ΑΙΤΗΣΗ. Προς Την Δημόσια Τηλεόραση Λεωφ. Μεσογείων 439 Αγία Παρασκευή Αττικής Αθήνα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΙΤΗΣΗ. Προς Την Δημόσια Τηλεόραση Λεωφ. Μεσογείων 439 Αγία Παρασκευή Αττικής 15342 Αθήνα"

Transcript

1 ΑΙΤΗΣΗ Προς Την Δημόσια Τηλεόραση Λεωφ. Μεσογείων 439 Αγία Παρασκευή Αττικής Αθήνα ΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ : ΤΑΛΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & δ.τ. Talent ΟΝΟΜΑ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΤΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΥΤΣΗ 4, 10561, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: E- MAIL: Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια Διαδραστικού Περιεχομένου και εφαρμογών, σύμφωνα με την τυπολογία που αναφέρεται, παρακαλούμε να εξετάσετε τη συνημμένη πρότασή μας στην κατηγορία με κωδικό 09, 12. ΤΙΤΛΟΣ: PADOU Διαδραστικά Παιχνίδια στο Χώρο και στο Διαδίκτυο» ΕΙΔΟΣ: Νεανικό διαδικτυακό προϊόν ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ: 24 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 30 ανά επεισόδιο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ : Ευρώ (πλέον ΦΠΑ) Υπογραφή

2 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ(1): ΝΕΡΙΤ ΑΕ Ο Η Όνοµα: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Επώνυµο: ΚΟΥΤΛΗΣ Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα: Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας: ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΤΛΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗ ΣΙΜΟΥ Ηµεροµηνία γέννησης(2): ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (24/01/1965) Τόπος Γέννησης: ΜΥΤΙΛΗΝΗ Αριθµός Δελτίου Ταυτότητας: Φ Τηλ: Τόπος Κατοικίας: ΚΗΦΙΣΙΑ Οδός: ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ Αριθ: 5 ΤΚ: Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax): Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδροµείου (Εmail): Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: (α) Βεβαιώνεται η αλήθεια και η ακρίβεια των δηλώσεων και των προσκοµιζοµένων στοιχείων και των στοιχείων των βιογραφικών σηµειωµάτων (β) Δηλώνεται ότι η εταιρεία: (αα) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχει έλθει σε συµβιβασµό µε τους πιστωτές, οι εργασίες της επιχείρησης δεν έχουν ανασταλεί, και δεν τελεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία που προβλέπεται από νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασης. (ββ) Δεν βρίσκεται σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, σε διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού, σε καθεστώς συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του πτωχευτικού κώδικα και δεν υπόκειται σε άλλες παρόµοιες διαδικασίες που προβλέπονται από τις νοµοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του ενδιαφεροµένου. (γγ) Δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική του διαγωγή ή για σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, καθώς επίσης και για τα αδικήµατα της συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης και της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. (δδ) Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά την καταβολή των εισφορών σε οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης. (εε) Έχει εκπληρώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις της. (στστ) Δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για ψευδή δήλωση που αφορά στην παροχή πληροφοριών σε παρόµοιες µε την παρούσα πρόσκληση περιπτώσεις. Ηµεροµηνία: 29/3//2014 Ο ΔΗΛΩΝ (Υπογραφή)

3 Τίτλος PADOU Διαδραστικά Παιχνίδια στο Χώρο και στο Διαδίκτυο Οι νέοι ταξιδεύουν σε διαφορετικούς τόπους, με διαφορετικούς τρόπους με όχημα παιχνίδια στο χώρο και στο διαδίκτυο. Παραγωγές στη μορφή transmedia ηλεκτρονικών ιστοριών παιχνιδιών με εκπαιδευτικό πολιτιστικό τουριστικό χαρακτήρα. Διαδραστικός δίαυλος επικοινωνίας που γεφυρώνει το διαδίκτυο και τις φορητές συσκευές με την τηλεόραση. ΚΩΔΙΚΟΣ: 09, 12 Σειρά 24 επεισοδίων Διάρκεια επεισοδίου 30 Προβλεπόμενο κόστος ανά επεισόδιο: Ευρώ πλέον ΦΠΑ. ΜΑΡΤΙΟΣ

4 Περιεχόμενα 1 Περιγραφή κεντρικής ιδέας Concept 3 2 Σεναριογραφική σκηνοθετική προσέγγιση και εμπειρία διαδικτυακού χρήστη Ενδεικτικό σενάριο διαδραστικής παραγωγής παιχνιδιού 5 3 Απαιτούμενη τεχνολογική υποδομή 6 4 Τηλεοπτική εκπομπή υποστηρικτική των διαδραστικών εφαρμογών Αριθμός επεισοδίων Ενδεικτική Σκαλέτα* της Εκπομπής Ενδεικτικοί τίτλοι - θεματολογία παιχνιδιών 9 5 Συνοπτικό Πλάνο προώθησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 10 6 Οι στόχοι και το Μέλλον της Σειράς 10 7 Παραδείγματα παραπλήσιων εφαρμογών διεθνώς 10 8 Βιβλιογραφία Ιστοσελίδες (πρόσβαση ) 13 9 Κατάσταση των προτεινόμενων βασικών συντελεστών 14 2

5 1 Περιγραφή κεντρικής ιδέας Concept Το PADOU σημαίνει πρόσκληση για ταξίδι. Ταξίδι σε διαφορετικούς τόπους, με διαφορετικούς τρόπους, όπου ο καθένας μπορεί να γίνει ξεναγός του εαυτού του και της παρέας του. Να σχεδιάσει απρόσμενες περιπέτειες σε εξίσου απρόσμενους τόπους. Πού θα ταξιδέψει; Σε πραγματικά ταξίδια περιπέτειες, στον κόσμο της μουσικής, του χορού, του βιβλίου, του κινηματογράφου, των ψηφιακών παιχνιδιών, των extreme παιχνιδιών, αλλά και στον κόσμο της πληροφορίας για τόπους, επιστήμες, επικοινωνίες και περιπέτειες. Ίσως και να αναζητήσει απαντήσεις για θέματα που καθορίζουν τη ζωή του και σχετίζονται με κοινωνία και την οικονομία. Το PADOU, δομημένο για διαδικτυακές εφαρμογές θα αποτελείται από τόσες ενότητες όσες και οι θεματικές του. Πρώτη ενότητα των ταξιδιών του PADOU θα αποτελέσουν παραγωγές transmedia στη μορφή ηλεκτρονικών ιστοριών παιχνιδιών με εκπαιδευτικό πολιτιστικό τουριστικό χαρακτήρα. Οι παραγωγές αυτές θα εκτυλίσσονται και θα διαδραματίζονται τόσο στον πραγματικό όσο και στον ψηφιακό χώρο μέσα από ποικίλα media όπως smartphones και tablets (κάνοντας χρήση μεταξύ άλλων, τεχνολογιών augmented reality), τηλεοπτικά δίκτυα, social media και εφαρμογές web, δημιουργώντας έτσι ένα σύστημα περιρρέουσας πληροφορίας (ambient information) που θα επιτρέπει τη διαδραστική περιήγηση των παικτών στο χώρο, με αναφορές στο φυσικό- γεωγραφικό και πληροφοριακό χώρο και συνιστώσες πληροφορίας γεωγραφικές, ιστορικές, πολιτισμικές και τουριστικές. Τα σενάρια των παραγωγών θα προτάσσουν το χαρακτήρα της α- σύγχρονης περιήγησης και θα απευθύνονται σε ευρύ φάσμα κοινού με την έννοια ότι το παιχνίδι είναι μία δια- ηλικιακή δραστηριότητα. Κάτω από αυτό το πρίσμα τα προτεινόμενα ηλεκτρονικά παιχνίδια, μπορούν να έχουν εφαρμογή σε ένα ευρύ πλαίσιο χρηστών (μαθητές, φοιτητές, τουρίστες, περιπατητές κτλ.) και φορέων (μουσεία, δήμοι, οργανισμοί περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ιστορικοί αρχαιολογικοί χώροι, χώροι παραγωγής πολιτισμού κτλ.) συνδέοντας κατ αυτόν τον τρόπο τους παίκτες με το σύστημα που αποτελεί το κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο κινείται. Οι transmedia παραγωγές θα δημιουργούν ένα πραγματικά καινοτόμο περιβάλλον αλληλεπίδρασης όπου το φανταστικό χτίζει δημιουργικά πάνω στο πραγματικό και ο χρήστης διασκεδάζει αλλά και μαθαίνει. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η όλη διαδικασία αποποιείται το χαρακτήρα που εκφράζεται με το σχήμα πομπός δέκτης και μετατρέπεται σε μια διαλεκτική διαδικασία ανάμεσα στον χρήστη και στο θέμα που πραγματεύεται. Τα παιχνίδια θα προϋποθέτουν την εξεύρεση συνάψεων μεταξύ των εμπειριών, των καταστάσεων και των μέσων και βοηθούν τους χρήστες κάνουν τους δικούς τους σχεδιασμούς ώστε η περιπλάνηση να έχει νόημα για κάθε χρήστη ξεχωριστά. Το αναμενόμενο είναι ο κάθε συμμετέχων να πραγματοποιήσει τη δική του διαδρομή. Στις παραγωγές που θα δημιουργηθούν ο χρήστης θα αλληλεπιδρά με γραφικά animations πάνω σε ψηφιακό υπόβαθρο του πραγματικού χώρου. Τα σημεία του χώρου στα οποία θα εξελίσσεται το παιχνίδι θα έχουν γεωαναφορά, γεγονός που θα δίνει στους παίκτες τη δυνατότητα βάζοντας τις δικές τους συντεταγμένες, να προσαρμόζουν το παιχνίδι στο περιβάλλον που τους ενδιαφέρει. Ο χρήστης θα έχει ακόμη τη δυνατότητα να προσθέτει πληροφορία ή γρίφους σε μορφή κειμένου στο πλαίσιο του παιχνιδιού σύμφωνα με το μοντέλο ανάπτυξης του παιχνιδιού και να αντικαταστήσει την πληροφορία της εφαρμογής. Το παιχνίδι θα πλαισιώνει βιβλιοθήκη με στοιχεία του χώρου και εικονικούς χαρακτήρες που θα επιλέγονται ως συνοδοιπόροι στην περιπέτεια. Παράλληλα άλλοι χαρακτήρες θα παρουσιάζονται κατά την ώρα της δράσης είτε για να τον βοηθήσουν είτε απλά για να τον διασκεδάσουν. 3

6 2 Σεναριογραφική σκηνοθετική προσέγγιση και εμπειρία διαδικτυακού χρήστη Οι κανόνες θα είναι περίπου οι ίδιοι σε κάθε παιχνίδι με εμπλουτισμό που θα προσδίδει το αναπάντεχο σε κάθε παιχνίδι- εμπειρία. Τα σταθερά σημεία του παιχνιδιού θα προσδίδουν την αναγνωρισιμότητα και ασφάλεια που έχει ανάγκη ο κάθε παίκτης που μπαίνει στη διαδικασία του παιχνιδιού. Αυτό που κυρίως θα διαφέρει θα είναι το σενάριο- πλοκή, τα πρόσωπα- πρωταγωνιστές, το περιεχόμενο- αντικείμενο και ο στόχος του παιχνιδιού (π.χ. η ανακάλυψη ενός «θησαυρού»). Τυπική ροή του διαδικτυακού παιχνιδιού: Οι παίκτες ενημερώνονται για τον «μύθο», το πλαίσιο και το ζητούμενο του παιχνιδιού. Το παιχνίδι θα μπορεί να παίζεται ταυτόχρονα από πολλούς «παίκτες». Σε διάφορα σημεία στο χώρο (πραγματικό ή ψηφιακό), προβλέπεται η τοποθέτηση (από το σενάριο) διαφόρων αντικειμένων, όπως: σημειώματα, φωτογραφίες, εργαλεία, πρόσωπα που πρωταγωνιστούν στο μύθο, μυστικά μονοπάτια, κλπ. Οι παίκτες μπορούν να ψάξουν, να βρουν και να περιεργαστούν τα αντικείμενα, εκμαιεύοντας χρήσιμες (ή και άχρηστες, ή και παραπλανητικές) πληροφορίες που θα τους βοηθήσουν στο στόχο τους. Τα αντικείμενα- πληροφορίες στο χώρο δεν είναι πάντα ορατά- διαθέσιμα στους παίκτες. Αυτό εξαρτάται από το πόσο κοντά βρίσκεται (περνά) ο παίκτης από το αντικείμενο, από τη μέχρι στιγμής πορεία του στο παιχνίδι (τι άλλο έχουν βρει/μάθει, που έχουν πάει, κλπ), από τη σειρά ή χρόνο ανακάλυψής τους, από τη σωστή ή λανθασμένη απάντηση σε ερωτήματα που του τίθενται, ή απαιτούν κάποια ειδική ενέργεια για ν αποκαλυφθούν, κλπ. Μέρος των ερωτήσεων του σεναρίου μπορεί να αναφέρεται σε γεγονότα ή καταστάσεις που απαιτούν επιτόπια έρευνα για την απάντησή τους (π.χ. «πόσα είναι τα πασαλάκια στο δεξιό λιμενοβραχίονα της Καλαμάτας»), οπότε οι παίκτες θα πρέπει να δημιουργήσουν συμμαχίες ανά την Ελλάδα για τη συλλογή των απαντήσεων τύπου ανταλλαγής πληροφοριών (ανταλλάσσω μια πληροφορία με μία άλλη). Το σενάριο μπορεί να εκτυλίσσεται στην ίδια ή σε διαφορετικές εποχές. Στη δεύτερη περίπτωση η αναζήτηση- περιπλάνηση γίνεται και στο χρόνο (πέρα από το χώρο), οπότε αλλάζουν και οι ήρωες, τα γεωπολιτικά δεδομένα, τα διαθέσιμα εργαλεία, κλπ. Τα σενάρια θα απαιτούν από τους χρήστες: να παρατηρούν και να καταγράφουν να συλλέγουν τρισδιάστατα αντικείμενα να φωτογραφίζουν να αναπτύσσουν στρατηγικές δειγματοληψίας όταν χρειάζεται, να αναλύουν και να ερμηνεύουν τα δεδομένα, να διαβάζουν και να ερμηνεύουν σύντομα επιστημονικά κείμενα ή στοιχεία για την κατανόηση του προβλήματος, να λύνουν γρίφους να προσδιορίζουν τη θέση τους στο χώρο και να προσδιορίζουν άλλα αντικείμενα με τη βοήθεια των συντεταγμένες, να ακολουθούν οδηγίες να σχεδιάζουν τελικά ένα βιώσιμο σχέδιο ή να δίνουν απαντήσεις στα ερωτήματά τους. 4

7 2.1 Ενδεικτικό σενάριο διαδραστικής παραγωγής παιχνιδιού Oι παίκτες έχουν στόχο την επάνδρωση ενός δια- γαλαξιακού ταξιδιού για την ανακάλυψη άλλων πολιτισμών, τηρουμένων των αναλογιών - κάτι ανάλογο δηλαδή με τα ταξίδια του Οδυσσέα και των Αργοναυτών. Προκειμένου να αποτελέσουν ικανά στελέχη του πληρώματος του διαστημοπλοίου της αποστολής, το οποίο προετοιμάζεται για την πτήση του σε έναν ενδιάμεσο διαστημικό σταθμό κάπου ψηλά στη στρατόσφαιρα, πρέπει να ανταπεξέλθουν επιτυχώς σε κάποιες «δοκιμασίες», μέσω των οποίων θα συλλέξουν χρήσιμες πληροφορίες για το ταξίδι τους από πρωτοπόρους του είδους (ταξιδιώτες προς το άγνωστο, για νέους κόσμους) μυθικούς ήρωες. Οι δοκιμασίες αποτελούνται από γρίφους που πρέπει να λυθούν, αντικείμενα στο χώρο (πραγματικό ή εικονικό) που πρέπει να ανακαλυφθούν, μετρήσεις που πρέπει να γίνουν, φωτογραφικό υλικό που πρέπει να συλλεχθεί, κλπ. Η όλη διαδικασία θα υποστηρίζεται τεχνολογικά από ειδικά αναπτυγμένες εφαρμογές ίντερνετ και smartphones. Κάθε βήμα δοκιμασίας θα απαιτείται: Επιτόπια παρατήρηση, έρευνα και δράση σε συγκεκριμένους τόπους / χρόνο: o o o Πόσες αίθουσες έχει φέρει στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη στο ανάκτορο της Κνωσού; Οι παίκτες ή οι συνεργάτες τους πρέπει να μεταβούν στην Κνωσό και να κάνουν την επιτόπια παρατήρηση μέτρηση. Εναλλακτικά μπορούν να αναζητήσουν στο site της αρχαιολογικής υπηρεσίας ή σε βιβλία τις απαντήσεις τους. Σε ποια κορυφή ακουμπά ο ήλιος όταν δύει στο ηλιοστάσιο του Σεπτεμβρίου όταν βρίσκεσαι στο ιερό νησί της Δήλου; Οι παίκτες θα πρέπει ή να μεταβούν στο συγκεκριμένο σημείο τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ή να χρησιμοποιήσουν ένα simulator (πχ. Google earth). Φωτογράφισε στην περιοχή σου πέντε στοιχεία τεκμήρια που συνδέονται με το δωδεκάθεο (π.χ. μνημεία, αγάλματα, ονόματα οδών, κλπ.) και ανέβασέ τα στο προσωπικό σου άλμπουμ του κοσμοναύτη. Χρήση smartphones ή/και tablets για πρόσβαση σε χώρους εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας (σημαντικό μέρος του σεναρίου θα διαδραματίζεται σε εικονικούς χώρους): o o o Βρες τους Αργοναύτες την ώρα της επιβίβασης στην Αργώ και παρατήρησε τα εφόδια που μεταφέρουν για το ταξίδι τους. Οι παίκτες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν ένα tablet/smartphone από ένα συγκεκριμένο σημείο στο Βόλο (Ιωλκό) για να «δουν» (μέσα από Augmented Reality) σκηνές της επιβίβασης των Αργοναυτών. Συνάντησε τον Ηρακλή στη Στυμφαλία για να πάρεις πολύτιμες συμβουλές για το ταξίδι. Ομοίως με παραπάνω, οι παίκτες θα μπορούν από κάποιο συγκεκριμένο σημείο της περιοχής της Στυμφαλίας να δουν σκηνές από τον ήρωα σε ώρα δράσης και να ακούσουν από τα χείλη του κάποια σημαντική συμβουλή για το ταξίδι που προετοιμάζουν. Εντόπισε τον αστερισμό του Ωρίωνα στο βραδυνό ουρανό και μέσα από ειδική εφαρμογή στο κινητό σου βρες τον αντιδιαμετρικό αστερισμό στο άλλο ημισφαίριο. Εκεί βρίσκεται ο διαστημικός σταθμός απ όπου θα ξεκινήσει το ταξίδι και περιμένει την επιβίβασή σου. Χρήση του internet για αναζήτηση πληροφοριών και συνεργασία με άλλους. o o Οι ομάδες των παικτών θα οργανώνονται και θα βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία μέσω σελίδων Facebook, Twitter και Youtube όπου θα ανεβαίνει και όλο το υλικό που θα συλλέγεται από τους επίδοξους «Νέους Αργοναύτες». Ως φυσική μεταφορά του «ανεβάσματος» του υλικού και εργαλείο αναφοράς για όλους τους παίκτες οι οποίοι θα είναι κατανεμημένοι γεωγραφικά σε διάφορα σημεία της χώρας, θα χρησιμοποιηθεί ο ουρανός και οι αστερισμοί. 5

8 3 Απαιτούμενη τεχνολογική υποδομή Για την τεχνολογική υποστήριξη της υλοποίησης των προτεινόμενων διαδικτυακών παιχνιδιών απαιτούνται τα ακόλουθα: Θα αναπτυχθούν τα ακόλουθα: 1. Game Server, ο οποίος θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: o o o o o Μηχανισμό υλοποίησης της λογικής σεναρίων ο οποίος θα «μεταφράζει» και θα υλοποιεί κανόνες, περιορισμούς και ενέργειες όπως έχουν προσδιοριστεί για κάθε δραστηριότητα. Ο μηχανισμός αυτός θα διαχειρίζεται επίσης το input από τους χρήστες και τις παραμέτρους κατάστασης των οντοτήτων που συμμετέχουν στην εξέλιξη ενός σεναρίου. Μηχανισμό διαχείρισης οντοτήτων augmented/virtual reality (AR/VR) μέσω του οποίου θα γίνεται η ένθεση και η γεω- αναφοράς όλου του πληροφοριακού υλικού που θα παρουσιάζεται και θα αλληλεπιδρά στις δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν (avatars, 3d- objects, geo- coded assets, κλπ). Map- server (αξιοποίηση υφιστάμενων δημοφιλών διαδικτυακών υπηρεσιών όπως π.χ. Open Street Maps, MapBox, GoogleMaps, Bing maps, κλπ) Βάση Περιεχομένου, γεω- κωδικοποιημένου ή μη, το οποίο είναι διαχειρίσιμο από τους Συγγραφείς των δραστηριοτήτων (Authors) μέσω ειδικών editors που θα διατεθούν. Βάση Παιχνιδιών η οποία θα φιλοξενεί τις περιγραφές και το περιεχόμενο (assets) των δραστηριοτήτων που θα αναπτυχθούν. 2. Mobile εφαρμογές για Android tablets smartphones οι οποίες επικοινωνούν σε πραγματικό χρόνο με τον Server και: o o o Επιτρέπουν στους χρήστες να συμμετέχουν στις δραστηριότητες Διεκπεραιώνουν την απαιτούμενη λογική των σεναρίων των παιχνιδιών (η «εκτέλεση» ενός σεναρίου θα ενορχηστρώνεται από τον server και θα υλοποιείται βήμα προς βήμα από την εφαρμογή) Δημιουργούν κοινότητες χρηστών με κοινούς στόχους και ενδιαφέροντα μέσα από τα social media 3. Διαδικτυακή εφαρμογή (κεντρικό web site) η οποία θα χρησιμοποιείται μέσα από web browser και: o o o o Θα διαχειρίζεται το σύνολο της πληροφορίας των παιχνιδιών και της επικοινωνίας με τους «παίκτες» Θα επιτρέπει τη συμμετοχή στα διαδραστικά παιχνίδια. Θα αξιοποιεί τις υποδομές των δημοφιλών social media (Facebook, Twitter, FourSquare, κλπ) για την επικοινωνία των παικτών μεταξύ τους και για τη δημιουργία ομάδων για συνεργασία και πληροφόρηση. Θα συλλέγει το απαιτούμενο υλικό που θα οδηγεί στη σύνδεση των δύο μέσων: διαδικτύου και τηλεόρασης. Στο διάγραμμα της επόμενης σελίδας αποτυπώνονται οι βασικές οντότητες και οι αλληλεπιδράσεις τους. 6

9 Διάγραμμα αρχιτεκτονικής των επιμέρους αλληλεπιδρώντων τμημάτων της πρότασης 7

10 4 Τηλεοπτική εκπομπή υποστηρικτική των διαδραστικών εφαρμογών Με δεδομένο ότι η παραγωγή επικεντρώνεται στο διαδραστικό προϊόν παιχνίδι, οι εκπομπές έπονται της διαδικτυακής - διαδραστικής εμπειρίας και επικοινωνίας μεταξύ των «παικτών». Το σενάριο κάθε εκπομπής αναφέρεται σε έναν «κόσμο ταξιδιού» και εξασφαλίζει την προβολή της εργασίας και της επικοινωνίας που επιτελείται στο διαδίκτυο, των διαδραστικών εφαρμογών που έχουν στη διάθεσή τους οι χρήστες και των δημιουργικών παρεμβάσεων που γίνονται από αυτούς. Οι εκπομπές είναι απλές, στοχεύουν στην προώθηση του διαδραστικού προϊόντος και της επικοινωνίας. Θα λέγαμε ότι είναι εκπομπές σχολιασμού, προώθησης και διερεύνησης των κοινοτήτων συνεργασίας που δημιουργεί η καθ αυτό διαδικτυακή διάσταση. Στοιχεία προδιαφήμισης παρουσίασης των διαδραστικών εφαρμογών παιχνιδιών, θα συνυπάρχουν με σκοπό να δημιουργήσουν κύμα ενδιαφέροντος μεταξύ των πιθανών χρηστών. Τα στοιχεία αυτά, αφενός θα παρουσιάζουν το διαδραστικό προϊόν αφετέρου η προβολή τους ενδιάμεσα στη εξέλιξη των παιχνιδιών θα διευρύνει τη συμμετοχή των νέων. Σε κάποιες περιπτώσεις, η εκπομπή θα παρέχει απαραίτητα στοιχεία της εξέλιξης του μύθου (και άρα πρέπει να την παρακολουθήσουν οι παίκτες). Τα γυρίσματα των εκπομπών πλαισιώνονται από παίκτες οι οποίοι σχολιάζουν την εξέλιξη των δρώμενων. 4.1 Αριθμός επεισοδίων Το κάθε παιχνίδι (ολοκληρωμένο σενάριο) θα έχει χρονική διάρκεια ενός μήνα, θα αντιστοιχεί σε τέσσερις (εβδομαδιαίες) εκπομπές οι οποίες θα υποστηρίζουν την εξέλιξη του σεναρίου και θα προβάλλουν τα δρώμενα των συμμετεχόντων. Ο χρόνος αυτός κρίνεται απαραίτητος για να εξελιχθεί και να ολοκληρωθεί η δράση στα τέσσερα διακριτά μέρη/φάσεις που θα αποτελούν το γραμμικό χάρτη του παιχνιδιού, χωρίς να κουράσει. Οι παίκτες θα μπορούν να εισέρχονται στο τρέχον στάδιο του παιχνιδιού οποιαδήποτε στιγμή, αλλά θα πρέπει να επιταχύνουν προκειμένου να το διεκπεραιώσουν στον ορισμένο χρόνο. Κάθε μήνα στήνεται ένα καινούργιο παιχνίδι («επεισόδιο» του προηγούμενου, ή ανεξάρτητο). Κάθε παιχνίδι ξεκινά (για όλους) την ίδια μέρα, εξελίσσεται ασύγχρονα, αλλά τελειώνει την ίδια χρονική στιγμή. Το κάθε παιχνίδι (4 φάσεις) θα το παρακολουθεί κάποιος (επώνυμος) animator ο οποίος θα αναλαμβάνει ένα μέρος του σχολιασμού και της συζήτησης με του παίκτες/προσκεκλημένους στο στούντιο. Κάθε νέο παιχνίδι θα συνοδεύεται από ένα νέο επώνυμο πρόσωπο, που θα παίζει το ρόλο του καταλύτη στο σχολιασμό και στην προβολή/ ανακοίνωση της επόμενης φάσης του παιχνιδιού ως την ολοκλήρωσή του. Για την ανάπτυξη των διαφορετικών παιχνιδιών χώρου προτείνεται ως καταλληλότερη διάρκεια αυτή των 6 μηνών. Μέσα σε αυτή την περίοδο θα αναπτυχθούν και θα ολοκληρωθούν 6 διαφορετικά παιχνίδια χώρου πραγματικής διαδικτυακής διάρκειας ενός μήνα και τηλεοπτικής διάρκειας 4 επεισοδίων για το καθένα από αυτά. Το σύνολο, επομένως, των εκπομπών που θα προκύψουν από 6 παιχνίδια χώρου θα είναι 24 εκπομπές. 8

11 4.2 Ενδεικτική Σκαλέτα* της Εκπομπής * Η σκαλέτα περιγράφει εκπομπή με αναφορά σε παιχνίδι που ολοκλήρωσε την 3 η φάση της διαδικτυακής εφαρμογής και αναμένεται στην επόμενη φάση (φάση εξαγγελίας / 4 η ) να ολοκληρωθεί. Τίτλοι εκπομπής. (1,5 ) Αναφορά στο παιχνίδι. Περιγραφή του παιχνιδιού (εφαρμογής) και της λειτουργίας του. (2 ) Πλοήγηση στο γραμμικό χάρτη του παιχνιδιού. Αναφορά στις φάσεις που διανύθηκαν (π.χ. 1 η και 2 η φάση / επεισόδιο) και στις λύσεις των γρίφων συνοδευόμενη από εικόνες διαδραστικής συμμετοχής. (3 ) Παρουσίαση του σταδίου του παιχνιδιού (π.χ. 3 η διαδραστική φάση) που «έτρεξε» την προηγούμενη εβδομάδα μέσα από δράσεις των ομάδων των χρηστών. (8 ) Σχόλια από νέους/παίκτες προσκεκλημένους στο στούντιο πάνω στα όσα διαδραματίστηκαν κατά τη διάρκεια της 3 ης φάσης. Τα σχόλια θα διακόπτουν την 8 παρουσίαση. (3 ) Παρουσίαση της επόμενης διαδικτυακής αποστολής (4 η φάση). Βίντεο, λέξεις κλειδιά, αληθινές και ψεύτικες πληροφορίες που σχετίζονται με το επόμενο διαδικτυακό σκέλος του παιχνιδιού. (4 ) Σχόλια ή και συζήτηση πάνω στη νέα δράση των παικτών- προσκεκλημένων με κάποιον επώνυμο ο οποίος παρακολουθεί το εγχείρημα βήμα βήμα από την αρχή του παιχνιδιού (1 η φάση) ως το τέλος (4 η φάση). (2 ) Αναφορά στις διαδικτυακές κοινότητες και στα χρονοδιαγράμματα της φάσης που θα τρέξει διαδικτυακά μέσα στην επόμενη εβδομάδα (4 η φάση). (2 ) Τίτλοι τέλους. (1,5 ) 4.3 Ενδεικτικοί τίτλοι - θεματολογία παιχνιδιών 1. Περιπέτεια στις Κυκλάδες 2. Κοσμοναύτες 3. Τα μυστήρια της πόλης 4. Αναζητώντας τα χαμένα οικόσημα 5. Ένα Avatar ανάμεσά μας 6. Πειρατεία στο Ιόνιο 9

12 5 Συνοπτικό Πλάνο προώθησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Έχει γίνει αναφορά στα προηγούμενα κεφάλαια. 6 Οι στόχοι και το Μέλλον της Σειράς Το PADOU με τη μορφή των παιχνιδιών χώρου για τους δημιουργούς της σειράς δεν είναι παρά μόνο η αρχή μιας σειράς ταξιδιών. Οι δημιουργοί μέσα από τον χώρο του PADOU στοχεύουν να δημιουργήσουν ένα μεγάλο δίκτυο που θα ενώνει δια του ταξιδιού όλες τις εκφάνσεις του πολιτισμού και της σκέψης: PADOU στο χώρο, PADOU στο χρόνο, PADOU στην τέχνη, PADOU στη φαντασία, PADOU στη μουσική, PADOU στη νόηση, PADOU στην ποίηση, PADOU στη λογοτεχνία, κτλ. Όπως εύκολα γίνεται κατανοητό το PADOU στοχεύει να ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδας, φιλοδοξώντας να δημιουργήσει διεθνή δίκτυα, στα οποία οι νέοι θα παίζουν, θα γνωρίζονται, θα ανταλλάσσουν εμπειρίες. Το περιεχόμενό του θα εμπλουτίζεται από τον πολιτισμό και τις διαφορετικές κουλτούρες των λαών που θα συμμετέχουν σε αυτό, δίνοντάς του χαρακτήρα πολυπολιτισμικό και διακρατικό. Η σειρά είναι δυνατό να ανοίξει καινοτόμους δρόμους στην τηλεόραση, μέσα από τη σύζευξη του διαδικτύου και της τηλεόρασης. 7 Παραδείγματα παραπλήσιων εφαρμογών διεθνώς 1. Το REXplorer (http://hci.rwth- aachen.de/rexplorer) είναι ένα παιχνίδι χώρου σχεδιασμένο για τους τουρίστες του Ρέγκενσμπουργκ, Γερμανία. Το παιχνίδι προκαλεί τις συναντήσεις των παικτών με πνεύματα (ιστορικά πρόσωπα) που σχετίζονται με σημαντικά κτίρια σε ένα αστικό περιβάλλον. Ένας μηχανισμός αλληλεπίδρασης "ξόρκι" (που επιτυγχάνεται με την κίνηση του κινητού στον αέρα) επιτρέπει στον παίκτη να επικοινωνήσει με κάποιο πνεύμα ώστε να συνεχίσει να παίζει το παιχνίδι. Το παιχνίδι έχει σχεδιαστεί για να ενημερώνει τους επισκέπτες για την ιστορία του τόπου με τρόπο διασκεδαστικό. Στο ίδιο πλαίσιο τα History Unwired (http://web.mit.edu/frontiers/) και Voices of Oakland (http://www.jdbolter.net/the- voices- of- oakland.html). 2. Το Hopstory επιτρέπει στους επισκέπτες ενός ιστορικού ζυθοποιείου καθώς περιηγούνται στο κτίριο, να συλλέξουν βίντεο που σχετίζονται με το χώρο, και στο τέλος της επίσκεψης, να προβάλλουν τις ιστορίες που συνέλεξαν (Nisi V. et al. 2004, 3. Το Geist (Schneider, O. et al. 2004) προβλέπει μια εμπειρία επαυξημένης πραγματικότητας για τους επισκέπτες της πόλης της Χαϊδελβέργης, η οποία συνδυάζει ιστορία και μυθοπλασία επιτρέποντας στο θεατή να βιώσει το πώς θα αισθανόταν αν ζούσε σε αυτή την πόλη κατά τη διάρκεια του πολέμου των 30 ετών κατά τον 17ο αιώνα. 4. Το Frequency 1550 (http://7scenes.com/projects/frequency- 1550/) είναι εφαρμογή του 2005 στην ολλανδική γλώσσα. Πρόκειται για ένα παιχνίδι πόλης που βασίζεται στη χρήση κινητών τηλεφώνων και GPS τεχνολογίας για μαθητές ετών και στηρίζει το βασικό πρόγραμμα σπουδών της ιστορίας. Στο Frequency 1550, οι μαθητές μεταφέρονται στο μεσαιωνικό Άμστερνταμ του 1550, περιπλανώνται στην πόλη και καλούνται να επιλύσουν ερωτήσεις σχετικές με το παρελθόν, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη του «Schout». Το παιχνίδι πλαισιώνεται από εικονικές βόμβες που μπορούν να χτυπήσουν τις ομάδες, προσωρινούς μανδύες αορατότητας και εικονικές αντιπαραθέσεις. 10

13 5. Σε ένα άλλο εκπαιδευτικό παιχνίδι, το Savannah (http://eprints.lincoln.ac.uk/659/), τα παιδιά παίζοντας το ρόλο των λιονταριών, μαθαίνουν για τη συμπεριφορά των θηραμάτων και γενικότερα των ενδιαιτημάτων της άγριας πανίδας. 6. Οι Environmental Detectives (http://education.mit.edu/ar/ed.html) ενσωματώνουν φοιτητές σε καταστάσεις που θα μπορούσαν να είναι πραγματικές, και όπου οι ομάδες των φορέων που εκπροσωπούν διαφορετικά συμφέροντα θα πρέπει να εντοπίσουν την πηγή της ρύπανσης με γεώτρηση "πηγάδια" και "δειγματοληψία" με φορητούς υπολογιστές. 7. Στο ίδιο πλαίσιο (σενάρια από εκπαιδευτικούς), το Mystery at the Museum (http://education.mit.edu/ar/matm.html). Οι ομάδες που αποτελούνται από έναν βιολόγο, έναν τεχνολόγο και έναν ντετέκτιβ πρέπει να συνεργαστούν προκειμένου να πιάσουν τους κλέφτες οι οποίοι έκλεψαν ένα αντικείμενο ανεκτίμητης αξίας από το Μουσείο των Επιστημών (Museum of Science). Οι παίκτες που κινούνται μέσα στο χώρο του μουσείου, αντλούν τις πληροφορίες από το ασύρματο δίκτυο και έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους αλλά και με εικονικά αντικείμενα. Η ανταλλαγή δεδομένων γίνεται μέσω υπέρυθρων. 8. Το Radford Outdoor Augmented Reality (ROAR) Project (http://gameslab.radford.edu/roar.html) είναι ένα παιχνίδι που σχεδιάστηκε για εφαρμογή σε κινητά τηλέφωνα. Καθώς οι μαθητές περπατούν και τρέχουν γύρω από τους χώρους του σχολείου, ένας χάρτης στην οθόνη τους προβάλει εικονικά αντικείμενα και χαρακτήρες τα οποία υφίστανται σε ένα επίπεδο επαυξημένης πραγματικότητας επάνω σε πραγματικό χώρο. Όταν οι μαθητές πλησιάζουν τα ψηφιακά αντικείμενα, τα λογισμικά AR και GPS ενεργοποιούν βίντεο, ήχο και αρχεία κειμένου, τα οποία παρέχουν επιστημονική γνώση, αφήγηση, πλοήγηση, συνθήματα συνεργασίας και προβλήματα που ζητούν επίλυση. 9. Το Hidden Park (http://www.thehiddenpark.com/) είναι ένα παιχνίδι περιπέτειας που δημιουργήθηκε για το iphone και απευθύνεται σε οικογένειες με μικρά παιδιά. Η εφαρμογή χρησιμοποιεί κινούμενα σχέδια χαρτογραφημένα πάνω σε ψηφιακές φωτογραφίες για να οδηγήσει τα παιδιά σε ένα φανταστικό κόσμο από νεράϊδες, και πνεύματα του δάσους. Το παιχνίδι παίζεται σε πάρκα σε όλο τον κόσμο, από το Central Park της Νέας Υόρκης μέχρι το Englischer Garten στο Μόναχο. Οι γονείς καλούνται να δημιουργήσουν το παιχνίδι στο τοπικό πάρκο τους, στη συνέχεια μοιράζονται την εμπειρία με τις οικογένειες και τους φίλους τους. 10. Το Can You See Me Now? προσφέρει μια συναρπαστική καλλιτεχνική εμπειρία της απρόσκοπτης σύνδεσης παικτών σε έναν εικονικό κόσμο ενάντια σε αληθινούς παίκτες στην πραγματική πόλη, ενώ σύμφωνα με τους δημιουργούς του καταδεικνύει νέες δυνατότητες για την αλληλεπίδραση μεταξύ των ανθρώπων αλλά και των ανθρώπων με τους υπολογιστές (http://www.blasttheory.co.uk/cysmn/tate/en/intro.php). 11. Το Uncle Roy All Around You είναι ένα προγραμματισμένο παιχνίδι στο Λονδίνο (2003) που περιλαμβάνει την πόλη, ζωντανούς ηθοποιούς, online παίκτες και παίκτες στο δρόμο που ακολουθούν προδιαγεγραμμένες ενδείξεις για να βρουν το γραφείο του θείου Roy (http://blasttheory.co.uk/bt/work_uncleroy.html). 11

14 8 Βιβλιογραφία 1. Μπούνια, Α., Οικονόμου, Μ. & Πιτσιάβα, Ε- Μ. (2009). Η χρήση νέων τεχνολογιών σε μουσειακά εκπαιδευτικά προγράμματα: αποτελέσματα έρευνας στα ελληνικά μουσεία. Στο Ε. Νάκου & Μ. Βέμη (επιμ.), Μουσεία και Μουσειοπαιδαγωγική. Αθήνα: Εκδόσεις Νήσος. 2. Admiraal, W. Raessens, J. Van Zeijts, H Technology Enhanced Learning Through Mobile Technology in Secondary Education 3. Ballagas, R., Kuntze, A., and Walz, S., Gaming tourism: Lessons from evaluating REXplorer, a pervasive game for tourists. In: Indulska, J., Patterson, D., Rodden, T., and Ott, M. eds. Pervasive computing Vol Berlin, Heidelberg: Springer, Bleck, S. Bullinger, M. Lude, A. Schaal, S Electronic mobile devices in environmental education (EE) and education for sustainable development (ESD) Evaluation of concepts and potentials, Procedia - Social and Behavioral Sciences 46 (2012 ) Klopfer, E. Squire, K Environmental Detectives the development of an augmented reality platform for environmental simulations, Education Tech Research Dev 56: Kjeldskov, J. Paay, J Augmenting the City with Fiction: Fictional Requirements for Mobile Guides, MobileHCI 07, Singapore. 7. Kounavis, C. D., Kasmimati, A. E., and Zamani, E. D., Enhancing the tourism experience through mobile augmented reality: Challenges and prospects. International Journal of Engineering Business Management. Special Issue Digital and Mobile Economy, 4 (10), Lazzaro, N Why we play games: Four keys to more emotion without story. 9. Linaza, M., Marimon, D., Carrasco, P., Alvarez, R., Montesa, J., Aguilar, S. R., and Diez, G., Evaluation of mobile augmented reality applications for tourism destinations. In: Fuchs, M., Ricci, F., and Cantoni, L. eds. CHI 2011 Extended Abstracts, Helsingbourg, Schweden: New York: ACM. 10. Mueller, K Sports over a Distance, Proceedings of PerGames 2005, Second International Workshop on Gaming Applications in Pervasive Computing Environments 11. Nisi, V. Wood, A. Davenport, G. Oakley, I. (2004) Hopstory: an Interactive, Location- based Narrative Distributed in Space and Time. 12. Olsson, T., and Salo, M., Narratives of satisfying and unsatisfying experiences of current mobile augmented reality applications. In: Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, Austin, Texas, USA: ACM. 13. Paay, J. Kjeldskov, J. Christensen, A. Ibsen, Α. Jensen, D. Nielsen, G. Vutborg, R Location- based Storytelling in the Urban Environment, OZCHI 2008, Cairns, QLD, Australia. 14. Schrier, K Using Augmented Reality Games to Teach 21st Century Skills 15. Schneider, O. Göbel, S. Meyer zu Ermgassen, C. (2004) Media Art Environment Geist: Integrating Traditional Painting into 3D AR Storytelling Scenario, Technologies for Interactive Digital Storytelling and Entertainment Lecture Notes in Computer Science V. 3105, pp Thomas, S Pervasive learning games:explorations of hybrid educational gamescapes, Simulation Gaming p.p. 37: Zolin, R. Fruchter, R. Levitt, R Realism and control : problem- based learning programs as a data source for work- related research. International Journal of Engineering Education, 19(6). pp

15 18. Χιώτη, Α. (2010). Ο σχεδιασμός ψηφιακής αφηγηματικής εμπειρίας με θέμα τους Ταφικούς Κύκλους Α και Β των Μυκηνών για μαθητές του Γυμνασίου. Στο Α. Τζιμογιάννης (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» (τόμος ΙΙ, σ ). Κόρινθος. 8.1 Ιστοσελίδες (πρόσβαση ) 1. Η αναπτυξιακή πολιτική της Ε.Ε. 2. aachen.de/rexplorer : REXplorer 3. : History Unwired 4. voices- of- oakland.html: Voices of Oakland 5. Hopstory / : Frequency : Savannah 8. : Environmental Detectives 9. Mystery at the Museum 10. : Radford Outdoor Augmented Reality Project (ROAR) 11. : Hidden Park 12. Can You See Me Now? 13. : Uncle Roy All Around You 14. Ancient Agora Stoa of Attalos 13

16 9 Κατάσταση των προτεινόμενων βασικών συντελεστών Οι βασικοί συνεργάτες της εταιρίας που υποβάλλει την πρόταση διαθέτουν μεγάλη εμπειρία σε αντίστοιχες εφαρμογές. Παραθέτουμε συνοπτική κατάσταση των προτεινόμενων βασικών συντελεστών. Α/Α ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΡΟΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. TALENT A.E. Παραγωγή Ειδικεύεται στην παραγωγή ψηφιακών οπτικοακουστικών προϊόντων και πρόσφατα ανέπτυξε τμήμα τηλεοπτικής παραγωγής Επισυνάπτεται προφίλ εταιρικό 2. ΝΙΚΟΣ ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ Σενάριο και Σκηνοθεσία Σεναριογράφος Σκηνοθέτης Βιογραφικό επισυνάπτεται 3. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΤΛΗΣ Τεχνολογική Επιμέλεια Δημιουργία προφίλ και στήριξή της εκπομπής στα social media Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, με ειδίκευση σε οπτικοακουστικές παραγωγές Βιογραφικό επισυνάπτεται 4. ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΓΑΛΑΝΗ Παιδαγωγική επιμέλεια της εφαρμογής και της εκπομπής Λέκτορας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών Βιογραφικό επισυνάπτεται 5. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΡΑΒΡΙΛΗΣ Ανάπτυξη mobile Εφαρμογών Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ. Η/Υ Βιογραφικό επισυνάπτεται 6. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΕΣ Ανάπτυξη mobile Εφαρμογών ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βιογραφικό επισυνάπτεται 7. ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Βιογραφικό επισυνάπτεται 8. ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΛΩΡΟΣ Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών Αρχιτέκτων Μηχανικός Βιογραφικό επισυνάπτεται 14

17 Ηµεροµηνία: 29/3/2014 ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΟΝΟΜΑ / ΕΠΙΘΕΤΟ: ΝΙΚΟΣ ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΟΣ - ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ Με την παρούσα δηλώνω το ενδιαφέρον µου να λάβω µέρος µε την ειδικότητα του Σεναριογράφου - Σκηνοθέτη στην παραγωγή διαδραστικού περιεχοµένου και εφαρµογών για την τηλεόραση και το διαδίκτυο µε τίτλο «PADOU Διαδραστικά Παιχνίδια στο Χώρο και στο Διαδίκτυο», παραγωγής της εταιρίας Talent A.E. Πληροφορικής. Στην περίπτωση ανάληψης του έργου δεσµεύοµαι να ανταποκριθώ στα καθήκοντα που ανταποκρίνονται στην ειδικότητά µου και περιγράφονται στην πρόταση. Ο ΔΗΛΩΝ ΝΙΚΟΣ ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ

18 Ηµεροµηνία: 29/3/2014 ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΟΝΟΜΑ / ΕΠΙΘΕΤΟ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΤΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Με την παρούσα δηλώνω το ενδιαφέρον µου να λάβω µέρος µε τον ρόλο του Επιµελητή Διαδραστικών Εφαρµογών στην παραγωγή διαδραστικού περιεχοµένου και εφαρµογών για την τηλεόραση και το διαδίκτυο µε τίτλο «PADOU Διαδραστικά Παιχνίδια στο Χώρο και στο Διαδίκτυο», παραγωγής της εταιρίας Talent A.E. Πληροφορικής. Στην περίπτωση ανάληψης του έργου δεσµεύοµαι να ανταποκριθώ στα καθήκοντα που ανταποκρίνονται στην ειδικότητά µου και περιγράφονται στην πρόταση. Ο ΔΗΛΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΤΛΗΣ

19 Ηµεροµηνία: 29/3/2014 ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΟΝΟΜΑ / ΕΠΙΘΕΤΟ: ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΓΑΛΑΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΚΠΑ Με την παρούσα δηλώνω το ενδιαφέρον µου να λάβω µέρος µε τον ρόλο της επιµελήτριας παιδαγωγικού και γεωγραφικού περιεχοµένου στην παραγωγή διαδραστικού περιεχοµένου και εφαρµογών για την τηλεόραση και το διαδίκτυο µε τίτλο «PADOU Διαδραστικά Παιχνίδια στο Χώρο και στο Διαδίκτυο», παραγωγής της εταιρίας Talent A.E. Πληροφορικής. Στην περίπτωση ανάληψης του έργου δεσµεύοµαι να ανταποκριθώ στα καθήκοντα που ανταποκρίνονται στην ειδικότητά µου και περιγράφονται στην πρόταση. Η ΔΗΛΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΓΑΛΑΝΗ

20 Ηµεροµηνία: 29/3/2014 ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΟΝΟΜΑ / ΕΠΙΘΕΤΟ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Με την παρούσα δηλώνω το ενδιαφέρον µου να λάβω µέρος µε την ειδικότητα «Ανάπτυξη mobile Εφαρμογών» στην παραγωγή διαδραστικού περιεχοµένου και εφαρµογών για την τηλεόραση και το διαδίκτυο µε τίτλο «PADOU Διαδραστικά Παιχνίδια στο Χώρο και στο Διαδίκτυο», παραγωγής της εταιρίας Talent A.E. Πληροφορικής. Στην περίπτωση ανάληψης του έργου δεσµεύοµαι να ανταποκριθώ στα καθήκοντα που ανταποκρίνονται στην ειδικότητά µου και περιγράφονται στην πρόταση. Ο ΔΗΛΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΒΡΙΛΗΣ

Δημόσια Διαβούλευση για την προμήθεια ψηφιακών διαδραστικών προϊόντων της ΝΕΡΙΤ Α.Ε.

Δημόσια Διαβούλευση για την προμήθεια ψηφιακών διαδραστικών προϊόντων της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. Δημόσια Διαβούλευση για την προμήθεια ψηφιακών διαδραστικών προϊόντων της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. Το Διαδίκτυο είναι ένας απ τους κεντρικούς πυλώνες του νέου ανοικτού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού. Για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ 17. Διαδικτυακό προϊόν για την οδική ασφάλεια.

Κωδ 17. Διαδικτυακό προϊόν για την οδική ασφάλεια. Κωδ 17. Διαδικτυακό προϊόν για την οδική ασφάλεια. Μια από τις μάστιγες της σύγχρονης εποχής είναι τα τροχαία δυστυχήματα. Οι πολυετείς μελέτες για την πρόληψη, έδειξαν πως σίγουρα η τεχνολογία στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Crowdsourcing, Eφαρμογές για τον εμπλουτισμό δημόσιου περιεχομένου Ανοιχτά δεδομένα - Η διάσταση της ανάπτυξης μέσα από ψηφιακή καινοτομία

Crowdsourcing, Eφαρμογές για τον εμπλουτισμό δημόσιου περιεχομένου Ανοιχτά δεδομένα - Η διάσταση της ανάπτυξης μέσα από ψηφιακή καινοτομία Crowdsourcing, Eφαρμογές για τον εμπλουτισμό δημόσιου περιεχομένου Ανοιχτά δεδομένα - Η διάσταση της ανάπτυξης μέσα από ψηφιακή καινοτομία Γιώργος Καραμανώλης, Crowdpolicy, Co-Founder & CTO Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Γ φάση: Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς;

Γ φάση: Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς; Ζωγραφιά: Β. Χατζηβαρσάνης 2014, ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου Γ φάση: Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς; 95 Οδηγίες για τις δραστηριότητες της Γ φάσης Έχοντας συζητήσει για την κατάσταση της γειτονιάς μας

Διαβάστε περισσότερα

www.rethymno.gr Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης Τηλ: 28313 41310 e-mail: mathinos@rethymno.

www.rethymno.gr Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης Τηλ: 28313 41310 e-mail: mathinos@rethymno. Ο Δήμος Ρεθύμνου στην Ψηφιακή Εποχή Έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής& Επικοινωνιών με γνώμονα την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Γιατί να συμμετάσχετε στη δράση digi-mobile; Η δράση digi-mobile

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ/ ΗΜΙΟΥΡΓΩΝ (Π2) Β ΦΑΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ/ ΗΜΙΟΥΡΓΩΝ (Π2) Β ΦΑΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ. : 63 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ/ ΗΜΙΟΥΡΓΩΝ (Π2) Β ΦΑΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με

Διαβάστε περισσότερα

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome Σεργιάνι στο χρόνο, σε ένα ταξίδι ιστορίας, πολιτισμού, περιβάλλοντος, γεμάτο Ελλάδα και Κύπρο! Όχημά μας το γραμματόσημο! Stroll in time, in a journey of history, culture, environment, full of Greece

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος Πανεπιστήμιο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014 Παρουσίαση του Τµήµατος http://dit.uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστικές αρχές εκπαιδευτικού λογισμικού

Σχεδιαστικές αρχές εκπαιδευτικού λογισμικού Σχεδιαστικές αρχές εκπαιδευτικού λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, M.Sc. Αναλύτρια Εκπαιδευτικών Συστημάτων Διευθύνουσα Σύμβουλος, INTE*LEARN Θέματα παρουσίασης.. Γενικά για την εταιρία και την εμπειρία της

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογικό Πάρκο Δίου

Αρχαιολογικό Πάρκο Δίου Αρχαιολογικό Πάρκο Δίου Αρχαιολογική έρευνα, προβολή και ανάδειξη µε τη χρήση ψηφιακών καινοτοµιών Το Αρχαιολογικό Πάρκο του Δίου Στο Αρχαιολογικό Πάρκο του Δίου αποκαλύπτονται, συντηρούνται, µελετώνται

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Επιμορφωτικό Εργαστήριο «Καλές πρακτικές αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου: Η αναζήτηση Περιεχομένου και η δημοσίευση πρακτικών που το αξιοποιούν στο Φωτόδενδρο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναδυόµενο Οικοσύστηµα της Πρόσβασης στη Γνώση. ρ. Εύη Σαχίνη Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης

Το Αναδυόµενο Οικοσύστηµα της Πρόσβασης στη Γνώση. ρ. Εύη Σαχίνη Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης Το Αναδυόµενο Οικοσύστηµα της Πρόσβασης στη Γνώση ρ. Εύη Σαχίνη Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης ΕΠΣΕΤ- Κοινωνικά ίκτυα & Περιεχόµενο Παραγόµενο από Χρήστες Νέες υποδοµές τεχνολογίες αιχµής, ΕΛ/ΛΑΚ, αυξηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Διαδρομές στην Αθήνα" με κωδικό MIS 453654 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Διαδρομές στην Αθήνα με κωδικό MIS 453654 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός

Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός Προτεραιότητες Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Βούλγαρης Αριστείδης Αυτόνομο Γραφείο RIS 3 Τρίκαλα, 19 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα και Χώροι Συνεργασίας

Ηλεκτρονικά Μαθήματα και Χώροι Συνεργασίας Ηλεκτρονικά Μαθήματα και Χώροι Συνεργασίας Ημερίδα ΕΚΤ Αθήνα 29/10/2015 Κωνσταντίνος Τσιμπάνης k.tsibanis@noc.uoa.gr άδεια χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδεια χρήσης Creative Commons. χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ»

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» Δρ Εύη Σαχίνη Προϊσταμένη Τμήματος Στρατηγικής και Ανάπτυξης Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

Διαφημιστείτε με τεχνολογία Επαυξημένης Πραγματικότητας Augmented Reality. Παρουσίαση: Paris Konstantinou Head of Digital Marketing

Διαφημιστείτε με τεχνολογία Επαυξημένης Πραγματικότητας Augmented Reality. Παρουσίαση: Paris Konstantinou Head of Digital Marketing Διαφημιστείτε με τεχνολογία Επαυξημένης Πραγματικότητας Augmented Reality Παρουσίαση: Paris Konstantinou Head of Digital Marketing A 360 Technology Marketing Agency Ανάγκη Σύγχυση της αγοράς, για την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Κουτουπές Γ. Καραντώνης, Α. Σωτηριάδης, Α. Κυρατζή, Κ. Βαλαδάκη, Ν. Θεοδουλίδης, Α. Σαββαίδης, Η. Τζιαβός, Π. Σαββαίδης, Ι.

Σταύρος Κουτουπές Γ. Καραντώνης, Α. Σωτηριάδης, Α. Κυρατζή, Κ. Βαλαδάκη, Ν. Θεοδουλίδης, Α. Σαββαίδης, Η. Τζιαβός, Π. Σαββαίδης, Ι. DESIGN, DEVELOPMENT AND APPLICATION OF AN INFORMATION SYSTEM TO ASSESS THE VULNERABILITY TO EARTHQUAKE HAZARD OF THE BUILT ENVIRONMENT OF THE PREFECTURE OF THESSALONIKI Σταύρος Κουτουπές Γ. Καραντώνης,

Διαβάστε περισσότερα

Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας

Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) Δράσης KA1 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Jean Monnet

Διαβάστε περισσότερα

ενηµέρωσης ταξιδιωτών και επισκεπτών του ήµου Ρεθύµνου µε τα παρακάτω υποσυστήµατα : µέσω σχετικής πλατφόρµας, εκ µέρους της δηµοτικής αρχής

ενηµέρωσης ταξιδιωτών και επισκεπτών του ήµου Ρεθύµνου µε τα παρακάτω υποσυστήµατα : µέσω σχετικής πλατφόρµας, εκ µέρους της δηµοτικής αρχής Παρουσίαση Έργου Αξιοποίηση των Ασύρµατων ευρυζωνικών δικτύων µε εφαρµογή καινοτόµων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και χρήση φορητών συσκευών από τους δηµότες και το προσωπικό του ήµου Ρεθύµνου Εισηγητής : Κουκουτίµπας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΘΕΜΑ: ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ LIVE SPORTS CENTER ΕΠΙΜΕΛΙΑ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Sports.comm - 1 - Live sports center 3/28/2014 SPORTS.COMM / ΕΜΠΕΙΡΙΑ Η Sports.comm με τη τεχνογνωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ηλεκτρονικές Καμπάνιες σελ. 1 Από πού ξεκινάω; Τι υπάρχει γύρω μου; Αφού έχετε αποκτήσει ενεργή παρουσία στο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξανδρος Καπανιάρης

Αλέξανδρος Καπανιάρης Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων «Φωτόδεντρο» Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα Αλέξανδρος Καπανιάρης Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Μαγνησίας Πληροφορικός, Μ.Α., M.ed. Υπ. Δρ Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με αντικείμενο «Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του έργου ForestLife» για τις ανάγκες του έργου LIFE - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ με τον αριθμό LIFE14/GIE/GR/000304,

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ

Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ Το περιβάλλον Διαδίκτυο Ψηφιακό οικοσύστημα Σχολείο Εκπαιδευτικοί Γονείς. Η ανάγκη Τα παιδιά χρειάζονται ποιοτικό ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation Harvard Center for Hellenic Studies Κώδικας VENETUS A Studio Παράλληλο Κύκλωμα Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη κινηματογραφικών συλλογών από το αρχείο του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα - Διάδοση της κινηματογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από όλους

ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από όλους Αριστοτέλειο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Ημερίδα«ΤοΣχολείοστηνΨηφιακήΕποχή: Διαδραστικοί Πίνακες και Πλατφόρμες e-learning» Θεσσαλονίκη, 12 Μαρτίου2011 ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία εικονογραφημένου σεναρίου και υλοποίησή του σε animation με απλά βήματα Σύντομο βοήθημα

Δημιουργία εικονογραφημένου σεναρίου και υλοποίησή του σε animation με απλά βήματα Σύντομο βοήθημα Δημιουργία εικονογραφημένου σεναρίου και υλοποίησή του σε animation με απλά βήματα Σύντομο βοήθημα Επιμέλεια: Φιλιππούσης Γεώργιος, filvisg@outlook.com Τομαζινάκης Αριστόκριτος, tomazinos@gmail.com 1ο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3, 104 40 Αθήνα. Τηλ- Fax. 210 8228795 E-mail:schools@medsos.gr www.medsos.gr www.climateactions.gr

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3, 104 40 Αθήνα. Τηλ- Fax. 210 8228795 E-mail:schools@medsos.gr www.medsos.gr www.climateactions.gr Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3, 104 40 Αθήνα. Τηλ- Fax. 210 8228795 E-mail:schools@medsos.gr www.medsos.gr www.climateactions.gr Εισαγωγή Η αλλαγή του κλίματος αποτελεί στις μέρες μας ένα αδιαμφισβήτητο

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Παράθυρο στη γνώση. Ευρυζωνικότητα για όλους. Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity.

Παράθυρο στη γνώση. Ευρυζωνικότητα για όλους. Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity. Παράθυρο στη γνώση Ευρυζωνικότητα για όλους Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity.gr 0101011011101010000000010101010101 010000101010000101010101010101011111111111010101010101010000001010101010101011111111111110101010101010

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ Ρένα Μπαρδάνη, Διευθύντρια Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού, ΣΕΒ Deree - The American College of Greece, Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network).

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Καλαμάτα, 2015 Το Διαδίκτυο Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας μέσα από τη Συλλογική Μνήμη της Πόλης της Κέρκυρας, το σύστημα CLIO

Μαθαίνοντας μέσα από τη Συλλογική Μνήμη της Πόλης της Κέρκυρας, το σύστημα CLIO Μαθαίνοντας μέσα από τη Συλλογική Μνήμη της Πόλης της Κέρκυρας, το σύστημα CLIO Ελένη Χριστοπούλου Δημήτριος Ρίγγας Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής Συλλογικές Μνήμες μιας Πόλης στο Χώρο και στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ04Λ-ΡΤΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙ04Λ-ΡΤΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στην επιχειρηματικότητα, ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου http:// e-learning.sch.gr http://opensoft.sch.gr Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι)

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Ανάγκες χρηστών, πάροχων συγκοινωνιακού έργου και υπεύθυνων λήψης αποφάσεων Παρουσίαση Πιλότου Αθήνας Βασίλης Μιζάρας Infotrip SA Αθήνα, 12.10.2010

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Liveschool Marketing Services

Liveschool Marketing Services Liveschool Marketing Services Περιεχόμενα Βελτιστοποίηση website SEO... 3 Social media design & creation... 4 Social media management... 4 Διαγωνισμοί Facebook... 5 Google Adwords... 5 Facebook Ads...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη ΣΦΑΙΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Αχιλλέας Καμέας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο & Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη 2 1 Mobile devices / tablets 3 Μικρές, φορητές συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Προτεινόμενες δραστηριότητες Θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική η συμβολή των εκπαιδευτικών για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης μουσειακής εμπειρίας. Αυτό μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία Πράξης: Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση

Κατηγορία Πράξης: Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση Κατηγορία Πράξης: Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση 1. Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου του έργου Το αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου συνοψίζεται: στη σχεδίαση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚ9-ΤΓ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚ9-ΤΓ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Γεω-χωρικές υπηρεσίες και τεχνολογίες WEB. Βασίλειος Βεσκούκης Μηχανικός ΗΥ, Επ.Καθ. ΕΜΠ

Γεω-χωρικές υπηρεσίες και τεχνολογίες WEB. Βασίλειος Βεσκούκης Μηχανικός ΗΥ, Επ.Καθ. ΕΜΠ Γεω-χωρικές υπηρεσίες και τεχνολογίες WEB Βασίλειος Βεσκούκης Μηχανικός ΗΥ, Επ.Καθ. ΕΜΠ Ο κύκλος του Computing Από το mainframe στο PC και από το PC στο cloud Διαδίκτυο: εφαρμογές, media, επικοινωνία "Smart

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΛΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΠΥΛΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ενίσχυσης Ψηφιακής Εμπιστοσύνης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» 2007-2013 Υποέργο 1 ΠΥΛΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συμμετοχή εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης σε ενημερωτική ημερίδα για το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα CoReflect

Θέμα: Συμμετοχή εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης σε ενημερωτική ημερίδα για το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα CoReflect 23 Ιουλίου 2009 Θέμα: Συμμετοχή εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης σε ενημερωτική ημερίδα για το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα CoReflect Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Ψηφιακή υποστήριξη για διερώτηση,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ Τεύχος 1 Ιούλιος 2005 Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες Νέα Υπηρεσία Υποστήριξης των Χρηστών της Βιβλιοθήκης Helpdesk

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Γιώργος Μανής Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τι είναι οι Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ. H ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. Μπέττυ Τσακαρέστου: παρουσίαση στην Υπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ. H ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. Μπέττυ Τσακαρέστου: παρουσίαση στην Υπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ H ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ Μπέττυ Τσακαρέστου: παρουσίαση στην Υπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων 20 Αυγούστου 2010 1977-2010 Παραγωγή - Προβολή Τηλ. Προγραμμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Αναφορά Οριζόντια Υποστήριξη στα Ζητήματα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet 2 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

Η ERMIA Hotels & Resorts είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό χώρο.

Η ERMIA Hotels & Resorts είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό χώρο. Your key to success Η ERMIA Hotels & Resorts είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό χώρο. Διατηρώντας τα χαρακτηριστικά της επιχείρησής σας, επικεντρωνόμαστε στην αύξηση των πωλήσεών σας, στην

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Digi Mobile

Πρόγραμμα Digi Mobile ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ επίσημα το Πρόγραμμα Digi Mobile, το οποίο αποτελεί σημαντική ευκαιρία για προβολή προϊόντων ή υπηρεσιών σε «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα (smartphones) και σε μικρούς φορητούς υπολογιστές tablets

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες

Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες Ενότητα 10 η Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες Βύρωνας Νάκος Καθηγητής Ε.Μ.Π. - bnakos@central.ntua.gr Bασίλης Κρασανάκης Υποψήφιος διδάκτορας Ε.Μ.Π. krasvas@mail.ntua.gr Β. Νάκος & Β. Κρασανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ 1. Σύντομη ενημέρωση (βασική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;» Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ.: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε. Εκπαιδευτικά Δίκτυα Ενημέρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΩΤΕΑΣ Η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη Ευκαιριών Μάθησης. Αντώνης Κάφουρος Συντονιστής EUROGUIDANCE ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Εργασίας

ΠΛΩΤΕΑΣ Η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη Ευκαιριών Μάθησης. Αντώνης Κάφουρος Συντονιστής EUROGUIDANCE ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Εργασίας ΠΛΩΤΕΑΣ Η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη Ευκαιριών Μάθησης Αντώνης Κάφουρος Συντονιστής EUROGUIDANCE ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Εργασίας ΠΛΩΤΕΑΣ- Γενικές Πληροφορίες Portal on Learning Opportunities Throughout the EUropean

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 2: Software ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

To Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων

To Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων To Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων η περίπτωση της Ελλάδας Ελίνα Μεγάλου ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, Διεύθυνση Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κωνσταντίνος Ταραμπάνης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Εθνική βάση Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «Πλοηγός» - Ploteus II Αναζητήστε εκπαιδευτικές ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηµεροµηνία ηµοσίευσης: 26 03 205 ιάρκεια πρόσκλησης: συνεχής από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης έως και την 22/ 07/ 205. Αξιολογούνται σταδιακά σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOINΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ANAKOINΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ANAKOINΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠ ΕΞ0548-150714 Αθήνα, 14 Ιουλίου 2015 O Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), ως Δικαιούχος υλοποίησης της πράξης: «Πιλοτικές Καινοτόμες Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ινστιτούτο Bιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα