ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ"

Transcript

1 ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ Γρ. Ιωάννης Γιονσζιώηης Φσζίαηρος Ιαηρός Αποκαηάζηαζης Γιδάκηωρ Πανεπιζηημίοσ Αθηνών Μεηεκπαιδεσθείς ζηη Γερμανία Σηλ Απνθαηάζηαζε είλαη ε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία πνπ έρεη ζηόρν λα βνεζήζεη ην άηνκν ζηελ επαλάθηεζε ηνπ θαιύηεξνπ δπλαηνύ ηεο πξνεγνύκελεο ιεηηνπξγηθήο θαηάζηαζεο. Σν θάηαγκα ηνπ ηζρίνπ ρξεηάδεηαη ζρεδόλ πάληα ρεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε. ηόρνο ηεο Απνθαηάζηαζεο κεηά από θάηαγκα ηνπ ηζρίνπ είλαη ε επαλάθηεζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ κέινπο θαη ηεο γεληθήο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ αζζελνύο. ρεηηθά κε ηελ Απνθαηάζηαζε ησλ αζζελώλ κε θάηαγκα ηνπ ηζρίνπ ππάξρνπλ ζπκπεξάζκαηα από θιηληθέο κειέηεο πςειήο αμηνπηζηίαο κε νδεγίεο πνπ ζπληζηνύλ πολυπαραγοντική Απνθαηάζηαζε, δειαδή ζπλδπαζκό ηαηξηθήο, θνηλσληθήο, εθπαηδεπηηθήο, επαγγεικαηηθήο παξέκβαζεο γηα ηελ επαλεθπαίδεπζε ηνπ αηόκνπ ζην πςειόηεξν επίπεδν ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνλ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ζπγθξηηηθά νη θιηληθέο νδεγίεο γηα ηα θαηάγκαηα ηζρίνπ από ηελ θσηία (SIGN) θαη ηελ Απζηξαιία ΘΕΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΤΠΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΘΡΕΨΗ ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΗ SIGN ΚΛΙΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΜΔΑ Δ 48 ΧΡΔ ΑΠΟ ΔΙΑΓΧΓΗ 1)ΙΣΟΡΙΚΟ ΠΡΟΗΓ.ΚΙΝΗΣΙΚΗ και ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 2)ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ., 3) ΠΑΡΟΤΑ ΚΛΙΝΙΚΗ και 4)ΓΙΑΝΟΗΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΜΑΓΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΘΔΝΔΙ 1) ΜΔ ΤΝΟΓΔ ΠΑΘΗΔΙ 2)ΦΣΧΥΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ 3)ΚΑΚΟ ΓΙΑΝΟΗΣΙΚΟ ΔΠΙΠΔΓΟ ΑΠΟΚ/Η Δ ΔΙΓΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΓΙΑΙΣΗΣΙΚΟ ΤΜΠΛΗΡΧΜΑ ΜΔ ΤΦΗΛΗ ΠΡΧΣΔΙΝΗ και ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΜΔ ΙΥΝΟΣΟΙΥΔΙΑ και ΒΙΣΑΜΙΝΔ ΓΔΝ ΠΑΡΔΥΔΙ AUSTRALIAN ΚΛΙΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΓΔΝ ΠΑΡΔΥΔΙ ΟΜΑΓΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΧΙΜΗ ΔΝΑΡΞΗ ΑΠΟΚ/Η ΔΤΚΑΙΡΙΔ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΔΞΟΓΟ ΑΘΔΝΔΙ ΜΔ ΤΝΟΓΑ Δ ΔΙΓΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΟΛΟΙ ΓΙΑΙΣΗΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΓΗ ΤΜΠΛΗΡΧΜΑ ΤΦΗΛΗ ΠΡΧΣΔΙΝΗ και ΔΝΔΡΓΔΙΑ Δ ΜΔΓΑΛΟ ΤΠΟΙΣΙΜΟ ΤΝΙΣΑΣΑΙ ΥΡΗΗ ΡΙΝΟΓΑΣΡΙΚΧΛ ΤΠΟΒΟΗΘΟΤΜΔΝΗ ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΗ ΜΔΑ Δ 48 ΧΡΔ ΓΔΝ ΤΣΗΝΔΣΑΙ ΔΙΓΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ Σν 2003 παξνπζηάζηεθαλ νη θιηληθέο νδεγίεο πνπ αλαιύνληαη παξαθάησ αλαθνξηθά κε ηα θαηάγκαηα ηζρίνπ ζε αζζελείο άλσ ησλ 65 εηώλ από ηε Νέα Εειαλδία (New Zealand Guidelines Group, NZGG) κε πνηθίια ζέκαηα Απνθαηάζηαζεο πνπ αθνξνύζαλ ηε λνζειεία, ηε δίαηηα, ηνπο θαζεηήξεο ηεο θύζηεο, ηε κεηεγρεηξεηηθή θηλεηνπνίεζε αιιά θαη γεληθέο δηαπηζηώζεηο. ηελ Απνθαηάζηαζε κεηά από θάηαγκα ηζρίνπ ε νκάδα Απνθαηάζηαζεο πξέπεη λα απνηειείηαη από Φπζίαηξν-Ηαηξό Απνθαηάζηαζεο, λνζειεύηξηα Απνθαηάζηαζεο, θπζηθν-θηλεζηνζεξαπεπηή, εξγνζεξαπεπηή, θνηλσληθή ιεηηνπξγό θαη ςπρνιόγν. Νοζηλεσηική Αποκαηάζηαζη

2 πζηήλεηαη ε ρξήζε εηδηθώλ θξεβαηηώλ, θαζώο επίζεο ζηξσκάησλ θαη καμηιαξηώλ γηα πξόιεςε ειθώλ θαηάθιηζεο (βαζκόο ζύζηαζεο Α). Δθηόο όκσο ησλ αλσηέξσ ζπζηάζεσλ πξέπεη λα ηεξνύληαη θαη νη ζηνηρεηώδεηο αξρέο ηεο λνζειείαο δειαδή ε ρξήζε ειαζηηθώλ θαιηζώλ, ην ηξίγσλν απαγσγήο ζθειώλ θαζώο θαη ε ύπαξμε ζην θξεβάηη ηεο ηξηγσληθήο κεηαιιηθήο κπάξαο πάλσ από ην θεθάιη ηνπ αζζελνύο πνπ θξέκεηαη από ζηδεξέλην ζθειεηό πξνζθνιιεκέλν ζην θξεβάηη. Ζ κπάξα απηή κεηώλεη ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζην ηζρίν όηαλ ν αζζελήο ρξεζηκνπνηεί ηα άλσ θαη θάησ άθξα γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ζην θξεβάηη Γιαιηηηικά ζσμπληρώμαηα μεηά από κάηαγμα ιζτίοσ Οη πνιπβηηακηλνύρεο ηξνθέο ρνξεγνύκελεο per os κεηώλνπλ ηα δπζκελή απνηειέζκαηα (ζάλαηνο-κεηεγρεηξεηηθέο επηπινθέο) ελώ δελ ππάξρνπλ δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ξηλνγαζηξηθώλ θαζεηήξσλ (βαζκόο ζύζηαζεο Α). Καθεηήρες κύζηης Ζ θαηαθξάηεζε νύξσλ εκθαλίδεηαη ζην 40% ησλ αζζελώλ κεηά από ρεηξνπξγείν θαηάγκαηνο ζην ηζρίν. Ο κόληκνο θαζεηήξαο δίθελ ξνπηίλαο κεηά από θάηαγκα ηζρίνπ δελ ζπλίζηαηαη (ζύζηαζε βαζκνύ Γ). Όηαλ ππάξρεη θαηαθξάηεζε νύξσλ ή κεγάιν ππόιεηκκα πάλσ από 300θ.εθ. νη δηαιείπνληεο θαζεηεξηαζκνί παξά ν κόληκνο θαζεηήξαο βνεζνύλ ζην λα επαλέιζεη γξεγνξόηεξα ε θπζηνινγηθή νύξεζε (ζύζηαζε βαζκνύ Α). Μεηεγτειρηηική κινηηοποίηζη Αζζελείο κε θάηαγκα ηνπ ηζρίνπ πξέπεη λα θηλεηνπνηνύληαη θαη λα θνξηίδνπλ ην ζθέινο κε βνήζεηα όπσο πξνβιέπεηαη, όζν ην δπλαηό γξεγνξόηεξα κεηά ην ρεηξνπξγείν (βαζκόο ζύζηαζεο Γ). Ζ ζέζε απηή είλαη ιίγν αζαθήο θαη απηό γηαηί δελ ππάξρνπλ αξθεηά αμηόπηζηα δεδνκέλα από ηπραηνπνηεκέλεο κειέηεο ηα νπνία λα θαζνξίδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπρλήο θηλεζηνζεξαπείαο, ηεο ελδπλάκσζεο ηνπ ηεηξαθεθάινπ, ηεο εθπαίδεπζεο ζε δηάδξνκν βάδηζεο ή ηνπ λεπξνκπηθνύ εξεζηζκνύ ηνπ ηεηξαθεθάινπ κεηά από θάηαγκα ηνπ ηζρίνπ, θαζώο επίζεο είλαη ειάρηζηεο νη κειέηεο πνπ δηεξεπλνύλ πώο ε άζθεζε επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγηθή απνθαηάζηαζε κεηά από θάηαγκα ηζρίνπ. Γενικόηερες διαπιζηώζεις Ζ ύπαξμε δνκώλ πνιππαξαγνληηθήο παξέκβαζεο ζηα λνζνθνκεία κεηώλεη ηελ παξακνλή ηνπ αζζελνύο ζην λνζνθνκείν θαη ζπζρεηίδεηαη κε πςειό πνζνζηό επηηπρνύο απνθαηάζηαζεο (βαζκόο ζύζηαζεο Α). Δπίζεο ε ζπκκεηνρή ησλ επηβαξπκέλσλ αζζελώλ ζε πξνγξάκκαηα γεξηαηξηθήο απνθαηάζηαζεο εληόο ηνπ πιαηζίνπ ησλ δνκώλ απηώλ ζπζρεηίδεηαη ζηηο κε θαιύηεξα απνηειέζκαηα (βαζκνο ζπζηαζεο Α) Ζ απνθαηάζηαζε πξέπεη λα μεθηλά ακέζσο κεηά ην ρεηξνπξγείν. Λακβάλεηαη ην ηζηνξηθό ηνπ αζζελνύο ην νπνίν πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε: α) θαξκαθεπηηθή αγσγή, β) θηλεηηθή δξαζηεξηόηεηα, γ) νηθνγελεηαθή ππνζηήξημε (δσηηθήο ζεκαζίαο) θαη δ) αζθαιηζηηθό νξγαληζκό Αθνινπζεί ε θιηληθή εμέηαζε ε νπνία αθνξά θαξδηαθό ξπζκό, αξηεξηαθή πίεζε, αλαπλνέο / ιεπηό, δέξκα-πηπρέο, εύξνο θίλεζεο άιισλ αξζξώζεσλ, κπτθή ηζρύ, θαη δπλαηόηεηα κεηαθίλεζεο.

3 ηε ζπλέρεηα γίλεηαη αμηνιόγεζε ησλ εξγαζηεξηαθώλ εμεηάζεσλ (ΖΚΓ, α/α ζώξαθνο, αηκαηνινγηθέο, βηνρεκηθέο, δηάγξακκα αξηεξηαθήο πίεζεο, εμεηάζεηο νύξσλ). Αμηνινγείηαη επίζεο ε θίλεζε ηνπ ρεηξνπξγεκέλνπ ζθέινπο, ε ύπαξμε άιγνπο ζην ρεηξνπξγεκέλν ηζρίν, ε δπλαηόηεηα ηνπ αζζελνύο λα κεηαθηλήζεη ην ζθέινο επί ηεο θιίλεο θαη ε αζθάιεηά ηνπ θαηά ηελ έγεξζε. Οη ζηόρνη ηεο κεηεγρεηξεηηθήο Απνθαηάζηαζεο είλαη νη θάησζη: αλαθνύθηζε από ην άιγνο πξόιεςε θαξδηνπλεπκνληθώλ επηπινθώλ πξνθύιαμε από ηελ ελ ησ βάζεη θιεβηθή ζξόκβσζε επίηεπμε ηνπ κεγίζηνπ δπλαηνύ εύξνπο θίλεζεο ηεο άξζξσζεο επίηεπμε θαη δηαηήξεζε ηεο ηθαλόηεηαο ζύζπαζεο θαη ράιαζεο ησλ κπώλ ηνπ ηζρίνπ ελδπλάκσζε ησλ εμαζζελεκέλσλ κπώλ επίηεπμε θπζηνινγηθήο βάδηζεο αύμεζε ηεο ζπλνιηθήο δύλακεο θαη αληνρήο βειηίσζε ηεο απηνεμππεξέηεζεο ηνπ αηόκνπ Παξάγνληεο πνπ ιακβάλνληαη ππόςε γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ ζεξαπεπηηθώλ ζηόρσλ θαη επεξεάδνπλ ην ιεηηνπξγηθό απνηέιεζκα είλαη ηα ζπλνδά λνζήκαηα, ε ύπαξμε άλνηαο, ην θύιν, ν ηύπνο ηνπ θαηάγκαηνο θαη ε θαζπζηέξεζε ηνπ ρεηξνπξγείνπ. Σα νθέιε ηεο πξώηκεο θηλεηνπνίεζεο είλαη : ε κείσζε ησλ πλεπκνληθώλ επηπινθώλ ε κείσζε ηνπ θηλδύλνπ ζξόκβσζεο ε βειηίσζε ηεο λνεηηθήο θαηάζηαζεο ε πξνθύιαμε από ηα έιθε θαηάθιηζεο Γηα ηηο πξώηεο 1-3 κέξεο κεηά ην ρεηξνπξγείν ν αζζελήο αλαπαύεηαη ζην θξεβάηη, ελώ ρξεζηκνπνηνύληαη ειαζηηθέο θάιηζεο θαη επίδεζκνη. Πνιύ ζεκαληηθό ζηνηρείν ηεο θάζεο απηήο είλαη ε έλαξμε αζθήζεσλ αλαπλνήο κε ζηόρν ηελ παξνρέηεπζε ησλ εθθξίζεσλ θαη ηελ πξόιεςε επηπινθώλ από ηνπο πλεύκνλεο (αηειεθηαζίεο θ.η.ι). Πξόθεηηαη γηα αζθήζεηο ελεξγεηηθήο αλαπλνήο ηηο νπνίεο ν αζζελήο θάλεη κόλνο ηνπ θαη αζθήζεηο παζεηηθήο αλαπλνήο πνπ γίλνληαη κε ηε βνήζεηα ηνπ ζεξαπεπηή. ηνπο αζζελείο ρνξεγείηαη ζπηξόκεηξν κε ηελ νδεγία λα πξαγκαηνπνηνύλ βαζηέο αλαπλνέο θξαηώληαο ηνλ αέξα γηα ιίγα δεπηεξόιεπηα θαη κεηά λα ηνλ θπζνύλ ζην ζσιήλα εληόο ηνπ νπνίνπ ππάξρνπλ ηξεηο κπάιεο πνπ αλάινγα ηε δύλακε κεηαθηλνύληαη σο έλδεημε βαζύηεξεο αλαπλνήο. Οη βαζηέο αλαπλνέο είλαη ε απινύζηεξε άζθεζε αλαπλνήο. Δπίζεο δηδάζθνληαη θαη αζθήζεηο θνηιηαθήο αλαπλνήο. Δπηηξέπεηαη ε έλαξμε θηλεηνπνίεζεο ζηα κε πιεγέληα κέξε ηνπ ζώκαηνο (έθηαζε, πξνζαγσγή, έζσ-έμσ ζηξνθή) κε ππνβνεζνύκελεο ελεξγεηηθέο αζθήζεηο εύξνπο θίλεζεο (κεηώλνπλ ηα θνξηία ζην ρεηξνπξγεκέλν ηζρίν) ελώ γίλεηαη πξνζπάζεηα λα ιπγίζεη ν αζζελήο κε βνήζεηα ην ρεηξνπξγεκέλν πόδη 3 ή 4 θνξέο. Οη αζθήζεηο πνπ αθνινπζνύλ απνθαινύληαη πξώηκεο κεηεγρεηξεηηθέο αζθήζεηο θαη εθηεινύληαη όιεο ζηα όξηα ηνπ πόλνπ από ηελ πξώηε κεηεγρεηξεηηθή εκέξα. Δίλαη ζεκαληηθέο γηαηί βειηηώλνπλ ηελ θπθινθνξία ζηα θάησ άθξα θαη εκπνδίδνπλ ηηο ζξνκβώζεηο. Δπηπιένλ δπλακώλνπλ ηνπο κπο θαη βειηηώλνπλ ηελ θίλεζε ηνπ ηζρίνπ. Οη αζθήζεηο εθηεινύληαη ζε ύπηηα ζέζε κε κηθξή απαγσγή ησλ θάησ άθξσλ.

4 Δνεργηηικές αζκήζεις ποδοκνημικής - ηύποσ «ανηλίας» Πξαγκαηνπνηείηαη αξγή θίλεζε-πίεζε ζην πέικα πξνο ηα θάησ (πεικαηηαία θάκςε) θαη πξνο ηα πάλσ (ξαρηαία θάκςε). Ζ άζθεζε απηή πξέπεη λα γίλεηαη ζπρλά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη λα ζπλερίδεηαη κέρξη ηελ πιήξε αλάξξσζε ηνπ αζζελνύο. Ο αζζελήο ιπγίδεη ειαθξά ην άιιν πόδη γηα λα απνθύγεη πηζαλή θόξηηζε θαη άιγνο ηεο νζθύνο Περιζηροθές ηης ποδοκνημικής Πξόθεηηαη γηα κεηαθίλεζε ηνπ πέικαηνο πξνο ηα κέζα (αλύςσζε έζσ ρείινπο) θαη έμσ (αλύςσζε έμσ ρείινπο). Δπαλαιακβάλεηαη 5 θνξέο ζε θάζε θαηεύζπλζε, 4 θνξέο ηελ εκέξα Λύγιζμα γόναηος Καηά ηελ άζθεζε απηή ε πηέξλα γιηζηξά αξγά επί ηεο θιίλεο πξνο ην γινπηό ιπγίδνληαο ειαθξά ην γόλαην θαη θξαηώληαο ηελ ζπλερώο ζε επαθή κε ηελ επηθάλεηα ηεο θιίλεο. Σν γόλαην δελ ζα πξέπεη λα πιεζηάδεη ηε κέζε γξακκή,γηα ηελ απνθπγή εμαξζξήκαηνο ηνπ ηζρίνπ. Αζκήζεις για ηοσς μσς ηοσ ιζτίοσ και ηοσ μηρού Πεξηιακβάλνληαη ηζνκεηξηθέο αζθήζεηο κηθξήο-ππνκέγηζηεο έληαζεο ησλ κπώλ ηνπ ηζρίνπ (γινπηηαίσλ, απαγσγώλ) θαη ηνπ ηεηξαθεθάινπ. Γηα ηελ ελδπλάκσζε ηνπ ηεηξαθεθάινπ γίλεηαη ζθίμηκν ηνπ κεξνύ ώζηε λα θξαηεζεί ην γόλαην επζεηαζκέλν. Κξάηεκα ζε απηή ηε ζέζε γηα 5-10 δεπηεξόιεπηα θαη επαλάιεςε 10 θνξέο κέρξη θόπσζεο. Γηα ηνπο γινπηηαίνπο πξνηείλνληαη ζπζπάζεηο γινπηηαίσλ κε ζθίμηκν γινπηώλ θαη κέηξεκα σο ην 5.Ζ άζθεζε επαλαιακβάλεηαη 10 θνξέο, 3 θνξέο ηελ εκέξα Καηά ηη 2η μεηεγτειρηηική ημέρα προζηίθενηαι Αζθήζεηο απαγσγήο γηα ηνπο γινπηηαίνπο κε γιίζηξεκα ηνπ πνδηνύ επί ηεο θιίλεο πξνο ηα έμσ (απαγσγή ηνπ ζθέινπο) θαη επηζηξνθή. Ζ άζθεζε επαλαιακβάλεηαη 10 θνξέο, 3 θνξέο ηελ εκέξα. Πξνζνρή λα κε γίλεη πξνζαγσγή ηνπ ζθέινπο πέξαλ ηεο κέζεο γξακκήο γηαηί ππάξρεη θίλδπλνο εμαξζξήκαηνο ηνπ ηζρίνπ. Αζθήζεηο γηα ηνλ ηεηξαθέθαιν κε επζεία αλαζήθσζε ησλ πνδηώλ. Γίλεηαη κε επί θιίλεο ζθίμηκν ηνπ ηεηξαθεθάινπ κε ηελησκέλν πόδη θαη αθνινπζεί άξζε ηεο πηέξλαο κεξηθά εθαηνζηά από ηελ θιίλε, θξάηεκα γηα 5-10 δεπηεξόιεπηα θαη αξγό θαηέβαζκα Ζ άζθεζε επαλαιακβάλεηαη κέρξη θόπσζεο. Έλα ζηνηρείν αθόκε ζηνηρείν ηνπ πξνγξάκκαηνο ελδπλάκσζεο είλαη νη αζθήζεηο γηα ηα ρέξηα θαη ηνλ θνξκό. Πεξηιακβάλνληαη ζην κεηεγρεηξεηηθό πξόγξακκα κε ζηόρν ηελ εμαζθάιηζε δύλακεο ζηα άλσ άθξα γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ζην θξεβάηη, γηα ηελ άξζε από ηελ θαξέθια θαη γηα ηε κεηέπεηηα βάδηζε κε βαθηεξίεο θαη κπαζηνύλη. Δπίζεο, ην πξόγξακκα πεξηιακβάλεη ελδπλάκσζε ησλ θνηιηαθώλ θαη ησλ ξαρηαίσλ κπώλ ζηελ αξρή ηζνκεηξηθά θαη ζηε ζπλέρεηα ελεξγεηηθά γηα απνθπγή πξνβιεκάησλ από ηελ νζθύ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο κεξηθήο θόξηηζεο. Μόιηο ν αζζελήο εκθαλίζεη επαξθή εγξήγνξζε θαη δεθηηθόηεηα αθνινπζεί εθπαίδεπζε ζηνπο θάησζη πεξηνξηζκνύο θηλεηηθόηεηαο θακία πξνζαγσγή πνπ λα ππεξβαίλεη ηελ νπδέηεξε ζέζε (2 εβδνκάδεο απζηεξά)

5 όρη θάκςε ηνπ ηζρίνπ > όρη ζθύςηκν πξνο ην πάησκα λα απνθεύγεη λα μαπιώλεη ζην πιεπξό επί ηνπ ρεηξνπξγεκέλνπ ηζρίνπ (2 εβδνκάδεο απζηεξά) απνθπγή ππεξέθηαζεο ηνπ ηζρίνπ εθόζνλ έρεη γίλεη πξόζζηα πξνζπέιαζε απνθπγή έζσ έμσ ζηξνθήο (2 εβδνκάδεο απζηεξά) απνθπγή ηνπνζέηεζεο ησλ πνδηώλ ρηαζηί (ζηαπξνπόδη) Ζ εθπαίδεπζε ηνπ αζζελνύο ζηελ θαζηζηή ζέζε πξνγξακκαηίδεηαη ηελ 3ε κεηεγρεηξεηηθή εκέξα. Υξεηάδεηαη πξνζνρή θαηά ηελ έγεξζε. Γελ επηηξέπεηαη ε θάκςε ηνπ ηζρίνπ άλσ ησλ 90 κνηξώλ (θίλδπλνο εμαξζξήκαηνο). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ ζηελ θαζηζηή ζέζε, ν αζζελήο πξέπεη λα θηλείηαη κε ην θάησ άθξν ζε απαγσγή. ηε ζπλέρεηα ζα αθνινπζήζεη ε έγεξζε ηνπ αζζελνύο θαη ε θόξηηζε. ην ζέκα ηεο θόξηηζεο βαζηθό ξόιν ζα παίμεη ε άπνςε ηνπ νξζνπαηδηθνύ ρεηξνπξγνύ ζρεηηθά κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν αζζελή, ν ηύπνο ηνπ θαηάγκαηνο θαη ε ρεηξνπξγηθή κέζνδνο πνπ αθνινπζήζεθε, ελώ ν γηαηξόο Απνθαηάζηαζεο πξέπεη λα ιάβεη ππόςε ηνπ ηηο ζπλνδέο παζήζεηο θαη ην ζηνηρείν ηεο θόπσζεο ηνπ αζζελνύο. ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ ΣΤΠΟ ΑΤΥΔΝΟ ΠΑΡΔΚΣΟΠΗΜΔΝΟ (Garden III θ IV) ΓΗΑΣΡΟΥΑΝΣΖΡΗΑ ΤΠΟΣΡΟΥΑΝΣΖΡΗΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓ. ΜΔΘΟΓΟ ΖΜΗΑΡΘΡΟΠΛΑΣ. ORIF (open reduction internal fixation) ΠΛΑΚΑ-ΒΗΓΔ ORIF θ ΠΛΑΚΑ - ΒΗΓΔ θ ΖΛΟ ΦΟΡΣΙΗ ΝΑΙ ΦΟΡΣΙΗ (ΥΔΙΡΟΤΡΓΟ) 20% -50% (ΣΙΜΔΝΣΟ-ΥΩΡΙ ΣΙΜΔΝΣΟ ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ κ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) ΔΞΑΡΣΑΣΑΙ ΑΠΌ ΣΑΘΔΡΟΣΗΣΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΓΙΟΡΘΩΗ ΔΞΑΡΣΑΣΑΙ ΑΠΟ ΒΑΘΜΟ ΚΑΣΑΓΜΑΣΟ, ΟΣΑ,ΑΘΔΝΗ, ΚΙΝΤΝΟΤ ΑΚΙΝΗΣΟΠ. ΚΑΘΤΣΔΡΗΜΔΝΗ ΦΟΡΣΙΗ ( ΑΝΑΜΟΝΗ ΠΟΡΩΗ ) ΔΒΓΟΜΑΓΔ Δθόζνλ πξόθεηηαη γηα εκηνιηθή αξζξνπιαζηηθή κε ηζηκέλην ε θόξηηζε κπνξεί λα αξρίζεη ηελ 5ε κεηεγρεηξεηηθή εκέξα. Σν ζσκαηηθό βάξνο πνπ ζα ππνζηεξίμεη ην ρεηξνπξγεκέλν ηζρίν ειέγρεηαη κε δπγαξηά, αζθώληαο πίεζε, γηα λα θαηαλνήζεη ν αζζελήο ηε δύλακε ησλ θηιώλ Δάλ έγηλε ε πξόζεζε έρεη ηνπνζεηεζεί ρσξίο ηζηκέλην, ηόηε ε θόξηηζε ζα είλαη ειάρηζηε θαη ε κεηάβαζε ζε πιήξε θόξηηζε ζα θαζπζηεξήζεη.πξνηείλεηαη θόξηηζε ζηα δάθηπια έσο 20% ηνπ ζσκαηηθνύ βάξνπο (Β) ηα δηαηξνραληήξηα θαηάγκαηα πνπ έρνπλ νζηενζπληεζεί κε ήισζε ρξεηάδεηαη πξνζνρή ζηε θόξηηζε θαη πην ζπληεξεηηθό πξόγξακκα Απνθαηάζηαζεο. ηελ εκηνιηθή αξζξνπιαζηηθή κε ηζηκέλην ζα γίλεη ζηαδηαθά κεηάβαζε από ην πη ζηηο βαθηεξίεο βξαρίνλα-αληηβξαρίνπ πεξίπνπ από ηελ 5ε κεηεγρεηξεηηθή κεξα έσο ηηο 3-6 εβδνκάδεο. Γίλεηαη έλαξμε βάδηζεο κε πη 15 κέηξα, 20 κέηξα, 40 κέηξα θηι Δθόζνλ ε αλάξξσζε εμειίζζεηαη νκαιά, αθνινπζεί εθπαίδεπζε βάδηζεο κε

6 βαθηεξίεο βξαρίνλα-αληηβξαρίνπ. ηε ζπλέρεηα ν αζζελήο εθπαηδεύεηαη ζηελ άλνδν θαη θάζνδν θιίκαθνο κε βαθηεξίεο. ηελ αξρή νη αζζελείο γηα λα ζηεξηρζνύλ ρξεηάδνληαη ηελ θνππαζηή θαη ηε βνήζεηα ηνπ ζεξαπεπηή. Ο αζζελήο αλεβαίλεη έλα ζθαινπάηη θάζε θνξά, ελώ ζην αλέβαζκα πξνεγείηαη ην πγηέο ζθέινο θαη ζην θαηέβαζκα πξνεγείηαη ην ρεηξνπξγεκέλν. ηε κεξηθή θόξηηζε ε δύλακε κε ηελ νπνία ν αζζελήο ζα παηήζεη ην ρεηξνπξγεκέλν πόδη είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 20-50% ηνπ.β., ζηελ θόξηηζε αληνρήο ζην % ηνπ.β. θαη ζηελ πιήξε θόξηηζε ζην 100%.Β. Γιαηί είναι απαραίηηηη η περίοδος μερικής θόρηιζης ; επηηξέπεη ζηνπο καιαθνύο ηζηνύο λα αλαξξώζνπλ επηηξέπεη ζηνπο κπο λα πξνζθπζνύλ-θαηαθπζνύλ ήξεκα ζηα νζηά (κπτθή πξνζαξκνγή) κεηά ην ρεηξνπξγείν εθόζνλ έρεη ηνπνζεηεζεί πξόζεζε, παξέρεηαη ζην νζηό ρξόλνο γηα ηελ θαιύηεξε αλάπηπμε ηνπ Πόηε θα γίνει πλήρης θόρηιζη μεηά από τειροσργείο για κάηαγμα ιζτίοσ ; ε κεξηθή θόξηηζε δηαηεξείηαη γηα 6-12 εβδνκάδεο νη πεξηζζόηεξνη αζζελείο ζα βαδίζνπλ αξρηθά κε πη θαη θαηόπηλ κε βαθηεξίεο ζε απηή ηελ πεξίνδν ε κεξηθή θόξηηζε επηηξέπεη ζην ηζρίν λα δερηεί δπλάκεηο ύςνπο 30 θηιώλ ζηε ζπλέρεηα νη αζζελείο ζα βαδίζνπλ κε βαθηεξία γηα 4-6 εβδνκάδεο αθόκε ε πιήξεο θόξηηζε ρσξίο βνήζεκα πξνγξακκαηίδεηαη κεηά ηελ πάξνδν 3 κελώλ. Βάδιζη με βακηηρία ε βαθηεξία θξαηηέηαη ζηελ πγηή πιεπξά αληίζεηα κε ην ρεηξνπξγεκέλν ζθέινο βαθηεξία θαη ρεηξνπξγεκέλν ζθέινο θηλνύληαη ζπγρξόλσο Μεηά ηελ έμνδν από ην λνζνθνκείν ζπζηήλνληαη αζθήζεηο ζην ζπίηη. Καζώο νη αζζελείο αλαθηνύλ δπλάκεηο, κπνξνύλ λα ζηαζνύλ αλεμάξηεηνη θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ αζθήζεηο θάκςεο, απαγσγήο θαη έθηαζεο ηνπ ηζρίνπ. Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ αζθήζεσλ πξέπεη λα θξαηηνύληαη πάληα από κηα επηθάλεηα (θαξέθια, ηνίρνο θ.η.ι.). πληζηώληαη 10 επαλαιήςεηο 4 θνξέο ηελ εκέξα. ην ζπίηη νη αζζελείο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνύλ, επίζεο, αζθήζεηο πξόιεςεο ησλ πηώζεσλ (ηζνξξνπίαο, λεπξνκπηθνύ ζπληνληζκνύ) θαη λα θνξνύλ ηα εηδηθά θαιηζόλ κε ηα πξνζηαηεπηηθά καμηιαξάθηα ηζρίνπ. Ο ΓΙΠΛΟ ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΙΑ 1) ν ξόινο ηεο εξγνζεξαπείαο είλαη λα ελεκεξώζεη ηνλ αζζελή γηα εηδηθά βνεζήκαηα πνπ ζα ρξεηαζηεί ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο (αλπςσηηθά θαζίζκαηα ηνπαιέηαο, θαζίζκαηα κπαληέξαο γηα ην πιύζηκν, βνεζήκαηα γηα ηελ άξζε αληηθεηκέλσλ από ην πάησκα, βνεζήκαηα έλδπζεο ζην θόξεκα ξνύρσλ, θαιηζώλ θαη ζην καγείξεκα), θαη γηα ηξνπνπνηήζεηο πνπ πηζαλόλ ζα ρξεηαζηεί ε θαηνηθία ηνπ (ζην ινπηξό, ζηηο ζθάιεο θ.η.ι.) 2) λα εθπαηδεύζεη ηνλ αζζελή ζηελ απηνεμππεξέηεζε (π.ρ. πσο ζα κπαίλεη ζην απηνθίλεην). Ζ νδήγεζε επηηξέπεηαη κεηά από 8 εβδνκάδεο.

7 Η άθληζη επηηξέπεηαη ζηνπο αζζελείο κεηά από θαηάγκαηα ηνπ ηζρίνπ αιιά κε πεξηνξηζκνύο απνθπγή high-impact αεξνβηθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ αλαπεδήζεηο, όπσο ηξέμηκν, ζθη θ.α. πξνζνρή ζηελ άξζε βαξέσλ αληηθεηκέλσλ θαη ηήξεζε ησλ βαζηθώλ νδεγηώλ πνπ αλαθέξζεθαλ επηζηξνθή ζε δξαζηεξηόηεηεο όπσο βάδηζε, θνιύκπη (ύπηην), ζηαηηθό πνδήιαην, θεπνπξηθή Δπηπινθέο πνπ πηζαλόλ εκθαληζηνύλ θαηά ηελ απνθαηάζηαζε αζζελώλ κε ρεηξνπξγεζέλ θάηαγκα ηνπ ηζρίνπ είλαη : θιεβηθή ζξόκβσζε άιγνο ηζρίνπ αληζνζθειία έθηνπε νζηενπνίεζε έιθε θαηάθιηζεο λεπξνινγηθέο επηπινθέο α) Σν ζέκα ηεο θιεβηθήο ζξόκβσζεο αληηκεησπίδεηαη ζπλήζσο από ηνπο ρεηξνπξγνύο. β) Σν ππνιεηπόκελν άιγνο ηζρίνπ εκθαλίδεηαη ζε κηθξόηεξν βαζκό ζηα ελδναξζξηθά, ζε ζρέζε κε ηα εμσαξζξηθά θαηάγκαηα, δηόηη ηα ελδναξζξηθά θαηάγκαηα αληηκεησπίδνληαη κε αληηθαηάζηαζε ηεο κεξηαίαο θεθαιήο θαη έηζη επηηπγράλεηαη ζηαζεξνπνίεζε. Σν άιγνο αληηκεησπίδεηαη ζπκπησκαηηθά κε αλαιγεηηθά θαη ζεξκά επηζέκαηα πλήζσο, κεηώλεηαη ζηαδηαθά εληόο ηνπ πξώηνπ κελόο ελώ ζε κειέηεο κε παξαθνινύζεζε 3,5 εηώλ ην 56% ησλ αζζελώλ βάδηδαλ ρσξίο άιγνο γ) Ζ αληζνζθειία αθνξά ζπλήζσο ηα θαηάγκαηα ηνπ απρέλα ηνπ κεξηαίνπ. Δπί ππάξμεσο αληζνζθειίαο ζηόρνο είλαη ε απνθπγή δηαηαξαρώλ ζηάζεο-βάδηζεο. Γηα ην ιόγν απηό γίλνληαη ζπγθξηηηθέο κεηξήζεηο 6-12 εβδνκάδεο κεηά ην θάηαγκα. Γηαθνξέο ησλ δύν ζθειώλ κεγαιύηεξεο από 3,5 εθαηνζηά ρξήδνπλ δηόξζσζεο κε νξζώζεηο (αλπςώζεηο πηέξλαο). δ) Ζ έθηνπε νζηενπνίεζε είλαη ζπρλή επηπινθή κεηά από αξζξνπιαζηηθή ηζρίνπ. Έρνπλ αλαθεξζεί πνζνζηά πνιύ πςειά έσο 90% (κεηά από αξζξνπιαζηηθή Moore γηα θαηάγκαηα ηζρίνπ), κέρξη 5% κεηά αξζξνπιαζηηθή Charnley ζηελ νζηεναξζξίηηδα. Παξάγνληεο θηλδύλνπ ζπληζηνύλ ε ειηθία άλσ ησλ 60 εηώλ, ε νζηεναξζξίηηδα (άλδξεο), ε αγθπισηηθή ζπνλδπιαξζξίηηδα, ε κεηαηξαπκαηηθή αξζξίηηδα, ε ρξήζε πξνζέζεσλ ρσξίο ηζηκέλην. Ζ πξνθύιαμε γίλεηαη κε ρνξήγεζε θαξκάθσλ (κε ζηεξνεηδή αληηθιεγκνλώδε, εηηδξνλάηε) θαη κε αζθήζεηο ζηελ πεξηνρή ηνπ ηζρίνπ. ε) Σα έιθε θαηάθιηζεο εκθαλίδνληαη ζε πνζνζηό 13-66% ησλ αζζελώλ κε θάηαγκα ηζρίνπ. πλήζεηο ζέζεηο εκθάληζεο θαηαθιίζεσλ είλαη ηα νζηά ηεο ππέινπ, ηα πόδηα, ε πεξηνρή ηνπ ηεξνύ, θαη νη πηέξλεο. Ζ παξέκβαζε ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ κε εηδηθά ζηξώκαηα, θαη ζπρλέο αιιαγέο ζέζεο είλαη απαξαίηεηε θαζώο επίζεο ε ελπδάησζε, ε δηαηξνθηθή επάξθεηα πξσηετλώλ, θαη ε κε ύπαξμε θαζπζηεξήζεσλ ζηα επείγνληα θαη ζην ρεηξνπξγείν ζη) Νεπξνινγηθέο επηπινθέο. Ζ πεξνληαία κνίξα ηνπ ηζρηαθνύ λεύξνπ κπνξεί λα ηξαπκαηηζηεί θαηά ηελ αλάηαμε ηνπ θαηάγκαηνο ή ηελ ηνπνζέηεζε ελδνπξόζζεζεο, ζπλήζσο θαηά ηελ επέκβαζε νιηθήο αξζξνπιαζηηθήο. Έρεη αλαθεξζεί βιάβε πεξνληαίνπ ζην 45% ησλ αζζελώλ κε ππνθεθαιηθά θαηάγκαηα ζηνπο νπνίνπο είρε

8 ηνπνζεηεζεί πξόζεζε ηύπνπ AUSTIN-MOORE.Σν 93% απνθαζίζηαληαη εληόο 60 εκεξώλ. ε πνζνζηό 7% έρνπλ αλαθεξζεί θαη νη αθόινπζεο επηπινθέο : παξαηζζήζεηο αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην θεθαιαιγία θ.α. Σα αίηηα είλαη ζπλήζσο θαξκαθεπηηθά θαη ζπλδένληαη κε ηελ αλαιγεηηθή αγσγή θαη ηα αληηρνιηλεξγηθά θάξκαθα πνπ ιακβάλνπλ νη αζζελείο Τπάρτοσν πλεονεκηήμαηα από ηην ενδονοζοκομειακή αποκαηάζηαζη ; Οη κειέηεο απέδεημαλ όηη νη αζζελείο πνπ αθνινύζεζαλ εληαηηθό πξόγξακκα απνθαηάζηαζεο βειηίσζαλ ηελ θηλεηηθόηεηα ηνπο πεξηζζόηεξν από απηνύο πνπ έθαλαλ ιηγόηεξεο ζπλεδξίεο θαη όηη αζζελείο πνπ έθαλαλ θηλεζηνζεξαπεία ζε λνζνθνκείν ή ζε εμεηδηθεπκέλε λνζειεπηηθή κνλάδα επέζηξεςαλ ζηελ θνηλόηεηα κε επθνιία, ζε αληίζεζε κε απηνύο πνπ δελ έθαλαλ θηλεζηνζεξαπεία. Αποκαηάζηαζη και επιζηροθή ηοσ καηαγμαηία ζηο ζπίηι. Δίλαη γλσζηό όηη νη αζζελείο κε θάηαγκα ηζρίνπ απνηεινύλ κηα από ηηο κεγαιύηεξεο νκάδεο ρξνληώλ λνζειεπνκέλσλ γηα όια ηα λνζνθνκεία. Ζ ηθαλόηεηα ηεο επηζηξνθήο ηνπ θαηαγκαηία ζην ζπίηη έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα θνηλσληθνύο θαη νηθνλνκηθνύο ιόγνπο. Ωζηόζν κόλν ην 50% ησλ αζζελώλ επηζηξέθνπλ ζην ζπίηη ηνπο. Μειέηεο ζηε θαλδηλαβία έρνπλ δείμεη όηη έλα έηνο κεηά ην θάηαγκα ην 76% ησλ αζζελώλ είλαη ηθαλνί λα επηζηξέςνπλ ζην ζπίηη ηνπο. Υρήζη ηης κλίμακας FIM (Functional Independence Measure) Ζ θιίκαθα FIM ζπλδέεηαη κε πνιιέο παξακέηξνπο πνπ εμεηάδνληαη ζηα θαηάγκαηα ηνπ ηζρίνπ.ζ θηλεηηθόηεηα ηνπ αζζελνύο θαη ε αηνκηθή θξνληίδα θαζαξηόηεηαο ζπζρεηίδνληαη κέζσ ηεο FIM κε ηε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπ αζζελνύο ζην λνζνθνκείν.σα ζέκαηα ηεο νπξνδόρνπ θύζηεο θαη νη κεηαθηλήζεηο ζπζρεηίδνληαη κε ηα έμνδα.σ α πξνβιήκαηα ηεο θύζηεο,ην ληύζηκν θαη ε δηαλνεηηθή θαηάζηαζε ζπζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ αζζελνύο θαηά ηε ζηηγκή ηνπ εμηηεξίνπ. Η Αποκαηάζηαζη βοηθά και ζηην πρόγνωζη ηης λειηοσργικής καηάζηαζης ηοσ αζθενούς με κάηαγμα ηοσ ιζτίοσ: Πξνγλσζηηθνύο παξάγνληεο κεησκέλεο ιεηηνπξγηθήο ηθαλόηεηαο 6 κήλεο κεηά από θάηαγκα ηζρίνπ ζπληζηνύλ ε κεγάιε ειηθία, ν ηύπνο ηνπ θαηάγκαηνο (ηα δηαηξνραληήξηα), ε δηαθνκηδή ζε λνζειεπηηθή κνλάδα, ε θαηάζιηςε πξν ηνπ θαηάγκαηνο Πξνγλσζηηθνύο παξάγνληεο αλεμαξηεηνπνίεζεο ζπληζηνύλ ε κηθξόηεξε ησλ 85 εηώλ ειηθία, ε αλεμάξηεηε βάδηζε πξν ρεηξνπξγείνπ, ε αλεμάξηεηε πξαγκαηνπνίεζε ησλ θαζεκεξηλώλ δξαζηεξηνηήησλ (ADL) πξν ηνπ ρεηξνπξγείνπ, ε ζπκβίσζε κε άιια άηνκα, ε αλεμάξηεηε βάδηζε θαηά ην εμηηήξην Πξνγλσζηηθνύο παξάγνληεο απεπζείαο επηζηξνθήο ηνπ αζζελνύο ζην ζπίηη,ρσξίο παξεκβνιή άιιεο κνλάδαο θξνληίδαο ζπληζηνύλ βαζίδεηαη ζηελ παξνπζία ή απνπζία ηξηώλ παξαγόλησλ: 1) ε πγεία ηνπ αζζελνύο, 2) ε ζπκβίσζε κε άιια άηνκα, 3) ηθαλόηεηα βάδηζεο 2 εβδνκάδεο κεηά ην ρεηξνπξγείν. Αζζελείο κε 2 ηνπιάρηζηνλ από ηνπο αλσηέξσ παξάγνληεο είραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαιύηεξε πξόγλσζε απεπζείαο επηζηξνθήο ζην ζπίηη.

9 πλνςίδνληαο Ζ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ αζζελνύο θαη ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ θαη ε ζπλεξγαζία ηνπο κε όια ηα κέιε ηεο ζεξαπεπηηθήο νκάδνο εiλαη ζεκαληηθή γηα λα ππάξρνπλ ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα. Οη ζηαδηαθέο ιεηηνπξγηθέο αζθήζεηο θαη νη αζθήζεηο αληίζηαζεο είλαη αζθαιείο θαη απνηειεζκαηηθέο ζε γεξηαηξηθνύο πιεζπζκνύο κε ρεηξνπξγεζέλ θάηαγκα ηνπ ηζρίνπ. Ζ δύλακε, ε ιεηηνπξγηθή δξαζηεξηόηεηα θαη ν θόβνο λέαο πηώζεο βειηηώλνληαη κε ηε θπζηθή δξαζηεξηόηεηα Ζ άζθεζε πξέπεη λα είλαη καθξνρξόληα Ζ επηηπρία ηεο Απνθαηάζηαζεο κεηά ην θάηαγκα ηνπ ηζρίνπ έγθεηηαη ζηελ αλαζηξνθή ηεο ιεηηνπξγηθήο εμαζζέλεζεο θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ αζζελνύο ζην πςειόηεξν επίπεδν αλεμαξηεζίαο, βειηηώλνληαο ηαπηόρξνλα ηε γεληθή πνηόηεηα δσήο ηνπ. Δπιλεγμένη Βιβλιογραθία για ηην αναζκόπηζη από ηις παρακάηω πηγές: 1. Dionyssiotis Y, Dontas IA, Economopoulos D, Lyritis GP. Rehabilitation after falls and fractures. J Musculoskelet Neuronal Interact Jul-Sep;8(3): Scottish Intercollegiate Guidelines Network. Prevention and Management of Hip Fracture in Older People:A National Clinical Guideline. Scottish Intercollegiate Guidelines Network, Edinburgh Accessed 28 February Cameron ID. Coordinated multidisciplinary rehabilitation after hip fracture. Disability and Rehabilitation, 2005; 27(18-19): Cullum N, Deeks J, Sheldon TA, Song F, Fletcher AW. Beds, mattresses and cushions for preventing and treating pressure sores (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 1, Oxford: Update Software. 5. Koval K. J. & Cooley M. R..Clinical pathway after hip fracture. Disability and Rehabilitation, 2005;27(18-19): Avenell A, Handoll HHG. Nutritional supplementation for hip fracture after care in the elderly (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 1, Oxford: Update Software. 7. Michelson J, Lotke P, Steinberg M. Urinary bladder management after total joint replacement surgery.new England Journal of Medicine 1988;319: Handoll HHG, Parker MJ, Sherrington C. Mobilisation strategies after hip fracture surgery in adults (Cochrane Review) In: The Cochrane Library, Issue 3, Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd. 9. Sherrington C, Lord SR. Home exercise to improve strength and walking velocity after hip fracture: a randomized controlled trial. Arch Phys Med Rehabil 1997;78: Tinetti ME, Baker DI, Gottschalk M, et al. Systematic home-based physical and functional therapy for older persons after hip fracture Arch Phys Med Rehabil 1997;78: Cameron ID, Finnegan T, Madhok R, Langhorne P, Handoll H. Effectiveness of co ordinated multidisciplinary inpatient rehabilitation of older patients with proximal femoral fracture.(cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 1, Oxford:Update Software.

10 12. Traub G, Schwab E. Hermichen G. Rehabilitation nach Femurfrakturen Tübingen Rehabilitation Zentrum. 13. Melton LJ. Epidemiology of fractures In: Riggs BL, Melton L J, eds. Osteoporosis: Etiology, Diagnosis and Management. New York: Raven Press, Ceder L. Predicting the success of rehabilitation following hip fractures. Disability and Rehabilitation, 2005; 27(18-19):

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα

Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα ΒΑΓΙΑ ΣΙΑΜΑΝΤΑ Μορηαθή Βηοιόγος, Msc. Δπηζηεκοληθός Σσλεργάηες Γ Μαηεσηηθής Γσλαηθοιογηθής Κιηληθής Α.Π.Θ. Νοζοθοκείο «Ιπποθράηεηο»

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα