ΕΠΙΛΟΓΕ ΑΠΟ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΛΟΓΕ ΑΠΟ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ"

Transcript

1 ΔΡΑΜΑ ΚΣΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ Κτιμα Αδριανισ Δράμα ΕΠΙΛΟΓΕ ΑΠΟ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ Kοινότθτα Αδριανισ, περιοχι Δράμασ. Εκεί, αγκαλιαςμζνθ από τουσ ορεινοφσ όγκουσ του Φαλακροφ, του Mενοίκιου και του Ραγγαίου, απλϊνεται θ γθ του Κτιματοσ Κ. Λαηαρίδθ. Mια γθ ευλογθμζνθ, που όπωσ μαρτυροφν οι αρχαιολογικζσ ζρευνεσ, είχε εμπνεφςει από τουσ νεολικικοφσ χρόνουσ τθ τζχνθ τθσ αμπελοκαλλιζργειασ. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν, που κατά τθν αρχαιότθτα, θ Hδωνίδα Γθ, όπωσ λεγόταν τότε θ περιοχι, ιταν ζνα από τα ςθμαντικότερα κζντρα Διονυςιακισ λατρείασ. Δεν είναι επίςθσ τυχαίο, που ςιμερα θ πολφτιμθ παράδοςθ τθσ χαριςματικισ αυτισ γθσ διατθρείται ηωντανι και εμπλουτίηεται από το Kτιμα Kϊςτα Λαηαρίδθ. ΑΜΕΘΤΣΟ Σφμφωνα με μια δοξαςία, όςοι κρατοφςαν αμζκυςτο ενϊ ζπιναν δεν μεκοφςαν. O θμιπολφτιμοσ αυτόσ λίκοσ ζδωςε το όνομά του ςτθν πρϊτθ, πολφτιμθ ςειρά κραςιϊν Αμζκυςτοσ. Αμζκυςτοσ, Κτιμα Κ.Λαηαρίδθ,Sauvignon Blanc-Sémillon-Αςφρτικο ΡΓΕ Δράμα 2014 Λευκόσ 6x750 9,00 Αμζκυςτοσ οηζ, Κτιμα Κ.Λαηαρίδθ,Cabernet Sauvignon-Merlot ΡΓΕ Δράμα 2014 οηζ 6x750 9,00 Αμζκυςτοσ Ερυκρό Κτιμα Κ.Λαηαρίδθ,Cabernet Sauvignon-Merlot-Αγιωργίτικο ΡΓΕ Δράμα 2011 Ερυκρόσ 6x750 12,30 Αμζκυςτοσ Sauvignon Blanc (Fumé), Κτιμα Κ.Λαηαρίδθ ΡΓΕ Δράμα 2013 Λευκόσ 6x750 10,90 Αμζκυςτοσ Cava, Κτιμα Κ.Λαηαρίδθ,Cabernet Sauvignon Ξ/Κ ΡΓΕ Δράμα 2008 Ερυκρόσ 6x750 19,00 ΠΤΡΓΟ ΙΟΤΛΙΑ H δεφτερθ, αριςτοκρατικι οικογζνεια κραςιϊν του Domaine Lazaridis, πιρε το όνομα τθσ Kυρίασ του Kτιματοσ, Λουλίασ. H ςειρά Ρφργοσ Λουλία αποτελείται από ποικιλιακά κραςιά περιοριςμζνθσ παραγωγισ που αποτελοφν τα enfants gatés των ςπανιότερων κραςιϊν του Domaine Lazaridis Château Julia Chardonnay ΡΓΕ Δράμα 2014 Λευκόσ 6x750 9,20 Château Julia Αςφρτικο ΡΓΕ Δράμα 2014 Λευκόσ 6x750 8,80 Château Julia Semillon ΡΓΕ Δράμα 2014 Λευκόσ 6x750 10,90 Château Julia Merlot ΡΓΕ Δράμα 2011 Ερυκρόσ 6x750 14,10 Château Julia Refosco-Αγιωργίτικο, Ξ/Κ ΡΓΕ Δράμα 2010 Ερυκρόσ 6x750 14,80 ΟΙΝΟΣΡΙΑ ΓΗ ΟΛΝΟΤΛΑ ΓΘ Cabernet Sauvignon -Αγιωργίτικο, Ξ/Κ ΡΓΕ Αττικι 2012 Ερυκρόσ 6x750 15,00 ΟΛΝΟΤΛΑ ΓΘ Syrah -Αγιωργίτικο, Ξ/Κ ΡΓΕ Αττικι 2008 Ερυκρόσ 6x750 30,00 Domaine Costa Lazaridis Syrah ΡΓΕ Δράμα 2012 Ερυκρόσ 6x750 13,80 ΑΠΟΣΑΓΜΑΣΑ Tα μοναδικά αποςτάγματα, παίρνουν ηωι ςταγόνα - ςταγόνα μζςα ςτουσ υπερςφγχρονουσ χάλκινουσ αποςτακτιρεσ. H προςοχι ςτθν λεπτομζρεια διαςφαλίηει τθν άριςτθ ποιότθτα τόςο των τςίπουρων όςο και των αποςταγμάτων ςταφυλισ. H διαλογι τθσ πρϊτθσ φλθσ με τισ πιο αυςτθρζσ προδιαγραφζσ και θ πολλαπλι απόςταξθ ςε κλαςματικζσ ςτιλεσ αποτελοφν το καλφτερο διαβατιριο για τον κριαμβευτικό γφρο του κόςμου. Σςίπουρο Ηδωνικό (Χωρίσ Γλυκάνιςο) ΕΦΚ ΤΚΕΤΑΙΑ ΣΙΜΗ Τςίπουρο Θδωνικό 40% vol. 50ml ,26 96Χ50 ι 24Χ50 0,86 Τςίπουρο Θδωνικό 40% vol. 200ml ,02 24Χ200 3,22 Τςίπουρο Θδωνικό 40% vol.500ml ,55 12Χ500 7,45 Τςίπουρο Θδωνικό 40% 700ml ,57 12Χ700 9,57 Σςίπουρο Ηδωνικό Με Γλυκάνιςο ΕΦΚ ΤΚΕΤΑΙΑ ΣΙΜΗ Τςίπουρο Θδωνικό Με Γλυκάνιςο 43% vol. 50ml 0,62 0,27 96Χ50 ι 24Χ50 0,89 Τςίπουρο Θδωνικό Με Γλυκάνιςο 43% vol. 200ml 2,20 1,10 24Χ200 3,30 Τςίπουρο Θδωνικό Με Γλυκάνιςο 43% vol.500ml ,74 12Χ500 7,64 Τςίπουρο Θδωνικό Με Γλυκάνιςο 43% vol.700ml ,84 12Χ700 9,84 Αποςτάγματα τεμφφλων ταφυλθσ ΕΦΚ ΤΚΕΤΑΙΑ ΣΙΜΗ Απόςταγμα Σταφυλισ Μζκεξισ Μοςχάτο 40% vol. 500ml ,10 6Χ500 12,10 Απόςταγμα Σταφυλισ Μζκεξισ Chardonnay 40% vol. 500ml ,10 6Χ500 12,90 Απόςταγμα Σταφυλισ Μζκεξισ Cabernet Sauvignon 40% vol. 500ml 7,80 5,10 6Χ500 12,90 Ραλαιωμζνο Απόςταγμα Σταφυλισ Μζκεξισ Cigar 43% vol. 700ml 28 7,68 1Χ700 35,67

2 ΚΣΗΜΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αγ. Ακανάςιοσ Δράμασ Το νζο αίμα τθσ Δράμασ!!! Το 2004 ο Λορδάνθσ Μιχαθλίδθσ αποφάςιςε να δραςτθριοποιθκεί επαγγελματικά ςτθν παραγωγι ποιοτικϊν κραςιϊν ςτθν γενζτειρα του, τθν Δράμα, υλοποιϊντασ ζνα οικογενειακό όνειρο δεκαετιϊν. Με 90 ςτρζμματα ιδιόκτθτων αμπελϊνων και ζνα ςφγχρονο οινοποιείο, ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα,κατάφερε με επιμονι και ςυνζπεια, να αποδείξει ότι δεν αςτειεφεται. ΡΥΛΘ -Κτιμα Μιχαθλίδθ, Sauvignon Blanc-Chardonnay-Αςφρτικο ΡΓΕ Δράμα 2014 Λευκόσ 6x750 8,95 ΚΛΕΛΔΛ- Κτιμα Μιχαθλίδθ, Μαλαγουηιά ΚΛΕΛΔΛ ΡΓΕ Δράμα 2014 Λευκόσ 6x750 9,50 ΡΥΛΘ-Κτιμα Μιχαθλίδθ,Syrah ΡΓΕ Δράμα 2014 οηζ 6x750 8,95 ΡΥΛΘ-Κτιμα Μιχαθλίδθ, Cabernet Sauvignon- Syrah ΡΓΕ Δράμα 2011 Ερυκρόσ 6x750 10,70 ΚΣΗΜΑ Ν. ΛΑΖΑΡΙΔΗ Δ.Δ. ΑΓΟΡΑ Δράμα ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ Ν. ΛΑΖΑΡΙΔΗ Chateau N.Λαηαρίδθ,Sauvignon Bl.-Μοςx. Αλεξανδρείασ Ugni Blanc ΡΓΕ Δράμα 2014 Λευκόσ 6x750 8,55 Rose N.Λαηαρίδθ Grenache Rouge ΡΓΕ Δράμα 2014 οηζ 6x750 8,70 Chateau N.Λαηαρίδθ, Cabernet Sauvignon Merlot ΡΓΕ Δράμα 2011 Ερυκρόσ 6x750 9,90 Merlot Grenache Nico Lazaridi F ΡΓΕ Αγορά 2014 Ερυκρόσ 6x750 9,30 Μαγικό Βουνό Λευκόσ, Sauvignon Blanc ΡΓΕ Δράμα 2014 Λευκόσ 6x750 12,90 Μαγικό Βουνό Ερυκρόσ, Cabernet Sauvignon ΡΓΕ Δράμα 2009 Ερυκρόσ 6x750 17,00 Perpetuus Semillon ΡΓΕ Δράμα 2012 Λευκόσ 6x750 16,50 Perpetuus Sangiovese Cabernet Sauvignon ΡΓΕ Δράμα 2007 Ερυκρόσ 6x750 30,00 οινοποιειο μακεδων καβαλα Ντάμα Κοφπα Trebbiano Αςυρτικο-Μοςχ.Αλεξανδρείασ ΡΓΕ Μακεδονία 2014 Λευκόσ 6x750 4,35 ιγα Κοφπα Cabernet Sauvignon Merlot ΡΓΕ Μακεδονία 2013 Ερυκρόσ 6x750 4,20 Μαφρο Ρρόβατο Semillon Sauvignon Bl. ΡΓΕ Μακεδονία 2014 Λευκόσ 6x750 7,65 Μαφρο Ρρόβατο Syrah ΡΓΕ Μακεδονία 2013 Ερυκρόσ 6x750 8,35 Χρυςόσ Λζων Chardonnay ΡΓΕ Ραγγαίο 2014 Λευκόσ 6x750 6,90 Χρυςόσ Λζων Cabernet Sauvignon ΡΓΕ Ραγγαίο 2012 Ερυκρόσ 6x750 7,80 ΚΣΗΜΑ ΣΕΧΝΗ ΟΙΝΟΤ Μικροχώρι-Δράμασ Τζχνθ Αλυπίασ Λευκόσ, Sauvignon Blanc-Αςφρτικο ΡΓΕ Δράμα 2014 Λευκόσ 12x750 8,50 Τζχνθ Αλυπίασ οηζ,syrah-merlot-sangiovese-nebbiolo-cab.sauvignon ΡΓΕ Δράμα 2014 οηζ 12x750 8,50 Τζχνθ Αλυπίασ οηζ, Pink Bank Syrah Touriga Nacional ΡΓΕ Δράμα 2014 οηζ 12x750 11,50 Τζχνθ Αλυπίασ Ερυκρόσ,Cabernet Sauvignon-Αγιωργιτικο-Merlot ΡΓΕ Δράμα 2012 Ερυκρόσ 12x750 10,70 Μαλαγουηιά ΡΓΕ Δράμα 2014 Λευκόσ 12x750 8,50 Ιδυςμα Δρυόσ Αςφρτικο ΡΓΕ Δράμα 2014 Λευκόσ 6x750 9,50 Ιδυςμα Δρυόσ Chardonnay ΡΓΕ Δράμα 2014 Λευκόσ 6x750 10,60 Ιδυςμα Δρυόσ Chardonnay ΡΓΕ Δράμα 2013 Λευκόσ 1x ,00 Ιδυςμα Δρυόσ Merlot T.O. Δράμασ 2010 Ερυκρόσ 6x750 11,20 Τζχνθ Αλυπίασ ΡΕΛΑΜΑΤΛΚΘ ΟΛΝΟΡΟΛΘΣΘ ΑΓΛΩΓΘΤΛΚΟ Ε.Ο Ερυκρόσ 1x ,50 Ιδυςμα Δρυόσ Syrah Τ.Ο. Δράμασ 2010 Ερυκρόσ 6x750 11,90 Κτθμα ΠΑΤΛΙΔΗ Κοκκινογεία Δράμα THEMA Ραυλίδθ Λευκόσ ΡΓΕ Δράμα 2014 Λευκόσ 6x750 9,00 THEMA Ραυλίδθ οηζ ΡΓΕ Δράμα 2014 οηζ 6x750 7,70 THEMA Ραυλίδθ Ερυκρόσ ΡΓΕ Δράμα 2012 Ερυκρόσ 6x750 11,80 EMPHASIS CHARDONNAY ΡΓΕ Αγορά 2013 Λευκόσ 6x750 12,00 EMPHASIS ΑΣΥΤΛΚΟ ΡΓΕ Δράμα 2013 Λευκόσ 6x750 10,00 EMPHASIS TEMPRANILLO ΡΓΕ Δράμα 2011 Ερυκρόσ 6x750 13,80 EMPHASIS SYRAH ΡΓΕ Δράμα 2010 Ερυκρόσ 6x750 14,60

3 ΚΑΒΑΛΑ ΚΣΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙ ΟΡΦΑΝΟΤ ΚΑΒΑΛΑ Κτιμα Βιβλία Χϊρα Λευκόσ, Sauvignon Blanc-Αςφρτικο (STELVIN) ΡΓΕ Ραγγαίο 2014 Λευκόσ 12x750 9,20 Κτιμα Βιβλία Χϊρα οηζ, Syrah ΡΓΕ Ραγγαίο 2014 οηζ 12x Κτιμα Βιβλία Χϊρα Ερυκρόσ, Cabernet Sauvignon Merlot ΡΓΕ Ραγγαίο 2013 Ερυκρόσ 12x750 11,80 Κτιμα Βιβλία Χϊρα Ερυκρόσ, Cabernet Sauvignon Merlot ΡΓΕ Ραγγαίο 2008 Ερυκρόσ 1x Κτιμα Βιβλία Χϊρα Ερυκρόσ, Cabernet Sauvignon Merlot ΡΓΕ Ραγγαίο 2008 Ερυκρόσ 1X3LT Κτιμα Βιβλία Χϊρα Ερυκρόσ, Cabernet Sauvignon Merlot ΡΓΕ Ραγγαίο 2011 Ερυκρόσ 1X6LT Κτιμα Βιβλία Χϊρα Ερυκρόσ, Cabernet Sauvignon Merlot ΡΓΕ Ραγγαίο 2010 Ερυκρόσ 1X9LT Ρλαγίωσ Λευκό Κτιμα Βιβλία Χϊρα, Chardonnay-Αςφρτικο ΡΓΕ Ραγγαίο 2014 Λευκόσ 6x750 11,50 Ρλαγίωσ Λευκό Κτιμα Βιβλία Χϊρα, Chardonnay-Αςφρτικο ΡΓΕ Ραγγαίο 2013 Λευκόσ 1x ,00 Ρλαγίωσ Ερυκρό Κτιμα Βιβλία Χϊρα, Merlot-Αγιωργίτικο ΡΓΕ Ραγγαίο 2009 Ερυκρόσ 6x750 14,50 Sole Pinot Noir (MONO VARIETAL) ΡΓΕ Ραγγαίο 2012 Ερυκρόσ 6x750 14,00 Πβθλοσ Κτιμα Βιβλία Χϊρα Λευκόσ, Semillon-Αςφρτικο ΡΓΕ Ραγγαίο 2014 Λευκόσ 6x750 12,60 Πβθλοσ Κτιμα Βιβλία Χϊρα Λευκόσ, Semillon-Αςφρτικο ΡΓΕ Ραγγαίο 2013 Λευκόσ 1x ,00 Πβθλοσ Κτιμα Βιβλία Χϊρα Λευκόσ, Semillon-Αςφρτικο ΡΓΕ Ραγγαίο 2013 Λευκόσ 1X3LT Πβθλοσ Κτιμα Βιβλία Χϊρα Ερυκρό, Cabernet Sauvignon ΡΓΕ Ραγγαίο 2009 Ερυκρόσ 6x750 20,00 Πβθλοσ Κτιμα Βιβλία Χϊρα Ερυκρό, Cabernet Sauvignon ΡΓΕ Ραγγαίο 2009 Ερυκρόσ 1x ,00 Βίβλοινοσ Οίνοσ οηζ Magnum ΡΓΕ Ραγγαίο 2014 οηζ 1x Β&Β Gewurztraminer 2012 Γλυκφσ 6x375 7,50 ΚΣΗΜΑ Β. ΧΑΣΖΗΓΕΩΡΓΙΟΤ Καρυανι Στουσ πρόποδεσ του Ραγγαίου ςτθν Καρυανι τθσ Kαβάλασ, δθμιουργικθκε το 2006 το Κτιμα Χατηθγεωργίου. Ο Βαςίλθσ Χατηθγεωργίου και θ ςφηυγοσ του ζι, εκ Σινγκαποφρθσ, ςε 185 ιδιόκτθτα ςτρζμματα ςυνεχίηουν τθν οικογενειακι παράδοςθ τθσ καλλιζργειασ αμπελϊνων και μασ δίνουν τθν μοντζρνα ζκφραςθ του περίφθμου Βφβλινου Οίνου τθσ Καβάλασ Sauvignon Blanc ΡΓΕ Ραγγαίο 2014 Λευκόσ 6x750 8,80 οηζ Odyssey ΡΓΕ Ραγγαίο 2014 οηζ 6x750 9,00 Cabernet Sauvignon ΡΓΕ Ραγγαίο 2011 Ερυκρόσ 6x750 10,60 Merlot ΡΓΕ Ραγγαίο 2011 Ερυκρόσ 6x750 11,60 ΚΣΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΙΛΕΙΟΤ ΕΠΑΝΟΜΗ ΕΠΑΝΟΜΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Κτιμα Γεροβαςιλείου Λευκόσ, Αςφρτικο-Μαλαγουηιά ΡΓΕ Επανομι 2014 Λευκόσ 12x750 9,30 Κτιμα Γεροβαςιλείου, Μαλαγουηιά ΡΓΕ Επανομι 2014 Λευκόσ 6x750 9,80 Κτθμα Γεροβαςιλείου, Μαλαγουζιά ΧΑΡΣΙΝΗ ΚΑΕΣΙΝΑ ΠΓΕ Επανομθ 2014 Λευκόσ 1x ,00 Κτιμα Γεροβαςιλείου, Sauvignon Blanc Fume ΡΓΕ Επανομι 2014 Λευκόσ 6x750 12,00 Κτιμα Γεροβαςιλείου, Sauvignon Blanc Fume ΡΓΕ Επανομι 2012 Λευκόσ 1x ,50 Κτιμα Γεροβαςιλείου, Chardonnay ΡΓΕ Επανομι 2014 Λευκόσ 6x750 12,50 Κτιμα Γεροβαςιλείου, Chardonnay ΡΓΕ Επανομι 2012 Λευκόσ 1x ,00 Κτιμα Γεροβαςιλείου, Viognier ΡΓΕ Επανομι 2014 Λευκόσ 6x750 13,50 Κτιμα Γεροβαςιλείου, Viognier ΡΓΕ Επανομι 2013 Λευκόσ 1x ,50 Κτιμα Γεροβαςιλείου Ερυκρόσ Syrah Merlot Grenache ΡΓΕ Επανομι 2011 Ερυκρόσ 12x750 11,70 Κτιμα Γεροβαςιλείου Ερυκρόσ Syrah Merlot Grenache ΡΓΕ Επανομι 2009 Ερυκρόσ 1x ,00 Κτιμα Γεροβαςιλείου SYRAH ΡΓΕ Επανομι 2011 Ερυκρόσ 6x750 14,50 Κτιμα Γεροβαςιλείου SYRAH ΡΓΕ Επανομι 2011 Ερυκρόσ 1x ,00 Κτιμα Γεροβαςιλείου AVATON Λθμνιό-Μαυροφδι-Μαυροτράγανο ΡΓΕ Επανομι 2012 Ερυκρόσ 6x750 16,50 Κτιμα Γεροβαςιλείου AVATON, Λθμνιό-Μαυροφδι-Μαυροτράγανο ΡΓΕ Επανομι 2012 Ερυκρόσ 1x ,00 Κτιμα Γεροβαςιλείου EVANGELO,Syrah-Viognier Ξ/Κ ΡΓΕ Επανομι 2010 Ερυκρόσ 6x750 25,00 Κτιμα Γεροβαςιλείου EVANGELO,Syrah-Viognier ΡΓΕ Επανομι 2010 Ερυκρόσ 1x1500 Κτιμα Γεροβαςιλείου ΜΑΛΑΓΟΥΗΛΑ ΦΥΣΛΚΩΣ ΓΛΥΚΥΣ ΡΓΕ Επανομι x500 20,00

4 ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΚΗ ΝΑΟΥΣΑ Νάουςα Μπουτάρθ ΡΟΡ 2013 Ερυκρόσ 12x750 6,80 Νάουςα Μπουτάρθ ΡΟΡ 2013 Ερυκρόσ 24x375 3,50 Ξινόμαυρο Μπουτάρθ Reserve ΡΟΡ 2008 Ερυκρόσ 6x750 7,20 Κάβα Μπουτάρθ ΡΟΡ 2010 Ερυκρόσ 6x750 7,40 Grande Reserve Νάουςςα Μπουτάρθ ΡΟΡ 2008 Ερυκρόσ 6x750 11, LEGACY BOUTARI Ξ/Λ ΡΟΡ 2007 Ερυκρόσ 6x750 27,00 ΓΟΥΜΕΝΛΣΣΑ Σθμείο Στίξθσ Λευκό ΡΓΕ Μακεδονία 2014 Λευκόσ 12x750 4,90 Σθμείο Στίξθσ οηζ ΡΓΕ Μακεδονία 2014 οηζ 12x750 4,90 Σθμείο Στίξθσ Ερυκρό ΡΓΕ Μακεδονία 2013 Ερυκρόσ 12x750 5,10 Rose BOUTARI Demi Sec ΡΓΕ Μακεδονία 2014 οηζ 12x750 4,90 Φιλυριά Γουμζνιςςα ΒΛΟ ΡΟΡ 2008 Ερυκρόσ 6x750 15,40 ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΣ Μοςχοφίλερο Μπουτάρθ ΡΟΡ 2014 Λευκόσ 12x750 6,15 Αγιωργίτικο Μπουτάρθ ΡΟΡ 2013 Ερυκρόσ 12x750 6,00 4 Εποχζσ Μπουτάρθ ΡΓΕ Αρκαδία 2014 Λευκόσ 6x750 7,60 ΣΑΝΤΟΛΝΘ Σαντορίνθ ΡΟΡ 2013 Λευκόσ 6x750 9,60 Καλλίςτθ Reserve ΡΟΡ 2012 Λευκόσ 6x750 12,10 Vinsanto Μπουτάρθ ΡΟΡ 2009 Λευκόσ 6x750 14,25 ΚΘΤΘ Φανταξομζτοχο ΡΓΕ Θράκλειο 2014 Λευκόσ 6x750 9,75 Σκαλάνι ΡΓΕ Θράκλειο 2011 Ερυκρόσ 6x750 14,85 Μαλαγουηιά Μάτςα ΡΓΕ ΡΑΛΛΘΝΘ 2014 Λευκόσ 6x750 8,40 ΣΑΝΣΑΛΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΚΗ Μετόχι Χρωμίτςασ ΡΓΕ Άγιο Προσ 2014 Λευκόσ 6x750 7,53 Κανζνασ Λευκό ΡΓΕ Μςμαροσ 2014 Λευκόσ 6x750 7,47 Klima Klima BIO Λευκόσ ΡΓΕ Χαλκιδικι 2012 Λευκόσ 6x750 8,71 Μετόχι Χ Λευκόσ ΡΓΕ Άγιο Προσ 2013 Λευκόσ 6x750 10,21 Κανζνασ οηζ ΡΓΕ Μςμαροσ 2014 οηζ 6x750 8,40 Κανζνασ Ερυκρόσ ΡΓΕ Μςμαροσ 2012 Ερυκρόσ 6x750 9,44 Μετόχι Χρωμίτςασ Ερυκρόσ ΡΓΕ Άγιο Προσ 2013 Ερυκρόσ 6x750 8,61 Klima Klima BIO Ερυκρόσ ΡΓΕ Χαλκιδικι 2008 Ερυκρόσ 6x750 12,45 Μετόχι Χ Ερυκρόσ ΡΓΕ Άγιο Προσ 2007 Ερυκρόσ 6x750 13,00 αψάνθ ΡΟΡ αψάνθ 2012 Ερυκρόσ 6x750 6,68 αψάνθ Επιλεγμζνοσ Reserve ΡΟΡ αψάνθ 2010 Ερυκρόσ 6x750 12,55 αψάνθ Ειδικά Επιλεγμζνοσ Grand Reserve ΡΟΡ αψάνθ 2008 Ερυκρόσ 6x750 15,77 ΑΒΑΤΟΝ ΡΓΕ Άγιο Προσ 2007 Ερυκρόσ 6x750 31,63 Κορμιλίτςα Λευκόσ ΡΓΕ Άγιο Προσ 2013 Ερυκρόσ 6x750 19,70 Κορμιλίτςα Ερυκρόσ ΡΓΕ Άγιο Προσ 2010 Ερυκρόσ 6x750 35,80 Κορμιλίτςα Ερυκρόσ Gold ΡΓΕ Άγιο Προσ 2010 Ερυκρόσ 6x750 96,00

5 ΑΜΤΝΣΑΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΚΣΗΜΑ ΑΛΦΑ Αμφνταιο-Φλώρινα Κτιμα Άλφα ΡΓΕ Φλϊρινα 2014 Λευκόσ 6x750 11,65 Κτιμα Άλφα οηζ ΡΓΕ Φλϊρινα 2014 οηζ 6x750 11,65 Κτιμα Άλφα Ερυκρό ΡΓΕ Φλϊρινα 2011 Ερυκρόσ 6x750 17,25 Μαλαγουηιά Single Vineyard Χελϊνεσ ΡΓΕ Φλϊρινα 2014 Λευκόσ 6x750 9,90 Ξινόμαυρο Single Vineyard Σκαντηόχοιροσ ΡΟΡ Αμφνταιο 2010 Ερυκρόσ 6x750 9,60 Syrah Single Vineyard Χελϊνεσ ΡΓΕ Φλϊρινα 2011 Ερυκρόσ 6x750 9,90 Chardonnay ΡΓΕ Φλϊρινα 2014 Λευκόσ 6x750 12,35 Sauvignon Blanc Fume ΡΓΕ Φλϊρινα 2014 Λευκόσ 6x750 12,35 Pinot Noir ΡΓΕ Φλϊρινα 2012 Ερυκρόσ 6x750 12,35 Ξινόμαυρο Reserve ΡΟΡ Αμφνταιο 2011 Ερυκρόσ 6x750 12,35 Tannat UTOPIA ΡΓΕ Φλϊρινα 2010 Ερυκρόσ 6x750 12,35 Alpha One Montepulciano - Negroamaro ΡΓΕ Φλϊρινα 2007 Ερυκρόσ 6x750 41,20 Alpha One Merlot ΡΓΕ Φλϊρινα 2008 Ερυκρόσ 6x750 41,20 Ω ΜΕGA, Φυςικϊσ Γλυκφσ Gewurztraminer-Μαλαγουηιά Λευκόσ Γλυκφσ ΡΓΕ Φλϊρινα x500 12,90 ΝΑΟΤΑ ΗΜΑΘΙΑ - ΚΟΖΑΝΗ ΚΣΗΜΑ ΔΙΑΜΑΝΣΑΚΟΤ Μαντζμι Νάουςασ Η Νάουςα και το Ξινόμαυρο δεν χρειάηονται ςυςτάςεισ. Σο Κτιμα Διαμαντάκου είναι μια μικρι οικογενειακι επιχείρθςθ ςτο κζντρο τθσ αμπελουργικισ ηϊνθσ τθσ Νάουςασ ςτθν περιοχι Μαντζμι. κοπόσ του είναι θ παραγωγι ποιοτικϊν κραςιϊν και θ ανάδειξθ τθσ πολιτιςμικισ ςθμαςίασ του κραςιοφ ςτθν ευρφτερθ περιοχι. Ενδιαφζρον παρουςιάηει θ κυκλοφορία παλαιότερων επιλεγμζνων εςοδειϊν δίνοντασ τθν δυνατότθτα να ανακαλφψουμε του προφίλ του Ξινόμαυρου. Ρρεκνάδι Ρρεκνιαρικο ΡΓΕ Μακεδονία 2014 Λευκόσ 12x750 8,60 Νάουςςα Ξινόμαυρο ΡΟΡ 2011 Ερυκρόσ 12x751 9,90 ΚΣΗΜΑ ΚΤΡ ΓΙΑΝΝΗ Νάουςα Ημακία Ραράγκα Λευκόσ, οδίτθσ-μαλαγουηιά (80-20) ΡΓΕ Φλϊρινα 2014 Λευκόσ 12x750 5,40 Σαμαρόπετρα οδίτθσ Sauvignon Blanc (65-35) ΡΓΕ Φλϊρινα 2014 Λευκόσ 12x750 8,00 Τζςςερισ Λίμνεσ Chardonnay Gewurztraminer (60-40) ΡΓΕ Φλϊρινα 2014 Λευκόσ 6x750 10,50 Ακακίεσ, Ξινόμαυρο ΡΟΡ Αμφνταιο 2014 οηζ 6x750 5,60 Ακακίεσ SPARKLING, Ξινόμαυρο ΡΟΡ Αμφνταιο 2014 οηζ ΑΦ. 6x750 9,30 Ραράγκα Ερυκρόσ, Ξινόμαυρο-Merlot- Syrah ( ) ΡΓΕ Θμακία 2013 Ερυκρόσ 12x750 6,40 Κτιμα Κυρ Γιάννθ (πρϊθν Γιανακοχϊρι), Ξινόμαυρο-Merlot (60-40) ΡΓΕ Θμακία 2012 Ερυκρόσ 6x750 8,80 Δφο Ελιζσ, Syrah-Merlot-Ξινόμαυρο ( ) ΡΓΕ Θμακία 2011 Ερυκρόσ 6x750 12,00 άμνιςτα ΡΟΡ Νάουςα 2011 Ερυκρόσ 6x750 10,00 άμνιςτα ΡΟΡ Νάουςα 2011 Ερυκρόσ 12x375 5,50 Καλι ίηα ΡΟΡ Αμφνταιο 2012 Ερυκρόσ 6x750 10,00 Ντροφμο Sauvignon Blanc (Ξ/Κ Ρολυτ.) ΡΓΕ Φλϊρινα 2014 Λευκόσ 6x750 16,00 Διάποροσ Ξινόμαυρο Syrah (87-13) ΡΓΕ Θμακία 2011 Ερυκρόσ 6x750 24,00 Μπλε Αλεποφ Cabernet Sauv.-Merlot-Ξινόμαυρο (Ξ/Κ Ρολυτ.) ΡΓΕ Θμακία 2012 Ερυκρόσ 3x750 27,00 ΘΤΜΙΟΠΟΤΛΟ ΑΜΠΕΛΩΝΕ Σρίλοφοσ Ημακίασ Γθ & Ουρανόσ Νάουςςα ΡΟΡ Νάουςα 2011 Ερυκρόσ 6x750 12,60 ΚΣΗΜΑ ΒΟΓΙΑΣΖΗ Λίμνθ Πολυφφτου ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Κτιμα Βογιατηι Λευκόσ, Chardonnay-Malv.Aromatica-Αςφρτικο ΡΓΕ Βελβεντό 2014 Λευκόσ 6x750 6,35 Κτιμα Βογιατηι οηζ Ξινόμαυρο-Μοςχόμαυρο-Τςαπουρνάκοσ ΡΓΕ Βελβεντό 2014 οηζ 6x750 6,35 Κτιμα Βογιατηι Ερυκρό Ξινόμαυρο-Merlot-Cab. Sauvignon ΡΓΕ Βελβεντό 2011 Ερυκρόσ 6x750 8,20 Κτιμα Βογιατηι ΤΣΑΡΟΥΝΑΚΟΣ ΡΓΕ Βελβεντό 2013 Ερυκρόσ 6x750 10,40 Κτιμα Βογιατηι ΝΕΑΟΣ ΤΣΑΡΟΥΝΑΚΟΣ ΡΓΕ Βελβεντό 2014 Ερυκρόσ 6x750 8,50 Κτιμα Βογιατηι ΞΛΝΟΜΑΥΟ ΡΓΕ Βελβεντό 2011 Ερυκρόσ 6x750 10,40

6 ΙΑΣΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΣΗΜΑ ΔΤΟ ΦΙΛΟΙ ιάτιςτα Το Κτιμα Δφο Φίλοι είναι καρπόσ τθσ πολυετοφσ ςχζςθσ του Οινοποιοφ και Διμαρχου πλζον Κεςςαλονίκθσ Γιάννθ Μπουτάρθ με το ηεφγοσ Γκουτηιαμάνθ-Ρολφηου. Στθ Σιάτιςτα, ςτον Νομό Κοηάνθσ, ξεκίνθςε το 2007 θ προςπάκεια ποιοτικισ αναβίωςθσ του ιςτορικοφ αμπελϊνα ακολουκϊντασ τα ίχνθ τθσ μακρόχρονθσ παράδοςθσ ςε ςυνδυαςμό με ςφγχρονεσ οινολογικζσ τεχνικζσ. Κτιμα Δφο Φίλοι, Gewürztraminer ΡΓΕ Σιάτιςτα 2014 Λευκόσ 12x750 7,80 Κτιμα Δφο Φίλοι, Μοςχόμαυρο Λευκό ΡΓΕ Σιάτιςτα 2014 Λευκόσ 12x750 9,80 Κτιμα Δφο Φίλοι, Ξινόμαυρο-Μοςχόμαυρο ΡΓΕ Σιάτιςτα 2013 οηζ 12x750 6,75 Κτιμα Δφο Φίλοι, Cabernet Sauvignon, Merlot- Ξινόμαυρο ΡΓΕ Σιάτιςτα 2011 Ερυκρόσ 12x750 8,60 Κτιμα Δφο Φίλοι, Pinot Noir ΡΓΕ Σιάτιςτα 2011 Ερυκρόσ 12x750 10,60 Κτιμα Δφο Φίλοι, Θλιαςτόσ Gewurztraminer-Μαυροφδι -Merlot ΡΓΕ Σιάτιςτα 2008 Φ. Γλυκφσ 6x750 19,00 Κτιμα Δφο Φίλοι, Ερυκρό Θλιαςτό, Cabernet Sauvignon- Merlot- Ξινόμαυρο ΡΓΕ Σιάτιςτα 2008 Φ. Γλυκφσ 6x750 19,00 Κτιμα Δφο Φίλοι Το κελλάρι του Ταπνοφ ΡΓΕ Σιάτιςτα 2008 Φ. Γλυκφσ 6x750 19,00 Κτιμα Δφο Φίλοι ΛΕΥΚΟΣ 187 ml (SAUVIGNON BLANC-GEWURZTRAMINER) ΡΓΕ Σιάτιςτα 2014 Λευκόσ 24Χ187 1,10 Κτιμα Δφο Φίλοι ΟΗΕ 187 ml (ΞΛΝΟΜΑΥΟ-ΜΟΣΧΟΜΑΥΟ) ΡΓΕ Σιάτιςτα 2014 οηζ 24Χ187 1,10 Κτιμα Δφο Φίλοι ΕΥΚΟΣ 187 ml (ΞΛΝΟΜΑΥΟ- MERLOT) ΡΓΕ Σιάτιςτα 2011 Ερυκρόσ 24Χ187 1,10 ΘΡΑΚΗ ΚΙΚΟΝΕ Ν. ιδθροχϊρι-κομοτθνι Με κλθρονομιά από τουσ Ομθρικοφσ χρόνουσ ςτθν παραγωγι οίνων ποιότθτασ θ Μελίνα Τάςςου φζρνει βαρφ φορτίο ςτθν πλάτθ τθσ. Σπουδζσ οινολογίασ ςτο Ρανεπιςτιμιο του Bordeaux,εξάςκθςθ ςτθν Βουργουνδία δίπλα ςτον Christophe Perrot- Minot ςτο Morey Saint Denis και ςτθν Αυςτραλία ςτο Οινοποιείο των Brown Brothers ςτθν Victoria είναι τα εφόδια τθσ για τθν παραγωγι Κρακικϊν κραςιϊν ποιότθτασ ςτα 77 ςτρζμματα οικογενειακϊν αμπελϊνων. Οι Κίκονεσ πρωτοεμφανίςτθκαν το 2004 και ςυνεχίηουν τθν παράδοςθ με πάκοσ και ςτόχο τθν παραγωγι κραςιϊν με προςωπικότθτα. Μάρων Κίκονεσ Λευκόσ, Μαλαγουηιά Ε.Ο Λευκόσ 6x750 8,09 Κίκονεσ Λευκόσ Chardonnay- Ωρίμαςθ ςε δρφινο βαρζλι ΡΓΕ Μςμαροσ 2013 Λευκόσ 6x750 8,54 Κίκονεσ οηζ Syrah-Sangiovese Ε.Ο οηζ 6x750 7,61 Syrah ΡΓΕ Μςμαροσ 2008 Ερυκρόσ 6x750 13,56 Λππζασ Κίκονεσ,Cabernet Sauvignon-Merlot ΡΓΕ Μςμαροσ 2010 Ερυκρόσ 6x750 10,32 Μάρων Κίκονεσ, Ερυκρό, Sangiovese Ε.Ο Ερυκρόσ 6x750 10,14 Λθμνιό Κίκονεσ ΡΓΕ Μςμαροσ 2011 Ερυκρόσ 6x750 11,06

7 ΘΕΑΛΙΑ-ΗΠΕΙΡΟ ΚΣΗΜΑ ΘΕΟΠΕΣΡΑ Ράξα Σρικάλων Κτιμα Κεόπετρα, Μαλαγουηιά-Αςφρτικο ΡΓΕ Μετζωρα 2014 Λευκόσ 6x750 7,50 Κτιμα Κεόπετρα οηζ, Λθμνιϊνα Syrah ΡΓΕ Μετζωρα 2014 οηζ 6x750 7,50 Κτιμα Κεόπετρα,Syrah-Cabernet Sauvignon-Λθμνιϊνα ΡΓΕ Μετζωρα 2011 Ερυκρόσ 6x750 9,70 Κτιμα Κεόπετρα, Syrah ΡΓΕ Μετζωρα 2009 Ερυκρόσ 6x750 11,50 Κτιμα Κεόπετρα, Λθμνιϊνα ΡΓΕ Μετζωρα 2011 Ερυκρόσ 6x750 10,50 BiancoNero Moscato White Αφρϊδεσ - Λευκόσ 24x187 2,20 BiancoNero Moscato Pink Αφρϊδεσ - οηζ 24x187 2,20 BiancoNero Moscato White Ξθρό - Λευκόσ 24x187 1,70 BiancoNero Moscato Rose Ξθρό - οηζ 24x187 1,70 BiancoNero Moscato Red Ξθρό - Ερυκρό 24x187 1,70 Τςιλιλισ DARK CAVE 5 ΕΤΩΝ ΡΑΛΑΛΩΣΘ 24,00 3,66 1x500 27,66 ΚΣΗΜΑ ΚΑΣΑΡΟ ΚΡΑΝΙΑ ΟΛΤΜΠΟΤ Κτιμα Κατςαροφ Chardonnay ΡΓΕ Κρανιά 2014 Λευκόσ 6x750 12,00 Κτιμα Κατςαροφ Chardonnay MAGNUM ΡΓΕ Κρανιά 2014 Λευκόσ 1x ,00 Κτιμα Κατςαροφ Merlot ΡΓΕ Κρανιά 2009 Ερυκρόσ 6x750 16,00 Κτιμα Κατςαροφ Cabernet Merlot ΡΓΕ Κρανιά 2009 Ερυκρόσ 6x750 17,80 Κτιμα Κατςαροφ MAGNUM ΡΓΕ Κρανιά 2009 Ερυκρόσ 1x ,00 ΚΑΣΩΓΙ ΑΒΕΡΩΦ ΜΕΣΟΒΟ Κατϊγι Αβζρωφ Λευκό οδίτθσ Chardonnay Ε.Ο Λευκόσ 12x750 4,80 οηζ Αβζρωφ Θμίξθρο Ξινόμαυρο Ε.Ο οηζ 12x750 5,60 Κατϊγι Αβζρωφ Ερυκρό Cabernet Sauvignon-Αγιωργίτικο Ε.Ο Ερυκρόσ 12x750 6,10 White Dot ΡΓΕ Ρελοπόννθςοσ 2014 Λευκόσ 6x750 4,80 Mountain Fish ΡΓΕ Ρελοπόννθςοσ 2013 Ερυκρόσ 6x750 5,00 ΚΣΗΜΑ Π. ΚΑΡΙΠΙΔΗ Βοφναινα- Κραννώνα-Λάριςα ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Το 1985, όταν ο Ραντελισ Καριπίδθσ επζλεγε τθν γενζτειρα του, τθν Κραννϊνα, να δθμιουργιςει ζνα αμπελϊνα για προςωπικι ευχαρίςτθςθ δεν φανταηόταν ότι το όνομα του κα ταυτιςτεί με αυτι του τθν προςπάκεια. Το 1997 αποφαςίηει να κυκλοφοριςει τα πρϊτα του κραςιά εμπορικά και θ Κεςςαλία βρίςκει ςτον πρόςωπα του Ραντελι ζνα αεικίνθτο, πολυςχιδι και πακιαςμζνο παραγωγό. Κραςιά ράτςασ, αποτυπϊνουν το terroir μιασ περιοχισ που κζλει κότςια να τθν βάλεισ ςτο μπουκάλι. Sauvignon Blanc ΡΓΕ Κραννϊνα 2014 Λευκόσ 6x750 7,80 Sauvignon Blanc Fume ΡΓΕ Κραννϊνα 2014 Λευκόσ 6x750 12,70 Chardonnay E.O Λευκόσ 6x750 13,40 οηζ Καριπίδθσ ΡΓΕ Κραννϊνα 2014 οηζ 6x750 7,90 Syrah ΡΓΕ Κραννϊνα 2011 Ερυκρόσ 6x750 9,80 Syrah E.O Ερυκρόσ 1x ,50 Merlot ΡΓΕ Κραννϊνα 2012 Ερυκρόσ 6x751 9,80 Merlot ΡΓΕ Κρανϊνα 2008 Ερυκρόσ 1x ,50 Sangiovese E.O Ερυκρόσ 6x752 12,90 Sangiovese E.O Ερυκρόσ 1x ,50 Nebbiolo Ε.Ο Ερυκρόσ 6x750 12,90 Nebbiolo Ε.Ο Ερυκρόσ 1x ,50 Nebbiolo Ε.Ο Ερυκρόσ 1x ,50 Robust Cabernet Sauvignon- Sangiovese E.O Ερυκρόσ 6x750 14,50 Ειδικι Εμφιάλωςθ Sauvignon Blanc,Ξ/Κ ΡΓΕ Κραννϊνα 2008 Λευκόσ 6x750 17,50 Ειδικι Εμφιάλωςθ Chardonnay,Ξ/Κ ΡΓΕ Κραννϊνα 2009 Λευκόσ 6x750 18,90 Ειδική Εμφιάλωση Syrah,Ξ/Κ ΡΓΕ Κραννϊνα 2007 Ερυκρόσ 6x750 18,50

8 ΚΣΗΜΑ ΓΚΛΙΝΑΒΟ Ζίτςα Ιωάννινα Chardonnay Γκλίναβοσ ΡΓΕ Λωάννινα 2013 Λευκόσ 6x750 7,00 Primus Ηίτςα ΡΟΡ Ηίτςα 2013 Λευκόσ 6x750 8,90 Primus Ηίτςα BARRIQUE (ΒΑΕΛΛ) ΡΟΡ Ηίτςα 2012 Λευκόσ 6x750 11,40 Άςπρα Χϊματα Μαλαγουηιά Ντεμπίνα ΡΓΕ Λωάννινα 2013 Λευκόσ 6x750 12,50 Traminer 500 ml ΡΓΕ Λωάννινα 2013 Λευκόσ 6x500 7,00 Βλάχικο Γκλίναβοσ ΡΓΕ Λωάννινα 2009 Ερυκρόσ 6x750 13,00 Δρυάδεσ Cabernet Sauvignon Merlot Βλάχικο-Μπεκιάρθ ΡΓΕ Ιπειροσ 2007 Ερυκρόσ 6x750 21,90 DEBINA ΗΛΤΣΑ ΘΜΛΑΦΩΔΕΣ ΡΟΡ Ηίτςα 2013 Λευκόσ 12x750 8,20 ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΣΗΜΑΣΑ ΧΑΣΖΗΜΙΧΑΛΗ ΚΟΙΛΑΔΑ ΑΣΑΛΑΝΣΗ - ΟΠΟΤΝΣΙΑ ΛΟΚΡΙΔΟ PRIMA TERRA ΑΚΘΛ /SEMILLON ΡΓΕ Κοιλ. ΑΤΑΛΑΝΤΘΣ 2014 Λευκόσ 6x750 6,50 PRIMA TERRA ΛΕΥΚΟΣ ΡΟΛΥΡΟΛΚΛΛΛΑΚΟΣ ΡΓΕ Κοιλ. ΑΤΑΛΑΝΤΘΣ 2014 Λευκόσ 12x750 7,00 PRIMA TERRA ΜΑΛΑΓΟΥΗΛΑ ΔΥΟΣ ΡΓΕ Κοιλ. ΑΤΑΛΑΝΤΘΣ 2013 Λευκόσ 6x750 7,80 PRIMA TERRA ΡΟΛΥΡΟΛΚΛΛΛΑΚΟΣ ΟΗΕ ΡΓΕ Κοιλ. ΑΤΑΛΑΝΤΘΣ 2014 ΟΗΕ 12x750 7,00 PRIMA TERRA ΕΥΚΟΣ ΡΟΛΥΡΟΛΚΛΛΛΑΚΟΣ ΡΓΕ Κοιλ. ΑΤΑΛΑΝΤΘΣ 2009 Ερυκρόσ 12x750 7,30 PRIMA TERRA REFOSCO/MERLOT ΡΓΕ Κοιλ. ΑΤΑΛΑΝΤΘΣ 2009 Ερυκρόσ 6x750 6,90 PRIMA TERRA ΞΛΝΟΜΑΥΟ/SYRAH ΡΓΕ Κοιλ. ΑΤΑΛΑΝΤΘΣ 2009 Ερυκρόσ 6x750 7,10 ALFEGA ΚΤΘΜΑ ΛΕΥΚΟΣ ΡΓΕ Κοιλ. ΑΤΑΛΑΝΤΘΣ 2014 Λευκόσ 12x750 8,80 ALFEGA SAUVIGNON BLANC ΚΥΟΒΥΣΘ ΡΓΕ Κοιλ. ΑΤΑΛΑΝΤΘΣ 2014 Λευκόσ 6x750 8,80 ALFEGA CHARDONNAY ΧΟΥΛΕΒΑΛΝΑ ΡΓΕ Κοιλ. ΑΤΑΛΑΝΤΘΣ 2014 Λευκόσ 6x750 8,80 ALFEGA CHARDONNAY ΒΑΕΛΛ ΓΕΑΚΟΦΩΛΛΑ ΡΓΕ Κοιλ. ΑΤΑΛΑΝΤΘΣ 2014 Λευκόσ 6x750 9,50 ALFEGA ΚΤΘΜΑ ΕΥΚΟΣ ΡΓΕ Κοιλ. ΑΤΑΛΑΝΤΘΣ 2008 Ερυκρόσ 12x750 9,50 ALFEGA AGLIANICO ΡΓΕ Κοιλ. ΑΤΑΛΑΝΤΘΣ 2008 Ερυκρόσ 6x750 9,50 ALFEGA MERLOT ΓΛΑΤΑΚΛ ΡΓΕ Κοιλ. ΑΤΑΛΑΝΤΘΣ 2009 Ερυκρόσ 6x750 9,50 ALFEGA SYRAH ΔΥΣΜΡΕΛ ΡΓΕ Κοιλ. ΑΤΑΛΑΝΤΘΣ 2009 Ερυκρόσ 6x750 9,50 ALFEGA CABERNET SAUVIGNON ΚΤΘΜΑ ΧΑΤΗΘΜΛΧΑΛΘ ΡΓΕ Κοιλ. ΑΤΑΛΑΝΤΘΣ 2009 Ερυκρόσ 12x750 11,80 ΚΑΒΑ ΔΥΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΚΤΘΜΑ ΧΑΤΗΘΜΛΧΑΛΘ ΡΓΕ Κοιλ. ΑΤΑΛΑΝΤΘΣ 2013 Λευκόσ 6x750 10,30 ΚΑΒΑ ΔΥΟΣ ΕΥΚΟΣ ΚΤΘΜΑ ΧΑΤΗΘΜΛΧΑΛΘ ΡΓΕ Κοιλ. ΑΤΑΛΑΝΤΘΣ 2005 Ερυκρόσ 6x750 12,80 #13 ΚΤΘΜΑ ΧΑΤΗΘΜΛΧΑΛΘ ΡΓΕ Κοιλ. ΑΤΑΛΑΝΤΘΣ 2013 Ερυκρόσ 6x750 13,00 ULTRA PREMIUM ΚΑΡΝΛΑΣ ΛΕΥΚΟΣ ΗΥΓΟΣ ΡΓΕ Κοιλ. ΑΤΑΛΑΝΤΘΣ 2013 Λευκόσ 6x750 19,70 ULTRA PREMIUM ΚΑΡΝΛΑΣ ΕΥΚΟΣ ΗΥΓΟΣ ΡΓΕ Κοιλ. ΑΤΑΛΑΝΤΘΣ 2009 Ερυκρόσ 6x750 21,80 ΑΧΕΣ ΓΑΛΑΝΟΥ ΕΥΚΟΣ ΚΤΘΜΑ ΧΑΤΗΘΜΛΧΑΛΘ ΡΓΕ Κοιλ. ΑΤΑΛΑΝΤΘΣ 2007 Ερυκρόσ 6x750 22,80 ULTRA PREMIUM MERLOT ΑΛΑΓΛΝΟ ΡΓΕ ΚΟΛΛΑΔΑ ΑΤΑΛΑΝΤΘΣ 2007 Ερυκρόσ 6x750 22,80

9 KTHΜΑ ΕΤΧΑΡΙ ΓΕΡΑΝΕΙΑ ΟΡΗ Κτιμα Εφχαρισ Λευκό ΡΓΕ Γεράνεια 2014 Λευκόσ 6x750 8,55 Κτιμα Εφχαρισ Ερυκρό ΡΓΕ Γεράνεια 2008 Ερυκρόσ 6x750 11,50 Κτιμα Εφχαρισ Merlot ΡΓΕ Γεράνεια 2007 Ερυκρόσ 6x750 13,20 Κτιμα Εφχαρισ Syrah ΡΓΕ Γεράνεια 2007 Ερυκρόσ 6x750 13,20 Κτιμα Εφχαρισ Αςφρτικο Sur Lies ΡΓΕ Γεράνεια 2013 Λευκόσ 6x750 9,10 Κτιμα Εφχαρισ Αςφρτικο Άγριο ΡΓΕ Γεράνεια 2014 Λευκόσ 6x750 10,80 Κτιμα Εφχαρισ Syrah White Blanc de Noir (Λευκι Οινοποίθςθ) ΡΓΕ Γεράνεια 2013 Λευκόσ 6x751 12,10 Λλαρόσ Λευκόσ Αςφρτικο ΡΓΕ Γεράνεια 2014 Λευκόσ 6x750 6,20 Λλαρόσ Ερυκρόσ Αγιωργίτικο-Merlot ΡΓΕ Γεράνεια 2013 Ερυκρόσ 6x750 6,50 ΑΠΟΣΟΛΟ ΛΤΚΟ Μαλακϊντα Εφβοια Ρανςζλοινοσ, Sauvignon Blanc ΡΓΕ Στερεά Ελλάδα 2014 Λευκόσ 12x750 7,50 Ρανςζλοινοσ, Syrah-Merlot ΡΓΕ Στερεά Ελλάδα 2014 οηζ 12x750 7,95 Ρανςζλοινοσ, Cabernet Sauvignon - Merlot ΡΓΕ Στερεά Ελλάδα 2012 Ερυκρόσ 12x750 8,45 Θλιάτορασ Chardonnay ΡΓΕ Στερεά Ελλάδα 2013 Λευκό 6x750 8,95 Κράτιςτοσ, Νεμζα ΡΟΡ Νεμζα 2010 Ερυκρόσ 6x750 10,75 Syrah, Ξ/Κ ΡΓΕ Στερεά Ελλάδα 2011 Ερυκρόσ 6x750 18,60 Cabernet Sauvignon ΡΓΕ Στερεά Ελλάδα 2007 Ερυκρόσ 6x750 19,60 Μαλαγουηιά ΡΓΕ Εφβοια 2014 Λευκό 6x750 8,45 ΑΠΟΣΟΛΟ ΜΟΤΝΣΡΙΧΑ ΑΒΑΝΣΙ Μφτικασ Λθλαντίου Εφβοια Αβαντίσ Κτιμα Λευκόσ, Viognier-Αςφρτικο-Μοςχάτο ΡΓΕ Εφβοια 2014 Λευκόσ 12x750 5,50 Αβαντίσ Κτιμα οηζ, Grenache Rouge-Syrah ΡΓΕ Εφβοια 2014 οηζ 12x750 6,20 Αβαντίσ Κτιμα Ερυκρόσ Grenache-Syrah-Mourverde ΡΓΕ Εφβοια 2012 Ερυκρόσ 12x750 6,20 Αβαντίσ Sauvignon Blanc ΡΓΕ Εφβοια 2014 Λευκό 6x750 8,00 Αβαντίσ Λζγκα Gewurztraminer Ε.Ο Λευκό 6x750 9,50 Αβαντίσ Syrah ΡΓΕ Εφβοια 2010 Ερυκρόσ 6x750 9,60 Αβαντίσ Άγιοσ Χρόνοσ Syrah Viognier (8%) ΡΓΕ Εφβοια 2010 Ερυκρόσ 6x750 14,00 Αβαντίσ Μαυροκουντοφρα ΡΓΕ Εφβοια 2010 Ερυκρόσ 6x750 14,00 Αβαντίσ Syrah ΣΥΛΛΟΓΘ - Ξ/Κ ΡΓΕ Εφβοια 2010 Ερυκρόσ 6x750 35,00 ΚΣΗΜΑ LA TOUR MELAS Αχινόσ Φκιϊτιδασ Cyrus One Αγιωργίτικο-Merlot 2013 Ερυκρόσ 6x750 10,50 La Tour Melas 2012 Ερυκρόσ 6x750 20,60 Ραλιζσ ίηεσ Αγιωργίτικο Franc de Pieds ( Ρροφυλλοξθρικό ) 2013 Ερυκρόσ 6x750 45,00 ΚΣΗΜΑ ΜΟΤΩΝ Άςκρθ Θθβϊν Κτιμα Μουςϊν 9 Αςφρτικο Trebbiano Sauvignon Blanc ΡΓΕ Κιβα 2014 Λευκόσ 6x750 4,98 Κτιμα Μουςϊν 9 Syrah Μοφχταρο ΡΓΕ Κιβα 2014 οηζ 12x750 5,90 Κτιμα Μουςϊν 9 Cabernet Sauvignon-Merlot- Syrah ΡΓΕ Κιβα 2013 Ερυκρόσ 12x750 6,40 Χρυςόλικοσ Μαλαγουηιά-Chardonnay ΡΓΕ Κιβα 2013 Λευκόσ 6x750 7,62 Μοφχταρο ΡΓΕ Κιβα 2013 Ερυκρόσ 6x750 10,80 Λιςγάρι Cabernet Sauvignon Merlot Μουχτάρο ΡΓΕ Κιβα 2011 Ερυκρόσ 6x750 12,50 POTSIOS WINE Αμφιλοχικό Άργοσ Potsios Αλεποφ Λευκόσ 2014 Λευκόσ 6x750 5,00 Potsios Αςφρτικο 2014 Λευκόσ 6x750 6,00 Potsios Μαλαγουηιά Αςφρτικο 2014 Λευκόσ 6x750 7,00 Potsios Merlot 2013 Ερυκρόσ 6x750 5,90 Potsios Cabernet Sauvignon Τράγοσ 2013 Ερυκρόσ 6x750 9,00

10 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ ΚΣΗΜΑ Γ.ΚΟΤΡΑ Νεμζα-Άργοσ Σκοφρασ Άκρεσ Λευκόσ Stelvin ΡΓΕ Ρελοπόννθςοσ 2014 Λευκόσ 6x750 4,50 Σκοφρασ Άκρεσ οηζ Stelvin ΡΓΕ Ρελοπόννθςοσ 2014 οηζ 6x750 4,50 Σκοφρασ Άκρεσ Ερυκρόσ Stelvin ΡΓΕ Ρελοπόννθςοσ 2013 Ερυκρόσ 6x750 4,80 Σκοφρασ Μοςχοφίλερο ΡΓΕ Ρελοπόννθςοσ 2014 Λευκόσ 6x750 6,90 Salto Wild Yeast Μοςχοφίλερο Stelvin ΡΓΕ Ρελοπόννθςοσ 2014 Λευκόσ 6x750 8,50 Αρμφρα Chardonnay Stelvin ΡΓΕ Ρελοπόννθςοσ 2014 Λευκόσ 6x750 9,10 Viognier Stelvin Cuvee Larsinos Stelvin ΡΓΕ Ρελοπόννθςοσ 2014 Λευκόσ 6x750 10,40 Viognier Eclectique Stelvin ΡΓΕ Ρελοπόννθςοσ 2014 Λευκόσ 6x750 18,00 Dum Vinum Sperum (DVS) Chardonnay Stelvin ΡΓΕ Ρελοπόννθςοσ 2014 Λευκόσ 6x750 20,00 Portes Merlot ΡΓΕ Ρελοπόννθςοσ 2012 Ερυκρόσ 6x750 7,00 Portes Cabernet Sauvignon ΡΓΕ Ρελοπόννθςοσ 2013 Ερυκρόσ 6x750 7,00 Νεμζα Αγιωργίτικο ΡΟΡ Νεμζα 2012 Ερυκρόσ 6x750 7,30 Fleva Syrah ΡΓΕ Ρελοπόννθςοσ 2013 Ερυκρόσ 6x750 12,50 Νεμζα Grande Cuvee ΡΓΕ Ρελοπόννθςοσ 2008 Ερυκρόσ 6x750 13,80 Μζγασ Οίνοσ ΡΓΕ Ρελοπόννθςοσ 2011 Ερυκρόσ 6x750 15,90 Σφνορο ΡΓΕ Ρελοπόννθςοσ 2008 Ερυκρόσ 6x750 18,00 Λαβφρινκοσ ΡΓΕ Ρελοπόννθςοσ 90/99 Ερυκρόσ 6x750 70,00 ΚΣΗΜΑ Γ. ΠΑΛΤΒΟΤ Αρχαία Νεμζα-Κόρινκοσ Το να ξεκινάσ με ζναν μικρό οικογενειακό αμπελϊνα και να καταφζρνεισ να κατζχεισ τθν δεφτερθ μεγαλφτερθ ιδιοκτθςία ςτθν Νεμζα και ζνα αξιόλογο οινοποιείο με τθν μεγαλφτερθ επιςκεψιμότθτα ςτθν περιοχι απαιτεί δυναμιςμό και ικανότθτεσ. Ο Γιϊργοσ Ραλυβόσ διακζτει κα τα δφο και καταφζρνει ςτθν ιςτορικότερθ και μεγαλφτερθ περιοχι παραγωγισ οίνων ποιότθτασ να δϊςει οριςμζνα από τα ςπουδαιότερα κραςιά τθσ. Ρζτρινεσ Ρλαγίεσ, Μαλαγουηιά-Chardonnay ΡΓΕ Κόρινκοσ 2014 Λευκόσ 6x750 8,90 Άνεμοσ Λευκόσ, οδίτθσ ΡΓΕ Κόρινκοσ 2014 Λευκόσ 6x750 5,41 Viognier Barrel Fermented ΡΓΕ Ρελοπόννθςοσ 2014 Λευκόσ 6x750 11,00 Βυςςινόκθποσ, Αγιωργίτικο ΡΓΕ Κόρινκοσ 2014 οηζ 6x750 7,80 Rose Bee Θμίγλυκοσ ΡΓΕ Ρελοπόννθςοσ 2014 οηζ 6x750 6,85 Άνεμοσ Ερυκρόσ, Αγιωργίτκο ΡΓΕ Ρελοπόννθςοσ 2014 Ερυκρόσ 6x750 5,41 Κτιμα Ραλυβοφ, Αγιωργίτικο ΡΟΡ Νεμζα 2012 Ερυκρόσ 6x750 8,50 ΑΜΜΟΣ Κτιμα Ραλυβοφ, Αγιωργίτικο ΡΟΡ Νεμζα 2012 Ερυκρόσ 6x750 13,00 IXNOS Merlot ΡΓΕ Ρελοπόννθςοσ 2012 Ερυκρόσ 3x750 26,00 PLOUTOS Syrah Cabernet Sauvignon ΡΓΕ Ρελοπόννθςοσ 2012 Ερυκρόσ 3x750 20,00 ΝΟΘΜΑ Αγιωργίτικο - Syrah Cabernet Sauvignon ΡΓΕ Ρελοπόννθςοσ 06/07 Ερυκρόσ 3x ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΚΗ Κοφτςι Νεμζασ-αντορίνθ ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΣ Γαία Monograph Λευκόσ ΡΓΕ Ρελοπόννθςοσ 2014 Λευκόσ 12x750 3,60 Γαία Monograph Ερυκρόσ ΡΓΕ Ρελοπόννθςοσ 2014 Ερυκρόσ 12x750 3,60 Γαία Ritinitis Nobilis Ο.κ.Ρ Λευκόσ 12x750 6,69 Γαία οηζ Θ ΡΓΕ Ρελοπόννθςοσ 2014 οηζ 12x750 7,69 Γαία Αγιωργιτικο τθσ Γαίασ Νεμζα ΡΓΕ Ρελοπόννθςοσ 2013 Ερυκρόσ 12x750 7,90 Γαία S Αγιωργιτικο- Syrah ΡΓΕ Ρελοπόννθςοσ 2012 Ερυκρόσ 6x750 13,44 Κτιμα Γαία ΡΟΡ Νεμζα 2012 Ερυκρόσ 6x750 18,95 ΣΑΝΤΟΛΝΘ Καλαςςίτθσ ΡΟΡ Σαντορίνθ 2014 Λευκόσ 6x750 12,15 Καλαςςίτθσ Βαρζλι ΡΟΡ Σαντορίνθ 2013 Λευκόσ 6x750 14,95 Αςφρτικο τθσ Γαίασ Wild Ferment ΡΟΡ Σαντορίνθ 2014 Λευκόσ 6x750 13,95

11 ΑΜΠΕΛΩΝΕ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟΤ Κυδωνιζσ Βαςιλικοφ Πατρών Άδολθ Γθσ, Λαγόρκι- Αςπροφδεσ-Chardonnay Ε.Ο Λευκόσ 12x750 8,00 Άδολθ Γθσ οηζ Cabernet Sauvignon- Syrah (Θμίξθρο) ΡΓΕ Αχαΐα 2014 οηζ 6x750 8,50 Μαντινεία ΡΟΡ Μαντινεία 2014 Λευκόσ 12x750 7,60 Μοςχοφίλερο ΡΓΕ Ρελοπόννθςοσ 2014 Λευκόσ 12x750 6,10 Sauvignon Blanc ΡΓΕ Αχαΐα 2014 Λευκόσ 6x750 8,40 Άναξ Λευκόσ Chardonnay ΡΓΕ Αχαΐα 2014 Λευκόσ 6x750 16,50 Cabernet- Νζα Δρυσ ΡΓΕ Αχαΐα 2006 Ερυκρόσ 6x750 14,00 Λδιωτικι Συλλογι Λευκόσ Chardonnay Ε.Ο Λευκόσ 6x750 7,50 Λδιωτικι Συλλογι Ερυκρόσ Μαυροδάφνθ- Merlot Ε.Ο Ερυκρόσ 6x750 7,00 Μαλαγουηιά ΡΓΕ Ρελοπόννθςοσ 2014 Λευκόσ 6x750 8,50 Gris de Noir Γεροντόκλθμα εματιάσ Μοςχοφίλερο ΡΓΕ Ρελοπόννθςοσ 2012 οηζ 6x500 9,50 Άναξ Ερυκρόσ, Syrah ΡΓΕ Αχαΐα 2008 Ερυκρόσ 6x750 15,00 ΚΣΗΜΑ ΣΕΛΕΠΟΤ ΚΣΗΜΑ ΔΡΤΟΠΗ Ρίηεσ Σεγζασ Αρκαδία Κοφτςι Νεμζασ Μοςχοφίλερο Τςζλεπου ΡΓΕ Ρελοπόννθςοσ 2014 Λευκόσ 12x750 4,90 Αγιωργίτικο Τςζλεπου ΡΓΕ Ρελοπόννθςοσ 2013 Ερυκρόσ 12x750 4,90 CLASSIC Amalia Brut ΡΟΡ Μαντινεία N.V. Λευκόσ 6x750 11,00 Amalia Brut ΡΟΡ Λευκόσ 1Χ ,00 Μαντινεία Τςζλεπου ΡΟΡ Μαντινεία 2014 Λευκόσ 12x750 7,80 Blanc de Gris ΡΟΡ Μαντινεία 2014 οηζ 6x750 9,00 Κτιμα Τςζλεπου Δίλοφοσ Cabernet Sauvignon Merlot ΡΓΕ Τεγζα 2013 Ερυκρόσ 6x750 10,00 Δρυόπθ οηζ ΡΓΕ Ρελοπόννθςοσ 2014 οηζ ,50 Νεμζα Δρυόπθ ΡΟΡ 2013 Ερυκρόσ 12x750 8,50 ΑΜΡΕΛΟΤΟΡΛΑ Μελιςςόπετρα Gewurztraminer ΡΓΕ Αρκαδία 2014 Λευκόσ 6x750 11,00 Μαρμαριάσ Chardonnay ΡΓΕ Αρκαδία 2014 Λευκόσ 6x750 10,50 Αυλοτόπι Cabernet Sauvignon ΡΓΕ Τεγζα 2012 Ερυκρόσ 6x750 16,00 Αυλοτόπι Cabernet Sauvignon ΡΓΕ Τεγζα 2012 Ερυκρόσ 1Χ ,00 Κοκκινόμυλοσ Merlot ΡΓΕ Τεγζα 2011 Λευκόσ 6x750 19,00 Κοκκινόμυλοσ Merlot ΡΓΕ Τεγζα 2011 Ερυκρόσ 1Χ ,00 Δρυόπθ Νεμζα Reserve ΡΟΡ Νεμζα 2010 Ερυκρόσ 6x750 13,00 Νεμζα Δρυόπθ RESERVE ΡΟΡ 2010 Ερυκρόσ 1Χ ,00 ΚΣΗΜΑ ΜΕΡΚΟΤΡΗ ΚΟΡΑΚΟΧΩΡΙ ΗΛΕΙΑ Κτιμα Μερκοφρθ Φολόθ, Κόκκινοσ Ορεινόσ οδίτθσ ΡΓΕ Ριςάτισ 2014 Λευκόσ 6x750 6,75 Κτιμα Μερκοφρθ Coma Berenices, Viognier ΡΓΕ Θλεία 2014 Λευκόσ 6x750 8,50 Κτιμα Μερκοφρθ Λαμπαδίασ, Grenache Syrah ΡΓΕ Θλεία 2014 οηζ 6x750 7,00 Κτιμα Μερκοφρθ Refosco-Μαυροδάφνθ ΡΓΕ Λετρίνοι 2012 Ερυκρόσ 6x750 10,50 Κτιμα Μερκοφρθ Αντάρθσ ΡΓΕ Θλεία 2011 Ερυκρόσ 6x750 11,00 Κτιμα Μερκοφρθ Daphne Nera - Αποδεικτικζσ Οινοποιιςεισ ΡΓΕ Λετρίνοι 2011 Ερυκρόσ 6x750 15,00 Κτιμα Μερκοφρθ Cava Refosco-Μαυροδάφνθ ΡΓΕ Λετρίνοι 2010 Ερυκρόσ 6x750 16,00 ΚΣΗΜΑ ΦΡΑΓΚΟΤ Σριφυλία Chardonnay ΡΓΕ Μεςςθνίασ 2014 Λευκόσ 6x750 6,90 Grenache Rouge ΡΓΕ Μεςςθνίασ 2008 Ερυκρόσ 6x750 6,60 Κτιμα Φράγκου, Cabernet Sauvignon ΡΓΕ Τριφυλίασ 2009 Ερυκρόσ 6x750 9,20 Κάβα Φράγκου, Cabernet Sauvignon-Merlot ΡΓΕ Τριφυλίασ 2005 Ερυκρόσ 6x750 12,40

12 ΕΜΕΛΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΚΗ Η εηαιρία Σεμέλη ιδρύθηκε ηο 1979 με ζηότο ηη δημιοσργία κραζιών συηλής ποιόηηηας. Οι πρώηες επενδύζεις έγιναν ζηοσς πρόποδες ηοσ Πενηελικού όροσς με ζκοπό ηη δημιοσργία ενός πρόησποσ αμπελώνα, με ποικιλίες αλλά και μεθόδοσς καλλιέργειας, πρφηοποριακές για ηην εποτή. Τα κραζιά ηης εηαιρείας ζύνηομα απέκηηζαν αθοζιφμένοσς σποζηηρικηές και έγιναν ηα αγαπημένα ενημερφμένφν και έμπειρφν οινόθιλφν, ηόζο ζηην Ελλάδα, όζο και εκηός ζσνόρφν. Ορεινόσ Ιλιοσ Λευκόσ Μοςχοφίλερο-οδίτθσ ΡΓΕ Ρελοπόννθςοσ 2014 Λευκόσ 12x750 6,00 Ορεινόσ Ιλιοσ οηζ Αγιωργίτικο ΡΓΕ Κορινκία 2014 οηζ 12x750 6,00 Ορεινόσ Ιλιοσ Ερυκρόσ Αγιωργίτικο ΡΓΕ Ρελοπόννθςοσ 2014 Ερυκρόσ 12x750 6,00 Μαντινεία Ναςιάκου ΡΟΡ Μαντινεία 2014 Λευκόσ 12x750 6,90 Σεμζλθ ΝΕΜΕΑ RESERVE ΡΟΡ ΝΕΜΕΑ 2014 Ερυκρόσ 6x750 8,00 Σεμζλθ ΝΕΜΕΑ GRANDE RESERVE Ξ/Κ ΡΟΡ ΝΕΜΕΑ 2004 Ερυκρόσ 6x750 14,00 ΚΣΗΜΑ ΧΡ. ΚΟΚΚΑΛΗ TRILOGIA Κτιμα Χρ. Κόκκαλθ, Cabernet Sauvignon ΡΓΕ Θλεία 2009 Ερυκρόσ 6x750 32,00 SYRAH Κτιμα Χρ. Κόκκαλθ ΡΓΕ Θλεία 2008 Ερυκρόσ 6x750 28,00 MOVA Κτιμα Χρ. Κόκκαλθ, Cabernet Sauvignon-Αγιωργίτικο Ε.Ο Ερυκρόσ 6x750 14,80 ΚΣΗΜΑ ΑΙΒΑΛΗ Κτιμα Αιβαλι Sauvignon Blanc ΡΓΕ Κορινκία 2014 Λευκόσ 6x750 7,80 Κτιμα Αιβαλι Αςφρτικο ΡΓΕ Κορινκία 2013 Λευκόσ 6x750 8,50 Κτιμα Αιβαλι Chardonnay Βαρζλι ΡΓΕ Κορινκία 2013 Λευκόσ 6x750 9,90 Κτιμα Αιβαλι οηζ Αγιωργίτικο ΡΓΕ Κορινκία 2013 οηζ 6x750 7,80 Κτιμα Αιβαλι Νεμζα ΡΟΡ Νεμζα 2012 Ερυκρόσ 6x750 10,50 Κτιμα Αιβαλι Νεμζα ΜΟΝΟΡΑΤΛ ΡΟΡ Νεμζα 2013 Ερυκρόσ 6x750 17,00 Κτιμα Αιβαλι Νεμζα 4 ΡΟΡ Νεμζα 2010 Ερυκρόσ 6x750 55,00 ΚΣΗΜΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΤ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Αμπελϊνασ Ραπαϊωάννου οδίτθσ-sauvignon ΡΓΕ Κορινκία 2014 Λευκόσ 12x750 6,00 Αμπελϊνασ Chardonnay Ραπαϊωάννου ΡΓΕ Κορινκία 2014 Λευκόσ 12x750 6,50 Αμπελϊνασ Αγιωργιτικο οηζ ΡΓΕ Κορινκία 2014 Λευκόσ 12x750 5,40 Κτιμα Ραπαϊωάννου Roussanne Λυρικόσ ΡΓΕ Κορινκία 2013 Λευκόσ 12x750 7,60 Aristocracy Sauvignon Blanc ΡΓΕ Κορινκία 2014 Λευκόσ 12x750 7,65 Fume Chardonnay Ραπαϊωάννου ΡΓΕ Κορινκία 2013 Λευκόσ 12x750 8,65 Αγιωργίτικο Ραπαϊωάννου ΡΓΕ Ρελοπόννθςοσ 2014 Ερυκρόσ 12x750 5,40 Κτιμα Ραπαϊωάννου Δρυόφιλοσ Cabernet Sauvignon ΡΓΕ Κορινκία 2013 Ερυκρόσ 6x750 7,42 Κτιμα Ραπαϊωάννου Pinot Noir ΡΓΕ Κορινκία 2013 Ερυκρόσ 6x750 8,64 Κτιμα Ραπαϊωάννου Syrah Ε.Ο Ερυκρόσ 6x750 8,64 Κάβα Ραπαϊωάννου Cabernet Sauvignon ΡΓΕ Κορινκία 2004 Ερυκρόσ 12x750 9,50 Κτιμα Ραπαϊωάννου Νεμζα ΡΟΡ Νεμζα 2010 Ερυκρόσ 12x750 7,60 Κτιμα Ραπαϊωάννου Νεμζα Ραλαιά Κλιματα ΡΟΡ Νεμζα 2010 Ερυκρόσ 12x750 12,65 Κτιμα Ραπαϊωάννου Νεμζα Μικροκλίμα ΡΟΡ Νεμζα 2005 Ερυκρόσ 6x750 23,10 Κτιμα Ραπαϊωάννου Νεμζα Terroir ΡΟΡ Νεμζα 2004 Ερυκρόσ 6x750 46,20 Κτιμα Ραπαϊωάννου Petit Verdot Λυρικόσ Ε.Ο Ερυκρόσ 6x750 23,10 ΚΣΗΜΑ ΠΑΠΑΡΓΤΡΙΟΤ Μοςχοφδι Αςφρτικο ΡΓΕ Κορινκία 2014 Λευκόσ 6x750 8,95 Unfiltered Sauvignon Blanc- Αςφρτικο ΡΓΕ Κορινκία 2012 Λευκόσ 6x750 10,50 Oψιμοσ Τρφγοσ (Μοςχοφδι-Αςφρτικο) ΡΓΕ Κορινκία 2013 Λευκόσ 6x500 10,60 Ραπαργυρίου οηζ ΡΓΕ Κορινκία 2014 οηζ 6x750 7,80 Ευφορίων Touriga Nacional ΡΓΕ Κορινκία 2010 Ερυκρόσ 6x750 10,80 Vinum Curtium Syrah ΡΓΕ Κορινκία 2011 Ερυκρόσ 6x750 10,60 Le Roi des Montagnes Cabernet Sauvignon Cuvee ΡΓΕ Κορινκία 2012 Ερυκρόσ 6x750 17,90 Le Roi des Montagnes Syrah ΡΓΕ Κορινκία 2013 Ερυκρόσ 6x750 19,00 Le Roi des Montagnes Syrah MAGNUM ΡΓΕ Κορινκία 2013 Ερυκρόσ 6x ,00

13 ΑΝΣΟΡΙΝΗ Santo Wines Πφργοσ αντορίνθ ΝΗΙΑ Η ιδζα και μόνο του υνεταιριςμοφ ςυνειρμικά λειτουργεί αρνθτικά ςτον καταναλωτι. Ο ςυνεταιριςμόσ τθσ αντορίνθσ όμωσ ςυγκαταλζγεται ςε εκείνουσ που θ κατεφκυνςθ του είναι να βρίςκεται κοντά ςτον αμπελουργό-παραγωγό και να εξαςφαλίηει άψογθ πρϊτθ φλθ. Σο Grande Reserve αποτελεί ίςωσ τθν καλφτερθ ζκφραςθ τθσ παλαιωμζνθσ αντορίνθσ ενϊ το Vinsanto είναι θ επιτομι του value for money ςτθν κατθγορία του. Santo Αςφρτικο Sparkling ΡΟΡ Σαντορίνθ Λευκόσ 6x750 20,00 Αςφρτικο,Σαντορίνθ ΡΟΡ Σαντορίνθ 2014 Λευκόσ 6x750 9,20 Νυχτζρι, Σαντορίνθ (Ωρίμαςθ ςε βαρζλι) ΡΟΡ Σαντορίνθ 2014 Λευκόσ 12x750 9,80 Νυχτζρι, RESERVE Σαντορίνθ (Ωρίμαςθ ςε βαρζλι) ΡΟΡ Σαντορίνθ 2013 Λευκόσ 12x750 14,90 Αςφρτικο Reserve,Σαντορίνθ ΡΟΡ Σαντορίνθ 2011 Λευκόσ 6x750 14,30 Αςφρτικο Grande Reserve,Σαντορίνθ ΡΟΡ Σαντορίνθ 2012 Λευκόσ 6x750 17,20 Μαυροτράγανο Ε.Ο 2010 Ερυκρόσ 6x750 17,60 Vinasto Σαντορίνθ ml ΡΟΡ Σαντορίνθ 2204 Φ. Γλυκφσ 6x ,60 Vinasto Σαντορίνθ 4 ΕΤΩΝ ΡΑΛΑΛΩΣΘΣ 500ml ΡΟΡ Σαντορίνθ 2007 Φ. Γλυκφσ 6x500 29,00 ΙΓΑΛΑ Οία αντορίνθ Σαντορίνθ Αςφρτικο ΡΟΡ Σαντορίνθ 2014 Λευκόσ 12x750 9,20 Σαντορίνθ Αςφρτικο MAGNUM ΡΟΡ Σαντορίνθ 2014 Λευκόσ 1x ,00 Σαντορίνθ Αθδάνι ΡΓΕ ΚΥΚΛΑΔΕΣ 2014 Λευκόσ 12x750 10,90 Σαντορίνθ Αςφρτικο Βαρζλι ΡΟΡ Σαντορίνθ 2014 Λευκόσ 12x750 14,10 Σαντορίνθ Αςφρτικο Βαρζλι MAGNUM ΡΟΡ Σαντορίνθ 2014 Λευκόσ 1x ,00 Σαντορίνθ Αςφρτικο-Ακιρι (75%-25%, Ραλιά Κλιματα) ΡΟΡ Σαντορίνθ 2014 Λευκόσ 12x750 7,50 Mμ ΜΑΥΟΤΑΓΑΝΟ ΜΑΝΔΘΛΑΛΑ ΡΓΕ ΚΥΚΛΑΔΕΣ 2013 Ερυκρόσ 12x750 9,00 Καβαλιζροσ (Αςφρτικο 100 % Ραλιά Κλιματα) ΡΟΡ Σαντορίνθ 2011 Λευκόσ 12x750 16,60 ΝΥΧΤΕΛ, Grande Reserve ΡΟΡ Σαντορίνθ 2012 Λευκόσ 12x750 29,00 ΝΥΧΤΕΛ, Grande Reserve MAGNUM ΡΟΡ Σαντορίνθ 2012 Λευκόσ 1x ,00 όηε ΕΑΝ (Μαυροτράγανο) ΡΓΕ ΚΥΚΛΑΔΕΣ 2014 οηζ 12x750 6,90 Μαυροτράγανο Ε.Ο Ερυκρόσ 12x750 23,50 Μαυροτράγανο MAGNUM ΡΓΕ Κυλάδεσ 2013 Ερυκρόσ 1Χ ,00 Απόπλουσ Ερυκρόσ Μανδθλαριά-Αγιωργιτικο Ε.Ο. Ερυκρόσ 12x750 5,60 Απθλιϊτθσ Mezzo Μανδθλαριά ΡΓΕ ΚΥΚΛΑΔΕΣ 2008 Ερυκρόσ 6x500 15,00 Vinsanto (75 % Αςφρτικο- 25% Αθδάνι) ΡΟΡ Σαντορίνθ 2005 Φ. Γλυκφσ 6x500 22,50 Απόςταγμα Φραγκόςυκο Σαντορίνθσ Διπλισ Απόςταξθσ 40% Ε.Φ.Κ : 5,10 Απόςταγμα 6x500 20,76 Απόςταγμα Στζμφυλων Αςφρτικου & Μαυροτράγανου 40% Ε.Φ.Κ : 2,55 Απόςταγμα 6x500 14,00 ΚΣΗΜΑ ΑΡΓΤΡΟΤ ΕΠΙΚΟΠΗ ΓΩΝΙΑ ΘΗΡΑ Ν. ΑΝΣΟΡΙΝΗ Κτιμα Αργυροφ ΡΟΡ Σαντορίνθ 2014 Λευκόσ 6x750 11,55 Κτιμα Αργυροφ Βαρζλι ΡΟΡ Σαντορίνθ 2014 Λευκόσ 6x750 13,20 Αιδάνι ΡΟΡ Σαντορίνθ 2014 Λευκόσ 6x750 10,90 ΑΤΛΑΝΤΛΣ ΟΗΕ STELVIN ΡΓΕ ΚΥΚΛΑΔΕΣ 2014 οηζ 12x750 7,30 Μαυροτράγανο Κτιμα Αργυροφ Ε.Ο Ερυκρόσ 6x750 22,00 Vinsanto 4 ΕΤΩΝ ΡΟΡ Σαντορίνθ 2007 Λευκόσ 6x750 18,00 Vinsanto 12 ΕΤΩΝ ΡΟΡ Σαντορίνθ 1999 Λευκόσ 6x750 28,00 Vinsanto 20 ΕΤΩΝ ΡΟΡ Σαντορίνθ 1991 Λευκόσ 6x750 45,00 ΚΑΝΑΒΑ ΠΕΣΡΟ Μ. ΝΟΜΙΚΟ ΦΗΡΑ ΑΝΣΟΡΙΝΗ ΑΣΥΤΛΚΟ - ΣΑΒΒΑΤΛΑΝΟ Ε.Ο Λευκόσ 6x750 6,00 ΑΣΥΤΛΚΟ ΡΟΡ Σαντορίνθ 2013 Λευκόσ 6x750 9,46 Vinsanto 16 ΕΤΩΝ LIMITED ΡΟΡ Σαντορίνθ 1997 Λευκόσ 6x750 32,76 ΑΜΠΕΛΩΝΕ I. ΒΑΛΑΜΠΟΤ ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΒΟΤΡΒΟΤΛΟ ΑΝΣΟΡΙΝΗ VASSALTIS ΑΣΥΤΛΚΟ ΡΟΡ Σαντορίνθ 2014 Λευκόσ 6x750 14,00

14 ΚΕΦΑΛΛΘΝΛΑ GENTILINI ΜΗΝΙΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ Gentilini Aspro, Τςαοφςι-Μοςχάτο Κεφαλλθνίασ-Sauvignon Blanc Επιτραπζηιοσ 2014 Λευκόσ 12x750 8,40 Gentilini Rose, Μοςχοφίλερο Επιτραπζηιοσ 2013 οηζ 12Χ750 8,40 Gentilini Red, Αγιωργίτικο-Μαυροδάφνθ-Syrah Επιτραπζηιοσ 2013 Ερυκρόσ 6x750 10,70 Gentilini ομπόλα ΡΟΡ ομπόλα Κεφαλλθνίασ 2014 Λευκό 12Χ750 9,30 Gentilini ομπόλα Cellar Selection ΡΟΡ ομπόλα Κεφαλλθνίασ 2014 Λευκό 12Χ750 13,50 Gentilini Eclipse, Μαυροδάφνθ Επιτραπζηιοσ 2013 Ερυκρόσ 6x750 13,50 Gentilini Syrah Επιτραπζηιοσ 2011 Ερυκρόσ 6x750 14,00 Gentilini Syrah L/R Ξ/κ Επιτραπζηιοσ 2009 Ερυκρόσ 6x750 18,00 ΚΛΑΒΟ ΕΤΡΤΒΙΑΔΗ ΚΕΧΡΙΩΝΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ -ΒΙΟΔΤΝΑΜΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Θ Βιοδυναμικι καλλιζργεια, οι γθγενείσ ποικιλίεσ και οι μοναδικζσ οινοποιθτικζσ τεχνικζσ που εφαρμόηει ςυνκζτουν ξεχωριςτά κραςιά ενάντια ςε μια παγκοςμιοποιθμζνθ γεφςθ και πρακτικι για φιλικά κραςιά ςε αμφθτουσ. Οι προτάςεισ του κραςιά ανεπιτιδευτα που φζρουν τθν προςωπικότθτα του παραγωγοφ αλλά και μυρουδιζσ και γεφςεισ τθσ Κεφαλονιάσ με ζνα μοναδικό τρόπο. Θ ξθρι Μαυροδάφνθ με τθν ετικζτα του Οργίων είναι το ζργο τζχνθ του. Vino di Sasso ΡΟΡ ομπόλα Κεφαλλθνίασ 2014 Λευκό 12Χ750 12,00 Ευφράνωρ - Μοςκατζλα-Βοςτιλίδι-Ηακυνκινό ( ) Ρλαγιζσ Αίνου 2014 Λευκό 12Χ750 12,00 Οργίων, Μαυροδάφνθ (ξθρι οινοποίθςθ) Ε.Ο Ερυκρόσ 12x750 14,90 Θδφσ του Ιλιου 500 ml Ε.Ο Ερυκρόσ 12x750 18,00 ΚΣΗΜΑ ΘΕΟΣΟΚΗ ΛΙΒΑΔΙ ΣΟΤ ΡΟΠΑ ΚΕΡΚΤΡΑ Κτιμα Κεοτόκθσ Λευκόσ ομπόλα-κακοτρφγθσ (90-10) Ε.Ο Λευκόσ 12x750 8,10 ΛΗΜΝΟ ΚΣΗΜΑ ΠΕΣΡΟΤ ΧΑΣΖΗΓΕΩΡΓΙΟΤ Καρπάςι Λιμνου Στο υψθλότερο ςθμείο τθσ Λιμνου, το Καρπάςι, θ οικογζνεια Χατηθγεωργίου από το 1982 δραςτθριοποιείται ςτθν παραγωγι οίνων ποιότθτασ από τθν ποικιλία Μοςχάτο Αλεξανδρείασ. Ελαφριά, αρωματικά, ςχεδόν αποπλανιςτικά κραςιά που πολφ ςφντομα απζκτθςαν φανατικοφσ οπαδοφσ. Εκτόσ από τα λευκά, το ερυκρό από τθν αρχαιότερθ ελλθνικι ποικιλία το Λθμνιό δίνει νζα διάςταςθ ςτα κραςιά τθσ Λιμνου. Moscato d Ifestia - - Θμιαφρϊδεσ 6Χ750 7,90 Λθμνιόσ Αμπελουργόσ,Μοςχάτοσ Αλεξανδρείασ ΡΟΡ Λιμνοσ 2014 Λευκόσ 12x750 5,50 Λθμνία Γθ, Μοςχάτοσ Αλεξανδρείασ ΡΟΡ Λιμνοσ 2014 Λευκόσ 12x750 6,50 Καβειρϊ, Λθμνιό-Μοςχάτοσ Αλεξανδρείασ Ε.Ο. οηζ 12x750 6,50 Λθμνία Γθ Ερυκρόσ (πρϊθν Ρυρόεςςα), Λθμνιό ΡΟΡ Λιμνοσ 2011 Ερυκρόσ 12x750 7,20 Λαγοπάτι,Μοςχάτο Αλεξανδρείασ ΡΟΡ Λιμνοσ 2014 Λευκόσ 12x750 9,00 Μοςχάτοσ Λιμνου, 500ml ΡΟΡ Λιμνοσ 2013 Φ. Γλυκφσ 12x500 6,50 Θφαίςτου Γνϊςθ, 500ml ΡΟΡ Λιμνοσ 2006 Φ. Γλυκφσ 12x500 10,00

15 ΖΑΚΤΝΘΟ Κτιμα ΜΕΡΚΑΣΗ Γαϊτάνι Ν.Ζάκυνκοσ Η ιςτορία του Κτιματοσ Μερκάτθ ζχει τθσ ρίηεσ του πίςω ςτον 18οαι. Σο 1970 ο Λορζντηοσ Μερκάτθσ φυτεφει 16 ςτρζμματα ςε μια προςπάκεια να διαςϊςει τθν οικογενειακι παράδοςθ αλλά και το ςπάνιο ςτυλ των ηακυνκινϊν κραςιϊν εκοφςιασ οξειδωτικισ παλαίωςθσ. Οι ποικιλίεσ κιαδόπουλο, Βιολεντό, Γουςτολίδι, Παφλοσ και Κατςακοφλια αποτελοφν μοναδικά δείγματα του Ζακυνκινοφ και ελλθνικοφ αμπελϊνα που τείνει να εξαφανιςτεί. Κτιμα Μερκάτθ PAOLO, Ραφλοσ-ομπόλα Ε.Ο Λευκόσ 6x750 10,5 Κτιμα Μερκάτθ GAETANO, Γουςτολίδι Ε.Ο Λευκόσ 6x750 10,5 ΚΡΗΣΗ Κτιμα Οικονόμου* Ζιροσ Λεφκθσ θτείασ Η εμπειρία του ςτο Piedmont και ςτο Bordeaux του εξαςφάλιςαν άρτια τεχνικι κατάρτιςθ. Η εμμονι του το Λιάτικο. Ο ςυνδυαςμόσ ζνα απίςτευτο κοκτζιλ για τθν παραγωγι κραςιϊν ράτςασ. Η τρζχουςα χρονιά είναι το 2000 και επιμζνει να μθν κυκλοφορεί τα κραςιά του αν δεν είναι ζτοιμα!!! Θζλει αρετι και τόλμθ θ ελευκερία και ο Οικονόμου είναι ελεφκεροσ ακολουκϊντασ δικοφσ του ατραποφσ. Ευτυχϊσ για εμάσ επιμζνει να είναι αιρετικόσ και προςθλωμζνοσ ςτισ αντιλιψεισ του για το κραςί, το λάδι, το τςίπουρο και εν τζλει τθν ηωι. Κτιμα Οικονόμου, Λιάτικο ΡΓΕ ΚΘΤΘ 2006 Ερυκρόσ 12x750 16,50 Silva-Δαςκαλάκθ ίβα Ηράκλειο ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ & ΒΙΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Η παράδοςθ τθσ οικογζνειασ Δαςκαλάκθ ξεκινάει το 1890 με ζνα μικρό οινοποιείο το οποίο διατθρείται μζχρι τισ μζρεσ μασ πιςτοποιϊντασ τθν γονιδιακι ςχζςθ τθσ Ειρινθσ Δαςκαλάκθ με το κραςί. ιμερα από 70 ςτρζμματα αμπελϊνων πιςτοποιθμζνθσ βιολογικισ καλλιζργειασ αλλά και βιοδυναμικισ προςζγγιςθσ ζχουμε τθν δυνατότθτα να δοκιμάςουμε το πάκοσ και τθν επιμονι τθσ οινοποιοφ για τθν παραγωγι ιδιαίτερα εκφραςτικϊν κραςιϊν. Βοροινόσ, Βιδιανό ΡΓΕ Κριτθ 2014 Λευκόσ 6x750 6,30 Βοροινόσ, Κοτςιφάλι-Λιάτικο-Syrah ΡΓΕ Κριτθ 2010 Ερυκρόσ 6x750 6,90 Ψίκυροσ, Μοςχάτο Σπίνασ-Μαλβαηία ΡΓΕ Κριτθ 2014 Λευκόσ 6x750 8,40 Ψίκυροσ, Λιάτικο-Cabernet Sauvignon-Syrah ΡΓΕ Κριτθ 2014 οηζ 6x750 7,80 Ψίκυροσ, Λιάτικο-Cabernet Sauvignon-Merlot ΡΓΕ Κριτθ 2009 Ερυκρόσ 6x750 8,40 Ζνςτικτο, Chardonnay- Βιδιανό ΡΓΕ Κριτθ 2014 Λευκόσ 6x750 11,00 Ζνςτικτο, Syrah-Κοτςιφάλι ΡΓΕ Κριτθ 2010 Ερυκρόσ 6x750 14,50 Ζμαφαςισ Ερυκρόσ Cabernet Sauvignon-Μανδθλαρια ΡΓΕ Κριτθ 2010 Ερυκρόσ 6x750 9,20 Λιαςτόσ, 500ml ΡΟΡ Δαφνζσ 2007 Φ. Γλυκφσ 6x750 13,00 EMILIA Λιαςτόσ, 500ml ΡΟΡ Δαφνζσ 2007 Φ. Γλυκφσ 6x750 24,00 ΣΗΝΟ ΣΗΝΙΑΚΟΙ ΑΜΠΕΛΩΝΕ Φαλατάδοσ Ν. Σινοσ T-ΟΛΝΟΣ Μαλαγουηιά ΡΓΕ Κυκλάδεσ 2013 Λευκόσ 6x750 21,00 T-ΟΛΝΟΣ Αυγουςτιάτθσ ΣΥΛΛΕΚΤΛΚΘ ΕΤΛΚΕΤΑ ΡΓΕ Κυκλάδεσ 2009 Ερυκρόσ 6x750 15,00 T-ΟΛΝΟΣ Blend Αυγουςτιάτθσ/Μαυροτράγανο Ε.Ο Ερυκρόσ 6x750 21,00 T-ΟΛΝΟΣ Αςφρτικο Clos Stegasta ΡΓΕ Κυκλάδεσ 2012 Λευκόσ 6x750 35,00 T-ΟΛΝΟΣ Αςφρτικο Ε.Ο Λευκόσ 6x750 35,00

16 ΕΙΑΓΟΜΕΝΑ CHAMPAGNE - SPARKLING Champagne Pierre Gimonnet & Fils Ο οίκοσ Pierre Gimonnet αποτελεί το χαρακτθριςτικό παράδειγμα τθσ δυναμικισ των Recoltant Manipulant (RM),των αμπελουργϊν δθλαδι που αντί να πουλοφν τθν πολφτιμθ πρϊτθ φλθ ςτουσ μεγάλουσ οίκουσ, αποφάςιςαν να παράγουν champagnes με το δικό τουσ όνομα. Με 26 εκτάρια ςτθν Côte des Blancs και με αμπζλια Chardonnay, ςε μζςθ θλικία 50χρόνων, παράγει οριςμζνα από τα ςπουδαιότερα κραςιά τθσ περιοχισ τθσ Champagnes.Να επικοινωνιςουμε μαηί του και να μασ εμπιςτευτεί δεν ιταν εφκολθ υπόκεςθ. Τελικά είμαςτε ςτθν ευχάριςτθ κζςθ να ειςάγουμε ςτθν Ελλάδα ζνα πολφ ςπουδαίο οίκο. Θ Gastronome και θ Oenophile αποτελοφν πρόκλθςθ για κάκε chef απόλαυςθ για κάκε Champagne Pierre Gimonnet & Fils Brut S.A. «Cuis 1er cru» AOP Champagne N.V. BRUT 6x750 31,50 Champagne Pierre Gimonnet & Fils Brut S.A. Rose de Blancs AOP Champagne N.V. ROSE BRUT 6x750 36,50 «Gastronome» Champagne Pierre Gimonnet & Fils Brut 2009 AOP Champagne 2009 BRUT 6x750 34,10 «Oenophile» Champagne Pierre Gimonnet & Fils Extra-Brut 2008 AOP Champagne 2008 BRUT 6x750 41,00 Oger Grand Cru Champagne Pierre Gimonnet AOP Champagne N.V. EXTRA BRUT 6x750 59,00 «Spécial Club 2006» Champagne Pierre Gimonnet & Fils Brut AOP Champagne 2006 BRUT 6x750 51,90 Ειδικά μεγζκθ Champagne Pierre Gimonnet & Fils Brut S.A. «Cuis 1er cru», 375ml AOP Champagne N.V. BRUT 12x375 18,50 Champagne Pierre Gimonnet & Fils Brut S.A. «Cuis 1er cru», 1500ml AOP Champagne N.V. BRUT 3x ,50 Champagne MOËT & CHANDON Champagne Moët & Chandon Brut Imperial N.V. BRUT 6x750 34,00 Champagne Moët & Chandon Rose Brut Imperial AOP Champagne N.V. ROSE BRUT 6x750 41,60 Champagne Moët & Chandon Nectar Imperial AOP Champagne N.V. DEMI SEC 6x750 38,30 Champagne Moët & Chandon Brut Imperial Grand Vintage AOP Champagne 2006 BRUT 6x750 50,90 Champagne Moët & Chandon Brut Imperial Grand Vintage Rose AOP Champagne 2004 ROSE BRUT 6x750 53,00 Champagne Moët & Chandon ICE Imperial AOP Champagne N.V. DEMI SEC 6x750 40,20 Champagne DOM PERIGNON Dom PERIGNON Vintage AOP Champagne 2000 BRUT 6x ,75 Dom PERIGNON Vintage AOP Champagne 2004 BRUT 6x ,75 Dom PERIGNON Vintage ROSE AOP Champagne 2202 ROSE BRUT 6x ,00 Champagne ARMAND DE BRIGNAC ARMAND DE BRIGNAC BRUT GOLD AOP Champagne N.V. BRUT 1X ,00 ARMAND DE BRIGNAC BRUT ROSE AOP Champagne N.V. ROSE BRUT 1X ,00 ARMAND DE BRIGNAC BRUT BLANC DE BLANCS AOP Champagne N.V. BRUT 1X ,00 ARMAND DE BRIGNAC BRUT GOLD MAGNUM AOP Champagne N.V. BRUT 1X ,00 ARMAND DE BRIGNAC BRUT ROSE AOP Champagne N.V. ROSE BRUT 1X ,00 ARMAND DE BRIGNAC BRUT BLANC DE BLANCS AOP Champagne N.V. BRUT 1X ,00 ARMAND DE BRIGNAC BRUT GOLD JEROBOAM AOP Champagne N.V. BRUT 1X ,00 ARMAND DE BRIGNAC BRUT ROSE JEROBOAM AOP Champagne N.V. ROSE BRUT 1X ,00 ΚΑΣΟΠΙΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΔΙΑΣΙΘΕΝΣΑΙ METHUSALEM (6Lt) SALMANAZAR (9Lt) BALTAZAR (12Lt) NEBUCHADNEZZAR (15Lt) MIDAS (30Lt) CHAMPAGNE VEUVE clicquot CHAMPAGNE VEUVE CLICQUOT YELLOW LABEL BRUT AOP Champagne N.V. BRUT 6X750 38,52 CHAMPAGNE VEUVE CLICQUOT YELLOW LABEL BRUT 375ml AOP Champagne N.V. BRUT 12x375 23,24 CHAMPAGNE VEUVE CLICQUOT YELLOW LABEL BRUT 1500 ml AOP Champagne N.V. BRUT 1X ,56 CHAMPAGNE VEUVE CLICQUOT YELLOW LABEL BRUT 3000 ml AOP Champagne N.V. BRUT 1X ,00 CHAMPAGNE VEUVE CLICQUOT ROSE BRUT AOP Champagne N.V. ROSE BRUT 6X750 43,85 CHAMPAGNE VEUVE CLICQUOT DEMI SEC AOP Champagne N.V. DEMI SEC 6X750 33,90 CHAMPAGNE VEUVE CLICQUOT LA GRANDE DAME AOP Champagne 2004 BRUT 6X ,00 CHAMPAGNE TAITTINGER CHAMPAGNE TAITTINGER BRUT RESERVE AOP Champagne N.V. BRUT 6X750 39,02 CHAMPAGNE COMTE DE CHAMPAGNE BLANC DES BLANCS AOP Champagne 2002 BRUT 6X ,00 CHAMPAGNE COMTE DE CHAMPAGNE ROSE AOP Champagne 2002 ROSE BRUT 6X ,50

17 ΑΦΡΩΔEI ΟΙΝΟΙ CA DEL BOSCO Franciacorta-Lombardia Ca del Bosco Cuvee Prestige Franciacorta DOCG DOCG N.V. Λευκόσ- Αφρϊδθσ 6x750 39,00 MOSCATO ZERO PROJECT non alcohol 0% Piedmonte Moscato Zero VEGAN & ZALAL CERTIFIED 0% (ΧΩΛΣ ΑΛΚΟΟΛ) Λευκόσ- Αφρϊδθσ 6x750 9,60 Tenuta Il Falchetto Santo Stefano Belbo, Cuneo, Piedmont Moscato D ASTI Tenuta dei Ciombο DOCG 2014 Moscato d Asti,Tenuta del Fant Santo Stefano Belbo DOCG 2014 Moscato d Asti Tenuta del Fant Santo Stefano Belbo 375 ml DOCG 2014 Brachetto d Acqui, Tenuta il Falchetto DOCG 2013 Moscato d Asti Belbo PIETRO FORNO DOCG 2014 Λευκόσ- Θμιαφρϊδθσ 12x750 9,80 Λευκόσ- Θμιαφρϊδθσ 12x750 12,80 Λευκόσ- Θμιαφρϊδθσ 12x375 9,40 Λευκόσ- Θμιαφρϊδθσ 12x750 11,40 Λευκόσ- Θμιαφρϊδθσ 12x750 6,70 ANSELMI VINI SOCIETA AGRICOLA LATISANA Θ οικογζνεια Anselmi αςχολείται με το κραςί ςτθν περιοχι του Friuli από καταβολισ κόςμου. Στόχοσ τουσ θ παραγωγι τυπικϊν κραςιϊν με ζμφαςθ ςτθν ιδανικι ςχζςθ ποιότθτασ τιμισ. Τα κραςιά που παράγουν είναι τυπικά τθσ περιοχισ του Friuli και το Pinot Grigio είναι θ ςπεςιαλιτζ τουσ. To Prosecco που παράγουν είναι θ επιτομι τθσ ςχζςθσ ποιότθτασ τιμισ άλλα και τθσ φιλοςοφίασ τθσ οικογζνειασ Anselmi Λευκόσ- Anselmi Ca Stella Prosecco Brut DOC Αφρϊδθσ 6x750 7,60 VEUVE DU VERNAY - KRITTER GROUP PATRIARCHE Veuve du Vernay BRUT Λευκόσ- Αφρϊδθσ 6x750 6,50 Veuve du Vernay Rose BRUT Λευκόσ- οηζ 6x750 6,75 POL REMY- KRITTER GROUP PATRIARCHE Beaune Burgundy Pol Remy Brut N.V. Λευκόσ- Αφρϊδθσ 6x750 4,90 Pol Remy Brut Rose n.v. οηζ Αφρϊδθσ 6x750 4,90 FRIULI ANSELMI VINI SOCIETA AGRICOLA LATISANA Θ οικογζνεια Anselmi αςχολείται με το κραςί ςτθν περιοχι του Friuli από καταβολισ κόςμου. Στόχοσ τουσ θ παραγωγι τυπικϊν κραςιϊν με ζμφαςθ ςτθν ιδανικι ςχζςθ ποιότθτασ τιμισ. Τα κραςιά που παράγουν είναι τυπικά τθσ περιοχισ του Friuli και το Pinot Grigio είναι θ ςπεςιαλιτζ τουσ. Το νζο φιλόδοξο τουσ project είναι το Pinot Grigio Blush. Το απόλυτο οινικό απεριτίφ. Αφρϊδθσ Anselmi Ca Stella Prosecco Brut DOC N.V. Λευκόσ 6x750 7,60 Zellina Pinot Grigio DOC 2014 Λευκόσ 12x750 6,50 Anselmi Pinot Grigio Ca Stella - Blush DOC 2014 οηζ 12x750 6,50 Anselmi Sauvignon Blanc Ca Stella DOC 2012 Λευκόσ 12x750 6,90 Anselmi Chardonnay Ca Stella DOC 2012 Λευκόσ 12x750 6,90 Anselmi Cabernet Sauvignon Ca Stella DOC 2012 Ερυκρόσ 12x750 6,90 Zellina Merlot DOC 2013 Ερυκρόσ 12x750 6,90 Moscato Rosa DOC 2014 οηζ 12x750 9,50 MARCHE FATTORIA LAILA Corinaldo Marche ΙΣΑΛΙΑ Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC STELVIN CAP DOC 2012 Λευκόσ 12x750 6,90

18 EMILIA ROMAGNA ANZIENDA AGRICOLA CAVIM Emilia Romagna Cavim Sangiovese Rubicone IGT 2011 Ερυκρόσ 12x750 5,90 VENETO ROMANO DAL FORNO * Localita Lodoletta Valpolicella Superiore, Corvina, Rondinella, Croatina, Oseleta DOC 2007 Ερυκρόσ 6x750 85,00 Valpolicella Superiore, Corvina, Rondinella, Croatina, Oseleta DOC 2009 Ερυκρόσ 6x750 85,00 Amarone della Valpolicella DOCG 2008 Ερυκρόσ 6x ,00 Amarone della Valpolicella DOCG 2009 Ερυκρόσ 6x ,00 Amarone della Valpolicella MAGNUM DOCG 2006 Ερυκρόσ 1x ,00 Amarone della Valpolicella DOPPIA MAGNUM 3LT DOCG 2006 Ερυκρόσ 1x Dal Forno Vigna Sere Passito Rosso IGP 2004 Ερυκρόσ 6x ,00 ANZIENDA AGRICOLA ZENATO Peschiera del Gardda Custoza Garganega DOC 2014 Λευκόσ 6x750 7,50 Soave Classico DOCG 2014 Λευκόσ 6x750 8,50 Lugana Riserva ' Sergio Zenato' (Trebbiano di Lugana) DOC 2012 Λευκόσ 6x750 24,50 Valpolicella Superiore, Corvina, Rondinella, Molinara DOC 2012 Ερυκρόσ 6x750 9,90 Ripassa Valpolicella Superiore Corvina, Rondinella, Oseleta DOC 2011 Ερυκρόσ 6x750 19,90 Amarone della Valpolicella Classico Corvina, Rondinella, Oseleta DOC 2010 Ερυκρόσ 6x750 38,50 Amarone della Valpolicella Classico Riserva Sergio Zenato DOC 2008 Ερυκρόσ 6x750 72,00 Recioto della Valpolicella Classico (περιοριςμζνθ διάκεςθ) DOCG 2007 Ερυκρόσ 6x500 32,00

19 PIEDMONT AZIENDA AGRICOLA LA SCOLCA La Scolca Gavi dei Gavi Etichetta Nera DOCG 2014 Λευκόσ 6x750 29,00 Tenuta Il Falchetto Santo Stefano Belbo, Cuneo, Piedmont Arneis Langhe IGT Langhe 2014 Λευκόσ 12x750 9,90 Barbera d Asti,Tenuta del Fant Santo Stefano Belbo DOCG 2013 Ερυκρόσ 12x750 9,60 AZIENDA AGRICOLA MASSOLINO Serralunga d Alba,Piedmont Massolino Nebbiolo Langhe DOC 2012 Ερυκρόσ 6x750 17,90 Massolino Barolo DOCG 2011 Ερυκρόσ 6x750 31,50 Massolino Barolo Parafada Cru DOCG 2008 Ερυκρόσ 6x750 54,50 Massolino Barolo Parussi Cru DOCG 2008 Ερυκρόσ 6x750 54,50 Massolino Riserva Barolo Vigna Rionda Cru DOCG 2006 Ερυκρόσ 6x750 79,00 VALDADIGE Santa Margherita Alto Adige Torresella Spumante DOC Λευκόσ 6x750 6,50 Santa Margherita Prosecco Superiore Valdobbiadene DOCG Λευκόσ 6x750 10,90 Santa Margherita Prosecco DOC Λευκόσ 12x375 6,90 Pinot Grigio Alto Adige DOC Impronta del Fondatore DOC 2014 Λευκόσ 6x750 10,90 Chardonnay Alto Adige DOC Impronta del Fondatore DOC 2014 Λευκόσ 6x750 9,00 TUSCANY FATTORIA NITTARDI Castellina in Chianti, Sienna Ben Vermentino IGT Toscana 2014 Λευκόσ 6x750 14,50 Ad Astra, IGT Maremma, Cabernet Sauvignon-Merlot-Syrah IGT Maremma 2012 Ερυκρόσ 6x750 18,90 Ad Astra, IGT Maremma, Cabernet Sauvignon-Merlot-Syrah IGT Maremma 2011 Ερυκρόσ 6x750 18,90 Belcanto Chianti Classico DOCG 2012 Ερυκρόσ 6x750 18,90 Casanuova di Nittardi, Chianti Classico, 2011 (art label & wrap) DOCG 2012 Ερυκρόσ 6x750 23,10 Casanuova di Nittardi, Chianti Classico RISERVA DOCG 2009 Ερυκρόσ 6x750 41,60 Casanuova di Nittardi, Chianti Classico RISERVA, MAGNUM DOCG 2009 Ερυκρόσ 1x ,00 Nectar Dei, IGT Maremma, Cabernet, Merlot, Syrah, Petit Verdot IGT Maremma 2010 Ερυκρόσ 6x750 51,00 Nectar Dei, IGT Maremma, Cabernet, Merlot, Syrah, Petit Verdot,MAGNUM IGT Maremma 2010 Ερυκρόσ 1x ,00 Azienda Agricola Poggio Al Chiuso Chianti Στθν καρδιά του Chianti,ςτθν περιοχι Tavernelle, βρίςκεται το Poggio al Chiuso μια τυπικι azienda τθσ Τοςκάνθσ που παράγει μικρζσ ποςότθτεσ για να καλφψει κυρίωσ τισ ανάγκεσ των καμϊνων τθσ,. Κραςί και λάδι το δίπτυχο τθσ χωρικισ παραγωγισ που αποτελεί το κφριο ειςόδθμα τουσ. Ζνα τυπικό Chiαnti (Sangiovese Canaiolo) που πρζπει να βρίςκεται ςε όλα τα ristoranti & trattorie Poggio al Chiuso, Chianti DOCG DOCG 2013 Ερυκρόσ 12x750 8,50 Fattoria Terrabianca Domaines De Ladoucette Castellina in Chianti, Sienna Terrabianca La Fonte Sangiovese IGT Toscana 2011 Ερυκρόσ 6x750 12,90 Terrabianca San Fedele Chianti Classico DOCG 2010 Ερυκρόσ 6x750 15,00 Terrabianca CROCE Chianti Classico Riserva DOCG 2009 Ερυκρόσ 6x750 21,45 Terrabianca Tenute del Barone IGT Toscana 2009 Ερυκρόσ 6x750 44,90 TENUTA SAN GUIDO SASSICAIA* Bolgheri Sassicaia Cabernet ( Sauvignon -Cabernet Franc 85-15) DOC 2012 Ερυκρόσ 12x ,00 Sassicaia Cabernet ( Sauvignon -Cabernet Franc 85-15) DOC 1999 Ερυκρόσ 12x ,00 Sassicaia Cabernet ( Sauvignon -Cabernet Franc 85-15) DOC 2000 Ερυκρόσ 12x ,00 Guidalberto (Cabernet Sauvignon-Merlot 60-40) IGT Toscana 2013 Ερυκρόσ 12x750 44,50 Le Difese (Cabernet Sauvignon Sangiovese 70-30) IGT Toscana 2013 Ερυκρόσ 12x750 27,00 ALTESINO Montalcino, Sienna Rosso di Toscana IGT 2013 Ερυκρόσ 6x750 12,20 Rosso di Montalcino DOC 2013 Ερυκρόσ 6x750 17,50 BRUNELLO di Montalcino DOCG 2010 Ερυκρόσ 6x750 37,90 BRUNELLO di Montalcino MAGNUM DOCG 2010 Ερυκρόσ 1x ,80 BRUNELLO di Montalcino MONTOSOLI DOCG 2009 Ερυκρόσ 6x750 63,50 BRUNELLO di Montalcino MONTOSOLI MAGNUM DOCG 2009 Ερυκρόσ 1x ,00

20 BURGUNDY DOMAINE DE LA ROMANĖE CONTI * VOSNE ROMANEE COTE DE NUITS ΓΑΛΛΙΑ ΔΙΑΣΙΘΕΝΣΑΙ ΣΙ ΧΡΟΝΙΕ 2011 & 2012 Romanée-Conti Grand Cru Monopole AOC Ερυκρόσ 1x750 - La Tâche Grand Cru Monopole AOC Ερυκρόσ 1x750 - Romanee Saint Vivant Grand Cru AOC Ερυκρόσ 1x750 - Richebourg Grand Cru AOC Ερυκρόσ 1x750 - Grands Echezeaux Grand Cru AOC Ερυκρόσ 1x750 - Echezeaux Grand Cru AOC Ερυκρόσ 1x750 - A.&P. de VILLAINE * Bouzeron Bouzeron Aligote AOC A & P de Villaine AOC 2012 Λευκόσ 12x750 30,00 DOMAINE BONNEAU DU MARTRAY * PERNAND VERGELESSES & ALOXE CORTON CORTON CHARLEMAGNE GRAND CRU AOC 2011 Λευκόσ 6x ,00 CORTON CHARLEMAGNE GRAND CRU AOC 2009 Λευκόσ 6x ,00 CORTON CHARLEMAGNE GRAND CRU AOC 2007 Λευκόσ 1x ,00 CORTON CHARLEMAGNE GRAND CRU AOC 2006 Λευκόσ 1x ,00 DOMAINE CHRISTIAN MOREAU Chablis Το 1972, μετά από ζντεκα χρόνια ςτον Καναδά, ο Christian Moreau επιςτρζφει ςτο Chablis και αναλαμβάνει το οικογενειακό οινοποιείο υπό τθν κακοδιγθςθ του πατζρα του Guy. Σιμερα ο γιόσ του Christian, Fabien, μετά από περιπλάνθςθ ςτθν Ν. Ηθλανδία, Αυςτραλία και ςτθν Καμπανία το 2001 επιςτρζφει και αναλαμβάνει με τθν ςειρά του τα θνία του Domaine. Μια νζα εποχι με φρζςκιεσ ιδζεσ και τεχνικζσ που διατθροφν τθν παράδοςθ με ζνα κοςμοπολίτικο πρίςμα. Chablis Domaine Christian Moreau AOC 2014 Λευκόσ 12x750 16,20 Chablis Domaine Christian Moreau AOC 2012 Λευκόσ 1x ,50 Chablis 1er Cru Vaillon Domaine Christian Moreau AOC 2013 Λευκόσ 12x750 26,40 Chablis 1er Cru Vaillon Domaine Christian Moreau AOC 2013 Λευκόσ 1x ,00 Chablis Grand Cru Vaudesir AOC 2007 Λευκόσ 12x750 47,90 Chablis Grand Cru Valmur AOC 2008 Λευκόσ 12x750 47,90 Chablis Grand Cru Les Clos AOC 2013 Λευκόσ 12x750 47,90 Chablis Grand Cru Les Clos Monopole Clos des Hospice AOC 2013 Λευκόσ 12x750 61,60 REGNARD Domaines De Ladoucette BEAUNE Puligny Montrachet REGNARD AOC 2013 Λευκόσ 12x750 50,50 Chassagne Montrachet REGNARD AOC 2011 Λευκόσ 12x750 50,50 Gevrey Chambertin REGNARD AOC 2011 Ερυκρόσ 12x750 52,50 Meursault TERRES BLANCHES REGNARD AOC 2009 Λευκόσ 12x750 52,00

CHAMPAGNES (200ml) WHITE WINES (150ml) ROSE WINES (150ml) RED WINES (150ml) DESSERT WINES (60ml)

CHAMPAGNES (200ml) WHITE WINES (150ml) ROSE WINES (150ml) RED WINES (150ml) DESSERT WINES (60ml) CHAMPAGNES (200ml) Moet & Chandon Champagne Βrut 18,00 Moet & Chandon Champagne Rose 20,00 WHITE WINES (150ml) Αρμύρα Chardonnay Σκούρα 9,00 Chardonnay Σαντορίνη Κτήμα Σιγάλα 7,00 Ασύρτικο, Αθήρι Ara Single

Διαβάστε περισσότερα

Γκράπες και άλλα... 30ml

Γκράπες και άλλα... 30ml 50% το δεύτερο ποτήρι ή μπουκάλι από Δευτέρα έως Πέμπτη * για τις ετικέτες που σερβίρονται ποτήρι * εκτός αργίες ή γιορτές Ισχύει για : κατ άτομο στο ποτήρι ανά 5 άτομα στο μπουκάλι Γκράπες και άλλα...

Διαβάστε περισσότερα

VINI ITALIANI ΙΤΑΛΙΚΑ ΚΡΑΣΙΑ BIANCHI ΛΕΥΚΑ

VINI ITALIANI ΙΤΑΛΙΚΑ ΚΡΑΣΙΑ BIANCHI ΛΕΥΚΑ VINI ITALIANI ΙΤΑΛΙΚΑ ΚΡΑΣΙΑ BIANCHI ΛΕΥΚΑ RASCATI SUPERIORE 375 ml 9,00 (Malvasia Trebbiano) FRASCATI SUPERIORE 750 ml 17,00 (Malvasia Trebbiano) SOAVE CLASSICO VENETO PASQUA 750 ml 15,00 (Garganega 85%,

Διαβάστε περισσότερα

Αφρώδη οίνος. Champagne. Γκράπες και Χωνευτικά ποτά...30ml 19,00. Αμύνταιο ροζέ 750ml 17,00. Prosecco Neirano 15,70. Μοσχάτο D Asti Neirano 79,00

Αφρώδη οίνος. Champagne. Γκράπες και Χωνευτικά ποτά...30ml 19,00. Αμύνταιο ροζέ 750ml 17,00. Prosecco Neirano 15,70. Μοσχάτο D Asti Neirano 79,00 Αφρώδη οίνος Αμύνταιο ροζέ 750ml Prosecco Neirano Μοσχάτο D Asti Neirano 19,00 17,00 15,70 Champagne Veuve Clicquot Brut 750ml 79,00 Γκράπες και Χωνευτικά ποτά...30ml Γκράπα Bianca Γκράπα Valdani Berta

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ - Δράμα (Κτήμα Αδριανής) ΑΜΕΘΥΣΤΟΣ ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ Αμέθυστος Sauvignon Blanc- Semillion- Ασυρτικο ΠΓΕ Δράμα 2015 Λευκός 6x750 9,00 0,157 Αμέθυστος Ροζε

Διαβάστε περισσότερα

Marinos s.a. First Class Spirits & Wines IMPORTERS FOR GREECE AND CYPRUS

Marinos s.a. First Class Spirits & Wines IMPORTERS FOR GREECE AND CYPRUS Marinos s.a. First Class Spirits & Wines IMPORTERS FOR GREECE AND CYPRUS ΚΑLYMNOS ΤEL. 22430 22093 FAX 22430 28890 ΚOS ΤEL 22420 41940 FAX 22420 41941 / PORT 27520 RHODES TEL: 22410 22509 FAX 22410 76864

Διαβάστε περισσότερα

1) ΛΕΥΚΑ & ΡΟΖΕ Κρητικός αμπελώνας

1) ΛΕΥΚΑ & ΡΟΖΕ Κρητικός αμπελώνας 1) ΛΕΥΚΑ & ΡΟΖΕ Κρητικός αμπελώνας ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ Ρωμέϊκο & Ροδίτης ΠΡΙΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ Chardonay & malvasia di candia ΔΑΦΝΙ ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ ΒΙΔΙΑΝΟ ΠΛΥΤΟ ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ ΙΔΑΙΑ ΓΗ - Βηλάνα ΠΡΟΦΑΣΗ ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ Βηλάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ CHAMPAGNES & SPARKLING WINES

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ CHAMPAGNES & SPARKLING WINES ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ CHAMPAGNES & SPARKLING WINES Κωδικός είδους Περιγραφή είδους ΤΥΠΟΣ ΦΙΑΛΗΣ ΤΥΠΟΣ ή ΧΩΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ STANDARD CHAMPAGNES MOET & CHANDON 000568 MOET & CHANDON BRUT IMPERIAL 0,2LT SPLIT Standard

Διαβάστε περισσότερα

VGosset Grand Rose, Champagne Brut (375ml) 60.00. Παναγιωτόπουλος, Μαλαγουζιά 7.00 Μαλαγουζιά

VGosset Grand Rose, Champagne Brut (375ml) 60.00. Παναγιωτόπουλος, Μαλαγουζιά 7.00 Μαλαγουζιά ΣΑΜΠΑΝΙΕΣ (125ML) CHAMPAGNES Gosset, Brut Excellence 18.00 VGosset Grand Rose, Champagne Brut (375ml) 60.00 ΛΕΥΚΟΙ ΟΙΝΟΙ (125ML) WHITE WINES Αρμύρα Chardonnay Σκούρα 8.00 Chardonnay Παναγιωτόπουλος, Μαλαγουζιά

Διαβάστε περισσότερα

TRINITY WINES Ltd. Omne bonum trium

TRINITY WINES Ltd. Omne bonum trium 03/15 TRINITY WINES Ltd. Omne bonum trium ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ-ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ-ΚΤΗΜΑ ΑΙΒΑΛΗ ΚΤΗΜΑ Κ.ΛΑΖΑΡΙΔΗ - ΚΤΗΜΑ ΚΥΡ ΓΙΑΝΝΗ -ΚΤΗΜΑ ΤΣΕΛΕΠΟΥ-ΚΤΗΜΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΚΤΗΜΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ -ΚΤΗΜΑ Β.ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΚΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

9,00 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ-ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ

9,00 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ-ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ ΚΤΗΜΑ ΑΒΑΝΤΙΣ ΛΕΥΚΑ ΑΒΑΝΤΙΣ ΚΤΗΜΑ (Ασύρτικο, Viognier, Μοσχάτο) 2013 5,50 20% 4,40 ΑΒΑΝΤΙΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 2012 9,60 20% 16% 6,45 ΑΒΑΝΤΙΣ SAUVIGNON BLANC 8,00 20% 6,40 ΑΒΑΝΤΙΣ LENGA (Gewurztraminer) 9,00 20%

Διαβάστε περισσότερα

TRINITY WINES Ltd. Omne bonum trium

TRINITY WINES Ltd. Omne bonum trium 03/15 TRINITY WINES Ltd. Omne bonum trium ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ-ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ-ΚΤΗΜΑ ΑΙΒΑΛΗ ΚΤΗΜΑ Κ.ΛΑΖΑΡΙΔΗ - ΚΤΗΜΑ ΚΥΡ ΓΙΑΝΝΗ -ΚΤΗΜΑ ΤΣΕΛΕΠΟΥ-ΚΤΗΜΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΚΤΗΜΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ -ΚΤΗΜΑ Β.ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΚΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΑ κρασιά από τον Κρητικό αµπελώνα

ΛΕΥΚΑ κρασιά από τον Κρητικό αµπελώνα ΛΕΥΚΑ κρασιά από τον Κρητικό αµπελώνα ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ Ρωµέϊκο & Ροδίτης ΠΡΙΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ Chardonay & malvasia di candia ΔΑΦΝΙ ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ Από, την Μινωική ποικιλία. Δαφνί ΒΙΔΙΑΝΟ ΠΛΥΤΟ ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ Από

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΟΙ ΟΙΝΟΙ. ΕΝΙΠΕΑΣ ΚΤΗΜΑ ΜΠΡΙΝΤΖΙΚΗ Τ.Ο. Πισάτιδος.Ροδίτης Αλεπού Βιολογικής Καλλιέργειας 17.00

ΛΕΥΚΟΙ ΟΙΝΟΙ. ΕΝΙΠΕΑΣ ΚΤΗΜΑ ΜΠΡΙΝΤΖΙΚΗ Τ.Ο. Πισάτιδος.Ροδίτης Αλεπού Βιολογικής Καλλιέργειας 17.00 ΛΕΥΚΟΙ ΟΙΝΟΙ ΕΝΙΠΕΑΣ ΚΤΗΜΑ ΜΠΡΙΝΤΖΙΚΗ Τ.Ο. Πισάτιδος.Ροδίτης Αλεπού Βιολογικής Καλλιέργειας 17.00 ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ ΤΣΕΛΕΠΟΥ, ΚΤΗΜΑ ΤΣΕΛΕΠΟΥ Ο.Π.Α.Π. Mαντινεία, ποικιλία : Mοσχοφίλερο 20,00 ΔΩΡΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σαμπάνια & Αφρώδης Οίνος

Σαμπάνια & Αφρώδης Οίνος Cha pa m g Σαμπάνια & Αφρώδης Οίνος Ruinart, Brut Ruinart, Rose Laurent Perrier, Brut Moet Chandon Moet Chandon, Nectar Imperial Veuve Clicquot Gosset Dom Perignon Cristal Bollinger Grande Anne Rose Αμυνταίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ - Δράμα (Κτήμα Αδριανής) ΑΜΕΘΥΣΤΟΣ ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ Αμέθυστος Sauvignon Blanc-Semillion-Ασυρτικο Αμέθυστος Ροζε Cabernet Sauvignon-Merlot Αμέθυστος Ερυθρός

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΚΡΑΣΙΩΝ - WINE LIST

ΛΙΣΤΑ ΚΡΑΣΙΩΝ - WINE LIST ΛΙΣΤΑ ΚΡΑΣΙΩΝ - WINE LIST Ο Χορός Των Φυσαλίδων / Dancing Bubbles Pierre Gimonnet 1er Cru Cuis, Blanc des Blancs 18,50 95,00 Chardonnay, Cotes de Blanc / France Moet & Chandon, Imperial Brut 152,00 Chardonnay-Pinot

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολο, ελαφρύ, δροσερό Vinifera Σαββατιανό 3,00 13,00. Αρωµατικό, γεµάτο Λύτρας Μαλαγουζιά, Ασύρτικο 3,50 14,00

Εύκολο, ελαφρύ, δροσερό Vinifera Σαββατιανό 3,00 13,00. Αρωµατικό, γεµάτο Λύτρας Μαλαγουζιά, Ασύρτικο 3,50 14,00 Τα κρασιά του µήνα Λευκά ποτήρι φιάλη Εύκολο, ελαφρύ, δροσερό Vinifera Σαββατιανό 3,00 13,00 Αρωµατικό, γεµάτο Λύτρας Μαλαγουζιά, Ασύρτικο 3,50 14,00 Αφρώδες,αρωµατικό Prosecco Matiú brut 4,50 22,00 Ροζέ

Διαβάστε περισσότερα

COSTA NAVARINO, NAVARINO DUNES, MESSINIA, GREECE

COSTA NAVARINO, NAVARINO DUNES, MESSINIA, GREECE Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ). CONSUMER IS ΝΟΤ OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS ΝΟΤ BEEN RECEIVED (RECEIPT

Διαβάστε περισσότερα

10 33.00. Oia cask- P. Sigalas Local Assyrtiko. Καλλίστη Σαντορίνη Reserve Τοπικό Ασύρτικο 10 40.00

10 33.00. Oia cask- P. Sigalas Local Assyrtiko. Καλλίστη Σαντορίνη Reserve Τοπικό Ασύρτικο 10 40.00 1 4 ΛΕΥΚΑ ΚΡΑΣΙΑ - WHITE WINE (750ml) Σαντορίνη Οία - Π. Σιγάλας Τοπικό Ασύρτικο Santorini Oia - P. Sigalas Local Assyrtiko Σαντορίνη Οία βαρέλι Τοπικό Ασύρτικο Oia cask- P. Sigalas Local Assyrtiko 2 38.00

Διαβάστε περισσότερα

λευκα κρασια / white wines

λευκα κρασια / white wines wine list λευκα κρασια / white wines ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ SAUVIGNON BLANC 750 ml ANTONOPOULOS SAUVIGNON BLANC 750 ml Variety: Sauvignon ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΤΕΙΝΙΑ ANTONOPOULOS ΜΑΝΤΙΝΙΑ Variety: Moschofilero Accompanies:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΠΑΝΙΕΣ - ΑΦΡΩ ΕΙΣ ΟΙΝΟΙ ΛΕΥΚΟΙ ΟΙΝΟΙ ΕΛΛΑ Α ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ. ΜΕΤΟΧΙ Χ ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ (νέο) Τοπικός Αγιορείτικος οίνος Ασύρτικο, Αθήρι, Sauvignon Blanc

ΣΑΜΠΑΝΙΕΣ - ΑΦΡΩ ΕΙΣ ΟΙΝΟΙ ΛΕΥΚΟΙ ΟΙΝΟΙ ΕΛΛΑ Α ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ. ΜΕΤΟΧΙ Χ ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ (νέο) Τοπικός Αγιορείτικος οίνος Ασύρτικο, Αθήρι, Sauvignon Blanc ΣΑΜΠΑΝΙΕΣ - ΑΦΡΩ ΕΙΣ ΟΙΝΟΙ MOET ET CHANDON, 750ml MOET ET CHANDON ROSE, 750ml MOET ET CHANDON, 200ml VEUVE CLICQUOT PONSARDIN BRUT, 750ml VEUVE CLICQUOT BRUT, 200ml DOM PERIGNON BRUT, 750ml TAITTINGER

Διαβάστε περισσότερα

Λευκά Κρασιά - White Wines - Weissweine 0.75 lit.

Λευκά Κρασιά - White Wines - Weissweine 0.75 lit. Λευκά Κρασιά - White Wines - Weissweine 0.75 lit. ΚΑΛΛΗΣΖ RESERVE ΜΠΟΤΣΑΡΖ Αsyrtiko ΑΝΣΟΡΗΝΖ ΗΓΑΛΑ Αsyrtiko ΚΣΖΜΑ ΓΔΡΟΒΑΗΛΔΗΟΤ Αsyrtiko, Μalagouzia ΚΣΖΜΑ ΒΗΒΛΗΑ ΥΧΡΑ Αsyrtiko Sauvignon Βlanc O BHΛΟ ΒΗΒΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

VINIFERA Cuvée du Patron 14,00 Επιτραπέζιος αββατιανό. ΟΡΕΙΝΟ ΗΛΙΟ 15,00 Σοπικός Πελοποννησιακός Μοσχοφίλερο, Ροδίτης

VINIFERA Cuvée du Patron 14,00 Επιτραπέζιος αββατιανό. ΟΡΕΙΝΟ ΗΛΙΟ 15,00 Σοπικός Πελοποννησιακός Μοσχοφίλερο, Ροδίτης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΕΤΚΑ VINIFERA Cuvée du Patron 14,00 Επιτραπέζιος αββατιανό ΟΡΕΙΝΟ ΗΛΙΟ 15,00 Σοπικός Πελοποννησιακός Μοσχοφίλερο, Ροδίτης ΛΗΜΝΟ 15,00 ΟΠΑΠ Λήμνος Μοσχάτο Αλεξανδρείας VINIFERA Μοσχοφίλερο 18,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. για κρασί και κουβένταof. Nepheli Hotel. Winter Bar Restaurant. Summer Roof Garden

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. για κρασί και κουβένταof. Nepheli Hotel. Winter Bar Restaurant. Summer Roof Garden Nepheli Hotel Panorama - Thessaloniki LT by NEPHELI HOTEL Κομνηνών 1, Πανόραμα Θεσσαλονίκη 2310.342.002 www.nepheli.gr/loft 6ος όροφος Winter Bar Restaurant Summer Roof Garden S E A M O U N T A I N C I

Διαβάστε περισσότερα

MYKONOS poets wine list 08:Layout 1 6/4/08 8:50 AM Page 1

MYKONOS poets wine list 08:Layout 1 6/4/08 8:50 AM Page 1 MYKONOS poets wine list 08:Layout 1 6/4/08 8:50 AM Page 1 MYKONOS poets wine list 08:Layout 1 6/4/08 8:50 AM Page 2 MYKONOS poets wine list 08:Layout 1 6/4/08 8:50 AM Page 3 ΣΑΜΠΑΝΙΕΣ Champagnes 120 ml

Διαβάστε περισσότερα

ελλάδα greece (Aminteo Florina Macedonia) 750 ml 25,00 ιταλία italy Zonin prosecco (glera Veneto) 750 ml 25,00 200 ml 10,00

ελλάδα greece (Aminteo Florina Macedonia) 750 ml 25,00 ιταλία italy Zonin prosecco (glera Veneto) 750 ml 25,00 200 ml 10,00 Wine List Αφρωδεις ΟινΟι & ςαμπανιες Sparkling WineS & Champagne ελλάδα greece Ζίτσα Ημιαφρώδης Λευκός, ντεμπίνα (Ζίτσα ιωαννίνων Ήπειρος) Zitsa Semi-sparkling White, Debina (Zitsa Ioannina Epirus) 750

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ι Σ Τ Α Κ Ρ Α Σ Ι Ω Ν

Λ Ι Σ Τ Α Κ Ρ Α Σ Ι Ω Ν Λ Ι Σ Τ Α Κ Ρ Α Σ Ι Ω Ν ΣΑΜΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΦΡΩΔΕΙΣ OΙΝOΙ 750ml MUMM CORDON ROUGE 79,00 MUMM CORDON ROUGE 375ML 65,00 MUMM CORDON ROUGE ROSE 120,00 MOET ET CHANDON BRUT 130,00 DOM PERIGNON BRUT 310,00 VEUVE

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΡΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΡΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΡΑΣΙΩΝ Κωδικός είδους Περιγραφή είδους ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΚΤΗΜΑ ΜΗΤΡΑΒΕΛΑ 004496 ΠΕΤΡΑ ΜΗΤΡΑΒΕΛΑ ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΟ 0,75L ΦΙΑΛΗ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ 003256 ΜΗΤΡΑΒΕΛΑ "ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΕ ΜΑΥΡΟ"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 13 ΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΙΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 13 ΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΙΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 13 ΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΙΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ AA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΣΟΔΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΥΠΟΣ ΧΩΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΟ 1 Νόημα 2005 Παλυβού-Ζάβου Αγγελική Π.Γ.Ε. Πελοπόννησος Ερυθρός

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά: Κρασί με κίτρινο λαμπερό χρώμα, αρώματα βανίλιας, αποξηραμένων φρούτων, φουντουκιού, αμυγδάλου και γεμάτη γεύση

Χαρακτηριστικά: Κρασί με κίτρινο λαμπερό χρώμα, αρώματα βανίλιας, αποξηραμένων φρούτων, φουντουκιού, αμυγδάλου και γεμάτη γεύση Λευκά» Οινοφόρος, Άγγελος Ρούβαλης (1l, 500ml, 250ml) Calliga Μοσχοφίλερο Ποικίλια: Μοσχοφίλερο Χαρακτηριστικά: Διακριτικά χαρακτηριστικά μοσχοφίλερου σε νότες τριαντάφυλλου και ροδόνερου με διαρκή και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5065 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 381 6 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθ. 243618/10 01 2006 Υπουρ γικής Απόφασης «Ορισμός κριτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Κρασί. ΜΜ 24 / Iσχύει από 18/11 έως 31/12/2015. www.makro.gr ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α.

Κρασί. ΜΜ 24 / Iσχύει από 18/11 έως 31/12/2015. www.makro.gr ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. Κρασί K A T A Λ Ο Γ Ο Σ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. Σε όλα τα προϊόντα του καταλόγου διατίθενται επιλεγµένοι κωδικοί σε επιλεγµένα καταστήµατα και µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων. ΜΜ 24

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ 0214 Ο ίδιος μικρότερος δίσκος, με 2 λευκά κρασιά ΑΣΥΡΤΙΚΟ ΑΘΗΡΙ ΣΙΓΑΛΑ, 2 ροζέ ΝΕΜΕΑ ΔΡΥΟΠΗ & 1 βάζο με πατέ ελιάς. ΤΙΜΗ: 50,77+ΦΠΑ=62,20 ευρώ.

ΚΑ 0214 Ο ίδιος μικρότερος δίσκος, με 2 λευκά κρασιά ΑΣΥΡΤΙΚΟ ΑΘΗΡΙ ΣΙΓΑΛΑ, 2 ροζέ ΝΕΜΕΑ ΔΡΥΟΠΗ & 1 βάζο με πατέ ελιάς. ΤΙΜΗ: 50,77+ΦΠΑ=62,20 ευρώ. 2 3 ΚΑ 0210 Μεταλλικός κυρτός δίσκος, με 2 λευκά κρασιά ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΣΙΓΑΛΑ, 2 κόκκινα ΝΕΜΕΑ ΔΡΥΟΠΗ, 1 γλυκό κρασί MEZZO ΑΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΙΓΑΛΑ & 1 γαλλική μουστάρδα με εστραγκόν. ΤΙΜΗ: 85,14+ΦΠΑ=104,35 ευρώ. ΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λευκά Κρασιά / White Wines

Λευκά Κρασιά / White Wines Λευκά Κρασιά / White Wines 750ml ΚΤΗΜΑ ΑΡΓΥΡΟΥ Ατλαντίς Ασύρτικο, Αθήρι, Αϊδάνι 13 Vol Συνοδεύει ψάρι, τυριά και κρεατικά Αηδάνι Αηδάνι 100%, 12.2 Vol Κτήμα βαρέλι Ασύρτικο 100%, 13.5 Vol Από αμπελώνες

Διαβάστε περισσότερα

λευκά κρασιά φιάλη 14 φιάλη 25 φιάλη 14 ποτήρι 3,5 φιάλη 17

λευκά κρασιά φιάλη 14 φιάλη 25 φιάλη 14 ποτήρι 3,5 φιάλη 17 λευκά κρασιά ΜΑΖI ΧΡΥΣΟΧOΟΥ Λευκός ξηρός ΠΓΕ Μακεδονία Μοσχάτο Αµβούργου-Ροδίτης Το αρωµατικό Μοσχάτο και ο σφριγυλός Ροδίτης δίνουν αυτό το ελαφρύ, λεπτό, ξηρό κρασί φιάλη 14 ποτήρι 3,5 ΟΙΝΟΠΟΙΗΜΑ ΑΡΓΥΡΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Champagne. Pierre Gimonnet 1er Cru Cuis, Blanc des Blancs 95,00 Chardonnay / Cotes de Blanc. Deutz Brut 135,00

Champagne. Pierre Gimonnet 1er Cru Cuis, Blanc des Blancs 95,00 Chardonnay / Cotes de Blanc. Deutz Brut 135,00 MASTER WINE LIST 2014 Non Vintage Champagne Pierre Gimonnet 1er Cru Cuis, Blanc des Blancs 95,00 / Cotes de Blanc Deutz Brut 135,00 -Pinot Noir-Pinot Meunier / Ay Moët & Chandon, Imperial Brut 152,00 -Pinot

Διαβάστε περισσότερα

Χαρίστε δώρα που ξεχωρίζουν...

Χαρίστε δώρα που ξεχωρίζουν... Χαρίστε δώρα που ξεχωρίζουν... Αποκλειστική Διανομή: 13ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας & Ελευθερίας 2, Τ.Κ. 145 64, Ν. Κηφισιά Τηλ.: 210 8076705-6, Fax: 210 8076704 e-mail: info@demeter-winemporium.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14791 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1086 11 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση Τοπικού Οίνου Κοζάνης.... 1 Αναγνώριση Τοπικού Οίνου Καρδίτσας....

Διαβάστε περισσότερα

Απολαύστε υπεύθυνα 3

Απολαύστε υπεύθυνα 3 Απολαύστε υπεύθυνα 3 4 Απολαύστε υπεύθυνα 1701 Δίσκος Aluminium Λαζαρίδη Chateau Julia Chardonnay / Ασύρτικο / Merlot / Refosco Αγιωργίτικο experience the journey Απολαύστε υπεύθυνα 5 reach for the stars

Διαβάστε περισσότερα

1601 Μπαούλο Ξύλινο Γεροβασιλείου Λευκός / Ερυθρός. Let us reveal our tresures. Απολαύστε υπεύθυνα 3

1601 Μπαούλο Ξύλινο Γεροβασιλείου Λευκός / Ερυθρός. Let us reveal our tresures. Απολαύστε υπεύθυνα 3 2016 et us reveal our tresaures Stylish and Rich e best of... two worlds When srtyle meet uxury chest A selection for everybody enturies of experience Playful tastes For et us reveal our tresaures Stylish

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό δώρο 2017

Επιχειρηματικό δώρο 2017 Επιχειρηματικό δώρο 2017 - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ - www.ampelaki.com.gr Η δημιουργική ομάδα του "Αμπελακι" μεσα απο μια μεγάλη γκάμα κρασιών που διαθέτει απο όλο τον ελληνικό αμπελώνα, επέλεξε για φέτος κάποιες ξεχωριστές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑΣ 16/3/2015. Η οινική ιστορία. Η παγκόσμια παραγωγή οίνου. Έδαφος. Κλίμα. Κλίμα. Έδαφος. Άνθρωπος. Ποικιλία σταφυλιού

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑΣ 16/3/2015. Η οινική ιστορία. Η παγκόσμια παραγωγή οίνου. Έδαφος. Κλίμα. Κλίμα. Έδαφος. Άνθρωπος. Ποικιλία σταφυλιού Η οινική ιστορία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑΣ Στεφανακίδης Κωνσταντίνος Καθηγητής Σχολής Αναβύσσου Υπ.Τουρισμού 2014 Στην ευρύτερη περιοχή του νοτίου Καύκασου πριν από 5000 περίπου χρόνια γεννήθηκε η Άμπελος η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΧΡΥΣΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΧΡΥΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΧΡΥΣΑ ΝΤΟΥΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΘ ΥΜΩΝ SYRAH Επιτραπέζιος Ερυθρός Ξηρός 2005 ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΟΙΝΟΤΡΙΑ ΓΗ SΥΡΑΗ - ΑΓΙΩΡΓΊΤΙΚΟ Τοπικός Αττικός Οίνος Ερυθρός Ξηρός 2005 ΧΡΥΣΑ ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 14 ΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΙΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 14 ΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΙΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 14 ΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΙΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A/A ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΣΟΔΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΥΠΟΣ ΧΩΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΟ 1 Vinsanto 2004 Σιγάλας Α.Ε. Π.Ο.Π. Σαντορίνη Vinsanto Oίνος Φυσικώς

Διαβάστε περισσότερα

[ ε π ι λ ο γ έ ς σ ε π ο τ ή ρ ι s e l e c t i o n b y t h e g l a s s ]

[ ε π ι λ ο γ έ ς σ ε π ο τ ή ρ ι s e l e c t i o n b y t h e g l a s s ] [ ε π ι λ ο γ έ ς σ ε π ο τ ή ρ ι s e l e c t i o n b y t h e g l a s s ] Σαμπάνιες & Αφρώδη Champagnes & Sparkling Wines Veuve Clicquot Brut 21,00 Edouard Brun Blanc de Blanc Brut 19,00 R & H Lamotte

Διαβάστε περισσότερα

08.00189 08.00185 08.00186 08.00187 08.00188 BURGUNDY 34 cl

08.00189 08.00185 08.00186 08.00187 08.00188 BURGUNDY 34 cl Michelangelo 08.00189 08.00185 08.00186 08.00187 08.00188 BURGUNDY 34 cl LIQUORE 7 cl FLUTE 16 cl WHITE WINE 19 cl RED WINE 22,5 cl συσ. 6/24 συσ. 6/48 συσ. 6/24 συσ. 6/24 συσ. 6/24 2,98 2,09 2,56 2,48

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΑ. 15 ος Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης & 1 ος Διεθνής Διαγωνισμός Αποσταγμάτων Θεσσαλονίκης

ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΑ. 15 ος Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης & 1 ος Διεθνής Διαγωνισμός Αποσταγμάτων Θεσσαλονίκης 15 ος Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης & 1 ος Διεθνής Διαγωνισμός Αποσταγμάτων Θεσσαλονίκης Οι τριήμερες γευστικές δοκιμές του «Διεθνούς Διαγωνισμού Οίνου & Αποσταγμάτων Θεσσαλονίκης» που διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την E-GEOPONOI.GR Δευτέρα, 16 Νοέμβριος 2009 11:11 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 16 Νοέμβριος 2009 18:07

Συντάχθηκε απο τον/την E-GEOPONOI.GR Δευτέρα, 16 Νοέμβριος 2009 11:11 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 16 Νοέμβριος 2009 18:07 Τα χαρακτηριστικά από τα οποία διακρίνεται ένα κρασί εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες. Κατά κύριο λόγο όμως οφείλονται στην (ή στις) ποικιλία σταφυλιών από την οποία προέρχεται, στην περιοχή και τον τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος για την λίστα κρασιών Παπαδάτος Χαράλαµπος Οινοχόος. Consultant for the wine list Papadatos Charalambos Sommelier

Υπεύθυνος για την λίστα κρασιών Παπαδάτος Χαράλαµπος Οινοχόος. Consultant for the wine list Papadatos Charalambos Sommelier Υπεύθυνος για την λίστα κρασιών Παπαδάτος Χαράλαµπος Οινοχόος Consultant for the wine list Papadatos Charalambos Sommelier ΣΑΜΠΑΝΙΑ / CHAMPAGNE ΣΑΜΠΑΝΙΑ ΣΕ ΠΟΤΗΡΙ / GLASS OF CHAMPAGNE PALMER BRUT RESERVE

Διαβάστε περισσότερα

Magnum Wines (1.5lt)

Magnum Wines (1.5lt) Champagnes VEUVE CLICQUOT BRUT Έντονα λεμονάτα αρώματα με δυνατό αφρισμό και φρεσκάδα Intense lemon flavors. Refined, creamy mousse VEUVE CLICQUOT ROSÉ Φρουτώδη αρώματα, κομψό γευστικό προφίλ με πικάντικες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΩΡΩΝ 2016. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Τραπεζικός λογαριασμός Δυνατότητα πληρωμής στους κάτωθι τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΩΡΩΝ 2016. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Τραπεζικός λογαριασμός Δυνατότητα πληρωμής στους κάτωθι τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΩΡΩΝ 2016 Με ιδιαίτερη χαρά, σας παρουσιάζουμε για άλλη μια χρονιά τον κατάλογο δώρων της Κάβας KYLIX, που είναι ένας από τους δημοφιλέστερους της αγοράς, καθώς περιέχει τις πλέον ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

The art of nature Σεµινάριο Σεµινάριο Η τέχνη της αµπελουργίας και της οινοποίησης Ταξίδι στους αµπελώνες και τα κρασιά της Ελλάδας και του κόσµου Το σεµινάριο αποτελείται από 16 µαθήµατα για την αµπελουργία-οινολογία

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ποικιλιακός προσανατολισμός αμπελώνων Πελοποννήσου»

«Ο ποικιλιακός προσανατολισμός αμπελώνων Πελοποννήσου» «Ο ποικιλιακός προσανατολισμός αμπελώνων Πελοποννήσου» ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: Βασίλης Κανελλακόπουλος - Οινοπαραγωγός Κυρίες και Κύριοι, Αγαπητοί φίλοι, Η παρέμβασή μου στο θέμα του ποικιλιακού προσανατολισμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 11 ου ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΙΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 11 ου ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΙΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ AA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟ ΕΙΑ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 11 ου ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΙΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 Μαντινεία 2010 Λευκός Π.Ο.Π. Μαντινεία Σεµέλη Α.Ε. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝ ΕΙΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΧΩΡΑ 2 St. John Commandaria

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΩΡΩΝ 2015

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΩΡΩΝ 2015 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΩΡΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΩΡΩΝ 2015 Για εσάς που αναζητάτε την μεγαλύτερη ποικιλία, την καλύτερη επιλογή ποιοτικών κρασιών και σπάνιων οινοπνευματωδών από όλο τον κόσμο, την αξιόπιστη συμβουλή από ειδικούς

Διαβάστε περισσότερα

collection Wine spirits gifts

collection Wine spirits gifts collection Wine spirits gifts editorial Αγαπητοί φίλοι, Η άνοιξη έφτασε και κυριαρχούν ήδη οι ανθισμένες αμυγδαλιές και οι ηλιόλουστες ημέρες, ενώ ταξιδεύουμε ολοταχώς προς ένα νέο ξεκίνημα: αυτό της καλοκαιρινής

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Ε Κ Θ Ε Τ Ω Ν

Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Ε Κ Θ Ε Τ Ω Ν ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΤΩΝ ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΚΡΑΣΙΑ Εκδήλωση Γευσιγνωσίας Οίνων Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2015 Ένα απολαυστικό ταξίδι στον κόσμο της υψηλής ποιότητας Σας καλωσορίζουμε σε μια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΙΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΙΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 12 ΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΙΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A/A ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΣΟ ΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝ ΕΙΞΗ ΤΥΠΟΣ ΧΩΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΟ 1 Κτήµα Τσέλεπου Κοκκινόµυλος 2007 Τσέλεπος Οινοποιητική Α.Ε. Π.Γ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ.101. Τιμή 208.21 +φπα Σύνολο 253.15

Κωδ.101. Τιμή 208.21 +φπα Σύνολο 253.15 Κωδ.101 Τιμή 208.21 +φπα Σύνολο 253.15 Εφημεριδοθήκη με έξι Ερυθρά κρασιά 2 φιάλες Σύνορο Κτήμα Σκούρα 2 φιάλες Κτήμα Άλφα 2 φιάλες Cava Λαντίδη 1 φιάλη Askada Συκόμελο 1 φιάλη Royal Deli Ελαιόλαδο με

Διαβάστε περισσότερα

AMBROSIA. Restaurant. ~Wine list ~

AMBROSIA. Restaurant. ~Wine list ~ AMBROSIA Restaurant ~Wine list ~ ~ Λευκά Kρασιά ~ Αµβροσία... ÛappleÈÙÈÎfi ÎÚ Û, ÏÂ Îfi ÍËÚfi Λευκά Kρασιά Σαντορίνης ÔÈÎÈÏ Â Û ÚÙÈÎÔ, ı ÚÈ Î È AË ÓÈ ~ White Wine~ Ambrosia House wine, crisp, dry Santorini

Διαβάστε περισσότερα

Λευκά Κρασιά , Κάναβα Νοµικού. Νασίτης, Vassaltis Vineyards. Αθήρι, Santo Wines. Αηδάνι, Χατζηδάκης. Σαντορίνη, Ασύρτικο Santo Wines

Λευκά Κρασιά , Κάναβα Νοµικού. Νασίτης, Vassaltis Vineyards. Αθήρι, Santo Wines. Αηδάνι, Χατζηδάκης. Σαντορίνη, Ασύρτικο Santo Wines Λευκά Κρασιά 50-50, Κάναβα Νοµικού Ασύρτικο-Σαββατιανό, 2015 Ελαφρύ κρασί με αρώματα λεμονιού και μέτρια οξύτητα Νασίτης, Vassaltis Vineyards Ασύρτικο-Αθήρι-Αηδάνι, ΠΓΕ Κυκλάδες, 2015 Νότες αχλαδιού, πεπονιού,

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνειες Παραδόσεων Οινολογίας Κατηγορίες και τύποι οίνων. Οίνοι στον κόσμο

Διαφάνειες Παραδόσεων Οινολογίας Κατηγορίες και τύποι οίνων. Οίνοι στον κόσμο Διαφάνειες Παραδόσεων Οινολογίας 2015-16 2. Κατηγορίες και τύποι οίνων. Οίνοι στον κόσμο Πρόλογος Οι διαφάνειες παραδόσεων σημειώσεις είναι υπό επεξεργασία. Υπάρχουν οι παρακάτω ενότητες 1. Οίνος και Ελληνικός

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχές Ποικιλίες Άγιο Όρος. κρασιά. κρασιά. λευκά. κόκκινα. Σύμφωνα με την μυθολογία ο Γίγας Άθως εκτόξευσε θυμωμένος έναν

Περιοχές Ποικιλίες Άγιο Όρος. κρασιά. κρασιά. λευκά. κόκκινα. Σύμφωνα με την μυθολογία ο Γίγας Άθως εκτόξευσε θυμωμένος έναν Περιοχές Ποικιλίες Άγιο Όρος λευκά κόκκινα Σύμφωνα με την μυθολογία ο Γίγας Άθως εκτόξευσε θυμωμένος έναν πελώριο βράχο κατά του Ποσειδώνα. Ο Βράχος όμως κατέληξε στην ανατολική άκρη της δίποδης τότε Χαλκιδικής.

Διαβάστε περισσότερα

MM 10 / Iσχύει από 6/5 έως 2/6/2015. www.makro.gr ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. ιατίθενται επιλεγµένοι κωδικοί σε επιλεγµένα καταστήµατα

MM 10 / Iσχύει από 6/5 έως 2/6/2015. www.makro.gr ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. ιατίθενται επιλεγµένοι κωδικοί σε επιλεγµένα καταστήµατα ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. ιατίθενται επιλεγµένοι κωδικοί σε επιλεγµένα καταστήµατα Οι τιμές των προϊόντων ισχύουν ΜΟΝΟ για αγορές από τα καταστήματα MAKRO Cash & Carry Hellas. Οι τιμές

Διαβάστε περισσότερα

CHAMPAGNES NON-VINTAGE

CHAMPAGNES NON-VINTAGE CHAMPAGNES NON-VINTAGE Gosset Brut Excellence Ac Champagne / Chardonnay, Pinot Noir 90,00 / 150 ml 17,00 Mumm Cordon Rouge Ac Champagne / Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier 120,00 Moët & Chandon Brut

Διαβάστε περισσότερα

Του Α. Καστρίωτη TouristikiEkpaideysi.gr ΟΙ ΞΕΝΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ

Του Α. Καστρίωτη TouristikiEkpaideysi.gr ΟΙ ΞΕΝΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΟΙ ΞΕΝΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΟΙ ΞΕΝΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ Ερυθρές ποικιλίες Cabernet Sauvignon Syrah Merlot Pinot Noir Grenache Λευκές ποικιλίες Chardonnay Gewürztraminer Riesling Sauvignon Blanc Sylvaner

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΥΖΑ - ΤΣΙΠΟΥΡΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΥΖΑ - ΤΣΙΠΟΥΡΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΥΖΑ - ΤΣΙΠΟΥΡΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 003646 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΤΣΙΠΟΥΡΟ Χ.ΓΛ. 0,05L 40% 003645 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΤΣΙΠΟΥΡΟ Χ.ΓΛ 4Χ24Φ 0,05L 40% 003642 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

GENTILINI 13 Η ΟΙΝΩΔΙΑ ΤΟΥ SOMMELIER Κ. ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ 27 HALARIS BROS ΘΗΒΑΪΚΗ ΓΗ 56

GENTILINI 13 Η ΟΙΝΩΔΙΑ ΤΟΥ SOMMELIER Κ. ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ 27 HALARIS BROS ΘΗΒΑΪΚΗ ΓΗ 56 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ 67 ΑΙΟΛΟΣ 38,40 ΑΜΠΕΛΙΣ 74 ΑΜΠΕΛΟΕΙΣ 54 ΑΜΠΕΛΟΥ ΧΩΡΑ 60 ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 31 ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 4 ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 37 ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΓΙΑΝΝΗ ΒΑΤΙΣΤΑ 70 ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

the it brunch it's all about eggs

the it brunch it's all about eggs the it brunch it's all about eggs Αβγό ποσέ με σαλάτα από σπανάκι και κρέμα γιαουρτιού Αβγό ποσέ με φακές, μπέικον και σάλτσα μουστάρδας Κρεπολέτα με ρόκα, φέτα και ντομάτα Κρεπολέτα με μανιτάρια, γαλοπούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΤΑΛΙΑ ΕΡΥΘΡΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

ΙΤΑΛΙΑ ΕΡΥΘΡΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΙΤΑΛΙΑ ΕΡΥΘΡΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ CELLIER ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Νίκος Λουκάκης Cellier Wine Manager CASA VINICOLA ZONIN Η ιστορία του οίκου Zonin ξεκινάει το 1821 στην πόλη Gambellara στην καρδιά της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3105 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 225 5 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 814/16068 Ταξινόμηση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου και ποικιλιών σταφιδοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

File Number: PDO-GR-A1617 Malvasia Χάνδακας-Candia. File Number: PGI-GR-A0861 Άβδηρα. File Number: PGI-GR-A0873 Άγιο Όρος

File Number: PDO-GR-A1617 Malvasia Χάνδακας-Candia. File Number: PGI-GR-A0861 Άβδηρα. File Number: PGI-GR-A0873 Άγιο Όρος Greece File Number: PGI-GR-A0981 Kως File Number: PDO-GR-A1607 Malvasia Πάρος File Number: PDO-GR-A1608 Malvasia Σητείας File Number: PDO-GR-A1617 Malvasia Χάνδακας-Candia File Number: PGI-GR-A0861 Άβδηρα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΥΣΙΓΝΩΜΙΑ ΙΤΑΛΙΑ. ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Wine Loft

ΓΕΥΣΙΓΝΩΜΙΑ ΙΤΑΛΙΑ. ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Wine Loft ΓΕΥΣΙΓΝΩΜΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Wine Loft ΙΤΑΛΙΑ Η Ιταλία μαζί με τη Γαλλία είναι οι δύο χώρες με τη μεγαλύτερη παραγωγή κρασιού. Είναι η τρίτη σε έκταση αμπελώνων πίσω απο την Ισπανία και τη Γαλλία.

Διαβάστε περισσότερα

G I F T C A T A L O G U E 2 0 1 3. ST. John Commandaria Vintage 1984-75cl 70.00. ST. John Commandaria Gift Box 75cl 9.60 C H R I S T M A S

G I F T C A T A L O G U E 2 0 1 3. ST. John Commandaria Vintage 1984-75cl 70.00. ST. John Commandaria Gift Box 75cl 9.60 C H R I S T M A S K E O C H R I S T M A S Η ΚΕΟ σας παρουσιάζει μια μοναδική σειρά ποτών για να δημιουργήσετε δώρα για φίλους και συνεργάτες. Εχουμε επιλέξει για σας, από μια μεγάλη γκάμα οίνων και οινοπνευματωδών, δικής

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

Antipasti ΟΡΕΚΤΙΚΑ ANTIPASTI DI MARE ΟΡΕΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ANTIPASTI DI TERRA ΟΡΕΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΗΣ

Antipasti ΟΡΕΚΤΙΚΑ ANTIPASTI DI MARE ΟΡΕΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ANTIPASTI DI TERRA ΟΡΕΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΗΣ Antipasti ΟΡΕΚΤΙΚΑ ANTIPASTI DI MARE ΟΡΕΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Carpaccio di pesce spada affumicato 8.00 Καρπάτσιο από καπνιστό ξιφία Carpaccio di tonno affumicato 8.00 Καρπάτσιο από καπνιστό τόνο Girello di

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Νοεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Νοεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Νοεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, 2015 Πληροφορίες: Δ/νση Στατιστικών Πρωτογενή Τομέα Τμήμα Στατιστικών Ζωικού και

Διαβάστε περισσότερα

11 Τιμή / 157.52 + φπα Σύνολο / 191.43

11 Τιμή / 157.52 + φπα Σύνολο / 191.43 11 Τιμή / 157.52 + φπα Σύνολο / 191.43 Κασπώ-πυθάρι 2 φ. Cava Λαντίδη ερυθρό 2 φ. Κτήμα Άλφα ερυθρό 1 κασετίνα σαλάμι μαύρου χοίρου Στρεμμένος 1 βάζο Δαρνάκων Γεύσεις σάλτσα ντομάτας με μανιτάρια 1 φ.

Διαβάστε περισσότερα

.επιτρέψτε μας να σας ξεναγήσουμε σε αυτόν

.επιτρέψτε μας να σας ξεναγήσουμε σε αυτόν Η λίστα κρασιών του Grand Resort είναι αποτέλεσμα μιας προσεγμένης και λεπτομερούς έρευνας του παγκόσμιου αμπελώνα. Έχει επιμεληθεί με βάση τις γνώσεις, την πείρα και το πάθος μας για το μαγικό ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Απόδραςη ςτον Εθνικό Δρυμό Βάλια Κάλντα και ςτα Βλαχοχϊρια τησ Πίνδου

Απόδραςη ςτον Εθνικό Δρυμό Βάλια Κάλντα και ςτα Βλαχοχϊρια τησ Πίνδου Απόδραςη ςτον Εθνικό Δρυμό Βάλια Κάλντα και ςτα Βλαχοχϊρια τησ Πίνδου Κείμενο - Φωτογραφίεσ: Θζμιδα Ναςοποφλου Ξεναγόσ Εθνικϊν Δρυμϊν & Υγροτόπων MSc Biological Diversity Ελάτε μαηί μασ να περπατιςουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΥΣΙΓΝΩΜΙΑ PINOT NOIR Παρασκευή 24 Απριλίου 2015. Επιμέλεια: Σταύρος Μουστάκας Οκταποδάς

ΓΕΥΣΙΓΝΩΜΙΑ PINOT NOIR Παρασκευή 24 Απριλίου 2015. Επιμέλεια: Σταύρος Μουστάκας Οκταποδάς ΓΕΥΣΙΓΝΩΜΙΑ PINOT NOIR Παρασκευή 24 Απριλίου 2015 Επιμέλεια: Σταύρος Μουστάκας Οκταποδάς PINOT NOIR Το Pinot Noir είναι μια ποικιλία με υψηλή οξύτητα, χαμηλές τανίνες και ασθενές χρώμα, λόγω της λεπτής

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Τ.Ε.Ι ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τ.Ε.Ι ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Πτυχιακή μελέτη με τίτλο: «Γεωργική εκμετάλλευση εξήντα στρεμμάτων εκ των οποίων δέκα αρδευόμενα στη νοτιοδυτική Μεσσηνία με κύρια καλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση 2 1 φιάλη Αθήρι/Semillon 2014 Κτήμα Χατζημιχάλη 1 φιάλη Ξινόμαυρο/Syrah 2009 Κτήμα Χατζημιχάλη

Σύνθεση 2 1 φιάλη Αθήρι/Semillon 2014 Κτήμα Χατζημιχάλη 1 φιάλη Ξινόμαυρο/Syrah 2009 Κτήμα Χατζημιχάλη ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΩΡΩΝ Ένα οδοιπορικό σε μονοπάτια εξαίρετων οίνων Σύνθεση 1 1 φιάλη Wine Garage Λευκός 2014 1 φιάλη Wine Garage Ερυθρος 2009 σε κουτί Wine Garage Σύνθεση 2 1 φιάλη Αθήρι/Semillon 2014 Κτήμα Χατζημιχάλη

Διαβάστε περισσότερα

Kcal Ποικιλία από διάφορα φρεσκοψηµένα ψωµάκια κριτσίνια και µικρό ορεκτικό (κατ άτοµο) 2,00

Kcal Ποικιλία από διάφορα φρεσκοψηµένα ψωµάκια κριτσίνια και µικρό ορεκτικό (κατ άτοµο) 2,00 ΠΡΩΤΑ ΠΙΑΤΑ Kcal Ποικιλία από διάφορα φρεσκοψηµένα ψωµάκια κριτσίνια και µικρό ορεκτικό (κατ άτοµο) 2,00 Γιαπράκια 295 9,00 (ντολµαδάκια παραδοσιακά) µε µοσχαρίσιο κιµά και φρέσκα µυρωδικά Φρέσκα µανιτάρια

Διαβάστε περισσότερα

M A S T E R wine list G R A N D R E S O R T L A G O N I S S I

M A S T E R wine list G R A N D R E S O R T L A G O N I S S I wine list M A S T E R G R A N D R E S O R T L A G O N I S S I Η λίστα κρασιών του Grand Resort Lagonissi, είναι αποτέλεσμα μιας προσεγμένης και λεπτομερούς έρευνας του παγκόσμιου αμπελώνα. Έχει επιμεληθεί

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. 31. Εφημεριδοθήκη δερματίνη με - 2 φιάλες G Λαντίδη Μοσχοφίλερο - 2 φιάλες G Λαντίδη Νεμέα Τιμή 65,20 + φπα Σύνολο 80,20

Κωδ. 31. Εφημεριδοθήκη δερματίνη με - 2 φιάλες G Λαντίδη Μοσχοφίλερο - 2 φιάλες G Λαντίδη Νεμέα Τιμή 65,20 + φπα Σύνολο 80,20 Κωδ. 11 Κασπό μεταλλικό σφυρήλατο με - 2 φιάλες Cava Λαντίδη ερυθρό - 2 φιάλες Οινότρια Γη Λαζαρίδη ερυθρό - 2 φιάλες Κτήμα Άλφα ερυθρό - 1 κασετίνα Αφρίνα Trikalinos κρύσταλλοι αλατιού - 1 φιάλη Aceto

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Τα ποτά μπορούν να συσκευαστούν σε εορταστικά κουτιά μίας, δύο ή και τριών φιαλών.

Τα ποτά μπορούν να συσκευαστούν σε εορταστικά κουτιά μίας, δύο ή και τριών φιαλών. CHRISTMASCATALOGUE2015 Η ΚΕΟ σας παρουσιάζει μια μοναδική σειρά ποτών για να δημιουργήσετε δώρα για φίλους και συνεργάτες. Έχουμε επιλέξει για σας, από μια μεγάλη γκάμα οίνων και οινοπνευματωδών, δικής

Διαβάστε περισσότερα

Στην υγειά σας! To καλό φαγητό συνοδεύεται πάντα µε το καλό κρασί.

Στην υγειά σας! To καλό φαγητό συνοδεύεται πάντα µε το καλό κρασί. To καλό φαγητό συνοδεύεται πάντα µε το καλό κρασί. Έτσι κ' εµείς πιστοί στην αρχή ότι το κρασί είναι φτιαγµένο για να συνοδεύει και να συνοδεύεται από φαγητό, συγκεντρώσαµε και ξεχωρίσαµε µικρούς και µεγάλους

Διαβάστε περισσότερα

Κρασί ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 16/11-31/12/ ακολουθήστε μας... επικοινωνήστε μαζί μας...

Κρασί ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 16/11-31/12/ ακολουθήστε μας... επικοινωνήστε μαζί μας... Κρασί ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 16/11-31/12/2016 ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. Σε όλα τα προϊόντα του καταλόγου διατίθενται επιλεγµένοι κωδικοί σε επιλεγµένα καταστήµατα και µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1995 15 Σεπτεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3534/96217 Ταξινόµηση οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου και ποικιλιών σταφιδοποιίας.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ο περιεχόμενο των συσκευασιών δύναται να αλλάξει με όποιο προϊον επιθυμείτε ώστε να καλύψει τις ανάγκες και τις επιθυμίες σας.

Τ ο περιεχόμενο των συσκευασιών δύναται να αλλάξει με όποιο προϊον επιθυμείτε ώστε να καλύψει τις ανάγκες και τις επιθυμίες σας. 2014 για εσάς που αναζητάτε την μεγαλύτερη ποικιλία, την καλύτερη επιλογή ποιοτικών κρασιών και σπάνιων οινοπνευματωδών από όλο τον κόσμο, την αξιόπιστη συμβουλή από ειδικούς αλλά και εύκολη πρόσβαση από

Διαβάστε περισσότερα

WHISPERS OF WINE WINE LIST

WHISPERS OF WINE WINE LIST Food & Wine > Wine List WHISPERS OF WINE WINE LIST Wine makes daily living easier, less hurried, with fewer tension and more tolerance. Benjamin Franklin 1706 1790 Το κρασί κάνει την καθηµερινή ζωή ευκολότερη,

Διαβάστε περισσότερα

MM 24 / Iσχύει από 19/11 έως 6/1/2015. www.makro.gr

MM 24 / Iσχύει από 19/11 έως 6/1/2015. www.makro.gr ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΡΑΣΙΟΥ MM 24 / Iσχύει από 19/11 έως 6/1/2015 www.makro.gr Special Edition ΚΡΑΣΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 Ειδικοί οινολόγοι του ομίλου METRO επέλεξαν ως κρασιά της χρονιάς για το 2014 τα κρασιά INSOLITO*

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευμα στον ολλανδικό τύπο, σχετικά με ελληνικά κρασιά

Δημοσίευμα στον ολλανδικό τύπο, σχετικά με ελληνικά κρασιά Δημοσίευμα στον ολλανδικό τύπο, σχετικά με ελληνικά κρασιά 03/12/2008 Έκδοση Γραφείο Ο.Ε.Υ. Χάγης Πηγή Rerswijn Magazine Κείμενο Ελληνικά διλήμματα Όποιος έχει πάει, το γνωρίζει. Όποιος μπορεί και δοκιμάζει

Διαβάστε περισσότερα

750 ml 650 . 10-12 C, . A 2004 ( : 11,5 % 100% 750 ml 6.500 . 12 C, .) : : 12 % 750 ml : 12 C, ... : 13,5%

750 ml 650 . 10-12 C,  . A 2004 (   : 11,5 % 100% 750 ml  6.500 . 12 C, .) : : 12 % 750 ml  : 12 C,  ...    : 13,5% Κατάλογος Κρασιών Λευκά Καστέλι (Ε. Καραµολέγκος) κρασί Σαντορίνης χρώµα: φωτεινό κίτρινο γεύση: φρουτώδης αλκοολικός βαθµός: 12,5 % ποικιλία: Αηδάνι, Αθήρι, Ασύρτικο Tο Καστέλι είναι γέννηµα των ποικιλιών

Διαβάστε περισσότερα

1945-2015: 70 χρόνια Κάβα Ανθίδης

1945-2015: 70 χρόνια Κάβα Ανθίδης Κατάλογος Δώρων Χειμώνας 2015-2016 1945-2015: 70 χρόνια Κάβα Ανθίδης Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία συνθέσεων δώρου με την εγγύηση ποιότητας και φροντίδας της «Κάβα Ανθίδης», που φέτος κλείνει τα 70 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα