ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΜΩΤΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΜΩΤΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΜΩΤΤΗ Ταχ/κη Δ/νση: 22300, Λεωνίδιο Αρκαδίας Τηλ.: Fax: ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΜΩΤΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος ΜΑΡΙΑΣ ΜΩΤΤΗ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του από 30 Νοεμβρίου - 4 Δεκεμβρίου 1939 Β. Διατάγματος «Περί του τρόπου εκποιήσεως κινητών και ακινήτων και εκμισθώσεως ακινήτων καταλειπομένων κατά κληρονομίαν, κληροδοσίαν ή δωρεάν εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών, ως και των ανηκόντων εις Κοινωφελή Ιδρύματα και περιουσίας», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει μέχρι σήμερα, τις διατάξεις του Α.Ν. 2039/1939 (Φ.Ε.Κ. 455/Α /1939) «περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των Νόμων περί εκκαθαρίσεως και διοικήσεως των εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει μέχρι σήμερα, καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4182/2013 (Φ.Ε.Κ. 185/Α /2013) «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις». ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ Εκτίθεται σε πλειοδοτική δημόσια δημοπρασία η εκμίσθωση, με χρονική διάρκεια δώδεκα (12) ετών με δικαίωμα παράτασης για ίσο χρόνο, τμήματος ενός ακινήτου το οποίο βρίσκεται επί των οδών Κων/νου Παλαιολόγου 1 και Κολοκοτρώνη 101 στον Πειραιά. Επί της οδού Παλαιολόγου στο ισόγειο βρίσκεται η κύρια είσοδος του κτιρίου. Επίσης το κτίριο περιλαμβάνει καταστήματα στο ισόγειο με μεσοπάτωμα. Το κτίριο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, ημιόροφο, επτά ορόφους και δώμα. Αναλυτικότερα δε, από Υπόγειο συνολικού εμβαδού 279,54 τετραγωνικών μέτρων που αποτελείται από οκτώ αποθήκες (ΑΠ.1 ΑΠ.8) καθώς και κοινόχρηστους χώρους ήτοι κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρες, διάδρομο, WC και χώρο λεβητοστασίου, Ισόγειο συνολικού εμβαδού 268,34 τετραγωνικών μέτρων που αποτελείται από επτά καταστήματα (Κ.1 Κ.7) με πατάρι και κοινόχρηστους χώρους ήτοι κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρες, κεντρική είσοδος, επτά ορόφους άνωθεν του ισογείου έκαστος εμβαδού 327,00 τετραγωνικών μέτρων καθώς και δώμα (απόληξη κλιμακοστασίου). Το τμήμα του παραπάνω ακινήτου που εκτίθεται σε πλειοδοτική δημόσια δημοπρασία η εκμίσθωση, περιγράφεται ως εξής: 1

2 - Αποθήκη υπογείου ΑΠ.1 εμβαδού 19,70 τετραγωνικών μέτρων και Αποθήκη υπογείου ΑΠ.8 εμβαδού 23,21 τετραγωνικών μέτρων - Κατάστημα ισογείου Κ.1 εμβαδού 29,40 τετραγωνικών μέτρων με πατάρι εμβαδού 15,90 τετραγωνικών μέτρων - Οι όροφοι πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, πέμπτος, έκτος και έβδομος άνωθεν του ισογείου έκαστος εμβαδού 327,00 τετραγωνικών μέτρων Σύμφωνα με την εκτίμηση του από το Υπουργείο Οικονομικών πιστοποιημένου εκτιμητή, με Α.Μ 131, Ανδρέα Κολλάρα, η οποία επισυνάπτεται, το Συνολικό Εκτιμώμενο Εύλογο Μηνιαίο Μίσθωμα για το ως άνω ακίνητο ανέρχεται στο ποσό των Η δημοπρασία αυτή διενεργείται κατά τις διατάξεις του από 30 Νοεμβρίου - 4 Δεκεμβρίου 1939 Β. Διατάγματος «Περί του τρόπου εκποιήσεως κινητών και ακινήτων και εκμισθώσεως ακινήτων καταλειπομένων κατά κληρονομίαν, κληροδοσίαν ή δωρεάν εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών, ως και των ανηκόντων εις Κοινωφελή Ιδρύματα και περιουσίας», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει μέχρι σήμερα, τις διατάξεις του Α.Ν. 2039/1939 (Φ.Ε.Κ. 455/Α /1939) «περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των Νόμων περί εκκαθαρίσεως και διοικήσεως των εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει μέχρι σήμερα, καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4182/2013 (Φ.Ε.Κ. 185/Α /2013) «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» με τους εξής όρους και συμφωνίες: 1) Η διάρκεια της μίσθωσης συμφωνείται για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) ετών. Αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης που θα γίνει το αργότερο, μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από τη, σύμφωνα με τα παρακάτω, ολοκλήρωση της διαδικασίας κατακύρωσης του μισθίου στον πλειοδότη, και θα λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του δωδέκατου έτους μετά την ημερομηνία αυτή, με δυνατότητα ανανέωσης για επιπλέον έξι (6) έτη, εφόσον το επιθυμεί ο μισθωτής και υπό την προϋπόθεση ότι θα ειδοποιήσει προς τούτο εγγράφως το Κληροδότημα - εκμισθωτή προ οκτώ(8) τουλάχιστον μηνών. Το μίσθιο αυτή τη στιγμή χρήζει εργασιών ανακαίνισης και συντήρησης προκειμένου να καταστεί εντελώς κατάλληλο για τη χρήση που θα το προορίσει ο πλειοδότης, οι οποίες εργασίες περιγράφονται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη Τεχνική Έκθεση, που αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας Διακήρυξης, και το ύψος τους έχει με βάση αυτήν προϋπολογισθεί στο ποσό των , τις οποίες εργασίες αναλαμβάνει με δικές του δαπάνες να εκτελέσει ο πλειοδότης μισθωτής. Ως ανώτατη διάρκεια υλοποίησης των εν λόγων εργασιών ανακαίνισης και συντήρησης ορίζονται οι δέκα (10) μήνες. Με δεδομένο ότι μέχρι σήμερα προοριζόταν για την χρήση του ως γραφεία επαγγελματικές στέγες, ο πλειοδότης - μισθωτής δύναται εφόσον το προορίζει για διαφορετική χρήση, να προτείνει και να πραγματοποιήσει, με αποκλειστικά δικά του έξοδα, περαιτέρω εργασίες, ούτως ώστε το μίσθιο να καταστεί λειτουργικό και πρόσφορο σύμφωνα με την επιδιωκόμενη από αυτόν χρήση, πράγμα για το οποίο θα του δοθεί, μετά την υποβολή της σχετικής τεχνικής έκθεσης που θα υποβάλει, η ρητή συγκατάθεση του εκμισθωτή, εφόσον αυτές θα είναι σύμφωνες με το νόμο, τους πολεοδομικούς κανόνες κ.λπ. και δε θα θίγουν την στατική επάρκεια του κτιρίου, ούτε την ασφάλεια και την υγιεινή των λοιπών ενοίκων και των περιοίκων. Στην περίπτωση που απαιτηθεί οποιαδήποτε διαδικασία προς τους αρμόδιους φορείς για αλλαγή της χρήσης του μισθίου και έκδοσης σχετικής άδειας αλλαγής της χρήσης του, όλες οι ενέργειες θα πραγματοποιηθούν από τον πλειοδότη μισθωτή και θα τον βαρύνουν τα έξοδά τους, του εκμισθωτή κληροδοτήματος υποχρεουμένου να του παράσχει κάθε νόμιμη συναίνεση και συνδρομή για τη διενέργειά τους 2

3 (πληρεξουσιότητες κ.λπ.) και απαλλασσομένου από κάθε ευθύνη για την τυχούσα μη έκδοση της σχετικής άδειας, εν όσω ο μισθωτής πλειοδότης οφείλει πριν καν μετάσχει στον διαγωνισμό να ελέγξει ο ίδιος, με βάση τα σημερινά δεδομένα του μισθίου, τη δυνατότητα έκδοσης της σχετικής πολεοδομικής άδειας και άδειας λειτουργίας για τη δραστηριότητα - επιχείρηση που προτίθεται να στεγάσει στο μίσθιο. Και μόνη η συμμετοχή του στον διαγωνισμό και η δήλωση για χρήση του διαφορετική από αυτήν που έχει μέχρι σήμερα θα σημαίνει άνευ άλλου τινός ότι έχει με δική του αποκλειστικά ευθύνη ελέγξει τη δυνατότητα της έκδοσης της σχετικής άδειας λειτουργίας για την επιχείρησή του. Στην σύμφωνα με τα παραπάνω ημερομηνία λήξης της μίσθωσης (είτε δηλαδή κατά τη λήξη της πρώτης δωδεκαετίας, είτε κατά τη λήξη της ισόχρονης ή μικρότερης παράτασής της) ο μισθωτής έχει υποχρέωση να εκκενώσει και να παραδώσει αμέσως ελεύθερη και ακώλυτη τη χρήση του μισθίου στον εκμισθωτή, χωρίς καταγγελία ή άλλη όχληση ή προειδοποίηση, εκτός αντίθετης ρητής συμφωνίας των συμβαλλομένων περί περαιτέρω παράτασης ή ανανέωσης της σύμβασης, αν ο νόμος το επιτρέπει και εφόσον δοθεί η προς τούτο αναγκαία συγκατάθεση των αρμόδιων αρχών. Σε περίπτωση άρνησης απόδοσης του μισθίου εκ μέρους του μισθωτή και παραμονής του στην κατοχή του μισθίου και μετά την, με οποιοδήποτε τρόπο, λήξη της μίσθωσης, χωρίς την ρητή έγγραφη συμφωνία του εκμισθωτή, ο μισθωτής θα είναι υπόχρεος σε καταβολή προς τον εκμισθωτή, εκτός από το ποσό του μισθώματος, που δεν θα θεωρείται μίσθωμα αλλά αποζημίωση για τη χρήση και επί πλέον ποσό 300, και μάλιστα εντόκως, για κάθε ημερολογιακή ημέρα που θα παραμένει στη χρήση ή θα καθυστερεί να το παραδώσει ανεξάρτητα αν του κάνει χρήση ολικά ή μερικά σαν από τώρα συμφωνημένη ποινική ρήτρα για την αθέτηση ρητής συμβατικής του υποχρέωσης. Ταυτόχρονα θα καταπίπτει σε βάρος του άνευ άλλου τινός (όχληση, προειδοποίηση κ.λπ.) η εγγύηση που θα έχει καταβάλει για την πιστή τήρηση των όρων της σύμβασης και της εμπρόθεσμης καταβολής των μισθωμάτων. 2) Το μίσθωμα θα καταβάλλεται εντός του πρώτου 5νθημέρου εκάστου ημερολογιακού μηνός στον τηρούμενο στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος υπ αριθμ. 405/ τραπεζικό λογαριασμό του Κληροδοτήματος, αποκλειομένου ρητά κάθε άλλου αποδεικτικού. 3) Ελάχιστος όρος προσφοράς για τη μίσθωση ολόκληρου του προαναφερομένου ακινήτου ορίζεται το ποσό των 8.500,0 μηνιαίως, το οποίο ανωτέρω μηνιαίο μίσθωμα θα οφείλεται στον εκμισθωτή από την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης μέχρι τη λήξη της, και θα αναπροσαρμόζεται κατ έτος, σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, κατά το ποσοστό μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή (τιμαρίθμου) του προηγούμενου έτους, όπως αυτός θα ανακοινώνεται επίσημα από τις αρμόδιες αρχές. Αυτή η ρήτρα αναπροσαρμογής θα ισχύει και στην περίπτωση παράτασης της μίσθωσης σύμφωνα με όλα τα παραπάνω. Σε περίπτωση μηδενικού τιμαρίθμου, ή τιμαρίθμου μικρότερου του 1%, και για όσα ή όποια χρόνια ισχύει αυτό, ο πλειοδότης μισθωτής θα καταβάλει μίσθωμα αναπροσαρμοσμένο κατά 1%. Για τη διευκόλυνση του πλειοδότη - μισθωτή στην αντιμετώπιση της ρευστότητάς του κατά το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης των εργασιών ανακαίνισης και συντήρησης του κτιρίου δίδεται περίοδος χάριτος δέκα (10) μηνών. Κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα ο μισθωτής θα πραγματοποιήσει τις εργασίες ανακαίνισης και συντήρησης του κτιρίου, όπως αυτές προβλέπονται από τη συνταχθείσα Τεχνική Έκθεση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσης Διακήρυξης, καθώς και τυχόν επιπλέον εργασίες, τις οποίες κρίνει σκόπιμες ή είναι απαραίτητες για τη χρήση για την οποία το προορίζει. Για το εν 3

4 λόγω χρονικό διάστημα των δέκα (10) μηνών δε θα καταβάλει μίσθωμα, του μισθώματος αρχομένου να καταβάλεται μετά την παρέλευση της ως άνω χρονικής περιόδου. Οι ως άνω εργασίες θα πρέπει να υλοποιηθούν στο σύνολό τους εντός του εν λόγω χρονικού διαστήματος των δέκα (10) μηνών. Ρητά συμφωνείται ότι η υποχρέωση καταβολής του μισθώματος εκ μέρους του μισθωτή δεν εξαρτάται από την πραγματική ή μη εκ μέρους του τελευταίου χρήση του μισθίου, αλλά αποκλειστικά και μόνο από τη δυνατότητα κατοχής και χρήσης τούτου εκ μέρους του. Εξάλλου η κατοχή του μισθίου πλέον του πρώτου 5νθημέρου ανά μήνα εκ μέρους του μισθωτή, γεννά την υποχρέωση του τελευταίου για καταβολή ολόκληρου του μηνιαίου μισθώματος και όχι μέρους αυτού. Το τέλος χαρτοσήμου επί του μισθώματος (σήμερα 3,6%) ή τυχόν άλλος φόρος ή τέλος που θα το αντικαταστήσει (όπως λ.χ Φ.Π.Α.) βαρύνουν το μισθωτή. 4) Εκτός του μισθώματος, ο μισθωτής βαρύνεται με την υποχρέωση πληρωμής της κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος, της τηλεφωνικής σύνδεσης, της κατανάλωσης του νερού, της κατανάλωσης της θέρμανσης, των δαπανών αποχετευτικών τελών, σύμφωνα με τους σχετικούς λογαριασμούς που θα εκδίδονται από τον διαχειριστή, των δημόσιων και δημοτικών φόρων και τελών καθαριότητας, φωτισμού, καθώς και όλων των υπέρ τρίτων εισφορών. Ο μισθωτής από τώρα αναδέχεται και αναλαμβάνει την υποχρέωση απέναντι στον εκμισθωτή να καταβάλει στον τελευταίο κάθε επιπλέον αναπροσαρμογή των παραπάνω επιβαρύνσεων ή άλλων τελών, που θα επιβληθούν αποδεδειγμένα στο μέλλον επί του μισθίου. Για την άμεση ενεργοποίηση της υποχρέωσης αυτής του μισθωτή αρκεί η απλή προ 5 ημερών τουλάχιστον γνωστοποίησή της προς αυτόν εκ μέρους του εκμισθωτή. Επιπλέον, ο μισθωτής βαρύνεται με τη δαπάνη ασφάλισης του ακινήτου, η οποία θα γίνει σε αναγνωρισμένη και αξιόχρεη ασφαλιστική εταιρία της έγκρισης του εκμισθωτή, επί της πραγματικής αξίας του ακινήτου και θα καλύπτει όλους τους κινδύνους που μπορούν να προκύψουν από τη χρήση του ακινήτου. Ιδιαίτερα θα καλύπτονται ρητά, πέραν των συνηθισμένων, κίνδυνοι σεισμού, πυρκαγιάς, βανδαλισμών και πλημμύρας, κλπ και άλλων πιθανών αιτιών που θα τις υπαγορεύει ή θα τις καθιστά αναγκαίες η κατά προορισμό χρήση του μισθίου. 5) Στην εν λόγω δημοπρασία έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε νομικής μορφής ή και κοινοπραξίες, προσκομίζοντας όλα τα σχετικά έγγραφα νομιμοποίησής τους κατά τη μέρα του διαγωνισμού, όπως επίσης και αντίγραφα των ισολογισμών, των φορολογικών τους δηλώσεων και εκκαθαριστικών των δύο τελευταίων ετών και επιπλέον τα έντυπα Ε9 και των εταιρειών και των μελών τους, προκειμένου μέσω αυτών να κριθεί το αξιόχρεο και η φερεγγυότητά τους. Πέραν όμως αυτού θα πρέπει να παρουσιάσουν και αξιόχρεο ή αξιόχρεους εγγυητές κατόχους ακίνητης περιουσίας ίσης τουλάχιστον με το ύψος των προβλεπόμενων δαπανών ανακαίνισης του κτιρίου ή εγγυητική επιστολή από αναγνωρισμένη τράπεζα του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα (και ενδεικτικά ταμείο παρακαταθηκών κ.λπ.), κατά τους όρους του άρθρου 157 παρ. 1 α) του ν. 4281/2014 (Α 160) και του άρθρου 24 του ΚΔΕ στον βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού των ελαχίστων εργασιών ανακαίνισης, εκτός Φ.Π.Α, ήτοι στο ποσό των ,10, χρόνου διάρκειας κατά τρεις (3) τουλάχιστον μήνες μεγαλύτερου από τον χρόνο διάρκειας πραγματοποίησης των εργασιών η οποία θα αποδίδεται μετά την καλή τους εκτέλεση και την ανεπιφύλακτη παραλαβή τους με σχετικό πρωτόκολλο. 6α) Ο ενδιαφερόμενος να μετάσχει στο διαγωνισμό, μαζί με όλα τα υπόλοιπα έγγραφα θα πρέπει πριν την έναρξη της διαδικασίας και την υποβολή της προσφοράς του να προσκομίσει εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Τ.Π. και Δ, ποσού το οποίο και θα του 4

5 αποδοθεί αμέσως εφόσον δεν αναδειχθεί πλειοδότης μισθωτής, σε αυτόν δε που θα πλειοδοτήσει θα αποδοθεί αμέσως μόλις υπογραφεί η σύμβαση μίσθωσης και καταθέσει την νέα εγγυητική επιστολή για την καλή τήρηση των όρων της σύμβασης και την καταβολή των μισθωμάτων. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή εάν δεν προσέλθει, μέσα στην ορισθησομένη προθεσμία, για την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης και την παραλαβή της χρήσης του μισθίου, αυτή θα καταπίπτει άνευ άλλου τινός σε βάρος του, και θα τον βαρύνουν επιπλέον και τα τυχόντα έξοδα αναπλειστηριασμού όπως και η τυχούσα σε βάρος του κληροδοτήματος εκμισθωτή, διαφορά από την επίτευξη μικρότερου μισθώματος για το σύνολο του χρόνου διάρκειας της μίσθωσης. 6β) Ο πλειοδότης που θα αναδειχθεί μισθωτής, οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής τήρησης των όρων της σύμβασης, ίση με δύο αρχικά μισθώματα. Η εγγυητική επιστολή καλής τήρησης των όρων της σύμβασης θα καταπίπτει υπέρ του ως άνω Κληροδοτήματος εάν η μίσθωση διαλυθεί πρόωρα από οποιαδήποτε αιτία οφειλομένη σε υπαιτιότητα του μισθωτή. Επίσης καταπίπτει υπέρ του Κληροδοτήματος και σε περίπτωση που κατά τη λήξη της μίσθωσης και την αποχώρηση του μισθωτή από το μίσθιο παραμείνει αυτός οφειλέτης οποιασδήποτε οφειλής του από τη μίσθωση. Η παραπάνω εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στον μισθωτή μετά την λήξη του χρόνου της μίσθωσης και την σύμφωνα με τους όρους της παρούσας εκούσια και εμπρόθεσμη απόδοση του μισθίου στο Κληροδότημα και υπό τον όρο ότι το τελευταίο θα έχει πλήρως ικανοποιηθεί από τον μισθωτή και δεν θα έχει απαιτήσεις κατ αυτού και εφ όσον ο μισθωτής θα έχει εξοφλήσει όλες τις προς τρίτους υποχρεώσεις του που έχουν σχέση με την παρούσα μίσθωση (ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, θέρμανση κλπ.). Συμφωνείται επίσης ότι ο μισθωτής δεν δικαιούται να συμψηφίσει έστω και προς το μίσθωμα του τελευταίου μισθωτικού μήνα, ακόμη και μέρος της εγγυοδοσίας, η οποία θα του αποδοθεί μόνο μετά την ολοσχερή ρύθμιση όλων των λογαριασμών που απορρέουν από την μισθωτική σχέση. 7) Όποιος πλειοδοτεί για λογαριασμού άλλου, οφείλει να το δηλώσει ευθύς κατά την έναρξη της δημοπρασίας και να παρουσιάσει το νόμιμο προς τούτο πληρεξούσιο, αλλιώς θεωρείται ότι πλειοδοτεί για δικό του λογαριασμό. 8) Για να γίνει δεκτή η προσφορά, πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη του 85% επί του προτεινόμενου μισθώματος. 9) Αυτός που θα αναδειχθεί μισθωτής οφείλει να προσέλθει με τον εγγυητή του, ή με την προαναφερόμενη εγγυητική επιστολή, αφού προηγουμένως συνεννοηθεί με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διαχειριστή να υπογράψει το μισθωτήριο συμβόλαιο, όπως επίσης και την συγγραφή υποχρεώσεων εκτέλεσης των εργασιών και το πρωτόκολλο παραλαβής της χρήσης του μισθίου, που θα συνταχθούν σε συνεννόηση και των δύο πλευρών, μέσα σε προθεσμία το αργότερο τριάντα (30) ημερών. Εφόσον υπάρξει προσφορά κατά τα παραπάνω, το Κληροδότημα συνάπτει τη σύμβαση, ύστερα από προηγούμενη ενημέρωση της αρμόδιας αρχής (Δ/νση Εθνικών Κληροδοτημάτων Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας Ιονίου) η οποία μπορεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες να διατάξει να μη συναφθεί η σύμβαση με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της. Η άπρακτη πάροδος του 15νθημέρου τεκμαίρεται ως συναίνεση της ανωτέρω αρχής. Όταν το προσφερόμενο μίσθωμα είναι μικρότερο του 85% του προτεινομένου, απαιτείται πάντοτε προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας αρχής. Για την περίπτωση της μη έγκρισης από την αρμόδια αρχή της σύναψης της σύμβασης μίσθωσης ουδεμία απολύτως ευθύνη θα βαρύνει το κληροδότημα εκμισθωτή και καμία απολύτως αξίωση δεν γεννάται σε βάρος του από το γεγονός αυτό, άλλωστε ο πλειοδότης μισθωτής με μόνη τη δήλωση συμμετοχής του θεωρείται και δηλώνει ρητά ότι παραιτείται από οποιαδήποτε παρόμοια αξίωσή του. 5

6 Του δίδεται όμως το δικαίωμα εφόσον εμμένει στην σύναψη της σύμβασης μίσθωσης και συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας οι οποίες θα αίρουν τις επιφυλάξεις της για έγκριση, να υλοποιήσει τις υποδείξεις αυτές με την συνδρομή όπου είναι απαραίτητο και του κληροδοτήματος εκμισθωτή, έτσι ώστε να χορηγηθεί η σχετική έγκριση και να πραγματοποιηθεί η υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης. Σε περίπτωση που ο μισθωτής αθετήσει την υποχρέωση του αυτή, ή αν παραλείψει να καταθέσει την εγγύηση που αναγράφεται στον όρο πέντε (5) αυτής της διακήρυξης, ενεργείται αναπλειστηριασμός σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη, τον οποίο βαρύνει κάθε επί έλαττον διαφορά του μισθώματος η οποία εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Νόμου «περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων». Εν συνεχεία, μπορεί να καλείται ο δεύτερος κατά σειρά πλειοδότης για την υπογραφή του συμφωνητικού. Η επί πλέον διαφορά που θα προκύψει κατά τον αναπλειστηριασμό παραμένει προς όφελος του Κληροδοτήματος. 10) Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται από την πληρωμή του ενοικίου αν δεν έκανε χρήση του μισθίου χωρίς υπαιτιότητα του Κληροδοτήματος. 11) Το Κληροδότημα δεν ευθύνεται απέναντι στον μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ενοικιαζόμενο ακίνητο, ούτε υποχρεώνεται από τον λόγο αυτό στην επιστροφή ή στην μείωση του μισθώματος, ούτε στη λύση της μίσθωσης, αφού προαπαιτούμενο για την συμμετοχή του οποιουδήποτε στον διαγωνισμό είναι η φροντίδα και η ευθύνη του να ελέγξει το μίσθιο και να δηλώσει ρητά πως το βρίσκει κατάλληλο για τη χρήση που το προορίζει, έστω και με τις αναγκαίες παρεμβάσεις, τις οποίες αυτός και με έξοδά του σκοπεύει να πραγματοποιήσει για να το καταστήσει κατάλληλο. 12) Εξ άλλου η συμμετοχή στον πλειστηριασμό προϋποθέτει ότι α) ο ενδιαφερόμενος επισκέφτηκε το υπό εκμίσθωση ακίνητο και έχει πλήρη γνώση της καταστάσεως στην οποία αυτό ευρίσκεται και β) ο ενδιαφερόμενος έλαβε πλήρη γνώση των όρων της παρούσης διακηρύξεως, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 13) Ο μισθωτής δηλώνει ότι εξέτασε το μίσθιο λεπτομερώς με την βοήθεια ειδικών τεχνικών και το βρήκε της απόλυτης αρεσκείας του χωρίς ελαττώματα και κατάλληλο για την χρήση που το προορίζει, μετά τις αναγκαίες εργασίες ανακαίνισης και συντήρησης γι αυτό και το παραλαμβάνει ανεπιφύλακτα. 14) Καθ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί από τον μισθωτή αποκλειστικά για την επαγγελματική χρήση, που θα προσδιορίσει με την προσφορά του, ρητά απαγορευομένης της καθ οποιονδήποτε τρόπο αλλαγής της χρήσης του μισθίου χωρίς την συναίνεση του Κληροδοτήματος - εκμισθωτή. Το Κληροδότημα υποχρεούται να εγκρίνει στον μισθωτή δικαίωμα ολικής ή μερικής υπομισθώσεως του μισθίου, ή οποιασδήποτε παραχώρησης της χρήσης του, για παρόμοιες δραστηριότητες με αντάλλαγμα ή χωρίς. Η κατά τα ως άνω έγκριση είναι υποχρεωτική προς εταιρείες του ιδίου Ομίλου με τον μισθωτή ή για ίδιες ή επιβοηθητικές της ασκούμενης στο μίσθιο κύριας δραστηριότητας. Σε περίπτωση που ήθελε εγκριθεί η υπομίσθωση, ο μισθωτής μετά του εγγυητού του δεν απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν απέναντι στο Κληροδότημα με τη διακήρυξη της δημοπρασίας και την υπογραφή της αρχικής σύμβασης μισθώσεως και ευθύνονται απέναντι σ αυτό ως πρωτοφειλέτες ιδιαίτερα για την καταβολή του μισθώματος που αντιστοιχεί στους μισθωμένους ή παραχωρημένους χώρους. Επίσης ο μισθωτής υποχρεούται να ανακοινώνει στο Κληροδότημα τη σύνταξη του συμβολαίου της υπομίσθωσης υποβάλλοντας συγχρόνως και αντίγραφα αυτού. Η παράβαση του παρόντος όρου συνιστά σπουδαίο λόγο λύσης της παρούσας σύμβασης μίσθωσης, μετά των εντεύθεν συνεπειών αποζημίωσης του Κληροδοτήματος και εν 6

7 πάση περιπτώσει υπόλογος οικονομικά έναντι του Κληροδοτήματος είναι ο αντισυμβαλλόμενος μισθωτής. Κάθε μεταβολή της χρήσης του μισθίου, υπομίσθωση ή παραχώρηση της χρήσης του μισθίου, ολική ή και μερική, προς τρίτον (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) δεν είναι επιτρεπτή χωρίς τη ρητή γραπτή συναίνεση του Κληροδοτήματος, την οποία αυτό υποχρεούται να παραχωρήσει.. 15) Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση και είναι υπεύθυνος για κάθε βλάβη ή φθορά και δεν μπορεί να επιφέρει ουσιώδεις αλλοιώσεις στο μίσθιο, ούτε να ενεργήσει σε αυτό μεταρρυθμίσεις που μεταβάλλουν την αρχική του σύσταση, ούτε να το χρησιμοποιήσει για σκοπό διαφορετικό, χωρίς την έγκριση του Δ.Σ. του Κληροδοτήματος. Επίσης ο μισθωτής αναλαμβάνει ρητά την υποχρέωση έναντι του Κληροδοτήματος: α) να συντηρεί με κάθε δυνατή επιμέλεια τόσο το μίσθιο όσο και τα συστατικά, παρακολουθήματα και παραρτήματα αυτού, ευθυνόμενος έναντι του Κληροδοτήματος για οποιεσδήποτε φθορές ή ζημίες, από οποιονδήποτε λόγο και αιτία και αν επέλθουν αυτές, κατά τον χρόνο που ο μισθωτής και οποιοσδήποτε άλλος (που έλκει) δικαιώματα από αυτόν θα βρίσκεται στην κατοχή του μισθίου, β) να χρησιμοποιεί το μίσθιο κατά τρόπο που να μη θίγει καθόλου την ησυχία, την υγεία ή την εργασία, ασφάλεια και τα χρηστά ήθη των άλλων ενοίκων της οικοδομής και των γειτόνων, γ) να συμμορφώνεται απολύτως με όλους τους όρους και τις σχετικές πολεοδομικές, αστυνομικές, υγειονομικές ή άλλες διατάξεις που ισχύουν ή θα ισχύσουν στο μέλλον, για τυχόν παραβάσεις των οποίων την αποκλειστική ευθύνη θα φέρει ο ίδιος και όχι το Κληροδότημα και δ) να παραδώσει το μίσθιο κατά την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της μίσθωσης, στην ίδια αρίστη κατάσταση που το παρέλαβε, και όπως στη συνέχεια το διαμόρφωσε ανακαίνισε, αφού κάθε υλικό και εργασία που θα πραγματοποιηθεί σ αυτό θα παραμείνει προς όφελος του μισθίου, του Κληροδοτήματος επιφυλασσομένου να ζητήσει την παράδοσή του στην σημερινή του κατάσταση, ευθυνόμενος άλλως προς πλήρη αποζημίωση του Κληροδοτήματος. 16) Κάθε φθορά ή βλάβη στο μίσθιο που θα προκληθεί από το μισθωτή, ή τους υπομισθωτές ή τους πελάτες του ή επισκέπτες του, υποχρεούται ο μισθωτής να τις αποκαθιστά με δικές του δαπάνες, χωρίς να έχει δικαίωμα αναζήτησης των δαπανών αυτών από το Κληροδότημα. Η υποχρέωση αυτή του μισθωτή υφίσταται σε κάθε περίπτωση φθοράς ή βλάβης, είτε προκληθεί αυτή από πρόθεση είτε από αμέλειά του, ενεχόμενος άλλως αυτός σε αποζημίωση του Κληροδοτήματος. 17) Σε περίπτωση που προκληθεί στο μίσθιο φθορά ή βλάβη, για την οποία αποδεδειγμένα δεν ευθύνεται είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια ο μισθωτής, δηλαδή σε περίπτωση που οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε γεγονός για το οποίο δεν χωρεί ασφάλιση του μισθίου, ο μισθωτής εφόσον επιθυμεί την συνέχιση της μίσθωσης, μπορεί να αποκαθιστά την αναφερόμενη στον υπ αριθμ. 9 όρο του παρόντος φθορά ή βλάβη, με δικές του δαπάνες, μετά από προηγούμενη έγκριση του κληροδοτήματος, και υπό την επιτήρησή του, και θα δικαιούται να λάβει ποσοστό 70% της συνολικής δαπάνης αυτής από το κληροδότημα, με την προσκόμιση των σχετικών παραστατικών - τιμολογίων που θα συμψηφίζονται με τυχόν μελλοντικό/μελλοντικά μίσθωμα/μισθώματα. 18) Μετατροπές, διαρρυθμίσεις, μεταρρυθμίσεις, τροποποιήσεις και προσθήκες επί του μισθίου είναι δυνατόν να επιτραπούν από τον εκμισθωτή, μόνο όμως εγγράφως και μετά από προηγούμενη ειδοποίηση εκ μέρους του μισθωτή για το είδος και την έκταση αυτών και μόνο υπό την προϋπόθεση ότι προκειμένου για οικοδομικές εργασίες στατικής ή ηλεκτρολογικής φύσης θα προηγούνται οι ανάλογες τεχνικές μελέτες, καθώς και ότι δεν θα δημιουργείται κίνδυνος από δομική ή στατική άποψη για το μίσθιο και δεν θα βλάπτεται η αισθητική του εικόνα. 7

8 Οι μη μόνιμες αισθητικές παρεμβάσεις είναι επιτρεπτές, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα βλάπτεται η αισθητική εικόνα του μισθίου. Για εκτέλεση εργασιών μικρής κλίμακας, για τις οποίες εκδίδεται σχετική πολεοδομική άδεια, ή για εργασίες βελτίωσης της υγιεινής των χώρων, απαιτείται απλή ενημέρωση του κληροδοτήματος. 19) Το Κληροδότημα, όσο διαρκεί η μίσθωση δεν υποχρεούται σε καμία δαπάνη επισκευής και συντήρησης ή ανακαίνισης και προσθήκης επί του μισθίου. Κάθε τέτοια δαπάνη για οποιονδήποτε λόγο και αιτία διενεργηθεί θα βαρύνει αποκλειστικά τον μισθωτή, ο οποίος είναι υποχρεωμένος σε άμεση επισκευή του μισθίου, εφ όσον αυτή η επισκευή θεωρείται αναγκαία και απαραίτητη, χωρίς ο μισθωτής να δικαιούται να αναζητήσει το ποσόν της τοιαύτης δαπάνης από το Κληροδότημα ή να συμψηφίσει τούτο (το ποσό) σε τυχόν οφειλόμενα από αυτόν μισθώματα. Οτιδήποτε ο μισθωτής προσθέσει, τροποποιήσει, μεταρρυθμίσει, κατασκευάσει ή εγκαταστήσει εντός του μισθίου (αποτελούντος συστατικού μέρους του μισθίου) σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα παραμείνει μετά την λήξη ή την διάλυση της μίσθωσης στην κυριότητα του Κληροδοτήματος και επ ωφελεία του μισθίου προς αποφυγή φθορών ή μειώσεως της εμπορικής - μισθωτικής του αξίας, χωρίς να γεννά κανένα απολύτως δικαίωμα αφαίρεσης ή αποζημίωσης του μισθωτή, δικαιουμένου του Κληροδοτήματος να απαιτήσει την άρση πάσης κατασκευής και την απόδοση του μισθίου στην αρχική του κατάσταση. 20) Σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης του μισθωτή από το μίσθιο από οποιαδήποτε αιτία αφορά αυτόν, υποχρεούται αυτός να καταβάλει στο Κληροδότημα τα μισθώματα έως την λήξη της παρούσας σύμβασης μίσθωσης, άλλως έως την εκμίσθωση του μισθίου σε τρίτους, εκτός αν ο μισθωτής παρέχει σχετική έγγραφη ειδοποίηση στο Κληροδότημα τουλάχιστον προ τεσσάρων (4) μηνών, και υπό τον όρο της καταβολής ενός (1) επί πλέον μισθώματος, οπότε σε αυτή την περίπτωση η παρούσα σύμβαση μίσθωσης κατά τα λοιπά θα λύνεται αζημίως για το μισθωτή. 21) Το Κληροδότημα δια εκπροσώπων του έχει το δικαίωμα να επισκέπτεται σε τακτά χρονικά διαστήματα το μίσθιο προς διαπίστωση της καλής διατήρησης της κατάστασής του, αφού προηγουμένως έχει ενημερωθεί περί τούτου ο μισθωτής. Επίσης το Κληροδότημα δια εκπροσώπων του έχει το δικαίωμα από την ημερομηνία προκήρυξης νέας δημοπρασίας για την εκμίσθωση του μισθίου να επισκέπτεται το μίσθιο με υποψήφιους μισθωτές, αφού προηγουμένως έχει ενημερωθεί περί τούτου ο μισθωτής. 22) Ο μισθωτής ρητά παραιτείται οποιουδήποτε δικαιώματός του ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων προς μείωση του μισθώματος ή του ποσοστού αναπροσαρμογής αυτού, ούτε και για την περίπτωση ή υπό το πρόσχημα της απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών, και αναγνωρίζει τα ως άνω συμφωνηθέντα, δίκαια και εύλογα, καθώς επίσης και το κεφάλαιο του μισθώματος και το συμφωνηθέν ποσό της αναπροσαρμογής του ως πλήρως και κατ ελάχιστο όριο ανταποκρινόμενα στην μισθωτική αξία του μισθίου. 23) Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής του εκάστοτε μηνιαίου μισθώματος ή των εν γένει δαπανών, που βαρύνουν το μισθωτή, δικαιούται το Κληροδότημα, είτε να επιδιώξει την εφαρμογή της ειδικής διαδικασίας εκδίκασης των διαφορών παράδοσης ή απόδοσης μισθίων (κατ αρθρ. 662Α επ. Κ.Πολ.Δ.) και να ζητήσει από το αρμόδιο Δικαστήριο την έκδοση διαταγής απόδοσης της χρήσης του μισθίου αποκτώντας εκτελεστό τίτλο, είτε να ζητήσει από το αρμόδιο Δικαστήριο την έκδοση διαταγής πληρωμής καταβολής οφειλομένων μισθωμάτων και δαπανών χρήσης του μισθίου αποκτώντας ομοίως εκτελεστό τίτλο, είτε να εγείρει ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου την σχετική αγωγή απόδοσης μισθίου και καταβολής οφειλομένων μισθωμάτων και δαπανών χρήσης του μισθίου. 8

9 24) Κατά τη λήξη ή τη λύση της μίσθωσης από υπαιτιότητα του μισθωτή, αυτός υποχρεώνεται να παραδώσει αμέσως το μίσθιο με πρωτόκολλο, σε καλή κατάσταση, άλλως αυτός θα αποβληθεί κατά τις σχετικές διατάξεις του Α.Κ. και του Κ.Πολ.Δ., οπότε δικαιούται το Κληροδότημα, είτε να επιδιώξει την εφαρμογή της ειδικής διαδικασίας εκδίκασης των διαφορών παράδοσης ή απόδοσης μισθίων (κατ αρθρ. 662Α επ. Κ.Πολ.Δ.) και να ζητήσει από το αρμόδιο Δικαστήριο την έκδοση διαταγής απόδοσης της χρήσης του μισθίου αποκτώντας εκτελεστό τίτλο, είτε να εγείρει ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου την σχετική αγωγή απόδοσης μισθίου. 25) Ο μισθωτής οφείλει να φροντίσει για την διατήρηση της κατοχής του μισθίου και να αποκρούει κάθε καταπάτησή του, έχοντας όλες τις αγωγές του Κληροδοτήματος και επί πλέον σε κάθε τέτοια περίπτωση να ειδοποιεί αμελλητί εγγράφως το κληροδότημα. 26) Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να παραιτηθεί με το μισθωτήριο συμβόλαιο από κάθε προστασία των νόμων για ενοικιοστάσιο, ή από οποιαδήποτε παράταση της μίσθωσης, ή από άλλες προστατευτικές των μισθωτών διατάξεις, που θα ισχύουν κατά τον χρόνο της σύναψης της μίσθωσης, ή που θα εκδοθούν στο μέλλον, κατά τη διάρκειά της. 27) Ο εγγυητής αναλαμβάνει την υποχρέωση για την ορθή τήρηση όλων των ως άνω όρων και ιδίως την εμπρόθεσμη πληρωμή όλων των χρηματικών υποχρεώσεων, ευθυνόμενος απέναντι στο Κληροδότημα αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τον μισθωτή και ως αυτοφειλέτης και εγγυάται εις ολόκληρον μετά του μισθωτή την πιστή υπ αυτού τήρηση όλων ανεξαιρέτως των όρων της παρούσας μίσθωσης και όλων των υποχρεώσεών του, παραιτούμενος ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και διζήσεως, από το δικαίωμα προβολής όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων , και του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα που τυχόν απορρέουν από τα ανωτέρω άρθρα. 28) Κάθε τυχόν τροποποίηση των όρων της μίσθωσης, όπως και η αναμίσθωση ή η παράταση της μίσθωσης, θα αποδεικνύονται αποκλειστικά και μόνο εγγράφως. Όλοι οι όροι αναγνωρίζονται από το Κληροδότημα, το μισθωτή και τον εγγυητή ως ουσιώδεις και σπουδαίοι, η δε τυχόν παράβαση κάποιου από αυτούς από τον μισθωτή εξομοιώνεται με καταγγελία της σύμβασης και επιφέρει την λύση της μίσθωσης, πριν από την λήξη της από υπαιτιότητα του μισθωτή και παρέχει στο Κληροδότημα το δικαίωμα να ζητήσει την απόδοση της χρήσης του μισθίου από τον μισθωτή και σε περίπτωση άρνησής του, το Κληροδότημα να επιδιώξει την αποβολή του μισθωτή δια της δικαστικής οδού, χωρίς να αποκλείονται οι περαιτέρω αξιώσεις του Κληροδοτήματος από την σύμβαση μίσθωσης. 29) Το Κληροδότημα δικαιούται να επιδίδει οποιαδήποτε δικόγραφα, εξώδικα ή δικαστικά, ακόμη και απλά έγγραφα, απευθυνόμενα στο μισθωτή και στον εγγυητή, στη διεύθυνση του μισθίου, την οποία ο μισθωτής και ο εγγυητής ορίζουν ως συντρέχουσα διεύθυνσή τους, ακόμη και εν απουσία τους. 30) Σε κάθε περίπτωση, τέλος, ρητά συμφωνείται ότι η τυχόν μη έγκαιρη άσκηση εκ μέρους του Κληροδοτήματος των δικαιωμάτων που απορρέουν από το παρόν, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως σιωπηρή παραίτησή του από τα δικαιώματά του αυτά, ούτε ως κατάργηση όρου ή όρων του παρόντος. 31) Η επίβλεψη, πιστοποίηση και παραλαβή των εργασιών ανακαίνισης και συντήρησης του μισθίου σύμφωνα με την εν αρχή αναφερόμενη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων, ως και των επιπλέον εκείνων εργασιών που θα προταθούν με την προσφορά του πλειοδότη μισθωτή καθώς και εκείνων που θα απαιτηθούν προκειμένου να καταστήσει το μίσθιο κατάλληλο για τη χρήση που το προορίζει, οι οποίες επίσης θα πραγματοποιηθούν με βάση την Τεχνική Έκθεση που ο 9

10 ίδιος θα εκπονήσει και θα τύχει της έγκρισης του εκμισθωτή Κληροδοτήματος, ελλείψει οργανωμένης τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Νότιας Κυνουρίας που είναι ο διαχειριστής του κληροδοτήματος, ορίζεται από τώρα στην «Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» της οποίας ο διαχειριστής Δήμος είναι κύριος μέτοχος, ενόσω αυτή διαθέτει πλήρως στελεχωμένη και πιστοποιημένη τεχνική υπηρεσία, η οποία θα πλαισιώνεται και από έναν τεχνικό υπάλληλο του Δήμου, που θα υποδεικνύεται από αυτόν. 32) Η παρούσα διακήρυξη, θα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, στην ιστοσελίδα του Δήμου Νότιας Κυνουρίας (www.notiakynouria.gov.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. (www.parnonas.gr) για τριάντα πέντε (35) ημερολογιακές ημέρες, προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μισθωτές, οι οποίοι θα πρέπει να καταθέσουν την επωφελέστερη για το Κληροδότημα οικονομική προσφορά, μέχρι τη λήξη της ως άνω περιόδου των τριάντα πέντε (35) ημερών από την ανάρτηση της Διακήρυξης στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, εγγράφως και αυτοπροσώπως, στα γραφεία του Δήμου Νότιας Κυνουρίας στο Λεωνίδιο. Οι προσφορές, γραπτές και σφραγισμένες, θα κατατίθενται αποκλειστικά στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας στο Λεωνίδιο, υπόψη του Κληροδοτήματος Μαρίας Μώττη, υπεύθυνη: Κατερίνα Φιλίππου, τηλέφωνο Πληροφορίες για το ακίνητο και διευκρινήσεις επί της διαδικασίας, παρέχονται στα γραφεία του Δήμου Νότιας Κυνουρίας από την υπάλληλο κα Κατερίνα Φιλίππου και στο τηλέφωνο ή μέσω στην ηλεκτρονική διεύθυνση Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο του Φακέλου της Διακήρυξης όλες τις εργάσιμες ημέρες, από την αρμόδια υπάλληλο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας κα Κατερίνα Φιλίππου, τηλ , Η Διαχειριστική Επιτροπή θα συνεδριάσει έκτακτα για να αναδείξει το μισθωτή λαμβάνοντας υπόψη: α) το υψηλότερο προσφερθέν μίσθωμα, β) το ύψος της δαπάνης ανακαίνισης συντήρησης, γ) τη φερεγγυότητα του μισθωτή. Σε περίπτωση που έχουν υποβληθεί προσφορές με το ίδιο τίμημα, οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα όπως υποβάλουν επιτόπου βελτιωμένη προσφορά. Παρατυπία της δημοπρασίας δεν παράγει κανένα δικαίωμα υπέρ του μισθωτή ή του πλειοδότη. Λεωνίδιο, Ο Διαχειριστής του Κληροδοτήματος Μαρίας Μώττη & Δήμαρχος Δήμου Νότιας Κυνουρίας Χαράλαμπος Λυσίκατος 10

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Άστρος 14 2 2014 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΩΣΣΕΤΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Άστρος 14 2 2014 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΩΣΣΕΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Άστρος 14 2 2014 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΩΣΣΕΤΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 1520 Τ.Κ. ΣΙΤΑΙΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: 22 001 Άστρος Πληρ: Αθανασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΔΑ: ΒΛΩΣ4690Ω2-ΡΚΑ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος με την 7/29-5- 2013 απόφασή. του

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΔΑ: ΒΛΩΣ4690Ω2-ΡΚΑ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος με την 7/29-5- 2013 απόφασή. του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Π Α Π Α Φ Ε Ι Ο ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "Ο Μ Ε Λ Ι Τ Ε Υ Σ" Θεσσαλονίκη 23-8- 2013 Αριθ. Πρωτ. -727 - Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6Ω8ΦΩΡΜ-5ΕΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ *********** Θήβα : 24.7.2015 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρ. Πρωτ.:18259 ----------- ΑΠΟΦΑΣΗ : 1028/15 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Σταυρός, 23 Απριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. : 9713 Ταχ. Δ/ση: Σταυρός, Θες/νικης Τ.Κ. 570 14 : 23970-61500 fax. 23970-61888 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Ω32ΞΩΡΜ-Υ5Ζ Πληροφ: Γ. Καλατζή Τηλ.: 2262 350 624 Fax: 2262 0 27628 Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ι ΡΥΜΑ Γ. Ν. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η ιαχειριστική Επιτροπή του Ιδρύµατος Γ. Ν. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ που εδρεύει στον Χάρακα Λακωνίας και νόµιµα εκπροσωπείται, ανακοινώνει την µίσθωση των κατωτέρω

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος :27/06/2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 12594 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ «ΑΓΝΑΝΤΙ» ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά 15-06 - 2015 Αριθ. Πρωτ.:16427 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ" Ν.Π.Δ.Δ.. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343-124 61 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΗΛ.: 2132046170-171 ΑΡ.ΠΡΩΤ:9673/746883 Χαϊδάρι, 27 Αυγούστου 2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Όροι διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση των δημοτικών αγροκτημάτων στη θέση «Αλώνια» Δ.Ε. Ν.Αγχιάλου

ΘΕΜΑ: Όροι διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση των δημοτικών αγροκτημάτων στη θέση «Αλώνια» Δ.Ε. Ν.Αγχιάλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Λεωφ. Ειρήνης 131 Ταχ. Κώδικας : 38446 Ν.Ιωνία Βόλου ΠΡΟΣ: Πληροφορίες ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Έχοντας υπόψη την αριθ. 271/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Έχοντας υπόψη την αριθ. 271/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σοφάδες 17-02-2014 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Έχοντας υπόψη την αριθ. 271/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίσθηκε η εκμίσθωση των παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΖ4691ΩΓ-Ζ0Φ ΑΠ: Γ31/661/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: ΒΙΚΖ4691ΩΓ-Ζ0Φ ΑΠ: Γ31/661/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΑΠ: Γ31/661/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 8 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΚΑ ΕΤΑΜ 1.Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. O Δήμαρχος Βέροιας. Με την αριθ. 184/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας καταρτίστηκαν οι παρακάτω όροι:

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. O Δήμαρχος Βέροιας. Με την αριθ. 184/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας καταρτίστηκαν οι παρακάτω όροι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 4-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 16736 ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ -ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Γραφείο : Δ3 Δ/νση : Βικέλα 4,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 14/10/2015 Αρ. Πρωτ: 5097 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 14/10/2015 Αρ. Πρωτ: 5097 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 14/10/2015 Αρ. Πρωτ: 5097 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Έχοντας υπόψη: α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226053540 E-mail: voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 39 ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α ρ ι θ μ. 22/ 2 0 1 5

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α ρ ι θ μ. 22/ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα / /2015 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 154 115 27 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: 4 ες ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ Πληροφορίες: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΑΔΑΜ Τηλέφωνο:23850 44-479 Fax: 23850 44-287 Φλώρινα 27/6/2012 Αρ. Πρωτ. 26045 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

3) Την με υπ αριθ. 69/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση χώρου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Θήβας

3) Την με υπ αριθ. 69/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση χώρου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Θήβας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 75P3ΩPM-9ΩΦ Πληροφ: Γ. Καλατζή Τηλ.: 2262 350 624 Fax: 2262 0 27628 Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ Αριθ. Απόφασης 08/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ Αριθ. Απόφασης 08/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλλύρα 07-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 97 ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Φιλλύρα Ταχ. Κώδικας : 69 300 : 25313 52802 & 52800 Fax : 25313 52808 E-mail : filyra@0924.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Επαναληπτικής Δημοπρασίας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Επαναληπτικής Δημοπρασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/νση : Κριάρη 40 (1 ος όροφος) Χανιά τ.κ.73135 Τηλ: 28213 41773 Fax:28213 41769 e-mail: schepitropi2@chania.gr Χανιά:08-11-12 Αριθμ. Πρωτ.:854

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ ΧΩΡΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής Πληρ. Καραγιαννίδου Κυριακή Τηλ. 24673 51156 e-mail: karagianidou@kastoriacity.gr Καστοριά 26-10- 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιβαδειά 26/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αριθ.Πρωτ: 32489 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιβαδειά 26/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αριθ.Πρωτ: 32489 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιβαδειά 26/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αριθ.Πρωτ: 32489 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης (αγροκτημάτων) που βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Μαυρονερίου, των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 9 10 2013 Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ. 11169

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 9 10 2013 Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ. 11169 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 9 10 2013 Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ. 11169 Ταχ. Κώδικας: 220 01 Άστρος Πληρ: Αθανασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 85 & Γ. ΣΟΥΡΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 89)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 85 & Γ. ΣΟΥΡΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 89) ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΘΜΟΝΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 85 & Γ. ΣΟΥΡΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 89) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 18-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9087 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Κύρκου Αμαλία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον πλειοδότη που θα αναδειχθεί.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον πλειοδότη που θα αναδειχθεί. ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ-ΣΟΥΔΑ Τ.Κ. 73 200 ΤΗΛ.: 28210-80194, 80195 FAX : 28210-80215 ΑΡ. ΕΣΩΤ. ΠΡΩΤ. 19/10/06/2011 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:114/10/06/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής Τηλ. 24673 51156 e-mail: karagianidou@kastoriacity.gr Καστοριά 24-04 - 2015 Αριθμ. Πρωτ.:10348 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο, 4/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αρ.Πρωτ.: 27707 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜ. : 509 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Το Θρησκευτικό Καθίδρυµα > Ν. Π. Ι.., που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Βασιλέως Ηρακλείου 26, Τ. Κ. 546 24-Α. Φ. Μ. 090027217/Α. Ο. Υ. Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 11 & ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 480)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 11 & ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 480) ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΘΜΟΝΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. O.T.A. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 11 & ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 480) Η ανώνυμη εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 10/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 10/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 10/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ «ΦΕΡΡΑΧ Χας ΠΑΝ.ΖΟΥΚΙΟΥ»- «ΠΑΥΛΟΥ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑ Η» Λήψη απόφασης περί εκµισθώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος : 02-04-2012 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 7305 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος : 02-04-2012 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 7305 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος : 02-04-2012 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 7305 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μυτιλήνη 04-05-2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 24786 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μυτιλήνη 04-05-2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 24786 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μυτιλήνη 04-05-2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 24786 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ.Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 13-17 Ταχ. Κώδικας: 81 100 Μυτιλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΝΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθνος, 26/2/2013 ΝΟΜΟΣ: ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ. 827 ΔΗΜΟΣ: ΚΥΘΝΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Χώρα Κύθνου Πληροφορίες: Ν. Μήλας, Ρ. Γρεβενίτη Τηλέφωνο: 22813-61107, 61104 Fax: 22813-61120, 61111 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΓΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΔΒ7ΩΞ0-ΔΜ5 Καναλλάκι:30-10-2015 Αριθμ. Πρωτ.:14238 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΓΑΣ Λαμβάνοντας υπ όψιν: Την υπ αριθμ. 125/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ÑÉÆÁÑÅÉÏó ÅÊÊËÇÓÉÁÓÔÉÊÇ Ó ÏËÇ ÄÉÏÉÊÇÓÇ áèçíá, 21-10-2015 ÂÁÓ. ÓÏÖÉÁÓ 51 - ÁÈÇÍÁ-106 76 ôçë. 210.72.10.661 FAX. 210.72.28.736 e-mail : info@rizarios.gr ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Σε συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137 Α Τ.Κ. 64100 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 33940 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμαρχος του Δήμου Παγγαίου, σε συνέχεια των αριθ. 430/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο, 20/01/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αρ.Πρωτ.: 1122 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ Κομνηνών 76, Ωραιόκαστρο

Διαβάστε περισσότερα

«MONOMETOXIKH ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ» Δ.Α.Α. Α.Ε.

«MONOMETOXIKH ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ» Δ.Α.Α. Α.Ε. «MONOMETOXIKH ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ» Δ.Α.Α. Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ «ΠΑΛΙΟΜΗΧΑΝΗ» ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΡΑΧΩΒΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

αριθµ.πρωτ.: 7725/9-3-2015 εισήγησή της, η οποία έχει ως εξής: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ Της

αριθµ.πρωτ.: 7725/9-3-2015 εισήγησή της, η οποία έχει ως εξής: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ Της ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της αριθµ. 2/2015 συνεδρίασης της ορισθείσης µε την αριθµ. 236/2014 Α..Σ «Επιτροπής Αξιολόγησης για χορήγηση υποτροφιών κληροδοτηµάτων Ν.Πίσσα και Φ.Πολυζόπουλου» Αριθµός Απόφασης 5/2015 Στην

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ. 8517

Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ. 8517 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 24 7 2013 Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ. 8517 Ταχ. Κώδικας: 220 01 Άστρος Πληρ: Αθανασία

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 73 / 2015 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 73 / 2015 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 14953 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 73 / 2015 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΙ ΡΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ ΤΟΥ ΛΑΚΕ ΑΙΜΟΝΙΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ

ΚΑΘΙ ΡΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ ΤΟΥ ΛΑΚΕ ΑΙΜΟΝΙΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ ΚΑΘΙ ΡΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ ΤΟΥ ΛΑΚΕ ΑΙΜΟΝΙΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ Το Κοινωφελές Εκπαιδευτικό Ίδρυμα με την επωνυμία Καθίδρυμα Αθανασίου Ματάλα του Λακεδαιμονίου, νομίμως εκπροσωπούμενο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 5/12/2013 ΔΗΜΟΣ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 43463

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 5/12/2013 ΔΗΜΟΣ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 43463 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 5/12/2013 ΔΗΜΟΣ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 43463 Ταχ. Διεύθυνση: Στρ.Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών Δ. Χαϊδαρίου Τηλέφωνο: 2132047330 2132047317

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος, 2-12-2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αρ. Πρωτ. : 24432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος, 2-12-2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αρ. Πρωτ. : 24432 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος, 2-12-2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αρ. Πρωτ. : 24432 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΗΣ Τ.Κ. ΒΑΒΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 601 ΘΕΜΑ: «Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 06-03-2015 Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ν Ο Τ Ι Ο Υ Α Ι Γ Α Ι Ο Υ Αριθμ. Πρωτ. 21960/1689 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΑΝΔΡΑΣ Πληροφορίες: Τουπλικιώτη Ιφιγένεια Τηλέφωνο: 23740-23997 Fax: 23740-24851 e-mail:deap@0830.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ)

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»- Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) μέλη ήτοι:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) μέλη ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 3/2011 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 13/2011 Περίληψη Κατάρτιση των όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 18-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9088 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Κύρκου Αμαλία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Λάρισα 22-05-2012 Αριθμ. Πρωτ: 45152 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΕΝΟΣ (1) ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Π Ο Λ Υ Γ Υ Ρ Ο Υ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Π Ο Λ Υ Γ Υ Ρ Ο Υ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Πολύγυρος, 26-09-2013 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αρ. Πρωτ. : 19755 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Έχοντας υπ όψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Οικήματος. Η Β Νομαρχιακή Επιτροπή Ν.Α Λευκάδας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Οικήματος. Η Β Νομαρχιακή Επιτροπή Ν.Α Λευκάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: Δ.ΟΙΚ. 3772/09-09-2009 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. Β Ν.Ε. 31/07-09-2009

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος.Σ. ΗΚΕΘ κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ. δ) την µε αριθ. 44/2012 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΚΕΘ για τη µίσθωση ακινήτου Όροι δηµοπράτησης

Ο Πρόεδρος.Σ. ΗΚΕΘ κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ. δ) την µε αριθ. 44/2012 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΚΕΘ για τη µίσθωση ακινήτου Όροι δηµοπράτησης ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ - ΗΚΕΘ - ------------------------------------- Έδρα : Πλ. Ι. Μεταξά ΕΠΑΝΟΜΗ Επανοµή 25/05/2012 ΑΦΜ : 997567943 ΟΥ : Καλαµαριάς Αρ. πρωτ.: 325 Τ.Κ. : 57500 ΕΠΑΝΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Αργοστόλι 14/06/2013 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ: 26363 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 18 / 2015 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 18 / 2015 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 2419 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 18 / 2015 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Κόνιτσα 26-10-2015 ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Αριθ. Πρωτ: 10062 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Αικατερίνη Πέτρου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 6ης/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 6ης/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6ης/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου Αριθμός Απόφασης 74/2014 ΘΕΜΑ: «Καθορισμός όρων δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ς ς ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές.10/02/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.:11508 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ. α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) και τον Ν.3130/2003.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ. α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) και τον Ν.3130/2003. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΙΝΔΟΣ 15-4-2011 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ Αριθ.πρωτ : 10537 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Γ31/404 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αριθ. Πρωτ.: Γ31/404 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 Αριθ. Πρωτ.: Γ31/404 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ 54 & ΚΩΛΕΤΤΗ 13 ΚΑΙ ΣΟΥΛΙΟΥ 12 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Σύμφωνα με τον Α.Ν.1864/51

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 21 ΣΤΡΕΜΜ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 21 ΣΤΡΕΜΜ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. Α Α: Β44ΥΩΚΤ-ΓΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά, 13/3 /2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.:8977/12 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Πληρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο, 4/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αρ.Πρωτ.: 27711 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Αποφασης Δημάρχου : 508 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΦΟΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΦΟΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτοκόλλου: 18999 / 18-07-2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΦΟΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» 1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ÑÉÆÁÑÅÉÏó ÅÊÊËÇÓÉÁÓÔÉÊÇ Ó ÏËÇ ÄÉÏÉÊÇÓÇ áèçíá, 16-02-2015 ÂÁÓ. ÓÏÖÉÁÓ 51 - ÁÈÇÍÁ-106 76 Αριθμ. πρωτ. 170/71 ôçë. 210.72.10.661 FAX. 210.72.28.736 e-mail : info@rizarios.gr Το Διοικητικό Συμβούλιο ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Παραμυθιά 17-04-2015 Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ Έχοντας υπόψη: α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Ιωάννινα 2/10/2015 Αριθ. Πρωτ.: 7553 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ελ. Βενιζέλου 4 - Ιωάννινα 45444 2651054500 fax:2651054547 ΜΙΣΘΩΣΗ: «Ενοικίαση γραφείων ΔΕΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 16/10/2015 ΔΗΜΟΣ: ΣΟΦΑΔΩΝ 643 Ν.Π.Δ.Δ.:Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 16/10/2015 ΔΗΜΟΣ: ΣΟΦΑΔΩΝ 643 Ν.Π.Δ.Δ.:Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Σοφάδες 16/10/2015 ΔΗΜΟΣ: ΣΟΦΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ. 643 Ν.Π.Δ.Δ.:Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. Ταχ. Διεύθυνση: Κιερίου 49 Πληροφορίες: Παπαδοπούλου Ελένη Τηλέφωνο:2443353277

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αγία Βαρβάρα, 23 Μαΐου 2013 Α.Π.: 2093 ΙΑΚΗΡΥΞΗ για την εκµίσθωση του κυλικείου του θερινού ηµοτικού Κινηµατογράφου «ΠΑΝΘΕΟΝ» του Ν.Π.Ι.. «ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δημητσάνα 29/09/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 10669

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δημητσάνα 29/09/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 10669 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δημητσάνα 29/09/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 10669 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ «ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την οι υπογράφοντες το παρόν: Αφενός η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λιοσίων, αρ. 301,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΔΑ: ΒΕΔ87Λ1-Θ1Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Kαλαμάτα 20-3-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. 3399 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 16 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 16 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 16 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθ.πρωτ.:53349 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δήμου ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Εκποίησης ή Εκμίσθωσης Ακινήτων & Πραγμάτων Δήμου Αιγιαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση χώρου του Δικαστικού Μεγάρου Κέρκυρας, για τη λειτουργία κυλικείου.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση χώρου του Δικαστικού Μεγάρου Κέρκυρας, για τη λειτουργία κυλικείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη -τέρμα Ταχ. Κώδ.: Κέρκυρα, 49100 Πληροφορίες: Τηλ.: 26610-98832, 98820 FAX: 26610-98833, 98822 Κέρκυρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερµούπολη 21/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 129197/11540 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8 Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Δήμαρχος Αλμωπίας. Διακηρύσσει ότι: Ισχύουσες Διατάξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Δήμαρχος Αλμωπίας. Διακηρύσσει ότι: Ισχύουσες Διατάξεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριδαία 15 / 06 /2015 ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 16910 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος Αλμωπίας Διακηρύσσει ότι: Ύστερα από την αριθ. 86/2015 ΑΔΑ:ΩΕΩΩΩΨΩ-0ΝΡ απόφαση του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: ΔΛΥ/14001 ΕΡΓΟ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: ΔΛΥ/14001 ΕΡΓΟ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.» Διεύθυνση Λογιστικών Υπηρεσιών ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: ΔΛΥ/14001 ΕΡΓΟ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.» Τεύχος 5 από 5 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : «Περίληψη διακήρυξης δηµοπρασίας µίσθωσης ακινήτου»

Θέµα : «Περίληψη διακήρυξης δηµοπρασίας µίσθωσης ακινήτου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Κουµουνδούρου 29 Ταχ. Κώδικας: 43100, Καρδίτσα Πληροφορίες: Βασιλική Μπαΐράµη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ. Αρ.πρωτ.: Φ.632/642. Ημερομηνία: 29/01/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ. Αρ.πρωτ.: Φ.632/642. Ημερομηνία: 29/01/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Αρ.πρωτ.: Φ.632/642 Ημερομηνία: 29/01/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2 Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ξάνθης, έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 363/1979

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226053540 E-mail: voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 45 ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Αµυνταίου έχοντας υπ όψη:

Ο ήµαρχος Αµυνταίου έχοντας υπ όψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Τµήµα: Οικονοµική Υπηρεσία Αµύνταιο 10/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 22458 Ο ήµαρχος Αµυνταίου έχοντας υπ όψη: 1) τις διατάξεις του Π.. 270/1981 2) τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ Π.Ε ΚΙΛΚΙΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ Π.Ε ΚΙΛΚΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κιλκίς 22/12 /2014 Αρ.πρωτ.:οικ.521700/6802

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Ζ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΤΕΥΧΟΣ Ζ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ με αριθμό ΔΕΕΔ-10 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Μίσθωση προσωπικού, πλωτών μέσων και εξοπλισμού για την αποκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΖΑ 11/04/2013 ΗΜΟΣ: ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7175 Ταχ. ιεύθυνση:πεζα 70100 Πληροφορίες: Κολενδριανός Χ. Τηλέφωνο: 2813401153 Fax: 2810743464 E-mail: hkoledrianos@0470.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ TΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ Δ/Ξ Υ/Φ «ΥΔΡΑ ΙΙ» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΔΡΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ TΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ Δ/Ξ Υ/Φ «ΥΔΡΑ ΙΙ» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Ύδρα 3/12/2015 Αρ. Πρωτ. 4342 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ TΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ Δ/Ξ Υ/Φ «ΥΔΡΑ ΙΙ» Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΔΡΑΣ α) το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: 21/12/2012 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 6918 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Σταυρός, 19 Φεβρουαρίου 2014 Αριθ. Πρωτ. : 4.423 Ταχ. Δ/ση: Σταυρός, Θες/νικης Τ.Κ. 570 14 : 2397-330220 fax. 23970-65600 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 15/2008

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 15/2008 ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 15/2008 Τελειωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ04Ω9Ψ-ΞΔΚ. Άστρος : 22-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθμός Πρωτοκόλλου : 4042 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙ04Ω9Ψ-ΞΔΚ. Άστρος : 22-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθμός Πρωτοκόλλου : 4042 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Ρ Ε Ι Α Σ Κ Υ Ν Ο Υ Ρ Ι Α Σ Άστρος : 22-04-2014 Αριθμός Πρωτοκόλλου : 4042 Δ / ν σ η : Δ ι ο ι κ η τ ι κ ώ ν & Ο ι κ ο ν ο- μ ι κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα