Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια μικρή ομάδα, ένα μέτριο project και ένα μεγάλο Αναλυτικό Πρόγραμμα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια μικρή ομάδα, ένα μέτριο project και ένα μεγάλο Αναλυτικό Πρόγραμμα"

Transcript

1 Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια μικρή ομάδα, ένα μέτριο project και ένα μεγάλο Αναλυτικό Πρόγραμμα Ψαρρά Ειρήνη, Εκπαιδευτικός ΠΕ 60, M.Ed «Πληροφορική στην Εκπαίδευση», ΠΤΔΕ Επί πτυχίω στο M.Ed «Σπουδές στην Εκπαίδευση», ΕΑΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ανάγκη για ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης οδήγησε στην ανάδειξη μιας νέας, διαφορετικής από την παραδοσιακή, αντίληψης για την προσέγγιση της γνώσης, η οποία μεταφράζεται σε έναν τρόπο «διδασκαλίας» μακριά από τη δομή και τη λογική του παραδοσιακού μαθήματος και είναι η απάντηση στην αποσπασματικότητα και τον πολυκερματισμό που χαρακτηρίζει τα παραδοσιακά αναλυτικά προγράμματα (Σφυρόερα, 2007). Πρόκειται για μια ολιστική αντιμετώπιση της γνώσης η οποία σε επίπεδο διδακτικής μεθοδολογίας αποδίδεται με τον όρο «διαθεματική προσέγγιση» και σήμερα πλέον εφαρμόζεται ευρέως στις σχολικές τάξεις. Στην παρούσα εργασία επιχειρείται να αποτυπωθούν τα χαρακτηριστικά της διαθεματικής προσέγγισης μέσα από την παρουσίαση ενός σχεδίου εργασίας που υλοποιήθηκε σε μικρό Νηπιαγωγείο της επαρχίας προτείνοντας ταυτοχρόνως έναν δημιουργικό τρόπο αξιοποίησης του Αναλυτικού Προγράμματος. Ακολουθώντας την πορεία ενός project γίνεται προσπάθεια να αναδειχθούν εκείνα τα σημεία που αξιοποιούν τα βιώματα, τις προηγούμενες γνώσεις, τα κίνητρα, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών και παράλληλα να τονιστούν οι πρακτικές εκείνες που αντανακλούν τις νέες αντιλήψεις και τις νέες μορφές δράσης που φέρει μαζί της η διαθεματική προσέγγιση. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ Διαθεματική προσέγγιση, μέθοδος project, Αναλυτικό Πρόγραμμα Νηπιαγωγείου ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η αμφισβήτηση των πρακτικών του παραδοσιακού σχολείου ξεκίνησε από τις αρχές του 20ου αιώνα στη βάση του ισχυρισμού των εκπαιδευτικών της Προοδευτικής Παιδαγωγικής για την αναντιστοιχία ανάμεσα στην κατακερματισμένη γνώση και στον ολιστικό χαρακτήρα των αντιλήψεων της παιδικής ψυχολογίας, άποψη που συμμερίστηκαν αργότερα και οι οπαδοί του εποικοδομισμού (Ματσαγγούρας, 2002β). Μέσα σε αυτό το κλίμα των αμφισβητήσεων και αντιπαραθέσεων διαμορφώθηκαν διαφορετικού τύπου προγράμματα σπουδών ως προς το περιεχόμενο, την οργάνωση και τη διδακτική μεθοδολογία, όπως είναι τα διαθεματικά που καταργούν τα διακριτά και αυτοτελώς διδασκόμενα μαθήματα ως πλαίσια οργάνωσης της σχολικής γνώσης. Αυτός ο τρόπος οργάνωσης ενός προγράμματος, που αντιμετωπίζει τη γνώση ως ενιαία ολότητα και την προσεγγίζει μέσα από τη (συλλογική συνήθως) διερεύνηση θεμάτων, ζητημάτων και προβληματικών καταστάσεων που παρουσιάζουν με τα κριτήρια των μαθητών ενδιαφέρον ορίζεται από τον Ματσαγγούρα ως «διαθεματικότητα» (Ματσαγγούρας, 2002β), ενώ με τον ίδιο όρο, «διαθεματικότητα» ή «διαθεματική διδασκαλία», περιγράφονται αλλιώς από τον ίδιο, μία σειρά από εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που επιχειρούν την «ενιαιοποίηση» της σχολικής γνώσης ISSN

2 (Ματσαγγούρας, 2002α). Ουσιαστικά, με τον όρο «διαθεματικότητα» περιγράφεται τόσο η αντίληψη που διέπει ένα Διαθεματικό Αναλυτικό Πρόγραμμα όσο και η διδακτική μεθοδολογία που αυτό υπαγορεύει. Μια διδακτική μεθοδολογία όπως αυτή της διαθεματικής προσέγγισης, διαφέροντας σημαντικά από την παραδοσιακή, αξιοποιεί την προηγούμενη γνώση και το βίωμα των μαθητών, υιοθετεί την καθοδηγούμενη ανακάλυψη μέσα από την εργασία σε ομάδες και προωθεί την έρευνα ως εργαλείο μάθησης και επίλυσης προβλημάτων. Η εκπαιδευτική διαδικασία, μέσα από τη διαθεματική προσέγγιση, εμπλουτίζεται με στοιχεία που απουσιάζουν από τις συνηθισμένες πρακτικές μεταξύ των οποίων η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η συμμετοχή και το ενδιαφέρον των μαθητών (Γκλιάου, 2005). Πιο συγκεκριμένα η διαθεματική προσέγγιση, μακριά από το παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας, αντιμετωπίζει τη μάθηση σαν μια διαδικασία διερεύνησης, ανακάλυψης και οικοδόμησης της γνώσης από το ίδιο το άτομο που μαθαίνει. Η μάθηση, άλλοτε ατομική και άλλοτε συλλογική, έχει λειτουργικό χαρακτήρα (προκύπτει είτε ως «απάντηση» μιας απορίας είτε ως αποτέλεσμα της ανάγκης για επίλυση ενός υπαρκτού προβλήματος) και σημαίνει, επίσης, απόκτηση δεξιοτήτων ή αλλιώς «εργαλείων» αναγκαίων για έναν ανεξάρτητο μαθητή που είναι σημαντικό «να γνωρίζει πώς να μαθαίνει». Σε κάθε περίπτωση, η διαθεματική προσέγγιση βασίζεται στα βιώματα και τις προηγούμενες γνώσεις, τις οποίες καλείται είτε να ισχυροποιήσει είτε να τις αναδιοργανώσει για να μετασχηματιστούν σε γνώσεις περισσότερο επιστημονικές (Σφυρόερα, 2007). Την ίδια στιγμή, καθοριστικό για τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης είναι το κίνητρο, καθώς απαιτεί πραγματική εμπλοκή του μαθητή στη διαδικασία της μάθησης. Κάτι τέτοιο σημαίνει δημιουργία εσωτερικών κινήτρων (προσωπικό ενδιαφέρον του μαθητή για το θέμα, αναγνώριση των βιωμάτων του μέσα σε αυτό κ.λπ) και αξιοποίησή τους στη διαδικασία μάθησης. Εξίσου σημαντική είναι η αντίληψη σύμφωνα με την οποία η γνώση οικοδομείται μέσω της αλληλεπίδρασης με τον άλλο, μέσω της συνεργασίας με συνομηλίκους και ενήλικες, μέσω της συλλογικής δουλειάς, του διαλόγου ή ακόμη και μέσω της αντιπαράθεσης, ήτοι μέσω κοινωνιογνωστικών συγκρούσεων (Σφυρόερα, 2007, Doise & Mugny, 1989). Σε ένα τέτοιο πλαίσιο ο εκπαιδευτικός γίνεται συνεργάτης, συνερευνητής και συντονιστής της προσπάθειας για την κατάκτηση της γνώσης, καθώς παύει να είναι το κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η αυθεντία του παραδοσιακού μοντέλου διδασκαλίας και μεταμορφώνεται στον διαμεσολαβητή-ενήλικα (με την έννοια που περιγράφουν οι Bruner & Vygotsky), ο οποίος «παρακινεί» τους μαθητές, ακούει τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους, δημιουργεί με τρόπο έμμεσο νέες απορίες και ενδιαφέροντα, παρακολουθεί τη δράση τους και μέσα σε μια ατμόσφαιρα αποδοχής και αμφίδρομης επικοινωνίας δημιουργεί μια θετικότερη σχέση ανάμεσα στον ίδιο και στους μαθητές (Σφυρόερα, 2007). Γίνεται φανερό ότι η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης ως διδακτική μεθοδολογία διαπνέεται από συγκεκριμένες αντιλήψεις για τη μάθηση, τα κίνητρα και το ISSN

3 ρόλο του εκπαιδευτικού και των μαθητών, αντιλήψεις που υπαγορεύουν έναν προσανατολισμό στις διαδικασίες περισσότερο παρά στα αποτελέσματα. Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT Το σχέδιο εργασίας ή project προβάλλεται ως βασική διδακτική μεθοδολογία για τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, καθώς συμπυκνώνει ως μέθοδος όλα τα χαρακτηριστικά της. Σύμφωνα με τον Frey το project αποτελεί έναν τρόπο ομαδικής διδασκαλίας, που το περιεχόμενο της σχεδιάζεται, διαμορφώνεται και υλοποιείται με τη συνεργασία όλων (Frey, 1998). Ο Χρυσαφίδης (1994) ταυτίζει τη μέθοδο αυτή με τη Βιωματική Επικοινωνιακή Διδασκαλία, κάνοντας λόγο για ένα πλέγμα διδακτικών διαδικασιών που έχουν ως αφόρμηση βιωματικές καταστάσεις. Είναι δηλ. ανάγκες, προβλήματα και απορίες των παιδιών, που πηγάζουν από την καθημερινή τους ζωή, από τις εμπειρίες και τις ανησυχίες που τους δημιουργούνται μέσα στον περίγυρο όπου ζουν. Τα projects ανάλογα με το χρόνο που απαιτεί η διεξαγωγή τους, διακρίνονται σε μικρά, μέτρια και μεγάλα. Τα μικρά projects απασχολούν τους μαθητές το πολύ μέχρι έξι διδακτικές ώρες, τα μέτρια από μια εβδομάδα μέχρι και ένα μήνα, ενώ τα μεγάλα projects μπορεί και μια ολόκληρη χρονιά ή περισσότερο (Frey, 1998). Σε κάθε περίπτωση, η πορεία σχεδιασμού και ολοκλήρωσης ενός project διαμορφώνεται τελικά σε τέσσερα βασικά στάδια: (α) του προβληματισμού, (β) του προγραμματισμού των δραστηριοτήτων, (γ) της διεξαγωγής τους και (δ) της αξιολόγησης. α) Προβληματισμός Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει την επιλογή, την ευαισθητοποίηση και τη διερεύνηση του θέματος. Στοχεύει στη δημιουργία ενός κλίματος προβληματισμού και αναζήτησης, που θα οδηγήσει ομαλά στην ερευνητική διαδικασία. Η επιλογή του θέματος γίνεται ύστερα από ουσιαστικό διάλογο, ανάμεσα σε όλα τα μέλη της ομάδας εργασίας. Το αρχικό ερέθισμα μπορεί να προέκυψε μέσα από κάποιο αντικείμενο του αναλυτικού προγράμματος ή μετά από συζήτηση για κάποιο επίκαιρο θέμα, τοπικό ή ευρύτερο ή από την ανάγνωση κάποιου άρθρου εφημερίδας ή περιοδικού, που ο εκπαιδευτικός ή οι μαθητές έφεραν στην τάξη. Ο εκπαιδευτικός στη φάση αυτή προκαλεί ερεθίσματα και συμμετέχει ισότιμα στην ανταλλαγή απόψεων. Αφού επιλεγεί ένα συγκεκριμένο θέμα, ο εκπαιδευτικός φροντίζει για την ευρύτερη ευαισθητοποίηση των μαθητών πάνω στο θέμα αυτό με τη συνδρομή τόσο έντυπου (άρθρα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, κάρτες, φωτογραφίες κ.ά.) όσο και οπτικοακουστικού υλικού προκειμένου μέσα από τον ουσιαστικό διάλογο να ενεργοποιηθεί το ενδιαφέρον όλων των μελών της ομάδας. Η διερεύνηση του θέματος μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Ένας από τους συνηθέστερους είναι η μέθοδος του καταιγισμού ιδεών. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, όλα τα μέλη της ομάδας εργασίας εκφράζονται ελεύθερα σχετικά με το θέμα και όλες οι απόψεις χωρίς κανένα σχολιασμό ή αξιολόγηση καταγράφονται για να κατηγοριοποιηθούν λίγο αργότερα και να ακολουθήσει συζήτηση για κάθε κατηγορία. ISSN

4 Στη συζήτηση αυτή, οι μαθητές εκφράζουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους, αποφασίζουν ποιες από τις κατηγορίες τους ενδιαφέρουν περισσότερο και πώς θα ήθελαν να τις ερευνήσουν. β) Προγραμματισμός των δραστηριοτήτων Αφού έχει γίνει η επιλογή του θέματος, η ευαισθητοποίηση, η αρχική διερεύνηση και ο εντοπισμός των ενοτήτων που ενδιαφέρουν, η ομάδα εργασίας προχωρεί στο επόμενο στάδιο, που είναι ο προγραμματισμός των διδακτικών δραστηριοτήτων. Στο στάδιο αυτό αποφασίζεται με τι ακριβώς θα ασχοληθούν τα μέλη της ομάδας, είτε ατομικά, είτε χωρισμένα σε μικρότερες ομάδες, ποια μεθοδολογία θα χρησιμοποιήσουν, τι δραστηριότητες θα υλοποιήσουν, ποιους εξωσχολικούς χώρους θα επισκεφτούν, με ποιους ειδικούς θα επικοινωνήσουν κλπ. γ) Διεξαγωγή των δραστηριοτήτων Στο στάδιο αυτό η ομάδα εργασίας υλοποιεί τις προγραμματισμένες από το προηγούμενο στάδιο δραστηριότητες. Οι μαθητές δουλεύουν ατομικά, σε μικρές ομάδες ή σε ορισμένες περιπτώσεις, όλοι μαζί, ανάλογα με το πώς έχει προγραμματιστεί. Ο εκπαιδευτικός είναι κοντά τους για να λύσει τυχόν απορίες, να ενθαρρύνει, να βοηθήσει να ξεπεραστούν προβλήματα που θα οδηγούσαν σε χάσιμο του ενδιαφέροντος και απογοήτευση. Στη διάρκεια αυτής της φάσης οι επιλογές είναι αναρίθμητες. Παιχνίδια ρόλων, δραματοποίηση, ζωγραφική, δημιουργία σκίτσων, γελοιογραφιών, αφισών, υλοποίηση συνταγών, συγγραφή κειμένων, σύνθεση μουσικών κομματιών, δημιουργία κατασκευών είναι μερικές μόνο από τις ιδέες που μπορούν να υλοποιηθούν προκειμένου να ενθαρρυνθούν με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους η έκφραση, η επικοινωνία και η δημιουργικότητα των μαθητών. ε) Αξιολόγηση Στη μέθοδο project αξιολόγηση σημαίνει από κοινού εκτίμηση των δραστηριοτήτων και των εργασιών που υλοποιήθηκαν καθ όλη τη διάρκεια του. Σημαίνει συζήτηση με τη συμμετοχή του συνόλου της ομάδας για το κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι αρχικοί στόχοι, πώς κύλησε η όλη διαδικασία, ποια ήταν τα αποτελέσματα. Σημαίνει, επίσης, εκτίμηση της εμπειρίας σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, εντοπισμός των λαθών και των προβλημάτων που υπήρξαν, αλλά και υπενθύμιση όλου του πλούσιου γνωστικού και βιωματικού υλικού που κατακτήθηκε. Μία τέτοιου τύπου αξιολόγηση περιέχει τόσο ετεροαξιολόγηση, όσο και αυτοαξιολόγηση, εκφράζεται θετικά κι όχι αρνητικά και στοχεύει στην πρόοδο και βελτίωση της εργασίας. (στ) Διαλείμματα ενημέρωσης και ανατροφοδότησης (δεν πρόκειται για φάση της μεθόδου) Στα διαλείμματα ενημέρωσης τα μέλη της ομάδας εργασίας διακόπτουν τις δραστηριότητές τους, για μικρό ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και συγκεντρώνονται όλα μαζί με σκοπό να αλληλοενημερωθούν για την εξέλιξη της έρευνα και να ανταλλάξουν γνώμες για τις επόμενες δραστηριότητες. Στα διαλείμματα αυτά οι μικρότερες ομάδες παρουσιάζουν τα στοιχεία που συνέλεξαν μέχρι εκείνο το σημείο, ISSN

5 ακούν τις παρατηρήσεις και τα σχόλια των υπόλοιπων ομάδων και αποφασίζουν για τη συνέχεια της έρευνας στον τομέα που ανέλαβαν. Στα διαλείμματα ενημέρωσης και ανατροφοδότησης συζητούνται ακόμα η καλή ή μη συνεργασία ανάμεσα στα μέλη των ομάδων, εξομαλύνονται προβλήματα διαπροσωπικών σχέσεων και συζητούνται πιθανές αλλαγές στη σύνθεση των ομάδων. Ένας από τους σκοπούς της μεθόδου είναι να μάθει τους μαθητές να συνεργάζονται, να επικοινωνούν, να δουλεύουν ομαδικά. Για το λόγο αυτό δεν παραμερίζει τα προβλήματα διαπροσωπικών σχέσεων, θεωρώντας τα απλώς ως παράγοντα που ενοχλεί τη διεξαγωγή της έρευνας, αλλά αντίθετα τα φέρνει στην επιφάνεια και τα επεξεργάζεται. Στο project που ακολουθεί έγινε προσπάθεια να ακολουθηθούν κατά το δυνατόν όλες οι φάσεις της μεθόδου, οι οποίες αναπόφευκτα συχνά αλληλεπικαλύπτονται. «Η ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ» Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα μικρό επαρχιακό Νηπιαγωγείο που αριθμούσε 6 δυναμικούς μαθητές (3 προνήπια και 3 νήπια)... Η «Κατασκήνωση» είναι ένα μέτριο προς μεγάλο σε έκταση project, διάρκειας δύο περίπου εβδομάδων, το ενδιαφέρον για το οποίο προέκυψε μέσα από τις συζητήσεις των παιδιών. Το όλο εγχείρημα οικοδομήθηκε πάνω στην απόφασή τους να «κατασκηνώσουν» σε μια μακρινή παραθαλάσσια περιοχή του νησιού τους που τυγχάνει να παρουσιάζει και αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Η επιθυμία τους αυτή ουσιαστικά τα «υποχρεώνει» σε μια σειρά από προετοιμασίες και δραστηριότητες των οποίων η υλοποίηση αγγίζει όλες σχεδόν τις περιοχές του Αναλυτικού Προγράμματος. Τα νήπια μέσα από αυθεντικές και με νόημα για τα ίδια καταστάσεις προβληματίζονται, συναποφασίζουν, συνεργάζονται, συγκρούονται, επιλύουν προβλήματα, αναζητούν πληροφορίες, παρατηρούν, καταγράφουν, δημιουργούν και κάνουν ό,τι μπορούν για να πλησιάσουν όλο και περισσότερο τον κοινό τους στόχο. Στο συγκεκριμένο project η ισότιμη συμμετοχή εκπαιδευτικού και μαθητών υπήρξε δεδομένη, οι παρεμβάσεις περιορίστηκαν στις απαραίτητες και το κέντρο βάρος δεν ήταν άλλο από τη συλλογική και στο ρυθμό του κάθε μαθητή εργασία. Την ίδια στιγμή ακολουθήθηκαν όλα τα βασικά στάδια της μεθόδου project (προβληματισμός, προγραμματισμός δραστηριοτήτων, διεξαγωγή τους και αξιολόγηση) μαζί με τα προβλεπόμενα διαλείμματα ενημέρωσης και ανατροφοδότησης. Τέλος, η εμπλοκή των γονέων από την πρώτη έως και την τελευταία φάση του συγκεκριμένου Project ενδυνάμωσε τα αποτελέσματά της μεθόδου ολοκληρώνοντας την παιδαγωγική της αξία. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Αμέσως μετά τις διακοπές του Πάσχα και ενώ ο καιρός γινόταν ολοένα και πιο καλοκαιρινός, οι συζητήσεις γύρω από τον καλό καιρό και τις συνήθειες που τον συνοδεύουν γίνονταν καθημερινές. Συμμετέχοντας στην όλη διάθεση συχνά το μάθημα μεταφερόταν στον προαύλιο χώρο όπου με μεγάλη χαρά τα παιδιά πραγματοποιούσαν πολλές αυθόρμητες δραστηριότητες στην αυλή, ζωγράφιζαν στο φυσικό φως, διάβαζαν ISSN

6 βιβλία και εφημερίδες στον ήλιο κ.ά. Εκεί οι συζητήσεις για τις προηγούμενες εμπειρίες τους από τις καλοκαιρινές τους διακοπές γίνονταν συχνότερες, ενώ παράλληλα μεταφέρονταν και στο διάλειμμα. Καθώς οι συζητήσεις για το καλοκαίρι και τις διακοπές πυκνώνουν και η επιθυμία για μπάνια και εξορμήσεις στις παραλίες έρχεται στην επιφάνεια και επιμένει, η εκπαιδευτικός αποφασίζει να εμπλακεί στις συζητήσεις. Εκεί οι επιθυμίες για μπάνια, βουτιές και εξορμήσεις φουντώνουν, ενώ οι προηγούμενες εμπειρίες μοιάζουν να μην τελειώνουν! Τα περισσότερα παιδιά συνηθίζουν να παραθερίζουν σε παραθαλάσσιες περιοχές στα νοτιοδυτικά του νησιού όπου οι γονείς ή οι παππούδες τους διατηρούν εξοχική κατοικία ή αγροικία και οι κοινές εμπειρίες είναι πολλές. Πόσα μπάνια έκαναν, τι έτρωγαν, που κοιμόνταν, από πού έκαναν βουτιές και τόσα άλλα θέματα τροφοδοτούσαν για ώρα τη συζήτηση. Η εκπαιδευτικός, συμμετέχοντας στη συζήτηση, ρωτάει τα παιδιά αν έχουν κάνει ποτέ διακοπές με σκηνή, αν έχουν κατασκηνώσει με οποιοδήποτε τρόπο και, όταν εισπράττει ομοφώνως αρνητική απάντηση από όλα, προτείνει εντελώς αυθόρμητα: «θέλετε να πάμε μαζί κατασκήνωση;» Αυτό ήταν!!! Όλοι ξετρελάθηκαν στην ιδέα! Το project είχε μόλις ξεκινήσει! ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Αφ ης στιγμής η ιδέα της κατασκήνωσης έπεσε στο τραπέζι ο ενθουσιασμός ήταν πραγματικά μεγάλος. Ερωτήσεις, σχόλια και προτάσεις έπεφταν βροχή. Η συγκέντρωση και καταγραφή τους σε μεγάλο χαρτόνι ήταν η πρώτη κίνηση που έγινε για να ακολουθήσει, μέσω συζητήσεων και διαπραγματεύσεων, μια χονδρική κατηγοριοποίηση των ενδιαφερόντων και ένας πρώτος καταμερισμός εργασιών. Μέσα από αυτή τη διαδικασία προέκυψε μια πιο συγκεκριμένη μορφή του προορισμού μας: δεν θα ήταν βουνό, δεν θα ήταν έξω από το νησί, θα πηγαίναμε με τα πόδια, αλλά όχι σε μέρη που γνωρίζουμε ήδη, θα είχε θάλασσα και κοντά ταβέρνες. Οι επιλογές μας στο τέλος υπεδείκνυαν ένα προορισμό: ένα φυσικό λιμάνι στο βόρειο τμήμα το νησιού που διαφέρει αρκετά από τις παραλίες που συνηθίζουν τα παιδιά να πηγαίνουν και παρουσιάζει ταυτοχρόνως αρχαιολογικό ενδιαφέρον, αφού εκεί βρίσκεται ένα μισοτελειωμένο ανδρικό άγαλμα (Κούρος) ύψους 10,45 μέτρων που χρονολογείται στις αρχές του 6ου π.χ. αιώνα και αποτελεί βασικό αξιοθέατο ολόκληρου του νησιού. Τα παιδιά κράτησαν κάποιες πρώτες σημειώσεις για τα πράγματα που θα ήθελαν να φέρουν προκειμένου να ξεκινήσουν οι ετοιμασίες, τις πληροφορίες που θα ήθελαν να έχουν σχετικά με την περιοχή και το νέο για αυτά τρόπο διακοπών καθώς και τις υπευθυνότητες που θα αναλάμβανε ο καθένας. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβανόταν συχνά σε όλη τη διάρκεια του project, καθώς οι ανάγκες που ανέκυπταν κατά την όλη προετοιμασία υπαγόρευαν τη διαρκή ενημέρωση των σημειώσεων. Τις επόμενες μέρες και βάσει της πρώτης λίστας που διαμορφώθηκε, έφτασαν στην τάξη θερμός, φακοί, καρεκλάκια, ομπρέλες θαλάσσης, στρώματα, λάμπες θυέλλης, ISSN

7 ψυγειάκια, ψάθες, παιχνίδια, σακίδια, κονσέρβες, διάφορα τρόφιμα, βιβλία. Οι γονείς ήταν πραγματικά από την πρώτη στιγμή παρόντες, ενεργοί και πρόθυμοι. Αφού καταλήξαμε σε έναν πρώτο σχεδιασμό, βασικά ζητήματα ήρθαν στην επιφάνεια, η διαχείριση των οποίων σήμαινε νέο κύκλο συζητήσεων, κινήσεων και επιλογών. Μια νέα ουσιαστικά φάση προβληματισμού: θα πάμε πραγματικά με τα πόδια μέχρι τον προορισμό μας ή «θα κάνουμε ότι πάμε μέχρι εκεί»; Μόνο ένα παιδί είχε πάει μέχρι τη συγκεκριμένο παραλιακό χωριό και με έμφαση μας διαβεβαίωνε ότι είναι πολύ μακριά και θα χρειαστούμε αυτοκίνητο για μια τέτοια μετακίνηση. Άσε που εμείς θα θέλουμε να πηγαίνουμε κάθε μέρα στη σκηνή και δεν είναι καθόλου πιθανό να συμφωνήσουν οι γονείς με μια τέτοια απόφαση. Όλα οδηγούσαν στην αυλή του σχολείου! πού θα στήσουμε τη σκηνή μας και από τι υλικό θα τη φτιάξουμε για να είναι ανθεκτική; Μια στοχευμένη βόλτα στη πραγματικά μεγάλη αυλή του σχολείου έφερε γρήγορα αποτελέσματα: θα τη στήναμε κοντά στα δέντρα για να έχουμε σκιά, αλλά προς την πλευρά του δρόμου για να «φτιάξουμε» θάλασσα και να μην ενοχλούμε το συστεγαζόμενο Δημοτικό Σχολείο. Όταν όμως τα πράγματα έφτασαν στη σκηνή έπεσε μεγάλος προβληματισμός: τη θέλαμε μεγάλη τόσο ώστε να μας χωράει όλους, τη θέλαμε ανθεκτική για να είμαστε όλοι ασφαλείς και την ίδια στιγμή δεν είχαμε χρήματα να αγοράσουμε μία! Η σκηνή μας τελικά ήταν προϊόν συνεργασίας με τους γονείς και δεν θα μπορούσε να γίνει καλύτερη και πιο ανθεκτική! έχουμε αρκετή πληροφορία για την περιοχή που θα επισκεφτούμε; Τα βιβλία, οι χάρτες, το διαδίκτυο και η αρχαιοφύλακας της περιοχής υπήρξαν οι πηγές μας για να μάθουμε όσα χρειαζόμαστε για την περιοχή, τις ιδιαιτερότητες της καθώς και πληροφορίες για τον Κούρο, το εξαιρετικό αυτό αξιοθέατο του νησιού. ποια διαδρομή θα ακολουθήσουμε και τι δυσκολίες αναμένεται να συναντήσουμε; Το να διαβάσουμε ένα χάρτη απεδείχθη δύσκολη και απαιτητική δουλειά, αλλά δεν κόστισε ίχνος από το κέφι μας! Βρήκαμε τον προορισμό και την αφετηρία μας και, καθώς η «ευθεία» διαδρομή που αρχικά προτάθηκε παρουσίαζε πολλά προβλήματα, αποφασίσαμε μια νέα με σταθμούς γνωστά χωριά του νησιού. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Μόνο από τη συγκέντρωση των υλικών προέκυψε μια σειρά αναγκών που στην ουσία υποχρέωνε τα παιδιά σε ποικίλες δραστηριότητες, προβληματισμούς και νέες επιλογές. Την ίδια στιγμή προβλήματα απαιτούσαν επίλυση εμπλέκοντάς τα σε νέες λειτουργικές δραστηριότητες που αφενός ικανοποιούσαν τις ανάγκες τους αφετέρου η υλοποίησή τους ενέπιπτε στους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος του Νηπιαγωγείου. ISSN

8 Μεταξύ άλλων, έπρεπε, επί παραδείγματι, από πολύ νωρίς: να ελέγξουμε τη λίστα των προμηθειών που είχαμε καταρτίσει την προηγούμενη, να την εμπλουτίσουμε όπου εντοπίζαμε παραλείψεις, να κατηγοριοποιήσουμε τις προμήθειες με βάση διαφορετικά και περισσότερα του ενός κάθε φορά κριτήρια αναλόγως των προτεραιοτήτων που κάθε φορά ετίθεντο (βάρος, μέγεθος, χρησιμότητα) να λύσουμε προβλήματα μεταφοράς των προμηθειών, να υπολογίσουμε την ποσότητά τους με βάση τις ημέρες παραμονής μας, να διατυπώσουμε υποθέσεις για την επάρκειά τους, να βρούμε λύσεις εξοικονόμησης χώρου στα σακίδιά μας, να θέσουμε προτεραιότητες στις προμήθειές μας και να επιχειρηματολογήσουμε επ αυτού προκειμένου να απορρίψουμε τις όποιες βάσει κριτηρίων (κάποιες π.χ απαιτούσαν ηλεκτρισμό για τη λειτουργία τους ή ήταν εξαιρετικά ασύμβατες με την έννοια της κατασκήνωσης) να συμβουλευτούμε τα βιβλία για κάθε μας απορία κ.ο.κ Το εντυπωσιακό ήταν ότι κάθε μέρα προέκυπταν νέες ανάγκες και ενδιαφέροντα με αποτέλεσμα ο ενθουσιασμός μας να γιγαντώνεται. Οι δραστηριότητες έμοιαζαν ανεξάντλητες και οι περιοχές του Αναλυτικού Προγράμματος που κάλυπταν ποικίλες. Κυρίως, ωστόσο, πραγματοποιούνταν με αμείωτο ενδιαφέρον και καθολική συμμετοχή από τη μικρή ομάδα που ενθουσιαζόταν στην ιδέα να κατασκηνώσει στην αυλή. Μέσα από απλούς προβληματισμούς αναδεικνύονταν πολύτιμες δραστηριότητες που αφενός επέλυαν ένα πρόβλημα ή κάλυπταν μια πραγματική ανάγκη των παιδιών αφετέρου ικανοποιούσαν μια σειρά από γνωστικούς, κοινωνικοσυναισθηματικούς και άλλους στόχους. Ενδεικτικά: Όλο φεύγαμε και όλο ζητήματα ανέκυπταν! ποια διαδρομή θα ακολουθήσουμε για τον προορισμό μας; Η λύση που προτάθηκε και τελικά υλοποιήθηκε ήταν να ξαναμελετήσουμε το χάρτη, να φτιάξουμε ταμπέλες που θα υπεδείκνυαν τον προορισμό μας και να τις τοποθετήσαμε στο προαύλιο ακολουθώντας τη σειρά του χάρτη. Φροντίσαμε μάλιστα σε κάθε «σταθμό» να στήνουμε κάτι χαρακτηριστικό του σημείου και να κάνουμε μια μικρή στάση. πώς θα ενημερώσουμε τους φίλους μας και τους συνεργάτες μας από το Δημοτικό Σχολείο ότι φύγαμε ώστε να μην ανησυχούν; Με σημειώματα στην πόρτα βρέθηκε λύση που ικανοποιούσε τις ανάγκες μας εκείνη τη στιγμή: ούτε θα ενοχλούσαμε χτυπώντας την πόρτα, ούτε θα φεύγαμε χωρίς σημείωμα κινδυνεύοντας να τους ανησυχήσουμε. Έμεναν κάποιες συνεννοήσεις της τελευταίας στιγμής και ήμασταν πλέον πανέτοιμοι! Ψάξαμε στον τηλεφωνικό κατάλογο, σχηματίσαμε τον αριθμό στο καντράν και κάναμε τις συνεννοήσεις μας. Έπειτα από σειρά προετοιμασιών και δραστηριοτήτων, ξεκινήσαμε την εκδρομή και φτάσαμε στον προορισμό μας έχοντας ακολουθήσει πιστά ISSN

9 το χάρτη και τις πινακίδες μας, εγκατασταθήκαμε και καθίσαμε να απολαύσουμε την ανάγνωση ενός βιβλίου δίπλα στη θάλασσα. Ωστόσο και κατά τη διαμονή μας νέα θέματα ανέκυπταν Όλα καλά, αλλά πού είναι ο Κούρος; Μήπως να φτιάχναμε έναν; Με μεγάλα κουτιά από το μπακάλικο του χωριού, χαρτί του μέτρου, κόλλα και πολύ κέφι κατασκευάσαμε ένα δικό μας άγαλμα ύψους σχεδόν 2 μέτρων και το τοποθετήσαμε κοντά στη σκηνή. Οι απόχες, τα βάζα, ο μεγεθυντικός φακός και η φωτογραφική μηχανή ήταν μέσα στα πρώτα πράγματα που σημειώσαμε για να έχουμε μαζί μας προκειμένου να μη μας ξεφύγει τίποτα στην εξοχή! Από αυτή μας την απόφαση και καθώς τα παιδιά ενθουσιάζονταν ολοένα και περισσότερο με τα έντομα και τα μικρά ερπετά που συναντούσαν, προέκυψε η πρόταση να δημιουργήσουμε ένα λεύκωμα με φωτογραφίες από έντομα και ζουζούνια που συναντήσαμε έξω για να βρούμε αργότερα πληροφορίες γύρω από αυτά, να φτιάξουμε μια εγκυκλοπαίδεια κ.ο.κ Φωτογραφική μηχανή, άλλωστε, είχαμε μαζί μας οπότε η δραστηριότητα ξεκίνησε την ώρα κιόλας που προτάθηκε! Μήπως να στέλναμε μερικές κάρτες στους δικούς μας; Από τα πρώτα πράγματα που κάναμε κατά τη διαμονή μας εκεί ήταν να γράψουμε Καρτ ποστάλ σε φίλους από τον τόπο διακοπών μας και αρκετές ευχαριστήριες επιστολές στους γονείς που βοήθησαν. Τα θέματα για συζήτηση μέσα και έξω από τη σκηνή έμοιαζαν ανεξάντλητα: Υπάρχουν κανόνες για τους κατασκηνωτές; Γιατί άραγε το άγαλμα έμεινε ημιτελές; Μια αιώρα είναι πιο χρήσιμη απ ότι φανταζόμαστε αν χρησιμοποιηθεί με κανόνες ασφαλείας. Γιατί είναι χρήσιμο ένα φαρμακείο στις διακοπές μας; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι κατασκηνωτές; Η ζωή χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα δεν είναι ίδια. Κάπως έτσι γεμάτες περνούσαν οι μέρες της κατασκήνωσης μας. Καθημερινά προέκυπταν νέες ανάγκες που σήμαιναν νέες δραστηριότητες οι οποίες γίνονταν αβίαστα και με κέφι. Νιώθαμε πραγματικά πολύ ωραία! Τόσο που αποφασίσαμε να μοιραστούμε αυτή την εμπειρία με το εξίσου μικρό Δημοτικό Σχολείο που γειτνιάζαμε για να μπορούν και τα άλλα παιδιά να περνούν όσο καλά περνούσαμε κι εμείς. Τη σκηνή μοιραστήκαμε με τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς για παιχνίδι και όχι μόνο. Η ομάδα μεγάλωσε και η χαρά μας γιγαντώθηκε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η σκηνή μας ήταν ο ιδανικός χώρος για μεγάλες συζητήσεις από τη μικρή μας ομάδα. Εκεί έγινε και η αξιολόγηση της όλης μας προσπάθειας. Μέσα από εποικοδομητική συζήτηση τονίστηκαν οι όμορφες στιγμές μας και αξιολογήθηκαν δημιουργικά τα προβλήματά μας. Έγινε από κοινού εκτίμηση των δραστηριοτήτων και των εργασιών που υλοποιήθηκαν καθ όλη τη διάρκεια του project και αποτιμήθηκαν τα αποτελέσματα των εργασιών μας ως προς τους τιθέμενους στόχους, τις επιλογές μας και την όλη διαδικασία. ISSN

10 Το βέβαιον είναι ότι όλοι αισθανθήκαμε μόνο κερδισμένοι. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Γκλιάου, Ν. (2005). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο-Παιδαγωγικά Χαρακτηριστικά και Εκπαιδευτική Πράξη. Στο Ε. Μπότσαρη-Μακρή (Επιστ. Επιμ.), Επιμόρφωση σχολικών συμβούλων και εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και προσχολικής εκπαίδευσης στο ΔΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ, Αθήνα: ΥΠΕΠΘ-ΠΙ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Ποργράμματος Σπουδών (2006). Αθήνα: ΥΠΕΠΘ-ΠΙ Doise W. & Mugny G. (1989), Η κοινωνική ανάπτυξη της νοημοσύνης. Αθήνα: Πατάκη Κουτσουβάνου, Ε. (2003). Προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης και η διαθεματική διδακτική προσέγγιση. Αθήνα: Οδυσσέας Frey, K. (1998). Η «μέθοδος Project»: Μια μορφή συλλογικής εργασίας στο σχολείο ως θεωρία και πράξη, Μτφρ. Κλ. Μάλλιου, Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. Ματσαγγούρας, Η. (2002α). Η Διαθεματικότητα στη Σχολική Γνώση. Αθήνα : Μ.Π. Γρηγόρης. Ματσαγγούρας, Η. (2002β). Διεπιστημονικότητα, Διαθεματικότητα και Ενιαιοποίηση στα νέα Προγράμματα Σπουδών: Τρόποι οργάνωσης της σχολικής γνώσης. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 7, Σφυρόερα, Μ. (2007). Διαθεματική προσέγγιση της γνώσης. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ, Πανεπιστήμιο Αθηνών Xρυσαφίδης Κ. (1994), Βιωματική-επικοινωνιακή διδασκαλία. Η εισαγωγή της μεθόδου Project στο σχολείο, Αθήνα: Gutenberg ISSN

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) 2011 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΕΠΟΠΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

5.10 Project "Τα παιδιά του κόσµου: Όλη η γη µια παρέα"

5.10 Project Τα παιδιά του κόσµου: Όλη η γη µια παρέα PROJECT ΤΑ ΠΑΙ ΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ: ΌΛΗ Η ΓΗ ΜΙΑ ΠΑΡΕΑ 547 5.10 Project "Τα παιδιά του κόσµου: Όλη η γη µια παρέα" Κατερίνα Κετεντζόγλου, Στέλλα Τσέλιου, Μαρία Βαδέκα, Μαρία Βαρυπάτη, Πένυ Κουτσάκη Νηπιαγωγοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Ο Οδηγός του Επιμορφωτή αποτελεί μια προσπάθεια που στοχεύει όχι στον περιορισμό της αυτενέργειας και της πρωτοβουλίας των επιμορφωτών αλλά στην αποσαφήνιση, στο μέτρο του δυνατού,

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 :

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 : Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΤΣΙΓΑΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ (Α.Μ. 12735) ΠΑΠΑΝΘΥΜΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ (Α.Μ. 12444) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: ΔΡ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ~

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός. Πλοήγησης. για το σχεδιασμό διαθεματικών προσεγγίσεων στα Μειονοτικά Σχολεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Οδηγός. Πλοήγησης. για το σχεδιασμό διαθεματικών προσεγγίσεων στα Μειονοτικά Σχολεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Οδηγός Πλοήγησης για το σχεδιασμό διαθεματικών προσεγγίσεων στα Μειονοτικά Σχολεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις και πρακτικές νηπιαγωγών για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. ageorgop@nured.auth.gr

Απόψεις και πρακτικές νηπιαγωγών για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. ageorgop@nured.auth.gr Απόψεις και πρακτικές νηπιαγωγών για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Αναστασία Δημητρίου anadim@otenet.gr Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

«Η απρόσμενη επίσκεψη του σεισμού»

«Η απρόσμενη επίσκεψη του σεισμού» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Η απρόσμενη επίσκεψη του σεισμού» Μπαδιεριτάκη Μαρία Σχολική Σύμβουλος Νηπιαγωγών Ν. Ρεθύμνης mabadierit@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η επίσκεψη του σεισμού

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «Αναλυτικά Προγράμματα Μαθησιακών Δυσκολιών-Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση»

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ 9-12 ΕΤΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ 9-12 ΕΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ 9-12 ΕΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 2008 Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους.

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0.

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Έρευνα στους φιλολόγους-επιμορφωτές στο πλαίσιο του έργου Οδύσσεια. Δημήτρης Κουτσογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ «Μελέτη Αναπαραστάσεων των Νηπίων για την Έννοια του Υπολογιστικού Συστήματος. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0.

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής. Έρευνα στους φιλολόγους που επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο του έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε& ΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Γλώσσα, επικοινωνία και εκπαίδευση κωφών μαθητών... 3 Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση του κωφού

Διαβάστε περισσότερα

Α-Ω. Το λεξικό μας για ευτυχισμένα παιδιά από το Α έωs το Ω

Α-Ω. Το λεξικό μας για ευτυχισμένα παιδιά από το Α έωs το Ω Α-Ω Το λεξικό μας για ευτυχισμένα παιδιά από το Α έωs το Ω Aνακαλύψτε τον κόσμο του Σχολείου μας και δείτε πώς κάθε λέξη μπορεί να μεταμορφωθεί σε διαφορετικές σχολικές εμπειρίες καλωσήλθατε στο σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ 9-12 ΕΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υπό την επίβλεψη του καθηγητή ΤΕΠΑΕ κ. Α. Μπακιρτζή ΘΕΜΑ «Βιωματική και γραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση του διαδικτύου στο νηπιαγωγείο με βάση τις απόψεις και τις αναπαραστάσεις των παιδιών σχετικά με την έννοια και τη χρήση του

Η αξιοποίηση του διαδικτύου στο νηπιαγωγείο με βάση τις απόψεις και τις αναπαραστάσεις των παιδιών σχετικά με την έννοια και τη χρήση του Η αξιοποίηση του διαδικτύου στο νηπιαγωγείο με βάση τις απόψεις και τις αναπαραστάσεις των παιδιών σχετικά με την έννοια και τη χρήση του Αλεξίου Βασιλική 1, Κυράνου Ελένη 2, Τζιώγα Αικατερίνη 3, Τσέκα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γ Τάξη. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γ Τάξη. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450. Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 465 ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Γιατράκος Ιωάννης Καθηγητής Δ.Ε. Πληροφορικός E-mail: iwdes@in.gr

Διαβάστε περισσότερα

5.2 Ο θησαυρός των παιχνιδιών

5.2 Ο θησαυρός των παιχνιδιών Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ 479 5.2 Ο θησαυρός των παιχνιδιών Μαρία Βαρυπάτη, Στέλλα Τσέλιου, Μαρία Βαδέκα, Κατερίνα Κετεντζόγλου, Πένυ Κουτσάκη Νηπιαγωγοί, Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης Στέλλα Λύκου-Κολτσάκη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Το εκπαιδευτικό δράμα

Α. Το εκπαιδευτικό δράμα Το εκπαιδευτικό δράμα στη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων του Ανθολογίου Γ & Δ Δημοτικού Αικατερίνη Κωστοπούλου (Δασκάλα, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων

Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Άννα-Μαρία Ζωάκου Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Οδηγός Εκπαιδευτικού Οικιακή Οικονομία Αγωγή Υγείας

Διαβάστε περισσότερα