ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 1935 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ Ο Δήμος Αλιάρτου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για την εκτέλεση του έργου «ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΛΙΑΡΤΟΥ», προϋπολογισμού ,00 συμπερι λαμβανομένων Αναθεωρήσεων και του Φ.Π.Α., σε ανοικτή δημοπρασία, σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» των άρθρων 111 παρ. 10 περ. α) και 123 του Ν. 3669/2008 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής από το ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΣΠΑ και από Εθνικούς Πόρους. Το έργο κατανέμεται στα εξής επιμέρους τμήματα: α) ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑ Α: ΒΑΡΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟ ΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΕΠΙΜΕΤΡΟΥΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ), με τμηματικό προϋπολογισμό ,00 ευρώ και β) ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΥ ΝΟΙΚΙΣΜΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ ΜΟΥΛΚΙΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΤΜΗΜΑ), με τμηματικό προϋπολογισμό ,00 ευρώ. Το έργο αφορά στις εργασίες που είναι απαραίτητες για την κατασκευή ολοκληρωμένου συστήματος συλλο γής ακαθάρτων του οικισμού Αλιάρτου και των συνοικι σμών Ευρυτάνων Μουλκίου Αλιάρτου. Τα λύματα του οικισμού αλλά και των συνοικισμών θα οδηγούνται στο αντλιοστάσιο προσαγωγής και από εκεί θα προσάγο νται για επεξεργασία στην υφιστάμενη Eγκατάσταση Eπεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) του Δήμου Αλιάρτου. Το έργο χωρίζεται στα ακόλουθα διακριτά τμήματα: Το δίκτυο αποχέτευσης του οικισμού (συμβατικό σύ στημα και σύστημα αναρρόφησης) θα περιλαμβάνει: Συμβατικό σύστημα: Κεντρικό συλλεκτήρα λυμάτων Α1, μήκους 3,55 km, από αγωγούς δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ και διατομών Φ200 έως Φ400. Παράπλευροι Συλλεκτήρες A2 A12 μήκους 1,25 km περίπου από αγωγούς δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ και διατομών Φ200. Εσωτερικό δίκτυο ακαθάρτων, συμπεριλαμβανο μένων των δευτερευόντων και τριτευόντων αγωγών λυμάτων, συνολικού μήκους 16,90 km από αγωγούς δο μημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ και δια τομών Φ200. (1) Φρεάτια επίσκεψης δικτύου 530 προκατασκευασμέ νων τεμαχίων από συνθετικά υλικά κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ προς τοποθέτηση υπό το κατάστρωμα της οδού. Αντλιοστάσιο ακαθάρτων (compact σύστημα). Καταθλιπτικός αγωγός ακαθάρτων μήκους 400 μ. περίπου από συμπαγείς σωλήνες HDPE 10atm 3ης γε νιάς, μήκους 400 m,. Σύστημα αναρρόφησης: Αγωγούς αναρρόφησης συνολικού μήκους 10,6 km, υλικού HDPE PN 10, 3ης γενιάς και διαμέτρων DN 90, 110, 125, 160, 200, 225. Φρεάτια αναρρόφησης με τις βαλβίδες και το λοιπό εξοπλισμό, 140 τεμαχίων περίπου. Καταθλιπτικό αγωγό λυμάτων, διαμέτρου Φ250, από συμπαγείς σωλήνες HDPE 10atm 3ης γενιάς, μήκους 1660 m, που οδηγεί μέσω του αντλιοστασίου προσαγωγής τα λύματα στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ). Επίσης, περιλαμβάνει την κατασκευή αντλιοστασίων, προμήθεια και τοποθέτηση η/μ εξοπλισμού αυτών, σύ στημα τηλεελέγχου τηλεχειρισμού των αντλιοστασίων. Αναλυτικότερα: Ένα αντλιοστάσιο προσαγωγής, το οποίο θα κατα σκευαστεί στα όρια του συνοικισμού Μούλκι (μαζί με το αναρροφητικό αντλιοστάσιο), και θα ανυψώνει τα λύματα του συνόλου του οικισμού μέσω καταθλιπτικού αγωγού στο φρεάτιο εισόδου της Ε.Ε.Λ. Ένα αναρροφητικό αντλιοστάσιο. Συμβατικό σύστημα: Ένα καταθλιπτικό αντλιοστάσιο ακαθάρτων (compact σύστημα) του συμβατικού δικτύου. Θα είναι προκατα σκευασμένο, έτοιμο για εγκατάσταση, υπόγειο, κλειστό και πλήρως στεγανό. Στο αντικείμενο του κατ αποκοπήν τμήματος του έρ γου περιλαμβάνεται: α) η εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης, της μελέτης Εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας, β) η κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού γ) η προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρο λογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού δ) η θέση σε αποδοτική λειτουργία και ε) η δοκιμαστική λειτουργία του έργου από τον ανά δοχο για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών

2 1936 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Επίσης στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνεται και κάθε εργασία ή προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, η οποία είναι αναγκαία για την ολοκληρωμένη κατασκευή και άρτια και αποδοτική λειτουργία του έργου, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στα τεύχη δημοπράτησης. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υπο βληθεί: α) Για το επιμετρούμενο τμήμα: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υπο βληθεί με το σύστημα των «επί μέρους ποσοστών έκ πτωσης» του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008. β) Για το κατ αποκοπή τμήμα: Θα εφαρμοστεί το σύστημα προσφοράς που πε ριλαμβάνει μελέτη και κατασκευή του άρθρου 8 του Ν. 3669/2008. Κάθε διαγωνιζόμενος, μπορεί να υποβάλει μόνον μία οικονομική προσφορά για κάθε τμήμα του έργου, από την οποία θα προκύπτει μόνο μία συνολική ανηγμένη προσφορά, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 14 της διακήρυξης. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πιο συμφέρουσα προσφορά. Πιο συμφέρουσα προσφορά θεωρείται η προσφορά που έχει τον χαμηλότερο συνο λικό προϋπολογισμό προσφοράς που είναι το άθροισμα των εξής τιμών: του προϋπολογισμού προσφοράς για το Τμήμα Α του έργου (επιμετρούμενο τμήμα) και της ανηγμένης προσφοράς Πα για το τμήμα Β του έργου (κατ αποκοπήν τμήμα). Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις δια τάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3669/2008, τους όρους της διακήρυξης και όλη την σχετική Νομοθεσία και εγκυ κλίους, που ισχύουν σήμερα. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 11η του μηνός Ιουνίου του έτους 2013 ημέρα Τρίτη στα γραφεία του Δήμου Αλιάρτου από αρμόδια επιτροπή. Ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών 10:00 π.μ. Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή μέχρι και την Τετάρτη, με την καταβολή του ποσού των 100,00 ευρώ, εκτός εάν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγω γή. Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πλη ροφορίες, διευκρινίσεις κ.λπ. για το διαγωνισμό, αυτές θα παρέχονται από την αρχή που διεξάγει το διαγω νισμό, το αργότερο έξι ημερολογιακές (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν μεμο νωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων που τηρεί ται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. [σύμφωνα με τις υπ αριθμ. Δ/17α/04/60/ΦΝ312/ (Εγκύκλιος 20) και Δ17/α/122/2Π.Ε./ΦΝ 312/ (Εγκύκλιος 10)]: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΜΕΤΡΟΥΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΛΑ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΚΟΣΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ , , ,35 ΚΟΣΤΟΣ Η Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ , , , ,27 Κατηγορία Δαπάνη με ΓΕ & ΟΕ και ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ( ) ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ Καλούμενες τάξεις ΜΕ ΕΔΡΑ ή ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΗΛΩΜΕΝΟ ΝΟΜΟ Κ Ξ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ,35 4η 5η 4η 5η 3η ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ,27 3η 4η 5η 3η 4η 5η Οι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες επιχει ρήσεων, που γίνονται δεκτές στον διαγωνισμό, πρέπει να συμπράξουν με κατάλληλα μελετητικά γραφεία. Για τη σύμπραξη αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα από τα πιο κάτω σχήματα: α) Ελληνικά Μελετητικά γραφεία (ή κοινοπραξίες με λετητικών γραφείων) με πτυχίο Γ και άνω τάξης στην κατηγορία 13 «ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (3 μονά δες), Γ και άνω τάξης για την κατηγορία 09 «ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ» (3 μονάδες). β) Αλλοδαπά μελετητικά γραφεία (χωρών μελών της Ε.Ε. κ.λπ.), με έδρα εντός της Ε.Ε. που διαθέτουν μελετη τικό δυναμικό, θα πρέπει να προσκομιστούν βεβαιώσεις ότι το μελετητικό αυτό δυναμικό είναι εγγεγραμμένο στα αντίστοιχα Μητρώα του κράτους μέλους (αν υπάρ χουν τέτοια) και σε κάθε περίπτωση ότι διαθέτει ισο δύναμη εμπειρία. Διευκρινίζεται ότι για την αντιστοιχία αυτή ότι: Μία (1) μονάδα αντιστοιχεί σε εμπειρία τουλάχιστον τετραετίας Δύο (2) μονάδες αντιστοιχούν σε εμπειρία τουλάχι στον οκταετίας Τρεις (3) μονάδες αντιστοιχούν σε εμπειρία τουλά χιστον δωδεκαετίας γ) Εάν ο αλλοδαπός Τεχνικός Οίκος (εργολήπτης) διαθέτει δικό του γραφείο μελετών, τότε επίσης θα πρέπει αυτό να συγκεντρώνει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται πιο πάνω ή να συμπράξει αναλόγως με τα απαιτούμενα γραφεία μελετών για την συμπλήρωση των προσόντων αυτών. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες, (περιλαμβανομένης και της 3μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας των έργων από τον ανάδοχο) και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε ,00 (2% επί του προϋπολογισμού της υπηρε

3 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 1937 σίας, χωρίς αναθεώρηση και χωρίς Φ.Π.Α.), πρέπει να βεβαιώνεται με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας ή γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύ ος μικρότερο των δεκατεσσάρων (14) μηνών από την ημερομηνία δημοπράτησης. Αλίαρτος, 16 Απριλίου 2013 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμ Ο Δήμος Χανίων, με διεύθυνση Κυδωνίας 29 Χανιά Κρήτης, Τ.Κ , τηλ , fax , προκηρύσσει ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και με σφραγισμέ νες προσφορές για την προμήθεια «Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων και Σχολείων με Τμήματα Ένταξης του Δήμου Χανίων», σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται από τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (υπ αριθμ /1993 υπουργική απόφαση) και το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α /2007) «Προ σαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ». Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι τετρακόσια δέκα οχτώ χιλιάδων εξακόσια είκοσι ευρώ και πενήντα λεπτά ( ,50 ) μη συμπεριλαμβανομέ νου Φ.Π.Α. ( ,22 με Φ.Π.Α.). Ο κάθε ενδιαφερόμε νος προμηθευτής μπορεί να υποβάλλει προσφορά για ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω πακέτα, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε πακέτου, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α της παρούσας διακήρυξης. Η απόρριψη ενός ή περισ σοτέρων ειδών ενός πακέτου επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του πακέτου. Τα πακέτα ειδών είναι τα εξής: ΠΑΚΕΤΟ Α: Υπολογιστές Μηχανές Γραφείου / Συ σκευές Ήχου και Εικόνας, με προϋπολογισμό ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.). ΠΑΚΕΤΟ Γ: Έπιπλα, με προϋπολογισμό ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.). ΠΑΚΕΤΟ Δ: Εξοπλισμός Φυσιοθεραπείας, με προϋπο λογισμό ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.). ΠΑΚΕΤΟ Ε: Εξοπλισμός Γυμναστικής, Αθλοπαιδιών και Ψυχοκινητικής Αγωγής, με προϋπολογισμό ,50 (χωρίς Φ.Π.Α.). ΠΑΚΕΤΟ ΣΤ: Εξοπλισμός Εργαστηρίων Αυτόνομης Διαβίωσης και Τουριστικών Επαγγελμάτων, με προϋ πολογισμό 5.210,00 (χωρίς Φ.Π.Α.). ΠΑΚΕΤΟ Ζ: Ειδικός Εξοπλισμός για παιδιά με Κινητι κά Προβλήματα, με προϋπολογισμό ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.). ΠΑΚΕΤΟ Η: Ειδικός Εξοπλισμός για παιδιά με Προ βλήματα Όρασης, με προϋπολογισμό ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.). ΠΑΚΕΤΟ Θ: Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς, με προϋπο λογισμό 4.263,00 (χωρίς Φ.Π.Α.). ΠΑΚΕΤΟ Ι: Παραϊατρικός Εξοπλισμός, με προϋπολογι σμό 2.740,00 (χωρίς Φ.Π.Α.). (2) ΠΑΚΕΤΟ ΙΑ: Διάφορα Ετερόκλητα Είδη, με προϋπολο γισμό 3.828,00 (χωρίς Φ.Π.Α.). ΠΑΚΕΤΟ ΙΒ: Εκπαιδευτικό Παιδαγωγικό Υλικό, με προ ϋπολογισμό ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.). Η αναλυτική διακήρυξη μαζί με τα συνημμένα πα ραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής, διατίθεται από την Αναθέτουσα Αρχή σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων, www. chania.gr, χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Προγραμματι σμού, Ποιότητας και Οργάνωσης (τηλ , , fax: ), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα πρέπει να σταλούν ή να κατατεθούν στο Δήμο μέχρι τη Δευτέρα, και ώρα 10:00 π.μ. Η διεύθυνση στην οποία θα κατατεθούν οι προσφορές είναι: Δήμος Χα νίων, οδός Κυδωνίας 29, Τ.Κ Χανιά Κρήτης. Όλες οι προσφορές θα είναι συντεταγμένες στην ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα αποκλείονται. Ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή ορίζεται η Δευτέρα, και ώρα 10:00 π.μ. για τον έλεγχο δικαιολογητικών. Κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών μπο ρούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγω νιζομένων. Η ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομι κών προσφορών θα οριστεί από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύ ηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της αθροιστικά προϋπολογισθείσης δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.) για το σύνολο των πακέτων που συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος και τις ποσότητες που θα προσφερθούν. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμη θευτές για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Τα μείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Τα έξοδα δημοσίευσης αρχικής ή τυχόν επαναληπτι κής βαρύνουν τον ανάδοχο. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χανίων. Η διακήρυξη εστάλη στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την με αριθμό ανα φοράς Χανιά, 16 Απριλίου 2013 Η Αντιδήμαρχος ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Αριθμ Από το Δήμο Νάουσας ανακοινώνεται ότι σύμφω να με την υπ αριθμ. 142/2013 απόφαση του Δημοτι κού Συμβουλίου Νάουσας, μετατίθεται η ημερομηνία διεξαγωγής του δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για (3)

4 1938 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ ΣΗ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 3 5 ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΤΟΡ ΝΤΟΠΟΛΗ, ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ, ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ» που είχε προγραμματιστεί να διενεργηθεί την 18η , ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 (όπως είχε δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE/S S39, , EL), στην Εφημερίδα της Κυ βερνήσεως (τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αρ. 90/ ), στην εφημερίδα ΚΕΡΔΟΣ (αρ. φύλλου 8263/ και στη σελίδα 53), στην εφημερίδα ΓΕΝΙ ΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ (αρ. φύλλου 10731/ σελ. 12), στην εφημερίδα ΛΑΟΣ (αρ. φύλλου 10669/ σελ. 8), στην εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ (αρ. φύλλου 8458/ σελ. 11), στην εφημερίδα ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ (αρ. φύλλου 663/ σελ. 15) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάουσας Νέα ημερομηνία λήξης υποβολής φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με το άρθρο 12.1 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλό γου Α Φάση: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ορίζεται η 14η , ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μμ, τοπική ώρα Ελλάδος [GMT+2]. Η εν λόγω μετάθεση της ημερομηνίας υποβολής φα κέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ως άνω διαγωνι σμού κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να ετοιμαστούν κατάλληλα οι απαιτούμενοι φάκελοι εκδήλωσης ενδια φέροντος των ενδιαφερόμενων. Η παραλαβή της αναλυτικής Προκήρυξης Ανταγω νιστικού Διαλόγου Α Φάση: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του διαγωνισμού θα γίνεται μέχρι και δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν από την λήξη της νέας προθεσμίας, φακέλων εκδήλωσης εν διαφέροντος, ήτοι έως και 26 Απριλίου και ώρα 14:30, από τα γραφεία του Δήμου Νάουσας, (Υπεύθυνη για την διάθεση του τεύχους: Μαρία Κάρτα), Διεύθυνση: Δημαρχίας 30, Νάουσα Νομού Ημαθίας, Τ.Κ , τηλ Αντίτιμο: δωρεάν. Για την παραλαβή της προκήρυξης προσκομίζεται απλή εξουσιοδότηση με τα πλήρη στοιχεία του παραλήπτη και του ενδιαφερομένου. Η παρούσα ανακοίνωση μετάθεσης της ημερομηνίας υποβολής φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, απε στάλη: α) στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 16η β) στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Ελληνικής Κυβερνήσεως: την γ) στον Ελληνικό Τύπο: την 16η Νάουσα, 16 Απριλίου 2013 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ / Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενό τητας Αρκαδίας προκηρύσσει «ανοικτό διαγωνισμό» για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ (4) ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ ΠΑΡΘΕΝΙ»,προϋπολογισμού μελέτης εκατό χιλιάδων ευρω ( ). Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ βατικά τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, συγγραφή υποχρεώσεων, τιμολόγιο, κ.λπ.) από τα Γραφεία της Δι εύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας στην Τρίπολη, οδός Ναυπλίου 50, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και την , ημέρα Πέμπτη και έως ώρα 14:30 μμ. Πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο , AX: Αρμόδιος υπάλληλος: Κυρίμη Ελένη. 3. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις ημέρα Τρί τη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας στην Τρίπολη, οδός Ναυπλίου 50. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι της προσφο ράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης (σε ακέραιες μονά δες) κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας με έλεγχο ομα λότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, και σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/ Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί μεμονωμένες Ερ γοληπτικές Επιχειρήσεις: Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμεονωμένοι ή σα κοινο πραξία, εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.ΕΠ. του ΥΠΕΧΩΔΕ αφ όσον ανήκουν σε μια εκ των τάξεων Α1 Α2 1η στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμε νο και σε τάξη και σε κατηγορία αντίστοιχη με μια εκ των τάξεων Α1 Α2 1η του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋπο θέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του Ν /1984 όπως ισχύει σήμερα (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.622,60 και ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερολογιακών ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και πρέπει να απευθύνεται στην Περιφέρει Πελοπον νήσου Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αρκαδίας. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εξι (6) μήνες. 6. Το έργο χρημαοτοδοτείται από πιστώσεις του ΚΑΠ 2011 της Π.Ε. Αρκαδίας. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την αρμόδια Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Πελο ποννήσου. Τρίπολη, 15 Απριλίου 2013 Ο Περιφερειάρχης ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», με την υπ αριθμ. 3/ θέμα 15ο απόφαση Δ.Σ., προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη εργολάβου υπηρεσιών εστίασης (Τραπεζοκόμων) CPV( ), προϋπολο (5)

5 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 1939 γισμού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 21 Μαΐου έτους 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00η πρωινή (20 Μαΐου έτους 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. λήξη προθεσμίας κατάθεσης προσφορών) ενώπιον της κατά νόμο επιτρο πής στα γραφεία του Θεραπευτηρίου και σύμφωνα με το Π.Δ. 118/2007 «Περί Προμηθειών Δημοσίου Τομέα». Όροι και πληροφορίες δίδονται στο γραφείο προμη θειών του νέου κτιριακού συγκροτήματος του Θερα πευτηρίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα και από τον αρμόδιο υπάλληλο Τυχάλα Αλέξανδρο. Τα τεύχη θα είναι αναρτημένα στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Θεραπευτηρίου (agios panteleimonas.gr) και στο site της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Η Διοικητής ΣΥΛΒΑΝΑ ΚΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθμ. 1842/265/ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥ ΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗ 2013», με προϋπολογισμό (πλέον Φ.Π.Α.). Το έργο υπάγεται στην κατηγορία Υδραυλικά, με προϋπο λογισμό ,12 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ βατικά τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, συγγραφή υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας, οδός Σπάρτης 46, μέχρι και την Πέμπτη με την κατα βολή του ποσού των 15,00 πλέον Φ.Π.Α. Πληροφορίες στο τηλέφωνο , AX επικοι νωνίας , αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω νία: Βασιλόπουλος Παν. 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 6 του N. 3669/ Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί δι αγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, Εγ γεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσε ων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην τάξη Α2, 1η και 2η με έδρα το Νομό, για έργα κατηγορίας Υδραυλικά, είτε στην τάξη Α2, 1η, και 2η με έδρα το Νομό για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά, β) κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εφόσον ανήκουν στην τάξη Α1 για έργα κατηγορίας Υδραυλικά ή Ηλεκτρομηχανολογικά, γ) αλ λοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.582,64 και ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες. (6) 6. Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους. Προ καταβολή δε θα χορηγηθεί. 7. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου δώδεκα (12) μήνες. 8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ. Καλαμάτα, 16 Απριλίου 2013 Ο Πρόεδρος ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Αριθμ. Λ2/οικ Το Γενικό Νοσοκομείο Γιαννιτσών, ανακοινώνει μετά την υπ αριθμ. 9η/ θέμα 3ο (ΑΔΑ: ΒΕΑΣ4690ΒΛ ΥΓΣ) απόφασή του, τη ματαίωση του ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους «Αντιδρα στήρια εργαστηρίων» (αριθμ. διακ. 05/2013) από το ΠΠΥΥ 2011 για τις ανάγκες των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Γιαννιτσών και Έδεσσας. Γιαννιτσά, 16 Απριλίου 2013 Ο Διοικητής ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Αριθμ. διακ. 43 Ο Δήμος Δέλτα διακηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό διαγωνισμό χωρίς τροποποίηση των όρων και των τε χνικών προδιαγραφών της υπ αριθμ. 43/2012 διακήρυξης για την «προμήθεια οχημάτων» σύμφωνα με την υπ αριθμ. 45/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με υποβολή σφραγισμένων προσφορών για την προμήθεια των ειδών των ομάδων Β : ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 19Τ ΜΒ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ και Δ : ΦΟΡ ΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4Χ4 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ του εν δεικτικού προϋπολογισμού για τις ανάγκες του Δήμου Δέλτα. Σύνολο προϋπολογισμού ομάδων: με το Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την ημέ ρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Δέλτα στην Πλατεία Δημο κρατίας, Σίνδος Θεσσαλονίκης, Τ.Κ , ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό εκ μέρους των διαγωνιζόμενων ορίζεται σε πέντε επί τοις εκατό (5%) επί του προϋπολογισμού , ήτοι για το σύ νολο των δύο ομάδων σε 9.300,00. Όταν η προσφορά αφορά ομάδα των προς προμήθεια ειδών, γίνεται δεκτή και στην περίπτωση που η εγγύηση καλύπτει το προανα φερθέν ποσοστό 5% όχι επί του συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας, αλλά επί του μέρους του που αντιστοιχεί στο μέρος των προς προμήθεια ειδών που προσφέρονται. Σε αυτή τη περίπτωση όμως, η κατακύρωση περιορίζεται για το μέρος των προς προ μήθεια ειδών που καλύπτεται από την εγγύηση. (7) (8)

6 1940 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Δέλτα, Πλατεία Δη μοκρατίας, Σίνδος Θεσσαλονίκης, Τ.Κ , στο τηλέ φωνο ή 840 (εσωτ.215), dimosdelta.gr, Γραφείο Προμηθειών (Κιοσέογλου Ευδοκία). Τα τεύχη δημοπράτησης θα διατίθενται και ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Δήμου Δέλτα: Σίνδος, 16 Απριλίου 2013 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΛΩΣΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. διακ. 2262/2013 Αναθέτουσα Αρχή: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λόφος Πα νεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη Τ.Κ , τηλ: , 36145, 36142, fax: Τίτλος προμήθειας: Προμήθεια επιστημονικών οργά νων για τις ακαδημαϊκές μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο και Σάμο, στα πλαίσια του «Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου ». Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση: Ανοικτός δια γωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, ανά Υποομάδα Ειδών. Υπηρεσία και διεύθυνση από την οποία μπορούν να ζητηθούν οι συγγραφές υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη της διακήρυξης: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κεντρική Διεύ θυνση Οικονομικών Υποθέσεων, Τμήμα Περιουσίας και Προμηθειών, Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη Τ.Κ Τηλ , 36145, 36142, fax: , e mails: gr, Ηλεκτρονική διάθεση διακήρυξης στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Υπηρεσία και διεύθυνση από την οποία μπορούν να ζητηθούν πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις επί των τε χνικών προδιαγραφών της διακήρυξης: Πανεπιστήμιο Αι γαίου, Εργαστήριο Πληροφορικής Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Μπίνειο Κτίριο, Μυτιλήνη Τ.Κ , Θεοφανώ Μουχτή, στο τηλ και στο e mail: Εξοπλισμός υπό προμήθεια: Ομάδα Α: Εκπαιδευτικά Συ στήματα Υποομάδα Α1: Σύστημα Προσομοιωτής Οδήγησης Ομάδα Β: Επιστημονικά Όργανα Εργαστηρίου Υποομάδα Β1: Φασματόμετρο οπτικής ίνας/τηλεσκοπίου Υποομά δα Β2: Υποστηρικτικός εξοπλισμός επεξεργασίας λυμά των Ομάδα Γ: Επιστημονικά Όργανα Πεδίου Υποομάδα Γ1: Όργανα μέτρησης χημικών χαρακτηριστικών λυμάτων Υποομάδα Γ2: Εξοπλισμός Επιστημονικών Οργάνων Βιο γεωγραφίας Υποομάδα Γ3: Φορητό Φασματοφωτόμετρο. Κωδικοί CPV: Ομάδα Α: Υποομάδα Α1: Ομάδα Β: , Υποομάδα Β1: , , , Υπο ομάδα Β2: , , Ομάδα Γ: , , , Υποομάδα Γ1: , , , Υποομάδα Γ2: , , , Υπο ομάδα Γ3: , , , Προϋπολογισμός προμήθειας: Εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδες εκατόν τριάντα έξι ευρώ ( ,00 ), συμπε ριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α. (9) Χρόνος παράδοσης: Έως 60 ημέρες εκτός του είδους Γ2.1 για το οποίο είναι έως 120 ημέρες. Τόπος παράδοσης: Οι εγκαταστάσεις των Ακαδημα ϊκών Μονάδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα νησιά Λέσβο και Χίο. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: Η 3η , ημέρα Δευτέρα, με ώρα λήξης αυτής την 15:00 της αυτής ημερομηνίας, στο γραφείο Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διεύθυνση που θα σταλούν οι προσφορές: Πανεπι στήμιο Αιγαίου, Κεντρική Διεύθυνση Οικονομικών Υπο θέσεων, Τμήμα Περιουσίας και Προμηθειών, Κτίριο Δι οίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη Τ.Κ , με την ένδειξη «Υπόψη Επιτροπής Διενέργειας Ανοικτού Διαγωνισμού για την Προμήθεια επιστημονικών οργά νων για τις ακαδημαϊκές μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο και Σάμο». Γλώσσα που θα συνταχθούν οι προσφορές: H ελληνική. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προ σφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί τη 4η , ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. της αυτής ημερομηνίας, στα γραφεία του Τμήματος Περιουσίας και Προμηθειών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη Τ.Κ Δικαιούμενοι συμμετοχής: Έλληνες και αλλοδαποί (φυ σικά και νομικά πρόσωπα), Συνεταιρισμοί και Ενώσεις / Κοινοπραξίες, οι προβλεπόμενοι από το Π.Δ. 60/2007, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην χώρα καταγωγής τους. Ειδικοί όροι συμμετοχής υποψηφίων: Υπάρχουν. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό: Κάθε συμμετέ χων στον διαγωνισμό οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή συμμετοχής (άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007) για ποσό που να αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί του προ ϋπολογισμού (περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) που αντι στοιχεί στην Υποομάδα ή Υποομάδες Ειδών, την προμή θεια των οποίων δηλώνει ότι προτίθεται να αναλάβει με την προσφορά του. Για κάθε Υποομάδα Ειδών, για την οποία υποβάλλει ο συμμετέχων προσφορά, πρέπει να κατατεθεί ξεχωριστή εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Χρονικό διάστημα για το οποίο δεσμεύεται ο προ σφέρων με την προσφορά του: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για τουλάχιστον έξι μήνες (6) από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλ λακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. Βασικοί όροι για την χρηματοδότηση και την πληρω μή: Το κόστος θα καλυφθεί με συγχρηματοδότηση από κοινοτικούς πόρους (ΕΤΠΑ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15%, μέσω του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και συγκεκρι μένα τη Σ.Α.Ε. με κωδικό 2011ΣΕ Η πληρωμή θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Η 17η Έξοδα δημοσίευσης: βαρύνουν τον ανάδοχο. Μυτιλήνη, 17 Απριλίου 2013 Ο Πρύτανης ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ

7 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 1941 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Αριθμ (10) Ο Δήμος Κορυδαλλού προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτι κό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτε ρο ποσοστό έκπτωσης στην Μ.Λ.Τ. για την προμήθεια «Υγρών καυσίμων και λιπαντικών, έτους 2013». Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με: Α) Την υπ αριθμ /1993 απόφαση ΥΠ.ΕΣ. «περί Ενιαί ου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 185/Β / ). Β) Του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». Γ) Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». Δ) Του Π.Δ.60/2007. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης της προμήθειας είναι ενδεικτικά ,20 ευρώ συν ,26 ευρώ για Φ.Π.Α. σύνολο ,00 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα ενώ πιον της αρμόδιας Επιτροπής διεξαγωγής την ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 έως 10:00 π.μ. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί με την προϋπόθεση προσκόμισης όλων κατά τον νόμο δικαιολογητικά όπως αναλυτικά αναφέρονται στην διακήρυξη. α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά. β) Συνεταιρισμοί. γ) Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προ σφορά. Η δαπάνη δημοσίευσης θα βαρύνει τον προμηθευτή σύμφωνα και το Ν. 3801/2009. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι ,00 ευρώ και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής ανεγνωρισμένης Τράπεζας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της μελέτης και της διακήρυξης στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, αρμόδια Καμπίτση Φωτεινή, τηλ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αριθμ. διακύρηξης Ε.Ε 2013/S Κορυδαλλός, 17 Απριλίου 2013 Ο Αντιδήμαρχος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΑΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. H Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥ ΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟ ΖΑΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΑΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΜΕ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ) ΤΗΣ Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» με προϋπολογισμό ,00 ευρώ. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασι ών: Κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προϋπολογισμό ,31 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ βατικά τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, συγγραφή υπο χρεώσεων κ.λπ.) από τα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (έδρα) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο (11) Διοικητήριο περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, μέχρι τις με την καταβολή των εξόδων παραγωγής των τευχών, που ανέρχονται σε 10,00 ευρώ. Η κατάθεση του ποσού θα γί νεται στην Τράπεζα Πειραιώς, αριθμός λογαριασμού GR , και η παραλαβή των τευχών θα γίνεται με την προσκόμιση του αποδεικτικού κατάθε σης του ποσού. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, υπόδειγμα τύπου Β. Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης της δημοπρασίας θα ανέλθουν το πολύ στο ποσό των 1.500,00 ευρώ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο , AX επικοι νωνίας , αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω νία Βαλασία Κυριαζίδου. 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις ημέρα Τρί τη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν. 3669/ Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγω νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι Α2 τάξη και άνω στην κατηγορία ΟΔΟ ΠΟΙΙΑ με τους περιορισμούς των κατωτάτων ορίων, β) οι αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρό μοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4061,67 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον μέχρι Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Τ.Ε.Ο. Α.Ε. μετά την υπ αριθμ. Δ3β/265/4 ΚΖ/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο μών, Μεταφορών και Δικτύων και υπόκειται στις κρατή σεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ( Έδρα) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Κοζάνη, 12 Απριλίου 2013 Ο Περιφερειάρχης ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΔΑΚΗΣ (12) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αριθμ. διακ. 20/2013 Το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας διενεργεί δημόσιο διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια ΚΑΥΣΙ ΜΩΝ CPV Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι ,79, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., (ανα λυτικά: για τη Νοσοκομειακή Μονάδα Καλαμάτας, των Κ.Υ. αρμοδιότητάς της, ΤΕΕ, Π. Ψυχαργώς, ΚΕΦΙΑΠ Καλαμάτας, ΚΕΦΙΑΠ Φιλιατρών ,79 και για τη Νοσοκομειακή Μονάδα Κ.Υ. Κυπαρισσίας και των Κ.Υ. αρμοδιότητάς της ,00 ). Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι , ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. η ημερομηνία διεξαγωγής του δια γωνισμού είναι ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν. Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι 5% επί της προϋπολο γισθείσας δαπάνης. Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. Η

8 1942 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ παράδοση θα γίνει στις αποθήκες του Νοσοκομείου Κα λαμάτας. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προ σφορά είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση είναι από τον τακτικό προϋπολογισμό του Νοσοκομείου Καλαμάτας. Η πληρωμή θα γίνει σε εξήντα (60) ημέρες. Η διακήρυξη εστάλη στην Ε.Ε.Ε.Κ. την Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακή ρυξη δίδονται στο τηλ: , fax: , αρμόδιοι υπάλληλοι: Αθανασία Αγγελή και Χρυσούλα Θεοφιλοπούλου στο Τμήμα Προμηθειών, διεύθυνση: Αντικάλαμος Μεσσηνίας, Τ.Κ Καλαμάτα. Καλαμάτα, 16 Απριλίου 2013 Ο Διοικητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΖΟΣ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ (13) 1. Ο Δήμος Λέρου διενεργεί ανοικτή δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΡΙΑΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ (A ΦΑΣΗ)», με προ ϋπολογισμό (με Φ.Π.Α.). 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβα τικά τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, συγγραφή υποχρε ώσεων, κ.λπ.), καθώς και το έντυπο οικονομικής προσφοράς από την έδρα της Υπηρεσίας: Δήμος Λέρου, Πλάτανος, Τ.Κ Λέρος. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωρο ταξίας και Δημοσίων Έργων, υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: , AX επικοι νωνίας: , αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω νία: Παντερμαράκη Μαρία. 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις , ημέρα Τρί τη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφο ρών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/1985 (άρθρο 6 του Ν. 3669/2008). Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις , τότε θα διεξαχθεί στις , ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου Λέρου. 4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις: α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 έως 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ. β) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη νικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν * * δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 του Ν. 3669/ Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα τάθεση εγγυητικής επιστολής ποσού 1.159,81 ευρώ με ισχύ τουλάχιστον ως Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ. Οι πληρωμές για το 2013 θα φτάνουν τις Το υπόλοιπο απαι τούμενο ποσό θα συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους του Δήμου Λέρου. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο. 7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο ή την Οικονομική Επιτροπή Λέ ρου. Λέρος, 12 Απριλίου 2013 ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Αριθμ (14) Ο Δήμος Λευκάδας διακηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων (βενζίνη αμόλυ βδη, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης) και ελαι ολιπαντικών του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2013, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης: α) για τα καύσιμα, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτω σης στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή πώλησης του είδους και β) για τα ελαιολιπαντικά, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχε ται στο ποσό των ,63 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 23% και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του προϋπολο γισμού του Δήμου Λευκάδας έτους Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών), στο Δη μοτικό Κατάστημα, οδός Α. Τζεβελέκη και Υπ. Κατωπόδη, Τ.Κ Λευκάδα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την εμπορία και διάθεση καυσίμων, αφού καταθέσουν στην επιτροπή τα απαραίτητα βάση της διακήρυξης δικαι ολογητικά. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. που αφορά το σύνολο των δημοτικών ενοτήτων ή ίση με το 5% των επιμέρους προϋπολογισμών που αφορούν την κάθε δη μοτική ενότητα, όπως ορίζονται στην μελέτη του Δήμου. Αντίγραφο της διακήρυξης και περισσότερες πληρο φορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσι μες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λευκάδας, οδός Α. Τζεβελέκη και Υπ. Κατωπόδη, Τ.Κ Λευκάδα τηλ , , αρ μόδιοι υπάλληλοι: Α. Αθανίτης, Κ. Γεωργάκη. Λευκάδα, 17 Απριλίου 2013 ΚΩΣΤΑΣ Α. ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΑΔΑ: ΒΕΔΔΟΡΙΞ-ΘΥ2. (Ανοικτή Διαδικασία) ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1744

ΑΔΑ: ΒΕΔΔΟΡΙΞ-ΘΥ2. (Ανοικτή Διαδικασία) ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1744 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 11-3-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1744 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ταχ. Δ/νση:.Ελ. Βενιζέλου 4.. ΕΡΓΟ: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αιγίνιο: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2013/S 007-007554. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα

GR-Αιγίνιο: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2013/S 007-007554. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:7554-2013:text:el:html GR-Αιγίνιο: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2013/S 007-007554 Προκήρυξη σύμβασης Έργα Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και οδών 2009/S 30-043772 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα

GR-Αθήνα: Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και οδών 2009/S 30-043772 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα 1/5 GR-Αθήνα: Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και οδών 2009/S 30-043772 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov.

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10) Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Αρ. Πρωτ:3385 Aθήνα, 22.07.2014

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Αρ. Πρωτ:3385 Aθήνα, 22.07.2014 ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ 6 1, Α Θ Η Ν Α - T. K. 1 0 5 5 1-3 ος ό ρ ο φ ο ς, γ ρ α φ ε ί ο 7 Τ Η Λ : 2 1 0. 3 2 1 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ9) ΤΜΗΜΑ γ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 15 Ταχ. Κώδικας: 176 76-Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δικαιούχος/Φορέας Πρότασης) Ταχ. Διεύθυνση : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΑΡ ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ ΚΟΜΒΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΤΚ 74100 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μυτιλήνη, 16 Οκτωβρίου 2012 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 5389 Πληροφορίες: Κάιτατζης Γεώργιος Τσαμπαρλή Φερενίκη Ταχ. Δ/νση: Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Με αφορμή περιπτώσεις αποκλεισμού διαγωνιζόμενων επειδή συμμετείχαν σε

Διαβάστε περισσότερα

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κρουσίων, Γαλλικού, Πικρολίμνης, Χέρσου, Δοϊράνης, Μουριών, Δροσάτου του Δ. Κιλκίς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Π.Δ. 28/80) Η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση, καθαρισμός, έλεγχος λειτουργίας σιντριβανιών

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ " ΑΠ17740 Αρ. Μελέτης: 07/2014 Δ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:78771-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά έργα 2013/S 045-072171. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα

GR-Αθήνα: Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά έργα 2013/S 045-072171. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα 1/8 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:72171-2013:text:el:html GR-Αθήνα: Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά έργα 2013/S 045-072171 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.06.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 03.08.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.07.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Irakleio Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΝΜΣ ΕΒΡΥ ΔΗΜΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΥΠΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓ: "ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ " Αρ. Μελέτης: 50/2013 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΧΕΙΡΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ " ΓΕΝΙΚΙ ΡΙ Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Κυδωνίας 29, Χάνια Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213-41700, Φαξ 28210-93300 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Υποέργο Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολική αξία 313.005,17 ευρώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Υποέργο Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολική αξία 313.005,17 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κέρκυρα, 01/04/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Πρωτ. οικ. 31755/13339 Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά 29/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 30106 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά 29/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 30106 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά 29/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 30106 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Οικονομική ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Κομνηνών 58 T.K. : 55132 Πληροφορίες : Μ. Αναστασιάδου Τηλέφωνο : 2313-314007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 2 παρ. 2 Βεβαίωση από την Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων (Α.Ε.Π.Ε.) Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.:οικ.189519(1780) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΔΑ: 78ΒΩΟΞ5Ψ-ΚΟ5 ΑΔΑΜ: 15PROC002876533 Αρ. πρωτ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 8 Ιανουαρίου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7562 (229) Ταχ. Δ/νση : Βασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 113-04/19-02-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 10/09/2015 Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 10/09/2015 Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 18948/13-8-15 ΠΛΗΡ: Δ. ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: loukidou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα: 16/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Τσουκαλά Ουρανία Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28210 93300 www. chania.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τμήμα: Οικονομικό Γραφείο: Προμηθειών Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. 2/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Ημερομηνία : 23-01-2015 Αρ. Πρωτοκ: Φ/Λ/17/964

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 29 / 04/ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 21864/43 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 29 / 04/ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 21864/43 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 29 / 04/ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 21864/43 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, δημοσιεύονται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ταχ. Δ/νση : ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 51 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Τ. Κ. : 17562 Π. ΦΑΛΗΡΟ 13/3/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ : 7356 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 50.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της του Δήμου Χαλκιδεων, χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 103661 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/ 2013 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/ 2013 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία» Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 2, Αθήνα Ταχ. Κώδικας: 05 53 Τηλέφωνο: 20.32.3.50 Fax 20-32.3.850 Ηλ/νική Διεύθυνση: www.mdmgreece.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002791772 2015-05-21

15PROC002791772 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αρ. Γαλανάκης τηλ.: 213-20.86.333, φαξ: 213-20.86.757/670 e-mail: prom3@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1939 Πληροφορίες: Σταυρούλα Μαγουλιανού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1069 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 135 17 Απριλίου 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538

Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538 Κότσικα 4, 104-34 Αθήνα Τηλ: 210 3646 754-6, 3639 878 Fax : 210 3646 306, 3628 017 URL: www.pedattikis.gr E- Mail: info@pedattikis.gr Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538 Επιλογή Project Manager προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Λήμνος, 30 Οκτωβρίου 2013 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 6544

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Λήμνος, 30 Οκτωβρίου 2013 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 6544 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Λήμνος, 30 Οκτωβρίου 2013 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 6544 Πληροφορίες: Βλαχάκη Αικατερίνη Ταχ. Δ/νση: Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 Κτίριο Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG III A / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG III A / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6ο χλμ. οδού Χαριλάου Θέρμης Τ.Θ. 361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 498.100 Fax: (2310) 498.180

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )»

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» Αριθ. Μελέτης: 76/2013 Aρ. Πρωτ. : 80502 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Έργο: «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ: 65 / 8931 2012 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαµάτα 14/12/2010 Αριθ. Πρωτ. 26831 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληρ. Σ. Λαγωνικάκος Τηλ. 2721060717 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.: 1357/27-01-2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα Μελέτη αφορά την και θα καλύψει ανάγκες όλων των υπηρεσιών του ήµου. Η προµήθεια περιλαµβάνει άδειες χρήσης για την τελευταία έκδοση του πακέτου λογισµικού Word, PowerPoint,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-10-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-10-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-10-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Τοπογραφικές υπηρεσίες 2013/S 212-368129. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Τοπογραφικές υπηρεσίες 2013/S 212-368129. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:368129-2013:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Τοπογραφικές υπηρεσίες 2013/S 212-368129 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Aριθμ. Μελέτης: 5 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.998,80 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση - Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα,16 /02/10 Αρ. πρωτ.: 8117 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΚΑΕΞΑΣΕΛΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης 1. Απαιτείται εμπειρία αποκλειστικά σε 1 κτίριο γραφείων μεγαλύτερου

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)»

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. ιεύθυνση:.π ΒΙΖΥΗΝΟΥ1... Πληροφορίες:.Γ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ... Τηλέφωνο:...2531352428... Fax:...2531082705... Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014 ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ KΗΜΔΗΣ & ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑΜ: 15PROC002693079 Αριθμ. Πρωτ.: 15556/2015 Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 15-5-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 15-5-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 15-5-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Νέα Φιλαδέλφεια: 13 /11/2014 Αρ. Πρωτ/λου: 19666

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Νέα Φιλαδέλφεια: 13 /11/2014 Αρ. Πρωτ/λου: 19666 Νέα Φιλαδέλφεια: 13 /11/2014 Αρ. Πρωτ/λου: 19666 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας < Ελέγχου και πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 03/12/10 Αρ. πρωτ.:8925 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού 2 Τ.Κ. 540 13 Θεσσαλονίκη

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού 2 Τ.Κ. 540 13 Θεσσαλονίκη ΣΥΜΒΑΣΗ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 0, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού Τ.Κ. 540 3 Θεσσαλονίκη αφενός:. H Προϊσταμένη του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Καλαμάτα, 10/03/2015 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ.Πρωτ. :3906 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ Θεσσαλονίκη, 20 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 19588 Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ 1. τις διατάξεις του Ν.717/1977 (ΦΕΚ Α 297/06.10.1977) «Περί ιδρύσεως Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα