15PROC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002992041 2015-08-25"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ταχ. /νση : Βορείου Ηπείρου 20 Ταχ. Κώδικας : 45445, Ιωάννινα Πληροφορίες : Μαργαρίτα Καρβούνη Τηλ. : Fax : Ε-mail : Ιωάννινα Aρ. Πρωτοκόλλου : 25 Αυγούστου 2015 : 50012/2071 ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 48792/2018/2015 ως προς τον Προϋπολογισµό, το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής και τις ηµεροµηνίες διενέργειας του διαγωνισµού): 50012/2071/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: OFIDIA: ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ το οποίο εντάσσεται στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΛΛΑ Α-ΙΤΑΛΙΑ » και χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης µε τη συγχρηµατοδότηση εθνικών πόρων Ελλάδος και Ιταλίας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,29 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) Αύγουστος

2 Συνοπτικά Στοιχεία ιαγωνισµού 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 11 Γενικά στοιχεία Έργου OFIDIA 11 Αντικείµενο διαγωνισµού 12 Προϋπολογισµός 13 ηµοσιότητα 13 Τρόπος λήψης εγγράφων διαγωνισµού 13 ιευκρινήσεις επί της Προκήρυξης 13 Παράδοση ειδών 14 ικαίωµα συµµετοχής 14 ικαιολογητικά συµµετοχής 16 ικαιολογητικά κατακύρωσης 21 Λοιπές υποχρεώσεις / διευκρινήσεις σχετικά µε την υποβολή των ικαιολογητικών Συµµετοχής και των ικαιολογητικών Κατακύρωσης 24 Προσφορές 25 Προθεσµία και τόπος υποβολής προσφορών 26 Τρόπος υποβολής προσφορών 27 Ισχύς προσφορών 30 Προσφερόµενη τιµή 30 Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών-ανακοίνωση τιµών 31 ιαδικασία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης-Αξιολόγησης Προσφορών-Ανάδειξης µειοδότη- Αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης και Κατακύρωσης ιαγωνισµού 31 Κρίση αποτελεσµάτων διαγωνισµού Ανακοίνωση κατακύρωσης 34 Κατάρτιση της σύµβασης 36 Εγγυήσεις 36 Κυρώσεις σε βάρος του προµηθευτή-έκπτωση 38 Ανωτέρα βία 39 Πληρωµή-Κρατήσεις 39 Ενστάσεις-Προσφυγές 40 Εφαρµοστέο δίκαιο 40 Επανάληψη διαγωνισµού 41 Λοιπές διατάξεις 41 Τελικές διατάξεις 41 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 42 Μέθοδος αξιολόγησης 42 Κριτήρια Αξιολόγησης-Πίνακες Κριτηρίων/Συντελεστών 42 2

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 44 Αντικείµενο του Έργου 44 Προδιαγραφές του Έργου 47 Κωδικοποίηση ράσεων 56 Προϋπολογισµός ράσεων 57 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 58 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ 59 3

4 Συνοπτικά Στοιχεία ιαγωνισµού 15PROC ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Αποκεντρωµένη ιοίκηση Ηπείρου - υτικής Μακεδονίας ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Προµήθεια υπολογιστικού εξοπλισµού και λογισµικού για τη διάρθρωση ενός Συστήµατος Πρόληψης, Αντιµετώπισης και Ελέγχου ασικών Πυρκαγιών στα πλαίσια του Έργου: OFIDIA: ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ το οποίο εντάσσεται στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΛΛΑ Α-ΙΤΑΛΙΑ » ικτυακός εξοπλισµός Κάµερα Ιστός στήριξης και περίφραξη Σύστηµα ηλεκτρικής τροφοδοσίας Αλεξικέραυνο ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ CPV Σταθµός εργασίας Οθόνη υψηλής ευκρίνειας Tablet Laptop Εκτυπωτής έκτης GPS Μετεωρολογικός σταθµός ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αποκεντρωµένη ιοίκηση Ηπείρου - υτικής Μακεδονίας ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ Π.Ε. Ιωαννίνων (Έδρα Αναθέτουσας Αρχής) ΤΥΠΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Έως 31/10/2015 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ανοιχτός ηµόσιος Ηλεκτρονικός ιαγωνισµός µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Ο συνολικός προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των ,29, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23% (Προϋπολογισµός χωρίς Φ.Π.Α.: ,35, Φ.Π.Α.: ,94) Το Έργο χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία , κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. Τα αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων υποβάλλονται µόνο ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της ιαδικτυακής πύλης και συνοδεύονται από επισυναπτόµενο ψηφιακά υπογεγραµµένο αρχείο σε µορφή pdf που περιέχει το κείµενο των ερωτηµάτων, µέχρι οκτώ (8) ηµέρες προς της εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περίπτωση (α) του Π..118/2007. Ηλεκτρονική Υποβολή στην ιαδικτυακή Πύλη 29/09/2015 και ώρα 09:00 π.µ. Έντυπη υποβολή (στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής): Τα στοιχεία και δικαιολογητικά της προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά προσκοµίζονται, κατά περίπτωση, σε έντυπη µορφή εντός προθεσµίας τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής (ήτοι 02/10/2015 και ώρα 11:00 π.µ.). ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ηλεκτρονική Υποβολή: Στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού 4

5 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ) (ηλεκτρονική µορφή). Έντυπη Υποβολή: Έδρα της Αναθέτουσας Αρχής: Αποκεντρωµένη ιοίκηση Ηπείρου-. Μακεδονίας Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Βορείου Ηπείρου 20 ΤΚ 45445, Ιωάννινα Η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων θα γίνει µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος του Ε.Σ.Η. Η.Σ την 05/10/2015, ώρα Ελλάδας 09:00 π.µ. Η Αποκεντρωµένη ιοίκηση Ηπείρου- υτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν: 1. Της παρούσας διακήρυξης 2. της αριθµ. C(2008)1132/ Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε το ιασυνοριακό Πρόγραµµα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα- Ιταλία , 3. του Π..60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005», 4. του Π..118/2007 (ΦΕΚ 150/ τεύχος Α ) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..)», συµπληρωµατικά και αναλογικά εφαρµοζόµενες, 5. του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/ ), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» 6. του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/ ) «Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 37, παρ του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ Α'247) «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 8. του Ν.2286/95 «Προµήθειες του ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/ ) όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε, αντικαταστήθηκε και ισχύει σήµερα, και των σε εκτέλεση αυτού κανονιστικών πράξεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 9. του Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 10. του Π..136/2011 (ΦΕΚ 267 Α ) «Περί καθορισµού κατωτάτου ύψους των δαπανών που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο», 11. του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α ) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις», 12. του Ν.4250/2014 «ιοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθµίσεις» (ΦΕΚ 74 /Α / ), 13. του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α ) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 5

6 14. του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας. Οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» 15. του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85Α) «Ρυθµίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση κ.λ.π.», άρθρο 18: Ρύθµιση θεµάτων Αποκεντρωµένων ιοικήσεων, 16. του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68/ τεύχος Α ) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 17. του Ν.2690/1999 «Κυρώσεις του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και άλλες διατάξεις», 18. του N.3861/10 (ΦΕΚ 112/ τεύχος Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις», 19. του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/ τεύχος Α ) «ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων - Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης εκεµβρίου 2007 (L 335)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ 51 Α ) «ίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής», 20. του Ν.2198/1994 (άρθρο 24) «Παρακράτηση Φόρου Εισοδήµατος» (ΦΕΚ 43/Α/ ), όπως ισχύει, β) Τις αποφάσεις/εγκυκλίους/διευκρινιστικά έγγραφα: 1. το εγκεκριµένο Τεχνικό ελτίο (Application Form) του Έργου µε τίτλο «Operational FIre Danger prevention platform µε το ακρωνύµιο OFIDIA», 2. τη χρηµατοδότηση του Υποέργου της Αποκεντρωµένη ιοίκηση Ηπείρου - υτικής Μακεδονίας από τη ΣΑΕΠ 318/8 Ηπείρου µε Κ.Α. 2013ΕΠ , 3. την υπ αριθµό 48822/2020/ Απόφαση του Ασκούντος Καθήκοντα Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Ηπείρου - υτικής Μακεδονίας, µε την οποία εγκρίθηκε η συµµετοχή της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Ηπείρου - υτικής Μακεδονίας στην υλοποίηση του Έργου OFIDIA, 4. την Εταιρική Σύµβαση µεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου και των λοιπών Εταίρων του Έργου (Partnership Agreement) µε αριθµ. OFIDIA-I3-3.2/ την αριθµ. πρωτ /2067/ απόφασή µας µε θέµα «Απόφαση τροποποίησης όρων της ιακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού ηµόσιου ιαγωνισµού του έργου "Operational FIre Danger prevention plattform" µε το ακρωνύµιο OFIDIA». 6. την υπ αριθµό 50008/2070/ Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας ιακήρυξης (ορθή επανάληψη της 48792/2018/2015 ιακήρυξης), 7. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Π1/2380/ (ΦΕΚ Β /3400) «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων». 8. Την Υπουργική Απόφαση Π1/2390/ (ΦΕΚ 2677/Β/ ) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)» 9. την υπ αριθµ /808/0026 (ΦΕΚ 433/Β/96) Υπουργική Απόφαση «Καθορισµός του επιτοκίου των προκαταβολών που δίδονται από το ηµόσιο για προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων», 10. την υπ αριθµ /ΕΥΘΥ521/10 (ΦΕΚ 415 Β/ ) Υπουργική Απόφαση «ιαχείριση Συστήµατος και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» όπως ισχύει 11. τους Οδηγούς ιαχείρισης και Πληροφόρησης και ηµοσιότητας του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία

7 12. τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθείσες λοιπές (πλην αυτών που ήδη προαναφέρθηκαν) κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν και γενικότερα κάθε διάταξη (νόµου, π.δ., υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 1. Ανοικτό ηλεκτρονικό δηµόσιο διαγωνισµό, µε ηλεκτρονικώς υποβαλλόµενες σφραγισµένες προσφορές µε σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για την «Προµήθεια υπολογιστικού εξοπλισµού και λογισµικού για τη διάρθρωση ενός Συστήµατος Πρόληψης, Αντιµετώπισης και Ελέγχου ασικών Πυρκαγιών στα πλαίσια του Έργου: OFIDIA: ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ το οποίο εντάσσεται στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΛΛΑ Α-ΙΤΑΛΙΑ », µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά, συνολικού ποσού εκατόν είκοσι έξι χιλιάδων εννιακοσίων δεκατεσσάρων ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών ,29 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%), σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο Κεφάλαιο Γ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της διακήρυξης που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής. 2. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης ύστερα από την παρέλευση τουλάχιστον τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης περίληψης της προκήρυξης στο Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, στον Ελληνικό Τύπο, στον ιστοχώρο του Προγράµµατος ιαύγεια και στο ΕΣΗ ΗΣ. Το πλήρες σώµα της διακήρυξης είναι διαθέσιµο σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Ηπείρου- υτικής Μακεδονίας (www.apdhp-dm.gov.gr) και στο Κεντρικό Μητρώο ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ. Η.Σ.) που τηρείται στη διαδικτυακή πύλη 3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗ ΗΣ µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Ν.4155/13, της Υ.Α. Π1/2390/ , των Π..60/2007 και Π..118/2007 και τα καθοριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη. 4. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ ΗΣ- ιαδικτυακή πύλη ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία: Οι ενδιαφερόµενοι αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή τους σε αυτό, παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούµενοι ως εξής: Όσοι από τους χρήστες διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε τη χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της /νσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής /νσης Κρατικών Προµηθειών. Οι χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. Οι οικονοµικοί φορείς χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου αποστέλλοντας: - είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην 7

8 ελληνική. - είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου.pdf µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του Π..60/2007, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε τη χρήση ψηφιακής υπογραφής χορηγούµενης από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του. Σηµειώνεται ότι η επιτυχής εγγραφή των οικονοµικών φορέων λαµβάνει χώρα αποκλειστικά και µόνο µε δική τους ευθύνη. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν ευθύνεται µε κανένα τρόπο σε περίπτωση που κάποιος εκ των ενδιαφερόµενων οικονοµικών φορέων δεν ολοκληρώσει επιτυχώς τις προβλεπόµενες διαδικασίες εγγραφής και κατά συνέπεια δεν δύναται να λάβει µέρος στον ηλεκτρονικό διαγωνισµό. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής (ΕΣΗ ΗΣ - ιαδικτυακή πύλη 5. Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστηµα ορίζεται η 21/08/2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 20:00. Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών στη ιαδικτυακή πύλη του συστήµατος ΕΣΗ ΗΣ ορίζεται η 29/09/2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.µ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1/2390/ Προσφορές µπορούν να κατατεθούν µόνο για το σύνολο των κατηγοριών των υπό προµήθεια ειδών, όπως αναφέρεται στην παρούσα ιακήρυξη. 7. Ο διαγωνισµός θα γίνει µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη από οικονοµικής άποψης προσφορά. 8. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 9. Κάθε διαγωνιζόµενος, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δεν µπορεί να µετέχει µε περισσότερες από µία προσφορές είτε αυτοτελώς είτε ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας, είτε µε οποιαδήποτε µορφή συνεργασίας, της υπεργολαβίας συµπεριλαµβανοµένης. 10. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όσοι ασκούν νοµίµως δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της προµήθειας θέµατος και ειδικότερα : α. Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά. β. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ. Συνεταιρισµοί. δ. Κοινοπραξίες. Οι ενώσεις προµηθευτών και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή, προκειµένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σ' αυτήν η σύµβαση, εφόσον, κατά την κρίση της ιοίκησης, η περιβολή ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. 11. Η διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισµού ανά στάδιο και η υλοποίηση της προµήθειας καθορίζονται στους όρους της παρούσας ιακήρυξης, και στα Παραρτήµατα αυτής τα 8

9 οποία επισυνάπτονται σ αυτή αποτελούν δε αναπόσπαστο µέρος της και έχουν ως ακολούθως: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ Υπόδειγµα Εγγύησης Συµµετοχής Υπόδειγµα Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης Υπόδειγµα Εγγύησης Καλής Λειτουργίας 12. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 05/10/2015 ηµέρα ευτέρα και ώρα 09:00 π.µ. από το αρµόδιο, πιστοποιηµένο στο σύστηµα, συλλογικό όργανο (Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του ιαγωνισµού [εφεξής : «Επιτροπή του ιαγωνισµού»]) εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 13. Σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ.1 εδάφιο β του Π..118/2007 (Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου - ΚΠ ), εφόσον από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά µε τον προκηρυσσόµενο διαγωνισµό έγγραφα, αυτά αποστέλλονται ηλεκτρονικά σ' αυτούς µέσα σε έξι (6) εργάσιµες ηµέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης, µέσω της εφαρµογής που παρέχεται από το δικτυακό τόπο του διαγωνισµού στη ιαδικτυακή πύλη του ΕΣΗ ΗΣ. Σε περιπτώσεις επείγοντος η προθεσµία αυτή µπορεί να συντµηθεί σε τέσσερις (4) ηµέρες. 14. Σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ.1 εδάφιο γ του Π..118/2007, σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού, µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες προ της εκπνοής της προθεσµίας άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της διακήρυξης, αυτές παρέχονται ηλεκτρονικά σ' αυτούς µέσω της εφαρµογής που παρέχεται από το δικτυακό τόπο του διαγωνισµού στη ιαδικτυακή πύλη του ΕΣΗ ΗΣ, το αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές οι ως άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίνονται οµοίως ηλεκτρονικά το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα ένστασης κατά της διακήρυξης. 15. Τα ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω της εφαρµογής που παρέχεται από το δικτυακό τόπο του διαγωνισµού στη ιαδικτυακή πύλη του ΕΣΗ ΗΣ. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Τα αιτήµατα/ερωτήµατα πραγµατοποιούνται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, εντός των προθεσµιών που καθορίζονται παραπάνω και θα απευθύνονται στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό ή στην Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήµατα που θα έχουν υποβληθεί µε τρόπο άλλο από τον ως άνω προδιαγεγραµµένο. Ο χειριστής θα προωθεί και θα διαχειρίζεται τα αιτήµατα ανάλογα µε το είδος. 16. Αιτήµατα για την παροχή πληροφοριών που υποβάλλονται σε χρόνο µικρότερο των έξι (6) ηµερών πριν από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών, εξετάζονται µόνον εάν η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα να απαντήσει στον ενδιαφερόµενο εντός του εναποµένοντος χρόνου. 9

10 17. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 18. ηµοσιότητα ιακήρυξης: 1. Η περίληψη της ιακήρυξης (ορθή επανάληψη) δηµοσιεύθηκε στον Ελληνικό 28/08/2015 Τύπο στις: 2. Η περίληψη της ιακήρυξης(ορθή επανάληψη) δηµοσιεύτηκε στο Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων (Τ...Σ.) της Εφηµερίδας της 28/08/2015 Κυβερνήσεως στις: 3. Το πλήρες τεύχος της ιακήρυξης (ορθή επανάληψη της 48792/2018/2015) δηµοσιεύτηκε στο πρόγραµµα ΙΑΥΓΕΙΑ στις: 25/08/ Το πλήρες τεύχος της ιακήρυξης (ορθή επανάληψη της 48792/2018/2015) Αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής 25/08/2015 (http://www.apdhp-dm.gov.gr/) στις: 5. Το πλήρες τεύχος της ιακήρυξης (ορθή επανάληψη της 48792/2018/2015) Αναρτήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η. Η.Σ 25/08/2015 στις: Τα έξοδα δηµοσίευσης της περίληψης της ιακήρυξης στις ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή και αυτά της δηµοσίευσης στις νοµαρχιακές (ηµερήσιες και εβδοµαδιαία), βαρύνουν τον Ανάδοχο (Ν.3548/07, Ν.3801/09, Πράξεις 23/2001 Τµήµα ΙV και 217/2011 Τµήµα VII του Ελεγκτικού Συνεδρίου). 19. Το Έργο χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία , κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛ. ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ 10

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 15PROC Άρθρο 1 Γενικά στοιχεία Έργου OFIDIA Η Αποκεντρωµένη ιοίκηση Ηπείρου - υτικής Μακεδονίας συµµετέχει µε το Ευρω-Μεσογειακό Κέντρο για την Κλιµατική Αλλαγή (Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climaticiεπικεφαλής εταίρος), το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων (Επιτροπή Ερευνών), την Επαρχία του Λέτσε (Provincia di Lecce) και το Μητροπολιτικό ήµο του Μπάρι (Citta Metropolitana di Bari), στην υλοποίηση του Έργου «OFIDIA: ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ» το οποίο εντάσσεται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΛΛΑ Α-ΙΤΑΛΙΑ Η αποτελεσµατική προστασία από τις δασικές πυρκαγιές είναι µια δαπανηρή πρόκληση για την επιλέξιµη περιοχή, διότι η συχνότητα των πυρκαγιών αυξάνεται ως αποτέλεσµα των υψηλότερων θερµοκρασιών και των καιρικών συνθηκών. Επιπλέον, οι δασικές πυρκαγιές προκαλούν µεγάλη ζηµιά µε αρνητικές συνέπειες για τη βιωσιµότητα της ζωής τόσο βραχυπρόθεσµα όσο και µακροπρόθεσµα. Ο κύριος στόχος του έργου είναι να οικοδοµηθεί µια διασυνοριακή επιχειρησιακή υποδοµή πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς που θα προωθεί την ικανότητα των περιφερειακών ενδιαφερόµενων φορέων σε όλη την επιλέξιµη περιοχή του προγράµµατος για τον εντοπισµό και την καταπολέµηση των δασικών πυρκαγιών µέσω πιο αποτελεσµατικών περιπολιών, την παρακολούθηση του περιβάλλοντος, την µοντελοποίηση των καιρικών συνθηκών, την πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς µέσω και της αυτόµατης πρόσβασης σε σχετικά ιστορικά στοιχεία. Πιο συγκεκριµένα οι στόχοι του έργου είναι: 1. Η βελτίωση της επιχειρησιακής ικανότητας πρόβλεψης, πρόληψης και καταπολέµησης των δασικών πυρκαγιών στην διασυνοριακή περιοχή 2. Η ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας όσον αφορά την προστασία κινδύνου πυρκαγιάς 3. Η ενθάρρυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής γνώσης µεταξύ των ερευνητικών ιδρυµάτων και των φορέων και πρότερα όλων 4. Η επίτευξη βιώσιµης ποιότητας ζωής και οικονοµικής ευηµερίας στην περιοχή. Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, έχει δηµιουργηθεί ένα ενεργό κονσόρτιουµ, συµπεριλαµβανοµένων και δύο ερευνητικών ιδρυµάτων, το Ευρω-Μεσογειακό Κέντρο για την Κλιµατική Αλλαγή (CMCC) και το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων (UI), µαζί µε τρεις κρατικούς φορείς: η Αποκεντρωµένη ιοίκηση Ηπείρου- υτικής Μακεδονίας µέσω της ιεύθυνσης ασών Ιωαννίνων (DAFD), η επαρχία του Lecce (LE) και ο Μητροπολιτικός ήµος του Μπάρι (BA). Η ιοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νοµού Ιωαννίνων, συµµετέχει επίσης ενεργά µέσω προγραµµατικής σύµβασης, ως επιχειρησιακός συνεργάτης της ιεύθυνσης ασών Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του Έργου και για την άµεση εκµετάλλευση των υποδοµών που θα αναπτυχθούν. Οι εταίροι έχουν συµπληρωµατικούς ρόλους στην υλοποίηση του Έργου καθώς, το Ευρω- Μεσογειακό Κέντρο για την Κλιµατική Αλλαγή παρέχει εµπειρία στη διαχείριση και ανάλυση των δεδοµένων, χρησιµοποιώντας αυτά ως εργαλεία για την πρόβλεψη κινδύνων πυρκαγιάς, το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων διαθέτει σηµαντική εµπειρία σε θέµατα αναφορικά µε την πρόγνωση του καιρού και την αποθήκευση και διαχείριση των σχετικών δεδοµένων, ενώ η Αποκεντρωµένη ιοίκηση Ηπείρου- υτ. Μακεδονίας (µέσω της /νσης ασών), η Επαρχία του Λέτσε καθώς και ο Μητροπολιτικός ήµος του Μπάρι, διαθέτουν εµπειρία στον τοµέα της προστασίας των δασών, την καταπολέµηση των πυρκαγιών και την παρακολούθηση του περιβάλλοντος στις περιοχές της Ηπείρου και Απουλίας. Το Έργο OFIDIA, στο σύνολό του, περιλαµβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες-δράσεις: 1. Εγκατάσταση και λειτουργία του απαραίτητου µηχανογραφικού εξοπλισµού για την αυτοµατοποιηµένη παρακολούθηση των καιρικών συνθηκών και την οπτική περιπολία των δασών. 2. Η εγκατάσταση και λειτουργία των οικίσκων ελέγχου για τον επιχειρησιακό συντονισµό της πρόληψης και αντιµετώπισης των δασικών πυρκαγιών. 11

12 3. Η κοινή ανάπτυξη ολοκληρωµένων επιχειρησιακών υποδοµών πληροφορικής για την αποθήκευση δεδοµένων, την µοντελοποίηση καιρικών συνθηκών, την πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς, την απεικόνιση των ιστορικών και προϋπολογιστικών στοιχείων για τους γεωγραφικούς χάρτες. 4. Ανταλλαγή γνώσεων αναφορικά µε επιστηµονικές και επιχειρησιακές βέλτιστες πρακτικές µέσω των διασυνοριακών προγραµµατισµένων επισκέψεων µεταξύ των ερευνητικών ιδρυµάτων και των φορέων. Τα αποτελέσµατα του έργου περιλαµβάνουν τα µακροπρόθεσµα οφέλη της διασυνοριακής συνεργασίας και την ανταλλαγή γνώσεων µεταξύ των εταίρων, τόσο στο εσωτερικό κάθε χώρας αλλά και διασυνοριακά. Άρθρο 2 Αντικείµενο διαγωνισµού Αντικείµενο του ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού είναι η Προµήθεια Υπολογιστικού Εξοπλισµού και Λογισµικού για τη διάρθρωση ενός Συστήµατος Πρόληψης, Αντιµετώπισης και Ελέγχου ασικών Πυρκαγιών, σύµφωνα µε τον ακόλουθο Πίνακα Ειδών και όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο Γ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας ιακήρυξης. Προσφορές µπορούν να κατατεθούν µόνο για το σύνολο των κατηγοριών των υπό προµήθεια ειδών. Προϋπολογισµός Κατηγορία Είδος Ποσότητα Γεωγραφική θέση (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) ικτυακός εξοπλισµός 1 Ρονίτσα, Ασπράγγελοι, Σµόλικας, Φλαµπουράρι, ρίσκος, ασαρχείο Ιωαννίνων, ιεύθυνση ΠΥ Ιωαννίνων ίκτυο δεδοµένων Υπολογιστικός εξοπλισµός Κάµερα 4 Ιστός στήριξης και περίφραξη Σύστηµα ηλεκτρικής τροφοδοσίας 5 Ρονίτσα, Ασπράγγελοι, Σµόλικας, Φλαµπουράρι Ρονίτσα, Ασπράγγελοι, Σµόλικας, Φλαµπουράρι, ρίσκος 2 Σµόλικας, Φλαµπουράρι Αλεξικέραυνο 2 Σµόλικας, Φλαµπουράρι Σταθµός εργασίας Οθόνη υψηλής ευκρίνειας 2 2 Tablet 8 Laptop 1 Εκτυπωτής 2 έκτης GPS 8 Μετεωρολογικός Σταθµός 5 ασαρχείο Ιωαννίνων, ιεύθυνση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιωαννίνων ασαρχείο Ιωαννίνων, ιεύθυνση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιωαννίνων ιεύθυνση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιωαννίνων ιεύθυνση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιωαννίνων ιεύθυνση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιωαννίνων ιεύθυνση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιωαννίνων ιεύθυνση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιωαννίνων , ,29 12

13 Άρθρο 3 Προϋπολογισµός Συνολικός προϋπολογισµός συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ: εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες εννιακόσια δεκατέσσερα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά ( ,29). Συνολική καθαρή αξία: εκατόν τρεις χιλιάδες εκατόν ογδόντα δύο ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά ( ,35). Άρθρο 4 ηµοσιότητα Περίληψη της ιακήρυξης (ορθή επανάληψη) θα δηµοσιευθεί: 1. Στο Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, στις 28/08/ Στις ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» & «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ» στις 28/08/2015 και 3. Στις ηµερήσιες νοµαρχιακές εφηµερίδες «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» & «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» στις 28/08/2015 και στην εβδοµαδιαία νοµαρχιακή εφηµερίδα «ΕΡΕΥΝΑ» στις 31/08/2015. Επίσης, περίληψη της διακήρυξης (ορθή επανάληψη) θα αναρτηθεί στο «Πρόγραµµα ιαύγεια» στις 25/08/2015. Το πλήρες τεύχος της προκήρυξης (ορθή επανάληψη της 48792/2018/2015) θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ ΗΣ) και στην επίσηµη ιστοσελίδα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Ηπείρου- υτικής Μακεδονίας (www.apdhp-dm.gov.gr). Η προκήρυξη (ορθή επανάληψη της 48792/2018/2015) θα υποβληθεί ηλεκτρονικά µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήµατος στις 25/08/2015. Άρθρο 5 Τρόπος λήψης εγγράφων διαγωνισµού Το πλήρες τεύχος της Προκήρυξης ή και συµπληρωµατικά έγγραφα διατίθενται µόνο σε ηλεκτρονική µορφή µέσω του διαδικτύου στην επίσηµη ιστοσελίδα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Ηπείρου- υτικής Μακεδονίας (www.apdhp-dm.gov.gr), στο πρόγραµµα ΙΑΥΓΕΙΑ και στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ). Οι παραλήπτες του Τεύχους της ιακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άµεσα το ψηφιακό αρχείο της ιακήρυξης που παραλαµβάνουν από άποψη πληρότητας, σύµφωνα µε τον Πίνακα Περιεχοµένων και τον συνολικό αριθµό σελίδων, και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωστοποιήσουν, εντός τριών (3) το αργότερο ηµερολογιακών ηµερών από την παραλαβή του, εγγράφως και ηλεκτρονικά στην Αναθέτουσα Αρχή. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό προϋποθέτει και αποτελεί τεκµήριο ότι κάθε διαγωνιζόµενος έχει λάβει πλήρη γνώση και έχει αποδειχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων που περιλαµβάνονται στην Προκήρυξη. Άρθρο 6 ιευκρινήσεις επί της Προκήρυξης Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφεροµένους συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες προ της εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περίπτωση (α) του Π..118/2007, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. 13

14 Τα σχετικά αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών-διευκρινήσεων υποβάλλονται από εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή από όσους διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα ψηφιακά υπογεγραµµένο σε ηλεκτρονικό αρχείο. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφεροµένους οι ως άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα ένστασης δυνάµει του άρθρου 15 παρ.2 περίπτωση (α) του Π..118/2007. Το πλήρες κείµενο των συµπληρωµατικών πληροφοριών ή διευκρινήσεων θα αναρτηθεί στην δικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων Σηµειώνεται επίσης ότι οι συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις θα αναρτώνται ταυτόχρονα συγκεντρωτικά σε ηλεκτρονική µορφή στο διαδικτυακό τόπο της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Ηπείρου- υτικής Μακεδονίας (www.apdhp-dm.gov.gr). Κανένας Υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις-διευκρινίσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήµατα που έχουν υποβληθεί µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Άρθρο 7 Παράδοση ειδών Τα υπό προµήθεια είδη θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν στις καθορισµένες γεωγραφικές θέσεις, αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης ή σε χρόνο που θα καθορίζεται στην προσφορά, µε ευθύνη και έξοδα του αναδόχου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Κεφάλαιο των τεχνικών προδιαγραφών και το αργότερο µέχρι την 31 η Οκτωβρίου Άρθρο 8 ικαίωµα συµµετοχής ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όσοι ασκούν νοµίµως δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της προµήθειας, ειδικότερα: α. Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά. β. Ενώσεις/Κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ. Συνεταιρισµοί. Υποχρεώσεις/διευκρινήσεις σχετικά µε Ένωση/Κοινοπραξία 1. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ένωση/σύµπραξη περισσοτέρων οικονοµικών φορέων, δικαιούται αλλά δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερη νοµική µορφή, κατά τη φάση υποβολής προσφοράς. 2. Σε περίπτωση που η σύµβαση ανατεθεί σε ένωση / σύµπραξη οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτής υποχρεούνται να συστήσουν Κοινοπραξία του ΚΒΣ µε συµβολαιογραφικό έγγραφο. 3. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της ένωσης/σύµπραξης ή κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης του έργου στην ένωση/σύµπραξη ή κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 4. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, µέλος της κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως µέλους της κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τότε εάν οι συµβατικοί όροι µπορούν να εκπληρωθούν από τα εναποµείναντα µέλη της κοινοπραξίας, η σύµβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννοµα αποτελέσµατά της µε το ίδιο συµβατικό τίµηµα και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συµβατικών όρων από τα εναποµείναντα Μέλη θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή 14

15 αποφασίσει ότι τα εναποµείναντα µέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της σύµβασης, τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη µε προσόντα αντίστοιχα του µέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού. O αντικαταστάτης ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 5. Σε περίπτωση που ο Προσφέρων αποτελεί Ένωση/Κοινοπραξία, οι λόγοι αποκλεισµού συµµετοχής ισχύουν χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας. 6. Προσφορές Ενώσεων/Κοινοπραξιών των οποίων τα Μέλη δεν διαθέτουν τα απαιτούµενα ικαιολογητικά, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 7. Κάθε διαγωνιζόµενος, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δεν µπορεί να µετέχει σε περισσότερες από µία προσφορές µε την ιδιότητα του Υποψηφίου Αναδόχου, Μέλους υποψήφιας Ένωσης/Κοινοπραξίας, Υπεργολάβου. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό νοµικών ή φυσικών προσώπων σε περισσότερες από µία προσφορές σύµφωνα µε τα παραπάνω, συνεπάγεται τον αποκλεισµό όλων των προσφορών, για τις οποίες διαπιστώνεται τέτοια συµµετοχή. Λόγοι αποκλεισµού: 1. Όσοι έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 2. Όσοι τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, αναστολή εργασιών, έχουν υπαχθεί σε καθεστώς προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης των άρθρων του Πτωχευτικού Κώδικα ή οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία που προβλέπεται από νοµοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις εκάστης χώρας εγκατάστασης, ή υπόκειται ή έχει κινηθεί κατ αυτών τέτοια ή ανάλογη διαδικασία. 3. Όσοι έχουν καταδικασθεί µε δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασµένου για οποιοδήποτε αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική τους διαγωγή και την εν γένει άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 4. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, κατά τους νόµους εκάστης χώρας εγκατάστασης. 5. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά τους νόµους εκάστης χώρας εγκατάστασης. 6. Όσοι δεν έχουν εγγραφεί στο κατά νόµο επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, επιµελητήριο ή ισοδύναµη επαγγελµατική οργάνωση, κατά τα οριζόµενα από τους νόµους εκάστης χώρας εγκατάστασης. 7. Όσοι έχουν κηρυχθεί µε τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα µε Ελληνική ηµόσια Υπηρεσία ή Ν.Π... ή επιχείρηση του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, ή αντίστοιχο φορέα άλλου κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλης χώρας στην οποία έχουν επαγγελµατική εγκατάσταση ή αναπτύσσουν επαγγελµατική δραστηριότητα, γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις. 8. Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς του ηµοσίου µε απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ή αντίστοιχης αρχής άλλου κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλης χώρας στην οποία έχουν επαγγελµατική εγκατάσταση ή αναπτύσσουν επαγγελµατική δραστηριότητα. 9. Όσοι εµπίπτουν στις περιπτώσεις υποχρεωτικού αποκλεισµού που αναφέρονται στο άρθρο 43 παρ. 1 του Π..60/2007, ήτοι υφίσταται εις βάρος τους αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην Αναθέτουσα Αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους: α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου. β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου. γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 15

16 χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 10. Όσοι διαπιστωθεί ότι έχουν διαπράξει οποιοδήποτε σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα που αποδεδειγµένως διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε µέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή. 11. Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των Άρθρων 8 και 9 της παρούσας Προκήρυξης. Τα ανωτέρω αναφερόµενα ισχύουν και για τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής, εάν έχουν προβεί σε ίδιες ή αντίστοιχες πράξεις ή παραλείψεις, έχουν υποπέσει στα ίδια ή αντίστοιχα παραπτώµατα ή έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις, σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες για αυτά νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας προσώπων, τα ανωτέρω ισχύουν για κάθε µέλος της. Άρθρο 9 ικαιολογητικά συµµετοχής Κάθε διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει για τον ίδιο (εφόσον πρόκειται για µεµονωµένο διαγωνιζόµενο, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή για κάθε µέλος του (εφόσον πρόκειται για διαγωνιζόµενη σύµπραξη ή κοινοπραξία), τα παρακάτω στοιχεία, σε ηλεκτρονική µορφή και σε έντυπη σε διάστηµα τριών ηµερών (επί ποινή αποκλεισµού) από την ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών, σε πρωτότυπο ή αντίγραφο. Επισηµαίνεται ότι τα αναφερόµενα δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία φακέλου προσφοράς που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον προσφέροντα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή πλην των ΦΕΚ (π.χ. εγγύηση συµµετοχής, πιστοποιητικά από δηµόσιες αρχές κτλ). Τα έγγραφα αυτά θα πρέπει να υποβληθούν σε πρωτότυπα ή απλά ευκρινή αντίγραφα στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντα στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου, τύπου pdf. Οι απαιτούµενες δηλώσεις/βεβαιώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Οι ιαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν, µαζί µε την Προσφορά τους, τα εξής: 1. ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ (α) Εγγύηση Επιστολή Συµµετοχής στο διαγωνισµό ποσοστού 2% της συνολικής καθαρής αξίας της προϋπολογισθείσας δαπάνης µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, σύµφωνα µε όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 21 του παρόντος Κεφαλαίου κατά το άρθρο 157 παρ.1 α του Ν.4281/14 (ΦΕΚ 160/Α/ ) και την παράγραφο του άρθρου 11 της Υ.Α. Π1/2390/13. Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου.pdf και συµπεριλαµβάνεται στον έντυπο φάκελο τον οποίο καταθέτει ο Προσφέρων εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή και πρέπει να έχει χρονική ισχύ τριάντα (30) τουλάχιστον ηµέρες µετά τον χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς (επί ποινή αποκλεισµού). Στην περίπτωση που υποβάλλεται κοινή προσφορά από ένωση προµηθευτών, η εγγύηση συµµετοχής θα περιλαµβάνει όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της Ένωσης. (β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ.4 του Ν.1599/86 όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραµµένη ψηφιακά χωρίς θεώρηση γνησίου υπογραφής και η οποία θα πρέπει να φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ηµερών προς της καταληκτικής ηµέρας υποβολής των προσφορών, στην οποία: 1. Θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού, 2. Θα δηλώνεται ότι µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς του: 16

17 (γ) α) δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην περ.1 του εδαφίου α της παρ.2 του άρθρου 6 του Π..118/2007 και στο άρθρο 43 παρ.1 του Π..60/2007, ήτοι: α.1) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE L σελ.1), α.2) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 (EE C ) και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE L , σελ.2), α.3) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C , σελ.48), α.4) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166/ ), σελ.77 Οδηγίας), η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (EE L 344/ , σελ.76), η οποία ενσωµατώθηκε στο Ελληνικό ίκαιο µε το Ν.2331/95 και τροποποιήθηκε µε το Ν.3424/05, α.5) για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας, απ αυτά που ορίζονται στη διακήρυξη, α.6) για υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία β) δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδαφίου α της παρ.2 του άρθρου 6 του Π..118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης γ) είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλλει εισφορές, κύριας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και ότι είναι ενήµερος και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του δ) είναι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο (προσδιορίζοντάς το σαφώς), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση (4) του εδαφίου α της παρ.2 του άρθρου 6 του Π..118/2007 ε) δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδαφίου γ της παρ.2 του άρθρου 6 του Π..118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση και επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης. Επιπλέον, ότι δεν τελεί σε παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή αναστολή εργασιών, και δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού 3. Θα αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών της παρ.2 του άρθρου 6 του Π..118/2007 (δικαιολογητικά κατακύρωσης) σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ίδιου ιατάγµατος και τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη (άρθρο 6 παρ.1 περίπτωση (β) του Π..118/2007) παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συµµετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων (άρθρο 6 παρ.1 περίπτωση (γ) του Π..118/2007). Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ.4 του Ν.1599/86 όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραµµένη ψηφιακά χωρίς θεώρηση γνησίου υπογραφής και η οποία θα πρέπει να φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ηµερών προς της καταληκτικής ηµέρας υποβολής των προσφορών, στην οποία θα δηλώνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 43 του Π..60/2007 ότι: 17

18 (δ) 1. δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό, αναστολή εργασιών ή δεν τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του, 2. δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του, 3. δεν έχει καταδικασθεί, βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας που εκδόθηκε η απόφαση και η οποία διαπιστώνει αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή του (π.χ. παραβίαση της εργατικής νοµοθεσίας όσον αφορά την καταβολή των δεδουλευµένων, την τήρηση του ωραρίου εργασίας, τα ένσηµα, τις υπερωρίες κλπ), 4. δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα που αποδεδειγµένως διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε µέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή, 5. έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του όσο και µε τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου, 6. έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωµή φόρων και τελών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του όσο και µε τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου 7. δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται µε την παρούσα διακήρυξη ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ.4 του Ν.1599/86 όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραµµένη ψηφιακά χωρίς θεώρηση γνησίου υπογραφής και η οποία θα πρέπει να φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ηµερών προς της καταληκτικής ηµέρας υποβολής των προσφορών, στην οποία θα δηλώνεται ότι: 1. δεν υφίστανται άλλοι νοµικοί περιορισµοί στη λειτουργία της επιχείρησής του, 2. δεν έχει αποκλειστεί η συµµετοχή του σε δηµόσιο διαγωνισµό µε αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, 3. µέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή του υπήρξε συνεπής ως προς την εκπλήρωση των συµβατικών ή άλλων νόµιµων υποχρεώσεών της έναντι φορέων του δηµόσιου τοµέα, ή ότι σε κάθε περίπτωση εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της από σύµβαση για την οποία κηρύχθηκε έκπτωτη ή της επιβλήθηκαν κυρώσεις για εκπρόθεσµη υλοποίηση, σύµφωνα µε την δυνατότητα που της παρασχέθηκε µε τη σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 4. οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά του είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόµενό τους, 5. η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας έλαβε γνώση, και την αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Στην αντίθετη περίπτωση πρέπει να αναφέρουν ρητά τα σηµεία εκείνα τα οποία δεν αποδέχονται, για τα οποία πρέπει υποχρεωτικά να έχει υποβληθεί ένσταση εντός της νόµιµης προθεσµίας, στην οποία και πρέπει να παραπέµπει ρητώς η επιφύλαξη. Επιφυλάξεις που δεν παραπέµπουν σε ένσταση ή επιφυλάξεις που έχουν την έννοια της προσφοράς υπό αίρεση επάγονται αποκλεισµό της προσφοράς. 6. ο συµµετέχων παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση - µαταίωση του διαγωνισµού. 18

19 2. ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ 15PROC Το σύνολο των δικαιολογητικών που αναφέρονται ανωτέρω για τους Έλληνες πολίτες. (α) Ειδικά ως προς το περιεχόµενο της ζητούµενης υπεύθυνης δήλωσης αναφορικά µε την εγγραφή στο οικείο Επιµελητήριο, δύναται έναντι αυτού να αναγραφεί ισοδύναµη επαγγελµατική οργάνωση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση 3 του εδαφίου β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π 118/07. Επιπλέον, επισηµαίνεται ότι η παράγραφος 1.(γ).2.ε της ζητούµενης υπεύθυνης δήλωσης απαιτείται να τροποποιηθεί ως ακολούθως :«ε) εν τελεί σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδαφ. γ' της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του Π 118/07 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. Επιπλέον, ότι δεν τελεί σε παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή αναστολή εργασιών, και δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού,» 3. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΗΜΕ ΑΠΑ ή ΑΛΛΟ ΑΠΑ (α) (β) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων (1) και (2) αντιστοίχως. ιευκρινίζεται ότι: 1. οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις αφορούν τους οµόρρυθµους εταίρους και τους διαχειριστές στις περιπτώσεις Ο.Ε. και Ε.Ε., τους διαχειριστές σε περιπτώσεις Ε.Π.Ε. και Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας και τον πρόεδρο του Σ και τον ιευθύνοντα Σύµβουλο στις περιπτώσεις Α.Ε., 2. οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά αντιστοίχως απ' αυτούς. Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης, προσκοµίζουν επιπρόσθετα όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος. Συγκεκριµένα: 1. Για ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή Ανώνυµης Εταιρείας (Α.Ε.): α. Το ΦΕΚ συστάσεως της εταιρείας, β. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού µε το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δηµοσιευθεί όλες οι µέχρι σήµερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωµένο αντίγραφο κωδικοποιηµένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει) γ. Το ΦΕΚ της ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας, ή, σε περίπτωση που αυτό δεν έχει εκδοθεί, ακριβές αντίγραφο του πρακτικού του Σ για την ισχύουσα εκπροσώπηση της εταιρείας, αντίγραφο της αίτησης υποβολής αυτού στην αρµόδια Αρχή, µε το σχετικό αριθµό πρωτοκόλλου για την καταχώριση αυτού και αντίγραφο του αποδεικτικού ΤΑΠΕΤ, για τη δηµοσίευσή του στο ΦΕΚ ή αντίγραφο της σχετικής ανακοίνωσης της αρµόδιας Αρχής δ. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση ιοικητικής ή ικαστικής Αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / µη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής προσφορών ε. Πρακτικό.Σ. περί έγκρισης συµµετοχής στο διαγωνισµό, στο οποίο µπορεί να περιέχεται εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψήφιου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόµιµος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούµενα έγγραφα του διαγωνισµού και ορίζεται συγκεκριµένα άτοµο ως αντίκλητος Σηµειώνεται ότι, σε περίπτωση τροποποίησης των αναφερόµενων ανωτέρω υπό 1α, 1β και 1γ νοµιµοποιητικών εγγράφων του Νοµικού Προσώπου, πρέπει να ενηµερώνεται σχετικά η Αναθέτουσα Αρχή, µε την προσκόµιση των τροποιήσεων. 2. Για ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης (ΕΠΕ) και Ι.Κ.Ε.: α. Το ΦΕΚ συστάσεως της εταιρείας. β. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού µε το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δηµοσιευθεί όλες οι µέχρι σήµερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωµένο αντίγραφο κωδικοποιηµένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει) γ. Το ΦΕΚ της ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας, ή, σε περίπτωση που αυτό δεν έχει εκδοθεί, ακριβές αντίγραφο του πρακτικού του Σ για την ισχύουσα εκπροσώπηση της εταιρείας, αντίγραφο της αίτησης υποβολής αυτού στην 19

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα: 28-01-2015 Αρ. Πρωτ: 1719 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. ιεθνή Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7ΕΗ946ΨΖ2Ν-5ΔΟ ΑΔΑΜ: 14PROC002514806 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014 Δημόσιου Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθειας Αναλωσίμων Ειδών (Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Π.Ε.Δ.Υ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ Ξάνθη 24/10/2014 Αρ. Πρωτ.773 Ταχ. Δ/νση : Ανδρέου Δημητρίου 1 ΞΑΝΘΗ - Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Υποέργο Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολική αξία 313.005,17 ευρώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Υποέργο Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολική αξία 313.005,17 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κέρκυρα, 01/04/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Πρωτ. οικ. 31755/13339 Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.: 1357/27-01-2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚOY ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κ.Υ. Αθήνα 5/ 3/2014 Α.Π./Β.4α/ΓΠ/οικ.

Διαβάστε περισσότερα

κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού;

κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού; Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Τηλ: 2610 318224-2610 311872-2610 316242 Fax: 2610 317877 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100, Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Ν. 3861/2010) Ιωάννινα: 28/07/2015 Αρ. Πρωτ: 17144 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003026408 2015-09-08

15PROC003026408 2015-09-08 Ευρωπαϊκό ιασυνοριακό Πρόγραµµα Συνεργασίας IPA Ελλάδα Αλβανία 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ( /ΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ) Ταχ. /νση : 5 ο χλµ Ε.Ο. Ιωαννίνων-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.: οικ.270733(2597) ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ Ταχ. /νση : 28 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα: 16/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (Δ.Σ.Α.)

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (Δ.Σ.Α.) ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 60, ΤΚ.106 79 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/4/2017 Αρ.πρωτ: 8756 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Για την ανάδειξη αναδόχου Προµήθειας:

Για την ανάδειξη αναδόχου Προµήθειας: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 1/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη αναδόχου Προµήθειας: Χάρτου για τις ανάγκες των Εκτυπωτικών Κέντρων και των ιοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απ:48 Αριθ.πρωτ:3507

Αριθ. Απ:48 Αριθ.πρωτ:3507 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περαία, 07.02.2014 Αριθ. Απ:48 Αριθ.πρωτ:3507 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Επαναπροκυρησσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών Κτήριο Ε5, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Χανιά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών Κτήριο Ε5, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Χανιά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * Πληροφορίες: Ιωάννα Κάβαλου Τηλέφωνο: 28210 37049 Φαξ: 28210 37075 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ikavalou@mail.tuc.gr Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές: Ευπρέπιος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ Αρ. πρωτ. : 906 Θεσσαλονίκη, 08.04.2016 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, για το έργο «Εργαστήριο Μεθοδολογιών Ελέγχου και Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Κισάμου και Σελίνου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Κισσάμου Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 264.768,98 μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. /νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:24/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2015

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2015 Ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου ή Αναδόχων για την προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail ΘΕΜΑ:

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail ΘΕΜΑ: Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 15.01.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 52 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Πρωτοκόλλου - ιακήρυξης: 6371/

Αριθµός Πρωτοκόλλου - ιακήρυξης: 6371/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου - ιακήρυξης: 6371/30-03-2015 Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Πρωτοκόλλου - ιακήρυξης: 6427/

Αριθµός Πρωτοκόλλου - ιακήρυξης: 6427/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου - ιακήρυξης: 6427/30-03-2015 Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΠΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΡΙΓΓΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΠΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΡΙΓΓΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 04 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 7082 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Για την ανάδειξη αναδόχου διαφηµιστικής εταιρείας για τη δηµοσίευση των

Για την ανάδειξη αναδόχου διαφηµιστικής εταιρείας για τη δηµοσίευση των ιακήρυξη µε αρ. 10/2010 για την ανάδειξη αναδόχου διαφηµιστικής εταιρείας για τη δηµοσίευση των ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 10/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την:

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Α Ι Γ Α Λ Ε Ω Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ 3/2014 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την: «Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 12 μήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η προσφορές που συγκεντρώθηκαν από την Αρµόδια Υπηρεσία του Ιδρύµατος, είναι οι εξής, όπως αναφέρεται στο παρακάτω Πίνακα: ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η προσφορές που συγκεντρώθηκαν από την Αρµόδια Υπηρεσία του Ιδρύµατος, είναι οι εξής, όπως αναφέρεται στο παρακάτω Πίνακα: ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΛΑΜΙΑ 12/12/2013 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Λαµία, σήµερα την 12η εκεµβρίου του έτους 2013. Η αρµόδια

Διαβάστε περισσότερα

*ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ *ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

*ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ *ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΕΤΩΝ 2014 2015» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο Λογότυπο ικαιούχου ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο {Ψηφιακό Μουσείο του Ποντιακού Ελληνισµού} Αναθέτουσα Αρχή:{ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ} Προϋπολογισµός: 394.684,89 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισµός: 485.462,41

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Περαία, 27/01/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 2070 ΑΡ.ΑΠΟΦ:22.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Περαία, 27/01/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 2070 ΑΡ.ΑΠΟΦ:22. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Περαία, 27/01/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 2070 ΑΡ.ΑΠΟΦ:22 Τίτλος: «Προµήθεια ασφάλτου για αποκατάσταση ασφαλτικών φθορών του.

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία διαπραγµάτευσης Ώρα: 10:00 π.µ.

ιαδικασία διαπραγµάτευσης Ώρα: 10:00 π.µ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κυπαρισσία 16/06/2017 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τµήµα: Οικονοµικό Γραφείο: Προµηθειών /νση: Αλ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Προϋπολογισμός: 323.300,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια : 16 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

αυτού ισχύει ή όχι ο όρος της προκήρυξης (σελ.20) για κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού;

αυτού ισχύει ή όχι ο όρος της προκήρυξης (σελ.20) για κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού; Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Τηλ: 2610 318224-2610 311872-2610 316242 Fax: 2610 317877 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100, Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Διαχείριση Προσωπικού, Ερευνητικών Έργων, Οικονομικών, Τεχνικών Έργων, Προμηθειών) Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ. ΝΟΤ. ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΑΧ. /ΝΣΗ: Αρδηττού 34β 116 36 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5438 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41402 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.05.10 11:48:50 EEST Reason: Location: Athens ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: 6ΩΝ1469Β7Θ-9Γ8 Α.Δ.Α.Μ: 16PROC004166444 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση των ανελκυστήρων, βάσει των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών:

ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση των ανελκυστήρων, βάσει των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών: ΔΕΘ-HELEXPO AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Αρ. πρωτ. : 1946 Θεσσαλονίκη, 23.08.2016 Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003440218 2015-12-07

15PROC003440218 2015-12-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 6Η Υ.Π.Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 2681361128 FAX: 2681021414 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μπόκος Γ.-Τσώλα Π.-Αραβαντινού Ρ. e-mail: bokosg@gnartas.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 22-03-2013 Αριθµ. Πρωτ.:7395

Αθήνα: 22-03-2013 Αριθµ. Πρωτ.:7395 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 22-03-2013 Αριθµ. Πρωτ.:7395 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΙΕΘΝΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΙΕΘΝΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Αγ. Σπυρίδωνος 122 10 Αιγάλεω Ιστοσελίδα: http:// www. teiath.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Προϋπολογισμός Δαπάνης ΓΝΚ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: 401.948,25

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Προϋπολογισμός Δαπάνης ΓΝΚ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: 401.948,25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 22/ 2013 ΚΑΤΕΡΙΝΗ:3172013 ΑΡ.ΠΡΩΤ:15471 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη προμηθευτών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάδειξη του ορθόδοξου πολιτιστικού αποθέματος του Νομού Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Πλατανιά Προϋπολογισμός: 521.951,22 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 642.000,00 (με ΦΠΑ) Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313312229, Fax 2310830359 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΥΧΟΣ 5 ΤΕΥΧΟΣ 6 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚEΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Λογότυπο Δικαιούχου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εξωστρεφείς ψηφιακές, διαδραστικές και διαδικτυακές δράσεις αναβάθμισης της ποιότητας και εμβέλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Νομισματικού Μουσείου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Πολιτιστικά μονοπάτια Δήμου Ρεθύμνου και ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ανάδειξης και προβολής πολιτιστικού αποθέματος τοπικών μουσειακών Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρεθύμνου

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: Τηλ. : 23713 51483 Fax : 23713 51292 E-mail : od10@halkidiki.gov.gr

Α Α: Τηλ. : 23713 51483 Fax : 23713 51292 E-mail : od10@halkidiki.gov.gr Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πολύγυρος, 9 εκεµβρίου 2015 Αρ. Πρωτ. : οίκ. 539009 / 5348 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θερμαϊκού Προϋπολογισμός: 103.252,03 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ ΤΕΙ 2991/18-9-12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη αναδόχου για την: για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές πολιτιστικές υπηρεσίες για το νέο Δήμο Ελευσίνας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ελευσίνας Προϋπολογισμός: 254.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (206.504,06 χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Αναβάθμιση Ιδρυματικού Καταθετηρίου/ Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ε.Μ.Π. Νο 13/2012 Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ»

ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. /νση: ΓΡ. ΜΑΡΑΣΛΗ 1 Ταχ. Κωδ.: 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Πληροφορίες Μ. Μερέτη Τηλ.: 2531-023175 FAX: 2531-081983 Κοµοτηνή 22/10/2012 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (δ.τ. Enterprise Greece)

Αναθέτουσα Αρχή: Η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (δ.τ. Enterprise Greece) Αρ. Προκ. 16/2015 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΑ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Καθαρισµό των υαλοπινάκων των κτηρίων του Πανεπιστηµίου Αθηνών

Καθαρισµό των υαλοπινάκων των κτηρίων του Πανεπιστηµίου Αθηνών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 4/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη αναδόχου για τον Καθαρισµό των υαλοπινάκων των κτηρίων του Πανεπιστηµίου Αθηνών Κριτήριο Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313312229, Fax 2310830359 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 28/2/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 1704 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 3 με τίτλο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 3 με τίτλο: Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 3 με τίτλο: «Απόκτηση πολυμεσικού περιεχομένου (βίντεο, κείμενα, μεταφράσεις)» στο πλαίσιο της Πράξης «Πολυμεσική και Πολυτροπική Προβολή του Πολιτισμού και Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 10-02-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 3871

Αθήνα: 10-02-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 3871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 10-02-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 3871 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»,

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ», Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ, της Πράξης «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: {ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 30/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 30/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 30/2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 17810 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, για το έργο «Υπηρεσία Αποµακρυσµένης πρόσβασης χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού 5314 για το Έργο «Παροχή Υπηρεσιών SaaS και Υποστήριξης των Διαδικασιών Κοστολόγησης των ΕΛΤΑ» Μέρος Β Αναθέτουσα Αρχή: ΕΛΤΑ Α.Ε. Προϋπολογισμός: 2.100.000 (χωρίς ΦΠΑ) Πλέον δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Κέρκυρας Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός: 751.284,00

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διακήρυξη Διαγωνισμού 6/2012 για το Έργο: «Ψηφιοποίηση και μετάφραση υλικού, ανάπτυξη εφαρμογών προβολής υλικού, δημοσιότητα» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α. Ψηφιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Αναθέτουσα Αρχή: Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ Προϋπολογισμός: 25.000.000 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια 36 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Κλειστός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5/2014. Για την προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ CPV 15800000-6

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5/2014. Για την προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ CPV 15800000-6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 8258/04-7-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5/2014 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εξωστρεφείς ψηφιακές, διαδραστικές και διαδικτυακές δράσεις αναβάθμισης της ποιότητας και εμβέλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Νομισματικού Μουσείου προς όλες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Αρ. ιακήρυξης 5/2012 Αρ. Πρωτ.: 987/15.5.2012 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Υποέργο 2 «Προµήθεια Εξοπλισµού Λογισµικού» Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) ΤΕΙ Καβάλας

Διαβάστε περισσότερα