ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1/ Αριθμός Απόφασης 1/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 23 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, συνήλθε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 4431/1610/ πρόσκληση του Προέδρου της. Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, ήταν παρόντες: 1. Καλογερής Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Πρόεδρος της Επιτροπής 2. Αλεξάκης Γεώργιος Περιφερειακός Σύμβουλος Τακτικό Μέλος 3. Μαρής Γεώργιος»»»» 4. Ξωμεριτάκης Αλέξανδρος»»»» 5. Πετράκη Πελαγία»»»» 6. Παρασύρης Ιωάννης»»»» 7. Γιαννούλης Νικόλαος»»»» 8. Γιαννουλάκης Δημήτριος»»»» 9. Μαλλιαρός Νικόλαος»»»» 10. Γύπαρης Κωνσταντίνος»»»» 11. Ξυλούρης Νικόλαος»» ως Τακτικό Μέλος 12. Κεφαλογιάννης Ζαχαρίας»» ως Τακτικό Μέλος 13. Αγγελάκη Μαρία»» ως Τακτικό Μέλος Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν από τα τακτικά μέλη οι κ.κ.: Μιχελογιάννης Δημήτριος, Ανηψητάκης Αντώνης και Γιακουμάκης Γεώργιος. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Κοκολάκης Αλέξανδρος και Μανασάκη Βιργινία Περιφερειακοί Σύμβουλοι και Αναπληρωματικά Μέλη της Επιτροπής, Ορφανός Στέλιος και Λεονταράκης Γιάννης Περιφερειακοί Σύμβουλοι, Δερμιτζάκης Γεώργιος Δήμαρχος Καντάνου Σελίνου, Μαρκίδης Νίκος Πρόεδρος της εταιρείας ΑΜΑΡΙ Α.Ε., Παρασύρης Γιάννης Ειδικός Σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη, Ανδρουλάκης Γεώργιος Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου Καντάνου Σελίνου, Ξενάκη Αριάδνη και Γιαννακάκης Μιχάλης εκπρόσωποι της εταιρίας «SEA VIEW DEVELOPMENTS» (μέλος του Ομίλου Εταιρειών Λεπτός), Κοκοσάλης Νικόλαος και Ασπιρτάκης Γιάννης εκπρόσωποι της εταιρείας ΑΝΥΚ ΑΒΕΕ, Αγριόγιαννος Μιχάλης εκπρόσωπος της εταιρείας Αιολικό Βιάννου Α.Ε., Ξηρουχάκης Σταύρος εκπρόσωπος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, Δεμέντζου Ευαγγελία Μηχανικός της Δ.Ε.Υ.Α. Αγίου Νικολάου, Χατζηγιάννη Ελένη Κανδηλογιαννάκη Μαρία και Βασιλάκης Μιχάλης υπάλληλοι της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας, και για την τήρηση των πρακτικών ο Φασουλάς Μύρων Προϊστάμενος του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων, η Σουλτάτου Ιωάννα, η Βαρδιάμπαση Νίκη και η Κογεράκη Μαρίνα υπάλληλοι του ίδιου Τμήματος. Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 1

2 ΘΕΜΑ 1 ο : Έκφραση άποψης επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του πρώην Δήμου Πελεκάνου (νυν Δήμου Καντάνου - Σελίνου), Π.Ε. Χανίων. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Της Υ.Δ. Ε1β/221/1965 (ΦΕΚ 138/Β/65): «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων», β) Του Ν. 1337/1983: «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις», γ) Του Ν. 1650/1986: «Για την προστασία του περιβάλλοντος», δ) Της ΚΥΑ 69269/5387/ (ΦΕΚ 678/Β/1990): «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές διατάξεις, σύμφωνα με το Ν /1986», ε) Της ΚΥΑ 5673/400/ (ΦΕΚ 192/Β/ ): «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων», στ)του Ν. 2508/1997: «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις», ζ) Του Ν. 2742/1999: «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις, η) Του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», θ) Της υπ αρ. 9572/1845/ απόφασης Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 209/Δ/ ): «Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) και Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) και αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση μελετών», ι) Του Ν. 3010/2002: «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις», ια) Της Κ.Υ.Α /2332/2002 (ΦΕΚ 1022 Β/ ): «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002», ιβ) Της Κ.Υ.Α /703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332 Β / ): «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.), σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002», ιγ) Της ΚΥΑ με αριθμ /724/2003 (Φ.Ε.Κ Β/ ): «Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα», ιδ)της ΚΥΑ με αριθμ. Η.Π /2021/ : «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/2002». ιε) Της Κ.Υ.Α. με αριθμ /2727/2003 (Φ.Ε.Κ Β/ ): «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης», ιστ)της ΚΥΑ / (ΦΕΚ 1002/Β/ ): «Συμπλήρωση της υπ αριθμ. Η.Π /2332/2002 κοινής υπουργικής απόφασης, «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002». ιζ) της ΚΥΑ / (ΦΕΚ 1225/Β): «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 2

3 επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27 ης Ιουνίου 2011», ιη) Του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», ιθ) Του Ν. 3937/2011: «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», κ) Του Ν. 4014/2011: «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. 2. Το Π.Δ. 149/2010 με θέμα: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» (ΦΕΚ 242/ , τεύχος Α ). 3. Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου (ΦΕΚ 128/Α/2008). 4. Το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης, (ΦΕΚ 1486/Β/ ). 5. Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΦΕΚ 2464/Β/ ). 6. Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για την Βιομηχανία (ΦΕΚ 151/ΑΑΠ/ ). 7. Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό (ΦΕΚ 1138/Β/ ). 8. Το με α.π 5730/ έγγραφο του Δ. Πελεκάνου με θέμα: «Αποστολή Α Πρακτικού Παρατηρήσεων (Ορθή Επανάληψη) Β1 Σταδίου (κείμενο και χάρτες) της μελέτης Γ.Π.Σ Δήμου Πελεκάνου». 9. Το Β Πρακτικό παρατηρήσεων του Β1 Σταδίου της μελέτης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δ. Πελεκάνου. 10. Το με α.π 4963/ έγγραφο του Δ. Πελεκάνου με θέμα: «Κοινοποίηση Γνωμοδοτήσεων φορέων που αφορούν το Β1 Σταδίου (Πρόταση) της μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου στα διοικητικά όρια του Δήμου Πελεκάνου». 11. Τη με αριθμ. 5/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης (πρακτικό 3/ ) που αφορά στη σύσταση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας και τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας έκφρασης γνώμης επί των Μ.Π.Ε. 12. Τη με αριθμ. πρωτ.: 12990/6294/ απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, που αφορά στον ορισμό Προέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας. 13. Το με αριθ. πρωτ.: / έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής - Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ), με το οποίο διαβιβάστηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο η Σ.Μ.Π.Ε. για το αναφερόμενο έργο. 14. Τo με αριθμ. πρωτ.: 29557/2011/ έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Χανίων, με το οποίο αποστέλλεται η γνωμοδότηση της υπηρεσίας για την εν λόγω Σ.Μ.Π.Ε., στην οποία αναφέρονται οι απόψεις της Υπηρεσίας και αναλυτικά: «Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ /2011 εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, Τμήμα Β, της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ εγγράφου με το οποίο ζητάτε εγγράφως τις απόψεις και τυχόν παρατηρήσεις από την Υπηρεσία μας, σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ / (σχ.7), σχετικά με το περιεχόμενο της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Εκτιμήσεων (ΣΜΠΕ) του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) της Δημ. Ενότητας Πελεκάνου (πρώην Δήμος Πελεκάνος) του Δήμου Καντάνου - Σελίνου, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, στην Περιφέρεια Κρήτης, στην οποία εξετάζονται οι επιπτώσεις που μπορεί να φέρει η εφαρμογή του στο περιβάλλον (φυσικό, ανθρωπογενές και δομημένο). 3

4 Σύμφωνα με τα παραπάνω κρίνουμε ότι, η ΣΜΠΕ, ως προς τη δομή του περιεχομένου της είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές της ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ / (σχ. 7) Η ΣΜΠΕ εξετάζει τέσσερα (4) εναλλακτικά σενάρια : 1. Εναλλακτική δυνατότητα 0 Υφιστάμενα Προβλήματα Τάσεις εξέλιξης του Περιβάλλοντος. : Διατήρηση της σημερινής κατάστασης και μη προώθησης του Γ.Π.Σ 2. Σενάριο Τάσεων : που αποδέχεται την εξέλιξη των τάσεων της διαμόρφωσης της περιοχής μελέτης 3. Σενάριο ήπιας παρέμβασης ή ρεαλιστικό : Το σενάριο αυτό εξασφαλίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις και στόχους του Ν. 2508/97 για τη βιώσιμη ανάπτυξη των οικισμών αλλά και την απαραίτητη ευελιξία για τον χειρισμό κρίσιμων θεμάτων όπως η συνύπαρξη χρήσεων πρωτογενή τομέα με ανάπτυξη αστικού χαρακτήρα και τουρισμού. 4. Σενάριο έντονης παρέμβασης : που προϋποθέτει ετοιμότητα και ωριμότητα από μέρους των τοπικών συντελεστών για την αποδοχή των αυστηρών περιορισμών και μηχανισμών ελέγχου και τη συστηματική προώθηση δυναμικών παρεμβάσεων. Η Υπηρεσία μας έχει να παρατηρήσει ότι δεν αναλύεται σε βάθος, όμως ποια μεθοδολογία χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή των τεσσάρων εναλλακτικών σεναρίων. Στην παρούσα μελέτη το σενάριο που επιλέγεται είναι της «ήπιας παρέμβασης ή ρεαλιστικό». Κρίνεται ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένας συγκριτικός πίνακας αξιολόγησης όπου θα παρουσιάζονται τα τέσσερα (4) εναλλακτικά σενάρια σε συνάρτηση με τα κριτήρια αξιολόγησης (πολυκριτιριακή ανάλυση) τα οποία θα προκύπτουν από τις κατευθύνσεις των χωροταξικών σχεδιασμών εθνικού επιπέδου (ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό, ΕΠΧΣΑΑ για τις ΑΠΕ κτλ), του χωροταξικού σχεδιασμού Περιφερειακού επιπέδου (ΠΠΧΣΑΑ Περιφέρειας Κρήτης), των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (Ελαφονησίου, Αγ. Δικαιου κτλ) που αφορούν την περιοχή, των αναδράσεων που προκύπτουν από την εξέταση του Γ.Π.Σ Δ. Πελεκάνου προς το χωροταξικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό καθώς και κριτήρια κοινωνικής αποδοχής κτλ. Με αυτό τον τρόπο ο πίνακας θα τεκμηρίωνε επιστημονικά το σενάριο που τελικά επιλέγεται. Οι επιμέρους στόχοι περιβαλλοντικής πολιτικής που εξετάζονται, βάση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και στους οποίους είναι να εκτιμηθούν πιθανές σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εφαρμογή του Γενικού Πολεοδομικού σχεδίου, είναι : Βιοποικιλιότητα (και της χλωρίδας και πανίδας) Πληθυσμός ανθρώπινη υγεία Έδαφος Υδατικοί πόροι Ατμοσφαιρικό περιβάλλον (ρύπανση) Πολιτιστική κληρονομιά Ενέργεια Τοπίο ( Natura, παραλιακή ζώνη και θαλάσσιο οικοσύστημα) Κοινωνικό οικονομικό περιβάλλον. Μετά από έλεγχο της υποβληθείσας Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Πελεκάνου, η Υπηρεσία μας έχοντας γνώμονα ότι η μελέτη βασίστηκε στα αποτελέσματα του Β1 σταδίου του ΓΠΣ Δ. Πελεκάνου καθώς και τις παρατηρήσεις των διάφορων φορέων επί του Β1 σταδίου ΓΠΣ προτείνει τα εξής : Α. Δεδομένου ότι στη ΣΜΠΕ του Γ.Π.Σ Πελεκάνου η ζώνη που αποτυπώνεται, στον χάρτη ΣΜΠΕ 2 Χρήσεις γης και Προστασία Περιβάλλοντος Β1 Στάδιο Πελεκάνου», ως «ΠΕΠΔ1 : Περιοχές Τουρισμού Αναψυχής» εμπεριέχεται σε περιοχή, όπου σύμφωνα με το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Κρήτης (ΦΕΚ 1486/Β/2003), αποτυπώνεται και χαρακτηρίζεται ως 4

5 «Παράκτιες ζώνες ήπιας τουριστικής ανάπτυξης» άρθρο 3 παρ. Γ.3.4.2, προτείνονται οι εξής ενέργειες : Α1. Να αλλάξει ο τίτλος από «ΠΕΠΔ 1 : Περιοχές Τουρισμού- Αναψυχής» σε «ΠΕΠΔ 1 : Περιοχές Ήπιου Τουρισμού» και να μπουν κάποιοι περιορισμοί στις χρήσεις γης και στους όρους δόμησης που θα συμβάλλουν/προωθήσουν το στόχο του Δ. Πελεκάνου ως κέντρο Ήπιου Τουρισμού και να ενθαρρυνθούν τουριστικές δραστηριότητες εντεταγμένες αρμονικά στο περιβάλλον και να αποφεύγονται αυτές που ενισχύουν φαινόμενα μαζικού τουρισμού και άρα υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης προτείνεται να συμβαδίζουν με τις αντίστοιχες χρήσεις γης και όρους δόμησης που προτάθηκαν στην μελέτη ΣΧΟΑΠ του Δήμου Ινναχωρίου, όμορου Δήμου στο Δήμο Πελεκάνου και αποτυπώνεται στο ίδιο καθεστώς προστασίας στο Περιφερειακό Πλαίσιο της Κρήτης ως περιοχές ήπιας τουριστικής ανάπτυξης. Ενδεικτικά παραθέτονται παρακάτω οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης που προτάθηκαν στο ΣΧΟΑΠ Δ. Ινναχωρίου και βρίσκουν την Υπηρεσία μας σύμφωνη για την επίτευξη του στόχου ήπιου τουρισμού σε αυτές τις περιοχές. Κατοικία 150 τμ Εστιατόρια 200 τμ Αναψυκτήρια μέχρι 50 τμ Εγκαταστάσεις Αγροτουρισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ ΠΡΔ 1417/2003, όπως ισχύουν Αγροτικές αποθήκες έως 50τμ Τουριστικές εγκαταστάσεις με τους παραπάνω περιορισμούς. Πυκνότητα κλινών/στρέμμα να είναι 6 κλίνες/ στρέμμα. Μέγιστος αριθμός κλινών 100 (εκατό) ανά ιδιοκτησία. Συντελεστής δόμησης να μην υπερβαίνει το 60% του μέγιστου επιτρεπόμενου σήμερα για τις τουριστικές εγκαταστάσεις εκτός σχεδίου (δηλ για τον ΣΔ 0,20Χ 60% =0,12). Μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό αλλοιώσης του οικοπέδου στις τουριστικές εγκαταστάσεις θα είναι 60%. Οι επιτρεπόμενες Τουριστικές εγκαταστάσεις είναι μόνο οι εξής : - Οι εγκαταστάσεις Αγροτουρισμού που να ακολουθούν τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΠΡΔ 1417/2003 «Αγροτουρισμός Ορολογία και γενικές απαιτήσεις για τους παροχείς Υπηρεσιών Αγροτουρισμού». - Οι τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες - Οι τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις - Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων 4* και 5* - Ξενοδοχεία κλασσικού τύπου μόνο εφόσον πληρούν προδιαγραφές αγροτουρισμού (Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΠΡΔ 1417/2003 «Αγροτουρισμός Ορολογία και γενικές απαιτήσεις για τους παροχείς Υπηρεσιών Αγροτουρισμού») 3*, 4* και 5* - Ο περιορισμός των 3*-4*-5* αφορά και την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των ήδη νομίμως υφισταμένων τουριστικών καταλυμάτων στην περιοχή, προκειμένου να υπάρχει ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. ΑΠΕ για την εξυπηρέτηση μόνο των παραπάνω επιτρεπομένων χρήσεων γης. Όλες οι υπόλοιπες χρήσεις που προτάθηκαν κατά το Β1 στάδιο της μελέτης του Γ.Π.Σ Πελεκάνου (εκπαιδευτήρια, ευαγή ιδρύματα, γραφεία, καταστήματα, αθλητικές εγκαταστάσεις, πρατήρια βενζίνης) δεν συμφωνούν και θεωρούνται περιττές με την χρήση που έχει αποδοθεί στην περιοχή ως ήπια τουριστική περιοχή από το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Κρήτης. Προς αυτόν τον περιορισμό στις χρήσεις γης κινείται και το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό (σχετ. 13) άρθρο 5 παρ Ε, υπ 2. 5

6 Προτείνεται επίσης όλα τα κτίρια να ελέγχονται από ΕΠΑΕ όπου η τυπολογία των καταλυμάτων (μορφολογικοί περιορισμοί, δυναμικότητα, τάξεις) και άλλων σχετικών με τον τουρισμό υποδομών να προσαρμόζεται σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής και των ειδικών μορφών που υποστηρίζουν και να εφαρμόζονται αρχές βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής. Α2 Κρίνεται ότι στο χάρτη «ΣΜΠΕ 2 Χρήσεις γης και Προστασία Περιβάλλοντος Β1 Στάδιο Πελεκάνου», τμήματα που είναι εντεταγμένα ως ΠΕΠΔ1 : Ζώνη Τουρισμού Αναψυχής», να αποχαρακτηριστούν από την ΠΕΠΔ 1 και να ενταχθούν σε περιοχές καθεστώς απόλυτης προστασίας ΠΕΠ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο υπ αριθμό 4897/ έγγραφο της Δ/νσης Δασών : 1. «Παράλληλα, για λόγους που σε γενικές γραμμές προπαρατέθηκαν (ύψηλός βαθμός φυσικότητας, υψηλή οικολογική και τοπιακή αξία της περιοχής ανατολικά και δυτικά του ορεινού σχηματισμού Βιτσιλοχάρακου) η Υπηρεσία μας θεωρεί επιβεβλημένη την ένταξη της ζώνης 250 μέτρων ενθεν της κορυφογραμμής από το Ακρωτήριο Κριός (στην περιοχή των Κτιστών) ως το μικροφαραγγο του Κοτσιφού, στις περιοχές ΠΕΠ5 (ΑΠ) Περιοχές Προστασίας του Τοπίου Κορυφογραμμές» 2. «Η περιοχή Λίμνες.. στο καθεστώς των ΠΕΠ 4 (ΑΠ) Περιοχές Ιδιαίτερης Βλάστησης και Γεωλογικών Σχηματισμών είναι αναγκαία» Οι προτάσεις αυτές, θεωρείται από την υπηρεσία μας ότι βοηθούν στην αποτελεσματικότερη προστασία βιοποικιλότητας, τοπίου που είναι και η κύρια πηγή του εναλλακτικού τουρισμού της περιοχής, λόγω γειτνίασης σε περιοχή Natura, έντονων ανάγλυφων και του ιδιαίτερα φυσικού τοπίου. Σε αυτό συνηγορούν το άρθρο 9 παρ. 2 υποπαρ Δ του Ν. 3937/2011, ο χάρτης ΣΜΠΕ 4 «Χάρτης κλίσεων εδάφους υδρογραφικό δίκτυο» καθώς και το με α.π 5276/ έγγραφο της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Κρήτης όπου αναφέρει «Σε ότι αφορά την χωροθέτηση της προτεινόμενης περιοχής για τουριστική χρήση που τοποθετείται δυτικά του οικισμού Παλαιοχώρας, διατηρούμε επιφυλάξεις ως προς την επιλεγείσα περιοχή και αυτό λόγω του έντονου ανάγλυφου της περιοχής με κλίσεις άνω του επιτρεπόμενου, για δόμηση, 35%..» Β Επίσης προτείνεται ότι, στη περιοχή όπου σύμφωνα με το χάρτη «ΣΜΠΕ 2 Χρήσεις γης και Προστασία Περιβάλλοντος Β1 Στάδιο Πελεκάνου», η περιοχή που είναι χαρακτηρισμένη ως «ΠΕΠΔ 2: Περιοχή Βιολογικής Γεωργίας και Αγροτουρισμού εντός περιοχών Natura 2000» να γίνουν τα εξής : Β1 Να εφαρμοστούν τα αναφερόμενα του υπ αριθμό 4897/ έγγραφο της Δ/νσης Δασών : «.. την ένταξη της χαμηλής υψομετρικής ζώνης αυτής (κατάντη της ισοϋψούς των 300 μέτρων και έως τη θάλασσα) στο καθεστώς των ΠΕΠ 4 (ΑΠ), τουλάχιστον μέχρι την εκπόνηση της Ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης για την περιοχή..» Β2 Να απαλειφθούν οι χρήσεις γης με αριθμό 3,4,5 και 7 (επαγγελματικά εργαστήρια, γραφεία, εκπαιδευτήρια, γραφεία καταστήματα) όπως αυτές παρουσιάζονται στις σελίδες του τεύχους της παρούσας Στρατηγικής Μελέτης. Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι είναι ασύμβατες με το χαρακτήρα της περιοχής και ότι οι ανάγκες για επαγγελματικά εργαστήρια και αποθήκες μπορούν να καλυφθούν από τον προτεινόμενο ΒΙΟΠΑ. Τα εκπαιδευτήρια, τα γραφεία καταστήματα και οι αθλητικές εγκαταστάσεις μπορούν να χωροθετηθούν μέσα στους οικισμούς. Θεωρείται ότι αυτή η συγκεντρωμένη χωροθέτηση μέσα σε οικισμούς θα περιόριζε την άναρχη οικοδόμηση σε περιοχή που είναι υψηλής πολιτιστικής και περιβαλλοντικής αξίας και παράλληλα προστατεύει την βιοποικιλότητα και θα έδινε αναπτυξιακή ώθηση στους οικισμούς. Γ Οι χρήσεις 3,4,6 της ΠΕΠΔ 5: Περιοχή της βιολογικής Γεωργίας Βιολογικής Κτηνοτροφίας και Αγροτουρισμού Εναλλακτικού Τουρισμού εντος περιοχών Natura να απαλληφθούν, με το ίδιο σκεπτικό της πρότασης Β2. Δ Οι προτάσεις της μελέτης για την εκτός σχεδίου δόμηση στις περιοχές Natura να εξειδικευτούν σύμφωνα με το άρθρο του Ν. 3937/

7 Ε -Στις σελίδες 28, 110, 134 της παρούσας ΣΜΠΕ όσο αφορά στις υποδομές ύδρευσης άρδευσης και ειδικότερα όσο αφορά τον προγραμματισμό της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ) της Δημοτικής Ενότητας Πελεκάνου, κοντά στο ρέμα «Τροχαλού» έχοντας υπόψη ότι υπάρχει ήδη η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (4547/ Α.Ε.Π.Ο Γ.Γ Περιφέρειας Κρήτης) αλλά και το γεγονός ότι εκκρεμούν αποφάσεις του ΣΤΕ για προσφυγές κρίνεται ότι θα ήταν απαραίτητο να προταθούν μέσα από τη ΣΜΠΕ σε συνεργασία με τους μελετητές του ΓΠΣ Δ. Πελεκάνου, εναλλακτικές λύσεις χωροθέτησης της ΕΕΛ, ώστε σε περίπτωση ακύρωσης από το ΣτΕ να υπάρχουν έτοιμες εναλλακτικές λύσεις σχετικά με τη χωροθέτηση της ΕΕΛ που θα εξυπηρετεί την περιοχή Παλαιοχώρας Κουντούρας. -Επίσης να γίνουν οι απαιτούμενες εργασίες διαχωρισμού του αποχετευτικού δικτύου από το δίκτυο όμβριων. ΣΤ Στις σελ 87 και 139 της παρούσας μελέτης, η φράση «Παράλληλη προς τα νότια είναι η χάραξη τμημάτων του Νότιου Οδικού Άξονα Κρήτης» να αφαιρεθεί διότι σύμφωνα με το Περιφερειακό Πλαίσιο ΧΣΑΑ Κρήτης ( ΦΕΚ 1486/Β/ άρθρο 3, παρ. Γ Οδικό Δίκτυο) το τμήμα του ΝΟΑΚ στα ΝΔ του Ν. Χανίων δεν έχει συμπεριληφθεί στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα και έτσι αντιμετωπίζεται ως τριτεύον οδικό δίκτυο που συνδέει τις έδρες των ΟΤΑ. Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι η μελλοντική υλοποίηση του ΝΟΑΚ οφείλει να σέβεται τα ιδιαίτερα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των περιοχών απ όπου διέρχεται και να αξιοποιεί το υφιστάμενο οδικό δίκτυο όπου είναι δυνατόν. Να ολοκληρωθούν οι προτεινόμενες υποδομές υγείας, πρόνοιας και εκπαίδευσης καθώς και οι προτεινόμενες βελτιώσεις του οδικού δικτύου. Να γίνει χρήση και αξιοποίηση του υπάρχοντος οδικού δικτύου και περιορισμός στο απολύτως απαραίτητο της κατασκευής νέων δρόμων. Z Όσο αφορά τα απορρίμματα ανακύκλωση (σελ 15, 28, 91, 110, 118, 134) Να ληφθούν υπόψη τα αναφερόμενα στο εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑΑ Κρήτης 2006 και τις προτάσεις αναθεώρησης του. : Προτείνεται να προβλεφθεί μονάδα επεξεργασίας γεωργικών απόβλητων της περιοχής Κουντούρας (όπως προβλεπόταν στη μελέτη ΠΕΣΔΑΑ 2006 αλλά δεν έχει υλοποιηθεί ποτέ) ή γενικότερα οργανικών απόβλητων όπως προβλέπεται στη μελέτη για την αναθεώρηση του. Επίσης να υπάρξει πρόβλεψη για πιθανή χωροθέτηση σταθμού μεταφόρτωσης σύμμεικτων απορριμμάτων στο χώρο του ΧΥΤΑ μετά την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής του. Να συντονιστεί εκστρατεία ενημέρωσης των κατοίκων - επισκεπτών από πλευράς Δημοτικής Αρχής σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις από τη ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων εξαιτίας της γενικής ρίψης παντός είδους απορριμμάτων στο φυσικό περιβάλλον. Η Οι περιοχές ΠΕΡΠΟ δεν εναρμονίζονται με τις παρατηρήσεις του Α Πρακτικού Παρατηρήσεων (Ορθής επανάληψης) Β1 σταδίου της μελέτης ΓΠΣ Δήμου Πελεκάνου, ενώ θα έπρεπε να δοθεί δέουσα σημασία στο θέμα των ΠΕΡΠΟ και ιδιαίτερα της φέρουσας ικανότητας της περιοχής. Τέλος όπως αναφέρονται στα πρακτικά «Σε κάθε περίπτωση η οριστικοποίηση των ορίων των ΠΕΡΠΟ πρέπει να γίνει μέσω δημόσιας διαβούλευσης και μετά από παραλαβή της ΣΜΠΕ και της Γεωλογικής Μελέτης, στην Β2 φάση ώστε να μην παρατηρηθεί ασυμβατότητα μεταξύ τους.» Θ Όσο αφορά την παρουσίαση στους χάρτες έχουν να αναφερθούν τα εξής : - Ο χάρτης με τίτλο «Χρήσεις Γης και Προστασία Περιβάλλοντος Β1 Στάδιο Γ.Π.Σ» (αριθμός σχεδίου ΣΜΠΕ 2), όπου υποστηρίζει και συνοδευει την μελέτη, παρουσιάζει δυσκολίες ανάγνωσης και αίσθηση σύγχυσης λόγω κλίμακας του (1:25.000) και ότι έχει καθοριστεί μεγάλος αριθμός περιοχών ΠΕΠ με σημειακή αναφορά και έτσι δεν είναι δυνατόν να απεικονιστούν στη συγκεκριμένη κλίμακα (ενδεικτικά αναφέρονται τα σύμβολα για τις περιοχές ΠΕΠ 12 Β, ΠΕΠ 12Γ, ΠΕΠ 13 Α, ΠΕΠ 13Β). Επίσης υπάρχουν 7

8 αλληλοεπικαλύψεις όπως π.χ η ΠΕΠ 14 για την περιοχή Τ.Ι.Φ.Κ ΑΤ Νήσος Ελαφόνησος Κρήτης με την ΠΕΠ 6 Α «Ακτή Απέναντι της Νήσου Ελαφόνησου» κτλ. Η γνώμη της Υπηρεσίας μας είναι ότι οι χάρτες χρειάζονται μια εκ νέου σχεδίαση ώστε να υπάρξει μια πιο ξεκάθαρη και ευανάγνωστη αναφορά των αναφερόμενων στοιχείων του κειμένου, καθώς επίσης και η παραγωγή χαρτών σε κλίμακα για να διευκολύνουν δημόσιες υπηρεσίες, πολίτες και επιχειρηματίες στο μέλλον αντί να μπερδεύουν και να προκαλούν σύγχυση. - Επίσης στο από Ιανουάριο 2011 χάρτη ΣΜΠΕ 2 «Χρήσεις Γης και Προστασία Περιβάλλοντος Β1 Στάδιο Γ.Π.Σ» δεν απεικονίζει όλες τις ΠΕΠ 1 (ΑΠ) Δασικές Αναδασωτέες Εκτάσεις όπως απεικονίζονται στο από Ιούλιος 2010 χάρτη με «Χρήσεις Γης και Προστασία Περιβάλλοντος» κατά τη παράδοση του Β1 Σταδίου του ΓΠΣ Δ. Πελεκάνου, το οποίο πήρε γνωμοδότηση με τον υπ αρ.πρ. 4897/ έγγραφο από τη Δ/νση Δασών. - Η παρουσίαση της «ΠΕΠ 11 (ΑΠ) Περιαστικό Πράσινο» στο χάρτη ΣΜΠΕ 2 «Χρήσεις Γης και Προστασία Περιβάλλοντος Β1 Στάδιο Γ.Π.Σ» γίνεται με τρόπο αυθαίρετο και άνευ αιτιολογίας. - Να γίνει πιο σαφής ο καθορισμός για τις περιοχές που υπάγονται στο καθεστώς «ΠΕΠ 5 (ΑΠ) Περιοχή Προστασίας Τοπίου (υψώματα, κορυφογραμμές)». (από ποιο υψόμετρο και πέρα ισχύει; κτλ)». 15. Τις απόψεις του Δημάρχου Καντάνου Σελίνου κ. Δερμιτζάκη Γεωργίου, με τις οποίες μεταξύ άλλων ανέφερε: «Κατ' αρχάς, θέλω να πω το εξής, ότι ήδη έχει μελετηθεί και έχει καταλήξει το Β2 στάδιο, και όχι το Β1 σύμφωνα με το οποίο γίνεται η στρατηγική περιβαλλοντική μελέτη. Στο Β2 έχει τελειώσει. Σχετικά με την αλλαγή από «ΠΕΠΔ 1: Περιοχές Τουρισμού- Αναψυχής» σε «ΠΕΠΔ 1: Περιοχές Ήπιου Τουρισμού», γνωρίζοντας τις αναπτυξιακές τάσεις στα νότια παράλια της περιοχής δεν έχουμε αντίρρηση οτιδήποτε και να γίνει εδώ, είτε ήπια, είτε όχι. Σε ό,τι αφορά τη χωροθέτηση του βιολογικού καθαρισμού, έχει γίνει συγκριτική μελέτη πέντε σημείων. Μέσα από αυτή τη συγκριτική μελέτη των πέντε, γράφτηκαν τα υπέρ και τα κατά κάθε θέσης και επιλέξαμε την περιοχή του Τροχαλού. Σήμερα να ξαναγυρίζουμε για υποτιθέμενες καινούργιες θέσεις θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να μπει στη στρατηγική μελέτη. Έχουμε μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία πριν από δύο μήνες επικαιροποιήθηκε, τηρήθηκαν οι συγκεκριμένοι όροι με τη σημερινή νομοθεσία και στις 7 Μαρτίου (που πιστεύω ότι τότε δεν θα έχει αποφασιστεί η στρατηγική μελέτη από το υπουργείο) πιστεύουμε ότι θα είναι το τελικό δικαστήριο στο συμβούλιο επικρατείας. Μιλάμε για τριτοβάθμια επεξεργασία και έγινε η επιλογή για τη θέση γιατί είναι σε ίση απόσταση από τις περιοχές, δηλαδή, από το Γιαννισκάρι μέχρι και τον Κριό, υπάρχει και πρόταση για νέο οικισμό της Κουντούρας που θα χρειαστεί δικό του αποχετευτικό, μπορούμε λοιπόν να καλύψουμε όλο το δίκτυο. Επίσης σας ενημερώνω ότι στην Παλαιόχωρα υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο πλήρες, το οποίο τελείωσε και ουσιαστικά θέλει ακόμα να μπουν 20 σπίτια. Είναι πλήρες και έχουμε φτάσει και σε ένα σημείο που έχουμε μελετήσει και των αγωγό. Για το οδικό σας αναφέρω ότι είναι το προτεινόμενο από τον δήμο. Για το δρόμο από την Παλαιόχωρα στο Ελαφονήσι, έχουν γίνει τέσσερις μελέτες, και έχει πληρώσει το ελληνικό δημόσιο τέσσερις φορές την μελέτη του δρόμου. Απελπιστήκαμε και πληρώσαμε μια μελέτη. Ο δρόμος είναι πάνω στον οδικό άξονα. Όσον αφορά στις περιοχές ΠΕΡΠΟ, οι παρατηρήσεις ήταν από το Β1 στο Β2, υπάρχει ένα ΠΕΡΠΟ 70 στρεμμάτων για την εταιρία Σέλινο, δίπλα από την ιδιοκτησία του ομίλου Λεπτός, με απόφαση μας και με απόφαση του αυτού, εντάξαμε και την ιδιοκτησία της Sea View, του Λεπτού, την εντάξαμε σαν ΠΕΡΠΟ και είχε ενταχθεί από το υπουργείο στον Κριό ένα ΠΕΡΠΟ 97 στρεμμάτων στην εταιρία Φώτος Γιάννακας ΑΕ και το μεγαλώσαμε στο σύνολο του οικοπέδου που είναι γύρω στα 250 στρέμματα. Έχουν εναρμονιστεί έτσι στο Β2 στάδιο. Και υπάρχει και η πρώτη κατοικία επειδή απαγορεύεται να χτίσουν μέσα στη ζώνη του αναδασμού. 8

9 Σχετικά με τα ρέματα, βάζει 4 ρέματα, τον Πελακανιώτη, τον Τροχαλού, τον Αζωιριανό και τον Κακοδικιανό, προστασίας τοπίου και βάζει από το κέντρο του ποταμού και 50 μέτρα να μην μπορείς να κάνεις τίποτα. Θεωρούμε σαν δημοτικό συμβούλιο ότι αυτό πρέπει να εναρμονιστεί με κάποιο νόμο, ο οποίος υπάρχει, και λέει ότι εφόσον έχει οριστεί η οριοθέτηση της κοίτης του ποταμού θα μπορείς άνετα σε συγκεκριμένη απόσταση να οικοδομήσεις. Εάν δεν υπάρχει στα 20 μέτρα ή αν υπάρχει στα 10 μέτρα. Και σε ό,τι αφορά τώρα από το υψόμετρο και κάτω, εγώ νομίζω ότι τα δέκα μέτρα (10 μέτρα) θα ήταν σωστό να εναρμονιστούν». 16. Την ένσταση της εταιρείας «SEA VIEW DEVELOPMENTS» (μέλος του Ομίλου Εταιρειών Λεπτός). 17. Τις απόψεις της κας Ξενάκη Αριάδνης εκπροσώπου της εταιρείας «SEA VIEW DEVELOPMENTS» (μέλος του Ομίλου Εταιρειών Λεπτός), με τις οποίες μεταξύ άλλων ανέφερε: «Η έκταση της εταιρίας Λεπτός είναι 340 στρέμματα, συν σαράντα στρέμματα από κάτω από το ξενοδοχείο που έχει εγκριθεί μια έκταση, δίπλα στην έκταση που βρίσκεται ο βιολογικός, Η έκταση βρίσκεται εντός της προτεινόμενης ζώνης ΠΕΡΠΟ, Β κατοικίας, και την οποία θέλει η εταιρεία να αξιοποιήσει για παραθεριστική κατοικία ως επί το πλείστον και για τουριστική εκεί που έχει εγκριθεί το ξενοδοχείο, στο νότιο άξονα. Αυτό που ζητάμε εμείς είναι αυτό που έχει μπει στο Β2 στάδιο και ζητάμε να αναφερθεί και στην στρατηγική περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Επίσης, έχουμε ένα θέμα με το βιολογικό,, γιατί βρίσκεται ακριβώς δίπλα στην έκταση μας, με αποτέλεσμα να μη συμβάλει με όλα αυτά που θέλουμε να κάνουμε για την περιοχή. Εμείς συμφωνούμε ότι πρέπει να γίνει βιολογικός, ούτως ή άλλως η έκταση μας ως ΠΕΡΠΟ επιβάλλει να έχει βιολογικό, αλλά θεωρούμε ότι βιολογικός ακριβώς δίπλα μας δεν συμβάλλει ούτε στην οικονομική, ούτε στην τουριστική, ούτε στην οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, θέτει κάποιους περιβαλλοντικούς στόχους που έρχονται σε αντίθεση με αυτά που θέλουμε να αναπτύξουμε σε αυτή την περιοχή, και θεωρούμε ότι καλό θα ήταν να προβλεφθεί άλλη μια θέση για τον βιολογικό, αν και εφόσον με τις ενστάσεις και με την προσφυγή υπάρξει θέμα. Παράλληλα έχουμε ένα θέμα με τα ρέματα το οποία θεωρούμε ότι πρέπει να πάρει βάσει νομοθεσίας, από τη στιγμή που η περιοχή θα αξιοποιηθεί και είναι και μέσα σε ζώνη αναζήτησης ΠΕΡΠΟ. Επίσης έχουμε και άλλο ένα θέμα με τη ζώνη προστασίας τοπίου, η οποία ζώνη προστασίας τοπίου, είναι οριοθετημένη σε ένα από τα καλύτερα σημεία του οικοπέδου, πιάνει έκταση 50 στρεμμάτων. Επίσης, το υψόμετρο εδώ δεν είναι το μέγιστο της περιοχής, και συν τοις άλλοις βρίσκεται σε μια ζώνη αναζήτησης ΠΕΡΠΟ και θεωρούμε ότι πρέπει να οριστεί στα 10 μέτρα κάτω από το υψόμετρο (τα κτίρια εννοείται να μην προεξέχουν από τις κορυφογραμμές), γιατί ούτως ή άλλως και ο νόμος το επιτρέπει αυτό και από την άλλη να μπορεί να αξιοποιηθεί ένα μέρος εκείνου του τμήματος. Έχουμε επίσης και μια απόφαση από το τμήμα σχεδιασμού στο Ηράκλειο, από το περιβάλλον σχεδιασμού στο Ηράκλειο, το αναφέρει ότι καλό θα είναι σε περιοχές που είναι για αναζήτηση ΠΕΡΠΟ, τα υψόμετρα αυτά να περιοριστούν σε δέκα μέτρα από το ύψος της κορυφογραμμής να εναρμονιστούν». 18. Τις απόψεις του κ. Γιαννακάκη Μιχάλη εκπροσώπου της εταιρείας «SEA VIEW DEVELOPMENTS» (μέλος του Ομίλου Εταιρειών Λεπτός), με τις οποίες μεταξύ άλλων ανέφερε: «Οι επεμβάσεις και στην ευρύτερη περιοχή και στις ιδιοκτησίες της εταιρίας γίνονται ήπια και όσες φορές έχουμε κάνει ανάπτυξη και στα οικόπεδα που έχει αναπτύξει γενικά στο νομό και σε άλλα μέρη η εταιρεία Λεπτός και στα νησιά και στην Κύπρο, γίνονται ήπια σεβόμενη την ευρύτερη περιοχή και το περιβάλλον τους και κυρίως τους ανθρώπους που ζουν σε αυτό. Τώρα, για το συγκεκριμένο, όσον αφορά τον βιολογικό, επειδή στα οικόπεδα θα γίνουν κατοικίες ήπιας μορφής και οι άνθρωποι που θα πάνε να τις νοικιάσουν, να τις αγοράσουν, θα απολαμβάνουν γενικότερα την ευρύτερη περιοχή, όχι την κατοικία που θα πάρουν στα αυστηρά όρια του οικοπέδου τους, θα δημιουργήσει πρόβλημα και αισθητικό στο περιβάλλον, το οποίο, το ρέμα το 9

10 συγκεκριμένο είναι ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Οπτικά και αισθητικά η βλάστηση που αναπτύσσεται δεξιά και αριστερά του ρέματος, έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο κ. Λεπτός, όπως και κάθε ενδιαφερόμενος επενδυτής στην περιοχή της Παλαιόχωρας και γενικότερα του νοτιοδυτικού άκρου του νομού μας, λαμβάνει υπ' όψιν του το γεγονός ότι οι τουρίστες έρχονται εκεί για δύο λόγους, για τον ορεινό όγκο και τον παραθαλάσσιο. Όλη η παραθαλάσσια έκταση πονείται από ανεπεξέργαστα λύματα τόσο της Σούγιας, όσο και της Παλαιόχωρας, αν συνεχίσουμε για κάποια χρόνια ακόμα να υποβαθμίζουμε τη θαλάσσια περιοχή και τον πλούτο δεν θα υπάρχουν ούτε ξενοδοχεία, όχι νέα, και τα παλιά που ήταν θα κλείσουν». 19. Την εισήγηση του κ. Παρασύρη Γιάννη ως Ειδικός Σύμβουλος του Αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος επεξήγησε τις προτάσεις του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Χανίων. 20. Την εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Χωροταξίας κ. Νίκου Καλογερή, στην οποία μεταξύ άλλων ανέφερε: «Εισηγούμαι στην επιτροπή να γνωμοδοτήσουμε θετικά επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του πρώην Δήμου Πελεκάνου (νυν Δήμου Καντάνου - Σελίνου), Π.Ε. Χανίων, με τους όρους που αναφέρονται στο με αρ. πρωτ /2011/ έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Χανίων εκτός του όρου Ε που αφορά στην πρόταση για εναλλακτικές λύσεις χωροθέτησης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ) της Δημοτικής Ενότητας Πελεκάνου, αφού θεωρώ ότι δεν είναι υπεύθυνο αυτή τη στιγμή να ξανανοίξουμε το θέμα του βιολογικού καθαρισμού. Επιπλέον προτείνω τους παρακάτω όρους: - Οι περιοχές που υπάγονται στο καθεστώς «ΠΕΠ 5 (ΑΠ) Περιοχές Προστασίας Τοπίου (υψώματα, κορυφογραμμές)» να οριοθετούνται 20 μέτρα από την εκάστοτε κορυφογραμμή. Στις περιοχές ΠΕΡΠΟ προτείνεται η ζώνη αυτή να μετατρέπεται σε: α) 10 μέτρα αν η έκταση θα εξαιρείται της πολεοδόμησης ή σε β) 20 μέτρα αν η έκταση δεν θα εξαιρείται της πολεοδόμησης και θα συνυπολογίζεται σε αυτήν ως αμιγώς πράσινο. - Στις περιοχές που υπάγονται στο καθεστώς «ΠΕΠ 2 Ζώνες Προστασίας Υδατορεμάτων, οι ζώνες προστασίας εντός των οικισμών, του αναδασμού και της ΠΕΡΠΟ να μπορούν να μειωθούν μόνο μετά από μελέτες οριοθέτησης που θα επιτρέπουν τη μείωση και το πλάτος των ζωνών αυτών δεν θα είναι λιγότερο από 20μ. από την προσωρινή οριοθέτηση ή 10μ. από την οριστική οριοθέτηση του ρέματος. - Θεωρώ ότι η ΣΜΠΕ ούτε πρέπει ούτε μπορεί να προτείνει εναλλακτικές θέσεις για την ΕΕΛ Παλαιόχωρας με δεδομένο ότι έχει υλοποιηθεί και λειτουργεί σχεδόν στο σύνολο του το έργο της αποχέτευσης (αγωγοί, αντλιοστάσια κ.λπ). Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε λόγο απορριφθεί η επιλεγείσα θέση «Τροχαλού» από το ΣτΕ πρέπει η νέα θέση να προκύπτει από υδραυλική μελέτη με βάση τα υλοποιημένα έργα που στη συνέχεια θα αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά». 21. Τις απόψεις των μελών της. Μετά από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Γνωμοδοτεί θετικά επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του πρώην Δήμου Πελεκάνου και νυν Δήμου Καντάνου - Σελίνου Π.Ε. Χανίων, με τους παρακάτω όρους προϋποθέσεις και παρατηρήσεις: Α. Δεν αναλύεται σε βάθος, η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή των τεσσάρων εναλλακτικών σεναρίων. Στην παρούσα μελέτη το σενάριο που επιλέγεται είναι της «ήπιας παρέμβασης ή ρεαλιστικό». Κρίνεται ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένας συγκριτικός πίνακας αξιολόγησης όπου θα παρουσιάζονται τα τέσσερα (4) εναλλακτικά σενάρια σε συνάρτηση με τα κριτήρια αξιολόγησης (πολυκριτιριακή ανάλυση), τα οποία θα προκύπτουν από τις κατευθύνσεις των 10

11 χωροταξικών σχεδιασμών εθνικού επιπέδου (ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό, ΕΠΧΣΑΑ για τις ΑΠΕ κτλ), του χωροταξικού σχεδιασμού Περιφερειακού επιπέδου (ΠΠΧΣΑΑ Περιφέρειας Κρήτης), των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (Ελαφονησίου, Αγ. Δικαίου κτλ) που αφορούν την περιοχή, των αναδράσεων που προκύπτουν από την εξέταση του Γ.Π.Σ Δ. Πελεκάνου προς το χωροταξικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό καθώς και κριτήρια κοινωνικής αποδοχής κτλ. Με αυτό τον τρόπο ο πίνακας θα τεκμηρίωνε επιστημονικά το σενάριο που τελικά επιλέγεται. Β. Δεδομένου ότι στη ΣΜΠΕ του Γ.Π.Σ Πελεκάνου η ζώνη που αποτυπώνεται, στον χάρτη «ΣΜΠΕ 2 Χρήσεις γης και Προστασία Περιβάλλοντος Β1 Στάδιο Πελεκάνου», ως «ΠΕΠΔ1: Περιοχές Τουρισμού Αναψυχής» εμπεριέχεται σε περιοχή, όπου σύμφωνα με το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Κρήτης (ΦΕΚ 1486/Β/2003), αποτυπώνεται και χαρακτηρίζεται ως «Παράκτιες ζώνες ήπιας τουριστικής ανάπτυξης» άρθρο 3 παρ. Γ.3.4.2, προτείνονται οι εξής ενέργειες: Β1.Να αλλάξει ο τίτλος από «ΠΕΠΔ 1: Περιοχές Τουρισμού- Αναψυχής» σε «ΠΕΠΔ 1 : Περιοχές Ήπιου Τουρισμού» και να μπουν κάποιοι περιορισμοί στις χρήσεις γης και στους όρους δόμησης που θα συμβάλλουν/προωθήσουν το στόχο του πρώην Δήμου Πελεκάνου και νυν Δήμου Καντάνου Σελίνου ως κέντρο Ήπιου Τουρισμού και να ενθαρρυνθούν τουριστικές δραστηριότητες εντεταγμένες αρμονικά στο περιβάλλον και να αποφεύγονται αυτές που ενισχύουν φαινόμενα μαζικού τουρισμού και άρα υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης προτείνεται να συμβαδίζουν με τις αντίστοιχες χρήσεις γης και όρους δόμησης που προτάθηκαν στη μελέτη ΣΧΟΟΑΠ του πρώην Δήμου Ινναχωρίου, όμορου Δήμου στο πρώην Δήμο Πελεκάνου και αποτυπώνεται στο ίδιο καθεστώς προστασίας στο Περιφερειακό Πλαίσιο της Κρήτης ως περιοχές ήπιας τουριστικής ανάπτυξης. Ενδεικτικά παραθέτονται παρακάτω οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης που προτάθηκαν στο ΣΧΟΑΠ του πρώην Δ. Ινναχωρίου και βρίσκουν την Υπηρεσία μας σύμφωνη για την επίτευξη του στόχου ήπιου τουρισμού σε αυτές τις περιοχές. Κατοικία 150 τμ Εστιατόρια 200 τμ Αναψυκτήρια μέχρι 50 τμ Εγκαταστάσεις Αγροτουρισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ ΠΡΔ 1417/2003, όπως ισχύουν Αγροτικές αποθήκες έως 50τμ Τουριστικές εγκαταστάσεις με τους παραπάνω περιορισμούς. Πυκνότητα κλινών/στρέμμα να είναι 6 κλίνες/ στρέμμα. Μέγιστος αριθμός κλινών 100 (εκατό) ανά ιδιοκτησία. Συντελεστής δόμησης να μην υπερβαίνει το 60% του μέγιστου επιτρεπόμενου σήμερα για τις τουριστικές εγκαταστάσεις εκτός σχεδίου (δηλ. για τον ΣΔ 0,20Χ 60% =0,12). Μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό αλλοίωσης του οικοπέδου στις τουριστικές εγκαταστάσεις θα είναι 60%. Οι επιτρεπόμενες Τουριστικές εγκαταστάσεις είναι μόνο οι εξής : - Οι εγκαταστάσεις Αγροτουρισμού που να ακολουθούν τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΠΡΔ 1417/2003 «Αγροτουρισμός Ορολογία και γενικές απαιτήσεις για τους παροχείς Υπηρεσιών Αγροτουρισμού». - Οι τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες - Οι τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις - Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων 4* και 5* - Ξενοδοχεία κλασσικού τύπου μόνο εφόσον πληρούν προδιαγραφές αγροτουρισμού (Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΠΡΔ 1417/2003 «Αγροτουρισμός Ορολογία και γενικές απαιτήσεις για τους παροχείς Υπηρεσιών Αγροτουρισμού») 3*, 4* και 5* 11

12 - Ο περιορισμός των 3*-4*-5* αφορά και την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των ήδη νομίμως υφισταμένων τουριστικών καταλυμάτων στην περιοχή, προκειμένου να υπάρχει ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. ΑΠΕ για την εξυπηρέτηση μόνο των παραπάνω επιτρεπομένων χρήσεων γης. Όλες οι υπόλοιπες χρήσεις που προτάθηκαν κατά το Β1 στάδιο της μελέτης του Γ.Π.Σ Πελεκάνου (εκπαιδευτήρια, ευαγή ιδρύματα, γραφεία, καταστήματα, αθλητικές εγκαταστάσεις, πρατήρια βενζίνης) δεν συμφωνούν και θεωρούνται περιττές με την χρήση που έχει αποδοθεί στην περιοχή ως ήπια τουριστική περιοχή από το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Κρήτης. Προς αυτόν τον περιορισμό στις χρήσεις γης κινείται και το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό άρθρο 5 παρ Ε, υπ 2. Προτείνεται επίσης όλα τα κτίρια να ελέγχονται από ΕΠΑΕ όπου η τυπολογία των καταλυμάτων (μορφολογικοί περιορισμοί, δυναμικότητα, τάξεις) και άλλων σχετικών με τον τουρισμό υποδομών να προσαρμόζεται σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής και των ειδικών μορφών που υποστηρίζουν και να εφαρμόζονται αρχές βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής. Β2.Κρίνεται ότι στο χάρτη «ΣΜΠΕ 2 Χρήσεις γης και Προστασία Περιβάλλοντος Β1 Στάδιο Πελεκάνου», τμήματα που είναι εντεταγμένα ως ΠΕΠΔ1: Ζώνη Τουρισμού Αναψυχής», να αποχαρακτηριστούν από την ΠΕΠΔ 1 και να ενταχθούν σε περιοχές καθεστώς απόλυτης προστασίας ΠΕΠ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο υπ αριθμό 4897/ έγγραφο της Δ/νσης Δασών: 3. «Παράλληλα, για λόγους που σε γενικές γραμμές προπαρατέθηκαν (υψηλός βαθμός φυσικότητας, υψηλή οικολογική και τοπιακή αξία της περιοχής ανατολικά και δυτικά του ορεινού σχηματισμού Βιτσιλοχάρακου) η Υπηρεσία μας θεωρεί επιβεβλημένη την ένταξη της ζώνης 250 μέτρων ενθεν της κορυφογραμμής από το Ακρωτήριο Κριός (στην περιοχή των Κτιστών) ως το μικροφαραγγο του Κοτσιφού, στις περιοχές ΠΕΠ5 (ΑΠ) Περιοχές Προστασίας του Τοπίου Κορυφογραμμές» 4. «Η περιοχή Λίμνες.. στο καθεστώς των ΠΕΠ 4 (ΑΠ) Περιοχές Ιδιαίτερης Βλάστησης και Γεωλογικών Σχηματισμών είναι αναγκαία» Οι προτάσεις αυτές, θεωρείται από την υπηρεσία μας ότι βοηθούν στην αποτελεσματικότερη προστασία βιοποικιλότητας, τοπίου που είναι και η κύρια πηγή του εναλλακτικού τουρισμού της περιοχής, λόγω γειτνίασης σε περιοχή Natura, έντονων ανάγλυφων και του ιδιαίτερα φυσικού τοπίου. Σε αυτό συνηγορούν το άρθρο 9 παρ. 2 υποπαρ Δ του Ν. 3937/2011, ο χάρτης ΣΜΠΕ 4 «Χάρτης κλίσεων εδάφους υδρογραφικό δίκτυο» καθώς και το με α.π 5276/ έγγραφο της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Κρήτης όπου αναφέρει «Σε ότι αφορά την χωροθέτηση της προτεινόμενης περιοχής για τουριστική χρήση που τοποθετείται δυτικά του οικισμού Παλαιοχώρας, διατηρούμε επιφυλάξεις ως προς την επιλέγεισε περιοχή και αυτό λόγω του έντονου ανάγλυφου της περιοχής με κλίσεις άνω του επιτρεπόμενου, για δόμηση, 35%..» Γ. Επίσης προτείνεται ότι, στη περιοχή όπου σύμφωνα με το χάρτη «ΣΜΠΕ 2 Χρήσεις γης και Προστασία Περιβάλλοντος Β1 Στάδιο Πελεκάνου», η περιοχή που είναι χαρακτηρισμένη ως «ΠΕΠΔ 2 : Περιοχή Βιολογικής Γεωργίας και Αγροτουρισμού εντός περιοχών Natura 2000» να γίνουν τα εξής : Γ1.Να εφαρμοστούν τα αναφερόμενα του υπ αριθμό 4897/ έγγραφο της Δ/νσης Δασών : «.. την ένταξη της χαμηλής υψομετρικής ζώνης αυτής (κατάντη της ισοϋψούς των 300 μέτρων και έως τη θάλασσα) στο καθεστώς των ΠΕΠ 4 (ΑΠ), τουλάχιστον μέχρι την εκπόνηση της Ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης για την περιοχή..» Γ2. Να απαλειφθούν οι χρήσεις γης με αριθμό 3,4,5 και 7 (επαγγελματικά εργαστήρια, γραφεία, εκπαιδευτήρια, γραφεία καταστήματα) όπως αυτές παρουσιάζονται στις σελίδες του τεύχους της παρούσας Στρατηγικής Μελέτης. Η Υπηρεσία μας 12

13 θεωρεί ότι είναι ασύμβατες με το χαρακτήρα της περιοχής και ότι οι ανάγκες για επαγγελματικά εργαστήρια και αποθήκες μπορούν να καλυφθούν από τον προτεινόμενο ΒΙΟΠΑ. Τα εκπαιδευτήρια, τα γραφεία καταστήματα και οι αθλητικές εγκαταστάσεις μπορούν να χωροθετηθούν μέσα στους οικισμούς. Θεωρείται ότι αυτή η συγκεντρωμένη χωροθέτηση μέσα σε οικισμούς θα περιόριζε την άναρχη οικοδόμηση σε περιοχή που είναι υψηλής πολιτιστικής και περιβαλλοντικής αξίας και παράλληλα προστατεύει την βιοποικιλότητα και θα έδινε αναπτυξιακή ώθηση στους οικισμούς. Δ. Οι χρήσεις 3,4,6 της ΠΕΠΔ 5: Περιοχή της βιολογικής Γεωργίας Βιολογικής Κτηνοτροφίας και Αγροτουρισμού Εναλλακτικού Τουρισμού εντος περιοχών Natura να απαλληφθούν, με το ίδιο σκεπτικό της πρότασης Β2. Ε. Οι προτάσεις της μελέτης για την εκτός σχεδίου δόμηση στις περιοχές Natura να εξειδικευτούν σύμφωνα με το άρθρο του Ν. 3937/2011. ΣΤ.Στις σελ 87 και 139 της παρούσας μελέτης, η φράση «Παράλληλη προς τα νότια είναι η χάραξη τμημάτων του Νότιου Οδικού Άξονα Κρήτης» να αφαιρεθεί διότι σύμφωνα με το Περιφερειακό Πλαίσιο ΧΣΑΑ Κρήτης (ΦΕΚ 1486/Β/ άρθρο 3, παρ. Γ Οδικό Δίκτυο) το τμήμα του ΝΟΑΚ στα ΝΔ του Ν. Χανίων δεν έχει συμπεριληφθεί στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα και έτσι αντιμετωπίζεται ως τριτεύον οδικό δίκτυο που συνδέει τις έδρες των ΟΤΑ. Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι η μελλοντική υλοποίηση του ΝΟΑΚ οφείλει να σέβεται τα ιδιαίτερα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των περιοχών απ όπου διέρχεται και να αξιοποιεί το υφιστάμενο οδικό δίκτυο όπου είναι δυνατόν. Να ολοκληρωθούν οι προτεινόμενες υποδομές υγείας, πρόνοιας και εκπαίδευσης καθώς και οι προτεινόμενες βελτιώσεις του οδικού δικτύου. Να γίνει χρήση και αξιοποίηση του υπάρχοντος οδικού δικτύου και περιορισμός στο απολύτως απαραίτητο της κατασκευής νέων δρόμων. Z. Όσο αφορά τα απορρίμματα ανακύκλωση (σελ 15, 28, 91, 110, 118, 134): Να ληφθούν υπόψη τα αναφερόμενα στο εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑΑ Κρήτης 2006 και τις προτάσεις αναθεώρησης του. Ποιο συγκεκριμένα να υπάρξει πρόβλεψη για πιθανή χωροθέτηση σταθμού μεταφόρτωσης σύμμεικτων απορριμμάτων στο χώρο του ΧΥΤΑ μετά την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής του. Προτείνεται να προβλεφθεί μονάδα επεξεργασίας γεωργικών απόβλητων της περιοχής Κουντούρας (όπως προβλεπόταν στη μελέτη ΠΕΣΔΑΑ 2006 αλλά δεν έχει υλοποιηθεί ποτέ) ή γενικότερα οργανικών απόβλητων όπως προβλέπεται στη μελέτη για την αναθεώρηση του. Να συντονιστεί εκστρατεία ενημέρωσης των κατοίκων - επισκεπτών από πλευράς Δημοτικής Αρχής σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις από τη ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων εξαιτίας της γενικής ρίψης παντός είδους απορριμμάτων στο φυσικό περιβάλλον. Η. Οι περιοχές ΠΕΡΠΟ δεν εναρμονίζονται με τις παρατηρήσεις του Α Πρακτικού Παρατηρήσεων (Ορθής επανάληψης) Β1 σταδίου της μελέτης ΓΠΣ Δήμου Πελεκάνου, ενώ θα έπρεπε να δοθεί δέουσα σημασία στο θέμα των ΠΕΡΠΟ και ιδιαίτερα της φέρουσας ικανότητας της περιοχής. Τέλος όπως αναφέρονται στα πρακτικά «Σε κάθε περίπτωση η οριστικοποίηση των ορίων των ΠΕΡΠΟ πρέπει να γίνει μέσω δημόσιας διαβούλευσης και μετά από παραλαβή της ΣΜΠΕ και της Γεωλογικής Μελέτης, στην Β2 φάση ώστε να μην παρατηρηθεί ασυμβατότητα μεταξύ τους.» Θ. Όσο αφορά την παρουσίαση στους χάρτες έχουν να αναφερθούν τα εξής: - Ο χάρτης με τίτλο «Χρήσεις Γης και Προστασία Περιβάλλοντος Β1 Στάδιο Γ.Π.Σ» (αριθμός σχεδίου ΣΜΠΕ 2), όπου υποστηρίζει και συνοδεύει τη μελέτη, παρουσιάζει δυσκολίες ανάγνωσης και αίσθηση σύγχυσης λόγω κλίμακας του (1:25.000) και ότι έχει καθοριστεί μεγάλος αριθμός περιοχών ΠΕΠ με σημειακή αναφορά και έτσι δεν είναι δυνατόν να απεικονιστούν στη συγκεκριμένη κλίμακα (ενδεικτικά αναφέρονται τα σύμβολα για τις περιοχές ΠΕΠ 12 Β, ΠΕΠ 12Γ, ΠΕΠ 13 Α, ΠΕΠ 13Β). Επίσης 13

14 υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις όπως π.χ η ΠΕΠ 14 για την περιοχή Τ.Ι.Φ.Κ ΑΤ «Νήσος Ελαφόνησος Κρήτης» με την ΠΕΠ 6Α «Ακτή Απέναντι της Νήσου Ελαφόνησου» κτλ. Θεωρούμε ότι οι χάρτες χρειάζονται μια εκ νέου σχεδίαση ώστε να υπάρξει μια πιο ξεκάθαρη και ευανάγνωστη αναφορά των αναφερόμενων στοιχείων του κειμένου, καθώς επίσης και η παραγωγή χαρτών σε κλίμακα για να διευκολύνουν δημόσιες υπηρεσίες, πολίτες και επιχειρηματίες στο μέλλον αντί να μπερδεύουν και να προκαλούν σύγχυση. -Επίσης στο από Ιανουάριο 2011 χάρτη ΣΜΠΕ 2 «Χρήσεις Γης και Προστασία Περιβάλλοντος Β1 Στάδιο Γ.Π.Σ» δεν απεικονίζει όλες τις ΠΕΠ 1 (ΑΠ) Δασικές Αναδασωτέες Εκτάσεις όπως απεικονίζονται στο από Ιούλιος 2010 χάρτη με «Χρήσεις Γης και Προστασία Περιβάλλοντος» κατά τη παράδοση του Β1 Σταδίου του ΓΠΣ Δ. Πελεκάνου, το οποίο πήρε γνωμοδότηση με τον υπ αρ. πρ. 4897/ έγγραφο από τη Διεύθυνση Δασών. -Η παρουσίαση της «ΠΕΠ 11 (ΑΠ) Περιαστικό Πράσινο» στο χάρτη ΣΜΠΕ 2 «Χρήσεις Γης και Προστασία Περιβάλλοντος Β1 Στάδιο Γ.Π.Σ» γίνεται με τρόπο αυθαίρετο και άνευ αιτιολογίας. - Οι περιοχές που υπάγονται στο καθεστώς «ΠΕΠ 5 (ΑΠ) Περιοχές Προστασίας Τοπίου (υψώματα, κορυφογραμμές)» να οριοθετούνται 20 μέτρα από την εκάστοτε κορυφογραμμή. Στις περιοχές ΠΕΡΠΟ προτείνεται η ζώνη αυτή να μετατρέπεται σε: α) 10 μέτρα αν η έκταση θα εξαιρείται της πολεοδόμησης ή σε β) 20 μέτρα αν η έκταση δεν θα εξαιρείται της πολεοδόμησης και θα συνυπολογίζεται σε αυτήν ως αμιγώς πράσινο. - Στις περιοχές που υπάγονται στο καθεστώς «ΠΕΠ 2 Ζώνες Προστασίας Υδατορεμάτων, οι ζώνες προστασίας εντός των οικισμών, του αναδασμού και της ΠΕΡΠΟ να μπορούν να μειωθούν μόνο μετά από μελέτες οριοθέτησης που θα επιτρέπουν τη μείωση και το πλάτος των ζωνών αυτών δεν θα είναι λιγότερο από 20μ. από την προσωρινή οριοθέτηση ή 10μ. από την οριστική οριοθέτηση του ρέματος. - Θεωρούμε ότι η ΣΜΠΕ ούτε πρέπει ούτε μπορεί να προτείνει εναλλακτικές θέσεις για την ΕΕΛ Παλαιόχωρας με δεδομένο ότι έχει υλοποιηθεί και λειτουργεί σχεδόν στο σύνολο του το έργο της αποχέτευσης (αγωγοί, αντλιοστάσια κ.λπ). Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε λόγο απορριφθεί η επιλεγείσα θέση «Τροχαλού» από το ΣτΕ πρέπει η νέα θέση να προκύπτει από υδραυλική μελέτη με βάση τα υλοποιημένα έργα που στη συνέχεια θα αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά. Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω: Ηράκλειο, Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Τα Μέλη Καλογερής Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης 14

15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας Διεύθυνση Διοίκησης Τμήμα Συλλογικών Οργάνων Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax Πλατεία Ελευθερίας : : Γιάννα Σουλτάτου : : : Ηράκλειο, 5 Φεβρουαρίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 6842/2647 Σχετ. : 5073/1888 ΠΡΟΣ: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος ΕΥΠΕ (Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος) Τμήμα Β Λ. Αλεξάνδρας 11 ΤΚ Αθήνα ΚΟΙΝ.: 1. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χανίων κ. Απόστολο Βουλγαράκη 2. Δήμο Καντάνου Σελίνου 3. Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κρήτης 4. Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Χανίων ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. 1/2012 απόφασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας. Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθ. 1/2012 απόφασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας (πρακτικό Ν ο 1/ ), που αφορά στη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις παρατηρήσεις που αναφέρονται σ αυτήν, επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του πρώην Δήμου Πελεκάνου και νυν Δήμου Καντάνου - Σελίνου Π.Ε. Χανίων. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης Εσωτερική διανομή: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη 2. Αντιπεριφερειάρχη κ. Καλογερή Νικόλαο 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1/23-01-2012 Αριθμός Απόφασης 6/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 23 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 10/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 10/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 10/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1/23-01-2012 Αριθμός Απόφασης 4/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 23 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1/23-01-2012 Αριθμός Απόφασης 3/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1/23-01-2012 Αριθμός Απόφασης 3/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1/23-01-2012 Αριθμός Απόφασης 3/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 23 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/06-04-2012 Αριθμός Απόφασης 32/2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/06-04-2012 Αριθμός Απόφασης 32/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/06-04-2012 Αριθμός Απόφασης 32/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 6 Απριλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Απόσπασμα Πρακτικού Ν ο 6/19-03-2012 Αριθμός Απόφασης 24/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Απόσπασμα Πρακτικού Ν ο 6/19-03-2012 Αριθμός Απόφασης 24/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Απόσπασμα Πρακτικού Ν ο 6/19-03-2012 Αριθμός Απόφασης 24/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 19 Μαρτίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/26-07-2011 Αριθμός Απόφασης 46/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/26-07-2011 Αριθμός Απόφασης 46/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/26-07-2011 Αριθμός Απόφασης 46/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 26 Ιουλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 9/14-09-2011 Αριθμός Απόφασης 57/2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 9/14-09-2011 Αριθμός Απόφασης 57/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 9/14-09-2011 Αριθμός Απόφασης 57/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 14 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΥΟΡ1Ι-Η9Κ ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: 4Α8ΥΟΡ1Ι-Η9Κ ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ 35 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΣ 84 100 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 11/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 10/23-09-2011 Αριθμός Απόφασης 59/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 10/23-09-2011 Αριθμός Απόφασης 59/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 10/23-09-2011 Αριθμός Απόφασης 59/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 23 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Σ.Μ.Π.Ε.) -ΕΣΧΑΔΑ <ΠΑΛΙΟΥΡΙ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ>

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Σ.Μ.Π.Ε.) -ΕΣΧΑΔΑ <ΠΑΛΙΟΥΡΙ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ> ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Σ.Μ.Π.Ε.) -ΕΣΧΑΔΑ Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Φορέας Ακινήτου: Τεχνικός Σύμβουλος: Ακίνητο που καλύπτει το Νότιο τμήμα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 6/12-07-2011 Αριθμός Απόφασης 33/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 6/12-07-2011 Αριθμός Απόφασης 33/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 6/12-07-2011 Αριθμός Απόφασης 33/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 12 Ιουλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ του πρακτικού της με αριθμό 17/ 2008 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ του πρακτικού της με αριθμό 17/ 2008 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ του πρακτικού της με αριθμό 17/ 2008 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου Α π ό φ α σ η: 291/2008 Π ε ρ ί λ η ψ η: Συζήτηση επί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200>

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200> ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: ημόσια Έκταση της περιοχής Ερμιόνης, Ν. Αργολίδος, που αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 ο : Έκφραση άποψης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Νέα μονάδα παραγωγής ξυλοκάρβουνου, ιδιοκτησίας Διβινή Θρασύβουλου,

ΘΕΜΑ 3 ο : Έκφραση άποψης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Νέα μονάδα παραγωγής ξυλοκάρβουνου, ιδιοκτησίας Διβινή Θρασύβουλου, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 8/09-09-2011 Αριθμός Απόφασης 53/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 09 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Σ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ & Ι Ο Ν Ι Ο Υ

Ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Σ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ & Ι Ο Ν Ι Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟ Κ Ε Ν ΤΡ Ω Μ Ε Ν Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικής Ενότητας Μηλεών Π.Ε. Μαγνησίας (πρώην Δήμος Μηλεών )

ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικής Ενότητας Μηλεών Π.Ε. Μαγνησίας (πρώην Δήμος Μηλεών ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΟΑΠ... 5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 7 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ... 9 Π.1. ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ... 11 Π.1.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) είναι μια δυναμική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης, διαμέσου της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΜΠΕ <ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ>

ΜΕΛΕΤΗ ΣΜΠΕ <ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ> ΜΕΛΕΤΗ ΣΜΠΕ Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Ακίνητο στην παραλία Αγίου Ιωάννη Νικήτης στο Δήμο Σιθωνίας Χαλκιδικής Φορέας Ακινήτου: ΤΑΙΠΕΔ Τεχνικός Σύμβουλος: Δέκαθλον ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΞΕΝΙΑ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΞΕΝΙΑ ΣΚΙΑΘΟΥ TAMEIO ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΞΕΝΙΑ ΣΚΙΑΘΟΥ MH TEXNIKH ΠΕΡΙΛΗΨΗ Περιβαλλοντικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Σ.Μ.Π.Ε.) -ΕΣΧΑΔΑ ΑΚΤΗ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΟΣΕΙΔΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Σ.Μ.Π.Ε.) -ΕΣΧΑΔΑ ΑΚΤΗ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΟΣΕΙΔΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Σ.Μ.Π.Ε.) -ΕΣΧΑΔΑ Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Φορέας Ακινήτου: Τεχνικός Σύμβουλος: ΑΚΤΗ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΟΣΕΙΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 20-02-2015 Αριθµ. Πρωτ: 161 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΘΕΜΑ 16ο: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) «ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ»

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) «ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Σ.Μ.Π.Ε.) Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Αφάντου Ρόδου Φορέας Ακινήτου: ΤΑΙΠΕΔ Τεχνικός Σύμβουλος: Δέκαθλον Α.Ε. Μελετητής: GEOPLAN

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2.1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2.1.1. Στρατηγικές Επενδύσεις Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) 2.1.1.1. Ο νόμος 3894/2010 Ο νόμος 3894/2010 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων

Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΗΜΙΤΗ ΚΑΣΣΙΩΠΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων Ειδικός Σύμβουλος: NCC Σύμβουλοι Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 0 Εισαγωγή... 1 0.1 Αντικείμενο και στόχοι της Μελέτης... 1 0.2 Η αμέσως προηγούμενη εμπειρία... 3 0.3 Διαδικασίες... 3 Στάδιο Α.2... 5 Α.2.1: Αξιολόγηση της εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 0 Εισαγωγή... 1 0.1 Αντικείμενο και στόχοι της Μελέτης... 1 0.2 Η αμέσως προηγούμενη εμπειρία... 3 0.3 Διαδικασίες... 3 Στάδιο Α.1... 4 Α.1.1: Αξιολόγηση της εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα