Ο Ραράδειςοσ και θ Κόλαςθ 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Ραράδειςοσ και θ Κόλαςθ 2010"

Transcript

1 Ο Ραράδειςοσ και θ Κόλαςθ 2010 Σίγουρα όταν προςκαλοφςα τον φίλο μου με το LC4 να ζρκει να κάνουμε παρζα τον γφρο τθσ Λζςβου με εντουρο ςε 3 μζρεσ δεν είχα ιδζα για το τι εννοοφςαν τα παιδιά από τθν Μυτιλινθ λζγοντασ εντοφρο από μονοπάτια και βουνα Επίςθσ ςίγουρο πωσ ο άπειροσ φίλοσ μαηι με το φιλότιμο lc4 του κα μασ αποχαιρετοφςαν ςτα πρϊτα χιλιόμετρα Φτάναμε 4 ωσ τότε άγνωςτοι μεταξφ μασ εντουράδεσ,ςτο λιμάνι τθσ Μυτιλινθσ και τα μαντάτα ιταν πωσ ζβρεχε αςταμάτθτα εδϊ και 2 μζρεσ Ρλθςιάηοντασ το νθςί οι φιμεσ επαλθκεφτθκαν..ομιχλθ πυκνι ςτα βουνά και ψιλόβροχο με το που πλθςιάηαμε το νθςί με το καράβι Η αδρεναλίνθ άρχιςε να ανεβαίνει μιασ και το 3θμερο ςτθν άγνωςτθ εντουροκόλαςθ τθσ Λζςβου ξεκίναγε με τον καιρό να ανεβάηει τον πιχθ δυςκολίασ και τισ ιςτορίεσ για δίςκουσ καμζνουσ και καταςτάςεισ Roumaniacs επι Λεςβιακοφ εδάφουσ που είχαν φταςει ςτα αυτιά μασ από γνϊςτεσ του Γφρου, να φαντάηουν όλο και ποιο αλθκινζσ.. Αποβιβαςτικαμε. Συνάντθςθ με ζναν από τουσ εμπνευςτζσ τθσ ιδζασ του Γφρου τον Άρθ Χριςτοφίδθ. Σφντομο μα πλουςιοπάροχο πρωινό και κάπου εκει θ καλοπζραςθ και το παραμφκι τελείωςε.. Ντυκικαμε και καβαλιςαμε να ςυναντθκοφμε με τθν υπόλοιπθ ομάδα με τθν οποία κα κάναμε μαηι τισ επόμενεσ τρεισ μζρεσ εντοφρο από το πρωι εωσ το βράδυ διαςχίηοντασ τθν Λζςβο όπωσ μόνο τα τραγιά ξζρουν να τθν διαςχίηουν

2 Μετά τθν αναςυγκρότθςθ τθσ ομάδασ και μερικά χιλιόμετρα αςφάλτου μπικαμε ςτα καταπράςινα μονοπάτια γυρω από τθν Μυτιλινθ.. Η βροχι τθσ προθγοφμενθσ θμζρασ θταν αρκετι για να υγράνει το τοπίο χωρίσ να βουρκϊςει το τερρζν.. Η πλοφςια βλάςτθςθ ςτα μζρθ που γυρίςαμε τθν 1 θ μερα ζδινε τθν αίςκθςθ τροπικοφ δάςουσ.. Τα ποταμάκια φουςκωμζνα με νερό.. όμωσ και θ πζτρα, (που ζμελλε και να είναι το κφριο χαρακτθριςτικό ςτοιχείο μεςα ςε αυτζσ τισ 3 μερεσ που γυρίςαμε το νθςι), είχε προλάβει να μουςκζψει αρκετά, τόςο ϊςτε από τα πρωτα κιολασ χιλιόμετρα του γφρου ο όροσ βρεγμζνθ πζτρα είχε γίνει ο καλφτεροσ μασ φίλοσ..

3 Σκοπόσ θταν να καλφπταμε 450χλμ ςε 3 μερεσ κάνοντασ ζτςι ολόκλθρο το νθςι αποκλειςτικα από βουνα και μονοπάτια..μα θ 1 θ μζρα ζδειξε τα δόντια τθσ ςτουσ ποιο άπειρουσ οδθγοφσ αναγκάηοντασ ολόκλθρθ τθν ομάδα ςε ςυνεχείσ ςτάςεισ.. Η βροχι δεν άργθςε να ζρκει..ρλζον μζςα ςτθν πυκνθ βλάςτθςθ θ κυριολεκτικα τροπικι μπόρα που ξζςπαςε ζδωςε μια ακόμθ νότα extreme endurο ςτα μζρθ που περνάγαμε Βρεγμενοι ωσ το κόκκαλο 18 εντουρο διαςχίηαμε μονοπάτια με φτζρεσ μεχρι τα τιμόνια μασ..κατθφορίηαμε γκρζμια με βράχια αλειμμζνα με ςαποφνι κακωσ και ποταμάκι με κροκκάλα που παρακάλαγε να κάνεισ το λάκοσ και να ςε ρίξει ςτθν αγκαλιά του.

4

5 Η βροχι άργθςε να κοπάςει.. Το 1 ο ςκζλοσ του γφρου αποδείχτθκε πολφ ςκλθρό για μερικοφσ Ο ρυκμόσ τθσ ομάδασ αναγκαςτικά είχε πεςει ςε ςθμειο να γίνονται ςτάςεισ ολόκλθρθσ ϊρασ περιμζνοντασ. Καπου εκει ζβγαινε δειλά δειλά ο θλιοσ και ολοι ςαν τα ςαλιγκάρια ςτεκόμαςταν ςτθν ςειρά να ςτεγνϊςουμε ότι μποροφςαμε Σε μια από αυτζσ τισ μεγάλεσ ςτάςεισ βρικαμε πολιτιςμό και κακίςαμε να πιουμε να ςτεγνϊςουμε και να ξεκουραςτοφμε..

6 Κάπου εκεί είχαμε και τθν πρϊτθ εγκατάλειψθ του φίλου Νίκου ο οποίοσ δεν μποροφςε να ςυνεχίςει και εφυγε από δαςικοφσ χωματόδρομουσ να ςυναντθκεί με το τηίπ από το supporteam που κουβαλοφςε τα πράγματα μασ και κα μασ ςυναντοφςε ςτο τζλοσ τθσ θμζρασ.. Με αυτθν τθν 1 θ αποχϊρθςθ θ ομάδα αναςυγκροτικθκε,ζςτυψε τα γάντια τθσ που ςτάηαν λάςπθ και γκάηωςε να καλφψει το χαμζνο ζδαφοσ Τωρα ότι και να γραψω για τα παιδια από τθν Μυτιλινθ και το τι κάνουνε πάνω ςτο τιμόνι κα είναι πραγματικά λίγο.. Ουτε οι ίδιοι δεν γνωρίηουν το πόςο καλοί είναι μιασ και κάνουν τα απίςτευτα να φαντάηουν παιχνιδάκι.. και πάντα με γζλιο και πλάκα! Κακϊσ οι ϊρεσ περνοφςαν και πάνω που ςτεγνϊναμε εξωτερικά ερχόταν πάλι μια βροχθ να μασ επαναφζρει, θ ομάδα φςτερα από ςφντομο ςυμβοφλιο ζκρινε πωσ κάποιοι οδθγοί κα ζπρεπε να παρακάμψουν το επόμενο κομμάτι που κα ακολουκοφςε μιάσ και μιλάγαν για πραγματικά δφςκολο πζραςμα που είτε περνάσ είτε μζνεισ εκει για πάντα.. Ζτςι ζνασ ακόμθ οδθγόσ μαηι με τθν κοπζλα τθσ παρζασ πθραν τον εφκολο δρόμο και κα μασ ςυναντοφςαν αργότερα Οι υπόλοιποι φορζςαμε κράνθ και ξεκινθςαμε για τθν περιβόθτθ Μελίντα.. Με το που φτάςαμε ςτθν είςοδο τθσ ξεροκατάπια Επρόκειτο για πλαγια ελαιϊνα υπο κλίςθ από αυτζσ που λζσ καλά πϊσ μαηευουν τισ ελιζσ εδϊ πάνω που για να ξεκινιςεισ το ςκαρφάλωμα από τον χωματοδρομο που μασ ζβγαλε εκει ζπρεπε να πάρεισ φόρα και να ςκαρφαλϊςεισ κατακόρυφο πετροανάχωμα και να ςτρίψεισ τθν μθχανθ με ςτυλ τραιλίςτα αμζςωσ δεξιά ςτο κατςικοπάτθμα,αλλιϊσ ι ζτρωγεσ καπάκι από 2 μετρα φψοσ ι ζτρωγεσ καπάκι από 2 μετρα φψοσ γκλουπ. Αφθςα τουσ ζμπειρουσ Μυτιλθνιοφσ να ςκαρφαλϊςουν πρϊτοι να δω και το πάτθμα,εςφιξα τθν καρδία μου και ορμθξα.. Στθν πρωτθ προςπακεια ο φόβοσ με ζκανε λιγα μετρα πριν το κρίςιμο ςκαρφαλωμα να κλειςω το γκαηι..ετςι ςκαρφαλωςα το μιςό βράχο και γρθγορα εςτριψα τθν μθχανθ δεξια πριν καταλειξω ςε καπάκι και το ζςωςα για 2 θ προςπακεια.. Ενϊ ετοιμαηόταν ο επόμενοσ να ςκαρφαλϊςει του είπα να περιμζνει γιατι κα ξαναπροςπακοφςα αμζςωσ.. Ρθρα φόρα και αυτι τθ φορά με τεχνικι αλλά David Knight ανζβθκα άψογα και ςυνζχιςα για το επόμενο stage Αυτό που αντίκριςα βζβαια ιταν βγαλμζνο από ταινία Erzberg.. Μθχανάκια δαιμονιςμζνα να ςπινιαρουν ζνα εδϊ ζνα ποιο κάτω κακϊσ προςπακοφςαν να ανθφορίςουν τθν πλαγια γεματθ γλιςτερι πζτρα και πετρινουσ φρακτεσ Αλλοι πζφτανε ενϊ χωρίσ οίκτο, μα με πολφ φόρα, αλλοι περνάγαν από δίπλα παρακαλϊντασ το πάτθμα να τουσ βγει και μθν τουσ ερκει θ μθχανι καπάκι.. Εκει κατάλαβα πωσ ιταν every man for himself και πϊσ καλφτερα να τα κατάφερνα αλλιϊσ δυςκολα κα υπιρχε επιςτροφι.. Καταφερνω τα πρωτα μετρα..η πλαγια εξελίςςεται ςε φιδάκι δεξια αριςτερα με μπολικα ςκαλοπάτια από βράχουσ να ςε ςταματοφν και να κάνουν τον τροχο να ςπινιάρει αςταμάτθτα.. Μπροςτά μου και ζνα επίπεδο ποιο πάνω ο Ράτροκλοσ Τον κοιτάω από χαμθλά..παιδευεται να ςτριψει τθν μθχανθ να περάςει ζνα ςκαλοπάτι ενϊ το ΚΤΜ του ζχει ιδθ βράςει και βγαηει καπνουσ από παντοφ Τθν ίδια μοίρα δεν άργθςε να βρει και το δικό μου gasgas Πταν είδα πωσ φτυνει νερα ςαν τρελο από το καπάκι κακωσ εχω κολλιςει μονοσ μου ςε μια ανθφόρα είπα καλφτερα να ξεκουραςτοφμε και οι δυό μασ Αποκάτω ακουγα μερικοφσ άλλουσ αναβάτεσ να κολλάνε τα μθχανάκια τουσ και ζνα διχρονο gasgas να ανεβάηει ςτροφζσ για μερικα δευτερολεπτα και μετα ςιωπι..

7

8 Αν δεν φάω τωρα το τηελεδάκι μου για εξτρα δφναμθ πότε κα το φάω; (ςκζφτθκα) και πάλφ καλά που το ζκανα.. Ανζκτθςα δυνάμεισ και ςυνζχιςα το μαρτφριο που από ότι φαίνεται είχε ακομθ αρκετο δρόμο.. Ειχαμε απομείνει 5 αναβατεσ να προςπακουμε να ανζβουμε.. Ο φίλοσ με το gasgas παρζδωςε πνευμα και ζτςι ενασ άλλοσ του το ανζβαηε.. Το ίδιο και ζνα wrf οπου ο αναβατθσ του ηθτοφςε να πιει αντιψυκτικο ξαφνικα εμφανιςτικαν ενιςχφςεισ Κατεβθκαν με τα ποδια εκελοντζσ να βοθκιςουν μιασ και ειχε περαςει ςχεδόν 1 ωρα απ όταν οι πρωτοι είχαν φταςει ςτθν κορυφθ.. Ευτυχωσ τελικά είχαμε καταφζρει και είχαμε φταςει πολφ κοντα ςτθν κορυφι οπου πλζον γινόταν κανονικό μονοπάτι και ζτςι θ κακυςτζρθςθ μειϊκθκε ςτο ελάχιςτο..

9 Το αςτείο από αυτθν τθν ιςτορία (το οποίο μου το περιγράψανε μιασ και εγω βριςκόμουν ακόμα ςτισ ςτροφζσ τθσ κολάςεωσ) ιταν ότι ολονων τα μθχανάκια είχαν βράςει εκτοσ από του Λάκθ το Husqvarna.. ε Λακθ το δικό ςου δεν ζβραςε.. ;;!! και πρίν προλάβει όλο καμάρι να απαντιςει με ζνα βρωντερο ΟΧΙ το μθχανάκι εξεράγει μπροςτα ςτα μάτια όλων!! Ππωσ φαίνεται και ςτθν αποπάνω φωτο θ οποια είναι ςτο τελειωμα τθσ Μελίντασ το απογευμα εχει πιάςει για τα καλά.. Αν κζλαμε να φταςουμε Νυφιδα κα ζπρεπε να βιαςτουμε.. Λογω πολφωρθσ κακυςτερθςθσ ςτο πρωτο ςκζλοσ οι προοριςμοι μασ είχαν αλλάξει αρκετα.. Μετα από αυτό το πραγματικα δφςκολο κομμάτι που μόλισ είχαμε κάνει θ ςυνζχεια δε κα μποροφςε να είναι χειρότερθ.. Τραβθξαμε το λοιπον για άλλθ μια φορα Δυτικά και από βουνό βρεκθκαμε ςε κάλαςςα.. Ευκαιρία για τερμα γκαηι ςτθν αμμουδιά.. Εδϊ ο Ιορδάνθσ μασ περναγε όλουσ ςαν ςταματθμζνουσ.. Βλζπεισ θ εμπειρία του ςτθν άμμο ιταν αναμφιςβθτιτα θ μεγαλυτερθ όλων μιασ και είχε τερματίςει 2 φορζσ ςτον ξακουςτό αγωνα touquet τθσ Γαλλίασ. Άλλο ζνα ωραιο κομματι εντουρο μιασ και ςτο τελείωμα τθσ παραλίασ θ άμμοσ εδινε ςιγα ςιγα τθν κεςθ τθσ ςε βραχια φυτευτα και καλλαςοβρεγμζνα οπου και εκει για άλλθ μια φορα δεν υπιρχε οικτοσ για τον διπλανο ςου που ζπεφτε ςαν να ζφαγε ςφαιρα.. πολφ απλά γιατι αν ςταματαγεσ να βοθκιςεισ κα βριςκόςουν και ςυ ξάπλα και κολλθμενοσ ςτθν άμμο.. Η άμμοσ εδινε τθν κεςθ τθσ ςτα βράχια και αυτά με τθν ςειρά τουσ εδιναν τθν κζςθ τουσ ςε μεγαλφτερα βράχια μζχρι που θ κατάςταςθ κάτιντθςε χειρότερθ και από τον βραχοκθπο του Erzberg και για όςουσ δεν πιςτευουν ασ ριξουν μια καλθ ματια ςτθν από κάτω φωτογραφία

10 Δθλϊςαμε υποχϊρθςθ απλά γιατι ο θλιοσ ζπεφτε πολφ γριγορα και το ςκθνικό αρχιςε να δείχνει πωσ κα περναγαμε τον βραχόκθπο βραδυ αν ςυνεχίηαμε..

11 Ετςι ξανά πίςω τθν παραλία του Δρότα και ξανα μζςα ςτο βουνό Συντομα ζπιαςε ςκοτάδι και ανάψαμε όλοι προβολείσ και ςυνεχίςαμε πλζον εντουρο βραδυνο.. Ρεριζργωσ ο ρυκμόσ δεν ζπεςε κακόλου αν και βζβαια τωρα πθγζναμε απο δαςικοφσ.. Αργότερα όταν επιτζλουσ υςτερα από 12 ωρεσ ςυνεχόμενου εντουρο φταςαμε κατα τισ 10 το βραδυ ςτο ςθμειο διανυκτερευςθσ καποιοι μου είπαν πωσ βγαίναν τον χειμϊνα βραδινό εντοφρο ςε ςφιχτα μονοπάτια μεςα ςτα χιόνια και πωσ αυτό που κάναμε ιταν αςφαλταδα!! Γιαυτο πθγζναν αεροπορία.. Η 1 θ μζρα είχε λάβει αιςίωσ τζλοσ.. Από τισ 10 το πρωι μεχρι τισ 10 το βράδυ είχαμε δεί τοςα μζρθ απίςτευτθσ ομορφίασ και παρκζνασ φφςθσ, είχαμε κάνει τόςα διαφορετικά πραγματα από μονοπατια μεχρι πλαγιεσ και παραλίεσ,ειχαμε φάει τόςθ βροχθ ςτεγνϊςει και ξαναφάει άλλθ τόςθ που ςτο τελοσ ζνιωκα πραγματικα γεμάτοσ εντοφρο, και αυτό ζμελλε να είναι μόνο θ 1 θ μερα από τισ τρεισ ςτο νθςί τθσ Λζςβου.. 2 θ μερα και 9 το πρωί ολοι ζχουμε δωςει ςτο τηιπ υποςτιριξθσ τα πραγματα μασ τρωμε πρωινο και ςιγα ςιγα ετοιμαηόμαςτε να χαράξουμε πορεία..το κλίμα ςτθν παρεα είναι πολφ καλο αρχίηουμε και γνωριηόμαςτε αναμεταξυ μασ οι καινουργιοι, και εγω ανυπομονϊ να δω επιτζλουσ τθν Μυτιλινθ ςτεγνοσ μιασ και ο θλιοσ εχει βγει κανει ηεςτθ και ολοι μασ αρχιηουμε και λεμε πωσ μασ περιμενει μια μερα κολαςθσ μιασ και τα μερθ που κα πθγεναμε θταν τελειωσ διαφορετικα από τθν 1 θ μερα. Αυτθν τθν φορα κα βρίςκαμε ξεραθλα πετρα και καλφτερα να πιναμε πολφ νερο για να αντζξουμε.. Και όντωσ ετςι εγινε..το νερο δεν μασ ζλειψε από τθν αρχθ.. καποιοι μάλιςτα ηεςτακθκαν από τθν αρχθ τοςο πολφ που κζλιςαν να βουτθξουν μαηι με τα μθχανάκια τουσ.. Τουσ το είχαν υποςχεκει από τθν προθγοφμενθ που τα χαν βράςει τα καθμζνα..ετςι θ τρζλα θ Μυτιλθνιά ςυνεχίςτθκε ςτουσ ίδιουσ Γαλατικοφσ ρυκμουσ από νωρίσ το πρωί Τα βλεπα και τράβαγα τα μαλλιά μου.. Απίςτευτο γζλιο και καταςτάςεισ εντουρικισ τρζλασ

12 1 2

13 3 Στεγνωμα τωρα Κακϊσ οι άλλοι παρακολουκοφν

14 Και ζτςι το θλιόλουςτο πρωινό εξελιχκθκε ςε περιπζτεια.. μπουηι αλλάχτθκαν καρμπιρατερ λφκθκαν και όλα αυτά εδωςαν χρονο ςτον ουρανό να ςκεπαςει τον θλιο με όλα αυτά τα ωραια ςφννεφα και για άλλθ μια φορα να φροντίςει για τθν ενυδάτωςθ μασ Η αδιαβροχθ ςακουλα φορεκθκε πολφ αυτό το καλοκαιρι Στο πρωτο βενηινάδικο και αφου περαςε αρκετθ ωρα περιμζνοντασ τουσ πνιγμζνουσ μια ςυνεδρίαςθ εκρινε για άλλθ μια φορα πωσ οι κάπωσ λιγοτερο εμπειροι οδθγοι κα επρεπε να παρακαμψουν το επομενο κομματι γιατι για άλλθ μια φορα ενασ κεοσ ξερει τι ειχαν ςτον νου τουσ οι Γαλάτεσ.. Πταν τουσ ειδα δε να κατεβαηουνε red bull και αλλα αντιντόπινγκ τα χρειάςτθκα και πιγα και γω διακριτικά και ιπια λίγο από το δικό μου μαγικό φιλτροτηελζδακι.. Η βροχθ όμωσ που ειχε ερκει ποια για τα καλα ςτο βενηιναδικο αλλαξε τα ςχεδια και μιασ και βρεγμενο δεν κα εβγαινε εκεινο το κομματι πθγαμε για άλλο που υποτικεται κα θταν ςτεγνο,μιασ και οι μετεωρολόγοι τθσ παρεασ ειδαν τθν πορεία των ςυννεφων και ζκριναν ορκά Ξεκιναμε το λοιπον για μερθ ςτεγνα οπου ο θλιοσ πάντα λάμπει πρίν πιαςουν τα χειρότερα..

15 Τελικα τα ςφννεφα είναι ποιο γρθγορα από τουσ Μυτιλθνιοφσ

16 Ρόςοι Μυτιλθνιοί εντουραδεσ χωράνε κατω από ζνα υπόςτεγο; Τι και αν κακιςαμε εκει ειχαμε ιδθ ποτίςει. Ζτςι και αλλιϊσ δεν ζλεγε να ςταματιςει αρα το πθραμε αποφαςθ και ξεμιτίςαμε.. Καναμε ενα καταπλθκτικό κατθφορικό μονοπάτι 100%πετρα το οποίο το κατά ευχαριςτικικα εκει όμωσ ενασ από τθν παρζα εχαςε τα φρενα του (υγρα) και ετςι 2-3 φυγανε να πανε ςτο χωριο για επιςκευι. Οι υπόλοιποι ςυνεχίςαμε και βγθκαμε ςε κατι ωραία ανθφορικα μονοπάτια πετρα και πάλυ πζτρα.. Ο θλιοσ δεν ειχε αποφαςίςει τι θκελε να κάνει εμεισ όμωσ ξζραμε τι κζλαμε και δεν μασ ςταματαγε τίποτα

17

18 Ή καλφτερα ςχεδόν τίποτα.. Βρικαμε τουσ άλλουσ ςτο χωριο..ειχαν επιςκευαςει τα φρζνα και ολοι μαηί ςυνεχίςαμε προσ Καλλονι. Ο τρόποσ ιταν ζνασ..διαςχιηαμε τθσ ραχεσ τθν μια μετα τθν άλλθ.. ανοιγαμε και κλειναμε φραχτεσ από βοςκοτοπια και ςυνεχίηαμε..το τερρεν ειχε απίςτευτθ πζτρα και πολφ απ αυτι κρυμμζνθ μεςα ςτουσ χαμθλοφσ καμνουσ. Πτι πρεπει δθλαδθ για απογείωςθ. Κακε ράχθ δε, είχε αρκετι κλίςθ επομζνωσ γκάηι ανοιχτό κοπάνθμα ςτθν πζτρα και βουρ για κορυφι Μετα το ιδιο ςκθνικό αλλά ςε κατθφόρα και μετα πάλυ ανθφόρα και οφτω κακεξισ.

19 Ππου δεν είχε ςυρματοπλζγματα πθδάγαμε από πάνω

20

21 Και μ αυτά και με κεινα,

22

23 Και αφου διαςχίςαμε τθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Ερεςοφ. Φτάςαμε ςτο Σίγρι όπου και κα διανυκτερευαμε..αυτθ τθν φορα φτάςαμε μζρα αν και πάλυ αιςκθτά εκτόσ χρόνου μιασ και το πρωινό μπάνιο μασ κακυςτζρθςε αιςκθτά..

24 Η 3 θ μζρα δεν μασ ενοιαηε αν κα βρζχει ι αν δεν κα βρζχει ι αν κα ξεκινοφςε ςτεγνα και μετα κα το γφριηε ςε βροχι..ι αν καταν ευκολα ι δφςκολα Ρλζον είχα καταλάβει πωσ τα πάντα ρει και αν δε ρει με λίγθ προςπάκεια όλα γίνονται.. ζτςι φόρεςα τισ μιςο ςτεγνζσ μου κάλτςεσ για τελευταία φορά,γεμιςα το παγοφρι μου με νερό και ακολοφκθςα για τθν τελευταία μζρα εντουρο ςτο νθςί τθσ Λζςβου με τελικό προοριςμό τον Γαβακά..Απο κει κα ζπρεπε να φφγουμε νωρίσ μιασ και ςτισ 6 ζπρεπε να πάρουμε το καράβι τθσ επιςτροφισ.. Τελικά καλφτερα να ζβρεχε γιατι αν και ιμαςταν ψθλά και το αεράκι βοθκοφςε τθν κατάςταςθ, ο ιλιοσ μασ ζκαιγε για τα καλά.. Τα περαςματα κα ιταν ανθφορεσ κατθφόρεσ το ζνα βουνο μετα το άλλο μόνο που αυτι τθν φορα προειδοποιοφςαν για κλίςεισ μεγάλεσ που μζχρι και οι ίδιοι οι ντόπιοι τρωγανε τουμπεσ Το τελευταίο ζκανα πωσ δεν το άκουςα είπαμε τα πάντα γκρι..

25 Και να μαςτε πάλυ να μαηοχιηόμαςτε και οι 18.. Και όπωσ είπαμε ο τελευταιοσ να κλείςει τθν πόρτα

26 Μερικζσ φορζσ δεν ιταν ακριβϊσ ςαφζσ προσ τα ποφ ζπρεπε να τραβιξουμε.. Από αυτθν τθν κεραία βεβαια ςαν ςθμείο αναφοράσ καταλιξαμε αρκετά ποιο κάτω και πάντα θ κζα ιταν καταπλθκτικι..απζραντα

27 βουνά και ςτο βάκοσ κάλαςςα Η θμζρα κφλιςε κάπωσ ζτςι. Με προκλθτικά περάςματα και πλαγιζσ γεμάτεσ πζτρα..

28 Σε δφο περάςματα τα βρικα ςκοφρα..μια ανθφόρα ζκανα 4 φορζσ να τθν ανζβω.. Εφτανα ςτα μιςά και εκεί ςε ζνα ςκαλοπάτι που υπιρχε ζπεφτα είτε ςουηαριςτόσ είτε εκλεινα το γκάηι τελευταία ςτιγμι.. Στο τζλοσ όμωσ ανζβθκε και αυτι θ ανθφόρα και ςυνεχίςτθκε θ πορεία μασ.. Τελευταία δυςκολθ ανθφόρα και για άλλθ μια φορά θ πρωτθ μου προςπάκεια είναι αποτυχθμζνθ.. Ενασ άλλοσ αναβάτθσ μετα από μενα πζφτει και αυτόσ.κάποιοσ άλλοσ περνάει.. 2 θ αποτυχθμζνθ και παλυ..ςτθν 3 θ ανεβαίνω περναω και το ςκαλοπάτι μου ςβθνει θ μθχανθ και με κοκκαλωμενο μπροςτινο τροχο τςουλάω προσ τα πίςω..οχι για πολφ όμωσ μιασ και εχει αρχιςει το καπάκι..φευγω κουτρουβάλα προσ τα πίςω, το μθχανάκι πιςτά με ακολουκει και γίνομαι ςχεδον ςαντουιτσ με τον ιδθ πεςμενο διπλανο μου Ολθ αυτι θ βιαιθ τουμπα ςταμάτθςε χάρισ ςτθν φιλόδοξθ προςπάκεια του αριςτεροφ

29 μου χεριου να κοντράρει ςτον ποιο κοντινό βράχο.. Κάκομαι λίγο να θρεμιςω ενϊ από πάνω ςτα βράχια ςαν τςαμπια παρακολουκεί θ κερκίδα και μοιράηει 10αρια. Πμωσ το χερι πονεί και με μεγαλθ δυςκολία κρατϊ το τιμονι..τον ςυμπλζκτθ ςχεδον αδφνατο Σφιγγω τα δόντια και κανω τελευταια προςπάκεια να ανζβω και τα καταφζρνω αλλα το χζρι μάλλον τθν ζχει ακοφςει Αναγκαςτικά όμωσ πρεπει να ςυνεχίςω μιασ και εκει πάνω δεν υπιρχε τιποτε άλλο από εμάσ.. Αφου περάςαμε κανα δφο πλαγιζσ ακομα ευτυχϊσ χωρισ ιδιαίτερεσ δυςκολίεσ καταλιξαμε ςε παραλία.. καπου εκει ειπα πωσ κα εφευγα για Αντιςςα όπου υπθρχε Ιατρικό κζντρο.. Αφου χαιρετθκικαμε με τθν παρζα τελευταία ςτιγμθ με πείκουν να ακολουκιςω λίγο ακόμα για ζνα πολφ ωραίο μονοπάτι που ζπρεπε να το δω.. Δεν άντεξα και τελικά τουσ ακολοφκθςα.. Ρραγματικα ιταν ζνα ωραίο πζραςμα ςτενο αναμεςα ςε βράχια απ όπου και θ παρακάτω φωτογραφία Μετα και από αυτό ζπρεπε να παμε ςτθν άλλθ άκρθ του νθςιου να προλάβουμε το καράβι.. Ο γυροσ τθσ Λεςβου ιταν μια καταπλθκτικθ εμπειρία όχι μόνο για τα απίςτευτθσ ομορφιάσ μερθ που είδαμε και κάναμε εντοφρο αλλά και για τθν φανταςτικι παρζα από πραγματικά ταλαντοφχουσ οδθγοφσ. Ο κυκλοσ δυςτιχϊσ δεν ολοκλθρωκθκε αυτι τθν χρονιά ευχομαι όμωσ να ςυνεχιςτεί από τα ίδια άτομα να γίνεται κάκε χρόνο και να μπορζςουμε να ξαναζρκουμε, τθν επόμενθ φορά και με ςκθνζσ. Μια πραγματικι εμπειρία που κα τθν χαρακτιριηα hardcore endurο που για να τθν ηιςεισ όμωσ πρζπει όχι μόνο να ζχεισ καλθ φυςικι κατάςταςθ και τεχνικι μα και τθν καλι διάκεςθ για παρζα φτιαγμζνθ από Μυτιλθνιοφσ Γαλάτεσ.Ευχαριςτοφμε κερμά για τθν υπζροχθ φιλοξενία ςασ και τθν μοναδικι ξενάγθςθ ςτο νθςί ςασ. Εισ το επανιδείν

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα).

Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα). ΕΞΕΤΑΗΟΜΕΝΟ ΜΑΚΘΜΑ:ΛΟΓΟΤΕΧΝΛΑ ΚΕΩΘΤΛΚΘΣ ΚΑΤΕΥΚΥΝΣΘΣ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ:.. ΕΛΣΘΓΘΤΘΣ:ΟΚΑΣ ΚΛΕΑΧΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΜΑΚΘΤΘ: Θζμα Α Αϋ. ΚΕΙΜΕΝΟ Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα). Πταν επανιλκον

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ.

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΓΕΙΑ ΣΑΣ! ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΕΡΕΙΔΘ ΞΕΩ ΚΑΙ ΒΛΕΡΩ, ΟΤΙ ΥΡΑΧΕΙ ΑΚΕΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΡΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΘΣΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΩΣΤΘΣ ΔΙΑΤΟΦΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Χρόνοσ προετοιμαςίασ: 10 λεπτά Χρόνοσ μαγειρζματοσ: 25-30 λεπτά Για 4 άτομα 600 γραμμάρια μικρζσ πατάτεσ βραςμζνεσ με τθν φλοφδα τουσ 2 τομάτεσ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΜΑΩΝΛΟΥ- ΨΕΜΑΤΛΣΜΕΝΟΥ Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο Διαθεματική Εργαςία από τουσ μαθητέσ τησ Γ και Δ τάξησ. Δαςκάλα: Φρυςοβαλάντω Θουκυδίδου ΣΧΟΛΛΚΘ ΧΟΝΛΑ 2010 2011 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone Ονοματεπώνυμο: Επιβλζπων: ιώπθσ πφροσ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτήσ μάθηςησ του ΚΠΕ Βιςτωνίδασ: «Δημιουργία παρουςιάςεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευςη με χωροταξική οργάνωςη τησ πληροφορίασ: το διαδικτυακό εργαλείο Prezi» Αποτελέςματα αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΟΥΜΕ ΤΘΝ ΕΛΡΛΔΑ ΣΤΘΝ ΕΚΚΛΘΣΛΑ!

ΗΟΥΜΕ ΤΘΝ ΕΛΡΛΔΑ ΣΤΘΝ ΕΚΚΛΘΣΛΑ! 1 2 ΛΕΑ ΜΘΤΟΡΟΛΛΣ ΚΕΚΥΑΣ, ΡΑΞΩΝ & ΔΛΑΡΟΝΤΛΩΝ ΝΘΣΩΝ ΓΑΦΕΛΟ ΝΕΟΤΘΤΟΣ «ὑμῖν γάρ ἐςτιν ἡ ἐπαγγελία καί τοῖσ τζκνοισ ὑμῶν καί πᾶςι τοῖσ εἰσ μακράν, ὅςουσ ἄν προςκαλζςθται Κφριοσ ὁ Κεόσ ἡμῶν» (Πράξ. 2,39) ΗΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη 0 Χαρακτθριςτικά 1 Χαρακτθριςτικά 2 Χαρακτθριςτικά 3 Χαρακτθριςτικά Μια ταινία καταγραφισ κα παρουςιάηει τα δεδομζνα που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 ENOTHTA 1 - ΠΡΟΪΟΝΣΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 ENOTHTA 1 - ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 Καλωςορίηουμε όλουσ όςουσ ιρκαν ςτθν εκπαίδευςθ. Ηθτάμε να ςυςτθκοφμε και να ποφμε δφο λόγια για τον εαυτό μασ, (τθν προςωπικι μασ μαρτυρία). Επίςθσ, ςτο τζλοσ να ποφμε «για να πετφχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010

Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010 Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010 Περιεχόμενα Μεγζκθ Κίνθςθσ: ελίδεσ 1-4 Μετατόπιςθ, Σαχφτθτα, Μζςθ Σαχφτθτα Ευκφγραμμεσ Κινιςεισ: ελίδεσ 5-20 Ευκφγραμμθ Ομαλι Ευκ. Ομαλά

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΜΜΕΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΕΡΩΤΑΣ

ΚΛΕΜΜΕΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΕΡΩΤΑΣ ΚΛΕΜΜΕΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΕΡΩΤΑΣ Άνοιξθ. Θ νφχτα φωτίςτθκε απότομα τα ςκοτάδια τθσ διαλφκθκαν ςτον απζραντο ουρανό και το φωσ ξεχφκθκε ςε όλθ του τθν ζκταςθ. Το πρωί ιταν γλυκό και απάνεμο. Στα δζντρα ξεπρόβαλλαν

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 Οδηγίερ: ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 7 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Όμξρση Ζφή. Μαςρξκεσάλξς Λιλήο. Emily Dickinson. Inebriate of air am I and debauchee of dew «Μεθώ απ ρξμ αέρα και νεσαμρώμφ με δρξπιά»

Όμξρση Ζφή. Μαςρξκεσάλξς Λιλήο. Emily Dickinson. Inebriate of air am I and debauchee of dew «Μεθώ απ ρξμ αέρα και νεσαμρώμφ με δρξπιά» 1 Όμξρση Ζφή Μαςρξκεσάλξς Λιλήο Inebriate of air am I and debauchee of dew «Μεθώ απ ρξμ αέρα και νεσαμρώμφ με δρξπιά» Emily Dickinson 2 Απόππαπμα βιβλίξς. «Όραμ η δύμαμη δεμ μπξρεί μα βρει διένξδξ, διαπρρέσεραι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου,

Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου, Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου, την ξαδέρφη μου και τον μπαμπά μου στον ποταμό. Ο ποταμός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα.

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. 1. Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. Καιρό είχες να ρθεις, Κλουζ, μου είπε ο κύριος Κολχάαζε, ανοιγοκλείνοντας το ψαλίδι του επικίνδυνα κοντά στο αριστερό μου αυτί. Εγώ τα αγαπώ τ αυτιά μου. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι Μάκθμα: E-Marketing Θζμα: Δθμιουργία ιςτοςελίδασ Τπ. Κακθγθτισ: Δθμθτριάδθσ. Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι φνοψθ Η εποχι που ηοφμε ζχει χαρακτθριςτεί

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Σφγχρονεσ ςυςκευζσ και μθχανζσ. Η εξζλιξθ τουσ

Σφγχρονεσ ςυςκευζσ και μθχανζσ. Η εξζλιξθ τουσ Σφγχρονεσ ςυςκευζσ και μθχανζσ Η εξζλιξθ τουσ Η εξζλιξθ του κινθτοφ τθλεφϊνου Το πρϊτο κινθτό τθλζφωνο εφευρζκθκε το 1972 από τον Αμερικανό εφευρζτθ Μάρτιν Κοφπερ. Είχε φψοσ 33cm και ονομαηόταν Dynatec

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ Π Ε Ν Τ Ε Ν Ε Α Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ / Κανιάρης Μην πας στο Ντητρόιτ Ουρανός-λάσπη Ζώα κυνηγούν ζώα Η μητέρα του καλλιτέχνη πάνω σε

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

7.6.2012. Δθμόςιοσ κιποσ

7.6.2012. Δθμόςιοσ κιποσ 7.6.2012 Συνάντθςθ με κ. Χρφςθ Μιχαθλίδθ (Επιτροπι Προςβάςιμου Τουριςμοφ Κφπρου ΕΚΦΚ) και καταγραφι προβλθματικϊν ςθμείων προςβαςιμότθτασ ΑΜΕΑ ςτο Δθμόςιο κιπο Λεμεςοφ και το παραλιακό μονοπάτι. Δθμόςιοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ Τα περιεχόμενα αυτοφ του βιβλίου διζπονται από νόμουσ προςταςίασ πνευματικϊν δικαιωμάτων. Απαγορεφεται θ αναδιανομι, χωρίσ τθν άδεια του ςυγγραφζα. Ο ςυγγραφζασ δεν

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Στο πλαίςιο του μακιματοσ Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ τθσ Βϋ Γυμναςίου, και ςυνδυάηοντασ τισ ενότθτεσ τθσ Οικολογικισ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία;

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Δύσκολη ερώτηση Για την καλλιτεχνική μου δημιουργία δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό που με πικραίνει είναι ότι έζησα την

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΛΕ ΚΑΚΘΓΘΤΑ... Στθν Ελλάδα κφριε κακθγθτά, δε γνωρίηουμε πολλά για το τι ζγινε ςτθν Αργεντινι με το ΔΝΤ.

ΣΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΛΕ ΚΑΚΘΓΘΤΑ... Στθν Ελλάδα κφριε κακθγθτά, δε γνωρίηουμε πολλά για το τι ζγινε ςτθν Αργεντινι με το ΔΝΤ. ΣΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΛΕ ΚΑΚΘΓΘΤΑ... Στθν Ελλάδα κφριε κακθγθτά, δε γνωρίηουμε πολλά για το τι ζγινε ςτθν Αργεντινι με το ΔΝΤ. -Νεαρζ μου, όταν δεισ μάνα να εκλιπαρεί να κόψουν κομμάτι από το κρζασ τθσ για να

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο.

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο. ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΦΟΒΟΙ Ο φόβοσ είναι ζνα από τα πιο κοινά ςυναιςκιματα του ανκρϊπου και αποτελεί μια φυςιολογικι αντίδραςθ απζναντι ςε ζναν πραγματικό ι αναμενόμενο κίνδυνο. Στθν ουςία, είναι μια αντίδραςθ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL 1 1. Καταγραφι γενικϊν παραμζτρων του ςυςτιματοσ 2. Εξζταςθ αςκενι και διαχείριςθ αρχείου αςκενϊν 3. Εκτφπωςθ κλινικισ εξζταςθσ 4. Κατάλογοσ και επιλογι ορκωτικοφ 5. Διαχείριςθ και Αποςτολι παραγγελιϊν

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος www.panosplatritis.com Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Χατηθγιάννθσ: Ραρακαλϊ να πάρουμε τισ κζςεισ μασ. Ραρακαλοφμε τον γραμματζα του Ρολλαπλοφ κζματοσ, τον φίλο Άγγελο

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Πτυχιακι εργαςία : Ζλενα Αλυφαντάρου Επιβλζπουςα κακθγιτρια : κα Χριςτίνα Πανουτςοποφλου [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειςαγωγι. Ζρευνα για το διατθρθτζο Γεωγραφικι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑ ΡΟΜΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ 2014 (PARANESTI PATH 2014)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑ ΡΟΜΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ 2014 (PARANESTI PATH 2014) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑ ΡΟΜΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ 2014 (PARANESTI PATH 2014) 1. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΘΟΛΟΣ - PORCEL (5.539 µ, 240+ 135-) Εκκίνηση από την πλατεία του σιδηροδροµικού σταθµού Παρανεστίου στις 07:00 πµ του Σαββάτου

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ 2010 ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΟΜ.Κ.Ε. 3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ Αγαπθτοί/εσ Νζοι/εεσ το Φκινόπωρο ζκανε τθν εμφάνιςθ του και όλοι επιςτρζψαμε από τισ διακοπζσ, εφοδιαςμζνοι με υπζροχεσ αναμνιςεισ, όρεξθ και ενεργεία.

Διαβάστε περισσότερα

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ;

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Κάκε αρχι και...εφκολθ! 1.1 κοπόσ του βιβλίου Σκοπόσ αυτοφ του βιβλίου είναι να ςασ ειςάγει ςτον κόςμο του προγραμματιςμοφ με ζνα όμωσ ιδιαιτζρωσ διαςκεδαςτικό και δθμιουργικό τρόπο. Μζςα

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον

Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον Μια φωνή τρυφερή και ευάλωτη Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον ενοχλούσε, είπε. Η νύχτα είναι πιο τρυφερή, πιο ευάλωτη. Η φωνή του χανόταν. Μια φωνή τρυφερή και ευάλωτη, σαν τη νύχτα του

Διαβάστε περισσότερα

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα.

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα. Κεφάλαιο 1 ο 1.1 κοπόσ του βιβλίου Κακθμερινά χρθςιμοποιοφμε διάφορεσ υπολογιςτικζσ εφαρμογζσ όπωσ κειμενογράφουσ για να γράφουμε τα κείμενά μασ και πλοθγθτζσ για να εξερευνοφμε το διαδίκτυο. Ζχετε αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΤΝΣΑΓΩΝ ΜΕ ΥΑΡΜΑΚΑ ΠΟΤ ΕΦΟΤΝ ΣΙΜΗ ΑΝΑΥΟΡΑ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ

ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΤΝΣΑΓΩΝ ΜΕ ΥΑΡΜΑΚΑ ΠΟΤ ΕΦΟΤΝ ΣΙΜΗ ΑΝΑΥΟΡΑ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΤΝΣΑΓΩΝ ΜΕ ΥΑΡΜΑΚΑ ΠΟΤ ΕΦΟΤΝ ΣΙΜΗ ΑΝΑΥΟΡΑ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ Μπορεί να ςυμβαίνει αυτό; Ναί. Απλά τϊρα εμφανίςτθκαν τζτοιεσ τιμζσ ςτον κατάλογο φαρμάκων. Μζχρι τϊρα πάντα οι τιμζσ

Διαβάστε περισσότερα

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί)

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) Σο ςφςτθμα TAXI-TRACK (Driver) αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τον εντοπιςμό των 10 πλθςιζςτερων διακζςιμων ταξί, ωσ προσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑ: ΙΩΑΝΝΟΤ ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΑΪΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΟΤΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΤΡΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΠΛΑΙΙΟ-ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΙΑ κοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ ανάλυςθ τθσ παρουςίασ τθσ αλυςίδασ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ» «Στερνή μου γνώμη, να σε είχα πρώτα», λέει ο σοφός λαός μας. Και πόσο δίκιο έχει, μονολογεί ο Κωνσταντής,

Διαβάστε περισσότερα

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year Η Αλφαβητοχώρα Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα Η μέρα έμοιαζε συνηθισμένη στην Αλφαβητοχώρα. Ο κύριος ې διαφήμιζε τα φρέσκα λαχανικά του στο μανάβικο δείχνοντας με καμάρι πως το μαρούλι είχε ακόμα την πρωινή

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Από κεωρια εχουμε μακει ότι ενασ υπολογιςτθσ ςε ζνα δικτυο προςδιοριηεται από μια Ip διευκυνςθ που ζχει τθ γενικι μορφι X.Y.Z.W

Από κεωρια εχουμε μακει ότι ενασ υπολογιςτθσ ςε ζνα δικτυο προςδιοριηεται από μια Ip διευκυνςθ που ζχει τθ γενικι μορφι X.Y.Z.W Ασ αναλυςουμε μερικεσ εννοιεσ που προκαλουν ςυγχυςθ ςε μερικουσ από εμασ ι δεν είναι τοςο ςαφεισ. Για λογουσ ευκολιασ ςτθν αναλυςθ των εννοιων κανουμε τθν παραδοχθ ότι ενα Δικτυο μπορει να φιλοξενθςει

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Σιδερένιες γροθιές, χάρτινες άγκυρες

Σιδερένιες γροθιές, χάρτινες άγκυρες Νικόλας Ελπινιώτης Σιδερένιες γροθιές, χάρτινες άγκυρες Μια ποιητική συλλογή για την κρίση και την διέξοδο από αυτή Αθήνα 2014 Copyright Νίκος Κοκκοράκης, 2014 Επιτρέπεται η αναδηµοσίευση και η αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΙΖΟΥΝ ΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΜΑΚΡΙΑ

ΑΝΘΙΖΟΥΝ ΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΜΑΚΡΙΑ ΑΝΟΙΞΗ οθξξ ΑΝΘΙΖΟΥΝ ΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΜΑΚΡΙΑ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΓΛΥΚΟ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΕΦΤΟΥΝ ΤΑ ΦΥΛΛΑΡΑΚΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΜΟΡΦΑ ΚΛΑΔΙΑΚΙΑ ΠΑΜΕ ΘΑΛΑΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Προσ. Το Δ.Σ τησ Π.Ο.Υ.Ε.Φ. Κοινοποίηςη Δ.Σ Ο.Σ.Υ.Ε. Πρωτοβάθμιεσ ενώςεισ μέλη Ο.Σ.Υ.Ε. Πρωτοβάθμιεσ ενώςεισ Π.Ο.Υ.Ε.Φ.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Προσ. Το Δ.Σ τησ Π.Ο.Υ.Ε.Φ. Κοινοποίηςη Δ.Σ Ο.Σ.Υ.Ε. Πρωτοβάθμιεσ ενώςεισ μέλη Ο.Σ.Υ.Ε. Πρωτοβάθμιεσ ενώςεισ Π.Ο.Υ.Ε.Φ. ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Προσ Το Δ.Σ τησ Π.Ο.Υ.Ε.Φ. Κοινοποίηςη Δ.Σ Ο.Σ.Υ.Ε. Πρωτοβάθμιεσ ενώςεισ μέλη Ο.Σ.Υ.Ε Πρωτοβάθμιεσ ενώςεισ Π.Ο.Υ.Ε.Φ. Στο δίλθμμα αν οι εξωτερικοί φρουροί είναι ευκολόπιςτοι ι θ ςυνδικαλιςτικι

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ NATURE TRAIL 2013

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ NATURE TRAIL 2013 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ NATURE TRAIL 2013 1. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΘΟΛΟΣ - PORCEL (5.539 μ, 240+, 135-) Εκκίνηση από την πλατεία του σιδηροδρομικού σταθμού Παρανεστίου στις 07:00πμ του Σαββάτου 26 Οκτωβρίου. Η αρχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ υνοπτικόσ Οδθγόσ για Γράψιμο Εκτζλεςθ Προγραμμάτων Java ςε Περιβάλλον DOS και NetBeans

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα