ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ"

Transcript

1 Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δπιβλέπυν: Γπ. Ππόδπομορ Σζιαβόρ ποςδαζηήρ: Γεώπγιορ Παηεπόποςλορ ΑΘΗΝΑ

2 If we had to do it again, I would start with culture. Jean Monnet 2

3 Περιεχόμενα Πεξίιεςε...4 Abstract...4 Δπραξηζηίεο...5 Πξφινγνο...6 Δηζαγσγή ζηνλ Φεθηαθφ Πνιηηηζκφ...7 Δμέιημε Σνπ Όξνπ ηελ Πνξεία...7 ηάδηα Φεθηαθνχ Πνιηηηζκνχ...8 Φεθηνπνίεζε...8 Γηαηήξεζε...9 Πξνβνιή-Γηάζεζε Μεζνδνινγία Γηεζλήο Δπξσπατθή Πξαθηηθή Ο Φεθηαθφο Πνιηηηζκφο ηνλ Διιεληθφ Υψξν Αλάιπζε Έξγσλ Φεθηαθνχ Πνιηηηζκνχ Γ ΚΠ Γ ΚΠ Βέιηηζηεο Πξαθηηθέο Φεθηνπνίεζε Γηαηήξεζε Πξνβνιή - Γηάζεζε Ννκηθφ Πιαίζην πλεξγαζία Γεκφζηνπ Ιδησηηθνχ Σνκέα Σερλνινγία πκπεξάζκαηα Αλάιπζε Πξνζέγγηζεο Δηζαγσγή ρεδηαζκφο Πνιηηηθήο Σερλνινγηθφ Πιαίζην Τπνινγηζηηθέο Τπνδνκέο Αλνηρηφ Λνγηζκηθφ Αλνηρηά Πξφηππα Αλνηρηά Γεδνκέλα Γηαιεηηνπξγηθφηεηα Ννκνζεηηθφ Πιαίζην Φεθηνπνίεζε Πνιηηηζηηθνχ Απνζέκαηνο Γηαηήξεζε πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο Πξνβνιή - Γηάζεζε πεξηερνκέλνπ Πξνβνιή Γηάζεζε Οκφηηκε Παξαγσγή Πνιηηηζηηθέο Γεκηνπξγηθέο Βηνκεραλίεο πλεξγαζία κε ηνλ Ιδησηηθφ Σνκέα Μνληέια Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ Πλεπκαηηθψλ Γηθαησκάησλ χλνςε Κεθαιαίνπ πκπεξάζκαηα Βηβιηνγξαθία

4 Πεπίλητη Ο φξνο ηνπ Φεθηαθνχ Πνιηηηζκνχ αλαθέξεηαη ζην ζπγθεξαζκφ ησλ ΣΠΔ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, κέζα ζην γεληθφηεξν πιαίζην εηζφδνπ ησλ ΣΠΔ ζηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. ηελ Διιάδα, παξά ηε ζεκαληηθή ππνζηήξημε πνπ έρεη ιάβεη απφ ηελ ΔΔ ηα ηειεπηαία 12 ρξφληα δεδνκέλνπ ηνπ ξφινπ ηνπ, ηα απνηειέζκαηα δελ ήηαλ ηα αλακελφκελα θαη ηψξα θαιείηαη λα εηζέιζεη ζε κηα λέα αλαπηπμηαθή θαηεχζπλζε. Η παξνχζα εξγαζία θάλεη κηα απνηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο ζηε νπνία βξίζθεηαη ν ειιεληθφο ςεθηαθφο πνιηηηζκφο κεηά ην ηέινο ηνπ Γ θαη ζηηο αξρέο ηνπ Γ ΚΠ. Λακβάλνληαο ππφςε βέιηηζηεο πξαθηηθέο άιισλ ρσξψλ, πξνζδηνξίδεη ην ζηφρν ηεο κεγηζηνπνίεζεο ξνψλ αμίαο πνπ πεγάδνπλ απφ ηε δηαρείξηζε ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ θαη επηρεηξεί λα εμεηδηθεχζεη ηα κέζα εθείλα θαη ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζεη ην ζπγθεθξηκέλν ζηφρν Λέμεηο θιεηδηά: ςεθηαθφο πνιηηηζκφο, ςεθηνπνίεζε, δηαηήξεζε, δηάζεζε πεξηερνκέλνπ, δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, άδεηεο ρξήζεο, εθθαζάξηζε πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ, νξθαλά έξγα Abstract The term of Digital Culture refers to the convolution of ICT and culture within the context of entry of ICT in human activities. In Greece, despite the considerable support received from the EU over the last 12 years due to its role, the results were not the expected ones and it will now enter a new development direction. This study makes an assessment of the Greek digital culture situation after the end of the 3 rd and the beginning of the 4 th CSF. Taking into account best practices of other countries, it specifies the objective of maximizing value flows arising from the management of digital content and attempts to fine-tune those instruments and the necessary steps to achieve this goal Keywords: digital culture, digitization, preservation, content distribution, intellectual property rights, licenses, copyright clearance, orphans. 4

5 Δςσαπιζηίερ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαηηέξσο ηνλ επηβιέπσλ θαζεγεηή Γξ. Πξφδξνκν Σζηαβφ γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ηε βνήζεηά ηνπ φιν απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο θαη επίζεο ηδηαηηέξσο ηελ θ. Βαζηιηθή πχξνπ, ζηέιερνο ηεο Δ.Τ.Γ Φ. γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηεο θαζ φιν ην δηάζηεκα παξακνλήο κνπ ζηελ ππεξεζία γηα ηε κειέηε ησλ έξγσλ. Θα ήζεια ηέινο λα επραξηζηήζσ ηελ θ. Διέλε Κνληαμάθε θαη ηνλ θ. Γεκήηξε Καλεηάθε γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο. \ 5

6 Ππόλογορ ηελ αξρή ηεο δεχηεξεο δεθαεηίαο ηνπ 21 νπ αηψλα, ν ειιεληθφο ςεθηαθφο πνιηηηζκφο βξίζθεηαη αληηκέησπνο κε ην δήηεκα ηεο κεγηζηνπνίεζεο ησλ ξνψλ αμίαο πνπ πεγάδνπλ απφ ηε δηαρείξηζε ηνπ ςεθηαθνχ πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο, κε φξνπο νηθνλνκηθφηεηαο. Παξφηη ην κέγεζνο ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο είλαη αξθεηά κεγάιν θαη άξα ππάξρεη ην απαξαίηεην πξσηνγελέο πιηθφ, ηα έξγα πνπ νινθιεξψζεθαλ κε ηε δηαζέζηκε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Γ ΚΠ, δελ παξήγαγαλ ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα. Ση αθξηβψο φκσο έθηαημε ζε απηή ηε πξνζπάζεηα; Απηή ηε ζηηγκή, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γ ΚΠ, ήδε δεθαελλέα (19) έξγα ςεθηαθνχ πνιηηηζκνχ έρνπλ ιάβεη ρξεκαηνδφηεζε θαη βξίζθνληαη ζε θάζε πινπνίεζεο κε νκνινγνπκέλσο θαιχηεξε αξρηθή ζρεδίαζε θαη ζηξνθή ζε πξνεγκέλεο ηερλνινγηθά ππεξεζίεο πξνβνιήο. Αξθνχλ φκσο απηά ηα έξγα θαη νη ππεξεζίεο γηα λα αιιάμεη δξαζηηθά ν ράξηεο ηνπ ςεθηαθνχ πνιηηηζκνχ θαη λα πνξεπηεί ν ηειεπηαίνο ζε κηα λέα αλαπηπμηαθή θαηεχζπλζε; Πξέπεη αλαληίξξεηα λα γίλεη κηα ζχγθξηζε κε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη θπξίσο κε απηέο πνπ έρνπλ παξάδνζε ζηνλ πνιηηηζκφ πξνθεηκέλνπ λα δνχκε ζε πνην ζεκείν βξίζθεηαη εθεί ν ςεθηαθφο πνιηηηζκφο. Να θηιηξάξνπκε ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαη έρνληαο ζαλ βάζε ηελ θαηάζηαζε ζηελ ειιεληθή ρψξα, λα πξνζπαζήζνπκε λα ηηο ελζσκαηψζνπκε ζε έλα λέν ζρεδηαζκφ. Πξέπεη πξσηίζησο φκσο λα πξνζδηνξίζνπκε ην ζεκείν εθείλν ζην νπνίν ζέινπκε λα πνξεπηνχκε θαη αθνινχζσο λα πξνζπαζήζνπκε λα ζρεδηάζνπκε ην κνλνπάηη ηεο δηαδξνκήο. Να πξνζδηνξίζνπκε ηηο αμίεο εθείλεο πνπ ζέινπκε λα κεγηζηνπνηήζνπκε κέζσ ηνπ ςεθηαθνχ πνιηηηζκνχ θαη ηηο δξάζεηο εθείλεο πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα. Σν επφκελν βήκα είλαη λα εμεηάζνπκε πσο κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ απηέο ηηο δξάζεηο. Oη εξσηήζεηο ινηπφλ πνπ αλαδεηνχλ απάληεζε είλαη: Πνηα αθξηβψο είλαη ε θαηάζηαζε ηνπ ςεθηαθνχ πνιηηηζκνχ ζηε ρψξα καο; Πνηα ηα απνηειέζκαηα ηεο ζχγθξηζεο κε άιιεο ρψξεο; Πνηεο είλαη νη ελέξγεηεο εθείλεο θαη ηα κέηξα πξέπεη λα ιεθζνχλ πξνθεηκέλνπ λα πνξεπηεί ν ειιεληθφο ςεθηαθφο πνιηηηζκφο ζηε ζσζηή αλαπηπμηαθή θαηεχζπλζε; 6

7 Διζαγυγή ζηον Φηθιακό Πολιηιζμό Δίλαη θνηλή δηαπίζησζε πιένλ φηη νη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) έρνπλ δηεηζδχζεη ζην ζχλνιν ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ, κεηαιιάζζνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν, ηφζν ζε αηνκηθφ φζν θαη ζε ζπιινγηθφ επίπεδν, δξαζηεξηφηεηεο θαη δνκέο. Οη ελ ιφγσ αιιαγέο ππνζηεξίδνληαη θαη πξνσζνχληαη ηφζν κέζσ απνθάζεσλ ζε πνιηηηθφ επίπεδν (δηεζλέο επξσπατθφ εζληθφ), φζν θαη κέζσ ηεο απιήο ρξήζεο ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ ΣΠΔ ζηελ θαζεκεξηλή δσή. Έλαο απφ ηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο νη ΣΠΔ έρνπλ ηδηαίηεξε ζπκβνιή είλαη απηφο ηνπ πνιηηηζκνχ. Η αλαγλσξηζκέλε ζεκαζία ηνπ ηειεπηαίνπ θαη ε ζπκβνιή ηνπ πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο ζηε ζηελ θνηλσλία - νηθνλνκία ηεο γλψζεο, έρνπλ θαηαζηήζεη ην πνιηηηζηηθφ πεδίν ζεκείν ηδηαίηεξεο εθαξκνγήο ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ. Η ςεθηαθή ηερλνινγία δηακνξθψλεη κε έλα λέν ηξφπν ηηο θιαζζηθέο κνξθέο θαη δνκέο ηνπ πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ, κεηαιιάζζνληαο ηεο ζε ςεθηαθφ πνιηηηζηηθφ πεξηερφκελν θαη εηζάγνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηνλ φξν «Φεθηαθφο Πνιηηηζκφο». Δξέλιξη Σος Όπος ηην Ποπεία Αξρηθψο, ε εηζαγσγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ φξνπ ζην ιεμηιφγην ηνπ ρψξνπ ησλ ηερλψλ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, ιεηηνχξγεζε ζαλ δηαπίζησζε ηεο εηζφδνπ (ή ηεο αλάγθεο εηζφδνπ) ησλ ΣΠΔ ζηνλ ελ ιφγσ ηνκέα (ζηα πιαίζηα ηεο γεληθφηεξεο ρξήζεο ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ζηνπο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο). Πεξηέβαιιε φιεο ηηο θιαζζηθέο πνιηηηζηηθέο εθθάλζεηο, ππφ ην πξίζκα ησλ ΣΠΔ φκσο. Σν πξψην πεδίν εθαξκνγήο ππήξμε ε δηαρείξηζε θαη ηεθκεξίσζε ησλ ζπιινγψλ ησλ πνιηηηζηηθψλ νξγαληζκψλ. Μεηέπεηηα, κε ηε δπλαηφηεηα κεηαηξνπήο ηνπ πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο ζε ςεθηαθή κνξθή θαη ηηο πξνεγκέλεο ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο πξνβνιήο πεξηερνκέλνπ, ν ηνκέαο ηνπ ςεθηαθνχ πνιηηηζκνχ εκπινπηίζηεθε κε λέεο δξάζεηο. Αθνινχζεζαλ ε δηαηήξεζε θαη απνθαηάζηαζεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, πηνζεηήζεθαλ λένη ηξφπνη πνιπηξνπηθήο θαη πνιπκεζηθήο πξνβνιήο ηνπ πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ, λέεο κνξθέο δηάζεζεο ηνπ ζην θνηλφ, έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο λένη ηξφπνη θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο - αλαδεηθλχνληαο 7

8 έηζη θαηλνχξγηνπο ηχπνπο πνιηηηζκηθψλ κλεκψλ - θαη επαθφινπζα δεκηνπξγήζεθαλ θαηλνχξγηα πεδία επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ. Δμειίρζεθαλ ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ πνιηηηζηηθψλ νξγαληζκψλ θαη καδί άιιαμε θαη ν ηξφπνο δηήζεζεο ηνπ πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ εθ κέξνπο ηνπ θνηλνχ. Κπξίαξρε ζέζε ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκαηηθφ ιεμηιφγην θαηέρνπλ πηα φξνη φπσο "ςεθηνπνίεζε πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο", "πξφζβαζε ζε ςεθηνπνηεκέλν πνιηηηζηηθφ πεξηερφκελν", "πξνβνιή πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο", "δηάζεζε πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο", "δεκηνπξγία πνιηηηζηηθνχ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ", "πνιηηηζηηθφ portal", "ςεθηαθή θαιιηηερληθή δεκηνπξγία", "εηθνληθέο δηαδξνκέο", "εηθνληθφ κνπζείν" θιπ. ηάδια Φηθιακού Πολιηιζμού ην ρψξν ηνπ ςεθηαθνχ πνιηηηζκνχ, νη δηάθνξεο κνξθέο ηνπ πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο επαθφινπζα δηαθνξνπνηνχλ θαη ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηνπ. Χζηφζν, ε πξνζέγγηζε ηνπ πεξηιακβάλεη ηξία (3) βαζηθά ζηάδηα, θαζέλα απφ ηα νπνία - ιφγσ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ - ζέηεη θαη δηαθνξεηηθέο πξνθιήζεηο: Γεκηνπξγία ςεθηαθνχ πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο Γηαηήξεζε θαη Γηαρείξηζε ηνπ ςεθηαθνχ πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο Πξνβνιή θαη Γηάζεζε ηνπ ςεθηαθνχ πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο Φηθιοποίηζη Η ςεθηνπνίεζε, είλαη ε πξψηε ρξνληθά ελέξγεηα ζηελ αθνινπζία ησλ παξαπάλσ βεκάησλ (αλαθεξφκαζηε πάληα ζε αλαινγηθφ πξσηνγελέο πιηθφ). Δίλαη ην ζηάδην εθείλν πνπ δεκηνπξγεί ηελ ςεθηαθή κνξθή ηνπ αλαινγηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη επηηξέπεη ζηηο ππφινηπεο ελέξγεηεο (δηαηήξεζε, επηκέιεηα, πξνβνιή, δηάζεζε) λα αθνινπζήζνπλ. Δίλαη ην πξψην βήκα γηα ηελ πξνζηαζία - δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Τπάξρνπλ θπζηθά θάπνηεο παξάκεηξνη πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ζηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία: ε επηινγή ηνπ πεξηερνκέλνπ πξνο ςεθηνπνίεζε 8

9 ην θαζεζηψο ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ην θφζηνο ηεο δηαδηθαζίαο (νηθνλνκηθφ θαη ρξνληθφ) ε πνηφηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο. Γιαηήπηζη Η δηαηήξεζε ζηνρεχεη πξσηίζησο ζηε καθξνπξφζεζκε δηαηήξεζε ηνπ ςεθηνπνηεκέλνπ πιηθνχ θαη επαθφινπζα ζηε δηαρξνληθή αμηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ πεξηέρεηαη ζε απηφ. Αληηθεηκεληθά έρεη κεγαιχηεξν πεδίν νξηζκνχ απφ φηη ε ςεθηνπνίεζε. Δίλαη πξφδειε ε ζεκαζία ηεο δηαηήξεζεο ηεο ηνπ ςεθηνπνηεκέλνπ πιηθνχ θαζψο θαη ηνπ πξσηνγελψο παξαγφκελνπ ςεθηαθνχ πιηθνχ. Ο θίλδπλνο απψιεηαο πνιηηηζκηθήο κλήκεο θαζηζηά απαξαίηεηε ηε δηάζσζε ηνπ ςεθηνπνηεκέλνπ πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ. ε απηφ ζπληεινχλ θπζηθά θαη ηα νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ςεθηνπνίεζε, ηφζν ζε ιεηηνπξγηθφ φζν θαη ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν, φζν απφ ηελ άιιε κεξηά θαη νη θίλδπλνη. Δίλαη ηφζν ζπρλέο πιένλ νη ηερλνινγηθέο αιιαγέο, πνπ έλα format κεηά απφ ρξφληα εθηφο απξνφπηνπ ζα ζεσξείηαη απαξραησκέλν. Απαηηείηαη θαηά θάπνην ηξφπν ινηπφλ «επηθαηξνπνίεζή» ηνπ. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ νη θίλδπλνη ησλ κέζσλ απνζήθεπζεο θαη αθφκε θαη πεξηβαιινληηθνί πνπ κπνξνχλ δπλεηηθά λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηε δηαηήξεζε ηνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ. Απνηειεί θνκβηθήο ζεκαζίαο ζέκα ηνπ ςεθηαθνχ πνιηηηζκνχ ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν, παξφηη κφιηο 22% ησλ πνιηηηζηηθψλ ηδξπκάησλ κε ςεθηνπνηεκέλν πιηθφ έρνπλ πηνζεηήζεη κηα καθξνπξφζεζκε πνιηηηθή πάλσ ζην δήηεκα. 1 Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε δηαηήξεζε πεξηιακβάλεη γεληθφηεξα ηελ επηκέιεηα ηνπ πιηθνχ. Σα κεηαδεδνκέλα πνπ νξίδνληαη ζην βήκα απηφ, έρνπλ πνιχ κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ πιεξνθνξία πνπ θέξεη ην ςεθηνπνηεκέλν πεξηερφκελν θαη θπζηθά ηελ αμηνπνίεζε ηνπ. ε ζπλδπαζκφ κε ελέξγεηεο φπσο θαηαινγνγξάθεζε, επξεηεξίαζε θαη ηαμηλφκεζε απμάλνπλ επηπιένλ ηελ πιεξνθνξηαθή αμία. 1 Numeric final report, URL: 9

10 Πποβολή-Γιάθεζη Οη δπλαηφηεηεο δηαθνξεηηθψλ ρξήζεσλ ηνπ ςεθηαθνχ πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο θαη νη πνιιαπιέο δπλαηφηεηεο αλαπαξαγσγήο ηνπ ζην δηαδίθηπν έρνπλ δεκηνπξγήζεη λέεο πξνθιήζεηο ζην ζέκα ηεο πξνβνιήο θαη δηάζεζεο ηνπ. Καηαξρήλ έρνπκε λα θάλνπκε κε ηελ πνιπηξνπηθή θαη πνιπκεζηθή πξνβνιή ηνπ πεξηερνκέλνπ κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Κχξην κέζν είλαη ην δηαδίθηπν κε ηε ρξήζε Web 2.0 ππεξεζηψλ θαη εθαξκνγψλ εηθνληθήο μελάγεζεο. Τπάξρεη θπζηθά θαη ε on site παξάκεηξνο κε δηαδξαζηηθά εθζέκαηα θαη 3D εηθνληθέο πξνβνιέο. ρεηηθά κε ηε δηάζεζε ηνπ ςεθηνπνηεκέλνπ πιηθνχ, ππάξρνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο εθδνρέο. Γελ ππάξρεη έλα κφλν θνηλφ. Οη ελέξγεηεο ζηνρεχνπλ πηα ζε δηαθνξεηηθέο ειηθηαθέο, θνηλσληθέο θαη επαγγεικαηηθέο νκάδεο. Κάζε κηα αλαπηχζζεη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ρξεζηκνπνηεί ηηο λέεο ηερλνινγίεο κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Άιινηε ην πεξηερφκελν δηαηίζεηαη δσξεάλ (θπξίσο αλ πξφθεηηαη γηα πεξηερφκελν πνπ αλήθεη ζην δεκφζην ηνκέα), άιινηε κε ακνηβή (πρ. πεξηπηψζεηο πεξηερνκέλνπ πνπ αλήθεη ζε ηδησηηθφ ίδξπκα). Άιινηε ζε θιεηζηέο θνηλφηεηεο (πρ. εθπαηδεπηηθέο), άιινηε πιήξσο δηαζέζηκν ζην επξχ θνηλφ. Φπζηθά ζε απηφ ην ζεκείν λα αλαθέξνπκε θαη ην πιήζνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ δχλαηαη λα αλαπηπρζνχλ ζην πιαίζην ηεο πξνβνιήο θαη δηάζεζεο πεξηερνκέλνπ (culturalcreative industries), θαζψο θαη ηελ αλάκεημε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ είλαη πξαθηηθά επηβεβιεκέλε. εκαληηθή παξάκεηξνο είλαη ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο κε ηα νπνία ην πιηθφ δηαηίζεηαη ζην θνηλφ. Έρνληαο θάλεη ηελ απαξαίηεηε εηζαγσγή, κπνξνχκε πιένλ λα πεξάζνπκε ζηε κεζνδνινγία ηεο εξγαζίαο Μεθοδολογία ηε δηάξθεηα απηήο ηεο εξγαζίαο, αξρηθά πξαγκαηνπνηήζεθε κειέηε ελφο αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο ησλ έξγσλ ςεθηαθνχ πνιηηηζκνχ ηνπ Γ ΚΠ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Φεθηαθή χγθιηζε». Μειεηήζεθε γηα ηελ αθξίβεηα ην θπζηθφ αξρείν ησλ έξγσλ ςεθηαθνχ πνιηηηζκνχ κε πξνυπνινγηζκφ κεγαιχηεξν ησλ επξψ, θαζψο θαη φια ηα έξγα ηνπ ΤΠΠΟ θαη ηνπ ΟΠΔΠ, πνπ ιφγσ ηνπ νξηδφληηνπ ραξαθηήξα ηνπο είραλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη 10

11 ρξεζηκφηεηα πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί κηα πεξηζζφηεξν νινθιεξσκέλε εηθφλα (ην αξρείν δελ ήηαλ δηαζέζηκν ζε ειεθηξνληθή κνξθή). Αθνχ απνηππψζεθε ε εηθφλα ησλ απνηειεζκάησλ ησλ έξγσλ ηνπ Γ ΚΠ, ζηε ζπλέρεηα, κειεηήζεθε ην ειεθηξνληθφ αξρείν ησλ έξγσλ πνπ έρνπλ ιάβεη ρξεκαηνδφηεζε ζηα πιαίζηα ηνπ Γ ΚΠ θαη απνηππψζεθε ε ζπλνιηθή θαηάζηαζε ηνπ ςεθηαθνχ πνιηηηζκνχ κέρξη ζήκεξα. Σα έξγα ηνπ Γ ΚΠ είλαη ζε θάζε πινπνίεζεο απηή ηε ζηηγκή θαη ε κειέηε έγηλε κε βάζε ηα έληππα αλάιπζεο θφζηνπο, ηα ηερληθά δειηία πξάμεσλ θαη ηηο πεξηγξαθέο ησλ θπζηθψλ αληηθεηκέλσλ. ηα πιαίζηα ησλ επηζθέςεσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Δ.Τ.Γ. «Φ.», έιαβαλ ρψξα ζπλεληεχμεηο κε δχν εξγαδφκελνπο ηεο ππεξεζίαο πνπ είραλ δηαρεηξηζηεί επί Γ ΚΠ θαη ηψξα επί Γ ΚΠ θάπνηα έξγα ςεθηαθνχ πνιηηηζκνχ. Έρνληαο ζρεκαηίζεη πιένλ κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ςεθηαθνχ πνιηηηζκνχ, αθνινχζεζε ε κειέηε πνιηηηθψλ/πξαθηηθψλ ςεθηαθνχ πνιηηηζκνχ ρσξψλ ηνπ εμσηεξηθνχ. Υξεζηκνπνηήζεθαλ ζπγθεληξσηηθέο αλαθνξέο ηεο ΔΔ, ζπγθεληξσηηθέο αλαθνξέο ζηα πιαίζηα απνηχπσζεο ησλ απνηειεζκάησλ δηάθνξσλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ, εζληθέο εηήζηεο αλαθνξέο, πνιηηηθέο νξγαληζκψλ κλήκεο θαη έξεπλα ζηνπο ηζηφηνπνπο ησλ Τπνπξγείσλ Πνιηηηζκνχ άιισλ ρσξψλ. Σν επφκελν βήκα ήηαλ λα επηιέμνπκε απφ ηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο, ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζε λνκηθφ, ηερληθφ, νηθνλνκηθφ θαη νξγαλσηηθφ επίπεδν. Έρνληαο ζρεκαηίζεη κηα εηθφλα γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα θαη ηηο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, πξνηάζεθαλ ελέξγεηεο θαη κέηξα γηα ηε κεηάβαζε ζε κηα λέα επνρή ηνπ ειιεληθνχ ςεθηαθνχ πνιηηηζκνχ κε φξνπο νηθνλνκηθφηεηαο θαη κεγηζηνπνίεζεο ησλ σθειεηψλ πνπ πεγάδνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπ ςεθηαθνχ απνζέκαηνο. 11

12 Μελέηη Γιεθνούρ - Δςπωπαϊκήρ Καηάζηαζηρ Μελέηη Έπγων Γ ΚΠΣ και Π19 (Γ ΚΠΣ) Μελέηη Βέληιζηων Ππακηικών Χωπών ηος Δξωηεπικού Σσεδιαζμόρ Πποζέγγιζηρ Σηόσος Θέζιμο Σηόσος Σχήμα 1 - Μεθοδολογία 12

13 Γιεθνήρ Δςπυπαφκή Ππακηική Η πνιηηηζηηθή πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δελ έρεη σο ζθνπφ ηελ ελαξκφληζε ησλ πνιηηηζκηθψλ ηαπηνηήησλ ησλ θξαηψλ κειψλ. Αληηζέησο, επηδηψθεη ηε δηαηήξεζε ηεο ραξαθηεξηζηηθήο πνηθηινκνξθίαο πνπ ππάξρεη. ην άξζξν 167 (πξψελ άξζξν 151 ΔΚ) ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ΔΔ ξεηά αλαθέξεηαη φηη: «ε Έλσζε ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ πνιηηηζκώλ ησλ θξαηώλ κειώλ θαη ζέβεηαη ηελ εζληθή θαη πεξηθεξεηαθή πνιπκνξθία ηνπο, ελώ ηαπηόρξνλα πξνβάιιεη ηελ θνηλή πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά. H δξάζε ηεο απνζθνπεί ζηελ ελζάξξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ θξαηώλ κειώλ θαη, αλ απηό είλαη αλαγθαίν, ππνζηεξίδεη θαη ζπκπιεξώλεη ηε δξάζε ηνπο ζηνπο εμήο ηνκείο: βειηίσζε ηεο γλώζεο θαη ηεο δηάδνζεο ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ηεο ηζηνξίαο ησλ επξσπατθώλ ιαώλ, δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο επξσπατθήο ζεκαζίαο, κε εκπνξηθέο πνιηηηζηηθέο αληαιιαγέο, θαιιηηερληθή θαη ινγνηερληθή δεκηνπξγία, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νπηηθναθνπζηηθνύ ηνκέα.» ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο e-europe πνπ είρε σο ζηφρν κηα Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο γηα φινπο, ηνλ Απξίιην 2001, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή κεηά απφ ζπλάληεζε εηδηθψλ αληηπξνζψπσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζην Lund, ζπλέηαμε ηηο «Αξρέο θαη ην ρέδην Γξάζεο ηνπ Lund» (Lund Principles & Lund Action Plan) πνπ εθηφο ηεο ςεθηνπνίεζεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ηε δηάζσζε θαη ηελ πξνψζεζή ηεο κέζσ ζπληνληζκνχ θαη αληαιιαγήο βέιηηζησλ πξαθηηθψλ κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ θξαηψλ κειψλ, αθνξνχζε θαη ην γεληθφηεξν ζρεδηαζκφ κηαο ςεθηαθήο πνιηηηθήο. Αθνινχζεζε ε δεκηνπξγία ηεο Οκάδαο ησλ Δζληθψλ Αληηπξνζψπσλ (National Representatives Group NRG) κε ζθνπφ λα ζπληνλίζεη ηηο ελέξγεηεο ςεθηνπνίεζεο πνιηηηζκηθνχ θαη επηζηεκνληθνχ πεξηερνκέλνπ ζε εζληθφ επίπεδν. Παξάιιεια, μεθίλεζε ην πξφγξακκα Minerva κε ππνζηεξηθηηθφ ξφιν φζνλ αθνξά ην NRG θαη άξρηζαλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη κειέηεο γηα ηα βαζηθά βήκαηα πνπ πξέπεη λα πινπνηεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηαζηεί κηα Δπξσπατθή πνιηηηθή ςεθηνπνίεζεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Η ζπλέρεηα πεξηιάκβαλε ελέξγεηεο ζρεηηθά κε ην ζπληνληζκφ ησλ δξάζεσλ ςεθηνπνίεζεο ζηνλ Δπξσπατθφ ρψξν. Δθδφζεθαλ θνηλέο νδεγίεο θαη θαιέο πξαθηηθέο ζε ηνκείο πνπ 13

14 αθνξνχλ ηελ ςεθηνπνίεζε, ηεθκεξίσζε θαη δηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ θαη ηε δηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε Δπξσπατθφ επίπεδν. Σνλ Οθηψβξην 2003 ε γεληθή ζπλέιεπζε ηεο UNESCO πηνζέηεζε ηελ Υάξηα Γηαηήξεζεο ηεο Φεθηαθήο Κιεξνλνκηάο, ε νπνία θάλεη αλαθνξά ζηελ πξνηεξαηφηεηα αλάπηπμεο ηνπ λνκηθνχ θαη ζεζκηθνχ εθείλνπ πιαηζίνπ γηα ηελ πξνζηαζία θαη ςεθηνπνηεκέλε δηαηήξεζε ηεο πλεπκαηηθήο θιεξνλνκηάο. Σν 2005, κε ηε Γηεζλή χκβαζε ηεο UNESCO γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Πνιπκνξθίαο ησλ Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ θαη Καιιηηερληθψλ Δθθξάζεσλ, ππνγξακκίζηεθε ε ζεκαζία δηαηήξεζεο θαη πξνψζεζεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Απφ ην 2005 θαη έπεηηα ε δηαηήξεζε θαη πξνβνιή ηεο επξσπατθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο,κε θνηλφ παξνλνκαζηή ηελ ςεθηαθή ζχγθιηζε, απνηέιεζε βαζηθή αλαθνξά θαη ζηφρν, φπσο δηαθαίλεηαη θαη απφ ηα πνιιά πξνγξάκκαηα πνπ έηξεμαλ φιν απηφ ην δηάζηεκα. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: MICHAEL Πνιπγισζζηθή δηαδηθηπαθή πχιε πνπ πεξηέρεη αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα πνιιέο ζπιινγέο αληηθεηκέλσλ ηέρλεο, βαζηδφκελε ζε εζληθνχο θαηαιφγνπο ςεθηαθψλ πφξσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηηο ίδηεο ηηο ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο Digital Cultural Heritage Net Δξεπλεηηθφ δίθηπν κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε θαη ην ζπληνληζκφ ησλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ θξαηψλ κειψλ (ΚΜ) ζην ηνκέα ηεο ςεθηαθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο econtentplus Τπνζηήξημε αλάπηπμεο πνιπγισζζηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη θαηλνηφκσλ online ππεξεζηψλ European Library Κεληξηθφ ζεκείν πξφζβαζεο ζην πεξηερφκελν ησλ εζληθψλ βηβιηνζεθψλ ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ Digital Libraries Πξφθεηηαη γηα πξσηνβνπιία αλάπηπμεο ςεθηαθψλ βηβιηνζεθψλ, θαζψο θαη ςεθηαθψλ αξρείσλ θαη κνπζείσλ, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο θνηλνηηθέο νδεγίεο. Δληφο απηήο ηεο πξσηνβνπιίαο, έρεη δεκηνπξγεζεί ε Europeana, ε πην πεξηεθηηθή επξσπατθή ςεθηαθή βηβιηνζήθε πνπ δίλεη πξφζβαζε ζηελ πινχζηα πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο Δπξψπεο. 14

15 ΑTHENA Γίθηπν γηα ηε ιεηηνπξγηθή δηαζχλδεζε - ςεθηαθή νινθιήξσζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ δηαθφξσλ ηνκέσλ, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ ελζσκάησζή ηνπ ζηελ Europeana Linked Heritage πληνληζκφο standards θαη ρξεζηκνπνηνχκελσλ ηερλνινγηψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ςεθηαθνχ πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο Europeana EUROPEANA Μέζσ ηεο δηαζέζηκεο ζε φιεο ηηο γιψζζεο ηεο ΔΔ δηθηπαθήο πχιεο, πξνζθέξεηαη αλαδήηεζε θαη πινήγεζε ζηηο ήδε ςεθηνπνηεκέλεο ζπιινγέο ησλ ζπκκεηερφλησλ επξσπατθψλ βηβιηνζεθψλ, αξρείσλ θαη κνπζείσλ. Γε θηινμελείηαη πεξηερφκελν, απιά ππάξρεη ζχλδεζε κε ηνπο ηζηφηνπνπο ησλ αληίζηνηρσλ πνιηηηζηηθψλ ηδξπκάησλ ζηνπο νπνίνπο αλήθεη ην εθάζηνηε πεξηερφκελν «Culture» Σν βαζηθφ πξφγξακκα ζε ηζρχ απηή ηε ζηηγκή γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε πνιηηηζηηθψλ έξγσλ θαη πξσηνβνπιηψλ Η UNESCO ην 2009, ζε ζπλεξγαζία κε ηε βηβιηνζήθε ηνπ Κνγθξέζνπ ησλ ΗΠΑ θαη 31 άιιεο βηβιηνζήθεο θαη ηλζηηηνχηα (δελ πεξηιακβάλεηαη θάπνηα ειιεληθή) δεκηνχξγεζε ηελ World Digital Library (πνιπγισζζηθφο δηαδηθηπαθφο θφκβνο), έρνληαο ζπγθεληξψζεη θαη ςεθηνπνηήζεη ρεηξφγξαθα, ράξηεο, ζπάληα βηβιία, νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ, θσηνγξαθίεο, θαη δηάθνξα άιια πνιηηηζηηθά ηεθκήξηα απφ φιν ηνλ θφζκν. ηφρνο λα πξνσζεζεί ε δηαπνιηηηζκηθή νινθιήξσζε, ακβιχλνληαο ην ςεθηαθφ πνιηηηζηηθφ ράζκα ησλ ρσξψλ απφ ηε κηα θαη πξνζθέξνληαο πεξηερφκελν ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη εξεπλεηηθή θνηλφηεηα παξάιιεια κε ην επξχηεξν θνηλφ. ηα πιαίζηα ηνπ Φεθηαθνχ Θεκαηνινγίνπ, ζηηο 14 Ιαλνπαξίνπ 2011, παξαδφζεθε ε έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο νθψλ ζρεηηθά κε ηελ ςεθηνπνίεζε ηεο επξσπατθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. 2 Η έθζεζε πξνηξέπεη έληαζε ησλ ελεξγεηψλ - πξνζπαζεηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ αλαθνξηθά κε ηελ αλάξηεζε ζην δηαδίθηπν ησλ ζπιινγψλ πνπ δηαηεξνχλ (βηβιηνζήθεο, 2 The new Renaissance, REPORT OF THE COMITÉ DES SAGES, REFLECTION GROUP ON BRINGING EUROPE S CULTURAL HERITAGE ONLINE, Brussels, 10 January

16 αξρεία, κνπζεία θιπ.). Δπηπιένλ, ζηελ ίδηα έθζεζε ππνγξακκίδνληαη ηα νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ ηελ πξφζβαζε ζηνλ πνιηηηζηηθφ πινχην ηεο Δπξψπεο ελψ επηζεκαίλνληαη ηα δπλεηηθά νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηελ ςεθηνπνίεζε. Δλζαξξχλνληαη νη ζπκπξάμεηο δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα (ΓΙΣ) γηα ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ ζε ηνκείο φπσο ν ηνπξηζκφο, ε έξεπλα θαη ε εθπαίδεπζε. Η έθζεζε δίλεη έκθαζε θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο ςεθηαθήο βηβιηνζήθεο Europeana (ζηφρνο ηνπ ςεθηαθνχ ζεκαηνινγίνπ) πξνηείλνληαο ιχζεηο φζνλ αθνξά ηελ αλάξηεζε ζην δηαδίθηπν θαη ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα. Οη ζπζηάζεηο πνπ πξνέθπςαλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο επξχηεξεο ζηξαηεγηθήο ηεο Δπηηξνπήο, φζνλ αθνξά ην ςεθηαθφ ζεκαηνιφγην, κε ζηφρν ηα πνιηηηζηηθά ηδξπκάηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηε νκαιή κεηάβαζε πξνο ηελ ςεθηαθή επνρή. ην ίδην κήθνο θχκαηνο θπκαίλνληαη θαη ηα πκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ηνπ πνιηηηζκνχ ζηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» πνπ αλαθνηλψζεθαλ ζηηο 15 Ινπλίνπ ρεηηθά κε ην λνκηθφ πιαίζην γηα ην ζέκα ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ πνπ είλαη πνιχ κεγάιεο ζεκαζίαο γηα ηνλ ςεθηαθφ πνιηηηζκφ, θαηαβάιιεηαη γεληθφηεξα ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ αιιά θαη ζηελ ίδηα ηελ ΔΔ, ξπζκηζηηθή πξνζπάζεηα κηαο θαη ην θφζηνο εθθαζάξηζεο ησλ δηθαησκάησλ ζπλήζσο είλαη κεγάιν, ρξνλνβφξν θαη δεκηνπξγνχληαη επηπιένλ αζάθεηεο. Απηφ δξα αλαζηαιηηθά ζηελ ςεθηνπνίεζε πιηθνχ αιιά θαη ζηελ πξνβνιή θαη δηάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Υαξαθηεξηζηηθά, πνιχ πξφζθαηα, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή εμέηαδε ην ελδερφκελν ηεο εηζαγσγήο - πξναηξεηηθήο - εληαίαο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο γηα νπηηθναθνπζηηθά πξντφληα (πρ. ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα, ηαηλίεο θα.), πξνζπαζψληαο λα μεθαζαξίζεη ην ηνπίν ζηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ζε επίπεδν εζληθψλ θαζεζηψησλ. Δπίζεο, ην ζέκα ησλ νξθαλψλ έξγσλ δελ έρεη αθφκε ιπζεί. Τπάξρεη κηα πξφζθαηε νδεγία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο. 3 Παξαηεξήζακε ινηπφλ φηη ε ΔΔ ππνζηεξίδεη ελεξγά ηνλ ςεθηαθφ πνιηηηζκφ. Τπάξρεη αμηνζεκείσηε δξάζε φια απηά ηα ρξφληα κε ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα, έξγα, νδεγίεο, εθζέζεηο, θα. ελψ ππάξρεη θαη ζπλεξγαζία θαη ζε δηεζλέο επίπεδν κε ηελ UNESCO. 3 Οδηγία του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου ςχετικά με οριςμζνεσ επιτρεπόμενεσ χρήςεισ ορφανϊν ζργων, Βρυξζλλεσ, COM(2011) 289 τελικό /0136 (COD) 16

17 Ο Φηθιακόρ Πολιηιζμόρ ηον Δλληνικό Υώπο Η Διιάδα παξαθνινπζεί θαη ζπκκεηέρεη ελεξγά ζε φιεο ηηο εμειίμεηο ηνπ ρψξνπ ηνπ ςεθηαθνχ πνιηηηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ςεθηνπνίεζε πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο, ηελ δηαηήξεζε ηνπ, ηε δηαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο ηνπ θνηλνχ ζε απηφ θαη ηελ πεξαηηέξσ πξνβνιή - δηάζεζή ηνπ. πκκεηείρε ζε φια ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο, θαζψο θαη ζηα ήδε ελ εμειίμεη, απνθηψληαο πνιχηηκε εκπεηξία. Απφ ην 2000 κέρξη ζήκεξα έρνπλ πινπνηεζεί πεξηζζφηεξα απφ 200 έξγα ειιεληθήο ςεθηαθήο πνιηηηζηηθήο δεκηνπξγίαο, ελψ νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ νινθιήξσζε θαη ηελ εμέιημε ηνπ ειιεληθνχ ςεθηαθνχ πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο ζπλερίδνληαη. Δλ κέξεη ελδεηθηηθφ ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ππάξρεη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ζηνλ ηνκέα ηνπ ςεθηαθνχ πνιηηηζκνχ είλαη θαη ην γεγνλφο φηη ην Ννέκβξην ηνπ 2008, ζηα πιαίζηα ηεο παξνπζίαζεο εθ κέξνπο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηεο πξσηνβνπιίαο Digital Libraries θαη ηεο Europeana, εθδφζεθε κηα αλαθνίλσζε ε νπνία εθηφο ησλ άιισλ αλέθεξε φηη ε Διιάδα είλαη παξάδεηγκα θξάηνπο-κέινπο πνπ πξνσζεί έκπξαθηα θαη ρξεκαηνδνηεί ηελ ςεθηνπνίεζεο θαη αλάδεημε ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηεο απνζέκαηνο, ζην πιαίζην ηεο αθνινπζνχκελεο Φεθηαθήο ηξαηεγηθήο. Δδψ πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε ην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ έρεη δηαδξακαηίζεη ζε απηά ε χπαξμε κεγάινπ θεθαιαίνπ πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο. χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία έξεπλα ηνπ WEF, ε Διιάδα είλαη δσδέθαηε ζηνλ θφζκν ζε αξηζκφ κλεκείσλ πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. 4 Ανάλςζη Έπγυν Φηθιακού Πολιηιζμού Σν ζχλνιν ηεο ςεθηαθήο δξάζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ έρεη σο άκεζν ζηφρν ζε πξψηε θάζε ηε δηάζσζε θαη δηαηήξεζε ηνπ εζληθνχ πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο κέζσ ηεο ςεθηνπνίεζήο ηνπ. ε δεχηεξε θάζε αθνινπζεί ε πξνβνιή ηνπ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ηνπ θνηλνχ ζηελ δηαζέζηκε πνιηηηζηηθή πιεξνθνξία. Με κηα πεξηζζφηεξν ζθαηξηθή πξνζέγγηζε, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ν καθξνπξφζεζκνο ζηφρνο είλαη ε πινπνίεζε ελφο εζληθνχ ηζηνχ πνιηηηζκηθήο γλψζεο, πνπ ζα ζπλδέεη θαη πεξηιακβάλεη 4 The Travel & Tourism Competitiveness Report World Economic Forum 17

18 ην ζχλνιν ηνπ πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο ηεο ρψξαο. Παξάιιεια, ζα πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο πιεξνθφξεζεο, εθπαίδεπζεο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο ηεο ρψξαο. Ο ράξηεο ησλ έξγσλ ςεθηαθνχ πνιηηηζκνχ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα ηειεπηαία 11 ρξφληα ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, πεξηιακβάλεη ηφζν ηα έξγα πνπ πινπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γ Κ.Π. ( ), φζν θαη ηα έξγα πνπ κέρξη ζηηγκήο έρνπλ ιάβεη ρξεκαηνδφηεζε ζηα πιαίζηα ηνπ Δ..Π.Α θαη βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία πινπνίεζεο. Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά, κειεηήζεθαλ θάθεινη έξγσλ ηνπ αξρείνπ ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Φεθηαθήο χγθιηζεο πνπ αζθεί θαζήθνληα δηαρείξηζεο ηνπ νκψλπκνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη θαηά ην παξειζφλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο "Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο" (Δ.Π «ΚηΠ»), ελψ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ζπλεληεχμεηο κε πξνζσπηθφ ηεο ππεξεζίαο πνπ ήηαλ αξκφδην γηα ηε δηαρείξηζε θάπνησλ απφ απηά ηα έξγα. Γ ΚΠ Ξεθηλψληαο ρξνλνινγηθά απφ ηα έξγα ςεθηαθνχ πνιηηηζκνχ πνπ νινθιεξψζεθαλ θαηά ην Γ Κ.Π. (ην ζπλνιηθφ ηνπο θφζηνο άγγημε ηα 120εθ. ), ιακβάλνληαο ππφςε ην κεγάιν αξηζκφ ηνπο, επηιέρζεθαλ πξνο εμέηαζε εθείλα κε πξνυπνινγηζκφ κεγαιχηεξν ησλ (20 ζπλνιηθά) θαη επηπιένλ σο έξγα εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο - φζα είραλ σο θνξέα πινπνίεζεο ηνλ Ο.Π.Δ.Π θαη ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ (15 ζε αξηζκφ). ην πξφγξακκα ζπλνιηθά ζπκκεηείραλ θνξείο φπσο Μνπζεία θαη Αξραηνινγηθνί ρψξνη, Πνιηηηζηηθνί νξγαληζκνί, Δθπαηδεπηηθνί θνξείο θαη Δξεπλεηηθά Ιδξχκαηα, Βηβιηνζήθεο, Μεηξνπφιεηο, Μνλέο, Γεκφζηνη θαη Ιδησηηθνί κε θεξδνζθνπηθνί θνξείο θ.ά. Υξεκαηνδνηήζεθαλ απφ πφξνπο εζληθνχο θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) αζξνηζηηθά πεξηζζφηεξα απφ 300 έξγα. Οη ςεθηαθέο ζπιινγέο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ πεξηιακβάλνπλ εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ηεθκήξηα, ηα νπνία θαιχπηνπλ φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο θαη ηεο ηζηνξηθήο θιεξνλνκηάο (ζέαηξν, κνπζηθή, ρνξφο, θηλεκαηνγξάθνο, εηθαζηηθά, αξρηηεθηνληθή, θσηνγξαθία, αξραηνινγία, ιανγξαθία, αλζξσπνινγία, ινγνηερλία, θνηλσληθή, πνιηηηθή θαη θπζηθή ηζηνξία, γεσινγία θ.ά.). Δμεηάδνληαο κε πεξηζζφηεξε ιεπηνκέξεηα ηα έξγα, απηά ησλ κεκνλσκέλσλ πνιηηηζηηθψλ νξγαληζκψλ (13 ζπλνιηθά), ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία πεξηιακβάλνπλ αξρηθά ηελ 18

19 πξνκήζεηα ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ ςεθηνπνίεζε θάπνηνπ κέξνπο ηνπ πιηθνχ, ηε κεηέπεηηα ςεθηνπνίεζε, ηεθκεξίσζε θαη επηπιένλ ελέξγεηεο φπσο ε ζπγγξαθή - επηζηεκνληθή επηκέιεηα θεηκέλσλ θαη νη ζρεηηθέο κεηαθξάζεηο. Όινη πινπνίεζαλ έλα portal πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ην ζρεηηθφ CMS (θάπνηνη πξνρψξεζαλ ζε αλαβάζκηζε ηνπ ήδε ππάξρνληνο δηθηπαθνχ ηφπνπ) θαη ηελ παξαγσγή θάπνηαο ςεθηαθήο έθδνζεο (CD-DVD) κε νπηηθναθνπζηηθφ ή επηζηεκνληθφ πεξηερφκελν βάζεη ηνπ ςεθηαθνχ απνζέκαηνο. Σέινο, ζρεδφλ φινη νη πνιηηηζηηθνί νξγαληζκνί πινπνίεζαλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ελψ θάπνηνη πινπνίεζαλ θαη ειεθηξνληθή βηβιηνζήθε γηα δηάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ζηα πιαίζηα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηερφκελνπ, θάπνηνη νξγαληζκνί πξνρψξεζαλ ζε πδαηνζήκαλζε ηνπ ςεθηαθνχ απνζέκαηνο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ππήξμαλ έξγα πνπ είραλ πεξηζζφηεξν νξηδφληην ραξαθηήξα φπσο ε «Αλαβάζκηζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ πιεξνθνξηαθνχ θφκβνπ ΟΓΤΔΑ» ζε πχιε ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ ζην δηαδίθηπν», νη «Τπνδνκέο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ γηα ηελ πξνψζεζε πνιηηηζηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ απφ ειιεληθνχο πνιηηηζηηθνχο θνξείο ζην δηαδίθηπν» θαη ηα «πζηήκαηα πιεξνθφξεζεο επηζθεπηψλ» πνπ απεπζχλνληαη ζε έλα εχξνο πνιηηηζηηθψλ νξγαληζκψλ (έξγα ππνδνκήο). Σα παξαπάλσ είραλ σο θνξέα πινπνίεζεο ηνλ Ο.Π.Δ.Π ν νπνίνο πινπνίεζε επηπιένλ θαη ηελ παξαγσγή ςεθηαθήο έθδνζεο γηα κηα ζεηξά απφ κηθξφηεξνπο πνιηηηζηηθνχο νξγαληζκνχο, δεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ εηδηθεπκέλνπ ζηηο λέεο ηερλνινγίεο ησλ ελ ιφγσ νξγαληζκψλ (Πξφζθιεζε 47). Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ζε φιεο απηέο ηηο ςεθηαθέο εθδφζεηο ππήξμε κέξηκλα γηα ΑΜΔΑ, κέξηκλα πνπ ιήθζεθε ππφςε γηα ηα κηζά πεξίπνπ απφ ηα ζπλνιηθά έξγα ππφ εμέηαζε. Όπσο παξαηεξνχκε ζην θάησζη δηάγξακκα, ην 100% ησλ έξγσλ πεξηείρε ελέξγεηεο φπσο ε ςεθηνπνίεζε θαη ε ηεθκεξίσζε ελψ ζρεδφλ ζε φια ηα έξγα πξαγκαηνπνηήζεθε κεηάθξαζε θεηκέλσλ ηνπ παξαγφκελνπ πεξηερνκέλνπ. Λήςε κε ςεθηαθά κέζα ηνπ αξρηθνχ πιηθνχ πινπνηήζεθε ζηα κηζά πεξίπνπ έξγα (17), ελψ ελέξγεηεο φπσο ε πδαηνζήκαλζε ζπκπεξηιήθζεζαλ ζε 2 κφλν έξγα. 19

20 Διάγραμμα 1 - Ποςοςτό ενεργειών, επί των διεργαςιών διαχείριςησ υλικοφ Αλαθνξηθά κε ηηο ππφινηπεο ελέξγεηεο, ξεηά αλαθέξνληαη δξάζεηο δεκνζηφηεηαο ζε 10 κφλν έξγα, ελψ ζπλνιηθά πξαγκαηνπνηήζεθαλ 41 κειέηεο ζηα πιαίζηα 8 κφιηο έξγσλ. Σν έλα ηξίην πεξίπνπ ησλ έξγσλ είρε ζπκπεξηιάβεη θαη ελέξγεηεο φπσο ε εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ ζρεηηθά κε φπνηα λέα ζπζηήκαηα απνθηήζεθαλ/πινπνηήζεθαλ, ελψ ππεξεζία φπσο ν πνηνηηθφο έιεγρνο ηνπ παξαγφκελνπ απνηειέζκαηνο (γηα παξάδεηγκα ζηα πιαίζηα θάπνηαο ςεθηαθήο έθδνζεο ή θάπνηαο ειεθηξνληθήο βηβιηνζήθεο) έιαβε ρψξα γηα 15 έξγα (42,8%). Σέινο, νη εξγαζίεο δηακφξθσζεο ρψξσλ απαζρφιεζαλ κφλν 2 έξγα. Διάγραμμα 2 - Ποςοςτό ενεργειών επί του ςυνόλου των ζργων 20

21 πλερίδνληαο κε ηνλ εμνπιηζκφ, νη servers πνπ ζπλνιηθά πξνκεζεχηεθαλ είλαη 178. Λακβάλνληαο ππφςε φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ζηα πιαίζηα ελφο έξγνπ γηα ηνλ εμνπιηζκφ κηαο κνλάδαο ςεθηνπνίεζεο-ηεθκεξίσζεο, πξνκεζεχνληαλ ηξεηο (3) servers γηα ηε βάζε δεδνκέλσλ θαη γηα ην portal ηνπ νξγαληζκνχ (Application, DB θαη Web servers) θαη ζπλππνινγίδνληαο ην γεγνλφο φηη ην έξγν ηνπ ΤΠΠΟΣ «Φεθηνπνίεζε & ςεθηαθή ηεθκεξίσζε ζπιινγψλ κλεκείσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ» αθνξνχζε κφλν ηνπ 70 εθνξείεο/κνπζεία, ηφηε ν αξηζκφο απηφο κνηάδεη δηθαηνινγεκέλνο. Δδψ σζηφζν ηίζεηαη ην εξψηεκα ηεο απνδνηηθφηεηαο ρξήζεο ηνπο θαη ην νηθνλνκηθφ φθεινο πνπ ελδερνκέλσο λα ππήξρε κε εθαξκνγέο virtualization θιπ. Δίλαη επίζεο κηα πξαγκαηηθφηεηα ην γεγνλφο φηη νη θνξείο ζην πιαίζην ηεο θαηεχζπλζεο δεκηνπξγίαο ππνδνκψλ πνπ αλαθέξζεθε πξσηχηεξα, πξνρψξεζαλ ζε πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ πνπ πνιιέο θνξέο ππεξθάιππηε ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ απιά θαη κφλν επεηδή ππήξρε ε δπλαηφηεηα ηεο ζρεηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο, γεγνλφο πνπ σζηφζν νδήγεζε ζε εμνπιηζκφ αλαληίζηνηρν ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη πνπ ζε ηειηθή αλάιπζε παξέκεηλε αλαμηνπνίεηνο. πλερίδνληαο, ζεκεηψλνπκε φηη ππήξμε ζπλνιηθά πξνκήζεηα 33 infokiosks γηα 3 έξγα, ελψ ζε δχν έξγα πινπνηήζεθαλ δξάζεηο εηθνληθήο πξνβνιήο πεξηερνκέλνπ. Πεξλψληαο ζηε δηάζεζε πιηθνχ, δεκηνπξγήζεθαλ 5 ειεθηξνληθέο βηβιηνζήθεο, ελψ 26 απφ ηνπο 35 νξγαληζκνχο πξνρψξεζαλ ζε παξαγσγή ςεθηαθήο έθδνζεο (CD/DVD), ην πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ήηαλ επηζηεκνληθφ (64%). ην 25% ησλ έξγσλ, νη νξγαληζκνί έδσζαλ πξνζνρή θαη ζε εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο (θπξίσο κέζσ ηνπ νηθείνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ). Αλαθνξηθά κε ηελ πξνκήζεηα/αλάπηπμε εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ, φινη νη νξγαληζκνί δαπάλεζαλ έλα ρξεκαηηθφ πνζφ, είηε απηφ είρε λα θάλεη κε ηε πξνκήζεηα/δεκηνπξγία γηα παξάδεηγκα θάπνηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ (CMS), είηε κέρξη ηελ πην απιή πεξίπησζε ηεο πξνκήζεηαο ινγηζκηθνχ γηα ηε δεκηνπξγία κηαο ςεθηαθήο έθδνζεο πνπ απαζρφιεζε πνιινχο νξγαληζκνχο. Μηα αθφκε παξαηήξεζε πνπ κπνξεί λα γίλεη είλαη φηη παξαηεξείηαη έιιεηκκα ζρεηηθά κε social media εθαξκνγέο. ην ζεκείν απηφ λα αλαθέξνπκε φηη ζην έξγν «Τπνδνκέο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ γηα ηελ πξνψζεζε πνιηηηζηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ απφ ειιεληθνχο πνιηηηζηηθνχο θνξείο ζην δηαδίθηπν» ηνπ ΟΠΔΠ, αλαπηχρζεθε θεληξηθή ππνδνκή (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη e-ticket εθαξκνγήο) πνπ είλαη δηαζέζηκε ζε ειιεληθνχο, κε θεξδνζθνπηθνχο θνξείο, πνπ αλαπηχζζνπλ πνιηηηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ή παξάγνπλ πνιηηηζηηθά πξντφληα. ηα ππφινηπα έξγα φκσο, δελ αλαθέξεηαη θάπνηα αλάινγε πινπνίεζε. Άμην αλαθνξάο βάζεη θαη ηνπ 21

22 ηδηαίηεξνπ ηνπ ραξαθηήξα, είλαη θαη ην φηη ζε δχν έξγα πινπνηήζεθε ζχζηεκα δηαρείξηζεο πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. Σν έλα απφ απηά βέβαηα αθνξνχζε ηνλ Οξγαληζκφ Πλεπκαηηθήο Ιδηνθηεζίαο θαη ην άιιν ην έξγν ησλ Τπνδνκψλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ πνπ αλαθέξζεθε λσξίηεξα. Η παξαπάλσ αλάιπζε έγηλε κε βάζε ηα ηερληθά δειηία ησλ θαθέισλ ησλ έξγσλ θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ. Πξέπεη εδψ λα ζεκεηψζνπκε, φηη δελ ήηαλ εθηθηή ε ζπγθεληξσηηθή δηαζεζηκφηεηα ησλ εληχπσλ αλάιπζεο θφζηνπο ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη επηπιένλ απνπζίαδε έλαο εληαίνο ηξφπνο ζχληαμήο. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα, ηα ζπκπεξάζκαηα λα πξνέθπςαλ απφ ηελ θαηαγξαθή ηνπ αξηζκνχ ησλ δξάζεσλ/ελεξγεηψλ/θαηεγνξηψλ πνπ πεξηέρνληαλ ζε θάζε έξγν. Χζηφζν, ήηαλ εθηθηή ε εμαγσγή ελφο report απφ ην νινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ ππνπξγείνπ νηθνλνκηθψλ (Ο.Π.) ζπγθεληξσηηθά γηα φιν ην Γ ΚΠ. Απφ απηφ επηιέρζεθαλ ηα έξγα ζηα νπνία αλαθεξζήθακε θαη πξνέθπςε ε θάησζη αλαθνξά. Δκθαλίδεηαη φηη ην 31% πεξίπνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αλαιψζεθε ζε ελέξγεηεο ςεθηνπνίεζεο θαη ηεθκεξίσζεο, ελψ έλα 36% ρξεψζεθε ζηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ/ινγηζκηθνχ θαη ζηελ εγθαηάζηαζή ηνπο. Έλα 2,8% νθείιεηαη ζηελ αλάπηπμε/ππνζηήξημε εθαξκνγψλ ελψ ηέινο πνζνζηά ιίγν πάλσ απφ ην 1% ζηα έμνδα ζρεηίδνληαλ κε ηε δηακφξθσζε ρψξσλ, ηηο κεηαθξάζεηο, ηηο κειέηεο, ηε ζπγγξαθή θεηκέλσλ θαη ηηο δξάζεηο δεκνζηφηεηαο μερσξηζηά. Η γεληθή εληχπσζε κεηά ηε κειέηε ησλ θαθέισλ πξάμεσλ ησλ έξγσλ απηψλ ηνπ Γ Κ.Π., είλαη φηη ηέζεθαλ αξρηθψο νη βάζεηο γηα ηελ ςεθηνπνίεζε θαη δηάζσζε ηνπ ηζηνξηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο ησλ πνιηηηζηηθψλ ηδξπκάησλ. Γεκηνπξγήζεθε ινηπφλ έλα αλαγλσξίζηκν ςεθηαθφ πνιηηηζηηθφ απφζεκα καδί κε ηελ ζρεηηθή ηερλνινγηθή ππνδνκή (πρ. θέληξα ςεθηνπνίεζεο ηεθκεξίσζεο). θνπφο ήηαλ ε ςεθηνπνίεζε σο δηαδηθαζία λα εληαρζεί ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή ησλ πνιηηηζηηθψλ νξγαληζκψλ θαη λα κελ απνηειεί απιά αληηθείκελν κεκνλσκέλσλ - επθαηξηαθψλ, δξάζεσλ. Δίλαη εδψ ζεκαληηθφ λα ζεκεηψζνπκε φηη ε θαηεχζπλζε ηεο δεκηνπξγίαο ππνδνκψλ ήηαλ κηα θαηεχζπλζε πνπ έδηλε ην ίδην ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα. Γεκηνπξγήζεθαλ ηζηφηνπνη (πάλσ απφ 200 ζην ζχλνιν ησλ έξγσλ ςεθηαθνχ πνιηηηζκνχ ζην Γ ΚΠ) αιιά ήηαλ δηάζπαξηνη θαη ππήξρε εκθαλήο πζηέξεζε φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν πξνβνιήο, δηάζεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ. Απνπζία ινηπφλ κηαο ελνπνηεκέλεο πξφζβαζεο ζην ςεθηνπνηεκέλν πνιηηηζηηθφ, δεηιέο πξνζπάζεηεο πξνβνιήο θαη δηάζεζεο ηνπ, έιιεηςε social media εθαξκνγψλ, ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη κέξηκλαο γηα ηα ΑΜΔΑ. 22

23 Δνέπγειερ Κόζηορ ( ) % επί ηος ζςνόλος ΛΟΙΠΔ ΙΓΙΧΣΙΚΔ ΔΠΔΝΓΤΔΙ ,15 18,970% ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ, ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ, ΦΗΦΙΟΠΟΙΗΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟΤ ,78 18,616% ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Ή/ΚΑΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ,32 14,040% ΑΝΑΠΣΤΞΗ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ,80 12,578% ΤΛΛΟΓΗ, ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔΙ, ΛΗΦΔΙ ΜΔ ΦΗΦΙΑΚΑ ΜΔΑ, ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΤΛΙΚΟΤ ,96 12,298% ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Ή/ΚΑΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ,20 5,864% ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ,57 4,538% ΤΠΗΡΔΙΔ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ,11 2,779% ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΥΧΡΧΝ ,52 1,308% ΜΔΣΑΦΡΑΔΙ ,66 1,240% ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ ΚΔΙΜΔΝΧΝ ,77 1,174% ΜΔΛΔΣΔ ,16 1,135% ΤΝΣΗΡΗΗ - ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ,92 1,115% ΠΡΟΒΟΛΗ - ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ,84 1,077% ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ,55 0,793% ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ, ΔΙΚΑΣΙΚΗ ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ ,91 0,775% ΜΔΛΔΣΔ - ΔΜΠΔΙΡΟΓΝΧΜΟΤΝΔ ,00 0,500% ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΔΡΓΟΤ ΓΙΚΣΤΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ,28 0,437% ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ SLA ,00 0,365% ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΓΟΜΗΜΔΝΗ ΚΑΛΧΓΙΧΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΧΝ ΓΙΑΤΝΓΔΔΧΝ ,66 0,136% ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΔ - MASTERING ,61 0,133% ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΗ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΧΝ ,20 0,065% ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΤΝΑΜΙΚΑ ΑΝΑΝΔΟΤΜΔΝΟΤ ΓΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ - PORTAL (ΓΙΑΘΔΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟΤ, ΑΦΑΛΔΙΑ, ΗΛΔΚΣΡΟΝ ,00 0,058% ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 799,92 0,002% πλνιηθά ,89 100,00% Πίνακασ 1 - Καθαρό κόςτοσ και ποςοςτό επί του ςυνόλου κόςτουσ για κατηγορίεσ δαπανών 23

24 Γ ΚΠ Κχξηνο ζηφρνο ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο ζηνλ ηνκέα ηνπ ςεθηαθνχ πνιηηηζκνχ ήηαλ πιένλ λα εθκεηαιιεπηεί ην δξφκν πνπ άλνημε ην πξνεγνχκελν πξφγξακκα γηα ηελ πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ ζην ςεθηνπνηεκέλν πνιηηηζηηθφ απφζεκα θαη ηε κεηέπεηηα δηάζεζε ηνπ ζην θνηλφ. Πεξλψληαο ζηελ αλάιπζε ησλ έξγσλ ςεθηαθνχ πνιηηηζκνχ ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΠΑ, κέρξη ζηηγκήο ε Πξφζθιεζε 19, πνπ είλαη απηή ζηελ νπνία εληάζζνληαη ηα έξγα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο, έρεη εληάμεη 19 έξγα. Μειεηψληαο ηνπο θαθέινπο πξάμεσλ απηψλ ησλ έξγσλ ην ζπκπέξαζκα είλαη φηη ππάξρεη κηα ζηξνθή ζηελ πξνβνιή ηνπ ςεθηνπνηεκέλνπ πιηθνχ (παιαηφηεξνπ θαη λένπ) κε δξάζεηο εηθνληθνχ κνπζείνπ, θαη ελ γέλεη πνιπθαλαιηθή/πνιπηξνπηθή δηάζεζε πεξηερνκέλνπ καδί κε social media εθαξκνγέο. Παξαηεξνχκε δειαδή φηη θαηά θάπνην ηξφπν ηα έξγα απηά έξρνληαη ζαλ θπζηθή ζπλέρεηα ησλ έξγσλ ηνπ Γ Κ.Π. κε ζθνπφ λα δψζνπλ έκθαζε θαη λα θαιχςνπλ ηα θελά ησλ πινπνηεκέλσλ δξάζεσλ ησλ έξγσλ πνπ αλαθέξζεθαλ λσξίηεξα, ππφ ην πξίζκα απηή ηε θνξά ηεο δεκηνπξγίαο ππεξεζηψλ πνπ είλαη θαη ε θαηεχζπλζε ηνπ Δ.Π Φ.. Δλ αληηζέζεη κε ηνπο θαθέινπο πξνο κειέηε ηνπ Γ Κ.Π., ζηελ πεξίπησζε ηεο Π19, ππήξραλ ειεθηξνληθά δηαζέζηκα ηα έληππα αλάιπζεο θφζηνπο ησλ έξγσλ θαη έηζη έγηλε δπλαηή κηα αλάιπζε κε πεξηζζφηεξε ιεπηνκέξεηα φζνλ αθνξά ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία Διάγραμμα 3 - Ποςοςτό επί του ςυνολικοφ Π/Υ 24

25 ην παξαπάλσ ζρήκα βιέπνπκε ην πνζνζηφ επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ δαπαλήζεθε γηα θάζε θαηεγνξία δξάζεσλ. Παξαηεξνχκε φηη φπσο θαη ζηα έξγα ςεθηαθνχ πνιηηηζκνχ ηνπ Γ Κ.Π., γηα ελέξγεηεο ςεθηνπνίεζεο-ηεθκεξίσζεο, ζπγγξαθήο θεηκέλσλ, κεηαθξάζεσλ, ιήςεσλ κε ςεθηαθά κέζα θιπ. δαπαλήζεθε πεξίπνπ ην 1/3 ηνπ Π/Τ. Διάγραμμα 4 - Ποςοςτό κόςτουσ επί μζρουσ ενεργειών Διαχείριςησ Υλικοφ Πην ζπγθεθξηκέλα παξαηεξνχκε φηη ςεθηνπνίεζε-ηεθκεξίσζε θαη κεηάθξαζε ηζνδπλακνχλ κε ην 63% ηνπ θφζηνπο δηαρείξηζεο πιηθνχ ελψ νη πξψηεο 2 έιαβαλ ρψξα γηα κφιηο 9 έξγα (πξνθαλψο ηα ππφινηπα έξγα βαζίδνληαη ζε ήδε ππάξρνλ ςεθηαθφ απφζεκα - απφ ην Γ ΚΠ ή απφ άιιεο ίδηεο ελέξγεηεο ησλ πνιηηηζηηθψλ ηδξπκάησλ). Υαξαθηεξηζηηθφ εδψ είλαη θαη ην εχξνο θφζηνπο ςεθηνπνίεζεο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ νξγαληζκψλ πνπ φκσο εχινγα νθείιεηαη ζην δηαθνξεηηθφ φγθν θαη απαηηήζεηο ςεθηνπνίεζεο πνπ ππάξρνπλ ιφγσ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ εθάζηνηε πιηθνχ. Γηα παξάδεηγκα ζην έξγν ηνπ αξραηνινγηθνχ θηεκαηνινγίνπ ην θφζηνο ηεο ςεθηνπνίεζεο άγγημε ηα επξψ, ελψ ζην έξγν ηεο αλάδεημεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπ νίλνπ θαη ηεο ακπέινπ ζηελ Διιάδα, έθηαζε ηα επξψ. 25

26 Αμηνπξφζεθην είλαη ην 9% ηεο δαπάλεο γηα δηαρείξηζε πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ γηα ηξία (3) ζπλνιηθά έξγα. Γηα ηελ ΔΡΣ, απαηηήζεθαλ επξψ, ελψ γηα ηε δξάζε e-audition ηεο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο απαηηήζεθαλ κφιηο επξψ. Πξνθαλψο εδψ ην είδνο θαη ην κέγεζνο ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ δηαθνξνπνηνχλ δξακαηηθά ην θφζηνο. Οη ιήςεηο κε ςεθηαθά κέζα θφζηηζαλ επξψ γηα ην Μνπζείν Μπελάθε θαη κφιηο γηα ην Μνπζείν ηεο Θήβαο, κε κέζν φξν ησλ έξγσλ ηα επξψ. Απφ πιεπξάο H/W, παξαηεξνχκε κείσζε πνζνζηνχ δαπάλεο ζην κηζφ ζε ζρέζε κε ην Γ Κ.Π.. Αγνξάζηεθε εμνπιηζκφο γηα δξάζεηο εηθνληθνχ κνπζείνπ φπσο δεθαέμη (16) 3D-πξνβνιείο γηα 5 έξγα, ζπλνιηθήο αμίαο επξψ, δψδεθα (12) νζφλεο αθήο γηα 3 έξγα ζπλνιηθήο αμίαο επξψ, 39 servers γηα 13 έξγα ζπλνιηθήο αμίαο επξψ, 16 infokiosks γηα 5 έξγα ζπλνιηθήο αμίαο επξψ, 98 ζπζθεπέο αζχξκαηεο μελάγεζεο, 52 απιήο αθνπζηηθήο μελάγεζεο θιπ. Υαξαθηεξηζηηθφ σζηφζν είλαη φηη ππάξρεη δηαθνξά ζηελ ηηκή κεηαμχ νκνεηδνχο εμνπιηζκνχ. Δλ κέξεη ζα κπνξνχζε απηφ λα δηθαηνινγεζεί βάζεη ησλ δηαθνξεηηθψλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, σζηφζν ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο νη δηαθνξέο είλαη πξαγκαηηθά κεγάιεο. Δλδεηθηηθά γηα ην Μνπζείν ησλ Παηξψλ θάζε infokiosk θφζηηζε επξψ, ελψ γηα ην Βπδαληηλφ θαη Υξηζηηαληθφ Μνπζείν επξψ (225% κεγαιχηεξε ηηκή). Παξνκνίσο, έλαο 3D-πξνβνιέαο θφζηηζε ζην Μνπζείν Παηξψλ επξψ (αγνξάζηεθαλ 6 ζπλνιηθά), ελψ ην Μνπζείν Αζηαηηθήο Σέρλεο πξνκεζεχηεθε έλα κε επξψ (220% κεγαιχηεξε ηηκή ε πξψηε). 26

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 1.2.2016 B8-0165/7 7 Αιτιολογική σκέψη A Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νηζιυηικέρ πεπιοσέρ, οι οποίερ νξίδνληαη σο πεξηθέξεηεο NUT επηπέδνπ 2 θαη 3, έρνπλ θνηλά θαη κόληκα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηιρ δηαθνξνπνηνύλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ 1. Γιαδικησακά πληροθοριακά σζηήμαηα. Ομάδα Δργαζίας: Μεηαπηστιακοί Φοιηηηές. ηέθανος Κονηοβάς ΑΔΜ :283. Πάζτος Βαζίλειος ΑΔΜ :288

ΔΡΓΑΙΑ 1. Γιαδικησακά πληροθοριακά σζηήμαηα. Ομάδα Δργαζίας: Μεηαπηστιακοί Φοιηηηές. ηέθανος Κονηοβάς ΑΔΜ :283. Πάζτος Βαζίλειος ΑΔΜ :288 ΔΡΓΑΙΑ 1 Γιαδικησακά πληροθοριακά σζηήμαηα Ομάδα Δργαζίας: Μεηαπηστιακοί Φοιηηηές ηέθανος Κονηοβάς ΑΔΜ :283 Πάζτος Βαζίλειος ΑΔΜ :288 1.Γιάγραμμα Ονηολογίας. Σην παξαπάλω δηάγξακκα θαίλεηαη ε δηάξζξωζε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα Η NovelGadgets Α.Ε. είλαη κηα πνιπεζληθή εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη θαηαζθεπάδεη θαηλνηνκηθέο εθαξκνγέο (gadgets) γηα ηνπο πειάηεο ηεο. Πξόζθαηα, δεκηνύξγεζε έλα λέν

Διαβάστε περισσότερα

πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ

πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ Σηέλλα Κορομπίλη, Ph.D., Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα, Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο-Α.Σ.Δ.Ι. Θεζζαινλίθεο Αθροδίηη Μάλλιαρη, Ph.D, Δξγαζηεξηαθφο πλεξγάηεο, Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετα Δίκτυα. com+plex: with+ -fold (having parts) Διδάζκων Δημήηριος Καηζαρός

Σύνθετα Δίκτυα. com+plex: with+ -fold (having parts) Διδάζκων Δημήηριος Καηζαρός Σύνθετα Δίκτυα com+plex: with+ -fold (having parts) Διδάζκων Δημήηριος Καηζαρός Διάλεξη 14η: 03/05/2017 1 Influence maximization Μεγιζηοποίηζη επιρροής 2 Κνηλσληθά δίθηπα θαη δηάδνζε επηξξνήο Σα θνηλσληθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 Τν Γξαθείν Ε.Ο.Τ. Μ. Βξεηαλίαο & Ιξιαλδίαο ζπκκεηείρε ζηε δηεζλή έθζεζε ηνπξηζκνύ WORLD TRAVEL MARKET, ε νπνία έιαβε ρώξα ζην Λνλδίλν θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα