ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ"

Transcript

1 Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 5: Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ηξηβήο (ημώδνπο) πγξνύ κε ηε κέζνδν ηεο πηώζεο κηθξώλ ζθαηξώλ Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 4/3/005 ΕΙΑΓΩΓΗ: Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδηόηεηεο ησλ ξεπζηώλ είλαη ην ημώδεο, ην νπνίν εθθξάδεη ηελ αληίζηαζε ηνπ ξεπζηνύ ζηελ παξακόξθσζε από ηε δξάζε δηαηκεηηθώλ ηάζεσλ. (Τα ηδαληθά πγξά ζεσξνύληαη όηη είλαη αζπκπίεζηα θαη δελ παξνπζηάδνπλ ημώδεο, ελώ ηα πξαγκαηηθά είλαη ζε θάπνην βαζκό ζπκπηεζηά θαη έρνπλ ημώδεο). Η αύμεζε ηνπ ημώδνπο θάλεη ην ξεπζηό πην παρύξξεπζην, ελώ ε κείσζή ηνπ πην ιεπηόξξεπζην. Η δύλακε εζσηεξηθήο ηξηβήο (ή δύλακε ημώδνπο) νθείιεηαη ζε δύν κνξηαθνύο κεραληζκνύο: ηηο δπλάκεηο ζπλνρήο κεηαμύ ησλ κνξίσλ (δπλάκεηο van der Waals) θαη ηε κεηαθνξά νξκήο κέζσ ησλ κνξηαθώλ ζπγθξνύζεσλ. Σηα πγξά ιόγσ ησλ κηθξώλ απνζηάζεσλ κεηαμύ ησλ κνξίσλ έρνπκε πνιύ πην ηζρπξέο δπλάκεηο ζπλνρήο από όηη ζηα αέξηα, έηζη ην ημώδεο ησλ αεξίσλ (ζηα νπνία έρνπκε πξαθηηθή απνπζία ησλ δηακνξηαθώλ δπλάκεσλ) είλαη πνιύ κηθξόηεξν από απηό ησλ πγξώλ. Επίζεο, κε ηελ άλνδν ηεο ζεξκνθξαζίαο ην ημώδεο ησλ αεξίσλ απμάλεηαη, ελώ ησλ πγξώλ κεηώλεηαη. Έρεη απνδεηρζεί πεηξακαηηθά όηη θαηά ηελ θίλεζε ησλ ξεπζηώλ γύξσ από ζηεξεά όξηα ηα ζηνηρεία ηνπ ξεπζηνύ πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ην ηνίρσκα έρνπλ ηελ ίδηα ηαρύηεηα κε ην ηνίρσκα θαη δελ νιηζζαίλνπλ σο πξνο απηό. Γηα ζρεηηθά κηθξέο ηαρύηεηεο θαη όηαλ ηα ζηξώκαηα ηνπ πγξνύ θηλνύληαη ην έλα παξάιιεια σο πξνο ην άιιν (δειαδή όηαλ ε ξνή είλαη ζηξσηή θαη όρη ηπξβώδεο) ε δύλακε ημώδνπο δίλεηαη από ηνλ ηύπν: du F=-εS x dy Όπνπ ε ν ζπληειεζηήο ημώδνπο ηνπ πγξνύ, S ε θνηλή επηθάλεηα ησλ ζηξσκάησλ θαη du x /dy ε κεηαβνιή ηεο ζπληζηώζαο ηεο ηαρύηεηαο πνπ είλαη παξάιιειε ζηνλ άμνλα ησλ ρ αλά κνλάδα κήθνπο θάζεηα ζηελ θίλεζε. Ο ζπληειεζηήο ημώδνπο ζην ζύζηεκα S.I. εθθξάδεηαη ζε kg/m s. Σηελ πξάμε όκσο ρξεζηκνπνηείηαη ην / ηεο κνλάδαο απηήο θαη ιέγεηαη poise. Τα ξεπζηά γηα ηα νπνία ηζρύεη απηή ε ζρέζε νλνκάδνληαη επίζεο λεπηώλεηα ξεπζηά. ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ Η εξγαζηεξηαθή άζθεζε πεξηιακβάλεη έλα πεηξάκαηα θαη ζθνπόο ηεο είλαη ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ ζπληειεζηή ημώδνπο (ε) ηεο γιπθεξίλεο. Η κέηξεζε γίλεηαη κε ηε κέζνδν ηεο πηώζεο κηθξώλ ζθαηξώλ. Όηαλ έλα καθξνζθνπηθό αληηθείκελν θηλείηαη κέζα ζε έλα πγξό πνπ εξεκεί, αζθείηαη πάλσ ηνπ κηα επηβξαδπληηθή δύλακε F. To κέηξν ηεο δύλακεο απηήο, ζηελ πεξίπησζε κηαο κηθξήο ζθαίξαο πνπ θηλείηαη κε κηθξή ηαρύηεηα, δίλεηαη από ην λόκν ηνπ Stokes: F=-6πεru Όηαλ κηα ζθαίξα πέθηεη κέζα ζην πγξό ππόθεηηαη ζε ηξεηο δπλάκεηο: ην βάξνο ηεο B=ξ ζ gv, ηελ άλσζε Α= ξ π gv, θαη ηε δύλακε ηξηβήο F=-6πεru. Όπνπ ξ ζ ε ππθλόηεηα ηεο ζθαίξαο θαη ξ π ε ππθλόηεηα ηνπ πγξνύ.

2 du du Η εμίζσζε θίλεζεο ηεο ζθαίξαο είλαη: m =B-F-A m = ξζ gv- ξ π gv-6πεru () dt dt Επεηδή m=vξ ζ θαη V=(4/3)πr 3 ε εμίζσζε () ηειηθά γίλεηαη: du g () dt r Η ζθαίξα αθήλεηαη λα πέζεη ζην πγξό κε ζρεδόλ κεδεληθή αξρηθή ηαρύηεηα. Από ηελ εμίζσζε θίλεζεο ηεο ζθαίξαο () είλαη θαλεξό όηη ε ζθαίξα αξρηθά ζα επηηαρύλεηαη. Όκσο κε ηελ αύμεζε ηεο ηαρύηεηαο ζα απμάλεηαη θαη ε αληίζηαζε ηνπ πγξνύ κε απνηέιεζκα νη δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζηε ζθαίξα (ην βάξνο ηεο, ε άλσζε θαη ε δύλακε ημώδνπο) θάπνηα ζηηγκή λα έρνπλ κεδεληθή ζπληζηακέλε. Εθείλε ηε ζηηγκή ζα είλαη du/dt=0 θαη ε ζθαίξα ζα απνθηά κηα ζηαζεξή νξηαθή ηαρύηεηα (u= U νξ ), ε νπνία πξνθύπηεη από ηελ εμίζσζε (): ( )r g U νξ = (3) 9 Αλ ιύζνπκε ηελ εμίζσζε (3) σο πξνο ε έρνπκε: ( ε= )r g (4) Υπνινγίδνληαο ηελ νξηαθή ηαρύηεηα πνπ απνθηνύλ νη ζθαίξεο ζην πγξό ζα βξνύκε από ηελ εμίζσζε (4) ην ζπληειεζηή ημώδνπο ηεο γιπθεξίλεο. Η πεηξακαηηθή δηάηαμε πεξηιακβάλεη ππθλόκεηξν, ππνδεθάκεηξν, ρξνλόκεηξν, ζεξκόκεηξν, κηθξόκεηξν, κηθξέο ζθαίξεο θαη έλα γπάιηλν ζσιήλα δηακέηξνπ 4cm πνπ πεξηέρεη ην κειεηνύκελν πγξό θαη θέξεη ηξεηο ραξαγέο ρ, ρ, ρ 3 όπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: Αξρηθά κεηξάκε ηηο απνζηάζεηο s κεηαμύ ησλ ραξαγώλ ρ θαη ρ θαη s κεηαμύ ησλ ραξαγώλ ρ θαη ρ 3 θαη έρνπκε: s =(6,3±0,)cm s =(6,±0,)cm ζηηο κεηξήζεηο έρνπκε πάξεη ζθάικα αλάγλσζεο 0,cm αθνύ ηόζε ήηαλ ε αθξίβεηα ηνπ ππνδεθάκεηξνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. Σηε ζπλέρεηα ξίρλνπκε δηαδνρηθά ηξεηο ζθαίξεο ζην πγξό όζν γίλεηαη πην θνληά ζην θέληξν ηνπ ζσιήλα θαη κεηξάκε ην ρξόλν πνπ θάλεη ε ζθαίξα γηα λα δηαλύζεη ηα δύν απηά δηαζηήκαηα γηα λα ππνινγίζνπκε ηελ ηαρύηεηα ηεο ζθαίξαο γηα θάζε δηάζηεκα. Τα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:

3 πίνακας t (sec) u (cm/sec) t (sec) u (cm/sec) Σθαίξα 8,69±0,0,876±0,0 9,06±0,0,788±0,0 Σθαίξα 8,±0,0,983±0,0 9,5±0,0,77±0,0 Σθαίξα 3 8,5±0,0,93±0,0 9,±0,0,776±0,0 Όπνπ t θαη t ν ρξόλνο πνπ έθαλε ε ζθαίξα γηα λα δηαλύζεη ηηο απνζηάζεηο s θαη s αληίζηνηρα. Από ηα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα παξαηεξνύκε όηη νη ηαρύηεηεο u θαη u πνπ είρε θάζε ζθαίξα ζηα δηαζηήκαηα s θαη s αληίζηνηρα είλαη πεξίπνπ ίζεο, άξα κπνξνύκε λα ππνζέζνπκε κε θαιή πξνζέγγηζε όηη ε ζθαίξα έρεη απνθηήζεη κηα νξηαθή ηαρύηεηα πξηλ θηάζεη ζηε ραξαγή ρ 3. Η ππθλόηεηα ηνπ πγξνύ κεηξήζεθε (,37±0,00)g/cm 3 θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ (±) ν C. H κάδα ζθαηξώλ είλαη (0,6±0,0)g. Σηηο παξαπάλσ κεηξήζεηο έρνπκε πάξεη ζθάικα αλάγλσζεο ηελ ειάρηζηε ππνδηαίξεζε ηεο κνλάδαο πνπ κεηξά θάζε όξγαλν κέηξεζεο. Σηε ζπλέρεηα κεηξάκε ηηο δηακέηξνπο δέθα ζθαηξώλ θαη ηηο ξίρλνπκε δηαδνρηθά ζην πγξό ελώ κεηξάκε ην ρξόλν πνπ ρξεηάδεηαη θάζε ζθαίξα γηα λα δηαλύζεη ηελ απόζηαζε s (s=(3,5±0,)cm) κεηαμύ ησλ ραξαγώλ ρ θαη ρ 3. Τα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ, ηα ζθάικαηα αλάγλσζεο (γηα ηα κεγέζε δ i θαη t i ) θαη ηα κεηαδηδόκελα ζθάικαηα (γηα ηα κεγέζε r i θαη u i ) θαηαρσξνύληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: πίνακας i δ i (mm) r i (mm) t i (sec) u i (cm/sec),48±0,0,40±0,005 7,9±0,0,8797±0,0059,49±0,0,45±0,005 7,8±0,0,897±0,0059 3,49±0,0,45±0,005 7,±0,0,9006±0,0060 4,48±0,0,40±0,005 7,±0,0,9006±0,0060 5,47±0,0,35±0,005 7,04±0,0,9073±0,0060 6,48±0,0,40±0,005 6,87±0,0,965±0,0060 7,49±0,0,45±0,005 6,77±0,0,9380±0,006 8,48±0,0,40±0,005 6,83±0,0,93±0,006 9,48±0,0,40±0,005 7,06±0,0,9050±0,0060,49±0,0,45±0,005 6,93±0,0,997±0,0060 Όπνπ u i =s/ t i θαη ην ζθάικα ηεο ηαρύηεηαο δίλεηαη από ηνλ ηύπν δu= s t s s t t Η κέζε ηηκή ηεο αθηίλαο ησλ ζθαηξώλ είλαη r= i r =,45mm i 3

4 Καη ην ζθάικα ηεο κέζεο ηηκήο δr= i ( r i r) ( ) =0,00mm Η κέζε ηηκή ηεο ηαρύηεηαο ησλ ζθαηξώλ είλαη u= i u =.90cm/sec i Καη ην ζθάικα ηεο κέζεο ηηκήο δu= i ( u i u) ( ) =0,0058cm/sec Άξα έρνπκε r=(,45±0,00)mm θαη u=(,90±0,0058)cm/sec Γλσξίδνπκε από κέηξεζε πνπ έγηλε πξνεγνπκέλσο όηη ε νιηθή κάδα ζθαηξώλ είλαη (0,6±0,0)g. Γηα ηνλ όγθν ησλ ζθαηξώλ επεηδή r=,45mm=0,45cm έρνπκε: V νι = (4/3)πr 3 = 0,080cm 3 Σηνλ ππνινγηζκό ηνπ όγθνπ αγλνήζεθε ην ζθάικα δr ηεο αθηίλαο ησλ ζθαηξώλ Έηζη, ε ππθλόηεηα ξ ζ ησλ ζθαηξώλ δίλεηαη: m m ξ ζ = ± =(7,6±0,)g/cm 3 V V Γηα έλα κέγεζνο ρ εθηόο από ην απόιπην ζθάικα δρ ηεο κέζεο ηηκήο ρ νξίδεηαη θαη ην ζρεηηθό ζθάικα, ην νπνίν κπνξεί λα εθθξαζηεί ζε πνζνζηό επί ηνηο εθαηόλ ζύκθσλα κε ηνλ ηύπν ζ ζρ =0(δρ/ρ)%.ζηνλ πίλαθα 3 δίλνληαη ηα απόιπηα θαη ηα ζρεηηθά ζθάικαηα γηα ηα κεγέζε: αθηίλα ζθαηξώλ (r), ππθλόηεηα πγξνύ (ξ π ), ππθλόηεηα ζθαηξώλ (ξ ζ ) θαη νξηαθή ηαρύηεηα ζθαηξώλ (u νξ ): πίνακας 3 Μέγεζνο Μέζε ηηκή Απόιπην ζθάικα Σρεηηθό ζθάικα % r,45mm 0,00mm 0,09 ξ π,37g/cm 3 0,00g/cm 3 0,08 ξ ζ 7,6g/cm 3 0,g/cm 3,58 u νξ,90cm/sec 0,0058cm/sec 0,3 Τώξα, κε ηα δεδνκέλα ηνπ παξαπάλσ πίλαθα θαη κε ηελ εμίζσζε (4) κπνξνύκε λα ππνινγίζνπκε ην ζπληειεζηή ημώδνπο ηεο γιπθεξίλεο θαη ην ζθάικα ηνπ. Σηνλ ππνινγηζκό ηνπ ζθάικαηνο δε, ζα ιάβνπκε ππόςε κόλν ηελ ππθλόηεηα ηεο ζθαίξαο (ξ ζ ), αθνύ όπσο βιέπνπκε θαη ζηνλ πίλαθα 3, ζπλεηζθέξεη ζην ζθάικα ηεο ηειηθήο ηηκήο 5 θνξεο πεξηζζόηεξν από ην ζθάικα ηεο νξηαθήο ηαρύηεηαο ηεο ζθαίξαο θαη 8 θνξέο πεξηζζόηεξν από ηα ζθάικαηα ηεο ππθλόηεηαο ηνπ πγξνύ θαη ηεο αθηίλαο ηεο ζθαίξαο. 4

5 Αλ ζεσξήζνπκε όηη g=9,80cm/sec θαη ε αθηίλα ηεο ζθαίξαο r=0,45cm είλαη: ( ε= )r g ± ( = )r g ( = )r g r g ± δξ ζ =.7±0.g/cm sec 9 u ± = ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ Η επηβξαδπληηθή δύλακε F εζσηεξηθήο ηξηβήο πνπ ζεσξήζακε όηη αζθείηαη ζην ζώκα ππνινγίζηεθε ζην παξαπάλσ πείξακα από ηελ εμίζσζε ηνπ λόκνπ ηνπ Stokes: F=-6πεru. Απηή ε ζρέζε ηζρύεη όηαλ κηα ζθαίξα κηθξήο αθηίλαο r θηλείηαη κε κηθξή ηαρύηεηα κέζα ζε πγξό πνπ βξίζθεηαη ζε δνρείν άπεηξσλ δηαζηάζεσλ. Σην πείξακα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε αθηίλα ησλ ζθαηξώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ εηαλ αξθεηά κηθξόηεξε (πεξίπνπ 7 θνξέο) από ηελ αθηίλα ηνπ δνρείνπ. Επίζεο, ιόγσ ηνπ ζρεηηθά κεγάινπ ημώδνπο ηεο γιπθεξίλεο, ε ηαρύηεηα ησλ ζθαηξώλ παξέκεηλε κηθξή. Τα παξαπάλσ απνηεινύλ κηα πξνζέγγηζε ησλ (πξαθηηθά αδύλαησλ) ηδαληθώλ ζπλζεθώλ πνπ απαηηεί ν λόκνο ηνπ Stokes, άξα θαιώο ρξεζηκνπνηήζεθε. 5

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Αντώνης Σαρηγιάννης ΘΕΜΑΤΑ (3761-5050) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7 15967 Τε ρξνληθή ζηηγκή t o = 0 ζώκα κάδαο 1 = 0,4 kg βάιιεηαη νξηδόληηα κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ 1 = 30 /s από ύςνο 160 από ην έδαθνο. Ταπηόρξνλα από ην έδαθνο βάιιεηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα επάλσ έλα δεύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηελ ειαζηηθή παξακόξθσζε ησλ πιηθώλ θαη λα κεηξήζνπλ ην κέηξν ειαζηηθόηεηαο Τoung ελόο πιηθνύ. 2. Γεληθά

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Αντώνης Σαρηγιάννης ΘΕΜΑΤΑ (5052-5216) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ.

ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ. ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ. Παύλοσ Α. 1, ούλιος Γ. 1, Καζάκης Ν. 1 και Μάηηας Υ. 1 1 Δξγ. Τερληθήο

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Σν ρξώκα νπζηαζηηθά δελ «ππάξρεη» Σν κάηη-εγθέθαιόο καο «αληηιακβάλεηαη» σο δηαθνξεηηθό ρξώκα ηε δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο Σν κάηη δελ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Παλμογράθος Βαζικές Μεηρήζεις

Παλμογράθος Βαζικές Μεηρήζεις Παλμογράθος Βαζικές Μεηρήζεις 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε εμνηθείσζε ηνπ ζπνπδαζηή κε ηνλ παικνγξάθν θαη ηε ρξήζε ηνπ γηα ηε κέηξεζε ησλ πην βαζηθώλ κεγεζώλ όπσο κέηξεζε ηνπ πιάηνπο θαη ηεο ζπρλόηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΔΙ ΜΗΚΟΤ-ΒΑΡΟΤ, ΥΔΔΙ ΜΗΚΩΝ ΚΑΙ ΓΔΙΚΣΗ ΔΤΡΩΣΙΑ (Κ) ΣΟΤ ΔΙΓΟΤ Alburnoides bipunctatus (BLOCH, 1784) ΣΟΝ ΠΟΣΑΜΟ ΒΔΝΔΣΙΚΟ (ΤΣΗΜΑ Π.

ΥΔΔΙ ΜΗΚΟΤ-ΒΑΡΟΤ, ΥΔΔΙ ΜΗΚΩΝ ΚΑΙ ΓΔΙΚΣΗ ΔΤΡΩΣΙΑ (Κ) ΣΟΤ ΔΙΓΟΤ Alburnoides bipunctatus (BLOCH, 1784) ΣΟΝ ΠΟΣΑΜΟ ΒΔΝΔΣΙΚΟ (ΤΣΗΜΑ Π. 257 ΥΔΔΙ ΜΗΚΟΤ-ΒΑΡΟΤ, ΥΔΔΙ ΜΗΚΩΝ ΚΑΙ ΓΔΙΚΣΗ ΔΤΡΩΣΙΑ (Κ) ΣΟΤ ΔΙΓΟΤ Alburnoides bipunctatus (BLOCH, 1784) ΣΟΝ ΠΟΣΑΜΟ ΒΔΝΔΣΙΚΟ (ΤΣΗΜΑ Π. ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ) Κοκκινάκηρ Α.Κ.*, Αλεξίος E.X., Ππασσάρ Γ.Δ. Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 Δπηκέιεηα: Μάξθνο Νηθνιαδόο Κσλζηαληίλνο Θσκόπνπινο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ

3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ Δπαζηηπιόηηηα 3.3: Κύηηαπο - Η Μονάδα ηηρ Ζωήρ Η παξαηήξεζε ηνπ ζώκαηνο ησλ νξγαληζκώλ κε ηε βνήζεηα ηνπ κηθξνζθνπίνπ έδσζε ηε δπλαηόηεηα ζηνπο επηζηήκνλεο λα αλαθαιύςνπλ θαη λα κειεηήζνπλ ηε δνκή θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010 ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ.Πξση.:Δ12Α/2282/2010 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαζρεκαηηζηέο. ηόρνη. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε:

Μεηαζρεκαηηζηέο. ηόρνη. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: Μεηαζρεκαηηζηέο ηόρνη Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: 1) Να γλσξίδεη ηη είλαη ν κεηαζρεκαηηζηήο θαη πώο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο. 2) Να δηαηππώλεη ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα