ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΜΩΤΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΜΩΤΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΜΩΤΤΗ Ταχ/κη Δ/νση: 22300, Λεωνίδιο Αρκαδίας Τηλ.: Fax: ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΜΩΤΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος ΜΑΡΙΑΣ ΜΩΤΤΗ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του από 30 Νοεμβρίου - 4 Δεκεμβρίου 1939 Β. Διατάγματος «Περί του τρόπου εκποιήσεως κινητών και ακινήτων και εκμισθώσεως ακινήτων καταλειπομένων κατά κληρονομίαν, κληροδοσίαν ή δωρεάν εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών, ως και των ανηκόντων εις Κοινωφελή Ιδρύματα και περιουσίας», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει μέχρι σήμερα, τις διατάξεις του Α.Ν. 2039/1939 (Φ.Ε.Κ. 455/Α /1939) «περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των Νόμων περί εκκαθαρίσεως και διοικήσεως των εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει μέχρι σήμερα, καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4182/2013 (Φ.Ε.Κ. 185/Α /2013) «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις». ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ Εκτίθεται σε πλειοδοτική δημόσια δημοπρασία η εκμίσθωση, με χρονική διάρκεια δώδεκα (12) ετών με δικαίωμα παράτασης για ίσο χρόνο, τμήματος ενός ακινήτου το οποίο βρίσκεται επί των οδών Κων/νου Παλαιολόγου 1 και Κολοκοτρώνη 101 στον Πειραιά. Επί της οδού Παλαιολόγου στο ισόγειο βρίσκεται η κύρια είσοδος του κτιρίου. Επίσης το κτίριο περιλαμβάνει καταστήματα στο ισόγειο με μεσοπάτωμα. Το κτίριο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, ημιόροφο, επτά ορόφους και δώμα. Αναλυτικότερα δε, από Υπόγειο συνολικού εμβαδού 279,54 τετραγωνικών μέτρων που αποτελείται από οκτώ αποθήκες (ΑΠ.1 ΑΠ.8) καθώς και κοινόχρηστους χώρους ήτοι κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρες, διάδρομο, WC και χώρο λεβητοστασίου, Ισόγειο συνολικού εμβαδού 268,34 τετραγωνικών μέτρων που αποτελείται από επτά καταστήματα (Κ.1 Κ.7) με πατάρι και κοινόχρηστους χώρους ήτοι κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρες, κεντρική είσοδος, επτά ορόφους άνωθεν του ισογείου έκαστος εμβαδού 327,00 τετραγωνικών μέτρων καθώς και δώμα (απόληξη κλιμακοστασίου). Το τμήμα του παραπάνω ακινήτου που εκτίθεται σε πλειοδοτική δημόσια δημοπρασία η εκμίσθωση, περιγράφεται ως εξής: 1

2 - Αποθήκη υπογείου ΑΠ.1 εμβαδού 19,70 τετραγωνικών μέτρων και Αποθήκη υπογείου ΑΠ.8 εμβαδού 23,21 τετραγωνικών μέτρων - Κατάστημα ισογείου Κ.1 εμβαδού 29,40 τετραγωνικών μέτρων με πατάρι εμβαδού 15,90 τετραγωνικών μέτρων - Οι όροφοι πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, πέμπτος, έκτος και έβδομος άνωθεν του ισογείου έκαστος εμβαδού 327,00 τετραγωνικών μέτρων Σύμφωνα με την εκτίμηση του από το Υπουργείο Οικονομικών πιστοποιημένου εκτιμητή, με Α.Μ 131, Ανδρέα Κολλάρα, η οποία επισυνάπτεται, το Συνολικό Εκτιμώμενο Εύλογο Μηνιαίο Μίσθωμα για το ως άνω ακίνητο ανέρχεται στο ποσό των Η δημοπρασία αυτή διενεργείται κατά τις διατάξεις του από 30 Νοεμβρίου - 4 Δεκεμβρίου 1939 Β. Διατάγματος «Περί του τρόπου εκποιήσεως κινητών και ακινήτων και εκμισθώσεως ακινήτων καταλειπομένων κατά κληρονομίαν, κληροδοσίαν ή δωρεάν εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών, ως και των ανηκόντων εις Κοινωφελή Ιδρύματα και περιουσίας», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει μέχρι σήμερα, τις διατάξεις του Α.Ν. 2039/1939 (Φ.Ε.Κ. 455/Α /1939) «περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των Νόμων περί εκκαθαρίσεως και διοικήσεως των εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει μέχρι σήμερα, καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4182/2013 (Φ.Ε.Κ. 185/Α /2013) «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» με τους εξής όρους και συμφωνίες: 1) Η διάρκεια της μίσθωσης συμφωνείται για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) ετών. Αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης που θα γίνει το αργότερο, μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από τη, σύμφωνα με τα παρακάτω, ολοκλήρωση της διαδικασίας κατακύρωσης του μισθίου στον πλειοδότη, και θα λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του δωδέκατου έτους μετά την ημερομηνία αυτή, με δυνατότητα ανανέωσης για επιπλέον έξι (6) έτη, εφόσον το επιθυμεί ο μισθωτής και υπό την προϋπόθεση ότι θα ειδοποιήσει προς τούτο εγγράφως το Κληροδότημα - εκμισθωτή προ οκτώ(8) τουλάχιστον μηνών. Το μίσθιο αυτή τη στιγμή χρήζει εργασιών ανακαίνισης και συντήρησης προκειμένου να καταστεί εντελώς κατάλληλο για τη χρήση που θα το προορίσει ο πλειοδότης, οι οποίες εργασίες περιγράφονται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη Τεχνική Έκθεση, που αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας Διακήρυξης, και το ύψος τους έχει με βάση αυτήν προϋπολογισθεί στο ποσό των , τις οποίες εργασίες αναλαμβάνει με δικές του δαπάνες να εκτελέσει ο πλειοδότης μισθωτής. Ως ανώτατη διάρκεια υλοποίησης των εν λόγων εργασιών ανακαίνισης και συντήρησης ορίζονται οι δέκα (10) μήνες. Με δεδομένο ότι μέχρι σήμερα προοριζόταν για την χρήση του ως γραφεία επαγγελματικές στέγες, ο πλειοδότης - μισθωτής δύναται εφόσον το προορίζει για διαφορετική χρήση, να προτείνει και να πραγματοποιήσει, με αποκλειστικά δικά του έξοδα, περαιτέρω εργασίες, ούτως ώστε το μίσθιο να καταστεί λειτουργικό και πρόσφορο σύμφωνα με την επιδιωκόμενη από αυτόν χρήση, πράγμα για το οποίο θα του δοθεί, μετά την υποβολή της σχετικής τεχνικής έκθεσης που θα υποβάλει, η ρητή συγκατάθεση του εκμισθωτή, εφόσον αυτές θα είναι σύμφωνες με το νόμο, τους πολεοδομικούς κανόνες κ.λπ. και δε θα θίγουν την στατική επάρκεια του κτιρίου, ούτε την ασφάλεια και την υγιεινή των λοιπών ενοίκων και των περιοίκων. Στην περίπτωση που απαιτηθεί οποιαδήποτε διαδικασία προς τους αρμόδιους φορείς για αλλαγή της χρήσης του μισθίου και έκδοσης σχετικής άδειας αλλαγής της χρήσης του, όλες οι ενέργειες θα πραγματοποιηθούν από τον πλειοδότη μισθωτή και θα τον βαρύνουν τα έξοδά τους, του εκμισθωτή κληροδοτήματος υποχρεουμένου να του παράσχει κάθε νόμιμη συναίνεση και συνδρομή για τη διενέργειά τους 2

3 (πληρεξουσιότητες κ.λπ.) και απαλλασσομένου από κάθε ευθύνη για την τυχούσα μη έκδοση της σχετικής άδειας, εν όσω ο μισθωτής πλειοδότης οφείλει πριν καν μετάσχει στον διαγωνισμό να ελέγξει ο ίδιος, με βάση τα σημερινά δεδομένα του μισθίου, τη δυνατότητα έκδοσης της σχετικής πολεοδομικής άδειας και άδειας λειτουργίας για τη δραστηριότητα - επιχείρηση που προτίθεται να στεγάσει στο μίσθιο. Και μόνη η συμμετοχή του στον διαγωνισμό και η δήλωση για χρήση του διαφορετική από αυτήν που έχει μέχρι σήμερα θα σημαίνει άνευ άλλου τινός ότι έχει με δική του αποκλειστικά ευθύνη ελέγξει τη δυνατότητα της έκδοσης της σχετικής άδειας λειτουργίας για την επιχείρησή του. Στην σύμφωνα με τα παραπάνω ημερομηνία λήξης της μίσθωσης (είτε δηλαδή κατά τη λήξη της πρώτης δωδεκαετίας, είτε κατά τη λήξη της ισόχρονης ή μικρότερης παράτασής της) ο μισθωτής έχει υποχρέωση να εκκενώσει και να παραδώσει αμέσως ελεύθερη και ακώλυτη τη χρήση του μισθίου στον εκμισθωτή, χωρίς καταγγελία ή άλλη όχληση ή προειδοποίηση, εκτός αντίθετης ρητής συμφωνίας των συμβαλλομένων περί περαιτέρω παράτασης ή ανανέωσης της σύμβασης, αν ο νόμος το επιτρέπει και εφόσον δοθεί η προς τούτο αναγκαία συγκατάθεση των αρμόδιων αρχών. Σε περίπτωση άρνησης απόδοσης του μισθίου εκ μέρους του μισθωτή και παραμονής του στην κατοχή του μισθίου και μετά την, με οποιοδήποτε τρόπο, λήξη της μίσθωσης, χωρίς την ρητή έγγραφη συμφωνία του εκμισθωτή, ο μισθωτής θα είναι υπόχρεος σε καταβολή προς τον εκμισθωτή, εκτός από το ποσό του μισθώματος, που δεν θα θεωρείται μίσθωμα αλλά αποζημίωση για τη χρήση και επί πλέον ποσό 300, και μάλιστα εντόκως, για κάθε ημερολογιακή ημέρα που θα παραμένει στη χρήση ή θα καθυστερεί να το παραδώσει ανεξάρτητα αν του κάνει χρήση ολικά ή μερικά σαν από τώρα συμφωνημένη ποινική ρήτρα για την αθέτηση ρητής συμβατικής του υποχρέωσης. Ταυτόχρονα θα καταπίπτει σε βάρος του άνευ άλλου τινός (όχληση, προειδοποίηση κ.λπ.) η εγγύηση που θα έχει καταβάλει για την πιστή τήρηση των όρων της σύμβασης και της εμπρόθεσμης καταβολής των μισθωμάτων. 2) Το μίσθωμα θα καταβάλλεται εντός του πρώτου 5νθημέρου εκάστου ημερολογιακού μηνός στον τηρούμενο στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος υπ αριθμ. 405/ τραπεζικό λογαριασμό του Κληροδοτήματος, αποκλειομένου ρητά κάθε άλλου αποδεικτικού. 3) Ελάχιστος όρος προσφοράς για τη μίσθωση ολόκληρου του προαναφερομένου ακινήτου ορίζεται το ποσό των 8.500,0 μηνιαίως, το οποίο ανωτέρω μηνιαίο μίσθωμα θα οφείλεται στον εκμισθωτή από την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης μέχρι τη λήξη της, και θα αναπροσαρμόζεται κατ έτος, σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, κατά το ποσοστό μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή (τιμαρίθμου) του προηγούμενου έτους, όπως αυτός θα ανακοινώνεται επίσημα από τις αρμόδιες αρχές. Αυτή η ρήτρα αναπροσαρμογής θα ισχύει και στην περίπτωση παράτασης της μίσθωσης σύμφωνα με όλα τα παραπάνω. Σε περίπτωση μηδενικού τιμαρίθμου, ή τιμαρίθμου μικρότερου του 1%, και για όσα ή όποια χρόνια ισχύει αυτό, ο πλειοδότης μισθωτής θα καταβάλει μίσθωμα αναπροσαρμοσμένο κατά 1%. Για τη διευκόλυνση του πλειοδότη - μισθωτή στην αντιμετώπιση της ρευστότητάς του κατά το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης των εργασιών ανακαίνισης και συντήρησης του κτιρίου δίδεται περίοδος χάριτος δέκα (10) μηνών. Κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα ο μισθωτής θα πραγματοποιήσει τις εργασίες ανακαίνισης και συντήρησης του κτιρίου, όπως αυτές προβλέπονται από τη συνταχθείσα Τεχνική Έκθεση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσης Διακήρυξης, καθώς και τυχόν επιπλέον εργασίες, τις οποίες κρίνει σκόπιμες ή είναι απαραίτητες για τη χρήση για την οποία το προορίζει. Για το εν 3

4 λόγω χρονικό διάστημα των δέκα (10) μηνών δε θα καταβάλει μίσθωμα, του μισθώματος αρχομένου να καταβάλεται μετά την παρέλευση της ως άνω χρονικής περιόδου. Οι ως άνω εργασίες θα πρέπει να υλοποιηθούν στο σύνολό τους εντός του εν λόγω χρονικού διαστήματος των δέκα (10) μηνών. Ρητά συμφωνείται ότι η υποχρέωση καταβολής του μισθώματος εκ μέρους του μισθωτή δεν εξαρτάται από την πραγματική ή μη εκ μέρους του τελευταίου χρήση του μισθίου, αλλά αποκλειστικά και μόνο από τη δυνατότητα κατοχής και χρήσης τούτου εκ μέρους του. Εξάλλου η κατοχή του μισθίου πλέον του πρώτου 5νθημέρου ανά μήνα εκ μέρους του μισθωτή, γεννά την υποχρέωση του τελευταίου για καταβολή ολόκληρου του μηνιαίου μισθώματος και όχι μέρους αυτού. Το τέλος χαρτοσήμου επί του μισθώματος (σήμερα 3,6%) ή τυχόν άλλος φόρος ή τέλος που θα το αντικαταστήσει (όπως λ.χ Φ.Π.Α.) βαρύνουν το μισθωτή. 4) Εκτός του μισθώματος, ο μισθωτής βαρύνεται με την υποχρέωση πληρωμής της κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος, της τηλεφωνικής σύνδεσης, της κατανάλωσης του νερού, της κατανάλωσης της θέρμανσης, των δαπανών αποχετευτικών τελών, σύμφωνα με τους σχετικούς λογαριασμούς που θα εκδίδονται από τον διαχειριστή, των δημόσιων και δημοτικών φόρων και τελών καθαριότητας, φωτισμού, καθώς και όλων των υπέρ τρίτων εισφορών. Ο μισθωτής από τώρα αναδέχεται και αναλαμβάνει την υποχρέωση απέναντι στον εκμισθωτή να καταβάλει στον τελευταίο κάθε επιπλέον αναπροσαρμογή των παραπάνω επιβαρύνσεων ή άλλων τελών, που θα επιβληθούν αποδεδειγμένα στο μέλλον επί του μισθίου. Για την άμεση ενεργοποίηση της υποχρέωσης αυτής του μισθωτή αρκεί η απλή προ 5 ημερών τουλάχιστον γνωστοποίησή της προς αυτόν εκ μέρους του εκμισθωτή. Επιπλέον, ο μισθωτής βαρύνεται με τη δαπάνη ασφάλισης του ακινήτου, η οποία θα γίνει σε αναγνωρισμένη και αξιόχρεη ασφαλιστική εταιρία της έγκρισης του εκμισθωτή, επί της πραγματικής αξίας του ακινήτου και θα καλύπτει όλους τους κινδύνους που μπορούν να προκύψουν από τη χρήση του ακινήτου. Ιδιαίτερα θα καλύπτονται ρητά, πέραν των συνηθισμένων, κίνδυνοι σεισμού, πυρκαγιάς, βανδαλισμών και πλημμύρας, κλπ και άλλων πιθανών αιτιών που θα τις υπαγορεύει ή θα τις καθιστά αναγκαίες η κατά προορισμό χρήση του μισθίου. 5) Στην εν λόγω δημοπρασία έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε νομικής μορφής ή και κοινοπραξίες, προσκομίζοντας όλα τα σχετικά έγγραφα νομιμοποίησής τους κατά τη μέρα του διαγωνισμού, όπως επίσης και αντίγραφα των ισολογισμών, των φορολογικών τους δηλώσεων και εκκαθαριστικών των δύο τελευταίων ετών και επιπλέον τα έντυπα Ε9 και των εταιρειών και των μελών τους, προκειμένου μέσω αυτών να κριθεί το αξιόχρεο και η φερεγγυότητά τους. Πέραν όμως αυτού θα πρέπει να παρουσιάσουν και αξιόχρεο ή αξιόχρεους εγγυητές κατόχους ακίνητης περιουσίας ίσης τουλάχιστον με το ύψος των προβλεπόμενων δαπανών ανακαίνισης του κτιρίου ή εγγυητική επιστολή από αναγνωρισμένη τράπεζα του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα (και ενδεικτικά ταμείο παρακαταθηκών κ.λπ.), κατά τους όρους του άρθρου 157 παρ. 1 α) του ν. 4281/2014 (Α 160) και του άρθρου 24 του ΚΔΕ στον βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού των ελαχίστων εργασιών ανακαίνισης, εκτός Φ.Π.Α, ήτοι στο ποσό των ,10, χρόνου διάρκειας κατά τρεις (3) τουλάχιστον μήνες μεγαλύτερου από τον χρόνο διάρκειας πραγματοποίησης των εργασιών η οποία θα αποδίδεται μετά την καλή τους εκτέλεση και την ανεπιφύλακτη παραλαβή τους με σχετικό πρωτόκολλο. 6α) Ο ενδιαφερόμενος να μετάσχει στο διαγωνισμό, μαζί με όλα τα υπόλοιπα έγγραφα θα πρέπει πριν την έναρξη της διαδικασίας και την υποβολή της προσφοράς του να προσκομίσει εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Τ.Π. και Δ, ποσού το οποίο και θα του 4

5 αποδοθεί αμέσως εφόσον δεν αναδειχθεί πλειοδότης μισθωτής, σε αυτόν δε που θα πλειοδοτήσει θα αποδοθεί αμέσως μόλις υπογραφεί η σύμβαση μίσθωσης και καταθέσει την νέα εγγυητική επιστολή για την καλή τήρηση των όρων της σύμβασης και την καταβολή των μισθωμάτων. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή εάν δεν προσέλθει, μέσα στην ορισθησομένη προθεσμία, για την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης και την παραλαβή της χρήσης του μισθίου, αυτή θα καταπίπτει άνευ άλλου τινός σε βάρος του, και θα τον βαρύνουν επιπλέον και τα τυχόντα έξοδα αναπλειστηριασμού όπως και η τυχούσα σε βάρος του κληροδοτήματος εκμισθωτή, διαφορά από την επίτευξη μικρότερου μισθώματος για το σύνολο του χρόνου διάρκειας της μίσθωσης. 6β) Ο πλειοδότης που θα αναδειχθεί μισθωτής, οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής τήρησης των όρων της σύμβασης, ίση με δύο αρχικά μισθώματα. Η εγγυητική επιστολή καλής τήρησης των όρων της σύμβασης θα καταπίπτει υπέρ του ως άνω Κληροδοτήματος εάν η μίσθωση διαλυθεί πρόωρα από οποιαδήποτε αιτία οφειλομένη σε υπαιτιότητα του μισθωτή. Επίσης καταπίπτει υπέρ του Κληροδοτήματος και σε περίπτωση που κατά τη λήξη της μίσθωσης και την αποχώρηση του μισθωτή από το μίσθιο παραμείνει αυτός οφειλέτης οποιασδήποτε οφειλής του από τη μίσθωση. Η παραπάνω εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στον μισθωτή μετά την λήξη του χρόνου της μίσθωσης και την σύμφωνα με τους όρους της παρούσας εκούσια και εμπρόθεσμη απόδοση του μισθίου στο Κληροδότημα και υπό τον όρο ότι το τελευταίο θα έχει πλήρως ικανοποιηθεί από τον μισθωτή και δεν θα έχει απαιτήσεις κατ αυτού και εφ όσον ο μισθωτής θα έχει εξοφλήσει όλες τις προς τρίτους υποχρεώσεις του που έχουν σχέση με την παρούσα μίσθωση (ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, θέρμανση κλπ.). Συμφωνείται επίσης ότι ο μισθωτής δεν δικαιούται να συμψηφίσει έστω και προς το μίσθωμα του τελευταίου μισθωτικού μήνα, ακόμη και μέρος της εγγυοδοσίας, η οποία θα του αποδοθεί μόνο μετά την ολοσχερή ρύθμιση όλων των λογαριασμών που απορρέουν από την μισθωτική σχέση. 7) Όποιος πλειοδοτεί για λογαριασμού άλλου, οφείλει να το δηλώσει ευθύς κατά την έναρξη της δημοπρασίας και να παρουσιάσει το νόμιμο προς τούτο πληρεξούσιο, αλλιώς θεωρείται ότι πλειοδοτεί για δικό του λογαριασμό. 8) Για να γίνει δεκτή η προσφορά, πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη του 85% επί του προτεινόμενου μισθώματος. 9) Αυτός που θα αναδειχθεί μισθωτής οφείλει να προσέλθει με τον εγγυητή του, ή με την προαναφερόμενη εγγυητική επιστολή, αφού προηγουμένως συνεννοηθεί με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διαχειριστή να υπογράψει το μισθωτήριο συμβόλαιο, όπως επίσης και την συγγραφή υποχρεώσεων εκτέλεσης των εργασιών και το πρωτόκολλο παραλαβής της χρήσης του μισθίου, που θα συνταχθούν σε συνεννόηση και των δύο πλευρών, μέσα σε προθεσμία το αργότερο τριάντα (30) ημερών. Εφόσον υπάρξει προσφορά κατά τα παραπάνω, το Κληροδότημα συνάπτει τη σύμβαση, ύστερα από προηγούμενη ενημέρωση της αρμόδιας αρχής (Δ/νση Εθνικών Κληροδοτημάτων Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας Ιονίου) η οποία μπορεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες να διατάξει να μη συναφθεί η σύμβαση με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της. Η άπρακτη πάροδος του 15νθημέρου τεκμαίρεται ως συναίνεση της ανωτέρω αρχής. Όταν το προσφερόμενο μίσθωμα είναι μικρότερο του 85% του προτεινομένου, απαιτείται πάντοτε προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας αρχής. Για την περίπτωση της μη έγκρισης από την αρμόδια αρχή της σύναψης της σύμβασης μίσθωσης ουδεμία απολύτως ευθύνη θα βαρύνει το κληροδότημα εκμισθωτή και καμία απολύτως αξίωση δεν γεννάται σε βάρος του από το γεγονός αυτό, άλλωστε ο πλειοδότης μισθωτής με μόνη τη δήλωση συμμετοχής του θεωρείται και δηλώνει ρητά ότι παραιτείται από οποιαδήποτε παρόμοια αξίωσή του. 5

6 Του δίδεται όμως το δικαίωμα εφόσον εμμένει στην σύναψη της σύμβασης μίσθωσης και συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας οι οποίες θα αίρουν τις επιφυλάξεις της για έγκριση, να υλοποιήσει τις υποδείξεις αυτές με την συνδρομή όπου είναι απαραίτητο και του κληροδοτήματος εκμισθωτή, έτσι ώστε να χορηγηθεί η σχετική έγκριση και να πραγματοποιηθεί η υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης. Σε περίπτωση που ο μισθωτής αθετήσει την υποχρέωση του αυτή, ή αν παραλείψει να καταθέσει την εγγύηση που αναγράφεται στον όρο πέντε (5) αυτής της διακήρυξης, ενεργείται αναπλειστηριασμός σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη, τον οποίο βαρύνει κάθε επί έλαττον διαφορά του μισθώματος η οποία εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Νόμου «περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων». Εν συνεχεία, μπορεί να καλείται ο δεύτερος κατά σειρά πλειοδότης για την υπογραφή του συμφωνητικού. Η επί πλέον διαφορά που θα προκύψει κατά τον αναπλειστηριασμό παραμένει προς όφελος του Κληροδοτήματος. 10) Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται από την πληρωμή του ενοικίου αν δεν έκανε χρήση του μισθίου χωρίς υπαιτιότητα του Κληροδοτήματος. 11) Το Κληροδότημα δεν ευθύνεται απέναντι στον μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ενοικιαζόμενο ακίνητο, ούτε υποχρεώνεται από τον λόγο αυτό στην επιστροφή ή στην μείωση του μισθώματος, ούτε στη λύση της μίσθωσης, αφού προαπαιτούμενο για την συμμετοχή του οποιουδήποτε στον διαγωνισμό είναι η φροντίδα και η ευθύνη του να ελέγξει το μίσθιο και να δηλώσει ρητά πως το βρίσκει κατάλληλο για τη χρήση που το προορίζει, έστω και με τις αναγκαίες παρεμβάσεις, τις οποίες αυτός και με έξοδά του σκοπεύει να πραγματοποιήσει για να το καταστήσει κατάλληλο. 12) Εξ άλλου η συμμετοχή στον πλειστηριασμό προϋποθέτει ότι α) ο ενδιαφερόμενος επισκέφτηκε το υπό εκμίσθωση ακίνητο και έχει πλήρη γνώση της καταστάσεως στην οποία αυτό ευρίσκεται και β) ο ενδιαφερόμενος έλαβε πλήρη γνώση των όρων της παρούσης διακηρύξεως, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 13) Ο μισθωτής δηλώνει ότι εξέτασε το μίσθιο λεπτομερώς με την βοήθεια ειδικών τεχνικών και το βρήκε της απόλυτης αρεσκείας του χωρίς ελαττώματα και κατάλληλο για την χρήση που το προορίζει, μετά τις αναγκαίες εργασίες ανακαίνισης και συντήρησης γι αυτό και το παραλαμβάνει ανεπιφύλακτα. 14) Καθ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί από τον μισθωτή αποκλειστικά για την επαγγελματική χρήση, που θα προσδιορίσει με την προσφορά του, ρητά απαγορευομένης της καθ οποιονδήποτε τρόπο αλλαγής της χρήσης του μισθίου χωρίς την συναίνεση του Κληροδοτήματος - εκμισθωτή. Το Κληροδότημα υποχρεούται να εγκρίνει στον μισθωτή δικαίωμα ολικής ή μερικής υπομισθώσεως του μισθίου, ή οποιασδήποτε παραχώρησης της χρήσης του, για παρόμοιες δραστηριότητες με αντάλλαγμα ή χωρίς. Η κατά τα ως άνω έγκριση είναι υποχρεωτική προς εταιρείες του ιδίου Ομίλου με τον μισθωτή ή για ίδιες ή επιβοηθητικές της ασκούμενης στο μίσθιο κύριας δραστηριότητας. Σε περίπτωση που ήθελε εγκριθεί η υπομίσθωση, ο μισθωτής μετά του εγγυητού του δεν απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν απέναντι στο Κληροδότημα με τη διακήρυξη της δημοπρασίας και την υπογραφή της αρχικής σύμβασης μισθώσεως και ευθύνονται απέναντι σ αυτό ως πρωτοφειλέτες ιδιαίτερα για την καταβολή του μισθώματος που αντιστοιχεί στους μισθωμένους ή παραχωρημένους χώρους. Επίσης ο μισθωτής υποχρεούται να ανακοινώνει στο Κληροδότημα τη σύνταξη του συμβολαίου της υπομίσθωσης υποβάλλοντας συγχρόνως και αντίγραφα αυτού. Η παράβαση του παρόντος όρου συνιστά σπουδαίο λόγο λύσης της παρούσας σύμβασης μίσθωσης, μετά των εντεύθεν συνεπειών αποζημίωσης του Κληροδοτήματος και εν 6

7 πάση περιπτώσει υπόλογος οικονομικά έναντι του Κληροδοτήματος είναι ο αντισυμβαλλόμενος μισθωτής. Κάθε μεταβολή της χρήσης του μισθίου, υπομίσθωση ή παραχώρηση της χρήσης του μισθίου, ολική ή και μερική, προς τρίτον (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) δεν είναι επιτρεπτή χωρίς τη ρητή γραπτή συναίνεση του Κληροδοτήματος, την οποία αυτό υποχρεούται να παραχωρήσει.. 15) Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση και είναι υπεύθυνος για κάθε βλάβη ή φθορά και δεν μπορεί να επιφέρει ουσιώδεις αλλοιώσεις στο μίσθιο, ούτε να ενεργήσει σε αυτό μεταρρυθμίσεις που μεταβάλλουν την αρχική του σύσταση, ούτε να το χρησιμοποιήσει για σκοπό διαφορετικό, χωρίς την έγκριση του Δ.Σ. του Κληροδοτήματος. Επίσης ο μισθωτής αναλαμβάνει ρητά την υποχρέωση έναντι του Κληροδοτήματος: α) να συντηρεί με κάθε δυνατή επιμέλεια τόσο το μίσθιο όσο και τα συστατικά, παρακολουθήματα και παραρτήματα αυτού, ευθυνόμενος έναντι του Κληροδοτήματος για οποιεσδήποτε φθορές ή ζημίες, από οποιονδήποτε λόγο και αιτία και αν επέλθουν αυτές, κατά τον χρόνο που ο μισθωτής και οποιοσδήποτε άλλος (που έλκει) δικαιώματα από αυτόν θα βρίσκεται στην κατοχή του μισθίου, β) να χρησιμοποιεί το μίσθιο κατά τρόπο που να μη θίγει καθόλου την ησυχία, την υγεία ή την εργασία, ασφάλεια και τα χρηστά ήθη των άλλων ενοίκων της οικοδομής και των γειτόνων, γ) να συμμορφώνεται απολύτως με όλους τους όρους και τις σχετικές πολεοδομικές, αστυνομικές, υγειονομικές ή άλλες διατάξεις που ισχύουν ή θα ισχύσουν στο μέλλον, για τυχόν παραβάσεις των οποίων την αποκλειστική ευθύνη θα φέρει ο ίδιος και όχι το Κληροδότημα και δ) να παραδώσει το μίσθιο κατά την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της μίσθωσης, στην ίδια αρίστη κατάσταση που το παρέλαβε, και όπως στη συνέχεια το διαμόρφωσε ανακαίνισε, αφού κάθε υλικό και εργασία που θα πραγματοποιηθεί σ αυτό θα παραμείνει προς όφελος του μισθίου, του Κληροδοτήματος επιφυλασσομένου να ζητήσει την παράδοσή του στην σημερινή του κατάσταση, ευθυνόμενος άλλως προς πλήρη αποζημίωση του Κληροδοτήματος. 16) Κάθε φθορά ή βλάβη στο μίσθιο που θα προκληθεί από το μισθωτή, ή τους υπομισθωτές ή τους πελάτες του ή επισκέπτες του, υποχρεούται ο μισθωτής να τις αποκαθιστά με δικές του δαπάνες, χωρίς να έχει δικαίωμα αναζήτησης των δαπανών αυτών από το Κληροδότημα. Η υποχρέωση αυτή του μισθωτή υφίσταται σε κάθε περίπτωση φθοράς ή βλάβης, είτε προκληθεί αυτή από πρόθεση είτε από αμέλειά του, ενεχόμενος άλλως αυτός σε αποζημίωση του Κληροδοτήματος. 17) Σε περίπτωση που προκληθεί στο μίσθιο φθορά ή βλάβη, για την οποία αποδεδειγμένα δεν ευθύνεται είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια ο μισθωτής, δηλαδή σε περίπτωση που οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε γεγονός για το οποίο δεν χωρεί ασφάλιση του μισθίου, ο μισθωτής εφόσον επιθυμεί την συνέχιση της μίσθωσης, μπορεί να αποκαθιστά την αναφερόμενη στον υπ αριθμ. 9 όρο του παρόντος φθορά ή βλάβη, με δικές του δαπάνες, μετά από προηγούμενη έγκριση του κληροδοτήματος, και υπό την επιτήρησή του, και θα δικαιούται να λάβει ποσοστό 70% της συνολικής δαπάνης αυτής από το κληροδότημα, με την προσκόμιση των σχετικών παραστατικών - τιμολογίων που θα συμψηφίζονται με τυχόν μελλοντικό/μελλοντικά μίσθωμα/μισθώματα. 18) Μετατροπές, διαρρυθμίσεις, μεταρρυθμίσεις, τροποποιήσεις και προσθήκες επί του μισθίου είναι δυνατόν να επιτραπούν από τον εκμισθωτή, μόνο όμως εγγράφως και μετά από προηγούμενη ειδοποίηση εκ μέρους του μισθωτή για το είδος και την έκταση αυτών και μόνο υπό την προϋπόθεση ότι προκειμένου για οικοδομικές εργασίες στατικής ή ηλεκτρολογικής φύσης θα προηγούνται οι ανάλογες τεχνικές μελέτες, καθώς και ότι δεν θα δημιουργείται κίνδυνος από δομική ή στατική άποψη για το μίσθιο και δεν θα βλάπτεται η αισθητική του εικόνα. 7

8 Οι μη μόνιμες αισθητικές παρεμβάσεις είναι επιτρεπτές, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα βλάπτεται η αισθητική εικόνα του μισθίου. Για εκτέλεση εργασιών μικρής κλίμακας, για τις οποίες εκδίδεται σχετική πολεοδομική άδεια, ή για εργασίες βελτίωσης της υγιεινής των χώρων, απαιτείται απλή ενημέρωση του κληροδοτήματος. 19) Το Κληροδότημα, όσο διαρκεί η μίσθωση δεν υποχρεούται σε καμία δαπάνη επισκευής και συντήρησης ή ανακαίνισης και προσθήκης επί του μισθίου. Κάθε τέτοια δαπάνη για οποιονδήποτε λόγο και αιτία διενεργηθεί θα βαρύνει αποκλειστικά τον μισθωτή, ο οποίος είναι υποχρεωμένος σε άμεση επισκευή του μισθίου, εφ όσον αυτή η επισκευή θεωρείται αναγκαία και απαραίτητη, χωρίς ο μισθωτής να δικαιούται να αναζητήσει το ποσόν της τοιαύτης δαπάνης από το Κληροδότημα ή να συμψηφίσει τούτο (το ποσό) σε τυχόν οφειλόμενα από αυτόν μισθώματα. Οτιδήποτε ο μισθωτής προσθέσει, τροποποιήσει, μεταρρυθμίσει, κατασκευάσει ή εγκαταστήσει εντός του μισθίου (αποτελούντος συστατικού μέρους του μισθίου) σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα παραμείνει μετά την λήξη ή την διάλυση της μίσθωσης στην κυριότητα του Κληροδοτήματος και επ ωφελεία του μισθίου προς αποφυγή φθορών ή μειώσεως της εμπορικής - μισθωτικής του αξίας, χωρίς να γεννά κανένα απολύτως δικαίωμα αφαίρεσης ή αποζημίωσης του μισθωτή, δικαιουμένου του Κληροδοτήματος να απαιτήσει την άρση πάσης κατασκευής και την απόδοση του μισθίου στην αρχική του κατάσταση. 20) Σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης του μισθωτή από το μίσθιο από οποιαδήποτε αιτία αφορά αυτόν, υποχρεούται αυτός να καταβάλει στο Κληροδότημα τα μισθώματα έως την λήξη της παρούσας σύμβασης μίσθωσης, άλλως έως την εκμίσθωση του μισθίου σε τρίτους, εκτός αν ο μισθωτής παρέχει σχετική έγγραφη ειδοποίηση στο Κληροδότημα τουλάχιστον προ τεσσάρων (4) μηνών, και υπό τον όρο της καταβολής ενός (1) επί πλέον μισθώματος, οπότε σε αυτή την περίπτωση η παρούσα σύμβαση μίσθωσης κατά τα λοιπά θα λύνεται αζημίως για το μισθωτή. 21) Το Κληροδότημα δια εκπροσώπων του έχει το δικαίωμα να επισκέπτεται σε τακτά χρονικά διαστήματα το μίσθιο προς διαπίστωση της καλής διατήρησης της κατάστασής του, αφού προηγουμένως έχει ενημερωθεί περί τούτου ο μισθωτής. Επίσης το Κληροδότημα δια εκπροσώπων του έχει το δικαίωμα από την ημερομηνία προκήρυξης νέας δημοπρασίας για την εκμίσθωση του μισθίου να επισκέπτεται το μίσθιο με υποψήφιους μισθωτές, αφού προηγουμένως έχει ενημερωθεί περί τούτου ο μισθωτής. 22) Ο μισθωτής ρητά παραιτείται οποιουδήποτε δικαιώματός του ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων προς μείωση του μισθώματος ή του ποσοστού αναπροσαρμογής αυτού, ούτε και για την περίπτωση ή υπό το πρόσχημα της απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών, και αναγνωρίζει τα ως άνω συμφωνηθέντα, δίκαια και εύλογα, καθώς επίσης και το κεφάλαιο του μισθώματος και το συμφωνηθέν ποσό της αναπροσαρμογής του ως πλήρως και κατ ελάχιστο όριο ανταποκρινόμενα στην μισθωτική αξία του μισθίου. 23) Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής του εκάστοτε μηνιαίου μισθώματος ή των εν γένει δαπανών, που βαρύνουν το μισθωτή, δικαιούται το Κληροδότημα, είτε να επιδιώξει την εφαρμογή της ειδικής διαδικασίας εκδίκασης των διαφορών παράδοσης ή απόδοσης μισθίων (κατ αρθρ. 662Α επ. Κ.Πολ.Δ.) και να ζητήσει από το αρμόδιο Δικαστήριο την έκδοση διαταγής απόδοσης της χρήσης του μισθίου αποκτώντας εκτελεστό τίτλο, είτε να ζητήσει από το αρμόδιο Δικαστήριο την έκδοση διαταγής πληρωμής καταβολής οφειλομένων μισθωμάτων και δαπανών χρήσης του μισθίου αποκτώντας ομοίως εκτελεστό τίτλο, είτε να εγείρει ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου την σχετική αγωγή απόδοσης μισθίου και καταβολής οφειλομένων μισθωμάτων και δαπανών χρήσης του μισθίου. 8

9 24) Κατά τη λήξη ή τη λύση της μίσθωσης από υπαιτιότητα του μισθωτή, αυτός υποχρεώνεται να παραδώσει αμέσως το μίσθιο με πρωτόκολλο, σε καλή κατάσταση, άλλως αυτός θα αποβληθεί κατά τις σχετικές διατάξεις του Α.Κ. και του Κ.Πολ.Δ., οπότε δικαιούται το Κληροδότημα, είτε να επιδιώξει την εφαρμογή της ειδικής διαδικασίας εκδίκασης των διαφορών παράδοσης ή απόδοσης μισθίων (κατ αρθρ. 662Α επ. Κ.Πολ.Δ.) και να ζητήσει από το αρμόδιο Δικαστήριο την έκδοση διαταγής απόδοσης της χρήσης του μισθίου αποκτώντας εκτελεστό τίτλο, είτε να εγείρει ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου την σχετική αγωγή απόδοσης μισθίου. 25) Ο μισθωτής οφείλει να φροντίσει για την διατήρηση της κατοχής του μισθίου και να αποκρούει κάθε καταπάτησή του, έχοντας όλες τις αγωγές του Κληροδοτήματος και επί πλέον σε κάθε τέτοια περίπτωση να ειδοποιεί αμελλητί εγγράφως το κληροδότημα. 26) Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να παραιτηθεί με το μισθωτήριο συμβόλαιο από κάθε προστασία των νόμων για ενοικιοστάσιο, ή από οποιαδήποτε παράταση της μίσθωσης, ή από άλλες προστατευτικές των μισθωτών διατάξεις, που θα ισχύουν κατά τον χρόνο της σύναψης της μίσθωσης, ή που θα εκδοθούν στο μέλλον, κατά τη διάρκειά της. 27) Ο εγγυητής αναλαμβάνει την υποχρέωση για την ορθή τήρηση όλων των ως άνω όρων και ιδίως την εμπρόθεσμη πληρωμή όλων των χρηματικών υποχρεώσεων, ευθυνόμενος απέναντι στο Κληροδότημα αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τον μισθωτή και ως αυτοφειλέτης και εγγυάται εις ολόκληρον μετά του μισθωτή την πιστή υπ αυτού τήρηση όλων ανεξαιρέτως των όρων της παρούσας μίσθωσης και όλων των υποχρεώσεών του, παραιτούμενος ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και διζήσεως, από το δικαίωμα προβολής όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων , και του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα που τυχόν απορρέουν από τα ανωτέρω άρθρα. 28) Κάθε τυχόν τροποποίηση των όρων της μίσθωσης, όπως και η αναμίσθωση ή η παράταση της μίσθωσης, θα αποδεικνύονται αποκλειστικά και μόνο εγγράφως. Όλοι οι όροι αναγνωρίζονται από το Κληροδότημα, το μισθωτή και τον εγγυητή ως ουσιώδεις και σπουδαίοι, η δε τυχόν παράβαση κάποιου από αυτούς από τον μισθωτή εξομοιώνεται με καταγγελία της σύμβασης και επιφέρει την λύση της μίσθωσης, πριν από την λήξη της από υπαιτιότητα του μισθωτή και παρέχει στο Κληροδότημα το δικαίωμα να ζητήσει την απόδοση της χρήσης του μισθίου από τον μισθωτή και σε περίπτωση άρνησής του, το Κληροδότημα να επιδιώξει την αποβολή του μισθωτή δια της δικαστικής οδού, χωρίς να αποκλείονται οι περαιτέρω αξιώσεις του Κληροδοτήματος από την σύμβαση μίσθωσης. 29) Το Κληροδότημα δικαιούται να επιδίδει οποιαδήποτε δικόγραφα, εξώδικα ή δικαστικά, ακόμη και απλά έγγραφα, απευθυνόμενα στο μισθωτή και στον εγγυητή, στη διεύθυνση του μισθίου, την οποία ο μισθωτής και ο εγγυητής ορίζουν ως συντρέχουσα διεύθυνσή τους, ακόμη και εν απουσία τους. 30) Σε κάθε περίπτωση, τέλος, ρητά συμφωνείται ότι η τυχόν μη έγκαιρη άσκηση εκ μέρους του Κληροδοτήματος των δικαιωμάτων που απορρέουν από το παρόν, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως σιωπηρή παραίτησή του από τα δικαιώματά του αυτά, ούτε ως κατάργηση όρου ή όρων του παρόντος. 31) Η επίβλεψη, πιστοποίηση και παραλαβή των εργασιών ανακαίνισης και συντήρησης του μισθίου σύμφωνα με την εν αρχή αναφερόμενη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων, ως και των επιπλέον εκείνων εργασιών που θα προταθούν με την προσφορά του πλειοδότη μισθωτή καθώς και εκείνων που θα απαιτηθούν προκειμένου να καταστήσει το μίσθιο κατάλληλο για τη χρήση που το προορίζει, οι οποίες επίσης θα πραγματοποιηθούν με βάση την Τεχνική Έκθεση που ο 9

10 ίδιος θα εκπονήσει και θα τύχει της έγκρισης του εκμισθωτή Κληροδοτήματος, ελλείψει οργανωμένης τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Νότιας Κυνουρίας που είναι ο διαχειριστής του κληροδοτήματος, ορίζεται από τώρα στην «Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» της οποίας ο διαχειριστής Δήμος είναι κύριος μέτοχος, ενόσω αυτή διαθέτει πλήρως στελεχωμένη και πιστοποιημένη τεχνική υπηρεσία, η οποία θα πλαισιώνεται και από έναν τεχνικό υπάλληλο του Δήμου, που θα υποδεικνύεται από αυτόν. 32) Η παρούσα διακήρυξη, θα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, στην ιστοσελίδα του Δήμου Νότιας Κυνουρίας (www.notiakynouria.gov.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. (www.parnonas.gr) για τριάντα πέντε (35) ημερολογιακές ημέρες, προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μισθωτές, οι οποίοι θα πρέπει να καταθέσουν την επωφελέστερη για το Κληροδότημα οικονομική προσφορά, μέχρι τη λήξη της ως άνω περιόδου των τριάντα πέντε (35) ημερών από την ανάρτηση της Διακήρυξης στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, εγγράφως και αυτοπροσώπως, στα γραφεία του Δήμου Νότιας Κυνουρίας στο Λεωνίδιο. Οι προσφορές, γραπτές και σφραγισμένες, θα κατατίθενται αποκλειστικά στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας στο Λεωνίδιο, υπόψη του Κληροδοτήματος Μαρίας Μώττη, υπεύθυνη: Κατερίνα Φιλίππου, τηλέφωνο Πληροφορίες για το ακίνητο και διευκρινήσεις επί της διαδικασίας, παρέχονται στα γραφεία του Δήμου Νότιας Κυνουρίας από την υπάλληλο κα Κατερίνα Φιλίππου και στο τηλέφωνο ή μέσω στην ηλεκτρονική διεύθυνση Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο του Φακέλου της Διακήρυξης όλες τις εργάσιμες ημέρες, από την αρμόδια υπάλληλο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας κα Κατερίνα Φιλίππου, τηλ , Η Διαχειριστική Επιτροπή θα συνεδριάσει έκτακτα για να αναδείξει το μισθωτή λαμβάνοντας υπόψη: α) το υψηλότερο προσφερθέν μίσθωμα, β) το ύψος της δαπάνης ανακαίνισης συντήρησης, γ) τη φερεγγυότητα του μισθωτή. Σε περίπτωση που έχουν υποβληθεί προσφορές με το ίδιο τίμημα, οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα όπως υποβάλουν επιτόπου βελτιωμένη προσφορά. Παρατυπία της δημοπρασίας δεν παράγει κανένα δικαίωμα υπέρ του μισθωτή ή του πλειοδότη. Λεωνίδιο, Ο Διαχειριστής του Κληροδοτήματος Μαρίας Μώττη & Δήμαρχος Δήμου Νότιας Κυνουρίας Χαράλαμπος Λυσίκατος 10

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΔΑ: ΒΛΩΣ4690Ω2-ΡΚΑ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος με την 7/29-5- 2013 απόφασή. του

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΔΑ: ΒΛΩΣ4690Ω2-ΡΚΑ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος με την 7/29-5- 2013 απόφασή. του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Π Α Π Α Φ Ε Ι Ο ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "Ο Μ Ε Λ Ι Τ Ε Υ Σ" Θεσσαλονίκη 23-8- 2013 Αριθ. Πρωτ. -727 - Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά 15-06 - 2015 Αριθ. Πρωτ.:16427 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Σταυρός, 23 Απριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. : 9713 Ταχ. Δ/ση: Σταυρός, Θες/νικης Τ.Κ. 570 14 : 23970-61500 fax. 23970-61888 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ" Ν.Π.Δ.Δ.. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343-124 61 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΗΛ.: 2132046170-171 ΑΡ.ΠΡΩΤ:9673/746883 Χαϊδάρι, 27 Αυγούστου 2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

3) Την με υπ αριθ. 69/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση χώρου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Θήβας

3) Την με υπ αριθ. 69/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση χώρου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Θήβας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 75P3ΩPM-9ΩΦ Πληροφ: Γ. Καλατζή Τηλ.: 2262 350 624 Fax: 2262 0 27628 Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 11 & ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 480)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 11 & ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 480) ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΘΜΟΝΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. O.T.A. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 11 & ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 480) Η ανώνυμη εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 85 & Γ. ΣΟΥΡΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 89)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 85 & Γ. ΣΟΥΡΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 89) ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΘΜΟΝΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 85 & Γ. ΣΟΥΡΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 89) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 5/12/2013 ΔΗΜΟΣ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 43463

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 5/12/2013 ΔΗΜΟΣ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 43463 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 5/12/2013 ΔΗΜΟΣ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 43463 Ταχ. Διεύθυνση: Στρ.Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών Δ. Χαϊδαρίου Τηλέφωνο: 2132047330 2132047317

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΙ ΡΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ ΤΟΥ ΛΑΚΕ ΑΙΜΟΝΙΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ

ΚΑΘΙ ΡΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ ΤΟΥ ΛΑΚΕ ΑΙΜΟΝΙΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ ΚΑΘΙ ΡΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ ΤΟΥ ΛΑΚΕ ΑΙΜΟΝΙΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ Το Κοινωφελές Εκπαιδευτικό Ίδρυμα με την επωνυμία Καθίδρυμα Αθανασίου Ματάλα του Λακεδαιμονίου, νομίμως εκπροσωπούμενο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 06-03-2015 Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ν Ο Τ Ι Ο Υ Α Ι Γ Α Ι Ο Υ Αριθμ. Πρωτ. 21960/1689 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον πλειοδότη που θα αναδειχθεί.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον πλειοδότη που θα αναδειχθεί. ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ-ΣΟΥΔΑ Τ.Κ. 73 200 ΤΗΛ.: 28210-80194, 80195 FAX : 28210-80215 ΑΡ. ΕΣΩΤ. ΠΡΩΤ. 19/10/06/2011 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:114/10/06/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 601 ΘΕΜΑ: «Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) μέλη ήτοι:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) μέλη ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 3/2011 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 13/2011 Περίληψη Κατάρτιση των όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ. α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) και τον Ν.3130/2003.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ. α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) και τον Ν.3130/2003. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΙΝΔΟΣ 15-4-2011 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ Αριθ.πρωτ : 10537 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 18-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9088 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Κύρκου Αμαλία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ)

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»- Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερµούπολη 21/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 129197/11540 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Παραμυθιά 17-04-2015 Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ Έχοντας υπόψη: α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΔΑ: ΒΕΔ87Λ1-Θ1Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Kαλαμάτα 20-3-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. 3399 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ. Αρ.πρωτ.: Φ.632/642. Ημερομηνία: 29/01/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ. Αρ.πρωτ.: Φ.632/642. Ημερομηνία: 29/01/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Αρ.πρωτ.: Φ.632/642 Ημερομηνία: 29/01/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2 Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ξάνθης, έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 363/1979

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα 27/05/2015 ΔΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 35550 Διεύθυνση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα: ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1 Τηλέφωνο: 2413 500259 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Ν.ΠΑΓΑΣΩΝ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Ν.ΠΑΓΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΒΟΛΟ Ταχ. Διεύθυνση : Λεωφ. Ειρήνης 131 Ταχ. Κώδικας : 38446 Ν.Ιωνία Βόλου ΕΝΤΑΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΛΩΗΑ-Ω1Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΖΛΩΗΑ-Ω1Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :39051 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 221/2013 Από το Πρακτικό της 24ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΓΛΥΦΑΔΑΣ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. Αριθμ. Πρωτ. Y10/84/373/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 1. Σύμφωνα με τον Α.Ν 1846/51

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΖΑ 11/04/2013 ΗΜΟΣ: ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7175 Ταχ. ιεύθυνση:πεζα 70100 Πληροφορίες: Κολενδριανός Χ. Τηλέφωνο: 2813401153 Fax: 2810743464 E-mail: hkoledrianos@0470.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος.Σ. ΗΚΕΘ κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ. δ) την µε αριθ. 44/2012 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΚΕΘ για τη µίσθωση ακινήτου Όροι δηµοπράτησης

Ο Πρόεδρος.Σ. ΗΚΕΘ κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ. δ) την µε αριθ. 44/2012 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΚΕΘ για τη µίσθωση ακινήτου Όροι δηµοπράτησης ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ - ΗΚΕΘ - ------------------------------------- Έδρα : Πλ. Ι. Μεταξά ΕΠΑΝΟΜΗ Επανοµή 25/05/2012 ΑΦΜ : 997567943 ΟΥ : Καλαµαριάς Αρ. πρωτ.: 325 Τ.Κ. : 57500 ΕΠΑΝΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 11.11.2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 11.11.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 11.11.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.ΔΙ.ΠΣΑΠ.Φ304/92 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ο Οργανισμός Α Ασφάλισης Ε Ελευθέρων ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ε Επαγγελματιών 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ελαφόνησος 6-6-2013 ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Αριθ. Πρωτ 700 Ταχ.Δ/νση: Ελαφόνησος Λακ. Τ.Κ 23053 Πληροφορίες Τηλ. 27340-61238 Fax. 61338 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 «για τον καθορισμό των οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137 Α Τ.Κ. 64100 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 11330 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμαρχος του Δήμου Παγγαίου, σε συνέχεια των αριθ. 172/2015

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Μίσθωση κυλικείων Νέου Κλειστού Γυµναστηρίου για τις ηµέρες 29-30 Μαρτίου 2014

Θέµα: Μίσθωση κυλικείων Νέου Κλειστού Γυµναστηρίου για τις ηµέρες 29-30 Μαρτίου 2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Μουστακλή 1, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 24-03-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι Σελ. 1/8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 4903/30-4-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ(ΙΚΑ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» 76/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙ:

«ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» 76/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙ: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμ.25/2014 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» Αριθμ. Απόφ. 76/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙ: «Καθορισμός όρων δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΛΕΣΧΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΛΕΣΧΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα 07/11/2014 ΔΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 105180 Διεύθυνση: ΑΘΛΗΤΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τµήµα: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Πληροφορίες: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ταχ. Δ/νση Ρούσβελτ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ Α.Π.Ε. ΘΕΜΑ: «Εγγυοδοσία για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8 Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 328/2015 ΑΔΑ: ΩΧΟΗΩΞΚ-8ΡΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΕΓΧΌΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΕΛΟΥΝΤΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Α.Ε.Α.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΕΓΧΌΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΕΛΟΥΝΤΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Α.Ε.Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Τel:2841082384-5 Fax:2841082386 72100 Ag.Nikolaos- Crete- Greece E-mail:depaman@otenet.gr Άγιος Νικόλαος : 22/07/2015 Αριθμ. Πρωτ.: - 899 - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου H Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας του Νομού Φωκίδας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αλίαρτος, 27-02-2015 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:45 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Tαχ. /νση: Λεωφόρος Αθηνών Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 19/03/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ.: 3293 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 19/03/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ.: 3293 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 19/03/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ.: 3293 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 3 ου ΝΑΞΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΡΟΩΩΗΜ-6ΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Γούρνες: 11-9-2015 Αριθμ. πρωτ.: 18814

ΑΔΑ: 6ΡΟΩΩΗΜ-6ΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Γούρνες: 11-9-2015 Αριθμ. πρωτ.: 18814 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες: 11-9-2015 Αριθμ. πρωτ.: 18814 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Διακηρύσσει ότι:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. καλούντες Εκτελεστές

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. καλούντες Εκτελεστές ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 4/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής των Εκτελεστών του υπό το Δήμο Μεσσήνης Κληροδοτήματος Νικολάου Αθ. Χιώτη. Αριθμ.απόφ...7 ΠΕΡΙΛΗΨΗ (Δημοπρασία εκμίσθωσης του Β ορόφου του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. ηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την µίσθωση ακινήτου. προς στέγαση του Τµήµατος Αγροτικής Οικονοµίας Aλιβερίου Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. ηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την µίσθωση ακινήτου. προς στέγαση του Τµήµατος Αγροτικής Οικονοµίας Aλιβερίου Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ Χαλκίδα 10-2-2012 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.14824/605 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την µίσθωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για µίσθωση ακινήτου

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για µίσθωση ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 10 Σεπτεµβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ.. 2178 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για µίσθωση ακινήτου Ο Πρόεδρος του.σ., διακηρύσσει ότι: Εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του ΠΑΚΠΠΟ Δήμου Ηγουμενίτσας Διακηρύσσει ότι :

Ο Πρόεδρος του ΠΑΚΠΠΟ Δήμου Ηγουμενίτσας Διακηρύσσει ότι : ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ- ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΠΑΚΠΠΟ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ο Πρόεδρος του ΠΑΚΠΠΟ Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «Για την παροχή ειδησεογραφικών υπηρεσιών για ένα (1) έτος» Στην Καλλιθέα σήμερα, την 15 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ TMHMA ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 432/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την 22η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση: Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα 06-06-2014 Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. 35

Ταχ. Διεύθυνση: Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα 06-06-2014 Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. 35 Ταχ. Διεύθυνση: Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα 06-06-2014 Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. 35 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή μίσθωσης χώρου για την λειτουργία του υποέργου 1 «ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική διακήρυξη πρόχειρης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας. Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού κι Αθλητισμού του Δήμου Νέας Προποντίδας

Επαναληπτική διακήρυξη πρόχειρης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας. Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού κι Αθλητισμού του Δήμου Νέας Προποντίδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Μουδανιά, 18.8. 2015 ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθ. πρωτ: 651 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γ. Παπανδρέου 12, Ν. Μουδανιά Τ.Κ. 63200 Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.πρωτ.οικ.506155/6602 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αρ.πρωτ.οικ.506155/6602 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιλκίς 15-12-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.οικ.506155/6602 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Στο Αργοστόλι σήμερα την 15η του μηνός Μαΐου του έτους 2015, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΓΔΙΑ 10/06/2013 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 15272 ΓΗΜΟΣ ΛΔΒΑΓΔΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΓΔΙΑ 10/06/2013 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 15272 ΓΗΜΟΣ ΛΔΒΑΓΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΓΔΙΑ 10/06/2013 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 15272 ΓΗΜΟΣ ΛΔΒΑΓΔΩΝ ΓΙΑΚΗΡΥΞΗ Για ηην εκμίσθωση ακίνητου για την στέγαση των υπηρεσιών ηοσ ΚΑΠΗ Λιβαδειάς Δήμοσ Λεβαδέων με θανερό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση όρων µίσθωσης χώρου για εγκατάσταση κεραίας Κινητής τηλεφωνίας. ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση όρων µίσθωσης χώρου για εγκατάσταση κεραίας Κινητής τηλεφωνίας. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 198/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 20 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 31-7-2012 ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση όρων µίσθωσης χώρου για εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στην Αθήνα σήμερα την 2 Απριλίου 2015 μεταξύ αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αθήνα,12/7/2013 Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Περίληψη Τεύχους Προκήρυξης Σελίδα 1 από 7

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αθήνα,12/7/2013 Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Περίληψη Τεύχους Προκήρυξης Σελίδα 1 από 7 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προκηρύσσει ανοικτό διεθνή δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κατάθεση κλειστών προσφορών για: «ΤΗΝ ΕΚΜΊΣΘΩΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 30 ΕΤΏΝ ΜΕ ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΊ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 23 ο πρακτικό της από 04-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω.

Απόσπασμα από το 23 ο πρακτικό της από 04-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Απόσπασμα από το 23 ο πρακτικό της από 04-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση όρων διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Ο Μητροπολιτικός Φορέας Ανάπλασης

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ ΘΑΣΟΣ 03-11-2014 ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ 17760 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑΣΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ ΘΑΣΟΣ 03-11-2014 ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ 17760 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑΣΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ ΘΑΣΟΣ 03112014 ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ 17760 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑΣΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ Πλειοδοτική δημοπρασία προϊόντων παράνομης εξόρυξης μαρμάρου (όγκων μαρμάρου ξοφάρια), τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ράµα 25 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 21644 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 18.000 τ.µ. ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 4 ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 4 ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ηγουμενίτσα, 02/04 /2015 Αρ. Πρωτ. 6972 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πληρ.: Ανδρέας Κωστούλας Δ/νση:Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα, Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΩΚ1-0Θ7

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΩΚ1-0Θ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Από το 7/2014 πρακτικό συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Μώλου Αγίου Κωνσταντίνου. Στα Καµένα Βούρλα και στο ηµοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 02/2015 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 02/2015 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΔΡΑ: ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Αποφ. 48/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 02/2015 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Δημοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση του Κυλικείου της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ.

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Δημοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση του Κυλικείου της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οινούσσες 18 / 05 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 3625.01/ 01 /15 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΕΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου Ταχ.Κώδικας: 41 110, Λάρισα Πληροφορίες:Ευτ.Ζησοπούλου Τηλέφωνο: 2413-506226

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΤΕΥΧΟΣ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 07/05/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. πρωτ. ΠΔ ΗΡΑ 2777 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 07/05/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. πρωτ. ΠΔ ΗΡΑ 2777 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 07/05/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. πρωτ. ΠΔ ΗΡΑ 2777 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου Η Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 19/05/2014 Αρ. Πρωτ.: 7306 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑ: 35.6262-17 ΠΡΟΫΠ.: 200.000,00 ΕΤΟΣ: 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπενήσι 04-07-2014 Αριθμ.πρωτ.: 12440 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΣΟΥ Ο Δήμαρχος Καρπενησίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ανεμώνης 1 Άγιος Στέφανος. Ταχ. Κώδικας: 14565 Πληροφορίες :Πατούλια Μερόπη Τηλέφωνο:210-8141700 Fax: 210-8143723

Ταχ. Δ/νση: Ανεμώνης 1 Άγιος Στέφανος. Ταχ. Κώδικας: 14565 Πληροφορίες :Πατούλια Μερόπη Τηλέφωνο:210-8141700 Fax: 210-8143723 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ Στέφανος 21 05-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθμ.πρωτ : 359 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Απόφ Προέδρ: 21 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ Ταχ. Δ/νση: Ανεμώνης 1 Άγιος Στέφανος. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ». Οι παραπάνω ποσότητες μπορεί να αυξομειωθούν κατά 5%. Εργοστάσιο Κατεργασίας. Μέση Ημερήσια Ποσότητα Μεταφοράς (Τν)

«ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ». Οι παραπάνω ποσότητες μπορεί να αυξομειωθούν κατά 5%. Εργοστάσιο Κατεργασίας. Μέση Ημερήσια Ποσότητα Μεταφοράς (Τν) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ.. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ) ΤΗΛ.2310/296.527/296-509 -FAX.2310/228.221 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 541 10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ **************************** ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο

Διαβάστε περισσότερα