Ενημερωτικό δελτίο κρατικών ενισχύσεων - Τεύχος 1/2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενημερωτικό δελτίο κρατικών ενισχύσεων - Τεύχος 1/2014"

Transcript

1 1/2014 Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2014 Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (MoKE) Ενημερωτικό δελτίο κρατικών ενισχύσεων - Τεύχος 1/2014 Σύνταξη: Ε. Μουαμελετζή, ΔΝ, Δικηγόρος, Διευθύντρια Ερευνών ΚΔΕΟΔ, Συντονίστρια ΜοΚΕ Επιμέλεια ύλης: Αικ. Δ. Σγουρίδου, Χ. Κουρκούτη, Δικηγόροι, Στελέχη ΜοΚΕ Νέες Κατευθυντήριες Γραμμές για τις ενισχύσεις επιχειρηματικού κινδύνου για ΜΜΕ Νέες Κατευθυντήριες Γραμμές για τις ενισχύσεις σε αερολιμένες και αεροπορικές εταιρίες Διαβούλευση ως προς Σχέδιο Ανακοίνωσης για την έννοια της κρατικής ενίσχυσης Διαβούλευση ως προς Σχέδιο νέων Κατευθυντηρίων Γραμμών για τη γεωργία Διαβούλευση ως προς Σχέδιο Απαλλακτικού Κανονισμού για τη γεωργία Διαβούλευση ως προς Σχέδιο Ανακοίνωσης για την προώθηση σημαντικών σχεδίων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος Επίσημη διαδικασία έρευνας της Επιτροπής για την Cyprus Airways Έγκριση παράτασης ελληνικών καθεστώτων για τη στήριξη των Τραπεζών Έγκριση παράτασης καθεστώτος ενισχύσεων για ευρυζωνικά δίκτυα σε αγροτικές περιοχές Έγκριση μέτρου επέκτασης του δικτύου τηλεθέρμανσης στην Πτολεμαΐδα Έγκριση κυπριακών μετρων ενισχύσεων Εθνικά μέτρα κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης Επιτόκια αναφοράς, προεξόφλησης και ανάκτησης Πρόσφατη νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ Νέες Κατευθυντήριες Γραμμές για τις ενισχύσεις επιχειρηματικού κινδύνου για ΜΜΕ Κατευθυντήριες Γραμμές ΜΜΕ χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου Οι ισχύουσες Κατευθυντήριες Γραμμές για τις ενισχύσεις επενδύσεων επιχειρηματικών κεφαλαίων σε ΜΜΕ (ΕΕ 2006 C 194/02) λήγουν στις Στις η Επιτροπή εξέδωσε νέες Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προώθηση των επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, οι οποίες θα ισχύουν από έως (ΕΕ 2014 C 19/04). Οι νέες Κατευθυντήριες Γραμμές ορίζουν τις προϋποθέσεις, βάσει των οποίων τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν ενισχύσεις και να διασφαλίζουν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις ΜΜΕ, τις μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης και τις καινοτόμες επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης Με τις νέες Κατευθυντήριες Γραμμές η Επιτροπή επιδιώκει να καλύψει το σημαντικό χρηματοδοτικό κενό (funding gap) που υφίσταται για τις ΜΜΕ, λόγω τόσο της πραγματικής αδυναμίας τους να τεκμηριώσουν τη πιστοληπτική τους ικανότητα, όσο και των περιορισμένων δυνατ ο τ ή τ ω ν χρηματοδότησης που π ροσέφ ε - ραν οι προηγούμενες Κατευθυντ ή ρ ι ε ς Γραμμές. Τα βασικότερα χαρακτηριστικά, καθώς και οι τροποποιήσεις που επιφέρουν οι νέες Κατευθυντήριες Γραμμές είναι οι εξής: Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής: σε αντίθεση με τις προηγούμενες Κατευθυντήριες Γραμμές, οι ο- ποίες αφορούσαν καθεστώτα χορήγησης επιχειρηματικών κεφαλαίων αποκλειστικά σε ΜΜΕ, oι νέες Κατευθυντήριες Γραμμές περιλαμβάνουν επιπλέον, «μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης» (δηλαδή επιχειρήσεις με αριθμό υ- παλλήλων που δεν υπερβαίνει τους 499 και ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει τα 100 εκατ. ευρώ ή ο ετήσιος ισολογισμός δεν υπερβαίνει τα 86 εκατ. ευρώ) και «καινοτό- μες επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης». Επίσης, οι νέες Κατευθυντήριες Γραμμές καθιερώνουν πλέον τη δυνατότητα της χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, ακόμη και αν η αρχική επένδυση πραγματοποιείται πάνω από επτά έτη μετά την πρώτη εμπορική πώληση της επιχείρησης, σε αντίθεση με την αρχή περιορισμού της χρηματοδότησης μόνον κατά το προλειτουργικό στάδιο, το στάδιο εκκίνησης και το στάδιο επέκτασης που επέβαλαν οι παλαιές Κατευθυντήριες Γραμμές. Διεύρυνση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών μέσων: ενώ οι προηγούμενες Κατευθυντήριες Γραμμές προέβλεπαν τη χρηματοδό-

2 τηση με επενδυτικά μέσα ιδίων κεφαλαίων (σε ποσοστό τουλάχιστον 70 % του συνολικού ποσού χορήγησης επιχειρηματικών κεφαλαίων) ως την κύρια μορφή ενίσχυσης, οι νέοι κανόνες εισάγουν πρόσθετα χρηματοδοτικά μέτρα, όπως δάνεια και εγγυήσεις. Στις νέες Κατευθυντήριες Γραμμές περιλαμβάνονται επίσης, χρηματοδοτικά μέσα υπό τη μορφή φορολογικών κινήτρων υπέρ εταιρικών επενδυτών και μέτρων που υποστηρίζουν εναλλακτικές πλατφόρμες διαπραγμάτευσης (π.χ. crowd funding). Αναθεώρηση του ποσοστού ιδιωτικής συμμετοχής με κατάργηση της διάκρισης μεταξύ ενισχυόμενων και μη ενισχυόμενων περιοχών. Συγκεκριμένα, οι νέοι κανόνες προβλέπουν ότι το ποσοστό ιδιωτικής συμμετοχής θα μπορεί να κυμαίνεται από 10% έως 60 %, ανάλογα με τον χρόνο ζωής και το επιχειρηματικό ρίσκο της δικαιούχου επιχείρησης, ενώ στις προηγούμενες Κατευθυντήριες Γραμμές τα προβλεπόμενα ποσοστά ήταν 50% ή τουλάχιστον 30%, στην περίπτωση μετρων υπέρ ΜΜΕ εγκατεστημένων σε ενισχυόμενες περιοχές. Εισαγωγή εξαιρέσεων στην υποχρέωση των κρατών μελών να δημοσιεύουν τις ενισχύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, πρώτον, όταν η δικαιούχος ΜΜΕ δεν έχει πραγματοποιήσει καμία εμπορική πώληση σε οποιαδήποτε αγορά και, δεύτερον, για επενδύσεις σε δικαιούχο επιχείρηση κάτω των EUR. Προβλέπεται η συμπληρωματική εφαρμογή του Σχεδίου για τον νέο Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό κατά κατηγορία (ΓΑΚ) και των νέων Κατευθυντηρίων Γραμμών, υπό την έννοια ότι οι αρχές που καθορίζονται στις νέες Κατευθυντήριες Γραμμές για τη χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου θα εφαρμόζονται, μόνον όταν τα επίμαχα μέτρα δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των αντίστοιχων διατάξεων του νέου ΓΑΚ. Αύξηση του ανώτατου ύψους ενισχύσεων που θεωρούνται καταρχήν συμβιβάσιμες με την εσωτερική αγορά. Συνεπώς, οι νέες Κατευθυντήριες Γραμμές καθορίζουν κριτήρια συμβατότητας για ποσά άνω των 15 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση, δεδομένου ότι το Σχέδιο για τον νέο ΓΑΚ προβλέπει ότι ενισχύσεις κάτω από το όριο αυτό θα εξαιρούνται από την προηγούμενη εξέταση από την Επιτροπή, σε σύγκριση με το όριο των 2,5 εκατ. ευρώ ετησίως και ανά επιχείρηση των προηγούμενων Κατευθυντηρίων Γραμμών. Αναθεώρηση των κανόνων σώρευσης ενισχύσεων για χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου με άλλες ενισχύσεις. Ειδικότερα, οι νέες Κατευθυντήριες Γραμμές ορίζουν ότι οι ενισχύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου μπορούν να σωρευτούν με άλλα μέτρα κρατικών ενισχύσεων έως το συνολικό ανώτατο όριο χρηματοδότησης που καθορίζεται για τις συγκεκριμένες περιστάσεις κάθε περίπτωσης από κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία ή με απόφαση της Επιτροπής. Αντίθετα, οι προϊσχύουσες Κατευθυντήριες Γραμμές υπαγόρευαν, σε περίπτωση σώρευσης, ότι τα σχετικά ανώτατα όρια ενίσχυσης ή ανώτατα επιλέξιμα ποσά μειώνονταν κατά 50 %, γενικά, και κατά 20 % για επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε ενισχυόμενες περιοχές. Σύμφωνα με τις νέες Κατευθυντήριες Γραμμές, κάθε κοινοποιηθέν μέτρο θα υπόκειται σε λεπτομερή εξέταση βάσει των «κοινών αρχών αξιολόγησης», οι οποίες στην πραγματικότητα είναι η νέα, βελτιωμένη έκδοση του κριτηρίου εξισορρόπησης των προηγούμενων Κατευθυντηρίων Γραμμών. Συναφώς, τα κριτήρια συμβατότητας των μέτρων ενίσχυσης που θα εξετάζονται είναι τα εξής: α) συμβολή στην επίτευξη ενός σαφώς καθορισμένου στόχου κοινού ενδιαφέροντος, β) ανάγκη για κρατική παρέμβαση, γ) καταλληλότητα του μέτρου ενίσχυσης, δ) δημιουργία κινήτρων, ε) αναλογικότητα της ενίσχυσης (ενίσχυση στον ελάχιστο απαραίτητο βαθμό), στ) αποφυγή αδικαιολόγητων αρνητικών επιπτώσεων στον ανταγωνισμό και τις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών και ζ) διαφάνεια της ενίσχυσης. Το κείμενο των νέων Κατευθυντηρίων Γραμμών είναι διαθέσιμο στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: competition/state_aid/ modernisation/ index_en.html#risk_finance

3 Νέες Κατευθυντήριες Γραμμές της Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις σε αερολιμένες και αεροπορικές εταιρίες Κατευθυντήριες Γραμμές αερολιμένες αεροπορικές εταιρίες Η Επιτροπή δημοσίευσε στις τους νέους κανόνες που θα ισχύουν όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τους αερολιμένες και τις αεροπορικές εταιρίες. Οι νέες Κατευθυντήριες Γραμμές υιοθετούν, συγκριτικά με τις Κατευθυντήριες Γραμμές του 2005, μία άλλη προσέγγιση για την αξιολόγηση της συμβατότητας, με στόχο την κατανομή των δημόσιων πόρων σε αποδοτικούς αερολιμένες και την προστασία του ανταγωνισμού στον τομέα των αερομεταφορών. Η επίσημη υιοθέτηση και δημοσίευση των νέων Κατευθυντηρίων Γραμμών στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ θα λάβει χώρα εντός του μηνός Μαρτίου Προς το παρόν, η Επιτροπή έχει δημοσιεύει, για πληροφοριακούς μόνο σκοπούς, το κείμενο των νέων Κατευθυντηρίων Γραμμών στα Αγγλικά στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: competition/state_aid/ modernisation/ index_en.html Διαβούλευση ως προς Σχέδιο Ανακοίνωσης της Επιτροπής για την έννοια της κρατικής ενίσχυσης Ανακοίνωση Σχέδιο διαβούλευση έννοια κρατικής ενίσχυσης επιχείρηση κρατικοί πόροι πλεονέκτημα επιλεκτικότητα νόθευση ανταγωνισμού Στο πλαίσιο της προσπάθειας εκσυγχρονισμού των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, η Επιτροπή στις έθεσε σε δημόσια διαβούλευση Σχέδιο Ανακοίνωσης που συνέταξε η ίδια σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης. Σε αυτήν επεξηγούνται αναλυτικά, με βάση τη νομολογία των ευρωπαϊκών Δικαστηρίων και την πρακτική της Επιτροπής, όλα τα αντικειμενικά στοιχεία που απαρτίζουν την έννοια της κρατικής ενίσχυσης, δηλαδή η ύπαρξη μιας επιχείρησης, η χρηματοδότηση της ενίσχυσης μέσω κρατικών πόρων, η δυνατότητα καταλογισμού του μετρου ενίσχυσης στο Δημόσιο, η χορήγηση πλεονεκτήματος, η επιλεκτικότητα του μέτρου ενίσχυσης και οι δυνητικές επιπτώσεις του στον ανταγωνισμό και στις συναλλαγές εντός της Ένωσης. Σκοπός της νέας Ανακοίνωσης που θα θεσπισθεί είναι η παροχή πρακτικής καθοδήγησης στα κράτη μέλη, τα εθνικά δικαστήρια και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να καταστεί ευκολότερη, διαφανέστερη και συνεπέστερη η εφαρμογή της έννοιας αυτής σε όλα τα κράτη μέλη. Σημειώνεται ότι, δυνάμει ρητής πρόβλεψης του Σχεδίου, προβλέπεται η κατάργηση, μετά τη θέσπιση της Ανακοίνωσης, των εξής Ανακοινώσεων: της Ανακοίνωσης όσον αφορά την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της συνθήκης ΕΟΚ και του άρθρου 5 της Οδηγίας 80/723/ΕΟΚ της Επιτροπής επί των δημοσίων επιχειρήσεων στον κλάδο της μεταποίησης (ΕΕ 1993 C 307/3), της Ανακοίνωσης σχετικά με στοιχεία κρατικής ενίσχυσης στις πωλήσεις γηπέδωνοικοπέδων και κτιρίων από τις δημόσιες αρχές (ΕΕ 1997 C 209/3), καθώς και της Ανακοίνωσης σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στα μέτρα που σχετίζονται με την άμεση φορολογία των επιχειρήσεων (ΕΕ 1998 C 384/3). Επιπλέον, η εν λόγω Ανακοίνωση θα αντικαταστήσει οποιοδήποτε αντίθετο κείμενο σχετικά με την έννοια της κρατικής ε- νίσχυσης περιλαμβάνεται σε οποιοδήποτε ισχύον Πλαίσιο ή Ανακοίνωση της ΕΕ. Τα κράτη μέλη και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους επί του Σχεδίου μέχρι τις , ενώ η Επιτροπή αναμένεται να υιοθετήσει την Ανακοίνωση εντός του δευτέρου τετραμήνου του τρέχοντος έτους. Το κείμενο του Σχεδίου είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: competition/ consultations/2014_state_aid_notio n/index_en.html

4 Διαβούλευση ως προς Σχέδιο νέων Κατευθυντηρίων Γραμμών της Επιτροπής για τη γεωργία Κατευθυντήριες Γραμμές Σχέδιο διαβούλευση γεωργία δασοκομία αγροτικές περιοχές Στις η Επιτροπή έθεσε σε διαβούλευση Σχέδιο των νέων Κατευθυντηρίων Γραμμών που αναμένεται να ισχύουν από στις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας και στις αγροτικές περιοχές. Στο Σχέδιο Κατευθυντηρίων Γραμμών η Επιτροπή καθορίζει τους όρους και τα κριτήρια, βάσει των οποίων οι ενισχύσεις προς τους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας και στις αγροτικές περιοχές θα θεωρείται ότι συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά. Οι εν λόγω όροι συμβατότητας βασίζονται στις ακόλουθες επτά κοινές αρχές αξιολόγησης που, σύμφωνα με την πρωτοβουλία για την αναθεώρηση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, έχουν εισαχθεί σε όλα τα προσφάτως αναθεωρημένα κανονιστικά κείμενα για τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων: α) συμβολή στην επίτευξη ενός σαφώς καθορισμένου στόχου κοινού ενδιαφέροντος, β) ανάγκη για κρατική παρέμβαση, γ) καταλληλότητα του μέτρου ενίσχυσης, δ) παροχή κινήτρων και αναγκαιότητα της ενίσχυσης, ε) αναλογικότητα της ενίσχυσης (ενίσχυση στον ελάχιστο απαραίτητο βαθμό), στ) αποφυγή αδικαιολόγητων αρνητικών ε- πιπτώσεων στον ανταγωνισμό και τις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών και ζ) διαφάνεια της ενίσχυσης. Η διαβούλευση λήγει στις Μέχρι την ημερομηνία αυτή, κράτη μέλη και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους επί του Σχεδίου με βάση τις οδηγίες που παρέχονται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: agriculture/stateaid/policy/ feedback-gl/index_en.htm Διαβούλευση ως προς Σχέδιο Απαλλακτικού Κανονισμού της Επιτροπής για τη γεωργία Σχέδιο Απαλλακτικού Κανονισμού για τη γεωργία Απαλλακτικός Κανονισμός Σχέδιο διαβούλευση γεωργία δασοκομία αγροτικές περιοχές Στις η Επιτροπή δημοσίευσε, προς τον σκοπό διαβούλευσης, ένα Σχέδιο Απαλλακτικού Κανονισμού για τη γεωργία, ο οποίος αναμένεται να αντικαταστήσει από τον ισχύοντα Κανονισμό 1857/ 2006 (ΕΕ 2006 L 358/3). Με βάση τον ισχύοντα Κανονισμό 1857/2006 επιτρέπεται η απαλλαγή από την κοινοποίηση ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων που χορηγούνται υπέρ των ΜΜΕ, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων. Με το νέο Σχέδιο που παρουσίασε η Επιτροπή διευρύνεται σημαντικά το πεδίο εφαρμογής της απαλλαγής κατά κατηγορία, ούτως ώστε να συμπεριλάβει και νέες κατηγορίες ενισχύσεων. Συγκεκριμένα, στο Σχέδιο Απαλλακτικού Κανονισμού της Επιτροπής προβλέπεται η απαλλαγή από την κοινοποίηση: α) των ενισχύσεων υ- πέρ ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή, τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων και την εμπορία γεωργικών προϊόντων, β) των ενισχύσεων για έρευνα και ανάπτυξη στον γεωργικό τομέα, γ) των ενισχύσεων για την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές στον γεωργικό τομέα, δ) των ενισχύσεων για επενδύσεις με σκοπό τη διατήρηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς που βρίσκεται στη γεωργική εκμετάλλευση, ε) των ενισχύσεων υπέρ της δασοκομίας και στ) των ε- νισχύσεων υπέρ των ΜΜΕ σε αγροτικές περιοχές που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) ή χορηγούνται ως πρόσθετη εθνική χρηματοδότηση των εν λόγω συγχρηματοδοτούμενων μέτρων. Με βάση το Σχέδιο της Επιτροπής, η απαλλαγή δεν θα εφαρμόζεται σε ορισμένα καθεστώτα, των οποίων οι προγραμματισμένες ή πραγματικές ετήσιες δαπάνες υπερβαίνουν ένα όριο βάσει του εθνικού ΑΕΠ καθώς και μια ορισμένη απόλυτη τιμή. Επομένως, τα καθεστώτα

5 αυτά θα υπόκεινται σε κοινοποίηση προς την Επιτροπή, για να τα αξιολογήσει. Τέλος, για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας, η Επιτροπή επιβάλλει σε κάθε κράτος μέλος τη δημιουργία ενιαίου δικτυακού τόπου για τις κρατικές ενισχύσεις που θα απαλλάσσονται βάσει του νέου Απαλλακτικού Κανονισμού για τη γεωργία. Η διαβούλευση επί του Σχεδίου θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Μαρτίου Το κείμενο του Σχεδίου είναι διαθέ- σιμο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: agriculture/stateaid/policy/ feedback-aber/ index_en.htm Διαβούλευση ως προς Σχέδιο Ανακοίνωσης της Επιτροπής για την προώθηση σημαντικών σχεδίων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος Ανακοίνωση Σχέδιο διαβούλευση σημαντικά σχέδια κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος Στις η Επιτροπή έθεσε σε διαβούλευση ένα Σχέδιο Ανακοίνωσης για την προώθηση σημαντικών σχεδίων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (ΣΣΚΕΕ). Η Ανακοίνωση αυτή θα αντικαταστήσει τους ήδη ισχύοντες κανόνες σχετικά με κρατικές ενισχύσεις για την υποστήριξη ΣΣΚΚΕ, οι οποίοι επί του παρόντος περιλαμβάνονται στο Πλαίσιο για τις ενισχύσεις για την Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΑΚ) και στις Κατευθυντήριες Γραμμές για τις ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Βασικά πλεονεκτήματα από την υιοθέτηση της επικείμενης Ανακοίνωσης συνιστούν η επέκταση εφαρμογής των κανόνων για τις ενισχύσεις ΣΣΚΕΕ και σε άλλους τομείς, πέραν της έρευνας, ανάπτυξης και τεχνολογίας και της προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και η μείωση των γραφειοκρατικών διατυπώσεων κατά την αξιολόγηση της συμβατότητας κρατικών χρηματοδοτήσεων για ΣΣΚΕΕ. Ειδικότερα, το παρόν Σχέδιο περιλαμβάνει το σύνολο των κριτηρίων που πρέπει να πληρούνται, για να χαρακτηριστεί ένα σχέδιο ως ΣΣΚΕΕ καθώς και τα κριτήρια συμβατότητας με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, που θα εξετάζει η Επιτροπή σε σχέση με κάθε κρατική παρέμβαση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Ανακοίνωσης. Αναλυτικότερα, τα κριτήρια που θα λαμβάνει υπόψη η Επιτροπή είναι: α) η αναγκαιότητα και αναλογικότητα της ενίσχυσης, β) η αποτροπή αδικαιολόγητων στρεβλώσεων του ανταγωνισμού και η εφαρμογή του κριτηρίου εξισορρόπησης και γ) η ύπαρξη διαφάνειας. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται από το παρόν Σχέδιο μπορούν να πάρουν τη μορφή επιστρεπτέων προκαταβολών, δανείων, εγγυήσεων και επιδοτήσεων. Τα κράτη μέλη θα έχουν το δικαίωμα να αντισταθμίζουν το χρηματοδοτικό κενό σε ποσοστό μέχρι 100%, βάσει καταλόγου επιλέξιμων δαπανών που προσαρτάται στην Ανακοίνωση. Επιπλέον, καθίσταται δυνατόν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη να κοινοποιούν από κοινού στην Ε- πιτροπή τα οικεία μέτρα ενίσχυσης. Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους επί του σχεδίου της Ανακοίνωσης για τις ενισχύσεις για την προώθηση σημαντικών σχεδίων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος μέχρι τις Το κείμενο του Σχεδίου είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: competition/ consultations/2014_state_aid_cei/ index_en.html Επίσημη διαδικασία έρευνας της Επιτροπής για την Cyprus Airways SA απόφαση Επιτροπής επίσημη διαδικασία έρευνας Cyprus Airways ενίσχυση αναδιάρθρωσης Στις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόφασή της, ξεκίνησε επίσημη διαδικασία έρευνας, προκειμένου να εξακριβώσει κατά πόσον η σχεδιαζόμενη ενίσχυση αναδιάρθρωσης υ- πέρ του εθνικού αερομεταφορέα της Κύπρου Cyprus Airways, ύψους περίπου

6 102 εκατ. ευρώ, είναι σύμφωνη με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Το σχέδιο αναδιάρθρωσης καλύπτει την περίοδο και περιλαμβάνει εισφορά κεφαλαίου ποσού 31,3 εκατ. ευρώ που χορηγήθηκε το 2012, μετατροπή χρεών της εταιρείας σε ίδια κεφάλαια ποσού 63 εκατ. ευρώ, καθώς και ποσό 8,6 εκατ. ευρώ για την κάλυψη του ελλείμματος του Ταμείου Προνοίας της εταιρείας, ενός συστήματος παροχών για το προσωπικό που εργάζεται στην Κύπρο (εκτός των πιλότων), το οποίο χρηματοδοτείται από συνεισφορές των εργαζομένων και της Cyprus Airways. Η Επιτροπή έχει αμφιβολίες για το κατά πόσον το σχέδιο αναδιάρθρωσης είναι κατάλληλο για να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της Cyprus Airways και για να μπορέσει η αεροπορική εταιρεία να αντεπεξέλθει στις πιθανές προκλήσεις της αγοράς των αεροπορικών μεταφορών τα επόμενα χρόνια. Είναι, επίσης, αμφίβολο, κατά την Επιτροπή, εάν η προτεινόμενη μείωση μεταφορικής ικανότητας μέσω ακύρωσης δρομολογίων αρκεί για την αντιστάθμιση των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού λόγω της κρατικής χρηματοδότησης. Επίσης, η Επιτροπή διατυπώνει την ανησυχία της ότι η ίδια συμμετοχή της εταιρείας στο κόστος αναδιάρθρωσης μπορεί να είναι ανεπαρκής. Επιπλέον, η Επιτροπή επισημαίνει ότι έχει ήδη εγκρίνει κατά το παρελθόν (το 2007) ενίσχυση αναδιάρθρωσης υπέρ της Cyprus Airways και, επομένως, η χορήγηση νέας ενίσχυσης έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της εφάπαξ χορήγησης αυτής της μορφής ενίσχυσης σε διάστημα 10 ετών. Βέβαια, υπάρχει η δυνατότητα εξαίρεσης από την αρχή της «εφάπαξ ενίσχυσης» σε εξαιρετικές και απρόβλεπτες περιστάσεις, όμως, στο στάδιο αυτό, οι κυπριακές αρχές δεν έχουν παράσχει ε- παρκείς εξηγήσεις. Η κίνηση επίσημης διαδικασίας έρευνας δίνει την ευκαιρία στα ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με τα υπό εξέταση μέτρα, χωρίς όμως να προδικάζει το αποτέλεσμα της έρευνας. Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό SA στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού μόλις διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου. index.cfm? fuseaction=dsp_result Έγκριση παράτασης ελληνικών καθεστώτων για τη στήριξη των πιστωτικών ιδρυμάτων SA απόφαση Επιτροπής καθεστώς ενισχύσεων παράταση χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εγγυήσεις δάνεια κρατικά ομόλογα Στις , η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση περί μη προβολής αντιρρήσεων για την εκ νέου παράταση, μέχρι τις , δύο καθεστώτων στήριξης των ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η παράταση που χορηγήθηκε αφορά, αφενός, ένα καθεστώς εγγυήσεων για τη σύναψη βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων δανείων και, αφετέρου, ένα καθεστώς σχετικά με τίτλους του δημοσίου, βάσει του οποίου παρέχονται έναντι προμήθειας κρατικά ομόλογα σε επιλέξιμα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να ενισχυθεί η πρόσβασή τους σε ρευστότητα, ιδίως έναντι της ΕΚΤ. Τα παραπάνω καθεστώτα είχαν εγκριθεί αρχικά τον Νοέμβριο του 2008 και έκτοτε έχουν παραταθεί αρκετές φορές, με τελευταία παράταση αυτήν της Η Επιτροπή έκρινε ότι η νέα παράταση των καθεστώτων είναι συμβατή με την Ανακοίνωση για τη στήριξη των τραπεζών εντός του πλαισίου της χρηματοπιστωτικής κρίσης (ΕΕ 2011 C 356/02) και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτά αποτελούν κατάλληλα, αναλογικά και αναγκαία μέσα για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους (άρθρο 107 παρ. 3 στχ. β ΣΛΕΕ). Μετά τη νέα αυτή παράταση, τα καθεστώτα έχουν πλέον διάρκεια μέχρι τις Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης της Επιτροπής θα δημοσιευθεί με α- ριθμό υπόθεσης SA στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων του διαδικτυακού τόπου της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού προηγουμένως διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου. case_details.cfm? proc_code=3_sa_37958

7 Έγκριση παράτασης καθεστώτος ενισχύσεων για ευρυζωνικά δίκτυα σε αγροτικές περιοχές SA απόφαση Επιτροπής καθεστώς ενισχύσεων παράταση ευρυζωνικά δίκτυα αγροτικές περιοχές Στις , η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση περί μη προβολής αντιρρήσεων για την παράταση καθεστώτος ενίσχυσης, που αφορά την ανάπτυξη ενσύρματων και ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων σε αγροτικές περιοχές της ελληνικής επικράτειας. Το εν λόγω καθεστώς είχε εγκριθεί, αρχικά, την με βάση τις Κατευθυντήριες Γραμμές του 2009 για τα ευρυζωνικά δίκτυα (ΕΕ 2009 C 235/7), προς το σκοπό της δημιουργίας ευρυζωνικών υποδομών σε αγροτικές περιοχές, που θα επέτρεπαν τόσο την παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας στους κατοίκους τους όσο και την ισότιμη πρόσβαση όλων των παρόχων στο ευρυζωνικό δίκτυο. Η Επιτροπή αποφάσισε ότι η παράταση του καθεστώτος πληροί τα κριτήρια συμβατότητας, που περιλαμβάνονται στις νέες Κατευθυντήριες Γραμμές του 2013 για την ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων (ΕΕ 2013 C 25/01). Επιπλέον, έκρινε ότι δεν αλλοιώνει τους όρους των συναλλαγών κατά τρόπο που αντίκειται στο κοινό συμφέρον και, επομένως, είναι συμβατή βάσει του άρθρου 107 παρ. 3 στχ. γ ΣΛΕΕ. Η διάρκεια του καθεστώτος παρατείνεται για το διάστημα από έως Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης της Επιτροπής θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων του διαδικτυακού τόπου της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν προηγουμένως τυχόν ζητήματα απορρήτου. case_details.cfm? proc_code=3_sa_37860 Έγκριση μέτρου επέκτασης του δικτύου τηλεθέρμανσης στην Πτολεμαΐδα SA απόφαση Επιτροπής τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδα επέκταση Η Επιτροπή αποφάσισε να μην εγείρει αντιρρήσεις σχετικά με ελληνικό μέτρο, το οποίο προβλέπει την παροχή κρατικής χρηματοδότησης για το έργο «Επέκταση του δικτύου Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας (ΙΙ)», επειδή το κρίνει σύμφωνο με το άρθρο 107 παρ. 3 γ ΣΛΕΕ και, άρα, αποτελεί ενίσχυση συμβιβάσιμη με την κοινή αγορά. index.cfm? fuseaction=dsp_result Έγκριση κυπριακών μέτρων για την αναδιάρθρωση των συνεταιριστικών τραπεζών SA απόφαση Επιτροπής Κύπρος συνεταιριστικές Τράπεζες Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ανακεφαλαιοποίηση αναδιάρθρωση Με απόφαση που εξέδωσε στις , η Επιτροπή έκρινε ότι τα κυπριακά μέτρα ανακεφαλαιοποίησης και αναδιάρθρωσης υπέρ των συνεταιριστικών πιστωτικών ιδρυμάτων και του κεντρικού φορέα τους, της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας (που συναποτελούν τον «συνεταιριστικό τραπεζικό τομέα» της Κύπρου) είναι σύμφωνα με το άρθρο 107 παρ. 3 β ΣΛΕΕ. Με βάση τα εγκριθέντα μετρα, τα συνεταιριστικά πιστωτικά ιδρύματα θα συγ- χωνευθούν και ο αριθμός τους θα μειωθεί σε 18. Αυτά τα πιστωτικά ιδρύματα θα ανήκουν στον συνεταιριστικό κεντρικό φορέα, ο ο- ποίος και θα τα ελέγχει. Ο συνεταιριστικός κεντρικός φορέας, με τη σειρά του, θα ανήκει κατά ποσοστό 99% στο κράτος. Επιπλέον, θα αναπτυχθούν κατάλληλες

8 πολιτικές για τη διαχείριση κινδύνων, την αναδοχή δανείων και τη διαχείριση α- παιτήσεων. Βασικό στοιχείο του μέτρου αποτελεί η αποτελεσματική διαχείριση του μεγάλου αριθμού μη εξυπηρετούμενων δανείων, μέσω μιας νέας εξειδικευμένης μονάδας. Η στρατηγική αναδιάρθρωσης του συνεταιριστικού τραπεζικού τομέα έχει καταρτιστεί σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και αποτελεί μέρος του προγράμματος βοήθειας για την Κύπρο. Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, μόλις διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου. case_details.cfm? proc_code=3_sa_35334 Έγκριση κυπριακού καθεστώτος ενισχύσεων για νόσο των πτηνών SA απόφαση Επιτροπής Κύπρος καθεστώς ενισχύσεων πτηνά επιδημία ψευδοπανώλους Η Επιτροπή αποφάσισε να μην προβάλει αντιρρήσεις σχετικά με κυπριακό κάθεστώς ενισχύσεων, το οποίο στοχεύει στον έλεγχο και την αντιμετώπιση της επιδημίας ψευδοπανώλους των πτηνών, κρίνοντάς το σύμφωνο με το άρθρο 107 παρ. 3 γ ΣΛΕΕ και τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας Ειδικότερα, βάσει του εγκριθέντος καθεστώτος θα χορηγηθούν ενισχύσεις, προκειμένου να αποζημιωθούν οι γεωργοί για τις δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκαν και που αφορούν υγειονομικούς ελέγχους, εξετάσεις και άλλα μέτρα ανίχνευσης, αγορά και χορήγηση εμβολίων και φαρμάκων, καθώς και σφαγή και καταστροφή των ζώων που νόσησαν. index.cfm? fuseaction=dsp_result Κατάλογος της Επιτροπής με τα εθνικά μέτρα κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης Επιτροπή κατάλογος κράτη μέλη χρηματοπιστωτική κρίση απόφαση επίσημη διαδικασία έρευνας Στις δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής κατάλογος με τα μέτρα που έχουν λάβει τα κράτη μέλη κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Ο κατάλογος περιέχει όλα τα μέτρα τα οποία έχουν εξεταστεί από την Επιτροπή και επί των οποίων αυτή έχει ήδη εκδώσει αποφάσεις, καθώς και μέτρα κατά των οποίων αυτή τη στιγμή διεξάγεται επίσημη διαδικασία έρευνας. Ο κατάλογος είναι ενημερωμένος έως την press-release_memo _en.htm Επιτόκια αναφοράς, προεξόφλησης και ανάκτησης Ιανουάριος και Φεβρουάριος 2014 επιτόκια αναφορά προεξόφληση ανάκτηση Ιανουάριος 2014 Στις η Επιτροπή δημοσίευσε στην Επίσημη Εφημερίδα (ΕΕ 2014 C 2/7) τα επιτόκια ανάκτησης και τα επιτόκια αναφοράς/ προεξόφλησης κρατικών ενισχύσεων για τα 28 κράτη μέλη, που ίσχυαν για τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο Ειδικά για την Ελλάδα, το επιτόκιο ανήλθε σε ποσοστό 0,53 %. LexUriServ/LexUriServ.do? uri=oj:c:2014:002:0007:0 007:EL:PDF

9 Επιτόκια αναφοράς, προεξόφλησης και ανάκτησης Μάρτιος 2014 επιτόκια αναφορά προεξόφληση ανάκτηση Μάρτιος 2014 Στις η Επιτροπή δημοσίευσε στην Επίσημη Εφημερίδα (ΕΕ 2014 C 53/ 26) τα τρέχοντα επιτόκια ανάκτησης και τα επιτόκια αναφοράς/προεξόφλησης κρατικών ενισχύσεων για τα 28 κράτη μέλη, που ισχύουν από την 1η Μαρτίου Ειδικά για την Ελλάδα, το τρέχον επιτόκιο ανέρχεται σε ποσοστό 0,53 %. LexUriServ/LexUriServ.do? uri=oj:c:2014:053:0026:0 026:EN:PDF Πρόσφατη νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρατικές ενισχύσεις ΔΕΕ C 69/13, , Mediaset SpA Λέξεις κλειδιά προδικαστική παραπομπή κρατικές ενισχύσεις επιδότηση για την αγορά ή τη μίσθωση ψηφιακών αποκωδικοποιητών απόφαση της Επιτροπής με την οποία καθεστώς ενισχύσεων κηρύσσεται παράνομο και ασύμβατο προς την εσωτερική αγορά ανάκτηση προσδιορισμός του προς ανάκτηση ποσού αποστολή του εθνικού δικαστηρίου συνεκτίμηση από το εθνικό δικαστήριο των θέσεων που έλαβε η Επιτροπή στο πλαίσιο της εκτελέσεως της αποφάσεώς της αρχή της καλόπιστης συνεργασίας Νομικό ζήτημα Κατά την εκτέλεση απόφασης ανάκτησης και κατά τον προσδιορισμό των κατ ιδίαν δικαιούχων και των ποσών που πρέπει να ανακτηθούν, το εθνικό δικαστήριο δεν δεσμεύεται από τις θέσεις που εκφράζει κατόπιν η Ε- πιτροπή, αλλά οφείλει, βάσει της αρχής της καλόπιστης συνεργασίας, να τις λάβει υπόψη του. Το εθνικό δικαστήριο δύναται να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το ποσό της επιστρεπτέας ενίσχυσης είναι μηδενικό. ΔΕΕ C 110/13, , HaTeFo GmbH Λέξεις κλειδιά προδικαστική παραπομπή δίκαιο εταιριών Σύσταση 2003/361/EΚ ορισμός των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων τύποι επιχειρήσεων που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολούμενων και των χρηματοοικονομικών ποσών συνδεδεμένες επιχειρήσεις έννοια της ομάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού Νομικό ζήτημα Δύο επιχειρήσεις θεωρούνται συνδεδεμένες μέσω φυσικού προσώπου ή ομάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού, όταν, βάσει των νομικών και των οικονομικών σχέσεων που τις συνδέουν, διαπιστώνεται ότι αποτελούν ενιαία οικονομική μονάδα, χωρίς να διατηρούν και τυπικά κάποια από τις σχέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 3 σημεία α -δ της Σύστασης 2003/361/EΚ ΔΕΕ C-132/12 P, , Stichting Woonpunt κ.λπ./επιτροπή και C- 133/12 P, , Stichting Woonlinie κ.λπ./ Επιτροπή Λέξεις κλειδιά αίτηση αναιρέσεως κρατικές ενισχύσεις καθεστώτα ενισχύσεων που έχουν θεσπιστεί υπέρ εταιριών κοινωνικής στέγης απόφαση με την οποία το καθεστώς χαρακτηρίζεται συμβατό δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει οι εθνικές αρχές, προκειμένου να συμμορφωθούν προς το δίκαιο της Ένωσης άρθρο 263, τέταρτο εδάφιο, ΣΛΕΕ προσφυγή ακυρώσεως προϋποθέσεις παραδεκτού έννομο συμφέρον ενεργητική νομιμοποίηση αποδέκτες τους οποίους αφορά ατομικά και άμεσα η απόφαση κλειστός κύκλος Νομικό ζήτημα Μη αποδέκτης απόφασης της Επιτροπής, με την οποία χαρακτηρίζεται ως συμβιβάσιμη κοινοποιηθείσα ενίσχυση, έχει ατομικό συμφέρον για την άσκηση προσφυγής ακυρώσεως, εφόσον απόδεικνύεται ότι, επειδή ανήκει σε κλειστό κύκλο επιχειρήσεων, είναι θιγόμενος και ότι επηρεάζονται δυσμενώς κεκτημένα δικαιώματά του

10 Η Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) λειτουργεί αττό την στη Θεσσαλονίκη, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ). Αποτελεί γνωμοδοτική δομή, που παρέχει στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στο Υπουργείο Οικονομικών αλλά και σε όλους τους δημόσιους φορείς νομική υποστήριξη, προκειμένου οι κρατικές ενισχύσεις που αυτοί χορηγούν να είναι νόμιμες και σύμφωνες με το ενωσιακό δίκαιο. Ως εξειδικευμένη συμβουλευτική δομή συμβάλλει στην τήρηση εκ μέρους της Ελλάδας των υποχρεώσεων που απορρέουν από το ενωσιακό σύστημα ελέγχου, με απώτερο στόχο να αποτρέπεται ο κίνδυνος επιστροφής των παράνομων ενισχύσεων. Δημόσιες Συμβάσεις Κρατικές Ενισχύσεις & αγορά Η νομική επιθεώρηση ΔηΣΚΕ & αγορά για το έτος 2014 διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή με πλούσιο υλικό σε θέματα δημοσίων συμβάσεων και κρατικών ενισχύσεων Για περισσότερες πληροφορίες και συνδρομές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του περιοδικού ή επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο ή απoστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Ικάρων 1 (ΤΘ 14) Καλαμαριά Τηλ.: , Fax:

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 16.6.2010 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Πρόσθετες ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 Αντώνης Κ. Πετσέτας ΜΔΕ, Δικηγόρος ΚΔΕΟΔ - ΜοΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 26.6.2014 L 187/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 352/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 16.6.2010 Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ως κρατική ενίσχυση (βάσει του άρθρου 107, παρ. 1 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ΣΛΕΕ) θεωρείται κάθε οικονομικό πλεονέκτημα προς

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο που δραστηριοποιούνται και η δράση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 21 Μαΐου 2015 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/779 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικές ενισχύσεις SA.35888 (2013/C) (ex 2013/NN) Κύπρος Ενίσχυση διάσωσης για την Cyprus Airways (Public) Ltd

Κρατικές ενισχύσεις SA.35888 (2013/C) (ex 2013/NN) Κύπρος Ενίσχυση διάσωσης για την Cyprus Airways (Public) Ltd ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 06.03.2013 C(2013) 1163 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατικές ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ιαβάστε τα βασικά σηµεία του νέου προγράµµατος του Ταµείου Εγγυοδοσίας για την επιδότηση και την εγγύηση των κεφαλαίων κίνησης.

ιαβάστε τα βασικά σηµεία του νέου προγράµµατος του Ταµείου Εγγυοδοσίας για την επιδότηση και την εγγύηση των κεφαλαίων κίνησης. ιαβάστε τα βασικά σηµεία του νέου προγράµµατος του Ταµείου Εγγυοδοσίας για την επιδότηση και την εγγύηση των κεφαλαίων κίνησης. Το νέο πρόγραµµα αναµένεται να ξεκινήσει άµεσα, εντός του µήνα. Έχει η επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η Διοίκηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ επειδή προέβλεψε την τραπεζική πιστωτική ασφυξία και ακρίβεια στην ελληνική αγορά δημιούργησε κατάλληλα Εγγυοδοτικά προϊόντα και Ταμεία Χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η προτεινόμενη Δράση έχει ως σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 20.02.2013 C(2013) 787 final. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35697 (2012/N) Ελλάδα Αερολιμένας Σκιάθου.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 20.02.2013 C(2013) 787 final. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35697 (2012/N) Ελλάδα Αερολιμένας Σκιάθου. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.02.2013 C(2013) 787 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ («ΣΥΜΦΩΝΙΑ»)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ («ΣΥΜΦΩΝΙΑ») ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ («ΣΥΜΦΩΝΙΑ») Τη συμφωνία αυτή διαπραγματεύθηκαν και ενέκριναν οι Ευρωπαϊκές Ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. 2. Στοιχεία πιστοποίησης της νόµιµης υπόστασης του Στοιχεία πιστοποίησης έγκρισης δανείου (στην περίπτωση που προβλέπεται δάνειο στο χρηµατοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 3299/2004 σχετικά με την έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.

Εγκύκλιος Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 3299/2004 σχετικά με την έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα 22-10 - 2008 Αριθμ. Πρωτ. 48175 Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά. με το πιο. μπορούν. Με εκτίμηση, Ευρωπαϊκό

Αναφορικά. με το πιο. μπορούν. Με εκτίμηση, Ευρωπαϊκό Λευκωσία, 17 Ιουλίου 2014 ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ Θέμα: Χρηματοδοτικά Προγράμματα της Τράπεζας Κύπρου Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας επισυνάπτονται οι σχετικές πληροφορίες για τα Σχέδια JEREMIE και Trade Finance

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 1118902/11058/Β0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ.: 1148 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.:606/25208 Δ/νση Προγρ/σμού & Γ.Δ. Τμήμα ΣΤ Πληρ. : Δημ. Τζωρτζίνης

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτος πυλώνας της ΚΓΠ: I η κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ) γεωργικών προϊόντων

Πρώτος πυλώνας της ΚΓΠ: I η κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ) γεωργικών προϊόντων Πρώτος πυλώνας της ΚΓΠ: I η κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ) γεωργικών προϊόντων Η Κοινή Οργάνωση Αγοράς περιλαμβάνει τα μέτρα της αγοράς που προβλέπονται στο πλαίσιο της ΚΓΠ. Οι διαδοχικές μεταρρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E «ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η Δράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή /και επιχειρηματικής ανάπτυξης με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Η Δράση χρηματοδοτεί με δάνειο

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Επιχειρηματικότητας -ΤΕΠΙΧ- Δράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση»

Ταμείο Επιχειρηματικότητας -ΤΕΠΙΧ- Δράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» ΤΕΠΙΧ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ 1 Ταμείο Επιχειρηματικότητας -ΤΕΠΙΧ- Δράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» Περιγραφή δράσης-στόχων του προγράμματος Με την 12017/1245 (ΦΕΚ 1697/Β/27.10.2010) Κοινή Υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 7.4.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 83/1 ΙΙ (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανακοίνωση τησ Επιτροπήσ Προσωρινό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Την έναρξη λειτουργίας του νέου Ταμείου Δανειοδοτήσεων Επιχειρηματικής Ανάπτυξης για την παροχή δανείων κεφαλαίου κίνησης χαμηλού επιτοκίου (περίπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με τη χρηματοδότηση, την αναδιάρθρωση και την ιδιωτικοποίηση των κρατικών επιχειρήσεων σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1974 EL 16.02.2010 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ.

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 Τ.Κ.: 101 84 Τηλ: 210 33.75.544 / 575 210 33.75.867/ 889 E-mail.: kemke@minfin.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» Α. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ 1. Ποιες είναι οι συνεργαζόμενες Τράπεζες στη Δράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 25.7.2012 C(2012) 5071 final

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 25.7.2012 C(2012) 5071 final ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.7.2 C(2) 5071 final Αντικείμενο: Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.34586 (2/N) Ελλάδα Εκσυγχρονισμός αερολιμένα Χανίων Αξιότιμε κύριε, 1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (1) Με ηλεκτρονική κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση 8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση [Μέγιστη έκταση:875 χαρακτήρες = περ. 1/4 σελίδες υποχρεωτικό πεδίο επιτρέπεται η χρήση Άρθρο 27 και Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εισηγητής : Χρίστος Φωτιάδης Ανώτερος Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας Υ.Ε.Ε.Β.&Τ. Σχέδια Χορηγιών Κυριότερος Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ3Η-4ΟΣ. Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2013. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΑΔΑ: ΒΛΛ3Η-4ΟΣ. Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2013. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ -ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494 Κύπρος Φορολογικές και Νοµικές Υπηρεσίες 22 Ιουλίου 2015 Φορολογικά Νέα Τροποποιήσεις στη Φορολογική Νοµοθεσία Στις 9 Ιουλίου 2015 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε σηµαντικές τροποποιήσεις στην φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Η Επιτροπή έχει επίσης αποκτήσει επαρκή πείρα από την

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Η Επιτροπή έχει επίσης αποκτήσει επαρκή πείρα από την 9.8.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 214/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 800/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Ε1: Ποιοι ήταν οι λόγοι που η Κύπρος χρειάστηκε διεθνή οικονομική βοήθεια; Τι προκάλεσε τα προβλήματα στον τραπεζικό τομέα;

Ε1: Ποιοι ήταν οι λόγοι που η Κύπρος χρειάστηκε διεθνή οικονομική βοήθεια; Τι προκάλεσε τα προβλήματα στον τραπεζικό τομέα; Πρόγραμμα για τον Χρηματοοικονομικό Τομέα της Κύπρου Μνημόνια Συναντίληψης με την ΕΕ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο: Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με τον χρηματοοικονομικό τομέα Μέρος A: Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Συνέντευξη του Πανίκου Δημητριάδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, που δόθηκε στις 14 Μαρτίου 2014 στον Μιχάλη Περσιάνη Ερ.: Σήμερα η οικονομία προσβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2003 L 339/73 Ο ΗΓΙΑ 2003/125/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2003 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τη θεµιτή παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

XII. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

XII. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ XII. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Υποχρέωση για δηµοσιοποίηση πληροφοριών. 70. (1) Για τους σκοπούς της παρούσας Οδηγίας, οι τράπεζες δηµοσιοποιούν τις πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 3ης Ιουνίου 2010.

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 3ης Ιουνίου 2010. 24.6.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 158/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) Ποσοστό επιχορήγησης 15%-50% 100.000 και άνω ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Επιλέξιμες θεωρούνται οι υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις που: είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( )

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ε.Π. Β ΔΡΑΣΗ Ε.Σ.Π.Α. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ανεπίσηµο έγγραφο των υπηρεσιών της Γ Ανταγωνισµού προς συζήτηση στην πρώτη πολυµερή συνάντηση µε εµπειρογνώµονες από τα κράτη µέλη

Ανεπίσηµο έγγραφο των υπηρεσιών της Γ Ανταγωνισµού προς συζήτηση στην πρώτη πολυµερή συνάντηση µε εµπειρογνώµονες από τα κράτη µέλη ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ανεπίσηµο έγγραφο των υπηρεσιών της Γ Ανταγωνισµού προς συζήτηση στην πρώτη πολυµερή συνάντηση µε εµπειρογνώµονες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ OΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ EΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Τίτλος Πράξης: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: Άρθρο 1 : Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές αλλαγές 2010-2011. 14 Φεβρουαρίου 2011/ Γιάννης Αχείλας

Φορολογικές αλλαγές 2010-2011. 14 Φεβρουαρίου 2011/ Γιάννης Αχείλας Φορολογικές αλλαγές 2010-2011 14 Φεβρουαρίου 2011/ Γιάννης Αχείλας Φορολογικές αλλαγές 2010-2011 - Θεματικές Ενότητες Δαπάνες επιχειρήσεων Υποκεφαλαιοδότηση επιχειρήσεων Μη έκπτωση δαπανών Φορολογική μεταχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 2ας Ιουλίου 2012. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση της Cyprus Popular Bank (CON/2012/50)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 2ας Ιουλίου 2012. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση της Cyprus Popular Bank (CON/2012/50) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Ιουλίου 2012 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση της Cyprus Popular Bank (CON/2012/50) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 30 Μαΐου 2012 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και μόνο. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΟΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟYΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Παράδοση 3η : Παραγωγή (έκδοση) της Διοικητικής πράξης και η Διοικητική Διαδικασία. Ανάκληση των Διοικητικών πράξεων.

Διαβάστε περισσότερα

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα»

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» Κυρίες και κύριοι, Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015 Χαιρετισμός από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό έγγραφο στην. Πρόταση

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό έγγραφο στην. Πρόταση EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, xxx SEC(2010) xxx ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Συνοδευτικό έγγραφο στην Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Ιούνιος 2015 Το έγγραφο αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΕΣ SPIN OFF (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ /ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΙ) Τι είναι οι εταιρίες spin off ; Οι εταιρίες spin off (επιχειρήσεις έντασης γνώσης ή τεχνοβλαστοί) είναι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Η C-BNK έχει τον κάτωθι ισολογισμό σε τρέχουσες αξίες (εκατ. ευρώ): Ενεργητικό Υποχρεώσεις Μ Μετρητά στο ταμείο 0 Καταθέσεις 200 Στεγαστικά δάνεια 500 Δάνεια διατραπεζικής 200 Επιχειρηματικά δάνεια 400

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών L 120/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.5.2009 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 Έκδοση 01 9/1/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 63/22 28.2.2004 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 364/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2004 για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 70/2001 όσον αφορά την επέκταση του πεδίου εφαρ- µογής του ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2012 SWD(2012) 76 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R2027 EL 30.05.2002 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EΚ) αριθ. 2027/97 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 1997 για την ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα