Δεξιά/αριστερά ή παλιό κρασί σε καινούργιο βαρέλι:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δεξιά/αριστερά ή παλιό κρασί σε καινούργιο βαρέλι:"

Transcript

1 Δεξιά/ριστερά ή πλιό κρσί σε κινούργιο βρέλι: Ανιχνεύοντς το ξικό υπόβθρο της πολιτικής συμπεριφοράς Βσίλης Πυλόπουλος Τμήμ Ψυχολογίς, Πνεπιστήμιο Αθηνών Προφορική νκοίνωση στο 9 ο Πνελλήνιο Συνέδριο Κοινωνικής Ψυχολογίς, Νοεμβρίου 2013, Πλιοκερσιά Φθιώτιδς

2 Περίληψη Αν κι έχει κτά κιρούς μφισβητηθεί, η κλσική διάκριση μετξύ «δεξιάς-ριστεράς» ή «συντηρητικήςπροοδευτικής» τοποθέτησης πρμένει επίκιρη γι τη μελέτη του πολιτικού λόγου. Εντοπίζοντι δύο «διχωριστικές γρμμές» μετξύ των δύο πόλων: η δικιολόγηση των κοινωνικών νισοτήτων κι η ντίστση στην λλγή, με τη δεξιά τοποθέτηση ν ποκρίνετι κτφτικά στ πρπάνω διλήμμτ, ντίθετ προς την ριστερά (Jost t al., 2009). Πιο πρόσφτ, η λεγόμενη «θεωρί των δύο άκρων» μφισβητεί τη γρμμικότητ των πρπάνω διφορών υποστηρίζοντς μι κμπυλόγρμμη σχέση, με νγωγές στην έρευν της νοημοσύνης (Eysnck, 1999/1954). Η υποχώρηση του ρόλου των κοινωνικοδημογρφικών πργόντων στην πρόβλεψη της πολιτικής ψήφου, ενδεικτική μάλλον τομικιστικής στροφής, νοίγει δρόμο γι τη διερεύνηση των τομικών διφορών στις πολιτικές προτιμήσεις με βάση το ξικό τους υπόβθρο (Fldman, 2003). Στην έρευν υτή χρησιμοποιούντι οι προσωπικές κι οι πολιτικές ξίες ως προβλεπτικοί πράγοντες της πολιτικής συμπεριφοράς (όπως εκφράζετι μέσ πό την πολιτική ψήφο κι την πολιτική συμμετοχή). Ανμένετι ότι οι διφορές μετξύ ριστεράς/δεξιάς στις ξίες θ οργνώνοντι γύρω πό τ δύο κλσικά διλήμμτ περί ποδοχής των νισοτήτων κι διτήρησης του συστήμτος. Επιπλέον, διερευνάτι η ορθότητ της «θεωρίς των δύο άκρων». Το δείγμ ποτέλεσν περίπου 400 ενήλικες πό διφορετικές περιοχές της Ελλάδς. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσν το ερωτημτολόγιο Portrait Valus Qustionnair (Schwartz t al., 2001) κι πάντησν σε ερωτήσεις σχετικά με τις πολιτικές ξίες κι την πολιτική υτοτοποθέτηση (Schwartz t al., 2010), την πολιτική συμμετοχή (Vcchion t al., submittd) κι το κοινωνικοδημογρφικό τους προφίλ. Σε γενικές γρμμές, τ ποτελέσμτ επιβεβιώνουν τις ερευνητικές υποθέσεις κι διψεύδουν τον ισχυρισμό περί ομοιότητς των πολιτικών άκρων όσον φορά τις ξίες κι την πολιτική συμμετοχή.

3 Πολιτική συμπεριφορά: μονοδιάσττο δίπολο ή πολλπλές διστάσεις; Η πολιτική ιδεολογί κι συμπεριφορά μελετάτι συχνά μέσ πό το δίπολο: δεξιά ριστερά ή συντηρητική φιλελεύθερη/ προοδευτική τοποθέτηση (π.χ. Papastamou t al., 2005). Σε μετ-νάλυση 88 δειγμάτων πό 12 χώρες, οι Jost, Glasr, Kruglanski, & Sulloway (2003) συμπέρνν ότι ο πυρήνς της συντηρητικής ιδεολογίς συμπυκνώνετι σε δύο διστάσεις: () ντίστση ενάντι στην λλγή, κι (β) δικιολόγηση των κοινωνικών νισοτήτων. Η πρπάνω δομή κινητοποιείτι πό γνωστικές, υπρξικές κι σχεσικές νάγκες νφορικά με τη διχείριση της πειλής κι της βεβιότητς κι νμένετι ν έχει επιπτώσεις στην τομική πολιτική συμπεριφορά κι στις διομδικές σχέσεις (Jost, Fdrico, & Napir, 2009).

4 Πολιτική συμπεριφορά: μονοδιάσττο δίπολο ή πολλπλές διστάσεις; Ενλλκτικά, τ πολυδιάσττ μοντέλ της ιδεολογίς ντιπροτείνουν ότι ο συντηρητισμός κι ο φιλελευθερισμός είνι μη μοιβί ποκλειόμενες διστάσεις (Krlingr, 1984), δικρίνουν την κοινωνική πό την οικονομική διάστση της πολιτικής ιδεολογίς (Duckitt t al., 2002), ή μελετούν την ιδεολογική κμψί κι τον πολιτικό προσντολισμό ως ορθογώνιες έννοιες (Grnbrg & Jonas, 2003). Στο δημόσιο διάλογο, η πολιτική διάκριση μεττοπίζετι μετξύ κέντρου άκρων, γύρω πό την οποί υπάρχουν ορισμέν μφιλεγόμεν ψυχολογικά ευρήμτ (Eysnck, 1999/1954 Rindrmann t al., 2012). Σε τι συνίσττι τελικά η διάκριση δεξιάς ριστεράς;

5 Πολιτική συμπεριφορά: πλιοί κι νέοι προσδιοριστικοί πράγοντες Η πρδοσική τάση συσχέτισης κοινωνικοδημογρφικών πργόντων (π.χ. εισόδημ, εκπίδευση) με την πολιτική συμπεριφορά έχει ρχίσει ν κλονίζετι. Πρόσφτ, οι Jansn, Evans, & d Graaf (2013), διπίστωσν ότι η ισχύς της τξικής ψήφου πομειώνετι σε 15 Δυτικές δημοκρτίες μετξύ , ν κι όχι πάντ γρμμικά. Σε πλιότερη έρευν με ελληνικό δείγμ βρέθηκε ότι οι κοινωνικοδημογρφικοί δείκτες, όπως η ηλικί κι η πτρική ψήφος, προέβλεπν την πολιτική ψήφο πράλληλ με κοινωνικοψυχολογικού ενδιφέροντος μετβλητές, όπως η τξική συνειδητότητ (Dobratz & Kourvtaris, 1984).

6 Πολιτική συμπεριφορά: πλιοί κι νέοι προσδιοριστικοί πράγοντες Τ ίτι των πρπάνω εμπειρικών ευρημάτων μπορούν ν ποδοθούν στη μεθοδολογί. Π.χ., η διφορά νάμεσ σε πγωγική (top-down) κι επγωγική (bottom-up) προσέγγιση πρπέμπει στην έμφση σε κοινωνιολογικούς ή ψυχολογικούς μηχνισμούς, ντίστοιχ (Jost t al., 2009). Από το άλλο μέρος, κτγράφετι μι τάση «εξτομίκευσης» της πολιτικής στις σύγχρονες Δυτικές δημοκρτίες (Caprara & Zimbardo, 2004). Υπό υτό το πρίσμ, έχει επισημνθεί ο ρόλος των ξιών ως οργνωτικού πλισίου γι την κτνόηση των πολιτικών στάσεων (Fldman, 2003), της πολιτικής υτοτοποθέτησης (Schwartz, Caprara, & Vcchion, 2010) κι της πολιτικής συμμετοχής (Vcchion t al., submittd).

7 Προσωπικές ξίες Οι προσωπικές ξίες νφέροντι σε γενικούς σκοπούς που οι άνθρωποι νγνωρίζουν ως σημντικές κθοδηγητικές ρχές στη ζωή τους (Schwartz, 1992). Οι ξίες μοιάζουν με τ γνωρίσμτ της προσωπικότητς όσον φορά τη διχρονική κι διπεριστσική στθερότητ, λλά φορούν σε σκοπούς (όχι σε προδιθέσεις), ρθρώνοντι σε ιερρχί προτεριοτήτων (όχι σε οριζόντι περιγρφικό επίπεδο) κι έχουν ισχυρή ξιολογική φόρτιση (Caprara t al., 2006). Οι ξίες πρέχουν το υπόβθρο γι την ιδεολογί, δηλ. έν συνεκτικό σύστημ στάσεων, ξιών κι πεποιθήσεων με ερμηνευτικό κι κθοδηγητικό χρκτήρ (Jost t al., 2008).

8 Η θεωρί των βσικών προσωπικών ξιών (Schwartz, 1992) Μι προσέγγιση των ξιών με φετηρί τη θεωρί. Τρεις κτηγορίες κινητήριων νγκών: βιολογικές νάγκες, νάγκες κοινωνικού συντονισμού, νάγκες γι επιβίωση κι ευημερί. Μεθοδολογική διάκριση μετξύ τομικού/ψυχολογικού κι πολιτισμικού επιπέδου (οι ξίες ως «συστήμτ κοινών νοημάτων»). Ανάλυση ελάχιστων διστημάτων vs. νάλυση πργόντων: γρφική πεικόνιση των ξιών σε χώρο δύο διστάσεων νάλογ με την εννοιολογική τους εγγύτητ, πό την οποί προκύπτει έν συνεχές δισυνδεδεμένων μετξύ τους (όχι δικριτών) κινήτρων.

9 Η θεωρί των βσικών προσωπικών ξιών (Schwartz, 1992) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΚΑΛΟΣΥΝΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΗΔΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

10 Η θεωρί των βσικών προσωπικών ξιών (Schwartz t al., 2012)

11 Ερευνητικές υποθέσεις Ανμένετι ότι οι διφορές νάμεσ σε δεξιό/συντηρητικό κι ριστερό/προοδευτικό προσντολισμό ποτυπώνοντι στο ξικό τους υπόβθρο κι οργνώνοντι γύρω πό τις δύο διστάσεις της διτήρησης του status κι της δικιολόγησης των νισοτήτων (Jost t al., 2003). Ειδικότερ, νμένετι ότι οι ξίες του συντηρητισμού κι της υτοβελτίωσης θ προβλέπουν τον δεξιό προσντολισμό, ενώ οι ξίες της υθυπέρβσης κι της νοικτότητς στην λλγή τον ριστερό προσντολισμό (Piurko t al., 2011). Ανμένετι ότι το ξικό προφίλ των δύο πόλων του πολιτικού προσντολισμού δεν επιβεβιώνει την υπόθεση περί «δύο άκρων» (Mayr, 2011).

12 Ερευνητικές υποθέσεις Ανμένετι ότι η ριστερή πολιτική τοποθέτηση προβλέπει την πολιτική συμμετοχή, όσον φορά τις μορφές διμρτυρίς ή διεκδίκησης που ποσκοπούν στην κοινωνική λλγή (Torll t al., 2007). Οι ξίες της υτοβελτίωσης νμένετι ν συνδέοντι με τη συμβτική πολιτική συμμετοχή, η οποί έχει πιο κνονιστικό περιεχόμενο, ενώ οι ξίες της υθυπέρβσης θ σχετίζοντι με την ντισυμβτική πολιτική συμμετοχή, η οποί φορά μάλλον σε συλλογικούς στόχους (Vcchion t al., submittd). Γενικά, νμένοντι ισχυρότερες συσχετίσεις της πολιτικής συμπεριφοράς με τις ξίες, πρά με μετβλητές κοινωνικοδημογρφικού χρκτήρ (Caprara t al., 2006).

13 Μετβλητές ελέγχου Η θρησκευτικότητ έχει βρεθεί ότι σχετίζετι θετικά με τις ξίες του συντηρητισμού κι της νοικτότητς στην λλγή (Saroglou t al., 2004), φενός, κι με τον δεξιό πολιτικό προσντολισμό, φετέρου (Malka t al., 2012). Η πίστη στο δίκιο κόσμο, ως γενική θεωρί δικιολόγησης του συστήμτος, έχει βρεθεί ότι συνδέετι με την ξί της συμμόρφωσης, με τον δεξιό πολιτικό προσντολισμό κι συνφείς ιδεολογίες (Furnham, 2003). Επιπλέον, ελέγχετι η επίδρση κοινωνικοδημογρφικών πργόντων (εκπίδευση, εισόδημ, φύλο) που συνδέοντι ενδεχομένως με την πολιτική συμπεριφορά (Caprara t al., 2006).

14 Συμμετέχοντες (Ν = 393) Φύλο 188 άνδρες, 205 γυνίκες Ηλικί ετών, Μ = 41.6 έτη, SD = 11.9 έτη Επίπεδο εκπίδευσης Μ = 4.95, SD = 1.71 (1 = δημοτικό σχολείο έως 8 = διδκτορικό δίπλωμ ) Μέσο μηνιίο οικογενεικό εισόδημ Μ = 4.64, SD = 1.69 (1 = πολύ κάτω του μέσου όρου έως 7 = πολύ πάνω πό το μέσο όρο )

15 Μετρήσεις: Προσωπικές ξίες Portrait Valus Qustionnair (Schwartz t al., 2001) Αυτοπροσδιορισμός (4 itms, =.57, ν είνι νεξάρτητος ) Διέγερση (3 itms, =.71, ν ρισκάρει ) Ηδονισμός (3 itms, =.74, ν πολμβάνει τη ζωή ) Επιτεύγμτ (4 itms, =.80, ν τον θυμάζουν γι ό,τι κάνει ) Δύνμη (3 itms, =.74, ν είνι ο ηγέτης ) Ασφάλει (5 itms, =.68, ν ζει σε σφλές περιβάλλον ) Συμμόρφωση (4 itms, =.70, ν συμπεριφέρετι πάντ σωστά ) Πράδοση (4 itms, =.67, ν τηρεί τ έθιμ που έχει μάθει ) Κλοσύνη (3 itms, =.65, ν βοηθά τους νθρώπους ) Πγκοσμιότητ (6 itms, =.75, ν έχουν όλοι ίσες ευκιρίες )

16 Μετρήσεις: Πολιτικές ξίες Cor Political Valus (Schwartz t al., 2010) Πρδοσική ηθική (4 itms, =.76, οι μοντέρνοι νεκτικοί τρόποι ζωής συμβάλλουν στην κτάρρευση της κοινωνίς μς ) Νόμος κι τάξη (3 itms, =.67, η στυνομί πρέπει ν έχει περισσότερες εξουσίες γι ν προσττέψει τους πολίτες ) Τυφλός πτριωτισμός (4 itms, =.63, είνι ντιπτριωτικό ν επικρίνει κνείς τη χώρ του ) Πολιτικές ελευθερίες κι ισοτιμί (4 itms, =.55, η κοινωνί πρέπει ν εξσφλίζει ίσες ευκιρίες επιτυχίς γι όλους ) Επιχειρημτικότητ (2 itms, =.59, η κυβέρνηση θ έπρεπε ν συμμετέχει περισσότερο στη ρύθμιση της λειτουργίς των επιχειρήσεων -Rvrsd) Μιλιτρισμός (4 itms, =.61, η διεξγωγή πολέμου είνι μερικές φορές η μόνη λύση στ διεθνή προβλήμτ ) Αποδοχή μετνστών (4 itms, =.81, οι άνθρωποι που έρχοντι εδώ πό άλλες χώρες πίρνουν τις δουλειές των ντόπιων εργτών -Rvrsd)

17 Μετρήσεις: Πολιτική συμπεριφορά, ΠΔΚ, θρησκευτικότητ Πολιτική υτοτοποθέτηση (Schwartz t al., 2010) Πολιτική υτοτοποθέτηση (2 itms, =.74, ΔΕ-ΑΡ/συντηρητικός-προοδευτικός ) Κομμτική ψήφος στις βουλευτικές εκλογές του 2009 Πολιτική συμμετοχή (Vcchion t al., submittd) Συμβτική/Υποστήριξη (4 itms, =.55, έχεις εργστεί σε πολιτικό κόμμ; ) Αντισυμβτική/Διμρτυρί (3 itms, =.53, έχεις πάρει μέρος σε διδήλωση; ) Θρησκευτικότητ (υτοσχέδι κλίμκ) Θρησκευτικές πρκτικές (4 itms, =.86, πόσο συχνά ζητάς βοήθει πό το θεό ότν έχεις δυσκολίες; ) Πίστη στο Δίκιο Κόσμο (Dalbrt, 1999) Προσωπική Πίστη στο Δίκιο Κόσμο (4 itms, =.74, συνήθως οι άλλοι με μετχειρίζοντι δίκι )

18 Πολυδιάσττη γεωμετρική βθμονόμηση ομοιοτήτων των προσωπικών ξιών ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΣΜΟΣ Ασφάλει ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗ Επιτεύγμτ Συμμόρφωση Πράδοση Δύνμη Κλοσύνη Πγκοσμιότητ Διέγερση Ηδονισμός ΑΥΘΥΠΕΡΒΑΣΗ Αυτοπροσδιορισμός ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΑΛΛΑΓΗ Norm. Raw Strss =.034 Disprsion Acc. For =.966 Tuckr's Phi =.982

19 Πολυδιάσττη γεωμετρική βθμονόμηση ομοιοτήτων των προσωπικών κι των πολιτικών ξιών ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗ Μιλιτρισμός Επιτεύγμτ Τυφλός πτριωτισμός Πρδοσική ηθική Νόμος-τάξη Ασφάλει Πράδοση Συμμόρφωση Δύνμη Κλοσύνη ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΑΛΛΑΓΗ Επιχειρημτικότητ Ηδονισμός Διέγερση Αυτοπροσδιορισμός Ελευθερίεςισοτιμί Αποδοχή μετνστών Πγκοσμιότητ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΣΜΟΣ ΑΥΘΥΠΕΡΒΑΣΗ Norm. Raw Strss =.070 Disprsion Acc. For =.919 Tuckr's Phi =.958

20 Κτνομή της πολιτικής υτοτοποθέτησης κι εντοπισμός των δύο πολιτικών άκρων < -1s > +1s n=54 n=56 (13.7%) (14.2%)

21 Πργοντική νάλυση ντιστοιχιών της πολιτικής υτοτοποθέτησης κι της εκλογικής ψήφου Νέ Δημοκρτί ΛΑ.Ο.Σ. δεξιά οικολόγοι ΠΑ.ΣΟ.Κ. κέντρο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. άλλο κόμμ ριστερά ΚΚΕ Πολιτική ψήφος (εκλογές 2009) Πολιτική υτοτοποθέτηση

22 Θρησκευτικότητ Πίστη Δίκιο Κόσμο Συμμόρφωση Πράδοση Κλοσύνη Πγκοσμιότητ Αυτοπροσδιορισμός Διέγερση Ηδονισμός Επιτεύγμτ Δύνμη Ασφάλει Θρησκευτικότητ, ΠΔΚ κι προσωπικές ξίες ως προς την πολιτική υτοτοποθέτηση γ β ΑΡ ΚΕ ΔΕ β β γ β γ β β β β β γ β 2 η

23 Πρδοσική ηθική Νόμος κι τάξη Τυφλός πτριωτισμός Μιλιτρισμός Eλευθερίες κι ισοτιμί Επιχειρημτικότητ Αποδοχή μετνστών Πολ. συμμετοχή συμβτική Πολ. συμμετοχή ντισυμβτική Πολιτικές ξίες κι πολιτική συμμετοχή ως προς την πολιτική υτοτοποθέτηση γ β ΑΡ ΚΕ ΔΕ γ β γ β β γ β γ β ΑΡ ΚΕ ΔΕ β η η 2 0

24 Σττιστική πρόβλεψη (% εξηγ. δισπ.) της πολιτικής υτοτοποθέτησης κι της πολιτικής συμμετοχής Προβλεπτικοί πράγοντες Τοποθέτηση (-ΑΡ/+ΔΕ) Εξρτημένες μετβλητές Συμμετοχή συμβτική ΔR 2 ΔR 2 ΔR 2 1) Δημογρφικά στοιχεί ** 2) Θρησκευτικότητ, ΠΔΚ.20 *** ** 3) Προσωπικές ξίες.13 ***.07 **.07 ** 4) Πολιτικές ξίες.11 *** * 5) Πολιτική τοποθέτηση * Συνολικό R 2.46 ***.13 ***.19 *** * p <.05 ** p <.01 *** p <.001 Συμμετοχή ντισυμβτ.

25 Προβλεπτικοί πράγοντες της πολιτικής υτοτοποθέτησης κι της πολιτικής συμμετοχής Αυτοτοποθέτηση (-ΑΡ/+ΔΕ) Συμμετοχή συμβτική Συμμετοχή ντισυμβτική Θρησκευτικότητ(+) Φύλο(Α>Γ) Εκπίδευση(+) ΠΔΚ(+) Δύνμη(+) Εισόδημ(-) Πράδοση(+) Μιλιτρισμός(+) Θρησκευτικότητ(-) Ασφάλει(+) Επιτεύγμτ(+) Πγκοσμιότητ(-) Νόμος & τάξη(+) Μιλιτρισμός(+) Ελευθ.-ισοτιμί(-) Αποδοχή μετν.(-) Πράδοση(-) Πγκοσμιότητ(+) Δύνμη(-) Νόμος & τάξη(-) Πολιτική υτοτοποθέτηση(αρ)

26 Δομικό μοντέλο των ξικών συνιστωσών της πολιτικής συμπεριφοράς Θρησκευτικ..73 Πράδοση Ασφάλει Νόμος & τάξη ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ STATUS (ΔΕ) Πολιτική τοποθέτηση Πγκοσμιότητ Επιτεύγμτ Ελευθ.-ισότητ Μιλιτρισμός ΙΣΟΤΙΜΙΑ -.58 χ 2 /df=3.331; CFI=.943; TLI=.911; NFI=.922; RMSEA=.077; SRMR=.049 Όλοι οι προσρμοσμένοι συντελεστές πλινδρόμησης είνι σττιστικώς σημντικοί γι p<.01

27 Δομικό μοντέλο των ξικών συνιστωσών της πολιτικής συμπεριφοράς Θρησκευτικ..73 Πράδοση Ασφάλει Νόμος & τάξη ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ STATUS (ΔΕ) Πολιτική τοποθέτηση -.28 Αντισυμβτική συμμετοχή Πγκοσμιότητ Επιτεύγμτ Ελευθ.-ισότητ Μιλιτρισμός ΙΣΟΤΙΜΙΑ -.55 χ 2 /df=3.298; CFI=.928; TLI=.896; NFI=.902; RMSEA=.077; SRMR=.056 Όλοι οι προσρμοσμένοι συντελεστές πλινδρόμησης είνι σττιστικώς σημντικοί γι p<.01

28 Δομικό μοντέλο των ξικών συνιστωσών της πολιτικής συμπεριφοράς Θρησκευτικ..73 Πράδοση Ασφάλει Νόμος & τάξη ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ STATUS (ΔΕ) Πολιτική τοποθέτηση Πγκοσμιότητ Επιτεύγμτ Ελευθ.-ισότητ Μιλιτρισμός ΙΣΟΤΙΜΙΑ.26 Αντισυμβτική συμμετοχή χ 2 /df=2.955; CFI=.943; TLI=.912; NFI=.918; RMSEA=.071; SRMR=.047 Όλοι οι προσρμοσμένοι συντελεστές πλινδρόμησης είνι σττιστικώς σημντικοί γι p<.01

29 Δομικό μοντέλο των ξικών συνιστωσών της πολιτικής συμπεριφοράς Θρησκευτικ..73 Πράδοση Ασφάλει Νόμος & τάξη Πγκοσμιότητ Επιτεύγμτ Ελευθ.-ισότητ Μιλιτρισμός ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ STATUS -.10 ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (ΔΕ) Πολιτική τοποθέτηση Αντισυμβτική συμμετοχή χ 2 /df=2.858; CFI=.944; TLI=.916; NFI=.918; RMSEA=.069; SRMR=.047 Όλοι οι προσρμοσμένοι συντελεστές πλινδρόμησης είνι σττιστικώς σημντικοί γι p<.01

30 Συμπεράσμτ Οι ξίες πρέχουν έν χρήσιμο ερμηνευτικό πλίσιο γι την εννοιολογική συγκρότηση κι τη σττιστική πρόβλεψη της πολιτικής συμπεριφοράς. Οι περισσότερες υποθέσεις που προήλθν πό τη θεώρηση των Schwartz t al. (2010) νφορικά με το μοτίβο των συσχετίσεων των ξιών με τον πολιτικό υτοπροσδιορισμό κι την πολιτική συμμετοχή επιβεβιώθηκν, με εξίρεση τις συμβτικές μορφές πολιτικής συμμετοχής. Επιπλέον, τ ποτελέσμτά μς είνι συμβτά με το σχήμ των Jost t al. (2003) όσον φορά τον προσδιορισμό της συντηρητικής ιδεολογίς πάνω στη βάση της ντίστσης στην λλγή κι της δικιολόγησης των νισοτήτων.

31 Συμπεράσμτ Συγκριτικά με τη θρησκευτικότητ, οι προσωπικές ξίες ερμήνευσν υψηλότερο νεξάρτητο ποσοστό δισποράς της πολιτικής συμπεριφοράς. Φίνετι ότι η ενεργοποίηση της θρησκευτικότητς στο πεδίο των πολιτικών ξιών συνρτάτι με το βθμό της πολιτικής συμμετοχής (Malka t al., 2012). Η προβλεπτική ισχύς της πολιτικής συμπεριφοράς πό τους κοινωνικοδημογρφικούς πράγοντες (εκπίδευση, εισόδημ, φύλο) ήτν περιορισμένη το εύρημ υτό δηλώνει τη στδική μετβολή της ελληνικής κοινωνίς προς την εξτομίκευση, σε νλογί με άλλες Δυτικού τύπου κοινοβουλευτικές δημοκρτίες (Caprara & Zimbardo, 2004).

32 Περιορισμοί κι προοπτικές Η κτεύθυνση της ιτιότητς στη σχέση των ξιών με την πολιτική συμπεριφορά δεν είνι σφής. Π.χ. ο McCann (1997) διπίστωσε ότι η πολιτική προτίμηση προβλέπει τις ξίες πιο στθερά πό ό,τι το ντίστροφο. Τ δομικά μοντέλ συνιστούν ορισμένους μόνο πό τους πιθνούς τρόπους οργάνωσης των μετβλητών, με σκοπό τον έλεγχο συγκεκριμένων θεωρητικών υποθέσεων. Η θεωρητική διφωνί γύρω πό τη σχέση του συντηρητισμού με την ιδεολογική κμψί ίσως είνι πλσμτική. Οι μετβλητές υτές ενδέχετι ν συνδέοντι διφορικά νάλογ με την εστίση σε διφορετικά επίπεδ νάλυσης (ψυχολογικό ή κοινωνικό βλ. π.χ. τη σχέση της πολιτικής ψήφου με το επίπεδο εκπίδευσης στις ΗΠΑ).

33 Περιορισμοί κι προοπτικές Η πολιτική συμπεριφορά συνρτάτι άμεσ πό τη χρονική κοινωνικο-οικονομική συγκυρί (βλ. κρίση). Αυτό, ωστόσο, νμένετι ν διφοροποιήσει μάλλον το μέσο επίπεδο συμφωνίς με ορισμένες ξίες ένντι άλλων, λλά όχι το μοτίβο των μετξύ τους συσχετίσεων. Οι ερευνητικές υποθέσεις περιορίζοντι πό το λειτουργικό ορισμό των μετβλητών (π.χ. πολιτική συμμετοχή, πολιτικά «άκρ», κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο). Ανάγκη γι θεωρητική θεμελίωση των δεικτών. Ποιοι άλλοι πράγοντες προβλέπουν το ποσοστό δισποράς της πολιτικής συμπεριφοράς που πρμένει νεξήγητο; Ανάγκη γι περιτέρω έρευν, ειδικά όσον φορά την πολιτική συμμετοχή.

34 Ευχριστώ γι την προσοχή σς!

35 Βιβλιογρφί Caprara, J.-V., Schwartz, S., Capanna, C., Vcchion, & Barbaranlli, C. (2006). Prsonality and politics: Valus, traits, and political choic. Political Psychology, 27, Caprara, G., & Zimbardo, P. (2004). Prsonalizing politics. Amrican Psychologist, 59, Dalbrt, C. (1999). Th world is mor just for m than gnrally. Social Justic Rsarch, 12, Dobratz, B., & Kourvtaris, G. (1984). Class consciousnss and political attituds among Athnians. Sociological Inquiry, 54, Duckitt J., Wagnr, C., du Plssis, I., & Birum, I. (2002). Th psychological bass of idology and prjudic: Tsting a dualprocss modl. Journal of Prsonality and Social Psychology, 83, Eysnck, H. (1999/1954). Th psychology of politics. London/Nw Brunswick: Transaction/Routldg. Fldman, S. (2003). Enforcing social conformity: A thory of authoritarianism. Political Psychology, 24, Furnham, A. (2003). Blif in a just world: Rsarch progrss ovr th past dcad. Prsonality and Individual Diffrncs, 34, Grnbrg, J., & Jonas, E. (2003). Psychological motivs and political orintation th lft, th right, and th rigid: Commnt on Jost t al Psychological Bulltin, 129, Jansn, G., Evans, G., & d Graaf N.-D. (2013). Class voting and lft-right party positions: A comparativ study of 15 Wstrn dmocracis, Social Scinc Rsarch, 42, Jost, J., Fdrico, C., & Napir, J. (2009). Political idology: Its structur, functions, and lctiv affinitis. Annual Rviw of Psychology, 60, Jost,J., Glasr, J., Kruglanski, A., Sulloway, F. (2003). Political consrvatism as motivatd social cognition. Psychological Bulltin, 129, Jost, J., Nosk, B., & Gosling, S. (2008). Idology: Its rsurgnc in social, prsonality, and political psychology. Prspctivs on Psychological Scinc, 3, Krlingr, F. (1984). Libralism and consrvatism: Th natur and structur of social attituds. Hillsdal, NJ: Erlbaum. Malka, A., Llks, Y., Srivastava, S., Cohn, A., & Millr, D. (2012). Th association of rligiosity and political consrvatism: Th rol of political ngagmnt. Political Psychology, 33,

36 Βιβλιογρφί Mayr, N. (2011). Why xtrms don t mt: L Pn and Bsancnot Votrs in th 2007 Frnch prsidntial lction. Frnch Politics, Cultur and Socity, 29, McCann, J. (1997). Elctoral choics and cor valus chang: Th 1992 prsidntial campaign. Amrican Journal of Political Scinc, 41, Papastamou, S., Prodromitis, G., & Iatridis, T. (2005). Prcivd thrats to dmocracy: An xamination of political affiliation and blifs about trrorism, stat control, and human rights. Analyss of Social Issus and Public Policy, 5, Piurko, Y., Schwartz, S. H., & Davidov, E. (2011). Basic prsonal valus and th maning of lft-right political orintations in 20 countris. Political Psychology, 32, Rindrmann, H., Flors-Mndoza, C., & Woodly, M. (2012). Political orintations, intllignc and ducation. Intllignc, 40, Saroglou, V., Dlpirr, V., & Drnll, R. (2004). Valus and rligiosity: A mta-analysis of studis using Schwartz s modl. Prsonality and Individual Diffrncs, 37, Schwartz, S. (1992). Univrsals in th contnt and structur of valus: Thory and mpirical tsts in 20 countris. In M. Zanna (Ed.), Advancs in Exprimntal Social Psychology (Vol. 25, pp. 1 65). Nw York, NY: Acadmic Prss. Schwartz, S., Caprara, J.-V., & Vcchion, M. (2010). Basic prsonal valus, cor political valus and voting: A longitudinal analysis. Political Psychology, 31, Schwartz, S. Mlch, G., Lhmann, A., Burgss, S., & Harris, M. (2001). Extnding th cross-cultural validity of th thory of basic human valus with a diffrnt mthod of masurmnt. Journal of Cross-Cultural Psychology, 32, Schwartz, S., t al. (2012). Rfining th thory of basic human valus. Journal of Prsonality and Social Psychology, 103(4), Torll, J., Torcal, M., & Montro J. (2007). Political participation: Mapping th trrain. In J. van Dth, J. Montro & A. Wstholm (Eds.), Citiznship and involvmnt in Europan dmocracis: A comparativ analysis (pp ). London/Nw York: Routldg. Vcchion, M., t al. (submittd). Prsonal valus and political participation: A cross-national study. Political Psychology.

Οι ΤΠΕ ως παιδαγωγική εμπειρία μέσα από τα βιώματα των παιδιών: Εμπειρίες και προκλήσεις για το ψηφιακό χάσμα

Οι ΤΠΕ ως παιδαγωγική εμπειρία μέσα από τα βιώματα των παιδιών: Εμπειρίες και προκλήσεις για το ψηφιακό χάσμα Οι ΤΠΕ ως πιδγωγική εμπειρί μέσ πό τ βιώμτ των πιδιών: Εμπειρίες κι προκλήσεις γι το ψηφικό χάσμ Στύρου Χριστίν Ευρωπϊκό Πνεπιστήμιο Κύπρου & Βρυωνίδης Μάριος Ευρωπϊκό Πνεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη H προύσ

Διαβάστε περισσότερα

magazine Η ERGO στην Παταγωνία Ταξιδεύοντας με τους επιτυχημένους Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO

magazine Η ERGO στην Παταγωνία Ταξιδεύοντας με τους επιτυχημένους Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO Τεύχος 3 Χειμώνς 2013 magazine Ελληνική έκδοση του σφλιστικού ομίλου ERGO Training Εμπειρίες φροντίδς γι το διοικητικό προσωπικό Web Portal Oι διδικτυκές σχέσεις της ERGO νβθμίστηκν Πρόσωπ Ανδρές Σούλης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΗΣ, Α Α.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΗΣ, Α Α. ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΗΣ, Α Α. 1. ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: επνεπίσκεψη. Η εξής πρτήρηση γι τις (μονομερείς) διμελείς σχέσεις, εξυπηρετεί την τξινόμησή τους: τ ζεύγη μις οποιδήποτε τέτοις σχέσης εμπίπτουν σε τρείς κτηγορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Στεκόμαστε δίπλα σας! ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ. Νέα ανακαινισμένη αίθουσα τοκετών στο ΛΗΤΩ Άνοιγμα και στον Ιατρικό Τουρισμό. ειδικό ένθετο

Στεκόμαστε δίπλα σας! ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ. Νέα ανακαινισμένη αίθουσα τοκετών στο ΛΗΤΩ Άνοιγμα και στον Ιατρικό Τουρισμό. ειδικό ένθετο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΤΩΝ ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ - ΛΗΤΩ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΥΓΕΙΑ ΥΓΕΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 19-18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - IOYΛΙΟΣ 2011 2011 ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ Στεκόμστε δίπλ σς! child Νέ νκινισμένη ίθουσ τοκετών στο ΛΗΤΩ Άνοιγμ κι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ. Μιλτιάδης Γ. Ζώης Α.Μ.: 200113

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ. Μιλτιάδης Γ. Ζώης Α.Μ.: 200113 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩ ΩΝ ΣΩΜΑΤΙΩΝ Μιλτιάδης Γ. Ζώης Α.Μ.: 00113 ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΝΕΤΡΙΝΩΝ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ MINOS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ ΣΕ ΠΟΟΛΙΒΑΔΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. Διδακτορική Διατριβή. Θεοδώρας Μέρου.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ ΣΕ ΠΟΟΛΙΒΑΔΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. Διδακτορική Διατριβή. Θεοδώρας Μέρου. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Ευκλείδεια Γεωµετρία Α και Β Ενιαίου Λυκείου ΟΕ Β (παραγ. 6.4)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Ευκλείδεια Γεωµετρία Α και Β Ενιαίου Λυκείου ΟΕ Β (παραγ. 6.4) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ότν σιγά σιγά άρχισ ν ενηµερώνοµι γύρω πό τις µθηµτικές γνώσεις των ρχίων Ελλήνων µθηµτικών κι µελετητών, ένοιωσ µεγάλη έκπληξη τόσο γι την ποιότητ κι ποσότητ των γνώσεών τους, όσο κι γι τη δική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ι

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ι ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΑΛΑΣΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΥΓΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ι ΤΕΥΧΟΣ A Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Α Κ Ε Σ Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σταυρινού Γιώργος. Δεκέμβριος 2007. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Βασίλειος Χατζής

Σταυρινού Γιώργος. Δεκέμβριος 2007. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Βασίλειος Χατζής ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Μάρτιος 1998.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Μάρτιος 1998. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το βιβλίο υτό περιλμβάνει την ύλη των Μθημτικών, που προβλέπετι πό το πρόγρμμ σπουδών της Θετικής Κτεύθυνσης της Β τάξης του Ενιίου Λυκείου, του οποίου η εφρμογή ρχίζει πό το σχολικό έτος 998-999

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΩΝ

Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΜΣ «ιδκτική κι Μεθοδολογί των Μθηµτικών» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΙΑρχωβίτης ιπλωµτική Εργσί Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΩΝ

Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΜΣ «ιδκτική κι Μεθοδολογί των Μθηµτικών» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΙΑρχωβίτης ιπλωµτική Εργσί Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Β Τάξη Ενιαίου Λυκείου Θετική Κατεύθυνση ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Β Τάξη Ενιαίου Λυκείου Θετική Κατεύθυνση ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Τάξη Ενιίου Λυκείου Θετική Κτεύθυνση ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ Με πόφση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. Περιέχει την ύλη που διδάσκεται στα Μαθηματικά της Κατεύθυνσης στη Γ Λυκείου

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. Περιέχει την ύλη που διδάσκεται στα Μαθηματικά της Κατεύθυνσης στη Γ Λυκείου ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ Περιέχει την ύλη που διδάσκετι στ Μθημτικά της Κτεύθυνσης στη Γ Λυκείου Στους δσκάλους μου με ευγνωμοσύνη Στους μθητές μου με ελπίδ Κάθε γνήσιο ντίτυπο έχει την ιδιόχειρη υπογρφή του συγγρφέ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΤΟΝΙΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙ ΑΤΑΣΕΥΑΣΤΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΕΟΛΑΣΙΗΣ ΑΡΧΙΤΕΤΟΝΙΗΣ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Στάση των Πολιτών απέναντι στο Πολιτικό Σύστημα Συμπεράσματα από την Ανάλυση των Εκλογικών Ερευνών 1985-2009

Η Στάση των Πολιτών απέναντι στο Πολιτικό Σύστημα Συμπεράσματα από την Ανάλυση των Εκλογικών Ερευνών 1985-2009 Η Στάση των Πολιτών απέναντι στο Πολιτικό Σύστημα Συμπεράσματα από την Ανάλυση των Εκλογικών Ερευνών 1985-2009 Ιωάννης Ανδρεάδης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Επιστημών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ιδιαίτερη ευχαρίστηση». Όμως εδώ τίθεται το εξής ερώτημα: «Ποιός είναι αυθεντία Istvan Urban Εμφυτευματολόγος Συνεδρία I, ΙΙI

ιδιαίτερη ευχαρίστηση». Όμως εδώ τίθεται το εξής ερώτημα: «Ποιός είναι αυθεντία Istvan Urban Εμφυτευματολόγος Συνεδρία I, ΙΙI 12 Κλινικά Θέμτ - Αισθητική Οδοντιτρική De n t a l Tr i b u n e Greek Edition Η λειτουργική ισθητική ζώνη του στόμτος: Ο κθοριστικός πράγοντς γι τη σχεδίση ενός ισθητικά άρτιου χμόγελου J. J. Massad, DDS

Διαβάστε περισσότερα

2η Διήμερη Επιστημονική Συνάντηση. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΥ 21 ου ΑΙΩΝΑ Η συνάντηση με τη συμπεριφορά και την ψυχική υγεία

2η Διήμερη Επιστημονική Συνάντηση. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΥ 21 ου ΑΙΩΝΑ Η συνάντηση με τη συμπεριφορά και την ψυχική υγεία 2η Διήμερη Επιστημονική Συνάντηση ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΥ 21 ου ΑΙΩΝΑ Η συνάντηση με τη συμπεριφορά και την ψυχική υγεία 15.00-17.00 Εγγραφές 17.00-17.20 Χαιρετισμοί 17.20-18.20

Διαβάστε περισσότερα

H Ευκλείδεια Γεωµετρία είναι και εδώ : Οι Κωνικές Τοµές της Β Λυκείου

H Ευκλείδεια Γεωµετρία είναι και εδώ : Οι Κωνικές Τοµές της Β Λυκείου H Ευκλείδει Γεωµετρί είνι κι εδώ : Οι Κωνικές Τοµές της Β Λυκείου (EΥΚΛΕΙ ΗΣ Γ, Τ. 73,010) ηµήτρης Ι. Μπουνάκης Σχολικός Σύµβουλος Μθηµτικών dimitrmp@sch.gr Περίληψη Η µελέτη των κωνικών τοµών η οποί γίνετι,

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Μελέτη. «ιερεύνηση πρακτικών εφαρµογών µετάδοσης θερµότητας από ενεργειακή σκοπιά» Εισηγητής: Κτενιαδάκης Μιχ. Επιµέλεια: Στρατάκη Ανθούλα

Πτυχιακή Μελέτη. «ιερεύνηση πρακτικών εφαρµογών µετάδοσης θερµότητας από ενεργειακή σκοπιά» Εισηγητής: Κτενιαδάκης Μιχ. Επιµέλεια: Στρατάκη Ανθούλα P TS TS P Τεχνολογικό Εκπιδευτικό Ίδρυµ Κρήτης Πρόγρµµ Σπουδών Επιλογής ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Πτυχική Μελέτη «ιερεύνηση πρκτικών εφρµογών µετάδοσης θερµότητς πό ενεργεική σκοπιά» Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

«Γροθιά» στην τοπική οικονομία

«Γροθιά» στην τοπική οικονομία Σκέψου τον πλνήτη σου... νκύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομδιί πολιτική εφημερίδ Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ φιερωµέν στην ενηµέρωση Πρσκευή 10 Δεκεμβρίου 2010 Φύλλο 139 www.fonitisparou.gr Έτος 65 ο Νέ Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

«Έρως ανίκατε µάχαν;»: Μια εµπειρική έρευνα για τους µύθους του γάµου. Βασίλης Γ. Παυλόπουλος

«Έρως ανίκατε µάχαν;»: Μια εµπειρική έρευνα για τους µύθους του γάµου. Βασίλης Γ. Παυλόπουλος «Έρως ανίκατε µάχαν;»: Μια εµπειρική έρευνα για τους µύθους του γάµου Βασίλης Γ. Παυλόπουλος Οι µύθοι για την οικογένεια και το γάµο ορίζονται ως κοινά αποδεκτές πεποιθήσεις αναφορικά µε τους συγκεκριµένους

Διαβάστε περισσότερα

σελ. 2 1 Για τη χρήση των κλιμάκων στάσεων και συμπεριφοράς στη Γαλλία: Grunberg-Schweisguth

σελ. 2 1 Για τη χρήση των κλιμάκων στάσεων και συμπεριφοράς στη Γαλλία: Grunberg-Schweisguth Ιδεολογικές Αξίες, Πολιτικές Στάσεις και Ηγεμονία: Οι «ισχυρές μεταβλητές» της πολιτικής και εκλογικής συμπεριφοράς στη συγκυρία των Βουλευτικών εκλογών 2007 1. Εισαγωγή Στόχος του άρθρου αυτού είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Δ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Δ 1 2 3 4 5 6 7 8 Ποιες θεωρούντι ορνωμένες ορές στην Ελλά; Η ορά ξιών του Χρημτιστηρίου Αθηνών Η ορά πρώων του Χρημτιστηρίου Αθηνών Η Ηλεκτρονική Δευτεροενής Αορά Τίτλων Όλ τ πρπάνω Τ προϊόντ της χρημτοράς

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Χριστόπουλος, Ε. Πατσιατζή ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

Δ. Χριστόπουλος, Ε. Πατσιατζή ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Δ. Χριστόπουλος, Ε. Πτσιτζή ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Μάθημ: Νέ Ελληνική Λογοτεχνί Τάξη: Α Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Ενότητ: «Τ φύλ στη λογοτεχνί» ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες και αντιλήψεις που επηρεάζουν την αξιολόγηση της. ηρωικής συµπεριφοράς από τους εφήβους

Παράγοντες και αντιλήψεις που επηρεάζουν την αξιολόγηση της. ηρωικής συµπεριφοράς από τους εφήβους 1 Πλατσίδου Μ. & Μεταλλίδου, Π. (2005). Παράγοντες και αντιλήψεις που επηρεάζουν την αξιολόγηση της ηρωικής συµπεριφοράς από τους εφήβους. Ψυχολογία, 12, (4). Παράγοντες και αντιλήψεις που επηρεάζουν την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ: ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ. Ψυχολόγος, MSc Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ: ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ. Ψυχολόγος, MSc Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Τσιρογιαννίδου, Ε. & Πλατσίδου, Μ. (2011). Σχολές γονέων: ένα παράδειγμα βελτίωσης της συναισθηματικής νοημοσύνης. Σύγχρονη Κοινωνία, Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία, 4, 105-125. ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ: ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Σχολική ένταξη και εκπαίδευση μαθητών με νοητική καθυστέρηση : οι απόψεις των ειδικών εκπαιδευτικών

Διπλωματική εργασία. Σχολική ένταξη και εκπαίδευση μαθητών με νοητική καθυστέρηση : οι απόψεις των ειδικών εκπαιδευτικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Διπλωματική εργασία Σχολική ένταξη και εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

magazine Από την VICTORIA στην ERGO Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO

magazine Από την VICTORIA στην ERGO Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO Τεύχς 1 Χειμώνς 2011 Ελληνική έκδση τυ σφλιστικύ μίλυ ERGO Rebranding Εκδήλωση στ Μέγρ Μυσικής Αθηνών Let it...flow Τ νέ σχεδιστικό concept της ετιρίς Πρόσωπ Στέλις Βυγιυκλίδης Διευθυντής Πωλήσεων Πρϊόντ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία εγκυροποίησης του EQ-i στην Κύπρο. Λεύκιος Νεόφυτου Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Η διαδικασία εγκυροποίησης του EQ-i στην Κύπρο. Λεύκιος Νεόφυτου Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Η διαδικασία εγκυροποίησης του EQ-i στην Κύπρο Λεύκιος Νεόφυτου Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Περίληψη Η παρούσα εργασία εξετάζει την εγκυρότητα και αξιοπιστία της ελληνικής έκδοσης ενός οργάνου μέτρησης της

Διαβάστε περισσότερα