ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 111 ΠΣΔΡΤΓΑ ΜΑΥΖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 111 ΠΣΔΡΤΓΑ ΜΑΥΖ"

Transcript

1 «ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ» ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 111 ΠΣΔΡΤΓΑ ΜΑΥΖ ΑΓΑ: ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΤΠ ΑΡΗΘΜ 02/15 ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΠΛΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΝΑ ΔΗΓΟ ΓΗΑ ΔΚΠΟΗΖΖ ΑΥΡΖΣΟΤ ΗΓΖΡΟΤ- ΟΡΔΗΥΑΛΚΟΤ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΣΖ 111 ΠΜ & 9 ηρ ΜΔΠ

2 ΠΡΟ: ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ ΚΟΗΝ: 111 ΠΣΔΡΤΓΑ ΜΑΥΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΟΤ Σει.(εζση.) 5099 Φ.830/453/ΑΓ.2094 ρ. 929 Αικπξφο, 04 Μαη 15 ΘΔΜΑ: Γηαθήξπμε Πξφρεηξνπ Πιεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ αλά Δίδνο γηα Δθπνίεζε Αρξήζηνπ ηδήξνπ- Οξείραιθνπ - Αινπκηλίνπ - Πιαζηηθψλ - Ορεκάησλ - Μεραλεκάησλ. 1. Έρνληαο ππφςε: α. Σν ΝΓ 721/70 (ΦΔΚ Α/251/70) «Πεξί Οηθνλνκηθήο Μέξηκλαο θαη Λνγηζηηθνχ ησλ ΔΓ» β. Σν Ν. 2286/95 (ΦΔΚ 19/Α/95) «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη Ρπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα. γ. Σν Ν.2362/95 (ΦΔΚ 247/Α/95) άξζξα «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ Γαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο». Γεκνζίνπ» δ. Σν Π.Γ. 118/07 (ΦΔΚ150/Α/07) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ ηνπ ε. Σε Φ.800/133/134893/ Απφθαζε ΤΦΔΘΑ (ΦΔΚ Β/2300/ ) «Πεξί Μεηαβίβαζεο Οηθνλνκηθήο Δμνπζίαο θ.ι.π.» ζη. Σηο ππ αξηζκφ 17/ θαη 6/ ζπλεδξηάζεηο Γ/ΜΣΑ, κε ηηο νπνίεο εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ πξνο θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηεο 9 εο Μ..Δ.Π θαη 111 ΠΜ αληίζηνηρα.. ε. Σν γεγνλφο φηη ε εθπνίεζε δελ επηβαξχλεη ηνλ Π/Τ ηεο ΠΑ. Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ο Τ Μ Δ ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΠΛΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΧ ΜΔ ΓΡΑΠΣΔ ΦΡΑΓΗΜΔΝΔ ΠΡΟΦΟΡΔ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖΝ ΤΦΖΛΟΣΔΡΖ ΣΗΜΖ ΑΝΑ ΔΗΓΟ, ΓΗΑ ΔΚΠΟΗΖΖ ΑΥΡΖΣΟΤ ΗΓΖΡΟΤ-ΟΡΔΗΥΑΛΚΟΤ - ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ-ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ- ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ. 2. Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή δελ κπνξεί λα είλαη ρακειφηεξε ζίδηπο. αλοςμίνιο. α. ησλ είθνζη ιεπηψλ ηνπ επξψ (0,20 ) αλά θηιφ γηα ηνλ άσπηζηο β. ησλ δπν επξψ (2,00 ) αλά θηιφ γηα ηνλ άσπηζηο οπείσαλκο. γ. ησλ εβδνκήληα ιεπηψλ ηνπ επξψ (0,70 ) αλά θηιφ γηα ην άσπηζηο δ. ειεχζεξε ηηκή γηα ηα άσπηζηα πλαζηικά.

3 ε. ησλ νθηαθνζίσλ επξψ (800,00 ) γηα ηα άσπηζηα οσήμαηα (πάνυ ηυν 3,5 ηόνυν). ζη. ησλ εθαηφλ πελήληα επξψ (150,00 ) γηα ηα άσπηζηα οσήμαηα (κάηυ ηυν 3,5 ηόνυν). δ. ησλ δηαθνζίσλ επξψ (200,00 ) γηα ην άσπηζηο μησάνημα Ζ/Ε. 3. Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα ππνβάιινπλ πξνζθνξέο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 29 Μαΐος 2015, ημέπα Παπαζκεςή και ώπα 10:00 π.μ. Ζ αποζθπάγιζή ηοςρ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ζα γίλεη ηελ ίδια ημέπα και ώπα 11:00 π.μ. ζηελ Λέζρε Αμησκαηηθψλ ηεο 111 Πηέξπγαο Μάρεο. 4. Οη ελδηαθεξφκελνη ζα ππνβάιινπλ ην θάθειν πξνζθνξάο ηνπο θαηαζέηνληάο ηνλ απηνπξνζψπσο ή κε εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπο ζηελ δηεχζπλζε: 111 Πηέξπγα Μάρεο/Σκήκα Οηθνλνκηθνχ, ΣΚ 37100, Αικπξφο Μαγλεζίαο ή απνζηέιινληάο ηνλ ηαρπδξνκηθά, κέζσ ΔΛΣΑ, ζηελ σο άλσ δηεχζπλζε, εμππόθεζμα. 5. ηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, ε Τπεξεζία νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ην ρξφλν θαη ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο πνπ ζα απνζηαινχλ. 6. Γηα πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο επεμεγήζεηο επί εξσηεκάησλ πεξί ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ή επί πεξηεγήζεσλ ζηνπο ρψξνπο ηεο 111 Πηέξπγαο Μάρεο (Α/Γ Ν. Αγρηάινπ ) θαη 9 εο ΜΔΠ (Ραληάξ Πειίνπ), νη ελδηαθεξφ- κελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηελ Μνίξα Δθνδηαζκνχ ηεο 111 ΠΜ (ηει , αξκφδηνο : Αλζζηεο (ΣΔΦ) Υξήζηνο Σζάθσλαο) θαη ζην κήλνο Δθνδηαζκνχ ηεο 9 εο ΜΔΠ (ηει , αξκφδηνο : Αλζζηεο (ΣΤΛ) Αξηζη. Κσλζηαληίλνπ). Ακπιβέρ Ανηίγπαθο κήλαξρνο (Η) Κσλζηαληίλνο Κειιάξεο Γηνηθεηήο Ζ Γξακκαηέαο 111ΠΜ Δ.Υαζηψηνπ Μ.Τ. κε Β Βαζκφ ΓΔ(Γ-Γ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ «Α» ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ «Β» ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ «Γ» ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ «Γ» ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ ΠΟΤ ΘΑ ΤΠΟΓΡΑΦΔΗ ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ Αποδέκηερ για Δνέπγεια 111 ΠΜ/ΣΜ.ΟΗΚ Αποδέκηερ για Πληποθοπία 111 ΠΜ/ΜΔΦ 9 ε ΜΔΠ/Μ.ΔΦΟΓ.

4 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖΝ ΑΓ.Φ.830/453/2094/.929 ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 111 ΠΣΔΡΤΓΑ ΜΑΥΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αικπξφο, 04 Μαη 15 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ ΠΟΟΣΖΣΑ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ ΠΡΟΟΡΗΕΔΣΑΗ ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Δκποίηζη: - Αρξήζηνπ ηδήξνπ - Αρξήζηνπ Οξείραιθνπ - Αρξήζηνπ Αινπκηλίνπ - Αρξήζησλ Πιαζηηθψλ - Αρξήζησλ Ορεκάησλ (θάησ ησλ 3,5 ηφλσλ) - Αρξήζησλ Ορεκάησλ (άλσ ησλ 3,5 ηφλσλ) - Αρξήζησλ Υηνλνβαηηθψλ Ορεκάησλ (πεξίπνπ 3,5 ηφλσλ) - Αρξήζηνπ Μεραλήκαηνο Ζ/Ε (πεξίπνπ 1,5 ηφλνπ) ( ) θηιά Αρξήζηνπ ηδήξνπ ,900(360, ,00) θηιά Αρξήζηνπ Οξείραιθνπ θηιά Αρξήζηνπ Αινπκηλίνπ θηιά Αρξήζησλ Πιαζηηθψλ - 6 ηεκ. Αρξήζησλ Ορεκάησλ (άλσ ησλ 3,5 ηφλσλ). -15 ηεκ. Αρξήζησλ Ορεκάησλ (θάησ ησλ 3,5 ηφλσλ) -2 ηεκ. Αρξήζησλ Υηνλνβαηηθψλ Ορεκάησλ (πεξίπνπ 3,5 ηφλσλ) -1 ηεκ. Αρξήζηνπ Μεραλήκαηνο Ζ/Ε (πεξίπνπ 1,5 ηφλνπ) κε πξναίξεζε απμνκείσζεο 50% ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ ΣΗΜΖ ΔΚΚΗΝΖΖ ησλ είθνζη ιεπηψλ ηνπ επξψ (0,20 ) αλά θηιφ γηα ηνλ άρξεζην ζίδεξν ησλ δπν επξψ (2,00 ) αλά θηιφ γηα ηνλ άρξεζην νξείραιθν. ησλ εβδνκήληα ιεπηψλ ηνπ επξψ (0,70 ) αλά θηιφ γηα ην άρξεζην αινπκίλην ειεχζεξε ηηκή γηα ηα άρξεζηα πιαζηηθά. ησλ νθηαθνζίσλ επξψ (800,00 ) γηα ην άρξεζην φρεκα (άλσ ησλ 3,5 ηφλσλ). ησλ εθαηφλ πελήληα επξψ (150,00 ) γηα ην άρξεζην φρεκα (θάησ ησλ 3,5 ηφλσλ). ησλ δηαθνζίσλ επξψ (200,00 ) γηα άρξεζην κεράλεκα Ζ/Ε. ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ Άκεζα ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΗΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Α/Γ. Ν. Αγρηάινπ (111ΠΜ) & Ραληάξ Πειίνπ (9 ε ΜΔΠ) Δμήληα (60) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο πξνκήζεηαο θαη ηνπο φξνπο πνπ αθνινπζνχλ. Ακπιβέρ Ανηίγπαθο Δπγνο (Ο) Απ. Μέθθαο Δ.Ο.Τ Ζ Γξακκαηέαο 111ΠΜ Δ.Υαζηψηνπ Μ.Τ. κε Β Βαζκφ ΓΔ(Γ-Γ)

5 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΣΖΝ ΑΓ.Φ.830/453/2094/.929 ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 3111 ΠΣΔΡΤΓΑ ΜΑΥΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αικπξφο, 04 Μαη 15 ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΦΧΝΗΧΝ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΠΛΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Άπθπο 1 Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού 1. Ο δηαγσληζκφο αθνξά ηελ εθπνίεζε ησλ θάησζη: α. ζηο Α/Γ Ν. Αγσιάλος (111ΠΜ): (1). είθνζη δχν ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ (22.600) θηιψλ αρξήζηνπ ζιδήπος απφ θαηαδίθε αρξήζηνπ πιηθνχ πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ππαίζξην ρψξν αρξήζησλ πιηθψλ. (2). ρηιίσλ πεληαθνζίσλ ηεζζάξσλ (1.504) θηιψλ άρξεζηνπ αλοςμινίος απφ θαηαδίθε αρξήζηνπ πιηθνχ πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ππαίζξην ρψξν αρξήζησλ πιηθψλ. (3). ηξηαθνζίσλ εμήληα θηιψλ θαη ελληαθνζίσλ γξακκαξίσλ οπείσαλκος (360,900) απφ θαηαδίθε αρξήζηνπ πιηθνχ πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ππαίζξην ρψξν αρξήζησλ πιηθψλ. (4). δέθα πέληε (15) άρξεζησλ οσημάηυν κάηυ ηυν 3,5 ηόνυν, γηα εηαηξίεο ζπκβεβιεκέλεο κε ηελ Δ.Γ.Ο.Δ. ΑΔ πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ρψξν ηεο Μνίξαο Μεηαθνξψλ θαη έλα εμ απηψλ ζηνλ ππαίζξην ρψξν αρξήζησλ πιηθψλ. (5). έμη (6) άρξεζησλ οσημάηυν άνυ ηυν 3,5 ηόνυν, γηα εηαηξίεο ζπκβεβιεκέλεο κε ηελ Δ.Γ.Ο.Δ. ΑΔ πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ρψξν ηεο Μνίξαο Μεηαθνξψλ. (6). εθαηφ (100) θηιψλ πλαζηικού απφ θαηαδίθε αρξήζηνπ πιηθνχ πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ππαίζξην ρψξν αρξήζησλ πιηθψλ. β. ζηο Ρανηάπ Πηλίος (9 η ΜΔΠ): (1). ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000) θηιψλ αρξήζηνπ ζιδήπος απφ θαηαδίθε αρξήζηνπ πιηθνχ πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ππαίζξην ρψξν αρξήζησλ πιηθψλ. (2). ηξηάληα θηιψλ (35,00) οπείσαλκος απφ θαηαδίθε αρξήζηνπ πιηθνχ πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ππαίζξην ρψξν αρξήζησλ πιηθψλ. (3). δπν (2) άρξεζησλ σιονοβαηικών οσημάηυν ηυν κιλών πεπίπος, γηα εηαηξίεο ζπκβεβιεκέλεο κε ηελ Δ.Γ.Ο.Δ. ΑΔ πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ππαίζξην ρψξν αρξήζησλ πιηθψλ. (4). ελφο (1) αρξήζηνπ μησανήμαηορ Ζ/Ε ηυν κιλών, πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ππαίζξην ρψξν αρξήζησλ πιηθψλ.

6 2. Σηκή εθθίλεζεο ζηνλ δηαγσληζκφ νξίδεηαη σο θάησζη: ζίδεξν. αινπκίλην. α. ησλ είθνζη ιεπηψλ ηνπ επξψ (0,20 ) αλά θηιφ γηα ηνλ άρξεζην β. ησλ εβδνκήληα ιεπηψλ ηνπ επξψ (0,70 ) αλά θηιφ γηα ην άρξεζην γ. ησλ δπν επξψ (2,00 ) αλά θηιφ γηα ην άρξεζην νξείραιθν. δ. ειεχζεξε ηηκή γηα ηα άρξεζηα πιαζηηθά. ε. ησλ εθαηφλ πελήληα επξψ (150,00 ) γηα ηα άρξεζηα νρήκαηα θαη Υηνλνβαηηθά νρήκαηα (θάησ ησλ 3,5 ηφλσλ) για εηαιπίερ ζςμβεβλημένερ με ηην Δ.Γ.Ο.Δ. ΑΔ. ζη. ησλ νθηαθνζίσλ επξψ (800,00 ) γηα ηα άρξεζηα νρήκαηα (πάλσ ησλ 3,5 ηφλσλ) για εηαιπίερ ζςμβεβλημένερ με ηην Δ.Γ.Ο.Δ. ΑΔ. δ. ησλ δηαθνζίσλ επξψ (200,00 ) γηα ην άρξεζην κεράλεκα Ζ/Ε, ζχκθσλα κε ην (ζη) ζρεηηθφ. Άπθπο 2 Γικαιούμενοι ςμμεηοσήρ ην δηαγσληζκφ δηθαηνχληαη λα πάξνπλ κέξνο φζνη δελ έρνπλ απνθιεηζηεί κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Άκπλαο ή απφ φξγαλα ηεο Ηεξαξρίαο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ πνπ έρνπλ εμνπζηνδνηεζεί απ απηφλ. Άπθπο 3 Πποζθοπέρ Δγγςοδοζίερ 1. Οη ζπκκεηέρνληεο πξνκεζεπηέο ππνβάινπλ ζηελ αξκφδηα επηηξνπή εληφο θαθέινπ ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη εμσηεξηθά κε ζαθήλεηα ηα αθφινπζα (κε θεθαιαία γξάκκαηα) : ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Γ01/15 ΓΗΑ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΠΛΔΗΟΓΟΣΖ ΑΝΑ ΔΗΓΟ ΓΗΑ ΔΚΠΟΗΖΖ ΑΥΡΖΣΟΤ ΗΓΖΡΟΤ ΟΡΔΗΥΑΛΚΟΤ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ ΠΛΑΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ ΟΥΖΜΑΣΩΝ 111ΠΜ & 9 Ζ ΜΔΠ ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά : α. Γήλυζη πλήποςρ αποδοσήρ ηυν όπυν ηος διαγυνιζμού, ζχκθσλα κε ηελ Πξνζζήθε «1» ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο.. β. Τπεύθςνη Γήλυζη (άπθπο 8 Ν. 1599/1986) ζχκθσλα κε ηελ Πξνζζήθε «2» ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο. γ. Οικονομική Πποζθοπά ζχκθσλα κε ηελ Πξνζζήθε «3» ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο θαη ε νπνία ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηνλ λφκηζκα ηνπ επξψ αλά κνλάδα κέηξεζεο ηνπ θάζε πιηθνχ, θαζαξνγξακκέλε ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα ή ηνλ λφκηκν εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν απηνχ, λα είλαη ζαθήο θαη πιήξεο, κελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο

7 δηαγσληζκνχ θαη ζηελ νπνία ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα αλαγξάθεηαη αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο ην πξνζθεξφκελν πνζφ. 2. Όπνηνο παξνπζηαζηεί θαη δειψζεη φηη ιακβάλεη κέξνο γηα ινγαξηαζκφ άιινπ ή θαη άιινπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη εμνπζηνδνηηθή επηζηνιή θαη ινηπά επίζεκα παξαζηαηηθά (π.ρ. αθξηβέο αληίγξαθν θαηαζηαηηθνχ) πνπ λα απνδεηθλχεηαη φηη είλαη λφκηκνο εθπξφζσπνο απηψλ θαζψο θαη ηε λφκηκε ζχζηαζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 3. Ζ ζπκκεηνρή απνηειεί ηεθκήξην φηη νη πιεηνδφηεο απνδέρνληαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη φηη γλσξίδνπλ θαιά ην είδνο, ηελ πνηφηεηα θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ πιηθνχ. Γη απηφ φζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηε δεκνπξαζία, δηθαηνχληαη λα εμεηάζνπλ πην κπξνζηά ηα πιηθά πνπ πξφθεηηαη λα δεκνπξαηεζνχλ. 4. Δηδηθφηεξα γηα ηελ εθπνίεζε ησλ οσημάηυν νη ζπκκεηέρνληεο απαηηείηαη λα πξνζθνκίζνπλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ λα απνδεηθλχνπλ φηη είλαη ζπκβεβιεκέλνη κε ηελ Δ.Γ.Ο.Δ. ΑΔ. Άπθπο 4 Έλεγσορ Πποζθοπών - Δνζηάζειρ 1. Καηά ηελ εκέξα θαη ψξα πνπ νξίζηεθε ε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ε επηηξνπή, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, αμηνινγεί ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ πξνκεζεπηψλ ζην Πξαθηηθφ θαη αλαδεηθλχεη ηνλ πιεηνδφηε αλά είδνο θαη όσι για μέπορ ηηρ ποζόηηηαρ πος πποζθέπεηαι. 2. Κξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε ςτηλόηεπη πποζθεπόμενη ανά είδορ ηιμή. 3. Ο δηαγσληζκφο ζα ζπλερηζηεί κε πξνθνξηθέο πξνζθνξέο. Κάζε πξνθνξηθή πξνζθνξά πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπιάρηζηνλ θαηά δχν ηνηο εθαηφ (2%) απφ ηελ πςειφηεξε επηηεπρζείζα ηηκή. 4. Έλζηαζε γηα νπνηαδήπνηε αηηία δελ γίλεηαη δεθηή, αλ δελ ππνβιεζεί γξαπηά ζηελ επηηξνπή, εληφο πξνζεζκηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Π.Γ. 118/07. Πάλσ ζηηο ελζηάζεηο θξίλεη θαη απνθαζίδεη κε αηηηνινγία θαη ακεηάθιεηα ε αληίζηνηρε Δπηηξνπή ελζηάζεσλ ρσξίο λα αλαβιεζεί ή δηαθνπεί ν ελεξγνχκελνο δηαγσληζκφο. Άπθπο 5 Κπαηήζειρ Έξοδα 1. Σεισληαθνί δαζκνί, θφξνη θιπ, αλ ππάξρνπλ, ζε νπνηνδήπνηε πνζφ αλέξρνληαη, ζα βαξχλνπλ ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε. 2. Σέινο ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε βαξχλνπλ ηα έμνδα δεκνζίεπζεο, ηα δπγηζηηθά θαη ινηπά έμνδα. Άπθπο 6 Αςξομείυζη Ποζοηήηυν Γηα πιηθά πνπ δελ εθπνηνχληαη θαηά κνλάδα, αλ θαηά ηελ παξάδνζε παξνπζηαζηνχλ δηαθνξέο, σο πξνο ην βάξνο, ην πνζφ ή ηνλ φγθν, ζε ζρέζε πξνο ην

8 κλεκνλεπφκελν ζηε δηαθήξπμε ε Μνλάδα δηαηεξεί ην δηθαίσκα απμνκείσζεο ησλ πνζνηήησλ θαηά πελήληα ηνηο εθαηφ (50%). Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. Άπθπο 7 Ανηιπποζθοπέρ Άπθπο 8 Δπανάλητη Γιαγυνιζμού ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ θξηζνχλ αζχκθνξα γηα ην Μ.Σ.Α., ν δηαγσληζκφο κπνξεί λα καηαησζεί ή λα επαλαιεθζεί κεηά απφ λεφηεξε δεκνζίεπζε, αθνχ θνηλνπνηεζεί ε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ ηδηαίηεξα ζε απηνχο πνπ ζπκκεηείραλ ζηνλ πξνεγνχκελν δηαγσληζκφ. Άπθπο 9 Καηακύπυζη Γιαγυνιζμού 1. Ζ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Μ.Σ.Α., εγθξηλφκελεο ππφ ηνπ αξκνδίνπ Τπνπξγνχ, εθ φζνλ απαηηείηαη, ην νπνίν κπνξεί κε απφιπηε, αηηηνινγεκέλε φκσο θξίζε ηνπ, λα κελ εγθξίλεη ή λα αθπξψζεη ην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο, σο αζχκθνξν ή θαη γηα άιιν ιφγν. 2. Αλ ν δηαγσληζκφο αθπξσζεί ή δελ εγθξηζεί γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ην απνηέιεζκα ηνπ, φζνη έιαβαλ κέξνο ζε απηφλ θαζψο θαη ν ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο, δελ δηθαηνχληαη νηαζδήπνηε απνδεκίσζεο. 3. Ζ αθχξσζε, ππαλαρψξεζε ή αλαζηξνθή ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηεο θαηαθπξψζεσο δελ είλαη δπλαηή. Άπθπο 10 Κοινοποίηζη Καηακύπυζηρ Ζ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο πεξί θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη φισλ γεληθά ησλ εγγξάθσλ πξνο ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε ζεσξείηαη φηη έγηλε λφκηκα, εθφζνλ δελ είλαη δπλαηή ε επίδνζε απηψλ, πξνζσπηθά, αλ απηά ηνηρνθνιιεζνχλ ζηα γξαθεία ηνπ Μ.Σ.Α. θαη ζηε δηεχζπλζε ηνπ πιεηνδφηε, πνπ δήισζε, εγγξάθσο, θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. Άπθπο 11 Δγγςοδοζία - Τπογπαθή ζύμβαζηρ 1. Ο πιεηνδφηεο (αλά εθπνηχκελν αληηθείκελν), ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ θαηαθπξψζεθε ν δηαγσληζκφο, έρεη ππνρξέσζε, κέζα ζε 15 εκέξεο απφ ηελ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν εηδνπνίεζε ηνπ, λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε, αθνχ πξνβεί ζηελ θαηάζεζε, σο εγγχεζε, ζηελ Γηαρείξηζε Υξεκαηηθνχ ηεο 111 ΠΜ, πνζνχ ίζνπ κε ην 5%, ηεο ηειηθήο πξνζθεξφκελεο ηηκήο. Ζ αλσηέξσ εγγχεζε ηνπ ππνςεθίνπ πξνο θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ, ζα παξακείλεη ζηε Γηαρείξηζε Υξεκαηηθνχ ηεο 111ΠΜ κέρξη ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ

9 πιεηνδφηε θαη ηελ εθ κέξνπο ηνπ θαηάζεζε ηνπ αληηηίκνπ ηεο αμίαο ηεο ζπκθσλεζείζαο αμίαο ησλ πιηθψλ, νπφηε θαη επηζηξέθεηαη. 2. Παξάηαζε ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο δελ ρνξεγείηαη, παξά κφλν ζε πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο θαη κέρξη έλα κήλα, θαη αλψηαην φξην, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ πιεηνδφηε δεφλησο αηηηνινγεκέλε. 3. ε πεξίπησζε πνπ ν ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο δελ πξνζέιζεη έγθαηξα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαηεζείζα εγγχεζε ηνπ θαηαπίπηεη πξνο φθεινο ηνπ ΜΣΑ. Άπθπο 12 Παπάδοζη Παπαλαβή 1. Κακία παξάδνζε πιηθνχ δελ γίλεηαη πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ άξζξσλ. 2. Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ πνπ αθνξνχλ ην Α/Γ Ν. Αγρηάινπ θαη ην Ραληάξ Πειίνπ ζα γίλεη, απφ ηελ 111ΠΜ/ΜΔΦ θαη ηελ 9 ε ΜΔΠ/ΔΦ, αληίζηνηρα, ζηελ πνζφηεηα θαη θαηάζηαζε πνπ βξίζθνληαη θαηά ηελ εκέξα ηεο παξαιαβήο, ρσξίο λα επηηξέπεηαη επηινγή θαη έλζηαζε ηνπ αγνξαζηή, θαηά ηελ παξάδνζε, πεξί ηεο πνζφηεηαο θαη θαηάζηαζεο ηνπ πιηθνχ, παξνπζία επηηξνπήο θαη ηνπ αξκφδηνπ δηαρεηξηζηή με μεηαθοπικά μέζα και επγάηερ ηος ηελεςηαίος πλειοδόηη. 3. Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ πξέπεη λα αξρίζεη απφ ηελ επφκελε ηεο θαηαβνιήο ηνπ ηηκήκαηνο θαη λα έρεη ηειεηψζεη κέζα ζε ηπιάνηα (30) ημεπολογιακέρ ημέπερ. 4. Καηά ηελ παξάδνζε αθνινπζείηαη ε παξαθάησ δηαδηθαζία: α. Ο πιεηνδφηεο παποςζία ηηρ οπιζμένηρ επιηποπήρ παπάδοζηρ και ηος απμόδιος διασειπιζηή άσπηζηος ςλικού ηηρ 111ΠΜ/ΜΔΦ θαη ηεο 9 ηρ ΜΔΠ αληίζηνηρα, ζπγθεληξψλεη ην θαηά πεξίπησζε άρξεζην πιηθφ απφ ην ρψξν θχιαμεο πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζεί. β. Μεηαθέξεη γηα δχγηζκα, ζπλνδεπφκελνο απφ ην ζχλνιν ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο, ηνλ εθπνηνχκελν ζίδεξν, νξείραιθν ή αινπκίλην, ζηελ πιεζηέζηεξε πιάζηηγγα. Σα έμνδα δπγίζκαηνο επηβαξχλνπλ ηνλ πιεηνδφηε. γ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο δπγίζκαηνο, εθδίδνληαη ηα ζρεηηθά δπγνιφγηα, ζπκπιεξψλεηαη βάζεη ηεο δπγηζζείζαο πνζφηεηαο ην «Γηθαηνινγεηηθφ Έγγξαθν κε Σηκνινγεζέληωλ Απνζεκάηωλ», σο ην ππφδεηγκα ηεο πξνζζήθεο «4» ηνπ παξφληνο. 5. Σα ππφςε παξαζηαηηθά (Επγνιφγηα, Γηθαηνινγεηηθφ Έγγξαθν κε Σηκνινγεζέλησλ Απνζεκάησλ θαη Πξσηφθνιιν Παξάδνζεο - Παξαιαβήο) εθδίδνληαηζπληάζζνληαη εηο ηξηπινχλ (3) θαη ππνγξάθνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ πιεηνδφηε ή ηνλ λφκηκα νξηζκέλν εθπξφζσπν ηνπ θαη απφ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο παξάδνζεο. 6. Σν Γηθαηνινγεηηθφ Έγγξαθν κε Σηκνινγεζέλησλ Απνζεκάησλ θαη ην Πξσηφθνιιν Παξάδνζεο - Παξαιαβήο Δπίζεο, δηαλέκνληαη σο θάησζη: α. Έλα (1) αληίηππν ζπλνδεχεη ηα απνζέκαηα κέρξη ηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ ηνπο θαη θπιάζζεηαη απφ ηνλ πιεηνδφηε. β. Έλα (1) αληίηππν ππνβάιιεηαη ζην ΜΣΑ γηα έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ ηηκνινγίνπ. γ. Έλα (1) αληίηππν παξακέλεη θαη θπιάζζεηαη ζηε Μνλάδα.

10 Άπθπο 13 Πληπυμή 1. Ο ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο ππνρξενχηαη ζηελ θαηάζεζε ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο ηειηθήο πξνζθεξφκελεο ηηκήο ζηελ Γηαρείξηζε Υξεκαηηθνχ (Σκήκα Οηθνλνκηθνχ) ηεο 111 Πηέξπγαο Μάρεο, πξηλ ηελ παξαιαβή ησλ εθπνηνχκελσλ πιηθψλ θαη κεηά ηε δχγηζε ηνπο, παξνπζία ησλ αξκφδησλ επηηξνπψλ ηεο 111ΠΜ θαη 9 εο ΜΔΠ αληίζηνηρα, νη νπνίεο θαη ζα ζπληάμνπλ ζρεηηθά πξνο ηνχην Πξσηφθνιια. Έλα (1) πξσηφθνιιν παξάδνζεο, έλα (1) Γηθαηνινγεηηθφ Έγγξαθν κε Σηκνινγεζέλησλ Απνζεκάησλ θαη έλα (1) αληίγξαθν ηνπ δπγνινγίνπ θαηαηίζεληαη απφ ηηο επηηξνπέο παξάδνζεο ζηε Γηαρείξηζε Υξεκαηηθνχ ηεο 111ΠΜ θαη ν πιεηνδφηεο πξνζέξρεηαη ηελ ίδηα εκέξα γηα ηελ θαηάζεζε ηνπ αληηηίκνπ ηεο αμίαο ησλ εθπνηνχκελσλ πιηθψλ. Δλ ζπλερεία ηα εηζπξαρζέληα πνζά απνδίδνληαη κε κέξηκλα ηεο Γηαρείξηζεο Υξεκαηηθνχ ππέξ ηνπ ΜΣΑ. Δπίζεο, αληίγξαθα ησλ ππφςε δηθαηνινγεηηθψλ δηαβηβάδνληαη ζηελ 111ΠΜ/ΜΔΦ θαη 9 ε ΜΔΠ/.ΔΦ 2. ε πεξίπησζε κε πξνζέιεπζεο ηνπ πιεηνδφηε ζηε Γηαρείξηζε Υξεκαηηθνχ ηεο 111ΠΜ γηα ηελ θαηάζεζε ησλ νθεηινκέλσλ, ηφηε ελεκεξψλεηαη άκεζα ην ΜΣΑ, γηα ηε δηελέξγεηα ησλ απαξαίηεησλ θαη λφκηκσλ ελεξγεηψλ πξνο δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ θαη ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Σακείνπ. 3. Γηα ηα εθπνηνχκελα είδε πνπ δελ ρξεηάδνληαη δχγηζε ν ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο ππνρξενχηαη ζηελ θαηάζεζε ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο ηειηθήο πξνζθεξφκελεο ηηκήο ζηελ πξηλ ηελ παξαιαβή θαη κεηά ηε ζχληαμε ζρεηηθνχ Πξσηνθφιινπ ζηελ Γηαρείξηζε Υξεκαηηθνχ (Σκήκα Οηθνλνκηθνχ) ηεο 111 Πηέξπγαο Μάρεο. Άπθπο 14 Κήπςξη πλειοδόηη υρ εκπηώηος Κςπώζειρ 1. ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πιηθψλ, πνπ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 12 ησλ φξσλ ζπκθσληψλ ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, δχλαηαη, κε απφθαζε ηνπ Γ.. / Μ.Σ.Α., λα ρνξεγεζεί ζηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο απηήο, είηε κε πξφζηηκν, είηε ρσξίο πξφζηηκν, κέρξη 30 ζπλαπηέο εκέξεο. Σα πξφζηηκα επηβάιινληαη απφ ηνλ ΤΔΘΑ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Μ.Σ.Α. 2. ε πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκνπ, ηνχην θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 3%, επί ηεο αμίαο ηνπ κε παξαιεθζέληνο πιηθνχ, γηα θάζε κέξα. Άπθπο 15 Αποκλειζμόρ Πλειοδοηών Με απφθαζε ηνπ θ. ΤΔΘΑ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Γ.. ηνπ Μ.Σ.Α, κπνξεί λα απνθιεηζζνχλ, πξνζσξηλά ή κφληκα, ησλ δηαγσληζκψλ ηνπ Μ.Σ.Α, φζνη δελ εθπιήξσζαλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πξνο ην Σακείν θαη απνδεδεηγκέλα είλαη θαθήο πίζηεο πιεηνδφηεο. Άπθπο 16 Δξαίπεζη επιβολήρ κςπώζευν Ανυηέπα βία 1. Γελ επηβάιινληαη θπξψζεηο ζηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε, εθφζνλ δηαπηζησζεί αλσηέξα βία, απφ ηελ νπνία πξνθαιείηαη αδπλακία παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ, κέζα ζην

11 ζπκβαηηθφ ρξφλν. Ζ απφδεημε ηεο αλσηέξαο βίαο βαξχλεη ηνλ πιεηνδφηε. αλ πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη παξαθάησ : α. Γεληθή ή κεξηθή απεξγία. β. Ππξθαγηά. γ. Πιεκκχξα. δ. εηζκφο. ε. Πφιεκνο. ζη. Γηαθνπή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή βιάβε κεραλεκάησλ. 2. Σα παξαπάλσ γεγνλφηα, πνπ επηθέξνπλ αδπλακία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ εληφο ηεο πξνζεζκίαο, πξέπεη λα αλαθεξζνχλ εγγξάθσο ζην Μ.Σ.Α., απφ ηνλ πιεηνδφηε, κέζα ζε 48 ψξεο, απφ ηελ εθδήισζε ηνπο θαη λα βεβαηνχληαη απφ Αξκφδηα Αξρή. Δθφζνλ ηα γεγνλφηα είλαη δηαξθή, ν Πιεηνδφηεο ζα πξέπεη λα αλαθέξεη κέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία ηελ έλαξμε θαη ηελ ιήμε ηνπο. Άπθπο 17 Γενικοί Όποι 1. Απνθιείεηαη ζηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε λα παξαρσξήζεη ηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ηνπ, νιηθά ή κεξηθά ζε νπνηνδήπνηε ηξίην. 2. Ο δηαγσληζκφο απηφο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/07 (ΦΔΚ150/Α/07) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ». 3. Ο Πιεηνδφηεο γηα θάζε πεξίπησζε ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ Γηθαζηεξίσλ Αζελψλ. 4. Κάζε ηπρφλ ακθηζβήηεζε, επί ηεο ζαθήο εξκελείαο νηαζδήπνηε δηάηαμεο ηεο νηθίαο δηαθήξπμεο ηεο παξνχζαο ή ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππφγξαθε, ζα ιχεηαη, αλέθθιεηα, κε απφθαζε ηνπ Γ../Μ.Σ.Α. 5. πκθσλίεο πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηνπο φξνπο απηνχο ή είλαη αληίζεηεο κε απηνχο, δελ έρνπλ θακία αμία. 6. Σα δεκνπξαηνχκελα πιηθά παξαδίδνληαη, πάληνηε, ζηνλ ηφπν πνπ βξίζθνληαη θαη νη δαπάλεο γηα ηελ απνθνκηδή ησλ, δειαδή, γηα ηε κεηαθνξά πεξηζπιινγή, δχγηζε θιπ, βαξχλνπλ κφλν ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε. 7. Σν Μ.Σ.Α. δελ έρεη θακία επζχλε απέλαληη ζηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε ή έλαληη νπνηνπδήπνηε άιινπ, γηα ηελ πνηφηεηα, ηελ θαηάζηαζε θαη γηα θάζε θαλεξφ ή θξπκκέλν ειάηησκα ησλ δεκνπξαηνχκελσλ πιηθψλ. 8. Ο Πιεηνδφηεο, θαηά ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ, ηφζν απφ ηνπο ρψξνπο ηεο 111ΠΜ/ΜΔΦ, φζν θαη απφ ηνπο ρψξνπο ηεο 9 εο ΜΔΠ, είλαη πξνζσπηθά ππεχζπλνο γηα θάζε αηχρεκα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαζψο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 111ΠΜ/ΜΔΦ. θαη 9 εο ΜΔΠ, πνπ ζα αζρνιείηαη κε ηελ εξγαζία ηεο παξαιαβήο, κέρξη ηεο νινθιήξσζεο ηεο θαη ε Τπεξεζία νπδεκία επζχλε έρεη θαη δελ ππνρξενχηαη ζε απνδεκίσζε νηαζδήπνηε θχζεσο. 9. Σν πξνζσπηθφ ηνπ Πιεηνδφηε πξέπεη λα είλαη αζθαιηζκέλν, θαηά θηλδχλσλ απφ αηπρήκαηα, κε δαπάλεο θαη κε κέξηκλα απηνχ.

12 10. Ζ αζθάιεηα πξέπεη λα θαιχπηεη ηελ επζχλε ηνπ Αζη. Κψδηθα θαη ηνπ Ν. 551/ Δπίζεο ν αγνξαζηήο επζχλεηαη γηα θάζε θινπή, βιάβε ή δεκηά πνπ ηπρφλ ζα πξνμελήζεη απηφο ή ην πξνζσπηθφ ηνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ή κεραλήκαηα ή πιηθά ηεο 111ΠΜ/ΜΔΦ θαη 9 εο ΜΔΠ, θαηά ηηο εξγαζίεο ηεο παξαιαβήο. 12. Ο Πιεηνδφηεο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη πξνο έγθξηζε ζην Γξαθείν Αζθαιείαο ηεο 111 Πηέξπγαο Μάρεο (ηει ) θαη 9 εο ΜΔΠ (ηει ), θαηάζηαζε ηνπ εκπιεθφκελνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ην νπνίν θαηά ηελ είζνδν ηνπ ζηηο αληίζηνηρεο Μνλάδεο, ζα πξέπεη : α. Να έρεη ειιεληθή ππεθνφηεηα ή άδεηα παξακνλήο (πξάζηλε θάξηα). β. Να είλαη πγηέο θαη θαηάιιεια αζθαιηζκέλν θαηά θηλδχλσλ απφ αηχρεκα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 68 ηνπ Ν.3863/10.. γ. Να είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπφκελν, λα δηαζέηεη ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ θαη λα επηδεηθλχεη άςνγε ζπκπεξηθνξά έλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ θαη λα ηεξεί ηνπο λφκνπο θαη ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο. 13. Ζ παξνχζα εθπνίεζε δηέπεηαη ππφ ησλ ελ ηζρχ δηαηάμεσλ, πεξί ηξφπνπ ελεξγείαο εθπνίεζεο αρξήζηνπ πιηθνχ Μ.Σ.Α., φπσο απηέο ζπκπιεξψζεθαλ θαη ηζρχνπλ ζήκεξα. 14. Γηα πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο επεμεγήζεηο επί εξσηεκάησλ πεξί ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ή επί πεξηεγήζεσλ ζηνπο ρψξνπο ηεο 111 ΠΜ (Α/Γ. Ν. Αγρηάινπ) θαη ηεο 9 εο ΜΔΠ (Ραληάξ Πειίνπ), νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηελ Μνίξα Δθνδηαζκνχ ηεο 111 ΠΜ (ηει , αξκφδηνο: Αλζζηεο (ΣΤΛ) Υξήζηνο Σζάθσλαο) θαη ζην κήλνο Δθνδηαζκνχ ηεο 9 εο ΜΔΠ (ηει , αξκφδηνο : Αλζζηεο (ΣΤΛ) Αξηζη. Κσλζηαληίλνπ). Ακπιβέρ Ανηίγπαθο Δπγνο (Ο) Απ. Μέθθαο Δ.Ο.Τ Ζ Γξακκαηέαο 111ΠΜ Δ.Υαζηψηνπ Μ.Τ. κε Β Βαζκφ ΓΔ(Γ-Γ) ΠΡΟΘΖΚΔ «1» ΓΖΛΩΖ ΑΠΟΓΟΥΖ ΟΡΩΝ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ «2» ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ «3» ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ «4» ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ ΔΓΓΡΑΦΟΤ ΜΖ ΣΗΜΟΛΟΓΖΘΔΝΣΩΝ ΑΠΟΘΔΜΑΣΩΝ

13 ΠΡΟΘΖΚΖ 1 ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ΣΖΝ ΤΠ ΑΡΗΘΜ. 02/15 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 111 ΠΣΔΡΤΓΑ ΜΑΥΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΗΛΩΗ ΑΠΟΓΟΥΗ ΟΡΩΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 1. Λάβακε γλψζε ησλ Γεληθψλ θαη Δηδηθψλ Όξσλ πκθσληψλ πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δηαθήξπμεο Γ.02/15 ηνπ Πξφρεηξνπ Πιεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε πιεηνδφηε εθπνίεζεο αρξήζησλ πιηθψλ ηεο 111 ΠΜ (Α/Γ. Ν. Αγρηάινπ) θαη ηεο 9 εο ΜΔΠ (Ραληάξ Πειίνπ) θαη ηνπο νπνίνπο απνδερφκαζηε πιήξσο θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηηο πξνκήζεηεο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ (ΠΓ 118/07). 2. Δπσλπκία :. Α.Φ.Μ :.. Γ..Ο.Τ.. : Γηεχζπλζε:. Σφπνο Δγθαηάζηαζεο :. Α.Γ.Σ (πκκεηέρνληα /Νφκηκνπ Δθπξνζψπνπ) :. Σειέθσλα Δπηθνηλσλίαο : Ηζσύρ Πποζθοπάρ. ΦΡΑΓΗΓΑ ΤΠΟΓΡΑΦΖ Ακπιβέρ Ανηίγπαθο Δπγνο (Ο) Απ. Μέθθαο Δ.Ο.Τ Ζ Γξακκαηέαο 111ΠΜ Δ.Υαζηψηνπ Μ.Τ. κε Β Βαζκφ ΓΔ(Γ-Γ)

14 ΠΡΟΘΖΚΖ 2 ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ΣΖΝ ΤΠ ΑΡΗΘΜ. 02/15 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 111 ΠΣΔΡΤΓΑ ΜΑΥΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (άπθπο 8 Ν. 1599/1986) Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟ (1) : Ο Η Όλνκα: Δπώλπκν: Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα: Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο: Ηκεξνκελία γέλλεζεο (2 ) : Σόπνο γέλλεζεο: Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο: Σει.: Σόπνο θαηνηθίαο: Οδόο: Αξηζκ.: Σ.Κ.: Γ/λζε Ηιεθηξ. Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (fax): Σαρπδξνκείνπ ( ): Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλωξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλω όηη: - δελ ζα ρξεζηκνπνηήζω (άκεζα ή έκκεζα ) Απόζηξαηνπο Αμηωκαηηθνύο γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρεη παξέιζεη πεληαεηία από ηελ απνζηξαηεία ηνπο (Ν.1400/1973). - ε πεξίπηωζε πνπ αλαδεηρζώ πιεηνδόηεο ζα πξνζθνκίζω εληόο δεθαπέληε(15) εκεξώλ ηα θάηωζη : α) Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο β) Δγγπεηηθή επηζηνιή πνζνζηνύ 5% ηεο αμίαο ηωλ πιηθώλ ζηα νπνία πιεηνδόηεζα. - ε πεξίπηωζε πνπ αλαδεηρζώ πιεηνδόηεο γηα ηελ εθπνίεζε νρεκάηωλ ζα πξνζθνκίζω εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ, Βεβαίωζε Μνλάδαο Γηαρείξηζεο Αλαθύθιωζεο νρεκάηωλ γηα ιηώζηκν (SCRAP). ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΣΟ ΓΝΗΙΟ ΣΗ ΤΠΟΓΡΑΦΗ Ζκεξνκελία : Ο Ζ Γει.. Ακπιβέρ Ανηίγπαθο (Τπνγξαθή) Δπγνο (Ο) Απ. Μέθθαο Δ.Ο.Τ Ζ Γξακκαηέαο 111ΠΜ Δ.Υαζηψηνπ Μ.Τ. κε Β Βαζκφ ΓΔ(Γ-Γ)

15 ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ ΠΡΟΘΖΚΖ 3 ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β 111 ΠΣΔΡΤΓΑ ΜΑΥΖ ΣΖΝ ΤΠ ΑΡΗΘΜ. 02/15 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ίδεξνο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ (ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Γ02/15 ΔΚΠΟΗΖΖ ΑΥΡΖΣΟΤ ΗΓΖΡΟΤ-ΟΡΔΗΥΑΛΚΟΤ - ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ-ΠΛΑΣΗΚΩΝ - ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ-ΟΥΖΜΑΣΩΝ) Δκποιηθέν Άσπηζηο Τλικό Ποζόηηηα θηιά Πποζθεπόμενη Σιμή ( ) / Μονάδα Μέηπηζηρ (ΟΥΗ ΓΗΑ ΜΔΡΟ ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΗΓΧΝ) / Κιλό ςνολική Πποζθεπόμενη Σιμή ( ) (ΟΥΗ ΓΗΑ ΜΔΡΟ ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΗΓΧΝ) ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ Σηκή Δθθίλεζεο : 0,20 / θηιφ Οξείραιθνο βάξνπο 395 θηιά / Κιλό Σηκή Δθθίλεζεο : 2,00 / θηιφ Αινπκίλην θηιά / Κιλό Σηκή Δθθίλεζεο : 0,70 / θηιφ Πιαζηηθφ 100 θηιά / Κιλό Διεχζεξε Σηκή Δθθίλεζεο Ορήκαηα (άλσ ησλ 3,5 ηφλσλ). για εηαιπίερ ζςμβεβλημένερ με ηην Δ.Γ.Ο.Δ. ΑΔ Υηνλνβαηηθά Ορήκαηα (θαη πξνζέγγηζε ησλ 3,5 ηφλσλ). για εηαιπίερ ζςμβεβλημένερ με ηην Δ.Γ.Ο.Δ. ΑΔ Ορήκαηα (θάησ ησλ 3,5 ηφλσλ). για εηαιπίερ ζςμβεβλημένερ με ηην Δ.Γ.Ο.Δ. ΑΔ Μεραλήκαηα Ζ/Ε (πεξίπνπ 1,5 ηφλνπ) 6 ηεκάρηα 2 ηεκάρηα 15 ηεκάρηα 1 ηεκάρην / Σεμ. / Σεμ. / Σεμ. / Σεμ. Σηκή Δθθίλεζεο : 800 / ηεκάρην Σηκή Δθθίλεζεο : 150 / ηεκάρην Σηκή Δθθίλεζεο : 150 / ηεκάρην Σηκή Δθθίλεζεο : 200 / ηεκάρην.. θπαγίδα Τποτήθιος Αγοπαζηή Τπογπαθή Δκπποζώπος Ακπιβέρ Ανηίγπαθο Ζ Γξακκαηέαο 111ΠΜ Δ.Υαζηψηνπ Μ.Τ. κε Β Βαζκφ ΓΔ(Γ-Γ) Δπγνο (Ο) Απ. Μέθθαο Δ.Ο.Τ

16 ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ ΠΡΟΘΖΚΖ 4 ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β 111 ΠΣΔΡΤΓΑ ΜΑΥΖ ΣΖΝ ΤΠ ΑΡΗΘΜ. 02/15 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Τπόδειγμα Γικαιολογηηικού Δγγπάθος μη Σιμολογηθένηυν Αποθεμάηυν Γηθαηνινγεηηθφ Έγγξαθν κε Σηκνινγεζέλησλ Απνζεκάησλ Α. ηνηρεία Πξνκεζεπηή - Απνζηνιέα: Μ.Σ.Α, Ν.Π.Γ..Γ ΑΦΜ: ΓΟΤ: Γ ΑΘΖΝΩΝ ΑΚΑΓΖΜΗΑ 27, ΑΘΖΝΑ ΣΚ Σει..: Fax.: B. ηνηρεία Αγνξαζηή-Παξαιήπηε: Πιήξεο επωλπκία, δηεύζπλζε, ζηνηρεία επηθνηλωλίαο, ΑΦΜ θαη ΓΟΤ πιεηνδόηε. Γ. Σφπνο Απνζηνιήο 111ΠΜ ή 9 ε ΜΔΠ Γ. Σφπνο Πξννξηζκνχ: Γηεύζπλζε έδξαο - ππνθαηαζηήκαηνο πιεηνδόηε. Δ. Αξηζκφο Κπθινθνξίαο Απηνθηλήηνπ Μεηαθνξάο: Αξηζκόο θπθινθνξίαο Σ. θνπφο Γηαθίλεζεο: ΠΩΛΖΖ Ε. Πεξηγξαθή Δίδνπο: ΗΓΖΡΟ - ΟΡΔΗΥΑΛΚΟ - ΑΛΟΤΜΗΝΗΟ ή/θαη ΟΥΖΜΑΣΑ Μνλάδα Μέηξεζεο: ΚΗΛΑ ή/θαη ΣΔΜΑΥΗΑ Πνζφηεηα αλά είδνο:. Άζξνηζκα ησλ πνζνηήησλ ησλ εηδψλ: ΔΚΓΟΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Γ.Υ. ΣΜ.ΟΗΚ. ΔΟΤ ΑΓΟΡΑΣΖ ΠΑΡΑΓΟΖ-ΠΑΡΑΛΑΒΖ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΑ ΜΔΛΖ Α. Β. Ακπιβέρ Ανηίγπαθο Δπγνο (Ο) Απ. Μέθθαο Δ.Ο.Τ Ζ Γξακκαηέαο 111ΠΜ Δ.Υαζηψηνπ Μ.Τ. κε Β Βαζκφ ΓΔ(Γ-Γ)

17 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» ΣΖΝ ΑΓ.Φ.830/453/2094/.929 ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 111 ΠΣΔΡΤΓΑ ΜΑΥΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αικπξφο, 05 Μαη 15 ΤΜΒΑΖ Νο.../2015 ΔΚΠΟΗΖΖ ΑΥΡΖΣΟΤ ΗΓΖΡΟΤ- ΟΡΔΗΥΑΛΚΟΤ-ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ-ΠΛΑΣΗΚΟΤ- ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ-ΟΥΖΜΑΣΩΝ 111 ΠΣΔΡΤΓΑ ΜΑΥΖ & 9 Ζ ΜΔΠ. ΠΛΔΗΟΓΟΣΖ: «..»

18 Π Η Ν Α Κ Α Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Χ Ν Τ Μ Β Α Ζ Α. ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ Γεληθά.../2015 Β. ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΟΡΟΗ Άξζξν 1ν : Τπνρξεψζεηο Φνξέσλ Άξζξν 2ν : Πεξηγξαθή Σηκή Αληηθεηκέλνπ Κξαηήζεηο Άξζξν 3ν : Πιεξσκή Γηθαηνινγεηηθά Άξζξν 4ν : Κήξπμε Πιεηνδφηε σο Δθπηψηνπ Άξζξν 5ν : Κπξψζεηο γηα εθπξφζεζκε Φφξησζε - Παξάδνζε Άξζξν 6ν : Απφξξηςε πκβαηηθψλ πιηθψλ Αληηθαηάζηαζε. Άξζξν 7ν : Δγγπνδνζία Άξζξν 8ν : Δμαίξεζε επηβνιήο θπξψζεσλ Γ. ΜΔΡΟ ΣΡΗΣΟ ΟΡΟΗ ΠΑΡΑΓΟΖ - ΠΑΡΑΛΑΒΖ Άξζξν 9ν : Παξάδνζε Παξαιαβή Δθπνηνχκελσλ πιηθψλ Γ. ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ ΛΟΗΠΟΗ ΟΡΟΗ Άξζξν 10ν : Σξνπνπνίεζε Όξσλ ππνγξαθήο χκβαζεο Άξζξν 11ν : Οινθιήξσζε χκβαζεο Άξζξν 12ν : Σειηθέο Πξνβιέςεηο

19 Α/Α ΤΜΒΑΖ : / ΠΣΔΡΤΓΑ ΜΑΥΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Τ Μ Β Α Ζ ΓΗΑ ΣΖΝ «ΔΚΠΟΗΖΖ ΑΥΡΖΣΟΤ ΗΓΖΡΟΤ-ΟΡΔΗΥΑΛΚΟΤ-ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ- ΠΛΑΣΗΚΟΤ-ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ-ΟΥΖΜΑΣΧΝ 111 ΠΣΔΡΤΓΑ ΜΑΥΖ & 9 Ζ ΜΔΠ ΔΣΟΤ 2015» ηνλ Αικπξφ, ζήμεπα ηην.. ηνπ έηνπο., ημέπα.., νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Αθ ελφο κελ ε Μνλάδα / 111 Π.Μ. πνπ βξίζθεηαη ζηνλ Αικπξφ Μαγλεζίαο, εθπξνζσπνχκελε λνκίκσο απφ η.... θαη ε νπνία ζα νλνκάδεηαη παξαθάησ ράξηλ ζπληνκίαο «ΜΟΝΑΓΑ», θαη αθ εηέξνπ δε ν/ε, θάηνηθνο.., θάηνρνο ηνπ ΑΓΣ κε Α.Φ.Μ.. Γ.Ο.Τ., νπνί ζα νλνκάδεηαη παξαθάησ ράξηλ ζπληνκίαο «ΠΛΔΗΟΓΟΣΖ», ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα παξαθάησ:

20 Ά π θ π ο 1 ο Τποσπεώζειρ Φοπέυν 1. Οπνηαδήπνηε δηαθνξά πνπ αθνξά ζηελ εξκελεία θαη ζηελ εθηέιεζε ζχκβαζεο ή παξαγγειίαο ησλ πξνκεζεπηψλ ΠΑ ιχεηαη, εθφζνλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία πξνβιέπεηαη ηέηνηα πξνζθπγή, απφ ην δηθαζηήξην ηεο πεξηνρήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, εθαξκνδνκέλνπ ηνπ Διιεληθνχ Γηθαίνπ. 2. Σα θάζε είδνπο, δηθαηψκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ησλ ΔΓ ησλ Οξγαληζκψλ θαη γεληθά ησλ εθκεηαιιεχζεσλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, εμαηηίαο ηεο κε ζπκκφξθσζεο ηνπ πιεηνδφηε κε ηνπο φξνπο ζπκθσληψλ θαη ηε ζχκβαζε εηζπξάηηνληαη απφ φζα ν πιεηνδφηεο έρεη λα ιακβάλεη απφ νπνηαδήπνηε αηηία απφ ην Γεκφζην θαη, ζε πεξίπησζε πνπ απηά δελ επαξθνχλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ πεξί εηζπξάμεσο Γεκνζίσλ εζφδσλ. 3. Ζ Τπεξεζία δελ αλαιακβάλεη ππνρξέσζε γηα ηπρφλ κέηξα θαη απμήζεηο ησλ πάζεο θχζεσο δαπαλψλ, θφξσλ, ηειψλ θ.ι.π. πνπ ιακβάλνληαη απφ νπνηαδήπνηε Αξρή θαη δελ επζχλεηαη νχηε απνδέρεηαη νπνηαδήπνηε επίδξαζε επί ηεο πνηφηεηαο, ηηκήο θαη ρξφλνπ παξάδνζεο ησλ εηδψλ. 4. Ζ παξνχζα δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΝΓ. 3981/59, ησλ Ν.2286/95, Ν.2362/95, Π.Γ. 715/79 θαη ΠΓ 118/07 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο εθδνζείζεο Καλνληζηηθέο απηψλ νδεγίεο. 5. Μεηά ηελ απνκάθξπλζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο απφ ηνλ Πιεηνδφηε, απαιιάζζεη ηελ ΠΑ απφ ηελ επζχλε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ πνπ παξέδσζε. Ά π θ π ο 2ο Πεπιγπαθή Σιμή Ανηικειμένος Κπαηήζειρ 1. Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο αθνξά ζηελ εθπνίεζε Αρξήζηνπ ηδήξνπ, Αρξήζηνπ Οξείραιθνπ, Αρξήζηνπ Αινπκηλίνπ, Αρξήζησλ Πιαζηηθψλ, Αρξήζησλ Ορεκάησλ (θάησ ησλ 3,5 ηφλσλ), Αρξήζησλ Ορεκάησλ (άλσ ησλ 3,5 ηφλσλ), Αρξήζησλ Υηνλνβαηηθψλ Ορεκάησλ (πεξίπνπ 3,5 ηφλσλ) θαη Αρξήζηνπ Μεραλήκαηνο Ζ/Ε (πεξίπνπ 1,5 ηφλνπ). 2. Σα πεξί ΦΠΑ πξνβιεπφκελα εδξάδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3522/06 (άξζξν 21). 3. Ο πιεηνδφηεο βαξχλεηαη κε: α. Μεηαθνξηθά, ινγηζηηθά, εθθνξησηηθά, έμνδα δχγηζεο θαη ινηπά έμνδα γηα ηελ απνθνκηδή ησλ πιηθψλ. β. Έμνδα Γεκνζίεπζεο, Κξαηήζεηο θαη εηζθνξέο ππέξ ηξίησλ (δηαθφξσλ Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ θ.ι.π.) εθφζνλ πθίζηαληαη.

21 Ά π θ π ο 3ο Πληπυμή - Γικαιολογηηικά 1. Ο ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο ππνρξενχηαη ζηελ θαηάζεζε ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο ηειηθήο πξνζθεξφκελεο ηηκήο ζηελ Γηαρείξηζε Υξεκαηηθνχ (Σκήκα Οηθνλνκηθνχ) ηεο 111 ΠΣΔΡΤΓΑ ΜΑΥΖ, πξηλ ηελ παξαιαβή ησλ εθπνηνχκελσλ πιηθψλ θαη κεηά ηε δχγηζε ηνπο παξνπζία ησλ αξκφδησλ επηηξνπψλ (111 ΠΜ & 9 εο ΜΔΠ), νη νπνίεο ζα ζπληάμνπλ ζρεηηθά πξνο ηνχην Πξσηφθνιια. 2. Σπρφλ δηαθνξέο πνπ πξνθχςνπλ κεηά ηε δχγηζε θαη επεξεάδνπλ ην αληίηηκν πνπ θαηέζεζε ν πιεηνδφηεο ζα δηεπζεηεζνχλ κέζσ ηεο Γηαρείξηζεο Υξεκαηηθνχ ηεο 111 ΠΣΔΡΤΓΑ ΜΑΥΖ. 3. Γηα ηα εθπνηνχκελα είδε πνπ δελ ρξεηάδνληαη δχγηζε ν ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο ππνρξενχηαη ζηελ θαηάζεζε ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο ηειηθήο πξνζθεξφκελεο ηηκήο ζηελ Γηαρείξηζε Υξεκαηηθνχ ηεο 111 ΠΣΔΡΤΓΑ ΜΑΥΖ πξηλ ηελ παξαιαβή θαη κεηά ηε ζχληαμε ζρεηηθνχ Πξσηνθφιινπ. Ά π θ π ο 4 ο Κήπςξη Πλειοδόηη υρ Δκπηώηος 1. ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πιηθψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ζπκθσληψλ ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, δχλαηαη, κε απφθαζε ηνπ Γ.. / Μ.Σ.Α., λα ρνξεγεζεί ζηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο απηήο, είηε κε πξφζηηκν, είηε ρσξίο πξφζηηκν, κέρξη 30 ζπλαπηέο εκέξεο. Σα πξφζηηκα επηβάιινληαη απφ ηνλ ΤΔΘΑ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Μ.Σ.Α. 2. ε πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκνπ, ηνχην θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 3%, επί ηεο αμίαο ηνπ κε παξαιεθζέληνο πιηθνχ, γηα θάζε κέξα. 3. Ο πιεηνδφηεο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκά ηνπ πνπ απνξξέεη απφ απηή, εθφζνλ δελ ηήξεζε ηα ζπκθσλεζέληα κε ηελ παξνχζα θαη, εηδηθά, ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ηνλ ηπρφλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε. 4. Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, ε εθπνίεζε ηνπ πιηθνχ πξαγκαηνπνηείηαη ζε βάξνο ηνπ εθπηψηνπ πιεηνδφηε, είηε απφ ηνπο ππφινηπνπο πξνκεζεπηέο πνπ είραλ ιάβεη κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ, είηε κε δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ. 5. Δπηπιένλ, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο ή νξηζηηθφο απνθιεηζκφο ηνπ πιεηνδφηε απφ ην ζχλνιν ησλ πξνκεζεηψλ ησλ θνξέσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Ν. 2286/95. Ά π θ π ο 5ο Κςπώζειρ για Δκππόθεζμη Φόπηυζη - Παπάδοζη 1. ε πεξίπησζε πνπ ην πιηθφ θνξησζεί παξαδνζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, φπσο δηακνξθψζεθε κε ηπρφλ κεηάζεζε θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, επηβάιιεηαη, εθηφο ησλ πξνβιεπφκελσλ θαηά πεξίπησζε θπξψζεσλ θαη πξνζαχμεζε πνπ ππνινγίδεηαη σο εμήο:

22 α. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 1/4 ηνπ κέγηζηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ παξάηαζεο, πνζνζηνχ 1% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. β. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην 1/4 κέρξη ην ½ ηνπ κέγηζηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ παξάηαζεο, πνζνζηφ 3% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. γ. Δάλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ησλ πξναλαθεξζεηζψλ πεξηπηψζεσλ [(α) θαη (β)] πξνθχπηεη θιάζκα εκέξαο, ζεσξείηαη νιφθιεξε εκέξα. δ. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην παξαπάλσ ½, πνζνζηφ 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαιήθζεθε εθπξφζεζκα. 2. Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε πνζνζηά πξνζαπμήζεσλ ππνινγίδνληαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαιεθζέλησλ πιηθψλ. ε πεξίπησζε πνπ ηα πιηθά πνπ παξαιήθζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ παξαιήθζεθαλ εκπξφζεζκα, ε πξνζαχμεζε ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ. 4. Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαζπζηέξεζεο θφξησζεο παξαιαβήο ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε αξκνδίσο, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ επιφγνπ, θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ηνλ νπνίν δελ επζχλεηαη ν πιεηνδφηεο θαη κεηαηίζεηαη αληίζηνηρα ν ρξφλνο θφξησζεο παξάδνζεο. Ά π θ π ο 6ο Απόππιτη ςμβαηικών Τλικών Ανηικαηάζηαζη Μεηά ηελ απνκάθξπλζε ησλ πιηθψλ απφ ηε Μνλάδα, ν πιεηνδφηεο δελ δχλαηαη λα ηα επηζηξέςεη, νχηε έρεη δηθαίσκα λα απαηηήζεη ηελ επηζηξνθή ηνπ ζπλαθψο θαηαβιεζέληνο πνζνχ. Ά π θ π ο 7ο Δγγςοδοζία 1. Ο πιεηνδφηεο θαηέζεζε, σο εγγχεζε, ζηελ Γηαρείξηζε Υξεκαηηθνχ ηεο 111ΠΜ, πνζφ επξψ. (5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο) κε ην α/α.γξακκάηην είζπξαμεο θαη ζα παξακείλεη ζηε Γηαρείξηζε Υξεκαηηθνχ ηεο 111ΠΜ κέρξη ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ πιεηνδφηε θαη ηελ εθ κέξνπο ηνπ θαηάζεζε ηνπ αληηηίκνπ ηεο αμίαο ηεο ζπκθσλεζείζαο αμίαο ησλ πιηθψλ, νπφηε θαη επηζηξέθεηαη. Ά π θ π ο 8ο Δξαίπεζη Δπιβολήρ Κςπώζευν 1. Ο πιεηνδφηεο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε φηαλ : α. Σν πιηθφ δελ θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε κε επζχλε ηνπ Γεκνζίνπ.

23 β. πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο φπσο: (1) Γεληθή ή κεξηθή απεξγία πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ηνπ εξγνζηαζίνπ ηνπ πιεηνδφηε. ηνπ πιεηνδφηε. (2) Γεληθή ή κεξηθή ππξθαγηά, ζην θαηάζηεκα ή ζην εξγνζηάζην (3) Πιεκκχξα. (4) εηζκφο. (5) Πφιεκνο. (6) Βιάβε ησλ κεραλεκάησλ, πνπ πηζηνπνηείηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηή επηδξά ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ ίδην ή ηνλ θαηαζθεπαζηή πιεηνδφηε δεπηεξεπφλησλ εμαξηεκάησλ ή πξψησλ πιψλ. 2. Ο πιεηνδφηεο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη, κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά ηα νπνία ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα ηα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Ά π θ π ο 9ο Παπάδοζη - Παπαλαβή 1. Ο πιεηνδφηεο ππνρξενχηαη λα παξαιάβεη ηα πιηθά εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 2. Σφπνο παξαιαβήο: Αεξνδξφκην Ν. Αγρηάινπ (111 ΠΜ) θαη Ραληάξ Πειίνπ (9 ε ΜΔΠ). 3. Ζ παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ θαηάιιειν φξγαλν πνπ ζα νξηζζεί κε κέξηκλα ηεο 111 Πηέξπγαο Μάρεο θαη ηεο 9 εο ΜΔΠ, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, αθνχ ηεξεζεί ε παξαθάησ δηαδηθαζία: α. Πξηλ ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ, ν πιεηνδφηεο ζα ελεκεξψλεη ηελ 111 ΠΜ/ΜΔΦ (ηει ) θαζψο θαη ηελ 9 ε ΜΔΠ (ηει ) θαη ζα εμαζθαιίδεη ηελ έγθξηζή ηνπο γηα ηνλ ρξφλν παξάδνζεο ησλ πιηθψλ. Καηφπηλ ζπκθσλίαο κε ηηο αλσηέξσ Μνλάδεο θαη ηηο αληίζηνηρεο Δπηηξνπέο παξάδνζεο, ν πιεηνδφηεο πξνζέξρεηαη γηα ηε δχγηζε θαη ζχληαμε δπγνινγίσλ, ζε πηζηνπνηεκέλε δπγνπιάζηηγγα ηεο Πεξηνρήο, πιεζίνλ ησλ ρψξσλ παξαιαβήο, βάζεη ησλ νπνίσλ ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ζηε Γηαρείξηζε Υξεκαηηθνχ ην αθξηβέο ζπκβαηηθφ αληίηηκν. β. Σα Γξαθεία Αζθάιεηαο ηεο 111 ΠΜ θαη ηεο 9 εο ΜΔΠ αληίζηνηρα, εμαζθαιίδνπλ ζηνλ πιεηνδφηε ηελ άδεηα εηζφδνπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, φπνπ θαη φηαλ ηνχην απαηηείηαη, γηα ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ. 4. Ο πιεηνδφηεο ππνρξενχηαη λα παξαιάβεη ην πιηθφ κέζα ζηα ρξνληθά φξηα θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ε ζχκβαζε.

24 5. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο θφξησζεο παξάδνζεο κπνξεί κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ ή ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, λα παξαηείλεηαη κέρξη ην 1/4 απηνχ, χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πιεηνδφηε πνπ ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ. ε πεξίπησζε πνπ ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο θφξησζεο - παξάδνζεο δελ είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, κπνξεί κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ ή ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, λα παξαηείλεηαη κέρξη ην ½ απηνχ. Ο πιεηνδφηεο θεξχζζεηαη έθπησηνο ζε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο θφξησζεο παξάδνζεο θαη δελ ππνβιήζεθε έγθαηξα αίηεκα παξάηαζήο ηνπ ή έιεμε ν παξαηαζείο θαηά η αλσηέξσ ρξφλνο, ρσξίο λα παξαιάβεη ην πιηθφ. 6. Ο πιεηνδφηεο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ Τπεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, ηελ απνζήθε ησλ πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπή παξάδνζεο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα. 7. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο θφξησζεο- παξάδνζεο κπνξεί λα κεηαηίζεηαη, εθφζνλ ππάξρεη αλάινγε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ αξκνδίνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ θαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ. 8. Μεηάζεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ γίλεηαη ζε πεξίπησζε ζνβαξφηαησλ ιφγσλ, πνπ ζπληζηνχλ αληηθεηκεληθή αδπλακία εκπξφζεζκεο παξάδνζεο ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ, ή ζε πεξηπηψζεηο πνπ ζπληξέρνπλ ιφγνη πνπ ζπληζηνχλ αλσηέξα βία. 9. ηηο πεξηπηψζεηο κεηάζεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θφξησζεοπαξάδνζεο, δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο. 10. Σν ζπληαζζφκελν αξκνδίσο πξσηφθνιιν παξάδνζεο - παξαιαβήο, θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ πιεηνδφηε. 11. Καηά ηελ παξάδνζε αθνινπζείηαη ε παξαθάησ δηαδηθαζία: α. Ο πιεηνδφηεο παποςζία ηηρ οπιζμένηρ επιηποπήρ παπάδοζηρ και ηος απμόδιος διασειπιζηή άσπηζηος ςλικού ηηρ 111ΠΜ/ΜΔΦ θαη ηεο 9 ηρ ΜΔΠ αληίζηνηρα, ζπγθεληξψλεη ην θαηά πεξίπησζε άρξεζην πιηθφ απφ ην ρψξν θχιαμεο πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζεί. β. Μεηαθέξεη γηα δχγηζκα, ζπλνδεπφκελνο απφ ην ζχλνιν ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο, ηνλ εθπνηνχκελν ζίδεξν, νξείραιθν ή αινπκίλην, ζηελ πιεζηέζηεξε πιάζηηγγα. Σα έμνδα δπγίζκαηνο επηβαξχλνπλ ηνλ πιεηνδφηε. γ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο δπγίζκαηνο, εθδίδνληαη ηα ζρεηηθά δπγνιφγηα, ζπκπιεξψλεηαη βάζεη ηεο δπγηζζείζαο πνζφηεηαο ην «Γηθαηνινγεηηθφ Έγγξαθν κε Σηκνινγεζέληωλ Απνζεκάηωλ», σο ην ππφδεηγκα ηεο πξνζζήθεο «2» ηνπ παξφληνο θαη ζπληάζζεηαη επίζεο ην αληίζηνηρν πξσηφθνιιν παξάδνζεο παξαιαβήο, σο ην ππφδεηγκα ηεο πξνζζήθεο «3». 12. Σα ππφςε παξαζηαηηθά (Επγνιφγηα, Γηθαηνινγεηηθφ Έγγξαθν κε Σηκνινγεζέλησλ Απνζεκάησλ θαη Πξσηφθνιιν Παξάδνζεο - Παξαιαβήο) εθδίδνληαηζπληάζζνληαη εηο ηξηπινχλ (3) θαη ππνγξάθνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ πιεηνδφηε ή ηνλ λφκηκα νξηζκέλν εθπξφζσπν ηνπ θαη απφ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο παξάδνζεο.

25 13. Σν Γηθαηνινγεηηθφ Έγγξαθν κε Σηκνινγεζέλησλ Απνζεκάησλ θαη ην Πξσηφθνιιν Παξάδνζεο - Παξαιαβήο Δπίζεο, δηαλέκνληαη σο θάησζη: α. Έλα (1) αληίηππν ζπλνδεχεη ηα απνζέκαηα κέρξη ηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ ηνπο θαη θπιάζζεηαη απφ ηνλ πιεηνδφηε. β. Έλα (1) αληίηππν ππνβάιιεηαη ζην ΜΣΑ γηα έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ ηηκνινγίνπ. γ. Έλα (1) αληίηππν παξακέλεη θαη θπιάζζεηαη ζηε Μνλάδα. Ά π θ π ο 10ο Σποποποίηζη Όπυν Τπογπαθήρ ύμβαζηρ ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο θαη εθφζνλ θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην, ε ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ηεο Τπεξεζίαο. Ά π θ π ο 11ο Ολοκλήπυζη ύμβαζηρ 1. Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ: α. Παξαδφζεθε παξαιήθζεθε νιφθιεξε ε πεξηγξαθφκελε ζην πξννίκην ηεο παξνχζαο πνζφηεηαο ή εάλ ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε ππνιείπεηαη ηεο ζπκβαηηθήο, θαηά κέξνο πνπ θξίλεηαη σο αζήκαλην απφ ην αξκφδην φξγαλν. β. Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ ηπρφλ θπξψζεηο. γ. Δθπιεξψζεθαλ νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε. Ά π θ π ο 12 ο Σελικέρ Πποβλέτειρ 1. Ζ ζχκβαζε θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη, φπσο πξνζθνξά, δηαθήξπμε, απφθαζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο, εθηφο θαηαδήισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ. 2. Ζ παξνχζα ζπληάρζεθε εηο δηπινχλ θαη αθνχ αλαγλψζζεθε θαη βεβαηψζεθε, ππνγξάθεηαη απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο. ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ ΓΗΑ ΣΖΝ «ΜΟΝΑΓΑ» Ο «ΠΛΔΗΟΓΟΣΖ» Ακπιβέρ Ανηίγπαθο Δπγνο (Ο) Απ. Μέθθαο Δ.Ο.Τ Ζ Γξακκαηέαο 111ΠΜ Δ.Υαζηψηνπ Μ.Τ. κε Β Βαζκφ ΓΔ(Γ-Γ)

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η ΑΙΣΗΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΙΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ: ΑΦΜ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Σ.Κ : ΣΗΛ.:. ΠΡΟ: Σεισλείν.. Με ηελ παξνύζα, παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε παξαιαβήο ηνπ ΔΙΥ.. κε αξηζκό πιαηζίνπ. ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ τασρός, 10/11/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ τασρός, 10/11/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ τασρός, 10/11/2016 Αρ. Πρωτ. 23349 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο καο, πξνθεηκέλνπ λα αλαζέζεη ηελ πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Υπεξεζίαο Πξαζίλνπ, πξνυπνινγηζκνχ 14.923,40

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Δ/ΝΗ ΠΕΡ/ΝΣΟ, ΤΠ.ΔΟΜΗΗ & Σ.Τ. Αριθμ. Πρωη.: 22397/2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0046/319. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0046/319. Τροπολογία 8.3.2016 A8-0046/319 319 Άρθρο 34 παράγραθος 1 ζηοιχείο δ (δ) 14 έηε γηα θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ πξννξίδνληαη γηα άιια είδε δώωλ από απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ζηνηρεία α) θαη γ). (δ) 10 έηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έθζεζεο είλαη ε θάιπςε ησλ ππεξεζηψλ ησλ πξαθηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 «ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΙΥΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΓΛΤΠΣΟΤ ΓΙΑΚΟΜΟΤ ΚΑΙ ΚΔΙΜΗΛΙΩΝ ΣΗ ΙΔΡΑ ΜΟΝΗ ΠΔΝΣΔΛΗ» ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΗΡΙΩΝ ΣΗ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΔΩ ΘΔΟΣΟΚΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΨ4690ΒΥ-ΛΕΙ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

ΑΔΑ: ΒΙΙΨ4690ΒΥ-ΛΕΙ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Μαπξησηίζζεο Σαρ. Κψδηθαο : 52100 Καζηνξηά Πιεξνθνξίεο : Φψξαο

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικά Θέματα Στατιστικής ΙΙ

Ενδεικτικά Θέματα Στατιστικής ΙΙ Ενδεικτικά Θέματα Στατιστικής ΙΙ Θέματα. Έζησ όηη ζε δείγκα 35 θαηνηθηώλ πνπ ελνηθηάδνληαη ζε θνηηεηέο ζηελ Κνδάλε βξέζεθε ην κέζν κεληαίν κίζζσκα ζηα 5 επξώ, ελώ ζην Ζξάθιεην ην κέζν κεληαίν κίζζσκα ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ (α/α : 03/2015)

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ (α/α : 03/2015) ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΠΡΟ: Κάζε Δλδηαθεξφκελν Ννζειεπηηθφ Ίδξπκα Μ.Σ.. Γλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Σκήκα Πξνκεζεηψλ ΚΟΙΝ.: ΝΙΜΣ/ΓΟΤ Σει.: 210-72 88 136 137 ΝΙΜΣ/ΣΜ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ FAX: 210-72 11 223 Φ.800/09/6236.1195

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι 01-11-2011 Σ.Κ 31083 Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: 2645361300 Fax: 2645361319 e-mail: contact@meganisi.gr ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ. ήκεξα, εκέξα. κελφο. θαη ψξα 10:00, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΠΔΓΙΟΤ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ ζηνλ Παδηλφ Αθξσηεξίνπ Υαλίσλ, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη:

ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ. ήκεξα, εκέξα. κελφο. θαη ψξα 10:00, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΠΔΓΙΟΤ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ ζηνλ Παδηλφ Αθξσηεξίνπ Υαλίσλ, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Γ» ΣΗ ΓΓΗ Φ.600.1/143/153202/.1339 ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ Γ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝ. ΤΠΗΡ. ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ. Υαληά, 04 επ 17 ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ Γηα ηελ ηελ επηζθεπή πιηθψλ ηνπ Radar AR-51 «VACION POWER SUPPLY UNIT P/N

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ ΩΝ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ ΩΝ Απ. Μελέτηρ Απεςθείαρ Ανάθεσηρ 2/2017 Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ ΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο Απ. Μελέτηρ Απεςθείαρ Ανάθεσηρ 2/2017 ΘΔΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΡ. ΠΡΩΣ: 43816/18-11-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» Σόπορ Διεξαγωγήρ Δημαπσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ. ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΠΟΛ. 1095

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ. ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΠΟΛ. 1095 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΠΟΛ. 1095 Σαρ. Γ/λζε : Καξ.εξβίαο 10 Σαρ. Κώδηθαο : 10184 Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Σειέθωλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Π Δ Σ Ρ Δ Λ Α Ι Ο Τ Κ Ι Ν Η Η Γ Ι Α Σ Η Ν Π Α Ι Γ Ι Κ Η Κ Α Σ Α Κ Η Ν Ω Η Σ Α Τ Ρ Ο Τ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Π Δ Σ Ρ Δ Λ Α Ι Ο Τ Κ Ι Ν Η Η Γ Ι Α Σ Η Ν Π Α Ι Γ Ι Κ Η Κ Α Σ Α Κ Η Ν Ω Η Σ Α Τ Ρ Ο Τ Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Π Δ Σ Ρ Δ Λ Α Ι Ο Τ Κ Ι Ν Η Η Γ Ι Α Σ Η Ν Π Α Ι Γ Ι Κ Η Κ Α Σ Α Κ Η Ν Ω Η Σ Α Τ Ρ Ο Τ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα :

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΓΡΑΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ςνεδπίαζη 32 η ηηρ 10-12-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθφ απφ ηελ 32 ε πλεδξίαζε ηεο 10-12-2013 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Απ. Απόθαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 9 / 9 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 1293 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαχ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196 Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 15/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΚΔΤΧΝ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΑ ΔΓΥΤΗ ΤΓΡΧΝ ΜΔ ΡΤΘΜΙΣΗ ΑΚΡΙΒΔΙΑ (DIAL-FLO)

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 15/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΚΔΤΧΝ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΑ ΔΓΥΤΗ ΤΓΡΧΝ ΜΔ ΡΤΘΜΙΣΗ ΑΚΡΙΒΔΙΑ (DIAL-FLO) Σελίδα 1 από 20 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 16 Ηνπλίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 15/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002281726 2014-09-10

14PROC002281726 2014-09-10 ΑΔΑ: 73ΦΔΩ15-53Ρ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΤΦΛΙ, 27/08/2014. ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΧΣ.: 13851 ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ ΠΡΟ: ΔΦΗΜΔΡΙΓΔ, ΦΔΚ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 14PROC002281726 2014-09-10 ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 7 / 9 / 204 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 84 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 96 Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ.

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 157/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4767 Παρασκεσή, 21 Μαρτίοσ 2014 541 Απιθμόρ 157 Oι πεπί Βιοκηόνων (Σέλη) Κανονιζμοί ηος

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 19 / 9 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 1187 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ».

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε 2014-2015». ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο Γήκαξρνο Βόιβεο πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΔΚ 222 Α ), φπσο ηζρχεη, πεξί ζχζηαζεο ζέζεο Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ.

(ΦΔΚ 222 Α ), φπσο ηζρχεη, πεξί ζχζηαζεο ζέζεο Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 8 10184 Αζήλα Σειέθσλν: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 2.3 ΑΠΟΛΤΣΗ ΣΘΜΗ ΠΡΑΓΜΑΣΘΚΟΤ ΑΡΘΘΜΟΤ

ΚΕΦ. 2.3 ΑΠΟΛΤΣΗ ΣΘΜΗ ΠΡΑΓΜΑΣΘΚΟΤ ΑΡΘΘΜΟΤ ΚΕΦ..3 ΑΠΟΛΤΣΗ ΣΘΜΗ ΠΡΑΓΜΑΣΘΚΟΤ ΑΡΘΘΜΟΤ Οπιζμόρ απόλςηηρ ηιμήρ: Σηνλ άμνλα ησλ πξαγκαηηθώλ αξηζκώλ ζεσξνύκε έλαλ αξηζκό α πνπ ζπκβνιίδεηαη κε ην ζεκείν Α. Η απόζηαζε ηνπ ζεκείνπ Α από ηελ αξρή Ο, δειαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ Νο για την προμήθεια.. 1 από 25

Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ Νο για την προμήθεια.. 1 από 25 Αζήλα23-10-2018 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Αξ. Πξση.: 17558 1 ε ΤΠΔ ΑΣΣΙΚΖ ΓΝΑ «Ζ ΔΛΠΙ» ΓΙΔΤΘΤΝΖ: ΓΙΟΙΚΖΣΙΚΖ ΤΠΖΡΔΙΑ ΣΜΖΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ: ΠΡΟΜΖΘΔΙΧΝ Πιεξνθνξίεο: Μ. εηάθε Π. Μέξκπεεο Π. Μπινχλαο Αλαξηεηέα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε..

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε.. 1 ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε.. ΥΑΝΙΑ, 05 Απγνχζηνπ 2014 2 ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ Απ. Μελέηηρ Απεςθείαρ Ανάθεζηρ 24/2017 Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ν Α Τ Α Γ Ο Ω Σ Ι Κ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ. ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ειαηνιηπαληηθψλ κε Πξφρεηξν Μεηνδνηηθφ Γηαγσληζκφ»

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ. ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ειαηνιηπαληηθψλ κε Πξφρεηξν Μεηνδνηηθφ Γηαγσληζκφ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΘΕΡΜΗ ( Δ.Ε.Τ.Α.Θ. ) Προμήθεια: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΙΝΗΗ & ΘΕΡΜΑΝΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Δ Σ Ι Α Η Γ Ι Α Σ Η Ν Π Α Ι Γ Ι Κ Η Κ Α Σ Α Κ Η Ν Ω Η Σ Α Τ Ρ Ο Τ

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Δ Σ Ι Α Η Γ Ι Α Σ Η Ν Π Α Ι Γ Ι Κ Η Κ Α Σ Α Κ Η Ν Ω Η Σ Α Τ Ρ Ο Τ Αρ. Μελέτης 33/208 Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Δ Σ Ι Α Η Γ Ι Α Σ Η Ν Π Α Ι Γ Ι Κ Η Κ Α Σ Α Κ Η Ν Ω Η Σ Α Τ Ρ Ο Τ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν πξνζθνξάο Αρ. Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Η / Τ, Δ Κ Σ Τ Π Ω Σ Ω Ν & Π Δ Ρ Ι Φ Δ Ρ Δ Ι Α Κ Ω Ν Τ Σ Η Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟ: 5/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟ: 5/2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ, ΚΟΗΝ. ΑΦΑΛΗΖ & ΚΟΗΝ/ΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ Ρφδνο 17/07/2015 Αξ. Πξση.: 2695 Σαρ. Γ/λζε : Υεηκάξαο 2 Σ.Κ. 85100 ΡΟΓΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ. Γηα ηελ πξνκήζεηα εμαηξεηηθά παξζέλνπ ειαηνιάδνπ ζηε Λέζρε Αμθψλ «ΑΣΔΡΙΑ» ηνπ ΠΒΚ.

ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ. Γηα ηελ πξνκήζεηα εμαηξεηηθά παξζέλνπ ειαηνιάδνπ ζηε Λέζρε Αμθψλ «ΑΣΔΡΙΑ» ηνπ ΠΒΚ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Γ» ΣΗ ΓΓΗ Φ.600.1/174/154124/.1712 ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ Γ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝ. ΤΠΗΡ. ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ. Υαληά, 27 Οθη 17 ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ Γηα ηελ πξνκήζεηα εμαηξεηηθά παξζέλνπ ειαηνιάδνπ ζηε Λέζρε Αμθψλ «ΑΣΔΡΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ: Οηθνλνκηθνχ ΓΡΑΦΔΙΟ: Πξνκεζεηψλ ΣΗΛΔΦΧΝΟ: 2313 303145

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. Αζήλα, 12/01/2012 Αξηζ. Γηαθήξπμεο: Νν 2 /2012 Αξ.Πξση.: 3028/12-01-2012 Α.Γ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ: Κ Α Λ Ο Τ Μ Γ

ΓΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ: Κ Α Λ Ο Τ Μ Γ Ξάλζε, 24 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣ/ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΥ.ΑΣΤΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΞΑΝΘΗ ΓΡ.ΕΩΣ.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.07.21 12:48:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΤ2Π46906Β-Α3Β EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΓ-Α02 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 29/08/2013 Αξ. Πξση.: 6281

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΓ-Α02 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 29/08/2013 Αξ. Πξση.: 6281 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔNΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ 4 η ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ Ρφδνο, 29/08/2013 Αξ. Πξση.: 6281 ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ «ΑΝΑΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ No 10 ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Γηα ηελ πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθφ πιηθφ, γηα έλα (1) έηνο, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Α ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο.

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ No 10 ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Γηα ηελ πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθφ πιηθφ, γηα έλα (1) έηνο, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Α ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο. Καηαρσξηζηέν ζην ΚΖΜΓΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 1ε ΤΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν "ΔΛΔΝΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ - ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ Γ.Ν "ΔΛΔΝΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ" ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΑΘΖΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο».

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 6 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ «ΝΔΟΜ. ΓΔΧΡΓΗΟ» ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ Ησάλληλα, 04-10-2011 Αξηζ. Πξση.1855 Σαρ. Γ/λζε : Νενκ. Γεσξγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΜΟ Γ

ΓΗΜΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΜΟ Γ 1 ΓΗΜΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΜΟ Γ Μάθημα 19: Φόροι ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ: Προοδεσηικό, Αναλογικά και ανηίζηροθα προοδεσηικό θορολογικό ζύζηημα Μέζος και οριακός θορολογικός ζσνηελεζηής Ο κέζνο θνξνινγηθόο ζπληειεζηήο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Αιγόξηζκνη Γνκή επηινγήο. Πνιιαπιή Δπηινγή Δκθωιεπκέλεο Δπηινγέο. Δηζαγωγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ηωλ Η/Υ. introcsprinciples.wordpress.

Αιγόξηζκνη Γνκή επηινγήο. Πνιιαπιή Δπηινγή Δκθωιεπκέλεο Δπηινγέο. Δηζαγωγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ηωλ Η/Υ. introcsprinciples.wordpress. Αιγόξηζκνη 2.2.7.3 Γνκή επηινγήο Πνιιαπιή Δπηινγή Δκθωιεπκέλεο Δπηινγέο Δηζαγωγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ηωλ Η/Υ 1 Πνιιαπιή Δληνιή Δπηινγήο Αν ζπλζήθε_1 ηόηε εληνιέο_1 αλλιώς_αν ζπλζήθε_2 ηόηε εληνιέο_2...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΗ Δ/νζη Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Τμήμα Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Αλεξανδπούποληρ 6 ο χλμ.αλεξ/ποληρ-μάκπηρ 68100 Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ 7ΜΓ16-7ΗΥ ΑΓΑΜ 17PROC ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Φ. 830/ΑΓ 492 ΚΟΙΝ : ΣΜ. ΟΗΚ/Γξ. ΔΟΤ ρ. 148 θνηίλα 20 Απξ 2017

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ 7ΜΓ16-7ΗΥ ΑΓΑΜ 17PROC ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Φ. 830/ΑΓ 492 ΚΟΙΝ : ΣΜ. ΟΗΚ/Γξ. ΔΟΤ ρ. 148 θνηίλα 20 Απξ 2017 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ 7ΜΓ16-7ΗΥ ΑΓΑΜ 17PROC006084783 ΠΡΟ: Γηαρ. Δζηηαηνξίνπ ΚΔΓΑ/ΚΟΣΗΝΑ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Φ. 830/ΑΓ 492 ΚΟΙΝ : ΣΜ. ΟΗΚ/Γξ. ΔΟΤ ρ. 148 θνηίλα 20 Απξ 2017 ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 11/10/2012. Πληρ : Ευθυμίου Ιωάννης Τηλ. : 210 4060968 Fax : 210-4060959 Email : efthimioui@olp.gr

Πειραιάς, 11/10/2012. Πληρ : Ευθυμίου Ιωάννης Τηλ. : 210 4060968 Fax : 210-4060959 Email : efthimioui@olp.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ & ΑΖΗΤΗΤΩΝ Πειραιάς, 11/10/2012 Πληρ : Ευθυμίου Ιωάννης Τηλ. : 210 4060968 Fax : 210-4060959 Email : efthimioui@olp.gr ΘEMA : «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ. G. Mitsou

ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ. G. Mitsou ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ηαηηθή ηωλ ξεπζηώλ (Τδξνζηαηηθή) Ση είλαη ηα ξεπζηά - Γεληθά Ππθλόηεηα Πίεζε Μεηαβνιή ηεο πίεζεο ζπλαξηήζεη ηνπ βάζνπο Αξρή ηνπ Pascal Τδξνζηαηηθή πίεζε Αηκνζθαηξηθή πίεζε Απόιπηε &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ ΣΔΣΑΡΣΖ 25 ΜΑΨΟΤ 2016 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΑΡΥΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ - ΔΠΗΛΟΓΖ

ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ ΣΔΣΑΡΣΖ 25 ΜΑΨΟΤ 2016 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΑΡΥΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ - ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ ΣΔΣΑΡΣΖ 25 ΜΑΨΟΤ 2016 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΑΡΥΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ - ΔΠΗΛΟΓΖ (Δλδεηθηηθέο Απαληήζεηο) ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σωζηό β. Λάζνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΗ Α. ΑΝΑΚΛΑΣΖ - ΓΗΑΘΛΑΣΖ

ΟΠΤΙΚΗ Α. ΑΝΑΚΛΑΣΖ - ΓΗΑΘΛΑΣΖ ΟΠΤΙΚΗ Α. ΑΝΑΚΛΑΣΖ - ΓΗΑΘΛΑΣΖ. Μία αθηίλα θωηόο πξνζπίπηεη κε κία γωλία ζ ζηε επάλω επηθάλεηα ελόο θύβνπ από πνιπεζηέξα ν νπνίνο έρεη δείθηε δηάζιαζεο ε =,49 (ζρήκα ). Βξείηε πνηα ζα είλαη ε κέγηζηε γωλία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΑΣΣΙΚΗ Υατδάξη 1/11/2010 ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ Αξηζ.πξση: ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΑΣΣΙΚΗ Υατδάξη 1/11/2010 ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ Αξηζ.πξση: ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΑΣΣΙΚΗ Υατδάξη 1/11/2010 ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ Αξηζ.πξση: 34636 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ Ο Γήκνο Υατδαξίνπ, Έρνληαο ππόςε: Σελ αλάγθε πεξηζπιινγήο

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23%

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 7/2012 ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι Δ Ρ Γ Α Ι Δ Δ Γ Κ Α Σ Α Σ Α Η Σ Ο Τ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ 1 ο Μονάδες 5,10,10

ΘΔΜΑ 1 ο Μονάδες 5,10,10 ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΘΔΜΑ 1 ο Μονάδες 5,1,1 ΓΙΑΓΩΝΙΜΑ 1 ου ΜΔΡΟΤ ΣΗ ΑΝΑΛΤΗ Α Γώζηε ηνλ νξηζκό ηεο αληίζηξνθεο ζπλάξηεζεο Β Γείμηε όηη αλ κηα ζπλάξηεζε είλαη αληηζηξέςηκε ηόηε νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα