ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της σχετικά µε τη θέσπιση του Εγχειριδίου για την οργάνωση των τµηµάτων θεώρησης και την επιτόπια συνεργασία Σένγκεν

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.6.2010. σχετικά µε τη θέσπιση του Εγχειριδίου για την οργάνωση των τµηµάτων θεώρησης και την επιτόπια συνεργασία Σένγκεν"

Transcript

1 EL EL EL

2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, E(2010)3667 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της σχετικά µε τη θέσπιση του Εγχειριδίου για την οργάνωση των τµηµάτων θεώρησης και την επιτόπια συνεργασία Σένγκεν (Τα κείµενα στη βουλγαρική, γαλλική, γερµανική, ελληνική, εσθονική, ισπανική, ιταλική, λετονική, λιθουανική, µαλτεζική, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουµανική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική και φινλανδική γλώσσα, είναι τα µόνα αυθεντικά) EL EL

3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της σχετικά µε τη θέσπιση του Εγχειριδίου για την οργάνωση των τµηµάτων θεώρησης και την επιτόπια συνεργασία Σένγκεν (Τα κείµενα στη βουλγαρική, γαλλική, γερµανική, ελληνική, εσθονική, ισπανική, ιταλική, λετονική, λιθουανική, µαλτεζική, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουµανική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική και φινλανδική γλώσσα, είναι τα µόνα αυθεντικά) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13 ης Ιουλίου 2009, για τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων (κώδικας θεωρήσεων) 1, και ιδίως το άρθρο 51, Εκτιµώντας τα ακόλουθα: (1) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 810/2009 ορίζει τους κανόνες της Ένωσης για την έκδοση θεωρήσεων απλής διέλευσης ή διέλευσης µε πρόθεση διαµονής στο έδαφος των κρατών µελών που δεν υπερβαίνει τους τρεις µήνες ανά εξάµηνη περίοδο. (2) Το άρθρο 51 του κώδικα θεωρήσεων ορίζει ότι πρέπει να καταρτιστούν επιχειρησιακές οδηγίες για την πρακτική εφαρµογή των διατάξεων του κανονισµού, προκειµένου να εξασφαλιστεί η εναρµονισµένη εφαρµογή των εν λόγω διατάξεων. Καταρτίστηκε Εγχειρίδιο για την εξέταση των αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση χορηγηθεισών θεωρήσεων. Είναι εξίσου ενδεδειγµένο να καταρτιστεί ένα «Εγχειρίδιο για την οργάνωση των τµηµάτων θεώρησης και την επιτόπια συνεργασία Σένγκεν». Το συγκεκριµένο Εγχειρίδιο θα πρέπει να περιλαµβάνει οδηγίες, παραδείγµατα ορθών πρακτικών και συστάσεις απευθυνόµενες στις κεντρικές και προξενικές αρχές των κρατών µελών που είναι επιφορτισµένες µε την οργάνωση και τη λειτουργία των προξενικών υπηρεσιών και τη συνεργασία µεταξύ των αρχών των κρατών µελών σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, συµπεριλαµβανοµένης της λειτουργίας της επιτόπιας συνεργασίας Σένγκεν. 1 ΕΕ L 243 της , σ. 1. EL EL

4 (3) Για να εξασφαλιστεί η άριστη χρήση του Εγχειριδίου από το σύνολο των αρµοδίων εθνικών αρχών, η Επιτροπή θα θέσει στη διάθεση των κρατών µελών το Εγχειρίδιο σε ηλεκτρονική µορφή, όπως ορίζεται στο άρθρο 53 παράγραφος 2 του κώδικα θεωρήσεων. (4) Η Επιτροπή θα εξασφαλίζει την τακτική ενηµέρωση του Εγχειριδίου. (5) Για να εξασφαλιστεί η εναρµονισµένη εφαρµογή των κανόνων της Ένωσης σχετικά µε την οργάνωση και τη λειτουργία των προξενικών αρχών και µε τη συνεργασία µεταξύ των αρχών των κρατών µελών, τα κράτη µέλη πρέπει να δώσουν στις σχετικές αρχές τους την εντολή να χρησιµοποιούν το συνηµµένο Εγχειρίδιο ως οδηγό για την οργάνωση των προξενικών υπηρεσιών και τη συνεργασία µε τις αρχές άλλων κρατών µελών σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο. (6) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να χρησιµοποιούν το Εγχειρίδιο για να ενηµερώνουν το προσωπικό που είναι διορισµένο στις προξενικές αποστολές, ιδιαίτερα όσον αφορά τα καθήκοντα και τη λειτουργία της επιτόπιας συνεργασίας Σένγκεν. (7) Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 22 για τη θέση της ανίας το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ανία δε συµµετείχε στη θέσπιση του κανονισµού ΕΚ αριθ. 810/2009 και δεν δεσµεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρµογή του. Ωστόσο, δεδοµένου ότι ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 810/2009 αναπτύσσει το κεκτηµένο Σένγκεν βάσει των διατάξεων του τίτλου IV του τρίτου µέρους της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η ανία κοινοποίησε, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του εν λόγω πρωτοκόλλου, µε επιστολή της 2ας Φεβρουαρίου 2010, τη µεταφορά του εν λόγω κεκτηµένου στο εθνικό της δίκαιο. Εποµένως, δεσµεύεται βάσει του διεθνούς δικαίου να εφαρµόσει την παρούσα απόφαση. (8) Η παρούσα απόφαση συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτηµένου Σένγκεν στο οποίο το Ηνωµένο Βασίλειο δεν συµµετέχει, σύµφωνα µε την απόφαση 2000/365/ΕΚ του Συµβουλίου της 29 ης Μαΐου 2000 σχετικά µε το αίτηµα του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας να συµµετέχει σε ορισµένες από τις διατάξεις του κεκτηµένου Σένγκεν 2. Ως εκ τούτου, το Ηνωµένο Βασίλειο δε συµµετέχει στην θέσπισή του παρόντος κανονισµού και δεν δεσµεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρµογή του. (9) Η παρούσα απόφαση συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτηµένου Σένγκεν, στο οποίο η Ιρλανδία δεν συµµετέχει σύµφωνα µε την απόφαση 2002/192/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά µε το αίτηµα της Ιρλανδίας να συµµετέχει σε ορισµένες από τις διατάξεις του κεκτηµένου Σένγκεν 3. Ως εκ τούτου, η Ιρλανδία δε συµµετέχει στη θέσπιση του παρόντος κανονισµού και δεν δεσµεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρµογή του. (10) Όσον αφορά την Ισλανδία και τη Νορβηγία, η παρούσα απόφαση συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτηµένου Σένγκεν κατά την έννοια της συµφωνίας που έχει συναφθεί από το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το Βασίλειο της Ιρλανδίας 2 3 ΕΕ L 131 της , σ. 43. ΕΕ L 64 της , σ. 20. EL EL

5 και το Βασίλειο της Νορβηγίας σχετικά µε τη σύνδεση αυτών των δύο κρατών µε την υλοποίηση, την εφαρµογή και την ανάπτυξη του κεκτηµένου Σένγκεν 4, που εµπίπτει στον τοµέα που αναφέρεται στο άρθρο 1, σηµείο Β της απόφασης 1999/437/ΕΚ του Συµβουλίου της 17 ης Μαΐου 1999 σχετικά µε ορισµένες λεπτοµέρειες εφαρµογής της συγκεκριµένης συµφωνίας. 5 (11) Όσον αφορά την Ελβετία, η παρούσα απόφαση συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτηµένου Σένγκεν, υπό την έννοια της συµφωνίας που υπεγράφη µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας σχετικά µε τη σύνδεση της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας µε την υλοποίηση, την εφαρµογή και την ανάπτυξη του κεκτηµένου Σένγκεν 6, που εµπίπτει στον τοµέα που αναφέρεται στο άρθρο 1, σηµείο Β της απόφασης 1999/437/ΕΚ 7 του Συµβουλίου σε συνδυασµό µε το άρθρο 3 της απόφασης 2008/146/ΕΚ 8 του Συµβουλίου. (12) Όσον αφορά το Λιχτενστάιν, η παρούσα απόφαση συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτηµένου Σένγκεν κατά την έννοια της συµφωνίας που υπεγράφη µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν σχετικά µε την προσχώρηση του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη συµφωνία που συνήφθη µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας για τη σύνδεση της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας µε την υλοποίηση, την εφαρµογή και την ανάπτυξη του κεκτηµένου Σένγκεν, που εµπίπτει στον τοµέα που αναφέρεται στο άρθρο 1, σηµείο Β της απόφασης 1999/437/ΕΚ του Συµβουλίου σε συνδυασµό µε το άρθρο 3 της απόφασης 2008/261/ΕΚ 9 του Συµβουλίου και το άρθρο 3 της απόφασης 2008/262/ΕΚ του Συµβουλίου 10. (13) Όσον αφορά την Κύπρο, η παρούσα απόφαση συνιστά πράξη βασισµένη στο κεκτηµένο Σένγκεν ή αναφερόµενη σε αυτό, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 2 της πράξης προσχώρησης του (14) Όσον αφορά τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, η παρούσα απόφαση συνιστά πράξη βασισµένη στο κεκτηµένο Σένγκεν ή αναφερόµενη σε αυτό, κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 2 της πράξης προσχώρησης του (15) Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής θεωρήσεων, ΕΕ L 176 της , σ. 36. ΕΕ L 176 της , σ. 31. ΕΕ L 53 της , σ. 52. ΕΕ L 176 της , σ. 31. ΕΕ L 53 της , σ. 1. ΕΕ L 83 της , σ. 3. ΕΕ L 83 της , σ. 5. EL EL

6 ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: Άρθρο 1 Το Εγχειρίδιο σχετικά µε την οργάνωση των τµηµάτων θεώρησης και την επιτόπια συνεργασία Σένγκεν περιλαµβάνεται στο παράρτηµα της παρούσας απόφασης. 1. Τα κράτη µέλη: Άρθρο 2 διαβιβάζουν το Εγχειρίδιο που αναφέρεται το άρθρο 1 στις αρµόδιες αρχές που είναι επιφορτισµένες µε την οργάνωση και τη λειτουργία των τµηµάτων θεώρησης και µε τη συνεργασία µεταξύ των αρχών των κρατών µελών σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο και δίνουν εντολή στις αρµόδιες αρχές τους να χρησιµοποιούν το Εγχειρίδιο που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα ως εργαλείο αναφοράς για την οργάνωση των προξενικών υπηρεσιών και τη συνεργασία µε τις αρχές άλλων κρατών µελών σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο. 2. Τα κράτη µέλη χρησιµοποιούν επίσης το Εγχειρίδιο για την ενηµέρωση του προξενικού προσωπικού που είναι τοποθετηµένο στις προξενικές αποστολές, όσον αφορά κυρίως τα καθήκοντα και τη λειτουργία της επιτόπιας συνεργασίας Σένγκεν. Άρθρο 3 Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο του Βελγίου, τη ηµοκρατία της Βουλγαρίας, την Τσεχική ηµοκρατία, την Οµοσπονδιακή ηµοκρατία της Γερµανίας, τη ηµοκρατία της Εσθονίας, την Ελληνική ηµοκρατία, το Βασίλειο της Ισπανίας, τη Γαλλική ηµοκρατία, την Ιταλική ηµοκρατία, την Κυπριακή ηµοκρατία, τη ηµοκρατία της Λετονίας, τη ηµοκρατία της Λιθουανίας, το Μεγάλο ουκάτο του Λουξεµβούργου, τη ηµοκρατία της Ουγγαρίας, τη ηµοκρατία της Μάλτας, το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, τη ηµοκρατία της Αυστρίας, τη ηµοκρατία της Πολωνίας, την Πορτογαλική ηµοκρατία, τη Ρουµανία, τη ηµοκρατία της Σλοβενίας, τη Σλοβακική ηµοκρατία, τη ηµοκρατία της Φινλανδίας και το Βασίλειο της Σουηδίας. EL EL

7 Βρυξέλλες, Για την Επιτροπή Cecilia MALMSTRÖM Μέλος της Επιτροπής EL EL

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΝΓΚΕΝ EL 7 EL

9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν Εγχειρίδιο περιλαµβάνει τις κατευθυντήριες γραµµές για την οργάνωση των τµηµάτων θεώρησης και την επιτόπια συνεργασία Σένγκεν. Προορίζεται να χρησιµοποιηθεί για την εφαρµογή της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την κοινή πολιτική θεωρήσεων από τις κεντρικές και προξενικές αρχές των κρατών µελών που είναι επιφορτισµένες µε την εξασφάλιση της λειτουργίας των προξενικών υπηρεσιών και τη συνεργασία µεταξύ των αρχών των κρατών µελών, σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο. Το παρόν Εγχειρίδιο καταρτίστηκε σύµφωνα µε το άρθρο 51 του κώδικα θεωρήσεων. Το Εγχειρίδιο δεν δηµιουργεί καµιά νοµικά δεσµευτική υποχρέωση για τα κράτη µέλη ούτε θεσπίζει νέα δικαιώµατα ή υποχρεώσεις για τα άτοµα που ενδέχεται να αφορά. Μόνον οι νοµικές πράξεις επί των οποίων βασίζεται ή στις οποίες παραπέµπει το Εγχειρίδιο παράγουν νοµικά δεσµευτικά αποτελέσµατα και µπορούν να τύχουν επίκλησης ενώπιον εθνικών δικαστηρίων. EL 8 EL

10 ΜΕΡΟΣ I: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ 1. Βέλτιστες πρακτικές κατά την οργάνωση των τµηµάτων θεώρησης Νοµική βάση: Κώδικας Θεωρήσεων, άρθρο 13 παράγραφος 6 και άρθρο Κατανοµή καθηκόντων και προστασία του προσωπικού Προκειµένου να διατηρηθούν τα επίπεδα επαγρύπνησης και να µην εκτίθεται το προσωπικό σε τοπικές πιέσεις, πρέπει να δηµιουργηθεί, κατά περίπτωση, ένα σύστηµα εναλλαγής του προσωπικού που ασχολείται άµεσα µε τους αιτούντες θεώρηση. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε σαφώς καθορισµένες διαρθρώσεις εργασίας και σε σαφή κατανοµή ευθυνών µεταξύ των προσώπων που είναι αρµόδια να λαµβάνουν αποφάσεις σχετικά µε τις αιτήσεις. Όταν θα τεθεί σε ισχύ το σύστηµα συλλογής βιοµετρικών στοιχείων, αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να συγκεντρώνονται από µέλη του προσωπικού εξειδικευµένα και δεόντως εξουσιοδοτηµένα. Μόνο περιορισµένος αριθµός δεόντως εξουσιοδοτηµένων µελών του προσωπικού έχει πρόσβαση, για να εισάγει ή να συµβουλευθεί δεδοµένα, στο Σύστηµα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) και, για να συµβουλευθεί δεδοµένα, στο Σύστηµα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) και σε άλλες απόρρητες πληροφορίες. Θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα για να παρεµποδιστεί κάθε µη επιτρεπόµενη πρόσβαση σε αυτές τις βάσεις δεδοµένων Φύλαξη και χρήση µη συµπληρωµένων αυτοκόλλητων θεωρήσεων Κατάλληλα µέτρα ασφάλειας µε σκοπό την αποτροπή οποιασδήποτε απάτης ή απώλειας πρέπει να εφαρµοστούν όσον αφορά τη φύλαξη και τη χρήση των αυτοκόλλητων θεωρήσεων. Τα προξενεία θα πρέπει να τηρούν λογαριασµό των αποθεµάτων τους σε αυτοκόλλητες θεωρήσεις και αρχεία για τον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιήθηκε κάθε αυτοκόλλητη θεώρηση. Συνιστώµενη βέλτιστη πρακτική για την φύλαξη αποθεµάτων και την καταχώρηση µη συµπληρωµένων αυτοκόλλητων θεωρήσεων: τα προξενεία των κρατών µελών οφείλουν να τηρούν ηλεκτρονικό λογαριασµό των αποθεµάτων τους σε µη συµπληρωµένες αυτοκόλλητες θεωρήσεις και να καταχωρούν ηλεκτρονικά τη χρήση κάθε αυτοκόλλητης θεώρησης. 2. Προσωπικό που διατίθεται για την εξέταση των αιτήσεων και την παρακολούθηση των προξενείων Νοµική βάση: Κώδικας Θεωρήσεων, άρθρο 38 Τα κράτη µέλη θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο και επαρκές προσωπικό για την άσκηση των καθηκόντων που αφορούν την εξέταση των αιτήσεων, κατά τρόπο που να εξασφαλίζει εύλογη και εναρµονισµένη ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στο κοινό, ανεξαρτήτως του τρόπου µε τον οποίο έχει οργανωθεί η συγκέντρωση των αιτήσεων θεώρησης. Η κατανοµή του προσωπικού θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη της τις εποχιακές περιόδους αιχµής. EL 9 EL

11 Οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να είναι λειτουργικές και να λαµβάνονται τα δέοντα µέτρα ασφάλειας. Οι κεντρικές αρχές των κρατών µελών πρέπει να εξασφαλίζουν την δέουσα κατάρτιση του εκπατρισµένου προσωπικού και του προσωπικού που προσλαµβάνεται τοπικά. Είναι υποχρεωµένες να τους χορηγούν πλήρεις, επακριβείς και ενηµερωµένες πληροφορίες για τη σχετική εθνική νοµοθεσία και τη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κεντρικές αρχές των κρατών µελών φροντίζουν ώστε οι λεπτοµέρειες εξέτασης των αιτήσεων να αποτελούν το αντικείµενο συχνών και κατάλληλων ελέγχων. Εάν διαπιστώνουν ελλείψεις στις διατάξεις του κώδικα θεωρήσεων, θα πρέπει να λαµβάνονται διορθωτικά µέτρα. 3. ιαπίστευση εµπορικών διαµεσολαβητών Νοµική βάση: Κώδικας Θεωρήσεων, άρθρο 45 Τα κράτη µέλη µπορούν να συνεργάζονται µε εµπορικούς διαµεσολαβητές για την υποβολή των αιτήσεων, αλλά όχι για τη συλλογή βιοµετρικών στοιχείων. Η συνεργασία µε τους εµπορικούς διαµεσολαβητές για την υποβολή αιτήσεων θεώρησης πρέπει να διακρίνεται από τη συνεργασία µε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών για την παραλαβή των αιτήσεων θεώρησης (βλ. µορφές οργάνωσης της παραλαβής των αιτήσεων θεώρησης στο Μέρος IV) ιαδικασίες παροχής διαπίστευσης Η συνεργασία µε έναν εµπορικό διαµεσολαβητή πρέπει να βασίζεται στην παροχή διαπίστευσης από τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους. Η παροχή διαπίστευσης εξαρτάται από την προηγούµενη επαλήθευση των ακόλουθων ζητηµάτων: (α) (β) (γ) τρέχον καθεστώς του εµπορικού διαµεσολαβητή: ισχύουσα άδεια, εγγραφή στο εµπορικό µητρώο και επαφές µε τράπεζες υφιστάµενες συµβάσεις µε εµπορικούς εταίρους εγκατεστηµένους στα κράτη µέλη που προσφέρουν κατάλυµα και άλλες υπηρεσίες στα πλαίσια οργανωµένου ταξιδιού συµβάσεις µε εταιρείες µεταφορών, που πρέπει να περιλαµβάνουν ταξίδι µετάβασης καθώς και κατοχυρωµένο και µη τροποποιήσιµο ταξίδι επιστροφής Παρακολούθηση Οι εγκεκριµένοι εµπορικοί διαµεσολαβητές παρακολουθούνται τακτικά µε αιφνίδιους ελέγχους που περιλαµβάνουν συναντήσεις ή τηλεφωνική επικοινωνία µε τους αιτούντες. Οι έλεγχοι αυτοί θα πρέπει να καλύπτουν τα ταξίδια και το κατάλυµα, την παρεχόµενη ταξιδιωτική ιατρική ασφάλιση στην περίπτωση µεµονωµένων ταξιδιωτών και, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, επαλήθευση των εγγράφων που αφορούν οµαδική επιστροφή Ανάκληση της διαπίστευσης EL 10 EL

12 Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών πρέπει να ανακαλούν τη διαπίστευση ενός εµπορικού διαµεσολαβητή εάν κρίνουν ότι δεν τηρεί πλέον τις απαιτούµενες προϋποθέσεις. Συνιστώµενη βέλτιστη πρακτική: Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών οφείλουν να αξιολογούν κάθε έτος τη συνεργασία µε τους εγκεκριµένους εµπορικούς διαµεσολαβητές και να ανανεώνουν ή να ανακαλούν τη διαπίστευσή τους ανάλογα. EL 11 EL

13 3.4. Ανταλλαγή πληροφοριών Στο πλαίσιο της επιτόπιας συνεργασίας Σένγκεν, πρέπει να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τις επιδόσεις των διαπιστευµένων εµπορικών διαµεσολαβητών και κυρίως για τις διαπιστωθείσες παρατυπίες και τις απορρίψεις αιτήσεων θεώρησης που υποβλήθηκαν από εµπορικούς διαµεσολαβητές, καθώς και για κάθε άλλη διαπιστωθείσα µορφή απάτης σχετικά µε τα ταξιδιωτικά έγγραφα ή τη µη διεξαγωγή προγραµµατισµένων ταξιδιών. Στο πλαίσιο της επιτόπιας συνεργασίας Σένγκεν, τα προξενεία πρέπει να ανταλλάσσουν τους καταλόγους των διαπιστευµένων από αυτά εµπορικών διαµεσολαβητών, των οποίων η διαπίστευση ανακλήθηκε, προσδιορίζοντας τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την ανάκληση Καθεστώς εγκεκριµένου προορισµού (ΚΕΠ) Στις 12 Φεβρουαρίου 2004, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η Εθνική ιοίκηση Τουρισµού της Λαϊκής ηµοκρατίας της Κίνας υπέγραψαν µνηµόνιο συµφωνίας για τις θεωρήσεις και τα συναφή ζητήµατα προκειµένου να διευκολύνουν τα ταξίδια που πραγµατοποιούνται από οµάδες κινέζων τουριστών στα κράτη µέλη. Αυτό το µνηµόνιο συµφωνίας εφαρµόζεται από την 1η Σεπτεµβρίου Η ανία, η Ισλανδία, η Νορβηγία και η Ελβετία συνήψαν χωριστές συµφωνίες ΚΕΠ µε την Εθνική ιοίκηση Τουρισµού της Λαϊκής ηµοκρατίας της Κίνας. Το µνηµόνιο συµφωνίας περιλαµβάνει ειδικές διατάξεις για την διαπίστευση, την παρακολούθηση και τις ενδεχόµενες κυρώσεις που εφαρµόζονται στα ταξιδιωτικά πρακτορεία στο πλαίσιο του συστήµατος ΚΕΠ. Στις 16 Σεπτεµβρίου 2004, η Επιτροπή διατύπωσε σύσταση σχετικά µε την εφαρµογή του µνηµονίου συµφωνίας 11, στην οποία πρότεινε κοινές διαδικασίες όσον αφορά την διαπίστευση των ταξιδιωτικών γραφείων, τα σήµατα ταυτοποίησης των συνοδών, τις πρακτικές λεπτοµέρειες συνεργασίας µε τους συνοδούς τους, προσδιορίζοντας επιπλέον τις προειδοποιήσεις που µπορούν να απευθυνθούν στα ταξιδιωτικά πρακτορεία και τις ανακλήσεις της διαπίστευσης που µπορούν να τους επιβληθούν. Σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη σύσταση, η Επιτροπή είναι επιφορτισµένη µε την κατάρτιση και την ενηµέρωση του καταλόγου των συνοδών και µε την ενηµέρωση των κινεζικών αρχών για τις κυρώσεις που επιβάλλονται στα ταξιδιωτικά πρακτορεία. 4. Γενικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους αιτούντες Νοµική βάση: Κώδικας Θεωρήσεων, άρθρα 47 και 48 Πέραν των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται στο κοινό σχετικά µε τις ιθαγένειες και τις κατηγορίες υπηκόων που υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για να εισέλθουν στην επικράτεια των κρατών µελών και/ή για να διέλθουν από τις διεθνείς ζώνες διέλευσης των αεροδροµίων των κρατών µελών, οι κεντρικές αρχές και τα προξενεία των κρατών µελών 11 ΕΕ L 296 της σ. 23. EL 12 EL

14 οφείλουν εξίσου να θέτουν στη διάθεση του κοινού όλες τις δέουσες πληροφορίες που αφορούν τις αιτήσεις θεώρησης. Τοπικά, οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι εναρµονισµένες στο πλαίσιο της επιτόπιας συνεργασίας Σένγκεν, µε τη βοήθεια ενός κοινού ενηµερωτικού δελτίου που αναφέρει τα διάφορα ήδη θεωρήσεων (και περιέχει, ενδεχοµένως, έναν κοινό κατάλογο δικαιολογητικών, βλ. το τµήµα II, σηµείο 1.1) Το κοινό πρέπει να λαµβάνει όλες τις πληροφορίες που αφορούν τα κριτήρια, τους όρους και τις διαδικασίες που ισχύουν για τις αιτήσεις θεώρησης, και κυρίως τις ακόλουθες πληροφορίες: το κράτος µέλος που είναι αρµόδιο να εξετάσει µία αίτηση θεώρησης και να αποφανθεί σχετικά µε αυτήν (καθώς και πληροφορίες για ενδεχόµενη εκπροσώπηση άλλου κράτους µέλους ή από άλλο κράτος µέλος) τα έγγραφα που πρέπει να προσκοµισθούν κατά την υποβολή αίτησης θεώρησης *) τον τόπο στον οποίο πρέπει να υποβληθεί η αίτηση (στο προξενείο του αρµόδιου κράτους µέλους ή του εκπροσώπου κράτους µέλους, σε κοινό κέντρο υποβολής αιτήσεων*) εάν οι αιτήσεις συγκεντρώνονται από εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών, τόσο το προξενείο του κράτους µέλους όσο και ο εξωτερικός πάροχος υπηρεσίας πρέπει να θέτουν στη διάθεση του αιτούντος πληροφορίες σχετικά µε τα τέλη εξυπηρέτησης που οφείλει να καταβάλει και να τον ενηµερώνουν για τη δυνατότητα υποβολής της αίτησης απευθείας στο προξενείο του κράτους µέλους το τέλος θεώρησης που πρέπει να καταβληθεί κατά την υποβολή αίτησης ο αιτών πρέπει να διαθέτει πληροφορίες όσον αφορά τα τέλη που ισχύουν για τις διάφορες κατηγορίες αιτούντων και τις κατηγορίες αιτούντων που απαλλάσσονται από την καταβολή τελών. Πληροφορίες πρέπει να δίνονται επίσης σχετικά µε το νόµισµα στο οποίο πρέπει να καταβληθεί το τέλος και µε τις λεπτοµέρειες που αφορούν την πληρωµή του τέλους. Θα πρέπει να ορίζεται ρητά ότι η απόρριψη της αίτησης δεν δικαιολογεί επιστροφή των τελών τον χρόνο υποβολής της αίτησης το κατά πόσον ο αιτών πρέπει να ορίσει συνάντηση, και σε µια τέτοια περίπτωση, πώς και πότε µπορεί να συµφωνηθεί συνάντηση *) το κατά πόσον µπορεί να υποβληθεί αίτηση µέσω διαπιστευµένου εµπορικού διαµεσολαβητή, π.χ. ταξιδιωτικού πρακτορείου τις προθεσµίες που ισχύουν για την εξέταση και τη λήψη απόφασης σχετικά µε αίτηση θεώρησης (συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών για τις τρίτες χώρες των οποίων οι υπήκοοι ή ειδικές κατηγορίες υπηκόων υποβάλλονται σε προηγούµενη διαβούλευση) *). *) Συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών για τις διαδικαστικές εγγυήσεις που πρέπει να χορηγούνται στα µέλη της οικογένειας των πολιτών της ΕΕ/ΕΟΧ 12 και στους Ελβετούς υπηκόους. EL 13 EL

15 Συνιστώµενη βέλτιστη πρακτική όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να χορηγούνται στους δυνάµει αιτούντες θεώρηση: Για να αποφευχθεί η υποβολή ελλιπών αιτήσεων θεώρησης και οι επανειληµµένες επισκέψεις των αιτούντων στο προξενείο, όλες οι σχετικές πληροφορίες πρέπει να δηµοσιοποιούνται το ευρύτερο δυνατόν. Εκτός των γενικών πληροφοριών σχετικά µε τις θεωρήσεις, οι πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής µιας αίτησης θα πρέπει να διατίθενται σε διάφορες γλώσσες, και τουλάχιστον στην/στις επίσηµη/ες γλώσσα/ες της χώρας υποδοχής και σε εκείνη/ες του σχετικού κράτους. Αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να διατίθενται ευρέως και να αναρτώνται µε ορατό τρόπο εκτός του κτιρίου ή στον περίβολό του καθώς επίσης στους ιστοτόπους Θα πρέπει να παρέχονται επίσης οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των κατόχων θεώρησης: η απλή κατοχή θεώρησης δεν παρέχει αυτόµατο δικαίωµα εισόδου και ο κάτοχος θεώρησης είναι υποχρεωµένος να επιδείξει στα εξωτερικά σύνορα τα αποδεικτικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν την εκπλήρωση των προϋποθέσεων εισόδου από τις 5 Απριλίου 2011: οι αρνητικές αποφάσεις σχετικά µε τις αιτήσεις πρέπει να κοινοποιούνται τον αιτούντα και να είναι δεόντως αιτιολογηµένες. Οι αιτούντες των οποίων η αίτηση απορρίπτεται διαθέτουν δικαίωµα προσφυγής. Οι αιτούντες οφείλουν επίσης να ενηµερώνονται για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν σε περίπτωση προσφυγής, συµπεριλαµβανοµένης της αρµόδιας αρχής, καθώς και για την προθεσµία άσκησης ενδίκου µέσου ). η σφραγίδα που ορίζει ότι µία αίτηση είναι παραδεκτή δεν έχει νοµικές συνέπειες Έντυπο αίτησης Νοµική βάση: Κώδικας Θεωρήσεων, άρθρο 11, παράγραφος 6 Πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά µε τα ακόλουθα: το έντυπο διατίθεται δωρεάν ο τόπος στον οποίον µπορούν να προµηθευτούν το έντυπο το γεγονός ότι κάθε αιτών οφείλει να υποβάλει ένα συµπληρωµένο έντυπο αίτησης καθώς και ατοµικές φωτογραφίες, ακόµα και αν το ίδιο ταξιδιωτικό έγγραφο καλύπτει περισσότερα πρόσωπα η γλώσσα ή οι γλώσσες στις οποίες ο αιτών µπορεί να συµπληρώσει το έντυπο αίτησης. Συνιστώµενη βέλτιστη πρακτική όσον αφορά το έντυπο αίτησης: Για να αποτραπεί το παράνοµο εµπόριο των εντύπων αίτησης, αυτά τα τελευταία πρέπει να διατίθενται ευρέως και δωρεάν στα προξενεία και, για παράδειγµα, στα γραφεία των ταξιδιωτικών πρακτορείων, στις αεροπορικές εταιρείες, στις επαγγελµατικές οργανώσεις, στα EL 14 EL

16 µορφωτικά ιδρύµατα και µέσω του ιαδικτύου. Παραδείγµατα ορθά συµπληρωµένων εντύπων πρέπει να αναρτώνται στα προξενεία (και, ει δυνατόν, να δηµοσιεύονται στο ιαδίκτυο). EL 15 EL

17 4.4. ήλωση σχετικά µε την προστασία δεδοµένων Νοµική βάση: Κανονισµός VIS, άρθρο 37 ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΟ VIS ΕΧΕΙ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Οι αιτούντες και τα πρόσωπα που τους απευθύνουν πρόσκληση και/ή αναλαµβάνουν τα έξοδα διαβίωσης του αιτούντος κατά τη διάρκεια της προβλεπόµενης διαµονής οφείλουν να ενηµερώνονται σχετικά µε τα ακόλουθα στοιχεία: (α) την ταυτότητα του υπευθύνου για τον έλεγχο σύµφωνα µε το άρθρο 2 στοιχείο δ) της οδηγίας 95/46/EΚ, συµπεριλαµβανοµένων των στοιχείων επικοινωνίας (β) το σκοπό για τον οποίο γίνεται επεξεργασία δεδοµένων στο VIS (γ) τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένων των αρµοδίων αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 3 της απόφασης 2008/633/ ΕΥ (δ) τη διάρκεια διατήρησης των δεδοµένων (ε) τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της συλλογής δεδοµένων για την εξέταση της αίτησης (στ) την ύπαρξη δικαιώµατος πρόσβασης σε δεδοµένα που τους αφορούν και το δικαίωµα να ζητούν διόρθωση ανακριβών δεδοµένων που τους αφορούν ή διαγραφή των δεδοµένων που τους αφορούν τα οποία υπέστησαν παράνοµη επεξεργασία, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος να ενηµερώνονται για τις διαδικασίες άσκησης αυτών των δικαιωµάτων και για τα στοιχεία επικοινωνίας µε τις εθνικές αρχές ελέγχου που προβλέπονται στο άρθρο 2 στοιχείο δ) και στο άρθρο 41 σηµείο 1 της οδηγίας 95/46/EΚ, οι οποίες εξετάζουν τις προσφυγές που αφορούν την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα Οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει να παρέχονται στον αιτούντα γραπτώς όταν τα δεδοµένα που είναι απαραίτητα για την δηµιουργία ενός φακέλου λαµβάνονται κατά την υποβολή της αίτησης Οι συγκεκριµένες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται στα πρόσωπα που απευθύνουν πρόσκληση στον αιτούντα και/ή αναλαµβάνουν τα έξοδα διαβίωσης του αιτούντος κατά τη διάρκεια της προβλεπόµενης διαµονής, στα αποδεικτικά πρόσκλησης, στις δηλώσεις ανάληψης ευθύνης ή στα αποδεικτικά φιλοξενίας που οφείλουν να υπογράψουν. Σε περίπτωση που δεν έχει υπογραφεί κανένα τέτοιο έντυπο από τα εν λόγω πρόσωπα, οι πληροφορίες αυτές πρέπει να παρασχεθούν σύµφωνα µε το άρθρο 11 της οδηγίας 95/46/EΚ. Συνιστώµενη βέλτιστη πρακτική για την παροχή πληροφοριών σχετικά µε τις εθνικές αρχές ελέγχου: Οι συγκεκριµένες πληροφορίες πρέπει να περιλαµβάνονται στη δήλωση σχετικά µε την προστασία δεδοµένων που συµπεριλαµβάνεται στο έντυπο αίτησης θεώρησης και να γνωστοποιούνται στο ευρύ κοινό µέσω ιστοτόπων και/ή πινάκων ανακοινώσεων. EL 16 EL

18 ΜΕΡΟΣ II: ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΝΓΚΕΝ (ΕΣΣ) Νοµική βάση: Kώδικας Θεωρήσεων, άρθρο 22 παράγραφος 3, άρθρο 31 παράγραφος 2 και άρθρο 48 Ο Κώδικας Θεωρήσεων προσδιορίζει το νοµικό πλαίσιο που διέπει τις διαδικασίες εξέτασης και λήψης αποφάσεων σχετικά µε τις αιτήσεις θεώρησης. Τα προξενεία των κρατών µελών είναι υπεύθυνα για την πρακτική εφαρµογή αυτών των νοµικών διατάξεων. Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι να χορηγήσει κατευθυντήριες γραµµές για τη συνεργασία µεταξύ κρατών µελών σε τοπικό επίπεδο, προκειµένου να εξασφαλιστεί η οµοιόµορφη εφαρµογή του Κώδικα Θεωρήσεων. 1. Αξιολόγηση της ανάγκης να καθοριστεί εναρµονισµένη προσέγγιση ορισµένων ειδικών ζητηµάτων Στο πλαίσιο της επιτόπιας συνεργασίας Σένγκεν (ΕΣΣ), θα αξιολογηθεί η ανάγκη να υπάρξουν τα ακόλουθα: εναρµονισµένος κατάλογος δικαιολογητικών εγγράφων εναρµονισµένη προσέγγιση των προαιρετικών απαλλαγών από την καταβολή τελών θεώρησης. Η ανάγκη αυτής της εναρµόνισης θα προσδιοριστεί από την πλειοψηφία των προξενείων των κρατών µελών σε τοπικό επίπεδο Στο πλαίσιο της ΕΣΣ, πρέπει να υπάρξει συνεργασία σχετικά µε: την µετάφραση του εντύπου αίτησης στη/στις γλώσσα(ες) της χώρας υποδοχής την κατάρτιση διεξοδικού καταλόγου των ταξιδιωτικών εγγράφων που εκδίδονται από την χώρα υποδοχής (συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών για τα ζητήµατα ασφάλειας αυτών των ταξιδιωτικών εγγράφων). 2. Ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο της ΕΣΣ 2.1. Τα προξενεία των κρατών µελών θα καταβάλουν προσπάθειες να εναρµονίσουν τα τέλη θεώρησης, εφόσον αυτά ορίζονται σε νόµισµα διαφορετικό του ευρώ τα έξοδα που επιβάλλονται στον ίδιο τόπο από τους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, στο βαθµό που αυτοί παρέχουν παρόµοιες υπηρεσίες. Συνιστώµενη βέλτιστη πρακτική όσον αφορά την αναθεώρηση της συναλλαγµατικής ισοτιµίας: Η συχνότητα της αναθεώρησης της συναλλαγµατικής ισοτιµίας που χρησιµοποιείται από τη λογιστική υπηρεσία του προξενείου και οι ενδεχόµενες προσαρµογές των τελών θεώρησης εξαρτώνται από τη σταθερότητα της συναλλαγµατικής ισοτιµίας του τοπικού νοµίσµατος σε σχέση µε το ευρώ. Η συναλλαγµατική ισοτιµία του ευρώ πρέπει να επαληθεύεται τουλάχιστον κάθε δύο εβδοµάδες, εκτός εάν µπορούν να δικαιολογηθούν συντοµότερα EL 17 EL

19 διαστήµατα. Τα κράτη µέλη πρέπει να συµφωνήσουν για µία κοινή διαδικασία στο πλαίσιο της επιτόπιας συνεργασίας Σένγκεν. Εάν η συναλλαγµατική ισοτιµία του ευρώ που καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν είναι διαθέσιµη σε σχέση µε κάποιο τοπικό νόµισµα, τα κράτη µέλη µπορούν να χρησιµοποιήσουν τη συναλλαγµατική ισοτιµία που εφαρµόζεται στις εσωτερικές δηµοσιονοµικές υποθέσεις τους προκειµένου να υπολογίσουν το ύψος του τέλους θεώρησης στο τοπικό νόµισµα Τα προξενεία των κρατών µελών ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά µε τα ακόλουθα εισαγωγή ή κατάργηση της αξίωσης προηγούµενης διαβούλευσης για τους υπηκόους ορισµένων τρίτων χωρών ή για ορισµένες κατηγορίες αυτών των υπηκόων εισαγωγή ή κατάργηση της αξίωσης σχετικά µε την εκ των υστέρων παροχή πληροφοριών για τις θεωρήσεις που εκδίδονται στους υπηκόους ορισµένων τρίτων χωρών ή σε ορισµένες κατηγορίες αυτών των υπηκόων επιλογή των εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών διαπίστευση εµπορικών διαµεσολαβητών και ανάκληση αυτής της διαπίστευσης συνεργασία µε τις εταιρείες µεταφορών µηνιαίες στατιστικές τοπικές πηγές πληροφοριών Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τις ασφαλιστικές εταιρείες και αξιολόγηση των προϊόντων που προσφέρονται στον τοµέα της ταξιδιωτικής ιατρικής ασφάλισης Οι επαληθεύσεις που περιγράφονται στο παρόν τµήµα αφορούν τις ταξιδιωτικές ιατρικές ασφαλίσεις που προτείνονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες και όχι το ατοµικό ασφαλιστήριο που προσκοµίζεται από τους αιτούντες. Πρέπει να ελέγχεται το κατά πόσον οι ασφαλιστικές εταιρείες που προτείνουν ταξιδιωτική ιατρική ασφάλιση αναλαµβάνουν πράγµατι την ευθύνη των δηλωθέντων ατυχηµάτων που έγιναν στα κράτη µέλη και κατά πόσον η νοµοθεσία της χώρας στην οποία η ασφαλιστική εταιρεία είναι εγκατεστηµένη επιτρέπει τις χρηµατοοικονοµικές µεταφορές προς άλλες χώρες. Οι συµβάσεις αµοιβαίας ασφάλισης που συνάπτονται µε εταιρείες εγκατεστηµένες στο έδαφος των κρατών µελών δεν αποτελούν πάντα τη λύση. Σε ορισµένες τρίτες χώρες, η εθνική νοµοθεσία απαγορεύει συµβάσεις αυτού του είδους. Πρέπει ως εκ τούτου να προσδιοριστεί το κατά πόσον οι τοπικές ασφαλιστικές εταιρείες είναι πράγµατι σε θέση να εξοφλήσουν οικονοµικές υποχρεώσεις σε άλλες χώρες, επειδή αυτό το στοιχείο είναι απαραίτητο όταν πρόκειται να συνδράµουν έναν δυνάµει κάτοχο θεώρησης στο έδαφος των κρατών µελών. Πρέπει ιδιαιτέρως να ελέγχεται το κατά πόσο προσδιορίζεται τοπικός αντιπρόσωπος στο ασφαλιστήριο. EL 18 EL

20 Πρέπει επίσης να επαληθεύεται η στάθµιση των διαφόρων κινδύνων επειδή οι ασφαλιστικές εταιρείες προσδιορίζουν συχνά στο ασφαλιστήριο το ακριβές ασφαλιζόµενο ποσό για κάθε κίνδυνο. Ακόµα και αν το σύνολο των ασφαλισµένων ποσών για τους διάφορους κινδύνους ανέρχεται σε EUR, το συνολικό ποσό της κάλυψης µπορεί να είναι παραπλανητικό. Η ασφαλιστική εταιρεία µπορεί να υπερβάλει τεχνητά την κάλυψη λιγότερο ακριβών κινδύνων (για παράδειγµα διοικητικά έξοδα) και, αντίστροφα, να προβλέπει κατώτερα ποσά για κινδύνους που µπορεί να είναι πιο δαπανηροί (για παράδειγµα νοσοκοµειακά έξοδα και έξοδα επαναπατρισµού). Αυτά τα ασφαλιστήρια συµβόλαια πρέπει να θεωρούνται ανεπαρκή. Τα προξενεία πρέπει να έχουν συνείδηση του γεγονότος ότι τα ασφαλιστήρια συµβόλαια περιλαµβάνουν συχνά παραποµπές σε σηµαντικούς αποκλεισµούς ή περιορισµούς που συνδέονται µε ορισµένες δραστηριότητες, ασθένειες, κ.λπ, οι οποίοι περιορίζουν την προσφερόµενη κάλυψη ή την αποκλείουν ολοκληρωτικά. Αυτά τα ασφαλιστήρια συµβόλαια θα πρέπει επίσης να θεωρούνται ανεπαρκή. Κατάλληλες προειδοποιήσεις πρέπει να δηµοσιεύονται στους ιστοτόπους και τους πίνακες ανακοινώσεων των προξενείων, στους τόπους των εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών και των επίτιµων προξένων. Η ταξιδιωτική ασφάλιση ασθένειας καλύπτει τα ενδεχόµενα έξοδα επαναπατρισµού για ειδικούς λόγους, την έκτακτη ιατρική φροντίδα και/ή την έκτακτη νοσοκοµειακή περίθαλψη ή τον θάνατο, κατά τη διάρκεια της/των παραµονής/ών του αιτούντος στην επικράτεια των κρατών µελών και όχι καθόλη τη διάρκεια ισχύος της θεώρησης. Παραδείγµατα: Υπήκοος τρίτης χώρας υποβάλλει αίτηση θεώρησης για παραµονή 14 ηµερών, δηλ Μαΐου. Η ασφαλιστική εταιρεία θα πρέπει να του προτείνει ανάλογη ταξιδιωτική ασφάλιση ασθένειας, η οποία θα ισχύει για 14 ηµέρες στο πλαίσιο της διάρκειας ισχύος της θεώρησης. Θα πρέπει να επαληθεύεται ότι η ασφάλεια του αιτούντος καλύπτει πράγµατι την επιτόπια συνδροµή (ιατρικά έξοδα και έξοδα επαναπατρισµού, κ.λπ), η οποία πρέπει να διακρίνεται από την επιστροφή των εξόδων που θα πραγµατοποιηθεί µόνο µετά την επιστροφή του ενδιαφεροµένου. Εάν η ασφάλεια καλύπτει µόνο την εκ των υστέρων επιστροφή των εξόδων, αυτό θα µπορούσε να θέσει υπό αµφισβήτηση το στόχο της υποχρέωσης, που συνίσταται στο να αποφευχθεί η ανάγκη των κρατών µελών να χρησιµοποιήσουν δηµόσιους πόρους για να καλύψουν τα ιατρικά ή άλλα έξοδα του κατόχου της θεώρησης. Εξάλλου, προϊόντα αυτού του είδους δίνουν, εσφαλµένα, την εντύπωση στους αιτούντες θεώρηση ότι τυγχάνουν της κατάλληλης προστασίας. Στο πλαίσιο της επιτόπιας συνεργασίας Σένγκεν, θα πρέπει να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τις ασφαλιστικές εταιρείες που προσφέρουν επαρκή ταξιδιωτική ασφάλιση ασθένειας, µετά από επαλήθευση του είδους κάλυψης και του ποσού της ενδεχόµενης απαλλαγής. Συνιστώµενη βέλτιστη πρακτική για την αξιολόγηση των προτεινόµενων ασφαλιστηρίων: Ορισµένα ασφαλιστήρια προβλέπουν ότι ο ασφαλιζόµενος καλύπτει ο ίδιος ένα ορισµένο ποσό, δηλαδή ένα ποσό «ίδιας συµµετοχής». Αν το ποσό αυτής της ίδιας συµµετοχής είναι ιδιαίτερα υψηλό, η πραγµατικά προσφερόµενη κάλυψη από την ασφάλεια τίθεται υπό αµφισβήτηση. Παρά το γεγονός ότι είναι αδύνατον να απαγορευθούν πρακτικές αυτού του είδους στο πλαίσιο της νοµοθεσίας που αφορά τη χορήγηση θεωρήσεων, κάθε εταιρεία που επιδίδεται σε τέτοιες πρακτικές θα πρέπει να καταγγέλλεται. EL 19 EL

21 3. Αξιολόγηση µεταναστευτικών κινδύνων και/ή κινδύνων για την ασφάλεια βάσει ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά µε: τη χρήση πλαστών ή παραποιηµένων εγγράφων, τις διαδροµές παράνοµης µετανάστευσης, τις απορρίψεις/τα ποσοστά απορρίψεων (σε συνδυασµό µε την ανταλλαγή στατιστικών). 4. ιάρθρωση και οργάνωση της επιτόπιας συνεργασίας Σένγκεν (ΕΣΣ) Νοµική βάση, Κώδικας Θεωρήσεων, άρθρο 48, παράγραφοι Συσκέψεις Στο πλαίσιο της επιτόπιας συνεργασίας Σένγκεν, διοργανώνονται τακτικά συσκέψεις µεταξύ των αντιπροσωπειών των κρατών µελών και της αντιπροσωπείας της Ένωσης. Αυτές οι συσκέψεις συγκαλούνται από την αντιπροσωπεία της ΕΕ στον αντίστοιχο τόπο δικαιοδοσίας της, εκτός αν συµφωνηθεί διαφορετικά µετά από αίτηση της Επιτροπής. Στόχος των συνεδριάσεων είναι να εξετάζουν ιδιαίτερα τα επιχειρησιακά ζητήµατα που συνδέονται µε την εφαρµογή της κοινής πολιτικής θεωρήσεων. Στο πλαίσιο της επιτόπιας συνεργασίας Σένγκεν µπορούν να διοργανωθούν συνεδριάσεις που να αφορούν µόνο ένα θέµα καθώς και να συσταθούν επιµέρους οµάδες για τη µελέτη ειδικών ζητηµάτων Συµµετέχοντες Προσκλήσεις στις συσκέψεις που αφορούν την ΕΣΣ πρέπει να αποστέλλονται στους αντιπροσώπους των προξενείων των κρατών µελών της ΕΕ και των συνδεδεµένων κρατών που εφαρµόζουν την κοινή πολιτική θεωρήσεων, καθώς και στους αντιπροσώπους των κρατών µελών της ΕΕ που δεν την εφαρµόζουν ακόµα πλήρως. Οι αντιπρόσωποι τρίτων χωρών (συµπεριλαµβανοµένης της χώρας υποδοχής) µπορούν να προσκαλούνται σε ad hoc βάση, λόγω της τεχνογνωσίας και των πληροφοριών που διαθέτουν σχετικά µε τα ιδιαίτερα ζητήµατα που επιθυµεί να εξετάσει η ΕΣΣ σε σχέση µε τις θεωρήσεις Εκθέσεις Καταρτίζονται συστηµατικά και διανέµονται σε τοπικό επίπεδο περιληπτικές εκθέσεις των συσκέψεων επιτόπιας συνεργασίας Σένγκεν. Η αντιπροσωπεία της ΕΕ µπορεί να αναθέσει τη σύνταξη των εκθέσεων σε κράτος µέλος. Τα προξενεία κάθε κράτους µέλους διαβιβάζουν την κοινή έκθεση στις κεντρικές αρχές τους ιαδικασία που ακολουθείται µετά την αξιολόγηση της ανάγκης εναρµόνισης των πρακτικών Αν στο πλαίσιο της επιτόπιας συνεργασίας Σένγκεν έχει διαπιστωθεί η ανάγκη εναρµόνισης σε τοπικό επίπεδο και, ιδιαίτερα, αν έχει καταρτιστεί εναρµονισµένος κατάλογος σε τοπικό επίπεδο, η αντιπροσωπεία της ΕΕ διαβιβάζει τον κατάλογο EL 20 EL

22 αυτό στην επιτροπή θεωρήσεων. Η επιτροπή θεωρήσεων θα τον εξετάσει και θα θεσπισθούν επίσηµα οι εναρµονισµένες πρακτικές µε απόφαση της Επιτροπής, υπό την επιφύλαξη ευνοϊκής γνώµης της επιτροπής θεωρήσεων Αν, στο πλαίσιο της επιτόπιας συνεργασίας Σένγκεν, δεν έχει διαπιστωθεί η ανάγκη εναρµόνισης σε τοπικό επίπεδο, αυτό πρέπει να αναφερθεί στην κοινή έκθεση των συνεδριάσεων που αναφέρεται στο σηµείο 4.3. Η αντιπροσωπεία διαβιβάζει τη συγκεκριµένη έκθεση στην επιτροπή θεωρήσεων προς αξιολόγηση. EL 21 EL

23 ΜΕΡΟΣ III: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Νοµική βάση: Κώδικας Θεωρήσεων, άρθρα Θεµελιώδεις αρχές Η υποχρέωση θεώρησης επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη της στους υπηκόους τρίτων χωρών. Η παραλαβή των αιτήσεων πρέπει να οργανώνεται κατά τρόπο που να µην αποτελεί εµπόδιο. Ανεξάρτητα από τις λεπτοµέρειες που επιλέγονται από ένα κράτος µέλος για την οργάνωση της παραλαβής των αιτήσεων θεώρησης, είναι υποχρεωτική η τήρηση των ακόλουθων αρχών: όλα τα κράτη µέλη θα πρέπει να διαθέτουν παρουσία ή να εκπροσωπούνται για θέµατα θεωρήσεων σε όλες τις τρίτες χώρες οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται σε υποχρέωση θεώρησης (πρόκειται για µακροπρόθεσµη προοπτική) η παραλαβή των αιτήσεων θεώρησης πρέπει να οργανώνεται κατά τρόπο που ο αιτών να είναι υποχρεωµένος να παρουσιάζεται µόνον σε έναν τόπο για να υποβάλει την αίτησή του (αρχή της «µιας στάσης» (one stop principle)) οι ρυθµίσεις υποδοχής για τους αιτούντες θεώρηση θα πρέπει να επιδεικνύουν τον απαιτούµενο σεβασµό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια η παραλαβή αιτήσεων από εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών αποτελεί έσχατη λύση, η οποία δεν θα πρέπει να χρησιµοποιείται παρά µόνον όταν οι άλλες µορφές διοργάνωσης ή συνεργασίας µε τα κράτη µέλη αποδεικνύονται ακατάλληλες για το συγκεκριµένο κράτος µέλος («αρχή της ιεραρχίας») ο αιτών πρέπει να έχει πάντα το δικαίωµα να υποβάλει την αίτησή του απευθείας στο προξενείο, κυρίως σε περίπτωση συνεργασίας µε εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών («αρχή άµεσης πρόσβασης») Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή για τον τρόπο µε τον οποίο (προτίθενται) να διοργανώσουν την παραλαβή των αιτήσεων σε κάθε προξενική υπηρεσία. Η Επιτροπή θα δηµοσιεύει αυτές τις πληροφορίες («αρχή διαφάνειας»). Κατά συνέπεια, τηρώντας αυτούς τους βασικούς κανόνες, το κράτος µέλος µπορεί να επιλέξει να οργανώσει την παραλαβή των αιτήσεων θεώρησης, συµπεριλαµβανοµένης της συλλογής βιοµετρικών στοιχείων, είτε στις προξενικές εγκαταστάσεις του, σε συνεργασία µε ένα ή περισσότερα κράτη µέλη, είτε αναθέτοντας µέρος αυτών των καθηκόντων σε εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών. 1. Ιεραρχία µεταξύ των διαφόρων µορφών οργάνωσης Το κράτος µέλος οφείλει είτε να χρησιµοποιεί επαρκείς ανθρώπινους πόρους και τεχνικές για να εξασφαλίσει την παραλαβή των αιτήσεων θεώρησης στα προξενεία του είτε να ζητά να εκπροσωπείται από κάποιο άλλο κράτος µέλος µε σκοπό την εξέταση των αιτήσεων θεώρησης. Μία άλλη λύση συνίσταται, για το κράτος µέλος, να συνεργάζεται µε ένα ή περισσότερα κράτη µέλη σε συγκεκριµένο τόπο για την παραλαβή των αιτήσεων θεώρησης, EL 22 EL

24 υπό τη µορφή περιορισµένης εκπροσώπησης, συστέγασης ή κοινού κέντρου υποβολής αιτήσεων. Η συνεργασία µε εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών για την παραλαβή των αιτήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της συγκέντρωσης βιοµετρικών στοιχείων, δεν πρέπει να προβλέπεται παρά µόνον εάν µία από τις προαναφερόµενες µορφές συνεργασίας αποδεικνύεται ακατάλληλη για το συγκεκριµένο κράτος µέλος. Τοιουτοτρόπως, πριν αποφασίσει να αναθέσει την παραλαβή των αιτήσεων θεώρησης σε εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών, το κράτος µέλος οφείλει να εξετάζει τις διάφορες δυνατότητες συνεργασίας µεταξύ κρατών µελών προκειµένου να διαπιστώσει το κατά πόσον αυτές είναι πρόσφορες ή µη (βλ. σηµείο 4.1). Ανεξάρτητα από την επιλεγείσα µορφή, πρέπει να τηρεί την αρχή της «µίας στάσης» (one stop principle). Αυτό συνεπάγεται ότι ο αιτών δεν είναι υποχρεωµένος να παρουσιάζεται αυτοπροσώπως σε διάφορα σηµεία για να υποβάλει την αίτησή του (δηλ. υποβολή του εντύπου αίτησης και των δικαιολογητικών εγγράφων που προϋποθέτει την αυτοπρόσωπη εµφάνιση σε συγκεκριµένο τόπο και συγκέντρωση βιοµετρικών στοιχείων σε κάποιον άλλο τόπο). Το γεγονός ότι µπορεί να ζητηθεί από τον αιτούντα να καταβάλει τέλος θεώρησης σε διαφορετικό τόπο (για παράδειγµα, σε τράπεζα) ή ότι µπορεί να κληθεί σε συνέντευξη κατά τη διάρκεια της εξέτασης της αίτησής του, δεν θεωρείται ως παραβίαση της συγκεκριµένης αρχής. 2. Συνεργασία µεταξύ κρατών µελών. Νοµική βάση: Κώδικας Θεωρήσεων, άρθρα 8 και 41 Ένα κράτος µέλος µπορεί να δέχεται να εκπροσωπείται από άλλο κράτος µέλος µε σκοπό: την εξέταση των αιτήσεων θεώρησης και την έκδοση θεωρήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της παραλαβής των αιτήσεων και της συγκέντρωσης βιοµετρικών στοιχείων ή αποκλειστικά την παραλαβή των αιτήσεων και τη συγκέντρωση βιοµετρικών στοιχείων. Αυτή η αποδοχή πρέπει να αποτελεί το αντικείµενο διµερούς συµφωνίας µεταξύ των δύο ενδιαφεροµένων κρατών µελών. Το άρθρο 8 του Κώδικα Θεωρήσεων απαριθµεί τα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνονται σ αυτό το είδος συµφωνίας. Τα κράτη µέλη µπορούν επίσης να αποφασίσουν να συνεργάζονται στο πλαίσιο συστέγασης ή κοινού κέντρου υποβολής αιτήσεων. Και στις δύο περιπτώσεις, τα έντυπα αίτησης και όλα τα σχετικά δεδοµένα, κυρίως τα βιοµετρικά στοιχεία, παραλαµβάνονται και αποστέλλονται στο αρµόδιο προξενείο προς εξέταση. Αν η συστέγαση πραγµατοποιείται στο προξενείο ενός κράτους µέλους, αυτό απολαµβάνει αυτόµατα προνοµίων και ασυλιών που προβλέπονται από τη σύµβαση της Βιέννης 12. Όταν δηµιουργείται ένα κοινό κέντρο υποβολής αιτήσεων σε τόπους που δεν καλύπτονται από 12 Πλήρης τίτλος: Σύµβαση της Βιέννης περί των προξενικών σχέσεων της 24 ης Απριλίου EL 23 EL

25 διπλωµατική προστασία, όπως για παράδειγµα ένα εντελώς νέο κτίριο, πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στους κανόνες διαβίβασης δεδοµένων (βλ. το σηµείο 5). Η δηµιουργία ενός τέτοιου κέντρου προϋποθέτει ότι ένα κράτος µέλος αναλαµβάνει την ευθύνη του σχεδίου, κυρίως όσον αφορά τη διοικητική µέριµνα και τις προξενικές/διπλωµατικές σχέσεις µε τη χώρα υποδοχής. 3. Προσφυγή σε επίτιµους προξένους µε αποκλειστικό καθήκον την παραλαβή των αιτήσεων θεώρησης Νοµική βάση: Κώδικας Θεωρήσεων άρθρο 42 ιακρίνουµε δύο καταστάσεις, που εξαρτώνται από το νοµικό καθεστώς του επίτιµου προξένου. Σε περίπτωση που ο επίτιµος πρόξενος είναι δηµόσιος υπάλληλος κράτους µέλους, οι ισχύουσες απαιτήσεις είναι συγκρίσιµες µε εκείνες που θα εφαρµόζονταν αν τα καθήκοντα ασκούνταν από το προξενείο του. Σε περίπτωση που ο επίτιµος πρόξενος δεν είναι δηµόσιος υπάλληλος κράτους µέλους, το σύνολο των καθηκόντων που πρέπει να ασκεί περιλαµβάνονται στο παράρτηµα X του κώδικα θεωρήσεων, εξαιρουµένων των διατάξεων που περιλαµβάνονται στο σηµείο, στοιχείο γ), του εν λόγω παραρτήµατος. 4. Συνεργασία µε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών Νοµική βάση: Κώδικας Θεωρήσεων, άρθρο 43 και παράρτηµα X Το παρόν κεφάλαιο αφορά τη συνεργασία κρατών µελών µε εµπορικούς διαµεσολαβητές (βλ. το µέρος I, κεφάλαιο 3). Τα διάφορα καθήκοντα που µπορούν να εκπληρώνονται από εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών απαριθµούνται στο άρθρο 43 παράγραφος 6 του Κώδικα Θεωρήσεων. Ο ίδιος πάροχος µπορεί να εκτελεί ένα ή περισσότερα από αυτά τα καθήκοντα. Ο πάροχος δεν είναι εξουσιοδοτηµένος να συµµετέχει καθ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων Προϋποθέσεις Η παραλαβή των αιτήσεων θεώρησης µπορεί να ανατεθεί εξωτερικά τηρουµένων δύο προϋποθέσεων: Πρώτον, πρέπει να δικαιολογείται από ειδικές περιστάσεις ή λόγους σχετικούς µε την επιτόπια κατάσταση: EL 24 EL

26 Παραδείγµατα: ο υψηλός αριθµός αιτούντων που συνεπάγεται απαράδεκτο χρόνο αναµονής, απαράδεκτες προθεσµίες για τη συγκέντρωση των αιτήσεων ή απαράδεκτες συνθήκες υποδοχής η απουσία άλλων λύσεων για να εξασφαλιστεί η ικανοποιητική εδαφική κάλυψη της σχετικής τρίτης χώρας (για παράδειγµα, οι αιτούντες οφείλουν να διανύουν µακρινές αποστάσεις λόγω του µεγέθους της χώρας, ή οι υποδοµές µεταφορών δεν είναι επαρκώς ανεπτυγµένες) οι προϋποθέσεις ασφάλειας στην σχετική τρίτη χώρα (για παράδειγµα η πρόσβαση στα προξενεία περιορίζεται από τις τοπικές αρχές). εύτερον, δεδοµένου ότι η εξωτερική ανάθεση αποτελεί έσχατη λύση, τα κράτη µέλη οφείλουν προηγουµένως να εξετάζουν άλλες δυνατές µορφές συνεργασίας (βλ. εξίσου το σηµείο 1). Στο πλαίσιο της επιτόπιας συνεργασίας Σένγκεν, πρέπει να ανταλλάσσονται πληροφορίες σχετικά µε την απόφαση εξωτερικής ανάθεσης της παραλαβής των αιτήσεων θεώρησης ή της επιλογής εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών. Αυτό παρέχει τη δυνατότητα σε ένα ή περισσότερα κράτη µέλη να συνεργάζονται µε τον ίδιο εξωτερικό πάροχο υπηρεσίας Περιεχόµενο της σύµβασης µεταξύ του κράτους µέλους και του εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών Η συνεργασία µε εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών βασίζεται σε νοµική πράξη που περιλαµβάνει σειρά ελάχιστων απαιτήσεων, και, συγκεκριµένα, εκείνες που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα X του Κώδικα Θεωρήσεων. Τόσο το κράτος µέλος όσο και ο πάροχος οφείλουν να ικανοποιούν αυτές τις απαιτήσεις. Ιδιαίτερα, τα κράτη µέλη παραµένουν υπεύθυνα για τη συµµόρφωση µε τους κανόνες προστασίας δεδοµένων, σύµφωνα µε το άρθρο 28 της οδηγίας 95/46/EΚ. Προς το σκοπό αυτό, η επεξεργασία και η διαβίβαση δεδοµένων οφείλουν να είναι ασφαλείς, σύµφωνα µε το άρθρο 44 του Κώδικα Θεωρήσεων (βλ. το σηµείο 5). Το κράτος µέλος οφείλει να ελέγχει τις δραστηριότητες του εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών προκειµένου να εξασφαλίσει ότι συµµορφώνεται µε όλες τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη σύµβαση, όπως ορίζει το άρθρο 43 παράγραφος 11 τελευταίο εδάφιο του κώδικα θεωρήσεων Τέλος εξυπηρέτησης Νοµική βάση: Κώδικας Θεωρήσεων, άρθρο 17 Ως θεµελιώδης αρχή, τέλος εξυπηρέτησης µπορεί να χρεώνεται σε αιτούντα που χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών µόνον εάν συνεχίζει να του παρέχει την εναλλακτική λύση άµεσης πρόσβασης σε προξενείο, όπου αξιώνονται τέλη θεώρησης (βλ. το σηµείο 4.4). Η συγκεκριµένη αρχή εφαρµόζεται σε όλους τους αιτούντες, ανεξαρτήτως των καθηκόντων που εκπληρώνονται από τον εξωτερικό πάροχο υπηρεσίας, συµπεριλαµβανοµένων των EL 25 EL

27 αιτούντων που απαλλάσσονται της υποχρέωσης θεώρησης, όπως τα µέλη της οικογένειας πολίτη της ΕΕ ή Ελβετού υπηκόου ή για ορισµένες κατηγορίες προσώπων που δικαιούνται µείωσης τελών. Αυτό συµπεριλαµβάνει επίσης τα παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών και τα πρόσωπα που απαλλάσσονται από την καταβολή τελών δυνάµει συµφωνίας απλούστευσης του καθεστώτος θεωρήσεων. Κατά συνέπεια, αν ένας αιτών που υπάγεται σε µία από αυτές τις κατηγορίες χρησιµοποιεί τις εγκαταστάσεις ενός εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών, θα πρέπει να καταβάλει τα τέλη εξυπηρέτησης. Αποτελεί ευθύνη των κρατών µελών να µεριµνούν ώστε το τέλος εξυπηρέτησης που επιβάλλεται σε έναν αιτούντα να είναι ανάλογο προς τα έξοδα που βαρύνουν τον εξωτερικό πάροχο υπηρεσίας, να αντανακλά δεόντως τις υπηρεσίες που προσφέρονται από τον εξωτερικό πάροχο και να προσαρµόζεται στις τοπικές συνθήκες. Σχετικά µε το θέµα, το ποσό αυτού του τέλους εξυπηρέτησης πρέπει να συγκρίνεται µε τις συνήθως καταβαλλόµενες για παρόµοιες υπηρεσίες τιµές στην ίδια χώρα/στον ίδιο τόπο. Πρέπει να λαµβάνονται υπόψη στοιχεία που έχουν σχέση µε τις τοπικές συνθήκες, όπως το κόστος διαβίωσης ή η προσβασιµότητα των υπηρεσιών. Όσον αφορά τα τηλεφωνικά κέντρα, πρέπει να εφαρµόζεται η επιτόπια τιµή όσον αφορά τον χρόνο αναµονής που προηγείται της µεταφοράς της κλήσης του αιτούντος προς έναν τηλεφωνητή. Μόλις πραγµατοποιηθεί αυτή η µεταφορά, εφαρµόζεται το τέλος εξυπηρέτησης. Η εναρµόνιση των τελών εξυπηρέτησης θα εξεταστεί στο πλαίσιο της επιτόπιας συνεργασίας Σένγκεν. Στην ίδια χώρα/στον ίδιο τόπο, δεν πρέπει να υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στο τέλος εξυπηρέτησης που επιβάλλεται στους αιτούντες από διαφόρους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών ή από τον ίδιο εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών που εργάζεται για προξενεία διαφόρων κρατών µελών Άµεση πρόσβαση Η διατήρηση της δυνατότητας των αιτούντων θεώρηση να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους απευθείας στο προξενείο αντί ενός εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών συνεπάγεται ότι πρέπει να υπάρχει πραγµατική επιλογή µεταξύ αυτών των δύο δυνατοτήτων. Ακόµα και αν η άµεση πρόσβαση δεν απαιτείται να διοργανώνεται υπό τις ίδιες ή παρόµοιες προϋποθέσεις µε εκείνες που ισχύουν για την πρόσβαση σε πάροχο υπηρεσιών, οι προϋποθέσεις δεν πρέπει να καθιστούν την άµεση πρόσβαση πρακτικά αδύνατη. Ακόµα και αν είναι αποδεκτό ότι ο χρόνος αναµονής που απαιτείται για τον καθορισµό συνάντησης είναι διαφορετικός στην περίπτωση της άµεσης πρόσβασης, ο συγκεκριµένος χρόνος δεν πρέπει να είναι τόσο µακρύς ώστε να καθιστά την άµεση πρόσβαση πρακτικά αδύνατη. Πρέπει να ανακοινώνονται µε σαφήνεια στο κοινό οι διάφορες λεπτοµέρειες για την υποβολή αίτησης θεώρησης, συµπεριλαµβανοµένης της σαφούς ενηµέρωσης όσον αφορά την επιλογή και το κόστος των συµπληρωµατικών υπηρεσιών του εξωτερικού παρόχου υπηρεσίας (βλ. µέρος II, σηµείο 4.1). 5. ιαβίβαση δεδοµένων Νοµική βάση: Κώδικας Θεωρήσεων, άρθρο 44 EL 26 EL

28 Ανεξάρτητα από τις οργανωτικές λεπτοµέρειες που επιλέγονται από ένα κράτος µέλος για την παραλαβή των αιτήσεων θεώρησης, πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρως η ασφαλής επεξεργασία των δεδοµένων. Ιδιαίτερα, σε περίπτωση συνεργασίας µε άλλα κράτη µέλη ή µε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών ή προσφυγής σε επίτιµους προξένους, η διαβίβαση των δεδοµένων πρέπει να αποτελεί το αντικείµενο κρυπτογράφησης όπως προβλέπεται στο άρθρο 44 του Κώδικα Θεωρήσεων, ανεξάρτητα από το χρησιµοποιούµενο µέσο διαβίβασης. εν θα επιτρέπεται διασυνοριακή διαβίβαση δεδοµένων στις τρίτες χώρες στις οποίες απαγορεύεται η κρυπτογράφηση. Σε παρόµοιες περιπτώσεις, µπορεί να επιτρέπεται µόνο η υλική διαβίβαση των δεδοµένων σε ηλεκτρονικό υπόβαθρο, στο βαθµό που αυτά διαβιβάζονται σε πλήρως κρυπτογραφηµένη µορφή και που η διαβίβαση πραγµατοποιείται από προξενικό υπάλληλο κράτους µέλους. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η µεταφορά αυτή θα απαιτούσε τη λήψη δυσανάλογων ή παράλογων µέτρων, µπορούν να χρησιµοποιηθούν εναλλακτικές λύσεις για να εξασφαλιστεί η ασφαλής διαβίβαση των δεδοµένων, για παράδειγµα µέσω εγκατεστηµένων στη σχετική τρίτη χώρα ιδιωτικών φορέων µε πείρα στην ασφαλή µεταφορά ευαίσθητων εγγράφων και δεδοµένων. Προκειµένου να εξετασθεί ο δυσανάλογος ή παράλογος χαρακτήρας των µέτρων, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία: απόσταση που πρέπει να διανυθεί, ασφάλεια της µεταφοράς, αριθµός των σχετικών αιτήσεων, διαθεσιµότητα πόρων και δυνατότητα µεταφοράς των δεδοµένων από προξενείο άλλου κράτους µέλους. Όσον αφορά την προσαρµογή του επιπέδου ασφάλειας σε συνάρτηση µε το βαθµό ευαισθησίας των δεδοµένων, κάθε δεδοµένο που εµπεριέχει τον κίνδυνο ταυτοποίησης του αιτούντος ή της χώρας υποδοχής και/ή αποκάλυψης της εθνικής καταγωγής τους ή των πολιτικών ή θρησκευτικών απόψεών τους πρέπει να θεωρείται ως ευαίσθητο. EL 27 EL

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 5/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0011 (NLE) 5258/17 SCH-EVAL 18 SIRIS 7 COMIX 25 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό)

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) 700 ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) (Τροποποιητικό) Νόμο του 2000, (Ν. 22(ΠΙ)/2000) που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8593 14 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 171 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4417 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 85 griechische Erklärungen (Normativer Teil) 1 von 13 ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ AF/EEE/BG/RΟ/DC/el

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2009R0810 EL 18.10.2013 003.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 810/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο για τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας

Πρωτόκολλο για τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 09 Protokoll in griechischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2012 (OR.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 19.3.2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 19.3.2010 EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.3.2010 E(2010)1620 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19.3.2010 σχετικά µε τη θέσπιση του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση χορηγηθεισών

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.12.2013 COM(2013) 878 final 2013/0428 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ρύθμισης με το Βασίλειο της Νορβηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ EEE/BG/RΟ/el 1 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.9.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 243/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 810/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: Σχέδιο ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 4.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 229/1 II (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΜΕΜΟ) Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2013 ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις Ένας ηλικιωμένος Γερμανός που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2016 COM(2016) 277 final 2016/0139 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.4.2016 COM(2016) 236 final 2016/0125 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 26. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 59ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. 2 Φεβρουαρίου 2016.

Επίσημη Εφημερίδα L 26. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 59ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. 2 Φεβρουαρίου 2016. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 26 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 59ο έτος 2 Φεβρουαρίου 2016 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2016/93 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη Σένγκεν Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν, το 1985,

Συνθήκη Σένγκεν Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν, το 1985, Συνθήκη Σένγκεν Ο χώρος και η συνεργασία Σένγκεν βασίζονται στη συνθήκη του Σένγκεν (Λουξεμβούργο) του 1985. Ο χώρος Σένγκεν αποτελεί έδαφος όπου εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Οι χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

5725/17 ΘΛ/ακι 1 DG D 1 A

5725/17 ΘΛ/ακι 1 DG D 1 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0354 (NLE) 5725/17 SCH-EVAL 31 COMIX 66 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών (Σύσταση και Λειτουργία Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων) (Τροποποιητικοί) Θεσµοί του 2009, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο, δυνάµει του άρθρου 53 των

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Άρθρο 1 Κατευθυντήριες αρχές Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους οι βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. FA/TR/EU/HR/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. FA/TR/EU/HR/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ FA/TR/EU/HR/el 1 FA/TR/EU/HR/el 2 I. ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 1. Οι πληρεξούσιοι ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΒΕΛΓΩΝ, ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 για τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων κωδικοποιεί και αναπτύσσει τις υφιστάμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2005 κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε προσχέδιο οδηγίας για την τήρηση ελάχιστων αποθεµατικών στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1: Γενικές διατάξεις...3 Άρθρο 2: Είδη περιόδων πρακτικής άσκησης...3

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ L 332/126 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2015/2392 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την υποβολή αναφορών

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών

ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών Οι διαδικασίες που εφαρµόζονται στα κράτη µέλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μεταξύ των στόχων που τίθενται στο προοίµιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαµβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: CT/CA-012/2004/01EL ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1049/2001 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες

Κατευθυντήριες οδηγίες Κατευθυντήριες οδηγίες Σελίδα 1 από 6 Κατευθυντήριες οδηγίες Πρακτική άσκηση στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) - Κατευθυντήριες οδηγίες και διαδικασίες των Γραφείων και σχετικών Τμημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στην Επιτροπή GNSS Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ελβετίας η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.2.2014 COM(2014) 106 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που θα υιοθετηθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2014 COM(2014) 163 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση θεώρησης περιοδείας και την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της τροποποιημένης πρότασης. απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της τροποποιημένης πρότασης. απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της τροποποιημένης πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας αεροπορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2011/99/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2001/115/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 2001/115/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 15/24 Ο ΗΓΙΑ 2001/115/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής εκεµβρίου 2001 για την τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ µε στόχο την απλοποίηση, τον εκσυγχρονισµό και την εναρµόνιση των όρων που επιβάλλονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.4.2016 COM(2016) 225 final 2016/0117 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του καταλόγου μη συνεργαζόμενων τρίτων χωρών στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 994/2012/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 230/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2004 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2004 σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.10.2016 COM(2016) 658 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 12/04/2011. Αριθ. Πρωτ.Γ31/58

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 12/04/2011. Αριθ. Πρωτ.Γ31/58 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 12/04/2011 Αριθ. Πρωτ.Γ31/58 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ταχ.Διεύθυνση: Αγ.Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 84/193 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 84/193 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 20.3.2004 L 84/193 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ EBA/GL/2015/11 19.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας 1 Περιεχόμενα Ενότητα 1 Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής αναφορών 3 Ενότητα 2 Αντικείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Επίσημη Εφημερίδα της EE: L 236, 23.9.2003, σ.17. 35(III) του 2003. ΕΠΕΙΔΗ, δυνάμει της Συνθήκης μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, του Βασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ.: 1053/13 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΕΚ: L295. Μέγεθος κειμένου: 173 KB

ΑΡΙΘ.: 1053/13 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΕΚ: L295. Μέγεθος κειμένου: 173 KB ΑΡΙΘ.: 1053/13 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΕΚ: L295 Μέγεθος κειμένου: 173 KB Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 295 της 06/11/2013 σ. 0027-0037 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 15 εκεµβρίου 1999 1999 /0022(COD) PE1 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 εκεµβρίου 1999 εν όψει της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1389 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - griechische Akte: Bedingungen, Anhänge (Normativer Teil) 1 von 413 ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ.

ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ AA2005/ACT/el 1 Σύµφωνα µε το άρθρο 2 της Συνθήκης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 31.5.2006 COM(2006) 269 τελικό 2006/0088 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της Κοινής Προξενικής

Διαβάστε περισσότερα

144(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005

144(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4359, 26.10.2012 144(Ι)/2012 Αρ. 4359, 26.10.2012 144(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005 Προοίμιο. Για σκοπούς - Ε.Ε.: L

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως:

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως: 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 43 M2 Άρθρο 97 1. Οι λεπτομέρειες της λειτουργίας του καθεστώτος και οι εξαιρέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της επιτροπής. 2. Υπό την επιφύλαξη της εγγύησης

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D034433/04 - Παράρτημα 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D034433/04 - Παράρτημα 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16626/14 ADD 1 SAN 476 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 13.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 8/17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση των βασικών παραμέτρων για τα μητρώα αδειών μηχανοδηγού και τα μητρώα συμπληρωματικών

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2016 COM(2016) 721 final 2016/0351 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 για την άμυνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.2.2016 COM(2016) 86 final ANNEX 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, του Πριγκιπάτου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ 15ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Κεφάλαια:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΚΑΙ 2002 Για σκοπούς θέσπισης διατάξεων που - 35(ΙΙΙ) του 2003. (α) Να συνάδουν με τη

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.2.2013 COM(2013) 96 final 2013/0060 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 92 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 19 Μαρτίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. (Βρυξέλλες, 8 Οκτωβρίου 2002)

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. (Βρυξέλλες, 8 Οκτωβρίου 2002) ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ EUROCONTROL ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΗΣ 13ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ -------------------------- Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής της Κοινής Προξενικής Εγκυκλίου όπως αυτή κυρώθηκε από τον περί της Συνθήκης Προσχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 ΦΕΚ 134/Β/01-03-1995 Τροποποίηση της υπ αριθ. 15233/3.7.1991 (ΦΕΚ 487/Β/4.7.1991) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα ιακανονισμός της Χάγης Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα 1 Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των γνώσεων και των 22/03/2016 ESMA/2015/1886 EL Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής... 3 II. Παραπομπές, συντομογραφίες και ορισμοί...

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004. 6.4.2004 L 100/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 631/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για τροποποίηση του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2012 COM(2012) 157 final 2012/0080 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα