Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ «Υ λ ο π ο ί η σ η Π. Σ. Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ «Υ λ ο π ο ί η σ η Π. Σ. Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν»"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΙΚΟ ΙΔΡΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΛΙΩΝ ΕΡΕΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 268/Φ30.1 Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ Πληροφορίες: Σταυρούλα Μαγουλιανού Τηλέφωνο: Φαξ: Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Ξ Η Σ «λ ο π ο ί η σ η Π. Σ. Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ώ ν π η ρ ε σ ι ώ ν» Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης, μετά την με αριθμό 665/ (Θέμα 72) πράξη της Επιτροπής Διαχείρισής του προκηρύσσει Ανοιχτό Διεθνή Διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, με σκοπό την ανάδειξη Αναδόχων για την υλοποίηση των τριών (3) Τμημάτων του Έργου «λοποίηση Π.Σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών πηρεσιών» που αποτελεί το ποέργο 2 (Π2) της ενταγμένης με κωδικό ΟΠΣ και τίτλο «Οργάνωση, ανάδειξη και προβολή του ακαδημαϊκού περιεχομένου του ΤΕΙ Κρήτης» Πράξης, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση». Το Έργο έχει διάρκεια υλοποίησης 6 μήνες και συνολικό προϋπολογισμό χωρίς ΦΠΑ με ΦΠΑ. Τα Τμήματα του Έργου τα οποία είναι δυνατό να υλοποιηθούν από τον ίδιο ή διαφορετικούς Αναδόχους και ο αντίστοιχος επιμερισμός του προϋπολογισμού σε αυτά είναι: Α. πηρεσία Αναβαθμισμένου και Εμπλουτισμένου με Περιεχόμενο Ιδρυματικού Καταθετηρίου, με προϋπολογισμό ,69 χωρίς ΦΠΑ με ΦΠΑ, Β. πηρεσίες Προσωποποιημένης Πρόσβασης στο Πληροφοριακό λικό της Βιβλιοθήκης και Διασύνδεσης Μαθημάτων με αυτό, με προϋπολογισμό ,31 χωρίς ΦΠΑ με ΦΠΑ, και Γ. πηρεσία Προαγωγής Ηλεκτρονικής Μάθησης με Δημιουργία και Χρήση Μοντέλου Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων, με προϋπολογισμό χωρίς ΦΠΑ με ΦΠΑ. Αντικείμενο του Έργου αποτελεί η ανάπτυξη διακριτών μεταξύ τους ηλεκτρονικών, διαθέσιμων κατά το δυνατόν μέσω παγκόσμιου ιστού, υπηρεσιών μιας ολοκληρωμένης εικονικής βιβλιοθήκης με ψηφιακό περιεχόμενο, η οποία θα προσφέρει με βέλτιστο τρόπο εξελιγμένη πρόσβαση, ανοιχτή ή ελεγχόμενη, σε ένα 1

2 σύμπλοκο υπολογιστικών συστημάτων, λογισμικών και διαδικτυακών διασυνδέσεων. Πλέον των υπηρεσιών ζητείται η ανάπτυξη, τεκμηρίωση και χρήση σε συγκεκριμένα παραδείγματα δύο μοντέλων μεταδεδομένων: ενός για περιγραφή ειδικής συλλογής διοικητικών εγγράφων και ενός για τα μαθησιακά αντικείμενα που διαχειρίζεται η βιβλιοθήκη, καθώς και θησαυρών όρων για απόδοση τιμών στα στοιχεία του σχήματος μεταδεδομένων της συλλογής διοικητικών εγγράφων. Διαδικασίες ψηφιοποίησης περιορισμένου αριθμού διοικητικών εγγράφων και μετάπτωσης περιεχομένου από υπάρχοντα συστήματα σε νέα που πρόκειται να τα αντικαταστήσουν συμπληρώνουν το βασικό αντικείμενο του Έργου. Οι αντίστοιχοι με το Έργο κωδικοί CPV είναι: , , , Ημερομηνία αποστολής στην ΕΕΕΚ: 10/02/2015 Κωδικός δημοσίευσης: Οι Ανάδοχοι των Τμημάτων υποχρεούνται σε δωρεάν παροχή υπηρεσιών εγγύησης για ένα έτος από την οριστική παραλαβή του Έργου. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος. Ως εκ τούτου, οι ποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους ηλεκτρονικά, μέχρι 23/03/2015 και ώρα 15:00, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/ ), στο άρθρο 11 της.α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/ ) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στο ΠΔ60/07. Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της Προσφοράς ορίζονται ως εξής: α) Ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» και β) Ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» *(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης (άρθρο 6 της Α Π1-2390/2013). Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα και η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη υποβολή της Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των αρχείων που τη συνοδεύουν. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις την Τρίτη 24/03/2015 και ώρα 11:00 πμ, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων κάθε κατηγορίας, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που: είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή 2

3 είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α 139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών, και πληρούν τους όρους που καθορίζονται αναλυτικά στην διακήρυξη. Η προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ ( ) ποσοστό 2% του προϋπολογισμού του Τμήματος ή των Τμημάτων του Έργου για τα οποία υποβάλλει προσφορά (εκτός ΦΠΑ). Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για έξι (6) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ενώ είναι υποχρεωτική η παράταση της ισχύος, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της, για διάστημα ακόμη έξι (6) μηνών. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, εκτός από την πλατφόρμα της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται μέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση επίσης σε ηλεκτρονική μορφή. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν ηλεκτρονικά συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι και δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών. Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, σε ψηφιακά υπογεγραμμένα αρχεία, στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. όπου θα αναρτηθούν και οι απαντήσεις σε αυτά, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών. Προς διευκόλυνση και μόνο θα αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο του ΤΕΙ Κρήτης στην διεύθυνση Η προκήρυξη ή/και η παρούσα περίληψή της έχουν δημοσιευτεί: Στην πηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 10/02/2015 Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις 13/02/2015 Στον ελληνικό τύπο (ΠΑΤΡΙΣ, ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ) στις 10/02/2015 για δημοσίευση στις 13/02/2015. Στο διαδίκτυο στη διεύθυνση στις 10/02/2015 Στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος στη διεύθυνση στις 10/02/2015 Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr ) στις 10/02/2015 3

4 Και στη διεύθυνση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) (www.promitheus.gov.gr ) στις 11/02 /2015. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης Εμμανουήλ Τσικνάκης Αναπλ. Πρόεδρος ΤΕΙ Κρήτης 4

5 Πράξη: «Οργάνωση, ανάδειξη και προβολή του ακαδημαϊκού περιεχομένου του ΤΕΙ Κρήτης» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «λοποίηση Π.Σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών πηρεσιών» Αρ.Πρωτ.: 268/Φ30.1/ Διαγωνισμός σε τρία τμήματα: Α. πηρεσία Αναβαθμισμένου και Εμπλουτισμένου με Περιεχόμενο Ιδρυματικού Καταθετηρίου Β. πηρεσίες Προσωποποιημένης Πρόσβασης στο Πληροφοριακό λικό της Βιβλιοθήκης και Διασύνδεσης Μαθημάτων με αυτό Γ. πηρεσία Προαγωγής Ηλεκτρονικής Μάθησης με Δημιουργία και Χρήση Μοντέλου Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων Κωδικοί CPV: , , , Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΛΙΩΝ ΕΡΕΝΑΣ ΤΕΙ Κρήτης Συνολικός Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ) (με ΦΠΑ) Τμήμα Α: ,69 (χωρίς ΦΠΑ) (με ΦΠΑ) Τμήμα Β: ,31 (χωρίς ΦΠΑ) (με ΦΠΑ) Τμήμα Γ: (χωρίς ΦΠΑ) (με ΦΠΑ) Διάρκεια: 6 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Ημερομηνίες Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 23/03/2015 Διενέργειας Διαγωνισμού: 24/03/2015 Αποστολής στην πηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της ΕΕ: 10/02/2015 Δημοσίευσης στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων: 13/02/2015 Αποστολής και Δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο: 13/02/2015 Ανάρτησης στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 11/02/2015 Κωδικός ΟΠΣ:

6 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «λοποίηση Π.Σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών πηρεσιών» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 6 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ... 9 Συντομογραφίες... 9 Α1. Περιβάλλον του Έργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας Α1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα λοποίησης Α1.1.3 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Α1.2 φιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας 25 Α1.2.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Α1.2.4 Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Α1.2.5 Επίπεδο Ωριμότητας του παρόντος Έργου Α2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Α2.1.1 Τμήμα Α: «πηρεσία Αναβαθμισμένου και Εμπλουτισμένου με Περιεχόμενο Ιδρυματικού Καταθετηρίου» Α2.1.2 Τμήμα Β: «πηρεσίες Προσωποποιημένης Πρόσβασης στο Πληροφοριακό λικό της Βιβλιοθήκης και Διασύνδεσης Μαθημάτων με αυτό» Α2.1.3 Τμήμα Γ: «πηρεσία Προαγωγής Ηλεκτρονικής Μάθησης με Δημιουργία και Χρήση Μοντέλου Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων» Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Α2.2.1 Τμήμα Α: «πηρεσία Αναβαθμισμένου και Εμπλουτισμένου με Περιεχόμενο Ιδρυματικού Καταθετηρίου» Α2.2.2 Τμήμα Β: «πηρεσίες Προσωποποιημένης Πρόσβασης στο Πληροφοριακό λικό της Βιβλιοθήκης και Διασύνδεσης Μαθημάτων με αυτό» Α2.2.3 Τμήμα Γ: «πηρεσία Προαγωγής Ηλεκτρονικής Μάθησης με Δημιουργία και Χρήση Μοντέλου Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων» Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου Α2.3.1 Τμήμα Α: «πηρεσία Αναβαθμισμένου και Εμπλουτισμένου με Περιεχόμενο Ιδρυματικού Καταθετηρίου» Α2.3.2 Τμήμα Β: «πηρεσίες Προσωποποιημένης Πρόσβασης στο Πληροφοριακό λικό της Βιβλιοθήκης και Διασύνδεσης Μαθημάτων με αυτό» Α2.3.3 Τμήμα Γ: «πηρεσία Προαγωγής Ηλεκτρονικής Μάθησης με Δημιουργία και Χρήση Μοντέλου Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων» Α2.4 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Σελίδα 2 από 143

7 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «λοποίηση Π.Σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών πηρεσιών» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Α3.1 Ηλεκτρονικές πηρεσίες Α3.1.1 Τμήμα Α: «πηρεσία Αναβαθμισμένου και Εμπλουτισμένου με Περιεχόμενο Ιδρυματικού Καταθετηρίου» Α3.1.2 Τμήμα Β: «πηρεσίες Προσωποποιημένης Πρόσβασης στο Πληροφοριακό λικό της Βιβλιοθήκης και Διασύνδεσης Μαθημάτων με αυτό» Α3.1.3 Τμήμα Γ: «πηρεσία Προαγωγής Ηλεκτρονικής Μάθησης με Δημιουργία και Χρήση Μοντέλου Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων» Α3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος Α3.2.1 Γενικές απαιτήσεις Α3.2.2 Ειδικές απαιτήσεις Α Τμήμα Α: «πηρεσία Αναβαθμισμένου και Εμπλουτισμένου με Περιεχόμενο Ιδρυματικού Καταθετηρίου» Α Τμήμα Β: «πηρεσίες Προσωποποιημένης Πρόσβασης στο Πληροφοριακό λικό της Βιβλιοθήκης και Διασύνδεσης Μαθημάτων με αυτό» Α Τμήμα Γ: «πηρεσία Προαγωγής Ηλεκτρονικής Μάθησης με Δημιουργία και Χρήση Μοντέλου Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων» Α3.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου Α3.3.1 Τεχνολογίες τμήματος Α Α3.3.2 Τεχνολογίες τμήματος Β Α3.3.3 Τεχνολογίες τμήματος Γ Α3.4 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (ποσυστημάτων, Εφαρμογών) Α3.4.1 Λειτουργικές Ενότητες της «πηρεσίας Αναβαθμισμένου και Εμπλουτισμένου με Περιεχόμενο Ιδρυματικού Καταθετηρίου» - Τμήμα Α του Έργου Α Ομαδοποίηση (οργάνωση σε συλλογές) και παρουσίαση περιεχομένου Α Πρόσβαση, Επεξεργασία και Χρήση Περιεχομένου Α Κατάθεση/Εισαγωγή Περιεχομένου Α Εξαγωγή/Μεταφορά Περιεχομένου Α Ανάθεση Αναγνωριστικών Α Αναζήτηση/Πλοήγηση Περιεχομένου Α Διαχείριση Καταθετηρίου Α πηρεσίες Εξατομίκευσης Α Παροχή Βοήθειας Online Α Διαχείριση Μεταδεδομένων Α Μετάπτωση Περιεχομένου τρέχοντος ΙΚ Α λοποίηση Σχήματος Μεταδεδομένων και Θησαυρών Όρων για τα Τεκμήρια της Συλλογής Διοικητικών Εγγράφων Α Ψηφιοποίηση για Εμπλουτισμό της Συλλογής Διοικητικών Εγγράφων Α πηρεσία για τη Διατήρηση, Εμπλουτισμό και Διάθεση της Συλλογής Διοικητικών Εγγράφων 91 Α3.4.2 Λειτουργικές Ενότητες των «πηρεσιών Προσωποποιημένης Πρόσβασης στο Πληροφοριακό λικό της Βιβλιοθήκης και Διασύνδεσης Μαθημάτων με αυτό» - Τμήμα Β του Έργου 92 Α Διαχείριση Περιεχομένου σχετικού με Προσκτήσεις και πηρεσίες της Βιβλιοθήκης 92 Α Πρόσβαση, Επεξεργασία και Χρήση Περιεχομένου Α Εισαγωγή/Εξαγωγή Περιεχομένου Α Διαχείριση Συστήματος και Χρηστών Α Αναζήτηση Πληροφοριακού λικού σε Πηγές και το Δικτυακό Τόπο Πύλη Πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές πηρεσίες Α Ηλεκτρονικές Πηγές Α Ανακοινώσεις Νέα Κοινωνική Δικτύωση Α Συχνές Ερωτήσεις Α Ανάπτυξη Θεματικών Πυλών (ελεύθερης και ελεγχόμενης πρόσβασης) Α Αρχειοθέτηση, Τεκμηρίωση και Αναζήτηση Βιντεοσκοπημένων Μαθημάτων Σελίδα 3 από 143

8 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «λοποίηση Π.Σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών πηρεσιών» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Α Εφαρμογή Online Αιτήσεων Α Διασύνδεση Πληροφοριακού λικού με Μαθήματα και Αποτίμησή του Α Διαμοιρασμός Περιεχομένου Δημοσκοπήσεις/ Ψηφοφορίες Α Στατιστικά Α Online Βοήθεια Α πηρεσίες Εξατομίκευσης Α Μετάπτωση Περιεχομένου - Εμφάνιση Α3.4.3 Λειτουργικές Ενότητες της «πηρεσίας Προαγωγής Ηλεκτρονικής Μάθησης με Δημιουργία και Χρήση Μοντέλου Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων» - Τμήμα Γ του Έργου Α λοποίηση Μοντέλου Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων Α λοποίηση τεσσάρων (4) Εκπαιδευτικών Παραδειγμάτων με Χρήση του Μοντέλου Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων Α Μελέτη και Σχεδίαση Συστήματος Χρήσης του Μοντέλου σε Μαθησιακά Αντικείμενα και Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους Α3.5 Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών Α3.6 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού Α3.7 Διαλειτουργικότητα Α3.8 Πολυκαναλική προσέγγιση Α3.9 Ανοιχτά δεδομένα Α3.10 Απαιτήσεις Ασφάλειας Α3.11 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος Α3.12 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας Α3.13 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου Α Τμήμα Α: «πηρεσία Αναβαθμισμένου και Εμπλουτισμένου με Περιεχόμενο Ιδρυματικού Καταθετηρίου» Α Τμήμα Β: «πηρεσίες Προσωποποιημένης Πρόσβασης στο Πληροφοριακό λικό της Βιβλιοθήκης και Διασύνδεσης Μαθημάτων με αυτό» Α Τμήμα Γ: «πηρεσία Προαγωγής Ηλεκτρονικής Μάθησης με Δημιουργία και Χρήση Μοντέλου Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων» Α3.14 Πίνακας Παραδοτέων Α Τμήμα Α: «πηρεσία Αναβαθμισμένου και Εμπλουτισμένου με Περιεχόμενο Ιδρυματικού Καταθετηρίου» Α Τμήμα Β: «πηρεσίες Προσωποποιημένης Πρόσβασης στο Πληροφοριακό λικό της Βιβλιοθήκης και Διασύνδεσης Μαθημάτων με αυτό» Α Τμήμα Γ: «πηρεσία Προαγωγής Ηλεκτρονικής Μάθησης με Δημιουργία και Χρήση Μοντέλου Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων» Α3.15 Σημαντικά Ορόσημα λοποίησης Έργου Α Τμήμα Α: «πηρεσία Αναβαθμισμένου και Εμπλουτισμένου με Περιεχόμενο Ιδρυματικού Καταθετηρίου» Α Τμήμα Β: «πηρεσίες Προσωποποιημένης Πρόσβασης στο Πληροφοριακό λικό της Βιβλιοθήκης και Διασύνδεσης Μαθημάτων με αυτό» Α Τμήμα Γ: «πηρεσία Προαγωγής Ηλεκτρονικής Μάθησης με Δημιουργία και Χρήση Μοντέλου Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων» Α4. Ελάχιστες προδιαγραφές πηρεσιών Α4.1 πηρεσίες Εκπαίδευσης Α4.2 πηρεσίες Ευαισθητοποίησης Α4.3 πηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας Σελίδα 4 από 143

9 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «λοποίηση Π.Σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών πηρεσιών» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Α4.4 πηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» Α4.5 πηρεσίες Συντήρησης Α4.6 Τήρηση Προδιαγραφών Ποιότητας πηρεσιών Α5. Μεθοδολογία Διοίκησης και λοποίησης Έργου (για καθένα από τα Τμήματα Α,Β και Γ) Α5.1 Μέθοδοι και Τεχνικές λοποίησης και ποστήριξης Α5.2 Σχήμα (Οργάνωση) Διοίκησης και υλοποίησης του αντικειμένου του Έργου (Τμήματα Α, Β και Γ) Α5.3 Ειδικές προβλέψεις (ρυθμίσεις) για τη διασφάλιση της Ποιότητας των υπηρεσιών του συγκεκριμένου έργου (Τμήματα Α, Β και Γ) Α5.4 Ειδικές προβλέψεις για τη Διαχείριση Κινδύνων λοποίησης (Τμήματα Α, Β και Γ) 142 Α5.5 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστημάτων και Έργου (Τμήματα Α, Β και Γ) Α6. Παραρτήματα Α6.1 Σχήμα Μεταδεδομένων healmeta Α6.2a Αυτοματοποιημένη Διαδικασία Δημιουργίας Συλλογών A6.2b Συλλογές Τεκμηρίων του πάρχοντος ΙΚ Α6.3a Ροές Κατάθεσης Τεκμηρίων στο Νέο ΙΚ Α6.3b Διαδικασίες Ελέγχου Τεκμηρίωσης στο Νέο ΙΚ Α6.3c Διαδικασίες Ελέγχου Ποιότητας Τεκμηρίων στο Νέο ΙΚ Α6.4 Κατάλογος Λέξεων Κλειδιά από Τεκμήρια του πάρχοντος ΙΚ Α6.5 Συνοδευτικό λικό Τεκμηρίων του πάρχοντος ΙΚ Α6.6 Καθορισμός Δήλωσης Διάθεσης Τεκμηρίων στο Νέο ΙΚ Α6.7 Γνωρίσματα που Απαιτούνται στην Τεκμηρίωση των Διοικητικών Εγγράφων Σελίδα 5 από 143

10 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «λοποίηση Π.Σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών πηρεσιών» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Συνοπτικά στοιχεία Έργου Το εν λόγω έργο συνιστά το ποέργο 2 της ενταγμένης στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» με κωδικό ΟΠΣ Πράξης «Οργάνωση, ανάδειξη και προβολή του ακαδημαϊκού περιεχομένου του ΤΕΙ Κρήτης» και έχει σκοπό την ανάπτυξη διακριτών μεταξύ τους λειτουργικών υπηρεσιών 3 τμήματα μιας ολοκληρωμένης εικονικής βιβλιοθήκης με ψηφιακό περιεχόμενο, η οποία θα προσφέρει κατά το βέλτιστο δυνατό εξελιγμένη πρόσβαση, ανοιχτή ή ελεγχόμενη, σε ένα σύμπλοκο υπολογιστικών συστημάτων, λογισμικών και διαδικτυακών διασυνδέσεων. Οι βασικοί στόχοι οι οποίοι σχετίζονται με τις υπηρεσίες που ζητείται να αναπτυχθούν αφορούν: a. στην αναβάθμιση του υπάρχοντος συστήματος του Ιδρυματικού Καταθετηρίου ΤΕΙ Κρήτης με χρήση νέας πλατφόρμας (λογισμικό + φιλοξενία σε εικονική μηχανή της ΕΔΕΤ) στην οποία θα υλοποιούνται υπηρεσίες διαχείρισης, εμπλουτισμού με αυτοαρχειοθέτηση, ορισμού συλλογών βάσει μεταδεδομένων, και χρήσης του συστήματος. Το νέο σύστημα, στο οποίο θα μεταφερθούν με διαδικασίες μετάπτωσης 6000 περίπου εγγραφές από το υπάρχον Ιδρυματικό Αποθετήριο (http://nefeli.lib.teicrete.gr ) οργανωμένες σε κατάλληλες συλλογές, θα πρέπει να υποστηρίζει πρότυπα και να περιλαμβάνει διεπαφές για τη διαλειτουργικότητα με άλλα συστήματα, διεπαφές χρήσης σε ελληνική και αγγλική γλώσσα, δυνατότητα προσαρμογής για χρήση από ΑΜΕΑ καθώς και μέσω έξυπνων συσκευών και διασύνδεση με κατάλογο χρηστών για ελεγχόμενη πρόσβαση σε ορισμένες συλλογές καθώς και την υπηρεσία αυτοαρχειοθέτησης και εμπλουτισμού τεκμηρίων με μεταδεδομένα b. στην ψηφιοποίηση (μικρού ποσοστού 10%, επομένως περίπου 2000 εγγράφων), αρχειοθέτηση και εμπλουτισμό με μεταδεδομένα μέρους της συλλογής του αρχείου εγγράφων των πρακτικών του Συμβουλίου και της Επιτροπής Ερευνών του ιδρύματος. Η αρχειοθέτηση των εγγράφων μπορεί να γίνει ή σε ξεχωριστή ψηφιακή βιβλιοθήκη, ή σε κατάλληλη συλλογή του Ιδρυματικού Καταθετηρίου. Οι υπηρεσίες a και b συνιστούν το τμήμα Α του έργου c. στην προσαρμογή της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης σε ενιαία πύλη πληροφόρησης βασισμένη σε κατάλληλα επιλεγμένο Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS), με δυνατότητα προσωποποίησης, διεπαφές χρήσης σε ελληνική, αγγλική, γαλλική και ισπανική γλώσσα, δυνατότητα προσαρμογής για χρήση από ΑΜΕΑ καθώς και μέσω έξυπνων συσκευών και διασύνδεση με κατάλογο χρηστών για ελεγχόμενη πρόσβαση σε ορισμένες κατηγορίες περιεχομένου. Στην πύλη θα μεταφερθεί επιλεγμένο περιεχόμενο από την Σελίδα 6 από 143

11 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «λοποίηση Π.Σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών πηρεσιών» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου τρέχουσα ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης, θα αναπτυχθούν θεματικές συλλογές ελεγχόμενης και ανοιχτής πρόσβασης και θα προσφέρεται αναζήτηση στις διαφορετικές πηγές πληροφόρησης της βιβλιοθήκης από το ίδιο σημείο (πλαίσιο αναζήτησης) d. στη δυναμική διασύνδεση μαθημάτων των προγραμμάτων σπουδών του ιδρύματος με τεκμήρια από τον κατάλογο του ΟΠΣΒ (οριζόντιο έργο) και τις ηλεκτρονικές πηγές στις οποίες έχει πρόσβαση η βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κρήτης. Στην υπηρεσία θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα διαβαθμισμένης πρόσβασης (καθηγητές, βιβλιοθηκονόμοι, φοιτητές) μέσω διασύνδεσης με κατάλογο χρηστών, διεπαφή χρήσης σε ελληνική και αγγλική γλώσσα και δυνατότητα προσαρμογής για χρήση από ΑΜΕΑ καθώς και μέσω έξυπνων συσκευών. Οι υπηρεσίες c και d συνιστούν το τμήμα Β του έργου e. στη δημιουργία μοντέλου εκπαιδευτικών μεταδεδομένων για την προαγωγή της ηλεκτρονικής μάθησης, τη χρήση του σε επιλεγμένα παραδείγματα ηλεκτρονικής μάθησης που περιλαμβάνουν μαθησιακά αντικείμενα (ανοιχτής και κλειστής πρόσβασης για τα οποία θα υπάρχει ανάλογη πρόβλεψη στο μοντέλο) από τις συλλογές της Βιβλιοθήκης του ιδρύματος και τη μελέτη της αναδρομικής εφαρμογής του στις συλλογές μαθησιακών αντικειμένων του ΤΕΙ Κρήτης. Η μελέτη εφαρμογής περιλαμβάνει την αξιολόγηση των εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται για την περιγραφή των μαθησιακών αντικειμένων σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής τους και για τα διαφορετικά επίπεδα συσσώρευσης που τα χαρακτηρίζουν από όλους τους διαφορετικούς ρόλους που εμπλέκονται στη διαδικασία και την υπόδειξη του καταλληλότερου για χρήση από την ΑΑ. Η υπηρεσία αυτή συνιστά το τμήμα Γ του έργου Ιδιαίτερα κρίσιμο παράγοντα για την υλοποίηση του έργου αποτελεί η απρόσκοπτη και αποτελεσματική συνεργασία του/των ανάδοχου/αναδόχων με προσωπικό της αναθέτουσας αρχής το οποίο απασχολείται στη Βιβλιοθήκη, το τμήμα Πληροφορικής της Διοίκησης, το τμήμα Συλλογικών και Ατομικών Οργάνων και Επιτροπών, τη Γραμματεία του ΕΛΚΕ, ή με εργαζόμενους στην υλοποίηση παραδοτέων του ποέργου 1 «πηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας» της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ Αναγκαία συνθήκη επιτυχίας, πέρα από τη επάρκεια της λειτουργικότητας των υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν, αποτελεί η εκπαίδευση στη χρήση τους και η εξασφάλιση της βιωσιμότητάς τους. Να σημειωθεί ότι, τα προαναφερθέντα τρία διακριτά τμήματα του έργου μπορεί να ανατεθούν στον ίδιο ή και σε διαφορετικούς Αναδόχους, ενώ σε περίπτωση που κατά την κατακύρωση του έργου ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης του έργου ξεπερνά τα χρονικά όρια επιλεξιμότητας του ΕΣΠΑ (ολοκλήρωση Σελίδα 7 από 143

12 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «λοποίηση Π.Σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών πηρεσιών» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου οικονομικού και φυσικού αντικειμένου 31/10/2015), η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να μην προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης. Σελίδα 8 από 143

13 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «λοποίηση Π.Σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών πηρεσιών» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ Συντομογραφίες o API Application Programming Interface o AS Application Server o CAS Central Authentication Service o CCL Common Command Language o CERIF Common European Research Information Format o CRIS Current Research Information System o CSV Comma Separated Values o DC Dublin Core o DLS Digital Library System o DΒ Data Base o ESE Europeana Semantic Elements o FTP File Transfer Protocol o GNU Unix-like Operating System o GUI Graphical User Interface o HTML Hyper Text Markup Language o HTTP Hypertext Transfer Protocol o ILSaS Integrated Library System as Service o ISO International Organization for Standardization o JPEG/JPG Joint Photographic Experts Group o LDAP Lightweight Directory Access Protocol o MARC21 MARC in XML o MARCXML Machine Readable Cataloguing 21 o OAI-PMH Open Archives Initiative - Protocol for Metadata Harvesting o OJS Open Journal System o PDA Personal Digital Assistant o PDF Portable Document o Open Document Format Σελίδα 9 από 143

14 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «λοποίηση Π.Σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών πηρεσιών» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου o SRU/SRW Search-Retrieve URL /Search-Retrieve Web Service o SSL Secure Sockets Layer o UI User Interface o UNIMARC Universal MARC Format o URL Uniform Resource Locator o UTF Unicode Transformation Formats o VM Virtual Machine o W3C World Wide Web Consortium o WS Web Services o XML Extensible Markup Language o ΑΑ Αναθέτουσα Αρχή o ΒΔ Βάση Δεδομένων o ΕΔΔΑΠ Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών o ΕΑΕΕΠ Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Ενδικοφανών Προσφυγών o ΕΔΕΤ Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας o ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση o ΕΕΕΚ Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων o ΕΕΛ/ΛΑΚ Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα o ΕΚΤ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης o ΕΛ/ΛΑΚ Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα o ΕΛΚΕ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας o ΕΠ ΨΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» o ΕΠ Εκπαιδευτικό Προσωπικό o ΕΠΕΑΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση o ΕΠΠΕ Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου o ΕΣ Ελεγκτικό Συνέδριο o ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς o ΕΤΠ Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό o ΙΚ Ιδρυματικό Καταθετήριο o ΙΚ Ίδρυμα Κρατικών ποτροφιών Σελίδα 10 από 143

15 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «λοποίηση Π.Σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών πηρεσιών» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου o ΚΕΑΒ Κοινοπραξία Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών o ΚΩΚ Κανονικές ώρες κάλυψης o ΛΕ Λειτουργική Ενότητα o ΛΣ Λειτουργικό Σύστημα o ΟΕ Ομάδα Έργου o ΟΠΣ Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα o ΟΠΣΒ Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Βιβλιοθήκης o ΠΣΒ Πληροφοριακό Σύστημα Βιβλιοθήκης o Π.Σ. Πληροφοριακό Σύστημα o ΠΔΕ Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων o ΠΔΗΔ Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης o ΠΕΣ Συνολική Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης του Έργου o ΣΔΠΕ Σχέδιο Διαχείρισης και Ποιότητας Έργου o ΣΕΑΒ Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών o ΤΕΙ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα o ΤΠΕ Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Επικοινωνιών o ΠΑΙΘ πουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων o ΦΕΚ Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως o ΨΒ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη o ΨΣ Ψηφιακή Σύγκλιση Σελίδα 11 από 143

16 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «λοποίηση Π.Σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών πηρεσιών» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Α1. Περιβάλλον του Έργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟ ΕΠ ΨΣ ΕΔ ΨΣ ortal/ ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΡΓΙΑΣ ΤΕΙ Κρήτης ΔΙΚΑΙΟΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Ειδικός Λογαριασμός ΤΕΙ ΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Κρήτης ΦΟΡΕΑΣ πουργείο Παιδείας Δια Βίου ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΔΕΤ Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρεία για τη Βλ. παρ. Α1.1.3 διαχείριση του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας ΣΕΑΒ Σύνδεσμος Ελληνικών Βλ. παρ. Α1.1.3 Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ΕΔΔΑΠ Επιτροπή Διενέργειας Βλ. παρ. Α1.1.4 Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών ΕΑΕΕΠ Επιτροπή Αξιολόγησης Βλ. παρ. Α1.1.4 Ενστάσεων και Ενδικοφανών Προσφυγών ΕΠΠΕ Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου Βλ. παρ. Α1.1.4 Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας Το T.E.I. Κρήτης (www.teicrete.gr ) είναι ένα Δημόσιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Ανήκει στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από το 1983 και στην Ανώτατη Εκπαίδευση από το Καταστατική αποστολή του είναι οι σπουδές Πτυχίου Ανώτατης Εκπαίδευσης σε 15 ειδικότητες, η Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση, η έρευνα και η άμεση συμβολή στην ανάπτυξη της Κρήτης και της Χώρας, με τη Δια Βίου Μάθηση, την προσφορά τεχνολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών και τη μεταφορά τεχνογνωσίας. Το Ίδρυμα, με 400 περίπου εκπαιδευτικούς, με υψηλή επίδοση και αναγνώριση στην έρευνα και την εκπαίδευση και με εξειδικευμένο Ειδικό Τεχνικό και Διοικητικό Προσωπικό, παρέχει εκπαίδευση υψηλής ποιότητας (όπως καταγράφουν οι εξωτερικές αξιολογήσεις) σε περισσότερους από ενεργούς φοιτητές. Οι σπουδές παρέχονται στην έδρα του ΤΕΙ στο Ηράκλειο και σε άλλες 5 πόλεις της Κρήτης (Χανιά, Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο, Ιεράπετρα και Σητεία) σε αντικείμενα Μηχανικών και Πληροφορικής, στη Διοίκηση και την Οικονομία, στη Γεωπονία και στην γεία και Πρόνοια. Σελίδα 12 από 143

17 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «λοποίηση Π.Σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών πηρεσιών» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Η Διοίκηση του Ιδρύματος και των Σχολών μεριμνά σταθερά για την αποτελεσματικότητα της φοίτησης, την προβολή των Πτυχίων και την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων, και την καθημερινή διαβίωση και ψυχαγωγία των φοιτητών του. Οι φοιτητές έχουν απεριόριστες ευκαιρίες για ενεργή συμμετοχή σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης (το ΤΕΙ Κρήτης έχει την κορυφαία επίδοση και αναγνώριση μεταξύ των ομοτίμων του), για φοιτητικές ανταλλαγές με πλέον των 120 Ανώτατων Ιδρυμάτων του εξωτερικού και για αμειβόμενη εργασία στα εργαστήρια του Ιδρύματος. Επιπλέον μπορούν να συνεχίσουν με Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές στο Ίδρυμα και σε άλλα, συνεργαζόμενα Ιδρύματα της Χώρας και του εξωτερικού, με την υποστήριξη των Καθηγητών του ΤΕΙ Κρήτης. Στρατηγική επιλογή του Ιδρύματος είναι η παροχή υψηλής στάθμης σπουδών, η αναβάθμιση και η εξέλιξη των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους φοιτητές /εκπαιδευτικό προσωπικό/ διοικητικό προσωπικό/ εξωτερικούς συνεργάτες και η προώθηση της συνεργασίας με τους κυβερνητικούς και κοινωνικούς φορείς. Στο πλαίσιο της υποστήριξής των στρατηγικών του επιλογών, το ίδρυμα: συνεχώς αναβαθμίζει την υλικοτεχνική του υποδομή αναπτύσσει ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την υποστήριξη της λειτουργίας του συνεργάζεται με κοινωνικούς φορείς, μέσω της παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλευτικής υποστήριξης αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες σε όλους τους τομείς λειτουργίας του, διοικητικούς και ακαδημαϊκούς και προσπαθεί να εναρμονιστεί με τα διεθνή standards της ψηφιακής εποχής στην εκπαίδευση και την έρευνα Το ίδρυμα διαθέτει την οργανωτική δομή και την εμπειρία για την διαχείριση προγραμμάτων Δημόσιων Επενδύσεων, έργων και κονδυλίων. Επιπλέον, έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη και λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων. Αναφορικά με την υποστήριξη υλοποίησης και λειτουργίας του εν λόγω έργου, στο ΤΕΙ Κρήτης υπάρχουν διοικητικές μονάδες με εμπειρία στην ανάπτυξη και υποστήριξη υποδομών και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών καθώς και παροχής υπηρεσιών Βιβλιοθήκης, οι οποίες έχουν τη στελέχωση και διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία. Συγκεκριμένα είναι οργανωμένα και λειτουργούν: Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (http://www.teicrete.gr/el/tei/8464 ), Το Τμήμα Πληροφορικής της Διοίκησης και το Κέντρο Ελέγχου και Διαχείρισης Δικτύων (http://www.teicrete.gr/el/tei/11567 ), Σελίδα 13 από 143

18 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «λοποίηση Π.Σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών πηρεσιών» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος και οι Βιβλιοθήκες των Σχολών και Παραρτημάτων (http://www.teicrete.gr/el/tei/8454 ), Το Τμήμα Συλλογικών και Ατομικών Οργάνων και Επιτροπών, και Το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου. Α1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα λοποίησης Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) λειτουργεί σύμφωνα με την Α ΚΑ 679/96 περί σύστασης "Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας" (ΕΛΚΕ) στα ΑΕΙ της χώρας και σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και είναι το θεσμοθετημένο όργανο του ΤΕΙ Κρήτης που έχει την ευθύνη της διαχείρισης της έρευνας και των συναφών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος. Διαθέτει επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας με ΑΠ 4095 / από την Ειδική πηρεσία διαχείρισης ΕΠ εκπαίδευσης και δια βίου Μάθησης, για έργα χωρίς τεχνικό αντικείμενο, σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται Στην Α 1258/ΕΣ 281/ (ΦΕΚ 55 Β/ ) και στα έγγραφα εξειδίκευσης αυτής. Σκοπός του ΕΛΚΕ είναι η διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών οποιουδήποτε είδους, οι οποίες είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών και αναπτυξιακών έργων. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας μπορεί επίσης να αναλαμβάνει προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης, έργα για την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωμοδοτήσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, καθώς και άλλων σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την παραγωγή και εκτελούνται ή παρέχονται από το επιστημονικό προσωπικό του ΤΕΙ Κρήτης. Η Επιτροπή Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης (Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών) είναι συλλογικό αιρετό όργανο του Ιδρύματος με σκοπό την υλοποίηση της ερευνητικής πολιτικής του Ιδρύματος, μέσω της διαχείρισης και διοίκησης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Απαρτίζεται από εκπροσώπους όλων των ακαδημαϊκών τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης, ενώ ως Πρόεδρός της ορίζεται ένας από τους αντιπρυτάνεις. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών περιλαμβάνουν: τη χάραξη της ερευνητικής πολιτικής του ιδρύματος, την έγκριση, αποδοχή και διάθεση κονδυλίων για την υλοποίηση των έργων έρευνας και ανάπτυξης, Σελίδα 14 από 143

19 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «λοποίηση Π.Σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών πηρεσιών» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου την κατάρτιση ετήσιων οικονομικών και επιστημονικών προγραμματισμών και απολογισμών, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης. Προκειμένου να προσδιορίζει την ερευνητική πολιτική του Ιδρύματος και να αποφασίζει για τα τρέχοντα θέματα που αφορούν στη διαχείριση των έργων, η Επιτροπή συνεδριάζει είτε ως ολομέλεια, είτε μέσω της εξουσιοδοτημένης επταμελούς επιτροπής της. Η εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής και η παρακολούθηση της λογιστικής και διαχειριστικής κίνησης του Ειδικού Λογαριασμού αποτελούν αρμοδιότητες της Γραμματείας του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης. Ο ρόλος του φορέα υλοποίησης (ΕΛΚΕ) στο έργο, είναι εποπτικός, διαχειριστικός, συντονιστικός, χρηματοδοτικός. Ο Επιστημονικά πεύθυνος κος Παναγιωτάκης Μιχάλης, σε συνεργασία με τον πεύθυνο λοποίησης κ. Τσατσάκη Νίκο, τον ΕΛΚΕ, τη Βιβλιοθήκη και το Τμήμα Πληροφορικής της Διοίκησης του ΤΕΙ Κρήτης, έχει τη διοικητική εποπτεία της εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου του έργου. Ο ανάδοχος, καθοδηγούμενος από τον Ε και τη Βιβλιοθήκη ή άλλα μέλη που τον συνεπικουρούν στο έργο του, αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου, στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο, τα Παραρτήματα, καθώς και στις εγκαταστάσεις τρίτων εμπλεκόμενων φορέων, όπως λχ η ΕΔΕΤ. Α1.1.3 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου Άλλοι φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του έργου είναι η ΕΔΕΤ ΑΕ και ο ΣΕΑΒ. ΕΔΕΤ ΑΕ Η ΕΔΕΤ ΑΕ έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας κατά το πρότυπο των αντίστοιχων Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών Δικτύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δραστηριοποιείται ενεργά, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο και αποτελεί περιβάλλον ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών, στη διάθεση της Εκπαιδευτικής και Ερευνητικής Κοινότητας της χώρας. Συνδέει περισσότερους από 90 φορείς, στους οποίους περιλαμβάνονται όλα τα ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας, καθώς και το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, εξυπηρετώντας συνολικά περί τους χρήστες. Επιπλέον, προσφέρει τοπική διασύνδεση (peering) μεταξύ των δικτύων των μεγαλύτερων παρόχων υπηρεσιών Internet, στον κόμβο Greek Internet Exchange (GR-ΙΧ, O κόμβος, ο οποίος μπήκε σε λειτουργία το 2008, παρέχει δυνατότητα διασύνδεσης της Σελίδα 15 από 143

20 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «λοποίηση Π.Σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών πηρεσιών» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου τάξης των Ν x 10 Gbps, δίνοντας έτσι σημαντική ώθηση στη συνολική ποιότητα των υπηρεσιών και των εθνικών υποδομών του Internet, για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των χρηστών του Διαδικτύου. Στόχος της ΕΔΕΤ ΑΕ είναι να συμβάλλει ουσιαστικά στην Ψηφιακή Σύγκλιση της χώρας με την ΕΕ, αξιοποιώντας τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), και να αποτελέσει το περιβάλλον ανάπτυξης νέων τεχνολογιών και έρευνας για τη μελλοντική γενιά των Ε&Α δικτύων. Ρόλος στην υλοποίηση του έργου Η ΕΔΕΤ θα παράσχει την υπολογιστική υποδομή για τη φιλοξενία του Ιδρυματικού Καταθετηρίου του ΤΕΙ Κρήτης και των λειτουργιών του καθώς και τον απαραίτητο χώρο για την αποθήκευση και διατήρηση των δεδομένων και μεταδεδομένων του. Ο φορέας υλοποίησης και λειτουργίας, ΤΕΙ Κρήτης, θα διαχειρίζεται το σύστημα με σύνδεση στη σχετική εικονική μηχανή (virtual machine). Επιπλέον η ΕΔΕΤ θα παρέχει υποστήριξη μέσω οργανωμένου γραφείου και ομάδας τεχνικής υποστήριξης. ΣΕΑΒ Η Κοινοπραξία Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΚΕΑΒ) συστάθηκε το 1997, στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ Ι έργου «Δικτύωση Βιβλιοθηκών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» [Οριζόντια Δράση Βιβλιοθηκών], ύστερα από υπογραφή συμφωνητικού μεταξύ των μελών της. Το 2001 η ΚΕΑΒ συνεχίζει να λειτουργεί και πάλι στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ έργου: «Ανάπτυξη Ψηφιακής Συνεργασίας των Βιβλιοθηκών των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (Οριζόντια Δράση Βιβλιοθηκών). Το 2005 η ΚΕΑΒ θεσμοθετείται με το Άρθρο 17 του Ν. 3403/2005 (ΦΕΚ Α /260/2005)και μετονομάζεται σε Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ). Ο ΣΕΑΒ σήμερα διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο στο οποίο μετέχουν εκπρόσωποι των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Ρόλος στην υλοποίηση του έργου Ο ΣΕΑΒ παρέχει τεχνογνωσία και συντονισμό ώστε: για τα Ιδρυματικά Καταθετήρια να εξασφαλίζονται κοινά πρότυπα, διαλειτουργικότητα και συμπληρωματικότητα να διατίθεται στις Βιβλιοθήκες των Ιδρυμάτων της κοινοπραξίας ILSaS Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα τα τεκμήρια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν σε υπηρεσίες του προς εκτέλεση έργου Σελίδα 16 από 143

21 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «λοποίηση Π.Σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών πηρεσιών» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Επιπλέον παρέχει υπηρεσία ομογενοποιημένης αναζήτησης στις πληροφοριακές πηγές της κοινοπραξίας. Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου θα συσταθούν οι παρακάτω επιτροπές από την Αναθέτουσα Αρχή: Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από Επιτροπή που θα συσταθεί μετά από κλήρωση σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν.4024/2011 και με απόφαση του ΕΛΚΕ. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών, για τη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων των υποψηφίων καθώς και για κάθε θέμα που προκύπτει ως και κατά την εκτέλεση της Σύμβασης (άρθρο 38 του Π.Δ. 118/2007). Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Ενδικοφανών Προσφυγών (ΕΑΕΕΠ) Η Επιτροπή θα συσταθεί μετά από κλήρωση σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν.4024/2011 και με απόφαση του ΕΛΚΕ και θα περιλαμβάνει τρία τακτικά και τρία αναπληρωματικά μέλη τα οποία είναι διάφορα από τα μέλη της ΕΔΔΑΠ του παρόντος. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) Για τις ανάγκες παρακολούθησης και οριστικής παραλαβής του Έργου όπως θα προκηρυχθεί από την παρούσα διακήρυξη θα οριστεί από την αναθέτουσα αρχή η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ). Αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ είναι η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η προσωρινή και οριστική παραλαβή του παρόντος Έργου. Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει ολοκληρωμένη πρόταση για: Το Σχήμα Διοίκησης, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστεί τις απαιτήσεις του Έργου σε όλα τα επίπεδα. Το προσωπικό που θα διαθέσει για την υλοποίηση του Έργου και, κατ αντιστοιχία, για τους ρόλους που αυτό θα αναλάβει κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου. Σε όλη τη διάρκεια του Έργου θα υπάρχει συνεχής επικοινωνία και ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή skype. Σελίδα 17 από 143

22 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «λοποίηση Π.Σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών πηρεσιών» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Α1.2 φιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Από τις Βιβλιοθήκες του ΤΕΙ Κρήτης (Κεντρική και Παραρτημάτων) παρέχονται ηλεκτρονικές υπηρεσίες διαχείρισης, διατήρησης και πρόσβασης σε πληροφοριακές πηγές προς τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ιδρύματος αλλά και προς εξωτερικούς χρήστες μέσω συστημάτων και υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί, είτε στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΙΙ ή μέσω συνεργασιών των εργαζόμενων στις Βιβλιοθήκες με τεχνικούς του Τμήματος Πληροφορικής της Διοίκησης, με τυπικές διαδικασίες περιγραφής αναγκών, ανάλυσης απαιτήσεων, σχεδίασης, υλοποίησης, αξιολόγησης, επιδιόρθωσης και συνεχούς υποστήριξης και αναβάθμισης. Οι υπηρεσίες αυτές αντιστοιχούν σε αυτές που πρόκειται να αναπτυχθούν από τα τμήματα 1 και 2 του έργου και, όπως θα παρουσιαστεί στη συνέχεια για κάθε τμήμα χωριστά, είναι επιβεβλημένη η εκ νέου σχεδίαση και υλοποίησή τους λόγω λειτουργικών και τεχνολογικών περιορισμών οι οποίοι δεν είναι δυνατό να αρθούν με λύσεις συμπλήρωσης και αναβάθμισης. Μάλιστα ο τρόπος με τον οποίο υλοποιούνταν η λειτουργικότητα της υπηρεσίας διασύνδεσης μαθημάτων με πληροφοριακό υλικό της Βιβλιοθήκης που περιγράφεται στο τμήμα 2 του έργου κρίθηκε αναποτελεσματικός (λόγω της ελλιπούς αρχικής σχεδίασης που οδήγησε σε ανεπαρκή τεχνολογική λύση) και εγκαταλείφθηκε. Επιπλέον, το ΤΕΙ Κρήτης, στοχεύοντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, προσφέρει στην ακαδημαϊκή του κοινότητα πολλές ευκαιρίες για ηλεκτρονική μάθηση (elearning). Παρέχονται υπηρεσίες, με κυριότερες από αυτές την «Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση» και την υπηρεσία «Ανοικτών Μαθημάτων», οι οποίες μπορεί να υποστηρίξουν αποτελεσματικά τη διδασκαλία, την εξ αποστάσεως μάθηση και ποιοτικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Η μεν πρώτη υποστηρίζει τη διαχείριση και πρόσβαση από περισσότερους από χρήστες σε πλέον των 1000 προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων και η δεύτερη την ανάπτυξη ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων κάποια εκ των οποίων περιλαμβάνουν βιντεοσκοπημένες διαλέξεις. Ταυτόχρονα, μεγάλος όγκος πληροφοριακού υλικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία (μαθησιακά αντικείμενα) είναι διαθέσιμος από τις Βιβλιοθήκες και προσπελάσιμος με χρήση ΤΠΕ. Ο εντοπισμός εντούτοις του υλικού αυτού είναι δύσκολος ή πολλές φορές ανέφικτος λόγω έλλειψης των απαιτούμενων περιγραφών (μαθησιακών μεταδεδομένων). Οι περιγραφές αυτές αποτελούν και το αντικείμενο της υπηρεσίας που συνιστά το τμήμα Γ του έργου. Κατ αναλογία με την εξυπηρέτηση της εκπαιδευτικής πράξης, έχει αναδυθεί η αναγκαιότητα υποστήριξης των διοικητικών διαδικασιών μέσω υπηρεσίας πρόσβασης σε εισηγήσεις, αποφάσεις και πράξεις διοίκησης οι οποίες είτε βρίσκονται σε ηλεκτρονική ή ψηφιακή μορφή, αλλά χωρίς οργάνωση και περιγραφές που να Σελίδα 18 από 143

23 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «λοποίηση Π.Σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών πηρεσιών» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου διευκολύνουν την πρόσβαση, ή είναι σε έντυπη μορφή οπότε η πρόσβαση χαρακτηρίζεται ανέφικτη. Η ανάπτυξη της υπηρεσίας που αποτελεί μέρος του τμήματος Α του έργου θα συνεισφέρει στην υλοποίηση συλλογής άνω των διοικητικών εγγράφων από τα πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου του ΤΕΙ και της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΕΛΚΕ, την καταχώρησή τους σε υλοποιημένη για το σκοπό αυτό ψηφιακή βιβλιοθήκη, ή σε ξεχωριστή συλλογή της υπηρεσίας Ιδρυματικού Καταθετηρίου που πρόκειται να υλοποιηθεί στο ίδιο τμήμα του έργου, και την περιγραφή τους με κατάλληλα μεταδεδομένα προκειμένου να γίνει αποτελεσματική η οργάνωση και ο εντοπισμός τους. Επιπλέον θα αναπτυχθεί και θα παραδοθεί για χρήση το κατάλληλο μοντέλο μεταδεδομένων για την περιγραφή διοικητικών εγγράφων που ανήκουν σε αυτήν τη συλλογή, καθώς και θησαυροί όρων σχετικοί με τα στοιχεία του μοντέλου για την ακριβέστερη και συνεπέστερη περιγραφή των τεκμηρίων. Τμήμα Α: α) Ιδρυματικό Καταθετήριο φιστάμενη κατάσταση ανά τμήμα του έργου Η βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κρήτης, σε μια προσπάθεια αποτελεσματικής διαχείρισης και διατήρησης των πτυχιακών εργασιών που εκπονούνται από τους σπουδαστές του ιδρύματος ως υποχρέωση για την ολοκλήρωση των σπουδών τους, προχώρησε στην υλοποίηση Ιδρυματικού Καταθετηρίου το οποίο περιλαμβάνει αυτή μόνο τη συλλογή (εξ ου και το όνομα e-thesis). Εξασφάλισε με διοικητικές πράξεις τις λειτουργικές ροές για την κατάθεση υλικού και τη χρήση του και πέτυχε με τον τρόπο αυτό τη διάθεση του εν λόγω υλικού στους ενδιαφερόμενους (η πρόσβαση είναι ανοιχτή), που από στατιστικά στοιχεία ο αριθμός τους αποδείχθηκε απρόβλεπτα μεγάλος. Στο εν λόγω σύστημα καταχωρούνται μόνο τα κείμενα των εργασιών και τα σχετικά με τις εργασίες μεταδεδομένα (βιβλιοθηκονομική πληροφορία), ενώ δεν καταχωρείται επί του παρόντος (και λόγω λειτουργικών περιορισμών) συνοδευτικό ψηφιακό υλικό των εργασιών: λογισμικό, σχέδια, εικόνες, ήχοι, videos, δικτυακοί τόποι κλπ. Επίσης, αν και ξεκίνησε ως το ΙΚ για την «Γκρίζα Βιβλιογραφία» του ιδρύματος και συνεπώς αφορούσε σε κάθε μορφής ψηφιακό αντικείμενο που δε δημοσιεύεται ούτε διατίθεται αλλού, όπως ήδη αναφέρθηκε, χρησιμοποιείται μόνο για τη συλλογή των πτυχιακών εργασιών. Πυρήνα του e-thesis αποτελεί το σύστημα Keystone version της IndexData (http://www.indexdata.com ). Σ αυτό, τα ψηφιακά αντικείμενα της συλλογής διατηρούνται ως ζεύγη αρχείων σε ξεχωριστούς καταλόγους (directories): ένα tkl με τα βιβλιοθηκονομικά δεδομένα του ψηφιακού αντικειμένου (αρχείο μεταδεδομένων Σελίδα 19 από 143

24 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «λοποίηση Π.Σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών πηρεσιών» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου σε XML βασισμένο στο πρότυπο Dublin Core και με κωδικοποίηση UTF-8) και ένα με το ψηφιακό αντικείμενο (πλήρες κείμενο εργασίας) σε μορφότυπο pdf, σ ένα σύστημα οργάνωσης αρχείων (native file system). Το σύστημα διατηρεί το πρότυπο Z39.50 όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η αναζήτηση των μεταδεδομένων (χρήση PHP/YAZ για διαλειτουργικότητα μεταξύ πελάτη που χρησιμοποιεί Ζ39.50 για αναζήτηση και SRU/SRW), ενώ οι βιβλιοθήκες τις οποίες χρησιμοποιεί βασίζονται στις τεχνολογίες XML και XSLT. Έχει εγκατασταθεί σε εικονικό εξυπηρετητή (virtual server) με λειτουργικό σύστημα Linux Debian 4.0 και χρησιμοποιεί Apache Web Server 2.2.3, PHP version 4 και Zebra Search Engine Server version , για τη δεικτοδότηση και ανάκτησης μεταδεδομένων (http://www.indexdata.com/zebra ). Οι φόρμες εισαγωγής μεταδεδομένων και τα αρχεία του δικτυακού τόπου του συστήματος είναι φτιαγμένα σε XML, ενώ μετασχηματίζονται σε HTML και XHTML σελίδες με χρήση της γλώσσας μετασχηματισμού XSLT. Στην τρέχουσα υλοποίηση του ΙΚ δεν παρέχεται υπηρεσία ιστού (web service) για την κατάθεση εργασίας με αυτοαρχειοθέτηση ή υποβολή του υλικού της εργασίας για ετεροαρχειοθέτηση. Η κατάθεση των ψηφιακών αντικειμένων γίνεται στη βιβλιοθήκη, όπου επιφορτισμένοι με το έργο αυτό βιβλιοθηκονόμοι, καταχωρούν το κείμενο της εργασίας στη συλλογή (σε μορφότυπο pdf) και τα σχετικά με αυτό μεταδεδομένα, με χρήση κατάλληλου περιβάλλοντος διαχείρισης. Η αναζήτηση αντικειμένων της συλλογής μπορεί να γίνεται με λέξεις κλειδιά, ή λογικούς συνδυασμούς τους (σύνθετη), ενώ είναι δυνατή η χρήση χαρακτήρων αποκοπής (wild characters) και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων γίνεται με μοναδικό τρόπο ομαδοποιημένα κατά σχολή. Επιπλέον είναι δυνατή η περιήγηση στη συλλογή ακολουθώντας οργάνωση κατά σχολή, τμήμα και έτος εκπόνησης των εργασιών. Στη μοναδική ψηφιακή συλλογής του ΙΚ, έχουν μέχρι στιγμής καταχωρηθεί περίπου 6000 πτυχιακές εργασίες, και έχουν εκσφαλματωθεί όλες οι εγγραφές στο πλαίσιο της Δράσης 3 του ποέργου 1 «πηρεσίες προστιθέμενης αξίας» της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ β) Συλλογή Διοικητικών Εγγράφων Η σχετική υφιστάμενη κατάσταση αναπτύχθηκε παραπάνω. Θα πρέπει επιπλέον να αναφερθεί ότι για όσα διοικητικά έγγραφα έχουν ψηφιοποιηθεί αλλά χρήζουν περιγραφής με μεταδεδομένα, η διαδικασία δεν μπορεί να αυτοματοποιηθεί με εντοπισμό λέξεων των θησαυρών που θα χρησιμοποιηθούν μέσω οπτικής αναγνώρισης, καθώς η ψηφιοποίησή τους έγινε με σάρωση χαμηλής ανάλυσης, και Σελίδα 20 από 143

25 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «λοποίηση Π.Σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών πηρεσιών» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου θα πρέπει να γίνει αναλυτικά (υπομνηματισμός με μεταδεδομένα για κάθε έγγραφο χωριστά). Αυτόματη διαδικασία υπομνηματισμού με μεταδεδομένα, θα μπορούσε να ακολουθηθεί για τα διοικητικά έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή που πρόκειται να συμπεριληφθούν στην εν λόγω συλλογή. Τμήμα Β: α) Προσωποποιημένη Παρουσίαση Βιβλιοθήκης Στη Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κρήτης αναπτύχθηκε δικτυακός τόπος με στόχο τη μετέπειτα εξέλιξή του σε «Εταιρική Πύλη με στοιχεία Γνώσης». Χρησιμοποιήθηκε HTML για την κατασκευή των πρώτων σελίδων, ενώ η παροχή νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στις περισσότερες των περιπτώσεων έγινε με την υλοποίηση ad-hoc εφαρμογών σε php με χρήση mysql ως ΣΔΒΔ. Για υπηρεσίες στις οποίες απαιτείται πιστοποίηση για τη χρήση τους, αυτή γίνεται μέσω του αρχείου χρηστών της «πηρεσίας ποστήριξης Χρηστών» (Helpdesk) του ιδρύματος. Οι πληροφορίες και οι παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες οργανώθηκαν σε κατηγορίες με δενδριτική μορφή και δίνονται ως επιλογές ενός μενού με μέγιστο βάθος 4. Οι πληροφορίες που παρέχονται και οι υπηρεσίες που υποστηρίζονται διακρίνονται στις ακόλουθες γενικές κατηγορίες: πηρεσίες πληροφόρησης: Πρόκειται για την αναζήτηση και ανάκτηση πληροφορίας, μέσω των εγγενών προς τις πηγές διαδικασιών αναζήτησης, που βρίσκεται σε ετερογενείς πηγές όπως: το πληροφοριακό σύστημα της βιβλιοθήκης, βάσεις δεδομένων ελεγχόμενης πρόσβασης μέσω ΣΕΑΒ ή μέσω του τοπικού δικτύου του ιδρύματος, το σύστημα διαχείρισης «Γκρίζας Βιβλιογραφίας» του ιδρύματος, ηλεκτρονικά περιοδικά από τις συλλογές του ΣΕΑΒ και της Βιβλιοθήκης, ηλεκτρονικά βιβλία ελεγχόμενης και ανοιχτής πρόσβασης και ηλεκτρονικές σημειώσεις μαθημάτων που διδάσκονται σε διαφορετικά τμήματα του ΤΕΙ (διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα). Επίσης προσφέρεται παρουσίαση της δομής, του κανονισμού λειτουργίας, των βιβλιοθηκονομικών συστημάτων-προτύπων που χρησιμοποιούνται με απλά κείμενα και ομοιόμορφο τρόπο παρουσίασης. Στις υπηρεσίες πληροφορίας, τέλος, ανήκουν και σελίδες με πληροφοριακό υλικό χρήσης των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης καθώς και λίστα συχνών ερωτημάτων (FAQs). πηρεσίες εφαρμογής: Δίνουν τη δυνατότητα προσπέλασης υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας με κατά το δυνατό ομοιόμορφο τρόπο: παραγγελία άρθρου και υλικού (προσκτήσεων), αναζήτηση βιβλιογραφίας. πηρεσίες επικοινωνίας/συνεργασίας: ποστηρίζουν την επικοινωνία χρηστών και βιβλιοθήκης για διάφορα θέματα. Σελίδα 21 από 143

26 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «λοποίηση Π.Σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών πηρεσιών» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου πηρεσίες διαχείρισης και ενημέρωσης: Περιλαμβάνουν πληροφορίες χρήσης της πύλης, ενημέρωση για τυχόν αλλαγές, άλλες βιβλιοθήκες και χρήσιμες συνδέσεις κοκ. πηρεσίες προσωποποίησης: Στην παρούσα μορφή της, η πύλη δίνει μόνο τη δυνατότητα επιλογής γλώσσας παρουσίασης της πληροφορίας και των υπηρεσιών που παρέχει (ελληνική αγγλική). Βεβαίως, σε καθεμιά από τις παραπάνω κατηγορίες έχει γίνει δουλειά, σε βάθος ή υποδομής. Όμως υπάρχουν δραστηριότητες οι οποίες πρέπει να εξελιχθούν ή να αναπτυχθούν εξ αρχής οι οποίες θα δώσουν στη βιβλιοθήκη το ρόλο και τη σημασία που πρέπει να έχει στην υπηρεσία της εκπαίδευσης και πρόσβασης στη γνώση για όλους τους εν δυνάμει χρήστες της (συμπεριλαμβανομένων των ΑμεΑ). Μια από τις σημαντικότερες αδυναμίες της υπηρεσίας πληροφόρησης είναι η έλλειψη αναζήτησης από ένα σημείο στις διαφορετικές πηγές στις οποίες υπάρχει πρόσβαση (ανοιχτή ή ελεγχόμενη). Οι χρήστες θα πρέπει από ένα μοναδικό σημείο αναζήτησης (one stop shop) να υποβάλλουν το ερώτημά τους και να παίρνουν απάντηση, ανάλογη με το προφίλ τους (μέλη του ιδρύματος ή εξωτερικοί χρήστες), η οποία θα περιλαμβάνει αποτελέσματα απ όλες τις πηγές. Επιπλέον η διαδικασία αναζήτησης θα πρέπει να υποστηρίζει υπηρεσία διόρθωσης ή αυτόματης συμπλήρωσης όρων έρευνας (από οντολογία καθιερωμένων όρων). Ουσιαστική σημασίας είναι η αδυναμία προσωποποίησης της πύλης, τόσο ως προς τις διαφορετικές κατηγορίες επισκεπτών της (χρήστες από την κοινότητα του ιδρύματος ή εξωτερικοί), όσο και κατά τη διάρκεια της χρήσης της με βάση τις προτιμήσεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των χρηστών. Συναφής με την παραπάνω αδυναμία, είναι η μη εφαρμογή κανόνων προσβασιμότητας της πύλης από ΑμεΑ, ιδιαίτερα για περιεχόμενο που δημιουργείται δυναμικά. Τέλος, ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα συνιστά η διαδικασία διαχείρισης του περιεχομένου της πύλης: αυτή θα πρέπει να γίνεται δυναμικά, από εξουσιοδοτημένα για το σκοπό αυτό άτομα, τη στιγμή που η πληροφορία είναι διαθέσιμη κι όχι από μεμονωμένους επιστήμονες πληροφόρησης επιφορτισμένους και με αυτό το έργο (το οποίο κατά κανόνα περατώνεται εκπρόθεσμα). β) Διασύνδεση Μαθημάτων με Πληροφοριακό λικό Η βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κρήτης σε μια πρώτη προσπάθεια αποτελεσματικότερης χρήσης του καταλόγου των βιβλίων της στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενημέρωσε το πεδίο 921 στις MARC εγγραφές που περιλαμβάνονται στον κατάλογό της με κωδικούς μαθημάτων στα οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθούν ως διδακτικά εγχειρίδια, ή πληροφοριακές πηγές για ευρύτερη ενημέρωση και έρευνα. Έτσι δόθηκε η Σελίδα 22 από 143

27 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «λοποίηση Π.Σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών πηρεσιών» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου δυνατότητα στους σπουδαστές πρωτίστως και στους εν γένει εμπλεκόμενους με την εκπαιδευτική διαδικασία, να αναζητούν υλικό από τον κατάλογο της βιβλιοθήκης με βάση κωδικό μαθήματος, τον οποίο μπορούσαν να εντοπίσουν σε σχετικές λίστες που προσφέρονταν μέσω της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης ή με αναφορά σε προγράμματα σπουδών από τις γραμματείες των τμημάτων. Η υπηρεσία αυτή είχε εγγενώς προβλήματα: καθώς η ενημέρωση του πεδίου 921 των εγγραφών γίνονταν από βιβλιοθηκονόμους, με ελάχιστη συνδρομή των εκπαιδευτικών, η αντιστοίχιση σε πολλές περιπτώσεις ήταν ελλιπής ή ακόμη και άστοχη. Επιπρόσθετα, οι συνεχείς αλλαγές στα προγράμματα σπουδών των τμημάτων του ιδρύματος, ή ακόμη και των κωδικών των μαθημάτων, κατέστησε τη διαδικασία ενημέρωσης του πεδίου 921 ιδιαίτερα απαιτητική και την πληροφορία που αυτό παρείχε συχνά παρωχημένη και αποπροσανατολιστική για τους σπουδαστές και τους υπόλοιπους δυνητικούς χρήστες. Για τους παραπάνω λόγους η υπηρεσία αυτή σταμάτησε να παρέχεται παρά τη μεγάλη αποδοχή που είχε κυρίως από τους σπουδαστές. Η αποδοχή αυτή πιστεύουμε ότι θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη εάν αυτή η υπηρεσία παρείχε εγκυρότερη πληροφόρηση και μάλιστα συνδυάζοντας υλικό και από άλλες πληροφοριακές πηγές. Τμήμα Γ: Στη βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κρήτης υπάρχουν πολλά εν δυνάμει μαθησιακά αντικείμενα, ανοιχτής και κλειστής πρόσβασης. Μια κατηγορία αποτελούν τα ηλεκτρονικά βιβλία τόσο της ελεγχόμενης (μέσω ΣΕΑΒ) πρόσβασης, όσο και της ελεύθερης. Άλλη κατηγορία υλικού αποτελεί το εκπαιδευτικό λογισμικό το οποίο αγοράστηκε για χρήση σε συγκεκριμένα μαθήματα (πχ λογισμικό κατάρτισης διαιτολογίου κ.ά.), ή είναι γενικού σκοπού (πχ λεξικά). Τα μουσικά CDs της συλλογής θα μπορούσε να αποτελέσουν μέρος ενός μαθήματος, όπως και τα video με διαλέξεις επιλεγμένων μαθημάτων τα οποία δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Κατά τη διάρκεια του ίδιου προγράμματος υλοποιήθηκαν ηλεκτρονικές διαλέξεις για ένα σύνολο γνωστικών αντικειμένων ή και ολόκληρα μαθήματα, υλικό που μπορεί να υποστηρίξει την εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία. Τέλος τα περιεχόμενα του ΙΚ: ψηφιακό υλικό, κείμενα εργασιών μελετών, άρθρα, μονογραφίες και αναφορές, είναι μια διαρκώς εμπλουτιζόμενη «δεξαμενή» μαθησιακών αντικειμένων. Για να γίνει εφικτή η επαναχρησιμοποίηση των μαθησιακών αντικειμένων μέσω μιας εκπαιδευτικής εφαρμογής, αυτή, θα πρέπει να είναι ικανή να αναγνωρίσει αποτελεσματικά το περιεχόμενο τους, έτσι ώστε να μπορεί να αναζητήσει και να ανακτήσει τα κατάλληλα μαθησιακά αντικείμενα ανάλογα με τις ανάγκες της Σελίδα 23 από 143

28 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «λοποίηση Π.Σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών πηρεσιών» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου εκάστοτε εκπαιδευτικής διαδικασίας. Για το λόγο αυτό, τα μαθησιακά αντικείμενα περιγράφονται και χαρακτηρίζονται με τη βοήθεια μεταδεδομένων. Στην πράξη η διαδικασία χαρακτηρισμού των μαθησιακών αντικειμένων με εκπαιδευτικά μεταδεδομένα παρουσιάζει επιπλοκές, καθώς συχνά οι συγγραφείς εκπαιδευτικών μεταδεδομένων δεν είναι εξοικειωμένοι με το πρότυπο που χρησιμοποιείται και επομένως συναντούν δυσκολίες στην επιλογή των κατάλληλων τιμών κατά το χαρακτηρισμό των μαθησιακών αντικειμένων. Συνεπώς, πολλές φορές το αποτέλεσμα του χαρακτηρισμού είναι ελλιπές, καθώς δεν καταφέρνει να απεικονίσει συνολικά και σε βάθος το περιεχόμενο του μαθησιακού αντικειμένου. Παράλληλα, η χρήση εκπαιδευτικών μεταδεδομένων θέτει περιορισμούς και στο έργο των υπευθύνων σχεδίασης και ανάπτυξης εφαρμογών ηλεκτρονικής μάθησης, καθώς τα πρότυπα δεν αφήνουν μεγάλα περιθώρια επέκτασης του μοντέλου μεταδεδομένων τους, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ενσωμάτωση νέων συμπληρωματικών, εξειδικευμένων στοιχείων. Επίσης, η γενικότητα των προτύπων και η δυνατότητα εισαγωγής ελεύθερου κειμένου στις τιμές των στοιχείων εμποδίζουν την υλοποίηση αυτόματων μηχανισμών, οι οποίοι βασίζονται στην ύπαρξη προκαθορισμένων τιμών και λεξιλογίων για τα στοιχεία του μοντέλου μεταδεδομένων. Τα μαθησιακά αντικείμενα τα οποία διαχειρίζεται η βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κρήτης, στην ουσία δεν τυγχάνουν καμίας αποτελεσματικής διαχείρισης και επομένως χρήσης. Στην πραγματικότητα κάποια από αυτά έχουν τεκμηριωθεί και η πρόσβαση στην περιγραφή τους μπορεί να γίνει μέσω του ηλεκτρονικού καταλόγου του ΠΣΒ, άλλα έχουν ομαδοποιηθεί και παρουσιάζονται σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες του δικτυακού τόπου της βιβλιοθήκης, ενώ πολλά από αυτά βρίσκονται ατεκμηρίωτα, σε ειδικές προθήκες, στις οποίες η αναζήτηση και πρόσβαση γίνεται με μη αυτοματοποιημένη διαδικασία. Όπως εύκολα μπορεί κάποιος να φανταστεί, για μεταδεδομένα ούτε λόγος! Μοναδική περίπτωση (και ειδική κατηγορία που σίγουρα δεν μπορεί να τύχει εκμετάλλευσης από εκπαιδευτικές εφαρμογές) τα βιβλιογραφικά δεδομένα για όσα μαθησιακά αντικείμενα υπάρχουν στον κατάλογο. Να σημειωθεί ότι τα τελευταία δεν είναι αξιοποιήσιμα στη διαδικασία της ηλεκτρονικής μάθησης καθώς δεν είναι ψηφιοποιημένα απλά μπορεί οι περιγραφές τους (βιβλιογραφικά μεταδεδομένα) να συμπεριληφθούν σε «βιβλιογραφίες» σχετικές με συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους. Σελίδα 24 από 143

29 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «λοποίηση Π.Σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών πηρεσιών» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας Το ΤΕΙ Κρήτης, ένα από τα 36 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας, προσφέρει ποιοτικές προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Πληροφορική και στις Επιστήμες Μηχανικών, στην γεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα, την Οικονομία, τη Διοίκηση και το Περιβάλλον. Ιδρύθηκε το 1983 με σκοπό να παρέχει τεχνολογική εκπαίδευση στους φοιτητές της Ελλάδας. Αρχικά δημιουργήθηκαν οι Σχολές: Τεχνολογικών Εφαρμογών με έδρα το Ηράκλειο και ένα παράρτημα στα Χανιά, Διοίκησης & Οικονομίας, με έδρα το Ηράκλειο, Επαγγελμάτων γείας & Πρόνοιας, με έδρα το Ηράκλειο, Τεχνολογίας Γεωπονίας με έδρα το Ηράκλειο, οι οποίες πρόσφεραν δώδεκα (12) Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών που υποστηριζόταν μέχρι το 2013 από το Τμήμα Γενικών Θετικών Επιστημών της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής. Από τον Ιούνιο 2013, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 104 (ΦΕΚ 137, , 1ο τεύχος) στα πλαίσια του νέου νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195, , 1ο τεύχος) οι Σχολές στο ΤΕΙ Κρήτης διαμορφώθηκαν ως εξής: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, με έδρα το Ηράκλειο, Σχολή Επαγγελμάτων γείας και Πρόνοιας, με έδρα το Ηράκλειο, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών, με έδρα τα Χανιά, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων, με έδρα τη Σητεία, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, με έδρα το Ηράκλειο. Το ΤΕΙ Κρήτης προσφέρει στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα αλλά και το κοινό γενικότερα μια σειρά υπηρεσιών που συνοψίζονται ως εξής: i. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜοΔιΠ) για την αξιολόγηση των μονάδων του Ιδρύματος, ii. Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος που απευθύνεται σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα και εξωτερικούς χρήστες, iii. Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, iv. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) για τη διαχείριση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων, v. Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων, Σελίδα 25 από 143

30 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «λοποίηση Π.Σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών πηρεσιών» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου vi. vii. Δομή απασχόλησης και σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) που συντονίζει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και το Γραφείο Διασύνδεσης, και ποστήριξη Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, από το τμήμα Πληροφορικής της Διοίκησης και το Κέντρο Ελέγχου και Διαχείρισης Δικτύων. Από τις προαναφερθείσες υπηρεσίες διοικητικές δομές οι ii, iv, και vii εμπλέκονται στο συγκεκριμένο έργο κατά κύριο λόγο. Α1.2.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Ακολουθούν τα οργανογράμματα (α) των διοικητικών δομών και (β) των γραμματειών σχολών και τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης καθώς και στελέχωση των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην υλοποίηση και λειτουργία του έργου: (α) (β) Σελίδα 26 από 143

31 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «λοποίηση Π.Σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών πηρεσιών» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Βιβλιοθήκες ΤΕΙ Κρήτης Οι Βιβλιοθήκες του ιδρύματος είναι οι δομές εκείνες που κατ εξοχήν θα χρησιμοποιήσουν, εντάσσοντας στις προσφερόμενες υπηρεσίες τους, τα αποτελέσματα του έργου. Επιπλέον η συνεισφορά τους τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου όσο και κατά τη διαδικασία ελέγχου λειτουργικότητας των παραδοτέων θεωρούνται εν των ουκ άνευ. Στην κεντρική βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κρήτης παρέχουν υπηρεσίες 6 διοικητικοί υπάλληλοι εκ των οποίων 4 είναι βιβλιοθηκονόμοι ενώ στις βιβλιοθήκες των πέντε παραρτημάτων υπηρετούν 6 διοικητικοί υπάλληλοι εκ των οποίων 3 είναι βιβλιοθηκονόμοι. Οι ανάγκες του καταλόγου της κεντρικής βιβλιοθήκης και των παραρτημάτων καλύπτονται από το λογισμικό ΑLEPH 500 V20, το οποίο πρόκειται να αντικατασταθεί στο άμεσο μέλλον από το ΟΠΣΒ που προσφέρει ο ΣΕΑΒ στα μέλη της κοινοπραξίας για το ILSaS. Μέσω της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης (www.lib.teicrete.gr ) δίνεται πρόσβαση στην κοινότητα του ΤΕΙ σε πλήθος ηλεκτρονικών βιβλίων, ικανό αριθμό βάσεων δεδομένων και επιστημονικών περιοδικών ελληνικών και ξενόγλωσσων. Προφανώς η βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κρήτης είναι μέλος του συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και έχει πρόσβαση σε όλες τις πηγές πληροφόρησης στις οποίες εξασφαλίζεται πρόσβαση μέσω του συνδέσμου. Διατίθεται υπηρεσία αναζήτησης προσκτήσεων (βιβλίων, άρθρων ή άλλου πληροφοριακού υλικού) μέσω της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης. Με το ίδιο τρόπο, οι χρήστες της βιβλιοθήκης έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν αιτήματα αναζήτησης Σελίδα 27 από 143

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΙ Κρήτης

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΙ Κρήτης Πράξη: «Οργάνωση, ανάδειξη και προβολή του ακαδημαϊκού περιεχομένου του ΤΕΙ Κρήτης» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Υλοποίηση Π.Σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών Υπηρεσιών» Διαγωνισμός σε τρία τμήματα: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Ν. 3861/2010) Ιωάννινα: 28/07/2015 Αρ. Πρωτ: 17144 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ.ΟΠΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4527/

ΚΩΔ.ΟΠΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4527/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΑΒ στα πλαίσια της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ. Νικόλαος Μήτρου Καθ. ΕΜΠ πρόεδρος ΣΕΑΒ

Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΑΒ στα πλαίσια της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ. Νικόλαος Μήτρου Καθ. ΕΜΠ πρόεδρος ΣΕΑΒ Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΑΒ στα πλαίσια της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ Νικόλαος Μήτρου Καθ. ΕΜΠ πρόεδρος ΣΕΑΒ O Σ.Ε.Α.Β. Οριζόντια συνεργατική δομή μέλη όλα τα ελληνικά Α.Ε.Ι. (24 Παν., 16 ΤΕΙ) άλλες συνεργαζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα: 24/06/2015 Αρ. Πρωτ: 13943 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 1209/

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 1209/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα: 28-01-2015 Αρ. Πρωτ: 1719 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. ιεθνή Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντιες Δράσεις ΣΕΑΒ - Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση

Οριζόντιες Δράσεις ΣΕΑΒ - Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση Οριζόντιες Δράσεις ΣΕΑΒ - Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση Υποέργο 9 Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξία για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης, Λοιπούς Φορείς και Τελικούς Χρήστες Δράση 9.6 Δικτυακή Υπηρεσία Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης Ε.Μ.Π.

Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης Ε.Μ.Π. Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης Ε.Μ.Π. Μαρία Σινιγάλια Συντονίστρια Κάθετης Δράσης Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Ιούνιος 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ. ΑΝΔΡΟΥ Χώρα Άνδρου, 84500, Άνδρος Τηλέφωνα: 22823-60224 Fax: 22820-22808 Πληροφορίες: κα. Παρλιάρου E-mail: ty@andrs.gr Άνδρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1939 Πληροφορίες: Σταυρούλα Μαγουλιανού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 1687/

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 1687/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ.

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410, Φαξ.: 2541079454, email: supplies@rescom.duth.gr Θέμα : Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων

Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων Δημήτρης Σπανός Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Στόχοι 1. Λειτουργικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 23-10-2017 Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 72900 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Αγρινίου διακηρύττει ότι εκτίθεται, ύστερα από την αρίθμ.

Διαβάστε περισσότερα

«Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας»

«Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» Έργο: «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» (Κωδικός ΟΠΣ: 304216). 3 η ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 Ένωση εταιρειών COSMOS - ELiDOC Page 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες κεντρικές υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών Ανοικτής Πρόσβασης Σ.Ε.Α.Β Δράση CRIS

Προηγμένες κεντρικές υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών Ανοικτής Πρόσβασης Σ.Ε.Α.Β Δράση CRIS Προηγμένες κεντρικές υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών Ανοικτής Πρόσβασης Σ.Ε.Α.Β Δράση 9.11 - CRIS Παναγιώτης Γεωργίου Τεχνικός Υπεύθυνος δράσης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήµιο Πατρών panos@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας αρχής: Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμεικής, Μελιδώνη 4-6, Αθήνα, 10563, Τηλ.: 210 3318491, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

{ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης

{ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης Ηράκλειο { Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης Υποέργο 1: Αναβάθμιση υφιστάμενων Ιδρυματικών Αποθετηρίων και ανάπτυξη νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304213 Πράξη Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοιχτής Πρόσβασης ιεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος ( Ι.ΠΑ.Ε.) Υποέργο ηµιουργία &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα: 16/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

Δ I A K H P Y Ξ H. Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για. «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας»

Δ I A K H P Y Ξ H. Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για. «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας» Ειδικός Λογαριασμός - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής Βασ. Σοφίας 12, T.K. 67 100 Ξάνθη Tηλ: 25410-79410,79452 Fax: 25410-79454 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ξάνθη, Aριθ. πρωτ.:..

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648)

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) Διακήρυξη Νο 3/08 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΗ46941Δ-ΗΧ2 ΑΠΟΦΑΣΗ Π1150 / (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ)

ΑΔΑ: Β4ΣΗ46941Δ-ΗΧ2 ΑΠΟΦΑΣΗ Π1150 / (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) ΑΠΟΦΑΣΗ Π1150 /21.11.2012 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Θέμα: Διενέργεια ανοικτού τακτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια βιομηχανικού εξοπλισμού για την οργάνωση της αποθήκης του ΙΤΥΕ» στο πλαίσιο του έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Ημερ/νία: 05/07/2017 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Ημερ/νία: 05/07/2017 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Ημερ/νία: 05/07/2017 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 22.161 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για το έργο: «Παροχή Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρινίσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρίνιση 1. Το πρότυπο CERIF στο οποίο αναφέρεστε στη διακήρυξη και με το οποίο ζητείτε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174-717

Διαβάστε περισσότερα

Έτος πρώτης λειτουργίας: 1986

Έτος πρώτης λειτουργίας: 1986 Παρουσίαση Βιβλιοθήκης Παράρτηµα Σύρου Σύρος, Ιούνιος 2012 Η Βιβλιοθήκη Έτος ίδρυσης: 1984 Έτος πρώτης λειτουργίας: 1986 Μορφή: δίκτυο βιβλιοθηκών που δραστηριοποιούνται σε 6 νησιά. Έτος ίδρυσης Παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο ΨΘΦΙΑΚΘ ΠΕΡΙΘΓΘΘ ΣΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο ΨΘΦΙΑΚΘ ΠΕΡΙΘΓΘΘ ΣΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο ΨΘΦΙΑΚΘ ΠΕΡΙΘΓΘΘ ΣΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Χαϊδαρίου Προχπολογιςμόσ: 105.731,71 (χωρίσ ΦΡΑ) Προχπολογιςμόσ: 130,050.00 (με

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Α. Σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 56, 11742 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία : 04-09-2013 Πληροφορίες: : Ιωάννης Τσάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ (ΙΑ): ΡΟΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ, ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΧΡΗΣΤΗ, ΥΠΟΔΟΜΗ

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ (ΙΑ): ΡΟΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ, ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΧΡΗΣΤΗ, ΥΠΟΔΟΜΗ 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 18-19/10/2012 ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ (ΙΑ): ΡΟΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ, ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΧΡΗΣΤΗ, ΥΠΟΔΟΜΗ Δημήτριος Σπανός, ΕΜΠ-ΣΕΑΒ Άγγελος Αναγνωστόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 16

στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 16 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Π243_12-04-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: Α) ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 01/2017 (Αρ. πρωτ: 860/ )

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 01/2017 (Αρ. πρωτ: 860/ ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΑΘΗΝΑ, 28/06/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Μονάδα Β2: Υποστήριξης Ένταξης και Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε αιτήματα διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου:

Απαντήσεις σε αιτήματα διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΡΜΕΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Π. 7 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα Μάρα Νικολαΐδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Διεθνές Συνέδριο Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης Εθνικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔ469ΗΡΧ-Ξ5Ψ. Αθήνα, 18 Ιουνίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 5798/ΠΤ Η ΕΔΕΤ Α.Ε. ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

ΑΔΑ: ΒΕΖΔ469ΗΡΧ-Ξ5Ψ. Αθήνα, 18 Ιουνίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 5798/ΠΤ Η ΕΔΕΤ Α.Ε. ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ: EΔET A.E./GRNET S.A. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας/ Greek Research & Technology Network ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «CLARIN ΑΤΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Aριθμ. Μελέτης : 45/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Δαμασκηνού & Κροκιδά Τ.Κ.: 20100, ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τηλέφωνα: 2741022639/23737 ΕΡΓΑΣΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σύμφωνα με την ΚΥΑ679/1996 (ΦΕΚ Β 826) η οποία κυρώθηκε με το ν. 3794/2009., «σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΡΟ46941Δ-Ε. Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου : 8.962.200 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011

ΑΔΑ: 4ΑΡΟ46941Δ-Ε. Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου : 8.962.200 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΕΑΙΤΥ Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από

Διαβάστε περισσότερα

«Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας»

«Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» Έργο: «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» (Κωδικός ΟΠΣ: 304216). 2 η ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Ενωση εταιρειών COSMOS - ELiDOC Page 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος, αφού καλωσόρισε τα μέλη, κήρυξε την έναρξη των εργασιών του Σώματος.

Ο Πρόεδρος, αφού καλωσόρισε τα μέλη, κήρυξε την έναρξη των εργασιών του Σώματος. Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, 731 00 Χανιά Τηλ.: 28210 37033-46 Fax: 28210 37081, 37082 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου της ενέργειας:

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου της ενέργειας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΤΡΑ, 1/9/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 634 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΈΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΛ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 114-116, ΠΑΤΡΑ ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 26225 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ. Καμπέρος

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2012 Φεβρουάριος 2013 Όνομα : Μπελούλη Αγάθη

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2012 Φεβρουάριος 2013 Όνομα : Μπελούλη Αγάθη Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304172 Πράξη Θεματική Ενότητα Α2: Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο & πορεία έργων Ακαδ. Βιβλιοθηκών

Περιεχόμενο & πορεία έργων Ακαδ. Βιβλιοθηκών Περιεχόμενο & πορεία έργων Ακαδ. Βιβλιοθηκών (Ψηφιακής Σύγκλισης) Θεσσαλονίκη, 15 Νοεμβρίου 2011 Νικόλαος Μήτρου Καθ. ΕΜΠ, Πρόεδρος ΣΕΑΒ Οριζοντια πράξη & κάθετες δράσεις Οριζόντια Πράξη Σ.Ε.Α.Β.: Κάθετες,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΕΑΙΤΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 219/04-03-2011 Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), (ΝΠΙ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ

Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ Ένα μοντέλο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών για πληροφόρηση Προϋπολογισμός: 2.013.363 Μερσίνη Μορελέλη-Κακούρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 23/9/2011 Αριθ. διακήρυξης 6/2011 Αριθ. πρωτ.: οικ

Αθήνα 23/9/2011 Αριθ. διακήρυξης 6/2011 Αριθ. πρωτ.: οικ Αθήνα 23/9/2011 Αριθ. διακήρυξης 6/2011 Αριθ. πρωτ.: οικ. 25202 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ήλιος: Το ψηφιακό Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Ήλιος: Το ψηφιακό Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Ιούλιος, 2013 Δέσποινα Χαρδούβελη, Msc Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΚΤ Η Πράξη Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες (Κωδικός ΟΠΣ 296115) υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο,

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 26-05-2017 Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:35238 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Αγρινίου διακηρύττει ότι εκτίθεται, ύστερα από την αρίθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ Α) ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ Α) ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ Α) ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος, 122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210 5385174 Αιγάλεω: 14/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους. Κέρκυρα, 30.06.2015 Αρ. Πρωτ. 3725 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟY ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Το παρόν έργο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης Ειδικός Νομικός Σύμβουλος με εξειδικευμένη γνώση & πολυετή συμβουλευτική, πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών Τρίτη 16 Δεκεμβρίου Όλους τους Φορείς Δημοσίου Στελέχη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες ανάδειξης της πνευματικής παραγωγής του ΑΠΘ

Υπηρεσίες ανάδειξης της πνευματικής παραγωγής του ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υπηρεσίες ανάδειξης της πνευματικής παραγωγής του ΑΠΘ Χρήστος Μπαμπατζιμόπουλος Πρόεδρος Επιτροπής Εποπτείας Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Δ/νση : Χρήστου Λαδά 6, 10561 Πληροφορίες : Γραφείο Προμηθειών Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 2017/S

Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 2017/S 1 / 5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:327362-2017:text:el:html Ελλάδα-: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού,

Διαβάστε περισσότερα

{ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης

{ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης { Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης Υποέργο 1: Αναβάθμιση υφιστάμενων Ιδρυματικών Αποθετηρίων και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την Παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSaS)»

«Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την Παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSaS)» «Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την Παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSaS)» Εισηγητής: Παντελής Α. Μπράττης, Υπεύθυνος Τεχνικής υποστήριξης Σ.Κ.Ε.Α.Β. 20 ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ46941Δ-ΠΑ6 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ46941Δ-ΠΑ6 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ (έως 16) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π129_04-02-2013 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 07.07.2011 Αριθμ. Πρωτ.: 6614 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της. Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)» (ΥΠΟΕΡΓΟ 1 & 2 αυτής) η οποία είναι

ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της. Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)» (ΥΠΟΕΡΓΟ 1 & 2 αυτής) η οποία είναι ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 30/04/14 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. Γ29/ΠΥ/36 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση: Αγ. Κων/νου 16 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δράσεις Προώθησης Ανοικτής Πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Έργα ΕΣΠΑ: ΑΝΟΙΚΤA ΑΚΑΔΗΜΑΪΚA ΜΑΘHΜΑΤΑ ΠΘ (ΕΠ ΕΚΔιΒιΜ) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ179-ΩΗΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ179-ΩΗΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΜΠ. Το Δίκτυο Τηλεματικής του ΕΜΠ και η συμβολή του στην εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΚΕΔ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΜΠ. Το Δίκτυο Τηλεματικής του ΕΜΠ και η συμβολή του στην εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΚΕΔ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΜΠ Το Δίκτυο Τηλεματικής του ΕΜΠ και η συμβολή του στην εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας Εισηγητής: Καθ. Ε. Συκάς, Σχ.ΗΜΜΥ Επιστημονικός Υπεύθυνος ΚΕΔ nmc@ntua.gr http://noc.ntua.gr 4 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 2: Σύμφωνα με την Διακήρυξη, κεφάλαιο 1.1. (Τόπος-χρόνος διενέργειας διαγωνισμού), αναφέρεται: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 02/06/2011 Πέμπτη 12:00

Ερώτηση 2: Σύμφωνα με την Διακήρυξη, κεφάλαιο 1.1. (Τόπος-χρόνος διενέργειας διαγωνισμού), αναφέρεται: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 02/06/2011 Πέμπτη 12:00 Ερώτηση 1: Σύμφωνα με την Διακήρυξη, κεφάλαιο 1.4 (Νομικό Πλαίσιο), αναφέρεται: Τις διατάξεις περί διαφάνειας στη διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα

Διαβάστε περισσότερα

Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία

Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:404079-2011:text:el:html GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 2011/S 248-404079 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2012 Όνομα : Μπελούλη Αγάθη

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2012 Όνομα : Μπελούλη Αγάθη Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

o Η ψηφιακή διαµόρφωση των σχολικών βιβλίων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και ο εµπλουτισµός τους µε ψηφιακό διαδραστικό υλικό o Ο τ

o Η ψηφιακή διαµόρφωση των σχολικών βιβλίων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και ο εµπλουτισµός τους µε ψηφιακό διαδραστικό υλικό o Ο τ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ (έως 5) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Π1125_16-11-2012 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ) Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.»

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» Αθήνα, 22/12/2016 Α.Π 13444/16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΞ46914Γ-77Κ. Πάτρα 3-6-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. 25128

ΑΔΑ: ΒΙΥΞ46914Γ-77Κ. Πάτρα 3-6-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. 25128 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Μεγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Π244_12-04-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: Α) ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου) Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ Α.Π.Θ. Παπαβασιλείου Βασίλειος 2310-994026 2310-200392 prosk@rc.auth.gr 86976 Θεσσαλονίκη, 18/07/2013

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.

Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ. Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε)» 14/11/2013 Απαντήσεις επί ερωτημάτων ενδιαφερομένων:

Διαβάστε περισσότερα

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Αναφορά Οριζόντια Υποστήριξη στα Ζητήματα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet 2 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 26/07/2010 Α.Π. : /ΨΣ6044-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 26/07/2010 Α.Π. : /ΨΣ6044-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Ημερ/νία: 03/10/2017 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Ημερ/νία: 03/10/2017 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Ημερ/νία: 03/10/2017 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33.137 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Χανιά, 25.10.2017 Αρ. Πρωτ.: 1088 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΤΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με ανοικτές διαδικασίες, σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια και Κάθετες ράσεις Ψηφιακών Βιβλιοθηκών

Οριζόντια και Κάθετες ράσεις Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Οριζόντια και Κάθετες ράσεις Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Ζωγράφου, 27 Ιουνίου 2013 Νικόλαος Μήτρου Καθ. ΕΜΠ, Πρόεδρος ΣΕΑΒ Ο Συνδεσµος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών HEAL-Link = πρόσβαση στις επιστηµονικές

Διαβάστε περισσότερα