψλ εηδήζεσλ.. c) Δπηκειείηαη ηε ζπγθέληξσζε θαη παξνπζίαζε ηεο χιεο ησλ Λεζρψλ. Πξνβαίλεη ζηελ επεμεξγαζία ηεο χιεο κε ηξφπν πνπ λα δεκηνπξγείηαη ε θαιχηεξε δπλαηή εηθφλα ηνπ έξγνπ ησλ Λεζρψλ κε ηελ θαιχηεξε δπλαηή πξνβνιή ηεο Οξγάλσζεο ζηελ θνηλσλία. d) ε ζπλελλφεζε κε ηνλ Δθδφηε, πξνβαίλεη ζηελ πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ηεο εθηχπσζεο, ηεο ζαθνπινπνίεζεο θαη ηαρπδξφκεζεο ηνπ πεξηνδηθνχ. Οη πξνζθνξέο (ηνπιάρηζηνλ ηξεηο) ζπγθεληξψλνληαη απφ ηνλ/ηελ Πξφεδξν ηνπ πκβνπιίνπ θαη αλνίγνληαη ζην Δζληθφ πλέδξην απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Πεξηνδηθνχ θαη ηνλ Δθδφηε, παξνπζία ηνπ/ηεο Πξνέδξνπ ηνπ πκβνπιίνπ. Η αλάζεζε ζηνπο κεηνδφηεο γίλεηαη κε ηελ ππνγξαθή ηξηεηνχο ζχκβαζεο πνπ αξρίδεη απφ ην ηεχρνο Ινπιίνπ Απγνχζηνπ, ην νπνίν εθδίδεηαη ην επηέκβξην ηνπ έηνπο, πνπ έγηλε ν δηαγσληζκφο θαη ηεξκαηίδεηαη κε ην ηεχρνο Μαΐνπ Ινπλίνπ, ην νπνίν εθδίδεηαη ηνλ ηξίην ρξφλν απφ ην έηνο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (ν δηαγσληζκφο αθνξά ηελ έθδνζε ζπλνιηθά 18 ηεπρψλ). e) πληνλίδεη ηνπο Αληαπνθξηηέο, κε ηνπο νπνίνπο είλαη ζε άκεζε επαθή θαη επηθνηλσλεί κε ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Λεζρψλ, φπνηε θξίλεη ζθφπηκν, πξνθεηκέλνπ λα επηηαρχλεη ηε ζπγθέληξσζε ηεο χιεο θαη λα δηεπθξηλίζεη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ Δθδνηηθή πνιηηηθή. Άρθρο 5: ΕΚΔΟΣΗ Ο Δθδφηεο νξίδεηαη απφ ηνλ/ηελ Πξφεδξν ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Πνιιαπινχ Θέκαηνο 117 θαη ζα πξέπεη λα έρεη γλψζεηο επηθνηλσλίαο κέζσ δηαδηθηχνπ. Η ζεηεία ηνπ είλαη έλα έηνο θαη κπνξεί λα αλαλεψλεηαη, εθφζνλ δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ θεθαιαίνπ Α. Ο Δθδφηεο έρεη ηελ επζχλε: a) Γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ηελ εθαξκνζηέα πνιηηηθή γηα θάζε ηεχρνο θαη έρεη ηελ ππνρξέσζε λα απνθαηαζηήζεη θάζε εθηξνπή πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηνπο Γηεζλείο. Γχν θνξέο ην ρξφλν (γχξσ ζηηο 1 Ιαλνπαξίνπ θαη 1 Ινπιίνπ) επηζεσξνχληαη απφ ηνπο Γηεζλείο φια ηα ηεχρε ηνπ εμακήλνπ γηα λα δηαπηζησζεί ε ζπκκφξθσζε ζηηο ηπρφλ επηζεκαλζείζεο παξαβάζεηο. b) ε θάζε έθδνζε λα παξάγεη έλα πεξηνδηθφ ηεο πνηφηεηαο θαη ηνπ επηπέδνπ πνπ αξκφδεη ζηελ Οξγάλσζε ησλ Lions. Έλα πεξηνδηθφ πςειήο πνηφηεηαο θαη ελδηαθέξνληνο, ηφζν γηα ηα κέιε καο, φζν θαη γηα ην θνηλφ. c) Ο Δθδφηεο θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ δελ πξέπεη λα έρνπλ θακηά νηθνλνκηθή ζρέζε κε ην ζρεδηαζκφ (γξαθίζηα), ην ηππνγξαθείν ην νπνίν έρεη αλαιάβεη ηελ εθηχπσζε, θαζψο θαη ηελ εηαηξία δεκηνπξγίαο εηηθεηψλ, ζαθνπινπνίεζεο θαη ηαρπδξφκεζεο ηνπ πεξηνδηθνχ. Σελίδα 4 από 7

5 d) Γηα ηελ ελζσκάησζε ζε θάζε ηεχρνο ηεο χιεο, πνπ απνζηέιιεηαη απφ ηα Γηεζλή Γξαθεία ηεο Οξγάλσζεο καο, φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 2 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. e) Γηα ηελ απνζηνιή ελφο ηεχρνπο ζε θάζε κέινο Λέζρεο ηνπ Θέκαηνο 117. ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Λεζρψλ απνζηέιιεη 5 ηεχρε, πξνθεηκέλνπ λα ηα δηαζέηνπλ κε ηξφπν πνπ ζα πξνβάιιεη ην έξγν ηεο Οξγάλσζεο. Απνζηέιιεη επίζεο 500 αληίηππα απφ θάζε ηεχρνο «Σηκήο Έλεθελ» ζε πξφζσπα θαη θνξείο πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνπο Κπβεξλήηεο ησλ δχν Θεκάησλ. Άρθρο 6: ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΣΕ Οη αληαπνθξηηέο νξίδνληαη απφ ηνπο Κπβεξλήηεο ησλ δχν Θεκάησλ. Δίλαη ηέζζεξηο (4), δχν γηα θάζε Θέκα θαη έρνπλ ππφ ηελ επζχλε ηνπο ηηο κηζέο πεξίπνπ Λέζρεο ηνπ Θέκαηφο ηνπο (αλάινγα θαη κε ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή). Βξίζθνληαη ζε άκεζε θαη ζπλερή επαθή κε ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνπ κεηαθέξνπλ ζθέςεηο θαη πξνηάζεηο απφ ηηο επαθέο ηνπο κε ηηο Λέζρεο. Έρνπλ απαξαηηήησο γλψζεηο επηθνηλσλίαο κέζσ δηαδηθηχνπ. Οη αληαπνθξηηέο ζπγθεληξψλνπλ ηελ χιε απφ ηηο Λέζρεο αξκνδηφηεηάο ηνπο θαη ηελ απνζηέιινπλ ζηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο ηνπ πεξηνδηθνχ θαη ηνλ Δθδφηε κέρξη ηελ 25 ε εκέξα ηνπ θάζε δπγνχ κήλα. Δπηθνηλσλνχλ κηα ηνπιάρηζηνλ θνξά ην κήλα κε ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Λεζρψλ επζχλεο ηνπο θαη ηνπο κεηαθέξνπλ ηελ εθαξκνζηέα εθδνηηθή πνιηηηθή, θαζψο θαη ηηο νδεγίεο ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Δθδφηε. Άρθρο 7: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ a) Ο Σακίαο ηνπ Πνιιαπινχ Θέκαηνο 117 έρεη ηελ επζχλε ηεο θαηαρψξεζεο ησλ εζφδσλ θαη ησλ πιεξσκψλ, ζηηο νπνίεο πξνβαίλεη ζρεηηθά κε ην πεξηνδηθφ. Όιεο νη δαπάλεο ζα πξέπεη λα πξνβιέπνληαη θαη λα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηηο ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ ππνγξαθεί κε ηηο κεηνδφηξηεο εηαηξίεο ή ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ επηιέγεθαλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 παξάγξαθνο d. b) Σα έζνδα πξνέξρνληαη απφ ηηο πεγέο, πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3 θαη θαηαρσξνχληαη καδί κε ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά είζπξαμεο. c) Σα έμνδα αθνξνχλ ην θφζηνο ζρεδηαζκνχ (γξαθίζηαο), εθηχπσζεο, κεηάθξαζεο ηεο χιεο ησλ Γηεζλψλ θαη ην θφζηνο δεκηνπξγίαο εηηθεηψλ, ζαθνπινπνίεζεο θαη ηαρπδξφκεζεο. d) Ο Σακίαο ηνπ Πνιιαπινχ Θέκαηνο 117 ππνβάιεη ζην εηήζην Δζληθφ πλέδξην, δηα ηνπ/ηεο Πξνέδξνπ ηνπ πκβνπιίνπ, ιεπηνκεξή ηζνινγηζκφ ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ Λνγαξηαζκνχ κε ηελ έλδεημε Περιοδικό «LION ζηα Ελληνικά» θαη ν νπνίνο ινγαξηαζκφο έρεη πξνεγνπκέλσο ειεγρζεί απφ ηελ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή ηνπ Πνιιαπινχ Θέκαηνο. e) Σπρφλ ππφινηπν ηνπ Λνγαξηαζκνχ ηνπ Πεξηνδηθνχ «LION ζηα Διιεληθά» θαηά ηε ιήμε ηνπ Λατνληθνχ έηνπο, κεηαθέξεηαη ζαλ απνζεκαηηθφ ηνπ ίδηνπ ινγαξηαζκνχ ζην επφκελν Λατνληθφ έηνο. Σελίδα 5 από 7

6 Άρθρο 8: ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΗ Ο/Η Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Π.Θ. 117 έρεη ηελ πιήξε επζχλε φισλ ησλ ζεκάησλ, πνπ άπηνληαη ηεο επίζεκεο έθδνζεο ηνπ πεξηνδηθνχ «LION ζηα Διιεληθά». Έρεη άκεζε ελεκέξσζε απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνλ Δθδφηε γηα ηελ εθαξκνδφκελε πνιηηηθή θαη ηελ πνξεία έθδνζεο ησλ ηεπρψλ. Γηα ηα νηθνλνκηθά ζέκαηα ελεκεξψλεηαη απφ ηνλ Δθδφηε θαη ηνλ Σακία ηνπ Π.Θ Ο Δθδφηεο ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ησλ Γηεζλψλ θαη ηνπ Π.Θ. θαη γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ ησλ Λεζρψλ ζηα κέιε θαη ην θνηλφ Διιάδαο θαη Κχπξνπ. Ο Δθδφηεο έρεη ηελ πιήξε επζχλε ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο Γηεζλείο θαη πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηε κεηάθξαζε θαη δεκνζίεπζε ηεο ππνρξεσηηθήο χιεο ησλ Γηεζλψλ. Πξνζθνκίδεη ζηνλ Σακία ηνπ Π.Θ. φια ηα παξαζηαηηθά πιεξσκψλ θαη απνζηέιιεη αλειιηπψο ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζηνπο Γηεζλείο γηα ηελ έγθαηξε είζπξαμε ηεο επηδφηεζεο. Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο ζπλεξγάδεηαη κε ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζσζηήο εθαξκνγήο ηεο εθδνηηθήο πνιηηηθήο ηνπ πεξηνδηθνχ «LION ζηα Διιεληθά», ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δθδφηε θαζνξίδνπλ ηελ θαηαλνκή ηεο χιεο ζε θάζε ηεχρνο θαη κέζσ ησλ αληαπνθξηηψλ ελεκεξψλεη ηηο Λέζρεο γηα ζέκαηα, πνπ αθνξνχλ ηελ ππφ δεκνζίεπζε χιε, ην ρξφλν απνζηνιήο ηεο, ηε κνξθή ησλ απνζηειινκέλσλ αξρείσλ θαη θξνληίδεη λα επηιχεη ηπρφλ δπζθνιίεο, πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπγθέληξσζε θαη δεκνζίεπζε ηεο χιεο. Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο ζε ζπλεξγαζία κε ηα κέιε ηεο θαη ηνλ Δθδφηε, επηκειείηαη ηε ζχληαμε θαη ηελ παξνπζίαζε ηεο χιεο. ΔΙΕΘΝΗ ΑΡΥΙΤΝΣΑΚΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ Π. Θ. 117 ΠΡΟΔΓΡΟ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΔΡΙΟΓΙΚΟΤ ΔΚΓΟΣΗ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΣΗ -1 Θ.117 Α ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΣΗ -2 Θ.117 Α ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΤΠΡΟΤ Θ.117Β ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΣΗ Β. ΔΛΛΑΓΟ Θ.117Β Σελίδα 6 από 7

7 Άρθρο 9: ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ο Καλνληζκφο γηα ηελ έθδνζε ηνπ Πεξηνδηθνχ «LION ζηα Διιεληθά», απνηεινχκελνο απφ 9 άξζξα, ππνβάιιεηαη πξνο έγθξηζε απφ ην 46 ν Δζληθφ πλέδξην ηεο Θεζζαινλίθεο 8-11 Μαΐνπ 2013 θαη ηίζεηαη ζε εθαξκνγή ηελ 1 ε Ινπιίνπ 2013 (Λατνληθφ έηνο ), κε ελζσκάησζε ησλ πξνζζεθψλ θαη ηξνπνπνηήζεσλ, πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηε ζπδήηεζή ηνπ. 4 Μαξηίνπ 2013 Η Επιηροπή: Πξφεδξνο: Δπαγφξαο Νηθνιάνπ Μέιε: Γηψξγνο Υξηζηνδνπιίδεο PCC, Αλαζηάζηνο Σδηβφγινπ PDG, Γηάλλεο Ρσκαίνο Ο Εκδόηης: Μαλψιεο ακψιεο PDG Σελίδα 7 από 7

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ Καλνληζκόο Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο H Δζληθή Αξρή Σπληνληζκoχ Πηήζεσλ (Δ.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012 661 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 204/2014 Απ. 4773, 15.4.2014 Απιθμόρ 204 Οι πεπί ηυν Ταμείυν Δπαγγελμαηικών Σςνηαξιοδοηικών Παποσών Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν Το έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούρ Πόποςρ Ελλάδαρ και Βοςλγαπίαρ και εκηελείηαι ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ Εςπωπαϊκήρ Εδαθικήρ Σςνεπγαζίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Σ Ζ Μ Α Γ Η Α Η Σ Ζ Η Α Π Ο Γ Ο Φ Α Η Ρ Ο Τ Κ Α Ν Ο Ν Η Μ Ο Τ Λ Ο Π Ο Η Ζ Ζ ΚΑΗ Δ Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ζ

Τ Σ Ζ Μ Α Γ Η Α Η Σ Ζ Η Α Π Ο Γ Ο Φ Α Η Ρ Ο Τ Κ Α Ν Ο Ν Η Μ Ο Τ Λ Ο Π Ο Η Ζ Ζ ΚΑΗ Δ Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ζ Τ Σ Ζ Μ Α Γ Η Α Η Σ Ζ Η Α Π Ο Γ Ο Φ Α Η Ρ Ο Τ Κ Α Ν Ο Ν Η Μ Ο Τ Λ Ο Π Ο Η Ζ Ζ ΚΑΗ Δ Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ζ ΗΟΤΝΗΟ 2014 Πεπιεσόμενα ΔΝΝΟΗΑ ΣΧΝ ΟΡΧΝ... 1 ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ... 3 ΑΡΘΡΟ 1 ΚΟΠΟ... 3 ΑΡΘΡΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (ΠΜ) ΜΔ ΣΗΣΛΟ: "ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΓΧΝΗΣΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 24/8/2010 Αξ. Πξση.:2/57873

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 24/8/2010 Αξ. Πξση.:2/57873 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Σαρ. Γ/λζε: Παλεπηζηεκίνπ 37 Σ.Κ. 101 65, Αζήλα ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009. Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη άιινη αμησκαηνύρνη 1

Έθζεζε θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009. Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη άιινη αμησκαηνύρνη 1 Έθζεζε θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ Πεξηερόκελα ειίδα Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη άιινη αμησκαηνύρνη 1 Γήισζε ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ηεο Γηεπζύλνπζαο πκβνύινπ θαη ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ

ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ Αζήλα, 2013 ΞΙΔΗΝΓΝΡΗΘΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΑΡΑΘΔΠΖ ΘΙΔΗΠΡΩΛ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΘΚΗΠΘΩΠΖ 30 ΔΡΩΛ ΚΔ ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ ΡΝ ΔΞΗ ΡΖΠ ΝΓΝ ΚΔΓΑΙΝ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝ 2 ΠΡΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΑΘΗΛΖΡΝ ΞΝ ΠΡΔΓΑΕΔΗ ΡΝ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΝ «ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 1 απφ 16 1. Ννκηθφ Πιαίζην... 3 2. Αληηθείκελν Δηαπηζηεχζεηο... 5 3. Ακεξνιεςία, Αλεμαξηεζία θαη Αθεξαηφηεηα... 6 4. Εηδηθνί Καλνληζκνί Πηζηνπνίεζεο... 6 5. Καηάινγνο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΘΔΚΑ: Ξξνθήξπμε πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ έξγνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΚΗΑΠ (1) ΖΚΔΟΗΓΑΠ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ) ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΘΝ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΗΓΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΝΚΔΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟ Β ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΔΞΗΙΝΓΖ STUDIO ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΝΞΡΗΘΝΑΘΝΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Ξηζηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΑΛΑΘΔΠΖ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΔΘΡΞΩΠΖΠ ΔΛΖΚΔΟΩΡΗΘΝ ΘΑΗ ΓΗΑΦΖΚΗΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΒΙΗΩΛ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξφζθιεζε Α: Η δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζε 26 κήλεο. Η πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο γηα

Γηα ηελ πξφζθιεζε Α: Η δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζε 26 κήλεο. Η πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο γηα FAQ - ΠΣΛΔΠ ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ ΞΝ ΑΦΝΟΝΛ ΠΡΗΠ ΞΟΝΠΘΙΖΠΔΗΠ Α, Β & Γ ΝΟΘΖ ΔΞΑΛΑΙΖΤΖ ζηηο εξσηήζεηο: 108, 155, 49, 69, 70, 81, 82, 89, 90, 106, 121, 136, 144, 149, 171 αο ελεκεξψλνπκε φηη εθ παξαδξνκήο ππήξμαλ ειιηπείο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ. ΑΠΟΦΑΗ: 539 Απφ ην πξαθηηθφ 29 εο /2015 (έθηαθηεο) ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο.

ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ. ΑΠΟΦΑΗ: 539 Απφ ην πξαθηηθφ 29 εο /2015 (έθηαθηεο) ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 13757/5-7-2015 ΑΠΟΦΑΗ: 539 Απφ ην πξαθηηθφ 29 εο /2015 (έθηαθηεο) ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. Πεξίιεςε «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ νξζή επαλάιεςε

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.»

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Πξαθηηθφ ηεο κε αξηζκφ 8 εο

Διαβάστε περισσότερα

Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013)

Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013) Ν. 4182/2013 Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013) Κεθάιαην Α' Γεληθέο δηαηάμεηο Αξζξν 1 Οξηζκνί Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα