Προς Καθηγητή B. Παπάζογλου Ειδικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Κοινοποίηση [όπως πίνακας αποδεκτών] Θέμα : Σχέδια Π.Δ. για τα Τεχνικά Επαγγέλματα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προς Καθηγητή B. Παπάζογλου Ειδικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Κοινοποίηση [όπως πίνακας αποδεκτών] Θέμα : Σχέδια Π.Δ. για τα Τεχνικά Επαγγέλματα"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γραφείο Προέδρου Καθηγητής Κ. Κυπαρισσίδης Τηλ.: Fax: Κτίριο: 13E Θεσσαλονίκη, Αρ. πρωτ.:... Προς Καθηγητή B. Παπάζογλου Ειδικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Ενιαίος Διοικητικός Τομέας Ανώτατης Εκπαίδευσης Δ/νση Μελετών Στατιστικής & Οργάνωσης Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Κοινοποίηση [όπως πίνακας αποδεκτών] Θέμα : Σχέδια Π.Δ. για τα Τεχνικά Επαγγέλματα Αξιότιμε κύριε Γενικέ, Ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση σας, να γνωματεύσουμε αν οι τίτλοι σπουδών των Πανεπιστημιακών Τμημάτων Χημικών Μηχανικών, αποτελούν τυπικά προσόντα για την άσκηση ρυθμιζόμενων επαγγελματικών δραστηριοτήτων, όπως αυτές προσδιορίζονται στα Σχέδια Π.Δ. που μας αποστείλατε, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: α. Τα τρία Τμήματα Χημικών Μηχανικών των ΑΕΙ της πατρίδας μας εκπαιδεύουν διπλωματούχους Μηχανικούς στην επιστήμη της Χημικής Μηχανικής ακολουθώντας τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα. β. Επισυνάπτουμε γνωμάτευση της Συγκλήτου του ΕΜΠ Α.Π / στην οποία αναφέρονται τα εφόδια των διπλωματούχων Χημικών Μηχανικών και προκύπτουν οι επαγγελματικές δραστηριότητες, τις οποίες προορίζονται να ασκούν οι διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί. Μολονότι η γνωμάτευση αυτή θα μπορούσε να επικαιροποιηθεί λόγω των εξελίξεων στην επιστήμη της μηχανικής και στην τεχνολογία, θεωρούμε ότι αποδίδει πλήρως την καταλληλότητα των διπλωματούχων Χημικών Μηχανικών να διαδραματίζουν κύριο ρόλο και να αναλαμβάνουν την τεχνική ευθύνη στο σχεδιασμό, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων φυσικών, χημικών και βιολογικών διεργασιών ή τμημάτων τους. Έχουμε να παρατηρήσουμε ότι οι εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στα Σχέδια Π.Δ. πλήν των βιομηχανικών, αποτελούν απλά συνήθη τμήματα των εγκαταστάσεων διεργασιών. γ. Παρατηρούμε ότι όπως προκύπτει από τα Σχέδια Π.Δ. οι τίτλοι σπουδών Πανεπιστημιακών Σχολών/Τμημάτων μηχανολογίας, ηλεκτρολογίας και ναυπηγικής αποτελούν αυτοδίκαια τυπικά προσόντα για την άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων στο υψηλότερο επίπεδο, σε κάθε ειδικότητα ή κατηγορία εγκαταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι εγκαταστάσεις διεργασιών. Ως λογική εξήγηση για το γεγονός πρέπει να θεωρείται η εφαρμογή της συνταγματικής επιταγής της επαγγελματικής ελευθερίας ειδικά για την άσκηση επιστημονικών επαγγελμάτων, στο πλαίσιο της οποίας και σε συνδυασμό με τους Κώδικες Επαγγελματικής Δεοντολογίας, κάθε διπλωματούχος Μηχανικός έχει την ικανότητα να αντιλαμβάνεται τον κύριο ρόλο του και να ανταποκρίνεται στα καθήκοντα του, μεταξύ των οποίων κύρια θέση έχει η συνεργασία με άλλους επιστήμονες και τεχνικούς για την πραγμάτωση τεχνικών έργων. Πιστεύουμε ότι η ίδια αρχή πρέπει να ισχύει για τους τίτλους σπουδών όλων των Πανεπιστημιακών Σχολών/Τμημάτων, που εκπαιδεύουν διπλωματούχους Μηχανικούς. δ. Η δομή των Σχεδίων Π.Δ. θεωρούμε ότι δεν είναι συμβατή με την τεχνική ιεραρχία, που διέπει τα τεχνικά επαγγέλματα. Και τούτο διότι σε όλα τα Σχέδια Π.Δ. ορισμένες μόνον ειδικότητες

2 διπλωματούχων Μηχανικών μπορούν να ασκούν τις επαγγελματικές δραστηριότητες όλων των «εργοδηγών μηχανικών», ενώ οι λοιπές ειδικότητες ταυτίζονται με ορισμένους «εργοδηγούς μηχανικούς». Το γεγονός απορρέει από τις διαπιστώσεις που σημειώσαμε στην προηγούμενη παράγραφο και επί πλέον θεωρούμε ότι συγκρούεται με το ισχύον Άρθρο 3 του Ν.6422/34 σύμφωνα με το οποίο οι διπλωματούχοι Ανωτάτων Τεχνικών Σχολών έχουν αυτοδίκαια τα επαγγελματικά δικαιώματα όλων των τεχνικών, που δεν είναι διπλωματούχοι Ανωτάτων Τεχνικών Σχολών και στους οποίους αναφέρονται τα Σχέδια Π.Δ. Με την ευκαιρία που μας παρέχεται για το θέμα, επιθυμούμε να σχολιάσουμε γενικότερα τα Σχέδια Π.Δ. καθώς και τις βασικές διατάξεις του Ν.3982/2011 στις οποίες ερείδονται και οι οποίες δεν μας βρίσκουν σύμφωνους. Ευελπιστούμε σε πρώτη ευκαιρία να υπάρξουν οι απαραίτητες αλλαγές και διορθώσεις. Από το νόμο απουσιάζει ο ορισμός της Μηχανικής και των εξειδικεύσεων της, όπως προκύπτει από αναφορές διεθνών οργανισμών. Θεωρούμε ότι ο ακόλουθος ορισμός σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ έπρεπε να αποτελεί κύριο στοιχείο του νόμου: «Ως Μηχανική ορίζεται τυπικά η δραστηριότητα που πραγματεύεται την εφαρμογή της τεχνικής, επιστημονικής και μαθηματικής γνώσης με σκοπό την αξιοποίηση των νόμων της φύσης και των φυσικών πόρων για το σχεδιασμό και την επεξεργασία υλικών, δομών, μηχανισμών, διατάξεων, συστημάτων και διεργασιών και την ασφαλή πραγμάτωση ενός επιθυμητού αντικειμενικού στόχου. Ως εκ τούτου, η μηχανική αποτελεί το σύνδεσμο μεταξύ της επιστημονικής και μαθηματικής γνώσης με την κοινωνία. Πρωταρχικής σημασίας ενέργειες των μηχανικών αποτελούν η σύλληψη, ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η διαχείριση καινοτόμων λύσεων μηχανημάτων, διεργασιών και συστημάτων με σκοπό να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής, να εγκύψουν στις ανάγκες και τα προβλήματα της κοινωνίας, και να βελτιώσουν την άμιλλα και το εμπορικό κέρδος της κοινωνίας». Αντιλαμβανόμεθα ότι ο χαρακτηρισμός κάθε είδους εγκατάστασης ως μηχανολογικής ή ηλεκτρολογικής και όχι ως εγκατάστασης με συγκεκριμένο λειτουργικό σκοπό, έχει τις ρίζες του στο Ν.6422/34, που όμως πρέπει να θεωρείται τουλάχιστον αναχρονιστικός και οπωσδήποτε δεν μπορεί να καθορίζει τις επαγγελματικές δραστηριότητες δεκάδων βασικών ειδικοτήτων διπλωματούχων Μηχανικών που προορίζονται να ασχοληθούν, να δημιουργήσουν και να καινοτομήσουν σε διάφορες εγκαταστάσεις. Εξ άλλου παρατηρείται ότι ο ανωτέρω χαρακτηρισμός αγνοεί τις «χημικές εγκαταστάσεις» που περιλαμβάνονται στο Άρθρο 4 του Ν.6422/34 και έχουν προσδιορισθεί με το Π.Δ. 274/97. Στο Νόμο και στα Σχέδια Π.Δ. δεν προσδιορίζεται η τεχνική ιεραρχία με κανόνες δεοντολογίας, πληρότητας και σαφήνειας, ώστε να είναι συμβατή με τους Κώδικες ταξινόμησης των επαγγελμάτων και τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Είναι γνωστό ότι η τεχνική ιεραρχία διακρίνει τους πανεπιστημιακούς Μηχανικούς, τους τεχνολόγους Μηχανικούς, τους τεχνίτες και τους χειριστές σταθερών εγκαταστάσεων και οι Κώδικες των επαγγελμάτων προσδιορίζουν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες. Τέλος διατηρούμε επιφυλάξεις λόγω της γνωστής πολυνομίας, αν ο Ν.3982/2011 και τα Σχέδια Π.Δ. είναι συμβατά με τη λοιπή νομοθεσία που αναφέρεται στις επαγγελματικές δραστηριότητες διπλωματούχων Μηχανικών και άλλων τεχνικών. Πιστεύουμε ότι οι προτάσεις μας για τους τίτλους σπουδών των διπλωματούχων Χημικών Μηχανικών ανταποκρίνονται στην πρόσκλησή σας και ευελπιστούμε στην αρωγή σας για την βελτίωση των διατάξεων του Ν.3982/2011, που δεν είναι συμβατές με το σημερινό επίπεδο της τεχνολογίας και της Χημικής Μηχανικής. Συνημμένα: Γνωμάτευση της Συγκλήτου του ΕΜΠ Α.Π /

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Πρωθυπουργό, κ. Λουκά Παπαδήμο Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας Πρύτανη Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού ΑΠΘ Πρύτανη Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Κοσμήτορα Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ Κοσμήτορα Πολυτεχνικής Σχολής Παν/μίου Πατρών Πρόεδρο Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Πρόεδρο Τμήματος Χημικών Μηχανικών Παν/μίου Πατρών Πρόεδρο Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Πρόεδρο ΔΕ ΤΕΕ/Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας Πρόεδρο Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών Πρόεδρο Συλλόγου Χημικών Μηχανικών Τμήματος Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας

4

5

Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των ιπλωµατούχων Μηχανικών καθορίζονται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των ιπλωµατούχων Μηχανικών καθορίζονται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τα µέλη του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας κατανέµονται ανάλογα µε την ειδικότητα σε Πολιτικούς Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Αιτιολογική Έκθεση 3 Εισαγωγικά 3 Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 4 Χαρακτηριστικά του Περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αιτιολογική Έκθεση Εισαγωγικά Με το παρόν Προσχέδιο Π.Δ. για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα πτυχιούχων μηχανικών ΤΕ αποφοίτων

Διαβάστε περισσότερα

*NACE CODE: Architectural and engineering activities and related technical consultancy services

*NACE CODE: Architectural and engineering activities and related technical consultancy services *ΤΙΤΛΟΣ: ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (συγκεκριμένης ειδικότητας) *NACE CODE: Architectural and engineering activities and related technical consultancy services *ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Περιεχόμενο: Το επάγγελμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Oμάδα Eργασίας: Αφ. Δαΐκου, Δ. Πινότση

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Oμάδα Eργασίας: Αφ. Δαΐκου, Δ. Πινότση ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Oμάδα Eργασίας: Αφ. Δαΐκου, Δ. Πινότση «Η Υγεία και η Ασφάλεια της Εργασίας στην εκπαίδευση» ISBN: 978-960-6818-26-4 Α Έκδοση: 2013 Copyright Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΜΙΛΙΑ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ του Βασίλειου Τσατήρη, Προέδρου του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ στην Ημερίδα «Το μέλλον των Γεωπονικών Σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο-οι επαγγελματικές προοπτικές»

Διαβάστε περισσότερα

Το Επάγγελμα και η Τέχνη της Συντήρησης. Εισηγητής: Χαράλαμπος Αποστολίδης

Το Επάγγελμα και η Τέχνη της Συντήρησης. Εισηγητής: Χαράλαμπος Αποστολίδης Το Επάγγελμα και η Τέχνη της Συντήρησης Εισηγητής: Χαράλαμπος Αποστολίδης 1 Τα αγαθά και τα δεινά του επαγγέλματος της Συντήρησης Πως γίνεται όταν κάτι δουλεύει, να λένε ότι είναι καλο-φτιαγμένο Και όταν

Διαβάστε περισσότερα

Διεργασίες και Συστήματα επιστημονικής υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων.

Διεργασίες και Συστήματα επιστημονικής υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων. ΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Λαμβάνοντας υπόψη τα λεπτομερή περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ

Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Α. Δαίκου 1, Δ. Πινότση 1 1. Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, Κέντρο Τεκμηρίωσης Πληροφόρησης, Αθήνα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2031 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 176 30 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γνωμοδότησης 34/2014 Γνωμοδότηση βάσει του άρθρου 23 του ν. 3959/2011 επί των σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΔΣ του ΠΣΧΜ Αθήνα 15/07/2014. ΘΕΜΑ: Πρόταση Κατευθύνσεων Σ/Ν για την. άσκηση του Επαγγέλματος του Μηχανικού Ανώτατης Εκπαίδευσης

Προς: ΔΣ του ΠΣΧΜ Αθήνα 15/07/2014. ΘΕΜΑ: Πρόταση Κατευθύνσεων Σ/Ν για την. άσκηση του Επαγγέλματος του Μηχανικού Ανώτατης Εκπαίδευσης Από: ΚΛΑΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Προς: ΔΣ του ΠΣΧΜ Αθήνα 15/07/2014 ΘΕΜΑ: Πρόταση Κατευθύνσεων Σ/Ν για την άσκηση του Επαγγέλματος του Μηχανικού Ανώτατης Εκπαίδευσης (Δ/χοι Μηχανικοί ΑΕΙ και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΣ Μ-Η) Αριθµ.Πρωτ.:1024

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΣ Μ-Η) Αριθµ.Πρωτ.:1024 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΣ Μ-Η) Αριθµ.Πρωτ.:1024 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ : Απόψεις και θέσεις του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ επί των νοµοθετικών

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Δομικών Έργων / Μηχανικού Δομικών Έργων ΤΕ

Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Δομικών Έργων / Μηχανικού Δομικών Έργων ΤΕ Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Δομικών Έργων / Μηχανικού Δομικών Έργων ΤΕ ΜΑΡΟΥΣΙ 2013 . Μελέτη στο πλαίσιο της Πράξης: «Γραφείο Διασύνδεσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.», συγχρηματοδοτούμενης, μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Dream Team ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ: ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Η επιλογή του επαγγέλματος του κάθε νέου καθορίζεται από δύο παράγοντες, από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2031 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 176 30 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γνωμοδότησης 34/2014 Γνωμοδότηση βάσει του άρθρου 23 του ν. 3959/2011 επί των σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1404 οµή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων

ΝΟΜΟΣ 1404 οµή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων ΝΟΜΟΣ 1404 οµή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα - Αποστολή 1. Ιδρύονται Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 2012 http://gdias.teipir.gr/blog http://gdias.teipir.gr/emagazine gdias.teipir.gr :gdiasgr ISBN: 978-618-5085-00-1 Τίτλος πρωτοτύπου: «Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Έργων Υποδομής / Μηχανικού Έργων Υποδομής ΤΕ

Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Έργων Υποδομής / Μηχανικού Έργων Υποδομής ΤΕ Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Έργων Υποδομής / Μηχανικού Έργων Υποδομής ΤΕ ΜΑΡΟΥΣΙ 2013 . Μελέτη στο πλαίσιο της Πράξης: «Γραφείο Διασύνδεσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.», συγχρηματοδοτούμενης, μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Προεδρικό Διάταγμα Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Έχοντας υπ όψιν την διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2919/2001, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείμενο - Έννοια όρων-πεδίο Εφαρμογής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Οδηγός Επαγγέλματος Πτυχιούχου Ηλεκτρονικού Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 ISBN: 978-618-5085-05-6 Τίτλος πρωτοτύπου: «Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Directorate-General for Education and Culture Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα 2005/06 European Commission 8. Εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επαγγελματικά δικαιώματα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων.

Θέμα: Επαγγελματικά δικαιώματα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων. Θεσσαλονίκη 28-7-2011 Αριθμ.πρωτ.630 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Επαγγελματικά δικαιώματα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων. Σας αποστέλλουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου

Αιτιολογική έκθεση. Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου Αιτιολογική έκθεση Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου 1. Πρόλογος. Αιτιολογική έκθεση της πρότασης του ΤΕΕ Η εκτέλεση των ιδιωτικών έργων προϋποθέτει ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ)

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Μαρούσι: 11/3/2013 Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 7.2.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 7.2.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ 1 Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 7.2.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.

Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Αθήνα, 21/07/2011 Αρ. Πρωτ.: Εξ./397/2011 Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ 4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 05/07/2014, ώρα 10:00, Αμφιθέατρο Γκίνη ΕΜΠ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ 4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 05/07/2014, ώρα 10:00, Αμφιθέατρο Γκίνη ΕΜΠ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ 4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 05/07/2014, ώρα 10:00, Αμφιθέατρο Γκίνη ΕΜΠ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Η Ημερήσια Διάταξη της πρόσκλησης: 1. Επαγγελματικά δικαιώματα μηχανικών (3 ώρες) 2. Ασφαλιστικό-Φορολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Το παρόν σχέδιο νόμου έχει ως σκοπό, με βάση τις αρχές και τους στόχους της δημόσιας πολιτικής διά βίου μάθησης

Διαβάστε περισσότερα