Α ν α σ κ ό π η σ η. Περίληψη. . Αργύρης, 1 Π. Λεπέτσος, 2 Κ. Τσόπελας, 1 Α. Στυλιανάκης 1 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α ν α σ κ ό π η σ η. Περίληψη. . Αργύρης, 1 Π. Λεπέτσος, 2 Κ. Τσόπελας, 1 Α. Στυλιανάκης 1 1"

Transcript

1 Α ν α σ κ ό π η σ η Κλινικοεργαστηριακές προσεγγίσεις των περιπροθετικών λοιµώξεων. Αργύρης, 1 Π. Λεπέτσος, 2 Κ. Τσόπελας, 1 Α. Στυλιανάκης 1 1 Μικροβιολογικό Εργαστήριο Νοσοκοµείου Κ.Α.Τ. 2 4 η Ορθοπαιδική Κλινική Νοσοκοµείου Κ.Α.Τ. Περίληψη Παρά την ελαττωµένη τους επίπτωση, η οποία φτάνει το 1% σήµερα, οι περιπροθετικές λοιµώξεις αποτελούν ένα ερευνητικό, διαγνωστικό, θεραπευτικό και µακροοικονοµικό πρόβληµα. Οι ολικές αρθροπλαστικές ισχίου και γόνατος είναι διαδικασίες που µπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής, αλλά σχετίζονται µε άσηπτη χαλάρωση και περιπροθετικές λοιµώξεις. Η διάκριση της περιπροθετικής λοίµωξης από άλλες αιτίες χαλάρωσης της αρθροπλαστικής είναι πολύ σηµαντική καθότι η αντιµετώπιση είναι διαφορετική. Ως περιπροθετική λοίµωξη ορίζεται η παρουσία βακτηρίων στο µεσάρθριο διάστηµα της τεχνητής πρόθεσης, γεγονός που σχετίζεται σηµαντικά µε σαφή εργαστηριακά και ιστολογικά ευρήµατα καθώς και κλινικά σηµεία ενεργής λοίµωξης. Οι συχνότεροι µικροοργανισµοί που ευθύνονται για τις περιπροθετικές λοιµώξεις είναι οι κοαγκουλάση αρνητικοί σταφυλόκοκκοι (CNS) και ο Staphylococcus aureus. Πιστεύεται ότι όσο ακριβέστερη είναι η κατανόηση της παθογένειας, τόσο πιο αποτελεσµατικά είναι τα προληπτικά και θεραπευτικά µέτρα που πρέπει να ληφθούν. Η έγκαιρη διάγνωση, η ακριβής ταυτοποίηση του υπεύθυνου µικροοργανισµού, και η επιλογή της κατάλληλης χειρουργικής στρατηγικής καθώς και του αντιβιοτικού σχήµατος αποτελούν ουσιώδη στοιχεία της θεραπευτικής προσέγγισης. Η συνολική θεραπεία απαιτεί τη συνεργασία θεραπευτικής οµάδας αποτελούµενης από ορθοπαιδικούς, µικροβιολόγους, λοιµωξιολόγους, πλαστικούς χειρουργούς, φυσιοθεραπευτές και εργοθεραπευτές. Κάθε θεραπευτικός σχεδιασµός πρέπει να αναπτύσσεται σε συνεννόηση µε τον ασθενή λαµβάνοντας υπόψη τους ρεαλιστικούς στόχους του. Η παρούσα ανασκόπηση παρέχει µια σύνοψη της τρέχουσας γνώσης για τη διάγνωση και θεραπεία των περιπροθετικών λοιµώξεων. 23 Λέξεις κλειδιά Ορθοπαιδικά εµφυτεύµατα, ολική αρθροπλαστική ισχίου και γόνατος, λοιµώξεις Υπεύθυνος αλληλογραφίας ηµήτριος Αργύρης Μικροβιολογικό Εργαστήριο Νοσοκοµείου Κ.Α.Τ. Νίκης , Κηφισιά Τηλ.: , κιν.: ΤΟΜΟΣ 58 ΤΕΥΧΟΣ 1-2, Ιανουάριος - Ιούνιος 2013

2 . ΑΡΓΥΡΗΣ, Π. ΛΕΠΕΤΣΟΣ, Κ. ΤΣΟΠΕΛΑΣ, Α. ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ 24 Ει σα γω γή Οι ολικές αρθροπλαστικές ισχίου και γόνατος αποτελούν δύο από τις συνηθέστερες ορθοπαιδικές επεµβάσεις. Παρόλο το υψηλό ποσοστό επιτυχίας και τις συνεχείς τεχνικές βελτιώσεις, οι επεµβάσεις αυτές ενέχουν ακόµη τον κίνδυνο επιπλοκών. Οι εν τω βάθει λοιµώξεις αποτελούν τις σοβαρότερες επιπλοκές των ολικών αρθροπλαστικών. Ο αυξανόµενος αριθµός των ολικών αρθροπλαστικών επιφέρει και την αύξηση του απόλυτου αριθµού των περιπροθετικών λοιµώξεων µε σοβαρές κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις σε παγκόσµιο επίπεδο. 1 Ως περιπροθετική λοίµωξη ορίζεται η παρουσία βακτηρίων στο µεσάρθριο µιας τεχνητής άρθρωσης που σχετίζεται σηµαντικά µε εργαστηριακά και ιστολογικά ευρήµατα και κλινικά σηµεία φλεγµονής. Στα κριτήρια της IDSA (Infectious Diseases Society of America) για τις περιπροθετικές λοιµώξεις, περιλαµβάνονται η ύπαρξη συριγγίου, στοιχεία φλεγµονής στην ιστολογική εξέταση περιπροθετικού ιστού, η ύπαρξη πυώδους υγρού πέριξ της πρόθεσης και οι θετικές διεγχειρητικές καλλιέργειες περιπροθετικού ιστού. 2 Καθυστερηµένη διάγνωση µπορεί να οδηγήσει σε απώλεια λειτουργικότητας, υψηλά ποσοστά θνητότητας και την ανάγκη για περιπλοκότερες χειρουργικές επεµβάσεις. 3 Επιδηµιολογία Σε γενικές γραµµές, οι συχνότητες περιπροθετικής λοίµωξης κυµαίνονται από 0,8 ως 3,3% για τις ολικές αρθροπλαστικές γόνατος και 0,3% ως 3,0% για τις ολικές αρθροπλαστικές ισχίου. Η επίπτωση λοίµωξης µετά από αναθεώρηση ολικής αρθοπλαστικής ισχίου ποικίλλει από 2 ως 6%. 4-8 Στο µέλλον αναµένεται ότι η επίπτωση των περιπροθετικών λοιµώξεων θα αυξηθεί περαιτέρω λόγω των καλύτερων µεθόδων ανίχνευσης και του αυξανόµενου αριθµού αρθροπλαστικών στους ηλικιωµένους. Η αντιµετώπιση των περιπροθετικών λοιµώξεων έχει σοβαρές οικονοµικές επιπτώσεις. Στις ΗΠΑ το ετήσιο κόστος της θεραπείας περιπροθετικών λοιµώξεων ξεπερνά τα 500 εκατοµ- µύρια δολλάρια και αναµένεται να ξεπεράσει το 1,5 δισεκατοµµύριο δολάρια ως το Παθογένεια Σύµφωνα µε το χρόνο έναρξης οι περιπροθετικές λοι- µώξεις διακρίνονται σε 3 τύπους: την πρώιµη (early) µετεγχειρητική λοίµωξη, την καθυστερηµένη (delayed) χρόνια λοίµωξη και την όψιµη (late) λοίµωξη. 7 Ο πρώτος τύπος περιλαµβάνει τις λοιµώξεις που αναπτύσσονται ως 3 µήνες µετά την επέµβαση, ο δεύτερος τύπος αναφέρεται σε λοιµώξεις που εξελίσσονται 3 24 µήνες και ο τρίτος τύπος αναφέρεται σε λοι- µώξεις > 24 µήνες µετά την αρθροπλαστική. Η οδός προέλευσης της λοίµωξης µπορεί να είναι περιεγχειρητική, κατά συνέχεια ιστού αλλά και αιµατογενής, εφόσον αποδειχθεί αιτιολογική και χρονολογική συσχέτιση µε οποιαδήποτε, αποµακρυσµένη συνήθως, εστία λοίµωξης στο σώµα. 2, 9 Έχει αναφερθεί, επιπλέον και έτερος τύπος περιπροθετικής λοίµωξης, ο ασυµπτωµατικός τύπος βακτηριακής εποίκισης της επιφάνειας της πρόθεσης. 10 Οι συχνότεροι µικροοργανισµοί που ευθύνονται για τις περιπροθετικές λοιµώξεις είναι οι κοαγκουλάση αρνητικοί σταφυλόκοκκοι (CNS) και ο Staphylococcus aureus, γεγονός που υποστηρίζει την υπόθεση της διεγχειρητικής µόλυνσης. 8 Έχοντας επιτύχει σταθερή προσκόλληση, τα βακτήρια πολλαπλασιάζονται και σχηµατίζουν µια βιοµεµβράνη πάνω στην επιφάνεια της πρόθεσης. Η βιοµεµβράνη αυτή αποτελεί ιδιαίτερη µορφή βακτηριακής ζωής και είναι πολύ πιο ανθεκτική σε φαρµακευτική θεραπεία, επιδεχόµενη µόνο χειρουργικής αντιµετώπισης. Συνεπώς, η γνώση και κατανόηση της παθογένειας των περιπροθετικών λοιµώξεων είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη προληπτικών και θεραπευτικών µέτρων. Η πλειοψηφία των περιπροθετικών λοιµώξεων προκαλείται από το Staphylococcus epidermidis, και το Staphylococcus aureus. Το δέρµα στην περιοχή της χειρουργικής τοµής µπορεί να αποτελέσει εστία µικροβίων παρά τη χρήση αντισηπτικών. Τα άκρα της χειρουργικής τοµής µπορούν να επαναποικιστούν από µικρόβια µέσα σε λεπτά από την έξοδο του ασθενούς από το χειρουργείο. 11 Επιπλέον, η σύγχρονη κολλητική επίδεση του τραύµατος τραυµατίζει τις επιφανειακές στιβάδες του δέρµατος. 12 Ο S. aureus ανήκει στα πιο επιθετικά βακτήρια και απαντάται στις περιπροθετικές λοιµώξεις σε ποσοστό 12% - 39%. Είναι ένα σύνηθες ενδονοσοκοµειακό παθογόνο που µπορεί να παράγει πολύ περισσότερες εξωκυττάριες πρωτεΐνες από τους CNS Οι CNS ευθύνονται για το 30% 41% των περιπροθετικών λοι- µώξεων, περιλαµβάνουν τουλάχιστον 5 διαφορετικά είδη και δρουν σχηµατίζοντας µια εξωκυττάρια µεµβράνη, το γλυκοκάλυκα, ο οποίος είναι απαραίτητος για την επιβίωση τους. Οι επιφάνειες των προθέσεων αποτελούν µοναδικό µικροβιακό υπόστρωµα. Η επιφάνεια του πολυαιθυλενίου φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ελκυστική για το S. epidermidis σε σύγκριση µε το S. aureus, ο οποίος φαίνεται να προτιµά τις µεταλλικές επιφάνειες. Οι διαβρωµένες επιφάνειες των µεταλλικών προθέσεων σταθεροποιούν και ισχυροποιούν την κατασκευή της βιοµεµβράνης. 15 Οι επιφάνειες του πολυαιθυλενίου προδιαθέτουν για βακτηριακό αποικισµό και ασκούν αρνητική επίδραση στη χηµειοταξία και τη φαγοκυττάρωση. 16 Ο S. epidermidis µπορεί και µεταβολίζει εστέρες που απελευθερώνοναι από το οστικό τσιµέντο. Τα δεδοµένα από την πρόσφατη βι- VOL. 58 ΙSSUE 1-2, January - June 2013

3 ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΡΟΘΕΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ βλιογραφία υπολογίζουν ότι το 90% των σταφυλόκοκκων είναι ανθεκτικοί στην πενικιλλίνη, ενώ η αντοχή στην οξακιλλίνη αυξάνεται και περιλαµβάνει διασταυρούµενη αντοχή σε όλα τα υπόλοιπα β-λακταµικά αντιβιοτικά. 17 Έχουν παρατηρηθεί σοβαρές λοιµώξεις από στρεπτόκοκκο σε ποσοστό περίπου 10% και Gram αρνητικά βακτήρια (Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, κλπ.) σε ποσοστό 8%. 18 Σε διάφορες µελέτες έχει επιβεβαιωθεί και ο παθογενετικός ρόλος των αναερόβιων µικροβίων (Propionibacterium acnes και peptostreptococci) καθώς και συµβιωτικών βακτηρίων που συνεργάζονται στο σχη- µατισµό της βιοµεµβράνης προκαλώντας πολυµικροβιακή περιπροθετική λοίµωξη. Περίπου το 20% των περιπτώσεων είναι πολυµικροβιακές, οφειλόµενες συνήθως σε MRSA και αναερόβια. 19 Βακτηριακή προσκόλληση Ο βασικός παθογενετικός µηχανισµός των περιπροθετικών λοιµώξεων είναι η προσκόλληση βακτηρίων στις επιφάνειες της τεχνητής πρόθεσης. Η πιθανότητα επιτυχούς βακτηριακού αποικισµού επηρεάζεται από τα επιφανειακά χαρακτηριστικά της πρόθεσης, την ύπαρξη ελεύθερων οστικών τεµαχιδίων, τους εγγενείς παράγοντες κυτταρικής ανοσίας και τα γενετικά χαρακτηριστικά των µικροβίων. 20 Αµέσως µετά την τοποθέτηση τους, τα εµφυτεύ- µατα καλύπτονται από συστατικά του αίµατος (πρωτεΐνες, ερυθροκύτταρα, αιµοπετάλια, κλπ.). Στην επιφάνεια αυτή προσκολλώνται βακτήρια, µεταξύ των οποίων συντελούνται φυσικές και χηµικές αλληλεπιδράσεις (δυνάµεις van der Waals, ηλεκτροστατικές και υδροφοβικές αλληλεπιδράσεις, πρωτεϊνικοί δεσµοί). Τα επιφανειακά χαρακτηριστικά του βιοϋλικού είναι ιδιαιτέρως σηµαντικά, όπως η υδροφιλία. η τραχύτητα και το ηλεκτρικό φορτίο επιφανείας. Υπάρχουν δυο διακριτές φάσεις βακτηριακής προσκόλλησης: µία αναστρέψιµη (µη ειδική) και µία µη αναστρέψιµη (ειδική). Η πρώτη φάση περιλαµβάνει µη ειδικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες των βακτηρίων, καθώς και του βιοϋλικού και του περιβάλλοντος αρθρικού υγρού. Η δεύτερη φάση περιλαµβάνει πιο ειδικές δοµές, όπως υποδοχείς προσκόλλησης (adhesion) εκφραζόµενους στην κυτταρική επιφάνεια των βακτηρίων, οι οποίες ευοδώνουν τη σταθερή σύνδεση µεταξύ βακτηρίων και βιοϋλικού. 21 Η προσκόλληση του S. aureus γίνεται κυρίως µέσω ειδικών δοµών ενώ η προσκόλληση του S. epidermidis γίνεται µέσω υδρόφοβων αλληλεπιδράσεων. 14, Σχηµατισµός βιοµεµβράνης Οι µικροοργανισµοί που προσκολλώνται στην επιφάνεια της πρόθεσης παράγουν πολυσακχαρίτες που συντήκονται σχηµατίζοντας βιοµεµβράνη. Τα µικρόβια που ζουν στη βιοµεµβράνη προστατεύονται από τους αµυντικούς µηχανισµούς του οργανισµού και εµφανίζουν χαµηλή ευαισθησία στα αντιβιοτικά, µέσω µεταβολών των µεταβολικών διαδικασιών. Σύµφωνα µε τη θεωρία των Gristina et al, η προσκόλληση των βακτηρίων και η οστική ενσωµάτωση (osseointegration) είναι παρόµοιες διαδικασίες και το τελικό αποτέλεσµα εξαρτάται από την ταχύτητα και τη διαµόρφωση αυτών των διαδικασιών. Αν τα βακτήρια υπερνικήσουν την οστική ενσωµάτωση, µπορούν να διαµορφώσουν συνθήκες για την επιβίωσή τους. Τα πιο επιθετικά παθογόνα επεκτείνονται µέσω της επεξεργασίας εξωκυττάριων πρωτεϊνών (invasins) ενώ τα λιγότερο επιθετικά παθογόνα παράγουν υψηλές ποσότητες εξωκυττάριας ουσίας πλούσιας σε πολυσακχαρίτες, για να περιτοιχίσουν και να προστατέψουν τα βακτηριακά κύτταρα. 24 Ο γλυκοκάλυκας ενεργοποιεί την παραγωγή PGE2 από τα µονοκύτταρα, η οποία παρεµποδίζει τον πολλαπλασιασµό των Τ-λεµφοκυττάρων. Η βιοµεµβράνη αποτελείται από βακτήρια, ινώδες, πολυµορφοπύρηνα, ερυθροκύτταρα, ιστιοκύτταρα, ινοβλάστες και άλλα κυτταρικά συστατικά. Ένας ινώδης θύλακος στην εξωτερική επιφάνεια της βιοµεµβράνης µπορεί να θεωρηθεί ως το ενδιάµεσο στοιχείο µεταξύ του οργανισµού και του βακτηριακού σχηµατισµού. 25 Τα βακτήρια που ζουν σε αυτές τις συνθήκες επιβραδύνουν το µεταβολισµό τους, ενεργοποιούν µηχανισµούς επιβίωσης ή αποχωρίζονται την αποικία. Κάτω από διάφορες συνθήκες, η συµβιωτική σχέση µεταξύ περισσότερων του ενός ειδών βακτηρίων αποτελεί πλεονέκτηµα για το σχηµατισµό των βιοµεµβρανικών αποικιών. 16, 26 Πιθανά σενάρια παθογένειας περιπροθετικών λοιµώξεων Η βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη περιπροθετικής λοίµωξης είναι ο βακτηριακός αποικισµός της πρόθεσης και του πέριξ ιστού. Μια άλλη εξίσου ση- µαντική παράµετρος είναι η κατάσταση του ανοσοποιητικού συστήµατος του οργανισµού και των πέριξ ιστών. ιαταραχή του ανοσοποιητικού λόγω παραγόντων που σχετίζονται ή όχι µε την πρόθεση (µεγάλη ηλικία, χρόνια φλεγµονώδη νοσήµατα, σακχαρώδης διαβήτης, κακή διατροφή, ανοσοκατασταλτικά φάρ- µακα, νεοπλάσµατα, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, έµφραγµα µυοκαρδίου, κολπική µαρµαρυγή, κλπ.) παίζει σηµαντικό ρόλο στην παθογένεση των περιπροθετικών λοιµώξεων. Στους προδιαθεσικούς παράγοντες συγκαταλέγονται οι προηγούµενες αρθροπλαστικές, ο µακρύς χειρουργικός χρόνος, η βακτηριαιµία, η σηπτική αρθρίτιδα, η παχυσαρκία, οι δερµατοπάθειες και προϋπάρχουσες αρθροπάθειες (π.χ. ρευ- µατοειδής αρθρίτιδα). 9, Από τη στιγµή που τα βακτήρια προσεγγίσουν και προσκολληθούν στην επιφάνεια της πρόθεσης, αναπτύσσουν όλες τις λειτουργίες που τους επιτρέπουν 25 ΤΟΜΟΣ 58 ΤΕΥΧΟΣ 1-2, Ιανουάριος - Ιούνιος 2013

4 . ΑΡΓΥΡΗΣ, Π. ΛΕΠΕΤΣΟΣ, Κ. ΤΣΟΠΕΛΑΣ, Α. ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ 26 την επιβίωση τους (µεταµόρφωση, επικοινωνία, παραγωγή πρωτεϊνών, κατασκευή βιοµεµβράνης). Αναγνωρίζονται ως ξένο σώµα από τον οργανισµός µε αποτέλεσµα την πρόκληση ανοσιακής απάντησης του οργανισµού επηρεάζεται από τη χρόνια ανοσοανεπαρκή φλεγµονώδη ζώνη πέριξ της τεχνητής άρθρωσης. 15 Εντός του µεσάρθριου διαστήµατος της τεχνητής άρθρωσης υπάρχει ένας τεράστιος αριθµός µικροσκοπικών ρινισµάτων προερχόµενα από την πρόθεση τα οποία συνδέονται µε τα υπάρχοντα µακροφάγα και κύτταρα συνδετικού ιστού. Η περιπροθετική οστεόλυση µπορεί να ρυθµίζει την ανοσοεπάρκεια, τη συνοχή της βιοµεµβράνης και την ανάπτυξη αιµατογενούς µόλυνσης Μπορούν να διατυπωθούν 4 σενάρια για την παθογένεια των περιπροθετικών λοιµώξεων Η περιπροθετική λοίµωξη που οφείλεται σε διεγχειρητικό ενοφθαλµισµό του βιοϋλικού µε µικροοργανισµούς προκαλεί ταχέως εξελισσόµενη φλεγ- µονή. Αυτός ο τύπος φλεγµονής επηρεάζεται κυρίως από παράγοντες που αφορούν τα µικρόβια και λιγότερο από το ρόλο της φυσικής ανοσίας. Κλινικά παρατηρούνται τοπικά σηµεία φλεγµονής συχνά συνοδευόµενα από συστηµατικά συµπτώµατα. Κάποια στελέχη του S. aureus µπορούν να παράγουν εξωτοξίνες που είναι σε θέση να υπερκεράσουν τους τοπικούς φραγµούς και να προκαλέσουν συστηµατική σήψη. 2. Η περιπροθετική λοίµωξη που οφείλεται σε διεγχειρητική ή άµεσα µετεγχειρητική µόλυνση από λιγότερο επιθετικούς µικροοργανισµούς σε ασθενή µε ανοσοεπάρκεια. Η έναρξη της λοίµωξης προσδιορίζεται εντός δύο ετών από τη χειρουργική επέµβαση. Όσο πιο όψιµη είναι η λοίµωξη, τόσο λιγότερο επιθετικοί είναι οι µικροοργασµοί ή τόσο επαρκέστερη είναι η εγγενής ανοσία. Η ισορροπία µεταξύ της συνοχής της βιοµεµβράνης και του περιβάλλοντος ιστού µπορεί να απολεσθεί σταδιακά υπό την επιρροή της λειτουργίας της πρόθεσης, τοπικών µεταβολικών συνθηκών, της τάσης επέκτασης των βακτηρίων ή δυσλειτουργίας του υποκείµενου οστού. Μπορούν να περάσουν αρκετά έτη από το σχηµατισµό της βιο- µεµβράνης µέχρι την ενεργοποίηση ανοσολογικών µηχανισµών. 3. Η περιπροθετική λοίµωξη που οφείλεται σε µικρού βαθµού διεγχειρητική µόλυνση από λιγότερο επιθετικούς µικροοργανισµούς εξαρτάται από την κατάσταση του οργανισµού. Ένας υγιής ανοσοεπαρκής οργανισµός σε συνεργασία µε αντιβιοτικά έχει τη δυνατότητα να εκριζώσει εύκολα τους υπεύθυνους µικροοργανισµούς. 4. Η αιµατογενής περιπροθετική λοίµωξη βασίζεται σε δυο γεγονότα. Πρώτον, όλοι οι ασθενείς µε τεχνητή άρθρωση βρίσκονται σε κίνδυνο να αναπτύξουν αιµατογενή περιπροθετική λοίµωξη λόγω της φυσιολογικής βακτηριαιµίας του οργανισµού. Η διάγνωση βασίζεται στις ιδιότητες του παθογόνου και στον προσδιορισµό της χρονικής περιόδου. εύτερον, η εύρεση συγκεκριµένων µικροβίων της χλωρίδας της στοµατικής κοιλότητας σε ισχίο ή γόνατο θέτει την υποψία αιµατογενούς διασποράς. Η πιθανότητα αι- µατογενούς διασποράς από βακτηριαιµία κυµαίνεται σε ποσοστό µικρότερο από 0,5% αλλά για τον S. aureus το ποσοστό αυτό ανεβαίνει ως το 34%. ιάγνωση Η διάγνωση τίθεται από το συνδυασµό κλινικών, ακτινολογικών, ραδιοϊσοτοπικών, ιστολογικών και µικροβιολογικών κριτηρίων. 33 Έχουν εκδοθεί από την IDSA (Infectious Diseases Society of America), γενικές κατευθυντήριες οδηγίες, σύµφωνα µε τις οποίες σε κάθε ασθενή µε υποψία περιπροθετικής λοίµωξης, θα πρέπει να ακολουθείται µία στρατηγική που περιλαµβάνει λεπτοµερές ιστορικό, µέτρηση της CRP και της ταχύτητας καθίζησης ερυθρών αιµοσφαιρίων και ακτινολογικό έλεγχο της πάσχουσας περιοχής. ιαγνωστικές εξετάσεις όπως σπινθηρογράφηµα, αξονική τοµογραφία, µαγνητική τοµογραφία και PET scan δε θα πρέπει να αποτελούν εξετάσεις ρουτίνας. 36 Κλινική εικόνα Οι πρώιµες λοιµώξεις µπορούν να εκδηλωθούν µέσω εκροής υγρού από το χειρουργικό τραύµα και την οξεία έναρξη πυρετού, πόνου, οιδήµατος και ερυθή- µατος στην περιοχή του εµφυτεύµατος. Οι µη αντι- µετωπισθείσες λοιµώξεις µπορούν να οδηγήσουν στο σχηµατισµό συριγγίου. Η βακτηριαιµία και η συστη- µατική σήψη αποτελούν σοβαρές επιπλοκές. Οι χρόνιες λοιµώξεις µπορούν να εκδηλωθούν µε σταδιακό και επιδεινούµενο πόνο στην άρθρωση, περιορισµό της κινητικότητας, ακτινολογικά ευρήµατα χαλάρωσης της πρόθεσης και ενδεχοµένως σχηµατισµό συριγγίων. 35 Ακτινολογικά ευρήµατα Οι απλές ακτινογραφίες της πάσχουσας άρθρωσης συνήθως δεν βοηθούν στη διάγνωση της περιπροθετικής λοίµωξης αλλά συνεισφέρουν στον αποκλεισµό άλλων αρθροπαθειών. Η χρόνια λοίµωξη µπορεί να προκαλέσει οστική απώλεια και σηµεία χαλάρωσης της πρόθεσης αλλά τα ευρήµατα αυτά δεν είναι ειδικά υπέρ της λοίµωξης. Το υπερηχογράφηµα µπορεί να δείξει συλλογές ή πάχυνση του αρθρικού υµέ-να. Η µαγνητική τοµογραφία δεν έχει διαγνωστική αξία λόγω των µεταλλικών artifacts. Η χρήση σπινθηρογραφήµατος έχει διαγνωστική ακρίβεια της τάξης του 90%, αλλά είναι περίπλοκη, χρονοβόρα και ακριβή µέθοδος. 36 VOL. 58 ΙSSUE 1-2, January - June 2013

5 ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΡΟΘΕΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Εργαστηριακά ευρήµατα Αν τίθεται η υποψία οξείας λοίµωξης (παρουσία πυρετού, οξεία έναρξη συµπτωµάτων) ή η υποψία συνυπάρχουσας λοίµωξης (π.χ. από S. aureus), θα πρέπει να λαµβάνονται αιµοκαλλιέργειες για αερόβια και για αναερόβια βακτήρια. και να γίνεται παρακέντηση της άρθρωσης πριν τη χορήγηση αντιβιοτικών, εκτός αν υπάρχει το ενδεχόµενο συστηµατικής σήψης. H διαγνωστική παρακέντηση θα πρέπει να εκτελείται σε όλους τους ασθενείς µε υποψία οξείας περιπροθετικής λοίµωξης εκτός αν η διάγνωση είναι κλινικά εµφανής και έχει γίνει προγραµµατισµός για χειρουργείο. Στις περιπτώσεις χρονίως επώδυνων αρθροπλαστικών, σε περιπτώσεις που τίθεται κλινική υποψία περιπροθετικής λοίµωξης ή σε περιπτώσεις αδικαιολογήτως αυξηµένης ταχύτητας καθίζησης ερυθρών, µπορεί να γίνει παρακέντηση της άρθρωσης µε τη βοήθεια υπερηχογραφήµατος, υπό τοπική αναισθησία ή/και αρθροσκοπική βιοψία. 34 Η ευαισθησία της µεθόδου ποικίλει ευρέως (12% - 100%). 37 Η γενική εξέταση αρθρικού υγρού ασθενών µε ολική αρθροπλαστική ισχίου µε αριθµό λευκών 4200 κύτταρα/µl έχει ευαισθησία 84% και ειδικότητα 94% για να ανιχνεύσει την αντίστοιχη περιπροθετική λοίµωξη. Επίσης, αριθµός λευκοκυττάρων > κύτταρα/µl µε πολυµορφοπυρηνικό τύπο έχει προγνωστική διαγνωστική αξία για πρώιµη µετεγχειρητική περιπροθετική λοίµωξη σε ασθενείς µε ολική αρθροπλαστική του γόνατος. Για αυτό ο αριθµός των λευκοκυττάρων του αρθρικού υγρού και η ικανότητά του να υποδείξει µία περιπροθετική λοίµωξη θα πρέπει να ερµηνεύεται λαµβάνοντας υπ' όψη το είδος της πρόθεσης και το χρόνο από την εµφύτευσή της. 35, 38 Η προεγχειρητική ταυτοποίηση του υπεύθυνου µικροοργανισµού είναι χρήσιµη για τον καθορισµό της χειρουργικής στρατηγικής. Οι καλλιέργειες ενδέχεται να είναι αρνητικές αν ο ασθενής έχει λάβει αντιβιοτικά τους προηγούµενους 3 µήνες από την εγχείριση. Όποτε είναι δυνατόν, η χορήγηση αντιβιοτικών θα πρέπει να διακόπτεται µέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες µικροβιολογικές εξετάσεις. Συνήθως η χορήγηση προεγχειρητικής δόσης αντιβιοτικού είναι αποδεκτή, σε περιπτώσεις που η σήψη ή η επιδείνωση των τοπικών φαινοµένων απαιτεί άµεση αντιβιοτική θεραπεία. 34 Η διαφοροδιάγνωση από την άσηπτη χαλάρωση είναι δύσκολη. Στα εργαστηριακά ευρήµατα περιλαµβάνονται η αύξηση των λευκών αιµοσφαιρίων και της CRP, µε χαµηλή διαγνωστική αξία. Πάντως, εµ- µένουσα αύξηση των λευκών αιµοσφαιρίων και της CRP θέτει την υποψία της περιπροθετικής λοίµωξης. Ο συνδυασµός αυξηµένης ταχύτητας ερυθρών αιµοσφαιρίων και CRP φαίνεται να παρέχει άριστο συνδυασµό ευαισθησίας και ειδικότητας. Η µέτρηση της IL-6 µπορεί να αποτελέσει χρήσιµο διαγνωστικό δείκτη, ενώ η µέτρηση της προκαλσιτονίνης ορού είναι αµφιλεγόµενης αξίας Πρόσφατη έρευνα των Galiera et al έδειξε ότι η µέτρηση του σιδήρου, της φερριτίνης και της τρανσφερίνης του ορού µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την πρώιµη διάγνωση των περιπροθετικών λοιµώξεων. 42 Η καλλιέργεια του περιπροθετικού ιστού αποτελεί τη µέθοδο αναφοράς για τη διάγνωση των περιπροθετικών λοιµώξεων. Πρέπει να σηµειωθεί ότι στο 60-70% των ιστικών δειγµάτων µε τεκµηριωµένη λοίµωξη αναπτύσσονται µικροοργανισµοί κατά την καλλιέργεια. Επίσης, είναι δύσκολη η διάκριση µεταξύ λοί- µωξης και επιµόλυνσης λόγω της οµοιότητας των µικροοργανισµών που προκαλούν τις περιπροθετικές λοιµώξεις µε αυτά της φυσιολογικής χλωρίδας του δέρµατος. Για παράδειγµα, αποµονώσεις κοαγκουλάση αρνητικών σταφυλοκόκκων (CNS) και Propionibacterium acnes δεν θα πρέπει να αξιολογούνται ως παθογόνα κάποιας τεκµηριωµένης περιπροθετικής λοίµωξης αλλά θα πρέπει να αξιολογούνται και σε συνδυασµό µε άλλες προϋποθέσεις. 43 Για αυτό κατά τη διαδικασία της αναθεώρησης θα πρέπει να λαµβάνονται τουλάχιστον 3 και ιδανικά 5-6 δείγµατα περιπροθετικού ιστού για καλλιέργεια. Η καλλιέργεια των ιστικών δειγµάτων θα πρέπει χρονικά να επιµηκύνεται για έως και 14 ηµέρες, καθώς έχει αναφερθεί ότι το 73,6% των λοιµώξεων ανιχνεύονται µετά από καλλιέργειες 7 ηµερών, ιδιαιτέρως του είδους Propionibacterium το οποίο αποτελεί σύνηθες παθογόνο στην περιπροθετική λοίµωξη ολικής αρθροπλαστικής του ώµου. 38, Η ανάπτυξη του ιδίου µικροοργανισµού σε 5 δείγµατα περιορίζει την πιθανότητα ψευδώς θετικών αποτελεσµάτων σε <5%. Σε ανάπτυξη του ιδίου µικροοργανισµού σε πάνω από δύο δείγ- µατα η ευαισθησία της µεθόδου αναφοράς ανέρχεται στο 71% και η ειδικότητα στο 95%. 33,44 Ο λάθος, όµως, δειγµατισµός, ο ανεπαρκής αριθµός ιστικών δειγµάτων, το µικρό µικροβιακό φορτίο που δεν µπορεί να πολλαπλασιαστεί στις καλλιέργειες, η προηγούµενη λήψη αντιβιοτικών και η ανικανότητα απόσπασης µικροοργανισµών από την πηγή της λοίµωξης που είναι η βιοµεµβράνη, περιορίζουν σηµαντικά την ικανότητα της µεθόδου αναφοράς να οδηγήσει στην ορθή διάγνωση. Η καλλιέργεια αρθρικού υγρού έχει ευαισθησία 56 75% και ειδικότητα %. Αντιστοίχως η ιστολογική εξέταση του περιπροθετικού ιστού έχει ικανοποιητική ευαισθησία (50 93%) και ειδικότητα από (77 100%). 21 Η υπερήχηση (sonication) των αφαιρεθέντων προθέσεων µε χαµηλής συχνότητας (<100ΚΗΖ) και έντασης υπερήχους µέσα σε φυσιολογικό ορό ή διάλυµα Ringer s, διασπά τη βακτηριακή βιοµεµβράνη και απελευθερώνει τους µικροοργανισµούς από την επιφάνεια της πρόθεσης εντός του υγρού. Το παραχθέν υγρό της υπερήχησης καλλιεργείται σε αερόβιες, µικροαερόφιλες και αναερόβιες συνθήκες για 27 ΤΟΜΟΣ 58 ΤΕΥΧΟΣ 1-2, Ιανουάριος - Ιούνιος 2013

6 . ΑΡΓΥΡΗΣ, Π. ΛΕΠΕΤΣΟΣ, Κ. ΤΣΟΠΕΛΑΣ, Α. ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ 28 τουλάχιστον 15 ηµέρες. Η ανωτέρω µέθοδος φαίνεται να βελτιώνει τη µικροβιολογική διάγνωση των περιπροθετικών λοιµώξεων έχοντας µεγαλύτερη ευαισθησία από αυτή της µεθόδου αναφοράς [καλλιέργειας του περιπροθετικού ιστού (>75%)], γιατί ανιχνεύει: α) µικρόβια από την βιοµεµβράνη που είναι η πηγή της λοίµωξης, β) ευκολότερα µικτές λοιµώξεις, γ) πληθυσµούς µε ετερογένεια αντοχής και στελέχη ανθεκτικά στα γλυκοπεπτίδια, που δεν ανευρίσκονται στις ιστικές καλλιέργειες. 46 Η µέθοδος της υπερήχησης των αφαιρεθέντων υλικών των προθέσεων είναι επίσης πιο ευαίσθητη από τη µέθοδο αναφοράς σε ασθενείς που ελάµβαναν προηγούµενα αντιµικροβιακή αγωγή. Η Gram χρώση των ιστικών δειγµάτων δεν είναι χρήσιµη ως διαγνωστική µέθοδος για τη διάγνωση των περιπροθετικών λοιµώξεων ενώ η Gram χρώση του υγρού υπερήχησης έχει ειδικότητα 100% και ευαισθησία 44,7%. 47 Θεραπεία Η επιτυχής θεραπεία απαιτεί σωστή και εµπεριστατωµένη διάγνωση, βασισµένη σε µικροβιακή ανάλυση και επαρκή γνώση του ιστορικού του ασθενούς. Η επιλογή της θεραπείας θα πρέπει να εξατοµικεύεται ανάλογα µε το προσδόκιµο επιβίωσης, τα συνοδά νοσή- µατα και τις προσωπικές επιδιώξεις του ασθενούς. 48 Συντηρητική αγωγή Οι ασθενείς µε επιβαρυµένο ιστορικό και πολλαπλά συνοδά νοσήµατα µπορούν να αντιµετωπιστούν συντηρητικά µε µακρόχρονη χορήγηση αντιβιοτικών. Αφαίρεση πρόθεσης Αρθρόδεση εν συνηθίζεται να υποβάλλονται σε αναθεώρηση αρθροπλαστικής, ασθενείς, οι οποίοι θα παραµείνουν σε ακινησία για άλλους λόγους (π.χ. αναπηρία, νευρολογικά νοσήµατα). Σε τέτοιες περιπτώσεις, η πρόθεση θα πρέπει να αφαιρείται. Χειρουργικός καθαρισµός, αντιµικροβιακή αγωγή και διατήρηση του εµφυτεύµατος Η συντηρητική χειρουργική αντιµετώπιση περιλαµβάνει χειρουργικό καθαρισµό της άρθρωσης µε αλλαγή των κινητών τµηµάτων της πρόθεσης και διατήρηση των σταθερών τµηµάτων, σε συνδυασµό µε παρατεταµένη αντιµικροβιακή θεραπεία (DAIR strategy). 49 Παλαιότερες µελέτες έδειξαν ότι η αρθροσκοπικός καθαρισµός µολυσµένης αρθροπλαστικής γόνατος έχει τα ίδια αποτελέσµατα µε τον ανοικτό χειρουργικό καθαρισµό εφόσον η πρόθεση έχει στερεωθεί µε λίγο τσιµέντο. 50 Νεότερες µελέτες δείχνουν ότι ο αρθροσκοπικός χειρουργικός καθαρισµός µειονεκτεί σε περιπτώσεις µόλυνσης από S. aureus. Η επιτυχία της µεθόδου υπολογίζεται στο 85%, ενώ η αποτυχία σχετίζεται µε προηγούµενη αναθεώρηση της αρθροπλαστικής, αρθροσκοπικό καθαρισµό και λοίµωξη από S. aureus. Μετεγχειρητικά, χορηγούνται ενδοφλέβια αντιβιοτικά για 6 εβδοµάδες και στη συνέχεια per os για διάστηµα 3 24 µήνες. Η µέθοδος ενδείκνυται για ασθενείς µε βραχεία διάρκεια συµπτωµάτων, µε καλά στερεωµένες και σταθερές προθέσεις και µε σαφή µικροβιολογική ταυτοποίηση υπεύθυνου µικροοργανισµού. 51 Αντενδείξεις αποτελούν η ρευµατοειδής αρθρίτιδα, ο προηγούµενος χειρουργικός καθαρισµός και η λοίµωξη από S. aureus. 52 Αναθεώρηση αρθροπλαστικής Η αναθεώρηση της ολικής αρθροπλαστικής µπορεί να γίνει σε ένα ή σε δυο στάδια. Στην πρώτη περίπτωση εκτελείται δειγµατοληψία ιστών, αφαίρεση των προθέσεων και του τσιµέντου, επιµελής χειρουργικός καθαρισµός και τοποθέτηση νέας πρόθεσης. Μετεγχειρητικά, ο ασθενής λαµβάνει αντιβιοτική αγωγή διάρκειας από µία εβδοµάδα ως µερικούς µήνες. Στη δεύτερη περίπτωση η πρόθεση αφαιρείται, γίνεται χειρουργικός καθαρισµός και έκπλυση της άρθρωσης και τοποθέτηση τσιµεντένιου spacer εµποτισµένο µε αντιβιοτικά Στη συνέχεια ο ασθενής λαµβάνει αγωγή µε αντιβιοτικά ευρέος φάσµατος µέχρι τα αποτελέσµατα των καλλιεργειών να είναι διαθέσιµα. Η συνολική διάρκεια θεραπείας είναι 6 εβδοµάδες. ύο µήνες µετά την πρώτη επέµβαση ή και αργότερα, τοποθετείται νέα πρόθεση Η αναθεώρηση των δυο σταδίων είναι περισσότερο διαδεδοµένη αλλά έχει το µειονέκτηµα ότι απαιτεί δύο χειρουργικές επεµβάσεις και ένα παρατεταµένο ενδιάµεσο διάστηµα ακινησίας. Η αναθεώρηση σε ένα στάδιο µπορεί να εφαρµοστεί σε ασθενείς που λόγω άλλων υποκείµενων παθήσεων αδυνατούν να υποστούν δυο χειρουργικές επεµβάσεις και της µακρόχρονης περιόδου αποκατάστασης, ενώ δε θα πρέπει να εφαρµόζεται σε περίπτωση λοί- µωξης από ανθεκτικούς µικροοργανισµούς. Τα αποτελέσµατα των υπαρχουσών µελετών δείχνουν ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερες διαφορές στην αποτελεσµατικότητα των δυο µεθόδων Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, τα ποσοστά αποτυχίας της αναθεώρησης της ολικής αρθροπλαστικής του γόνατος σε 2 στάδια ανέρχονται σε 0 44% Η αναθεώρηση της ολικής αρθροπλαστικής του ισχίου είναι επιτυχής σε ποσοστό 83% για της αναθεωρήσεις ενός σταδίου και 94% για τις αναθεωρήσεις δυο σταδίων Αντιµικροβιακή χηµειοθεραπεία Σε περίπτωση σταφυλοκοκκικών λοιµώξεων, κλινικές µελέτες έχουν αναδείξει τη χρησιµότητα της ριφαµπικίνης σε συνδυασµό µε σιπροφλοξασίνη, καθώς είναι αντιβιοτικά που µπορούν να χορηγηθούν και από του στόµατος (per os) και επιτυγχάνουν ικανοποιητική VOL. 58 ΙSSUE 1-2, January - June 2013

7 ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΡΟΘΕΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ συγκέντρωση στη βιοµεµβράνη. Στελέχη MRSA που παρουσιάζουν αντοχή στις κινολόνες µπορούν να αντιµετωπιστούν (εµπειρικά) µε συνδυασµό ριφαµπικίνης µε λινεζολίδη ή δαπτοµυκίνη Ως µονοθεραπεία µπορεί να χρησιµοποιηθεί βανκοµυκίνη και τεϊκοπλανίνη. 73 Η δαπτοµυκίνη είναι ένα καινούριο ταχέως βακτηριοκτόνο αντιβιοτικό µε δράση έναντι των Gram θετικών κόκκων καθώς και των πολυανθεκτικών (βλ. MRSA και ανθεκτικό στη βανκοµυκίνη εντερόκοκκο) και έχει δυνατότητα συνέργειας µε τη ριφαµπικίνη Σε περίπτωση λοίµωξης από εντερόκοκκο, εφαρµόζεται επιτυχώς θεραπεία µε συνδυασµό ριφαµπικίνης µε σιπροφλοξασίνη ή λινεζολίδη. 77 Λοιµώξεις από είδη Propionibacterium αντιµετωπίζονται επιτυχώς µε ριφαµπικίνη σε συνδυασµό µε κλινδαµυκίνη, αµοξυκιλλίνη ή δαπτοµυκίνη. 78 Σε περίπτωση λοίµωξης από P. aeruginosa εφαρµόζεται θεραπεία µε κεφταζιδίµη και σιπροφλοξασίνη. 79 Έρευνες έχουν δείξει τη συνέργεια in vitro ριφαµπικίνης και κολιστίνης για την αντιµετώπιση λοιµώξεων από P. aeruginosa και A. baumanni. 80 Σε περίπτωση λοίµωξης από άλλα Gram αρνητικά βακτηρίδια χορηγείται ενδοφλέβια αντιβιοτική θεραπεία για 4 6 εβδοµάδες µε κεφτριαξόνη ή µεροπενέµη Σε περίπτωση ψευδώς αρνητικών καλλιεργειών που έχουν θετική ιστολογική διάγνωση (7-11% περιπτώσεων), η χορήγηση αντιβιοτικών βασίζεται στο ιστορικό, την παρουσία ανθεκτικών µικροοργανισµών και την παρουσία προηγούµενων θετικών δειγµάτων. 83 Συµπεράσµατα Η λοίµωξη µετά από ολική αρθροπλαστική παραµένει σοβαρή επιπλοκή. Η πλειονότητα των περιπροθετικών λοιµώξεων οφείλεται σε µικρόβια παρόµοια της φυσιολογικής χλωρίδας του δέρµατος, που συνήθως προκαλούν χαµηλής έντασης λοίµωξη (λίγα ή καθόλου συµπτώµατα για µεγάλο χρονικό διάστηµα), τα οποία µπορούν να παρουσιάζουν µεγάλη αντοχή στη δράση αντιβιοτικών και εγγενούς ανοσίας, ευρισκό- µενα υπό την προστασία της βιοµεµβράνης. Η ακριβής διάγνωση αποτελεί θεµέλιο λίθο για αποτελεσµατική αντιµετώπιση των περιπροθετικών λοιµώξεων γιατί η εσφαλµένη διάγνωση µπορεί να οδηγήσει σε ακατάλληλες χειρουργικές επεµβάσεις µε µεγάλο ποσοστό αποτυχίας. Summa ry 29 Clinical and laboratory approaches of periprosthetic infections D. Argyris, 1 P. Lepetsos, 2 K. Tsopelas, 1 A. Stylianakis 1 1 Mi cro bio lo gical Laboratory, KAT Hospital, Athens, Greece 2 4th Department of Trauma & Orthopaedics, KAT Hospital, Athens, Greece In spite of its incidence decreasing to 1% nowadays, prosthesis-related infections remain a research, diagnostic, therapeutic and cost-related problem. Total hip or knee replacements are procedures that may improve the quality of life, but they are also associated with aseptic failure and prostheticjoint infection. It is important to distinguish prosthetic-joint infection from other causes of joint failure, because the management is different. Periprosthetic infection can be defined as a presence of bacteria in the artificial joint space, which is significantly associated with evident laboratory and/or tissue markers, and clinical signs of running infection. Coagulase negative staphylococci and staphylococcus aureus are the most usual bacteria that are responsible for prosthetic joint infections. It is believed that the more precise understanding of pathogenesis, the more effective preventative and therapeutic measures, and the lower infection rate. Early diagnosis, selection of an appropriate surgical strategy, accurate identification of the responsible microorganisms and selection of an appropriate antibiotic regimen are essential elements of any management strategy. Such approaches are ΤΟΜΟΣ 58 ΤΕΥΧΟΣ 1-2, Ιανουάριος - Ιούνιος 2013

8 . ΑΡΓΥΡΗΣ, Π. ΛΕΠΕΤΣΟΣ, Κ. ΤΣΟΠΕΛΑΣ, Α. ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ best performed by a multidisciplinary team composed of orthopaedic and microbiologists, infectious disease physicians, plastic surgeons, specialist nurses, physiotherapists and occupational therapists. Each treatment plan must be developed in consultation with the patient, taking into account their aims and realistic goals. This review provides an overview of current understanding regarding diagnosis and treatment of prosthetic joint infections. Key words Orthopedic implants, total hip and knee arthroplasty, infections Βιβλιογραφία Darouiche RO. Treatment of infections associated with surgical implants. N Engl J Med 2004; 350: Zimmerli W, Trampuz A, Ochsner PE. Prosthetic-joint infections. N Engl J Med 2004; 351: Berbari EF, Hanssen AD, Duffy MC, Steckelberg JM, Ilstrup DM, Harmsen WS, et al. Risk factors for prosthetic joint infection: casecontrol study. Clin Infect Dis 1998; 27: Kurtz SM, Lau E, Watson H, Schmier JK, Parvizi J. Economic burden of periprosthetic joint infection in the United States. J Arthroplasty 2012; 27:61-5 e1. 5. Tsaras G, Osmon DR, Mabry T, Lahr B, St Sauveur J, Yawn B, et al. Incidence, secular trends, and outcomes of prosthetic joint infection: a population-based study, olmsted county, Minnesota, Infect Control Hosp Epidemiol 2012; 33: Dale H, Fenstad AM, Hallan G, Havelin LI, Furnes O, Overgaard S, et al. Increasing risk of prosthetic joint infection after total hip arthroplasty. Acta Orthop 2012; 83: Coventry MB. Treatment of infections occurring in total hip surgery. Orthop Clin North Am 1975; 6: Peel TN, Cheng AC, Buising KL, Choong PF. Microbiological aetiology, epidemiology, and clinical profile of prosthetic joint infections: are current antibiotic prophylaxis guidelines effective? Antimicrob Agents Chemother 2012; 56: Ainscow DA, Denham RA. The risk of haematogenous infection in total joint replacements. J Bone Joint Surg Br 1984; 66: Tsukayama DT, Estrada R, Gustilo RB. Infection after total hip arthroplasty. A study of the treatment of one hundred and six infections. J Bone Joint Surg Am 1996; 78: Ritter MA. Operating room environment. Clin Orthop Relat Res 1999: Moran E, Byren I, Atkins BL. The diagnosis and management of prosthetic joint infections. J Antimicrob Chemother 2010; 65 Suppl 3:iii Canvin JM, Goutcher SC, Hagig M, Gemmell CG, Sturrock RD. Persistence of Staphylococcus aureus as detected by polymerase chain reaction in the synovial fluid of a patient with septic arthritis. Br J Rheumatol 1997; 36: Montanaro L, Arciola CR, Borsetti E, Collamati S, Baldassarri L. Detection of fibronectin-binding protein genes in staphylococcal strains from peri-prosthesis infections. New Microbiol 1999; 22: Gristina AG. Implant failure and the immuno-incompetent fibro-inflammatory zone. Clin Orthop Relat Res 1994: Gristina AG, Hobgood CD, Webb LX, Myrvik QN. Adhesive colonization of biomaterials and antibiotic resistance. Biomaterials 1987; 8: Johnson PJ, Levin BR. Pharmacodynamics, population dynamics, and the evolution of persistence in Staphylococcus aureus. PLoS Genet 2013; 9:e Moran E, Masters S, Berendt AR, McLardy-Smith P, Byren I, Atkins BL. Guiding empirical antibiotic therapy in orthopaedics: The microbiology of prosthetic joint infection managed by debridement, irrigation and prosthesis retention. J Infect 2007; 55: Stefansdottir A, Johansson D, Knutson K, Lidgren L, Robertsson O. Microbiology of the infected knee arthroplasty: report from the Swedish Knee Arthroplasty Register on 426 surgically revised cases. Scand J Infect Dis 2009; 41: Gristina AG, Naylor P, Myrvik Q. Infections from biomaterials and implants: a race for the surface. Med Prog Technol 1988; 14: Gallo J, Kolar M, Novotny R, Rihakova P, Ticha V. Pathogenesis of prosthesis-related infection. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub 2003; 147: Herrmann M, Vaudaux PE, Pittet D, Auckenthaler R, Lew PD, Schumacher-Perdreau F, et al. Fibronectin, fibrinogen, and laminin act as mediators of adherence of clinical staphylococcal isolates to foreign material. J Infect Dis 1988; 158: Pascual A, Fleer A, Westerdaal NA, Berghuis M, Verhoef J. Surface hydrophobicity and opsonic requirements of coagulase-negative staphylococci in suspension and adhering to a polymer substratum. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1988; 7: Gristina AG, Naylor PT, Webb LX. Molecular mechanisms in musculoskeletal sepsis: the race for the surface. Instr Course Lect 1990; 39: Buret A, Ward KH, Olson ME, Costerton JW. An in vivo model to study the pathobiology of infectious biofilms on biomaterial surfaces. J Biomed Mater Res 1991; 25: VOL. 58 ΙSSUE 1-2, January - June 2013

9 ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΡΟΘΕΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 26. Dunne WM, Jr. Bacterial adhesion: seen any good biofilms lately? Clin Microbiol Rev 2002; 15: Jafari SM, Casper DS, Restrepo C, Zmistowski B, Parvizi J, Sharkey PF. Periprosthetic joint infection: are patients with multiple prosthetic joints at risk? J Arthroplasty 2012; 27: Wilson MG, Kelley K, Thornhill TS. Infection as a complication of total knee-replacement arthroplasty. Risk factors and treatment in sixty-seven cases. J Bone Joint Surg Am 1990; 72: Murdoch DR, Roberts SA, Fowler Jr VG, Jr., Shah MA, Taylor SL, Morris AJ, et al. Infection of orthopedic prostheses after Staphylococcus aureus bacteremia. Clin Infect Dis 2001; 32: Zimmerli W. Infection and musculoskeletal conditions: Prostheticjoint-associated infections. Best Pract Res Clin Rheumatol 2006; 20: Gallo J, Kaminek P, Ticha V, Rihakova P, Ditmar R. Particle disease. A comprehensive theory of periprosthetic osteolysis: a review. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub 2002; 146: Harris WH. Osteolysis and particle disease in hip replacement. A review. Acta Orthop Scand 1994; 65: Pandey R, Berendt AR, Athanasou NA. Histological and microbiological findings in non-infected and infected revision arthroplasty tissues. The OSIRIS Collaborative Study Group. Oxford Skeletal Infection Research and Intervention Service. Arch Orthop Trauma Surg 2000; 120: Osmon DR, Berbari EF, Berendt AR, Lew D, Zimmerli W, Steckelberg JM, et al. Diagnosis and management of prosthetic joint infection: clinical practice guidelines by the infectious diseases society of america. Clin Infect Dis 2013;56:e1-e Trampuz A, Zimmerli W. Prosthetic joint infections: update in diagnosis and treatment. Swiss Med Wkly 2005; 135: Palestro CJ, Love C, Tronco GG, Tomas MB, Rini JN. Combined labeled leukocyte and technetium 99m sulfur colloid bone marrow imaging for diagnosing musculoskeletal infection. Radiographics 2006; 26: Fink B, Makowiak C, Fuerst M, Berger I, Schafer P, Frommelt L. The value of synovial biopsy, joint aspiration and C-reactive protein in the diagnosis of late peri-prosthetic infection of total knee replacements. J Bone Joint Surg Br 2008; 90: Berbari EF, Marculescu C, Sia I, Lahr BD, Hanssen AD, Steckelberg JM, et al. Culture-negative prosthetic joint infection. Clin Infect Dis 2007; 45: Bottner F, Wegner A, Winkelmann W, Becker K, Erren M, Gotze C. Interleukin-6, procalcitonin and TNF-alpha: markers of periprosthetic infection following total joint replacement. J Bone Joint Surg Br 2007; 89: Drago L, Vassena C, Dozio E, Corsi MM, De Vecchi E, Mattina R, et al. Procalcitonin, C-reactive protein, interleukin-6, and soluble intercellular adhesion molecule-1 as markers of postoperative orthopaedic joint prosthesis infections. Int J Immunopathol Pharmacol 2011; 24: Worthington T, Dunlop D, Casey A, Lambert R, Luscombe J, Elliott T. Serum procalcitonin, interleukin-6, soluble intercellular adhesin molecule-1 and IgG to short-chain exocellular lipoteichoic acid as predictors of infection in total joint prosthesis revision. Br J Biomed Sci 2010; 67: Galliera E, Dozio E, Dogliotti G, Vassena C, Colloredo Mels L, Romano CL, et al. Iron status evaluation as a marker of postoperative joint infection: a pilot study. Int J Immunopathol Pharmacol 2012; 25: Butler-Wu SM, Burns EM, Pottinger PS, Magaret AS, Rakeman JL, Matsen FA, 3rd, et al. Optimization of periprosthetic culture for diagnosis of Propionibacterium acnes prosthetic joint infection. J Clin Microbiol 2011; 49: Atkins BL, Athanasou N, Deeks JJ, Crook DW, Simpson H, Peto TE, et al. Prospective evaluation of criteria for microbiological diagnosis of prosthetic-joint infection at revision arthroplasty. The OSIRIS Collaborative Study Group. J Clin Microbiol 1998; 36: Saltzman MD, Marecek GS, Edwards SL, Kalainov DM. Infection after shoulder surgery. J Am Acad Orthop Surg 2011; 19: Portillo ME, Salvado M, Trampuz A, Plasencia V, Rodriguez-Villasante M, Sorli L, et al. Sonication versus vortexing of implants for diagnosis of prosthetic joint infection. J Clin Microbiol 2013; 51: Trampuz A, Piper KE, Jacobson MJ, Hanssen AD, Unni KK, Osmon DR, et al. Sonication of removed hip and knee prostheses for diagnosis of infection. N Engl J Med 2007; 357: Sendi P, Zimmerli W. Antimicrobial treatment concepts for orthopaedic device-related infection. Clin Microbiol Infect 2012; 18: Font-Vizcarra L, Garcia S, Bori G, Martinez-Pastor JC, Zumbado A, Morata L, et al. Long-term results of acute prosthetic joint infection treated with debridement and prosthesis retention: a casecontrol study. Int J Artif Organs 2012; 35: Dixon P, Parish EN, Cross MJ. Arthroscopic debridement in the treatment of the infected total knee replacement. J Bone Joint Surg Br 2004; 86: Marculescu CE, Berbari EF, Hanssen AD, Steckelberg JM, Harmsen SW, Mandrekar JN, et al. Outcome of prosthetic joint infections treated with debridement and retention of components. Clin Infect Dis 2006; 42: Berbari EF, Osmon DR, Duffy MC, Harmssen RN, Mandrekar JN, Hanssen AD, et al. Outcome of prosthetic joint infection in patients with rheumatoid arthritis: the impact of medical and surgical therapy in 200 episodes. Clin Infect Dis 2006; 42: Cui Q, Mihalko WM, Shields JS, Ries M, Saleh KJ. Antibiotic-impregnated cement spacers for the treatment of infection associated with total hip or knee arthroplasty. J Bone Joint Surg Am 2007; 89: Dunne NJ, Hill J, McAfee P, Kirkpatrick R, Patrick S, Tunney M. Incorporation of large amounts of gentamicin sulphate into acrylic bone cement: effect on handling and mechanical properties, antibiotic release, and biofilm formation. Proc Inst Mech Eng H 2008; 222: Hsieh PH, Huang KC, Tai CL. Liquid gentamicin in bone cement spacers: in vivo antibiotic release and systemic safety in two-stage revision of infected hip arthroplasty. J Trauma 2009; 66: Masri BA, Duncan CP, Beauchamp CP. Long-term elution of antibiotics from bone-cement: an in vivo study using the prosthesis of antibiotic-loaded acrylic cement (PROSTALAC) system. J Arthroplasty 1998; 13: Bejon P, Berendt A, Atkins BL, Green N, Parry H, Masters S, et al. Two-stage revision for prosthetic joint infection: predictors of outcome and the role of reimplantation microbiology. J Antimicrob Chemother 2010; 65: Stockley I, Mockford BJ, Hoad-Reddick A, Norman P. The use of two-stage exchange arthroplasty with depot antibiotics in the absence of long-term antibiotic therapy in infected total hip replacement. J Bone Joint Surg Br 2008; 90: Harvey D, Townsend R, Kerry R, Stockley I. Prosthetic joint infection. Treatment without long courses of systemic antibiotics. BMJ 2009; 339:b Johannsson B, Taylor J, Clark CR, Shamsuddin H, Beekmann SE, ΤΟΜΟΣ 58 ΤΕΥΧΟΣ 1-2, Ιανουάριος - Ιούνιος

10 . ΑΡΓΥΡΗΣ, Π. ΛΕΠΕΤΣΟΣ, Κ. ΤΣΟΠΕΛΑΣ, Α. ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ 32 Polgreen P. Treatment approaches to prosthetic joint infections: results of an Emerging Infections Network survey. Diagn Microbiol Infect Dis 2010; 66: McDonald DJ, Fitzgerald RH, Jr., Ilstrup DM. Two-stage reconstruction of a total hip arthroplasty because of infection. J Bone Joint Surg Am 1989; 71: Raut VV, Siney PD, Wroblewski BM. One-stage revision of total hip arthroplasty for deep infection. Long-term followup. Clin Orthop Relat Res 1995: Mont MA, Waldman BJ, Hungerford DS. Evaluation of preoperative cultures before second-stage reimplantation of a total knee prosthesis complicated by infection. A comparison-group study. J Bone Joint Surg Am 2000; 82-A: Rand JA. Alternatives to reimplantation for salvage of the total knee arthroplasty complicated by infection. Instr Course Lect 1993; 42: Hanssen AD, Rand JA. Evaluation and treatment of infection at the site of a total hip or knee arthroplasty. Instr Course Lect 1999; 48: Jackson WO, Schmalzried TP. Limited role of direct exchange arthroplasty in the treatment of infected total hip replacements. Clin Orthop Relat Res 2000: Pagnano MW, Trousdale RT, Hanssen AD. Outcome after reinfection following reimplantation hip arthroplasty. Clin Orthop Relat Res 1997: Younger AS, Duncan CP, Masri BA. Treatment of infection associated with segmental bone loss in the proximal part of the femur in two stages with use of an antibiotic-loaded interval prosthesis. J Bone Joint Surg Am 1998; 80: Younger AS, Duncan CP, Masri BA, McGraw RW. The outcome of two-stage arthroplasty using a custom-made interval spacer to treat the infected hip. J Arthroplasty 1997; 12: Baldoni D, Haschke M, Rajacic Z, Zimmerli W, Trampuz A. Linezolid alone or combined with rifampin against methicillin-resistant Staphylococcus aureus in experimental foreign-body infection. Antimicrob Agents Chemother 2009; 53: Cepeda JA, Whitehouse T, Cooper B, Hails J, Jones K, Kwaku F, et al. Linezolid versus teicoplanin in the treatment of Gram-positive infections in the critically ill: a randomized, double-blind, multicentre study. J Antimicrob Chemother 2004; 53: Zimmerli W, Widmer AF, Blatter M, Frei R, Ochsner PE. Role of rifampin for treatment of orthopedic implant-related staphylococcal infections: a randomized controlled trial. Foreign-Body Infection (FBI) Study Group. JAMA 1998; 279: Matthews PC, Taylor A, Byren I, Atkins BL. Teicoplanin levels in bone and joint infections: are standard doses subtherapeutic? J Infect 2007; 55: Esposito S, Leone S, Noviello S, Ianniello F, Fiore M, Russo M, et al. Outpatient parenteral antibiotic therapy for bone and joint infections: an italian multicenter study. J Chemother 2007; 19: John AK, Baldoni D, Haschke M, Rentsch K, Schaerli P, Zimmerli W, et al. Efficacy of daptomycin in implant-associated infection due to methicillin-resistant Staphylococcus aureus: importance of combination with rifampin. Antimicrob Agents Chemother 2009; 53: Matthews PC, Berendt AR, McNally MA, Byren I. Diagnosis and management of prosthetic joint infection. BMJ 2009; 338:b Holmberg A, Morgelin M, Rasmussen M. Effectiveness of ciprofloxacin or linezolid in combination with rifampicin against Enterococcus faecalis in biofilms. J Antimicrob Chemother 2012; 67: Sulkowski MS, Abolnik IZ, Morris EI, Granger DL. Infectious arthritis due to Propionibacterium acnes in a prosthetic joint. Clin Infect Dis 1994; 19: Brouqui P, Rousseau MC, Stein A, Drancourt M, Raoult D. Treatment of Pseudomonas aeruginosa-infected orthopedic prostheses with ceftazidime-ciprofloxacin antibiotic combination. Antimicrob Agents Chemother 1995; 39: Drapeau CM, Grilli E, Petrosillo N. Rifampicin combined regimens for gram-negative infections: data from the literature. Int J Antimicrob Agents 2010; 35: Jamsen E, Stogiannidis I, Malmivaara A, Pajamaki J, Puolakka T, Konttinen YT. Outcome of prosthesis exchange for infected knee arthroplasty: the effect of treatment approach. Acta Orthop 2009; 80: Martinez-Pastor JC, Munoz-Mahamud E, Vilchez F, Garcia- Ramiro S, Bori G, Sierra J, et al. Outcome of acute prosthetic joint infections due to gram-negative bacilli treated with open debridement and retention of the prosthesis. Antimicrob Agents Chemother 2009; 53: Stengel D, Bauwens K, Sehouli J, Ekkernkamp A, Porzsolt F. Systematic review and meta-analysis of antibiotic therapy for bone and joint infections. Lancet Infect Dis 2001; 1: VOL. 58 ΙSSUE 1-2, January - June 2013

TOMOΣ 19, Τεύχος 1 2006 Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος

TOMOΣ 19, Τεύχος 1 2006 Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος TOMOΣ 19, Τεύχος 1 2006 Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος OΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ Τόμος 19 Τεύχος 1 2006 Περιεχόμενα 8 Φωτογραφία Ορθοπαιδικού ενδιαφέροντος 9 Από τη Σύνταξη Ανασκοπήσεις 11 Ιστική αντίδραση στα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ξηρό φατνίο (φατνιακή οστεΐτιδα): Σύγχρονες απόψεις για την αιτιολογία, την πρόληψη και τη θεραπεία του

Ξηρό φατνίο (φατνιακή οστεΐτιδα): Σύγχρονες απόψεις για την αιτιολογία, την πρόληψη και τη θεραπεία του Στοματογναθοπροσωπική Χειρ/κή ΣTOMA 2012; 40 : 179-190 Βιβλιογραφική ανασκόπηση Ξηρό φατνίο (φατνιακή οστεΐτιδα): Σύγχρονες απόψεις για την αιτιολογία, την πρόληψη και τη θεραπεία του Γ. ΜΠΑΡΚΑ 1, Γ. ΒΕΝΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

µύκητες). 1-4 ικανότητα να διαπεράσουν τα βαθύτερα στρώµατα του κερατοειδούς και να εισέλθουν στον πρόσθιο θάλαµο µέσω ακέραιης δεσκεµετείου.

µύκητες). 1-4 ικανότητα να διαπεράσουν τα βαθύτερα στρώµατα του κερατοειδούς και να εισέλθουν στον πρόσθιο θάλαµο µέσω ακέραιης δεσκεµετείου. ΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΗ ΚΕΡΑΤΙΤΙΣ Η µυκητιασική κερατίτις αποτελεί µιά σηπτική κερατίτιδα µε αρκετές δυσκολίες στη σωστή διάγνωση και θεραπεία. Στο παρελθόν η θεραπεία γενικά ήταν ανεπαρκής και συχνά η κατάληξη ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΤΟΜΟΣ 73 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1 2011 ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ VOLUME 73 SUPPLEMENT NUMBER

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισµός Προέδρου...1. Οµιλητές Συντονιστές...2-3. Συνοπτικό Πρόγραµµα...4. Παρασκευή 22 Μαΐου...5-6. Σάββατο 23 Μαΐου...6-7

Χαιρετισµός Προέδρου...1. Οµιλητές Συντονιστές...2-3. Συνοπτικό Πρόγραµµα...4. Παρασκευή 22 Μαΐου...5-6. Σάββατο 23 Μαΐου...6-7 Περιεχόµενα Σελίδα Χαιρετισµός Προέδρου...1 Οµιλητές Συντονιστές...2-3 Συνοπτικό Πρόγραµµα...4 Επιστηµονικό Πρόγραµµα Παρασκευή 22 Μαΐου...5-6 Σάββατο 23 Μαΐου...6-7 Γενικές Πληροφορίες...11-12 Περιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ σ α ϖ ε ρ ί ϖ τ ω σ η

Ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ σ α ϖ ε ρ ί ϖ τ ω σ η Ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ σ α ϖ ε ρ ί ϖ τ ω σ η Περιγραφή περίπτωσης µηνιγγίτιδας από Nocardia farcinica Σ. Κανταρτζίδου, 1 Μ. Νέπκα, 1 Ε. Περιβολιώτη, 1 Ε. Πετεινάκη, 2 Σ. Γκολφινοπούλου, 3 Κ. Φουντούλης, 1

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιακές και Μυκητισιακές Κολπίτιδες

Μικροβιακές και Μυκητισιακές Κολπίτιδες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & MΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TΟΜ. 8, TΕΥΧ. 2, ΣΕΛ. 129-140, 2009 Μικροβιακές και Μυκητισιακές Κολπίτιδες Διαμαντής Ι. Κελλαρτζής Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Α.Π.Θ. Αλληλογραφία:

Διαβάστε περισσότερα

Τ α διφωσφονικά είναι φαρµακολογικοί παράγοντες που χρησιµοποιούνται για τη θεραπεία της νόσου

Τ α διφωσφονικά είναι φαρµακολογικοί παράγοντες που χρησιµοποιούνται για τη θεραπεία της νόσου ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2011,68(1): 20-34 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΙΦΩΣΦΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Θ. ΚΟΝ ΥΛΗΣ*, Α. ΚΑΤΣΙΜΙΓΑ**, Β. ΠΑΝΗΣ*** Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Τ α διφωσφονικά είναι φαρµακολογικοί παράγοντες που χρησιµοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Τ ο γαγγραινώδες πυόδερμα αποτελεί μια σπάνια. Eνδιαφέρουσα Περίπτωση

Τ ο γαγγραινώδες πυόδερμα αποτελεί μια σπάνια. Eνδιαφέρουσα Περίπτωση Γαγγραινώδες πυόδερμα σε ασθενή με διαπυητική ιδρωταδενίτιδα. Θετική ανταπόκριση στην κολχικίνη Eνδιαφέρουσα Περίπτωση Σαρακηνός Α. Μπαλαμιώτη Ε. Ζουριδάκη Ε. Κατσαβού Α. Γρηγορίου Σ. Ζακοπούλου Ν. Κοντοχριστόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ. 12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Περιοχικής Αναισθησίας, Θεραπείας Πόνου & Παρηγορητικής Αγωγής. 13-16 Οκτωβρίου 2011 Ελούντα, Κρήτη

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ. 12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Περιοχικής Αναισθησίας, Θεραπείας Πόνου & Παρηγορητικής Αγωγής. 13-16 Οκτωβρίου 2011 Ελούντα, Κρήτη Round Table_17-25:23-40 Round Tables 05/10/2011 3:20 ΜΜ Page 17 12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Περιοχικής Αναισθησίας, Θεραπείας Πόνου & Παρηγορητικής Αγωγής με διεθνή συμμετοχή 13-16 Οκτωβρίου 2011 Ελούντα,

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρώσεων. Οστών και ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Ε.Σ.Υ. Περιοδική έκδοση της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας

Αρθρώσεων. Οστών και ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Ε.Σ.Υ. Περιοδική έκδοση της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Περιοδική έκδοση της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Journal of the Orthopaedic and Traumatology Association of Macedonia and Thrace Μακεδονίας-Θράκης VOLUME 22, No 3-2009 ΤΟΜΟΣ 22, Τεύχος 3-2009

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των αντιβιοτικών στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

Ο ρόλος των αντιβιοτικών στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια Ανασκόπηση Ο ρόλος των αντιβιοτικών στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια Αδαμαντία Λιαπίκου¹, Δήμητρα Mπακάλη¹, Ηλίας Καΐνης¹, Κατερίνα Δημάκου² ¹3 η Πνευμονολογική Κλινική, ²6η Πνευμονολογική Κλινική,

Διαβάστε περισσότερα

Ο καρκίνος του μαστού στην κύηση

Ο καρκίνος του μαστού στην κύηση EΛΛHNIKO ΠEPIOΔIKO ΓYNAIKOΛOΓIAΣ & MAIEYTIKHΣ TΟΜ. 3, TΕΥΧ. 3, ΣΕΛ. 231-238, 2004 Ο καρκίνος του μαστού στην κύηση Χαράλαμπος Συριστατίδης², Xρήστος Νησωτάκης³, Χαράλαμπος Χρέλιας¹, Εμμανουήλ Σαλαμαλέκης¹

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός Επιστηµονικός Συνεργάτης Α' Χ/κής Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση της ετανερσέπτης στη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας: ανασκόπηση μελετών κόστους-αποτελεσματικότητας

Η χρήση της ετανερσέπτης στη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας: ανασκόπηση μελετών κόστους-αποτελεσματικότητας Á íá óêü ðç óç EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(3):227-245 Η χρήση της ετανερσέπτης στη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας: ανασκόπηση μελετών κόστους-αποτελεσματικότητας Ε. ΚΑΤΣΗ Α. ΚΑΡΟΚΗΣ Τμήμα Government

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση των μυοσκελετικών παθήσεων

Εισαγωγή στη φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση των μυοσκελετικών παθήσεων Εισαγωγή στη φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση των μυοσκελετικών παθήσεων Βασιλική Σακελλάρη, M.Sc, Ph.D Διευθύντρια Σ.Ε.Υ.Π., Τ.Ε.Ι. Λαμίας, Καθηγήτρια Φυσικοθεραπείας Επικοινωνία: Βασιλική Σακελλάρη, Διευθύντρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 2 ο, Απρίλιος - Ιούνιος 2010

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 2 ο, Απρίλιος - Ιούνιος 2010 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ www.vima asklipiou.gr Σελίδα 115 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Βασ ιλικά Α. Λανάρα: Εις μνημόσυνον αιώνιον Έ νας χρόνος πέρασε από τότε που η αείμνηστη πλέον Β. Λανάρα «μετέστη

Διαβάστε περισσότερα

Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των οστικών μεταστάσεων

Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των οστικών μεταστάσεων Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των οστικών μεταστάσεων ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΓΓΟΥΛΕΣ Xειρουργός Ορθοπαιδικός ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής, Α Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαία Περιοδική Έκδοση Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2005 Τεύχος Ένατο

Τριµηνιαία Περιοδική Έκδοση Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2005 Τεύχος Ένατο 09 Τριµηνιαία Περιοδική Έκδοση Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2005 Τεύχος Ένατο Ιδιοκτησία Ιατρικός Σύλλογος Αρκαδίας Εκδότης Παπασταµατάκης Γεώργιος ιεύθυνση Περιοδικού Φιλελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΡΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΡΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΡΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΓΓΕΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο διαβητικού ποδιού: ο ρόλος της Πλαστικής Χειρουργικής στη σύνθετη θεραπευτική προσέγγιση

Σύνδρομο διαβητικού ποδιού: ο ρόλος της Πλαστικής Χειρουργικής στη σύνθετη θεραπευτική προσέγγιση 21 ANAΣΚΟΠΗΣΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 15, 2009 (21-39) Σύνδρομο διαβητικού ποδιού: ο ρόλος της Πλαστικής Χειρουργικής στη σύνθετη θεραπευτική προσέγγιση O. Παπαδόπουλος 1, Δ. Καρυπίδης 2, Π.

Διαβάστε περισσότερα

Ο αλγόριθμος FRAX: ένα νέο εργαλείο στην οστεοπόρωση

Ο αλγόριθμος FRAX: ένα νέο εργαλείο στην οστεοπόρωση Ανασκόπηση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2011,22(1):23-33 Ο αλγόριθμος FRAX: ένα νέο εργαλείο στην οστεοπόρωση Χαράλαμπος Γεροδήμος 1 Λάζαρος Ι. Σακκάς 2 Περίληψη Τα οστεοπορωτικά κατάγματα αποτελούν παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Επιστημονική Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων ΑΘΗΝΑ 2007 Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

Journal of the Orthopaedic and Traumatology Association of Macedonia and Thrace Μακεδονίας-Θράκης ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Ε.Σ.Υ.

Journal of the Orthopaedic and Traumatology Association of Macedonia and Thrace Μακεδονίας-Θράκης ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Ε.Σ.Υ. Περιοδική έκδοση της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Journal of the Orthopaedic and Traumatology Association of Macedonia and Thrace Μακεδονίας-Θράκης VOLUME 22, No 4-2009 ΤΟΜΟΣ 22, Τεύχος 4-2009

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιατρική κατ οίκον νοσηλεία σε ασθενείς με Κυστική Ίνωση

Παιδιατρική κατ οίκον νοσηλεία σε ασθενείς με Κυστική Ίνωση Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ Ε ΛΛΑ ΔΟΣ, 25: 149-154, Παιδιατρική 2013 ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 25 2 149 Παιδιατρική κατ οίκον νοσηλεία σε ασθενείς με Κυστική Ίνωση Ελιάννα Χρυσοχόου, Ελπίδα Χατζηαγόρου ΑΡΘΡΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

-ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ ΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙ Α-

-ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ ΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙ Α- ΕΠΑ.Σ BΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ -ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ ΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙ Α- ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΑΪ ΩΝΙ ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΡΝΤΟΓΛΟΥ ΞΑΝΘΟΥΛΑ ΜΕΡΜΙΚΛΗ ΜΑΡΙΑ ΣΑΛΗ ΜΠΟΥΚΕΤ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ:2012-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 280. Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (NAFLD) Δημήτριος Τσαντούλας, Ελένη Χρυσανθοπούλου

Άρθρα 280. Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (NAFLD) Δημήτριος Τσαντούλας, Ελένη Χρυσανθοπούλου Τριμηνιαία έκδοση των ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ, ΛΗΤΩ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ ISSN 1790-4045 Επιτροπή Σύνταξης Κωστής Γεωργιλής Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής Β Παθολογικής Κλινικής του «ΥΓΕΙΑ» Ελπιδοφόρος Δουράτσος

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΤΟ Σ 2 0 0 9 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 3ο

Ε ΤΟ Σ 2 0 0 9 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 3ο ΕΤΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 3 ο 99 Από τη Σύνταξη Αγαπητοί συνάδελφοι, Το περιοδικό μας, με την συμπαράσταση των θεσμικών επιστημονικών οργάνων του νοσοκομείου και τη γόνιμη υποστήριξη όλων, υποστήριξη σε ιδέες,

Διαβάστε περισσότερα

3. Οι Μοριακές Τεχνικές στην Διάγνωση των Λοιμώξεων.

3. Οι Μοριακές Τεχνικές στην Διάγνωση των Λοιμώξεων. 14 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 3. Οι Μοριακές Τεχνικές στην Διάγνωση των Λοιμώξεων. Καίτη Θέμελη Διγαλάκη Μικροβιολογικό Εργαστήριο «Τζανείο» ΓΝΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι Μοριακές μέθοδοι στοχεύουν στην ανίχνευση και ταυτοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Aνταγωνιστές του παράγοντα νέκρωσης των όγκων: Θεραπευτικές εφαρμογές εκτός ψωρίασης. Μέρος Α

Aνταγωνιστές του παράγοντα νέκρωσης των όγκων: Θεραπευτικές εφαρμογές εκτός ψωρίασης. Μέρος Α Aνταγωνιστές του παράγοντα νέκρωσης των όγκων: Θεραπευτικές εφαρμογές εκτός ψωρίασης. Μέρος Α Θεραπευτική Καραμπίδου Κ. Καλαποθάκου Κ. Αυγερινού Γ. Σταυρόπουλος Π.Γ. Α Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα