Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ ΕΑΕ 2000, σελ. 959

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959"

Transcript

1 Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Περίληψη: Όταν ο παθών από εργατικό ατύχηµα υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, τότε ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για αποζηµίωσή του, είτε αυτή είναι η κατά το κοινό δίκαιο αποζηµίωση, είτε η κατά τις διατάξεις του ν. 551/1915 ειδική αποζηµίωση και µόνο εάν το ατύχηµα οφείλεται σε δόλο του εργοδότη ή του υπ' αυτού προστηθέντος, υποχρεούται αυτός να καταβάλει στον παθόντα τη διαφορά µεταξύ του ποσού της κατά το κοινό δίκαιο αποζηµιώσεως και του ολικού ποσού των υπό του ΙΚΑ χορηγουµένων στον παθόντα παροχών. Η ανωτέρω απαλλαγή ισχύει και στην περίπτωση εκείνη κατά την οποία το εργατικό ατύχηµα οφείλεται στη µη τήρηση των διατάξεων ισχυόντων νόµων, διαταγµάτων ή κανονισµών περί των όρων ασφαλείας. ιατηρεί όµως ο παθών ή η οικογένειά του (σε περίπτωση θανάτου του), σε κάθε περίπτωση, την αξίωση για χρηµατική ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης ή της ψυχικής οδύνης (η οικογένειά του), εφ' όσον το ατύχηµα οφείλεται σε πταίσµα των ανωτέρω υπαιτίων προσώπων. Οι αγωγές µε τις οποίες επιδιώκεται η αποζηµίωση του παθόντος από εργατικό ατύχηµα δεν υπόκεινται σε τέλος δικαστικού ενσήµου. Η ανωτέρω απαλλαγή καλύπτει και τις αξιώσεις για χρηµατική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης του παθόντος ή της ψυχικής οδύνης της οικογενείας του, σε περίπτωση θανάτου αυτού εκ του ατυχήµατος. Κυριότερες διατάξεις: Ν. 551/1915 άρθρα 1,2,15 παρ. 2 και 16 παρ. 1 και 3. Α. ν. 1846/1951 άρθρα 34 παρ.2 και 60 παρ. 3 Εισ. Ν. Κ. Πολ.. άρθρο 52 παρ. 8. Απόφαση ικαστηρίου Πρόεδρος: κ. ΗΜ. ΣΤΟΥΛΤΑΝΙΑΣ Εισηγητής: κ. ΑΝΑΣΤ. ΠΕΡΙ ΗΣ ικηγόροι: Κων. Τσάγγαλης, Παρ. Κατσάρας. Η κρινόµενη από έφεση κατά της 227/1996 οριστικής αποφάσεως του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θηβών, που εκδόθηκε αντιµωλία

2 των διαδίκων κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών των άρθρων 664 έως 676 Κ.Πολ.., ασκήθηκε νοµότυπα και εµπρόθεσµα, καθόσον από κανένα στοιχείο δεν προκύτεπι η πάροδος προθεσµίας ασκήσεως ή άλλος λόγος απαραδέκτου. Εποµένως, αυτή πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί το παραδεκτό των λόγων της και η ουσιαστική της βασιµότητα, συνεκδικαζόµενη κατ' άρθρο 246 ΚΠολ µε τους παραδεκτά µε τις προτάσεις (674 παρ.1 ΚΠολ ) ασκουµένους: α) από την εκκαλούσα πρόσθετο λόγο εφέσεως και β) από τον εφεσίβλητο αντέφεση, εφόσον αφορούν τα κεφάλαια της απόφασης που προσβάλλονται µε την έφεση (άρθρα 520 παρ.2 και 523 παρ. 1 ΚΠολ ). Ο αντεκαλλών µε την από αγωγή του ενώπιον του ως άνω Πρωτοδικείου, επικαλούµενος σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου µεταξύ αυτού και της εναγόµενης εταιρείας ( ), ζήτησε, µετά νόµιµο περιορισµό του αγωγικού αιτήµατος, να υποχρεωθεί η εναγόµενη να του καταβάλει το ποσό των δρχ., µε το νόµιµο τόκο από την επίδοση της αγωγής, για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστη από ατύχηµα που έλαβε χώρα στις κατά την εκτέλεση της εργασίας του (αλλαγή φορητών γραναζιών µηχανήµατος) και συνίστατο σε πολλαπλά συνθλιπτικά ακρωτηριαστικά τραύµατα των δακτύλων του αριστερού χεριού του, λόγω της εξ αµελείας συµπεριφοράς του προστηθέντος από την εναγοµένη, Γ.Μ., τεχνικού προϊσταµένου του. Το Πρωτοβάθµιο ικαστήριο µε την εκκαλούµενη απόφαση δέχθηκε εν µέρει την αγωγή και υποχρέωσε την εναγοµένη να καταβάλει στον ενάγοντα δρχ. µε το νόµιµο τόκο. Η ως άνω αγωγή περιέχει όλα τα κατά το άρθρο 216 παρ.1 στοιχ. α' Κ.Πολ.. πραγµατικά περιστατικά που είναι αναγκαία για τη θεµελίωση των δικαιωµάτων του ενάγοντος που ασκούνται µε αυτήν. Ειδικότερα, εκτίθεται µε σαφήνεια η σχέση προστήσεως µεταξύ του άνω τεχνικού προϊσταµένου του ενάγοντος και της εναγοµένης και προσδιορίζεται επαρκώς η αµελής συµπεριφορά του άνω προστηθέντος. Συνεπώς, το Πρωτοβάθµιο ικαστήριο που δέχθηκε ότι η αγωγή είναι ορισµένη ορθά ερµήνευσε και εφάρµοσε την άνω διάταξη και ο αντίθετος πρώτος λόγος της εφέσεως της εναγοµένης είναι αβάσιµος. Κατά της παραπάνω αποφάσεως παραπονούνται περαιτέρω µε τις κρινόµενες έφεση και αντέφεση και τους λόγους που σ' αυτές εκθέτουν οι διάδικοι και ζητούν την

3 εξαφάνισή της µε το σκοπό, η µεν εκκαλούσα εναγοµένη να απορριφθεί η αγωγή, ο δε αντεκαλλών ενάγων να γίνει δεκτή εξ ολοκλήρου αυτή. Κατά τη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 2 του ν. 551/1915, ως κωδικοποιήθηκε µε το β.δ. την 24.7/ , που διατηρήθηκε σε ισχύ µε το άρθρο 52 αριθµ. 8 του Εισ.Ν. Κ.Πολ.. "τα πληρεξούσια, τα επιδοτήρια, τα αντίγραφα κλπ γράφονται εφ' απλού χάρτου και δεν υποβάλλονται εις άλλο τι τέλος", όπως είναι και µε το ν. ΓΠΟΗ/1912 επικολλώµενο ή προσαρτώµενο δικαστικό ένσηµο. Εξ αυτού συνάγεται ότι αγωγές µε τις οποίες διώκεται αποζηµίωση του από ατύχηµα στην εργασία παθόντος εργάτου ή υπαλλήλου, δεν υποβάλλεται σε τέλος δικαστικού ενσήµου (Α.Π. 267/1975 ΕΕργ 34, 795, ΑΠ 666/1971 ΝοΒ 20, 219, Ε.Α. 4037/1973 ΕΕργ 32, 1183). Για την ταυτότητα του νοµικού λόγου δεν υπόκεινται σε δικαστικό ένσηµο και οι αξιώσεις επί χρηµατικής ικανοποιήσεως, λόγω ηθικής βλάβης, αφού συντρέχει ο αυτός δικαιολογητικός λόγος απαλλαγής των από εργατικόν ατύχηµα παθόντων από την καταβολή του δικαστικού ενσήµου (βλ. εισαγωγική σηµείωση συνταξ. πριν από την Ολ. ΑΠ 296/1972 ΕΕργ 31, 1229, β' στήλη, Ι. Κουκιάδη, Εργατικό ίκαιο, εκδ. 1995, σελ. 501, πρβλ. ΑΠ 267/1975, ΑΠ 666/1971, ο.π.). Συνεπώς ο πρόσθετος λόγος της εφέσεως, µε τον οποίο υποστηρίζονται τα αντίθετα είναι απορριπτέος ως αβάσιµος. Κατά τη σαφή έννοια του άρθρου 1 του κωδικοποιουµένου µε το από 24.7/ β.δ. ν. 551/1915 "περί ευθύνης προς αποζηµίωσιν του εξ ατυχήµατος εν τη εργασία παθόντων εργατών ή υπαλλήλων", ως ατύχηµα από βίαιο συµβάν, που επήλθε κατά την εκτέλεση της εργασίας ή από αφορµή αυτής σε εργάτη ή υπάλληλο των στο άρθρο 2 αυτού αναφεροµένων εργασιών ή επιχειρήσεων και για το οποίο παρέχεται δικαίωµα αποζηµιώσεως κατά τις διατάξεις του νόµου αυτού και την σ' αυτές αναφερόµενη έκταση, θεωρείται κάθε βλάβη, η οποία είναι αποτέλεσµα βίαιας και αιφνίδιας επενέργειας εξωτερικού αιτίου, που δεν ανάγεται αποκλειστικά σε οργανική ή παθολογική προδιάθεση του παθόντος, το οποίο δεν θα λάµβανε ύπαρξη χωρίς την εργασία και την υπό δεδοµένες περιστάσεις εκτέλεσή της (Ολ. ΑΠ 1287/1986 ΝοΒ 35, 1605). Εξάλλου, από τις διατάξεις των άρθρων 34 παρ.2 και 60 παρ.3 του α.ν. 1846/1951 "Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων", συνδυαζόµενες και µε τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ.1 και 3 του ν. 551/1915, όπως αυτός

4 κωδικοποιήθηκε µε το από 24.7/ β.δ., σαφώς συνάγεται ότι, όταν ο παθών από ατύχηµα, που έγινε έπειτα από βίαιο συµβάν κατά την εκτέλεση της εργασίας ή εξ αφορµής αυτής, υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, τότε ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για αποζηµίωση του παθόντος αυτού, ήτοι τόσο της κατά το κοινό δίκαιο ευθύνης για αποζηµίωση, όσο και της προβλεπόµενης από το ν. 551/1915 ειδικής αποζηµιώσεως, και µόνον εάν το ατύχηµα οφείλεται σε δόλο αυτού (εργοδότη) ή του προσώπου που προστήθηκε απ' αυτόν υποχρεούται αυτός να καταβάλει στον παθόντα την από το ως άνω άρθρο 34 και παρ. 2 προβλεπόµενη "διαφορά" µεταξύ του ποσού της κατά το κοινό δίκαιο αποζηµιώσεως και του ολικού ποσού των υπό του ΙΚΑ χορηγούµενων σ' αυτόν παροχών. Από τις αυτές διατάξεις συνάγεται περαιτέρω, ότι η ως άνω απαλλαγή αφορά όχι µόνο την περίπτωση που το ατύχηµα προκλήθηκε από ενέργεια ή παράλειψη του εργοδότη ή του παθόντος, αλλά και όταν τούτο προκλήθηκε από ενέργεια ή παράλειψη του προσώπου το οποίο προστήθηκε από τον εργοδότη. Καλύπτει δε η απαλλαγή αυτή και την περίπτωση της ειδικής αµελείας, κατά την οποία το ατύχηµα έγινε, διότι δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις ισχυόντων νόµων, διαταγµάτων ή κανονισµών περί των όρων ασφαλείας. Η απαλλαγή ισχύει και για το πρόσωπο που προστήθηκε από τον εργοδότη (Ολ. ΑΠ 1267/1976 ΝοΒ 25, 895). Ο ασφαλισµένος στο ΙΚΑ παθών δικαιούται στις ως άνω (εκτός δόλου) περιπτώσεις και των υπό του ΙΚΑ χορηγουµένων παροχών. ιατηρεί όµως ο παθών αυτός την αξίωσή του για χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή επί θανατώσεως προσώπου η οικογένεια του θύµατος την αξίωση για χρηµατική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης, κατά του εργοδότου και του προσώπου που προστήθηκε απ' αυτόν, όταν το ατύχηµα οφείλεται σε πταίσµα αυτών, διότι η ως άνω απαλλαγή αυτών από κάθε υποχρέωση για "αποζηµίωση", ήτοι για αξίωση εντελώς περιουσιακού χαρακτήρα δεν καλύπτει και τη µη περιλαµβανόµενη σ' αυτή ως άνω αξίωση για χρηµατική ικανοποίηση, αφού καµία παροχή χορηγούµενη από το ΙΚΑ δεν µπορεί να δικαιολογήσει τον αποκλεισµό της εν λόγω διαφορετικής φύσεως αξίωσης η επιδίκαση ή µη της οποίας εξαρτάται από την εύλογη κρίση του δικαστηρίου (ΑΠ 556/1988 Ελλ νη 30, 753, Ολ. ΑΠ 1117/1986 Ελλ νη 28, 112, ΑΠ 307/1986 ΝοΒ 35, 22, ΑΠ 1095/1983 ΝοΒ 32, 1009, ΑΠ 475/1982 ΝοΒ 31, 204).

5 Στην προκειµένη περίπτωση, από τις ένορκες καταθέσεις των µαρτύρων που εξετάσθηκαν στο ακροτήριο του Πρωτοβάθµιου ικαστηρίου και περιέχονται στα ταυτάριθµα µε την εκκαλούµενη απόφαση πρακτικά δηµοσίας συνεδριάσεως του άνω δικαστηρίου και από τα έγγραφα που νόµιµα προσκοµίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του δικαστηρίου, τα ακόλουθα πραγµατικά περιστατικά: Ο ενάγων προσλήφθηκε στις µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου από την εναγοµένη, που διατηρεί στην κτηµατική περιφέρεια της Κοινότητας Ελεώνος Θηβών επί της επαρχιακής οδού Θηβών-Χαλκίδας εργοστάσιο κατασκευής σχοινιών, συρµατοσχοίνων και αλυσίδων, ως χειριστής µηχανήµατος. Στις και ώρα 15.20', ενώ εργαζόταν, κατόπιν εντολής του τεχνικού προϊσταµένου του, Γ.Μ., στη µηχανή µε την ονοµασία "πλέκτρα" ή "φλέκτρα" που πλέκει το παραγόµενο σχοινί (κάβο) και συγκεκριµένα ασχολείτο µε την αλλαγή των φορητών γραναζιών αυτής, προκειµένου να προσδώσει στο µηχάνηµα µεγαλύτερη επιτάχυνση, αφού πρηγουµένως είχε διακόψει τη λειτουργία του µηχανήµατος και είχε ακινητοποιήσει αυτό µε το σχετικό διακόπτη που βρίσκεται στον ηλεκτρικό πίνακα του µηχανήµατος, ο άνω προστηθείς από την εναγοµένη τεχνικός προϊστάµενος έθεσε σε λειτουργία το µηχάνηµα µε την ενεργοποίηση του διακόπτη µε αποτέλεσµα το σοβαρό τραυµατισµό του ενάγοντος, ο οποίος υπέστη πολλαπλά συνθλιπτικά ακρωτηριαστικά τραύµατα του τρίτου, τέταρτου και πέµπτου δακτύλου από το ύψος της µετακαρποφαλαγγικής και του δευτέρου δακτύλου από τη µεσότητα της πρώτης φάλαγγος της αριστεράς άκρας χειρός. Για την αποκατάσταση της υγείας του µεταφέρθηκε αυθηµερόν στο Γενικό Νοσοκοµείο Θηβών και εν συνεχεία στο Γενικό Περιφερειακό Νοσοκοµείο Αθηνών, όπου κατόπιν χειρουργικής επεµβάσεως του έγινε ακρωτηριασµός των ως άνω δακτύλων από το ύψος των προαναφερθεισών κακώσεων και διαµόρφωση των κολοβοµάτων (βλ. το υπ'αριθµ / πιστοποιητικό του Περιφερ. Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών). Αποκλειστικός υπαίτιος του τραυµατισµού του ενάγοντος είναι ο άνω προστηθείς τεχνικός προϊστάµενος της εναγοµένης, διότι από έλλειψη της προσοχής που όφειλε από τις περιστάσεις και µπορούσε να καταβάλει, έθεσε σε λειτουργία το παραπάνω µηχάνηµα, χωρίς να ελέγξει προηγουµένως αν

6 εργαζόταν σ' αυτό ο ενάγων. εν έχει, εποµένως, ουσιαστικά βασιµότητα ο περί συνυπαιτιότητας του ενάγοντος ισχυρισµός της εναγοµένης, γι' αυτό το λόγο είναι απορριπτέος και συνακόλουθα απορριπτέος και ο δεύτερος λόγος της εφέσεως. Ενόψει των πιο πάνω αποδειχθέντων πραγµατικών περιστατικών (του βαθµού πταίσµατος του προστηθέντος της εναγοµένης, της ελλείψεως συνυπαιτιότητας του ενάγοντος, της περιουσιακής και κοινωνικής καταστάσεως των µερών, από τα οποία η εναγοµένη διατηρεί το προαναφερθέν εργοστάσιο µε εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, 10 τουλάχιστον ατόµων (τόσους αναφέρει η εναγοµένη, ενώ ο ενάγων αναβιβάζει τον αριθµό τους σε 200 χωρίς κανένας τους να προσκοµίζει σχετικές αποδείξεις), του είδους προσβολής, του ψυχικού πόνου που δοκίµασε ο ενάγων από τον τραυµατισµό του και την ταλαιπωρία που υπέστη από τη χειρουργική επέµβαση για την αποκατάσταση της λειτουργίας χεριού του και του γεγονότος ότι για µακρό χρονικό διάστηµα, ήτοι µέχρι , ήταν παντελώς ανίκανος για εργασία) και σύµφωνα µε τα διδάγµατα της κοινής πείρας και της λογικής (ΑΠ 343/1985 ΕΝ 42, 435, ΑΠ 493/1986 ΕΝ 43, 73, ΑΠ 307/1986 ΕΝ 42, 121), το δικαστήριο κρίνει ότι ανάλογη χρηµατική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη την οποία υπέστη ο ενάγων είναι η του ποσού των δρχ. Κρίνοντας, εποµένως, το Πρωτοβάθµιο ικαστήριο ότι το ποσό της χρηµατικής ικανοποιήσεως για την πιο πάνω αιτία ανέρχεται σε δρχ. εκτίµησε εσφαλµένα τις αποδείξεις κατά το βάσιµο τρίτο (τελευταίο) λόγο της εφέσεως της εναγοµένης. Πρέπει, λοιπόν, να γίνει δεκτή η έφεση της εναγοµένης ως κατ' ουσίαν βάσιµη και απορριφθεί η αντέφεση του ενάγοντος ως κατ' ουσίαν αβάσιµη, να εξαφανισθεί η εκκαλούµενη απόφαση, να κρατηθεί και να εκδικαστεί η υπόθεση στην ουσία της (αρθρο 535 παρ. 1 ΚΠολ ), να γίνει δεκτή κατά ένα µέρος η αγωγή και υποχρεωθεί η εναγοµένη να καταβάλει στον ενάγοντα δρχ. µε το νόµιµο τόκο από την επίδοση της αγωγής. Η δικαστική δαπάνη του αντεκκαλούντος ενάγοντος και για τους δύο βαθµούς της δικαιοδοσίας πρέπει να επιβληθεί κατά ένα µέρος σε βάρος της εκκαλούσας εναγοµένης, συµψηφιζοµένη κατά τα λοιπά µεταξύ των διαδίκων λόγω της εν µέρει νίκης και ήττας τους.

6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α

6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α 269 6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α 27/2009 (Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Σπυριδούλα Γεωργάκη, Δημήτριος Νίττας-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Ράπτης, Ιάκωβος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

3. Ε Μ Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ο Δ Ι Κ Α Ι Ο

3. Ε Μ Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ο Δ Ι Κ Α Ι Ο 184 ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 3. Ε Μ Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ο Δ Ι Κ Α Ι Ο 16/2010 (Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: ΣτεφανίαΚαρατζά, Ελένη Κοτσομύτη-Εισηγήτρια, Εφέτες). (Δικηγόροι: Μαρία Ανδρεοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Αρείου Πάγου: 953/2004, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 64/2005, σελ. 1000 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ανωτέρα βία η οποία μπορεί να στηρίξει αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Διαδικασίες. Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα

Ειδικές Διαδικασίες. Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα Ειδικές Διαδικασίες Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα 2 1. Εισαγωγή Ευρετήριο Ι. Νοµική φύση των ειδικών διαδικασιών ΙΙ. Εσφαλµένη Διαδικασία 2. Ειδικές Διαδικασίες Ι. Γαµικές

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος (Γ Πολιτικό Τμήμα) Αριθμός αποφάσεως 1631/2009

Άρειος Πάγος (Γ Πολιτικό Τμήμα) Αριθμός αποφάσεως 1631/2009 Άρειος Πάγος (Γ Πολιτικό Τμήμα) Αριθμός αποφάσεως 1631/2009 Περίληψη Χρησικτησία Πράξεις νομείς Η νομή συγκροτείται από δύο στοιχεία, το σωματικό και το πνευματικό - Το σωματικό στοιχείο εκδηλώνεται με

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκιο επί οφειλών του ηµοσίου - Αντισυνταγµατικότητα διατάξεων άρθρου 21 Κώδικα Νόµων περί δικών ηµοσίου -.

Επιτόκιο επί οφειλών του ηµοσίου - Αντισυνταγµατικότητα διατάξεων άρθρου 21 Κώδικα Νόµων περί δικών ηµοσίου -. ΣτΕ Ολ. 1663/2009 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Επιτόκιο επί οφειλών του ηµοσίου - Αντισυνταγµατικότητα διατάξεων άρθρου 21 Κώδικα Νόµων περί δικών ηµοσίου -. Η διάταξη του άρθρου 21 του Κώδικα Νόµων περί δικών του ηµοσίου,

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

Το Μνηµόνιο µεταξύ σφύρας και άκµονος: από το ΣτΕ στο Ε...Α.

Το Μνηµόνιο µεταξύ σφύρας και άκµονος: από το ΣτΕ στο Ε...Α. Το Μνηµόνιο µεταξύ σφύρας και άκµονος: από το ΣτΕ στο Ε...Α. 1 Σχόλια του κ. Νικολάου Κ. ΓΑΒΑΛΑ,.Ν., ικηγόρου 1. Όπως είναι γνωστό, το ΣτΕ µε τις υπ αριθµ. 668 και 669/2012 αποφάσεις της Ολοµελείας του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Ονοµατεπώνυµο: Χρυσαυγή Ε. Κολιού Αριθµός Μητρώου:1340200800159 Εξάµηνο:

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση του ΣτΕ για το αφορολόγητο του επιδόματος βιβλιοθήκης(.) Αριθμός 2306/2014 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο

Η απόφαση του ΣτΕ για το αφορολόγητο του επιδόματος βιβλιοθήκης(.) Αριθμός 2306/2014 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο Η απόφαση του ΣτΕ για το αφορολόγητο του επιδόματος βιβλιοθήκης(.) Αριθμός 2306/2014 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 7 Μαρτίου 2014, με την εξής σύνθεση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.:1129 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 120/2008 ΦΕΚ: Α 182/02-9-2008. Πειθαρχικό ίκαιο Αστυνοµικού Προσωπικού

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 120/2008 ΦΕΚ: Α 182/02-9-2008. Πειθαρχικό ίκαιο Αστυνοµικού Προσωπικού ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 120/2008 ΦΕΚ: Α 182/02-9-2008 Πειθαρχικό ίκαιο Αστυνοµικού Προσωπικού Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3 του ν.2334/1995 «Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Περιήλθε στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής καταγγελία της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 51 12 Μαρτίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4055 Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ Ολ. 3500/2009 Θέμα:[Εξαίρεση από την κατεδάφιση. Συνταγματικότητα διατάξεων] Περίληψη

ΣτΕ Ολ. 3500/2009 Θέμα:[Εξαίρεση από την κατεδάφιση. Συνταγματικότητα διατάξεων] Περίληψη ΣτΕ Ολ. 3500/2009 Θέμα:[Εξαίρεση από την κατεδάφιση. Συνταγματικότητα διατάξεων] Περίληψη Εωσότου τεθούν από το νομοθέτη οι βασικοί κανόνες πολεοδόμησης προς εκπλήρωση της σχετικής συνταγματικής επιταγής

Διαβάστε περισσότερα

"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΝΟΜΟΣ 3869/2010 άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 1. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 Για τον εκδηµοκρατισµό του συνδικαλιστικού κινήµατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων, κωδικοποιηµένος, όπως ισχύει σήµερα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/6/2014 Αρ πρωτ: 36763 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36766 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ε.ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ [ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ]

ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ [ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ] ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Δρ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Ν. ΠΑΣΧΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΝΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 3 Τ.Κ. 546 24 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ. / FAX +30 2310 236 535 GSM +30 6932

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 α ό 4 Αριθµός Απόφασης 272/2009 Αριθµός κατάθεσης αίτησης../2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑΣΤΗΣ: Κλεόβουλος - ηµήτριος Κοκκορός, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα