ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο ΔΒΔΦ με τη συμμετοχή βουλευτών Σύσκεψη για τα προβλήματα των επαγγελματοβιοτεχών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο ΔΒΔΦ με τη συμμετοχή βουλευτών Σύσκεψη για τα προβλήματα των επαγγελματοβιοτεχών"

Transcript

1 Φανιά, ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Στο ΔΒΔΦ με τη συμμετοχή βουλευτών Σύσκεψη για τα προβλήματα των επαγγελματοβιοτεχών Σα πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινύλ έκπνξνπο θαη επαγγεικαηνβηνηέρλεο ζπδεηήζεθαλ ζε ζύζθεςε πνπ ζπλδηνξγάλσζαλ ε Οκνζπνλδία Δκπνξηθώλ πιιόγσλ Κξήηεο θαη ε Οκνζπνλδία Δπαγγεικαηηώλ Βηνηερλώλ θαη Δκπόξσλ Ν. Υαλίσλ κε ηελ παξνπζία ησλ βνπιεπηώλ ηνπ Ννκνύ θ.θ. Βνινπδάθε, Μαξθνγηαλλάθε, ηαζάθε θαη εθπξνζώπνπ ηνπ βνπιεπηή θ. Βηξβηδάθε, ην κεζεκέξη ηνπ αββάηνπ 28 επηεκβξίνπ ζε αίζνπζα ηνπ ΔΒΔΥ. ε ππόκλεκα πνπ θαηέζεζε ε ΟΔΚ θαη ε ΟΔΒΔΝΥ, πεξηγξάθεηαη κεηαμύ άιισλ ε δεηλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ζήκεξα ν θιάδνο θαη θαηαηίζεληαη πξνηάζεηο γηα ην θνξνινγηθό, ην αζθαιηζηηθό θαη ηελ ρξεκαηνδόηεζε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ, ν Μαλνύζνο Βνινπδάθεο, βνπιεπηήο ηεο Ν.Γ. αλέθεξε κεηαμύ άιισλ «Βξηζθόκαζηε ζε κηα θάζε πνπ έρνπλ αξρίζεη ηα πξώηα ζεκάδηα ζηαζεξνπνίεζεο θαη κε ηηο θαηάιιειεο παξεκβάζεηο ζα γίλεη απηό πνπ πξέπεη ώζηε λα βειηησζνύλ νη ζπλζήθεο γηα ην αζθαιηζηηθό. Σνπηθά ηόληζε, ππάξρνπλ πνιιά πξάγκαηα πνπ κπνξνύλ λα γίλνπλ γηα λα βειηηώζνπλ ηηο ζπλζήθεο ησλ κηθξνκεζαίσλ θαη λα δώζνπλ ηελ δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο λέσλ επηρεηξήζεσλ θαη «ειπίδα» γηα λέεο ζέζεηο εξγαζίαο». Με ηε ζεηξά ηνπ ν βνπιεπηήο ηεο Ν.Γ. Υξήζηνο Μαξθνγηαλλάθεο αλέθεξε «Γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ εθζέηνπλ νη επαγγεικαηίεο σο ηνπηθνί βνπιεπηέο θαη γσ πξνζσπηθά, ζα θάλνπκε όηη κπνξνύκε όκσο ηα πεξηζώξηα είλαη ηέηνηα πνπ δελ μέξσ αλ κπνξνύκε λα κηιήζνπκε γηα ζεακαηηθέο αιιαγέο. Οη επαγγεικαηίεο πξέπεη λα «θξαηήζνπλ», γηαηί πηζηεύσ όηη ζα αλαθάκςεη ε Διιεληθή νηθνλνκία θαη ζύληνκα ζα δνύκε θσο ζην ηνύλει». Ο βνπιεπηήο ηνπ ΤΡΙΕΑ θ. Γηώξγνο ηαζάθεο είπε κε ηελ ζεηξά ηνπ όηη «γίλεηαη κεγάιε πξνζπάζεηα από ηνλ ΤΡΙΕΑ πξνθεηκέλνπ λα απνζαθεληζηνύλ ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ θόθθηλσλ δαλείσλ, ην ηξαπεδηθό ζύζηεκα ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη γηα ηηο αιιαγέο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζην αζθαιηζηηθό ηνπο ζύζηεκα. Δίκαζηε επεζήκαλε, ζε ζπλερή δηάινγν πξνθεηκέλνπ λα δηαηππσζνύλ ζθέςεηο πνπ ζα έρνπλ απνηέιεζκα». ηε ζύζθεςε πξνήδξεπζαλ ν Α Αληηπξόεδξνο ηεο Οκνζπνλδίαο Δκπνξηθώλ πιιόγσλ Κξήηεο θ. Γηάλλεο Μαξγαξώλεο θαη ν Πξόεδξνο ηεο Οκνζπνλδίαο Δπαγγεικαηηώλ Βηνηερλώλ θαη Δκπόξσλ Ν. Υαλίσλ θ. Αληώλεο Παπαδεξάθεο, ελώ ζπκκεηείραλ πξόεδξνη Δπαγγεικαηηθώλ σκαηείσλ. Η ΟΔΣΚ Ο Α Αληηπξόεδξνο ηεο Οκνζπνλδίαο Δκπνξηθώλ πιιόγσλ Κξήηεο θαηέζεζε ζηνπο Υαληώηεο βνπιεπηέο ηηο πξνηάζεηο ηεο ΔΔΔ γηα ηελ απαζρόιεζε, ηα πξνβιήκαηα ηεο αγνξάο, ηηο αιιαγέο ζηελ επαγγεικαηηθή ζηέγε θαη γηα ηα «ξαβαζάθηα» ηνπ ΟΑΔΔ. Αλαιπηηθά:

2 «Οη ζέζεηο ηεο ΔΔΔ γηα ηηο αιιαγέο ζηελ επαγγεικαηηθή ζηέγε θαη ηηο εκπνξηθέο κηζζώζεηο» Οη κεηαβνιέο ηνπ θαζεζηψηνο ηεο επαγγεικαηηθήο ζηέγεο θαη ηεο απειεπζέξσζεο ησλ εκπνξηθψλ κηζζψζεσλ άξρηζαλ λα εμεηάδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή πνπ έρεη ζπζηαζεί ζην Υπνπξγείν Αλάπηπμεο, θαηφπηλ απαίηεζεο ηεο ηξφηθαο λα θαηαξγεζεί ην ηζρχνλ πξνζηαηεπηηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην. Δπεηδή ε «θήκε ηεο απειεπζέξσζεο» έρεη ήδε θπθινθνξήζεη θαη ην ελδηαθέξνλ θπξίσο απφ ηνπο Δκπνξηθνχο Σπιιφγνπο ηεο Πεξηθέξεηαο είλαη κεγάιν, πξνβιέπεηαη φηη ην ζέκα πνπ ζα θηλεζεί απφ ην Σεπηέκβξην θαη κεηά, ζα είλαη αληίζηνηρν ηεο «πξώηεο θαηνηθίαο». Η επαγγεικαηηθή ζηέγε απνηειεί παξαδνζηαθφ δήηεκα ηνπ εκπνξηθνχ θφζκνπ θαη γηα ην ζέκα απηφ έγηλε ην 1991 ην πξψην θιείζηκν θαηαζηεκάησλ ηεο ζχγρξνλεο εκπνξηθήο ζπλδηθαιηζηηθήο επνρήο (κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ λ. 1712/1987). Η γεληθφηεξε αληίιεςε ηεο ζηάζεο ηνπ ειιεληθνχ εκπνξίνπ είλαη ππέξ ηεο δηαηήξεζεο ελφο επηθαηξνπνηεκέλνπ θαζεζηψηνο πξνζηαζίαο. Η ΔΣΔΔ δεηά ινηπφλ λα θχγεη απφ ην ηξαπέδη ε πιήξεο απειεπζέξσζε θαη λα ζπδεηεζεί ε επηθαηξνπνίεζε θαη ε εθινγίθεπζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο εκπνξηθήο κίζζσζεο αιιά ζε κειινληηθφ, πην εχζεην, ρξφλν. Δηδηθφηεξα, ζην ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην, κπνξνχκε αξρηθά λα απνκνλψζνπκε ηηο θπξηφηεξεο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηδηνθηήηεο θαη κηζζσηέο θαη λα θαηαιήμνπκε ζε απαξαίηεηα ζπκπεξάζκαηα. Σε θάζε πεξίπησζε, απηφ πνπ ρξεηάδεηαη ε ρψξα είλαη έλα απιφ θαη ζπζηεκαηηθφ λνκνζέηεκα ιίγσλ άξζξσλ, ιηηφ θαη ιαθσληθφ, ζην νπνίν ζα πεξηιακβάλνληαη: Γηαηήξεζε ελφο εηδηθνχ πιαηζίνπ πξνζαξκνζκέλνπ θαη επηθαηξνπνηεκέλνπ ζην θαζεζηψο ξχζκηζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ κηζζψζεσλ. Παξακνλή ηεο ειάρηζηεο δηάξθεηαο ηεο κηζζσηηθήο ζχκβαζεο κε δηθαίσκα ησλ κεξψλ λα ζπκθσλνχλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα. Γηαηήξεζε ηεο 12εηίαο ζηηο πθηζηάκελεο κηζζψζεηο θαη κεηαβαηηθέο ξπζκίζεηο γηα ζηαδηαθή κείσζε ηνπ ρξφλνπ γηα ηηο λέεο κηζζψζεηο. Καηάξγεζε ηνπ απηφκαηνπ ηξφπνπ αχμεζεο ηνπ κηζζψκαηνο φηαλ δελ ππάξρεη ζπκθσλία αλαπξνζαξκνγήο. Παξακνλή ηεο πξνζηαηεπηηθήο δηάηαμεο πνπ επηηξέπεη ζηνλ κηζζσηή λα κεηαβηβάζεη ηελ κηζζσηηθή ζρέζε ζε εηαηξεία πνπ ζπκκεηέρεη ν ίδηνο ή ζε δηαδφρνπο ηνπ. Γηαηήξεζε ηεο «ξήηξαο εμόδνπ» απφ ηελ κίζζσζε φηαλ δελ απνδίδεη ε επηρείξεζε, ρσξίο παγίδεπζε θαη νηθνλνκηθή εμφλησζε ηνπ κηζζσηή. Πξφβιεςε κίαο λφκηκεο «άπιεο εκπνξηθήο αμίαο» θαη θαηάξγεζε ηνπ γλσζηνχ «αέξα» ζε πεξίπησζε ππεξαμίαο. Η ΔΣΔΔ είλαη δηαηεζεηκέλε λα ζπδεηήζεη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ άξζξνπ 43 ΠΓ 34/1995 γηα ηελ θαηαγγειία απφ ηνλ κηζζσηή κεηά πάξνδν ελφο έηνπο απφ ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο αιιά ε αλάινγε ινγηθή πξνζηαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ γεληθφηεξε αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.

3 Πεξαηηέξσ, ην ζέκα ηνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο ηεο κίζζσζεο «πνλνθεθαιηάδεη» ηελ αγνξά, αθνχ ζηε πξάμε, έρεη ζνβαξέο επηπηψζεηο θαη γηα ηηο δχν πιεπξέο. Σε έλα απειεπζεξσκέλν πεξηβάιινλ, εάλ ε κίζζσζε είλαη κηθξήο δηάξθεηαο ηφηε θαλέλαο επηρεηξεκαηίαο δελ ζα θάλεη θακία ζνβαξή επέλδπζε θαη αμηφινγεο εξγαζίεο ζε κηζζσκέλνπο ρψξνπο θαη εάλ πάιη νη δνπιεηέο ηνπ πάλε θαιά, ηφηε ν ηδηνθηήηεο ίζσο αξρίζεη ηηο πηέζεηο γηα αχμεζε πξνθεηκέλνπ λα ηνπ αλαλεψζεη ηελ κίζζσζε. Η δηάηαμε ηεο απφ ην λφκν αχμεζεο ηνπ κηζζψκαηνο είλαη πιένλ μεπεξαζκέλε θαη κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε ηελ θαηάξγεζή ηεο, αθνχ ελψ ζήκεξα έρνπκε αξλεηηθφ πιεζσξηζκφ πξνβιέπεηαη αλαπξνζαξκνγή ηνπ κηζζψκαηνο ζην 6% ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο + 0,75% ηνπ ηηκαξίζκνπ σο αχμεζε θάζε ρξφλν. Αλαθνξηθά, ινηπφλ, κε ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο θαη ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ ελνηθίνπ ζα κπνξνχζακε λα ζπκθσλήζνπκε φηη ζα ηζρχεη απνθιεηζηηθά φ,ηη πξνβιέπεηαη ζηε θάζε λέα ζχκβαζε. Αθνινχζσο, ζε θαζεζηψο πιήξνπο απειεπζέξσζεο, ε παξαρψξεζε απφ ην κηζζσηή ηεο κίζζσζεο έζησ θαη ζε εηαηξία πνπ ζπκκεηέρεη ν ίδηνο ζπληζηά αιιαγή ηνπ πξνζψπνπ ηνπ κηζζσηή θαη δίλεη άκεζν δηθαίσκα επαλαδηαπξαγκάηεπζεο ηεο ζχκβαζεο, αιιηψο θαηαγγειίαο απφ ηνλ ηδηνθηήηε. Καηά ζπλέπεηα ε εηδηθή ξχζκηζε ηνπ λφκνπ γηα ηελ κεηαβίβαζε ζε εηαηξηθφ ζρήκα κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ κηζζσηή πξέπεη λα παξακείλεη θαη λα ηζρχζεη επίζεο γηα ηελ κεηαβίβαζε ιφγσ αληθαλφηεηαο ή ηελ θιεξνλνκηθή δηαδνρή, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ζπλέρεηα ηεο κηθξνκεζαίαο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο. Τέινο, εάλ δελ ππάξρεη ε πξνζηαζία ηνπ λφκνπ, φηαλ ε κίζζσζε είλαη κεγάιεο δηάξθεηαο θαη δπζηπρψο νη δνπιεηέο ηεο επηρείξεζεο δελ πάλε θαιά ηφηε ν κηζζσηήο παίξλεη πάλσ ηνπ «πξνίθα» ηνπο κήλεο θαη ηα ρξφληα πνπ κέλνπλ κέρξη ηελ ζπκπιήξσζε ηεο ζπκβαηηθά ζπκθσλεκέλεο δηάξθεηαο, ηνπο νπνίνπο κπνξεί ν ηδηνθηήηεο λα δηεθδηθήζεη δηθαζηηθά. Αλ ε δηάηαμε θαηαξγεζεί ηειείσο ζα πιεγνχλ ηφζν νη επηρεηξεκαηίεο φζν θαη νη ηδηνθηήηεο πνπ δελ ζα βξίζθνπλ κηζζσηέο δηαηεζεηκέλνπο λα ζπληεξήζνπλ επαξθψο ην κίζζην, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη λα γίλεη ν έλαο «νηθνλνκηθόο όκεξνο» ηνπ άιινπ. Τν έλζηηθην ηεο απηνζπληήξεζεο ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ηνλ επηρεηξεκαηία λα ζπκθσλεί κηθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα παξακνλήο γηα λα κελ έρεη επάλσ ηνπ ην βάξνο ηνπ ππφινηπνπ ησλ πνιιψλ ζπκβαηηθά νξηζκέλσλ ρξφλσλ. Η ιχζε ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα κπνξεί ν επηρεηξεκαηίαο λα ραξάμεη έλα επηρεηξεκαηηθφ πιάλν καθξάο πλνήο ρσξίο λα αηζζάλεηαη εγθισβηζκέλνο θαη ππεξρξεσκέλνο πξηλ αθφκε αλνίμεη θαη ε δνπιεηά ηνπ απνδψζεη. Σηνλ αληίπνδα εάλ ην καγαδί «πηάζεη» ν ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ πνπ έρεη απνθηήζεη ππεξαμία, δηθαίσο δηθαηνχηαη ηελ φπνηα «άπιε εκπνξηθή αμία», αιιά καδί κε ηνλ κηζζσηή πνπ επίζεο ζα πξέπεη λα θαξπνχηαη έλα κέξνο απηήο ηεο ππεξαμίαο, πνπ δεκηνχξγεζε. Η επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ε αγνξά αθηλήησλ δέρνληαη κέζα ζηελ χθεζε θαη ζηελ δπζπξαγία απαλσηά ζνθ θαη ππάξρεη κεγάιε αζηάζεηα. Γη απηφ ην ιφγν, ε ΔΣΔΔ πξνηείλεη ην ζέκα λα ζπδεηεζεί κεηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2014, φηαλ ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ εηδηθψλ ζα έρεη δξνκνινγεζεί ε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ Διιάδα.

4 Ο εμποπικόρ κόζμορ ηηρ σώπαρ ανηιδπά ένηονα ζηα απειληηικά «παβαζάκια» ηος ΟΑΔΔ. Η ΔΣΔΔ, εμ αθνξκήο ησλ απεηιεηηθώλ εηδνπνηεηεξίσλ πνπ ν ΟΑΔΔ ζηέιλεη καδηθά πξνο ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ, απέζηεηιε πξνο ηνλ Υπνπξγό Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο επηζηνιή, πνπ θνηλνπνίεζε ζηελ Γηνίθεζε ηνπ ΟΑΔΔ κε ηελ νπνία δηακαξηύξεηαη γηα ηα ζπγθεθξηκέλα εηδνπνηεηήξηα θαη δεηάεη ηελ αλαζηνιή ηεο απνζηνιήο ηνπο. Τν πεξηερόκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηζηνιήο έρεη σο εμήο: «Ωο γλωζηόλ, θαηά ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο θαη κεηά ηελ δεκνζίεπζε ζηελ Εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεωο ηνπ λ. 4152/2013, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πην πξόζθαηε ξύζκηζε γηα ηηο νθεηιέο ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία, ν ΟΑΕΕ απνζηέιιεη ζωξεδόλ πξνο ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ αλά ηελ επηθξάηεηα, εηδνπνηεηήξηα κε ηα νπνία δεηάεη από απηνύο λα εληαρζνύλ ακέζωο ζηελ ξύζκηζε, αιιηώο ζα πξνρωξήζεη ζε αλαγθαζηηθέο εηζπξάμεηο θαη θαηαζρέζεηο. Η απνζηνιή ηωλ ζπγθεθξηκέλωλ εηδνπνηεηεξίωλ έρεη μεζεθώζεη ζύειια δηακαξηπξηώλ θαη αληηδξάζεωλ από ηνπο ρεηκαδόκελνπο ιόγω ηεο ύθεζεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο ζηελόηεηαο επηρεηξεκαηίεο, θαζώο ην ύθνο γξαθήο είλαη ηδηαίηεξα απεηιεηηθό θαη ζίγνπξα δελ βειηηώλεη ην θιίκα ζηελ αγνξά. H ΕΣΕΕ κε ηηο Οκνζπνλδίεο θαη ηνπο Εκπνξηθνύο Σπιιόγνπο ηεο εθπξνζωπώληαο ηνλ κηθξνκεζαίν επηρεηξεκαηηθό θόζκν ηεο ρώξαο, ζεωξνύκε όηη κε εθθνβηζκνύο θαη απεηιέο δελ είλαη δπλαηόλ λα απμεζεί ε ξεπζηόηεηα ηνπ ηακείνπ καο. Είλαη πξνθαλέο όηη όπνηνο από ηνπο ζπλαδέιθνπο καο κπνξνύζε κέρξη ηώξα λα εληαρζεί ζηελ ξύζκηζε, ην έρεη ήδε θάλεη. Ωζηόζν, έλαο από ηνπο βαζηθνύο ιόγνπο πνπ ε ξύζκηζε «Νέα Αξρή», αλ θαη έρεη επλνϊθνύο όξνπο, δελ έρεη κέρξη ηώξα απνδώζεη ηα αλακελόκελα, είλαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη νη πξνϋπνζέζεηο πνπ ηελ δηέπνπλ. Σπγθεθξηκέλα, αλαθεξόκαζηε ζηελ απαίηεζε γηα κε ύπαξμε νθεηιώλ εληόο ηνπ 2013 θαη ζηελ πξνζθόκηζε θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο. Πξώηνλ, ήηαλ εμαξρήο παξάινγν, έλαο λόκνο πνπ παξάγεη ηα απνηειέζκαηά ηνπ από ηνλ Ινύλην ηνπ 2013, λα δεηάεη ηελ εθάπαμ θαηαβνιή, αλαδξνκηθά από ηελ αξρή ηνπ έηνπο. Ο λόκνο πεξηνξίδεη ηελ ξύζκηζε ζε επηρεηξεκαηίεο, νη νπνίνη, ωο δηα καγείαο, μεπέξαζαλ ηελ νηθνλνκηθή ζηελόηεηά ηνπο κόλν κε ηελ πάξνδν ηεο 31εο Δεθεκβξίνπ 2012, απαίηεζε ζίγνπξα εθηόο πξαγκαηηθόηεηαο. Ειπίδνπκε όηη ζα εθδνζνύλ ζύληνκα από εζάο νη εμαγγειζείζεο Υπνπξγηθέο Απνθάζεηο ώζηε ηα αλαθνηλωζέληα γηα ην ΙΚΑ, δειαδή ν δηαθαλνληζκόο ηωλ νθεηιώλ ηνπ 2013 ζε 12 δόζεηο, λα επεθηαζνύλ άκεζα θαη ζηα ινηπά αζθαιηζηηθά ηακεία. Δεύηεξνλ, ε απαίηεζε θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο δίλεη ηελ ραξηζηηθή βνιή ζηελ επηηπρία ηεο ξύζκηζεο. Σε απηέο ηηο δύζθνιεο επνρέο, πνπ ν επηρεηξεκαηίαο, εμ αλάγθεο θαη κόλν ηεξαξρεί ηηο πξνηεξαηόηεηέο ηνπ, ν ΟΑΕΕ θαη όια ηα άιια αζθαιηζηηθά ηακεία «δηώρλνπλ» απηόλ πνπ ηα βάδεη ζηελ πξώηε ζέζε, απαηηώληαο

5 πξώηα απηόο λα έρεη ξπζκίζεη νθεηιέο ηξίηωλ. Αληηιακβαλόκαζηε ην άγρνο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, πνπ πξνθαλώο δήηεζε ηελ πξνϋπόζεζε απηή, όκωο έηζη ε ξύζκηζε δελ πξόθεηηαη λα απνδώζεη, νύηε ε ξεπζηόηεηα ηωλ ηακείωλ ζα απμεζεί. Σην πιαίζην απηό, παξαθαινύκε λα πξνρωξήζεηε ζηηο αλαγθαίεο δηεπζεηήζεηο θαη πξνζαξκνγέο ηνπ πιαηζίνπ, ώζηε ε θαιή ξύζκηζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4152/2013 λα απνδώζεη ηα απνηειέζκαηά ηεο θαη λα θαιπθζνύλ νη αλάγθεο ηνπ ΟΑΕΕ θαη ηωλ ινηπώλ ηακείωλ. Απηά είλαη ηα απαξαίηεηα βήκαηα γηα λα ιπζεί ην πξόβιεκα θαη όρη ηα εηδνπνηεηήξηα άλεπ νπζίαο, πνπ ην κόλν πνπ επηηπγράλνπλ είλαη λα ζπκώλνπλ θαη λα ηξνκνθξαηνύλ. Οη κηθξνκεζαίνη επηρεηξεκαηίεο γλωξίδνπλ ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο θαη δελ ρξεηάδνληαη νύηε απεηιέο, νύηε εθθνβηζκνύο γηα λα αληαπνθξηζνύλ πξνο απηέο ξεαιηζκό θαη θαιή ζέιεζε ρξεηάδνληαη. Ωο εθ ηνύηνπ δεηάκε ηελ πξνζωπηθή ζαο παξέκβαζε ώζηε λα αλαζηαιεί ε απνζηνιή θαη ε ηζρύο εηδνπνηεηεξίωλ απεηιήο θαηάζρεζεο, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηελ εθαξκνγή ηεο επέθηαζεο ηεο ξύζκηζεο γηα ηηο νθεηιέο 2013 ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ζηνλ ΟΑΕΕ.» «Αναηποπέρ ζηην απαζσόληζη ζηο εμπόπιο με βεληίωζη ηηρ μιζθωηήρ απαζσόληζηρ και μείωζη ηηρ αςηοαπαζσόληζηρ». Τν πνζνζηό αλεξγίαο ζην Β ηξίκελν 2013 δηακνξθώζεθε ζην 27,1%, όληαο απμεκέλν θαηά 3,5 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 2012 (23,6%), ελώ αληίζεηα ειαθξώο βειηησκέλε είλαη ε εηθόλα, έζησ θαη νξηαθά, ζε ζύγθξηζε κε ην Α ηξίκελν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο (27,4%). Ωζηόζν, άθξσο αλεζπρεηηθό παξακέλεη ην θαηλόκελν ηεο ζπλερηδόκελεο πςειήο αλεξγίαο ησλ λέσλ (ειηθίεο 15-24), θαζώο ην 59% απηώλ απνηπγράλεη λα εηζέιζεη ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ελώ ηδηαίηεξε έκθαζε ζα πξέπεη λα δνζεί θαη ζηνπο καθξνρξόληα αλέξγνπο (νη αλαδεηνύληεο εξγαζία γηα ρξνληθό δηάζηεκα άλσ ησλ 12 κελώλ), νη νπνίνη απνηεινύλ ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ αλέξγσλ (66,8%). Οη εμειίμεηο, ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν ηξίκελν, ραξαθηεξίδνληαη σο ελζαξξπληηθέο εμαηηίαο ηεο αύμεζεο ηεο ζπλνιηθήο απαζρόιεζεο θαηά 1,0% θαη ηεο κηζζσηήο απαζρόιεζεο θαηά 1,8%. Αληίζεηα, ν αξηζκόο ησλ απηναπαζρνινπκέλσλ ζπξξηθλώζεθε νξηαθά (-0,2%) ελώ εθείλνο ησλ εξγνδνηώλ ππνρώξεζε πεξηζζόηεξν (-2,1%). Σην εκπόξην θαηαγξάθνληαη θξίζηκεο εμειίμεηο. Τν Β ηξίκελν ηνπ 2013 ε απαζρόιεζε ζηνλ θιάδν κεηώζεθε κε κηθξόηεξν ξπζκό (-3,4%) ζε ζρέζε κε ην ζύλνιν ηεο νηθνλνκίαο (-4,2%), όηαλ ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 2012 ε απαζρόιεζε ζην εκπόξην είρε κεησζεί κε κεγαιύηεξν ξπζκό (-12,1%) ζπγθξηηηθά κε ην ζύλνιν ηεο νηθνλνκίαο (-8,7%). Δπίζεο ην Β ηξίκελν ηνπ 2013 ε απαζρόιεζε ησλ εξγνδνηώλ ζην εκπόξην απμήζεθε, έζησ θαη νξηαθά (0,3%), όηαλ ζην ζύλνιν ηεο νηθνλνκίαο ν αξηζκόο ησλ εξγνδνηώλ κεηώζεθε ζεκαληηθά (-11,2%). Η εηθόλα απηή είλαη ζαθώο θαιύηεξε ζε ζρέζε κε ην Β ηξίκελν ηνπ 2012, νπόηε ε απαζρόιεζε ησλ

6 εξγνδνηώλ ζηνλ θιάδν είρε ππνρσξήζεη πνιύ πεξηζζόηεξν (-20,7%) ζε ζρέζε κε ην ζύλνιν ηεο νηθνλνκίαο (-15,3%). Βειηησκέλε είλαη επίζεο ε εηθόλα ζηε κηζζσηή απαζρόιεζε ηνπ θιάδνπ, θαζώο ην Β ηξίκελν ηνπ 2013 κεηώζεθε κε κηθξόηεξν ξπζκό (-1,9%), έλαληη ηνπ ζπλόινπ ηεο νηθνλνκίαο (-4,7%). Φξήδεη αλαθνξάο όηη κόιηο έλα ρξόλν πξηλ ε κηζζσηή απαζρόιεζε ζην εκπόξην ζεκείσλε κεγαιύηεξε πηώζε (- 11,5%), ζε ζρέζε κε ην ζύλνιν ηεο νηθνλνκίαο (-9,3%). Αληίζεηα, αξλεηηθή είλαη ε εηθόλα γηα ηνπο απηναπαζρνινπκέλνπο ζην εκπόξην θαζώο ην Β ηξίκελν ηνπ 2013 κεηώζεθαλ πνιύ πεξηζζόηεξν (-7,2%), ζε ζρέζε κε ην ζύλνιν ηεο ρώξαο (-0,7%). Η εμέιημε απηή είλαη αθόκα ρεηξόηεξε ζπγθξηηηθά κε ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο, νπόηε νη απηναπαζρνινύκελνη ζην εκπόξην είραλ μειωθεί θαηά 5,3% έλαληη κηθξόηεξεο πηώζεο (-2,2%) ζην ζύλνιν ηεο νηθνλνκίαο. Οη εμειίμεηο απηέο ζεκαηνδνηνύλ αλαθαηαηάμεηο ζην ειιεληθό εκπόξην κε πηζαλόηεξε ηελ ελίζρπζε ησλ ηάζεσλ ζπγθέληξσζεο ζην ειιεληθό εκπόξην θαη ηελ πεξηζσξηνπνίεζε ηεο κηθξνκεζαίαο επηρεηξεκαηηθόηεηαο. Άλνηγκα δειαδή κεγαιύηεξσλ εκπνξηθώλ επηρεηξήζεσλ- αύμεζε εξγνδνηώλ θαη ζπγθξάηεζε ηεο πηώζεο ηεο κηζζσηήο απαζρόιεζεο- ελώ ηαπηόρξνλα ν αξηζκόο ησλ απηναπαζρνινπκέλσλ, ηνπ ππξήλα δειαδή ηνπ ειιεληθνύ εκπνξίνπ, ζπλερίδεη γηα δεύηεξε ρξνληά λα κεηώλεηαη θαη κάιηζηα κε επηηαρπλόκελν ξπζκό. Καηά ην Β Τξίκελν ηνπ 2013 ν αξηζκόο ησλ απαστολοσμένων αλήιζε ζε άηνκα θαη ησλ ανέργων ζε Τν πνζνζηό ανεργίας ήηαλ 27,1%, έλαληη 27,4% ηνπ πξνεγνύκελνπ ηξηκήλνπ θαη 23,6% ηνπ αληίζηνηρνπ ηξηκήλνπ ηνπ Η απαζρόιεζε αςξήθηκε θαηά 1,0% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν ηξίκελν ελώ μειώθηκε θαηά 4,2% ζε ζρέζε κε ην Β Τξίκελν ηνπ Ο αξηζκόο ησλ αλέξγσλ μειώθηκε θαηά 0,4% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν ηξίκελν ελώ αςξήθηκε θαηά 15,5% ζε ζρέζε κε ην Β Τξίκελν ηνπ Α. Ποζοζηό Ανεπγίαρ ΔΣΟ 2013 Β Σπίμηνο 2013 Α Σπίμηνο 2012 Β Σπίμηνο Ανεπγία (%) 27,1 % 27,4% 23,6 % Β. Ανεπγία (%) καηά πεπιθέπεια Πεπιθέπειερ Β Σπίμηνο 2013 Β Σπίμηνο 2012 ύνολο Υώπαρ 27,1 23,6

7 Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε 26,9 24,0 Κεληξηθή Μαθεδνλία 30,1 25,1 Γπηηθή Μαθεδνλία 32,9 30,0 Ήπεηξνο 27,7 22,1 Θεζζαιία 25,6 21,9 Ιόληα Νεζηά 16,6 14,3 Γπηηθή Διιάδα 28,5 24,6 Σηεξεά Διιάδα 26,7 28,4 Αηηηθή 28,1 23,8 Πεινπόλλεζνο 22,2 19,9 Βόξεην Αηγαίν 21,6 21,7 Νόηην Αηγαίν 19,3 15,3 Δηήζηεο κεηαβνιέο ΟΙ ΔΣΗΙΔ ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ Α ΣΡΙΜΗΝΟ 2013/ / /2011 ςνολική Απαζσόληζη Δμπόπιο -6,3% -4,2% -8,7% -6,2% -3,4% -12,1% ΟΙ ΔΣΗΙΔ ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΣΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ Α ΣΡΙΜΗΝΟ 2013/ / /2011 Δπγοδόηερ ζην ζύνολο ηηρ οικονομίαρ -12,2% -11,2% -15,3% Κξήηε 23,7 22,6

8 Δπγοδόηερ ζηνλ θιάδν ηνπ Δμποπίος -3,5% 0,3% -20,7% ΟΙ ΔΣΗΙΔ ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΣΩΝ ΑΤΣΟΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ Α ΣΡΙΜΗΝΟ 2013/ / /2011 Αςηοαπαζσολούμενοι ζην ζύνολο ηεο οικονομίαρ -0,9% -0,7% -2,2% Αςηοαπαζσολούμενοι ζηνλ θιάδν ηνπ Δμποπίος -7,2% -7,2% -5,3% ΟΙ ΔΣΗΙΔ ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΗ ΜΙΘΩΣΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ Α ΣΡΙΜΗΝΟ 2013/ / /2011 Μιζθωηή απαζρόιεζε ζην ζύνολο ηεο οικονομίαρ -7,4% -4,7% -9,3% Μιζθωηή Απαζρόιεζε ζηνλ θιάδν ηνπ Δμποπίος -4,4% -1,9% -11,5% ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΔ ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΗΝ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΣΟ 2013/ Α ΣΡΙΜΗΝΟ 2013 Β ΣΡΙΜΗΝΟ 2013 Α ΣΡΙΜΗΝΟ 2013 ΜΔΣΑΒΟΛΗ (%) ςνολική Απαζσόληζη ,0% Απαζσόληζη ζην Δμπόπιο ,9% ΟΙ ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΔ ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΣΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΣΟ 2013/ Α ΣΡΙΜΗΝΟ 2013 Β ΣΡΙΜΗΝΟ 2013 Α ΣΡΙΜΗΝΟ 2013 ΜΔΣΑΒΟΛΗ (%)

9 ςνολική Απαζσόληζη ,1% Απαζσόληζη ζην Δμπόπιο ,4% ΟΙ ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΔ ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΣΩΝ ΑΤΣΟΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΣΟ 2013/ Α ΣΡΙΜΗΝΟ 2013 Β ΣΡΙΜΗΝΟ 2013 Α ΣΡΙΜΗΝΟ 2013 ΜΔΣΑΒΟΛΗ (%) ςνολική Απαζσόληζη ,2% Απαζσόληζη ζην Δμπόπιο ,4% ΟΙ ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΔ ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΗ ΜΙΘΩΣΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΣΟ 2013/ Α ΣΡΙΜΗΝΟ 2013 Β ΣΡΙΜΗΝΟ 2013 Α ΣΡΙΜΗΝΟ 2013 ΜΔΣΑΒΟΛΗ (%) ςνολική Απαζσόληζη ,8% Απαζσόληζη ζην Δμπόπιο ,8% Η ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ Α ΣΡΙΜΗΝΟ Γ ΣΡΙΜΗΝΟ 2012 Γ ΣΡΙΜΗΝΟ Αξηζκόο απαζρνινπκέλσλ ζην ζύνολο ηεο οικονομίαρ

10 Αξηζκόο απαζρνινύκελσλ ζηνλ θιάδν ηνπ Δμποπίος ςμμεηοσή ηνπ Δμποπίος ζηελ ζπλνιηθή απαζρόιεζε ,1% 18,1% 17,8% 17,8% 17,9% "ΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΑΔΙ ΣΗ ΔΔΔ ΧΩΡΙ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΟ" Η ΔΣΔΔ κε ζπλερείο επαθέο θαη αλαιχζεηο ηεθκεξησκέλσλ ππνκλεκάησλ πξνο ηελ Κπβέξλεζε, πξνζπαζεί λα ηεξαξρήζεη ηα πξνβιήκαηα ηεο αγνξάο θαη πξνηείλεη ιχζεηο ρσξίο δεκνζηνλνκηθφ θφζηνο. Τα 5 βαζηθά πξνβιήκαηα ηνπ ειιεληθνχ εκπνξίνπ θαη νη πξνηεηλφκελεο ιχζεηο έρνπλ σο εμήο: 1. Οξηζκόο θαη λνκνζεηηθή ζηήξημε ηεο «εληόο θξίζεο» ΜΜΔ επηρείξεζεο. Σηελ έλλνηα ηεο «εληφο θξίζεο κηθξνκεζαίαο επηρείξεζεο» πξνηείλεηαη λα ππάγνληαη νη επηρεηξήζεηο πνπ δελ είραλ νθεηιέο πξηλ ην 2010 θαη φιεο νη ππνρξεψζεηο ηνπο δεκηνπξγήζεθαλ κεηά ην μέζπαζκα ηεο θξίζεο κε απνηέιεζκα λα έρνπλ ζήκεξα ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο πάλσ απφ ην 40% ηνπ ηδίξνπ ηνπο. Οη επηρεηξήζεηο απηέο ζα κπνξνχλ λα εληάζζνληαη απηφκαηα ζε φιεο ηηο πθηζηάκελεο θνξνινγηθέο θαη αζθαιηζηηθέο ξπζκίζεηο, ελψ κε ηελ έληαμή ηνπο ζηηο ξπζκίζεηο λα αλαζηέιινληαη νη πνηληθέο δηψμεηο, ε θαηαγγειία δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ θαη ηα αζηηθά κέηξα ελαληίνλ ηνπο. Η ΔΣΔΔ θαηέζεζε ζην ΥΠΟΙΚ θαη ην ΥΠΑΑΝ αηηηνινγηθή έθζεζε θαη λνκηθφ θείκελν ζρεηηθήο ηξνπνινγίαο. Ωο αληαπνδνηηθφ κέηξν κπνξεί λα εμεηαζζεί ε πξφζιεςε ελφο αλέξγνπ απφ θάζε "εληφο θξίζεο" ΜκΔ γηα ην δηάζηεκα ησλ 48 δφζεσλ κε επηδνηνχκελεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο γηα 24 κήλεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν αληί λα επηδνηείηαη ε αλεξγία, ζα επηδνηεζεί ε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο. 2. Δπέθηαζε ξπζκίζεσλ ζηνλ ΟΑΔΔ θαη νηθνγελεηαθή πεξίζαιςε. Οη βαζηθέο πξνηάζεηο ηεο ΔΣΔΔ γηα ηνπο ρηιηάδεο θαη αλάγθε νθεηιέηεο ηνπ ΟΑΔΔ, είλαη ε απνπνηληθνπνίεζε, ε απνζχλδεζε ηεο ζεψξεζεο νηθνγελεηαθνχ βηβιηαξίνπ πγείαο, ε ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ αλεξγίαο πέξαλ ηνπ επηδφκαηνο θαη ζηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή θάιπςε θαη ε επαλέλαξμε θαηαβνιήο ηξερνπζψλ εηζθνξψλ κε ειεχζεξε επηινγή θιάζεο απφ ηνπο "αλελεξγνχο". Η ΔΣΔΔ επηκέλεη ζηελ ιχζε γηα «πάγσκα» θαη θεθαιαηνπνίεζε ησλ παιαηψλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ άλσ ησλ επξψ, κε αλειιηπή θαηαβνιή κεησκέλσλ ηξερνπζψλ εηζθνξψλ θαη κε ηειηθή επηινγή εμαγνξάο ή κεησκέλεο ζχληαμεο, ε νπνία δελ ζα δεκηνπξγεί έιιεηκκα θαη ινγηζηηθέο απψιεηεο, ελψ ηαπηφρξνλα ζα απμήζεη θαη ζα ζηαζεξνπνηήζεη ηελ εηήζηα ξνή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ζηνλ ΟΑΔΔ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ελεξγνπνηνχληαη νθεηιέηεο ηνπ νξγαληζκνχ θάηη πνπ κπνξεί λα απνδψζεη επηπιένλ

11 ξεπζηφηεηα έσο θαη 800 εθ. επξψ εηεζίσο. Δπηπιένλ, ν ΟΑΔΔ ζα θαηαβάιεη αλαγθαζηηθά ρακειφηεξεο ζπληάμεηο, ιφγσ κείσζεο αζθαιηζηηθνχ ρξφλνπ, ρσξίο λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ιχζε ηεο «κείσζεο ησλ ζπληάμεσλ». Έρνπλ ήδε ππνβιεζεί απφ ηελ ΔΣΔΔ 4 ζρεηηθά θείκελα, ελψ ζε ζπλερή ζπλεξγαζία κε ηνλ Υπνπξγφ Δξγαζίαο εμεηάδεηαη κία "επέθηαζε" ηεο ξχζκηζεο, κε ζηνηρεία, πίλαθεο ππνινγηζκνχ εηζξνψλ αλελεξγψλ αζθαιηζκέλσλ θαη δπλαηφηεηα απνλνκήο ζπληάμεσλ ζε δηθαηνχρνπο νθεηιέηεο. 3. Ρεπζηόηεηα αγνξάο θαη επηζηξνθή ησλ ΜκΔ ζηε ρξεκαηνδόηεζε. Η πξφηαζε ηεο ΔΣΔΔ είλαη ε δεκηνπξγία κηαο Αλαπηπμηαθήο Τξάπεδαο Μηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ (ΑΤΜΔ) εηδηθνχ ζθνπνχ κε ηξαπεδηθέο εγγπνδνηηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο δπλαηφηεηεο, γηα ηηο ΜκΔ. Σηελ θαηεχζπλζε απηή κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ νη δνκέο ησλ Σπλεηαηξηζηηθψλ Τξαπεδψλ. Βαζηθφο ζηφρνο ζα είλαη ε ζπγθέληξσζε - ζπγρψλεπζε φισλ ησλ πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο ζηελ ΑΤΜΔ θαη ε άκεζε πξνψζεζή ηνπο κε εληαίν ηξφπν θαζψο επίζεο θαη ε παξνρή κηθξφ-δαλείσλ, "micro finance" απνθιεηζηηθά ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Η λέα Αλαπηπμηαθή Τξάπεδα, καδί κε ην Διιεληθφ Δπελδπηηθφ Τακείν ΔΤ/IGG ζα κπνξεί λα έρεη πξσηεχνληα θαη φρη ζπκπιεξσκαηηθφ ξφιν, ελψ παξάιιεια ζα αλαπηχμεη έλα δπλακηθφ - ζηνρεπκέλν management, ζε ζεκεία πνπ νη άιιεο Τξάπεδεο δελ κπνξνχλ λα πξνζεγγίζνπλ, κέζσ απιψλ - ηππνπνηεκέλσλ ρξεκαηνδνηηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ άκεζε αληαπφθξηζε ζην πξφβιεκα ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ησλ εγγπήζεσλ ηεο κηθξνκεζαίαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Η πξφηαζε ηεο ΔΣΔΔ βαζίδεηαη ζηελ επεμεξγαζία ηεο πξφζθαηεο έθζεζεο ηεο Διιεληθήο Έλσζεο Τξαπεδψλ κε ηίηιν "Έθζεζε γηα πξφζβαζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ΜκΔ ζηελ Διιάδα". 4. Σεηξεζίαο "δύν ηαρπηήησλ" κε "βαζκνιόγην" θαη "αμηνιόγεζε". Τν ξπζκηζηηθφ παθέην πξέπεη λα πεξηιακβάλεη αιιαγέο κε ηε δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο «Τεηξεζία-2» κε δηαθνξεηηθή βαξχηεηα γηα ηελ θαηεγνξία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ελεγξάθεζαλ εληφο ηεο πεξηφδνπ ηεο θξίζεο. Δπηπιένλ, ν λένο "Τεηξεζίαο" ζα κπνξέζεη λα ζεζπίζεη λέα θξηηήξηα, ψζηε φζνη κηθξνκεζαίνη ζην παξειζφλ έρνπλ πεξάζεη απφ ηελ επψδπλε δηαδηθαζία θαη ηε καχξε ιίζηα ηνπ λα κελ απνθιείνληαη πιένλ απφ θάζε λέα πξνζπάζεηα πνπ ζα επηρεηξνχλ πξνθεηκέλνπ λα μεπεξάζνπλ ην πξνζσξηλφ έιιεηκκα ξεπζηφηεηαο ηνπο. Η ΔΣΔΔ απέζηεηιε πξφζθαηα ζην ΥΠΑΑΝ θαη ΥΠΟΙΚ, ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα κε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο γηα "Τεηξεζία δχν ηαρπηήησλ". Η ηειεπηαία πξφηαζή καο επηθεληξψλεηαη ζηε πξνζπάζεηα πξνζαξκνγήο ηνπ Ακεξηθαληθνχ θαη Καλαδηθνχ κνληέινπ "Τεηξεζία" ζηα ειιεληθά δεδνκέλα κε βαζκνιφγην "credit score" θαη αμηνιφγεζε "account ratings". 5. Απώιεηεο από παξεκπόξην θαη εκπνξηθέο δηαζπλνξηαθέο κεηαθηλήζεηο. Οη δηαζπλνξηαθέο κεηαθηλήζεηο γηα ηελ αλαδήηεζε ρακειφηεξσλ ηηκψλ είλαη έλα δήηεκα πνπ ε Κπβέξλεζε πξέπεη λα αλαιχζεη θαη λα δψζεη ιχζε ζηελ απψιεηα εζσηεξηθήο θαηαλάισζεο χςνπο 5,5 δηο. Οη πεξηπηψζεηο ηεο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο θαη ηνπ Αηγαίνπ, είλαη ελδεηθηηθέο θαη πξνζπαζνχκε κε κειέηεο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Δκπνξίνπ θαη Υπεξεζηψλ (ΙΝΔΜΥ) λα επηζεκάλνπκε ηηο θξίζηκεο πιεπξέο ηνπ ελ ιφγσ θαηλνκέλνπ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επαλεθθίλεζε ηεο αλάπηπμεο είλαη λα θηηαρηεί κηα ζθξηγειή εζσηεξηθή αγνξά ε νπνία ζα ιεηηνπξγήζεη σο ππφζηξσκα ηεο εμσζηξέθεηαο. Θα πξέπεη λα εθκεηαιιεπζνχκε ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ειιεληθήο εκπνξηθήο επηρείξεζεο - πνηφηεηα ππεξεζηψλ, πνηθηιία πξντφλησλ, brand name, ζεηηθή εηθφλα θαηαζηεκάησλ θαη λα πξνζεγγίζνπκε μαλά ην εγρψξην αιιά θαη θαηαλαισηηθφ θνηλφ ησλ γεηηνληθψλ ρσξψλ. Η αληηκεηψπηζε ηεο "αηκνξξαγίαο" ηνπ παξεκπνξίνπ θαη ε αλαζηξνθή ππέξ ηεο ειιεληθήο αγνξάο ηνπ δηαζπλνξηαθνχ εκπνξίνπ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επαλεθθίλεζε πνπ επηδηψθνπκε.

12 Η ΔΣΔΔ εληόο ηνπ Σεπηεκβξίνπ, ζα νινθιεξώζεη 13 θαθέινπο, έλαλ γηα θάζε πεξηθέξεηα ηεο ρώξαο, κε πξνηάζεηο γηα ηελ έληαμε δξάζεσλ γηα ην εκπόξην θαη ηηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ζηελ Νέα Πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ( ) ζύκθσλα κε ηηο ηδηαηηεξόηεηεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ αγνξά ηεο θάζε πεξηνρήο. Τν ζηνίρεκα φισλ γηα ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, είλαη ν εμεηδηθεπκέλνο θαη ζηνρεπκέλνο ζρεδηαζκφο, πνπ ζα αθνξά ζηελ αλάθακςε ηνπ ειιεληθνχ εκπνξίνπ κε ιχζεηο πνπ λα ηαηξηάδνπλ ζηελ θάζε ηνπηθή θνηλσλία ρσξηζηά. ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΒΔΝΦ ΞΝΚΛΖΚΑ Οδεύνληαο πξνο ηε ιήμε ηνπ 2013, ηα κελύκαηα είλαη δπζνίσλα γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, έηζη όπσο εκείο ηα βηώλνπκε. Η θαζνδηθή πνξεία ηεο νηθνλνκίαο ζπλερίδεηαη, κε ηελ αλεξγία λα δηαηεξείηαη ζε πξσηνθαλή ύςε ξεθόξ, ηα ινπθέηα λα απμάλνληαη, νη απηνθηνλίεο λα πνιιαπιαζηάδνληαη, ε λενιαία όρη κόλν λα κε βξίζθεη απαζρόιεζε, αιιά λα ράλεη θάζε ειπίδα πνπ ηελ θξαηά ζηελ ρώξα ηεο θαη λα ηελ εγθαηαιείπεη.. Η δεκνζηνλνκηθή ζηαζεξνπνίεζε παξακέλεη καθξηλόο ζηόρνο παξά ηηο πξνζπάζεηεο εθ κέξνπο ηεο θπβέξλεζεο γηα πξνβνιή ζεηηθώλ ζελαξίσλ. Τν ηξαπεδηθό ζύζηεκα δελ κπνξεί λα αλαθεθαινπνηεζεί θαη θπξίσο αξλείηαη λα ζηεξίμεη ζην ειάρηζην ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία παξά ηα 200δηο πνπ έρεη απνξξνθήζεη ηα ηειεπηαία 5 ρξόληα από ηα δάλεηα ζην όλνκα ηνπ Γεκνζίνπ. Η παξνπζία ηεο Τξότθα ηηο κέξεο απηέο, επαλαθέξεη λέα θαη άιια παιηά δηιήκκαηα. Νέν ζθιεξό δεκνζηνλνκηθό πξόγξακκα πεξηθνπώλ, απειεπζέξσζε απνιύζεσλ θαη βίαηε πξνζαξκνγή κηζζώλ. Άξζε θάζε κέηξνπ πξνζηαζίαο ζηηο επαγγεικαηηθέο κηζζώζεηο. Τειεησηηθό θηύπεκα ζηηο ζπληάμεηο ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία. Δηνηκάδεηαη λέν κλεκόλην θαη λέα δαλεηνδόηεζε;

13 Πόηε επηηέινπο γηα ηνπο κηθξνκεζαίνπο επηρεηξεκαηίεο θαη ηνπο εξγαδόκελνπο πνιίηεο ηεο ρώξαο καο ζα ζηακαηήζεη ε λαπηία ηεο θαζνδηθήο πεξηδίλεζεο ηεο νηθνλνκίαο ; Πόηε ζα ζηακαηήζεη επηηέινπο ε δηνιίζζεζε ζε αληηδεκνθξαηηθέο λννηξνπίεο θαη πξαθηηθέο, ε θαιιηέξγεηα αληηζέζεσλ κεηαμύ θνηλσληθώλ νκάδσλ θαη ε αλνρή ζε θαηλόκελα μελνθνβίαο θαη ξαηζηζκνύ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη εθηθηή ε επηβνιή ησλ ζθιεξώλ, αληηιατθώλ κέηξσλ κλεκνληαθήο πνιηηηθήο; θ.θ Βνπιεπηέο ησλ Σαλίσλ Γλσξίδεηαη όηη νη επηπηώζεηο από ηελ θξίζε θαη ηελ πνιηηηθή ηεο εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο, ππήξμαλ ηδηαίηεξα νδπλεξέο γηα ηηο κηθξέο θαη πνιύ κηθξέο επηρεηξήζεηο. Σηα ρξόληα δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα πνπ ππήξραλ, πξνζηέζεθαλ θη εθείλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπγθπξία. Απηό πνπ βηώλνπλ νη επαγγεικαηίεο, νη βηνηέρλεο θαη νη έκπνξνη ζήκεξα, είλαη κηα πνιπδηάζηαηα αξλεηηθή θαηάζηαζε πνπ αλ ζπλερηζηεί, ζα έρεη αλππνιόγηζηεο ζπλέπεηεο γηα ηε ζπλνρή ηνπ θνηλσληθνύ ηζηνύ. Ννηώζνπκε όηη εθαξκόδεηαη ζρέδην πιήξνπο εμόλησζεο ησλ κηθξώλ επηρεηξήζεσλ. Ο ηξόπνο πνπ κεηαρεηξίδεηαη ε θπβέξλεζε ηελ πάιαη πνηέ «ξαρνθνθαιηά» ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο κε ηελ δακόθιεην ζπάζε ηεο θαηάζρεζεο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, είλαη εθβηαζηηθόο, εθθνβηζηηθόο θαη απάλζξσπνο. Ζ αλαγθαζηηθή είζπξαμε αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ θαη ε ζύζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Θέληξνπ Δίζπξαμεο Αζθαιηζηηθώλ Νθεηιώλ(ΘΔΑΝ), είλαη νη ηειεπηαίεο πξάμεηο ζην ζέαηξν παξαιόγνπ πνπ έρεη ζηήζεη θαη πξσηαγσληζηεί ε θπβέξλεζε, πνπ κεηαηξέπεηαη ζε εζηθό απηνπξγό ρηιηάδσλ ρξενθνπεκέλσλ επαγγεικαηνβηνηερλώλ θαη απηναπαζρνινύκελσλ θαη εθαηνληάδσλ απηνρείξσλ ζπλαδέιθσλ καο ππό ηελ ςπρνινγηθή απεηιή ηεο θαηάζρεζεο, ηεο έλδεηαο θαη ηεο βηνινγηθήο ηνπο εμόλησζεο. Δεν θα επιηρέυοσμε να γίνει καμία καηάζτεζη ζε ζσνάδελθό μας για οθειλές ζηον ΟΑΕΕ.

14 Το άνοιγμα ηυν καηαζηημάηυν ηιρ Κςπιακέρ θα είναι επανάλητη ακόμα μιαρ εικόναρ ηηρ καθημεπινόηηηαρ. Μαγαζιά ανοισηά - πελάηερ είδορ ππορ εξαθάνιζη - ςπάλληλοι συπίρ ανηικείμενο επγαζίαρ. ΛΕΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ ΟΧΙ. Δ ι ε κ δ ι κ ο ύ μ ε ΓΗΑ ΡΝ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΝ: 1. Δγγπεκέλε θαη επαξθή θξαηηθή ρξεκαηνδόηεζε ηνπ Σπζηήκαηνο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. 2. Απνπνηληθνπνίεζε ησλ νθεηιώλ πξνο ηνλ ΟΑΔΔ. 3. Δύξεζε λέσλ πεγώλ ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ Σπζηήκαηνο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ηεο ρώξαο. 4. Απνδέζκεπζε ηεο ζεώξεζεο βηβιηαξίσλ πγείαο από ηελ αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην ηέινο ηνπ «Πάγσκα» (θεθαιαηνπνίεζε) ησλ κέρξη ζήκεξα αζθαιηζηηθώλ νθεηιώλ, δίλνληαο ηε δπλαηόηεηα γηα απνπιεξσκή κεηά ηελ 1/1/ Ιαηξνθαξκαθεπηηθή θάιπςε όισλ ησλ αζθαιηζκέλσλ κε ηελ ζεώξεζε ησλ βηβιηαξίσλ πγείαο ησλ νθεηιεηώλ ζηνλ ΟΑΔΔ πνπ έρνπλ ράζεη απηό ην δηάζηεκα έσο ην Διεύζεξε επηινγή αζθαιηζηηθήο θαηεγνξίαο ηνπιάρηζηνλ κέρξη Έλαξμε από 1/1/2015 απνπιεξσκήο ησλ νθεηιώλ ζε πνιιέο δόζεηο, ζπλαξηήζεη ηνπ εηζνδήκαηνο, ρσξίο επηβνιή πξόζζεησλ ηειώλ θαη πξνζαπμήζεσλ. 9. Αύμεζε ηνπ πνζνύ νθεηιήο πνπ κπνξεί λα παξαθξαηεζεί από ηε ζύληαμε ηνπ νθεηιέηε ζηα Δηδηθή κέξηκλα γηα ππεξήιηθεο αζθαιηζκέλνπο, άλσ ησλ 67 εηώλ, νη νπνίνη έρνληαο νθεηιή άλσ ησλ , έρνπλ ηεξκαηίζεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηόηεηα, ρσξίο λα έρνπλ δπλαηόηεηα ζεκειίσζεο ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο.

15 ΠΡΝ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΝ: 1. Πεξηνξηζκόο ηεο παξανηθνλνκίαο. Τν ιαζξεκπόξην θαη ην παξαεκπόξην πξέπεη λα αληηκεησπηζηνύλ απνηειεζκαηηθά θαη κε νινθιεξσκέλεο δηαδηθαζίεο. 2. Απζηεξόηεξν πιαίζην γηα ηε θνξνιόγεζε ησλ offshore εηαηξηώλ ζηελ Διιάδα. Έιεγρνο ησλ ελδννκηιηθώλ θαη ησλ ηξηγσληθώλ ζπλαιιαγώλ. 3. Κείσζε ησλ θνξνινγηθώλ ζπληειεζηώλ ησλ επηρεηξήζεσλ γηα επελδύζεηο. 4. Γηαηήξεζε ηεο κείσζεο ησλ ρακειώλ ζπληειεζηώλ ΦΠΑ ζηνπο ηνκείο εζηίαζεο- ηνπξηζκνύ θαη επέθηαζή ηεο ζηα είδε δηαηξνθήο. 5. Γηεπθόιπλζε ηεο επελδπηηθήο επαλαδξαζηεξηνπνίεζεο ησλ ΜΜΔ κε απηνρξεκαηνδόηεζε. Δπαλαθνξά ηνπ αθνξνιόγεηνπ απνζεκαηηθνύ γηα ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο. 6. Σύλδεζε ησλ πνηλώλ κε νπζηαζηηθέο παξαβάζεηο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο θαη όρη κε παξαηππίεο πνπ δελ ππνθξύπηνπλ θακία παξαλνκία. 7. Γηαηήξεζε ηνπ θαζεζηώηνο ρακειήο θνξνινγίαο γηα λένπο επηρεηξεκαηίεο. 8. Πιήξεο ιεηηνπξγία ηνπ Πεξηνπζηνινγίνπ. Αθνξνιόγεην ζηα αλά θπζηθό πξόζσπν. Δηδηθό θαζεζηώο γηα ηα αλεθκεηάιιεπηα αθίλεηα θαη γηα ηα αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ. 9. Μείσζε θόζηνπο ελέξγεηαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο. 10. Αύμεζε ηνπ αθνξνιόγεηνπ νξίνπ γηα αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ηόλσζε ηεο απαζρόιεζεο. ΓΗΑ ΡΖ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ ΡΩΛ Κ.Κ.Δ.:

16 1. Γεκηνπξγία ηξάπεδαο κηθξώλ επηρεηξήζεσλ. Δλίζρπζε ηνπ ζεζκνύ ησλ ζπλεηαηξηζηηθώλ ηξαπεδώλ πνπ έρνπλ ηελ ππνδνκή γηα λα παίμνπλ ελεξγό θαη απνηειεζκαηηθό ξόιν σο κηα ελαιιαθηηθή κνξθή ρξεκαηνδνηηθήο πίζηεο γηα ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο. 2. Μεγαιύηεξε επειημία ζηα κειινληηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΣΠΑ. 3. Χάξαμε νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο γηα ηηο ΜΜΔ ζηελ Διιάδα πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηηο πξνηεξαηόηεηεο ηεο λέαο πεξηόδνπ πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ ΔΣΠΑ Γεκηνπξγία κεραληζκνύ ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ παξνρή θαιύηεξεο θαη πνηνηηθόηεξεο πιεξνθόξεζεο γηα ηελ επηρείξεζε. ΓΗΑ ΔΗΓΗΘΝΡΔΟΑ ΘΔΚΑΡΑ ΡΩΛ ΣΑΛΗΩΛ: 1. Δίκαζηε αληίζεηνη κε ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηνπ αεξνδξνκίνπ Χαλίσλ γηαηί εθηόο ησλ άιισλ ζα επηθέξεη πιήγκα ζην ηνπξηζκό θαη ζηνλ εκπνξηθό θόζκν ηεο πεξηνρήο καο. 2. Λέκε όρη ζηελ εθπνίεζε δεκόζησλ πεξηνρώλ ζεκαληηθήο πεξηβαιινληηθήο, αλαπηπμηαθήο θαη ηνπξηζηηθήο ζεκαζίαο όπσο ην Διαθνλήζη θαη ην αεξνδξόκην Μάιεκε. 3. Δπηβάιιεηαη λα πξνρσξήζεη ε ρξεκαηνδόηεζε θαη πινπνίεζε ζεκαληηθώλ αλαπηπμηαθώλ έξγσλ ηνπ Ννκνύ όπσο ε αλαβάζκηζε ηνπ ιηκέλνο ηεο Σνύδαο, ε ζύλδεζή ηνπ Αεξνδξνκίνπ κε ην ιηκάλη θαη ηνλ ΒΟΑΚ θαζώο θαη ν ρσξνηαμηθόο ζρεδηαζκόο ζε επίπεδν ΓΞΠ θαη ΠΣΝΝΑΞ. 4. Εεηάκε δηαθάλεηα θαη αμηνθξαηία ζηηο αλαζέζεηο δεκόζησλ έξγσλ θαη ζηηο πξνζιήςεηο πξνζσπηθνύ έζησ θαη πξνζσξηλήο απαζρόιεζεο από όινπο ηνπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ ΝΡΑ.

17 Θα ζσνετίζοσμε να αγφνιζόμαζηε για: ΑΛΑΠΓΘΟΝΡΖΠΖ ΡΖΠ ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ. ΠΡΑΘΔΟΝ ΘΑΗ ΒΗΩΠΗΚΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΓΗΑ ΡΗΠ Κ.Κ.Δ. ΝΠΗΑΠΡΗΘΖ ΠΡΖΟΗΜΖ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΞΑΟΑΓΩΓΖΠ & ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ. Γηα ηελ ΝΔΒΔΛΣ Ν Ξξόεδξνο Αληώλεο Ξαπαδεξάθεο Ν Γελ. Γξακκαηέαο Ησάλλεο Ξαπιάθεο

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Ε1 & Ε2 2015 Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Η πλατφόρμα του Τaxisnet για την υποβολή των φετινϊν φορολογικϊν ςασ δηλϊςεων άνοιξε. Υπάρχουν κάποια ςημεία και φζτοσ ςτα οποία οι φορολογοφμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ERB Αζθαλιζηικέρ Τπηπεζίερ ΑΕΜΑ Εηαηξεία κεζηηείαο αζθαιίζεσλ & δηαρείξηζεο θηλδύλσλ Έηνο ίδξπζεο : 1992 Αξηζκόο πξνζσπηθνύ : 33 Δηαρείξηζε αζθαιίζηξσλ 2014 ύςνπο άλσ ησλ 30.000.000

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΔΑ: Β4ΣΥ4691ΩΓ-9ΤΛ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Γνκή παξνπζίαζεο Δμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Χαξηνγξάθεζε εμαγσγψλ πεξηθεξεηψλ αλά θιάδν Βαζηθνί εμαγσγηθνί πξννξηζκνί αλά πεξηθέξεηα θνπφο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: eskilkis@gmail.com www.eskilkis.gr ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009

E-mail: eskilkis@gmail.com www.eskilkis.gr ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009 ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009 ΗΑΛΟΤΑΡΗΟ 2010 1 Ζ ΔΡΔΤΛΑ Όπσο είλαη γλσζηό ε ειιεληθή νηθνλνκία έρεη εηζέιζεη ζε κηα πεξίνδν ύθεζεο θάηη ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα