Ο Ραράδειςοσ και θ Κόλαςθ 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Ραράδειςοσ και θ Κόλαςθ 2010"

Transcript

1 Ο Ραράδειςοσ και θ Κόλαςθ 2010 Σίγουρα όταν προςκαλοφςα τον φίλο μου με το LC4 να ζρκει να κάνουμε παρζα τον γφρο τθσ Λζςβου με εντουρο ςε 3 μζρεσ δεν είχα ιδζα για το τι εννοοφςαν τα παιδιά από τθν Μυτιλινθ λζγοντασ εντοφρο από μονοπάτια και βουνα Επίςθσ ςίγουρο πωσ ο άπειροσ φίλοσ μαηι με το φιλότιμο lc4 του κα μασ αποχαιρετοφςαν ςτα πρϊτα χιλιόμετρα Φτάναμε 4 ωσ τότε άγνωςτοι μεταξφ μασ εντουράδεσ,ςτο λιμάνι τθσ Μυτιλινθσ και τα μαντάτα ιταν πωσ ζβρεχε αςταμάτθτα εδϊ και 2 μζρεσ Ρλθςιάηοντασ το νθςί οι φιμεσ επαλθκεφτθκαν..ομιχλθ πυκνι ςτα βουνά και ψιλόβροχο με το που πλθςιάηαμε το νθςί με το καράβι Η αδρεναλίνθ άρχιςε να ανεβαίνει μιασ και το 3θμερο ςτθν άγνωςτθ εντουροκόλαςθ τθσ Λζςβου ξεκίναγε με τον καιρό να ανεβάηει τον πιχθ δυςκολίασ και τισ ιςτορίεσ για δίςκουσ καμζνουσ και καταςτάςεισ Roumaniacs επι Λεςβιακοφ εδάφουσ που είχαν φταςει ςτα αυτιά μασ από γνϊςτεσ του Γφρου, να φαντάηουν όλο και ποιο αλθκινζσ.. Αποβιβαςτικαμε. Συνάντθςθ με ζναν από τουσ εμπνευςτζσ τθσ ιδζασ του Γφρου τον Άρθ Χριςτοφίδθ. Σφντομο μα πλουςιοπάροχο πρωινό και κάπου εκει θ καλοπζραςθ και το παραμφκι τελείωςε.. Ντυκικαμε και καβαλιςαμε να ςυναντθκοφμε με τθν υπόλοιπθ ομάδα με τθν οποία κα κάναμε μαηι τισ επόμενεσ τρεισ μζρεσ εντοφρο από το πρωι εωσ το βράδυ διαςχίηοντασ τθν Λζςβο όπωσ μόνο τα τραγιά ξζρουν να τθν διαςχίηουν

2 Μετά τθν αναςυγκρότθςθ τθσ ομάδασ και μερικά χιλιόμετρα αςφάλτου μπικαμε ςτα καταπράςινα μονοπάτια γυρω από τθν Μυτιλινθ.. Η βροχι τθσ προθγοφμενθσ θμζρασ θταν αρκετι για να υγράνει το τοπίο χωρίσ να βουρκϊςει το τερρζν.. Η πλοφςια βλάςτθςθ ςτα μζρθ που γυρίςαμε τθν 1 θ μερα ζδινε τθν αίςκθςθ τροπικοφ δάςουσ.. Τα ποταμάκια φουςκωμζνα με νερό.. όμωσ και θ πζτρα, (που ζμελλε και να είναι το κφριο χαρακτθριςτικό ςτοιχείο μεςα ςε αυτζσ τισ 3 μερεσ που γυρίςαμε το νθςι), είχε προλάβει να μουςκζψει αρκετά, τόςο ϊςτε από τα πρωτα κιολασ χιλιόμετρα του γφρου ο όροσ βρεγμζνθ πζτρα είχε γίνει ο καλφτεροσ μασ φίλοσ..

3 Σκοπόσ θταν να καλφπταμε 450χλμ ςε 3 μερεσ κάνοντασ ζτςι ολόκλθρο το νθςι αποκλειςτικα από βουνα και μονοπάτια..μα θ 1 θ μζρα ζδειξε τα δόντια τθσ ςτουσ ποιο άπειρουσ οδθγοφσ αναγκάηοντασ ολόκλθρθ τθν ομάδα ςε ςυνεχείσ ςτάςεισ.. Η βροχι δεν άργθςε να ζρκει..ρλζον μζςα ςτθν πυκνθ βλάςτθςθ θ κυριολεκτικα τροπικι μπόρα που ξζςπαςε ζδωςε μια ακόμθ νότα extreme endurο ςτα μζρθ που περνάγαμε Βρεγμενοι ωσ το κόκκαλο 18 εντουρο διαςχίηαμε μονοπάτια με φτζρεσ μεχρι τα τιμόνια μασ..κατθφορίηαμε γκρζμια με βράχια αλειμμζνα με ςαποφνι κακωσ και ποταμάκι με κροκκάλα που παρακάλαγε να κάνεισ το λάκοσ και να ςε ρίξει ςτθν αγκαλιά του.

4

5 Η βροχι άργθςε να κοπάςει.. Το 1 ο ςκζλοσ του γφρου αποδείχτθκε πολφ ςκλθρό για μερικοφσ Ο ρυκμόσ τθσ ομάδασ αναγκαςτικά είχε πεςει ςε ςθμειο να γίνονται ςτάςεισ ολόκλθρθσ ϊρασ περιμζνοντασ. Καπου εκει ζβγαινε δειλά δειλά ο θλιοσ και ολοι ςαν τα ςαλιγκάρια ςτεκόμαςταν ςτθν ςειρά να ςτεγνϊςουμε ότι μποροφςαμε Σε μια από αυτζσ τισ μεγάλεσ ςτάςεισ βρικαμε πολιτιςμό και κακίςαμε να πιουμε να ςτεγνϊςουμε και να ξεκουραςτοφμε..

6 Κάπου εκεί είχαμε και τθν πρϊτθ εγκατάλειψθ του φίλου Νίκου ο οποίοσ δεν μποροφςε να ςυνεχίςει και εφυγε από δαςικοφσ χωματόδρομουσ να ςυναντθκεί με το τηίπ από το supporteam που κουβαλοφςε τα πράγματα μασ και κα μασ ςυναντοφςε ςτο τζλοσ τθσ θμζρασ.. Με αυτθν τθν 1 θ αποχϊρθςθ θ ομάδα αναςυγκροτικθκε,ζςτυψε τα γάντια τθσ που ςτάηαν λάςπθ και γκάηωςε να καλφψει το χαμζνο ζδαφοσ Τωρα ότι και να γραψω για τα παιδια από τθν Μυτιλινθ και το τι κάνουνε πάνω ςτο τιμόνι κα είναι πραγματικά λίγο.. Ουτε οι ίδιοι δεν γνωρίηουν το πόςο καλοί είναι μιασ και κάνουν τα απίςτευτα να φαντάηουν παιχνιδάκι.. και πάντα με γζλιο και πλάκα! Κακϊσ οι ϊρεσ περνοφςαν και πάνω που ςτεγνϊναμε εξωτερικά ερχόταν πάλι μια βροχθ να μασ επαναφζρει, θ ομάδα φςτερα από ςφντομο ςυμβοφλιο ζκρινε πωσ κάποιοι οδθγοί κα ζπρεπε να παρακάμψουν το επόμενο κομμάτι που κα ακολουκοφςε μιάσ και μιλάγαν για πραγματικά δφςκολο πζραςμα που είτε περνάσ είτε μζνεισ εκει για πάντα.. Ζτςι ζνασ ακόμθ οδθγόσ μαηι με τθν κοπζλα τθσ παρζασ πθραν τον εφκολο δρόμο και κα μασ ςυναντοφςαν αργότερα Οι υπόλοιποι φορζςαμε κράνθ και ξεκινθςαμε για τθν περιβόθτθ Μελίντα.. Με το που φτάςαμε ςτθν είςοδο τθσ ξεροκατάπια Επρόκειτο για πλαγια ελαιϊνα υπο κλίςθ από αυτζσ που λζσ καλά πϊσ μαηευουν τισ ελιζσ εδϊ πάνω που για να ξεκινιςεισ το ςκαρφάλωμα από τον χωματοδρομο που μασ ζβγαλε εκει ζπρεπε να πάρεισ φόρα και να ςκαρφαλϊςεισ κατακόρυφο πετροανάχωμα και να ςτρίψεισ τθν μθχανθ με ςτυλ τραιλίςτα αμζςωσ δεξιά ςτο κατςικοπάτθμα,αλλιϊσ ι ζτρωγεσ καπάκι από 2 μετρα φψοσ ι ζτρωγεσ καπάκι από 2 μετρα φψοσ γκλουπ. Αφθςα τουσ ζμπειρουσ Μυτιλθνιοφσ να ςκαρφαλϊςουν πρϊτοι να δω και το πάτθμα,εςφιξα τθν καρδία μου και ορμθξα.. Στθν πρωτθ προςπακεια ο φόβοσ με ζκανε λιγα μετρα πριν το κρίςιμο ςκαρφαλωμα να κλειςω το γκαηι..ετςι ςκαρφαλωςα το μιςό βράχο και γρθγορα εςτριψα τθν μθχανθ δεξια πριν καταλειξω ςε καπάκι και το ζςωςα για 2 θ προςπακεια.. Ενϊ ετοιμαηόταν ο επόμενοσ να ςκαρφαλϊςει του είπα να περιμζνει γιατι κα ξαναπροςπακοφςα αμζςωσ.. Ρθρα φόρα και αυτι τθ φορά με τεχνικι αλλά David Knight ανζβθκα άψογα και ςυνζχιςα για το επόμενο stage Αυτό που αντίκριςα βζβαια ιταν βγαλμζνο από ταινία Erzberg.. Μθχανάκια δαιμονιςμζνα να ςπινιαρουν ζνα εδϊ ζνα ποιο κάτω κακϊσ προςπακοφςαν να ανθφορίςουν τθν πλαγια γεματθ γλιςτερι πζτρα και πετρινουσ φρακτεσ Αλλοι πζφτανε ενϊ χωρίσ οίκτο, μα με πολφ φόρα, αλλοι περνάγαν από δίπλα παρακαλϊντασ το πάτθμα να τουσ βγει και μθν τουσ ερκει θ μθχανι καπάκι.. Εκει κατάλαβα πωσ ιταν every man for himself και πϊσ καλφτερα να τα κατάφερνα αλλιϊσ δυςκολα κα υπιρχε επιςτροφι.. Καταφερνω τα πρωτα μετρα..η πλαγια εξελίςςεται ςε φιδάκι δεξια αριςτερα με μπολικα ςκαλοπάτια από βράχουσ να ςε ςταματοφν και να κάνουν τον τροχο να ςπινιάρει αςταμάτθτα.. Μπροςτά μου και ζνα επίπεδο ποιο πάνω ο Ράτροκλοσ Τον κοιτάω από χαμθλά..παιδευεται να ςτριψει τθν μθχανθ να περάςει ζνα ςκαλοπάτι ενϊ το ΚΤΜ του ζχει ιδθ βράςει και βγαηει καπνουσ από παντοφ Τθν ίδια μοίρα δεν άργθςε να βρει και το δικό μου gasgas Πταν είδα πωσ φτυνει νερα ςαν τρελο από το καπάκι κακωσ εχω κολλιςει μονοσ μου ςε μια ανθφόρα είπα καλφτερα να ξεκουραςτοφμε και οι δυό μασ Αποκάτω ακουγα μερικοφσ άλλουσ αναβάτεσ να κολλάνε τα μθχανάκια τουσ και ζνα διχρονο gasgas να ανεβάηει ςτροφζσ για μερικα δευτερολεπτα και μετα ςιωπι..

7

8 Αν δεν φάω τωρα το τηελεδάκι μου για εξτρα δφναμθ πότε κα το φάω; (ςκζφτθκα) και πάλφ καλά που το ζκανα.. Ανζκτθςα δυνάμεισ και ςυνζχιςα το μαρτφριο που από ότι φαίνεται είχε ακομθ αρκετο δρόμο.. Ειχαμε απομείνει 5 αναβατεσ να προςπακουμε να ανζβουμε.. Ο φίλοσ με το gasgas παρζδωςε πνευμα και ζτςι ενασ άλλοσ του το ανζβαηε.. Το ίδιο και ζνα wrf οπου ο αναβατθσ του ηθτοφςε να πιει αντιψυκτικο ξαφνικα εμφανιςτικαν ενιςχφςεισ Κατεβθκαν με τα ποδια εκελοντζσ να βοθκιςουν μιασ και ειχε περαςει ςχεδόν 1 ωρα απ όταν οι πρωτοι είχαν φταςει ςτθν κορυφθ.. Ευτυχωσ τελικά είχαμε καταφζρει και είχαμε φταςει πολφ κοντα ςτθν κορυφι οπου πλζον γινόταν κανονικό μονοπάτι και ζτςι θ κακυςτζρθςθ μειϊκθκε ςτο ελάχιςτο..

9 Το αςτείο από αυτθν τθν ιςτορία (το οποίο μου το περιγράψανε μιασ και εγω βριςκόμουν ακόμα ςτισ ςτροφζσ τθσ κολάςεωσ) ιταν ότι ολονων τα μθχανάκια είχαν βράςει εκτοσ από του Λάκθ το Husqvarna.. ε Λακθ το δικό ςου δεν ζβραςε.. ;;!! και πρίν προλάβει όλο καμάρι να απαντιςει με ζνα βρωντερο ΟΧΙ το μθχανάκι εξεράγει μπροςτα ςτα μάτια όλων!! Ππωσ φαίνεται και ςτθν αποπάνω φωτο θ οποια είναι ςτο τελειωμα τθσ Μελίντασ το απογευμα εχει πιάςει για τα καλά.. Αν κζλαμε να φταςουμε Νυφιδα κα ζπρεπε να βιαςτουμε.. Λογω πολφωρθσ κακυςτερθςθσ ςτο πρωτο ςκζλοσ οι προοριςμοι μασ είχαν αλλάξει αρκετα.. Μετα από αυτό το πραγματικα δφςκολο κομμάτι που μόλισ είχαμε κάνει θ ςυνζχεια δε κα μποροφςε να είναι χειρότερθ.. Τραβθξαμε το λοιπον για άλλθ μια φορα Δυτικά και από βουνό βρεκθκαμε ςε κάλαςςα.. Ευκαιρία για τερμα γκαηι ςτθν αμμουδιά.. Εδϊ ο Ιορδάνθσ μασ περναγε όλουσ ςαν ςταματθμζνουσ.. Βλζπεισ θ εμπειρία του ςτθν άμμο ιταν αναμφιςβθτιτα θ μεγαλυτερθ όλων μιασ και είχε τερματίςει 2 φορζσ ςτον ξακουςτό αγωνα touquet τθσ Γαλλίασ. Άλλο ζνα ωραιο κομματι εντουρο μιασ και ςτο τελείωμα τθσ παραλίασ θ άμμοσ εδινε ςιγα ςιγα τθν κεςθ τθσ ςε βραχια φυτευτα και καλλαςοβρεγμζνα οπου και εκει για άλλθ μια φορα δεν υπιρχε οικτοσ για τον διπλανο ςου που ζπεφτε ςαν να ζφαγε ςφαιρα.. πολφ απλά γιατι αν ςταματαγεσ να βοθκιςεισ κα βριςκόςουν και ςυ ξάπλα και κολλθμενοσ ςτθν άμμο.. Η άμμοσ εδινε τθν κεςθ τθσ ςτα βράχια και αυτά με τθν ςειρά τουσ εδιναν τθν κζςθ τουσ ςε μεγαλφτερα βράχια μζχρι που θ κατάςταςθ κάτιντθςε χειρότερθ και από τον βραχοκθπο του Erzberg και για όςουσ δεν πιςτευουν ασ ριξουν μια καλθ ματια ςτθν από κάτω φωτογραφία

10 Δθλϊςαμε υποχϊρθςθ απλά γιατι ο θλιοσ ζπεφτε πολφ γριγορα και το ςκθνικό αρχιςε να δείχνει πωσ κα περναγαμε τον βραχόκθπο βραδυ αν ςυνεχίηαμε..

11 Ετςι ξανά πίςω τθν παραλία του Δρότα και ξανα μζςα ςτο βουνό Συντομα ζπιαςε ςκοτάδι και ανάψαμε όλοι προβολείσ και ςυνεχίςαμε πλζον εντουρο βραδυνο.. Ρεριζργωσ ο ρυκμόσ δεν ζπεςε κακόλου αν και βζβαια τωρα πθγζναμε απο δαςικοφσ.. Αργότερα όταν επιτζλουσ υςτερα από 12 ωρεσ ςυνεχόμενου εντουρο φταςαμε κατα τισ 10 το βραδυ ςτο ςθμειο διανυκτερευςθσ καποιοι μου είπαν πωσ βγαίναν τον χειμϊνα βραδινό εντοφρο ςε ςφιχτα μονοπάτια μεςα ςτα χιόνια και πωσ αυτό που κάναμε ιταν αςφαλταδα!! Γιαυτο πθγζναν αεροπορία.. Η 1 θ μζρα είχε λάβει αιςίωσ τζλοσ.. Από τισ 10 το πρωι μεχρι τισ 10 το βράδυ είχαμε δεί τοςα μζρθ απίςτευτθσ ομορφίασ και παρκζνασ φφςθσ, είχαμε κάνει τόςα διαφορετικά πραγματα από μονοπατια μεχρι πλαγιεσ και παραλίεσ,ειχαμε φάει τόςθ βροχθ ςτεγνϊςει και ξαναφάει άλλθ τόςθ που ςτο τελοσ ζνιωκα πραγματικα γεμάτοσ εντοφρο, και αυτό ζμελλε να είναι μόνο θ 1 θ μερα από τισ τρεισ ςτο νθςί τθσ Λζςβου.. 2 θ μερα και 9 το πρωί ολοι ζχουμε δωςει ςτο τηιπ υποςτιριξθσ τα πραγματα μασ τρωμε πρωινο και ςιγα ςιγα ετοιμαηόμαςτε να χαράξουμε πορεία..το κλίμα ςτθν παρεα είναι πολφ καλο αρχίηουμε και γνωριηόμαςτε αναμεταξυ μασ οι καινουργιοι, και εγω ανυπομονϊ να δω επιτζλουσ τθν Μυτιλινθ ςτεγνοσ μιασ και ο θλιοσ εχει βγει κανει ηεςτθ και ολοι μασ αρχιηουμε και λεμε πωσ μασ περιμενει μια μερα κολαςθσ μιασ και τα μερθ που κα πθγεναμε θταν τελειωσ διαφορετικα από τθν 1 θ μερα. Αυτθν τθν φορα κα βρίςκαμε ξεραθλα πετρα και καλφτερα να πιναμε πολφ νερο για να αντζξουμε.. Και όντωσ ετςι εγινε..το νερο δεν μασ ζλειψε από τθν αρχθ.. καποιοι μάλιςτα ηεςτακθκαν από τθν αρχθ τοςο πολφ που κζλιςαν να βουτθξουν μαηι με τα μθχανάκια τουσ.. Τουσ το είχαν υποςχεκει από τθν προθγοφμενθ που τα χαν βράςει τα καθμζνα..ετςι θ τρζλα θ Μυτιλθνιά ςυνεχίςτθκε ςτουσ ίδιουσ Γαλατικοφσ ρυκμουσ από νωρίσ το πρωί Τα βλεπα και τράβαγα τα μαλλιά μου.. Απίςτευτο γζλιο και καταςτάςεισ εντουρικισ τρζλασ

12 1 2

13 3 Στεγνωμα τωρα Κακϊσ οι άλλοι παρακολουκοφν

14 Και ζτςι το θλιόλουςτο πρωινό εξελιχκθκε ςε περιπζτεια.. μπουηι αλλάχτθκαν καρμπιρατερ λφκθκαν και όλα αυτά εδωςαν χρονο ςτον ουρανό να ςκεπαςει τον θλιο με όλα αυτά τα ωραια ςφννεφα και για άλλθ μια φορα να φροντίςει για τθν ενυδάτωςθ μασ Η αδιαβροχθ ςακουλα φορεκθκε πολφ αυτό το καλοκαιρι Στο πρωτο βενηινάδικο και αφου περαςε αρκετθ ωρα περιμζνοντασ τουσ πνιγμζνουσ μια ςυνεδρίαςθ εκρινε για άλλθ μια φορα πωσ οι κάπωσ λιγοτερο εμπειροι οδθγοι κα επρεπε να παρακαμψουν το επομενο κομματι γιατι για άλλθ μια φορα ενασ κεοσ ξερει τι ειχαν ςτον νου τουσ οι Γαλάτεσ.. Πταν τουσ ειδα δε να κατεβαηουνε red bull και αλλα αντιντόπινγκ τα χρειάςτθκα και πιγα και γω διακριτικά και ιπια λίγο από το δικό μου μαγικό φιλτροτηελζδακι.. Η βροχθ όμωσ που ειχε ερκει ποια για τα καλα ςτο βενηιναδικο αλλαξε τα ςχεδια και μιασ και βρεγμενο δεν κα εβγαινε εκεινο το κομματι πθγαμε για άλλο που υποτικεται κα θταν ςτεγνο,μιασ και οι μετεωρολόγοι τθσ παρεασ ειδαν τθν πορεία των ςυννεφων και ζκριναν ορκά Ξεκιναμε το λοιπον για μερθ ςτεγνα οπου ο θλιοσ πάντα λάμπει πρίν πιαςουν τα χειρότερα..

15 Τελικα τα ςφννεφα είναι ποιο γρθγορα από τουσ Μυτιλθνιοφσ

16 Ρόςοι Μυτιλθνιοί εντουραδεσ χωράνε κατω από ζνα υπόςτεγο; Τι και αν κακιςαμε εκει ειχαμε ιδθ ποτίςει. Ζτςι και αλλιϊσ δεν ζλεγε να ςταματιςει αρα το πθραμε αποφαςθ και ξεμιτίςαμε.. Καναμε ενα καταπλθκτικό κατθφορικό μονοπάτι 100%πετρα το οποίο το κατά ευχαριςτικικα εκει όμωσ ενασ από τθν παρζα εχαςε τα φρενα του (υγρα) και ετςι 2-3 φυγανε να πανε ςτο χωριο για επιςκευι. Οι υπόλοιποι ςυνεχίςαμε και βγθκαμε ςε κατι ωραία ανθφορικα μονοπάτια πετρα και πάλυ πζτρα.. Ο θλιοσ δεν ειχε αποφαςίςει τι θκελε να κάνει εμεισ όμωσ ξζραμε τι κζλαμε και δεν μασ ςταματαγε τίποτα

17

18 Ή καλφτερα ςχεδόν τίποτα.. Βρικαμε τουσ άλλουσ ςτο χωριο..ειχαν επιςκευαςει τα φρζνα και ολοι μαηί ςυνεχίςαμε προσ Καλλονι. Ο τρόποσ ιταν ζνασ..διαςχιηαμε τθσ ραχεσ τθν μια μετα τθν άλλθ.. ανοιγαμε και κλειναμε φραχτεσ από βοςκοτοπια και ςυνεχίηαμε..το τερρεν ειχε απίςτευτθ πζτρα και πολφ απ αυτι κρυμμζνθ μεςα ςτουσ χαμθλοφσ καμνουσ. Πτι πρεπει δθλαδθ για απογείωςθ. Κακε ράχθ δε, είχε αρκετι κλίςθ επομζνωσ γκάηι ανοιχτό κοπάνθμα ςτθν πζτρα και βουρ για κορυφι Μετα το ιδιο ςκθνικό αλλά ςε κατθφόρα και μετα πάλυ ανθφόρα και οφτω κακεξισ.

19 Ππου δεν είχε ςυρματοπλζγματα πθδάγαμε από πάνω

20

21 Και μ αυτά και με κεινα,

22

23 Και αφου διαςχίςαμε τθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Ερεςοφ. Φτάςαμε ςτο Σίγρι όπου και κα διανυκτερευαμε..αυτθ τθν φορα φτάςαμε μζρα αν και πάλυ αιςκθτά εκτόσ χρόνου μιασ και το πρωινό μπάνιο μασ κακυςτζρθςε αιςκθτά..

24 Η 3 θ μζρα δεν μασ ενοιαηε αν κα βρζχει ι αν δεν κα βρζχει ι αν κα ξεκινοφςε ςτεγνα και μετα κα το γφριηε ςε βροχι..ι αν καταν ευκολα ι δφςκολα Ρλζον είχα καταλάβει πωσ τα πάντα ρει και αν δε ρει με λίγθ προςπάκεια όλα γίνονται.. ζτςι φόρεςα τισ μιςο ςτεγνζσ μου κάλτςεσ για τελευταία φορά,γεμιςα το παγοφρι μου με νερό και ακολοφκθςα για τθν τελευταία μζρα εντουρο ςτο νθςί τθσ Λζςβου με τελικό προοριςμό τον Γαβακά..Απο κει κα ζπρεπε να φφγουμε νωρίσ μιασ και ςτισ 6 ζπρεπε να πάρουμε το καράβι τθσ επιςτροφισ.. Τελικά καλφτερα να ζβρεχε γιατι αν και ιμαςταν ψθλά και το αεράκι βοθκοφςε τθν κατάςταςθ, ο ιλιοσ μασ ζκαιγε για τα καλά.. Τα περαςματα κα ιταν ανθφορεσ κατθφόρεσ το ζνα βουνο μετα το άλλο μόνο που αυτι τθν φορα προειδοποιοφςαν για κλίςεισ μεγάλεσ που μζχρι και οι ίδιοι οι ντόπιοι τρωγανε τουμπεσ Το τελευταίο ζκανα πωσ δεν το άκουςα είπαμε τα πάντα γκρι..

25 Και να μαςτε πάλυ να μαηοχιηόμαςτε και οι 18.. Και όπωσ είπαμε ο τελευταιοσ να κλείςει τθν πόρτα

26 Μερικζσ φορζσ δεν ιταν ακριβϊσ ςαφζσ προσ τα ποφ ζπρεπε να τραβιξουμε.. Από αυτθν τθν κεραία βεβαια ςαν ςθμείο αναφοράσ καταλιξαμε αρκετά ποιο κάτω και πάντα θ κζα ιταν καταπλθκτικι..απζραντα

27 βουνά και ςτο βάκοσ κάλαςςα Η θμζρα κφλιςε κάπωσ ζτςι. Με προκλθτικά περάςματα και πλαγιζσ γεμάτεσ πζτρα..

28 Σε δφο περάςματα τα βρικα ςκοφρα..μια ανθφόρα ζκανα 4 φορζσ να τθν ανζβω.. Εφτανα ςτα μιςά και εκεί ςε ζνα ςκαλοπάτι που υπιρχε ζπεφτα είτε ςουηαριςτόσ είτε εκλεινα το γκάηι τελευταία ςτιγμι.. Στο τζλοσ όμωσ ανζβθκε και αυτι θ ανθφόρα και ςυνεχίςτθκε θ πορεία μασ.. Τελευταία δυςκολθ ανθφόρα και για άλλθ μια φορά θ πρωτθ μου προςπάκεια είναι αποτυχθμζνθ.. Ενασ άλλοσ αναβάτθσ μετα από μενα πζφτει και αυτόσ.κάποιοσ άλλοσ περνάει.. 2 θ αποτυχθμζνθ και παλυ..ςτθν 3 θ ανεβαίνω περναω και το ςκαλοπάτι μου ςβθνει θ μθχανθ και με κοκκαλωμενο μπροςτινο τροχο τςουλάω προσ τα πίςω..οχι για πολφ όμωσ μιασ και εχει αρχιςει το καπάκι..φευγω κουτρουβάλα προσ τα πίςω, το μθχανάκι πιςτά με ακολουκει και γίνομαι ςχεδον ςαντουιτσ με τον ιδθ πεςμενο διπλανο μου Ολθ αυτι θ βιαιθ τουμπα ςταμάτθςε χάρισ ςτθν φιλόδοξθ προςπάκεια του αριςτεροφ

29 μου χεριου να κοντράρει ςτον ποιο κοντινό βράχο.. Κάκομαι λίγο να θρεμιςω ενϊ από πάνω ςτα βράχια ςαν τςαμπια παρακολουκεί θ κερκίδα και μοιράηει 10αρια. Πμωσ το χερι πονεί και με μεγαλθ δυςκολία κρατϊ το τιμονι..τον ςυμπλζκτθ ςχεδον αδφνατο Σφιγγω τα δόντια και κανω τελευταια προςπάκεια να ανζβω και τα καταφζρνω αλλα το χζρι μάλλον τθν ζχει ακοφςει Αναγκαςτικά όμωσ πρεπει να ςυνεχίςω μιασ και εκει πάνω δεν υπιρχε τιποτε άλλο από εμάσ.. Αφου περάςαμε κανα δφο πλαγιζσ ακομα ευτυχϊσ χωρισ ιδιαίτερεσ δυςκολίεσ καταλιξαμε ςε παραλία.. καπου εκει ειπα πωσ κα εφευγα για Αντιςςα όπου υπθρχε Ιατρικό κζντρο.. Αφου χαιρετθκικαμε με τθν παρζα τελευταία ςτιγμθ με πείκουν να ακολουκιςω λίγο ακόμα για ζνα πολφ ωραίο μονοπάτι που ζπρεπε να το δω.. Δεν άντεξα και τελικά τουσ ακολοφκθςα.. Ρραγματικα ιταν ζνα ωραίο πζραςμα ςτενο αναμεςα ςε βράχια απ όπου και θ παρακάτω φωτογραφία Μετα και από αυτό ζπρεπε να παμε ςτθν άλλθ άκρθ του νθςιου να προλάβουμε το καράβι.. Ο γυροσ τθσ Λεςβου ιταν μια καταπλθκτικθ εμπειρία όχι μόνο για τα απίςτευτθσ ομορφιάσ μερθ που είδαμε και κάναμε εντοφρο αλλά και για τθν φανταςτικι παρζα από πραγματικά ταλαντοφχουσ οδθγοφσ. Ο κυκλοσ δυςτιχϊσ δεν ολοκλθρωκθκε αυτι τθν χρονιά ευχομαι όμωσ να ςυνεχιςτεί από τα ίδια άτομα να γίνεται κάκε χρόνο και να μπορζςουμε να ξαναζρκουμε, τθν επόμενθ φορά και με ςκθνζσ. Μια πραγματικι εμπειρία που κα τθν χαρακτιριηα hardcore endurο που για να τθν ηιςεισ όμωσ πρζπει όχι μόνο να ζχεισ καλθ φυςικι κατάςταςθ και τεχνικι μα και τθν καλι διάκεςθ για παρζα φτιαγμζνθ από Μυτιλθνιοφσ Γαλάτεσ.Ευχαριςτοφμε κερμά για τθν υπζροχθ φιλοξενία ςασ και τθν μοναδικι ξενάγθςθ ςτο νθςί ςασ. Εισ το επανιδείν

Όμξρση Ζφή. Μαςρξκεσάλξς Λιλήο. Emily Dickinson. Inebriate of air am I and debauchee of dew «Μεθώ απ ρξμ αέρα και νεσαμρώμφ με δρξπιά»

Όμξρση Ζφή. Μαςρξκεσάλξς Λιλήο. Emily Dickinson. Inebriate of air am I and debauchee of dew «Μεθώ απ ρξμ αέρα και νεσαμρώμφ με δρξπιά» 1 Όμξρση Ζφή Μαςρξκεσάλξς Λιλήο Inebriate of air am I and debauchee of dew «Μεθώ απ ρξμ αέρα και νεσαμρώμφ με δρξπιά» Emily Dickinson 2 Απόππαπμα βιβλίξς. «Όραμ η δύμαμη δεμ μπξρεί μα βρει διένξδξ, διαπρρέσεραι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΟΥΜΕ ΤΘΝ ΕΛΡΛΔΑ ΣΤΘΝ ΕΚΚΛΘΣΛΑ!

ΗΟΥΜΕ ΤΘΝ ΕΛΡΛΔΑ ΣΤΘΝ ΕΚΚΛΘΣΛΑ! 1 2 ΛΕΑ ΜΘΤΟΡΟΛΛΣ ΚΕΚΥΑΣ, ΡΑΞΩΝ & ΔΛΑΡΟΝΤΛΩΝ ΝΘΣΩΝ ΓΑΦΕΛΟ ΝΕΟΤΘΤΟΣ «ὑμῖν γάρ ἐςτιν ἡ ἐπαγγελία καί τοῖσ τζκνοισ ὑμῶν καί πᾶςι τοῖσ εἰσ μακράν, ὅςουσ ἄν προςκαλζςθται Κφριοσ ὁ Κεόσ ἡμῶν» (Πράξ. 2,39) ΗΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ Τα περιεχόμενα αυτοφ του βιβλίου διζπονται από νόμουσ προςταςίασ πνευματικϊν δικαιωμάτων. Απαγορεφεται θ αναδιανομι, χωρίσ τθν άδεια του ςυγγραφζα. Ο ςυγγραφζασ δεν

Διαβάστε περισσότερα

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Στο πλαίςιο του μακιματοσ Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ τθσ Βϋ Γυμναςίου, και ςυνδυάηοντασ τισ ενότθτεσ τθσ Οικολογικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr

Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr Ροιθτικι ςυλλογι για το Διαδίκτυο Ροιιματα μακθτϊν όλων των βακμίδων εκπαίδευςθσ γφρω από αςφαλι πλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ;

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Κάκε αρχι και...εφκολθ! 1.1 κοπόσ του βιβλίου Σκοπόσ αυτοφ του βιβλίου είναι να ςασ ειςάγει ςτον κόςμο του προγραμματιςμοφ με ζνα όμωσ ιδιαιτζρωσ διαςκεδαςτικό και δθμιουργικό τρόπο. Μζςα

Διαβάστε περισσότερα

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα.

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα. Κεφάλαιο 1 ο 1.1 κοπόσ του βιβλίου Κακθμερινά χρθςιμοποιοφμε διάφορεσ υπολογιςτικζσ εφαρμογζσ όπωσ κειμενογράφουσ για να γράφουμε τα κείμενά μασ και πλοθγθτζσ για να εξερευνοφμε το διαδίκτυο. Ζχετε αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Κατηχητικό Παιχνίδι Β

Κατηχητικό Παιχνίδι Β Κατηχητικό έτοσ 2012-2013 Κατηχητικό Παιχνίδι Β Συναντήςεισ παιδιών προςχολικήσ και πρώτησ ςχολικήσ ηλικίασ Βοηθητικό υλικό για τον Κατηχητή Λευκάδα 2012 Κατηχητικό έτοσ 2012-2013 Κατηχητικό Παιχνίδι

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ακλθτζσ τθσ Πίςτθσ

Οι Ακλθτζσ τθσ Πίςτθσ Σ Θ Μ Ε Λ Ω Σ Ε Λ Σ Γ Λ Α Μ Α Κ Θ Μ Α Τ Α Β Λ Β Λ Λ Κ Ω Ν Τ Α Ξ Ε Ω Ν ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ Οι Ακλθτζσ τθσ Πίςτθσ Καταςκινωςθ ουνίου 2014 Ε λ ε φ κ ε ρ ε σ Ε υ α γ γ ε λ ι κ ζ σ Ε κ κ λ θ ς ί ε σ Ε λ λ ά δ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Χατηθγιάννθσ: Ραρακαλϊ να πάρουμε τισ κζςεισ μασ. Ραρακαλοφμε τον γραμματζα του Ρολλαπλοφ κζματοσ, τον φίλο Άγγελο

Διαβάστε περισσότερα

απ την αρχή ξανά λοιπόν

απ την αρχή ξανά λοιπόν 1 Για τη γραυή, αντιγραυή, υωτογράυιση, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Ρλίνκοι και κζραμοι Χ5 Ξεκίνθςα να γράφω πριν από 6 χρόνια. Δυο φορζσ το χρόνο, Οκτϊβριο και Ιοφνιο ςε κάκε Γενικι Συνζλευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΜΜΕΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΕΡΩΤΑΣ

ΚΛΕΜΜΕΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΕΡΩΤΑΣ ΚΛΕΜΜΕΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΕΡΩΤΑΣ Άνοιξθ. Θ νφχτα φωτίςτθκε απότομα τα ςκοτάδια τθσ διαλφκθκαν ςτον απζραντο ουρανό και το φωσ ξεχφκθκε ςε όλθ του τθν ζκταςθ. Το πρωί ιταν γλυκό και απάνεμο. Στα δζντρα ξεπρόβαλλαν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΣΙΝΑΔΕ ΕΡΩΣΙΚΗ ΑΠΟΓΟΗΣΕΤΗ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΜΑΝΣΙΝΑΔΕ ΕΡΩΣΙΚΗ ΑΠΟΓΟΗΣΕΤΗ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ποτζ δεν το περίμενα να κλάψω και για ςζνα και τα όνειρά μου να κωρϊ ςτο χϊμα πεταμζνα δζκα μερϊ υπόκεςθ ιςουνα ςτθ ηωι μου μα πρόλαβεσ και άφθςεσ ςθμάδια ςτθν ψυχι μου ςτςι δζκα μζρεσ που μαςταν μαηί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ.

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΓΕΙΑ ΣΑΣ! ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΕΡΕΙΔΘ ΞΕΩ ΚΑΙ ΒΛΕΡΩ, ΟΤΙ ΥΡΑΧΕΙ ΑΚΕΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΡΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΘΣΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΩΣΤΘΣ ΔΙΑΤΟΦΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ. -Να σου συστήσω τη Νάντια. -Γεια, χάρηκα -Κι εγώ.

ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ. -Να σου συστήσω τη Νάντια. -Γεια, χάρηκα -Κι εγώ. Κοίταξε στον στρογγυλό, μεγάλο καθρέπτη του δωματίου των γονιών της. Τα πράσινα μάτια της αντανακλούσαν στον καθρέπτη. Τα μακριά ίσια μαλλιά της έπεφταν ανάλαφρα στους ώμους της. Ήταν μακριά. Τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ξεκινϊντασ να γράψω αυτό το βιβλίο, ζνιωςα μζςα μου ότι δεν ζπρεπε να δϊςω ζνα ςτεγνό ιατρικό βιβλίο. Αναλογίςτθκα όλα τα αντίςτοιχα του είδουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 ENOTHTA 1 - ΠΡΟΪΟΝΣΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 ENOTHTA 1 - ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 Καλωςορίηουμε όλουσ όςουσ ιρκαν ςτθν εκπαίδευςθ. Ηθτάμε να ςυςτθκοφμε και να ποφμε δφο λόγια για τον εαυτό μασ, (τθν προςωπικι μασ μαρτυρία). Επίςθσ, ςτο τζλοσ να ποφμε «για να πετφχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010

Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010 Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010 Περιεχόμενα Μεγζκθ Κίνθςθσ: ελίδεσ 1-4 Μετατόπιςθ, Σαχφτθτα, Μζςθ Σαχφτθτα Ευκφγραμμεσ Κινιςεισ: ελίδεσ 5-20 Ευκφγραμμθ Ομαλι Ευκ. Ομαλά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ

ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ ΦΧΣΛΡ ΑΥΧΠΧΕΟΧΣΞΩΞ ΜΡΧΑΞΠΟΩΞ Ε.Μ.Τ. ΧΣΜΕΑΦ ΦΨΞΝΕΦΕΩΞ - ΔΠΑΛΕΡ ΣΟΧΩΒΥΠΣΦ 2011 ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ πουδαςτικι ομάδα: Βλάςςθ Ελζνθ Ρλατυπόδθ Γεωργία Σκιαδά Μαργαρίτα Επιβλζποντεσ κακθγθτζσ:

Διαβάστε περισσότερα

Για τη γραυή, αντιγραυή, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος

Για τη γραυή, αντιγραυή, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Για τη γραυή, αντιγραυή, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Δ ιάβαςα με προςοχι τθν ομιλία του υπουργοφ ςτθν αρχι τθσ χρονιάσ προσ τα ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ. Ανάμεςα ςτα πολλά και διάφορα για «ζξυπνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ»

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Α Ν Α Ρ Γ Τ Ρ Ο Δ Ε Ν Α Ξ Α Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Εν μζςω πολιτικισ και οικονομικισ κρίςθσ, με τθν κεντρικι διοίκθςθ να προςπακεί να απαλλαγεί

Διαβάστε περισσότερα

Πέρασαν πολλά χρόνια από τότε που ένα αγόρι από τον Πειραιά ξεκίνησε να γράφει μια φανταστική ιστορία για μια παρέα παιδιών που ανοίχτηκαν στη

Πέρασαν πολλά χρόνια από τότε που ένα αγόρι από τον Πειραιά ξεκίνησε να γράφει μια φανταστική ιστορία για μια παρέα παιδιών που ανοίχτηκαν στη Πέρασαν πολλά χρόνια από τότε που ένα αγόρι από τον Πειραιά ξεκίνησε να γράφει μια φανταστική ιστορία για μια παρέα παιδιών που ανοίχτηκαν στη θάλασσα ακολουθώντας έναν πειρατικό χάρτη. Το αγόρι μεγάλωσε,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ...

ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ... ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ... Ομαδικι εργαςία Project Α Λυκείου Α Τετραμινου 1 ο Γενικό Λφκειο Θρακλείου Αττικισ Θζμα Project: Κραςί: «Ελλ-οίνων χϊρα» Ομάδα: A Πνομα ομάδασ: Οιππότεσ Τίτλοσ υποκζματοσ: Το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΝ ΙΣΚΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΣΤΟΝ ΙΣΚΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΙΣΚΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 1 ISKIOS_Akropoli.indd 1 10/9/2013 9:31:41 μμ Βασιλική Πήτα 2 ISKIOS_Akropoli.indd 2 10/9/2013 9:31:41 μμ ΣΤΟΝ ΙΣΚΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Στον ίσκιο της Ακρόπολης 3 ISKIOS_Akropoli.indd

Διαβάστε περισσότερα

Κατηχητικό έτος 2012-2013

Κατηχητικό έτος 2012-2013 Κατηχητικό έτος 2012-2013 «Τωμ Προφητώμ το κήρυγμα...» Συμαμτήσεις για Παιδιά Δημοτικού Σχολείου Βοηθητικό υλικό για τομ Κατηχητή Λευκάδα 2012 Κασηφησικό έσξρ 2012-2013 «Σψμ Ππξυησώμ σξ κήπτγμα...» τμαμσήςειρ

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ 2 Ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΓΑΛΑΖΙΑ ΠΟΛΗ» Ο καιρός σήμερα είναι καλός. Ο κήπος είναι όμορφος.

2 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ 2 Ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΓΑΛΑΖΙΑ ΠΟΛΗ» Ο καιρός σήμερα είναι καλός. Ο κήπος είναι όμορφος. 2 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ 2 Ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΓΑΛΑΖΙΑ ΠΟΛΗ» Ο καιρός σήμερα είναι καλός. Ο κήπος είναι όμορφος. Συναντώ κάποιον που νομίζει πως είναι ο Γαλιλαίος και

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Αντάμης. 1607, αποσπάσματα. Παπαπρίλης. Dreamtigers 2015 www.yannisadamis.com. Σύνθεση εξωφύλλου: Κωνσταντίνος Πανάτσας

Γιάννης Αντάμης. 1607, αποσπάσματα. Παπαπρίλης. Dreamtigers 2015 www.yannisadamis.com. Σύνθεση εξωφύλλου: Κωνσταντίνος Πανάτσας Γιάννης Αντάμης 1607, αποσπάσματα Σύνθεση εξωφύλλου: Κωνσταντίνος Πανάτσας Παπαπρίλης Τεχνική υποστήριξη: Μάριος Αρσενίου think-about-marios.musicafe.eu Dreamtigers 2015 www.yannisadamis.com 1 -Άκουσε.

Διαβάστε περισσότερα

Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα).

Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα). ΕΞΕΤΑΗΟΜΕΝΟ ΜΑΚΘΜΑ:ΛΟΓΟΤΕΧΝΛΑ ΚΕΩΘΤΛΚΘΣ ΚΑΤΕΥΚΥΝΣΘΣ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ:.. ΕΛΣΘΓΘΤΘΣ:ΟΚΑΣ ΚΛΕΑΧΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΜΑΚΘΤΘ: Θζμα Α Αϋ. ΚΕΙΜΕΝΟ Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα). Πταν επανιλκον

Διαβάστε περισσότερα