ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1

2 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Tyverb 250 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο περιέχει µονοϋδρική λαπατινίµπη ditosylate, που ισοδυναµεί µε 250 mg λαπατινίµπης. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο. Ωοειδή, αµφίκυρτα, κίτρινα επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία µε τυπωµένα το «GS XJG» στη µια πλευρά. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις Το Tyverb, σε συνδυασµό µε καπεσιταβίνη, ενδείκνυται για τη θεραπεία ασθενών µε προχωρηµένο ή µεταστατικό καρκίνο του µαστού, των οποίων οι όγκοι υπερεκφράζουν το ErbB2 (HER2). Οι ασθενείς πρέπει να έχουν προϊούσα νόσο κατόπιν προηγούµενης θεραπείας που περιελάµβανε ανθρακυκλίνες και ταξάνες και θεραπεία µε τραστουζουµάµπη στη µεταστατική φάση (βλέπε παράγραφο 5.1). 4.2 οσολογία και τρόπος χορήγησης Η θεραπεία µε λαπατινίµπη πρέπει να ξεκινά µόνο από ιατρό πεπειραµένο στη χορήγηση αντικαρκινικών φαρµάκων. Οι όγκοι που υπερεκφράζουν το ErbB2 ορίζονται µέσω IHC3+ ή IHC2+ και γονιδιακής ενίσχυσης ή µόνο µέσω γονιδιακής ενίσχυσης. Η γονιδιακή ενίσχυση πρέπει να διενεργείται χρησιµοποιώντας ακριβή και επικυρωµένη µέθοδο. Η λαπατινίµπη λαµβάνεται σε συνδυασµό µε καπεσιταβίνη. Η συνιστώµενη δόση της λαπατινίµπης είναι 1250 mg (δηλαδή πέντε δισκία) άπαξ ηµερησίως επί συνεχούς βάσης. Η ηµερήσια δόση δεν πρέπει να διαιρείται. Η λαπατινίµπη πρέπει να λαµβάνεται είτε τουλάχιστον µία ώρα πριν, είτε τουλάχιστον µία ώρα µετά το φαγητό. Για να ελαχιστοποιηθεί η µεταβλητότητα στον κάθε ασθενή, η χορήγηση της λαπατινίµπης πρέπει να τυποποιηθεί σε σχέση µε τη λήψη τροφής, για παράδειγµα να λαµβάνεται πάντοτε πριν από το γεύµα (βλέπε παραγράφους 4.5 και 5.2 για πληροφορίες σχετικά µε την απορρόφηση). Οι δόσεις που παραλείπονται δεν πρέπει να αντικαθίστανται και η λήψη του φαρµάκου πρέπει να συνεχίζεται µε την επόµενη προγραµµατισµένη ηµερήσια δόση (βλέπε παράγραφο 4.9). Η συνιστώµενη δόση της καπεσιταβίνης είναι mg/m 2 /ηµέρα λαµβανόµενα σε 2 δόσεις µε ενδιάµεσο διάστηµα 12 ωρών, τις ηµέρες 1-14 στο πλαίσιο κύκλου 21 ηµερών (βλέπε παράγραφο 5.1). Η καπεσιταβίνη πρέπει να λαµβάνεται µε τροφή ή εντός 30 λεπτών µετά το γεύµα. 2

3 Καθυστέρηση της χορήγησης και µείωση της δόσης Καρδιακά επεισόδια Η λήψη λαπατινίµπης πρέπει να διακόπτεται σε ασθενείς µε συµπτώµατα που σχετίζονται µε µειωµένο κλάσµα εξώθησης αριστερής κοιλίας (LVEF) και χαρακτηρίζονται ως βαθµού 3 ή µεγαλύτερου σύµφωνα µε τα συνήθη κριτήρια τοξικότητας για τις ανεπιθύµητες ενέργειες του εθνικού ινστιτούτου για τον καρκίνο των ΗΠΑ (NCI CTCAE) ή εάν το LVEF πέσει κάτω από το κατώτερο φυσιολογικό όριο που έχει ορίσει το εκάστοτε ίδρυµα (βλέπε παράγραφο 4.4). Η θεραπεία µε λαπατινίµπη µπορεί να ξεκινά εκ νέου σε µειωµένη δόση (1.000 mg/ηµέρα) µετά από τουλάχιστον 2 εβδοµάδες και εάν το LVEF επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα και η ασθενής είναι ασυµπτωµατική. ιάµεση πνευµονοπάθεια / πνευµονίτιδα Η λήψη λαπατινίµπης πρέπει να διακόπτεται σε ασθενείς που εµφανίζουν πνευµονικά συµπτώµατα χαρακτηριζόµενα ως βαθµού 3 ή µεγαλύτερου σύµφωνα µε τα κριτήρια NCI CTCAE (βλέπε παράγραφο 4.4). Άλλες τοξικότητες Η οριστική ή προσωρινή διακοπή της χορήγησης λαπατινίµπης πρέπει να εξετάζεται εάν η ασθενής αναπτύξει τοξικότητα βαθµού 2 ή µεγαλύτερου σύµφωνα µε τα συνήθη κριτήρια τοξικότητας για τις ανεπιθύµητες ενέργειες του εθνικού ινστιτούτου για τον καρκίνο των ΗΠΑ (NCI CTCAE). Η χορήγηση µπορεί να ξεκινά εκ νέου στα mg/ηµέρα όταν παρατηρηθεί βελτίωση στην τοξικότητα στο βαθµό 1 ή µικρότερο. Εάν επανεµφανιστεί η τοξικότητα, η λήψη της λαπατινίµπης πρέπει να ξεκινά εκ νέου σε χαµηλότερη δόση (1.000 mg/ηµέρα). Για οδηγίες σχετικά µε καθυστέρηση της χορήγησης και συστάσεις για µείωση της δόσης της καπεσιταβίνης, ανατρέξτε στις πληροφορίες συνταγογράφησης της καπεσιταβίνης. Νεφρική δυσλειτουργία εν απαιτείται προσαρµογή της δόσης σε ασθενείς µε ήπια έως µέτρια νεφρική δυσλειτουργία. Συνιστάται προσοχή σε ασθενείς µε σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία, καθώς δεν υπάρχει εµπειρία από τη χρήση της λαπατινίµπης στον συγκεκριµένο πληθυσµό (βλέπε παράγραφο 5.2). Ηπατική δυσλειτουργία Η λαπατινίµπη θα πρέπει να διακόπτεται εάν οι µεταβολές στην ηπατική λειτουργία είναι σοβαρές και δεν πρέπει να επαναχορηγείται στους ασθενείς (βλέπε παράγραφο 4.4) Η χορήγηση της λαπατινίµπης σε ασθενείς µε µέτρια έως σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία πρέπει να γίνεται µε προσοχή λόγω της αυξηµένης έκθεσης στο φαρµακευτικό προϊόν. Τα διαθέσιµα δεδοµένα σε ασθενείς µε ηπατική δυσλειτουργία είναι ανεπαρκή, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να δοθεί σύσταση για προσαρµογή της δόσης (βλέπε παράγραφο 5.2). Παιδιατρικοί ασθενείς Η χρήση του Tyverb δεν συνιστάται σε παιδιατρικούς ασθενείς λόγω ανεπαρκών δεδοµένων για την ασφάλεια και την αποτελεσµατικότητα. Ηλικιωµένοι 3

4 Τα δεδοµένα από τη χρήση της λαπατινίµπης σε ασθενείς ηλικίας 65 ετών και άνω είναι περιορισµένα. 4.3 Αντενδείξεις Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Παρακαλείστε να ανατρέξετε στις συνταγογραφικές πληροφορίες της καπεσιταβίνης για σχετικές αντενδείξεις και για πληροφορίες ασφάλειας όταν χορηγείται λαπατινίµπη σε συνδυασµό µε καπεσιταβίνη. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση Η λαπατινίµπη έχει σχετιστεί µε αναφορές για µείωση του κλάσµατος εξώθησης αριστερής κοιλίας (LVEF) (βλέπε παράγραφο 4.8). Εφιστάται προσοχή όταν πρόκειται να χορηγηθεί λαπατινίµπη σε ασθενείς µε νόσους που θα µπορούσαν να προκαλέσουν εξασθένηση της λειτουργίας της αριστερής κοιλίας. Το LVEF πρέπει να αξιολογείται σε όλες τις ασθενείς πριν από την έναρξη της θεραπείας µε λαπατινίµπη προκειµένου να διασφαλιστεί ότι το αρχικό LVEF της ασθενούς βρίσκεται εντός των φυσιολογικών ορίων του ιδρύµατος. Η αξιολόγηση του LVEF πρέπει να συνεχίζεται κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε λαπατινίµπη προκειµένου να διασφαλίζεται ότι το LVEF δεν µειώνεται σε µη αποδεκτό επίπεδο (βλέπε παράγραφο 4.2). Η λαπατινίµπη έχει σχετιστεί µε αναφορές πνευµονικής τοξικότητας περιλαµβανοµένης της διάµεσης πνευµονοπάθειας και της πνευµονίτιδας (βλέπε παράγραφο 4.8). Οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται για τυχόν συµπτώµατα πνευµονικής τοξικότητας (βλέπε παράγραφο 4.2). Με τη χρήση λαπατινίµπης έχει εµφανισθεί ηπατοτοξικότητα και σε σπάνιες περιπτώσεις µπορεί να είναι θανατηφόρα. Η ηπατική λειτουργία (τρανσαµινάσες, χολερυθρίνη και αλκαλική φωσφατάση) θα πρέπει να παρακολουθείται πριν την έναρξη της θεραπείας και στη συνέχεια κάθε µήνα, ή όπως ενδείκνυται κλινικά. Η δοσολογία της λαπατινίµπης θα πρέπει να διακόπτεται εάν οι µεταβολές της ηπατικής λειτουργίας είναι σοβαρές και δεν πρέπει να επαναχορηγείται στους ασθενείς. Συνιστάται προσοχή εάν η λαπατινίµπη συνταγογραφείται σε ασθενείς µε µέτρια ή σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία (βλέπε παραγράφους 4.2 και 5.2). Συνιστάται προσοχή εάν η λαπατινιµπη συνταγογραφείται σε ασθενείς µε σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία (βλέπε παραγράφους 4.2 και 5.2). Κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε λαπατινίµπη έχουν αναφερθεί περιστατικά διάρροιας, συµπεριλαµβανοµένης της σοβαρής διάρροιας (βλέπε παράγραφο 4.8). Η προληπτική αντιµετώπιση της διάρροιας µε αντιδιαρροϊκά φάρµακα είναι σηµαντική. Για τα σοβαρά περιστατικά διάρροιας µπορεί να απαιτηθεί η χορήγηση από του στόµατος ή ενδοφλεβίως ηλεκτρολυτών και υγρών, καθώς και η προσωρινή ή η οριστική διακοπή της θεραπείας µε λαπατινίµπη (βλέπε παράγραφο 4.2 καθυστέρηση της χορήγησης και µείωση της δόσης άλλες τοξικότητες). Η παράλληλη θεραπεία µε επαγωγείς του CYP3A4 πρέπει να αποφεύγεται λόγω του κινδύνου µειωµένης έκθεσης στη λαπατινίµπη (βλέπε παράγραφο 4.5). Η παράλληλη θεραπεία µε ισχυρούς αναστολείς του CYP3A4 πρέπει να αποφεύγεται λόγω του κινδύνου αυξηµένης έκθεσης στη λαπατινίµπη (βλέπε παράγραφο 4.5). Η κατανάλωση χυµού γκρέιπ φρουτ πρέπει να αποφεύγεται κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε λαπατινίµπη (βλέπε παράγραφο 4.5). 4

5 Η συγχορήγηση λαπατινίµπης και φαρµακευτικών προϊόντων µε περιορισµένο θεραπευτικό εύρος που είναι υποστρώµατα του CYP3A4 ή CYP2C8 πρέπει να αποφεύγεται (βλέπε παράγραφο 4.5). Η ταυτόχρονη χορήγηση µε ουσίες που αυξάνουν το γαστρικό ph πρέπει να αποφεύγεται, καθώς η διαλυτότητα και η απορρόφηση της λαπατινίµπης µπορεί να µειωθούν (βλέπε παράγραφο 4.5). 4.5 Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης Επιδράσεις άλλων φαρµακευτικών προϊόντων στη λαπατινίµπη Η λαπατινίµπη µεταβολίζεται κυρίως από το CYP3A (βλέπε παράγραφο 5.2). Σε υγιείς εθελοντές που έλαβαν κετοκοναζόλη, έναν ισχυρό αναστολέα του CYP3A4, σε δόση 200 mg δύο φορές ηµερησίως επί 7 ηµέρες, η συστηµατική έκθεση στη λαπατινίµπη (100 mg ηµερησίως) αυξήθηκε κατά 3,6 φορές περίπου και η ηµίσεια ζωή της αυξήθηκε κατά 1,7 φορές. Η συγχορήγηση λαπατινίµπης µε ισχυρούς αναστολείς του CYP3A4 (π.χ. ριτοναβίρη, σακουιναβίρη, τελιθροµυκίνη, κετοκοναζόλη, ιτρακοναζόλη, βορικοναζόλη, ποζακοναζόλη, νεφαζοδόνη) πρέπει να αποφεύγεται. Η συγχορήγηση λαπατινίµπης µε µέτριους αναστολείς του CYP3A4 πρέπει να γίνεται µε προσοχή και οι κλινικές ανεπιθύµητες αντιδράσεις πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά. Σε υγιείς εθελοντές που έλαβαν καρβαµαζεπίνη, έναν επαγωγέα του CYP3A4, σε δόση 100 mg δύο φορές ηµερησίως επί 3 ηµέρες και 200 mg δύο φορές ηµερησίως επί 17 ηµέρες, η συστηµατική έκθεση στη λαπατινίµπη µειώθηκε κατά 72% περίπου. Η συγχορήγηση λαπατινίµπης µε γνωστούς επαγωγείς του CYP3A4 (π.χ. ριφαµπικίνη, ριφαβουτίνη, καρβαµαζεπίνη, φαινυτοΐνη ή Hypericum perforatum [βότανο του Αγίου Ιωάννου]) πρέπει να αποφεύγεται. Η λαπατινίµπη είναι υπόστρωµα για τις πρωτεΐνες µεταφοράς Pgp και BCRP. Οι αναστολείς (κετοκοναζόλη, ιτρακοναζόλη, κινιδίνη, βεραπαµίλη, κυκλοσπορίνη, ερυθροµυκίνη) και οι επαγωγείς (ριφαµπίνη, βότανο του Αγίου Ιωάννου) αυτών των πρωτεϊνών µπορεί να µεταβάλλουν την έκθεση στην λαπατινίµπη ή/και την κατανοµή της (βλέπε παράγραφο 5.2). Η διαλυτότητα της λαπατινίµπης εξαρτάται από το ph. Η ταυτόχρονη χορήγηση µε ουσίες που αυξάνουν το γαστρικό ph πρέπει να αποφεύγεται, καθώς η διαλυτότητα και η απορρόφηση της λαπατινίµπης µπορεί να µειωθούν. Επιδράσεις της λαπατινίµπης σε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα Η λαπατινίµπη αναστέλλει τα CYP3A4 και CYP2C8 in vitro σε κλινικά σχετικές συγκεντρώσεις. Η συγχορήγηση της λαπατινίµπης µε φάρµακα µε περιορισµένο θεραπευτικό εύρος που είναι υποστρώµατα του CYP3A4 (π.χ. σιζαπρίδη, πιµοζίδη και κινιδίνη) ή του CYP2C8 (π.χ. ρεπαγλινίδη) πρέπει να αποφεύγεται (βλέπε παραγράφους 4.4. και 5.2). Εάν η λαπατινίµπη χορηγείται σε συνδυασµό µε paclitaxel (175 mg/m 2 κάθε τρεις εβδοµάδες), µπορεί να συµπέσει σοβαρή ουδετεροπενία µαζί µε διάρροια. Αυτό αποτελεί λόγο για παρακολούθηση και έγκαιρη αντιµετώπιση της διάρροιας. Η λαπατινίµπη αναστέλλει τις πρωτεΐνες µεταφοράς Pgp, BCRP και OATP1B1 in vitro. Η κλινική σχετικότητα αυτής της επίδρασης δεν έχει αξιολογηθεί. εν µπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόµενο η λαπατινίµπη να επηρεάζει τη φαρµακοκινητική των υποστρωµάτων της Pgp (π.χ. διγοξίνη), της BCRP (π.χ. τοποτεκάνη) και της OATP1B1 (π.χ. ροσουβαστατίνη) (βλέπε παράγραφο 5.2). 5

6 Η συγχορήγηση λαπατινίµπης µε καπεσιταβίνη ή τραστουζουµάµπη δεν µετέβαλε σηµαντικά τη φαρµακοκινητική αυτών των παραγόντων (ή των µεταβολιτών της καπεσιταβίνης) ή της λαπατινίµπης. Αλληλεπιδράσεις µε τροφές και ποτά Η βιοδιαθεσιµότητα της λαπατινίµπης αυξάνεται έως και 4 φορές περίπου από τις τροφές, ανάλογα π.χ. από την περιεκτικότητα του γεύµατος σε λίπος (βλέπε παραγράφους 4.2 και 5.2). Ο χυµός γκρέιπ φρουτ µπορεί να αναστείλει το CYP3A4 στο εντερικό τοίχωµα και να αυξήσει τη βιοδιαθεσιµότητα της λαπατινίµπης και εποµένως πρέπει να αποφεύγεται κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε λαπατινίµπη. 4.6 Κύηση και γαλουχία εν υπάρχουν επαρκή στοιχεία από τη χρήση της λαπατινίµπης σε έγκυες γυναίκες. Μελέτες σε ζώα κατέδειξαν τοξικότητα στην αναπαραγωγική ικανότητα (βλέπε παράγραφο 5.3). Ο ενδεχόµενος κίνδυνος για τον άνθρωπο είναι άγνωστος. Η λαπατινίµπη δεν πρέπει να χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης, εκτός εάν είναι σαφώς απαραίτητο. Στις γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία πρέπει να συνιστάται να χρησιµοποιούν επαρκή αντισύλληψη και να αποφεύγουν να µένουν έγκυες όσο λαµβάνουν θεραπεία µε λαπατινίµπη. Η ασφαλής χρήση της λαπατινίµπης κατά τη διάρκεια της γαλουχίας δεν έχει τεκµηριωθεί. εν είναι γνωστό εάν η λαπατινίµπη αποβάλλεται στο ανθρώπινο γάλα. Σε αρουραίους, παρατηρήθηκε καθυστέρηση της ανάπτυξης σε νεογνά που εκτέθηκαν στη λαπατινίµπη µέσω του µητρικού γάλακτος. Ο θηλασµός πρέπει να διακόπτεται σε γυναίκες που λαµβάνουν θεραπεία µε λαπατινίµπη. 4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών εν πραγµατοποιήθηκαν µελέτες σχετικά µε την επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών. Τυχόν αρνητικές επιπτώσεις σε αυτές τις δραστηριότητες δεν µπορούν να προβλεφθούν από τη φαρµακολογία της λαπατινίµπης. Η κλινική κατάσταση των ασθενών και το προφίλ ανεπιθύµητων ενεργειών της λαπατινίµπης πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά την εκτίµηση της ικανότητας τους να εκτελούν δραστηριότητες που απαιτούν κρίση, κίνηση ή νοητικές ικανότητες. 4.8 Ανεπιθύµητες ενέργειες Η ασφάλεια της λαπατινίµπης αξιολογήθηκε σε σχήµα µονοθεραπείας ή συνδυασµού µε άλλες χηµειοθεραπείες για διάφορους τύπους καρκίνου, περιλαµβανοµένων ασθενών που έλαβαν λαπατινίµπη σε συνδυασµό µε καπεσιταβίνη (βλέπε παράγραφο 5.1). Οι πλέον συχνές ανεπιθύµητες αντιδράσεις (>25%) κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε λαπατινίµπη συν καπεσιταβίνη ήταν από γαστρεντερικές (διάρροια, ναυτία και έµετος) ή δερµατολογικές (παλαµο-πελµατιαία ερυθροδυσαισθησία [PPE] και εξάνθηµα). Η επίπτωση PPE ήταν παρόµοια στο σκέλος θεραπείας της λαπατινίµπης συν καπεσιταβίνη και στο σκέλος µονοθεραπείας µε καπεσιταβίνη. Η διάρροια ήταν η συνηθέστερη ανεπιθύµητη αντίδραση που οδήγησε σε διακοπή της θεραπείας και η επίπτωσή της ήταν παρόµοια στις δύο οµάδες θεραπείας (λαπατινίµπη συν καπεσιταβίνη: 5%, καπεσιταβίνη: 3%). Για την ταξινόµηση των ανεπιθύµητων ενεργειών ανάλογα µε τη συχνότητά τους, χρησιµοποιήθηκε η ακόλουθη συνθήκη: πολύ συχνές ( 1/10), συχνές ( 1/100 έως <1/10), όχι 6

7 συχνές ( 1/1.000 έως <1/100), σπάνιες ( 1/ έως <1/1.000) και πολύ σπάνιες (<1/10.000), µη γνωστές (δεν µπορούν να εκτιµηθούν µε βάση τα διαθέσιµα δεδοµένα). Εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας εµφάνισης, οι ανεπιθύµητες ενέργειες παρατίθενται κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας. Οι παρακάτω ανεπιθύµητες αντιδράσεις έχει αναφερθεί ότι σχετίζονται µε τη λαπατινίµπη: Καρδιακές διαταραχές Συχνές Μειωµένο κλάσµα εξώθησης αριστερής κοιλίας (βλέπε παράγραφο 4.2 µείωση της δόσης καρδιακά επεισόδια και παράγραφο 4.4) ιαταραχές του αναπνευστικού συστήµατος, του θώρακα και του µεσοθωρακίου Όχι συχνές ιάµεση πνευµονοπάθεια/πνευµονίτιδα ιαταραχές του γαστρεντερικού συστήµατος Πολύ συχνές ιάρροια, που µπορεί να προκαλέσει αφυδάτωση (βλέπε παράγραφο 4.2 καθυστέρηση της χορήγησης και µείωση της δόσης άλλες τοξικότητες και παράγραφο 4.4). Ναυτία Έµετος ιαταραχές του δέρµατος και του υποδόριου ιστού Πολύ συχνές Εξάνθηµα (συµπεριλαµβανοµένης δερµατίτιδας οµοιάζουσας µε ακµή) (βλέπε παράγραφο καθυστέρηση της χορήγησης και µείωση της δόσης - άλλες τοξικότητες) ιαταραχές του µεταβολισµού και της θρέψης Πολύ συχνές Ανορεξία Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης Πολύ συχνές Κόπωση ιαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων Συχνές Υπερχολερυθριναιµία, ηπατοτοξικότητα Οι παρακάτω επιπρόσθετες ανεπιθύµητες αντιδράσεις έχει αναφερθεί ότι σχετίζονται µε τη λαπατινίµπη σε συνδυασµό µε καπεσιταβίνη µε διαφορά συχνότητας µεγαλύτερη από 5% σε σύγκριση µε τη µονοθεραπεία καπεσιταβίνης. ιαταραχές του γαστρεντερικού συστήµατος Πολύ συχνές υσπεψία ιαταραχές του δέρµατος και του υποδόριου ιστού Πολύ συχνές Ξηροδερµία Επιπλέον, οι παρακάτω ανεπιθύµητες αντιδράσεις αναφέρθηκε ότι σχετίζονται µε τη λαπατινίµπη σε σχήµα συνδυασµού µε καπεσιταβίνη, αλλά εµφανίστηκαν σε παρόµοια συχνότητα στο σκέλος µονοθεραπείας καπεσιταβίνης. ιαταραχές του νευρικού συστήµατος Συχνές Κεφαλαλγία ιαταραχές του γαστρεντερικού συστήµατος Πολύ συχνές Στοµατίτιδα, δυσκοιλιότητα, κοιλιακό άλγος ιαταραχές του δέρµατος και του υποδόριου ιστού Πολύ συχνές Παλαµο-πελµατιαία ερυθροδυσαισθησία ιαταραχές του µυοσκελετικού συστήµατος και του συνδετικού ιστού Πολύ συχνές Άλγος στα άκρα, οσφυαλγία 7

8 Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης Πολύ συχνές Φλεγµονή βλεννογόνου Ψυχιατρικές διαταραχές Πολύ συχνές Αϋπνία Μειωµένο κλάσµα εξώθησης αριστερής κοιλίας Μειώσεις του κλάσµατος εξώθησης αριστερής κοιλίας (LVEF) έχουν αναφερθεί στο 1% περίπου των ασθενών που έλαβαν λαπατινίµπη και ήταν ασυµπτωµατικές σε περισσότερες από το 90% των περιπτώσεων. Οι µειώσεις του LVEF υποχώρησαν ή βελτιώθηκαν σε πάνω από το 60% των περιστατικών µετά από διακοπή της θεραπείας µε λαπατινίµπη. Συµπτωµατικές µειώσεις του LVEF παρατηρήθηκαν στο 0,1% περίπου των ασθενών που έλαβαν µονοθεραπεία µε λαπατινίµπη. Στα παρατηρηθέντα συµπτώµατα περιλαµβάνονταν δύσπνοια, καρδιακή ανεπάρκεια και αίσθηµα παλµών. Όλα τα συµβάντα υποχώρησαν αµέσως µετά τη διακοπή της λήψης της λαπατινίµπης. Μειώσεις του LVEF αναφέρθηκαν στο 2,5% των ασθενών που έλαβαν λαπατινίµπη σε συνδυασµό µε καπεσιταβίνη, έναντι ποσοστού 1,0% στην οµάδα της µονοθεραπείας µε καπεσιταβίνη. ιάρροια ιάρροια εµφανίστηκε στο 65% περίπου των ασθενών που έλαβαν λαπατινίµπη σε συνδυασµό µε καπεσιταβίνη. Τα περισσότερα περιστατικά διάρροιας ήταν βαθµού 1 ή 2 και δεν οδήγησαν σε διακοπή της θεραπείας µε λαπατινίµπη. Η διάρροια ανταποκρίνεται καλά στην προληπτική αγωγή (βλέπε παράγραφο 4.4). Εξάνθηµα Εξάνθηµα εµφανίστηκε στο 28% περίπου των ασθενών που έλαβαν λαπατινίµπη σε συνδυασµό µε καπεσιταβίνη. Το εξάνθηµα ήταν γενικά χαµηλού βαθµού και δεν οδήγησε σε διακοπή της θεραπείας µε λαπατινίµπη. 4.9 Υπερδοσολογία εν υπάρχει συγκεκριµένο αντίδοτο για την αναστολή της φωσφορυλίωσης των τυροσινών EGFR (ErbB1) ή/και ErbB2 (HER2). Η µέγιστη από του στόµατος δόση της λαπατινίµπης που έχει χορηγηθεί σε κλινικές δοκιµές είναι mg άπαξ ηµερησίως. Έχει καταγραφεί µια αναφορά για ασθενή που έλαβε υπερδοσολογία mg λαπατινίµπης επί 10 ηµέρες και παρουσίασε διάρροια βαθµού 3 και έµετο την ηµέρα 10. Τα συµπτώµατα υποχώρησαν µετά από ενδοφλέβια ενυδάτωση και διακοπή της θεραπείας µε λαπατινίµπη και λετροζόλη. Η λαπατινίµπη δεν απεκκρίνεται σε σηµαντικό βαθµό από τους νεφρούς και συνδέεται σε µεγάλο βαθµό µε τις πρωτεΐνες του πλάσµατος. Συνεπώς, η αιµοδιύλιση δεν αναµένεται να αποτελέσει αποτελεσµατική µέθοδο για την ενίσχυση της απέκκρισης της λαπατινίµπης. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ 5.1 Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες Φαρµακοθεραπευτική κατηγορία: Αναστολέας της πρωτεϊνικής κινάσης, κωδικός ATC: L01XE07 Αυτό το φαρµακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί µε την διαδικασία που αποκαλείται «Έγκριση υπό Όρους» Αυτό σηµαίνει ότι αναµένονται περισσότερες αποδείξεις σχετικά µε το φαρµακευτικό προϊόν. 8

9 Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Φαρµάκων (ΕΜΕΑ) θα αξιολογεί ετησίως κάθε νέο πληροφοριακό στοιχείο που θα είναι διαθέσιµο και η παρούσα Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος θα ενηµερώνεται αναλόγως. Μηχανισµός δράσης Η λαπατινίµπη, µια 4-ανιλινοκιναζολίνη, είναι ένας αναστολέας των ενδοκυτταρικών περιοχών κινάσης της τυροσίνης και των δύο EGFR (ErbB1) και ErbB2 (HER2) υποδοχέων (εκτιµώµενες τιµές Ki app 3nM και 13nM αντίστοιχα) µε βραδύ ρυθµό διαχωρισµού από αυτούς τους υποδοχείς (ηµιζωή µεγαλύτερη ή ίση µε 300 λεπτά). Η λαπατινίµπη αναστέλλει την κατευθυνόµενη από το ErbB ανάπτυξη των νεοπλασµατικών κυττάρων in vitro και σε διάφορα µοντέλα ζώων. Οι επιδράσεις της λαπατινίµπης στην αναστολή της ανάπτυξης αξιολογήθηκαν σε ρυθµισµένες µε τραστουζουµάµπη κυτταρικές σειρές. Η λαπατινίµπη διατήρησε σηµαντική δραστικότητα έναντι κυτταρικών σειρών καρκίνου του µαστού που επιλέχτηκαν για µακροχρόνια ανάπτυξη σε µέσο που περιείχε τραστουζουµάµπη in vitro. Κλινικές µελέτες Η αποτελεσµατικότητα και ασφάλεια της λαπατινίµπης σε συνδυασµό µε καπεσιταβίνη σε ασθενείς µε καρκίνο του µαστού µε καλή κατάσταση λειτουργικότητας αξιολογήθηκε σε µια τυχαιοποιηµένη δοκιµή φάσης ΙΙΙ. Οι ασθενείς που ήταν κατάλληλες για ένταξη παρουσίαζαν τοπικά προχωρηµένο ή µεταστατικό καρκίνο του µαστού µε υπερέκφραση του ErbB2 (HER2), ο οποίος παρουσίασε εξέλιξη µετά από προηγούµενη θεραπεία που περιλάµβανε ταξάνες, ανθρακυκλίνες και τραστουζουµάµπη. Το LVEF αξιολογήθηκε σε όλες τις ασθενείς (µέσω ηχωκαρδιογραφήµατος ή MUGA) πριν από την έναρξη της θεραπείας µε λαπατινίµπη προκειµένου να διασφαλιστεί ότι η αρχική τιµή του LVEF βρισκόταν εντός των φυσιολογικών ορίων των κέντρων. Σε κλινικές δοκιµές, το LVEF παρακολουθήθηκε ανά διαστήµατα των οκτώ εβδοµάδων περίπου κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε λαπατινίµπη, προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι δεν µειώθηκε κάτω από το κατώτερο φυσιολογικό όριο των κέντρων. Η πλειονότητα των περιπτώσεων µείωσης του LVEF (πάνω από 60%) παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια των πρώτων εννέα εβδοµάδων θεραπείας. Ωστόσο τα δεδοµένα είναι περιορισµένα όσον αφορά τη µακροχρόνια έκθεση. Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν είτε λαπατινίµπη 1250 mg άπαξ ηµερησίως (συνεχώς) συν καπεσιταβίνη (2000 mg/m 2 /ηµέρα τις ηµέρες 1-14 κάθε 21 ηµέρες) είτε µονοθεραπεία µε καπεσιταβίνη (2500 mg/m 2 /ηµέρα τις ηµέρες 1-14 κάθε 21 ηµέρες). Το κύριο καταληκτικό σηµείο ήταν ο χρόνος έως την εξέλιξη της νόσου (TTP). Οι αξιολογήσεις έγιναν από τους ερευνητές της µελέτης και από ανεξάρτητη επιτροπή ανασκόπησης που δεν γνώριζε τι θεραπεία ελάµβανε η ασθενής. Η µελέτη διεκόπη βάσει των αποτελεσµάτων µιας προκαθορισµένης ενδιάµεσης ανάλυσης που έδειξε βελτίωση του TTP για ασθενείς που έλαβαν λαπατινίµπη συν καπεσιταβίνη. Επιπρόσθετα 75 ασθενείς εντάχθηκαν στη µελέτη στον χρόνο που µεσολάβησε από τις ενδιάµεσες αναλύσεις και την ολοκλήρωση της εισαγωγής ασθενών. Η ανάλυση των δεδοµένων κατά τη διακοπή της ένταξης από τους ερευνητές παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Αριθµός συµβάντων TTP Λαπατινίµπη (1.250 mg/ηµέρα)+ καπεσιταβίνη (2.000 mg/m 2 /ηµέρα) Αξιολόγηση ερευνητή Καπεσιταβίνη (2,500 mg/m 2 /ηµέρα) (N = 198) (N = 201)

10 ιάµεσος TTP, 23,9 18,3 εβδοµάδες Αναλογία Κινδύνου 0,72 (95% CI) (0,56, 0,92) τιµή p 0,008 Η ανεξάρτητη αξιολόγηση των στοιχείων επίσης κατέδειξε ότι η λαπατινίµπη όταν χορηγήθηκε σε συνδυασµό µε καπεσιταβίνη αύξησε σηµαντικά τον χρόνο για την εξέλιξη της νόσου (Αναλογία Κινδύνου 0,57 [95 % Cl 0,43, 0,77] p=0,0001) έναντι της µονοθεραπείας µε καπεσιταβίνη. Τα αποτελέσµατα µιας ενηµερωµένης ανάλυσης του συνολικών δεδοµένων επιβίωσης µέχρι 28 Σεπτεµβρίου 2007 παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Λαπατινίµπη (1.250 mg/ηµέρα)+ καπεσιταβίνη (2.000 mg/m 2 /ηµέρα) Καπεσιταβίνη (2.500 mg/m 2 /ηµέρα) (N = 207) (N = 201) Αριθµός ατόµων που πέθαναν ιάµεση συνολική επιβίωση, εβδοµάδες Αναλογία Κινδύνου 0,9 (95% CI) (0,71, 1,12) τιµή p 0,3 74,0 65,9 Στο σκέλος συνδυασµού, καταγράφηκαν 4 (2%) περιπτώσεις εξέλιξης της νόσου στο κεντρικό νευρικό σύστηµα έναντι 13 (6%) περιπτώσεων εξέλιξης στο σκέλος της µονοθεραπείας µε καπεσιταβίνη. 5.2 Φαρµακοκινητικές ιδιότητες Η απόλυτη βιοδιαθεσιµότητα µετά την από του στόµατος χορήγηση της λαπατινίµπης είναι άγνωστη, αλλά είναι µη πλήρης και µεταβλητή (70% περίπου συντελεστής µεταβλητότητας στην AUC). Συγκεντρώσεις στον ορό εµφανίζονται µετά από διάµεση χρονική υστέρηση 0,25 ώρας (εύρος 0 έως 1,5 ώρες). Η µέγιστη συγκέντρωση στο πλάσµα (C max ) της λαπατινίµπης επιτυγχάνεται 4 ώρες περίπου µετά τη χορήγηση. Η ηµερήσια χορήγηση mg οδηγεί σε γεωµετρικές µέσες τιµές (συντελεστής µεταβλητότητας) C max σε σταθερή κατάσταση 2,43 (76%) µg/ml και τιµές AUC 36,2 (79%) µg*hr/ml. Η συστηµατική έκθεση στη λαπατινίµπη αυξάνεται όταν χορηγείται µε τροφή. Οι τιµές AUC της λαπατινίµπης ήταν περίπου 3 και 4 φορές υψηλότερες (C max περίπου 2,5 και 3 φορές υψηλότερη) όταν χορηγείται µε γεύµα µε χαµηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά (5% λίπος [500 θερµίδες]) ή µε γεύµα µε υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά (50% λίπος [1.000 θερµίδες]), αντίστοιχα. Η λαπατινίµπη συνδέεται σε µεγάλο βαθµό (πάνω από 99%) στη λευκωµατίνη και την α-1 όξινη γλυκοπρωτεΐνη. Μελέτες in vitro υποδεικνύουν ότι η λαπατινίµπη είναι υπόστρωµα για τους µεταφορείς BCRP (ABCG1) και p-γλυκοπρωτεΐνη (ABCB1). Έχει επίσης καταδειχτεί ότι η λαπατινίµπη αναστέλλει in vitro αυτούς τους µεταφορείς εκροής, καθώς και τον µεταφορέα ηπατικής πρόσληψης OATP 1B1, σε κλινικά σχετικές συγκεντρώσεις (οι τιµές IC 50 ήταν ίσες µε 2,3 µg/ml). Η κλινική σηµασία αυτών των επιδράσεων στη φαρµακοκινητική άλλων 10

11 φαρµακευτικών προϊόντων ή τη φαρµακολογική δραστικότητα άλλων αντικαρκινικών παραγόντων δεν είναι γνωστή. Η λαπατινίµπη υφίσταται εκτεταµένο µεταβολισµό, κυρίως από τα CYP3A4 και CYP3A5, µε την ελάσσονα συµβολή των CYP2C19 και CYP2C8 σε πλήθος οξειδωµένων µεταβολιτών, κανένας από τους οποίους δεν αντιπροσωπεύει πάνω από το 14% της δόσης που ανιχνεύεται στα κόπρανα ή το 10% της συγκέντρωσης της λαπατινίµπης στο πλάσµα. Η λαπατινίµπη αναστέλλει τα CYP3A (Ki 0,6 µε 2,3 µg/ml) και CYP2C8 (0,3 µg/ml) in vitro σε κλινικά σχετικές συγκεντρώσεις. Η λαπατινίµπη δεν αναστέλλει σηµαντικά τα παρακάτω ένζυµα σε ανθρώπινα ηπατικά µικροσωµάτια: CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19 και CYP2D6 ή ένζυµα UGT (in vitro οι τιµές IC 50 ήταν µεγαλύτερες ή ίσες µε 6,9 µg/ml). Η ηµίσεια ζωή της λαπατινίµπης όπως µετράται µετά από εφάπαξ δόσεις αυξάνεται µε αύξηση της δόσης. Ωστόσο, η ηµερήσια χορήγηση της λαπατινίµπης οδηγεί σε επίτευξη σταθερής κατάστασης µέσα σε 6 µε 7 ηµέρες, καταδεικνύοντας αποτελεσµατική ηµίσεια ζωή 24 ωρών. Η λαπατινίµπη αποµακρύνεται κυρίως µέσω µεταβολισµού από το CYP3A4/5. Η χολική απέκκριση µπορεί επίσης να συµβάλλει στην αποµάκρυνση. Η κύρια οδός απέκκρισης της λαπατινίµπης και των µεταβολιτών της είναι στα κόπρανα. Η ανίχνευση αναλλοίωτης λαπατινίµπης στα κόπρανα ανέρχεται σε διάµεσο ποσοστό 27% (εύρος 3 µε 67%) µιας δόσης από του στόµατος. Λιγότερο από το 2% της χορηγούµενης από του στόµατος δόσης (ως λαπατινίµπη και µεταβολίτες) απεκκρίνεται στα ούρα. Η φαρµακοκινητική της λαπατινίµπης δεν έχει µελετηθεί ξεχωριστά σε ασθενείς µε νεφρική δυσλειτουργία ή σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αιµοδιύλιση. Τα διαθέσιµα δεδοµένα υποδεικνύουν ότι δεν απαιτείται προσαρµογή της δόσης σε ασθενείς µε ελαφριά έως µέτρια νεφρική δυσλειτουργία. Η φαρµακοκινητική της λαπατινίµπης εξετάστηκε σε ασθενείς µε µέτρια (n = 8) ή σοβαρή (n = 4) ηπατική δυσλειτουργία (βαθµολογίες Child-Pugh 7-9, ή πάνω από 9 αντίστοιχα) και σε 8 υγιείς συµµετέχουσες της οµάδας ελέγχου. Η συστηµατική έκθεση (AUC) στη λαπατινίµπη µετά από εφάπαξ δόση από του στόµατος των 100 mg αυξήθηκε κατά 56% και 85% περίπου σε ασθενείς µε µέτρια και σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία, αντίστοιχα. Η λαπατινίµπη πρέπει να χορηγείται µε προσοχή σε ασθενείς µε ηπατική δυσλειτουργία (βλέπε παραγράφους 4.2 και 4.4). 5.3 Προκλινικά δεδοµένα για την ασφάλεια Η λαπατινίµπη µελετήθηκε σε κυοφορούντες αρουραίους και κουνέλια σε δόσεις των 30, 60 και 120 mg/kg/ηµέρα από του στόµατος. εν καταγράφηκαν τερατογόνες επιδράσεις. Ωστόσο, εµφανίστηκαν ελάσσονες ανωµαλίες (αριστερή οµφαλική αρτηρία, αυχενική πλευρά και πρόωρη οστεοποίηση) σε αρουραίους σε δόση 60 mg/kg/ηµέρα (4 φορές την αναµενόµενη κλινική έκθεση για τον άνθρωπο). Σε κουνέλια, η λαπατινίµπη συνδέθηκε µε µητρική τοξικότητα στα 60 και 120 mg/kg/ηµέρα (8% και 23% της αναµενόµενης κλινικής έκθεσης για τον άνθρωπο αντίστοιχα) και µε αποβολές στα 120 mg/kg/ηµέρα. Σε δόσεις 60 mg/kg/ηµέρα, παρατηρήθηκαν περιπτώσεις µειωµένου σωµατικού βάρους του εµβρύου και ελάσσονες σκελετικές µεταβολές. Στη µελέτη προγεννητικής και µεταγεννητικής ανάπτυξης σε αρουραίους, καταγράφηκε µείωση της επιβίωσης των νεογνών στο διάστηµα από τη γέννηση µέχρι την ηµέρα 21 σε δόσεις των 60 mg/kg/ηµέρα ή υψηλότερες (5 φορές την αναµενόµενη κλινική έκθεση για τον άνθρωπο). Η υψηλότερη δόση µη παρατήρησης επίδρασης για τη συγκεκριµένη µελέτη ήταν τα 20 mg/kg/ηµέρα. εν παρατηρήθηκαν επιδράσεις στη λειτουργία των γονάδων των αρσενικών ή των θηλυκών αρουραίων, στο ζευγάρωµα ή τη γονιµότητα σε δόσεις έως και 120 mg/kg/ηµέρα (θηλυκά) και 11

12 έως 180 mg/kg/ηµέρα (αρσενικά) (8 και 3 φορές την αναµενόµενη κλινική έκθεση για τον άνθρωπο, αντίστοιχα). Η επίδραση στη γονιµότητα του ανθρώπου είναι άγνωστη. Η λαπατινίµπη δεν επέδρασε στη δοµή των χρωµοσωµάτων ή είχε µεταλλαξιογόνο δράση σε µια οµάδα αναλύσεων, περιλαµβανοµένων της ανάλυσης χρωµοσωµικών ανωµαλιών σε κινεζικά χάµστερ, της δοκιµασίας Ames, της ανάλυσης χρωµοσωµικών ανωµαλιών σε ανθρώπινα λεµφοκύτταρα και σε µια in vivo ανάλυση χρωµοσωµικών ανωµαλιών σε µυελό των οστών αρουραίων. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6.1 Κατάλογος εκδόχων Πυρήνας του δισκίου Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη Ποβιδόνη (K30) Άµυλο καρβοξυµεθυλιωµένο νατριούχο (Τύπος Α) Στεατικό µαγνήσιο Επικάλυψη του δισκίου Υπροµελλόζη ιοξείδιο του τιτανίου (E171) Πολυαιθυλενογλυκόλη 400 Πολυσορβικό 80 Κίτρινο οξείδιο του σιδήρου (E172) Κόκκινο οξείδιο του σιδήρου (E172) 6.2 Ασυµβατότητες εν εφαρµόζεται. 6.3 ιάρκεια ζωής 2 χρόνια 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος Μη φυλάσσετε σε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 30 C. 6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη Κάθε συσκευασία Tyverb περιέχει 70 δισκία σε φύλλα από κυψέλες (πολυαµίδιο / αργίλιο / πολυβινυλοχλωρίδιο / αργίλιο) η κάθε µια από τις οποίες περιέχει 10 δισκία. Κάθε φύλλο είναι διάτρητο στη µέση ώστε να µπορούν να χωριστούν οι κυψέλες σε ηµερήσια δόση 5 δισκίων. Οι πολυσυσκευασίες περιέχουν 140 επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία σε 2 συσκευασίες x 70 δισκία σε µεγαλύτερο εξωτερικό κουτί. Μπορεί να µη κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης Κάθε προϊόν που δεν έχει χρησιµοποιηθεί ή υπόλειµµα πρέπει να απορριφθεί σύµφωνα µε τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 12

13 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Glaxo Group Limited, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, Ηνωµένο Βασίλειο. 8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ {ΗΗ/MM/ΕΕΕΕ} Λεπτοµερή πληροφοριακά στοιχεία για το προϊόν είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Φαρµάκων (ΕΜΕΑ) 13

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Α. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΤΙ ΩΝ Β. ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Γ. ΟΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 14

15 Α. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΤΙ ΩΝ Όνοµα και διεύθυνση του παραγωγού που είναι υπεύθυνος για την αποδέσµευση των παρτίδων Glaxo Operations UK Limited Priory Street Ware Hertfordshire SG12 0DG Ηνωµένο Βασίλειο Β. ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Φαρµακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται περιορισµένη ιατρική συνταγή (Bλ. Παράρτηµα Ι: Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, παράγραφος 4.2). ΟΡΟΙ Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ εν εφαρµόζεται. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ Σύστηµα φαρµακοεπαγρύπνησης Ο ΚΑΚ πρέπει να διασφαλίσει ότι το σύστηµα φαρµακοεπαγρύπνησης, όπως περιγράφεται στην έκδοση 3 και παρουσιάζεται στην Ενότητα της Αίτησης για χορήγηση Άδειας Κυκλοφορίας είναι διαθέσιµο και λειτουργεί πριν το προϊόν τεθεί στην κυκλοφορία και κατά τη διάρκεια της κυκλοφορίας του. Σχέδιο ιαχείρισης Κινδύνου Ο ΚΑΚ δεσµεύεται να διεξάγει τις µελέτες και τις επιπρόσθετες δραστηριότητες φαρµακοεπαγρύπνησης που περιγράφονται στο Σύστηµα Φαρµακοεπαγρύπνησης, όπως συµφωνήθηκαν στην έκδοση 4a του Σχεδίου ιαχείρισης Κινδύνου (Σ Κ) που παρουσιάζονται στην Ενότητα της Αίτησης για χορήγηση Άδειας Κυκλοφορίας και κάθε επακόλουθες αναθεωρήσεις του Σ Κ που έχουν συµφωνηθεί µε την CHMP. Σύµφωνα µε την κατευθυντήρια γραµµή της CHMP σχετικά µε τα Συστήµατα ιαχείρισης Κινδύνου για φαρµακευτικά προϊόντα ανθρώπινης χρήσης, το αναθεωρηµένο Σ Κ πρέπει να κατατεθεί την ίδια χρονική περίοδο µε την επόµενη Έκθεση Περιοδικής Παρακολούθησης Ασφαλείας (ΕΠΠΑ). Επιπλέον, ένα αναθεωρηµένο Σ Κ πρέπει να κατατεθεί Όταν υπάρξει νέα πληροφορία που µπορεί να επηρεάζει την τρέχουσα Προδιαγραφή Ασφαλείας, το Σύστηµα Φαρµακοεπαγρύπνησης ή τις δραστηριότητες ελαχιστοποίησης κινδύνου Εντός 60 ηµερών από µία καθοριστική εξέλιξη (σχετικά µε φαρµακοεπαγρύπνηση ή ελαχιστοποίηση κινδύνου) Κατόπιν απαίτησης του EMEA 15

16 Γ. ΟΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ο Kάτοχος της Aδειας Kυκλοφορίας οφείλει να ολοκληρώσει εντός της καθοριζόµενης προθεσµίας, το πρόγραµµα µελετών που ακολουθεί. Τα αποτελέσµατα αυτά θα ληφθούν υπόψη για τη σχέση οφέλους/κινδύνου κατά τη διάρκεια αξιολόγησης της αίτησης για ανανέωση. Κλινικές πλευρές 1. Να διεξάγει και να καταθέσει αναθεωρηµένη ανάλυση των δεδοµένων επιβίωσης για την µελέτη EGF Ως καταληκτική ηµεροµηνία ορίζεται ο Αύγουστος 2008, µε τα αποτελέσµατα της ανάλυσης να κατατίθενται µέχρι τον εκέµβριο Να διεξάγει µία Φάσης ΙΙΙ τυχαιοποιηµένη, ελεγχόµενη κλινική µελέτη για την αξιολόγηση της συχνότητας εµφάνισης των µεταστάσεων του εγκεφάλου ως σηµείο υποτροπής µε θεραπεία που περιέχει λαπατινίµπη έναντι κατάλληλου σκέλους ελέγχου που περιέχει τραστουζουµάµπη. Το πρωτόκολλο της µελέτης θα οριστικοποιηθεί και θα κατατεθεί στον ΕΜΕΑ µέχρι τον Ιούλιο Η τελική έκθεση για τη δοκιµή θα κατατεθεί µέχρι τον Μάϊο

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 17

18 A. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 18

19 ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΥΤΙ (14 ΗΜΕΡΩΝ, ΜΟΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Tyverb 250 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία λαπατινίµπη 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) Κάθε επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο περιέχει µονοϋδρική λαπατινίµπη ditosylate, που ισοδυναµεί µε 250 mg λαπατινίµπη. 3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ ΟΧΩΝ 4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 70 επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Από στόµατος χρήση. ιαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χορήγηση. 6. ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ ΙΑ Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙ ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΛΗΞΗ 9. ΕΙ ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ Μη φυλάσσετε σε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 30 C. 19

20 10. Ι ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Glaxo Group Ltd, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, Ηνωµένο Βασίλειο 12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ EU/0/00/000/ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ ΑΣ Παρτίδα 14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ Φαρµακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. 15. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE Tyverb 250 mg 20

21 ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΥΤΙ (28 ΗΜΕΡΩΝ, ΠΟΛΥΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Tyverb 250 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία λαπατινίµπη 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) Κάθε επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο περιέχει µονοϋδρική λαπατινίµπη ditosylate, που ισοδυναµεί µε 250 mg λαπατινίµπη. 3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ ΟΧΩΝ 4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 140 επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Πολυσυσκευασία που αποτελείται από 2 συσκευασίες, κάθε µία από τις οποίες περιέχει 70 επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Από στόµατος χρήση. ιαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χορήγηση. 6. ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ ΙΑ Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙ ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΛΗΞΗ 9. ΕΙ ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ Μη φυλάσσετε σε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 30 C. 21

22 10. Ι ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Glaxo Group Ltd, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, Ηνωµένο Βασίλειο 12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ EU/0/00/000/ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ ΑΣ Παρτίδα 14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ Φαρµακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. 15. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE Tyverb 250 mg 22

23 ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΥΤΙ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 14 ΗΜΕΡΩΝ, ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 28 ΗΜΕΡΩΝ) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Tyverb 250 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία λαπατινίµπη 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) Κάθε επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο περιέχει µονοϋδρική λαπατινίµπη ditosylate, που ισοδυναµεί µε 250 mg λαπατινίµπη. 3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ ΟΧΩΝ 4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 70 επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Μέρος της πολυσυσκευασίας, δεν πωλείται χωριστά 5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Από στόµατος χρήση. ιαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χορήγηση. 6. ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ ΙΑ Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙ ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΛΗΞΗ 9. ΕΙ ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ Μη φυλάσσετε σε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 30 C. 23

24 10. Ι ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Glaxo Group Ltd, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, Ηνωµένο Βασίλειο 12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ EU/0/00/000/ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ ΑΣ Παρτίδα 14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ Φαρµακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. 15. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE Tyverb 250 mg 24

25 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΥΠΟΥ BLISTER Ή ΣΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΥΨΕΛΕΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Tyverb 250 mg δισκία λαπατινίµπη 2. ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Glaxo Group Ltd 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΛΗΞΗ 4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ ΑΣ Παρτίδα 5. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 25

26 Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 26

27 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Tyverb 250 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Λαπατινίµπη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο. - Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά. - Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας. - Η συνταγή για αυτό το φάρµακο χορηγήθηκε για σας. εν πρέπει να δώσετε το φάρµακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόµα και όταν τα συµπτώµατά τους είναι ίδια µε τα δικά σας. - Εάν κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενηµερώσετε το γιατρό ή φαρµακοποιό σας. Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει: 1. Τι είναι το Tyverb και ποια είναι η χρήση του 2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Tyverb 3. Πώς να πάρετε το Tyverb 4. Πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες 5. Πως να φυλάσσεται το Tyverb 6. Λοιπές πληροφορίες 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ TYVERB ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Το Tyverb χρησιµοποιείται για τη θεραπεία ορισµένων τύπων καρκίνου του µαστού. Μπορεί να επιβραδύνει ή να σταµατήσει την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων ή να τα σκοτώσει. Όσο παίρνετε το Tyverb θα παίρνετε και άλλο ένα φάρµακο, που περιέχει τη δραστική ουσία καπεσιταβίνη, για τη θεραπεία του καρκίνου. Πληροφορίες για την καπεσιταβίνη µπορείτε να βρείτε στο φύλλο πληροφοριών του φαρµάκου για τον ασθενή. Ζητήστε από τον γιατρό σας να σας δώσει πληροφορίες σχετικά µε την καπεσιταβίνη. 2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ TYVERB Μην πάρετε το Tyverb - σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στη λαπατινίµπη ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό του Tyverb. Προσέξτε ιδιαίτερα µε το Tyverb Ο γιατρός σας θα σας κάνει κάποιες εξετάσεις για να ελέγξει αν η καρδιά σας λειτουργεί κανονικά πριν και κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε Tyverb. Ενηµερώστε τον γιατρό σας εάν αντιµετωπίζετε καρδιακά προβλήµατα, προτού πάρετε το Tyverb. Προτού πάρετε το Tyverb, ο γιατρός σας πρέπει να γνωρίζει ακόµα: εάν αντιµετωπίζετε προβλήµατα µε το συκώτι σας. εάν αντιµετωπίζετε προβλήµατα µε τους νεφρούς σας. 27

28 Ο γιατρός θα σας κάνει εξετάσεις για να ελέγξει αν το συκώτι σας λειτουργεί σωστά πριν και κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε Tyverb. Ενηµερώστε τον γιατρό σας αν ισχύει κάποιο από τα παραπάνω για εσάς. Λήψη άλλων φαρµάκων Παρακαλείσθε να ενηµερώσετε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρµακα, ακόµα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί µε συνταγή. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να ενηµερώσετε τον γιατρό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα κάποιο από τα φάρµακα που περιγράφονται παρακάτω. Ορισµένα φάρµακα µπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο που λειτουργεί το Tyverb ή το Tyverb µπορεί να επηρεάσει τον τρόπο που λειτουργούν άλλα φάρµακα. Σε αυτά περιλαµβάνονται κάποια φάρµακα από τις παρακάτω κατηγορίες: ερυθροµυκίνη, κετοκοναζόλη, ιτρακοναζόλη, ποσακοναζόλη, βορικοναζόλη, ριφαµπουτίνη, ριφαµπικίνη, τελιθροµυκίνη φάρµακα που χρησιµοποιούνται για τη θεραπεία λοιµώξεων κυκλοσπορίνη φάρµακο που χρησιµοποιείται για την καταστολή του ανοσοποιητικού συστήµατος, για παράδειγµα µετά από µεταµόσχευση οργάνου ριτοναβίρη, σακουιναβίρη φάρµακα που χρησιµοποιούνται για τη θεραπεία του HIV φαινυτοΐνη, καρβαµαζεπίνη φάρµακα που χρησιµοποιούνται για την αντιµετώπιση των επιληπτικών κρίσεων σιζαπρίδη φάρµακο που χρησιµοποιείται για τη θεραπεία ορισµένων προβληµάτων του πεπτικού συστήµατος πιµοζίδη φάρµακο που χρησιµοποιείται για τη θεραπεία ορισµένων ψυχολογικών ασθενειών κινιδίνη, διγοξίνη φάρµακα που χρησιµοποιούνται για τη θεραπεία ορισµένων καρδιακών προβληµάτων ρεπαγλινίδη φάρµακο που χρησιµοποιείται για τη θεραπεία του διαβήτη βεραπαµίλη φάρµακο που χρησιµοποιείται για τη θεραπεία της υψηλής αρτηριακής πίεσης ή της στηθάγχης νεφαδοζόνη φάρµακο που χρησιµοποιείται για τη θεραπεία της κατάθλιψης βότανο του Αγίου Ιωάννου φυτικό παρασκεύασµα που χρησιµοποιείται για τη θεραπεία της κατάθλιψης τοποτεκάνη, paclitaxel φάρµακα που χρησιµοποιούνται για τη θεραπεία ορισµένων τύπων καρκίνου ροσουβαστατίνη φάρµακο που χρησιµοποιείται για τη θεραπεία της υψηλής χοληστερόλης φάρµακα που µειώνουν τη γαστρική οξύτητα (χρησιµοποιούνται για τη θεραπεία του έλκους στοµάχου ή της δυσπεψίας) Ενηµερώσετε τον γιατρό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα κάποιο από αυτά τα φάρµακα. Ο γιατρός σας θα εξετάσει τα φάρµακα που παίρνετε τη δεδοµένη στιγµή για να βεβαιωθεί ότι δεν παίρνετε κάποιο φάρµακο που δεν µπορεί να ληφθεί µαζί µε το Tyverb. Ο γιατρός σας θα σας ενηµερώσει εάν διατίθεται κάποιο εναλλακτικό φάρµακο. Λήψη του Tyverb µε τροφές και ποτά Το Tyverb επηρεάζεται από τη λήψη τροφής. Πρέπει να παίρνετε το Tyverb είτε τουλάχιστον µία ώρα πριν είτε τουλάχιστον µία ώρα µετά το φαγητό. Είναι σηµαντικό να παίρνετε τα δισκία σας την ίδια ώρα σε σχέση µε το φαγητό κάθε µέρα. Για παράδειγµα, να παίρνετε πάντα το δισκίο σας µία ώρα πριν από το πρωινό. εν πρέπει να πίνετε χυµό γκρέιπ φρουτ όσο παίρνετε το Tyverb. Κύηση και θηλασµός 28

29 Η επίδραση του Tyverb κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης δεν είναι γνωστή. εν πρέπει να χρησιµοποιείτε το Tyverb εάν είστε έγκυος, εκτός και εάν σας το συστήσει συγκεκριµένα ο γιατρός σας. Εάν είστε έγκυος ή σκοπεύετε να µείνετε έγκυος, ενηµερώστε τον γιατρό σας. Να χρησιµοποιείτε αξιόπιστη µέθοδο αντισύλληψης για να αποφύγετε να µείνετε έγκυος όσο παίρνετε το Tyverb. Εάν µείνετε έγκυος κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε Tyverb, ενηµερώστε τον γιατρό σας. εν είναι γνωστό εάν το Tyverb περνά στο µητρικό γάλα. Μην θηλάζετε όσο παίρνετε Tyverb. Εάν θηλάζετε ή σκοπεύετε να θηλάσετε, ενηµερώστε τον γιατρό σας. Για οποιαδήποτε απορία σας, ζητήστε τη συµβουλή του γιατρού ή του φαρµακοποιού σας προτού πάρετε το Tyverb. Οδήγηση και χειρισµός µηχανών εν πραγµατοποιήθηκαν µελέτες σχετικά µε τις επιδράσεις του Tyverb στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών. Εσείς είστε υπεύθυνοι να αποφασίσετε εάν µπορείτε να οδηγήσετε κάποιο όχηµα ή να εκτελέσετε άλλες εργασίες που απαιτούν αυξηµένη συγκέντρωση. Λόγω των ενδεχόµενων ανεπιθύµητων ενεργειών του Tyverb, µπορεί να επηρεαστεί η ικανότητά σας να οδηγείτε ή να χειρίζεστε µηχανήµατα. Αυτές οι επιδράσεις περιγράφονται στην παράγραφο «Πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες». ιαβάστε όλες τις πληροφορίες σε αυτό το φύλλο οδηγιών. Συζητήστε οποιαδήποτε απορία σας µε τον γιατρό, τον νοσηλευτή ή τον φαρµακοποιό σας. 3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ TYVERB Πάντοτε να παίρνετε το Tyverb αυστηρά σύµφωνα µε τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε αµφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας. Η συνήθης δόση είναι πέντε δισκία Tyverb την ηµέρα. Πέντε δισκία Tyverb ισοδυναµούν µε συνολική δόση mg την ηµέρα. Να καταπίνετε τα πέντε δισκία ολόκληρα µε νερό, το ένα µετά το άλλο, την ίδια ώρα κάθε ηµέρα. Πρέπει να παίρνετε το Tyverb είτε τουλάχιστον µία ώρα πριν είτε τουλάχιστον µία ώρα µετά το φαγητό. Είναι σηµαντικό να παίρνετε τα δισκία σας την ίδια ώρα σε σχέση µε το φαγητό κάθε µέρα. Για παράδειγµα, να παίρνετε πάντα το δισκίο σας µία ώρα πριν από το πρωινό. Ανάλογα µε την ανταπόκριση σας στη θεραπεία, ο γιατρός µπορεί να σας συστήσει να µειώσετε τη δόση σας ή να διακόψετε προσωρινά την αγωγή. Ο γιατρός σας θα κάνει επίσης εξετάσεις αίµατος για να ελέγξει την ηπατική λειτουργία σας πριν και κατά τη διάρκεια θεραπείας µε Tyverb. Το διάστηµα που παίρνετε το Tyverb θα παίρνετε και ένα άλλο φάρµακο που περιέχει τη δραστική ουσία καπεσιταβίνη. Ο γιατρός σας θα σας δώσει συµβουλές για τη δόση της καπεσιταβίνης, πότε να παίρνετε το φάρµακο και πόσο συχνά. Εάν πάρετε υπερβολική δόση Tyverb Επικοινωνήστε αµέσως µε γιατρό ή φαρµακοποιό. Εάν είναι δυνατό, δείξτε του τη συσκευασία του φαρµάκου. Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Tyverb Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε. Πάρτε απλώς την επόµενη δόση την προγραµµατισµένη ώρα. 29

30 4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Όπως όλα τα φάρµακα, έτσι και το Tyverb µπορεί να προκαλέσει ανεπιθύµητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους. Πολύ συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες (Μπορεί να επηρεάσουν περισσότερα από 1 στα 10 άτοµα που παίρνουν Tyverb σε συνδυασµό µε καπεσιταβίνη). - ιάρροια (που µπορεί να σας προκαλέσει αφυδάτωση) - Ενηµερώστε το γιατρό σας εάν εµφανίσετε διάρροια. Άλλες πολύ συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες περιλαµβάνουν: - Απώλεια όρεξης - Τάση προς εµετό (ναυτία) - Εµετός - Εξάνθηµα - Κόπωση - υσπεψία - υσκοιλιότητα - Πόνος/ έλκη στη στοµατική κοιλότητα - Στοµαχικός πόνος - Προβλήµατα ύπνου - Πόνος στην πλάτη - Πόνος στα χέρια και τα πόδια - Ξηροδερµία - Μια δερµατική αντίδραση στις παλάµες ή τις πατούσες (που περιλαµβάνει µούδιασµα, αιµωδία, πόνο, πρήξιµο ή κοκκίνισµα) - Ενηµερώστε το γιατρό σας εάν κάποια από αυτές τις ανεπιθύµητες ενέργειες γίνει σοβαρή ή ενοχλητική. Συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες (Μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10 άτοµα που παίρνουν Tyverb σε συνδυασµό µε καπεσιταβίνη). - Μια επίδραση στον τρόπο λειτουργίας της καρδιάς σας Στις περισσότερες περιπτώσεις, η επίδραση στην καρδιακή σας λειτουργία δεν θα έχει κανένα σύµπτωµα. Εάν εµφανίσετε συµπτώµατα που σχετίζονται µε αυτή την ανεπιθύµητη ενέργεια είναι πιθανό να περιλαµβάνουν ακανόνιστο καρδιακό ρυθµό και δύσπνοια. - Ηπατικά προβλήµατα που µπορεί να προκαλέσουν φαγούρα, κιτρίνισµα των µατιών ή του δέρµατος (ίκτερος), ή σκουρόχρωµα ούρα ή πόνο ή δυσφορία στην πάνω δεξιά περιοχή του στοµάχου. - Ενηµερώστε τον γιατρό σας εάν εµφανίσετε οποιοδήποτε από αυτά τα συµπτώµατα. Άλλες συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες περιλαµβάνουν: - Πονοκέφαλο 30

31 Ενηµερώστε το γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας εάν κάποια από αυτές τις ανεπιθύµητες ενέργειες γίνει σοβαρή ή ενοχλητική. Όχι συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες (Μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 100 άτοµα που παίρνουν Tyverb σε συνδυασµό µε καπεσιταβίνη). φλεγµονή των πνευµόνων λόγω λήψης φαρµάκου, που µπορεί να προκαλέσει δύσπνοια ή βήχα Ενηµερώστε αµέσως το γιατρό σας εάν εµφανίσετε κάποιο από αυτά τα συµπτώµατα. Άλλες όχι συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες περιλαµβάνουν: αποτελέσµατα στις αιµατολογικές εξετάσεις που δείχνουν µεταβολές στην ηπατική σας λειτουργία (που συνήθως είναι ελαφριάς βαρύτητας και προσωρινές) Εάν εµφανίσετε άλλες ανεπιθύµητες ενέργειες - Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια που δεν αναφέρεται σε αυτό το φύλλο οδηγιών: Ενηµερώστε το γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας. 5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ TYVERB Να φυλάσσεται σε µέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά. Να µη χρησιµοποιείτε το Tyverb µετά την ηµεροµηνία λήξης που αναγράφεται στην κυψέλη και στο κουτί. Μη φυλάσσετε σε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 30 C. Τα φάρµακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε το φαρµακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρµακα που δεν χρειάζονται πια. Αυτά τα µέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος. 6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τι περιέχει το Tyverb Η δραστική ουσία του Tyverb είναι η µονοϋδρική λαπατινίµπη ditosylate. Κάθε επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο περιέχει λαπατινίµπη, που ισοδυναµεί µε 250 mg λαπατινίµπης. Τα άλλα συστατικά είναι: Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, ποβιδόνη (K30), άµυλο καρβοξυµεθυλιωµένο νατριούχο (Τύπος Α), στεατικό µαγνήσιο, υπροµελλόζη, διοξείδιο του τιτανίου (E171), πολυαιθυλενογλυκόλη 400, πολυσορβικό 80, κίτρινο οξείδιο του σιδήρου (E172), κόκκινο οξείδιο του σιδήρου (E172). Εµφάνιση του Tyverb και περιεχόµενο της συσκευασίας Τα επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Tyverb είναι ωοειδή, αµφίκυρτα, κίτρινα επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο, µε τυπωµένο το «GS XJG» στη µια πλευρά. 31

32 Κάθε συσκευασία Tyverb περιέχει 70 δισκία σε κυψέλες από φύλλο αλουµινίου, η κάθε µια από τις οποίες περιέχει 10 δισκία. Κάθε φύλλο είναι διάτρητο στη µέση ώστε να µπορούν να χωριστούν οι κυψέλες σε ηµερήσια δόση 5 δισκίων. Το Tyverb διατίθεται επίσης σε πολυσυσκευασίες που περιέχουν 140 δισκία σε 2 συσκευασίες, η κάθε µια από τις οποίες περιέχει 70 δισκία. Μπορεί να µη κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας Glaxo Group Ltd, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, Ηνωµένο Βασίλειο. Παραγωγός Glaxo Operations UK Ltd (που δραστηριοποιείται ως Glaxo Wellcome Operations), Priory Street, Ware, Hertfordshire, SG 12 0DJ, Ηνωµένο Βασίλειο. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε το παρόν φαρµακευτικό προϊόν, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας: België/Belgique/Belgien GlaxoSmithKline s.a./n.v. Tél/Tel: + 32 (0) България ГлаксоСмитКлайн ЕООД Teл.: Česká republika GlaxoSmithKline s.r.o. Tel: Danmark GlaxoSmithKline Pharma A/S Tlf: Deutschland GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Tel.: + 49 (0) Eesti GlaxoSmithKline Eesti OÜ Tel: Ελλάδα GlaxoSmithKline A.E.B.E. Τηλ: España GlaxoSmithKline, S.A. Tel: Luxembourg/Luxemburg GlaxoSmithKline s.a./n.v. Belgique/Belgien Tél/Tel: + 32 (0) Magyarország GlaxoSmithKline Kft. Tel.: Malta GlaxoSmithKline Malta Tel: Nederland GlaxoSmithKline BV Tel: + 31 (0) Norge GlaxoSmithKline AS Tlf: Österreich GlaxoSmithKline Pharma GmbH Tel: + 43 (0) Polska GSK Commercial Sp. z o.o. Tel.: + 48 (0) Portugal GlaxoSmithKline Produtos Farmacêuticos, Lda. Tel:

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ FLECARDIA 50, 100, 150 και 200 mg καψάκια παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρά flecainide acetate Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Tyverb 250 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε επικαλυμμένο με

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1/5 Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη DAFLON 500 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Micronized purified flavonoid fraction Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ONOMAΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DAFLON 500 mg, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΒΕΤΑVΕRΤ 24 mg δισκία. ιϋδροχλωρική Βηταϊστίνη

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΒΕΤΑVΕRΤ 24 mg δισκία. ιϋδροχλωρική Βηταϊστίνη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΒΕΤΑVΕRΤ 24 mg δισκία ιϋδροχλωρική Βηταϊστίνη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης, προτου αρχίσετε να λαµβάνετε αυτό το φάρµακo. Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 10 mg δισκία Λοραταδίνη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 10 mg δισκία Λοραταδίνη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 10 mg δισκία Λοραταδίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 45 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο. - Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) MEGACE. Οξική Μεγεστρόλη (Megestrol Acetate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) MEGACE. Οξική Μεγεστρόλη (Megestrol Acetate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) MEGACE Οξική Μεγεστρόλη (Megestrol Acetate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: MEGACE 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Naramig

2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Naramig ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 2,5 mg επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο Ναρατριπτάνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο.

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη Diacerein/Norma 50mg καψάκια σκληρά Διασερεΐνη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη Diacerein/Norma 50mg καψάκια σκληρά Διασερεΐνη REGULATORY AFFAIRS DEPARTMENT DIACEREIN/NORMA VERSION: PIL-2626801-04 DATE: 18-02-2016 Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη Diacerein/Norma 50mg καψάκια σκληρά Διασερεΐνη Διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ XOZAL 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Λεβοσετιριζίνη διυδροχλωρική Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

MOXONIDINE/GENERICS 200, 300 & 400 µικρογραµµάρια επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία (µοξονιδίνη)

MOXONIDINE/GENERICS 200, 300 & 400 µικρογραµµάρια επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία (µοξονιδίνη) ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ MOXONIDINE/GENERICS 200, 300 & 400 µικρογραµµάρια επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία (µοξονιδίνη) ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή Otezla 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Otezla 20 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Otezla 30 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Απρεμιλάστη

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 10 mg δισκία Λοραταδίνη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 10 mg δισκία Λοραταδίνη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 10 mg δισκία Λοραταδίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ IRBEPRESS 75 mg, 150 mg, 300 mg δισκία Ιρβεσαρτάνη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ IRBEPRESS 75 mg, 150 mg, 300 mg δισκία Ιρβεσαρτάνη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ IRBEPRESS 75 mg, 150 mg, 300 mg δισκία Ιρβεσαρτάνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο. Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/5 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ONOMAΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DAFLON 500 mg, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 14 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ OMNIC TOCAS 0,4 mg δισκία παρατεταμένηςαποδέσμευσης Υδροχλωρική Ταμσουλοζίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ BACTROBAN αλοιφή 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1g αλοιφής περιέχει 20mg mupirocin. Για τον πλήρη κατάλογο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Οδηγιών για το Χρήστη 1

Φύλλο Οδηγιών για το Χρήστη 1 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ TRACHISAN Τροχίσκοι Tyrothricin + Lidocaine hydrochloride monohydrate + Chlorhexidine digluconate (0.5+1+1) mg/lozen ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ORMANDYL 50 mg, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο Βικαλουταμίδη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. DIFICLIR 200 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία fidaxomicin

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. DIFICLIR 200 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία fidaxomicin Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη DIFICLIR 200 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία fidaxomicin Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 1 mg/ml σιρόπι Λοραταδίνη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 1 mg/ml σιρόπι Λοραταδίνη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 1 mg/ml σιρόπι Λοραταδίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα ΙΙΙ. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης

Παράρτημα ΙΙΙ. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης Παράρτημα ΙΙΙ Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης Σημείωση : Οι τροποποιήσεις στην Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Iressa (EMA 101126) -QRD 26 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ IRESSA 250 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία gefitinib Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ EVATON Β 12 Επικαλυμένα με λεπτό υμένιο δισκία (200+250+1.5) mg

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ EVATON Β 12 Επικαλυμένα με λεπτό υμένιο δισκία (200+250+1.5) mg ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ EVATON Β 12 Επικαλυμένα με λεπτό υμένιο δισκία (200+250+1.5) mg 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: EVATON B 12 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ INCURIN 1 mg δισκίο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Δραστικό συστατικό: οιστριόλη 1 mg /δισκίο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή. Velphoro 500 mg μασώμενα δισκία. Σίδηρος σε μορφή σουκροφερικού οξυ-υδροξειδίου

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή. Velphoro 500 mg μασώμενα δισκία. Σίδηρος σε μορφή σουκροφερικού οξυ-υδροξειδίου Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή Velphoro 500 mg μασώμενα δισκία. Σίδηρος σε μορφή σουκροφερικού οξυ-υδροξειδίου Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. DIFICLIR 200 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία fidaxomicin

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. DIFICLIR 200 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία fidaxomicin Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη DIFICLIR 200 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία fidaxomicin Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Pantoprazole/Generics 40 mg γαστροανθεκτικά δισκία (παντοπραζόλη) ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ VASTAREL 35 mg, δισκία ελεγχόμενης αποδέσμευσης Trimetazidine Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Onsior 6 mg δισκία για γάτες

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Onsior 6 mg δισκία για γάτες ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Onsior 6 mg δισκία για γάτες 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ, ΕΦΟΣΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Trocoxil 6 mg Mασώμενα Δισκία για σκύλους Trocoxil 20 mg Μασώμενα Δισκία για σκύλους Trocoxil 30 mg Μασώμενα Δισκία για σκύλους Trocoxil 75 mg Μασώμενα Δισκία για σκύλους Trocoxil

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ XOZAL 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Λεβοσετιριζίνη διυδροχλωρική

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ XOZAL 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Λεβοσετιριζίνη διυδροχλωρική ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ XOZAL 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Λεβοσετιριζίνη διυδροχλωρική Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο!

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία, μορφή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σημείωση: Οι εν λόγω τροποποιήσεις της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Σουµατριπτάνη

Ηλεκτρική Σουµατριπτάνη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη SUMATRIPTAN/GENERICS 50 mg & 100 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Ηλεκτρική Σουµατριπτάνη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Vimpat 50 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο Vimpat 100 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο Vimpat 150 mg δισκία επικαλυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Salofalk 1 g υπόθετα Mεσαλαζίνη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Salofalk 1 g υπόθετα Mεσαλαζίνη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Salofalk 1 g υπόθετα Mεσαλαζίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο. - Φυλάξτε αυτό το φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ FORTEKOR FLAVOUR 5 mg Δισκία επικαλυμμένα με υμένιο για γάτες και σκύλους

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ FORTEKOR FLAVOUR 5 mg Δισκία επικαλυμμένα με υμένιο για γάτες και σκύλους ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Δισκία επικαλυμμένα με υμένιο για γάτες και σκύλους 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ρανιτιδίνη υδροχλωρική

Ρανιτιδίνη υδροχλωρική ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Ranitidine/Generics 150 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Ρανιτιδίνη υδροχλωρική ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Pevison (1% + 0,1%) κρέμα Econazole nitrate + triamcinolone acetonide Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 1 mg/ml σιρόπι Λοραταδίνη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 1 mg/ml σιρόπι Λοραταδίνη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 1 mg/ml σιρόπι Λοραταδίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ GLIATILIN (Choline alfoscerate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: GLIATILIN 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Μαλακές Κάψουλες:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ SKINOREN, κρέμα 20% Azelaic Acid Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο,διότι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο!

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία, μορφή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Molaxole κόνις για πόσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φακελλίσκος περιέχει τις ακόλουθες δραστικές ουσίες:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Metacam 5 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Metacam 5 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Metacam 5 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα ml περιέχει: Δραστικό συστατικό: Μελοξικάμη 5 mg Έκδοχο:

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. GLITACT Δισκία 15 mg, 30 mg, 45 mg. Πιογλιταζόνη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. GLITACT Δισκία 15 mg, 30 mg, 45 mg. Πιογλιταζόνη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη GLITACT Δισκία 15 mg, 30 mg, 45 mg Πιογλιταζόνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ DONEPEZIL/GENERICS 10 mg διασπειρόμενo στο στόμα δισκίo (υδροχλωρική δονεπεζίλη) Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ONDANSETRON/GENERICS 2 mg/ml Ενέσιµο ιάλυµα

ONDANSETRON/GENERICS 2 mg/ml Ενέσιµο ιάλυµα ONDANSETRON/GENERICS 2 mg/ml Ενέσιµο ιάλυµα ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο, διότι περιλαµβάνει σηµαντικές πληροφορίες για σας. - Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. Ροπινιρόλη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. Ροπινιρόλη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ REQUIP XL 2 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης REQUIP XL 4 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης REQUIP XL 8 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης Ροπινιρόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Aerius 5 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 5

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. SKINOREN, κρέμα 20% Δραστικό συστατικό: Azelaic Acid

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. SKINOREN, κρέμα 20% Δραστικό συστατικό: Azelaic Acid ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ SKINOREN, κρέμα 20% Δραστικό συστατικό: Azelaic Acid Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο,

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή. Vimpat 150 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο Vimpat 200 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή. Vimpat 150 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο Vimpat 200 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή Vimpat 50 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο Vimpat 100 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο Vimpat 150 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο Vimpat

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ INFLABION. ( ιακετυλρεΐνη)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ INFLABION. ( ιακετυλρεΐνη) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ INFLABION ( ιακετυλρεΐνη) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ INFLABION 50 mg σκληρά καψάκια 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε καψάκιο περιέχει 50 mg διακετυλρεΐνη.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Onsior 5 mg δισκία για σκύλους Onsior 40 mg δισκία για σκύλους

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Onsior 5 mg δισκία για σκύλους Onsior 40 mg δισκία για σκύλους ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Onsior 5 mg δισκία για σκύλους Onsior 10 mg δισκία για σκύλους Onsior 20 mg δισκία για σκύλους Onsior 40 mg δισκία για σκύλους 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Terbinafine/Target Terbinafine hydrochloride

Terbinafine/Target Terbinafine hydrochloride Terbinafine/Target Terbinafine hydrochloride ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονοµασία ιδιοσκευάσµατος Τerbinafine/Target δερµατικό εκνέφωµα, διάλυµα 1%. 1.2 Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TANILAS 10g, σκόνη για πόσιμο διάλυμα σε φακελλίσκο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε φακελλίσκος περιέχει 10g macrogol

Διαβάστε περισσότερα

Sotalol/Generics 80 mg & 160mg ισκία (σοταλόλη υδροχλωρική)

Sotalol/Generics 80 mg & 160mg ισκία (σοταλόλη υδροχλωρική) ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Sotalol/Generics 80 mg & 160mg ισκία (σοταλόλη υδροχλωρική) ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Postinor 1500 1500 µικρογραµµάρια ισκίο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 1500 µικρογραµµάρια λεβονοργεστρέλης

Διαβάστε περισσότερα

Version 7.2, 10/2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Version 7.2, 10/2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Version 7.2, 10/2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Lactated Ringer s Injection/Fresenius, (3,1+0,3+6+0,2)g, ενέσιμο διάλυμα για έγχυση

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. Wellvone 750 mg/5 ml πόσιμο εναιώρημα Aτοβακόνη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. Wellvone 750 mg/5 ml πόσιμο εναιώρημα Aτοβακόνη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Wellvone 750 mg/5 ml πόσιμο εναιώρημα Aτοβακόνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο διότι περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Milpro 4 mg/10 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο για μικρόσωμες γάτες και γατάκια

Milpro 4 mg/10 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο για μικρόσωμες γάτες και γατάκια ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ: Milpro 4 mg/10 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο για μικρόσωμες γάτες και Milpro 16 mg/40 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο για γάτες 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους των πληροφοριών προϊόντος

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους των πληροφοριών προϊόντος Παράρτημα III Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους των πληροφοριών προϊόντος Σημείωση: Οι αλλαγές στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών Προϊόντος και του Φύλλου Οδηγιών Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή. Integrilin 0,75 mg/ml διάλυμα για ενδοφλέβια έγχυση επτιφιμπατίδη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή. Integrilin 0,75 mg/ml διάλυμα για ενδοφλέβια έγχυση επτιφιμπατίδη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή Integrilin 0,75 mg/ml διάλυμα για ενδοφλέβια έγχυση επτιφιμπατίδη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Molaxole κόνις για πόσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φακελλίσκος περιέχει τις ακόλουθες δραστικές ουσίες:

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικά πορίσματα

Επιστημονικά πορίσματα Παράρτημα ΙΙ Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος, της επισήμανσης και του φύλλου οδηγιών χρήσης που παρουσιάστηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DUSPATALIN 200mg/cap καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε σκληρό καψάκιο παρατεταμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/21

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/21 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Cimalgex 8 mg µασώµενα δισκία για σκύλους Cimalgex 30 mg µασώµενα δισκία για σκύλους Cimalgex

Διαβάστε περισσότερα

FLORKEM 300 mg/ml ενέσιµο διάλυµα για βοοειδή και χοίρους

FLORKEM 300 mg/ml ενέσιµο διάλυµα για βοοειδή και χοίρους FLORKEM 300 mg/ml ενέσιµο διάλυµα για βοοειδή και χοίρους ΣΥΝΘΕΣΗ 1 ml περιέχει: Florfenicol.300 mg Ωχρο-κίτρινο έως διαυγές κίτρινο διάλυµα. ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ Λοιµώξεις που οφείλονται σε βακτήρια ευαίσθητα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣTΗ Glucoplus Gener 1000 mg, επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Υδροχλωρική µετφορµίνη

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣTΗ Glucoplus Gener 1000 mg, επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Υδροχλωρική µετφορµίνη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣTΗ Glucoplus Gener 1000 mg, επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Υδροχλωρική µετφορµίνη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης, προτου αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Cholestagel, δισκία των 625 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DYNAPEN 3

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DYNAPEN 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DYNAPEN 3 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά FISH OIL (EICOSAPENTAENOIC ACID) & (DOCOSAHEXAENOIC

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Rivastigmine/Generics 1,5 mg σκληρά καψάκια Rivastigmine/Generics 3 mg σκληρά καψάκια Rivastigmine/Generics 4,5 mg σκληρά καψάκια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Valtrex 250 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Valtrex 500 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Valtrex 1.000 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 58 Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή Betmiga 25 mg δισκία περατεταμένης αποδέσμευσης Betmiga 50 mg δισκία περατεταμένης αποδέσμευσης Μirabegron Διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ. Onsior 20 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για γάτες και σκύλους.

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ. Onsior 20 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για γάτες και σκύλους. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Onsior 20 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για γάτες και σκύλους 1. ΟΝΟΜ Α ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Panadol Cold & Flu 500 mg / 30 mg Δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο Παρακεταμόλη και Ψευδοεφεδρίνη υδροχλωρική Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ CLOPIDOSYN Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 75mg Κλοπιδογρέλη

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ CLOPIDOSYN Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 75mg Κλοπιδογρέλη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ CLOPIDOSYN Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 75mg Κλοπιδογρέλη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών για το χρήστη. Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο!

Φύλλο οδηγιών για το χρήστη. Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! Φύλλο οδηγιών για το χρήστη Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία, μορφή, περιεκτικότητα T r a

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Επιστημονικά πορίσματα - Σύνδρομο στέρησης: Για τα Effentora/Actiq, έχουν εμφανιστεί 54 περιστατικά ρίγους που

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ZINOCEPT 10 mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία. (Donepezil Hydrochloride)

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ZINOCEPT 10 mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία. (Donepezil Hydrochloride) ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ZINOCEPT 5 mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία ZINOCEPT 10 mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία (Donepezil Hydrochloride) Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Αnastrozole/Generics 1 mg, επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία ραστική ουσία: αναστροζόλη

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Αnastrozole/Generics 1 mg, επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία ραστική ουσία: αναστροζόλη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Αnastrozole/Generics 1 mg, επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία ραστική ουσία: αναστροζόλη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. ZYTIGA 250 mg δισκία οξική αμπιρατερόνη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. ZYTIGA 250 mg δισκία οξική αμπιρατερόνη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη ZYTIGA 250 mg δισκία οξική αμπιρατερόνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SmPC) NEPHROTECT. 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Nephrotect, διάλυµα για έγχυση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SmPC) NEPHROTECT. 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Nephrotect, διάλυµα για έγχυση ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SmPC) NEPHROTECT 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Nephrotect, διάλυµα για έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1000 ml περιέχουν: L-isoleucine

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟN ΧΡΗΣΤΗ. Salofalk 500 mg γαστροανθεκτικά δισκία. Mεσαλαζίνη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟN ΧΡΗΣΤΗ. Salofalk 500 mg γαστροανθεκτικά δισκία. Mεσαλαζίνη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟN ΧΡΗΣΤΗ Salofalk 500 mg γαστροανθεκτικά δισκία Mεσαλαζίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ MUPHORAN 200 mg, κόνις και διαλύτης για διάλυμα (προς αραίωση) για έγχυση. Fotemustine Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Written by Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Thursday, 20 December :49 -

Written by Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Thursday, 20 December :49 - Ζιρτέκ (Ζirtek) Cetirizine Dihydrochloride Δισκία επικαλυμένα με λεπτό υμένιο ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΑΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1. Προσδιορισμός φαρμακευτικού προϊόντος 1.1 Εμπορική ονομασία φαρμάκου: ΖΙΡΤΕΚ 1.2 Σύνθεση Δραστική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. QUETIAPINE/GENERICS 300 mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία. (Κουετιαπίνη)

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. QUETIAPINE/GENERICS 300 mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία. (Κουετιαπίνη) ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ QUETIAPINE/GENERICS 25 mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία QUETIAPINE/GENERICS 100 mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία QUETIAPINE/GENERICS 200 mg

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ProMeris Spot/on για γάτες

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ProMeris Spot/on για γάτες ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ProMeris Spot/on για γάτες 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ,

Διαβάστε περισσότερα

Ανακούφιση των συμπτωμάτων ήπιας έως μέτριας οστεοαρθρίτιδας των γονάτων.

Ανακούφιση των συμπτωμάτων ήπιας έως μέτριας οστεοαρθρίτιδας των γονάτων. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ EFFER ACTIV 2.ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 1,5 g γλυκοζαμίνης (ως υδροχλωρική γλυκοζαμίνη) Για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/29

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/29 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/29 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Previcox 57 mg µασώµενα δισκία για σκύλους Previcox 227 mg µασώµενα δισκία για σκύλους 2.

Διαβάστε περισσότερα

Καταπράυνση της φλεγμονής και του πόνου τόσο στις οξείες όσο και στις χρόνιες μυοσκελετικές διαταραχές σε σκύλους.

Καταπράυνση της φλεγμονής και του πόνου τόσο στις οξείες όσο και στις χρόνιες μυοσκελετικές διαταραχές σε σκύλους. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Metacam 1 mg μασώμενα δισκία για σκύλους Metacam 2,5 mg μασώμενα δισκία για σκύλους 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα μασώμενο δισκίο περιέχει: Δραστικό(ά)

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Jalra 50 mg δισκία Βιλνταγλιπτίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Sevelamer/Sandoz 800 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία sevelamer carbonate Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Plendil 2,5 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης Plendil 5 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης Plendil 10 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης φελοδιπίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 27 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Vesicare 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Vesicare 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία ηλεκτρική σολιφενασίνη Διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Vermox 100 mg μασώμενα δισκία Vermox 100 mg/5 ml πόσιμο εναιώρημα Mebendazole Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

1.ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

1.ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1.ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ RIMADYL injectable solution 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ( Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Δραστικό( ά) συστατικό( ά ) : Το προϊόν περιέχει 50 mg καρπροφένης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. SKINOREN κρέμα 20% Δραστικό συστατικό: Azelaic Acid

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. SKINOREN κρέμα 20% Δραστικό συστατικό: Azelaic Acid ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ SKINOREN κρέμα 20% Δραστικό συστατικό: Azelaic Acid Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο,

Διαβάστε περισσότερα