Ενημερωτικό δελτίο κρατικών ενισχύσεων - Τεύχος 1/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενημερωτικό δελτίο κρατικών ενισχύσεων - Τεύχος 1/2014"

Transcript

1 1/2014 Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2014 Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (MoKE) Ενημερωτικό δελτίο κρατικών ενισχύσεων - Τεύχος 1/2014 Σύνταξη: Ε. Μουαμελετζή, ΔΝ, Δικηγόρος, Διευθύντρια Ερευνών ΚΔΕΟΔ, Συντονίστρια ΜοΚΕ Επιμέλεια ύλης: Αικ. Δ. Σγουρίδου, Χ. Κουρκούτη, Δικηγόροι, Στελέχη ΜοΚΕ Νέες Κατευθυντήριες Γραμμές για τις ενισχύσεις επιχειρηματικού κινδύνου για ΜΜΕ Νέες Κατευθυντήριες Γραμμές για τις ενισχύσεις σε αερολιμένες και αεροπορικές εταιρίες Διαβούλευση ως προς Σχέδιο Ανακοίνωσης για την έννοια της κρατικής ενίσχυσης Διαβούλευση ως προς Σχέδιο νέων Κατευθυντηρίων Γραμμών για τη γεωργία Διαβούλευση ως προς Σχέδιο Απαλλακτικού Κανονισμού για τη γεωργία Διαβούλευση ως προς Σχέδιο Ανακοίνωσης για την προώθηση σημαντικών σχεδίων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος Επίσημη διαδικασία έρευνας της Επιτροπής για την Cyprus Airways Έγκριση παράτασης ελληνικών καθεστώτων για τη στήριξη των Τραπεζών Έγκριση παράτασης καθεστώτος ενισχύσεων για ευρυζωνικά δίκτυα σε αγροτικές περιοχές Έγκριση μέτρου επέκτασης του δικτύου τηλεθέρμανσης στην Πτολεμαΐδα Έγκριση κυπριακών μετρων ενισχύσεων Εθνικά μέτρα κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης Επιτόκια αναφοράς, προεξόφλησης και ανάκτησης Πρόσφατη νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ Νέες Κατευθυντήριες Γραμμές για τις ενισχύσεις επιχειρηματικού κινδύνου για ΜΜΕ Κατευθυντήριες Γραμμές ΜΜΕ χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου Οι ισχύουσες Κατευθυντήριες Γραμμές για τις ενισχύσεις επενδύσεων επιχειρηματικών κεφαλαίων σε ΜΜΕ (ΕΕ 2006 C 194/02) λήγουν στις Στις η Επιτροπή εξέδωσε νέες Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προώθηση των επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, οι οποίες θα ισχύουν από έως (ΕΕ 2014 C 19/04). Οι νέες Κατευθυντήριες Γραμμές ορίζουν τις προϋποθέσεις, βάσει των οποίων τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν ενισχύσεις και να διασφαλίζουν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις ΜΜΕ, τις μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης και τις καινοτόμες επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης Με τις νέες Κατευθυντήριες Γραμμές η Επιτροπή επιδιώκει να καλύψει το σημαντικό χρηματοδοτικό κενό (funding gap) που υφίσταται για τις ΜΜΕ, λόγω τόσο της πραγματικής αδυναμίας τους να τεκμηριώσουν τη πιστοληπτική τους ικανότητα, όσο και των περιορισμένων δυνατ ο τ ή τ ω ν χρηματοδότησης που π ροσέφ ε - ραν οι προηγούμενες Κατευθυντ ή ρ ι ε ς Γραμμές. Τα βασικότερα χαρακτηριστικά, καθώς και οι τροποποιήσεις που επιφέρουν οι νέες Κατευθυντήριες Γραμμές είναι οι εξής: Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής: σε αντίθεση με τις προηγούμενες Κατευθυντήριες Γραμμές, οι ο- ποίες αφορούσαν καθεστώτα χορήγησης επιχειρηματικών κεφαλαίων αποκλειστικά σε ΜΜΕ, oι νέες Κατευθυντήριες Γραμμές περιλαμβάνουν επιπλέον, «μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης» (δηλαδή επιχειρήσεις με αριθμό υ- παλλήλων που δεν υπερβαίνει τους 499 και ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει τα 100 εκατ. ευρώ ή ο ετήσιος ισολογισμός δεν υπερβαίνει τα 86 εκατ. ευρώ) και «καινοτό- μες επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης». Επίσης, οι νέες Κατευθυντήριες Γραμμές καθιερώνουν πλέον τη δυνατότητα της χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, ακόμη και αν η αρχική επένδυση πραγματοποιείται πάνω από επτά έτη μετά την πρώτη εμπορική πώληση της επιχείρησης, σε αντίθεση με την αρχή περιορισμού της χρηματοδότησης μόνον κατά το προλειτουργικό στάδιο, το στάδιο εκκίνησης και το στάδιο επέκτασης που επέβαλαν οι παλαιές Κατευθυντήριες Γραμμές. Διεύρυνση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών μέσων: ενώ οι προηγούμενες Κατευθυντήριες Γραμμές προέβλεπαν τη χρηματοδό-

2 τηση με επενδυτικά μέσα ιδίων κεφαλαίων (σε ποσοστό τουλάχιστον 70 % του συνολικού ποσού χορήγησης επιχειρηματικών κεφαλαίων) ως την κύρια μορφή ενίσχυσης, οι νέοι κανόνες εισάγουν πρόσθετα χρηματοδοτικά μέτρα, όπως δάνεια και εγγυήσεις. Στις νέες Κατευθυντήριες Γραμμές περιλαμβάνονται επίσης, χρηματοδοτικά μέσα υπό τη μορφή φορολογικών κινήτρων υπέρ εταιρικών επενδυτών και μέτρων που υποστηρίζουν εναλλακτικές πλατφόρμες διαπραγμάτευσης (π.χ. crowd funding). Αναθεώρηση του ποσοστού ιδιωτικής συμμετοχής με κατάργηση της διάκρισης μεταξύ ενισχυόμενων και μη ενισχυόμενων περιοχών. Συγκεκριμένα, οι νέοι κανόνες προβλέπουν ότι το ποσοστό ιδιωτικής συμμετοχής θα μπορεί να κυμαίνεται από 10% έως 60 %, ανάλογα με τον χρόνο ζωής και το επιχειρηματικό ρίσκο της δικαιούχου επιχείρησης, ενώ στις προηγούμενες Κατευθυντήριες Γραμμές τα προβλεπόμενα ποσοστά ήταν 50% ή τουλάχιστον 30%, στην περίπτωση μετρων υπέρ ΜΜΕ εγκατεστημένων σε ενισχυόμενες περιοχές. Εισαγωγή εξαιρέσεων στην υποχρέωση των κρατών μελών να δημοσιεύουν τις ενισχύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, πρώτον, όταν η δικαιούχος ΜΜΕ δεν έχει πραγματοποιήσει καμία εμπορική πώληση σε οποιαδήποτε αγορά και, δεύτερον, για επενδύσεις σε δικαιούχο επιχείρηση κάτω των EUR. Προβλέπεται η συμπληρωματική εφαρμογή του Σχεδίου για τον νέο Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό κατά κατηγορία (ΓΑΚ) και των νέων Κατευθυντηρίων Γραμμών, υπό την έννοια ότι οι αρχές που καθορίζονται στις νέες Κατευθυντήριες Γραμμές για τη χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου θα εφαρμόζονται, μόνον όταν τα επίμαχα μέτρα δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των αντίστοιχων διατάξεων του νέου ΓΑΚ. Αύξηση του ανώτατου ύψους ενισχύσεων που θεωρούνται καταρχήν συμβιβάσιμες με την εσωτερική αγορά. Συνεπώς, οι νέες Κατευθυντήριες Γραμμές καθορίζουν κριτήρια συμβατότητας για ποσά άνω των 15 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση, δεδομένου ότι το Σχέδιο για τον νέο ΓΑΚ προβλέπει ότι ενισχύσεις κάτω από το όριο αυτό θα εξαιρούνται από την προηγούμενη εξέταση από την Επιτροπή, σε σύγκριση με το όριο των 2,5 εκατ. ευρώ ετησίως και ανά επιχείρηση των προηγούμενων Κατευθυντηρίων Γραμμών. Αναθεώρηση των κανόνων σώρευσης ενισχύσεων για χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου με άλλες ενισχύσεις. Ειδικότερα, οι νέες Κατευθυντήριες Γραμμές ορίζουν ότι οι ενισχύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου μπορούν να σωρευτούν με άλλα μέτρα κρατικών ενισχύσεων έως το συνολικό ανώτατο όριο χρηματοδότησης που καθορίζεται για τις συγκεκριμένες περιστάσεις κάθε περίπτωσης από κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία ή με απόφαση της Επιτροπής. Αντίθετα, οι προϊσχύουσες Κατευθυντήριες Γραμμές υπαγόρευαν, σε περίπτωση σώρευσης, ότι τα σχετικά ανώτατα όρια ενίσχυσης ή ανώτατα επιλέξιμα ποσά μειώνονταν κατά 50 %, γενικά, και κατά 20 % για επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε ενισχυόμενες περιοχές. Σύμφωνα με τις νέες Κατευθυντήριες Γραμμές, κάθε κοινοποιηθέν μέτρο θα υπόκειται σε λεπτομερή εξέταση βάσει των «κοινών αρχών αξιολόγησης», οι οποίες στην πραγματικότητα είναι η νέα, βελτιωμένη έκδοση του κριτηρίου εξισορρόπησης των προηγούμενων Κατευθυντηρίων Γραμμών. Συναφώς, τα κριτήρια συμβατότητας των μέτρων ενίσχυσης που θα εξετάζονται είναι τα εξής: α) συμβολή στην επίτευξη ενός σαφώς καθορισμένου στόχου κοινού ενδιαφέροντος, β) ανάγκη για κρατική παρέμβαση, γ) καταλληλότητα του μέτρου ενίσχυσης, δ) δημιουργία κινήτρων, ε) αναλογικότητα της ενίσχυσης (ενίσχυση στον ελάχιστο απαραίτητο βαθμό), στ) αποφυγή αδικαιολόγητων αρνητικών επιπτώσεων στον ανταγωνισμό και τις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών και ζ) διαφάνεια της ενίσχυσης. Το κείμενο των νέων Κατευθυντηρίων Γραμμών είναι διαθέσιμο στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: competition/state_aid/ modernisation/ index_en.html#risk_finance

3 Νέες Κατευθυντήριες Γραμμές της Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις σε αερολιμένες και αεροπορικές εταιρίες Κατευθυντήριες Γραμμές αερολιμένες αεροπορικές εταιρίες Η Επιτροπή δημοσίευσε στις τους νέους κανόνες που θα ισχύουν όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τους αερολιμένες και τις αεροπορικές εταιρίες. Οι νέες Κατευθυντήριες Γραμμές υιοθετούν, συγκριτικά με τις Κατευθυντήριες Γραμμές του 2005, μία άλλη προσέγγιση για την αξιολόγηση της συμβατότητας, με στόχο την κατανομή των δημόσιων πόρων σε αποδοτικούς αερολιμένες και την προστασία του ανταγωνισμού στον τομέα των αερομεταφορών. Η επίσημη υιοθέτηση και δημοσίευση των νέων Κατευθυντηρίων Γραμμών στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ θα λάβει χώρα εντός του μηνός Μαρτίου Προς το παρόν, η Επιτροπή έχει δημοσιεύει, για πληροφοριακούς μόνο σκοπούς, το κείμενο των νέων Κατευθυντηρίων Γραμμών στα Αγγλικά στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: competition/state_aid/ modernisation/ index_en.html Διαβούλευση ως προς Σχέδιο Ανακοίνωσης της Επιτροπής για την έννοια της κρατικής ενίσχυσης Ανακοίνωση Σχέδιο διαβούλευση έννοια κρατικής ενίσχυσης επιχείρηση κρατικοί πόροι πλεονέκτημα επιλεκτικότητα νόθευση ανταγωνισμού Στο πλαίσιο της προσπάθειας εκσυγχρονισμού των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, η Επιτροπή στις έθεσε σε δημόσια διαβούλευση Σχέδιο Ανακοίνωσης που συνέταξε η ίδια σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης. Σε αυτήν επεξηγούνται αναλυτικά, με βάση τη νομολογία των ευρωπαϊκών Δικαστηρίων και την πρακτική της Επιτροπής, όλα τα αντικειμενικά στοιχεία που απαρτίζουν την έννοια της κρατικής ενίσχυσης, δηλαδή η ύπαρξη μιας επιχείρησης, η χρηματοδότηση της ενίσχυσης μέσω κρατικών πόρων, η δυνατότητα καταλογισμού του μετρου ενίσχυσης στο Δημόσιο, η χορήγηση πλεονεκτήματος, η επιλεκτικότητα του μέτρου ενίσχυσης και οι δυνητικές επιπτώσεις του στον ανταγωνισμό και στις συναλλαγές εντός της Ένωσης. Σκοπός της νέας Ανακοίνωσης που θα θεσπισθεί είναι η παροχή πρακτικής καθοδήγησης στα κράτη μέλη, τα εθνικά δικαστήρια και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να καταστεί ευκολότερη, διαφανέστερη και συνεπέστερη η εφαρμογή της έννοιας αυτής σε όλα τα κράτη μέλη. Σημειώνεται ότι, δυνάμει ρητής πρόβλεψης του Σχεδίου, προβλέπεται η κατάργηση, μετά τη θέσπιση της Ανακοίνωσης, των εξής Ανακοινώσεων: της Ανακοίνωσης όσον αφορά την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της συνθήκης ΕΟΚ και του άρθρου 5 της Οδηγίας 80/723/ΕΟΚ της Επιτροπής επί των δημοσίων επιχειρήσεων στον κλάδο της μεταποίησης (ΕΕ 1993 C 307/3), της Ανακοίνωσης σχετικά με στοιχεία κρατικής ενίσχυσης στις πωλήσεις γηπέδωνοικοπέδων και κτιρίων από τις δημόσιες αρχές (ΕΕ 1997 C 209/3), καθώς και της Ανακοίνωσης σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στα μέτρα που σχετίζονται με την άμεση φορολογία των επιχειρήσεων (ΕΕ 1998 C 384/3). Επιπλέον, η εν λόγω Ανακοίνωση θα αντικαταστήσει οποιοδήποτε αντίθετο κείμενο σχετικά με την έννοια της κρατικής ε- νίσχυσης περιλαμβάνεται σε οποιοδήποτε ισχύον Πλαίσιο ή Ανακοίνωση της ΕΕ. Τα κράτη μέλη και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους επί του Σχεδίου μέχρι τις , ενώ η Επιτροπή αναμένεται να υιοθετήσει την Ανακοίνωση εντός του δευτέρου τετραμήνου του τρέχοντος έτους. Το κείμενο του Σχεδίου είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: competition/ consultations/2014_state_aid_notio n/index_en.html

4 Διαβούλευση ως προς Σχέδιο νέων Κατευθυντηρίων Γραμμών της Επιτροπής για τη γεωργία Κατευθυντήριες Γραμμές Σχέδιο διαβούλευση γεωργία δασοκομία αγροτικές περιοχές Στις η Επιτροπή έθεσε σε διαβούλευση Σχέδιο των νέων Κατευθυντηρίων Γραμμών που αναμένεται να ισχύουν από στις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας και στις αγροτικές περιοχές. Στο Σχέδιο Κατευθυντηρίων Γραμμών η Επιτροπή καθορίζει τους όρους και τα κριτήρια, βάσει των οποίων οι ενισχύσεις προς τους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας και στις αγροτικές περιοχές θα θεωρείται ότι συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά. Οι εν λόγω όροι συμβατότητας βασίζονται στις ακόλουθες επτά κοινές αρχές αξιολόγησης που, σύμφωνα με την πρωτοβουλία για την αναθεώρηση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, έχουν εισαχθεί σε όλα τα προσφάτως αναθεωρημένα κανονιστικά κείμενα για τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων: α) συμβολή στην επίτευξη ενός σαφώς καθορισμένου στόχου κοινού ενδιαφέροντος, β) ανάγκη για κρατική παρέμβαση, γ) καταλληλότητα του μέτρου ενίσχυσης, δ) παροχή κινήτρων και αναγκαιότητα της ενίσχυσης, ε) αναλογικότητα της ενίσχυσης (ενίσχυση στον ελάχιστο απαραίτητο βαθμό), στ) αποφυγή αδικαιολόγητων αρνητικών ε- πιπτώσεων στον ανταγωνισμό και τις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών και ζ) διαφάνεια της ενίσχυσης. Η διαβούλευση λήγει στις Μέχρι την ημερομηνία αυτή, κράτη μέλη και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους επί του Σχεδίου με βάση τις οδηγίες που παρέχονται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: agriculture/stateaid/policy/ feedback-gl/index_en.htm Διαβούλευση ως προς Σχέδιο Απαλλακτικού Κανονισμού της Επιτροπής για τη γεωργία Σχέδιο Απαλλακτικού Κανονισμού για τη γεωργία Απαλλακτικός Κανονισμός Σχέδιο διαβούλευση γεωργία δασοκομία αγροτικές περιοχές Στις η Επιτροπή δημοσίευσε, προς τον σκοπό διαβούλευσης, ένα Σχέδιο Απαλλακτικού Κανονισμού για τη γεωργία, ο οποίος αναμένεται να αντικαταστήσει από τον ισχύοντα Κανονισμό 1857/ 2006 (ΕΕ 2006 L 358/3). Με βάση τον ισχύοντα Κανονισμό 1857/2006 επιτρέπεται η απαλλαγή από την κοινοποίηση ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων που χορηγούνται υπέρ των ΜΜΕ, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων. Με το νέο Σχέδιο που παρουσίασε η Επιτροπή διευρύνεται σημαντικά το πεδίο εφαρμογής της απαλλαγής κατά κατηγορία, ούτως ώστε να συμπεριλάβει και νέες κατηγορίες ενισχύσεων. Συγκεκριμένα, στο Σχέδιο Απαλλακτικού Κανονισμού της Επιτροπής προβλέπεται η απαλλαγή από την κοινοποίηση: α) των ενισχύσεων υ- πέρ ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή, τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων και την εμπορία γεωργικών προϊόντων, β) των ενισχύσεων για έρευνα και ανάπτυξη στον γεωργικό τομέα, γ) των ενισχύσεων για την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές στον γεωργικό τομέα, δ) των ενισχύσεων για επενδύσεις με σκοπό τη διατήρηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς που βρίσκεται στη γεωργική εκμετάλλευση, ε) των ενισχύσεων υπέρ της δασοκομίας και στ) των ε- νισχύσεων υπέρ των ΜΜΕ σε αγροτικές περιοχές που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) ή χορηγούνται ως πρόσθετη εθνική χρηματοδότηση των εν λόγω συγχρηματοδοτούμενων μέτρων. Με βάση το Σχέδιο της Επιτροπής, η απαλλαγή δεν θα εφαρμόζεται σε ορισμένα καθεστώτα, των οποίων οι προγραμματισμένες ή πραγματικές ετήσιες δαπάνες υπερβαίνουν ένα όριο βάσει του εθνικού ΑΕΠ καθώς και μια ορισμένη απόλυτη τιμή. Επομένως, τα καθεστώτα

5 αυτά θα υπόκεινται σε κοινοποίηση προς την Επιτροπή, για να τα αξιολογήσει. Τέλος, για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας, η Επιτροπή επιβάλλει σε κάθε κράτος μέλος τη δημιουργία ενιαίου δικτυακού τόπου για τις κρατικές ενισχύσεις που θα απαλλάσσονται βάσει του νέου Απαλλακτικού Κανονισμού για τη γεωργία. Η διαβούλευση επί του Σχεδίου θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Μαρτίου Το κείμενο του Σχεδίου είναι διαθέ- σιμο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: agriculture/stateaid/policy/ feedback-aber/ index_en.htm Διαβούλευση ως προς Σχέδιο Ανακοίνωσης της Επιτροπής για την προώθηση σημαντικών σχεδίων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος Ανακοίνωση Σχέδιο διαβούλευση σημαντικά σχέδια κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος Στις η Επιτροπή έθεσε σε διαβούλευση ένα Σχέδιο Ανακοίνωσης για την προώθηση σημαντικών σχεδίων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (ΣΣΚΕΕ). Η Ανακοίνωση αυτή θα αντικαταστήσει τους ήδη ισχύοντες κανόνες σχετικά με κρατικές ενισχύσεις για την υποστήριξη ΣΣΚΚΕ, οι οποίοι επί του παρόντος περιλαμβάνονται στο Πλαίσιο για τις ενισχύσεις για την Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΑΚ) και στις Κατευθυντήριες Γραμμές για τις ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Βασικά πλεονεκτήματα από την υιοθέτηση της επικείμενης Ανακοίνωσης συνιστούν η επέκταση εφαρμογής των κανόνων για τις ενισχύσεις ΣΣΚΕΕ και σε άλλους τομείς, πέραν της έρευνας, ανάπτυξης και τεχνολογίας και της προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και η μείωση των γραφειοκρατικών διατυπώσεων κατά την αξιολόγηση της συμβατότητας κρατικών χρηματοδοτήσεων για ΣΣΚΕΕ. Ειδικότερα, το παρόν Σχέδιο περιλαμβάνει το σύνολο των κριτηρίων που πρέπει να πληρούνται, για να χαρακτηριστεί ένα σχέδιο ως ΣΣΚΕΕ καθώς και τα κριτήρια συμβατότητας με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, που θα εξετάζει η Επιτροπή σε σχέση με κάθε κρατική παρέμβαση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Ανακοίνωσης. Αναλυτικότερα, τα κριτήρια που θα λαμβάνει υπόψη η Επιτροπή είναι: α) η αναγκαιότητα και αναλογικότητα της ενίσχυσης, β) η αποτροπή αδικαιολόγητων στρεβλώσεων του ανταγωνισμού και η εφαρμογή του κριτηρίου εξισορρόπησης και γ) η ύπαρξη διαφάνειας. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται από το παρόν Σχέδιο μπορούν να πάρουν τη μορφή επιστρεπτέων προκαταβολών, δανείων, εγγυήσεων και επιδοτήσεων. Τα κράτη μέλη θα έχουν το δικαίωμα να αντισταθμίζουν το χρηματοδοτικό κενό σε ποσοστό μέχρι 100%, βάσει καταλόγου επιλέξιμων δαπανών που προσαρτάται στην Ανακοίνωση. Επιπλέον, καθίσταται δυνατόν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη να κοινοποιούν από κοινού στην Ε- πιτροπή τα οικεία μέτρα ενίσχυσης. Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους επί του σχεδίου της Ανακοίνωσης για τις ενισχύσεις για την προώθηση σημαντικών σχεδίων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος μέχρι τις Το κείμενο του Σχεδίου είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: competition/ consultations/2014_state_aid_cei/ index_en.html Επίσημη διαδικασία έρευνας της Επιτροπής για την Cyprus Airways SA απόφαση Επιτροπής επίσημη διαδικασία έρευνας Cyprus Airways ενίσχυση αναδιάρθρωσης Στις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόφασή της, ξεκίνησε επίσημη διαδικασία έρευνας, προκειμένου να εξακριβώσει κατά πόσον η σχεδιαζόμενη ενίσχυση αναδιάρθρωσης υ- πέρ του εθνικού αερομεταφορέα της Κύπρου Cyprus Airways, ύψους περίπου

6 102 εκατ. ευρώ, είναι σύμφωνη με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Το σχέδιο αναδιάρθρωσης καλύπτει την περίοδο και περιλαμβάνει εισφορά κεφαλαίου ποσού 31,3 εκατ. ευρώ που χορηγήθηκε το 2012, μετατροπή χρεών της εταιρείας σε ίδια κεφάλαια ποσού 63 εκατ. ευρώ, καθώς και ποσό 8,6 εκατ. ευρώ για την κάλυψη του ελλείμματος του Ταμείου Προνοίας της εταιρείας, ενός συστήματος παροχών για το προσωπικό που εργάζεται στην Κύπρο (εκτός των πιλότων), το οποίο χρηματοδοτείται από συνεισφορές των εργαζομένων και της Cyprus Airways. Η Επιτροπή έχει αμφιβολίες για το κατά πόσον το σχέδιο αναδιάρθρωσης είναι κατάλληλο για να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της Cyprus Airways και για να μπορέσει η αεροπορική εταιρεία να αντεπεξέλθει στις πιθανές προκλήσεις της αγοράς των αεροπορικών μεταφορών τα επόμενα χρόνια. Είναι, επίσης, αμφίβολο, κατά την Επιτροπή, εάν η προτεινόμενη μείωση μεταφορικής ικανότητας μέσω ακύρωσης δρομολογίων αρκεί για την αντιστάθμιση των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού λόγω της κρατικής χρηματοδότησης. Επίσης, η Επιτροπή διατυπώνει την ανησυχία της ότι η ίδια συμμετοχή της εταιρείας στο κόστος αναδιάρθρωσης μπορεί να είναι ανεπαρκής. Επιπλέον, η Επιτροπή επισημαίνει ότι έχει ήδη εγκρίνει κατά το παρελθόν (το 2007) ενίσχυση αναδιάρθρωσης υπέρ της Cyprus Airways και, επομένως, η χορήγηση νέας ενίσχυσης έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της εφάπαξ χορήγησης αυτής της μορφής ενίσχυσης σε διάστημα 10 ετών. Βέβαια, υπάρχει η δυνατότητα εξαίρεσης από την αρχή της «εφάπαξ ενίσχυσης» σε εξαιρετικές και απρόβλεπτες περιστάσεις, όμως, στο στάδιο αυτό, οι κυπριακές αρχές δεν έχουν παράσχει ε- παρκείς εξηγήσεις. Η κίνηση επίσημης διαδικασίας έρευνας δίνει την ευκαιρία στα ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με τα υπό εξέταση μέτρα, χωρίς όμως να προδικάζει το αποτέλεσμα της έρευνας. Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό SA στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού μόλις διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου. index.cfm? fuseaction=dsp_result Έγκριση παράτασης ελληνικών καθεστώτων για τη στήριξη των πιστωτικών ιδρυμάτων SA απόφαση Επιτροπής καθεστώς ενισχύσεων παράταση χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εγγυήσεις δάνεια κρατικά ομόλογα Στις , η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση περί μη προβολής αντιρρήσεων για την εκ νέου παράταση, μέχρι τις , δύο καθεστώτων στήριξης των ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η παράταση που χορηγήθηκε αφορά, αφενός, ένα καθεστώς εγγυήσεων για τη σύναψη βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων δανείων και, αφετέρου, ένα καθεστώς σχετικά με τίτλους του δημοσίου, βάσει του οποίου παρέχονται έναντι προμήθειας κρατικά ομόλογα σε επιλέξιμα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να ενισχυθεί η πρόσβασή τους σε ρευστότητα, ιδίως έναντι της ΕΚΤ. Τα παραπάνω καθεστώτα είχαν εγκριθεί αρχικά τον Νοέμβριο του 2008 και έκτοτε έχουν παραταθεί αρκετές φορές, με τελευταία παράταση αυτήν της Η Επιτροπή έκρινε ότι η νέα παράταση των καθεστώτων είναι συμβατή με την Ανακοίνωση για τη στήριξη των τραπεζών εντός του πλαισίου της χρηματοπιστωτικής κρίσης (ΕΕ 2011 C 356/02) και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτά αποτελούν κατάλληλα, αναλογικά και αναγκαία μέσα για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους (άρθρο 107 παρ. 3 στχ. β ΣΛΕΕ). Μετά τη νέα αυτή παράταση, τα καθεστώτα έχουν πλέον διάρκεια μέχρι τις Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης της Επιτροπής θα δημοσιευθεί με α- ριθμό υπόθεσης SA στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων του διαδικτυακού τόπου της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού προηγουμένως διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου. case_details.cfm? proc_code=3_sa_37958

7 Έγκριση παράτασης καθεστώτος ενισχύσεων για ευρυζωνικά δίκτυα σε αγροτικές περιοχές SA απόφαση Επιτροπής καθεστώς ενισχύσεων παράταση ευρυζωνικά δίκτυα αγροτικές περιοχές Στις , η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση περί μη προβολής αντιρρήσεων για την παράταση καθεστώτος ενίσχυσης, που αφορά την ανάπτυξη ενσύρματων και ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων σε αγροτικές περιοχές της ελληνικής επικράτειας. Το εν λόγω καθεστώς είχε εγκριθεί, αρχικά, την με βάση τις Κατευθυντήριες Γραμμές του 2009 για τα ευρυζωνικά δίκτυα (ΕΕ 2009 C 235/7), προς το σκοπό της δημιουργίας ευρυζωνικών υποδομών σε αγροτικές περιοχές, που θα επέτρεπαν τόσο την παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας στους κατοίκους τους όσο και την ισότιμη πρόσβαση όλων των παρόχων στο ευρυζωνικό δίκτυο. Η Επιτροπή αποφάσισε ότι η παράταση του καθεστώτος πληροί τα κριτήρια συμβατότητας, που περιλαμβάνονται στις νέες Κατευθυντήριες Γραμμές του 2013 για την ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων (ΕΕ 2013 C 25/01). Επιπλέον, έκρινε ότι δεν αλλοιώνει τους όρους των συναλλαγών κατά τρόπο που αντίκειται στο κοινό συμφέρον και, επομένως, είναι συμβατή βάσει του άρθρου 107 παρ. 3 στχ. γ ΣΛΕΕ. Η διάρκεια του καθεστώτος παρατείνεται για το διάστημα από έως Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης της Επιτροπής θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων του διαδικτυακού τόπου της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν προηγουμένως τυχόν ζητήματα απορρήτου. case_details.cfm? proc_code=3_sa_37860 Έγκριση μέτρου επέκτασης του δικτύου τηλεθέρμανσης στην Πτολεμαΐδα SA απόφαση Επιτροπής τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδα επέκταση Η Επιτροπή αποφάσισε να μην εγείρει αντιρρήσεις σχετικά με ελληνικό μέτρο, το οποίο προβλέπει την παροχή κρατικής χρηματοδότησης για το έργο «Επέκταση του δικτύου Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας (ΙΙ)», επειδή το κρίνει σύμφωνο με το άρθρο 107 παρ. 3 γ ΣΛΕΕ και, άρα, αποτελεί ενίσχυση συμβιβάσιμη με την κοινή αγορά. index.cfm? fuseaction=dsp_result Έγκριση κυπριακών μέτρων για την αναδιάρθρωση των συνεταιριστικών τραπεζών SA απόφαση Επιτροπής Κύπρος συνεταιριστικές Τράπεζες Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ανακεφαλαιοποίηση αναδιάρθρωση Με απόφαση που εξέδωσε στις , η Επιτροπή έκρινε ότι τα κυπριακά μέτρα ανακεφαλαιοποίησης και αναδιάρθρωσης υπέρ των συνεταιριστικών πιστωτικών ιδρυμάτων και του κεντρικού φορέα τους, της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας (που συναποτελούν τον «συνεταιριστικό τραπεζικό τομέα» της Κύπρου) είναι σύμφωνα με το άρθρο 107 παρ. 3 β ΣΛΕΕ. Με βάση τα εγκριθέντα μετρα, τα συνεταιριστικά πιστωτικά ιδρύματα θα συγ- χωνευθούν και ο αριθμός τους θα μειωθεί σε 18. Αυτά τα πιστωτικά ιδρύματα θα ανήκουν στον συνεταιριστικό κεντρικό φορέα, ο ο- ποίος και θα τα ελέγχει. Ο συνεταιριστικός κεντρικός φορέας, με τη σειρά του, θα ανήκει κατά ποσοστό 99% στο κράτος. Επιπλέον, θα αναπτυχθούν κατάλληλες

8 πολιτικές για τη διαχείριση κινδύνων, την αναδοχή δανείων και τη διαχείριση α- παιτήσεων. Βασικό στοιχείο του μέτρου αποτελεί η αποτελεσματική διαχείριση του μεγάλου αριθμού μη εξυπηρετούμενων δανείων, μέσω μιας νέας εξειδικευμένης μονάδας. Η στρατηγική αναδιάρθρωσης του συνεταιριστικού τραπεζικού τομέα έχει καταρτιστεί σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και αποτελεί μέρος του προγράμματος βοήθειας για την Κύπρο. Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, μόλις διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου. case_details.cfm? proc_code=3_sa_35334 Έγκριση κυπριακού καθεστώτος ενισχύσεων για νόσο των πτηνών SA απόφαση Επιτροπής Κύπρος καθεστώς ενισχύσεων πτηνά επιδημία ψευδοπανώλους Η Επιτροπή αποφάσισε να μην προβάλει αντιρρήσεις σχετικά με κυπριακό κάθεστώς ενισχύσεων, το οποίο στοχεύει στον έλεγχο και την αντιμετώπιση της επιδημίας ψευδοπανώλους των πτηνών, κρίνοντάς το σύμφωνο με το άρθρο 107 παρ. 3 γ ΣΛΕΕ και τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας Ειδικότερα, βάσει του εγκριθέντος καθεστώτος θα χορηγηθούν ενισχύσεις, προκειμένου να αποζημιωθούν οι γεωργοί για τις δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκαν και που αφορούν υγειονομικούς ελέγχους, εξετάσεις και άλλα μέτρα ανίχνευσης, αγορά και χορήγηση εμβολίων και φαρμάκων, καθώς και σφαγή και καταστροφή των ζώων που νόσησαν. index.cfm? fuseaction=dsp_result Κατάλογος της Επιτροπής με τα εθνικά μέτρα κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης Επιτροπή κατάλογος κράτη μέλη χρηματοπιστωτική κρίση απόφαση επίσημη διαδικασία έρευνας Στις δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής κατάλογος με τα μέτρα που έχουν λάβει τα κράτη μέλη κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Ο κατάλογος περιέχει όλα τα μέτρα τα οποία έχουν εξεταστεί από την Επιτροπή και επί των οποίων αυτή έχει ήδη εκδώσει αποφάσεις, καθώς και μέτρα κατά των οποίων αυτή τη στιγμή διεξάγεται επίσημη διαδικασία έρευνας. Ο κατάλογος είναι ενημερωμένος έως την press-release_memo _en.htm Επιτόκια αναφοράς, προεξόφλησης και ανάκτησης Ιανουάριος και Φεβρουάριος 2014 επιτόκια αναφορά προεξόφληση ανάκτηση Ιανουάριος 2014 Στις η Επιτροπή δημοσίευσε στην Επίσημη Εφημερίδα (ΕΕ 2014 C 2/7) τα επιτόκια ανάκτησης και τα επιτόκια αναφοράς/ προεξόφλησης κρατικών ενισχύσεων για τα 28 κράτη μέλη, που ίσχυαν για τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο Ειδικά για την Ελλάδα, το επιτόκιο ανήλθε σε ποσοστό 0,53 %. LexUriServ/LexUriServ.do? uri=oj:c:2014:002:0007:0 007:EL:PDF

9 Επιτόκια αναφοράς, προεξόφλησης και ανάκτησης Μάρτιος 2014 επιτόκια αναφορά προεξόφληση ανάκτηση Μάρτιος 2014 Στις η Επιτροπή δημοσίευσε στην Επίσημη Εφημερίδα (ΕΕ 2014 C 53/ 26) τα τρέχοντα επιτόκια ανάκτησης και τα επιτόκια αναφοράς/προεξόφλησης κρατικών ενισχύσεων για τα 28 κράτη μέλη, που ισχύουν από την 1η Μαρτίου Ειδικά για την Ελλάδα, το τρέχον επιτόκιο ανέρχεται σε ποσοστό 0,53 %. LexUriServ/LexUriServ.do? uri=oj:c:2014:053:0026:0 026:EN:PDF Πρόσφατη νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρατικές ενισχύσεις ΔΕΕ C 69/13, , Mediaset SpA Λέξεις κλειδιά προδικαστική παραπομπή κρατικές ενισχύσεις επιδότηση για την αγορά ή τη μίσθωση ψηφιακών αποκωδικοποιητών απόφαση της Επιτροπής με την οποία καθεστώς ενισχύσεων κηρύσσεται παράνομο και ασύμβατο προς την εσωτερική αγορά ανάκτηση προσδιορισμός του προς ανάκτηση ποσού αποστολή του εθνικού δικαστηρίου συνεκτίμηση από το εθνικό δικαστήριο των θέσεων που έλαβε η Επιτροπή στο πλαίσιο της εκτελέσεως της αποφάσεώς της αρχή της καλόπιστης συνεργασίας Νομικό ζήτημα Κατά την εκτέλεση απόφασης ανάκτησης και κατά τον προσδιορισμό των κατ ιδίαν δικαιούχων και των ποσών που πρέπει να ανακτηθούν, το εθνικό δικαστήριο δεν δεσμεύεται από τις θέσεις που εκφράζει κατόπιν η Ε- πιτροπή, αλλά οφείλει, βάσει της αρχής της καλόπιστης συνεργασίας, να τις λάβει υπόψη του. Το εθνικό δικαστήριο δύναται να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το ποσό της επιστρεπτέας ενίσχυσης είναι μηδενικό. ΔΕΕ C 110/13, , HaTeFo GmbH Λέξεις κλειδιά προδικαστική παραπομπή δίκαιο εταιριών Σύσταση 2003/361/EΚ ορισμός των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων τύποι επιχειρήσεων που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολούμενων και των χρηματοοικονομικών ποσών συνδεδεμένες επιχειρήσεις έννοια της ομάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού Νομικό ζήτημα Δύο επιχειρήσεις θεωρούνται συνδεδεμένες μέσω φυσικού προσώπου ή ομάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού, όταν, βάσει των νομικών και των οικονομικών σχέσεων που τις συνδέουν, διαπιστώνεται ότι αποτελούν ενιαία οικονομική μονάδα, χωρίς να διατηρούν και τυπικά κάποια από τις σχέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 3 σημεία α -δ της Σύστασης 2003/361/EΚ ΔΕΕ C-132/12 P, , Stichting Woonpunt κ.λπ./επιτροπή και C- 133/12 P, , Stichting Woonlinie κ.λπ./ Επιτροπή Λέξεις κλειδιά αίτηση αναιρέσεως κρατικές ενισχύσεις καθεστώτα ενισχύσεων που έχουν θεσπιστεί υπέρ εταιριών κοινωνικής στέγης απόφαση με την οποία το καθεστώς χαρακτηρίζεται συμβατό δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει οι εθνικές αρχές, προκειμένου να συμμορφωθούν προς το δίκαιο της Ένωσης άρθρο 263, τέταρτο εδάφιο, ΣΛΕΕ προσφυγή ακυρώσεως προϋποθέσεις παραδεκτού έννομο συμφέρον ενεργητική νομιμοποίηση αποδέκτες τους οποίους αφορά ατομικά και άμεσα η απόφαση κλειστός κύκλος Νομικό ζήτημα Μη αποδέκτης απόφασης της Επιτροπής, με την οποία χαρακτηρίζεται ως συμβιβάσιμη κοινοποιηθείσα ενίσχυση, έχει ατομικό συμφέρον για την άσκηση προσφυγής ακυρώσεως, εφόσον απόδεικνύεται ότι, επειδή ανήκει σε κλειστό κύκλο επιχειρήσεων, είναι θιγόμενος και ότι επηρεάζονται δυσμενώς κεκτημένα δικαιώματά του

10 Η Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) λειτουργεί αττό την στη Θεσσαλονίκη, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ). Αποτελεί γνωμοδοτική δομή, που παρέχει στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στο Υπουργείο Οικονομικών αλλά και σε όλους τους δημόσιους φορείς νομική υποστήριξη, προκειμένου οι κρατικές ενισχύσεις που αυτοί χορηγούν να είναι νόμιμες και σύμφωνες με το ενωσιακό δίκαιο. Ως εξειδικευμένη συμβουλευτική δομή συμβάλλει στην τήρηση εκ μέρους της Ελλάδας των υποχρεώσεων που απορρέουν από το ενωσιακό σύστημα ελέγχου, με απώτερο στόχο να αποτρέπεται ο κίνδυνος επιστροφής των παράνομων ενισχύσεων. Δημόσιες Συμβάσεις Κρατικές Ενισχύσεις & αγορά Η νομική επιθεώρηση ΔηΣΚΕ & αγορά για το έτος 2014 διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή με πλούσιο υλικό σε θέματα δημοσίων συμβάσεων και κρατικών ενισχύσεων Για περισσότερες πληροφορίες και συνδρομές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του περιοδικού ή επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο ή απoστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Ικάρων 1 (ΤΘ 14) Καλαμαριά Τηλ.: , Fax:

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 16.6.2010 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Πρόσθετες ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ενισχύσεων 16. Α. Πεδίο εφαρμογής 17. Β. Αξιολόγηση της συμβατότητας των περιφερειακών 18. Γ. Χάρτες περιφερειακών ενισχύσεων εκλεξιμότητα

ενισχύσεων 16. Α. Πεδίο εφαρμογής 17. Β. Αξιολόγηση της συμβατότητας των περιφερειακών 18. Γ. Χάρτες περιφερειακών ενισχύσεων εκλεξιμότητα 16. Α. Πεδίο εφαρμογής 17. Β. Αξιολόγηση της συμβατότητας των περιφερειακών ενισχύσεων 18. Γ. Χάρτες περιφερειακών ενισχύσεων εκλεξιμότητα 19. Δ. Κοινοποίηση και ενδιάμεση επανεξέταση 20. Ε. Υποβολή εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου της 7 ης Μαΐου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.7.2014 L 193/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 702/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.09.2013 C(2013) 5820 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 Αντώνης Κ. Πετσέτας ΜΔΕ, Δικηγόρος ΚΔΕΟΔ - ΜοΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 16.6.2010 Κρατικές ενισχύσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα Καθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2013) XXX draft ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στον γεωργικό και δασικό τομέα και σε αγροτικές περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό Θέμα: Κρατικές ενισχύσεις - Ελλάδα Ενίσχυση αριθ. SA. 32733 (2011/NN) Μέτρα υπέρ των κτηνοτρόφων της Ανατολικής Αττικής των οποίων οι κτηνοτροφικές

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2009/416/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ιρλανδία

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2009/416/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ιρλανδία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 297 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 2009/416/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ιρλανδία Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

23. Άρθρο 23 - Ενισχύσεις για εναλλακτικές Πλατφόρμες διαπραγάτευσης στις ΜΜΕ - Άρθρο 24 - Ενισχύσεις για δαπάνες διερεύνησης

23. Άρθρο 23 - Ενισχύσεις για εναλλακτικές Πλατφόρμες διαπραγάτευσης στις ΜΜΕ - Άρθρο 24 - Ενισχύσεις για δαπάνες διερεύνησης 18. Άρθρο 18 - Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ 19. Τμήμα 3 - Ενισχύσεις για πρόσβαση ΜΜΕ σε χρηματοδότηση 20. Άρθρο 21 -Για τη χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου 21. Άρθρο 21 συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ CLLD/LEADER

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ CLLD/LEADER ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ CLLD/LEADER Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΊΝΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ 17 ΜΑΪΟΥ 2016 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ.

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. MEMO/08/31 Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2008 Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/08/80) Είναι αναγκαία η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 5.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 363/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 352/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο που δραστηριοποιούνται και η δράση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.10.2004 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1860/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 26.6.2014 L 187/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ο κανονισμός για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ο κανονισμός για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΑΣ Ειδική δήλωση περί απορρήτου: Οι απαντήσεις καθώς και τα στοιχεία ταυτότητας του συμμετέχοντος στη διαβούλευση θα δημοσιευθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ )

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ ) ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ως κρατική ενίσχυση (βάσει του άρθρου 107, παρ. 1 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ΣΛΕΕ) θεωρείται κάθε οικονομικό πλεονέκτημα προς

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 293 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πορτογαλία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2014 L 369/37 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1388/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Δεκεμβρίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 2001 Μέχρι 2005 (Νόµοι του του του του του του 2004 του 2005) Απόφαση δυνάµει του άρθρου 10

ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 2001 Μέχρι 2005 (Νόµοι του του του του του του 2004 του 2005) Απόφαση δυνάµει του άρθρου 10 ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ 24ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006 Αριθµός 1124 ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 2001 Μέχρι 2005 (Νόµοι του του του του του του 2004 του 2005) Απόφαση δυνάµει του άρθρου 10 Ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 16.6.2010 Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 482/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ Λ. Συγγρού 310 & Σπάρτης 1, 17673 Καλλιθέα τηλ.: 210 4838714 & 706 // fax: 210 4822091 e-mail: info@excellence-lean.gr // www.excellence-lean.gr - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ένωση, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας των συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.2.204 C(204) 083 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8.2.204 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο ανακοίνωσης της Επιτροπής. Νέο πλαίσιο για την εκτίµηση των κρατικών ενισχύσεων µικρού ύψους

Σχέδιο ανακοίνωσης της Επιτροπής. Νέο πλαίσιο για την εκτίµηση των κρατικών ενισχύσεων µικρού ύψους Σχέδιο ανακοίνωσης της Επιτροπής Νέο πλαίσιο για την εκτίµηση των κρατικών ενισχύσεων µικρού ύψους 1. Εισαγωγή 1. Το άρθρο 3 στοιχείο ζ) της συνθήκης ΕΚ προβλέπει ότι οι δραστηριότητες της Κοινότητας περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/10 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1613 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 για έκτακτη ενίσχυση προσαρμογής στους παραγωγούς γάλακτος και σε κτηνοτρόφους σε άλλους τομείς της κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3834 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3834 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9941/15 EF 116 ECOFIN 487 DELACT 69 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.7.2016 COM(2016) 519 final Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την επιβολή προστίμου στην Πορτογαλία λόγω μη ανάληψης αποτελεσματικής δράσης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 20.2.2015 L 47/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/280 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 13ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση συστήματος παραγωγής και προμήθειας του Ευρωσυστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση - Επιτροπή - χρη- µατοπιστωτική κρίση - τράπεζες

Ανακοίνωση - Επιτροπή - χρη- µατοπιστωτική κρίση - τράπεζες 4/2009 4/2009 Ιούλιος-Αύγουστος 2009 Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (MoKE) Ενηµερωτικό δελτίο κρατικών ενισχύσεων - Τεύχος 4/2009 Σύνταξη: Ε. Μουαµελετζή, Ν, ικηγόρος, ιευθύντρια Ερευνών Κ ΕΟ, Συντονίστρια

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 9.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 473/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 64 final 2016/0038 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών εταίρων της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση Προγραμματιαμού και Γ.Δ Τμήμα: Δ! Πληροφορίες: Ευγ. Παπαδάμη ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Στ.Σύλλας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.9.2014 COM(2014) 574 final 2014/0264 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επιτροπής για

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός νόμος - Όλο το προσχέδιο

Τι προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός νόμος - Όλο το προσχέδιο Τι προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός νόμος - Όλο το προσχέδιο Σύμφωνα με το προσχέδιο του νόμου, τα ελάχιστα όρια των επενδυτικών σχεδίων που θα ενισχύονται με τον νέο Επενδυτικό Νόμο μειώνονται σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Κρατική ενίσχυση αριθ. N 416/07 Οριζόντιο καθεστώς ενισχύσεων στη ναυπηγική βιομηχανία - Ελλάδα

Κρατική ενίσχυση αριθ. N 416/07 Οριζόντιο καθεστώς ενισχύσεων στη ναυπηγική βιομηχανία - Ελλάδα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19-III-2008 E (2008) 1190 Θέμα: Κρατική ενίσχυση αριθ. N 416/07 Οριζόντιο καθεστώς ενισχύσεων στη ναυπηγική βιομηχανία - Ελλάδα Κυρία, 1. Διαδικασία (1) Με επιστολή της 17

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ενίσχυση Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου, Υπηρεσιών ΕΣΠΑ 2007-2013 Στόχος του Προγράμματος Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

28.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 379/5

28.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 379/5 28.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 379/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Νοεμβρίου σχετικά με κυβερνητικές εγγυήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2012/85)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Νοεμβρίου σχετικά με κυβερνητικές εγγυήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2012/85) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με κυβερνητικές εγγυήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2012/85) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 17 Οκτωβρίου 2012 η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. Εννοείται το διαχειριστικό κόστος ανά δανειακό φάκελο που θα επιβαρύνει τον δανειολήπτη, Διαχειριστικό κόστος

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. Εννοείται το διαχειριστικό κόστος ανά δανειακό φάκελο που θα επιβαρύνει τον δανειολήπτη, Διαχειριστικό κόστος ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ «ΤΕΠΙΧ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10162 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

νται για την προώθηση της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. 4. Οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται στις ενισχύσεις που χορηγού Πεδίο

νται για την προώθηση της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. 4. Οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται στις ενισχύσεις που χορηγού Πεδίο Ε.Ε. Παρ. III(I) 1941 Κ.Δ.Π. 195/2001 Αρ. 3497, 4.5.2001 Αριθμός 195 Οι περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων (Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη) Κανονισμοί του 2001, που εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2015/0009(COD) 3.3.2015 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Προϋπολογισµών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/28 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/948 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα (EKT/2016/16) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2015 C(2015) 7417 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.10.2015 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020:

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016 EBA/GL/2016/08 24/11/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α.

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin ΘΕΜΑ: Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (2000-2006) Κύριε Υπουργέ, I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 1. Με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο Κρατικές ενισχύσεις Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Σχολής Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5. Διατάξεις της Συνθήκης Λειτουργίας ΕΕ σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5. Διατάξεις της Συνθήκης Λειτουργίας ΕΕ σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 Διατάξεις της Συνθήκης Λειτουργίας ΕΕ σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Η πολιτική της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. Το σύστημα της ΕΕ για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2011

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2011 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2011 σχετικά με την επιβολή ειδικού φόρου τράπεζας και με τη δημιουργία ανεξάρτητου ταμείου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (CON/2011/29) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η Διοίκηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ επειδή προέβλεψε την τραπεζική πιστωτική ασφυξία και ακρίβεια στην ελληνική αγορά δημιούργησε κατάλληλα Εγγυοδοτικά προϊόντα και Ταμεία Χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 994/2012/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ISO 9001 : 2008 Certificate No: 3496/14 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 Προκηρύχθηκαν στις 19 Οκτωβρίου 4 Καθεστώτα ενίσχυσης του νέου Αναπτυξιακού Νόμου Ν.4399/2016 και ξεκίνησε η υποβολή επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στο καθεστώς σύναψης συμβάσεων στους τομείς κοινής ωφέλειας (ύδωρ, ενέργεια, μεταφορές, ταχυδρομικές υπηρεσίες)

Αλλαγές στο καθεστώς σύναψης συμβάσεων στους τομείς κοινής ωφέλειας (ύδωρ, ενέργεια, μεταφορές, ταχυδρομικές υπηρεσίες) ΗΜΕΡΙΔΑ «ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ» Αλλαγές στο καθεστώς σύναψης συμβάσεων στους τομείς κοινής ωφέλειας (ύδωρ, ενέργεια, μεταφορές, ταχυδρομικές υπηρεσίες)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 244 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχει αναληφθεί αποτελεσματική δράση από το Ηνωμένο Βασίλειο σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 25.10.2016 SWD(2016) 344 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 2016

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 2016 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 2016 Ο νέος νόμος δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην ενίσχυση μικρομεσαίων και νεοσύστατων εταιρειών, στην ανάπτυξη των συνεταιρισμών, της κοινωνικής οικονομίας και των δημοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.12.2016 COM(2016) 758 final 2016/0374 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τους συντελεστές του φόρου προστιθέμενης

Διαβάστε περισσότερα