ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της σχετικά µε τη θέσπιση του Εγχειριδίου για την οργάνωση των τµηµάτων θεώρησης και την επιτόπια συνεργασία Σένγκεν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.6.2010. σχετικά µε τη θέσπιση του Εγχειριδίου για την οργάνωση των τµηµάτων θεώρησης και την επιτόπια συνεργασία Σένγκεν"

Transcript

1 EL EL EL

2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, E(2010)3667 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της σχετικά µε τη θέσπιση του Εγχειριδίου για την οργάνωση των τµηµάτων θεώρησης και την επιτόπια συνεργασία Σένγκεν (Τα κείµενα στη βουλγαρική, γαλλική, γερµανική, ελληνική, εσθονική, ισπανική, ιταλική, λετονική, λιθουανική, µαλτεζική, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουµανική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική και φινλανδική γλώσσα, είναι τα µόνα αυθεντικά) EL EL

3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της σχετικά µε τη θέσπιση του Εγχειριδίου για την οργάνωση των τµηµάτων θεώρησης και την επιτόπια συνεργασία Σένγκεν (Τα κείµενα στη βουλγαρική, γαλλική, γερµανική, ελληνική, εσθονική, ισπανική, ιταλική, λετονική, λιθουανική, µαλτεζική, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουµανική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική και φινλανδική γλώσσα, είναι τα µόνα αυθεντικά) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13 ης Ιουλίου 2009, για τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων (κώδικας θεωρήσεων) 1, και ιδίως το άρθρο 51, Εκτιµώντας τα ακόλουθα: (1) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 810/2009 ορίζει τους κανόνες της Ένωσης για την έκδοση θεωρήσεων απλής διέλευσης ή διέλευσης µε πρόθεση διαµονής στο έδαφος των κρατών µελών που δεν υπερβαίνει τους τρεις µήνες ανά εξάµηνη περίοδο. (2) Το άρθρο 51 του κώδικα θεωρήσεων ορίζει ότι πρέπει να καταρτιστούν επιχειρησιακές οδηγίες για την πρακτική εφαρµογή των διατάξεων του κανονισµού, προκειµένου να εξασφαλιστεί η εναρµονισµένη εφαρµογή των εν λόγω διατάξεων. Καταρτίστηκε Εγχειρίδιο για την εξέταση των αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση χορηγηθεισών θεωρήσεων. Είναι εξίσου ενδεδειγµένο να καταρτιστεί ένα «Εγχειρίδιο για την οργάνωση των τµηµάτων θεώρησης και την επιτόπια συνεργασία Σένγκεν». Το συγκεκριµένο Εγχειρίδιο θα πρέπει να περιλαµβάνει οδηγίες, παραδείγµατα ορθών πρακτικών και συστάσεις απευθυνόµενες στις κεντρικές και προξενικές αρχές των κρατών µελών που είναι επιφορτισµένες µε την οργάνωση και τη λειτουργία των προξενικών υπηρεσιών και τη συνεργασία µεταξύ των αρχών των κρατών µελών σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, συµπεριλαµβανοµένης της λειτουργίας της επιτόπιας συνεργασίας Σένγκεν. 1 ΕΕ L 243 της , σ. 1. EL EL

4 (3) Για να εξασφαλιστεί η άριστη χρήση του Εγχειριδίου από το σύνολο των αρµοδίων εθνικών αρχών, η Επιτροπή θα θέσει στη διάθεση των κρατών µελών το Εγχειρίδιο σε ηλεκτρονική µορφή, όπως ορίζεται στο άρθρο 53 παράγραφος 2 του κώδικα θεωρήσεων. (4) Η Επιτροπή θα εξασφαλίζει την τακτική ενηµέρωση του Εγχειριδίου. (5) Για να εξασφαλιστεί η εναρµονισµένη εφαρµογή των κανόνων της Ένωσης σχετικά µε την οργάνωση και τη λειτουργία των προξενικών αρχών και µε τη συνεργασία µεταξύ των αρχών των κρατών µελών, τα κράτη µέλη πρέπει να δώσουν στις σχετικές αρχές τους την εντολή να χρησιµοποιούν το συνηµµένο Εγχειρίδιο ως οδηγό για την οργάνωση των προξενικών υπηρεσιών και τη συνεργασία µε τις αρχές άλλων κρατών µελών σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο. (6) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να χρησιµοποιούν το Εγχειρίδιο για να ενηµερώνουν το προσωπικό που είναι διορισµένο στις προξενικές αποστολές, ιδιαίτερα όσον αφορά τα καθήκοντα και τη λειτουργία της επιτόπιας συνεργασίας Σένγκεν. (7) Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 22 για τη θέση της ανίας το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ανία δε συµµετείχε στη θέσπιση του κανονισµού ΕΚ αριθ. 810/2009 και δεν δεσµεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρµογή του. Ωστόσο, δεδοµένου ότι ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 810/2009 αναπτύσσει το κεκτηµένο Σένγκεν βάσει των διατάξεων του τίτλου IV του τρίτου µέρους της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η ανία κοινοποίησε, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του εν λόγω πρωτοκόλλου, µε επιστολή της 2ας Φεβρουαρίου 2010, τη µεταφορά του εν λόγω κεκτηµένου στο εθνικό της δίκαιο. Εποµένως, δεσµεύεται βάσει του διεθνούς δικαίου να εφαρµόσει την παρούσα απόφαση. (8) Η παρούσα απόφαση συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτηµένου Σένγκεν στο οποίο το Ηνωµένο Βασίλειο δεν συµµετέχει, σύµφωνα µε την απόφαση 2000/365/ΕΚ του Συµβουλίου της 29 ης Μαΐου 2000 σχετικά µε το αίτηµα του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας να συµµετέχει σε ορισµένες από τις διατάξεις του κεκτηµένου Σένγκεν 2. Ως εκ τούτου, το Ηνωµένο Βασίλειο δε συµµετέχει στην θέσπισή του παρόντος κανονισµού και δεν δεσµεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρµογή του. (9) Η παρούσα απόφαση συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτηµένου Σένγκεν, στο οποίο η Ιρλανδία δεν συµµετέχει σύµφωνα µε την απόφαση 2002/192/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά µε το αίτηµα της Ιρλανδίας να συµµετέχει σε ορισµένες από τις διατάξεις του κεκτηµένου Σένγκεν 3. Ως εκ τούτου, η Ιρλανδία δε συµµετέχει στη θέσπιση του παρόντος κανονισµού και δεν δεσµεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρµογή του. (10) Όσον αφορά την Ισλανδία και τη Νορβηγία, η παρούσα απόφαση συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτηµένου Σένγκεν κατά την έννοια της συµφωνίας που έχει συναφθεί από το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το Βασίλειο της Ιρλανδίας 2 3 ΕΕ L 131 της , σ. 43. ΕΕ L 64 της , σ. 20. EL EL

5 και το Βασίλειο της Νορβηγίας σχετικά µε τη σύνδεση αυτών των δύο κρατών µε την υλοποίηση, την εφαρµογή και την ανάπτυξη του κεκτηµένου Σένγκεν 4, που εµπίπτει στον τοµέα που αναφέρεται στο άρθρο 1, σηµείο Β της απόφασης 1999/437/ΕΚ του Συµβουλίου της 17 ης Μαΐου 1999 σχετικά µε ορισµένες λεπτοµέρειες εφαρµογής της συγκεκριµένης συµφωνίας. 5 (11) Όσον αφορά την Ελβετία, η παρούσα απόφαση συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτηµένου Σένγκεν, υπό την έννοια της συµφωνίας που υπεγράφη µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας σχετικά µε τη σύνδεση της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας µε την υλοποίηση, την εφαρµογή και την ανάπτυξη του κεκτηµένου Σένγκεν 6, που εµπίπτει στον τοµέα που αναφέρεται στο άρθρο 1, σηµείο Β της απόφασης 1999/437/ΕΚ 7 του Συµβουλίου σε συνδυασµό µε το άρθρο 3 της απόφασης 2008/146/ΕΚ 8 του Συµβουλίου. (12) Όσον αφορά το Λιχτενστάιν, η παρούσα απόφαση συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτηµένου Σένγκεν κατά την έννοια της συµφωνίας που υπεγράφη µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν σχετικά µε την προσχώρηση του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη συµφωνία που συνήφθη µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας για τη σύνδεση της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας µε την υλοποίηση, την εφαρµογή και την ανάπτυξη του κεκτηµένου Σένγκεν, που εµπίπτει στον τοµέα που αναφέρεται στο άρθρο 1, σηµείο Β της απόφασης 1999/437/ΕΚ του Συµβουλίου σε συνδυασµό µε το άρθρο 3 της απόφασης 2008/261/ΕΚ 9 του Συµβουλίου και το άρθρο 3 της απόφασης 2008/262/ΕΚ του Συµβουλίου 10. (13) Όσον αφορά την Κύπρο, η παρούσα απόφαση συνιστά πράξη βασισµένη στο κεκτηµένο Σένγκεν ή αναφερόµενη σε αυτό, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 2 της πράξης προσχώρησης του (14) Όσον αφορά τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, η παρούσα απόφαση συνιστά πράξη βασισµένη στο κεκτηµένο Σένγκεν ή αναφερόµενη σε αυτό, κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 2 της πράξης προσχώρησης του (15) Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής θεωρήσεων, ΕΕ L 176 της , σ. 36. ΕΕ L 176 της , σ. 31. ΕΕ L 53 της , σ. 52. ΕΕ L 176 της , σ. 31. ΕΕ L 53 της , σ. 1. ΕΕ L 83 της , σ. 3. ΕΕ L 83 της , σ. 5. EL EL

6 ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: Άρθρο 1 Το Εγχειρίδιο σχετικά µε την οργάνωση των τµηµάτων θεώρησης και την επιτόπια συνεργασία Σένγκεν περιλαµβάνεται στο παράρτηµα της παρούσας απόφασης. 1. Τα κράτη µέλη: Άρθρο 2 διαβιβάζουν το Εγχειρίδιο που αναφέρεται το άρθρο 1 στις αρµόδιες αρχές που είναι επιφορτισµένες µε την οργάνωση και τη λειτουργία των τµηµάτων θεώρησης και µε τη συνεργασία µεταξύ των αρχών των κρατών µελών σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο και δίνουν εντολή στις αρµόδιες αρχές τους να χρησιµοποιούν το Εγχειρίδιο που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα ως εργαλείο αναφοράς για την οργάνωση των προξενικών υπηρεσιών και τη συνεργασία µε τις αρχές άλλων κρατών µελών σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο. 2. Τα κράτη µέλη χρησιµοποιούν επίσης το Εγχειρίδιο για την ενηµέρωση του προξενικού προσωπικού που είναι τοποθετηµένο στις προξενικές αποστολές, όσον αφορά κυρίως τα καθήκοντα και τη λειτουργία της επιτόπιας συνεργασίας Σένγκεν. Άρθρο 3 Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο του Βελγίου, τη ηµοκρατία της Βουλγαρίας, την Τσεχική ηµοκρατία, την Οµοσπονδιακή ηµοκρατία της Γερµανίας, τη ηµοκρατία της Εσθονίας, την Ελληνική ηµοκρατία, το Βασίλειο της Ισπανίας, τη Γαλλική ηµοκρατία, την Ιταλική ηµοκρατία, την Κυπριακή ηµοκρατία, τη ηµοκρατία της Λετονίας, τη ηµοκρατία της Λιθουανίας, το Μεγάλο ουκάτο του Λουξεµβούργου, τη ηµοκρατία της Ουγγαρίας, τη ηµοκρατία της Μάλτας, το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, τη ηµοκρατία της Αυστρίας, τη ηµοκρατία της Πολωνίας, την Πορτογαλική ηµοκρατία, τη Ρουµανία, τη ηµοκρατία της Σλοβενίας, τη Σλοβακική ηµοκρατία, τη ηµοκρατία της Φινλανδίας και το Βασίλειο της Σουηδίας. EL EL

7 Βρυξέλλες, Για την Επιτροπή Cecilia MALMSTRÖM Μέλος της Επιτροπής EL EL

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΝΓΚΕΝ EL 7 EL

9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν Εγχειρίδιο περιλαµβάνει τις κατευθυντήριες γραµµές για την οργάνωση των τµηµάτων θεώρησης και την επιτόπια συνεργασία Σένγκεν. Προορίζεται να χρησιµοποιηθεί για την εφαρµογή της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την κοινή πολιτική θεωρήσεων από τις κεντρικές και προξενικές αρχές των κρατών µελών που είναι επιφορτισµένες µε την εξασφάλιση της λειτουργίας των προξενικών υπηρεσιών και τη συνεργασία µεταξύ των αρχών των κρατών µελών, σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο. Το παρόν Εγχειρίδιο καταρτίστηκε σύµφωνα µε το άρθρο 51 του κώδικα θεωρήσεων. Το Εγχειρίδιο δεν δηµιουργεί καµιά νοµικά δεσµευτική υποχρέωση για τα κράτη µέλη ούτε θεσπίζει νέα δικαιώµατα ή υποχρεώσεις για τα άτοµα που ενδέχεται να αφορά. Μόνον οι νοµικές πράξεις επί των οποίων βασίζεται ή στις οποίες παραπέµπει το Εγχειρίδιο παράγουν νοµικά δεσµευτικά αποτελέσµατα και µπορούν να τύχουν επίκλησης ενώπιον εθνικών δικαστηρίων. EL 8 EL

10 ΜΕΡΟΣ I: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ 1. Βέλτιστες πρακτικές κατά την οργάνωση των τµηµάτων θεώρησης Νοµική βάση: Κώδικας Θεωρήσεων, άρθρο 13 παράγραφος 6 και άρθρο Κατανοµή καθηκόντων και προστασία του προσωπικού Προκειµένου να διατηρηθούν τα επίπεδα επαγρύπνησης και να µην εκτίθεται το προσωπικό σε τοπικές πιέσεις, πρέπει να δηµιουργηθεί, κατά περίπτωση, ένα σύστηµα εναλλαγής του προσωπικού που ασχολείται άµεσα µε τους αιτούντες θεώρηση. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε σαφώς καθορισµένες διαρθρώσεις εργασίας και σε σαφή κατανοµή ευθυνών µεταξύ των προσώπων που είναι αρµόδια να λαµβάνουν αποφάσεις σχετικά µε τις αιτήσεις. Όταν θα τεθεί σε ισχύ το σύστηµα συλλογής βιοµετρικών στοιχείων, αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να συγκεντρώνονται από µέλη του προσωπικού εξειδικευµένα και δεόντως εξουσιοδοτηµένα. Μόνο περιορισµένος αριθµός δεόντως εξουσιοδοτηµένων µελών του προσωπικού έχει πρόσβαση, για να εισάγει ή να συµβουλευθεί δεδοµένα, στο Σύστηµα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) και, για να συµβουλευθεί δεδοµένα, στο Σύστηµα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) και σε άλλες απόρρητες πληροφορίες. Θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα για να παρεµποδιστεί κάθε µη επιτρεπόµενη πρόσβαση σε αυτές τις βάσεις δεδοµένων Φύλαξη και χρήση µη συµπληρωµένων αυτοκόλλητων θεωρήσεων Κατάλληλα µέτρα ασφάλειας µε σκοπό την αποτροπή οποιασδήποτε απάτης ή απώλειας πρέπει να εφαρµοστούν όσον αφορά τη φύλαξη και τη χρήση των αυτοκόλλητων θεωρήσεων. Τα προξενεία θα πρέπει να τηρούν λογαριασµό των αποθεµάτων τους σε αυτοκόλλητες θεωρήσεις και αρχεία για τον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιήθηκε κάθε αυτοκόλλητη θεώρηση. Συνιστώµενη βέλτιστη πρακτική για την φύλαξη αποθεµάτων και την καταχώρηση µη συµπληρωµένων αυτοκόλλητων θεωρήσεων: τα προξενεία των κρατών µελών οφείλουν να τηρούν ηλεκτρονικό λογαριασµό των αποθεµάτων τους σε µη συµπληρωµένες αυτοκόλλητες θεωρήσεις και να καταχωρούν ηλεκτρονικά τη χρήση κάθε αυτοκόλλητης θεώρησης. 2. Προσωπικό που διατίθεται για την εξέταση των αιτήσεων και την παρακολούθηση των προξενείων Νοµική βάση: Κώδικας Θεωρήσεων, άρθρο 38 Τα κράτη µέλη θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο και επαρκές προσωπικό για την άσκηση των καθηκόντων που αφορούν την εξέταση των αιτήσεων, κατά τρόπο που να εξασφαλίζει εύλογη και εναρµονισµένη ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στο κοινό, ανεξαρτήτως του τρόπου µε τον οποίο έχει οργανωθεί η συγκέντρωση των αιτήσεων θεώρησης. Η κατανοµή του προσωπικού θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη της τις εποχιακές περιόδους αιχµής. EL 9 EL

11 Οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να είναι λειτουργικές και να λαµβάνονται τα δέοντα µέτρα ασφάλειας. Οι κεντρικές αρχές των κρατών µελών πρέπει να εξασφαλίζουν την δέουσα κατάρτιση του εκπατρισµένου προσωπικού και του προσωπικού που προσλαµβάνεται τοπικά. Είναι υποχρεωµένες να τους χορηγούν πλήρεις, επακριβείς και ενηµερωµένες πληροφορίες για τη σχετική εθνική νοµοθεσία και τη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κεντρικές αρχές των κρατών µελών φροντίζουν ώστε οι λεπτοµέρειες εξέτασης των αιτήσεων να αποτελούν το αντικείµενο συχνών και κατάλληλων ελέγχων. Εάν διαπιστώνουν ελλείψεις στις διατάξεις του κώδικα θεωρήσεων, θα πρέπει να λαµβάνονται διορθωτικά µέτρα. 3. ιαπίστευση εµπορικών διαµεσολαβητών Νοµική βάση: Κώδικας Θεωρήσεων, άρθρο 45 Τα κράτη µέλη µπορούν να συνεργάζονται µε εµπορικούς διαµεσολαβητές για την υποβολή των αιτήσεων, αλλά όχι για τη συλλογή βιοµετρικών στοιχείων. Η συνεργασία µε τους εµπορικούς διαµεσολαβητές για την υποβολή αιτήσεων θεώρησης πρέπει να διακρίνεται από τη συνεργασία µε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών για την παραλαβή των αιτήσεων θεώρησης (βλ. µορφές οργάνωσης της παραλαβής των αιτήσεων θεώρησης στο Μέρος IV) ιαδικασίες παροχής διαπίστευσης Η συνεργασία µε έναν εµπορικό διαµεσολαβητή πρέπει να βασίζεται στην παροχή διαπίστευσης από τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους. Η παροχή διαπίστευσης εξαρτάται από την προηγούµενη επαλήθευση των ακόλουθων ζητηµάτων: (α) (β) (γ) τρέχον καθεστώς του εµπορικού διαµεσολαβητή: ισχύουσα άδεια, εγγραφή στο εµπορικό µητρώο και επαφές µε τράπεζες υφιστάµενες συµβάσεις µε εµπορικούς εταίρους εγκατεστηµένους στα κράτη µέλη που προσφέρουν κατάλυµα και άλλες υπηρεσίες στα πλαίσια οργανωµένου ταξιδιού συµβάσεις µε εταιρείες µεταφορών, που πρέπει να περιλαµβάνουν ταξίδι µετάβασης καθώς και κατοχυρωµένο και µη τροποποιήσιµο ταξίδι επιστροφής Παρακολούθηση Οι εγκεκριµένοι εµπορικοί διαµεσολαβητές παρακολουθούνται τακτικά µε αιφνίδιους ελέγχους που περιλαµβάνουν συναντήσεις ή τηλεφωνική επικοινωνία µε τους αιτούντες. Οι έλεγχοι αυτοί θα πρέπει να καλύπτουν τα ταξίδια και το κατάλυµα, την παρεχόµενη ταξιδιωτική ιατρική ασφάλιση στην περίπτωση µεµονωµένων ταξιδιωτών και, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, επαλήθευση των εγγράφων που αφορούν οµαδική επιστροφή Ανάκληση της διαπίστευσης EL 10 EL

12 Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών πρέπει να ανακαλούν τη διαπίστευση ενός εµπορικού διαµεσολαβητή εάν κρίνουν ότι δεν τηρεί πλέον τις απαιτούµενες προϋποθέσεις. Συνιστώµενη βέλτιστη πρακτική: Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών οφείλουν να αξιολογούν κάθε έτος τη συνεργασία µε τους εγκεκριµένους εµπορικούς διαµεσολαβητές και να ανανεώνουν ή να ανακαλούν τη διαπίστευσή τους ανάλογα. EL 11 EL

13 3.4. Ανταλλαγή πληροφοριών Στο πλαίσιο της επιτόπιας συνεργασίας Σένγκεν, πρέπει να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τις επιδόσεις των διαπιστευµένων εµπορικών διαµεσολαβητών και κυρίως για τις διαπιστωθείσες παρατυπίες και τις απορρίψεις αιτήσεων θεώρησης που υποβλήθηκαν από εµπορικούς διαµεσολαβητές, καθώς και για κάθε άλλη διαπιστωθείσα µορφή απάτης σχετικά µε τα ταξιδιωτικά έγγραφα ή τη µη διεξαγωγή προγραµµατισµένων ταξιδιών. Στο πλαίσιο της επιτόπιας συνεργασίας Σένγκεν, τα προξενεία πρέπει να ανταλλάσσουν τους καταλόγους των διαπιστευµένων από αυτά εµπορικών διαµεσολαβητών, των οποίων η διαπίστευση ανακλήθηκε, προσδιορίζοντας τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την ανάκληση Καθεστώς εγκεκριµένου προορισµού (ΚΕΠ) Στις 12 Φεβρουαρίου 2004, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η Εθνική ιοίκηση Τουρισµού της Λαϊκής ηµοκρατίας της Κίνας υπέγραψαν µνηµόνιο συµφωνίας για τις θεωρήσεις και τα συναφή ζητήµατα προκειµένου να διευκολύνουν τα ταξίδια που πραγµατοποιούνται από οµάδες κινέζων τουριστών στα κράτη µέλη. Αυτό το µνηµόνιο συµφωνίας εφαρµόζεται από την 1η Σεπτεµβρίου Η ανία, η Ισλανδία, η Νορβηγία και η Ελβετία συνήψαν χωριστές συµφωνίες ΚΕΠ µε την Εθνική ιοίκηση Τουρισµού της Λαϊκής ηµοκρατίας της Κίνας. Το µνηµόνιο συµφωνίας περιλαµβάνει ειδικές διατάξεις για την διαπίστευση, την παρακολούθηση και τις ενδεχόµενες κυρώσεις που εφαρµόζονται στα ταξιδιωτικά πρακτορεία στο πλαίσιο του συστήµατος ΚΕΠ. Στις 16 Σεπτεµβρίου 2004, η Επιτροπή διατύπωσε σύσταση σχετικά µε την εφαρµογή του µνηµονίου συµφωνίας 11, στην οποία πρότεινε κοινές διαδικασίες όσον αφορά την διαπίστευση των ταξιδιωτικών γραφείων, τα σήµατα ταυτοποίησης των συνοδών, τις πρακτικές λεπτοµέρειες συνεργασίας µε τους συνοδούς τους, προσδιορίζοντας επιπλέον τις προειδοποιήσεις που µπορούν να απευθυνθούν στα ταξιδιωτικά πρακτορεία και τις ανακλήσεις της διαπίστευσης που µπορούν να τους επιβληθούν. Σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη σύσταση, η Επιτροπή είναι επιφορτισµένη µε την κατάρτιση και την ενηµέρωση του καταλόγου των συνοδών και µε την ενηµέρωση των κινεζικών αρχών για τις κυρώσεις που επιβάλλονται στα ταξιδιωτικά πρακτορεία. 4. Γενικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους αιτούντες Νοµική βάση: Κώδικας Θεωρήσεων, άρθρα 47 και 48 Πέραν των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται στο κοινό σχετικά µε τις ιθαγένειες και τις κατηγορίες υπηκόων που υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για να εισέλθουν στην επικράτεια των κρατών µελών και/ή για να διέλθουν από τις διεθνείς ζώνες διέλευσης των αεροδροµίων των κρατών µελών, οι κεντρικές αρχές και τα προξενεία των κρατών µελών 11 ΕΕ L 296 της σ. 23. EL 12 EL

14 οφείλουν εξίσου να θέτουν στη διάθεση του κοινού όλες τις δέουσες πληροφορίες που αφορούν τις αιτήσεις θεώρησης. Τοπικά, οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι εναρµονισµένες στο πλαίσιο της επιτόπιας συνεργασίας Σένγκεν, µε τη βοήθεια ενός κοινού ενηµερωτικού δελτίου που αναφέρει τα διάφορα ήδη θεωρήσεων (και περιέχει, ενδεχοµένως, έναν κοινό κατάλογο δικαιολογητικών, βλ. το τµήµα II, σηµείο 1.1) Το κοινό πρέπει να λαµβάνει όλες τις πληροφορίες που αφορούν τα κριτήρια, τους όρους και τις διαδικασίες που ισχύουν για τις αιτήσεις θεώρησης, και κυρίως τις ακόλουθες πληροφορίες: το κράτος µέλος που είναι αρµόδιο να εξετάσει µία αίτηση θεώρησης και να αποφανθεί σχετικά µε αυτήν (καθώς και πληροφορίες για ενδεχόµενη εκπροσώπηση άλλου κράτους µέλους ή από άλλο κράτος µέλος) τα έγγραφα που πρέπει να προσκοµισθούν κατά την υποβολή αίτησης θεώρησης *) τον τόπο στον οποίο πρέπει να υποβληθεί η αίτηση (στο προξενείο του αρµόδιου κράτους µέλους ή του εκπροσώπου κράτους µέλους, σε κοινό κέντρο υποβολής αιτήσεων*) εάν οι αιτήσεις συγκεντρώνονται από εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών, τόσο το προξενείο του κράτους µέλους όσο και ο εξωτερικός πάροχος υπηρεσίας πρέπει να θέτουν στη διάθεση του αιτούντος πληροφορίες σχετικά µε τα τέλη εξυπηρέτησης που οφείλει να καταβάλει και να τον ενηµερώνουν για τη δυνατότητα υποβολής της αίτησης απευθείας στο προξενείο του κράτους µέλους το τέλος θεώρησης που πρέπει να καταβληθεί κατά την υποβολή αίτησης ο αιτών πρέπει να διαθέτει πληροφορίες όσον αφορά τα τέλη που ισχύουν για τις διάφορες κατηγορίες αιτούντων και τις κατηγορίες αιτούντων που απαλλάσσονται από την καταβολή τελών. Πληροφορίες πρέπει να δίνονται επίσης σχετικά µε το νόµισµα στο οποίο πρέπει να καταβληθεί το τέλος και µε τις λεπτοµέρειες που αφορούν την πληρωµή του τέλους. Θα πρέπει να ορίζεται ρητά ότι η απόρριψη της αίτησης δεν δικαιολογεί επιστροφή των τελών τον χρόνο υποβολής της αίτησης το κατά πόσον ο αιτών πρέπει να ορίσει συνάντηση, και σε µια τέτοια περίπτωση, πώς και πότε µπορεί να συµφωνηθεί συνάντηση *) το κατά πόσον µπορεί να υποβληθεί αίτηση µέσω διαπιστευµένου εµπορικού διαµεσολαβητή, π.χ. ταξιδιωτικού πρακτορείου τις προθεσµίες που ισχύουν για την εξέταση και τη λήψη απόφασης σχετικά µε αίτηση θεώρησης (συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών για τις τρίτες χώρες των οποίων οι υπήκοοι ή ειδικές κατηγορίες υπηκόων υποβάλλονται σε προηγούµενη διαβούλευση) *). *) Συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών για τις διαδικαστικές εγγυήσεις που πρέπει να χορηγούνται στα µέλη της οικογένειας των πολιτών της ΕΕ/ΕΟΧ 12 και στους Ελβετούς υπηκόους. EL 13 EL

15 Συνιστώµενη βέλτιστη πρακτική όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να χορηγούνται στους δυνάµει αιτούντες θεώρηση: Για να αποφευχθεί η υποβολή ελλιπών αιτήσεων θεώρησης και οι επανειληµµένες επισκέψεις των αιτούντων στο προξενείο, όλες οι σχετικές πληροφορίες πρέπει να δηµοσιοποιούνται το ευρύτερο δυνατόν. Εκτός των γενικών πληροφοριών σχετικά µε τις θεωρήσεις, οι πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής µιας αίτησης θα πρέπει να διατίθενται σε διάφορες γλώσσες, και τουλάχιστον στην/στις επίσηµη/ες γλώσσα/ες της χώρας υποδοχής και σε εκείνη/ες του σχετικού κράτους. Αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να διατίθενται ευρέως και να αναρτώνται µε ορατό τρόπο εκτός του κτιρίου ή στον περίβολό του καθώς επίσης στους ιστοτόπους Θα πρέπει να παρέχονται επίσης οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των κατόχων θεώρησης: η απλή κατοχή θεώρησης δεν παρέχει αυτόµατο δικαίωµα εισόδου και ο κάτοχος θεώρησης είναι υποχρεωµένος να επιδείξει στα εξωτερικά σύνορα τα αποδεικτικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν την εκπλήρωση των προϋποθέσεων εισόδου από τις 5 Απριλίου 2011: οι αρνητικές αποφάσεις σχετικά µε τις αιτήσεις πρέπει να κοινοποιούνται τον αιτούντα και να είναι δεόντως αιτιολογηµένες. Οι αιτούντες των οποίων η αίτηση απορρίπτεται διαθέτουν δικαίωµα προσφυγής. Οι αιτούντες οφείλουν επίσης να ενηµερώνονται για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν σε περίπτωση προσφυγής, συµπεριλαµβανοµένης της αρµόδιας αρχής, καθώς και για την προθεσµία άσκησης ενδίκου µέσου ). η σφραγίδα που ορίζει ότι µία αίτηση είναι παραδεκτή δεν έχει νοµικές συνέπειες Έντυπο αίτησης Νοµική βάση: Κώδικας Θεωρήσεων, άρθρο 11, παράγραφος 6 Πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά µε τα ακόλουθα: το έντυπο διατίθεται δωρεάν ο τόπος στον οποίον µπορούν να προµηθευτούν το έντυπο το γεγονός ότι κάθε αιτών οφείλει να υποβάλει ένα συµπληρωµένο έντυπο αίτησης καθώς και ατοµικές φωτογραφίες, ακόµα και αν το ίδιο ταξιδιωτικό έγγραφο καλύπτει περισσότερα πρόσωπα η γλώσσα ή οι γλώσσες στις οποίες ο αιτών µπορεί να συµπληρώσει το έντυπο αίτησης. Συνιστώµενη βέλτιστη πρακτική όσον αφορά το έντυπο αίτησης: Για να αποτραπεί το παράνοµο εµπόριο των εντύπων αίτησης, αυτά τα τελευταία πρέπει να διατίθενται ευρέως και δωρεάν στα προξενεία και, για παράδειγµα, στα γραφεία των ταξιδιωτικών πρακτορείων, στις αεροπορικές εταιρείες, στις επαγγελµατικές οργανώσεις, στα EL 14 EL

16 µορφωτικά ιδρύµατα και µέσω του ιαδικτύου. Παραδείγµατα ορθά συµπληρωµένων εντύπων πρέπει να αναρτώνται στα προξενεία (και, ει δυνατόν, να δηµοσιεύονται στο ιαδίκτυο). EL 15 EL

17 4.4. ήλωση σχετικά µε την προστασία δεδοµένων Νοµική βάση: Κανονισµός VIS, άρθρο 37 ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΟ VIS ΕΧΕΙ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Οι αιτούντες και τα πρόσωπα που τους απευθύνουν πρόσκληση και/ή αναλαµβάνουν τα έξοδα διαβίωσης του αιτούντος κατά τη διάρκεια της προβλεπόµενης διαµονής οφείλουν να ενηµερώνονται σχετικά µε τα ακόλουθα στοιχεία: (α) την ταυτότητα του υπευθύνου για τον έλεγχο σύµφωνα µε το άρθρο 2 στοιχείο δ) της οδηγίας 95/46/EΚ, συµπεριλαµβανοµένων των στοιχείων επικοινωνίας (β) το σκοπό για τον οποίο γίνεται επεξεργασία δεδοµένων στο VIS (γ) τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένων των αρµοδίων αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 3 της απόφασης 2008/633/ ΕΥ (δ) τη διάρκεια διατήρησης των δεδοµένων (ε) τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της συλλογής δεδοµένων για την εξέταση της αίτησης (στ) την ύπαρξη δικαιώµατος πρόσβασης σε δεδοµένα που τους αφορούν και το δικαίωµα να ζητούν διόρθωση ανακριβών δεδοµένων που τους αφορούν ή διαγραφή των δεδοµένων που τους αφορούν τα οποία υπέστησαν παράνοµη επεξεργασία, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος να ενηµερώνονται για τις διαδικασίες άσκησης αυτών των δικαιωµάτων και για τα στοιχεία επικοινωνίας µε τις εθνικές αρχές ελέγχου που προβλέπονται στο άρθρο 2 στοιχείο δ) και στο άρθρο 41 σηµείο 1 της οδηγίας 95/46/EΚ, οι οποίες εξετάζουν τις προσφυγές που αφορούν την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα Οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει να παρέχονται στον αιτούντα γραπτώς όταν τα δεδοµένα που είναι απαραίτητα για την δηµιουργία ενός φακέλου λαµβάνονται κατά την υποβολή της αίτησης Οι συγκεκριµένες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται στα πρόσωπα που απευθύνουν πρόσκληση στον αιτούντα και/ή αναλαµβάνουν τα έξοδα διαβίωσης του αιτούντος κατά τη διάρκεια της προβλεπόµενης διαµονής, στα αποδεικτικά πρόσκλησης, στις δηλώσεις ανάληψης ευθύνης ή στα αποδεικτικά φιλοξενίας που οφείλουν να υπογράψουν. Σε περίπτωση που δεν έχει υπογραφεί κανένα τέτοιο έντυπο από τα εν λόγω πρόσωπα, οι πληροφορίες αυτές πρέπει να παρασχεθούν σύµφωνα µε το άρθρο 11 της οδηγίας 95/46/EΚ. Συνιστώµενη βέλτιστη πρακτική για την παροχή πληροφοριών σχετικά µε τις εθνικές αρχές ελέγχου: Οι συγκεκριµένες πληροφορίες πρέπει να περιλαµβάνονται στη δήλωση σχετικά µε την προστασία δεδοµένων που συµπεριλαµβάνεται στο έντυπο αίτησης θεώρησης και να γνωστοποιούνται στο ευρύ κοινό µέσω ιστοτόπων και/ή πινάκων ανακοινώσεων. EL 16 EL

18 ΜΕΡΟΣ II: ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΝΓΚΕΝ (ΕΣΣ) Νοµική βάση: Kώδικας Θεωρήσεων, άρθρο 22 παράγραφος 3, άρθρο 31 παράγραφος 2 και άρθρο 48 Ο Κώδικας Θεωρήσεων προσδιορίζει το νοµικό πλαίσιο που διέπει τις διαδικασίες εξέτασης και λήψης αποφάσεων σχετικά µε τις αιτήσεις θεώρησης. Τα προξενεία των κρατών µελών είναι υπεύθυνα για την πρακτική εφαρµογή αυτών των νοµικών διατάξεων. Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι να χορηγήσει κατευθυντήριες γραµµές για τη συνεργασία µεταξύ κρατών µελών σε τοπικό επίπεδο, προκειµένου να εξασφαλιστεί η οµοιόµορφη εφαρµογή του Κώδικα Θεωρήσεων. 1. Αξιολόγηση της ανάγκης να καθοριστεί εναρµονισµένη προσέγγιση ορισµένων ειδικών ζητηµάτων Στο πλαίσιο της επιτόπιας συνεργασίας Σένγκεν (ΕΣΣ), θα αξιολογηθεί η ανάγκη να υπάρξουν τα ακόλουθα: εναρµονισµένος κατάλογος δικαιολογητικών εγγράφων εναρµονισµένη προσέγγιση των προαιρετικών απαλλαγών από την καταβολή τελών θεώρησης. Η ανάγκη αυτής της εναρµόνισης θα προσδιοριστεί από την πλειοψηφία των προξενείων των κρατών µελών σε τοπικό επίπεδο Στο πλαίσιο της ΕΣΣ, πρέπει να υπάρξει συνεργασία σχετικά µε: την µετάφραση του εντύπου αίτησης στη/στις γλώσσα(ες) της χώρας υποδοχής την κατάρτιση διεξοδικού καταλόγου των ταξιδιωτικών εγγράφων που εκδίδονται από την χώρα υποδοχής (συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών για τα ζητήµατα ασφάλειας αυτών των ταξιδιωτικών εγγράφων). 2. Ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο της ΕΣΣ 2.1. Τα προξενεία των κρατών µελών θα καταβάλουν προσπάθειες να εναρµονίσουν τα τέλη θεώρησης, εφόσον αυτά ορίζονται σε νόµισµα διαφορετικό του ευρώ τα έξοδα που επιβάλλονται στον ίδιο τόπο από τους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, στο βαθµό που αυτοί παρέχουν παρόµοιες υπηρεσίες. Συνιστώµενη βέλτιστη πρακτική όσον αφορά την αναθεώρηση της συναλλαγµατικής ισοτιµίας: Η συχνότητα της αναθεώρησης της συναλλαγµατικής ισοτιµίας που χρησιµοποιείται από τη λογιστική υπηρεσία του προξενείου και οι ενδεχόµενες προσαρµογές των τελών θεώρησης εξαρτώνται από τη σταθερότητα της συναλλαγµατικής ισοτιµίας του τοπικού νοµίσµατος σε σχέση µε το ευρώ. Η συναλλαγµατική ισοτιµία του ευρώ πρέπει να επαληθεύεται τουλάχιστον κάθε δύο εβδοµάδες, εκτός εάν µπορούν να δικαιολογηθούν συντοµότερα EL 17 EL

19 διαστήµατα. Τα κράτη µέλη πρέπει να συµφωνήσουν για µία κοινή διαδικασία στο πλαίσιο της επιτόπιας συνεργασίας Σένγκεν. Εάν η συναλλαγµατική ισοτιµία του ευρώ που καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν είναι διαθέσιµη σε σχέση µε κάποιο τοπικό νόµισµα, τα κράτη µέλη µπορούν να χρησιµοποιήσουν τη συναλλαγµατική ισοτιµία που εφαρµόζεται στις εσωτερικές δηµοσιονοµικές υποθέσεις τους προκειµένου να υπολογίσουν το ύψος του τέλους θεώρησης στο τοπικό νόµισµα Τα προξενεία των κρατών µελών ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά µε τα ακόλουθα εισαγωγή ή κατάργηση της αξίωσης προηγούµενης διαβούλευσης για τους υπηκόους ορισµένων τρίτων χωρών ή για ορισµένες κατηγορίες αυτών των υπηκόων εισαγωγή ή κατάργηση της αξίωσης σχετικά µε την εκ των υστέρων παροχή πληροφοριών για τις θεωρήσεις που εκδίδονται στους υπηκόους ορισµένων τρίτων χωρών ή σε ορισµένες κατηγορίες αυτών των υπηκόων επιλογή των εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών διαπίστευση εµπορικών διαµεσολαβητών και ανάκληση αυτής της διαπίστευσης συνεργασία µε τις εταιρείες µεταφορών µηνιαίες στατιστικές τοπικές πηγές πληροφοριών Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τις ασφαλιστικές εταιρείες και αξιολόγηση των προϊόντων που προσφέρονται στον τοµέα της ταξιδιωτικής ιατρικής ασφάλισης Οι επαληθεύσεις που περιγράφονται στο παρόν τµήµα αφορούν τις ταξιδιωτικές ιατρικές ασφαλίσεις που προτείνονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες και όχι το ατοµικό ασφαλιστήριο που προσκοµίζεται από τους αιτούντες. Πρέπει να ελέγχεται το κατά πόσον οι ασφαλιστικές εταιρείες που προτείνουν ταξιδιωτική ιατρική ασφάλιση αναλαµβάνουν πράγµατι την ευθύνη των δηλωθέντων ατυχηµάτων που έγιναν στα κράτη µέλη και κατά πόσον η νοµοθεσία της χώρας στην οποία η ασφαλιστική εταιρεία είναι εγκατεστηµένη επιτρέπει τις χρηµατοοικονοµικές µεταφορές προς άλλες χώρες. Οι συµβάσεις αµοιβαίας ασφάλισης που συνάπτονται µε εταιρείες εγκατεστηµένες στο έδαφος των κρατών µελών δεν αποτελούν πάντα τη λύση. Σε ορισµένες τρίτες χώρες, η εθνική νοµοθεσία απαγορεύει συµβάσεις αυτού του είδους. Πρέπει ως εκ τούτου να προσδιοριστεί το κατά πόσον οι τοπικές ασφαλιστικές εταιρείες είναι πράγµατι σε θέση να εξοφλήσουν οικονοµικές υποχρεώσεις σε άλλες χώρες, επειδή αυτό το στοιχείο είναι απαραίτητο όταν πρόκειται να συνδράµουν έναν δυνάµει κάτοχο θεώρησης στο έδαφος των κρατών µελών. Πρέπει ιδιαιτέρως να ελέγχεται το κατά πόσο προσδιορίζεται τοπικός αντιπρόσωπος στο ασφαλιστήριο. EL 18 EL

20 Πρέπει επίσης να επαληθεύεται η στάθµιση των διαφόρων κινδύνων επειδή οι ασφαλιστικές εταιρείες προσδιορίζουν συχνά στο ασφαλιστήριο το ακριβές ασφαλιζόµενο ποσό για κάθε κίνδυνο. Ακόµα και αν το σύνολο των ασφαλισµένων ποσών για τους διάφορους κινδύνους ανέρχεται σε EUR, το συνολικό ποσό της κάλυψης µπορεί να είναι παραπλανητικό. Η ασφαλιστική εταιρεία µπορεί να υπερβάλει τεχνητά την κάλυψη λιγότερο ακριβών κινδύνων (για παράδειγµα διοικητικά έξοδα) και, αντίστροφα, να προβλέπει κατώτερα ποσά για κινδύνους που µπορεί να είναι πιο δαπανηροί (για παράδειγµα νοσοκοµειακά έξοδα και έξοδα επαναπατρισµού). Αυτά τα ασφαλιστήρια συµβόλαια πρέπει να θεωρούνται ανεπαρκή. Τα προξενεία πρέπει να έχουν συνείδηση του γεγονότος ότι τα ασφαλιστήρια συµβόλαια περιλαµβάνουν συχνά παραποµπές σε σηµαντικούς αποκλεισµούς ή περιορισµούς που συνδέονται µε ορισµένες δραστηριότητες, ασθένειες, κ.λπ, οι οποίοι περιορίζουν την προσφερόµενη κάλυψη ή την αποκλείουν ολοκληρωτικά. Αυτά τα ασφαλιστήρια συµβόλαια θα πρέπει επίσης να θεωρούνται ανεπαρκή. Κατάλληλες προειδοποιήσεις πρέπει να δηµοσιεύονται στους ιστοτόπους και τους πίνακες ανακοινώσεων των προξενείων, στους τόπους των εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών και των επίτιµων προξένων. Η ταξιδιωτική ασφάλιση ασθένειας καλύπτει τα ενδεχόµενα έξοδα επαναπατρισµού για ειδικούς λόγους, την έκτακτη ιατρική φροντίδα και/ή την έκτακτη νοσοκοµειακή περίθαλψη ή τον θάνατο, κατά τη διάρκεια της/των παραµονής/ών του αιτούντος στην επικράτεια των κρατών µελών και όχι καθόλη τη διάρκεια ισχύος της θεώρησης. Παραδείγµατα: Υπήκοος τρίτης χώρας υποβάλλει αίτηση θεώρησης για παραµονή 14 ηµερών, δηλ Μαΐου. Η ασφαλιστική εταιρεία θα πρέπει να του προτείνει ανάλογη ταξιδιωτική ασφάλιση ασθένειας, η οποία θα ισχύει για 14 ηµέρες στο πλαίσιο της διάρκειας ισχύος της θεώρησης. Θα πρέπει να επαληθεύεται ότι η ασφάλεια του αιτούντος καλύπτει πράγµατι την επιτόπια συνδροµή (ιατρικά έξοδα και έξοδα επαναπατρισµού, κ.λπ), η οποία πρέπει να διακρίνεται από την επιστροφή των εξόδων που θα πραγµατοποιηθεί µόνο µετά την επιστροφή του ενδιαφεροµένου. Εάν η ασφάλεια καλύπτει µόνο την εκ των υστέρων επιστροφή των εξόδων, αυτό θα µπορούσε να θέσει υπό αµφισβήτηση το στόχο της υποχρέωσης, που συνίσταται στο να αποφευχθεί η ανάγκη των κρατών µελών να χρησιµοποιήσουν δηµόσιους πόρους για να καλύψουν τα ιατρικά ή άλλα έξοδα του κατόχου της θεώρησης. Εξάλλου, προϊόντα αυτού του είδους δίνουν, εσφαλµένα, την εντύπωση στους αιτούντες θεώρηση ότι τυγχάνουν της κατάλληλης προστασίας. Στο πλαίσιο της επιτόπιας συνεργασίας Σένγκεν, θα πρέπει να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τις ασφαλιστικές εταιρείες που προσφέρουν επαρκή ταξιδιωτική ασφάλιση ασθένειας, µετά από επαλήθευση του είδους κάλυψης και του ποσού της ενδεχόµενης απαλλαγής. Συνιστώµενη βέλτιστη πρακτική για την αξιολόγηση των προτεινόµενων ασφαλιστηρίων: Ορισµένα ασφαλιστήρια προβλέπουν ότι ο ασφαλιζόµενος καλύπτει ο ίδιος ένα ορισµένο ποσό, δηλαδή ένα ποσό «ίδιας συµµετοχής». Αν το ποσό αυτής της ίδιας συµµετοχής είναι ιδιαίτερα υψηλό, η πραγµατικά προσφερόµενη κάλυψη από την ασφάλεια τίθεται υπό αµφισβήτηση. Παρά το γεγονός ότι είναι αδύνατον να απαγορευθούν πρακτικές αυτού του είδους στο πλαίσιο της νοµοθεσίας που αφορά τη χορήγηση θεωρήσεων, κάθε εταιρεία που επιδίδεται σε τέτοιες πρακτικές θα πρέπει να καταγγέλλεται. EL 19 EL

21 3. Αξιολόγηση µεταναστευτικών κινδύνων και/ή κινδύνων για την ασφάλεια βάσει ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά µε: τη χρήση πλαστών ή παραποιηµένων εγγράφων, τις διαδροµές παράνοµης µετανάστευσης, τις απορρίψεις/τα ποσοστά απορρίψεων (σε συνδυασµό µε την ανταλλαγή στατιστικών). 4. ιάρθρωση και οργάνωση της επιτόπιας συνεργασίας Σένγκεν (ΕΣΣ) Νοµική βάση, Κώδικας Θεωρήσεων, άρθρο 48, παράγραφοι Συσκέψεις Στο πλαίσιο της επιτόπιας συνεργασίας Σένγκεν, διοργανώνονται τακτικά συσκέψεις µεταξύ των αντιπροσωπειών των κρατών µελών και της αντιπροσωπείας της Ένωσης. Αυτές οι συσκέψεις συγκαλούνται από την αντιπροσωπεία της ΕΕ στον αντίστοιχο τόπο δικαιοδοσίας της, εκτός αν συµφωνηθεί διαφορετικά µετά από αίτηση της Επιτροπής. Στόχος των συνεδριάσεων είναι να εξετάζουν ιδιαίτερα τα επιχειρησιακά ζητήµατα που συνδέονται µε την εφαρµογή της κοινής πολιτικής θεωρήσεων. Στο πλαίσιο της επιτόπιας συνεργασίας Σένγκεν µπορούν να διοργανωθούν συνεδριάσεις που να αφορούν µόνο ένα θέµα καθώς και να συσταθούν επιµέρους οµάδες για τη µελέτη ειδικών ζητηµάτων Συµµετέχοντες Προσκλήσεις στις συσκέψεις που αφορούν την ΕΣΣ πρέπει να αποστέλλονται στους αντιπροσώπους των προξενείων των κρατών µελών της ΕΕ και των συνδεδεµένων κρατών που εφαρµόζουν την κοινή πολιτική θεωρήσεων, καθώς και στους αντιπροσώπους των κρατών µελών της ΕΕ που δεν την εφαρµόζουν ακόµα πλήρως. Οι αντιπρόσωποι τρίτων χωρών (συµπεριλαµβανοµένης της χώρας υποδοχής) µπορούν να προσκαλούνται σε ad hoc βάση, λόγω της τεχνογνωσίας και των πληροφοριών που διαθέτουν σχετικά µε τα ιδιαίτερα ζητήµατα που επιθυµεί να εξετάσει η ΕΣΣ σε σχέση µε τις θεωρήσεις Εκθέσεις Καταρτίζονται συστηµατικά και διανέµονται σε τοπικό επίπεδο περιληπτικές εκθέσεις των συσκέψεων επιτόπιας συνεργασίας Σένγκεν. Η αντιπροσωπεία της ΕΕ µπορεί να αναθέσει τη σύνταξη των εκθέσεων σε κράτος µέλος. Τα προξενεία κάθε κράτους µέλους διαβιβάζουν την κοινή έκθεση στις κεντρικές αρχές τους ιαδικασία που ακολουθείται µετά την αξιολόγηση της ανάγκης εναρµόνισης των πρακτικών Αν στο πλαίσιο της επιτόπιας συνεργασίας Σένγκεν έχει διαπιστωθεί η ανάγκη εναρµόνισης σε τοπικό επίπεδο και, ιδιαίτερα, αν έχει καταρτιστεί εναρµονισµένος κατάλογος σε τοπικό επίπεδο, η αντιπροσωπεία της ΕΕ διαβιβάζει τον κατάλογο EL 20 EL

22 αυτό στην επιτροπή θεωρήσεων. Η επιτροπή θεωρήσεων θα τον εξετάσει και θα θεσπισθούν επίσηµα οι εναρµονισµένες πρακτικές µε απόφαση της Επιτροπής, υπό την επιφύλαξη ευνοϊκής γνώµης της επιτροπής θεωρήσεων Αν, στο πλαίσιο της επιτόπιας συνεργασίας Σένγκεν, δεν έχει διαπιστωθεί η ανάγκη εναρµόνισης σε τοπικό επίπεδο, αυτό πρέπει να αναφερθεί στην κοινή έκθεση των συνεδριάσεων που αναφέρεται στο σηµείο 4.3. Η αντιπροσωπεία διαβιβάζει τη συγκεκριµένη έκθεση στην επιτροπή θεωρήσεων προς αξιολόγηση. EL 21 EL

23 ΜΕΡΟΣ III: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Νοµική βάση: Κώδικας Θεωρήσεων, άρθρα Θεµελιώδεις αρχές Η υποχρέωση θεώρησης επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη της στους υπηκόους τρίτων χωρών. Η παραλαβή των αιτήσεων πρέπει να οργανώνεται κατά τρόπο που να µην αποτελεί εµπόδιο. Ανεξάρτητα από τις λεπτοµέρειες που επιλέγονται από ένα κράτος µέλος για την οργάνωση της παραλαβής των αιτήσεων θεώρησης, είναι υποχρεωτική η τήρηση των ακόλουθων αρχών: όλα τα κράτη µέλη θα πρέπει να διαθέτουν παρουσία ή να εκπροσωπούνται για θέµατα θεωρήσεων σε όλες τις τρίτες χώρες οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται σε υποχρέωση θεώρησης (πρόκειται για µακροπρόθεσµη προοπτική) η παραλαβή των αιτήσεων θεώρησης πρέπει να οργανώνεται κατά τρόπο που ο αιτών να είναι υποχρεωµένος να παρουσιάζεται µόνον σε έναν τόπο για να υποβάλει την αίτησή του (αρχή της «µιας στάσης» (one stop principle)) οι ρυθµίσεις υποδοχής για τους αιτούντες θεώρηση θα πρέπει να επιδεικνύουν τον απαιτούµενο σεβασµό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια η παραλαβή αιτήσεων από εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών αποτελεί έσχατη λύση, η οποία δεν θα πρέπει να χρησιµοποιείται παρά µόνον όταν οι άλλες µορφές διοργάνωσης ή συνεργασίας µε τα κράτη µέλη αποδεικνύονται ακατάλληλες για το συγκεκριµένο κράτος µέλος («αρχή της ιεραρχίας») ο αιτών πρέπει να έχει πάντα το δικαίωµα να υποβάλει την αίτησή του απευθείας στο προξενείο, κυρίως σε περίπτωση συνεργασίας µε εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών («αρχή άµεσης πρόσβασης») Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή για τον τρόπο µε τον οποίο (προτίθενται) να διοργανώσουν την παραλαβή των αιτήσεων σε κάθε προξενική υπηρεσία. Η Επιτροπή θα δηµοσιεύει αυτές τις πληροφορίες («αρχή διαφάνειας»). Κατά συνέπεια, τηρώντας αυτούς τους βασικούς κανόνες, το κράτος µέλος µπορεί να επιλέξει να οργανώσει την παραλαβή των αιτήσεων θεώρησης, συµπεριλαµβανοµένης της συλλογής βιοµετρικών στοιχείων, είτε στις προξενικές εγκαταστάσεις του, σε συνεργασία µε ένα ή περισσότερα κράτη µέλη, είτε αναθέτοντας µέρος αυτών των καθηκόντων σε εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών. 1. Ιεραρχία µεταξύ των διαφόρων µορφών οργάνωσης Το κράτος µέλος οφείλει είτε να χρησιµοποιεί επαρκείς ανθρώπινους πόρους και τεχνικές για να εξασφαλίσει την παραλαβή των αιτήσεων θεώρησης στα προξενεία του είτε να ζητά να εκπροσωπείται από κάποιο άλλο κράτος µέλος µε σκοπό την εξέταση των αιτήσεων θεώρησης. Μία άλλη λύση συνίσταται, για το κράτος µέλος, να συνεργάζεται µε ένα ή περισσότερα κράτη µέλη σε συγκεκριµένο τόπο για την παραλαβή των αιτήσεων θεώρησης, EL 22 EL

24 υπό τη µορφή περιορισµένης εκπροσώπησης, συστέγασης ή κοινού κέντρου υποβολής αιτήσεων. Η συνεργασία µε εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών για την παραλαβή των αιτήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της συγκέντρωσης βιοµετρικών στοιχείων, δεν πρέπει να προβλέπεται παρά µόνον εάν µία από τις προαναφερόµενες µορφές συνεργασίας αποδεικνύεται ακατάλληλη για το συγκεκριµένο κράτος µέλος. Τοιουτοτρόπως, πριν αποφασίσει να αναθέσει την παραλαβή των αιτήσεων θεώρησης σε εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών, το κράτος µέλος οφείλει να εξετάζει τις διάφορες δυνατότητες συνεργασίας µεταξύ κρατών µελών προκειµένου να διαπιστώσει το κατά πόσον αυτές είναι πρόσφορες ή µη (βλ. σηµείο 4.1). Ανεξάρτητα από την επιλεγείσα µορφή, πρέπει να τηρεί την αρχή της «µίας στάσης» (one stop principle). Αυτό συνεπάγεται ότι ο αιτών δεν είναι υποχρεωµένος να παρουσιάζεται αυτοπροσώπως σε διάφορα σηµεία για να υποβάλει την αίτησή του (δηλ. υποβολή του εντύπου αίτησης και των δικαιολογητικών εγγράφων που προϋποθέτει την αυτοπρόσωπη εµφάνιση σε συγκεκριµένο τόπο και συγκέντρωση βιοµετρικών στοιχείων σε κάποιον άλλο τόπο). Το γεγονός ότι µπορεί να ζητηθεί από τον αιτούντα να καταβάλει τέλος θεώρησης σε διαφορετικό τόπο (για παράδειγµα, σε τράπεζα) ή ότι µπορεί να κληθεί σε συνέντευξη κατά τη διάρκεια της εξέτασης της αίτησής του, δεν θεωρείται ως παραβίαση της συγκεκριµένης αρχής. 2. Συνεργασία µεταξύ κρατών µελών. Νοµική βάση: Κώδικας Θεωρήσεων, άρθρα 8 και 41 Ένα κράτος µέλος µπορεί να δέχεται να εκπροσωπείται από άλλο κράτος µέλος µε σκοπό: την εξέταση των αιτήσεων θεώρησης και την έκδοση θεωρήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της παραλαβής των αιτήσεων και της συγκέντρωσης βιοµετρικών στοιχείων ή αποκλειστικά την παραλαβή των αιτήσεων και τη συγκέντρωση βιοµετρικών στοιχείων. Αυτή η αποδοχή πρέπει να αποτελεί το αντικείµενο διµερούς συµφωνίας µεταξύ των δύο ενδιαφεροµένων κρατών µελών. Το άρθρο 8 του Κώδικα Θεωρήσεων απαριθµεί τα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνονται σ αυτό το είδος συµφωνίας. Τα κράτη µέλη µπορούν επίσης να αποφασίσουν να συνεργάζονται στο πλαίσιο συστέγασης ή κοινού κέντρου υποβολής αιτήσεων. Και στις δύο περιπτώσεις, τα έντυπα αίτησης και όλα τα σχετικά δεδοµένα, κυρίως τα βιοµετρικά στοιχεία, παραλαµβάνονται και αποστέλλονται στο αρµόδιο προξενείο προς εξέταση. Αν η συστέγαση πραγµατοποιείται στο προξενείο ενός κράτους µέλους, αυτό απολαµβάνει αυτόµατα προνοµίων και ασυλιών που προβλέπονται από τη σύµβαση της Βιέννης 12. Όταν δηµιουργείται ένα κοινό κέντρο υποβολής αιτήσεων σε τόπους που δεν καλύπτονται από 12 Πλήρης τίτλος: Σύµβαση της Βιέννης περί των προξενικών σχέσεων της 24 ης Απριλίου EL 23 EL

25 διπλωµατική προστασία, όπως για παράδειγµα ένα εντελώς νέο κτίριο, πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στους κανόνες διαβίβασης δεδοµένων (βλ. το σηµείο 5). Η δηµιουργία ενός τέτοιου κέντρου προϋποθέτει ότι ένα κράτος µέλος αναλαµβάνει την ευθύνη του σχεδίου, κυρίως όσον αφορά τη διοικητική µέριµνα και τις προξενικές/διπλωµατικές σχέσεις µε τη χώρα υποδοχής. 3. Προσφυγή σε επίτιµους προξένους µε αποκλειστικό καθήκον την παραλαβή των αιτήσεων θεώρησης Νοµική βάση: Κώδικας Θεωρήσεων άρθρο 42 ιακρίνουµε δύο καταστάσεις, που εξαρτώνται από το νοµικό καθεστώς του επίτιµου προξένου. Σε περίπτωση που ο επίτιµος πρόξενος είναι δηµόσιος υπάλληλος κράτους µέλους, οι ισχύουσες απαιτήσεις είναι συγκρίσιµες µε εκείνες που θα εφαρµόζονταν αν τα καθήκοντα ασκούνταν από το προξενείο του. Σε περίπτωση που ο επίτιµος πρόξενος δεν είναι δηµόσιος υπάλληλος κράτους µέλους, το σύνολο των καθηκόντων που πρέπει να ασκεί περιλαµβάνονται στο παράρτηµα X του κώδικα θεωρήσεων, εξαιρουµένων των διατάξεων που περιλαµβάνονται στο σηµείο, στοιχείο γ), του εν λόγω παραρτήµατος. 4. Συνεργασία µε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών Νοµική βάση: Κώδικας Θεωρήσεων, άρθρο 43 και παράρτηµα X Το παρόν κεφάλαιο αφορά τη συνεργασία κρατών µελών µε εµπορικούς διαµεσολαβητές (βλ. το µέρος I, κεφάλαιο 3). Τα διάφορα καθήκοντα που µπορούν να εκπληρώνονται από εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών απαριθµούνται στο άρθρο 43 παράγραφος 6 του Κώδικα Θεωρήσεων. Ο ίδιος πάροχος µπορεί να εκτελεί ένα ή περισσότερα από αυτά τα καθήκοντα. Ο πάροχος δεν είναι εξουσιοδοτηµένος να συµµετέχει καθ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων Προϋποθέσεις Η παραλαβή των αιτήσεων θεώρησης µπορεί να ανατεθεί εξωτερικά τηρουµένων δύο προϋποθέσεων: Πρώτον, πρέπει να δικαιολογείται από ειδικές περιστάσεις ή λόγους σχετικούς µε την επιτόπια κατάσταση: EL 24 EL

26 Παραδείγµατα: ο υψηλός αριθµός αιτούντων που συνεπάγεται απαράδεκτο χρόνο αναµονής, απαράδεκτες προθεσµίες για τη συγκέντρωση των αιτήσεων ή απαράδεκτες συνθήκες υποδοχής η απουσία άλλων λύσεων για να εξασφαλιστεί η ικανοποιητική εδαφική κάλυψη της σχετικής τρίτης χώρας (για παράδειγµα, οι αιτούντες οφείλουν να διανύουν µακρινές αποστάσεις λόγω του µεγέθους της χώρας, ή οι υποδοµές µεταφορών δεν είναι επαρκώς ανεπτυγµένες) οι προϋποθέσεις ασφάλειας στην σχετική τρίτη χώρα (για παράδειγµα η πρόσβαση στα προξενεία περιορίζεται από τις τοπικές αρχές). εύτερον, δεδοµένου ότι η εξωτερική ανάθεση αποτελεί έσχατη λύση, τα κράτη µέλη οφείλουν προηγουµένως να εξετάζουν άλλες δυνατές µορφές συνεργασίας (βλ. εξίσου το σηµείο 1). Στο πλαίσιο της επιτόπιας συνεργασίας Σένγκεν, πρέπει να ανταλλάσσονται πληροφορίες σχετικά µε την απόφαση εξωτερικής ανάθεσης της παραλαβής των αιτήσεων θεώρησης ή της επιλογής εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών. Αυτό παρέχει τη δυνατότητα σε ένα ή περισσότερα κράτη µέλη να συνεργάζονται µε τον ίδιο εξωτερικό πάροχο υπηρεσίας Περιεχόµενο της σύµβασης µεταξύ του κράτους µέλους και του εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών Η συνεργασία µε εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών βασίζεται σε νοµική πράξη που περιλαµβάνει σειρά ελάχιστων απαιτήσεων, και, συγκεκριµένα, εκείνες που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα X του Κώδικα Θεωρήσεων. Τόσο το κράτος µέλος όσο και ο πάροχος οφείλουν να ικανοποιούν αυτές τις απαιτήσεις. Ιδιαίτερα, τα κράτη µέλη παραµένουν υπεύθυνα για τη συµµόρφωση µε τους κανόνες προστασίας δεδοµένων, σύµφωνα µε το άρθρο 28 της οδηγίας 95/46/EΚ. Προς το σκοπό αυτό, η επεξεργασία και η διαβίβαση δεδοµένων οφείλουν να είναι ασφαλείς, σύµφωνα µε το άρθρο 44 του Κώδικα Θεωρήσεων (βλ. το σηµείο 5). Το κράτος µέλος οφείλει να ελέγχει τις δραστηριότητες του εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών προκειµένου να εξασφαλίσει ότι συµµορφώνεται µε όλες τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη σύµβαση, όπως ορίζει το άρθρο 43 παράγραφος 11 τελευταίο εδάφιο του κώδικα θεωρήσεων Τέλος εξυπηρέτησης Νοµική βάση: Κώδικας Θεωρήσεων, άρθρο 17 Ως θεµελιώδης αρχή, τέλος εξυπηρέτησης µπορεί να χρεώνεται σε αιτούντα που χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών µόνον εάν συνεχίζει να του παρέχει την εναλλακτική λύση άµεσης πρόσβασης σε προξενείο, όπου αξιώνονται τέλη θεώρησης (βλ. το σηµείο 4.4). Η συγκεκριµένη αρχή εφαρµόζεται σε όλους τους αιτούντες, ανεξαρτήτως των καθηκόντων που εκπληρώνονται από τον εξωτερικό πάροχο υπηρεσίας, συµπεριλαµβανοµένων των EL 25 EL

27 αιτούντων που απαλλάσσονται της υποχρέωσης θεώρησης, όπως τα µέλη της οικογένειας πολίτη της ΕΕ ή Ελβετού υπηκόου ή για ορισµένες κατηγορίες προσώπων που δικαιούνται µείωσης τελών. Αυτό συµπεριλαµβάνει επίσης τα παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών και τα πρόσωπα που απαλλάσσονται από την καταβολή τελών δυνάµει συµφωνίας απλούστευσης του καθεστώτος θεωρήσεων. Κατά συνέπεια, αν ένας αιτών που υπάγεται σε µία από αυτές τις κατηγορίες χρησιµοποιεί τις εγκαταστάσεις ενός εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών, θα πρέπει να καταβάλει τα τέλη εξυπηρέτησης. Αποτελεί ευθύνη των κρατών µελών να µεριµνούν ώστε το τέλος εξυπηρέτησης που επιβάλλεται σε έναν αιτούντα να είναι ανάλογο προς τα έξοδα που βαρύνουν τον εξωτερικό πάροχο υπηρεσίας, να αντανακλά δεόντως τις υπηρεσίες που προσφέρονται από τον εξωτερικό πάροχο και να προσαρµόζεται στις τοπικές συνθήκες. Σχετικά µε το θέµα, το ποσό αυτού του τέλους εξυπηρέτησης πρέπει να συγκρίνεται µε τις συνήθως καταβαλλόµενες για παρόµοιες υπηρεσίες τιµές στην ίδια χώρα/στον ίδιο τόπο. Πρέπει να λαµβάνονται υπόψη στοιχεία που έχουν σχέση µε τις τοπικές συνθήκες, όπως το κόστος διαβίωσης ή η προσβασιµότητα των υπηρεσιών. Όσον αφορά τα τηλεφωνικά κέντρα, πρέπει να εφαρµόζεται η επιτόπια τιµή όσον αφορά τον χρόνο αναµονής που προηγείται της µεταφοράς της κλήσης του αιτούντος προς έναν τηλεφωνητή. Μόλις πραγµατοποιηθεί αυτή η µεταφορά, εφαρµόζεται το τέλος εξυπηρέτησης. Η εναρµόνιση των τελών εξυπηρέτησης θα εξεταστεί στο πλαίσιο της επιτόπιας συνεργασίας Σένγκεν. Στην ίδια χώρα/στον ίδιο τόπο, δεν πρέπει να υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στο τέλος εξυπηρέτησης που επιβάλλεται στους αιτούντες από διαφόρους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών ή από τον ίδιο εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών που εργάζεται για προξενεία διαφόρων κρατών µελών Άµεση πρόσβαση Η διατήρηση της δυνατότητας των αιτούντων θεώρηση να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους απευθείας στο προξενείο αντί ενός εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών συνεπάγεται ότι πρέπει να υπάρχει πραγµατική επιλογή µεταξύ αυτών των δύο δυνατοτήτων. Ακόµα και αν η άµεση πρόσβαση δεν απαιτείται να διοργανώνεται υπό τις ίδιες ή παρόµοιες προϋποθέσεις µε εκείνες που ισχύουν για την πρόσβαση σε πάροχο υπηρεσιών, οι προϋποθέσεις δεν πρέπει να καθιστούν την άµεση πρόσβαση πρακτικά αδύνατη. Ακόµα και αν είναι αποδεκτό ότι ο χρόνος αναµονής που απαιτείται για τον καθορισµό συνάντησης είναι διαφορετικός στην περίπτωση της άµεσης πρόσβασης, ο συγκεκριµένος χρόνος δεν πρέπει να είναι τόσο µακρύς ώστε να καθιστά την άµεση πρόσβαση πρακτικά αδύνατη. Πρέπει να ανακοινώνονται µε σαφήνεια στο κοινό οι διάφορες λεπτοµέρειες για την υποβολή αίτησης θεώρησης, συµπεριλαµβανοµένης της σαφούς ενηµέρωσης όσον αφορά την επιλογή και το κόστος των συµπληρωµατικών υπηρεσιών του εξωτερικού παρόχου υπηρεσίας (βλ. µέρος II, σηµείο 4.1). 5. ιαβίβαση δεδοµένων Νοµική βάση: Κώδικας Θεωρήσεων, άρθρο 44 EL 26 EL

28 Ανεξάρτητα από τις οργανωτικές λεπτοµέρειες που επιλέγονται από ένα κράτος µέλος για την παραλαβή των αιτήσεων θεώρησης, πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρως η ασφαλής επεξεργασία των δεδοµένων. Ιδιαίτερα, σε περίπτωση συνεργασίας µε άλλα κράτη µέλη ή µε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών ή προσφυγής σε επίτιµους προξένους, η διαβίβαση των δεδοµένων πρέπει να αποτελεί το αντικείµενο κρυπτογράφησης όπως προβλέπεται στο άρθρο 44 του Κώδικα Θεωρήσεων, ανεξάρτητα από το χρησιµοποιούµενο µέσο διαβίβασης. εν θα επιτρέπεται διασυνοριακή διαβίβαση δεδοµένων στις τρίτες χώρες στις οποίες απαγορεύεται η κρυπτογράφηση. Σε παρόµοιες περιπτώσεις, µπορεί να επιτρέπεται µόνο η υλική διαβίβαση των δεδοµένων σε ηλεκτρονικό υπόβαθρο, στο βαθµό που αυτά διαβιβάζονται σε πλήρως κρυπτογραφηµένη µορφή και που η διαβίβαση πραγµατοποιείται από προξενικό υπάλληλο κράτους µέλους. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η µεταφορά αυτή θα απαιτούσε τη λήψη δυσανάλογων ή παράλογων µέτρων, µπορούν να χρησιµοποιηθούν εναλλακτικές λύσεις για να εξασφαλιστεί η ασφαλής διαβίβαση των δεδοµένων, για παράδειγµα µέσω εγκατεστηµένων στη σχετική τρίτη χώρα ιδιωτικών φορέων µε πείρα στην ασφαλή µεταφορά ευαίσθητων εγγράφων και δεδοµένων. Προκειµένου να εξετασθεί ο δυσανάλογος ή παράλογος χαρακτήρας των µέτρων, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία: απόσταση που πρέπει να διανυθεί, ασφάλεια της µεταφοράς, αριθµός των σχετικών αιτήσεων, διαθεσιµότητα πόρων και δυνατότητα µεταφοράς των δεδοµένων από προξενείο άλλου κράτους µέλους. Όσον αφορά την προσαρµογή του επιπέδου ασφάλειας σε συνάρτηση µε το βαθµό ευαισθησίας των δεδοµένων, κάθε δεδοµένο που εµπεριέχει τον κίνδυνο ταυτοποίησης του αιτούντος ή της χώρας υποδοχής και/ή αποκάλυψης της εθνικής καταγωγής τους ή των πολιτικών ή θρησκευτικών απόψεών τους πρέπει να θεωρείται ως ευαίσθητο. EL 27 EL

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό)

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) 700 ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) (Τροποποιητικό) Νόμο του 2000, (Ν. 22(ΠΙ)/2000) που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 85 griechische Erklärungen (Normativer Teil) 1 von 13 ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ AF/EEE/BG/RΟ/DC/el

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο για τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας

Πρωτόκολλο για τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 09 Protokoll in griechischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2012 (OR.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 19.3.2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 19.3.2010 EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.3.2010 E(2010)1620 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19.3.2010 σχετικά µε τη θέσπιση του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση χορηγηθεισών

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.9.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 243/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 810/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 για τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων κωδικοποιεί και αναπτύσσει τις υφιστάμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 92 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 19 Μαρτίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως:

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως: 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 43 M2 Άρθρο 97 1. Οι λεπτομέρειες της λειτουργίας του καθεστώτος και οι εξαιρέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της επιτροπής. 2. Υπό την επιφύλαξη της εγγύησης

Διαβάστε περισσότερα

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 169/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) L 181/6 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε τον καθορισµό των αναγκαίων µέτρων για την προστασία του

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ.

ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ AA2005/ACT/el 1 Σύµφωνα µε το άρθρο 2 της Συνθήκης

Διαβάστε περισσότερα

JC 2014 43 27 May 2014

JC 2014 43 27 May 2014 JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον χειρισµό παραπόνων/καταγγελιών για τον τοµέα των κινητών αξιών (ESMA) και τον τραπεζικό τοµέα (ΕΑΤ) 1 Περιεχόµενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004. 6.4.2004 L 100/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 631/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για τροποποίηση του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1389 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - griechische Akte: Bedingungen, Anhänge (Normativer Teil) 1 von 413 ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 62/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Μαρτίου 2011 για την τροποποίηση της απόφασης 2008/457/ΕΚ, που θεσπίζει τους κανόνες για την εφαρμογή της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 17.4.2007 COM(2007) 190 τελικό 2007/0069 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Αξιότιµοι Κύριοι, Σας επισυνάπτουµε την αίτηση του [ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία του παρόχου ], υποβληθείσα στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παρόχους δεδοµένων στον τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΗΣ

ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΗ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τα συµβαλλόµενα µέρη τονίζουν τη σηµασία της έγκαιρης

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα ιακανονισμός της Χάγης Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα 1 Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου 1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Γενικοί έλεγχοι Ενδεχόμενη επανεξέταση από δευτερεύουσα επιτροπή μεμονωμένων αποφάσεων ή δείγματος των αποφάσεων που ελήφθησαν από την επιτροπή αξιολόγησης Κατάλληλα μαθήματα κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ απόδοση του εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση χορηγηθεισών θεωρήσεων µε βάση την:

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ απόδοση του εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση χορηγηθεισών θεωρήσεων µε βάση την: EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ απόδοση του εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση χορηγηθεισών θεωρήσεων µε βάση την: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης Οδηγίες προς τους Φοιτητές ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης... 3 2. Θεσμικό Πλαίσιο και οι Προϋποθέσεις Ένταξης... 3 3. Επιλογή Φορέα Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2013 COM(2013) 35 final 2013/0019 (NLE) C7-0045/13 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ της απόφασης του Συμβουλίου της 9ης

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 152/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 469/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7 Σελίδα 1 από 7 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Η Πολιτική Είσπραξης (εφεξής η «Πολιτική») αποσκοπεί στην προώθηση της πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, ελαχιστοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεων του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Πάτρας που συνδέονται με την οικονομική διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Π 33/2000 ιασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων (97/5/ΕΚ)

Π 33/2000 ιασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων (97/5/ΕΚ) Π 33/2000 ιασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων (97/5/ΕΚ) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.33 Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς την οδηγία 97/5/ΕΚ της 27.1.1997 για τις διασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

CyberEdge ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

CyberEdge ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1. 2. 3. 4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 5. Όνοµα Ασφαλιζόµενου: ιεύθυνση: Έτος ίδρυσης : ΑΦΜ: ΟΥ.: Τηλέφωνο: Ηλεκτρονική Σελίδα: Συνολικές αµοιβές και ποσοστιαία κατανοµή τους ανά γεωγραφική περιοχή: Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ 1 ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΚΤ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η ΕΚΤ θα αναλάβει την εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS) Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η στοχευμένη προβολή του αναβαθμισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013.

Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2015 Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το υπό αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. Γενικά II. Πρωτόκολλο της 13 ης Απριλίου 1962 για την ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ [ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ] Αθήνα, 12 Ιουλίου 2012 1 ΓΕΝΙΚΑ Η Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 C(2015) 6283 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.9.2015 έγκριση ορισμένων στοιχείων του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία για υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2015 C(2015) 7417 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.10.2015 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012 Αρ. 4347, 13.7.2012 107(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Για σκοπούς - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 331, 15.12.2010, σ. 120. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο Συµφώνου Αποδοχής Ο ικαιούχος..αναλαµβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης «.», µε κωδικό ΟΠΣ, συνολικής δηµόσιας δαπάνης.. και

Διαβάστε περισσότερα

KΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2014

KΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2014 KΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2014 Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το υπό αναφορά Πρόγραμμα έχει σαν στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/95 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 615/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιουνίου 2014 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής 5. ΟΔΗΓΙΑ 94/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 1994 περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 155(Ι)/2012 Αρ. 4363, 9.11.2012 155(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ 2008 Προοίμιο. Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν προσαρτάται στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006 2007 και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της.

Το παρόν προσαρτάται στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006 2007 και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΣΤΗΝ ΕΓΣΣΕ 2006-2007 Το παρόν προσαρτάται στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006 2007 και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της. ΣYΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ 1. Γενικές παρατηρήσεις Μέσα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ` ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιιλος ΟΤΕ Κώδιικας Δεοντολογίίας γιια την προστασίία των διικαιιωμάτων του ατόμου κατά την επεξεργασίία των προσωπιικών δεδομένων του εντός του Ομίίλου ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA-BoS-14/167 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.5.2011 COM(2011) 295 τελικό 2011/0131 (COD) C7-0140/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ 2011/0131 (COD)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4204, 30/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4204, 30/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L255, 30.9.2005, σ.22.

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 10138 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος "Μεταρρύθμιση Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη

Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη MEMO/11/32 Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2011 Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη Ένας ηλικιωµένος Γερµανός µε διαβήτη έχει µαζί του πρόσθετες ιατρικές συνταγές σε ένα ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 23.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2011/98/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με ενιαία διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - Βρυξέλλες 1.2.2010 Έγγραφο καθοδήγησης 1 Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α.Π.: οικ 23443 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με:

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (i) Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα καθώς και τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαχείριση της προσφυγικής

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Πλαίσιο και στόχοι της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης: Το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες επιδιώκουν

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα