ΔΝΝΟΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΚΡΗΔΗ ΣΟΤ ΚΟΣΟΤ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΝΝΟΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΚΡΗΔΗ ΣΟΤ ΚΟΣΟΤ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ"

Transcript

1 ΑΝΩΣΔΡΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΝΝΟΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΚΡΗΔΗ ΣΟΤ ΚΟΣΟΤ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΥΑΗΩΣΖ ΡΑΦΑΔΛΑ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ θ. ΜΑΣΑΚΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΔΡΡΔ 2011

2 ηνπο γνλείο κνπ, Γηψξγν θαη Λέλα θαη ζηελ αδεξθή κνπ, Μαηίλα. ΧΑΙΩΣΗ ΡΑΦΑΕΛΑ ελίδα 1

3 Δςσαπιζηίερ Θέισ λα επραξηζηήζσ πξψηα ηνλ θαζεγεηή κνπ, θ. Μαηάθν Αζαλάζην γηα ηελ επγέλεηα, εκπηζηνζχλε θαη θαηαλφεζε πνπ κνπ έδεημε ζηελ εθπφλεζε απηήο ηεο πηπρηαθήο. Αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ θ. Καληψληα Ισάλλε, Πξφεδξν ηνπ Γ.. θαη ηνλ θ. Σζηάξα Βαζίιεην, Γ/λσλ χκβνπιν ηνπ νκίινπ ΒΙΟΚΑΡΠΔΣ θαζψο θαη φιε ηελ δηνίθεζε θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ νκίινπ, γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ έδσζαλ λα πξαγκαηνπνηήζσ ηελ πξαθηηθή κνπ άζθεζε ζην ινγηζηήξην ηεο EXALCO. Καηά ηελ εμάκελε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο κνπ άζθεζεο, είρα ηελ ηχρε λα εξγαζηψ ζε έλαλ κεγάιν φκηιν, αιιά κεγαιχηεξε είλαη ε ραξά κνπ πνπ γλψξηζα αμηφινγνπο ζπλαδέιθνπο φπνπ κε επγέλεηα, θαινζχλε θαη ήζνο κνπ κεηέθεξαλ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη ηελ εκπεηξία ηνπο λα εξγάδεζαη ζην ινγηζηήξην ελφο κεγάινπ νκίινπ επηρεηξήζεσλ. Σέινο, ζα ήζεια λα ζηαζψ, ζηνπο πην ζεκαληηθνχο γηα κέλα, ηελ νηθνγέλεηά κνπ, φπνπ κε ηε ζηήξημε θαη ηελ ακέξηζηε βνήζεηα ηνπο θαηάθεξα λα νινθιεξψζσ ηηο ζπνπδέο κνπ θαη ζέισ λα ηνπο επραξηζηήζσ κέζα απφ ηελ θαξδία κνπ αθηεξψλνληαο ηνπο ηελ πηπρηαθή κνπ,ζηνλ κπακπά κνπ Γηψξγν, ηε κακά κνπ Λέλα θαη ηελ αδειθή κνπ Μαηίλα, φπσο επίζεο θαη ηηο θίιεο κνπ πνπ επίζεο κνπ ζηάζεθαλ θαζ φιε ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ. ΧΑΙΩΣΗ ΡΑΦΑΕΛΑ ελίδα 2

4 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Δηζαγσγή 4 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Οξηζκφο ρξεζηκφηεηα θφζηνπο Βαζηθέο δηαθξίζεηο θφζηνπο Κέληξα θφζηνπο Δζσινγηζηηθή θαη εμσινγηζηηθή θνζηνιφγεζε κε ην Δ.Γ.Λ θνπφο θαη ζεκαζία θνζηνιφγεζεο Σν θφζηνο παξαγσγήο πξαθηηθνί ηχπνη..28 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δηζαγσγή ζην Δ.Γ.Λ Πεξηερφκελν ηνπ Δ.Γ.Λ Βαζηθέο αξρέο ηνπ Δ.Γ.Λ Γηάξζξσζε ηνπ Δ.Γ.Λ Οξηζκφο θαη ζηφρνη ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο Σξφπνη ιεηηνπξγίαο ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο Σξφπνη ελεκέξσζεο ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο...38 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ.40 Αλάπηπμε πξσηνβάζκησλ ινγαξηαζκψλ Γεληθήο Λνγηζηηθήο..55 Αλάπηπμε ινγαξηαζκψλ Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο...66 Βηβιηνγξαθία..76 ΧΑΙΩΣΗ ΡΑΦΑΕΛΑ ελίδα 3

5 ΔΗΑΓΩΓΖ Η δηνίθεζε θφζηνπο ζήκεξα είλαη ρηηζκέλε πάλσ ζε ηερληθέο, ηδέεο, θαη αξρέο κέηξεζεο πνπ νη εηαηξείεο άξρηζαλ λα εθαξκφδνπλ ζηελ δεθαεηία ηνπ 1960 θαη νη νπνίεο ζπλερψο βειηηψλνληαη. Αθφκα θαη απηφ πνπ νλνκαζηηθά αλαθέξνπκε σο δηνίθεζε θφζηνπο πξέπεη λα πνχκε φηη απνηειεί εμέιημε απηνχ πνπ σο ηα 1930 νλνκαδφηαλ ινγηζηηθή θφζηνπο ή θνζηνιφγεζε θαη αξγφηεξα δηνηθεηηθή ινγηζηηθή. ηαδηαθά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 20νπ αηψλα ππήξρε ζχγρπζε ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα γηα θάπνηνπο δηνίθεζε θφζηνπο ζεκαίλεη ινγηζηηθή θφζηνπο θαη θαζνξηζκφο ηνπ θφζηνπο πξντφληνο. Γηα άιινπο ζεκαίλεη ηε κέηξεζε κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ, ιεηηνπξγηθψλ παξαγφλησλ ηεο παξαγσγήο. Σέινο, άιινη ζεσξνχλ φηη είλαη ζπλψλπκν ηεο δηνηθεηηθήο ινγηζηηθήο θαη ζπλεπψο μερσξηζηή απφ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ινγηζηηθήο γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ εμσηεξηθψλ αλαθνξψλ (external reports). Έηζη, ε ζχγρπζε γηα ην ηη αθξηβψο νξίδεηαη σο δηνίθεζε θφζηνπο είλαη θαηαλνεηή αθνχ απηή ζπλδπάδεη ηα πεδία ηεο δηνηθεηηθήο ινγηζηηθήο, ηεο παξαγσγήο θαζψο θαη ηνπ ζηξαηεγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. ηε ζεκεξηλή επνρή ε ηάζε πνπ επηθξαηεί είλαη ν ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ πεδίσλ. Η Λνγηζηηθή Κφζηνπο νλνκάδνληαλ θαηά ην παξειζφλ Βηνκεραληθή Λνγηζηηθή. ήκεξα φκσο δελ ππνινγίδνπκε ην θφζηνο κφλν ζηηο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο, αιιά θαη ζηηο εκπνξηθέο, ζηηο επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ, ζηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο θ.α. ΧΑΙΩΣΗ ΡΑΦΑΕΛΑ ελίδα 4

6 Αλεμάξηεηα απφ ηε θχζε ηνπ νηθνλνκηθνχ νξγαληζκνχ, ε Λνγηζηηθή θφζηνπο αζρνιείηαη κε ηηο παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο: 1. Σελ κέηξεζε ή ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο ησλ παξαρζέλησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. ήκεξα πξνυπνινγίδνπκε ην θφζηνο, δειαδή εθηηκνχκε εθ ησλ πξνηέξσλ πνην πεξίπνπ ζα είλαη ην θφζηνο. Πξνθαζνξίδνπκε ην θφζηνο ελφο πξντφληνο, κηαο ππεξεζίαο, ελφο επηκέξνπο θιάδνπ. (πξφηππν θφζηνο). 2. Σελ αλάιπζε ηνπ θφζηνπο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θαη ησλ δηαθφξσλ παξαγφλησλ πνπ επηδξνχλ ζε απηφ. Η έλλνηα ηνπ θφζηνπο είλαη έλλνηα ζπζζσξεπηηθή (ζπζζψξεπζε ησλ εμφδσλ ή ησλ δαπαλψλ). 3. Σελ θαηαρψξεζε ηνπ θφζηνπο ζην βηβιίν, ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ θαηαλνκή ηνπ ζηα δηάθνξα θέληξα θφζηνπο. 4. Σελ παξνπζίαζε ηνπ θφζηνπο πεξηιεπηηθά ή ιεπηνκεξεηαθά ζηνπο Managers γηα λα πάξνπλ απνθάζεηο, θαη γηα ηελ ζσζηή εξκελεία φισλ ησλ ζηνηρείσλ θφζηνπο, ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε, εληφο θαη εθηφο ηεο επηρεηξήζεσο. ηελ παξνχζα εξγαζία πεξηγξάθεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο EXALCO Α.Δ. απφ ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ινγηζηηθή πιεπξά θαη παξνπζηάδεηαη ε ζεκαζία θαη ε ρξήζε ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο θαη ηνπ δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηελ ρξήζε ησλ θέληξσλ θφζηνπο. ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ νξηζκφ θαη ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ θφζηνπο, φπνπ ζχκθσλα κε θξηηήξηα γίλεηαη ε θαηάηαμε ηνπ ζε βαζηθέο θαηεγνξίεο, φπσο θαη κε ηα θέληξα θφζηνπο φπνπ γίλεηαη θαηάηαμε ζχκθσλα κε ην ιεηηνπξγηθφ ηκήκα πνπ αθνξά ην έμνδν γηα ην νπνίν έγηλε. ΧΑΙΩΣΗ ΡΑΦΑΕΛΑ ελίδα 5

7 Δπίζεο γίλεηαη αλαθνξά ζηα δχν είδε θνζηνιφγεζεο ηελ εζσινγηζηηθή θαη εμσινγηζηηθή παξνπζηάδνληαο ηε ζεκαζία ηνπο θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο. Κιείλνληαο ην πξψην θεθάιαην, πεξηγξάθσ ην ζθνπφ πνπ έρεη ε ιεηηνπξγία ηεο θνζηνιφγεζεο θαη πξαθηηθνχο ηχπνπο φπνπ ππνινγίδεηαη ην θφζηνο παξαγσγήο ζηελ εηαηξία EXALCO θαη θαη επέθηαζε ζε άιιεο κεγάιεο εηαηξίεο. ην δεχηεξν θεθάιαην δίλεηαη ην πεξηερφκελν, νη αξρέο, ε δηάξζξσζε θαη νη ηξφπνη ελεκέξσζεο ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο θαη ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο. ην ηξίην θεθάιαην πεξηγξάθσ ηελ ιεηηνπξγία θαη ηζηνξία ηεο εηαηξίαο θαζψο θαη πίλαθεο πσιήζεσλ ηεο. Η εξγαζία θιείλεη κε ηελ θσδηθνπνίεζε ηνπ Δ.Γ.Λ.. θαη ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο. ΧΑΙΩΣΗ ΡΑΦΑΕΛΑ ελίδα 6

8 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΟΡΗΜΟ ΥΡΖΗΜΟΣΖΣΑ ΚΟΣΟΤ Ο φξνο θφζηνο ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα ζηε θαζεκεξηλή δσή απφ φινπο καο. «Όια έρνπλ έλα θφζηνο» ιέεη ν ζπκφζνθνο ιαφο, ππνλνψληαο φηη θάζε απφθαζή καο, θάζε ελέξγεηα, θάζε πξάμε καο ζπλεπάγεηαη κηα αλαπφθεπθηε ζπζία. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηε πεξίπησζε ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ. Απαηηνχληαη εθ κέξνπο ηνπο νηθνλνκηθέο ζπζίεο, πξνθεηκέλνπ απηέο λα επηηειέζνπλ ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο ζπζηάζεθαλ (δεκηνπξγία εζφδσλ γηα ηηο θεξδνζθνπηθέο κνλάδεο, ηθαλνπνίεζε θνηλσληθψλ αλαγθψλ γηα ηηο κε θεξδνζθνπηθέο κνλάδεο). Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ην θφζηνο ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί σο «σο ε (ζπλήζσο) ζε ρξήκα εθθξαδφκελε ζπζία πνπ εθ πξνζέζεσο πθίζηαηαη θαλείο γηα ηελ απφθηεζε ή δεκηνπξγία πιηθψλ ή άπισλ νηθνλνκηθψλ αγαζψλ». Έλαο ηέηνηνο νξηζκφο, φκσο, πεξηθιείεη ηνλ θίλδπλν λα ηαπηίζεη θαλείο ηελ έλλνηα ηνπ θφζηνπο κε ηελ έλλνηα ηνπ εμφδνπ, πξάγκα ην νπνίν δελ είλαη νξζφ. Σν θφζηνο θαη αξρήλ δελ είλαη νηθνλνκηθή ζπζία, φπσο είλαη ην έμνδν, αιιά έλα ελεξγεηηθφ ζηνηρείν. Με άιια ιφγηα αληηπξνζσπεχεη ην ζχλνιν ησλ ρξεζηκνηήησλ πνπ δελ έρνπλ αθφκα ρξεζηκνπνηεζεί (αλαισζεί) κέρξη ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, θαη πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε επφκελεο ρξνληθέο πεξηφδνπο. Με ηε ρξεζηκνπνίεζε / δηάζεζε / αλάισζή ηνπ γηα θάπνην ζθνπφ (δεκηνπξγία εζφδσλ ή θάιπςε θνηλσληθψλ αλαγθψλ) ην θφζηνο ηειηθά κεηαηξέπεηαη ζε έμνδν. πλεπψο ην έμνδν είλαη ην θφζηνο πνπ έρεη εθπλεχζεη (αλαισζεί), ραξαθηεξίδεηαη δειαδή σο ην κέηξν ηνπ ηκήκαηνο εθείλνπ απφ ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ πνπ αληηπξνζσπεχεη ην θφζηνο, ην νπνίν (ηκήκα) έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεδνκέλεο πεξηφδνπ γηα ηελ παξαγσγή ή πξφζδεζε σθέιεηαο. ΧΑΙΩΣΗ ΡΑΦΑΕΛΑ ελίδα 7

9 Αλ επηζπκνχζακε λα δψζνπκε έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο παξαπάλσ δηάθξηζεο, ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε ην εμήο: γηα ηελ θαηαζθεπή 100 κνλάδσλ ηνπ έηνηκνπ πξντφληνο Π 1 ε επηρείξεζε θαηαβάιιεη 4 ρηιηάδεο επξψ γηα ηελ αγνξά πξψησλ πιψλ (πνπ ρξεηάζηεθε ην Π 1 ), γηα ακνηβέο πξνζσπηθνχ παξαγσγήο 2 ρηιηάδεο επξψ, θαη γηα αγνξά θαη ρξήζε άιισλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ (π.ρ. βνεζεηηθέο χιεο, ακνηβέο επηβιεπφλησλ, απφζβεζε ησλ κεραλεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε παξαγσγή ηνπ Π 1 ) 3 ρηιηάδεο. Δπνκέλσο, ε αμία ηνπ αγαζνχ απηνχ είλαη 9 ρηιηάδεο (θφζηνο θηήζεο). Γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ην Π 1 παξακέλεη απνζεκαηνπνηεκέλν, ην θφζηνο ηνπ απνηειεί έλα ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ. ε νπνηαδήπνηε, φκσο, κεηαγελέζηεξε ρξνληθή ζηηγκή ζα έρεη αλαισζεί έλα ηκήκα ηνπ θφζηνπο, δειαδή αλ δηαηεζεί (ή ζε άιιε πεξίπησζε ρξεζηκνπνηεζεί), φπσο ζα ζπκβεί ζηε πεξίπησζε ηεο πψιεζήο ηνπ, ην ηκήκα απηφ ηνπ θφζηνπο ζα έρεη κεηαπέζεη ζηελ θαηεγνξία ηνπ εμφδνπ. Σν θφζηνο ηνπ δηαηεζέληνο / ρξεζηκνπνηεζέληνο αγαζνχ Π 1 θαζίζηαηαη πιένλ έμνδν, κε ηελ νλνκαζία θφζηνο πσιεζέλησλ. Έηζη, ινηπφλ, είλαη θαιχηεξα, ίζσο, λα πηνζεηεζεί ν νξηζκφο ηνπ θφζηνπο πνπ δίλεηαη απφ ην Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν «θφζηνο είλαη ε δηάζεζε ή ε επέλδπζε αγνξαζηηθήο δχλακεο γηα ηελ απφθηεζε πιηθψλ ή άπισλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ κε ζθνπφ ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηνπο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εζφδσλ απφ πσιήζεηο ή ηελ θάιπςε θνηλσληθψλ αλαγθψλ». Όπσο θαζίζηαηαη θαλεξφ απφ ηνλ νξηζκφ πνπ πξνεγήζεθε, ην θφζηνο απφθηεζεο ησλ πιηθψλ ή άπισλ αγαζψλ απνηειεί έλα κέηξν ηεο νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. ΧΑΙΩΣΗ ΡΑΦΑΕΛΑ ελίδα 8

10 Όζν κηθξφηεξν είλαη ην θφζηνο απφθηεζεο ησλ αλαγθαίσλ κέζσλ δξάζεο θαη επηηέιεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζθνπψλ ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ, ηφζν επηηπρέζηεξε θξίλεηαη ε επηηέιεζε ηνπ έξγνπ απηψλ. Δίλαη πξνθαλήο, επνκέλσο, ε κεγάιε ζπνπδαηφηεηα πνπ έρνπλ νη πιεξνθνξίεο θφζηνπο γηα ηε Γηνίθεζε ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ θαη εηδηθφηεξα ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο παξέρνληαη ζηε Γηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηα δηάθνξα ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο (cost accounting systems), ηα νπνία ζεσξνχληαη απφ ηα πιένλ θχξηα θαη πεξηζζφηεξν αμηφπηζηα πνζνηηθά ζπζηήκαηα πιεξνθφξεζεο ζε φιεο ζρεδφλ ηηο επηρεηξήζεηο, γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο δξάζεο, ηνλ έιεγρν θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ. Όκσο ε έλλνηα ηνπ θφζηνπο απηή θαζεαπηή έρεη κηθξή κφλν ζεκαζία αλ δελ ζπλνδεχεηαη απφ έλαλ επηζεηηθφ πξνζδηνξηζκφ δεισηηθφ ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θφζηνπο (π.ρ. κεηαβιεηφ ή ζηαζεξφ θφζηνο, ειεγρφκελν ή κε ειεγρφκελν θφζηνο θιπ.), σο θαη ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ πιεξνθφξεζεο πνπ έρεη ε δηνίθεζε θαη πνπ απηφ έξρεηαη λα ηθαλνπνηήζεη. Έηζη, ζην επφκελν ηκήκα ζα γίλεη αλαθνξά ζηηο θαηεγνξίεο θφζηνπο θαη ηηο αληίζηνηρεο αλάγθεο πνπ ηθαλνπνηνχλ. 1.2 Βαζικέρ διακπίζειρ ηος κόζηοςρ Η βαζχηεξε έξεπλα θαη ζπνπδή ηνπ θφζηνπο, κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν ηνπ θαη ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ γηα ηελ ιήςε επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ, πξνυπνζέηεη ηελ θαηάηαμε ηνπ ζε θαηεγνξίεο. Η θαηάηαμε απηή γίλεηαη κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε θξηηεξίσλ. Λέγνληαο θξηηήξηα ελλννχκε ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα πνπ ιακβάλνληαη ππ φςηλ γηα ηελ θαηάηαμε ελφο θφζηνπο ζε κηα θαηεγνξία. ΧΑΙΩΣΗ ΡΑΦΑΕΛΑ ελίδα 9

11 Κξηηήξηα θαηάηαμεο ηνπ θφζηνπο ζε θαηεγνξίεο Σν θξηηήξην ηνπ είδνπο Σν θξηηήξην ηνπ πξννξηζκνχ Σν θξηηήξην ηνπ ηξφπνπ ελζσκαηψζεσο ζην θφζηνο ησλ θαη είδνο ζηνηρείσλ Σν θξηηήξην ηνπ ρξφλνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο Σν θξηηήξην ηεο ελζσκαηψζεσο ή κε κηαο δαπάλεο ζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο Σν θξηηήξην ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θφζηνπο φηαλ κεηαβάιιεηαη ην επίπεδν απαζρφιεζεο Πην αλαιπηηθά: Σο κπιηήπιο ηος είδοςρ Σν Δ.Γ.Λ.. θαηαηάζζεη ηα θαη είδνο ζηνηρεία ηνπ θφζηνπο ζηηο θαηεγνξίεο : Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ Παξνρέο ηξίησλ Φφξνη θαη ηέιε Γηάθνξα έμνδα Σφθνη θαη ζπλαθή έμνδα Απνζβέζεηο παγίσλ Πξνβιέςεηο εθκεηάιιεπζεο Απνζέκαηα (αλαιψζεηο) Σο κπιηήπιο ηος πποοπιζμού Με βάζε ην θξηηήξην ηνπ πξννξηζκνχ ην θφζηνο θαηαηάζζεηαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο : Κφζηνο θαηά ιεηηνπξγία Κφζηνο θαηά πεδίν επζχλεο Κφζηνο θαηά πξντφλ, ππεξεζία θ.ι.π. Κφζηνο θαηά θέληξν θέξδνπο ΧΑΙΩΣΗ ΡΑΦΑΕΛΑ ελίδα 10

12 Κφζηνο θαηά πξννξηζκφ είλαη γεληθά νκαδνπνηεκέλν θφζηνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ράξηλ ηνπ ίδηνπ ζθνπνχ-πξννξηζκνχ Σο κπιηήπιο ηος κόζηοςρ ενζωμαηώζεωρ ζηο κόζηορ ηων καη είδορ ζηοισείων ηος. Άμεζο είλαη ην θφζηνο πνπ γίλεηαη απνθιεηζηηθά ράξηλ ελφο κφλν είδνπο πξντφληνο, ή ιεηηνπξγίαο, ή πειάηε, ή ηκήκαηνο, ή άιιεο ππνδηαίξεζεο ηεο επηρείξεζεο, πνπ απνηειεί αληηθείκελν θφζηνπο. ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θφζηνπο απηνχ είλαη φηη είλαη εχθνια αληρλεχζηκν απφ ηε δηνίθεζε. Παξάδεηγκα ηέηνηνπ θφζηνπο είλαη ην θφζηνο ησλ α πιψλ γηα ηελ παξαγσγή ελφο πξντφληνο. Έμμεζο είλαη ην θφζηνο πνπ γίλεηαη ηαπηφρξνλα ράξηλ πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο εηδψλ πξντφλησλ, ή ιεηηνπξγηψλ, ή ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο. Παξαδείγκαηα ηέηνηνπ θφζηνπο είλαη νη απνζβέζεηο ησλ κεραλψλ θαη ν κηζζφο ηνπ επηβιέπνληνο ηεο παξαγσγήο. Έλα έκκεζν θφζηνο κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε άκεζν αλ γίλνπλ νη θαηάιιειεο ελέξγεηεο γηα ηελ αλίρλεπζε. πρλά, φκσο δελ ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο νξγαλσηηθέο, ηερληθέο, ινγηζηηθέο θ.α. πξνυπνζέζεηο γηα ηελ κεηαηξνπή ηνπ απφ έκκεζν ζε άκεζν θαη ην θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία απηψλ ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ηελ εμαθξίβσζε ηεο ακεζφηεηαο ηεο δαπάλεο είλαη απαγνξεπηηθφ θαη δελ αληηζηαζκίδεηαη απφ ηελ σθέιεηα πνπ δίλεη ε αθξίβεηα ηεο θνζηνιφγεζεο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, κηα επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί ειεθηξηθή ελέξγεηα ηφζν γηα ηελ ειεθηξνθίλεζε ησλ κεραλψλ ηνπ εξγνζηαζίνπ, φζν θαη γηα ηνλ θσηηζκφ ησλ γξαθείσλ ηεο δηνίθεζεο. ΧΑΙΩΣΗ ΡΑΦΑΕΛΑ ελίδα 11

13 Αλ δελ ππάξρνπλ δχν μερσξηζηνί κεηξεηέο πνπ λα θαηαγξάθνπλ ην έμνδν πνπ αθνξά ηε ιεηηνπξγία παξαγσγήο θαη ην έμνδν πνπ αθνξά ηε ιεηηνπξγία δηνίθεζεο, ην έμνδν απηφ ζα είλαη έκκεζν σο πξνο ηηο κνλάδεο ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο. ηελ πεξίπησζε απηή ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο αλάισζεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζα πξέπεη λα θαηαλεκεζεί κεηαμχ ησλ δχν ιεηηνπξγηψλ κε θάπνηα αλαινγία. Σο κπιηήπιο ηος σπόνος πποζδιοπιζμού ηος κόζηοςρ. Πξνθαζνξηζκέλν νλνκάδνπκε ην θφζηνο ην νπνίν πξνζδηνξίδνπκε εθ ησλ πξνηέξσλ. Αλάινγα κε ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν πξνζδηνξίδεηαη δηαθξίλεηαη ζε πποϋπολογιζηικό κόζηορ θαη ππόηςπο κόζηορ : Πποϋπολογιζηικό κόζηορ : είλαη ην θφζηνο ην νπνίν ππνινγίδεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ κε βάζε πνζνηηθά δεδνκέλα ηνπ ππφ εθηέιεζε έξγνπ ή ηνπ ππφ παξαγσγή πξντφληνο, ηα νπνία απνηηκψληαη ζε ηηκέο πνπ πξνβιέπεηαη λα ηζρχνπλ θαηά ηνλ ρξφλν πνπ αλακέλεηαη λα απνθηεζνχλ. Δίλαη ρακεινχ βαζκνχ αθξηβείαο, ιφγσ ηεο δηαδηθαζίαο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ, θαη γηα ην ιφγν απηφ πεξηιακβάλεη ζεκαληηθά πεξηζψξηα αλνρψλ. Ππόηςπο κόζηορ : είλαη ην θφζηνο ην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ αιιά ε αθνινπζνχκελε δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ, ην θαζηζηά αθξηβέο θαη ζπλεπψο πιήξσο αμηφπηζην, ηθαλφ λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εμππεξέηεζε πνιιψλ αλαγθψλ ηεο επηρεηξεκαηηθήο δσήο. Πξαγκαηηθφ θφζηνο είλαη ην θφζηνο πνπ πξνζδηνξίδεηαη εθ ησλ πζηέξσλ, αθνχ δειαδή έρεη πξαγκαηνπνηεζεί. Γηα ηνλ ιφγν απηφ νλνκάδεηαη θαη ηζηνξηθφ. Σν πξαγκαηηθφ θφζηνο είλαη ε πιένλ γλσζηή θαη ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελε θαηεγνξία θφζηνπο. ΧΑΙΩΣΗ ΡΑΦΑΕΛΑ ελίδα 12

14 Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνγξακκάησλ δξάζεσο ησλ επηρεηξήζεσλ, γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξφηππνπ θφζηνπο, γηα ηελ απνηίκεζε ηεο απνγξαθήο ησλ απνζεκάησλ, γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ ινγαξηαζκνχ Γεληθήο Δθκεηαιιεχζεσο, Απνηειεζκάησλ ρξήζεσο θαη Ιζνινγηζκνχ. Σν πξαγκαηηθφ θφζηνο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή επηκέιεηα θαη αθξίβεηα θαηά βξαρέα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Σο κπιηήπιο ηηρ ενζωμάηωζηρ ή μη, μιαρ δαπάνηρ ζηο λειηοςπγικό κόζηορ. Κοζηολογήζιμερ :νη δαπάλεο νη νπνίεο, κε ινγηζηηθνχο φξνπο, ελζσκαηψλνληαη θαη δηακνξθψλνπλ ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Μέξνο ησλ δαπαλψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε κηα επηρείξεζε δελ ελζσκαηψλνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ ηεο θφζηνο αιιά ραξαθηεξίδνληαη σο δεκία θαη θαηαρσξνχληαη ζε ινγαξηαζκνχο απνηειεζκάησλ. Οη θνζηνινγήζηκεο δαπάλεο θαηαρσξνχληαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο νκάδαο 6 <<Οξγαληθά Έμνδα θαη Δίδνο >> ηνπ Δ.Γ.Λ.. θαη είλαη: 60.** Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 61.** Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 62.** Παξνρέο ηξίησλ 63.** Φφξνη θαη ηέιε 64.** Γηάθνξα έμνδα 65.** Σφθνη θαη ζπλαθή έμνδα Μη κοζηολογήζιμερ νλνκάδνπκε ηηο δαπάλεο νη νπνίεο κε θνζηνινγηθά θξηηήξηα, δελ ελζσκαηψλνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο. ΧΑΙΩΣΗ ΡΑΦΑΕΛΑ ελίδα 13

15 Σο κπιηήπιο ηηρ ζςμπεπιθοπάρ ηων ζηοισείων ηος κόζηοςρ όηαν μεηαβάλλεηαι ηο επίπεδο απαζσόληζηρ ή δπαζηηπιόηηηαρ. Μεηαβληηό ζηαθεπό ημιμεηαβληηό κόζηορ Ωο κεηαβιεηφ νξίδεηαη εθείλν ην θφζηνο πνπ ζην ζχλνιν ηνπ ζπκκεηαβάιιεηαη κε ηηο κεηαβνιέο ηνπ βαζκνχ δξαζηεξηφηεηαο. Παξάδεηγκα ηέηνηνπ θφζηνπο είλαη ην θφζηνο άκεζεο εξγαζίαο. Ωο ζηαζεξφ θφζηνο νξίδεηαη εθείλν ην θφζηνο πνπ ζην ζχλνιν ηνπ δελ ζπκκεηαβάιιεηαη κε ηηο κεηαβνιέο ηνπ βαζκνχ δξαζηεξηφηεηαο. Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζηαζεξνχ θφζηνπο δελ είλαη φηη παξακέλεη ακεηάβιεην, αιιά φηη ε κεηαβνιή ηνπ νθείιεηαη ζε άιια αίηηα εθηφο απφ ηηο απμνκεηψζεηο ηνπ βαζκνχ δξαζηεξηφηεηαο θαη φηη ε κεηαβιεηφηεηα ηνπ ζρεηίδεηαη κε ην ρξφλν κάιινλ, παξά κε ηηο κεηαβνιέο ηνπ βαζκνχ δξαζηεξηφηεηαο. Παξάδεηγκα ηέηνηνπ θφζηνπο είλαη ην ελνίθην ηνπ εξγνζηαζίνπ. Σν εκηκεηαβιεηφ θφζηνο είλαη ζηαζεξφ κέρξηο ελφο ζεκείνπ θαη απφ εθεί θαη πέξα κεηαβάιιεηαη κε θάπνην ξπζκφ. Σν κεηαβιεηφ θφζηνο είλαη πάληα θαη ζρεηηθφ, ελψ ην ζηαζεξφ κπνξεί λα είλαη ζρεηηθφ, αιιά ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο είλαη άζρεην θφζηνο. Οη δηαθξίζεηο απηέο ηνπ θφζηνπο επηηξέπνπλ ηνπο δηνηθνχληεο ηηο επηρεηξήζεηο λα εθηεινχλ κε κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ηηο αθφινπζεο βαζηθέο επηρεηξεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο : ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ζρεδηαζκφ ησλ κειινληηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηνλ έιεγρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ (π.ρ. αγνξά απφ ηξίηνπο ή ηδηνπαξαγσγή, ππνθαηάζηαζε αλζξψπσλ απφ κεραλέο, ηηκνινγηαθή πνιηηηθή θ.α.) ΧΑΙΩΣΗ ΡΑΦΑΕΛΑ ελίδα 14

16 Κόζηορ εςκαιπίαρ και λογιζηικό κόζηορ Κφζηνο επθαηξίαο είλαη ην φθεινο πνπ ράλεη ε επηρείξεζε παίξλνληαο κηα ζπγθεθξηκέλε απφθαζε θη φρη θάπνηα άιιε αληί απηήο. Μάιηζηα έρεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία φηαλ πξφθεηηαη γηα καθξνπξφζεζκεο επελδχζεηο νη νπνίεο δεζκεχνπλ κεγάια θεθάιαηα ηεο επηρείξεζεο γηα αξθεηφ δηάζηεκα. Σν ινγηζηηθφ θφζηνο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο γεληθά παξαδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο εθφζνλ ην θφζηνο ησλ απνζεκάησλ, ησλ πξντφλησλ θαη ηεο πεξηφδνπ παξνπζηάδεηαη ζηηο δεκνζηεπκέλεο ινγηζηηθέο αξρέο σεηικό και μη ζσεηικό κόζηορ ρεηηθφ θφζηνο είλαη ην αλακελφκελν κειινληηθφ θφζηνο πνπ δηαθέξεη κεηαμχ ελαιιαθηηθψλ ελεξγεηψλ ή απνθάζεσλ πνπ ζα ιάβεη ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο Με ζρεηηθφ είλαη ην θφζηνο πνπ δελ κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ ηηο απνθάζεηο ηεο δηνίθεζεο. Τπάξρεη θαη ην δηαθνξηθφ θφζηνο ην νπνίν είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ην θφζηνπο ησλ ελαιιαθηηθψλ ελεξγεηψλ ή απνθάζεσλ. 1.3 Κένηπα κόζηοςρ Οι πένηε βαζικέρ λειηοςπγίερ και ηα ανηίζηοισα ππωηαπσικά κένηπα κόζηοςρ. Όιεο νη νηθνλνκηθέο κνλάδεο, αλεμάξηεηα απφ ην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηνπο, ππνρξενχληαη κε ηα ιεηηνπξγηθά ηνπο έμνδα λα δηακνξθψλνπλ εζσινγηζηηθά ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ησλ αθφινπζσλ πέληε βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ, πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ηζάξηζκα πξσηαξρηθά θχξηα θέληξα θφζηνπο, ηεξψληαο πξνο ηνχην ηνπο αθφινπζνπο ππνρξεσηηθνχο δεπηεξνβάζκηνπο ινγαξηαζκνχο: ΧΑΙΩΣΗ ΡΑΦΑΕΛΑ ελίδα 15

17 92.00 ΔΞΟΓΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΞΟΓΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΞΟΓΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΡΔΤΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΔΩ ΔΞΟΓΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΙΑΘΔΔΩ ΔΞΟΓΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Σα πην πάλσ πξσηαξρηθά θέληξα θφζηνπο θαη νηθείνη ινγαξηαζκνί ηεξνχληαη κφλν εθφζνλ ζηελ νηθνλνκηθή κνλάδα ππάξρεη θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ε αληίζηνηρε ιεηηνπξγία (π.ρ. ε εκπνξηθή επηρείξεζε δελ ππνρξενχηαη λα ηεξεί ην ινγ/ζκν <<έμνδα ιεηηνπξγίαο παξαγσγήο>> ). Σα πξσηαξρηθά θέληξα θφζηνπο απηά αλαιχνληαη ζε θχξηα θαη βνεζεηηθά, αληίζηνηρα θαηά θαλφλα ησλ ππεξεζηψλ πνπ αλήθνπλ ζε θάζε βαζηθή ιεηηνπξγία, ζηα νπνία θέληξα θφζηνπο γίλεηαη ινγηζηηθή ζπγθέληξσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ γηα ηε κέηξεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο θαη ηελ επηξξίςεη ηνπ θφζηνπο ηνπο, ζηε ζπλέρεηα ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο θφζηνπο. Οη πέληε βαζηθέο ιεηηνπξγίεο (πξσηαξρηθά θέληξα θφζηνπο )αλαιχνληαη ζε ππνιεηηνπξγίεο, αληίζηνηρεο ησλ ηκεκάησλ ή ππεξεζηψλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, γηα θάζε κηα ησλ νπνίσλ δεκηνπξγείηαη θαη ζρεηηθφ θέληξν θφζηνπο. ηα θέληξα θφζηνπο απηά ζπγθεληξψλεηαη θαη πξνζδηνξίδεηαη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο θάζε ππεξεζίαο ή νηθνλνκηθήο κνλάδαο, κε πεξαηηέξσ ηειηθή αλάιπζε θαη είδνο εμφδνπ, ψζηε λα ππάξρεη άκεζε θαη αζθαιήο πιεξνθφξεζε γηα ην κέξνο θάζε εμφδνπ ην νπνίν αλαιψζεθε γηα λα ιεηηνπξγήζεη ε ππεξεζία θαη δηακφξθσζε, ηειηθά, ην θφζηνο ηνπ αληίζηνηρνπ θέληξνπ θφζηνπο. ΧΑΙΩΣΗ ΡΑΦΑΕΛΑ ελίδα 16

18 ηνπο ππνινγαξηαζκνχο θάζε θχξηνπ θέληξνπ θφζηνπο πεξηιακβάλεηαη θαη ππνινγαξηαζκφο γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ βνεζεηηθψλ θέληξσλ θφζηνπο, ην νπνίν αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν θχξην θέληξν θφζηνπο, θαζψο θαη ηδηαίηεξνη ππνινγαξηαζκνί γηα ηηο αλαιψζεηο πιηθψλ ζπληεξήζεσο θαη επηζθεπψλ ηνπ πάγηνπ εμνπιηζκνχ. Κέληξν θφζηνπο είλαη ε κηθξφηεξε κνλάδα δξαζηεξηφηεηαο ή πεξηνρή επζχλεο γηα ηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ινγηζηηθή ζπγθέληξσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηεο, κε ζθνπφ ηε κέηξεζε θαη έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Μεξηθά απφ ηα θξηηήξηα ησλ ιεηηνπξγηθψλ ππνδηαηξέζεσλ ή ησλ ιεηηνπξγηθψλ κνλάδσλ, ζηηο νπνίεο αληηζηνηρνχλ ηα θέληξα θφζηνπο πνπ ε θνζηνινγηθή νξγάλσζε δηακνξθψλεη είλαη ηα εμήο : απηνηέιεηα ρψξνπ, ηερλνινγηθή δηάξζξσζε, έιεγρνο θφζηνπο, θέληξα επέλδπζεο ή θέληξα θέξδνπο Οι διακπίζειρ ηων κένηπων κόζηοςρ Σα θέληξα θφζηνπο δηαθξίλνληαη ζε θχξηα θαη βνεζεηηθά : Κχξηα θέληξα θφζηνπο (θχξηα ηκήκαηα παξαγσγήο ) είλαη εθείλα ζηα νπνία παξέρνληαη ππεξεζίεο ή γίλεηαη επεμεξγαζία πιηθψλ θαη παξάγνληαη πξντφληα ή θαηαζθεπάδνληαη πάγηεο εγθαηαζηάζεηο θαη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπο επηβαξχλεη ηνπο ελδηάκεζνπο ή ηειηθνχο θνξείο θφζηνπο. Δλψ βνεζεηηθά θέληξα θφζηνπο (βνεζεηηθά ηκήκαηα παξαγσγήο ) είλαη εθείλα πνπ ην θφζηνο ηνπο θαηαλέκεηαη ζηα θχξηα θέληξα θφζηνπο ή θαη ζε άιια βνεζεηηθά, γηαηί κε ηηο παξερφκελεο ζ απηά ππεξεζίεο ηνπο εμαζθαιίδνπλ ηελ εχξπζκε θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπο. ΧΑΙΩΣΗ ΡΑΦΑΕΛΑ ελίδα 17

19 Καηηγοπίερ κένηπων κόζηοςρ Σα θέληξα θφζηνπο δηαξζξψλνληαη, θαηά θαλφλα, κε βάζε ηε δηνηθεηηθή δηάξζξσζε θαη ην ηερληθνπαξαγσγηθφ θχθισκα ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη θπξίσο ηα ζηάδηα (θάζεηο) ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα : Πξψηα πξέπεη λα γίλεη έληαμε φισλ αλεμαηξέησο ησλ ππεξεζηψλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, αλεμάξηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηνπ ηίηινπ ηνπο, ζηηο πέληε βαζηθέο ιεηηνπξγίεο, δειαδή ζηα πξσηαξρηθά θέληξα θφζηνπο ησλ ινγαξηαζκψλ 92.00, 92.01, 92.02, 92.03, θαη ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί, ζε πνην απφ ηα πέληε απηά βαζηθά θέληξα θφζηνπο ζα εληαρζεί θάζε ππεξεζία. Αληηθεηκεληθφ θξηηήξην εληάμεσο είλαη κφλν ν άκεζνο ζθνπφο ηνλ νπνίν εμππεξεηεί θάζε ππεξεζία (π.ρ. ινγηζηήξην) ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο θαη εθκεηαιιεχζεσο κε ηα ζηνηρεία πνπ ηξνθνδνηεί ηε δηνίθεζε ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο γηα ηε ζσζηή ελεκέξσζε ηεο θαη ηε ιήςε ησλ ελδεηθλπφκελσλ απνθάζεσλ, ζπλεπψο αλήθεη ζηε δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία, ζηελ νπνία αλήθεη θαη ην ινγηζηήξην ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο, ε ππεξεζία κεραλνγξαθήζεσο θιπ., γηαηί φισλ απηψλ ησλ ππεξεζηψλ ν άκεζνο ζθνπφο είλαη ε εμππεξέηεζε ηεο δηνηθήζεσο ηεο επηρείξεζεο. Σν νξγαλφγξακκα δηνηθεηηθήο δηαξζξψζεσο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο πξνζαλαηνιίδεη γηα ηελ νξζή έληαμε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ππνδηαηξέζεσλ ζηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε αλάιπζε ησλ πέληε βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζε θέληξα θφζηνπο, αληίζηνηρα ησλ ηκεκάησλ ή ππεξεζηψλ πνπ εληάρζεθαλ ζε θάζε έλα. ΧΑΙΩΣΗ ΡΑΦΑΕΛΑ ελίδα 18

20 <<έξοδα λειηοςπγίαρ παπαγωγήρ >>, λογ/ζμορ Δίλαη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ ππεξεζηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ άκεζε παξαγσγή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. ην θφζηνο απηφ πεξηιακβάλεη, απφ φια ηα θαη είδνο έμνδα ηεο νκάδαο 6 ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο, ην κέξνο ηνπ θάζε είδνο εμφδνπ πνπ αθνξά ηε ιεηηνπξγία απηή, εθηφο απφ ηνπο ηφθνπο θαη ηα ζπλαθή έμνδα γηαηί δελ θνζηνινγνχληαη. Πεξηιακβάλεη : Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ Παξνρέο ηξίησλ Φφξνη- ηέιε Γηάθνξα έμνδα Απνζβέζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ Αλαιψζεηο πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζπληεξήζεηο θαη επηζθεπέο ησλ παξαγσγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ή ηελ θίλεζε ηνπο π.ρ. πεηξέιαην θαη θπζηθφ αέξην <<έξοδα διοικηηικήρ λειηοςπγίαρ>>, λογ/ζμορ Δίλαη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ησλ νξγάλσλ δηνηθήζεσο ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο γξακκαηείαο ηνπο, ηεο ππεξεζίαο δηνηθήζεσο, ηεο λνκηθήο ππεξεζίαο, ηνπ ινγηζηεξίνπ, ηεο κεραλνγξαθήζεσο, ηεο ππεξεζίαο πξνζσπηθνχ θιπ. Πεξηιακβάλεη θαη ηηο αλαιψζεηο πιηθψλ γηα επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο ησλ ρψξσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ. <<Έξοδα λειηοςπγίαρ επεςνών και ανάπηςξηρ>>, λογ/ζμορ Έξεπλα :είλαη ε πξνζρεδηαζκέλε ζπζηεκαηηθή αλαδήηεζε, κε ηελ νπνία πξνζδνθάηαη ε θαηάθηεζε λέσλ επηζηεκνληθψλ ή ηερλνινγηθψλ κεζφδσλ θαη γλψζεσλ. Αλάπηπμε : είλαη ε αμηνπνίεζε ησλ επηηεπγκάησλ ηεο έξεπλαο δηα ηεο θαηαξηίζεσο ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ ή πξνγξάκκαηνο παξαγσγήο λέσλ ή νπζησδψο βειηησκέλσλ ππεξεζηψλ. ΧΑΙΩΣΗ ΡΑΦΑΕΛΑ ελίδα 19

21 Σεξείηαη κφλν αλ ε νηθνλνκηθή κνλάδα δηαζέηεη νξγαλσκέλεο ππεξεζίεο, νη νπνίεο αζρνινχληαη κε επηζηεκνληθέο- ηερλνινγηθέο έξεπλεο. επνκέλσο είλαη έμνδα ιεηηνπξγίαο ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη ε αμία ησλ πιηθψλ γηα πεηξακαηηθέο. <<έξοδα λειηοςπγίαρ διαθέζεωρ >>λογ/ζμορ Δίλαη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαζψο θαη ηα έμνδα πξνβνιήο θαη ελεκεξψζεσο ησλ πνιηηψλ γηα ην έξγν ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο παξερφκελεο απ απηφ ππεξεζίεο. Σν θφζηνο απηφ πεξηιακβάλεη θαη ηηο αλαιψζεηο πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο ησλ ρψξσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ. <<έξοδα σπημαηοοικονομικήρ λειηοςπγίαρ >>, λογ/ζμορ Δίλαη νη ηφθνη θαη ηα ζπλαθή έμνδα, ηα έμνδα ηίηισλ πάγηαο επελδχζεσο θαη ρξενγξάθσλ θαζψο θαη νη αθάιππηεο πξνβιέςεηο ππνηηκήζεσο απηψλ. 1.4 Δζωλογιζηική και Δξωλογιζηική Κοζηολόγηζη με ηο Δ.Γ.Λ.. Η θνζηνιφγεζε παξνπζηάδεηαη κε δχν, βαζηθά, μερσξηζηέο κεηαμχ ηνπο κνξθέο : Σελ νινθιεξσκέλε κνξθή ή εζωλογιζηική κοζηολόγηζη, θαηά ηελ νπνία ην θφζηνο ησλ ηειηθψλ θνξέσλ πξνζδηνξίδεηαη απφ ζηνηρεία πνπ βξίζθνληαη θαηαρσξεκέλα ζηνπο νηθείνπο ινγαξηαζκνχο ησλ θέληξσλ θφζηνπο ή ησλ ιεηηνπξγηψλ, πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ νινθιήξσζε ηεο παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ. Με ηελ πιήξε απηή κνξθή ηεο θνζηνιφγεζεο νδεγεί ζην ζρεκαηηζκφ ηνπ θφζηνπο, φρη κφλν ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ ππνδηαηξέζεσλ ηεο, αιιά θαη ησλ ππνινίπσλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο κνλάδαο, ψζηε λα πξνθχπηεη απφ ηνπο ΧΑΙΩΣΗ ΡΑΦΑΕΛΑ ελίδα 20

22 ινγαξηαζκνχο ηεο θνζηνινγηθήο νξγάλσζεο (ινγαξηαζκνί ηνπ ζρεδίνπ ινγαξηαζκψλ) ηνπιάρηζηνλ κηθηφ απνηέιεζκα θαηά πξντφλ ή ππεξεζία ή θαηά νκάδα πξντφλησλ. Η εζσινγηζηηθή θνζηνιφγεζε πξνυπνζέηεη φηη ζηεξίδεηαη ζηε ινγηζηηθνπνίεζε ησλ θνζηνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα ην ζρεκαηηζκφ αξρηθά ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ θφζηνπο ησλ ελδηάκεζσλ θαη ηειηθψλ θνξέσλ. Γεδνκέλνπ φηη ζηελ εζσινγηζηηθή θνζηνιφγεζε, ην άκεζν θφζηνο θαηαινγίδεηαη απεπζείαο ζηνπο ελδηάκεζνπο θαη ηειηθνχο θνξείο, νη θνζηνινγηθέο επεμεξγαζίεο αθνξνχλ βαζηθά ην έκκεζν θφζηνο. Οη επεμεξγαζίεο απηέο γίλνληαη εμσινγηζηηθά κε βάζε ηα ζηνηρεία ησλ νηθείσλ ινγαξηαζκψλ, σο απνηέιεζκα δε απηψλ πξνθχπηνπλ νη θαηαζηάζεηο (θχιια κεξηζκνχ επηκεξηζκνχ) κε ηνπο ζρεηηθνχο ππνινγηζκνχο θαηαλνκήο. Οη θαηαζηάζεηο απηέο απνηεινχλ ζηνηρείν αλαθνξάο ηνπ ηξφπνπ πξνζδηνξηζκνχ θαη ζπλζέζεσο ηνπ θφζηνπο ησλ θνξέσλ θαη δηθαηνινγεηηθφ ησλ ζρεηηθψλ εκεξνινγηαθψλ εγγξαθψλ πνπ, θαηά πεξίπησζε, γίλνληαη γηα ηε ινγηζηηθνπνίεζε ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο. Σελ αηειή κνξθή ή εξωλογιζηική κοζηολόγηζη, θαηά ηελ νπνία ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο δελ ζρεκαηίδεηαη κε ινγηζηηθέο εγγξαθέο. ηελ κνξθή απηή ηεο θνζηνιφγεζεο ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο δελ θαηαινγίδεηαη ζηνπο ηειηθνχο θνξείο κε βάζε ηα θαηά πεξίπησζε νξζά επηζηεκνληθά θξηηήξηα. Έηζη ε απνηίκεζε ησλ ηειηθψλ απνζεκάησλ(ηεο απνγξαθήο ) ζηεξίδεηαη ζε εκπεηξηθά δεδνκέλα. Η θνζηνινγηθή δηαδηθαζία ραξαθηεξίδεηαη ζαλ εμσινγηζηηθή ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο : ΧΑΙΩΣΗ ΡΑΦΑΕΛΑ ελίδα 21

23 Α) φηαλ ηα ζηνηρεία ηνπ θφζηνπο παξαθνινπζνχληαη κελ εζσινγηζηηθά, αιιά γηα ην ζρεκαηηζκφ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο δε γίλεηαη νπνηαδήπνηε θνζηνινγηθή επεμεξγαζία, νχηε ην θφζηνο απηφ ζπλδέεηαη κε ηνπο ηειηθνχο θνξείο. Β) φηαλ ηα θαη είδνο ζηνηρεία ηνπ θφζηνπο, ν ζρεκαηηζκφο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο θαη ην θφζηνο ησλ θνξέσλ, παξαθνινπζνχληαη εζσινγηζηηθά, αιιά νη ζρεηηθνί πνζνηηθνί θαη θαη αμία κεξηζκνί θαη θαηαινγηζκνί γίλνληαη απζαίξεηα θαη δελ ζηεξίδνληαη ζε παξαζηαηηθά έγγξαθα θαη πξνππνινγηζηηθά δεδνκέλα, φπσο π.ρ. ηα δειηία απαζρφιεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. Γ) φηαλ ηα ζηνηρεία πνπ δηακνξθψλνπλ ην θφζηνο δελ παξαθνινπζνχληαη ζην ζχλνιν ηνπο ινγηζηηθά, φπσο π.ρ. ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ ηεξνχληαη πιήξε ινγηζηηθά βηβιία 1.5 ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΖΜΑΗΑ ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ Σξία είλαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζηεκάησλ δηνίθεζεο θφζηνπο ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ πνιιέο εθαξκνγέο: _ ν ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο ησλ πξντφλησλ, ππεξεζηψλ, θαη άιισλ θνξέσλ θφζηνπο. ε δπλαηφηεηα πνπ ππάξρεη γηα ζρεδηαζκφ, έιεγρν θαη κέηξεζε απνδνηηθφηεηαο. ε αλάιπζε ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. Η δηνίθεζε θφζηνπο ζηνρεχεη φρη ζηε κέηξεζε per se αιιά ζηελ αλαγλψξηζε απηψλ ησλ παξακέηξσλ πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ επηηπρία ηεο επηρείξεζεο. ΧΑΙΩΣΗ ΡΑΦΑΕΛΑ ελίδα 22

24 Η θαηάηαμε ηνπ Robert Kaplan γηα ηηο θάζεηο ηεο αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ δηνίθεζεο θφζηνπο πεξηγξάθεη απηή ηε κεηαζηξνθή ζην ζηφρν. 1ε θάζε: ηα ζπζηήκαηα δηνίθεζεο θφζηνπο είλαη βαζηθά ζπζηήκαηα αλαθνξάο ζπλαιιαγψλ (transaction reporting systems). 2ε θάζε: φπσο πξνρσξνχκε ζηε 2ε θάζε ηα ζπζηήκαηα δηνίθεζεο θφζηνπο ζηνρεχνπλ ζηελ εμσηεξηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά (external financial reporting). To αληηθείκελν είλαη νη πξαγκαηηθνί νηθνλνκηθνί απνινγηζκνί, θαη αλαιφγσο ε ρξεζηκφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ δηνίθεζεο θφζηνπο πεξηνξίδεηαη. 3ε θάζε: ηα ζπζηήκαηα δηνίθεζεο θφζηνπο αληρλεχνπλ ζεκαληηθά ιεηηνπξγηθά δεδνκέλα θαη αλαπηχζζνπλ πην αθξηβείο θαη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ιήςε απνθάζεσλ. Δδψ ηα ζπζηήκαηα δηνίθεζεο θφζηνπο αλαπηχζζνληαη. 4ε θάζε: νη ζηξαηεγηθά ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θφζηνπο είλαη έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη πξψηεο δχν θάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο έρνπλ σο αληηθείκελν ηε κέηξεζε θαη ηελ αλαθνξά, ζηε δηνίθεζε θφζηνπο. Η ηξίηε θάζε ζηξέθεηαη πξνο ην ιεηηνπξγηθφ έιεγρν. ηελ 4ε θάζε ν δηαρεηξηζηήο ηνπ θφζηνπο έρεη έλα πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν αθνχ δελ θαηαγξάθεη απιά αιιά δπλακηθά ζπλεξγάδεηαη έρνληαο ηα πξνζφληα ηεο αλαγλψξηζεο, θαηαγξαθήο θαη πεξίιεςεο ησλ ζεκαληηθψλ παξαγφλησλ γηα ηελ επηηπρία ηεο επηρείξεζεο. Σα ζπζηήκαηα δηνίθεζεο θφζηνπο θαη ε ινγηζηηθή θφζηνπο έρνπλ δπν θχξηνπο ζθνπνχο: α) ηελ θνζηνιφγεζε ηνπ πξντφληνο θαη β) ην ζρεδηαζκφ θαη ηνλ έιεγρν. Οη ηερληθέο γηα λα ηθαλνπνηεζνχλ απηά ηα θξηηήξηα πεξηιακβάλνπλ: ΧΑΙΩΣΗ ΡΑΦΑΕΛΑ ελίδα 23

25 ηελ αλάιπζε θφζηνπο/ νθέινπο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αιιαγή ζηα ζπζηήκαηα δηνίθεζεο θφζηνπο. ηελ θνζηνιφγεζε πξντφληνο θαη ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ πνπ βνεζνχλ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο παξαγσγήο θαη φρη ην αληίζηξνθν. ηηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο ζε φια ηα ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο. θαη ηηο έγθπξεο πεγέο δηνηθεηηθήο πιεξνθφξεζεο επηπξφζζεηα κε ηα ζπζηήκαηα δηνίθεζεο θφζηνπο. ε φιεο ηηο εηαηξείεο, νξγαληζκνχο θεξδνζθνπηθνχο θαη κε νη managers ελδηαθέξνληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ θνζηνινγηθή πιεξνθνξία πξνθεηκέλνπ λα πάξνπλ θάπνηεο απνθάζεηο (ζηξαηεγηθέο ή ηαθηηθέο) θαη γηα λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο δηάθνξα είδε θφζηνπο. Απηφ απαηηεί κέηξεζε ηνπ θφζηνπο θαη ηαθηνπνίεζε ή ηαμηλφκεζε ηνπ θαηά πξντφληα, ππεξεζίεο, εξγαζηαθέο δηαδηθαζίεο, ιεηηνπξγηθά ηκήκαηα ή άιια θέληξα θφζηνπο αλάινγα κε ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπο θαηά ηνλ manager. Μηα θαιή ηαμηλφκεζε ηνπ θφζηνπο παξέρεη ζηνλ manager ηελ θαιχηεξε εηθφλα γηα ηε δνκή ηνπ θφζηνπο ζηελ εηαηξεία θαη επηηξέπεη ζε απηφλ λα πεηχρεη ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηεο πνηφηεηαο, ηνπ θφζηνπο ζε έλα ρξνληθφ δηάζηεκα-ζηφρν. πλεπψο έλα ζχζηεκα δηνίθεζεο θφζηνπο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ εηαηξεία γηαηί ηε βνεζάεη ζε πνιινχο ηνκείο. Πην ζπγθεθξηκέλα: Γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη έλα πξντφλ θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε, έλα θνζηνινγηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα κεηξά θαη λα αλαθέξεη ην θφζηνο ηεο παξνρήο θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ νη πειάηεο αλακέλνπλ. ΧΑΙΩΣΗ ΡΑΦΑΕΛΑ ελίδα 24

26 Σν θφζηνο πξέπεη λα ηαηξηάμεη κε ηε ζέιεζε ηνπ πειάηε φηαλ απηφο πιεξψλεη. Μφλν έηζη νη εηαηξείεο κπνξνχλ λα ζρεδηάδνπλ πξντφληα πνπ λα κεγηζηνπνηνχλ ηελ αμία ηνπ πειάηε. Γηα λα δηαρεηξηζηνχλ ην θφζηνο νη managers πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ ηε δνκή ηνπ θφζηνπο. Σν θνζηνινγηθφ ζχζηεκα πνπ ππάξρεη ζε κηα εηαηξεία πξέπεη λα κπνξεί λα ηνπο βνεζά θαη λα δίλεη απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα φπσο π.ρ. ηη πξνθαιεί δηαθνξέο ζην θφζηνο, πφζν θνζηίδεη κηα κνλάδα, ηη πξέπεη λα πιεξψζεη ν πειάηεο γηα λα απνθηήζεη ην πξντφλ (ζπλνιηθά) θιπ. - Πξέπεη λα δίλεηαη ζεκαζία θαη ζην ρξφλν. Ο ηξφπνο πνπ κηα εηαηξεία νξγαλψλεη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο γηα ηελ παξαγσγή, ηε δηαλνκή ζηελ αγνξά θαη ηελ πψιεζε επηδξά ζην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα λα ηαηξηάμεη κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηνπο πειάηεο. Π.ρ. ε αλαθαηαλνκή ησλ ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ κηαο εηαηξείαο έρεη επίπησζε ζην ρξφλν θαη απηφ επηδξά θαη ζην θφζηνο. πλεπψο έλα θνζηνινγηθφ ζχζηεκα ζα πξέπεη λα θάλεη εκθαλή ηελ επίδξαζε ηνπ ρξφλνπ ζην θφζηνο ηνπ πξντφληνο. Η δηνίθεζε θφζηνπο αλαθέξεηαη ζηε ρξεζηκνπνίεζε πιεξνθνξηψλ (γηα παξάδεηγκα θφζηε παξαγσγήο θαη αξηζκφο ή ηχπνο παξαπφλσλ πειαηψλ), γηα ηε ιήςε δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ. Υξεζηκνπνηνχκε ηνλ φξν δηνίθεζε θφζηνπο γηα λα πεξηγξάςνπκε ηηο πξνζεγγίζεηο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ managers ζε βξαρπρξφλην θαη καθξνρξφλην ζρεδηαζκφ θαη ειεγθηηθέο απνθάζεηο πνπ απμάλνπλ ηελ αμία γηα ηνλ θαηαλαισηή θαη κεηψλνπλ ην θφζηνο γηα ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο. ΧΑΙΩΣΗ ΡΑΦΑΕΛΑ ελίδα 25

27 Γηα παξάδεηγκα νη managers παίξλνπλ απνθάζεηο απφ αθνξνχλ ζηνλ αξηζκφ θαη ην είδνο ηεο α' χιεο πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί, αιιαγέο ζηηο εξγνζηαζηαθέο δηαδηθαζίεο, θαη αιιαγέο ζην ζρεδηαζκφ ηνπ πξντφληνο. Η πιεξνθφξεζε απφ ηα ινγηζηηθά ζπζηήκαηα ζπκβάιιεη ζηε ζσζηή ιήςε απφθαζεο απφ ηνπο managers, αιιά ε πιεξνθφξεζε θαη ηα ινγηζηηθά ζπζηήκαηα θαζ' απηά δελ είλαη δηνίθεζε θφζηνπο. χκθσλα κε ηνλ Kaplan (1998) ε δηνίθεζε θφζηνπο έρεη ηξεηο ζθνπνχο: εθηίκεζε ηεο αμίαο ησλ απνζεκάησλ γηα ρξεκαηννηθνλνκηθέο αλαθνξέο (financial reports) εθηίκεζε θφζηνπο πξντφληνο θαη ιεηηνπξγηθφ έιεγρν. Η δηνίθεζε θφζηνπο βέβαηα έρεη έλα πην επξχ ζηφρν, φπσο γηα παξάδεηγκα ηε ζπλερή κείσζε ηνπ θφζηνπο. Ο ζρεδηαζκφο θαη ν έιεγρνο ηνπ θφζηνπο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλνη κε ηα έζνδα θαη ην ζρεδηαζκφ ηνπ θέξδνπο. Η δηνίθεζε θφζηνπο δελ αζθείηαη αλεμάξηεηα. Δίλαη έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ησλ γεληθψλ δηνηθεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη ηεο εθηέιεζεο ηνπο. Ο ππεχζπλνο ηεο δηνίθεζεο θφζηνπο (management accountant) παξέρεη δεδνκέλα πνπ βνεζνχλ ζην λα βειηησζεί ε ζηξαηεγηθή, λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνδνηηθά νη πφξνη θαη ε παξαγσγηθή ηθαλφηεηα θαη νπζηαζηηθά λα εθαξκνζηεί ζσζηά ε δηακνξθσκέλε ζηξαηεγηθή. Οη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη έλα θνζηνινγηθφ ζχζηεκα θαηάιιειν γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπο δηαζέηνπλ έλα ρξήζηκν αιιά θαη απαξαίηεην εξγαιείν γηα ηε ιήςε επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ, ηε κέηξεζε ηεο ηκεκαηηθήο απφδνζεο ηνπο, ηελ ηηκνιφγεζε ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, ηελ θαηαλφεζε ησλ γελεζηνπξγψλ αηηηψλ ηνπ θφζηνπο ηνπο θαη, ηέινο, έλα εξγαιείν ράξαμεο ζηξαηεγηθήο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ πξνθιήζεσλ ηνπ αληαγσληζκνχ. ΧΑΙΩΣΗ ΡΑΦΑΕΛΑ ελίδα 26

28 Ο Αξηζηνθιήο Ιγλαηηάδεο ζηελ πξψηε έθδνζε βηβιίνπ ηνπ ην 1978, αλαθέξεη πσο νη βαζηθνί ζθνπνί ηεο Λνγηζηηθήο Κφζηνπο είλαη 3: 1. Ο θαζνξηζκφο αλαιπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ε απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ. 2. Η ππνβνήζεζε ηεο δηνηθήζεσο κηαο επηρείξεζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. 3. Ο έιεγρνο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ εμεγεί ηελ ζπγθξηηηθή δηαθνξά ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Λνγηζηηθήο κε ηελ Λνγηζηηθή Κφζηνπο. Ο ζθνπφο ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Λνγηζηηθήο είλαη ε πξνεηνηκαζία ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (Ιζνινγηζκφο, Απνηειέζκαηα Υξήζεσο, Καηάζηαζε πεγψλ θαη δηαζέζεσο θεθαιαίσλ) θαη ε δεκνζίεπζε ηνπο γηα ρξήζε αλζξψπσλ πνπ βξίζθνληαη θαηά θχξην ιφγν εθηφο ηεο επηρεηξήζεσο, φπσο ησλ πξνκεζεπηψλ, ησλ θεθαιαηνχρσλ, ησλ ηξαπεδψλ, ησλ κεηφρσλ, ησλ δαλεηζηψλ, ησλ θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ θ.ά., ελψ ν ζθνπφο ηεο Λνγηζηηθήο Κφζηνπο είλαη ε εζσηεξηθή αλαδηάξζξσζε, ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ κέζα ζηελ επηρείξεζε απφ ηνπο Managers θαη άιινπο ππεχζπλνπο, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε, ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο επηρεηξήζεσο θαζψο θαη ηνλ απνινγηζηηθφ έιεγρν ησλ δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ. Παξάιιεια κε ηνλ ζρεδηαζκφ, πξνγξακκαηηζκφ θαη έιεγρν, ηα ζηνηρεία θφζηνπο κάο βνεζνχλ λα θαηαξηίζνπκε ηηο πάζεο θχζεσο πξνβιέςεηο γηα ην κέιινλ, ηνπ ηδίνπ θφζηνπο, ηνπ πξνβιεπφκελνπ θφζηνπο θαη άιισλ κεγεζψλ κέζα ζηελ επηρείξεζε, ηα φπνηα είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ιήςε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ. ΧΑΙΩΣΗ ΡΑΦΑΕΛΑ ελίδα 27

29 1.6 Σο κόζηορ παπαγωγήρ Κόζηορ παπαγωγήρ είλαη ην θφζηνο (φια ηα έμνδα) πνπ πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ. Σν θφζηνο παξαγσγήο πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ πνπ γίλνληαη γηα λα παξαρζεί ην πξντφλ θαη λα πάξεη ηε κνξθή θαη ηε ζέζε πνπ ρξεηάδεηαη ψζηε λα κπνξεί λα πνπιεζεί. Σέηνηεο δαπάλεο είλαη ηα πιηθά πνπ αλαιψλνληαη ζηελ παξαγσγή, ηα εξγαηηθά θαη νη κηζζνί ηνπ πξνζσπηθνχ παξαγσγήο, ην ειεθηξηθφ ξεχκα παξαγσγήο, νη ζπληεξήζεηο ησλ εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο θ.η.ι. ρεκαηίδεηαη απφ ηηο θαηεγνξίεο θφζηνπο : Απσικό Κόζηορ θαη Κόζηορ Μεηαηποπήρ θαη πεξηιακβάλεη ζηνηρεία άκεζα σο πξνο ην παξαγφκελν πξντφλ θαη έκκεζα σο πξνο απηφ. Απσικό κόζηορ. Σν αξρηθφ θφζηνο παξαγσγήο ζρεκαηίδεηαη απφ ην θφζηνο ησλ άκεζσλ πιηθψλ θαη ην θφζηνο ηεο άκεζεο εξγαζίαο. Κόζηορ μεηαηποπήρ. Σν θφζηνο κεηαηξνπήο πεξηιακβάλεη ην θφζηνο ηεο άκεζεο εξγαζίαο θαη ηα Γεληθά Βηνκεραληθά Έμνδα. Πξψηεο χιεο + Άκεζε εξγαζία = Αξρηθφ θφζηνο Άκεζε εξγαζία + Γ.Β.Δ. = Κφζηνο κεηαηξνπήο ΧΑΙΩΣΗ ΡΑΦΑΕΛΑ ελίδα 28

30 ΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΚΟΣΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΜΔΑ ΤΛΙΚΑ (Αλαιψζεηο Πξψησλ Τιψλ) ΑΜΔΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΜΜΔΟ ΚΟΣΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (Γ.Β.Δ.) Οη αναλώζειρ ηων ππώηων ςλών είλαη ην θφζηνο ησλ πξψησλ πιψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο. Άμεζη επγαζία είλαη εθείλε πνπ ζρεηίδεηαη κε ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ πνπ αζρνινχληαη άκεζα κε ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο. Γενικά βιομησανικά έξοδα (Γ.Β.Δ.) είλαη φια ηα (έκκεζα) έμνδα πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην θφζηνο παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο πνπ παξάγεηαη. Πεξηιακβάλνπλ : Έκκεζε εξγαζία Έκκεζα πιηθά Ακνηβέο ηξίησλ Παξνρέο ηξίησλ Γηάθνξα έμνδα Φφξνη, ηέιε Απνζβέζεηο παγίσλ Πξνβιέςεηο εθκεηάιιεπζεο Σν κόζηορ παπασθένηων πποϊόνηων ζηε δηάξθεηα κηαο πεξηφδνπ αθνξά ην θφζηνο ησλ πξντφλησλ πνπ νινθιεξψζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απηήο θαη ππνινγίδεηαη απφ ην άζξνηζκα ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: ΧΑΙΩΣΗ ΡΑΦΑΕΛΑ ελίδα 29

31 ΑΜΔΑ ΤΛΙΚΑ +ΑΜΔΗ ΔΡΓΑΙΑ + Γ.Β.Δ. =ΚΟΣΟ ΠΑΡΑΓΩΓΖ + ΑΡΥΙΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑ ΗΜΙΚΑΣΔΡΓΑΜΔΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ -ΣΔΛΙΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑ ΗΜΙΚΑΣΔΡΓΑΜΔΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ = ΚΟΣΟ ΠΑΡΑΥΘΔΝΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Κόζηορ βιομησανοποίηζηρ (ηξέρνλ θφζηνο ) είλαη ην άζξνηζκα ησλ αλαιψζεσλ ησλ πξψησλ πιψλ, ηεο άκεζεο εξγαζίαο θαη ησλ Γ.Β.Δ. Κόζηορ πωληθένηων. Σν θφζηνο απηφ αθνξά ηα πσινχκελα πξντφληα, ηα πσινχκελα εκπνξεχκαηα θαη ηηο πσινχκελεο ππεξεζίεο. ΚΟΣΟ ΠΑΡΑΥΘΔΝΣΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ +ΑΡΥΙΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑ ΔΣΟΙΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ -ΣΔΛΙΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑ ΔΣΟΙΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ =ΚΟΣΟ ΠΩΛΖΘΔΝΣΩΝ ΧΑΙΩΣΗ ΡΑΦΑΕΛΑ ελίδα 30

32 Σν θφζηνο ησλ πσιεζέλησλ θαη ην πξνζδηνξηδφκελν βάζεη απηνχ κηθηφ απνηέιεζκα. Σν θφζηνο παξαγσγήο θαη ην θφζηνο πσιεζέλησλ απνηεινχλ πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα ηνπ κηθηνχ απνηειέζκαηνο. Μικηό αποηέλεζμα είλαη απνηέιεζκα (θέξδνο ή δεκία) πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πψιεζε απνζεκάησλ ή απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ. Άμεςο κόςτοσ παραγωγήσ Πρώτεσ φλεσ Άμεςη εργαςία Γενικά βιομηχανικά ζξοδα κφριων και βοηθητικών παραγωγικών τμημάτων Λοιπά λειτουργικά ζξοδα Πωλήςεων Διοίκηςησ Χρηματοδότηςησ Έρευνασ Κφζηνο παξαγσγήο πλνιηθφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο Σν άζξνηζκα θφζηνπο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο νλνκάδεηαη ζπλνιηθφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο ή πιήξεο θφζηνο (full cost). ΧΑΙΩΣΗ ΡΑΦΑΕΛΑ ελίδα 31

33 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Διζαγωγή ζηο Δλληνικό Λογιζηικό σέδιο Η ινγηζηηθή επηζηήκε έρεη ζαλ θχξην ζθνπφ ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πξνο ηνπο θαηά πεξίπησζε ελδηαθεξνκέλνπο. Η ινγηζηηθή ζηε δσή ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ, ηδησηηθψλ θαη δεκνζίνπ, απνηειεί ην θαη εμνρήλ αληηθεηκεληθφ πιεξνθνξηαθφ κέζν. Η πιεξνθφξεζε απηή επηηπγράλεηαη κε ηελ δεκνζηφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Η πιεξνθφξεζε απηή βέβαηα έρεη ρξεζηκφηεηα φηαλ εμαζθαιίδεη ζπγθξηζηκφηεηα ηφζν κέζα ζηελ ίδηα ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα φζν θαη κεηαμχ θιάδσλ νκνεηδψλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ. Η ζπγθξηζηκφηεηα επηηπγράλεηαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη παξνπζίαζε εηιηθξηλψλ θαη νκνηφκνξθσλ θαηαζηάζεσλ. Πξνθχπηεη ινηπφλ ε αλάγθε γηα ηε νκνηφκνξθε ινγηζηηθή απεηθφληζε ησλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ, λα ππάξρνπλ δειαδή θαλφλεο αξρήο, κέζνδνη θαη δηαδηθαζίεο πνπ ζα δηέπνπλ φιν ην θάζκα ηεο ινγηζηηθήο εξγαζίαο πνπ παξαθνινπζεί ηε δξάζε ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Απαηηείηαη ζπλεπψο ε ινγηζηηθή νξγάλσζε θαη ηππνπνίεζε ηεο κεζφδνπ επεμεξγαζίαο ησλ αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ, ηεο εθαξκνγήο εληαίσλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη ν θαζνξηζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ ηεξεηέσλ ινγαξηαζκψλ. Η θαηά ησλ παξαπάλσ ηξφπν ινγηζηηθή ηππνπνίεζε απνηειεί ην Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην, ην νπνίν ζηε ρψξα καο έρεη λνκνζεηεκέλε κνξθή θαη ππνρξεσηηθή εθαξκνγή. Όηαλ ε ζέζπηζε θαλφλσλ ηππνπνίεζεο ηεο ινγηζηηθήο εξγαζίαο αθνξά νξηζκέλν θιάδν επηρεηξήζεσλ ή νξγαληζκνχο, ε κεξηθή απηή ηππνπνίεζε απνηειεί ην Κιαδηθφ Λνγηζηηθφ ρέδην ησλ θνξέσλ αηψλ. ΧΑΙΩΣΗ ΡΑΦΑΕΛΑ ελίδα 32

34 2.2 Πεπιεσόμενο ηος Δ.Γ.Λ.. Σν Δ.Γ.Λ.. ρσξίδεηαη ζε πέληε κέξε, ηα νπνία είλαη : Μέξνο 1 : Βαζηθέο αξρέο ην ΓΛ δηάξζξσζε ηνπ ζρεδίνπ ινγαξηαζκψλ Μέξνο 2 : Γεληθή ινγηζηηθή Μέξνο 3 :Λνγαξηαζκνί ηάμεσο Μέξνο 4 : Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αξηζκνδείθηεο Μέξνο 5 : Αλαιπηηθή ινγηζηηθή εθκεηαιιεχζεσο Οη βαζηθέο αξρέο ην Δ.Γ.Λ.. θαζψο θαη ε δηάξζξσζε ηνπ ζρεδίνπ ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα. Σν δεχηεξν κέξνο πεξηιακβάλεη ην ζρέδην ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο θαζψο θαη νδεγίεο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζπλδεζκνινγία ησλ ινγαξηαζκψλ απηψλ κε δηεπθξηλήζεηο ζηελ νξνινγία θαη ην πεξηερφκελν ηεο. Η γεληθή ινγηζηηθή πεξηιακβάλεη ηηο νκάδεο ινγαξηαζκψλ 1,2,3,4,5,6,7 θαη 8. Σν ηξίην κέξνο πεξηιακβάλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο ηάμεσο πνπ αλήθνπλ ζηελ νκάδα 10. Οη ινγαξηαζκνί ηάμεσο ιεηηνπξγνχλ θαηά δεχγε. ην ηέηαξην κέξνο πεξηιακβάλνληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη νη αξηζκνδείθηεο. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη ν ηζνινγηζκφο ηέινπο ρξήζεσο, ν ινγαξηαζκφο απνηειεζκάησλ ρξήζεο, ν πίλαθαο δηαζέζεσο απνηειεζκάησλ, ν ινγαξηαζκφο γεληθήο εθκεηάιιεπζεο θαη ην πξνζάξηεκα ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο. Σν πέκπην κέξνο πεξηιακβάλεη ηελ αλαιπηηθή ινγηζηηθή εθκεηάιιεπζεο (νκάδα 9). Με ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο νκάδαο απηήο παξαθνινπζνχκε ην θφζηνο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. ΧΑΙΩΣΗ ΡΑΦΑΕΛΑ ελίδα 33

35 2.3 Βαζικέρ απσέρ ηος Δ.Γ.Λ.. Σν Διιεληθφ Γ.Λ.. ζηεξίδεηαη ζηηο αθφινπζεο ηξείο βαζηθέο αξρέο : 1) Απσή ηηρ αςηονομίαρ. χκθσλα κε ηελ αξρή απηή ην ζρέδην ινγαξηαζκψλ ρσξίδεηαη ζε ηξία κέξε, θαζέλα απφ ηα νπνία απνηειεί ηδηαίηεξν θαη αλεμάξηεην ινγηζηηθφ θχθισκα. ην πξψην κέξνο αλαπηχζζεηαη ε γεληθή ινγηζηηθή θαη πεξηιακβάλεη ηηο νκάδεο 1-8, νη ινγαξηαζκνί ησλ νπνίσλ ζπλδένληαη θαη ιεηηνπξγνχλ κεηαμχ ηνπο ζε αλεμάξηεην θχθισκα. ην δεχηεξν κέξνο πεξηιακβάλεη ηελ νκάδα 9 θαη αλαπηχζζνληαη νη ινγαξηαζκνί ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο, νη νπνίνη ζπλδένληαη θαη ιεηηνπξγνχλ κεηαμχ ηνπο ζε αλεμάξηεην ινγηζηηθφ θχθισκα. ην ηξίην κέξνο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ δέθαηε νκάδα αλαπηχζζνληαη νη ινγαξηαζκνί ηάμεσο νη νπνίνη ζπλδένληαη θαη ιεηηνπξγνχλ κεηαμχ ηνπο ζε αλεμάξηεην ινγηζηηθφ θχθισκα. 2) Απσή ηηρ καη είδορ ζςγκένηπωζηρ ηων αποθεμάηων, εξόδων και εζόδων. χκθσλα κε ηελ αξρή απηή ηα απνζέκαηα, ηα έμνδα θαη ηα έζνδα θαηαρσξνχληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο ηεο νκάδαο 2(απνζέκαηα), νκάδαο 6 (έμνδα), νκάδαο 7 (έζνδα), ηεο νκάδαο 8(έθηαθηα θαη αλφξγαλα απνηειέζκαηα), νη νπνίνη αλνίγνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ κε θξηηήξην ην είδνο θαη φρη ηνλ πξννξηζκφ γηα ηνλ νπνίν γηα ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαη νη αληίζηνηρεο αγνξέο απνζεκάησλ θαη ηα αληίζηνηρα έμνδα θαη έζνδα. Σα ππφινηπα ησλ ινγαξηαζκψλ απηψλ ζην ηέινο θάζε ρξήζεο, κεηαθέξνληαη ζην ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Δθκεηαιιεχζεσο ή ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ρξήζεο. 3) Απσή ηηρ καηαπηίζεωρ ηος λογαπιαζμού ηηρ γενικήρ εκμεηάλλεςζηρ με λογιζηικέρ εγγπαθέρ. Ο ινγαξηαζκφο ηεο γεληθήο εθκεηάιιεπζεο θαηαξηίδεηαη ζην ηέινο ηεο ρξήζεο κε κεηαθνξά ζ απηφλ ηεο αμίαο ησλ απνζεκάησλ (απνζέκαηα αξρήο +αγνξέο ρξήζεο-απνζέκαηα ηέινπο ), νξγαληθψλ εμφδσλ θαη νξγαληθψλ εζφδσλ θαη είδνο, έηζη ψζηε απφ ηελ αλάιπζε ηνπ λα πξνθχπηεη ε ζπλνιηθή θίλεζε ησλ ινγαξηαζκψλ εθκεηαιιεχζεσο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. ΧΑΙΩΣΗ ΡΑΦΑΕΛΑ ελίδα 34

36 2.4 Γιάπθπωζη ηος ζσεδίος λογαπιαζμών ηος Δ.Γ.Λ.. Σν ζρέδην ινγαξηαζκψλ ηνπ ΔΓΛ απνηειείηαη απφ δέθα νκάδεο ινγαξηαζκψλ, νη νπνίεο αξηζκνχληαη ζχκθσλα κε ηε θπζηθή ζεηξά ησλ αξηζκψλ 1-9 θαη 0 Οη νκάδεο 1 έσο 8 θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο, ε νκάδα 9 ηηο αλάγθεο ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο θαη ε νκάδα 0 ηηο αλάγθεο ησλ ινγαξηαζκψλ ηάμεσο. Δηδηθφηεξα ζηηο νκάδεο 2-5 ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο, πεξηιακβάλνληαη νη ινγαξηαζκνί ηνπ ηζνινγηζκνχ, νη νπνίνη ζην ηέινο ηεο ρξήζεο παξνπζηάδνπλ, θαηά θαλφλα ρξεσζηηθά ή πηζησηηθά ππφινηπα θαη ηα νπνία ζπλζέηνπλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ ηζνινγηζκνχ. ηηο νκάδεο 6-8 πεξηιακβάλνληαη νη απνηειεζκαηηθνί ινγαξηαζκνί νη νπνίνη ζην ηέινο θάζε ρξήζεο κεδελίδνληαη, έπεηηα απφ ηελ κεηαθνξά ησλ ππφινηπσλ ηνπο ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο γεληθήο εθκεηάιιεπζεο θαη απνηειεζκάησλ ρξήζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζε ινγαξηαζκνχο ηνπ ηζνινγηζκνχ. Οη ινγαξηαζκνί ησλ νκάδσλ 1-3 απνηεινχλ ην ελεξγεηηθφ ηνπ ηζνινγηζκνχ, νη ινγαξηαζκνί ησλ νκάδσλ 4-5 απνηεινχλ ην παζεηηθφ ηνπ ηζνινγηζκνχ. ηελ νκάδα 6 πεξηιακβάλνληαη νη ινγαξηαζκνί ησλ νξγαληθψλ εμφδσλ θαη είδνο, ζηελ νκάδα 7 νη ινγαξηαζκνί ησλ εζφδσλ θαη είδνο, ζηελ νκάδα 8 πεξηιακβάλνληαη νη ινγαξηαζκνί γεληθήο εθκεηάιιεπζεο, έθηαθησλ θαη αλφξγαλσλ απνηειεζκάησλ, απνηειεζκάησλ ρξήζεσο, απνηειεζκάησλ πξνο δηάζεζε θαη ν ινγαξηαζκφο ηνπ ηζνινγηζκνχ. ΧΑΙΩΣΗ ΡΑΦΑΕΛΑ ελίδα 35

37 2.5 Οπιζμόρ και ζηόσοι ηηρ Αναλςηικήρ Λογιζηικήρ Η αλαιπηηθή ινγηζηηθή έξρεηαη λα ζπκπιεξψζεη ηε γεληθή ινγηζηηθή. ηελ αλαιπηηθή ινγηζηηθή παξαθνινπζνχληαη νη πνζνηηθέο κεηαβνιέο, νη πνιππιεζείο ζπλζέζεηο ησλ απνζεκάησλ, ησλ εμφδσλ, ησλ εζφδσλ θαη ησλ έθηαθησλ θαη αλφξγαλσλ απνηειεζκάησλ γηα ην ζρεκαηηζκφ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θαη ηνπ θνξέα θφζηνπο, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαιπηηθψλ θαη ησλ ζπλνιηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Ο θαηαινγηζκφο ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο έρεη θαηαξηίζεη ζηα πιαίζηα ηνπ ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ θαη κε βάζε ηηο εηδηθέο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ, ψζηε λα θαιχπηνληαη κε επάξθεηα φιεο νη αλάγθεο κηαο κεγάιεο επηρείξεζεο. Οη βαζηθνί ζηφρνη ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο είλαη : 1) Η εμεχξεζε ηνπ θφζηνπο ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ ππνδηαηξέζεσλ ηνπο (θέληξα θφζηνπο) ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 2) Η εμεχξεζε ηνπ θφζηνπο ησλ ππεξεζηψλ θαηά θαηεγνξία θαη θαηά είδνο παξαγσγήο πξντφλησλ 3) Η εμεχξεζε ησλ κηθηψλ απνηειεζκάησλ θαηά θαηεγνξία θαη θαη είδνο πσινχκελσλ απνζεκάησλ. 4) Η παξαθνινχζεζε ησλ απνζεκάησλ θαηά θαηεγνξία θαη θαη είδνο, πνζφηεηα θαη αμία. 2.6 Σπόποι λειηοςπγίαρ ηηρ Αναλςηικήρ Λογιζηικήρ Βαζηθφ ζχζηεκα ιεηηνπξγίαο ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο εθκεηάιιεπζεο είλαη ην ζχζηεκα ηεο πιήξνπο απηνλνκίαο ηεο έλαληη ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο. Τπφ ην ζχζηεκα απηφ νη ινγαξηαζκνί ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο αλαπηχζζνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ κέζα ζην θιεηζηφ θχθισκα ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο νκάδαο 9. ΧΑΙΩΣΗ ΡΑΦΑΕΛΑ ελίδα 36

38 Σν ΔΓΛ πξνβιέπεη φηη << είλαη δπλαηφ λα ζπγρσλεχνληαη θαη λα ιεηηνπξγνχλ ζε έλα εληαίν ζχζηεκα ινγηζηηθήο ε γεληθή θαη ε αλαιπηηθή ινγηζηηθή κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αλαιπηηθή ινγηζηηθή ζα δηαηεξεί ηελ απηνλνκία ηεο θαη δελ ζα αιινηψλνληαη νη βαζηθέο αξρέο ηνπ ΔΓΛ. Με ην ζχζηεκα ηεο απηφλνκεο ιεηηνπξγίαο ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο επηηπγράλεηαη: 1. Ο πξνζδηνξηζκφο βξαρχρξνλσλ απνηειεζκάησλ, εζσινγηζηηθά, ρσξίο ηε δηαηάξαμε ηεο θαλνληθήο ξνήο ησλ εγγξαθψλ ζηε γεληθή ινγηζηηθή. ν κεληαίνο πξνζδηνξηζκφο ησλ απνηειεζκάησλ πξνυπνζέηεη ρξνληθέο ηαθηνπνηήζεηο ησλ αγνξψλ θαη πσιήζεσλ θαη κεληαίεο θαηαλνκέο εμφδσλ-εζφδσλ θαη απνηειεζκάησλ πνπ είλαη δπλαηφ λα γίλνληαη κφλν ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο αθήλνληαο αλαιινίσηνπο ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο. 2. Η θαζαξφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ χςνπο ησλ ινγαξηαζκψλ: απνζεκάησλ, νξγαληθψλ εμφδσλ θαη νξγαληθψλ εζφδσλ θαη είδνο ζηε γεληθή ινγηζηηθή, κεγέζε πνπ ζπγθξνηνχλ ην ινγαξηαζκφ γεληθήο εθκεηάιιεπζεο, ην ππφινηπν ηνπ νπνίνπ εκθαλίδεη ην νξγαληθφ απνηέιεζκα εθκεηάιιεπζεο. 3. Ο θαηακεξηζκφο ηνπ ινγηζηηθνχ έξγνπ θαη ν πιήξεο δηαρσξηζκφο ηεο ηήξεζεο ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο απφ ηδηαίηεξα πξφζσπα ή δηάθνξνπο ρψξνπο. ην ζχζηεκα ηεο απηφλνκεο ηήξεζεο ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο θαηαινγίδεηαη ην κεηνλέθηεκα ηεο ηήξεζεο νξηζκέλσλ ινγαξηαζκψλ ηφζν ζηε γεληθή φζν θαη ζηελ αλαιπηηθή ινγηζηηθή κε ζπλέπεηα ην εληεχζελ ην απμεκέλν ινγηζηηθφ θφζηνο. ην κεηνλέθηεκα φκσο απηφ εμνπδεηεξψλεηαη ζρεδφλ πιήξσο κε ηελ θαζνιηθή ρξήζε ησλ Η/Τ. ΧΑΙΩΣΗ ΡΑΦΑΕΛΑ ελίδα 37

39 2.7 Σπόποι ενημέπωζηρ ηων λογαπιαζμών ηηρ αναλςηικήρ λογιζηικήρ. Οη νηθνλνκηθέο κνλάδεο ππνρξενχληαη λα ελεκεξψλνπλ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο κε ηηο αγνξέο ησλ απνζεκάησλ, ηα νξγαληθά έμνδα θαη έζνδα θαη είδνο θαη ηα αλφξγαλα έζνδα έμνδα θαη απνηειέζκαηα, αθνινπζψληαο έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο : Σα δεδνκέλα ησλ αγνξψλ απνζεκάησλ, νξγαληθψλ εμφδσλ, νξγαληθψλ εζφδσλ θαη αλφξγαλσλ απνηειεζκάησλ θαηαρσξνχληαη πξψηα ζηε γεληθή ινγηζηηθή θαη ζηε ζπλέρεηα, φρη αξγφηεξα απφ ην ηέινο ηνπ κήλα, κεηαθέξνληαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο. Σα δεδνκέλα ησλ αγνξψλ απνζεκάησλ, νξγαληθψλ εμφδσλ, νξγαληθψλ εζφδσλ θαη αλφξγαλσλ εζφδσλ θαη εμφδσλ θαη απνηειεζκάησλ θαηαρσξνχληαη ηαπηφρξνλα ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο. Οη νηθνλνκηθέο κνλάδεο ππνρξενχληαη επίζεο λα ελεκεξψλνπλ φινπο ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο αθνινπζψληαο ηα εμήο : Οη πξσηνβάζκηνη ινγαξηαζκνί είλαη δπλαηφ λα ελεκεξψλνληαη ζπγθεληξσηηθά κε νπνηνδήπνηε ηξφπν (π.ρ. απφ ηα ζπγθεληξσηηθά αξηζκεηηθά ζηνηρεία ησλ ηζνδπγίσλ ησλ αλαιπηηθψλ ινγαξηαζκψλ ηνπο ), κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ελεκέξσζε απηή ζα γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ θάζε κήλα. Με ηελ επρέξεηα ηεο ελεκέξσζεο απηήο παξέρεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο ε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγνχλ ηνπο δεπηεξνβάζκηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ ζαλ πξσηνβάζκηνπο θαη κε ηνπο ππνινγαξηαζκνχο ηνπο λα εμαζθαιίδνπλ κεγαιχηεξεο αλαιχζεηο. ΧΑΙΩΣΗ ΡΑΦΑΕΛΑ ελίδα 38

40 Όηαλ ε νηθνλνκηθή κνλάδα θάλεη ρξήζε ηεο δπλεηηθήο επρέξεηαο λα ηεξεί κφλν ηνπο ππνρξεσηηθνχο δεπηεξνβάζκηνπο ή ηξηηνβάζκηνπο ινγαξηαζκνχο ρσξίο πεξαηηέξσ αλαιχζεηο, είλαη ππνρξεσκέλε λα απεηθνλίδεη ζηνπο ηεξνχκελνπο ινγαξηαζκνχο αλαιπηηθέο εγγξαθέο απφ ηηο νπνίεο λα πξνθχπηνπλ νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο : 1. Ο αχμνλ αξηζκφο ηνπ παξαζηαηηθνχ, κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε ινγηζηηθνπνίεζε θαη θαηαρψξεζε ζην ινγαξηαζκφ ηνπ ζρεηηθνχ πνζνχ 2. χληνκε αηηηνινγία γηα θάζε εγγξαθή, δειαδή γηα θάζε πνζφ πνπ θαηαρσξείηαη ζηε ρξέσζε ή ζηελ πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ Όηαλ ε επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί κεραλνγξαθηθά κέζα πνπ εμαζθαιίδνπλ αλαιπηηθέο εθηππψζεηο ησλ ηζνδπγίσλ, ζχκθσλα κε νινθιεξσκέλν ππφδεηγκα ησλ ππνρξεσηηθψλ ινγαξηαζκψλ ηνπ ζρεδίνπ ινγαξηαζκψλ ηεο νκάδαο 9, επηηξέπεηαη ε κε ηήξεζε αλαιπηηθψλ κεξίδσλ π.ρ. θαξηειψλ. Η επρέξεηα απηή παξέρεηαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη θάζε αλαιπηηθφο ινγαξηαζκφο απεηθνλίδεη ηελ θαηά ρξέσζε θαη πίζησζε πξννδεπηηθή θίλεζε ή ην εθάζηνηε ππφινηπν άιινπ ινγαξηαζκνχ ηεο γεληθήο ή ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο, γηα ηνλ νπνίν ηεξείηαη αλαιπηηθή κεξίδα ζηελ νπνία απεηθνλίδνληαη νη επηκέξνπο ινγηζηηθέο εγγξαθέο δηακφξθσζεο ηεο θίλεζεο ηνπ. ΧΑΙΩΣΗ ΡΑΦΑΕΛΑ ελίδα 39

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 80 1.Ο ινγαξηαζκόο 80 ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, νπόηε θαηαξηίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΛΟΓΗΜΟ ΚΟΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΑΛΛΑΝΣΟΠΟΗΗΑ ΜΔ ΒΑΖ ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ. Λίηνο Α.

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΛΟΓΗΜΟ ΚΟΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΑΛΛΑΝΣΟΠΟΗΗΑ ΜΔ ΒΑΖ ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ. Λίηνο Α. ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ ΣΜΖΜΑ: ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ (ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ)

ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ (ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ) ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΚΟΣΟΛΟΓΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΉΔΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ (ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΓΡΑΦΔΊΟ) Καβάια 2006 Λαθαδάλε Μαξία 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ.

ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΗΜΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Θεζζαλονίκη 2015 ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΘΔΜΑ: ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΧΝ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΕΑΥΑΡΖ ΑΔ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Εέπζη ηαςπούλα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Βαζικά ζημεία διάλεξηρ

Βαζικά ζημεία διάλεξηρ Διοικητική Λογιστική Δηάιεμε 1 ε Εηζαγσγή ζηε δηνηθεηηθή ινγηζηηθή Δξ. Δεκήηξεο Μπάιηνο Βαζικά ζημεία διάλεξηρ Τη είλαη ε δηνηθεηηθή ινγηζηηθή Ο ξφινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ινγηζηή Φξεκαηννηθνλνκηθή θαη δηνηθεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ζηα logistics θαη δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηα Διιεληθά λνζνθνκεία. 1. Δηζαγσγή

Δηζαγσγή ζηα logistics θαη δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηα Διιεληθά λνζνθνκεία. 1. Δηζαγσγή 1. Δηζαγσγή Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ην ζέκα «εηζαγσγή ζηα logistics θαη δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηα ειιεληθά λνζνθνκεία». Σθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ εάλ θαη θαηά πφζνλ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα