ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο ΔΒΔΦ με τη συμμετοχή βουλευτών Σύσκεψη για τα προβλήματα των επαγγελματοβιοτεχών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο ΔΒΔΦ με τη συμμετοχή βουλευτών Σύσκεψη για τα προβλήματα των επαγγελματοβιοτεχών"

Transcript

1 Φανιά, ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Στο ΔΒΔΦ με τη συμμετοχή βουλευτών Σύσκεψη για τα προβλήματα των επαγγελματοβιοτεχών Σα πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινύλ έκπνξνπο θαη επαγγεικαηνβηνηέρλεο ζπδεηήζεθαλ ζε ζύζθεςε πνπ ζπλδηνξγάλσζαλ ε Οκνζπνλδία Δκπνξηθώλ πιιόγσλ Κξήηεο θαη ε Οκνζπνλδία Δπαγγεικαηηώλ Βηνηερλώλ θαη Δκπόξσλ Ν. Υαλίσλ κε ηελ παξνπζία ησλ βνπιεπηώλ ηνπ Ννκνύ θ.θ. Βνινπδάθε, Μαξθνγηαλλάθε, ηαζάθε θαη εθπξνζώπνπ ηνπ βνπιεπηή θ. Βηξβηδάθε, ην κεζεκέξη ηνπ αββάηνπ 28 επηεκβξίνπ ζε αίζνπζα ηνπ ΔΒΔΥ. ε ππόκλεκα πνπ θαηέζεζε ε ΟΔΚ θαη ε ΟΔΒΔΝΥ, πεξηγξάθεηαη κεηαμύ άιισλ ε δεηλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ζήκεξα ν θιάδνο θαη θαηαηίζεληαη πξνηάζεηο γηα ην θνξνινγηθό, ην αζθαιηζηηθό θαη ηελ ρξεκαηνδόηεζε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ, ν Μαλνύζνο Βνινπδάθεο, βνπιεπηήο ηεο Ν.Γ. αλέθεξε κεηαμύ άιισλ «Βξηζθόκαζηε ζε κηα θάζε πνπ έρνπλ αξρίζεη ηα πξώηα ζεκάδηα ζηαζεξνπνίεζεο θαη κε ηηο θαηάιιειεο παξεκβάζεηο ζα γίλεη απηό πνπ πξέπεη ώζηε λα βειηησζνύλ νη ζπλζήθεο γηα ην αζθαιηζηηθό. Σνπηθά ηόληζε, ππάξρνπλ πνιιά πξάγκαηα πνπ κπνξνύλ λα γίλνπλ γηα λα βειηηώζνπλ ηηο ζπλζήθεο ησλ κηθξνκεζαίσλ θαη λα δώζνπλ ηελ δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο λέσλ επηρεηξήζεσλ θαη «ειπίδα» γηα λέεο ζέζεηο εξγαζίαο». Με ηε ζεηξά ηνπ ν βνπιεπηήο ηεο Ν.Γ. Υξήζηνο Μαξθνγηαλλάθεο αλέθεξε «Γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ εθζέηνπλ νη επαγγεικαηίεο σο ηνπηθνί βνπιεπηέο θαη γσ πξνζσπηθά, ζα θάλνπκε όηη κπνξνύκε όκσο ηα πεξηζώξηα είλαη ηέηνηα πνπ δελ μέξσ αλ κπνξνύκε λα κηιήζνπκε γηα ζεακαηηθέο αιιαγέο. Οη επαγγεικαηίεο πξέπεη λα «θξαηήζνπλ», γηαηί πηζηεύσ όηη ζα αλαθάκςεη ε Διιεληθή νηθνλνκία θαη ζύληνκα ζα δνύκε θσο ζην ηνύλει». Ο βνπιεπηήο ηνπ ΤΡΙΕΑ θ. Γηώξγνο ηαζάθεο είπε κε ηελ ζεηξά ηνπ όηη «γίλεηαη κεγάιε πξνζπάζεηα από ηνλ ΤΡΙΕΑ πξνθεηκέλνπ λα απνζαθεληζηνύλ ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ θόθθηλσλ δαλείσλ, ην ηξαπεδηθό ζύζηεκα ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη γηα ηηο αιιαγέο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζην αζθαιηζηηθό ηνπο ζύζηεκα. Δίκαζηε επεζήκαλε, ζε ζπλερή δηάινγν πξνθεηκέλνπ λα δηαηππσζνύλ ζθέςεηο πνπ ζα έρνπλ απνηέιεζκα». ηε ζύζθεςε πξνήδξεπζαλ ν Α Αληηπξόεδξνο ηεο Οκνζπνλδίαο Δκπνξηθώλ πιιόγσλ Κξήηεο θ. Γηάλλεο Μαξγαξώλεο θαη ν Πξόεδξνο ηεο Οκνζπνλδίαο Δπαγγεικαηηώλ Βηνηερλώλ θαη Δκπόξσλ Ν. Υαλίσλ θ. Αληώλεο Παπαδεξάθεο, ελώ ζπκκεηείραλ πξόεδξνη Δπαγγεικαηηθώλ σκαηείσλ. Η ΟΔΣΚ Ο Α Αληηπξόεδξνο ηεο Οκνζπνλδίαο Δκπνξηθώλ πιιόγσλ Κξήηεο θαηέζεζε ζηνπο Υαληώηεο βνπιεπηέο ηηο πξνηάζεηο ηεο ΔΔΔ γηα ηελ απαζρόιεζε, ηα πξνβιήκαηα ηεο αγνξάο, ηηο αιιαγέο ζηελ επαγγεικαηηθή ζηέγε θαη γηα ηα «ξαβαζάθηα» ηνπ ΟΑΔΔ. Αλαιπηηθά:

2 «Οη ζέζεηο ηεο ΔΔΔ γηα ηηο αιιαγέο ζηελ επαγγεικαηηθή ζηέγε θαη ηηο εκπνξηθέο κηζζώζεηο» Οη κεηαβνιέο ηνπ θαζεζηψηνο ηεο επαγγεικαηηθήο ζηέγεο θαη ηεο απειεπζέξσζεο ησλ εκπνξηθψλ κηζζψζεσλ άξρηζαλ λα εμεηάδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή πνπ έρεη ζπζηαζεί ζην Υπνπξγείν Αλάπηπμεο, θαηφπηλ απαίηεζεο ηεο ηξφηθαο λα θαηαξγεζεί ην ηζρχνλ πξνζηαηεπηηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην. Δπεηδή ε «θήκε ηεο απειεπζέξσζεο» έρεη ήδε θπθινθνξήζεη θαη ην ελδηαθέξνλ θπξίσο απφ ηνπο Δκπνξηθνχο Σπιιφγνπο ηεο Πεξηθέξεηαο είλαη κεγάιν, πξνβιέπεηαη φηη ην ζέκα πνπ ζα θηλεζεί απφ ην Σεπηέκβξην θαη κεηά, ζα είλαη αληίζηνηρν ηεο «πξώηεο θαηνηθίαο». Η επαγγεικαηηθή ζηέγε απνηειεί παξαδνζηαθφ δήηεκα ηνπ εκπνξηθνχ θφζκνπ θαη γηα ην ζέκα απηφ έγηλε ην 1991 ην πξψην θιείζηκν θαηαζηεκάησλ ηεο ζχγρξνλεο εκπνξηθήο ζπλδηθαιηζηηθήο επνρήο (κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ λ. 1712/1987). Η γεληθφηεξε αληίιεςε ηεο ζηάζεο ηνπ ειιεληθνχ εκπνξίνπ είλαη ππέξ ηεο δηαηήξεζεο ελφο επηθαηξνπνηεκέλνπ θαζεζηψηνο πξνζηαζίαο. Η ΔΣΔΔ δεηά ινηπφλ λα θχγεη απφ ην ηξαπέδη ε πιήξεο απειεπζέξσζε θαη λα ζπδεηεζεί ε επηθαηξνπνίεζε θαη ε εθινγίθεπζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο εκπνξηθήο κίζζσζεο αιιά ζε κειινληηθφ, πην εχζεην, ρξφλν. Δηδηθφηεξα, ζην ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην, κπνξνχκε αξρηθά λα απνκνλψζνπκε ηηο θπξηφηεξεο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηδηνθηήηεο θαη κηζζσηέο θαη λα θαηαιήμνπκε ζε απαξαίηεηα ζπκπεξάζκαηα. Σε θάζε πεξίπησζε, απηφ πνπ ρξεηάδεηαη ε ρψξα είλαη έλα απιφ θαη ζπζηεκαηηθφ λνκνζέηεκα ιίγσλ άξζξσλ, ιηηφ θαη ιαθσληθφ, ζην νπνίν ζα πεξηιακβάλνληαη: Γηαηήξεζε ελφο εηδηθνχ πιαηζίνπ πξνζαξκνζκέλνπ θαη επηθαηξνπνηεκέλνπ ζην θαζεζηψο ξχζκηζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ κηζζψζεσλ. Παξακνλή ηεο ειάρηζηεο δηάξθεηαο ηεο κηζζσηηθήο ζχκβαζεο κε δηθαίσκα ησλ κεξψλ λα ζπκθσλνχλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα. Γηαηήξεζε ηεο 12εηίαο ζηηο πθηζηάκελεο κηζζψζεηο θαη κεηαβαηηθέο ξπζκίζεηο γηα ζηαδηαθή κείσζε ηνπ ρξφλνπ γηα ηηο λέεο κηζζψζεηο. Καηάξγεζε ηνπ απηφκαηνπ ηξφπνπ αχμεζεο ηνπ κηζζψκαηνο φηαλ δελ ππάξρεη ζπκθσλία αλαπξνζαξκνγήο. Παξακνλή ηεο πξνζηαηεπηηθήο δηάηαμεο πνπ επηηξέπεη ζηνλ κηζζσηή λα κεηαβηβάζεη ηελ κηζζσηηθή ζρέζε ζε εηαηξεία πνπ ζπκκεηέρεη ν ίδηνο ή ζε δηαδφρνπο ηνπ. Γηαηήξεζε ηεο «ξήηξαο εμόδνπ» απφ ηελ κίζζσζε φηαλ δελ απνδίδεη ε επηρείξεζε, ρσξίο παγίδεπζε θαη νηθνλνκηθή εμφλησζε ηνπ κηζζσηή. Πξφβιεςε κίαο λφκηκεο «άπιεο εκπνξηθήο αμίαο» θαη θαηάξγεζε ηνπ γλσζηνχ «αέξα» ζε πεξίπησζε ππεξαμίαο. Η ΔΣΔΔ είλαη δηαηεζεηκέλε λα ζπδεηήζεη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ άξζξνπ 43 ΠΓ 34/1995 γηα ηελ θαηαγγειία απφ ηνλ κηζζσηή κεηά πάξνδν ελφο έηνπο απφ ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο αιιά ε αλάινγε ινγηθή πξνζηαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ γεληθφηεξε αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.

3 Πεξαηηέξσ, ην ζέκα ηνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο ηεο κίζζσζεο «πνλνθεθαιηάδεη» ηελ αγνξά, αθνχ ζηε πξάμε, έρεη ζνβαξέο επηπηψζεηο θαη γηα ηηο δχν πιεπξέο. Σε έλα απειεπζεξσκέλν πεξηβάιινλ, εάλ ε κίζζσζε είλαη κηθξήο δηάξθεηαο ηφηε θαλέλαο επηρεηξεκαηίαο δελ ζα θάλεη θακία ζνβαξή επέλδπζε θαη αμηφινγεο εξγαζίεο ζε κηζζσκέλνπο ρψξνπο θαη εάλ πάιη νη δνπιεηέο ηνπ πάλε θαιά, ηφηε ν ηδηνθηήηεο ίζσο αξρίζεη ηηο πηέζεηο γηα αχμεζε πξνθεηκέλνπ λα ηνπ αλαλεψζεη ηελ κίζζσζε. Η δηάηαμε ηεο απφ ην λφκν αχμεζεο ηνπ κηζζψκαηνο είλαη πιένλ μεπεξαζκέλε θαη κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε ηελ θαηάξγεζή ηεο, αθνχ ελψ ζήκεξα έρνπκε αξλεηηθφ πιεζσξηζκφ πξνβιέπεηαη αλαπξνζαξκνγή ηνπ κηζζψκαηνο ζην 6% ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο + 0,75% ηνπ ηηκαξίζκνπ σο αχμεζε θάζε ρξφλν. Αλαθνξηθά, ινηπφλ, κε ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο θαη ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ ελνηθίνπ ζα κπνξνχζακε λα ζπκθσλήζνπκε φηη ζα ηζρχεη απνθιεηζηηθά φ,ηη πξνβιέπεηαη ζηε θάζε λέα ζχκβαζε. Αθνινχζσο, ζε θαζεζηψο πιήξνπο απειεπζέξσζεο, ε παξαρψξεζε απφ ην κηζζσηή ηεο κίζζσζεο έζησ θαη ζε εηαηξία πνπ ζπκκεηέρεη ν ίδηνο ζπληζηά αιιαγή ηνπ πξνζψπνπ ηνπ κηζζσηή θαη δίλεη άκεζν δηθαίσκα επαλαδηαπξαγκάηεπζεο ηεο ζχκβαζεο, αιιηψο θαηαγγειίαο απφ ηνλ ηδηνθηήηε. Καηά ζπλέπεηα ε εηδηθή ξχζκηζε ηνπ λφκνπ γηα ηελ κεηαβίβαζε ζε εηαηξηθφ ζρήκα κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ κηζζσηή πξέπεη λα παξακείλεη θαη λα ηζρχζεη επίζεο γηα ηελ κεηαβίβαζε ιφγσ αληθαλφηεηαο ή ηελ θιεξνλνκηθή δηαδνρή, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ζπλέρεηα ηεο κηθξνκεζαίαο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο. Τέινο, εάλ δελ ππάξρεη ε πξνζηαζία ηνπ λφκνπ, φηαλ ε κίζζσζε είλαη κεγάιεο δηάξθεηαο θαη δπζηπρψο νη δνπιεηέο ηεο επηρείξεζεο δελ πάλε θαιά ηφηε ν κηζζσηήο παίξλεη πάλσ ηνπ «πξνίθα» ηνπο κήλεο θαη ηα ρξφληα πνπ κέλνπλ κέρξη ηελ ζπκπιήξσζε ηεο ζπκβαηηθά ζπκθσλεκέλεο δηάξθεηαο, ηνπο νπνίνπο κπνξεί ν ηδηνθηήηεο λα δηεθδηθήζεη δηθαζηηθά. Αλ ε δηάηαμε θαηαξγεζεί ηειείσο ζα πιεγνχλ ηφζν νη επηρεηξεκαηίεο φζν θαη νη ηδηνθηήηεο πνπ δελ ζα βξίζθνπλ κηζζσηέο δηαηεζεηκέλνπο λα ζπληεξήζνπλ επαξθψο ην κίζζην, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη λα γίλεη ν έλαο «νηθνλνκηθόο όκεξνο» ηνπ άιινπ. Τν έλζηηθην ηεο απηνζπληήξεζεο ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ηνλ επηρεηξεκαηία λα ζπκθσλεί κηθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα παξακνλήο γηα λα κελ έρεη επάλσ ηνπ ην βάξνο ηνπ ππφινηπνπ ησλ πνιιψλ ζπκβαηηθά νξηζκέλσλ ρξφλσλ. Η ιχζε ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα κπνξεί ν επηρεηξεκαηίαο λα ραξάμεη έλα επηρεηξεκαηηθφ πιάλν καθξάο πλνήο ρσξίο λα αηζζάλεηαη εγθισβηζκέλνο θαη ππεξρξεσκέλνο πξηλ αθφκε αλνίμεη θαη ε δνπιεηά ηνπ απνδψζεη. Σηνλ αληίπνδα εάλ ην καγαδί «πηάζεη» ν ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ πνπ έρεη απνθηήζεη ππεξαμία, δηθαίσο δηθαηνχηαη ηελ φπνηα «άπιε εκπνξηθή αμία», αιιά καδί κε ηνλ κηζζσηή πνπ επίζεο ζα πξέπεη λα θαξπνχηαη έλα κέξνο απηήο ηεο ππεξαμίαο, πνπ δεκηνχξγεζε. Η επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ε αγνξά αθηλήησλ δέρνληαη κέζα ζηελ χθεζε θαη ζηελ δπζπξαγία απαλσηά ζνθ θαη ππάξρεη κεγάιε αζηάζεηα. Γη απηφ ην ιφγν, ε ΔΣΔΔ πξνηείλεη ην ζέκα λα ζπδεηεζεί κεηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2014, φηαλ ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ εηδηθψλ ζα έρεη δξνκνινγεζεί ε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ Διιάδα.

4 Ο εμποπικόρ κόζμορ ηηρ σώπαρ ανηιδπά ένηονα ζηα απειληηικά «παβαζάκια» ηος ΟΑΔΔ. Η ΔΣΔΔ, εμ αθνξκήο ησλ απεηιεηηθώλ εηδνπνηεηεξίσλ πνπ ν ΟΑΔΔ ζηέιλεη καδηθά πξνο ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ, απέζηεηιε πξνο ηνλ Υπνπξγό Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο επηζηνιή, πνπ θνηλνπνίεζε ζηελ Γηνίθεζε ηνπ ΟΑΔΔ κε ηελ νπνία δηακαξηύξεηαη γηα ηα ζπγθεθξηκέλα εηδνπνηεηήξηα θαη δεηάεη ηελ αλαζηνιή ηεο απνζηνιήο ηνπο. Τν πεξηερόκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηζηνιήο έρεη σο εμήο: «Ωο γλωζηόλ, θαηά ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο θαη κεηά ηελ δεκνζίεπζε ζηελ Εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεωο ηνπ λ. 4152/2013, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πην πξόζθαηε ξύζκηζε γηα ηηο νθεηιέο ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία, ν ΟΑΕΕ απνζηέιιεη ζωξεδόλ πξνο ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ αλά ηελ επηθξάηεηα, εηδνπνηεηήξηα κε ηα νπνία δεηάεη από απηνύο λα εληαρζνύλ ακέζωο ζηελ ξύζκηζε, αιιηώο ζα πξνρωξήζεη ζε αλαγθαζηηθέο εηζπξάμεηο θαη θαηαζρέζεηο. Η απνζηνιή ηωλ ζπγθεθξηκέλωλ εηδνπνηεηεξίωλ έρεη μεζεθώζεη ζύειια δηακαξηπξηώλ θαη αληηδξάζεωλ από ηνπο ρεηκαδόκελνπο ιόγω ηεο ύθεζεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο ζηελόηεηαο επηρεηξεκαηίεο, θαζώο ην ύθνο γξαθήο είλαη ηδηαίηεξα απεηιεηηθό θαη ζίγνπξα δελ βειηηώλεη ην θιίκα ζηελ αγνξά. H ΕΣΕΕ κε ηηο Οκνζπνλδίεο θαη ηνπο Εκπνξηθνύο Σπιιόγνπο ηεο εθπξνζωπώληαο ηνλ κηθξνκεζαίν επηρεηξεκαηηθό θόζκν ηεο ρώξαο, ζεωξνύκε όηη κε εθθνβηζκνύο θαη απεηιέο δελ είλαη δπλαηόλ λα απμεζεί ε ξεπζηόηεηα ηνπ ηακείνπ καο. Είλαη πξνθαλέο όηη όπνηνο από ηνπο ζπλαδέιθνπο καο κπνξνύζε κέρξη ηώξα λα εληαρζεί ζηελ ξύζκηζε, ην έρεη ήδε θάλεη. Ωζηόζν, έλαο από ηνπο βαζηθνύο ιόγνπο πνπ ε ξύζκηζε «Νέα Αξρή», αλ θαη έρεη επλνϊθνύο όξνπο, δελ έρεη κέρξη ηώξα απνδώζεη ηα αλακελόκελα, είλαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη νη πξνϋπνζέζεηο πνπ ηελ δηέπνπλ. Σπγθεθξηκέλα, αλαθεξόκαζηε ζηελ απαίηεζε γηα κε ύπαξμε νθεηιώλ εληόο ηνπ 2013 θαη ζηελ πξνζθόκηζε θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο. Πξώηνλ, ήηαλ εμαξρήο παξάινγν, έλαο λόκνο πνπ παξάγεη ηα απνηειέζκαηά ηνπ από ηνλ Ινύλην ηνπ 2013, λα δεηάεη ηελ εθάπαμ θαηαβνιή, αλαδξνκηθά από ηελ αξρή ηνπ έηνπο. Ο λόκνο πεξηνξίδεη ηελ ξύζκηζε ζε επηρεηξεκαηίεο, νη νπνίνη, ωο δηα καγείαο, μεπέξαζαλ ηελ νηθνλνκηθή ζηελόηεηά ηνπο κόλν κε ηελ πάξνδν ηεο 31εο Δεθεκβξίνπ 2012, απαίηεζε ζίγνπξα εθηόο πξαγκαηηθόηεηαο. Ειπίδνπκε όηη ζα εθδνζνύλ ζύληνκα από εζάο νη εμαγγειζείζεο Υπνπξγηθέο Απνθάζεηο ώζηε ηα αλαθνηλωζέληα γηα ην ΙΚΑ, δειαδή ν δηαθαλνληζκόο ηωλ νθεηιώλ ηνπ 2013 ζε 12 δόζεηο, λα επεθηαζνύλ άκεζα θαη ζηα ινηπά αζθαιηζηηθά ηακεία. Δεύηεξνλ, ε απαίηεζε θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο δίλεη ηελ ραξηζηηθή βνιή ζηελ επηηπρία ηεο ξύζκηζεο. Σε απηέο ηηο δύζθνιεο επνρέο, πνπ ν επηρεηξεκαηίαο, εμ αλάγθεο θαη κόλν ηεξαξρεί ηηο πξνηεξαηόηεηέο ηνπ, ν ΟΑΕΕ θαη όια ηα άιια αζθαιηζηηθά ηακεία «δηώρλνπλ» απηόλ πνπ ηα βάδεη ζηελ πξώηε ζέζε, απαηηώληαο

5 πξώηα απηόο λα έρεη ξπζκίζεη νθεηιέο ηξίηωλ. Αληηιακβαλόκαζηε ην άγρνο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, πνπ πξνθαλώο δήηεζε ηελ πξνϋπόζεζε απηή, όκωο έηζη ε ξύζκηζε δελ πξόθεηηαη λα απνδώζεη, νύηε ε ξεπζηόηεηα ηωλ ηακείωλ ζα απμεζεί. Σην πιαίζην απηό, παξαθαινύκε λα πξνρωξήζεηε ζηηο αλαγθαίεο δηεπζεηήζεηο θαη πξνζαξκνγέο ηνπ πιαηζίνπ, ώζηε ε θαιή ξύζκηζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4152/2013 λα απνδώζεη ηα απνηειέζκαηά ηεο θαη λα θαιπθζνύλ νη αλάγθεο ηνπ ΟΑΕΕ θαη ηωλ ινηπώλ ηακείωλ. Απηά είλαη ηα απαξαίηεηα βήκαηα γηα λα ιπζεί ην πξόβιεκα θαη όρη ηα εηδνπνηεηήξηα άλεπ νπζίαο, πνπ ην κόλν πνπ επηηπγράλνπλ είλαη λα ζπκώλνπλ θαη λα ηξνκνθξαηνύλ. Οη κηθξνκεζαίνη επηρεηξεκαηίεο γλωξίδνπλ ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο θαη δελ ρξεηάδνληαη νύηε απεηιέο, νύηε εθθνβηζκνύο γηα λα αληαπνθξηζνύλ πξνο απηέο ξεαιηζκό θαη θαιή ζέιεζε ρξεηάδνληαη. Ωο εθ ηνύηνπ δεηάκε ηελ πξνζωπηθή ζαο παξέκβαζε ώζηε λα αλαζηαιεί ε απνζηνιή θαη ε ηζρύο εηδνπνηεηεξίωλ απεηιήο θαηάζρεζεο, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηελ εθαξκνγή ηεο επέθηαζεο ηεο ξύζκηζεο γηα ηηο νθεηιέο 2013 ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ζηνλ ΟΑΕΕ.» «Αναηποπέρ ζηην απαζσόληζη ζηο εμπόπιο με βεληίωζη ηηρ μιζθωηήρ απαζσόληζηρ και μείωζη ηηρ αςηοαπαζσόληζηρ». Τν πνζνζηό αλεξγίαο ζην Β ηξίκελν 2013 δηακνξθώζεθε ζην 27,1%, όληαο απμεκέλν θαηά 3,5 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 2012 (23,6%), ελώ αληίζεηα ειαθξώο βειηησκέλε είλαη ε εηθόλα, έζησ θαη νξηαθά, ζε ζύγθξηζε κε ην Α ηξίκελν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο (27,4%). Ωζηόζν, άθξσο αλεζπρεηηθό παξακέλεη ην θαηλόκελν ηεο ζπλερηδόκελεο πςειήο αλεξγίαο ησλ λέσλ (ειηθίεο 15-24), θαζώο ην 59% απηώλ απνηπγράλεη λα εηζέιζεη ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ελώ ηδηαίηεξε έκθαζε ζα πξέπεη λα δνζεί θαη ζηνπο καθξνρξόληα αλέξγνπο (νη αλαδεηνύληεο εξγαζία γηα ρξνληθό δηάζηεκα άλσ ησλ 12 κελώλ), νη νπνίνη απνηεινύλ ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ αλέξγσλ (66,8%). Οη εμειίμεηο, ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν ηξίκελν, ραξαθηεξίδνληαη σο ελζαξξπληηθέο εμαηηίαο ηεο αύμεζεο ηεο ζπλνιηθήο απαζρόιεζεο θαηά 1,0% θαη ηεο κηζζσηήο απαζρόιεζεο θαηά 1,8%. Αληίζεηα, ν αξηζκόο ησλ απηναπαζρνινπκέλσλ ζπξξηθλώζεθε νξηαθά (-0,2%) ελώ εθείλνο ησλ εξγνδνηώλ ππνρώξεζε πεξηζζόηεξν (-2,1%). Σην εκπόξην θαηαγξάθνληαη θξίζηκεο εμειίμεηο. Τν Β ηξίκελν ηνπ 2013 ε απαζρόιεζε ζηνλ θιάδν κεηώζεθε κε κηθξόηεξν ξπζκό (-3,4%) ζε ζρέζε κε ην ζύλνιν ηεο νηθνλνκίαο (-4,2%), όηαλ ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 2012 ε απαζρόιεζε ζην εκπόξην είρε κεησζεί κε κεγαιύηεξν ξπζκό (-12,1%) ζπγθξηηηθά κε ην ζύλνιν ηεο νηθνλνκίαο (-8,7%). Δπίζεο ην Β ηξίκελν ηνπ 2013 ε απαζρόιεζε ησλ εξγνδνηώλ ζην εκπόξην απμήζεθε, έζησ θαη νξηαθά (0,3%), όηαλ ζην ζύλνιν ηεο νηθνλνκίαο ν αξηζκόο ησλ εξγνδνηώλ κεηώζεθε ζεκαληηθά (-11,2%). Η εηθόλα απηή είλαη ζαθώο θαιύηεξε ζε ζρέζε κε ην Β ηξίκελν ηνπ 2012, νπόηε ε απαζρόιεζε ησλ

6 εξγνδνηώλ ζηνλ θιάδν είρε ππνρσξήζεη πνιύ πεξηζζόηεξν (-20,7%) ζε ζρέζε κε ην ζύλνιν ηεο νηθνλνκίαο (-15,3%). Βειηησκέλε είλαη επίζεο ε εηθόλα ζηε κηζζσηή απαζρόιεζε ηνπ θιάδνπ, θαζώο ην Β ηξίκελν ηνπ 2013 κεηώζεθε κε κηθξόηεξν ξπζκό (-1,9%), έλαληη ηνπ ζπλόινπ ηεο νηθνλνκίαο (-4,7%). Φξήδεη αλαθνξάο όηη κόιηο έλα ρξόλν πξηλ ε κηζζσηή απαζρόιεζε ζην εκπόξην ζεκείσλε κεγαιύηεξε πηώζε (- 11,5%), ζε ζρέζε κε ην ζύλνιν ηεο νηθνλνκίαο (-9,3%). Αληίζεηα, αξλεηηθή είλαη ε εηθόλα γηα ηνπο απηναπαζρνινπκέλνπο ζην εκπόξην θαζώο ην Β ηξίκελν ηνπ 2013 κεηώζεθαλ πνιύ πεξηζζόηεξν (-7,2%), ζε ζρέζε κε ην ζύλνιν ηεο ρώξαο (-0,7%). Η εμέιημε απηή είλαη αθόκα ρεηξόηεξε ζπγθξηηηθά κε ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο, νπόηε νη απηναπαζρνινύκελνη ζην εκπόξην είραλ μειωθεί θαηά 5,3% έλαληη κηθξόηεξεο πηώζεο (-2,2%) ζην ζύλνιν ηεο νηθνλνκίαο. Οη εμειίμεηο απηέο ζεκαηνδνηνύλ αλαθαηαηάμεηο ζην ειιεληθό εκπόξην κε πηζαλόηεξε ηελ ελίζρπζε ησλ ηάζεσλ ζπγθέληξσζεο ζην ειιεληθό εκπόξην θαη ηελ πεξηζσξηνπνίεζε ηεο κηθξνκεζαίαο επηρεηξεκαηηθόηεηαο. Άλνηγκα δειαδή κεγαιύηεξσλ εκπνξηθώλ επηρεηξήζεσλ- αύμεζε εξγνδνηώλ θαη ζπγθξάηεζε ηεο πηώζεο ηεο κηζζσηήο απαζρόιεζεο- ελώ ηαπηόρξνλα ν αξηζκόο ησλ απηναπαζρνινπκέλσλ, ηνπ ππξήλα δειαδή ηνπ ειιεληθνύ εκπνξίνπ, ζπλερίδεη γηα δεύηεξε ρξνληά λα κεηώλεηαη θαη κάιηζηα κε επηηαρπλόκελν ξπζκό. Καηά ην Β Τξίκελν ηνπ 2013 ν αξηζκόο ησλ απαστολοσμένων αλήιζε ζε άηνκα θαη ησλ ανέργων ζε Τν πνζνζηό ανεργίας ήηαλ 27,1%, έλαληη 27,4% ηνπ πξνεγνύκελνπ ηξηκήλνπ θαη 23,6% ηνπ αληίζηνηρνπ ηξηκήλνπ ηνπ Η απαζρόιεζε αςξήθηκε θαηά 1,0% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν ηξίκελν ελώ μειώθηκε θαηά 4,2% ζε ζρέζε κε ην Β Τξίκελν ηνπ Ο αξηζκόο ησλ αλέξγσλ μειώθηκε θαηά 0,4% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν ηξίκελν ελώ αςξήθηκε θαηά 15,5% ζε ζρέζε κε ην Β Τξίκελν ηνπ Α. Ποζοζηό Ανεπγίαρ ΔΣΟ 2013 Β Σπίμηνο 2013 Α Σπίμηνο 2012 Β Σπίμηνο Ανεπγία (%) 27,1 % 27,4% 23,6 % Β. Ανεπγία (%) καηά πεπιθέπεια Πεπιθέπειερ Β Σπίμηνο 2013 Β Σπίμηνο 2012 ύνολο Υώπαρ 27,1 23,6

7 Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε 26,9 24,0 Κεληξηθή Μαθεδνλία 30,1 25,1 Γπηηθή Μαθεδνλία 32,9 30,0 Ήπεηξνο 27,7 22,1 Θεζζαιία 25,6 21,9 Ιόληα Νεζηά 16,6 14,3 Γπηηθή Διιάδα 28,5 24,6 Σηεξεά Διιάδα 26,7 28,4 Αηηηθή 28,1 23,8 Πεινπόλλεζνο 22,2 19,9 Βόξεην Αηγαίν 21,6 21,7 Νόηην Αηγαίν 19,3 15,3 Δηήζηεο κεηαβνιέο ΟΙ ΔΣΗΙΔ ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ Α ΣΡΙΜΗΝΟ 2013/ / /2011 ςνολική Απαζσόληζη Δμπόπιο -6,3% -4,2% -8,7% -6,2% -3,4% -12,1% ΟΙ ΔΣΗΙΔ ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΣΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ Α ΣΡΙΜΗΝΟ 2013/ / /2011 Δπγοδόηερ ζην ζύνολο ηηρ οικονομίαρ -12,2% -11,2% -15,3% Κξήηε 23,7 22,6

8 Δπγοδόηερ ζηνλ θιάδν ηνπ Δμποπίος -3,5% 0,3% -20,7% ΟΙ ΔΣΗΙΔ ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΣΩΝ ΑΤΣΟΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ Α ΣΡΙΜΗΝΟ 2013/ / /2011 Αςηοαπαζσολούμενοι ζην ζύνολο ηεο οικονομίαρ -0,9% -0,7% -2,2% Αςηοαπαζσολούμενοι ζηνλ θιάδν ηνπ Δμποπίος -7,2% -7,2% -5,3% ΟΙ ΔΣΗΙΔ ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΗ ΜΙΘΩΣΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ Α ΣΡΙΜΗΝΟ 2013/ / /2011 Μιζθωηή απαζρόιεζε ζην ζύνολο ηεο οικονομίαρ -7,4% -4,7% -9,3% Μιζθωηή Απαζρόιεζε ζηνλ θιάδν ηνπ Δμποπίος -4,4% -1,9% -11,5% ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΔ ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΗΝ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΣΟ 2013/ Α ΣΡΙΜΗΝΟ 2013 Β ΣΡΙΜΗΝΟ 2013 Α ΣΡΙΜΗΝΟ 2013 ΜΔΣΑΒΟΛΗ (%) ςνολική Απαζσόληζη ,0% Απαζσόληζη ζην Δμπόπιο ,9% ΟΙ ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΔ ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΣΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΣΟ 2013/ Α ΣΡΙΜΗΝΟ 2013 Β ΣΡΙΜΗΝΟ 2013 Α ΣΡΙΜΗΝΟ 2013 ΜΔΣΑΒΟΛΗ (%)

9 ςνολική Απαζσόληζη ,1% Απαζσόληζη ζην Δμπόπιο ,4% ΟΙ ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΔ ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΣΩΝ ΑΤΣΟΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΣΟ 2013/ Α ΣΡΙΜΗΝΟ 2013 Β ΣΡΙΜΗΝΟ 2013 Α ΣΡΙΜΗΝΟ 2013 ΜΔΣΑΒΟΛΗ (%) ςνολική Απαζσόληζη ,2% Απαζσόληζη ζην Δμπόπιο ,4% ΟΙ ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΔ ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΗ ΜΙΘΩΣΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΣΟ 2013/ Α ΣΡΙΜΗΝΟ 2013 Β ΣΡΙΜΗΝΟ 2013 Α ΣΡΙΜΗΝΟ 2013 ΜΔΣΑΒΟΛΗ (%) ςνολική Απαζσόληζη ,8% Απαζσόληζη ζην Δμπόπιο ,8% Η ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ Α ΣΡΙΜΗΝΟ Γ ΣΡΙΜΗΝΟ 2012 Γ ΣΡΙΜΗΝΟ Αξηζκόο απαζρνινπκέλσλ ζην ζύνολο ηεο οικονομίαρ

10 Αξηζκόο απαζρνινύκελσλ ζηνλ θιάδν ηνπ Δμποπίος ςμμεηοσή ηνπ Δμποπίος ζηελ ζπλνιηθή απαζρόιεζε ,1% 18,1% 17,8% 17,8% 17,9% "ΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΑΔΙ ΣΗ ΔΔΔ ΧΩΡΙ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΟ" Η ΔΣΔΔ κε ζπλερείο επαθέο θαη αλαιχζεηο ηεθκεξησκέλσλ ππνκλεκάησλ πξνο ηελ Κπβέξλεζε, πξνζπαζεί λα ηεξαξρήζεη ηα πξνβιήκαηα ηεο αγνξάο θαη πξνηείλεη ιχζεηο ρσξίο δεκνζηνλνκηθφ θφζηνο. Τα 5 βαζηθά πξνβιήκαηα ηνπ ειιεληθνχ εκπνξίνπ θαη νη πξνηεηλφκελεο ιχζεηο έρνπλ σο εμήο: 1. Οξηζκόο θαη λνκνζεηηθή ζηήξημε ηεο «εληόο θξίζεο» ΜΜΔ επηρείξεζεο. Σηελ έλλνηα ηεο «εληφο θξίζεο κηθξνκεζαίαο επηρείξεζεο» πξνηείλεηαη λα ππάγνληαη νη επηρεηξήζεηο πνπ δελ είραλ νθεηιέο πξηλ ην 2010 θαη φιεο νη ππνρξεψζεηο ηνπο δεκηνπξγήζεθαλ κεηά ην μέζπαζκα ηεο θξίζεο κε απνηέιεζκα λα έρνπλ ζήκεξα ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο πάλσ απφ ην 40% ηνπ ηδίξνπ ηνπο. Οη επηρεηξήζεηο απηέο ζα κπνξνχλ λα εληάζζνληαη απηφκαηα ζε φιεο ηηο πθηζηάκελεο θνξνινγηθέο θαη αζθαιηζηηθέο ξπζκίζεηο, ελψ κε ηελ έληαμή ηνπο ζηηο ξπζκίζεηο λα αλαζηέιινληαη νη πνηληθέο δηψμεηο, ε θαηαγγειία δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ θαη ηα αζηηθά κέηξα ελαληίνλ ηνπο. Η ΔΣΔΔ θαηέζεζε ζην ΥΠΟΙΚ θαη ην ΥΠΑΑΝ αηηηνινγηθή έθζεζε θαη λνκηθφ θείκελν ζρεηηθήο ηξνπνινγίαο. Ωο αληαπνδνηηθφ κέηξν κπνξεί λα εμεηαζζεί ε πξφζιεςε ελφο αλέξγνπ απφ θάζε "εληφο θξίζεο" ΜκΔ γηα ην δηάζηεκα ησλ 48 δφζεσλ κε επηδνηνχκελεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο γηα 24 κήλεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν αληί λα επηδνηείηαη ε αλεξγία, ζα επηδνηεζεί ε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο. 2. Δπέθηαζε ξπζκίζεσλ ζηνλ ΟΑΔΔ θαη νηθνγελεηαθή πεξίζαιςε. Οη βαζηθέο πξνηάζεηο ηεο ΔΣΔΔ γηα ηνπο ρηιηάδεο θαη αλάγθε νθεηιέηεο ηνπ ΟΑΔΔ, είλαη ε απνπνηληθνπνίεζε, ε απνζχλδεζε ηεο ζεψξεζεο νηθνγελεηαθνχ βηβιηαξίνπ πγείαο, ε ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ αλεξγίαο πέξαλ ηνπ επηδφκαηνο θαη ζηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή θάιπςε θαη ε επαλέλαξμε θαηαβνιήο ηξερνπζψλ εηζθνξψλ κε ειεχζεξε επηινγή θιάζεο απφ ηνπο "αλελεξγνχο". Η ΔΣΔΔ επηκέλεη ζηελ ιχζε γηα «πάγσκα» θαη θεθαιαηνπνίεζε ησλ παιαηψλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ άλσ ησλ επξψ, κε αλειιηπή θαηαβνιή κεησκέλσλ ηξερνπζψλ εηζθνξψλ θαη κε ηειηθή επηινγή εμαγνξάο ή κεησκέλεο ζχληαμεο, ε νπνία δελ ζα δεκηνπξγεί έιιεηκκα θαη ινγηζηηθέο απψιεηεο, ελψ ηαπηφρξνλα ζα απμήζεη θαη ζα ζηαζεξνπνηήζεη ηελ εηήζηα ξνή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ζηνλ ΟΑΔΔ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ελεξγνπνηνχληαη νθεηιέηεο ηνπ νξγαληζκνχ θάηη πνπ κπνξεί λα απνδψζεη επηπιένλ

11 ξεπζηφηεηα έσο θαη 800 εθ. επξψ εηεζίσο. Δπηπιένλ, ν ΟΑΔΔ ζα θαηαβάιεη αλαγθαζηηθά ρακειφηεξεο ζπληάμεηο, ιφγσ κείσζεο αζθαιηζηηθνχ ρξφλνπ, ρσξίο λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ιχζε ηεο «κείσζεο ησλ ζπληάμεσλ». Έρνπλ ήδε ππνβιεζεί απφ ηελ ΔΣΔΔ 4 ζρεηηθά θείκελα, ελψ ζε ζπλερή ζπλεξγαζία κε ηνλ Υπνπξγφ Δξγαζίαο εμεηάδεηαη κία "επέθηαζε" ηεο ξχζκηζεο, κε ζηνηρεία, πίλαθεο ππνινγηζκνχ εηζξνψλ αλελεξγψλ αζθαιηζκέλσλ θαη δπλαηφηεηα απνλνκήο ζπληάμεσλ ζε δηθαηνχρνπο νθεηιέηεο. 3. Ρεπζηόηεηα αγνξάο θαη επηζηξνθή ησλ ΜκΔ ζηε ρξεκαηνδόηεζε. Η πξφηαζε ηεο ΔΣΔΔ είλαη ε δεκηνπξγία κηαο Αλαπηπμηαθήο Τξάπεδαο Μηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ (ΑΤΜΔ) εηδηθνχ ζθνπνχ κε ηξαπεδηθέο εγγπνδνηηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο δπλαηφηεηεο, γηα ηηο ΜκΔ. Σηελ θαηεχζπλζε απηή κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ νη δνκέο ησλ Σπλεηαηξηζηηθψλ Τξαπεδψλ. Βαζηθφο ζηφρνο ζα είλαη ε ζπγθέληξσζε - ζπγρψλεπζε φισλ ησλ πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο ζηελ ΑΤΜΔ θαη ε άκεζε πξνψζεζή ηνπο κε εληαίν ηξφπν θαζψο επίζεο θαη ε παξνρή κηθξφ-δαλείσλ, "micro finance" απνθιεηζηηθά ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Η λέα Αλαπηπμηαθή Τξάπεδα, καδί κε ην Διιεληθφ Δπελδπηηθφ Τακείν ΔΤ/IGG ζα κπνξεί λα έρεη πξσηεχνληα θαη φρη ζπκπιεξσκαηηθφ ξφιν, ελψ παξάιιεια ζα αλαπηχμεη έλα δπλακηθφ - ζηνρεπκέλν management, ζε ζεκεία πνπ νη άιιεο Τξάπεδεο δελ κπνξνχλ λα πξνζεγγίζνπλ, κέζσ απιψλ - ηππνπνηεκέλσλ ρξεκαηνδνηηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ άκεζε αληαπφθξηζε ζην πξφβιεκα ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ησλ εγγπήζεσλ ηεο κηθξνκεζαίαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Η πξφηαζε ηεο ΔΣΔΔ βαζίδεηαη ζηελ επεμεξγαζία ηεο πξφζθαηεο έθζεζεο ηεο Διιεληθήο Έλσζεο Τξαπεδψλ κε ηίηιν "Έθζεζε γηα πξφζβαζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ΜκΔ ζηελ Διιάδα". 4. Σεηξεζίαο "δύν ηαρπηήησλ" κε "βαζκνιόγην" θαη "αμηνιόγεζε". Τν ξπζκηζηηθφ παθέην πξέπεη λα πεξηιακβάλεη αιιαγέο κε ηε δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο «Τεηξεζία-2» κε δηαθνξεηηθή βαξχηεηα γηα ηελ θαηεγνξία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ελεγξάθεζαλ εληφο ηεο πεξηφδνπ ηεο θξίζεο. Δπηπιένλ, ν λένο "Τεηξεζίαο" ζα κπνξέζεη λα ζεζπίζεη λέα θξηηήξηα, ψζηε φζνη κηθξνκεζαίνη ζην παξειζφλ έρνπλ πεξάζεη απφ ηελ επψδπλε δηαδηθαζία θαη ηε καχξε ιίζηα ηνπ λα κελ απνθιείνληαη πιένλ απφ θάζε λέα πξνζπάζεηα πνπ ζα επηρεηξνχλ πξνθεηκέλνπ λα μεπεξάζνπλ ην πξνζσξηλφ έιιεηκκα ξεπζηφηεηαο ηνπο. Η ΔΣΔΔ απέζηεηιε πξφζθαηα ζην ΥΠΑΑΝ θαη ΥΠΟΙΚ, ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα κε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο γηα "Τεηξεζία δχν ηαρπηήησλ". Η ηειεπηαία πξφηαζή καο επηθεληξψλεηαη ζηε πξνζπάζεηα πξνζαξκνγήο ηνπ Ακεξηθαληθνχ θαη Καλαδηθνχ κνληέινπ "Τεηξεζία" ζηα ειιεληθά δεδνκέλα κε βαζκνιφγην "credit score" θαη αμηνιφγεζε "account ratings". 5. Απώιεηεο από παξεκπόξην θαη εκπνξηθέο δηαζπλνξηαθέο κεηαθηλήζεηο. Οη δηαζπλνξηαθέο κεηαθηλήζεηο γηα ηελ αλαδήηεζε ρακειφηεξσλ ηηκψλ είλαη έλα δήηεκα πνπ ε Κπβέξλεζε πξέπεη λα αλαιχζεη θαη λα δψζεη ιχζε ζηελ απψιεηα εζσηεξηθήο θαηαλάισζεο χςνπο 5,5 δηο. Οη πεξηπηψζεηο ηεο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο θαη ηνπ Αηγαίνπ, είλαη ελδεηθηηθέο θαη πξνζπαζνχκε κε κειέηεο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Δκπνξίνπ θαη Υπεξεζηψλ (ΙΝΔΜΥ) λα επηζεκάλνπκε ηηο θξίζηκεο πιεπξέο ηνπ ελ ιφγσ θαηλνκέλνπ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επαλεθθίλεζε ηεο αλάπηπμεο είλαη λα θηηαρηεί κηα ζθξηγειή εζσηεξηθή αγνξά ε νπνία ζα ιεηηνπξγήζεη σο ππφζηξσκα ηεο εμσζηξέθεηαο. Θα πξέπεη λα εθκεηαιιεπζνχκε ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ειιεληθήο εκπνξηθήο επηρείξεζεο - πνηφηεηα ππεξεζηψλ, πνηθηιία πξντφλησλ, brand name, ζεηηθή εηθφλα θαηαζηεκάησλ θαη λα πξνζεγγίζνπκε μαλά ην εγρψξην αιιά θαη θαηαλαισηηθφ θνηλφ ησλ γεηηνληθψλ ρσξψλ. Η αληηκεηψπηζε ηεο "αηκνξξαγίαο" ηνπ παξεκπνξίνπ θαη ε αλαζηξνθή ππέξ ηεο ειιεληθήο αγνξάο ηνπ δηαζπλνξηαθνχ εκπνξίνπ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επαλεθθίλεζε πνπ επηδηψθνπκε.

12 Η ΔΣΔΔ εληόο ηνπ Σεπηεκβξίνπ, ζα νινθιεξώζεη 13 θαθέινπο, έλαλ γηα θάζε πεξηθέξεηα ηεο ρώξαο, κε πξνηάζεηο γηα ηελ έληαμε δξάζεσλ γηα ην εκπόξην θαη ηηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ζηελ Νέα Πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ( ) ζύκθσλα κε ηηο ηδηαηηεξόηεηεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ αγνξά ηεο θάζε πεξηνρήο. Τν ζηνίρεκα φισλ γηα ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, είλαη ν εμεηδηθεπκέλνο θαη ζηνρεπκέλνο ζρεδηαζκφο, πνπ ζα αθνξά ζηελ αλάθακςε ηνπ ειιεληθνχ εκπνξίνπ κε ιχζεηο πνπ λα ηαηξηάδνπλ ζηελ θάζε ηνπηθή θνηλσλία ρσξηζηά. ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΒΔΝΦ ΞΝΚΛΖΚΑ Οδεύνληαο πξνο ηε ιήμε ηνπ 2013, ηα κελύκαηα είλαη δπζνίσλα γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, έηζη όπσο εκείο ηα βηώλνπκε. Η θαζνδηθή πνξεία ηεο νηθνλνκίαο ζπλερίδεηαη, κε ηελ αλεξγία λα δηαηεξείηαη ζε πξσηνθαλή ύςε ξεθόξ, ηα ινπθέηα λα απμάλνληαη, νη απηνθηνλίεο λα πνιιαπιαζηάδνληαη, ε λενιαία όρη κόλν λα κε βξίζθεη απαζρόιεζε, αιιά λα ράλεη θάζε ειπίδα πνπ ηελ θξαηά ζηελ ρώξα ηεο θαη λα ηελ εγθαηαιείπεη.. Η δεκνζηνλνκηθή ζηαζεξνπνίεζε παξακέλεη καθξηλόο ζηόρνο παξά ηηο πξνζπάζεηεο εθ κέξνπο ηεο θπβέξλεζεο γηα πξνβνιή ζεηηθώλ ζελαξίσλ. Τν ηξαπεδηθό ζύζηεκα δελ κπνξεί λα αλαθεθαινπνηεζεί θαη θπξίσο αξλείηαη λα ζηεξίμεη ζην ειάρηζην ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία παξά ηα 200δηο πνπ έρεη απνξξνθήζεη ηα ηειεπηαία 5 ρξόληα από ηα δάλεηα ζην όλνκα ηνπ Γεκνζίνπ. Η παξνπζία ηεο Τξότθα ηηο κέξεο απηέο, επαλαθέξεη λέα θαη άιια παιηά δηιήκκαηα. Νέν ζθιεξό δεκνζηνλνκηθό πξόγξακκα πεξηθνπώλ, απειεπζέξσζε απνιύζεσλ θαη βίαηε πξνζαξκνγή κηζζώλ. Άξζε θάζε κέηξνπ πξνζηαζίαο ζηηο επαγγεικαηηθέο κηζζώζεηο. Τειεησηηθό θηύπεκα ζηηο ζπληάμεηο ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία. Δηνηκάδεηαη λέν κλεκόλην θαη λέα δαλεηνδόηεζε;

13 Πόηε επηηέινπο γηα ηνπο κηθξνκεζαίνπο επηρεηξεκαηίεο θαη ηνπο εξγαδόκελνπο πνιίηεο ηεο ρώξαο καο ζα ζηακαηήζεη ε λαπηία ηεο θαζνδηθήο πεξηδίλεζεο ηεο νηθνλνκίαο ; Πόηε ζα ζηακαηήζεη επηηέινπο ε δηνιίζζεζε ζε αληηδεκνθξαηηθέο λννηξνπίεο θαη πξαθηηθέο, ε θαιιηέξγεηα αληηζέζεσλ κεηαμύ θνηλσληθώλ νκάδσλ θαη ε αλνρή ζε θαηλόκελα μελνθνβίαο θαη ξαηζηζκνύ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη εθηθηή ε επηβνιή ησλ ζθιεξώλ, αληηιατθώλ κέηξσλ κλεκνληαθήο πνιηηηθήο; θ.θ Βνπιεπηέο ησλ Σαλίσλ Γλσξίδεηαη όηη νη επηπηώζεηο από ηελ θξίζε θαη ηελ πνιηηηθή ηεο εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο, ππήξμαλ ηδηαίηεξα νδπλεξέο γηα ηηο κηθξέο θαη πνιύ κηθξέο επηρεηξήζεηο. Σηα ρξόληα δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα πνπ ππήξραλ, πξνζηέζεθαλ θη εθείλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπγθπξία. Απηό πνπ βηώλνπλ νη επαγγεικαηίεο, νη βηνηέρλεο θαη νη έκπνξνη ζήκεξα, είλαη κηα πνιπδηάζηαηα αξλεηηθή θαηάζηαζε πνπ αλ ζπλερηζηεί, ζα έρεη αλππνιόγηζηεο ζπλέπεηεο γηα ηε ζπλνρή ηνπ θνηλσληθνύ ηζηνύ. Ννηώζνπκε όηη εθαξκόδεηαη ζρέδην πιήξνπο εμόλησζεο ησλ κηθξώλ επηρεηξήζεσλ. Ο ηξόπνο πνπ κεηαρεηξίδεηαη ε θπβέξλεζε ηελ πάιαη πνηέ «ξαρνθνθαιηά» ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο κε ηελ δακόθιεην ζπάζε ηεο θαηάζρεζεο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, είλαη εθβηαζηηθόο, εθθνβηζηηθόο θαη απάλζξσπνο. Ζ αλαγθαζηηθή είζπξαμε αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ θαη ε ζύζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Θέληξνπ Δίζπξαμεο Αζθαιηζηηθώλ Νθεηιώλ(ΘΔΑΝ), είλαη νη ηειεπηαίεο πξάμεηο ζην ζέαηξν παξαιόγνπ πνπ έρεη ζηήζεη θαη πξσηαγσληζηεί ε θπβέξλεζε, πνπ κεηαηξέπεηαη ζε εζηθό απηνπξγό ρηιηάδσλ ρξενθνπεκέλσλ επαγγεικαηνβηνηερλώλ θαη απηναπαζρνινύκελσλ θαη εθαηνληάδσλ απηνρείξσλ ζπλαδέιθσλ καο ππό ηελ ςπρνινγηθή απεηιή ηεο θαηάζρεζεο, ηεο έλδεηαο θαη ηεο βηνινγηθήο ηνπο εμόλησζεο. Δεν θα επιηρέυοσμε να γίνει καμία καηάζτεζη ζε ζσνάδελθό μας για οθειλές ζηον ΟΑΕΕ.

14 Το άνοιγμα ηυν καηαζηημάηυν ηιρ Κςπιακέρ θα είναι επανάλητη ακόμα μιαρ εικόναρ ηηρ καθημεπινόηηηαρ. Μαγαζιά ανοισηά - πελάηερ είδορ ππορ εξαθάνιζη - ςπάλληλοι συπίρ ανηικείμενο επγαζίαρ. ΛΕΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ ΟΧΙ. Δ ι ε κ δ ι κ ο ύ μ ε ΓΗΑ ΡΝ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΝ: 1. Δγγπεκέλε θαη επαξθή θξαηηθή ρξεκαηνδόηεζε ηνπ Σπζηήκαηνο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. 2. Απνπνηληθνπνίεζε ησλ νθεηιώλ πξνο ηνλ ΟΑΔΔ. 3. Δύξεζε λέσλ πεγώλ ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ Σπζηήκαηνο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ηεο ρώξαο. 4. Απνδέζκεπζε ηεο ζεώξεζεο βηβιηαξίσλ πγείαο από ηελ αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην ηέινο ηνπ «Πάγσκα» (θεθαιαηνπνίεζε) ησλ κέρξη ζήκεξα αζθαιηζηηθώλ νθεηιώλ, δίλνληαο ηε δπλαηόηεηα γηα απνπιεξσκή κεηά ηελ 1/1/ Ιαηξνθαξκαθεπηηθή θάιπςε όισλ ησλ αζθαιηζκέλσλ κε ηελ ζεώξεζε ησλ βηβιηαξίσλ πγείαο ησλ νθεηιεηώλ ζηνλ ΟΑΔΔ πνπ έρνπλ ράζεη απηό ην δηάζηεκα έσο ην Διεύζεξε επηινγή αζθαιηζηηθήο θαηεγνξίαο ηνπιάρηζηνλ κέρξη Έλαξμε από 1/1/2015 απνπιεξσκήο ησλ νθεηιώλ ζε πνιιέο δόζεηο, ζπλαξηήζεη ηνπ εηζνδήκαηνο, ρσξίο επηβνιή πξόζζεησλ ηειώλ θαη πξνζαπμήζεσλ. 9. Αύμεζε ηνπ πνζνύ νθεηιήο πνπ κπνξεί λα παξαθξαηεζεί από ηε ζύληαμε ηνπ νθεηιέηε ζηα Δηδηθή κέξηκλα γηα ππεξήιηθεο αζθαιηζκέλνπο, άλσ ησλ 67 εηώλ, νη νπνίνη έρνληαο νθεηιή άλσ ησλ , έρνπλ ηεξκαηίζεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηόηεηα, ρσξίο λα έρνπλ δπλαηόηεηα ζεκειίσζεο ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο.

15 ΠΡΝ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΝ: 1. Πεξηνξηζκόο ηεο παξανηθνλνκίαο. Τν ιαζξεκπόξην θαη ην παξαεκπόξην πξέπεη λα αληηκεησπηζηνύλ απνηειεζκαηηθά θαη κε νινθιεξσκέλεο δηαδηθαζίεο. 2. Απζηεξόηεξν πιαίζην γηα ηε θνξνιόγεζε ησλ offshore εηαηξηώλ ζηελ Διιάδα. Έιεγρνο ησλ ελδννκηιηθώλ θαη ησλ ηξηγσληθώλ ζπλαιιαγώλ. 3. Κείσζε ησλ θνξνινγηθώλ ζπληειεζηώλ ησλ επηρεηξήζεσλ γηα επελδύζεηο. 4. Γηαηήξεζε ηεο κείσζεο ησλ ρακειώλ ζπληειεζηώλ ΦΠΑ ζηνπο ηνκείο εζηίαζεο- ηνπξηζκνύ θαη επέθηαζή ηεο ζηα είδε δηαηξνθήο. 5. Γηεπθόιπλζε ηεο επελδπηηθήο επαλαδξαζηεξηνπνίεζεο ησλ ΜΜΔ κε απηνρξεκαηνδόηεζε. Δπαλαθνξά ηνπ αθνξνιόγεηνπ απνζεκαηηθνύ γηα ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο. 6. Σύλδεζε ησλ πνηλώλ κε νπζηαζηηθέο παξαβάζεηο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο θαη όρη κε παξαηππίεο πνπ δελ ππνθξύπηνπλ θακία παξαλνκία. 7. Γηαηήξεζε ηνπ θαζεζηώηνο ρακειήο θνξνινγίαο γηα λένπο επηρεηξεκαηίεο. 8. Πιήξεο ιεηηνπξγία ηνπ Πεξηνπζηνινγίνπ. Αθνξνιόγεην ζηα αλά θπζηθό πξόζσπν. Δηδηθό θαζεζηώο γηα ηα αλεθκεηάιιεπηα αθίλεηα θαη γηα ηα αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ. 9. Μείσζε θόζηνπο ελέξγεηαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο. 10. Αύμεζε ηνπ αθνξνιόγεηνπ νξίνπ γηα αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ηόλσζε ηεο απαζρόιεζεο. ΓΗΑ ΡΖ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ ΡΩΛ Κ.Κ.Δ.:

16 1. Γεκηνπξγία ηξάπεδαο κηθξώλ επηρεηξήζεσλ. Δλίζρπζε ηνπ ζεζκνύ ησλ ζπλεηαηξηζηηθώλ ηξαπεδώλ πνπ έρνπλ ηελ ππνδνκή γηα λα παίμνπλ ελεξγό θαη απνηειεζκαηηθό ξόιν σο κηα ελαιιαθηηθή κνξθή ρξεκαηνδνηηθήο πίζηεο γηα ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο. 2. Μεγαιύηεξε επειημία ζηα κειινληηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΣΠΑ. 3. Χάξαμε νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο γηα ηηο ΜΜΔ ζηελ Διιάδα πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηηο πξνηεξαηόηεηεο ηεο λέαο πεξηόδνπ πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ ΔΣΠΑ Γεκηνπξγία κεραληζκνύ ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ παξνρή θαιύηεξεο θαη πνηνηηθόηεξεο πιεξνθόξεζεο γηα ηελ επηρείξεζε. ΓΗΑ ΔΗΓΗΘΝΡΔΟΑ ΘΔΚΑΡΑ ΡΩΛ ΣΑΛΗΩΛ: 1. Δίκαζηε αληίζεηνη κε ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηνπ αεξνδξνκίνπ Χαλίσλ γηαηί εθηόο ησλ άιισλ ζα επηθέξεη πιήγκα ζην ηνπξηζκό θαη ζηνλ εκπνξηθό θόζκν ηεο πεξηνρήο καο. 2. Λέκε όρη ζηελ εθπνίεζε δεκόζησλ πεξηνρώλ ζεκαληηθήο πεξηβαιινληηθήο, αλαπηπμηαθήο θαη ηνπξηζηηθήο ζεκαζίαο όπσο ην Διαθνλήζη θαη ην αεξνδξόκην Μάιεκε. 3. Δπηβάιιεηαη λα πξνρσξήζεη ε ρξεκαηνδόηεζε θαη πινπνίεζε ζεκαληηθώλ αλαπηπμηαθώλ έξγσλ ηνπ Ννκνύ όπσο ε αλαβάζκηζε ηνπ ιηκέλνο ηεο Σνύδαο, ε ζύλδεζή ηνπ Αεξνδξνκίνπ κε ην ιηκάλη θαη ηνλ ΒΟΑΚ θαζώο θαη ν ρσξνηαμηθόο ζρεδηαζκόο ζε επίπεδν ΓΞΠ θαη ΠΣΝΝΑΞ. 4. Εεηάκε δηαθάλεηα θαη αμηνθξαηία ζηηο αλαζέζεηο δεκόζησλ έξγσλ θαη ζηηο πξνζιήςεηο πξνζσπηθνύ έζησ θαη πξνζσξηλήο απαζρόιεζεο από όινπο ηνπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ ΝΡΑ.

17 Θα ζσνετίζοσμε να αγφνιζόμαζηε για: ΑΛΑΠΓΘΟΝΡΖΠΖ ΡΖΠ ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ. ΠΡΑΘΔΟΝ ΘΑΗ ΒΗΩΠΗΚΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΓΗΑ ΡΗΠ Κ.Κ.Δ. ΝΠΗΑΠΡΗΘΖ ΠΡΖΟΗΜΖ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΞΑΟΑΓΩΓΖΠ & ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ. Γηα ηελ ΝΔΒΔΛΣ Ν Ξξόεδξνο Αληώλεο Ξαπαδεξάθεο Ν Γελ. Γξακκαηέαο Ησάλλεο Ξαπιάθεο

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα