ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 Αρ.Απόφασης:250/2011 Αρ.Πρωτ:17019

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 Αρ.Απόφασης:250/2011 Αρ.Πρωτ:17019"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ Κίσαµος ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 Αρ.Απόφασης:250/2011 Αρ.Πρωτ:17019 ΑΔΑ: 456ΣΩΕΖ-Ε60 Απόσπασµα από το Πρακτικό 24/ Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου. Στην Κίσσαµο και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Τοπικής Κοινότητας ραπανιά σήµερα στις 29 Νοεµβρίου 2011 ηµέρα Τρίτη και ώρα 18:00 µ.µ.συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Κισάµου,ύστερα απο την 24/ πρόσκληση του Προέδρου του ηµοτικού Συµβουλίου κ.πιτσιγαυδάκη Χαράλαµπου, που νόµιµα κοινοποιήθηκε στον κ. ήµαρχο, στους κ. ηµοτικούς Συµβούλους,τον Πρόεδρο της ηµοτικής Κοινότητας Κισάµου και στους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων µε τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης:. 13. Eγκριση Στρατηγικού Σχεδιασµού του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου Κισάµου... Παρόντος και του ηµάρχου κ.μυλωνάκη Γεωργίου,διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο ότι το ηµοτικό Συµβούλιο βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία,σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 96 του Ν.3463/2006,δεδοµένου ότι σε σύνολο 27 µελών παραβρέθηκαν παρόντα 20 µέλη και ονοµαστικά οι: 1. Πιτσιγαυδάκης Χαράλαµπος,Πρόεδρος 2. Ραισάκης Γεώργιος 3.Κουµάκης Νεκτάριος,Αντιδήµαρχος 4. Σχετάκης Αντώνιος,Αντιδήµαρχος 5. Μυλωνάκης Νεκτάριος 6. Μουντάκης Μιχαήλ του Μιχαήλ,Αντιδήµαρχος 7. Μουντάκης Μιχαήλ του ηµοσθένη 8. Πατεράκης Μιχάλης 9. Καστανοπουλάκης Κων/νος 10. Χριστουλάκης Κων/νος 11. Κελαιδής Ιωάννης 12. Τουλουπάκης Θεόδωρος 13.Χαραλαµπάκης Παναγιώτης 14. Σκουλάκη Ευφροσύνη 15. Σκουλάκης Μιχάλης 16. Σταθάκης Θεόδωρος 17. Πατεροµιχελάκη Αικατερίνη 18.Μαυροδηµητράκης Σπύρος 19. Μαρτσάκης Βασίλειος και 20.Χαιρετάκης Μιχάλης. Απόντες: 1) Κατζουράκης Νικόλαος 2) Σκορδυλάκης Γεώργιος 3) Βαρουχάκη ιαµάντα 4) Παρτσαλάκης Αντώνιος 5) Χορευτάκη Στεφανία 6) Ξυπολιτάκης Νικόλαος και 7) Κουκουράκης Κων/νος. Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες και ο Πρόεδρος της ηµοτικής Κοινότητας Κισάµου και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων, Καλουδιανών,Κάµπου,Κεφαλίου,Μαλαθύρου, Περβολακίων, Φαλελιανών και Χαιρεθιανών. Ο κ.πρόεδρος ενηµέρωσε ότι και οι επτά απόντες ηµοτικοί Σύµβουλοι απουσιάζουν δικαιολογηµένα. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ήµου Φωτεινόπουλος Βασίλης για την τήρηση των πρακτικών. Ο κ.πρόεδρος καλησπέρισε το Σώµα και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης... - Πριν τη εξέταση του 3 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης προσήλθε στη συνεδρίαση και ο ηµοτικός Σύµβουλος κ.κουκουράκης Κων/νος. -

2 Πριν την εξέταση του 5 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης προσήλθαν στη συνεδρίαση και οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.σκορδυλάκης Γεώργιος και Παρτσαλάκης Αντώνιος.. O κ.πρόεδρος εισηγούµενος το δέκατοτρίτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συµβουλίου την υπ.αρ.πρωτ.4/2011 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Κισάµου, σύµφωνα µε την οποία εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο το Σχέδιο του Στρατηγικού Σχεδιασµού του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου Κισάµου,προκειµένου να εγκριθεί από το.σ και στη συνέχεια να τεθεί σε δηµόσια διαβούλευση σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρ.266 του Ν.3852/2010. Ακολούθησε γενική συζήτηση επι του Σχεδίου µετά το τέλος της οποίας ο κ.πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει Αριθµός απόφασης 250 Το ηµοτικό Συµβούλιο µετά τα παραπάνω έχοντας υπόψη του την υπ.αρ.4/2011 απόφαση της Εκτελεστικής επιτροπής του ήµου Κισάµου και διαλογική συζήτηση Αποφασίζει κατά πλειοψηφία ΑΔΑ: 456ΣΩΕΖ-Ε60 Εγκρίνει το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασµού του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου Κισάµου όπως το εισηγείται η Εκτελεστική Επιτροπή του ήµου Κισάµου προκειµένου στη συνέχεια να τεθεί σε δηµόσια διαβούλευση.

3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Εισαγωγή

4 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σύµφωνα µε τα άρθρα του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006) θεσπίστηκε για πρώτη φορά η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων από τους πρωτοβάθµιους ΟΤΑ. Είναι το πρώτο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα που καταρτίζεται µετά την εφαρµογή του Προγράµµατος Καλλικράτης και συνεπώς η πρώτη προσπάθεια να παρουσιαστεί η περιοχή ως ενιαίος ήµος ο οποίος επιπρόσθετα αναλαµβάνει καινούργιες αρµοδιότητες από την πρώην Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του νέου ήµου συνιστά ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα τοπικής και οργανωτικής - λειτουργικής ανάπτυξης για την περίοδο , σε εναρµόνιση µε τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασµού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα, αποτελεί ένα πλαίσιο στρατηγικών στόχων και προτεραιοτήτων που εξειδικεύονται σε δράσεις µε ορίζοντα τριετίας, για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την αναβάθµιση της οργάνωσης των υπηρεσιών του ήµου. Με άλλα λόγια το επιχειρησιακό πρόγραµµα αφορά όχι µόνον στις υποδοµές και τις τοπικές επενδύσεις στην περιοχή της Κισάµου, αλλά και στη βελτίωση της υφιστάµενης οργάνωσης και λειτουργίας του ίδιου του ήµου, ως φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο του γενικότερου περιβάλλοντος στο οποίο δρα, µεριµνώντας για τη βελτίωση της διαβίωσης των δηµοτών και επισκεπτών και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών. Ουσιαστικά, το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ήµου αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού του ρόλου, µε τα εξής χαρακτηριστικά: α. Είναι ολοκληρωµένο πρόγραµµα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του ήµου: Αποτελεί πρόγραµµα αναπτυξιακών υποδοµών και τοπικών επενδύσεων, αλλά και πρόγραµµα που αποκοπεί στη βελτίωση της υφιστάµενης λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών και των Νοµικών Προσώπων που εποπτεύονται από το ήµο. Είναι πρόγραµµα, πολυτοµεακού χαρακτήρα, µε εύρος θεµατικών αντικειµένων αντίστοιχου του φάσµατος των θεµάτων που απασχολούν την καθηµερινή λειτουργία του ήµου. Καλύπτει όλο το φάσµα των αρµοδιοτήτων του ήµου και εν δυνάµει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων. Υλοποιείται µέσω του ετήσιου προγράµµατος δράσης του ήµου: Σκοπός της σύνταξης του ετήσιου προγράµµατος δράσης είναι η εξειδίκευση του συνολικού επιχειρησιακού προγράµµατος σε ετήσιο πρόγραµµα των υπηρεσιών. Ο ετήσιος προγραµµατισµός στοχεύει στον επιµερισµό των δράσεων του προγράµµατος στις υπηρεσίες, οι οποίες υλοποιούν τµήµατα του επιχειρησιακού προγράµµατος. Το Επιχειρησιακό εκπονείται µε τη συµµετοχή όλων των εµπλεκόµενων: Αιρετά όργανα, Υπηρεσιακά στελέχη, Τοπικοί φορείς και οµάδες δηµοτών µε σηµαντικό βαθµό συµβολής στην τοπική ανάπτυξη ή/και στη λειτουργία του ήµου. 2 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

5 Στο πλαίσιο της διαδικασίας εκσυγχρονισµού της οργάνωσης και λειτουργίας της πρωτοβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης και µε απώτερο σκοπό τη δηµιουργία µόνιµων δοµών προγραµµατισµού, υλοποίησης και παρακολούθησης των αποτελεσµάτων της δράσης των ήµων, θεσπίστηκε για πρώτη φορά, µε τα άρθρα του νέου Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων (Κ Κ.), η υποχρέωση εκπόνησης επιχειρησιακών προγραµµάτων από τους Ο.Τ.Α. Με την Υπουργική απόφαση 18183, ΦΕΚ/534/Β/13/4/2007 καθορίστηκε η δοµή και το περιεχόµενο των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Ο.Τ.Α.. Με το Προεδρικό ιάταγµα 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού» καθορίστηκε η διαδικασία κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραµµάτων. Τέλος, στο άρθρο 266 του Ν.3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης» καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης του Τεχνικού Επιχειρησιακού Προγράµµατος και των Ετήσιων Προγραµµάτων ράσης που το εξειδικεύουν. Με βάση το παραπάνω θεσµικό πλαίσιο εισάγονται µόνιµες εσωτερικές διαδικασίες και συστήµατα προγραµµατισµού στους ΟΤΑ ώστε η διαδικασία του προγραµµατισµού, της παρακολούθησης και της µέτρησης των αποτελεσµάτων των δράσεων τους να αποτελέσει µια σταθερή εσωτερική λειτουργία, στην οποία θα συµµετέχει σε όλες τις φάσεις, µε συγκεκριµένο ρόλο, το ανθρώπινο δυναµικό τους. Οι γενικοί σκοποί του Επιχειρησιακού Προγράµµατος είναι η προώθηση της τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης του ήµου και η ενίσχυση των συνεργασιών του, σε εναρµόνιση µε εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές προτεραιότητες και κατευθύνσεις. Ειδικότερα: Α) Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης Το επιχειρησιακό πρόγραµµα κατά κύριο λόγο θα προσδιορίζει τις νέες δραστηριότητες που θα πρέπει να εκτελέσει ο ήµος στο πλαίσιο των θεσµοθετηµένων αρµοδιοτήτων του, µε απώτερους σκοπούς : α) την προστασία και αναβάθµιση του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος της περιοχής του, µέσω της κατασκευής τεχνικών έργων, της παροχής υπηρεσιών συντήρησης των τεχνικών υποδοµών και της θέσπισης κανονιστικών όρων και ρυθµίσεων, και β) τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονοµικής ευηµερίας των κατοίκων της περιοχής του, γεγονός που συνεπάγεται την παροχή υπηρεσιών στους τοµείς: Κοινωνικής πολιτικής, Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού, Οικονοµικής ανάπτυξης και Απασχόλησης. γ) Εκτός από τις δράσεις για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα περιλαµβάνει υποπρογράµµατα για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του ήµου ως δηµόσιου οργανισµού (ως φορέα παροχής συλλογικών αγαθών και υπηρεσιών

6 αλλά και ως κοινωνικού και πολιτικού θεσµού), µε σκοπούς τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας της λειτουργίας του. Με βάση την Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ534/Β/ ) η οποία τροποποιήθηκε µε την 5694/ απόφαση του ΥΠΕΣΑΗ καθορίστηκε το περιεχόµενο και η δοµή των επιχειρησιακών προγραµµάτων των ΟΤΑ, τα οποία περιλαµβάνουν τις ακόλουθες ενότητες και κεφάλαια: Ενότητα 1: Στρατηγικός σχεδιασµός Κεφάλαιο1.1:Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης Κεφάλαιο1.2: Στρατηγική του ήµου και αναπτυξιακές προτεραιότητες Ενότητα 2: Επιχειρησιακός προγραµµατισµός Κεφάλαιο2.1:Στόχοι και δράσεις Κεφάλαιο2.2:Τετραετής προγραµµατισµός των δράσεων Ενότητα 3: Οικονοµικός προγραµµατισµός και δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης Κεφάλαιο 3.1.:Οικονοµικός προγραµµατισµός Κεφάλαιο 3.2.: είκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράµµατος Συµπερασµατικά το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα συνιστά ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα τοπικής και οργανωτικής - λειτουργικής ανάπτυξης, σε εναρµόνιση µε τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασµού σε Περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο. ηλαδή αφορά όχι µόνον στις υποδοµές και τις τοπικές επενδύσεις, αλλά και στη βελτίωση της υφιστάµενης οργάνωσης και λειτουργίας των ΟΤΑ, στο πλαίσιο του γενικότερου περιβάλλοντος στο οποίο δρουν, µεριµνώντας για τη βελτίωση της διαβίωσης των πολιτών και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών». Στο επιχειρησιακό πρόγραµµα του ήµου καταβλήθηκε προσπάθεια να κωδικοποιηθεί κατά το δυνατόν το περιεχόµενό του σε όλα τα σηµεία του. Επιλέχθηκε η παρουσίαση όλων των πληροφοριών µε τη µορφή µικρών κειµένων και πινάκων και αποφεύχθηκαν οι µακροσκελείς αναφορές σε όλα τα κεφάλαιά του. Ακόµη έγινε επιλογή και παράθεση µόνο των αναγκαίων πληροφοριών που τεκµηριώνουν τις δράσεις που προτείνονται. Με τον τρόπο αυτό εκτιµήθηκε ότι είναι δυνατή η άµεση άντληση των αναγκαίων πληροφοριών, αλλά και η συνοπτική και τεκµηριωµένη περιγραφή των προτεινόµενων δράσεων και ενεργειών. Για τη σύνταξη του επιχειρησιακού επιπλέον χρησιµοποιήθηκαν οι ακόλουθες πηγές πληροφοριών. 1. Το επιχειρησιακό πρόγραµµα της προγραµµατικής περιόδου Κρήτης 2. ιάφορες υπηρεσίες του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και οι Υπηρεσίες του ήµου Κισάµου.

7 Παρουσίαση οµάδας έργου Την οµάδα έργου σύµφωνα µε την Πράξη 166/2011 της ηµάρχου συγκροτούν οι παρακάτω : 1. Μυλωνάκης Γεώργιος, ήµαρχος Κισάµου 2. Κουµάκης Νεκτάριος,Αντιδήµαρχος Κισάµου 3. Πιτσιγαυδάκης Χαράλαµπος, Πρόεδρος.Σ. Κισάµου 4. Κωνσταντουδάκη Μαρία, Προισταµένη νσης ήµου Κισάµου 5. Μυλωνάκη Μαρία, υπάλληλος Τ.Υ. ήµου κισάµου 6. Σκουλάκης Ιωάννης Αναπληρωτής Προιστάµενος Οικονοµικής Υπηρεσίας Η ιεπιστηµονική Οµάδα Έργου η οποία έχει ορισθεί και εποπτεύεται από το ήµαρχο, αποτελεί το συνδετικό κρίκο των Υπηρεσιών του ήµου και των Νοµικών του Προσώπων µε τον Σύµβουλο και συµβάλλει αποφασιστικά στην έγκαιρη και ορθή προετοιµασία του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Ενδεικτικά η ιεπιστηµονική Οµάδα Έργου, συµµετέχει : 1. στην παροχή κάθε στοιχείου και πληροφορίας απαραίτητη για την υλοποίηση των ράσεων (περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του ήµου σε διοικητικό, οικονοµικό και τεχνικό επίπεδο). 2. στη οργάνωση, συντονισµό και υλοποίηση των εσωτερικών και εξωτερικών διαδικασιών διαβούλευσης που κρίνονται απαραίτητες για τον προσδιορισµό των Στρατηγικών Στόχων, στην επιλογή των Αξόνων Προτεραιότητας και στην διαµόρφωση των Προγραµµατικών ράσεων. 3. στη Μελέτη και στο σχολιασµό της πρότασης του Σχεδίου Ανάπτυξης µε τις προτεινόµενες γενικές στρατηγικές επιλογές (άξονες προτεραιότητας, γενικοί και ειδικοί στόχοι, χρονοδιάγραµµα υλοποίησης) πριν την οριστικοποίησή - κατανοµή τους µέχρι το Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, στο τελικό του κείµενο, θα αποτελέσει ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα το οποίο θα εµπεριέχει τις βασικές αρχές ανάπτυξης του ήµου Κισάµου, µε σκοπό τη βελτίωση της αναπτυξιακής της δοµής και της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Η σηµαντικότητα αυτού του εγχειρήµατος επιβάλλει την υιοθέτηση µεθοδολογίας, η οποία θα καθοδηγεί την ανάπτυξη - Παραδοτέα της Μελέτης καθώς και τη χρήση µεθόδων συλλογής, επεξεργασίας και παρουσίασης στοιχείων. Παρουσίαση τρόπου συµµετοχής των υπηρεσιών και των νοµικών προσώπων του δήµου στη διαδικασία κατάρτισης του επιχειρησιακού σχεδίου.

8 Η επιτροπή έργου στις αρχικές της συναντήσεις, προσδιόρισε τις διαδικασίες συµµετοχής των υπηρεσιών του ήµου, που είναι και ο βασικός πυρήνας στη διαδικασία συγκρότησης του επιχειρησιακού σχεδίου και έκανε µια σειρά παραδοχών σε ότι αφορά τα αντικείµενα δράσεις που θα απασχολήσουν το παρόν επιχειρησιακό. Αρχικά καθόρισε τρεις διαφορετικές οµάδες δοµές των υπηρεσιών του δήµου, όπως αυτές προσδιορίζονται κυρίως από το διαφορετικό νοµικό καθεστώς συγκρότησης και λειτουργίας τους και είναι. Οι ιευθύνσεις ήµου Τα Ν.Π.. του ήµου Τα Ν.Π.Ι.. του ήµου (Οι δράσεις των δηµοτικών επιχείρησεων ). Στη συνέχεια και σε εφαρµογή των παραπάνω αποφάσεων οι υπηρεσίες του ήµου Κισάµου ενηµερώθηκαν σε µια σειρά συναντήσεων από την οµάδα έργου για το περιεχόµενο τη δοµή αλλά και τις διαδικασίες συγκρότησης του επιχειρησιακού σχεδίου. Οι συναντήσεις αυτές έγιναν µε την ακόλουθη σειρά. Ενηµέρωση των διευθύνσεων του ήµου. Ενηµέρωση των ηµοτικών Επιχειρήσεων. Στις συναντήσεις δόθηκαν από τις υπηρεσίες οι αναγκαίες διευκρινήσεις για τον ιδιαίτερο ρόλο τόσο στη διαδικασία συγκρότησης όσο και στη διαδικασία της µετέπειτα υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου. Παρουσίαση των διαδικασιών δηµοσιοποίησης Οι διαδικασίες δηµοσιοποίησης που προτείνεται να επιλεχθούν µετά την ψήφιση του παρόντος σχεδίου είναι οι ακόλουθες: Ανάρτηση του επιχειρησιακού σχεδίου στην ιστοσελίδα του ήµου. Κοινοποίηση του επιχειρησιακού στους επιστηµονικούς, κοινωνικούς και γενικά µαζικούς φορείς του ήµου Σύγκλιση όλων των διοικητικών συµβουλίων των νοµικών προσώπων του ήµου µε σκοπό την ενηµέρωση πάνω στο προτεινόµενο σχέδιο που εξειδικεύουν τις επιµέρους δράσεις, άξονες και µέτρα που τα αφορούν για την επόµενη τριετία. Τέλος, κάθε άλλο πρόσφορο µέσο που θα κριθεί αναγκαίο από το ήµαρχο για την αποδοτικότερη δηµοσιοποίηση του.

9

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΔΑ: 456ΣΩΕΖ-Ε60

11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ Η ΘΕΣΗ & Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ Ο ήµος Κισάµου βρίσκεται στα βόρεια και δυτικά του νοµού Χανίων και έχει σαν έδρα την Κίσσαµο. Καταλαµβάνει έκταση στρεµµάτων και αριθµεί κατοίκους βάσει των στοιχείων Απογραφής Πληθυσµού και Κατοικιών που διενέργησε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.) το Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης» ο νέος ήµος Κισάµου διαιρείται σε τρεις ηµοτικές Ενότητες (.Ε. Κισάµου,.Ε. Μηθύµνης και.ε. Ιναχωρίου) Οι τρεις ηµοτικές Ενότητες απαρτίζονται από µία ηµοτική Κοινότητα και από 28 Τοπικές Κοινότες.

12 ΠΙΝ 1 - ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΙΡΕΣΗ ΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3852/2010 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» Α/Α ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (απογραφή 2001) ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΣΑΜΟΥ ηµοτική Κοινότητα Κισάµου Τοπική Κοινότητα Κουκουναράς Τοπική Κοινότητα Πολυρρηνίας Τοπική Κοινότητα Πλατάνου Τοπική Κοινότητα Γραµβούσας Τοπική Κοινότητα Λουσακιών Τοπική Κοινότητα Σηρικαρίου Τοπική Κοινότητα Καλλεργιανών Τοπική Κοινότητα Καλαθενών 228 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ ΑΔΑ: 456ΣΩΕΖ-Ε Τοπική Κοινότητα Αµυγδαλοκεφαλίου 156 Τοπική Κοινότητα Βάθης 203 Τοπική Κοινότητα Βλάτους 191 Τοπική Κοινότητα Έλους 326 Τοπική Κοινότητα Κάµπου 194 Τοπική Κοινότητα Κεφαλίου 150 Τοπική Κοινότητα Περιβολίων 38 Τοπική Κοινότητα Στροβλών 185 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΘΥΜΝΗΣ Τοπική Κοινότητα Περβολακιών Τοπική Κοινότητα ραπανιά (έδρα) Τοπική Κοινότητα Βουλγάρω Τοπική Κοινότητα Ποταµίδας Τοπική Κοινότητα Καλουδιανών Τοπική Κοινότητα Μαλαθύρου Τοπική Κοινότητα Ρόκκας Τοπική Κοινότητα Φαλελιανών Τοπική Κοινότητα Σασάλου 92

13 10 Τοπική Κοινότητα Χαιρεθιανών Τοπική Κοινότητα Σφακοπηγαδίου Τοπική Κοινότητα Τοπολίων 374 Με βάση την µελέτη µε τίτλο: «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» προτείνεται η διάρθρωση του οικιστικού δικτύου σε 13 οικιστικές ενότητες στο σύνολο της περιφέρειας (4 στον Νοµό Χανίων και από 3 στους Νοµούς Ρεθύµνου, Ηρακλείου και Λασιθίου, παράγρ. 71). Στον Νοµό Χανίων προτείνονται οι εξής 4 οικιστικές ενότητες: - ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ (Νέοι ήµοι: Ακρωτηρίου, Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου, Μουσούρων, Ν. Κυδωνίας, Πλατανιά, Σούδας, Κεραµιών και Χανίων). Οικιστικό κέντρο, Χανιά. - ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΣΑΜΟΥ (Νέοι ήµοι: Βουκολιών, Ιναχωρίου, Κισάµου, Κολυµπαρίου, Μηθύµνης). - ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΜΟΥ - ΒΡΥΣΩΝ Οικιστική υποενότητα Βάµου Βρυσών (νέοι ήµοι: Γεωργιουπόλεως, Αρµένων, Βάµου, Κρυονερίδας, Φρε και κ. Ασή Γωνιάς) Οικιστική υποενότητα Σφακίων (νέος ήµος Σφακίων) - ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ Νέοι ήµοι: Αν. Σελίνου, Καντάνου, Πελεκάνου και Κοιν. Γαύδου). Τα οικιστικά κέντρα κατατάσσονται σε επίπεδα (από 1 έως 5) ως εξής: - Το Ηράκλειο (έδρα της περιφέρειας Κρήτης) αποτελεί οικιστικό κέντρο 1 ου επιπέδου. - Τα Χανιά, έδρα Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, 2ου επιπέδου ενισχυµένου Στην Οικιστική Ενότητα Κισάµου (στην οποία περιλαµβάνεται ο ήµος Κισάµου), - η Κίσαµος, 3ου επιπέδου ενισχυµένου - Το Κολυµπάρι, οι Βουκολιές, ο ραπανιάς και το Ελος 4ου επιπέδου ενισχυµένου - Τα οικιστικά κέντρα 5 ου επιπέδου είναι οι λοιπές έδρες Ο.Τ.Α. το Για την οικιστική ενότητα Κισάµου η µελέτη αυτή αναφέρει τα εξής : ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΣΑΜΟΥ Νέοι ήµοι: Βουκολιών, Ιναχωρίου, Κισάµου, Κολυµπαρίου, Μηθύµνης Περιοχή γεωργοκτηνοτροφική και τουριστική, µε κέντρο την Κίσαµο (πληθυσµός ήµου 2001: κάτοικοι). Περιλαµβάνει 185 διάσπαρτους οικισµούς, µε το 94,6% εξ αυτών µε πληθυσµό κάτω των 500 κατοίκων το 1991, εκ των οποίων το 72,4% µε φθίνοντα. Η απασχόληση του ενεργού πληθυσµού, το 1991, ήταν 51,9% µε τον πρωτογενή, 16,6% µε τον

14 δευτερογενή και 31,5% µε τον τριτογενή. Η ανάπτυξή της θα πρέπει να είναι µε κατεύθυνση (1) την στροφή των σήµερα παραγόµενων προϊόντων προς περιβαλλοντικά ποιότητας, σε αρδευόµενες ή µη εκτάσεις, (2) την εξυγίανση των γεωργικών εδαφών από τα φυτοφάρµακα και τα λιπάσµατα και (3) την οργάνωση της εκµάθησης των εργαζοµένων στην παροχή υπηρεσιών ποιότητας στο οικιστικό της κέντρο, την Κίσαµο. Περιοχή µε σχετική ανάπτυξη του τοµέα των κατασκευών για δίκτυα µεταφορών και για παραγωγή α και β κατοικίας καλής ποιότητας, στους πολυπληθείς παραλιακούς και εσωτερικούς ηµιορεινούς οικισµούς της, µε αποκατάσταση και παραδοσιακών κτιρίων ή και συνόλων και µε κατασκευή µικρών τουριστικών καταλυµάτων, πάντοτε ποιότητας, στους ορεινούς όγκους και στις παραλιακές ζώνες. Στην περιοχή αναµένεται να αναπτυχθεί σηµαντικά τόσο ο τοµέας των υπηρεσιών, όσο και των κατασκευών. ΠΙΝ 2 - ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Οικιστικά κέντρα 1ου ή 2ου επιπέδου Εξαρτώµενα από τα της στήλης (1): 3ου Ενισχυµένου Εξαρτώµενα από τα της στήλης (1): 3 ου Εξαρτώµενα από τα της στήλης (2): 4ου Ενισχυµένου (1) (2α) (2β) (3) (4) Εξαρτώµενα από τα των στηλών (2) ή (3): 5ου Ενισχυµένου ΑΔΑ: 456ΣΩΕΖ-Ε60 ΧΑΝΙΑ (2 ου ενισχυµένου έδρα ΝΑ) Γεράνι Πλατανιάς Αλικιανός Νέα Κυδωνία Βαµβακόπουλο Γερολάκκος Σούδα Πιθάρι Κουνουπιδιανά Μουρνιές Βάµος Βρύσες Καβρός Γεωργιούπολη Κουρνάς Φρές Καλύβες Χώρα Σφακίων Ασή Γωνιά Κίσαµος Κολυµπάρι Βουκολιές ραπανιάς Ελος Παλαιόχωρα Καστρί Κάντανος Καµπανός Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι χωροταξικά σήµερα που ισχύει ακόµα το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

15 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ η Κίσαµος (το Καστέλι) αλλά γενικότερα και ο ήµος Κισάµου αποτελούν µία χωροταξική οντότητα 3ου επιπέδου, δηλαδή ιεραρχικά κατανεµηµένου ακριβώς κάτω από αυτό της πόλης των Χανίων και πάνω από όλα τα άλλα οικιστικά κένυρα της ευρύτερης περιοχής (Κολυµπάρι, οι Βουκολιές, ο ραπανιάς και το Ελος).

16 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ελαιοκοµία Η καλλιέργεια της ελιάς στο ήµο αφορά κύρια 2 ποικιλίες για παραγωγή ελαιολάδου της λιανολιάς και της τσουνάτης και περιορισµένο διάσπαρτο αριθµό δένδρων της βρώσιµης ποικιλίας Καλαµών. Αµπελουργία Η καλλιέργεια των αµπελιών στη περιοχή του ήµου µέχρι το τέλος του 1980 κατείχε την δεύτερη θέση από οικονοµική και κοινωνική σηµασία. Όµως µε την γενική εφαρµογή, χωρίς πρόγραµµα και µακροχρόνια προοπτική για την αµπελουργία της οριστικής εγκατάλειψης των αµπελιών από το 1989 έχει εκριζωθεί συντριπτική πλειονότητα της έκτασης των αµπελιών κι έχει αντικατασταθεί από ελιές. Το 93% των αµπελιών αφορά κρασάµπελα µε κύρια ποικιλία το Ρωµέϊκο. Κηπευτικά υπό κάλυψη (θερµοκηπίου) Η καλλιέργεια των κηπευτικών υπό κάλυψη αφορά ιδιαίτερα τις περιοχές της Γραµβούσας του Πλατάνου και της Ελαφονήσου. Η καλλιέργεια είναι επιδοτούµενη. Κύρια καλλιέργεια των θερµοκηπίων είναι η τοµάτα στο 90% της κάλυψης και το υπόλοιπο ποσοστό προσδιορίζεται από καλλιέργεια αγγουριών. Η προτεινόµενη περιοχή έχει αυξηµένα συγκριτικά πλεονεκτήµατα για παραγωγή κηπευτικών υπαίθρου σε οικογενειακές εκµεταλλεύσεις επιχειρηµατικής µορφής µε: - Παραγωγή πρώιµων κηπευτικών και πεπονοειδών υπαίθρου - Παραγωγή υψηλών κηπευτικών υπαίθρου (τοµάτα, φασολάκια) για να καλυφθεί η αυξηµένη ζήτηση των καλοκαιρινών µηνών στην αγορά των Χανίων. Κηπευτικά Υπαίθρου Η ανάπτυξη καλλιέργειας των θερµοκηπίων περιόρισε σηµαντικά τη υπαίθρια καλλιέργεια κηπευτικών. Σήµερα σηµαντικοί θύλακες παραµένουν οι περιοχές στις προτεινόµενες για άρδευση περιοχές και µάλιστα µε νέες καλλιεργητικές τεχνικές Βιολογικής Γεωργίας. Σταµναγκάθι Πρόκειται για νέο είδος καλλιέργειας φυτού της κρητικής χλωρίδας που τα τελευταία χρόνια έχει κυριέψει όλα τα γκουρµέ εστιατόρια της Ελλάδας -και όχι µόνο- ανακηρύσσοντας εαυτόν ως χόρτο δυσεύρετο και περιζήτητο. Το σταµναγκάθι (Cichοrium Spinosun) ανήκει στα άγρια ραδίκια και είναι ένας ποώδης και αγκαθωτός θάµνος που φύεται κοντά σε ακτές. Το σταµναγκάθι καλλιεργείται στη περιοχή της Γραµβούσας του ήµου όπου τα κλιµατικά µικροκλίµατα, αποδίδουν προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας και απαράµιλλης γεύσεως. Η καλλιέργεια του σταµναγκαθιού είναι ένα είδος καλλιέργειας µε υψηλή προστιθέµενη αξία, διοχετευτεύεται στην εγχώρια, αλλά και την αγορά του εξωτερικού και αποτελεί µε άλλα λόγια καλλιέργεια υψηλών στόχων. Ασκόλιµπρος ΑΔΑ: 456ΣΩΕΖ-Ε60 η

17 Πρόκειται για νέο είδος καλλιέργειας φυτού της κρητικής χλωρίδας µε υψηλή διατροφική αξία και υψηλή προστιθέµενη αξία που καλλιεργείται κύρια και αυτό στην περιοχή της Γραµβούσας ΑΡ ΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Οι αρδευόµενες εκτάσεις στο ήµο προσδιορίζονται από µεγάλα αρδευτικά στο Βόρειο τµήµα του ήµου, στην περιοχή του Πλατάνου και της Χρυσοσκαλίτισσας.Μικρότερα αρδευτικά έργα λειτουργούν σε πολλές Τοπικές Κοινότητες, Ενδεικτικά αναφέροµε την Γραµβούσα, τον Κάµπο,το Βλάτος,τις Στροβλές,το Βουλγάρω, το Σφακοπηγάδι,τις Καλαθενες κ.α. ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ Ο Γεωργικός Κλήρος είναι πολύ µικρός κάτω από 30 στέµµατα και ο µέσος κλήρος είναι µικρότερος από εκείνο του Ν. Χανίων µε έντονο πολυτεµαχισµό 10,15 σρεµ. ανά γεωργική εκµετάλλευση. Το γεγονός αυτό µαζί µε τις ξηροθερµικές συνθήκες στη περιοχή και το µικρό ποσοστό των αρδευόµενων εκτάσεων είναι κρίσιµοι ανασταλτικοί παράγοντες για την γεωργική ανάπτυξη. Το συγκριτικό πλεονέκτηµα της περιοχής είναι το Εργατικό υναµικό που εργάζεται στον Αγροτικό Τοµέα γιατί έχει πολύτιµη εµπειρία και πολύ καλή εξειδίκευση και προσαρµογή στην εφαρµογή της νέας τεχνολογίας. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ.Στην περιοχή υπάρχουν µονάδες επεξεργασίας αλουµινίου παραγωγής αρτοσκευασµάτων και αρτοσκευασµάτων. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗ Σύµφωνα µε τα στοιχεία του 2008 στο ήµο Κισάµου λειτουργούν 1 ξενοδοχείο 4* δυναµικότητας 100 κλινών, 7 ξενοδοχειακές µονάδες µε δυναµικότητα 389 κλινών. Από τις µονάδες αυτές 2 είναι 3*, 3 είναι 2* και 2 είναι 1*. Επίσης στο ήµο υπάρχουν και Επιπλωµένα ιαµερίσµατα. Τέλος, υπάρχουν και επιχειρήσεις ενοικιαζόµενων δωµατίων και διαµερισµάτων. Επίσης στο ήµο υπάρχουν αρκετές επιχειρήσεις λιανικού εµπορίου, εστίασης, αναψυχής καθώς και επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, φαρµακεία και τράπεζες. ΑΛΙΕΙΑ Σηµαντική πηγή της τοπικής αποτελεί η ύπαρξη σηµαντικής δραστηριοποίησης στην αλιεία. Οι Τοπικοί Σύλλογοι αλιέων, αλλά και η σηµαντική υποδοµή αλιευτικών καταφυγίων στις υτικές ακτές (αλιευτικά καταφύγια Σταυρού, Κάµπου,Λιβαδίων, Σφηναρίου και Πλατάνου)

18 όσο και στο βόρειο τµήµα του ήµου ( αλιευτικό καταφύγιο Καστελίου ) έχουν βοηθήσι την ενδυνάµωση της αλιείας στην περιοχή. ΑΔΑ: 456ΣΩΕΖ-Ε60

19 ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ι ΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Στην Περιοχή ιπάρχουν ενταγµένες στο ίκτυο NATURA οι παρακάτω περιοχές: «ΈΛΟΣ ΤΟΠΟΛΙΑ ΣΑΣΑΛΟΣ ΆΓΙΟΣ ΙΚΑΙΟΣ» και κωδικό GR περιλαµβάνει το κεντρικό τµήµα του ήµου «ΝΗΣΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ» µε κωδικό GR «ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΠΟ ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑ ΜΕΧΡΙ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΚΡΙΟΣ» µε κωδικό GR «ΗΜΕΡΗ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ ΤΗΓΑΝΙ ΚΑΙ ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ ΟΡΜΟΣ ΛΙΒΑ Ι» µε κωδικό GR Ενώ στο δίκτυο SPA Η περιοχή ειδικής προστασίας µε κωδικό GR και ονοµασία «ΜΕΤΕΡIΖIΑ ΑΓIΟΣ IΚΑIΟΣ - ΤΣΟΥΝΑΡΑ - ΒIΤΣIΛIΑ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ» που ενώνει τις δύο περιοχές NATURA κωδικό GR και GR και περιλαµβάνει και Καταφύγειο Αγριας Ζωής. «ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ ΚΑΙ ΝΗΣΙ ΕΣ ΗΜΕΡΗ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ ΤΗΓΑΝΙ ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ» µε κωδικό GR Για τις παραπάνω περιοχές από άποψη προστασίας τα δεδοµένα είναι τα εξής: Για την περιοχή «ΈΛΟΣ ΤΟΠΟΛΙΑ ΣΑΣΑΛΟΣ ΆΓΙΟΣ ΙΚΑΙΟΣ» και κωδικό GR έχει εκπονιθεί Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (Ε.Π.Μ.) η οποία δεν έχει θεσµοθετηθεί. Για τις περιοχές «ΝΗΣΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ» µε κωδικό GR και «ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΠΟ ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑ ΜΕΧΡΙ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΚΡΙΟΣ» µε κωδικό GR έχει εκπονιθεί Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (Ε.Π.Μ.) η οποία δεν έχει θεσµοθετηθεί. Για την περιοχή «ΗΜΕΡΗ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ ΤΗΓΑΝΙ ΚΑΙ ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ ΟΡΜΟΣ ΛΙΒΑ Ι» µε κωδικό GR υπάρχει διαχειριστικό σχέδιο δεν υπάρχει Ε.Μ.Π.

20 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Σε ότι αφορά το χωροταξικό πεδίο στο ήµο Κισάµου η κατάσταση έχει ως εξής: Στη ηµοτική Ενότητα Κισάµου έχει υπογραφεί σύµβαση µε οµάδα µελέτης για την εκπόνιση χωροταξικής µελέτης µεχρηµατοδότηση από το ΥΠΕΚΑ Στη ηµοτική Ενότητα Ιναχωρίου εκπονήθηκε ΣΧΟΟΑΠ, το οποίο µέχρι σήµερα δεν έχει εγκριθεί καίτοι έχει παραλήφθεί από την αρµόδια επιτροπή παρακολούθησης το 2009 και έχει υποβληθεί στη ΠΕΧΩ το Φεβρουάριο του 2010 για να εισαχθεί στο περιφερειακό Σ.ΧΩ.Π. για τελική έγκριση,διαδικασία που εκκρεµεί µέχρι σήµερα και η οποία άµεσα θα πρέπει να λήξει Στη ηµοτική Ενότητα Μηθύµνης µέχρι σήµερα δεν υπάρχει, ούτε εκπονείτε Χωροταξική µελέτη. Σε ότι αφορά την πολεοδοµική οργάνωση των οικισµών η πόλη της Κισάµου έχει εγκεκριµένο πολεοδοµικό σχέδιο από το 1949 µε µία τροποποοίηση αυτού το Οι υπόλοιποι οικισµοί είναι οριοθετηµένοι εκτός από µερικούς κυρίως στη ηµοτική Ενότητα Ιναχωρίου που είναι µη οριοθετηµένοι ακόµα και σήµερα. Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι κάθε νέα παρέµβαση στα πολεοδοµικά χαρακτηριστικά ( επέκταση,οριοθέτηση,πολεοδόµηση) οποιουδήποτε οικισµού του ήµου Κισάµου για να έχει µέλλον θα πρέπει να υπάρξει υποχρεωτικά εγκεκριµένη Χωροταξική µελέτη είτε για όλο το ήµο είτε µεµονωµένα για ηµοτική Ενότητα. Η ποιότητα του οικιστικού περιβάλλοντος, σε γενικές γραµµές και για το σύνολο του ήµου, κρίνεται µέτρια. Οι οικισµοί της ενδοχώρας δεν έχουν δηµιουργηθεί βάσει σχεδίου αλλά είναι οργανικά αναπτυγµένοι σε οικιστικούς πυρήνες, συνεκτικού χαρακτήρα, µε λίγους κοινόχρηστους χώρους. Ιδιαίτερα υποβαθµισµένες ή εγκαταλειµµένες περιοχές εντός των οικισµών δεν υπάρχουν ενώ η κατάσταση των κατοικιών χαρακτηρίζεται ικανοποιητική. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ - Το οδικό δίκτυο διασύνδεσης των οικισµών παρέχει εύκολη και γρήγορη πρόσβαση, µέσω ασφαλτοστρωµένων δρόµων, προς την έδρα του ήµου και προς τα Χανιά. Το οδικό δίκτυο στο ήµο συγκροτείται, συνολικά, από: τα τµήµατα του νέου Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ): Συνδέι τα Χανιά µε την Κίσαµο (το Καστέλι) διασχίζοντας την παραλιακή ζώνη του ήµου), Ο Β.Ο.Α.Κ. αποτελεί το σηµαντικότερο έργο υποδοµής της Κρήτης πολλαπλής σκοπιµότητας. Έτσι τίθεται το ζήτηµα της συνολικής αναβάθµισής του µε ενδιάµεση νησίδα ασφαλείας, παράλληλους δρόµους και τους απαιτούµενους κόµβους. Στα έργα της συνολικής αναβάθµισης πρέπει υποχρεωτικά να περιλαµβάνεται η σύνδεση µε το λιµένα Κισάµου και η επέκταση του έως τον Πλάτανο. Επιπλέον επιβάλλεται η ανάγκη ολοκλήρωσης της µελέτης µε τίτλο: «Ολοκλήρωση µελέτης παράκαµψης Καστελλίου Κισάµου,σύµφωνα µε την απόφαση του ήµου Κισάµου και συµπληρωµατικές

21 γεωτεχνικές µελέτες στο Τµήµα Κολυµπάρι - Καστέλλι (απλός κλάδος)»που αφορά την παράκαµψης Κισάµου. το τµήµα της παλαιάς Εθνικής Οδού Κίσαµος Χανιά που αποτελεί δευτερεύον εθνικό δίκτυο το πρωτεύον επαρχιακό δίκτυο µε βάση το ΦΕΚ 293/Β/ : η Ε.Ο. Νο 1 µε τίτλο «Καστέλι Πλάτανος Κεφάλι διά Κάµπου» στο τµήµα «Καστέλι Γραµβούσα - Πλάτανος». Η επαρχιακή οδός Νο 5 µε τίτλο «Καλουδιανά Βουλγάρω Τοπόλια Στροβλές» Η επαρχιακή οδός Νο 21 µε τίτλο «Πλεµενιανά(από Ε.Ο. 14)-Στροβλές (συνδ. Με Ε.Ο.5)» Το ευτερεύον επαρχιακό δίκτυο. Κισάµου µε βάση το ΦΕΚ 293/Β/ είναι: η Ε.Ο. Νο 1 µε τίτλο «Καστέλι Πλάτανος Κεφάλι διά Κάµπου» η Ε.Ο. Νο 2 µε τίτλο «Καστέλι Λουσακιές - Πλάτανος». η Ε.Ο. Νο 3 µε τίτλο «Καλουδιανά Καλάθενες Σηρικάρι». η Ε.Ο. Νο 4 µε τίτλο «Κουκουναρά Πολυρρήνια - -Λουσακιές». η Ε.Ο. Νο 1 µε τίτλο «Καστέλι Πλάτανος Κεφάλι διά Κάµπου» για το τµήµα Πλάτανος - Κεφάλι. η Ε.Ο. Νο 5 µε τίτλο «Καλουδιανά Κεφάλι Χρυσοσκαλίτισσα δια Βουλγάρω, Τοπολίων, Έλους, Κούνενι και Στοµίου», στο τµήµα Έλους, Κούνενι και Στόµιο. η Ε.Ο. Νο 8 µε τίτλο «Νωπήγια Μαλάθυρος-Σάσαλος δια Φαλελιανών και Σφακοπηγαδίου» το λοιπό κύριο οδικό δίκτυο αποτελείται από τις υπόλοιπες συνδετήριες οδούς µεταξύ των οικισµών και, το λοιπό οδικό δίκτυο αποτελείται από το αγροτικό δίκτυο και τις τοπικές οδούς εντός των ορίων των οικισµών. ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΙΣΑΜΟΥ Ο Λιµένας Καβονησίου Κισάµου ευρίσκεται στο δυτικό άκρο του κόλπου Κισάµου, σε απόσταση περίπου 3 χλµ. Βορειοδυτικά της πόλης της Κισάµου και περιβάλλεται από την βραχώδη χερσόνησο µε την επωνυµία Καβονήσι Κισάµου. Πρόκειται για λιµένα διαπεριφερειακής σηµασίας βάσει του χαρακτηρισµού του στο Γενικό Χωροταξικό. Στον Λιµένα εξυπηρετείται η Ακτοπλοϊκή κίνηση της γραµµής Πειραιάς-Πελοπόνησσος,

22 γίνεται διακίνηση διαφόρων ειδών εµπορευµάτων καθώς και η εξυπηρέτηση τουριστικών πλοιαρίων, αλιευτικών σκαφών και σκαφών αναψυχής. Στον Λιµένα υπάρχουν κρηπιδώµατα συνολικού µήκους 750 περίπου µ. σε ωφέλιµο βάθος από 4,0 µ. έως 9,0 µ. Υπάρχει διαµοφωµένη χερσαία Λιµενική Ζώνη συνολικής επιφάνειας Ε = ,00 µ2, Ισόγειο κτίριο εξυπηρέτησης επιβατών συνολικού εµβαδού 300 µ2 (λειτουργεί ως εστιατόριο αναψυκτήριο, αλλά στεγάζει και γραφεία εκδοτήρια εισητηρίων). ιαθέτει επίσης ηλεκτρικό γερανό ανυψωτικής ικανότητας 10 τον. Στον λιµένα εξυπηρετείται και µεγάλος αριθµός αλιευτικών σκαφών ερασιτεχνικών και επαγγελµατικών µήκους έως 20 µ. Συνολικά στο λιµάνι Κισάµου έχουν την έδρα τους περίπου 60 επαγγελµατικά Αλιευτικά σκάφη Παράκτιας Αλιείας (40 σκάφη µε ολικό µήκος έως 8 µ, 15 σκάφη µε µήκος από 8 έως 12 µ, και 5 σκάφη ολικού µήκους άνω των 12 µ). Για τους παραπάνω λόγους το Λιµενικό Ταµείο προχώρησε στην ανάθεση µελέτης µε τίτλο "Νέο Προγραµµατικό Σχέδιο Λιµένα Κισάµου», το οποίο µε ορίζοντα 25ετίας προτείνει µια ολοκληρωµένη λύση για την περαιτέρω ανάπτυξη και οργάνωση του Λιµένα. Περιληπτικά αναφέρεται ότι βάσει του νέου αυτού Προγραµµατικού Σχεδίου οριοθετούνται συγκεκριµένες χρήσεις εντός των ορίων του Λιµένα µε τα εξής τµήµατα: 1. Α Τµήµα Ακτοπλοϊας 2. Β Τµήµα Ηµεροπλοίων 3. Γ Εµπορικό Τµήµα 4. Ναυπηγοεπισκευαστικό Τµήµα 5. Ε Τµήµα Αλιείας 6. ΣΤ Τµήµα Αναψυχής Τέλος θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι στην περιοχή του λιµένα έχουν από παλιά καθορισθεί οι οριογραµµές του Αιγιαλού και της Παραλίας (η αρ.31844/72 Κ.Υ.Α., ΦΕΚ 219 /1972) όπως επίσης υπάρχει και καθορισµένη Χερσαία Λιµενική Ζώνη (η αρ / Απόφαση Νοµάρχη Χανίων ΦΕΚ 426 Β/1968).

23 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Η συγκοινωνιακή σύνδεση των οικισµών της ενδοχώρας, ιδίως εκείνων που απέχουν από τη Νέα Εθνική οδό, µε την έδρα του ήµου και την πόλη των Χανίων υποστηρίζεται κυρίως από υπεραστικά λεωφορία του ΚΤΕΛ και χαρακτηρίζεται ως επαρκής. Οι συγκοινωνιακές ανάγκες των οικισµών του ήµου Κισάµου καλύπτονται µέσω των υπεραστικών συνδέσεων του ΚΤΕΛ Χανίων. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΠ Το ΚΕΠ του ήµου στεγάζεται στο ηµαρχείο Κισάµου ενώ λειτουργεί ΚΕΠ και στη ηµοτική Ενότητα Ιναχωρίου και ικανοποιεί τις ανάγκες των πολιτών του ήµου. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Στην Κίσαµο (το Καστέλι) υπάρχει Αστυνοµικό Τµήµα. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Σήµερα στην περιοχή του ήµου κατασκευάζεται οργανωµένο σύστηµα αποχέτευσης µε κύριους αγωγούς µεταφοράς λυµάτων και Βιολογικός Καθαρισµός. Υπάρχουν σε εξέλιξη µελέτες µικρών βιολογικών όπως της Χρυσοσκαλίτισσας και του Ελους που πρέπει να ολοκληρωθούν και να υποβληθούν στο ΕΣΠΑ. Υ ΡΕΥΣΗ - ΑΡ ΕΥΣΗ Ο µεγαλύτερος όγκος του νερού ύδρευσης προέρχεται από τις πηγές στο Κολένι που βρίσκονται στη ηµοτική Ενότητα Μήθυµνας και ικανοποιεί τις ανάγκες ύδρευσης και άρδευσης στο βόρειο τµήµα του ήµου Στις υπόλοιπους οικισµούς η ύδρευση γίνεται είτε από επιφανειακές πηγές είτε από γεωτρήσεις. Υπάρχει πρόβληµα ύδρευσης και άρδευσης στο υτικό τµήµα του ήµου και συγκεκριµένα στις περιοχές Πλατάνου σε ότι αφορά την άρδευση και Κάµπου Λιβαδίων Χρυσοσκαλίτισσας και Ελαφονήσου σε ότι αφορά την ύδρευση κυρίως τους θερινούς µήνες. Για το λόγο αυτό βρίσκονται σε εξέλιξη δύο µελέτες λιµνοδεξαµενών µία για άρδευση της περιοχής του Πλατάνου µε χωροθέτηση πλησίον του Σφηναρίου και µια για ύδρευση του υτικού τµήµατος της ηµοτικής Ενότητας Ιναχωρίου µε πιθανή χωροθέτηση περιοχή πλησίον του Κάµπου.

24 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΟΤΕ) Η χωρική ενότητα του ήµου καλύπτεται τόσο από το δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας του ΟΤΕ, όσο και από τα δίκτυα της κινητής τηλεφωνίας που λειτουργούν στη Χώρα. Το δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας του ΟΤΕ καλύπτει µε πληρότητα τις ανάγκες όπου υπάρχει ζήτηση, παρέχοντας άµεση σύνδεση, υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και δυνατότητα τηλεργασίας. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει άµεση ανάγκη επέκτασης του δικτύου. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ Η διαχείριση των απορριµµάτων (στερεά απόβλητα) του ήµου γίνεται από τον ίδιο το ήµο µε το προσωπικό του µόνιµο και εποχιακό. Επίσης υπάρχει προγραµµατική σύµβαση µε τη Ε ΙΣΑ. Τελικός αποδέκτης των στερεών αποβλήτων του ήµου είναι το Εργοστάσιο Μηχανικής ιαλογής και Κοµποστοποίησης και ο χώρος υγειονοµικής ταφής υπολειµµάτων (ΧΥΤΥ), στην Κορακιά του.. Μουζουρά του Ακρωτηρίου. Επίσης ο ήµος έκλεισε και αποκατέστησε τέσσερεις παλαιούς χώρους ανεξέλεκτης εναπόθεσης των απορριµµάτων του µε χρήµατα από το πρόγραµµα ΕΠΠΕΡ του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. Συµπερασµατικά, θα µπορούσε να ειπωθεί ότι στο ήµο οι τεχνικές και λοιπές υποστηρικτικές υποδοµές χαρακτηρίζονται από σχετική πληρότητα και ικανοποιητικό επίπεδο λειτουργίας. Από αυτή τη διαπίστωση εξαιρούνται η αποχέτευση που τώρα κατασκευάζεται και ενίοτε τα θέµατα διαµόρφωσης του αστικού χώρου (πλατείες, πεζοδρόµια) και το θέµα διαχείρησης και διάθεσης του ύδατος τόσο για ύδρευση όσο και για άρδευση.

25 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Στο ήµο Κισάµου λειτουργούν 7 δηµοτικά σχολεία, 8 νηπιαγωγεία 2 γυµνάσια και 3 Λύκεια όπως αυτά παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες: ΠΙΝ.3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ Α/Α ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 1 1 ο ΚΙΣΑΜΟΥ 2 2 ο ΚΙΣΑΜΟΥ 3 3 ο ΚΙΣΑΜΟΥ 4 ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ 5 ΠΛΑΤΑΝΟΥ 6 ΡΑΠΑΝΙΑ 7 ΣΦΑΚΟΠΗΓΑ ΙΟΥ 8 ΕΛΟΥΣ Πηγή Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση Ν.Χανίων ΠΙΝ.4 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ Α/Α ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 1 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΣΑΜΟΥ 2 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΣΑΜΟΥ 3 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΣΑΜΟΥ 4 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΣΑΜΟΥ 5 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΣΑΜΟΥ 6 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ 7 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ 8 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΟΥ ΙΑΝΩΝ 9 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΦΑΚΟΠΗΓΑ ΙΟΥ 10 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΟΥΣ Πηγή: Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση Ν.Χανίων ΠΙΝ.5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ Α/Α ΟΝΟΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΣΑΜΟΥ 2 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΣΑΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Πηγή: ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Ν. Χανίων

26 2 ο ΓΥΜΝΆΣΙΟ ΚΙΣΑΜΟΥ Το κτίριο είναι καινούργιο και καλό. Έχει επάρκεια αιθουσών. Επίσης διαθέτειι: - Καλό εργαστήριο Φυσικής & Χηµείας - Εργαστήριο Πληροφορικής - Μεγάλη αίθουσα βιβλιοθήκης - αναγνωστήριο - Στην αυλή που είναι µικρή, διαθέτει γήπεδα µπάσκετ και Βόλεϊ - εν έχει ειδική αίθουσα που να χρησιµοποιείται σαν Γυµναστήριο 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΣΑΜΟΥ Το κτίριο είναι πολύ παλιό, από τις αρχές του αιώνα µας και έχει κριθεί διατηρητέο.. Είναι πετρόχτιστο, µε τα χαρακτηριστικά της εποχής. Έχει επάρκεια σε αίθουσες διδασκαλίας. ιαθέτει: - Γυµναστήριο - Εργαστήριο Φυσικής - Χηµείας - Εργαστήριο Πληροφορικής - Γήπεδο µπάσκετ (καλό) - Γήπεδο βόλεϊ Το κόστος συντήρησης είναι, γενικά, πολύ µεγάλο. 1 ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ & Τ.ΕΕ. ΚΙΣΑΜΟΥ Και τα τρία Ιδρύµατα συστεγάζονται σε ένα πολύπλοκο συγκρότηµα κτιρίων χρόνων. Το κτίριο παρ' ότι είναι της δεκαετίας του 80 παρουσιάζει προβλήµατα. ΠΙΝ.6 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ Α/Α ΟΝΟΜΑ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΣΑΜΟΥ 2 ΕΠΑΛ ΚΙΣΑΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Πηγή: ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Ν. Χανίων Λόγω ιδιοµορφιών αυτής της βαθµίδας εκπαίδευσης παρουσιάζεται έλλειψη ορισµένων αιθουσών διδασκαλίας Υποδοµή: - Α ίθουσα πολλαπλών χρήσεων - Αίθουσα Η/Υ - Αίθουσα Eργαστηρίo_ Φυσικής - Χηµείας Εργαστήριο Μηχανολόγων - Εργαστήριο Ηλεκτρολόγων - Εργαστήριο µαθητών φυτικής παραγωγής Γυµναστήριο - Γήπεδο Μπάσκετ - Βόλεϊ. Τα σηµαντικότερα προβλήµατα είναι τα εξής:

27 - Το κτίριο χρειάζεται συντήρηση. - Με ορισµένες επεµβάσεις µπορεί να δηµιουργηθούν µερικές αίθουσες διδασκαλίας που είναι αναγκαίες. - Το εργαστήριο φυσικής - Χηµείας χρειάζεται ν εξοπλιστεί µε όργανα σειρών πειραµάτων. Γενικά Προβλήµατα του Συστήµατος ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης - Η βελτίωση της κτιριακής υποδοµής µε παρεµβάσεις όπως η κατασκευή Νέου Λυκείου Κισάµου µέσω του Ο.Σ.Κ. και της Ν.Α. Χανίων είναι στη σωστή κατεύθυνση αφού αναβαθµίζεται ένα σηµαντικό κοµµάτι της δευτεροβάθµιας παιδείας στη περιοχή.επιτακτική ανάγκη είναι και παραµένει η κτιριακή αναβάθµιση του Επαγγελµατικού Λυκείου. - Τα χρήµατα που διατίθενται για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων είναι λίγα, µε αποτέλεσµα να παρουσιάζονται ελλείψεις σε υλικά και καθυστερήσεις στην εξόφληση λογαριασµών κ.λ.π. Βασικότερη είναι η έλλειψη πετρελαίου θέρµανσης. ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Σε ότι αφορά την τριτοβάθµια εκπαίδευση στρατηγικός στόχος της περιοχής είναι η ίδρυση Τ.Ε.Ι. Κισάµου,ως Παράρτηµα αυτού της Κρήτης. Ο ήµος έχει υποβάλλει πλήρη φάκελο για την καταρχήν έγκριση σκοπιµότητας και στη συνέχεια είναι έτοιµος για διαβούλευση της θεµατικής των τµηµάτων του.

28 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Στο ήµο λειτουργούν αθλητικές υποδοµές µε κύρια το ηµοτικό στάδιο Κισάµου.Αυτό βρίσκεται στην Κίσαµο (το Καστέλι) και λειτουργεί όλο το έτος υλοποιώντας από την µία τα προγράµµατα Μαζικής Άθλησης ενώ παράλληλα λειτουργεί και ως προπονητήριο και έδρα της τοπικής οµάδας Κισαµικός. Γενικά σε ό,τι αφορά τον αθλητισµό, οι υπόλοιπες υποδοµές που λειτουργούν θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν όχι επαρκείς αφού αφορούν µικρούς µη οργανωµένους χώρους. Στρατηγικό σηµείο περεταίρω ανάπτυξής τους είναι η αξιοποίηση του χώρου πλησίον υων εγκαταστάσεων της Ε.Γ.Σ.Κισάµου της πόλης της Κισάµου, όπου θα µπορούσε να κατασκευαστεί και να λειτουργήσει κολυµβητήριο,γήπεδο 5Χ5 κ.λ.π. Επίσης η µη ολοκλήρωση του κλειστού Γυµναστηρίου δηµιουργεί σηµαντικώτατα προβλήµατα στην εξάσκιση των νέων τους χειµερινούς µήνες κύρια, αφού δεν υπάρχει κλειστός χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων. Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής Το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής χωροθετείται εντός του σχεδίου της πόλεως ήµου Κισσάµου στο οικοδοµικό τετράγωνο Ο.Τ.Γ240 και καλύπτει επιφάνεια 5.747µ 2. Ο Χώρος στο ΟΤ 240 είναι χαρακτηρισµένος ως χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων στην Επέκταση του σχεδίου πόλεως Κισάµου (ΦΕΚ 91/ /90 και ΦΕΚ 1293 / ) Το πάρκο θα έχει βασικό στόχο λειτουργίας την εκπαίδευση των νέων µαθητών στους κανονισµούς του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. ΠΡΟΝΟΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ Στο ήµο λειτουργεί Ν.Π... µε την επωνυµία «ηµοτικοί Βρεφονηπιακοί σταθµοί Κισάµου».Το Ν.Π... ιδρύθηκε προκειµένου να λειτουργήσει τα κτήρια των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών.. Πλατάνου. του ήµου Κισάµου στα.. Κισάµου,..Γραµβούσας και ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙ ΙΩΝ» ΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ Τον Ιούλιο του 2005 ξεκίνησε η υλοποίηση του προγράµµατος µε τίτλο: ««ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙ ΙΩΝ» ΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ» µε χρηµατοδότηση από το Ε.Π. Κρήτης και του οποίου η λειτουργία έληξε το 2009.

29 ΗΜΟΣΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Η ακίνητη περιουσία του ήµου χωρίζεται σε δυο βασικές κατηγορίες, στα κτίρια που ανήκουν στο ήµο και στη ηµοτική γη. Τα κτίρια που αποτελούν τη δηµοτική ακίνητη περιουσία είναι όλα τα παλιά κοινοτικά καταστήµατα που µετά την συγκρότηση του νέου Καποδιστριακού ήµου πέρασαν στην κυριότητα του. Όσον αφορά στη γη υπάρχουν πολλοί ελεύθεροι χώροι, εντός και εκτός οικισµών, που ανήκουν στην κυριότητα του ήµου, αλλά δεν έχουν αξιοποιηθεί. Στην κυριότητα του ήµου ανήκουν οι ζώνες των παραλιών. Η οριοθέτηση της παραλίας και του αιγιαλού έχει ολοκληρωθεί στις περιοχές του βόρειου και δυτικού τµήµατος του ήµου.

30 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΑΣΕΩΝ & ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Η γενική αξιολόγηση των δυνατοτήτων και προοπτικών του ήµου αποτυπώνονται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί. ΠΙΝ. 7 - ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ (STRENGTHS) Εντάσσεται στον κύριο (βόρειο) αναπτυξιακό άξονα της Κρήτης. ιασχίζεται από το ΒΟΑΚ (αυτοκινητόδροµος) στο βόρειο τµήµα του. Το βόρειο, δυτικό /παραλιακό τµήµα του ήµου αποτελεί το κέντρο της παράκτιας ζώνης τουρισµού/παραθερισµού και διαθέτει αξιόλογες ακτές κολύµβησης και λειτουργεί ως: - τουριστικός προορισµός διεθνούς εµβέλειας - περιοχή αναψυχής της ευρύτερης περιοχής - περιοχή β /παραθεριστικής κατοικίας Το βόρειο/πεδινό και νοτιοδυτικό τµήµα του ήµου εντάσσεται στη ζώνη γεωργικής γης α προτεραιότητας του Νοµού, που αρδεύεται συστηµατικά, παράγει κυρίως λάδι.και κηπευτικά υπό κάλυψη Η έντονη ποικιλότητα του ανάγλυφου σε συνδυασµό µε την ύπαρξη της περιοχής της Γραµβούσας, των Φαλασάρνων, και της Ελαφονήσου σηµατοδοτούν την µοναδικότητα των τοπίων στο ήµο Υπαρξη Γ.Π.Σ. για την πόλη της Κισάµου ιατήρηση σε ικανοποιητικό βαθµό της πολεοδοµικής / αρχιτεκτονικής φυσιογνωµίας των οικισµών. Ζήτηση β /παραθεριστικής κατοικίας στους οικισµούς, από Έλληνες και αλλοδαπούς. Έλλειψη σηµαντικής «εκτός σχεδίου» (οικισµών) δόµησης κατοικιών ή άλλων χρήσεων στη γεωργική γη α προτεραιότητας και στην ευρύτερη ενδοχώρα. Το νότιο /ορεινό τµήµα του ήµου, που αποτελεί τον «σύνδεσµο» µεταξύ παραλίας και ευρύτερης οροσειράς των Λευκών Ορέων, διατηρεί την αυθεντικότητα του, σε ζώνες φυσικής βλάστησης οικολογικά σηµαντικές και σε φυσική οµορφιά. Ύπαρξη παραδοσιακών ελαιώνων µε το χαρακτηριστικό τοπίο που δηµιουργούν. Ύπαρξη αρχαιολογικών/ιστορικών χώρων. Υπαρξη κεντρικότητας µε λειτουργία ισχυρού Α ΥΝΑΜΙΕΣ (WEAKNESSES) Μη αξιοποίηση της βόρειας παραλιακής ζώνης µε κοινόχρηστους-κοινωφελείς χώρους. Σύγκρουση χρήσεων γης (γεωργική γη α προτεραιότητας/τουρισµός - κατοικία) στο Βόρειο και υτικό τµήµα του ήµου. Έλλειψη επαρκών κοινόχρηστων/ελεύθερων χώρων και κοινωφελών εγκαταστάσεων στους οικισµούς. Τάση δόµησης στην εκτός σχεδίου περιοχή, κυρίως µε β κατοικία. Μικρής έκτασης αθλητικές υποδοµές Μη συνεχής προβολή και αξιοποίηση του Λιµένα Καβονησίου Μη νοµιµοποίηση των αλιευτικών καταφυγίων Κάµπου, Σταυρού, Λιβαδίων,Σφηναρίου, Πλατάνου και Ψαρολίµανου Κισάµου Μη Ιδρυση και λειτουργία ΤΕΙ,ή άλλης Σχολής Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Μη ύπαρξη παρακαµτήριας οδού στο ύψος της πόλης της Κισάµου Μη ύπαρξη υποδοµών ελλιµενισµού στο λιµένα της νήσου Γραµβούσας Μη αξιοποίηση των επιφανειακών υδάτων στην περιοχή του Πλατάνου περιοχή όπου ισχύουν απαγορευτικά µέτρα Μη αξιοποίηση της ενδοχώρας στις εναλλακτικές µορφές Τουρισµού

31 οικιστικού κέντρου, µε έντονη συγκέντρωση λειτουργιών εµπορίου / αναψυχής στην Κίσαµο (το Καστέλι) ΑΔΑ: 456ΣΩΕΖ-Ε60

32 ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (OPPORTUNITIES) Εκπόνιση και εφαρµογή Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου Βελτίωση της ποιότητας/λειτουργικότητας του παραλιακού χώρου, µέσω της ορθολογικής οργάνωσης των χρήσεων γης. Αξιοποίηση του οικιστικού αποθέµατος και της αδόµητης έκτασης των µη παραλιακών οικισµών. ιάχυση της τουριστικής ανάπτυξης εξασφάλιση πρόσθετων εισοδηµάτων στην ενδοχώρα µέσω ανάπτυξης εναλλακτικών µορφών τουρισµού (περιπατητικός, αγροτουρισµός, κ.λπ.), συµπληρωµατικών προς τον υφιστάµενο κλασικού τύπου (µαζικός/ξενοδοχειακός τουρισµός). ιεύρυνση της τουριστικής περιόδου (τουριστική κίνηση όλο το χρόνο). ιατήρηση (αδόµητης) της αξιόλογης παραγωγικής έκτασης του ήµου. Αξιοποίησή της και ως φυσικό τοπίο. Μέτρα άµεσης προστασίας της περιοχής της Γραµβούσας και του Μπάλου ΚΙΝ ΥΝΟΙ (THREATS) Υποβάθµιση/ της παραλιακής τουριστικής ζώνης µε χαµηλής ποιότητας τουριστικά καταλύµατα και υπηρεσίες Υποβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος µε προσπάθεια ανάπτυξης δραστηριοτήτων έξω από τις προβλεπόµενες από ήδη εκπονηθείσες χωροταξικές ή ειδικές περιβαλλοντικές µελέτες Υποβάθµιση της γεωργικής γης α προτεραιότητας από την αλόγιστη «εκτός σχεδίου» δόµηση α και (κυρίως) β κατοικίας.

33

34 ΠΙΝ.8: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΔΑ: 456ΣΩΕΖ-Ε60 Θεµατικός τοµέας Περιβάλλον Θέµατα τοπικής ανάπτυξης Θέµα Α. Θέµα Β Θέµα Γ Θέµα. Θέµα Ε Προβλήµατα περιορισµοί (2) Ελλειπής Χωροταξικός - Πολεοδοµικός Σχεδιαµός Γραµβούσα Ελαφονήσι & Αναβάθµιση αστικού περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής στην Κίσαµο (το Καστέλι) και στους υπόλοιπους οικισµούς της ενδοχώρας Περιορισµένα έργα αναπλάσεων και ανάδειξης κοινόχρηστων χώρων εντός α) των οικισµών της ενδοχώρας και β) του παραλιακού µετώπου Πεπαλαιωµένος σχετικά στόλος µηχανικής αποκοµιδής απορριµµάτων ιαχείρηση αποβλήτων σε όλους τους οικισµούς που βρίσκονται έξω από τη περίµετρο του έργου Βιολογικός Καθαρισµός Κισάµου Εξασφάλιση άρδευσης περιοχών µε έλλειµα (π.χ. Πλάτανος Γραµβούσα Λουσακιές, περιοχές ΤΟΕΒ Χρυσοσκαλίτισσας, Έλος κ.α.) υνατότητες ευκαιρίες (3) & Εκπόνιση Γ.Π.Σ. (επέκταση και στην ενότητα Μηθύµνης), ολοκλήρωση ΣΧΟΟΑΠ Ινναχωρίου Ηπια Αξιοποίηση της περιοχής µε κριτήριο τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας Ηπια Αξιοποίηση της περιοχής µε κριτήριο τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και το Περιβάλλον Αναβάθµιση του αισθητικού περιβάλλοντος Υλοποίηση αναπλάσεων και ανάδειξης κοινόχρηστων χώρων εντός των οικισµών της ενδοχώρας Εφαρµογή σύγχρονων χρηµατοοικονοµικών µέσων για τον εκσυγχρονισµό του στόλου των οχηµάτων Το έργο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ Κατασκευή Λιµνοδεξαµενής Σφηναρίου & αγωγού Κολυµπάρι Πλάτανος Επισκευή Λιµνοδεξαµενών Αγίων Θεοδώρων & Χρυσοσκαλίτισσας Κρίσιµα ζητήµατα (4) Χρηµατοδότηση από ίδιους πόρους και από το πρόγραµµα του Πράσινου Ταµείου Εκπόνιση ΕΠΜ Έγκριση της ΕΠΜ Εκπόνιση µελετών υλοποίηση έργων Μελέτη ανάπλασης παραλιακής ζώνης Κόλπου Κισσάµου Εκπόνηση µελετών και ένταξη σε κοινοτικά χρηµατοδοτικά µέσα νέων αναπλάσεων Πολιτικές αποφάσεις σε αυτή την κατεύθυνση για διατήρηση του χαµηλού κόστους λειτουργίας της υπηρεσίας Οργάνωση της δηµοτικής υπηρεσίας διαχείρησης των έργων (µελλοντικά ίσως µε τη µορφή ΕΥΑ) Άµεση έναρξη κατασκευής του έργου µε παράλληλη υλοποίηση των απαιτούµενων παροχετεύσεων. Ολοκλήρωση απαιτούµενων µελετών για ένταξη στο ΕΣΠΑ Ολοκλήρωση των µελετών αποκατάστασης από το Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης Κατασκευή Λιµνοδεξαµενής Έλους Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης

35 Περιβάλλον Θέµα Ζ Εξασφάλιση ύδρευσης περιοχών µε έλλειµα (π.χ. Πλάτανος Γραµβούσα Λουσακιές, περιοχές Ιναχωρίου) Κατασκευή έργου «Επέκταση Αναβάθµιση ύδρευσης της τουριστικής περιοχής Χανιά Κολυµπάρι - Κίσσαµος Ολοκλήρωση µελετών και ένταξη στο τοµεακό ΕΣΠΑ του Υπ. Υποδοµών Μεταφορών & ικτύων Κατασκευή Λιµνοδεξαµενής ύδρευσης περιοχής Λειβαδίων Ολοκλήρωση απαιτούµενων µελετών για ένταξη στο ΕΣΠΑ Ποιότητα ζωής Θέµα Η Θέµα Α. Θέµα Β. Μη ύπαρξη σχεδίου εξοικονόµησης των υδάτινων πόρων Μη ύπαρξη παράκαµψης στη πόλη της Κισάµου Αναβάθµιση Κάθετου Επαρχιακού Άξονα Καλουδιανά Χρυσοσκαλίτισσα & υτικού Άξονα (ΝΟΑΚ) Πλατάνου Χρυσοσκαλίτισσας Ολοκλήρωση της µελέτης «Πλάτανος Σφηνάρι» Κατασκευή & διαχωρισµός δικτύων ύδρευσης από τα µικτά δίκτυα Εκπόνηση σχεδίου εξοικονόµησης των υδάτινων πόρων Ολοκλήρωση υφιστάµενης µελέτης και ανάθεση νέας συµπληρωµατικής µελέτης Ένταξη στο ΕΣΠΑ της Παράκαµψης Τοπολίων & Έλους Ένταξη στο ΕΣΠΑ της αποκατάσταση αφάλειας δρόµου Φαραγγιού Τοπολίων Ολοκλήρωση της µελέτης «Πλάτανος Σφηνάρι» Ολοκλήρωση απαιτούµενων µελετών Οργάνωση της δηµοτικής υπηρεσίας διαχείρησης των έργων (µελλοντικά ίσως µε τη µορφή ΕΥΑ) Ενταξη έργου στο ΕΣΠΑ Αξιοποίηση των προγραµµάτων οδικής ασφάλειας του ΕΣΠΑ. Ολοκλήρωση των µελετών Πλάτανος Σφηνάρι & Έλος Σηµαντηριανά µε παράκαµψη προς Πλοκαµιανά Ολοκλήρωση της µελέτης «Πλάτανος Σφηνάρι» Θέµα Ε. Έλλειψη κυκλοφοριακής µελέτης και µέτρων για τον έλεγχο του φόρτου στην Κίσαµο (το Καστέλι Παντελής έλλειψη υποδοµής για τη χρήση ποδηλάτου) Αµεση υλοποίηση µικρών έργων µε ευθύνη του ήµου Η εφαρµογή συστήµατος ελεγχόµενης στάθµευσης (παρκόµετρα) ίσως βοηθήσει σηµαντικά στην βελτίωση της στάθµευσης Αύξηση υποδοµής για τη χρήση ποδηλάτου Εκπόνηση µελέτης και Ενταξη των πιθανών έργων σε κοινοτικά Εκπόνηση µελετών αξιοποίησης των δρόµων χαµηλής κυκλοφορίας χρηµατοδοτικά µέσα.

36 Θεµατικός τοµέας Κοινωνική πολιτική Θέµατα τοπικής ανάπτυξης Θέµα Α. Θέµα Β. Θέµα Γ. Προβλήµατα & περιορισµοί (2) Οριακή κτιριακή υποδοµή των σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Προσπάθεια συνέχισης κοινοτικού προγράµµατος Κ ΑΠ Ανάγκη λειτουργίας «ΚΗΦΗ» υνατότητες & ευκαιρίες (3) Κατασκευή σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Συνέχιση Κοινοτικού προγράµµατος Κ ΑΠ 1 νέο πρόγραµµα διεκδικούται: «ΚΗΦΗ ήµου Νέας Κισάµου» Κρίσιµα ζητήµατα (4) Υπάρχει ανάγκη για σηµαντική αναβάθµιση των σχολικών υποδοµών και την ολοκλήρωση αρκετών σχετικών έργων. Ένταξη σε κοινοτικά χρηµατοδοτικά µέσα Ένταξη σε κοινοτικά χρηµατοδοτικά µέσα Πολιτισµός Θέµα Α. Έλλειψη Χώρων Πολιτιστικών ραστηριοτήτων Αϋξηση των πολιτιστικών χώρων Λειτουργική σχέση συλλόγων και ήµου Αθλητισµός Θέµα Β. Θέµα Α. Ανάδειξη & προώθηση τοπικών προϊόντων Απρόσκοπτη λειτουργία Αθλητικών εγκαταστάσεων. ιοργάνωση της ετήσιας έκθεσης «Κισσαµίτικος Αύγουστος» Συνεχής λειτουργία Αθλητικών εγκαταστάσεων Περεταίρω ποιοτική αναβάθµιση εκδηλώσεων Θέµα Β. Λειτουργία Πάρκου Κυκλοφοριακής αγωγής Λειτουργία Πάρκου Κυκλοφοριακής αγωγής Λειτουργία Πάρκου Κυκλοφοριακής αγωγής ως χώρου εκπαίδευσης µικρών παιδιών σε θέµατα κυκλοφοριακής αγωγής Παιδεία Θέµα Γ. Θέµα. Θέµα Α Θέµα Β. Ολοκλήρωση του κλειστού Γυµναστηρίου Ανάπτυξη προγραµµάτων µαζικού αθλητισµού Ανάγκη δηµιουργίας σχολικής στέγης Συντήρηση Σχολικής Στέγης Εξασφάλιση πιστώσεων από τη Γ.Γ.Α. Υλοποίηση των προγραµµάτων µέσω της Κοινωφελούς Επιχείρησης Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων Αβαθµιας και β βαθµιας εκπαίδευσης Αξιοποίηση χρηµατοδοτικών ευκαιριών Χρηµατοδότηση από τη Γ.Γ.Α. Υλοποίηση έργων µε τίτλο: Ενιαίο Λύκειο Κισάµου & Κλειστό Σχολικό Γυµναστήριο Κισσάµου µέσω Σ ΙΤ Κρήτης του ΟΣΚ Ελλιπής χρηµατοδότηση από το Π Ε Τοπική οικονοµία Θέµα Α. Θέµα Β. Μη Προσδιορισµένος χώρος για την ανάπτυξη µονάδων χαµηλής και µεσαίας όχλησης Ανάπτυξη λιµανιού Κισάµου Εκπόνηση Γ.Π.Σ. Ολοκλήρωση µελέτης χρήσεων γης λιµένα Αµεση χρηµατοδότηση από ίδιους πόρους ή από το Πράσινο Ταµείο Ενταξη έργων στο ΕΣΠΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ήµος Βασικά Στοιχεία Όργανα διοίκησης ήµου

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 3 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 3 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 3 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα Leader άξονας 3 (πρώην ΟΠΑΑΧ) με στόχο την παροχή δυνατοτήτων δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ...1 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Σελ. 1/8 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Α/Α ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Α/Α ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 1 1.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ.. ΠΛΑΤΑΝΟΥ.. ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ.. ΦΑΛΕΝΙΑΝΩΝ.. ΜΑΛΑΘΥΡΟΥ.. ΒΟΥΛΓΑΓΩ Β. ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ 2.ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΡΟΥΜΑΤΩΝ 3.ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Εισήγηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Δήμος Τρίπολης Τρίπολη 8-3-2012 Εισήγηση προς την επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Τρίπολης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Α. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 2 To πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα Το κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»

«ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» «ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 2014-2019 ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν αποτελεί το Μέρος Β του πενταετούς Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015-2019 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Έννοια του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π) Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο πρόγραμμα της

Διαβάστε περισσότερα

και Αξιοποίηση Υδατικού Δυναμικού»

και Αξιοποίηση Υδατικού Δυναμικού» ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 19 Νοεμβρίου 2010 Ε. Βαρδουλάκη O.A.ΔY.K. «Διαχείριση και Αξιοποίηση Υδατικού Δυναμικού» Ο.Α.ΔΥ.Κ. Ο ΟΑΔΥΚ ιδρύθηκε το 1979. Είναι ο παλαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόγραμμα. Σταύρος Αρναουτάκης. Περιφερειάρχης Κρήτης. ...δημιουργία για τον τόπο μας, για τον άνθρωπο

Το Πρόγραμμα. Σταύρος Αρναουτάκης. Περιφερειάρχης Κρήτης. ...δημιουργία για τον τόπο μας, για τον άνθρωπο Σταύρος Αρναουτάκης Περιφερειάρχης Κρήτης...δημιουργία για τον τόπο μας, για τον άνθρωπο Η Περιφέρεια Κρήτης έχοντας θέσει ως στρατηγικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, καθώς και την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 0 1. Προετοιμασία και οργάνωση... 1 2. Στρατηγικός σχεδιασμός... 2 3. Διαδικασίες διαβούλευσης... 4 4. Επιχειρησιακός σχεδιασμός... 4 5. Τεκμηρίωση... 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : Αλληλογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 Συνεχιζόµενα Οικοδοµικά Οδοποιία Αποχέτευση ΣΥΝΟΛΟ Αθροισµα : Η-Μ 397.176,52 12.10 4.178.117,20 10 78.781,83 20 4.654.075,55

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μετά την ολοκλήρωση και την επιτυχημένη υποβολή της Α Φάσης του Τοπικού Προγράμματος Κοζάνης Γρεβενών CLLD/ του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Λ έ ιμ νες ξενοδοχειακών μονάδων

Λ έ ιμ νες ξενοδοχειακών μονάδων Λιμένες ξενοδοχειακών μονάδων Παγκρήτιο Δίκτυο Περιβαλλοντικών Οργανώσεων «ΟικοΚρήτη» Ο η Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ρεθύμνου Πολιτιστική Εταιρεία Πανόρμου «Επιμενίδης» Οικολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 16/06/2014 Α.Π. : οικ.2892 Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 16/06/2014 Α.Π. : οικ.2892 Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤAΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 2 ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η ανάπτυξη των Λαχανοκήπων και της ευρύτερης περιοχής Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

1.ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 2. ΕΥΑΚ

1.ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 2. ΕΥΑΚ 1.ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Πραγµατοποιήθηκε χθες 6 Σεπτεµβρίου η δηµοπράτηση του έργου «Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου (Γ Φάση)» και αναµένεται η έγκριση δηµοπράτησης για το έργο «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Καλαµάτας».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2007-2010, Β ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2007-2010, Β ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί την τέταρτη έκδοση της Β Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας μέχρι το 2010. Αντικείμενο του τεύχους είναι ο Επιχειρησιακός και Οικονομικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τι είναι το Ε.Π. του Δήμου και ποιος είναι ο σκοπός του Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων Σύμφωνα με τα υπ αριθμόν 1.Π.Δ 185/2007 ''Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α' βαθμού'' με το οποίο καθορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 : Γενικά χαρακτηριστικά στοιχεία του Νοµού

Κεφάλαιο 2 : Γενικά χαρακτηριστικά στοιχεία του Νοµού VII σελίδα Πρόλογος - Ευχαριστίες Περιεχόµενα V VII 0. Εισαγωγή 1 Κεφάλαιο 1 : Ιστορική Εξέλιξη 1.1 Αρχαίοι χρόνοι 5 1.2 Βυζαντινή Περίοδος 6 1.3 Οθωµανική Κυριαρχία 7 1.4 Αφετηρία της σύγχρονης περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Κλειτώ Λεοντίδου- Γεράρδη

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Κλειτώ Λεοντίδου- Γεράρδη ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το παρόν ερευνητικό πρόγραµµα «Στρατηγικό Πλαίσιο Χωρικής Ανάπτυξης για την Αθήνα Αττική» και µε τη συµµετοχή ενός ευρέως φάσµατος πανεπιστηµιακών δασκάλων και άλλων ερευνητών και συνεργατών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 2016-2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ- ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ- ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL Τα ανωτέρω στοιχεία είναι προαιρετικά

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 450 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθµ. Απόφασης: 450 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 16 / 29-07-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 450 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κέρκυρας περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των Μεσοπρόθεσμων Γενικών Προτεραιοτήτων (άξονες-θεματικοί τομείς) και τις προκύπτουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD)

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ KAI AΛΙΕΥΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Τα Ε.Π. ως εργαλεία προγραμματισμού των Δήμων» Γούπιος Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου»

ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Οδηγός ιαχείρισης Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 / ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» εκέµβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.1 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.2 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.3 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.4 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.5 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.6 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.7 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Γενικά Προεκτιµώµενη αµοιβή για Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ : 13/1/2012 ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ : 13/1/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

2. Τίτλος έργου: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2. Τίτλος έργου: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: Κεντρικής Μακεδονίας Νοµός: Θεσσαλονίκης ΟΤΑ: ήµος Θεσσαλονίκης 2. Τίτλος έργου: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3. Υπεύθυνος έργου

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Σκοπός της Μελέτης... 3 2. Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΜΕΡΟΣ Ι...9 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ... 9 Ενότητα 1...10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Εισήγηση : Δημήτριος Ντοκόπουλος, Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος "Από τον Ν.Δ. 17-7-23

Διαβάστε περισσότερα

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 9.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι ο σχεδιασμός των γεωγραφικών ενοτήτων, στις οποίες θα λαμβάνει χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ειδικές περιπτώσεις περιβαλλοντικών μελετών: - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.9 : «EΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ.

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ. ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ. Στο πλαίσιο της τροποποίησης του Ειδικού πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Κυδωνίας 29, Χανιά Τηλ.: Φαξ: Site:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Κυδωνίας 29, Χανιά Τηλ.: Φαξ: Site: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Τηλ.: 28213 40600 Φαξ: 28210 93300 E-mail: dimos@chania.gr Site: www.chania.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Χανιά 14/05/2012 Αριθµ. Απόφ.:209 Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΑΦΝΗ 17.070 τ.χ. 179 κάτοικοι ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η τοπική κοινότητα Δάφνης είχε 254, 200,

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2011-2014 2014 ΗΜΟΣΙΛΙΟΥ-Εισαγωγή H Έννοια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αποτελεί πολύτιµο εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ... 1

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ...1 1.2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ...1 1.3. ΠΗΓΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ... 2 1.4. ΟΜΑ Α ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 3 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. ΤΗΣ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Μέτρο Υπομέτρο Δράση Δικαιούχοι 4.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ L123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 16/06/2014 Α.Π. : οικ Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 16/06/2014 Α.Π. : οικ Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΟΜΗ TOY ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ Π

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΟΜΗ TOY ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ Π ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ 2008-2010 Παραδοτέο Π2: Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Παραδοτέο Π3: Οικονοµικός Προγραµµατισµός & είκτες Παρακολούθησης & Αξιολόγησης εκέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/07/02 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 272331/4816 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ & Γ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Αριθ. Απόφασης: 471 TMHMA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 11 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ) Κατά την διαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νέας Προποντίδας έχοντας υπόψη το

Ο ήµαρχος Νέας Προποντίδας έχοντας υπόψη το ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Μουδανιά 19.09.2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ. 28477 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Αριθ.Απόφ. 2101 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τηλ.23733 50 241 Fax:23730-65792 Email:stavroyla.iliopoyloy@nea-propontida.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1951 ΕΔΡΑ: Πειραιάς, Μέγαρο ΕΒΕΠ, Λουδοβίκου 1, Γραφεία Αθηνών: Αμερικής 10, T.K. 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210-3392567, Fax: 210-3631720 e-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΧ7ΛΚ-2ΞΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΤΧ7ΛΚ-2ΞΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ Τηλέφωνο : 2813404531 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Παιδεία - ια Βίου Μάθηση Απολογισµός Πεπραγµένων 2011

Παιδεία - ια Βίου Μάθηση Απολογισµός Πεπραγµένων 2011 Παιδεία - ια Βίου Μάθηση Απολογισµός Πεπραγµένων 2011 Νέες αρµοδιότητες στον τοµέα της Παιδείας (N. 3852/10) στέγαση των δηµόσιων σχολικών µονάδων (είτε µε ανέγερση είτε µε µίσθωση κτιρίων) θέµατα σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Η Μ Ο Σ Π Τ Ο Λ Ε Μ Α Ϊ Α Σ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 31/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100%

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100% 5.3.3.1.3. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 52 (α) (iii) και 55 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Σηµείο 5.3.3.1.3 Παράρτηµα II του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ2ΩΨΚ-Ρ65 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 2 / 2013 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Επιχειρησιακό όπρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο λ πρόγραμμα της τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης του Δήμου,, που καλύπτει το σύνολο των στρατηγικών και των δράσεων ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 Αρίθ. Απόφασης: 710 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 3. Τη Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης,όπως ισχύει σήμερα.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 3. Τη Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης,όπως ισχύει σήμερα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα πέντε µέλη του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας παρόντες ήταν:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα πέντε µέλη του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας παρόντες ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 04 / 2011 συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Χερσονήσου του ήµου Χερσονήσου. Σήµερα την 30 η / 03 / 2011, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χωροταξικός σχεδιασµός & υδατοκαλλιέργειες στον ευρωπαϊκό χώρο Μέχρι σήµερα δεν υπάρχει ολοκληρωµένο

Διαβάστε περισσότερα

ROAD MAP ΦΑΚΕΛΟΣ Β: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) -LEADER 1. ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΟ

ROAD MAP ΦΑΚΕΛΟΣ Β: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) -LEADER 1. ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΟ ROAD MAP ΦΑΚΕΛΟΣ Β: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) -LEADER 1. ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ «ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 1.1 Καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

1) Μεταβολές σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2012-2013. Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Μεταβολές σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2012-2013. Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνο: 2891340108 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 01 03-2012 Αρ. Πρωτ. οικ. 3.965 ΠΡΟΣ: 1] Το ήµαρχο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. ΕΙ ΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Χωροταξικού. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Περιφερειακό Συµβούλιο Υπουργός ΠΕΧΩ Ε,

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. ΕΙ ΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Χωροταξικού. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Περιφερειακό Συµβούλιο Υπουργός ΠΕΧΩ Ε, ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ α/α ΜΕΣΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ Ι Α ΕΠΙΠΕ Ο ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Παρατηρήσεις Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου

Διαβάστε περισσότερα