Ο Ραράδειςοσ και θ Κόλαςθ 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Ραράδειςοσ και θ Κόλαςθ 2010"

Transcript

1 Ο Ραράδειςοσ και θ Κόλαςθ 2010 Σίγουρα όταν προςκαλοφςα τον φίλο μου με το LC4 να ζρκει να κάνουμε παρζα τον γφρο τθσ Λζςβου με εντουρο ςε 3 μζρεσ δεν είχα ιδζα για το τι εννοοφςαν τα παιδιά από τθν Μυτιλινθ λζγοντασ εντοφρο από μονοπάτια και βουνα Επίςθσ ςίγουρο πωσ ο άπειροσ φίλοσ μαηι με το φιλότιμο lc4 του κα μασ αποχαιρετοφςαν ςτα πρϊτα χιλιόμετρα Φτάναμε 4 ωσ τότε άγνωςτοι μεταξφ μασ εντουράδεσ,ςτο λιμάνι τθσ Μυτιλινθσ και τα μαντάτα ιταν πωσ ζβρεχε αςταμάτθτα εδϊ και 2 μζρεσ Ρλθςιάηοντασ το νθςί οι φιμεσ επαλθκεφτθκαν..ομιχλθ πυκνι ςτα βουνά και ψιλόβροχο με το που πλθςιάηαμε το νθςί με το καράβι Η αδρεναλίνθ άρχιςε να ανεβαίνει μιασ και το 3θμερο ςτθν άγνωςτθ εντουροκόλαςθ τθσ Λζςβου ξεκίναγε με τον καιρό να ανεβάηει τον πιχθ δυςκολίασ και τισ ιςτορίεσ για δίςκουσ καμζνουσ και καταςτάςεισ Roumaniacs επι Λεςβιακοφ εδάφουσ που είχαν φταςει ςτα αυτιά μασ από γνϊςτεσ του Γφρου, να φαντάηουν όλο και ποιο αλθκινζσ.. Αποβιβαςτικαμε. Συνάντθςθ με ζναν από τουσ εμπνευςτζσ τθσ ιδζασ του Γφρου τον Άρθ Χριςτοφίδθ. Σφντομο μα πλουςιοπάροχο πρωινό και κάπου εκει θ καλοπζραςθ και το παραμφκι τελείωςε.. Ντυκικαμε και καβαλιςαμε να ςυναντθκοφμε με τθν υπόλοιπθ ομάδα με τθν οποία κα κάναμε μαηι τισ επόμενεσ τρεισ μζρεσ εντοφρο από το πρωι εωσ το βράδυ διαςχίηοντασ τθν Λζςβο όπωσ μόνο τα τραγιά ξζρουν να τθν διαςχίηουν

2 Μετά τθν αναςυγκρότθςθ τθσ ομάδασ και μερικά χιλιόμετρα αςφάλτου μπικαμε ςτα καταπράςινα μονοπάτια γυρω από τθν Μυτιλινθ.. Η βροχι τθσ προθγοφμενθσ θμζρασ θταν αρκετι για να υγράνει το τοπίο χωρίσ να βουρκϊςει το τερρζν.. Η πλοφςια βλάςτθςθ ςτα μζρθ που γυρίςαμε τθν 1 θ μερα ζδινε τθν αίςκθςθ τροπικοφ δάςουσ.. Τα ποταμάκια φουςκωμζνα με νερό.. όμωσ και θ πζτρα, (που ζμελλε και να είναι το κφριο χαρακτθριςτικό ςτοιχείο μεςα ςε αυτζσ τισ 3 μερεσ που γυρίςαμε το νθςι), είχε προλάβει να μουςκζψει αρκετά, τόςο ϊςτε από τα πρωτα κιολασ χιλιόμετρα του γφρου ο όροσ βρεγμζνθ πζτρα είχε γίνει ο καλφτεροσ μασ φίλοσ..

3 Σκοπόσ θταν να καλφπταμε 450χλμ ςε 3 μερεσ κάνοντασ ζτςι ολόκλθρο το νθςι αποκλειςτικα από βουνα και μονοπάτια..μα θ 1 θ μζρα ζδειξε τα δόντια τθσ ςτουσ ποιο άπειρουσ οδθγοφσ αναγκάηοντασ ολόκλθρθ τθν ομάδα ςε ςυνεχείσ ςτάςεισ.. Η βροχι δεν άργθςε να ζρκει..ρλζον μζςα ςτθν πυκνθ βλάςτθςθ θ κυριολεκτικα τροπικι μπόρα που ξζςπαςε ζδωςε μια ακόμθ νότα extreme endurο ςτα μζρθ που περνάγαμε Βρεγμενοι ωσ το κόκκαλο 18 εντουρο διαςχίηαμε μονοπάτια με φτζρεσ μεχρι τα τιμόνια μασ..κατθφορίηαμε γκρζμια με βράχια αλειμμζνα με ςαποφνι κακωσ και ποταμάκι με κροκκάλα που παρακάλαγε να κάνεισ το λάκοσ και να ςε ρίξει ςτθν αγκαλιά του.

4

5 Η βροχι άργθςε να κοπάςει.. Το 1 ο ςκζλοσ του γφρου αποδείχτθκε πολφ ςκλθρό για μερικοφσ Ο ρυκμόσ τθσ ομάδασ αναγκαςτικά είχε πεςει ςε ςθμειο να γίνονται ςτάςεισ ολόκλθρθσ ϊρασ περιμζνοντασ. Καπου εκει ζβγαινε δειλά δειλά ο θλιοσ και ολοι ςαν τα ςαλιγκάρια ςτεκόμαςταν ςτθν ςειρά να ςτεγνϊςουμε ότι μποροφςαμε Σε μια από αυτζσ τισ μεγάλεσ ςτάςεισ βρικαμε πολιτιςμό και κακίςαμε να πιουμε να ςτεγνϊςουμε και να ξεκουραςτοφμε..

6 Κάπου εκεί είχαμε και τθν πρϊτθ εγκατάλειψθ του φίλου Νίκου ο οποίοσ δεν μποροφςε να ςυνεχίςει και εφυγε από δαςικοφσ χωματόδρομουσ να ςυναντθκεί με το τηίπ από το supporteam που κουβαλοφςε τα πράγματα μασ και κα μασ ςυναντοφςε ςτο τζλοσ τθσ θμζρασ.. Με αυτθν τθν 1 θ αποχϊρθςθ θ ομάδα αναςυγκροτικθκε,ζςτυψε τα γάντια τθσ που ςτάηαν λάςπθ και γκάηωςε να καλφψει το χαμζνο ζδαφοσ Τωρα ότι και να γραψω για τα παιδια από τθν Μυτιλινθ και το τι κάνουνε πάνω ςτο τιμόνι κα είναι πραγματικά λίγο.. Ουτε οι ίδιοι δεν γνωρίηουν το πόςο καλοί είναι μιασ και κάνουν τα απίςτευτα να φαντάηουν παιχνιδάκι.. και πάντα με γζλιο και πλάκα! Κακϊσ οι ϊρεσ περνοφςαν και πάνω που ςτεγνϊναμε εξωτερικά ερχόταν πάλι μια βροχθ να μασ επαναφζρει, θ ομάδα φςτερα από ςφντομο ςυμβοφλιο ζκρινε πωσ κάποιοι οδθγοί κα ζπρεπε να παρακάμψουν το επόμενο κομμάτι που κα ακολουκοφςε μιάσ και μιλάγαν για πραγματικά δφςκολο πζραςμα που είτε περνάσ είτε μζνεισ εκει για πάντα.. Ζτςι ζνασ ακόμθ οδθγόσ μαηι με τθν κοπζλα τθσ παρζασ πθραν τον εφκολο δρόμο και κα μασ ςυναντοφςαν αργότερα Οι υπόλοιποι φορζςαμε κράνθ και ξεκινθςαμε για τθν περιβόθτθ Μελίντα.. Με το που φτάςαμε ςτθν είςοδο τθσ ξεροκατάπια Επρόκειτο για πλαγια ελαιϊνα υπο κλίςθ από αυτζσ που λζσ καλά πϊσ μαηευουν τισ ελιζσ εδϊ πάνω που για να ξεκινιςεισ το ςκαρφάλωμα από τον χωματοδρομο που μασ ζβγαλε εκει ζπρεπε να πάρεισ φόρα και να ςκαρφαλϊςεισ κατακόρυφο πετροανάχωμα και να ςτρίψεισ τθν μθχανθ με ςτυλ τραιλίςτα αμζςωσ δεξιά ςτο κατςικοπάτθμα,αλλιϊσ ι ζτρωγεσ καπάκι από 2 μετρα φψοσ ι ζτρωγεσ καπάκι από 2 μετρα φψοσ γκλουπ. Αφθςα τουσ ζμπειρουσ Μυτιλθνιοφσ να ςκαρφαλϊςουν πρϊτοι να δω και το πάτθμα,εςφιξα τθν καρδία μου και ορμθξα.. Στθν πρωτθ προςπακεια ο φόβοσ με ζκανε λιγα μετρα πριν το κρίςιμο ςκαρφαλωμα να κλειςω το γκαηι..ετςι ςκαρφαλωςα το μιςό βράχο και γρθγορα εςτριψα τθν μθχανθ δεξια πριν καταλειξω ςε καπάκι και το ζςωςα για 2 θ προςπακεια.. Ενϊ ετοιμαηόταν ο επόμενοσ να ςκαρφαλϊςει του είπα να περιμζνει γιατι κα ξαναπροςπακοφςα αμζςωσ.. Ρθρα φόρα και αυτι τθ φορά με τεχνικι αλλά David Knight ανζβθκα άψογα και ςυνζχιςα για το επόμενο stage Αυτό που αντίκριςα βζβαια ιταν βγαλμζνο από ταινία Erzberg.. Μθχανάκια δαιμονιςμζνα να ςπινιαρουν ζνα εδϊ ζνα ποιο κάτω κακϊσ προςπακοφςαν να ανθφορίςουν τθν πλαγια γεματθ γλιςτερι πζτρα και πετρινουσ φρακτεσ Αλλοι πζφτανε ενϊ χωρίσ οίκτο, μα με πολφ φόρα, αλλοι περνάγαν από δίπλα παρακαλϊντασ το πάτθμα να τουσ βγει και μθν τουσ ερκει θ μθχανι καπάκι.. Εκει κατάλαβα πωσ ιταν every man for himself και πϊσ καλφτερα να τα κατάφερνα αλλιϊσ δυςκολα κα υπιρχε επιςτροφι.. Καταφερνω τα πρωτα μετρα..η πλαγια εξελίςςεται ςε φιδάκι δεξια αριςτερα με μπολικα ςκαλοπάτια από βράχουσ να ςε ςταματοφν και να κάνουν τον τροχο να ςπινιάρει αςταμάτθτα.. Μπροςτά μου και ζνα επίπεδο ποιο πάνω ο Ράτροκλοσ Τον κοιτάω από χαμθλά..παιδευεται να ςτριψει τθν μθχανθ να περάςει ζνα ςκαλοπάτι ενϊ το ΚΤΜ του ζχει ιδθ βράςει και βγαηει καπνουσ από παντοφ Τθν ίδια μοίρα δεν άργθςε να βρει και το δικό μου gasgas Πταν είδα πωσ φτυνει νερα ςαν τρελο από το καπάκι κακωσ εχω κολλιςει μονοσ μου ςε μια ανθφόρα είπα καλφτερα να ξεκουραςτοφμε και οι δυό μασ Αποκάτω ακουγα μερικοφσ άλλουσ αναβάτεσ να κολλάνε τα μθχανάκια τουσ και ζνα διχρονο gasgas να ανεβάηει ςτροφζσ για μερικα δευτερολεπτα και μετα ςιωπι..

7

8 Αν δεν φάω τωρα το τηελεδάκι μου για εξτρα δφναμθ πότε κα το φάω; (ςκζφτθκα) και πάλφ καλά που το ζκανα.. Ανζκτθςα δυνάμεισ και ςυνζχιςα το μαρτφριο που από ότι φαίνεται είχε ακομθ αρκετο δρόμο.. Ειχαμε απομείνει 5 αναβατεσ να προςπακουμε να ανζβουμε.. Ο φίλοσ με το gasgas παρζδωςε πνευμα και ζτςι ενασ άλλοσ του το ανζβαηε.. Το ίδιο και ζνα wrf οπου ο αναβατθσ του ηθτοφςε να πιει αντιψυκτικο ξαφνικα εμφανιςτικαν ενιςχφςεισ Κατεβθκαν με τα ποδια εκελοντζσ να βοθκιςουν μιασ και ειχε περαςει ςχεδόν 1 ωρα απ όταν οι πρωτοι είχαν φταςει ςτθν κορυφθ.. Ευτυχωσ τελικά είχαμε καταφζρει και είχαμε φταςει πολφ κοντα ςτθν κορυφι οπου πλζον γινόταν κανονικό μονοπάτι και ζτςι θ κακυςτζρθςθ μειϊκθκε ςτο ελάχιςτο..

9 Το αςτείο από αυτθν τθν ιςτορία (το οποίο μου το περιγράψανε μιασ και εγω βριςκόμουν ακόμα ςτισ ςτροφζσ τθσ κολάςεωσ) ιταν ότι ολονων τα μθχανάκια είχαν βράςει εκτοσ από του Λάκθ το Husqvarna.. ε Λακθ το δικό ςου δεν ζβραςε.. ;;!! και πρίν προλάβει όλο καμάρι να απαντιςει με ζνα βρωντερο ΟΧΙ το μθχανάκι εξεράγει μπροςτα ςτα μάτια όλων!! Ππωσ φαίνεται και ςτθν αποπάνω φωτο θ οποια είναι ςτο τελειωμα τθσ Μελίντασ το απογευμα εχει πιάςει για τα καλά.. Αν κζλαμε να φταςουμε Νυφιδα κα ζπρεπε να βιαςτουμε.. Λογω πολφωρθσ κακυςτερθςθσ ςτο πρωτο ςκζλοσ οι προοριςμοι μασ είχαν αλλάξει αρκετα.. Μετα από αυτό το πραγματικα δφςκολο κομμάτι που μόλισ είχαμε κάνει θ ςυνζχεια δε κα μποροφςε να είναι χειρότερθ.. Τραβθξαμε το λοιπον για άλλθ μια φορα Δυτικά και από βουνό βρεκθκαμε ςε κάλαςςα.. Ευκαιρία για τερμα γκαηι ςτθν αμμουδιά.. Εδϊ ο Ιορδάνθσ μασ περναγε όλουσ ςαν ςταματθμζνουσ.. Βλζπεισ θ εμπειρία του ςτθν άμμο ιταν αναμφιςβθτιτα θ μεγαλυτερθ όλων μιασ και είχε τερματίςει 2 φορζσ ςτον ξακουςτό αγωνα touquet τθσ Γαλλίασ. Άλλο ζνα ωραιο κομματι εντουρο μιασ και ςτο τελείωμα τθσ παραλίασ θ άμμοσ εδινε ςιγα ςιγα τθν κεςθ τθσ ςε βραχια φυτευτα και καλλαςοβρεγμζνα οπου και εκει για άλλθ μια φορα δεν υπιρχε οικτοσ για τον διπλανο ςου που ζπεφτε ςαν να ζφαγε ςφαιρα.. πολφ απλά γιατι αν ςταματαγεσ να βοθκιςεισ κα βριςκόςουν και ςυ ξάπλα και κολλθμενοσ ςτθν άμμο.. Η άμμοσ εδινε τθν κεςθ τθσ ςτα βράχια και αυτά με τθν ςειρά τουσ εδιναν τθν κζςθ τουσ ςε μεγαλφτερα βράχια μζχρι που θ κατάςταςθ κάτιντθςε χειρότερθ και από τον βραχοκθπο του Erzberg και για όςουσ δεν πιςτευουν ασ ριξουν μια καλθ ματια ςτθν από κάτω φωτογραφία

10 Δθλϊςαμε υποχϊρθςθ απλά γιατι ο θλιοσ ζπεφτε πολφ γριγορα και το ςκθνικό αρχιςε να δείχνει πωσ κα περναγαμε τον βραχόκθπο βραδυ αν ςυνεχίηαμε..

11 Ετςι ξανά πίςω τθν παραλία του Δρότα και ξανα μζςα ςτο βουνό Συντομα ζπιαςε ςκοτάδι και ανάψαμε όλοι προβολείσ και ςυνεχίςαμε πλζον εντουρο βραδυνο.. Ρεριζργωσ ο ρυκμόσ δεν ζπεςε κακόλου αν και βζβαια τωρα πθγζναμε απο δαςικοφσ.. Αργότερα όταν επιτζλουσ υςτερα από 12 ωρεσ ςυνεχόμενου εντουρο φταςαμε κατα τισ 10 το βραδυ ςτο ςθμειο διανυκτερευςθσ καποιοι μου είπαν πωσ βγαίναν τον χειμϊνα βραδινό εντοφρο ςε ςφιχτα μονοπάτια μεςα ςτα χιόνια και πωσ αυτό που κάναμε ιταν αςφαλταδα!! Γιαυτο πθγζναν αεροπορία.. Η 1 θ μζρα είχε λάβει αιςίωσ τζλοσ.. Από τισ 10 το πρωι μεχρι τισ 10 το βράδυ είχαμε δεί τοςα μζρθ απίςτευτθσ ομορφίασ και παρκζνασ φφςθσ, είχαμε κάνει τόςα διαφορετικά πραγματα από μονοπατια μεχρι πλαγιεσ και παραλίεσ,ειχαμε φάει τόςθ βροχθ ςτεγνϊςει και ξαναφάει άλλθ τόςθ που ςτο τελοσ ζνιωκα πραγματικα γεμάτοσ εντοφρο, και αυτό ζμελλε να είναι μόνο θ 1 θ μερα από τισ τρεισ ςτο νθςί τθσ Λζςβου.. 2 θ μερα και 9 το πρωί ολοι ζχουμε δωςει ςτο τηιπ υποςτιριξθσ τα πραγματα μασ τρωμε πρωινο και ςιγα ςιγα ετοιμαηόμαςτε να χαράξουμε πορεία..το κλίμα ςτθν παρεα είναι πολφ καλο αρχίηουμε και γνωριηόμαςτε αναμεταξυ μασ οι καινουργιοι, και εγω ανυπομονϊ να δω επιτζλουσ τθν Μυτιλινθ ςτεγνοσ μιασ και ο θλιοσ εχει βγει κανει ηεςτθ και ολοι μασ αρχιηουμε και λεμε πωσ μασ περιμενει μια μερα κολαςθσ μιασ και τα μερθ που κα πθγεναμε θταν τελειωσ διαφορετικα από τθν 1 θ μερα. Αυτθν τθν φορα κα βρίςκαμε ξεραθλα πετρα και καλφτερα να πιναμε πολφ νερο για να αντζξουμε.. Και όντωσ ετςι εγινε..το νερο δεν μασ ζλειψε από τθν αρχθ.. καποιοι μάλιςτα ηεςτακθκαν από τθν αρχθ τοςο πολφ που κζλιςαν να βουτθξουν μαηι με τα μθχανάκια τουσ.. Τουσ το είχαν υποςχεκει από τθν προθγοφμενθ που τα χαν βράςει τα καθμζνα..ετςι θ τρζλα θ Μυτιλθνιά ςυνεχίςτθκε ςτουσ ίδιουσ Γαλατικοφσ ρυκμουσ από νωρίσ το πρωί Τα βλεπα και τράβαγα τα μαλλιά μου.. Απίςτευτο γζλιο και καταςτάςεισ εντουρικισ τρζλασ

12 1 2

13 3 Στεγνωμα τωρα Κακϊσ οι άλλοι παρακολουκοφν

14 Και ζτςι το θλιόλουςτο πρωινό εξελιχκθκε ςε περιπζτεια.. μπουηι αλλάχτθκαν καρμπιρατερ λφκθκαν και όλα αυτά εδωςαν χρονο ςτον ουρανό να ςκεπαςει τον θλιο με όλα αυτά τα ωραια ςφννεφα και για άλλθ μια φορα να φροντίςει για τθν ενυδάτωςθ μασ Η αδιαβροχθ ςακουλα φορεκθκε πολφ αυτό το καλοκαιρι Στο πρωτο βενηινάδικο και αφου περαςε αρκετθ ωρα περιμζνοντασ τουσ πνιγμζνουσ μια ςυνεδρίαςθ εκρινε για άλλθ μια φορα πωσ οι κάπωσ λιγοτερο εμπειροι οδθγοι κα επρεπε να παρακαμψουν το επομενο κομματι γιατι για άλλθ μια φορα ενασ κεοσ ξερει τι ειχαν ςτον νου τουσ οι Γαλάτεσ.. Πταν τουσ ειδα δε να κατεβαηουνε red bull και αλλα αντιντόπινγκ τα χρειάςτθκα και πιγα και γω διακριτικά και ιπια λίγο από το δικό μου μαγικό φιλτροτηελζδακι.. Η βροχθ όμωσ που ειχε ερκει ποια για τα καλα ςτο βενηιναδικο αλλαξε τα ςχεδια και μιασ και βρεγμενο δεν κα εβγαινε εκεινο το κομματι πθγαμε για άλλο που υποτικεται κα θταν ςτεγνο,μιασ και οι μετεωρολόγοι τθσ παρεασ ειδαν τθν πορεία των ςυννεφων και ζκριναν ορκά Ξεκιναμε το λοιπον για μερθ ςτεγνα οπου ο θλιοσ πάντα λάμπει πρίν πιαςουν τα χειρότερα..

15 Τελικα τα ςφννεφα είναι ποιο γρθγορα από τουσ Μυτιλθνιοφσ

16 Ρόςοι Μυτιλθνιοί εντουραδεσ χωράνε κατω από ζνα υπόςτεγο; Τι και αν κακιςαμε εκει ειχαμε ιδθ ποτίςει. Ζτςι και αλλιϊσ δεν ζλεγε να ςταματιςει αρα το πθραμε αποφαςθ και ξεμιτίςαμε.. Καναμε ενα καταπλθκτικό κατθφορικό μονοπάτι 100%πετρα το οποίο το κατά ευχαριςτικικα εκει όμωσ ενασ από τθν παρζα εχαςε τα φρενα του (υγρα) και ετςι 2-3 φυγανε να πανε ςτο χωριο για επιςκευι. Οι υπόλοιποι ςυνεχίςαμε και βγθκαμε ςε κατι ωραία ανθφορικα μονοπάτια πετρα και πάλυ πζτρα.. Ο θλιοσ δεν ειχε αποφαςίςει τι θκελε να κάνει εμεισ όμωσ ξζραμε τι κζλαμε και δεν μασ ςταματαγε τίποτα

17

18 Ή καλφτερα ςχεδόν τίποτα.. Βρικαμε τουσ άλλουσ ςτο χωριο..ειχαν επιςκευαςει τα φρζνα και ολοι μαηί ςυνεχίςαμε προσ Καλλονι. Ο τρόποσ ιταν ζνασ..διαςχιηαμε τθσ ραχεσ τθν μια μετα τθν άλλθ.. ανοιγαμε και κλειναμε φραχτεσ από βοςκοτοπια και ςυνεχίηαμε..το τερρεν ειχε απίςτευτθ πζτρα και πολφ απ αυτι κρυμμζνθ μεςα ςτουσ χαμθλοφσ καμνουσ. Πτι πρεπει δθλαδθ για απογείωςθ. Κακε ράχθ δε, είχε αρκετι κλίςθ επομζνωσ γκάηι ανοιχτό κοπάνθμα ςτθν πζτρα και βουρ για κορυφι Μετα το ιδιο ςκθνικό αλλά ςε κατθφόρα και μετα πάλυ ανθφόρα και οφτω κακεξισ.

19 Ππου δεν είχε ςυρματοπλζγματα πθδάγαμε από πάνω

20

21 Και μ αυτά και με κεινα,

22

23 Και αφου διαςχίςαμε τθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Ερεςοφ. Φτάςαμε ςτο Σίγρι όπου και κα διανυκτερευαμε..αυτθ τθν φορα φτάςαμε μζρα αν και πάλυ αιςκθτά εκτόσ χρόνου μιασ και το πρωινό μπάνιο μασ κακυςτζρθςε αιςκθτά..

24 Η 3 θ μζρα δεν μασ ενοιαηε αν κα βρζχει ι αν δεν κα βρζχει ι αν κα ξεκινοφςε ςτεγνα και μετα κα το γφριηε ςε βροχι..ι αν καταν ευκολα ι δφςκολα Ρλζον είχα καταλάβει πωσ τα πάντα ρει και αν δε ρει με λίγθ προςπάκεια όλα γίνονται.. ζτςι φόρεςα τισ μιςο ςτεγνζσ μου κάλτςεσ για τελευταία φορά,γεμιςα το παγοφρι μου με νερό και ακολοφκθςα για τθν τελευταία μζρα εντουρο ςτο νθςί τθσ Λζςβου με τελικό προοριςμό τον Γαβακά..Απο κει κα ζπρεπε να φφγουμε νωρίσ μιασ και ςτισ 6 ζπρεπε να πάρουμε το καράβι τθσ επιςτροφισ.. Τελικά καλφτερα να ζβρεχε γιατι αν και ιμαςταν ψθλά και το αεράκι βοθκοφςε τθν κατάςταςθ, ο ιλιοσ μασ ζκαιγε για τα καλά.. Τα περαςματα κα ιταν ανθφορεσ κατθφόρεσ το ζνα βουνο μετα το άλλο μόνο που αυτι τθν φορα προειδοποιοφςαν για κλίςεισ μεγάλεσ που μζχρι και οι ίδιοι οι ντόπιοι τρωγανε τουμπεσ Το τελευταίο ζκανα πωσ δεν το άκουςα είπαμε τα πάντα γκρι..

25 Και να μαςτε πάλυ να μαηοχιηόμαςτε και οι 18.. Και όπωσ είπαμε ο τελευταιοσ να κλείςει τθν πόρτα

26 Μερικζσ φορζσ δεν ιταν ακριβϊσ ςαφζσ προσ τα ποφ ζπρεπε να τραβιξουμε.. Από αυτθν τθν κεραία βεβαια ςαν ςθμείο αναφοράσ καταλιξαμε αρκετά ποιο κάτω και πάντα θ κζα ιταν καταπλθκτικι..απζραντα

27 βουνά και ςτο βάκοσ κάλαςςα Η θμζρα κφλιςε κάπωσ ζτςι. Με προκλθτικά περάςματα και πλαγιζσ γεμάτεσ πζτρα..

28 Σε δφο περάςματα τα βρικα ςκοφρα..μια ανθφόρα ζκανα 4 φορζσ να τθν ανζβω.. Εφτανα ςτα μιςά και εκεί ςε ζνα ςκαλοπάτι που υπιρχε ζπεφτα είτε ςουηαριςτόσ είτε εκλεινα το γκάηι τελευταία ςτιγμι.. Στο τζλοσ όμωσ ανζβθκε και αυτι θ ανθφόρα και ςυνεχίςτθκε θ πορεία μασ.. Τελευταία δυςκολθ ανθφόρα και για άλλθ μια φορά θ πρωτθ μου προςπάκεια είναι αποτυχθμζνθ.. Ενασ άλλοσ αναβάτθσ μετα από μενα πζφτει και αυτόσ.κάποιοσ άλλοσ περνάει.. 2 θ αποτυχθμζνθ και παλυ..ςτθν 3 θ ανεβαίνω περναω και το ςκαλοπάτι μου ςβθνει θ μθχανθ και με κοκκαλωμενο μπροςτινο τροχο τςουλάω προσ τα πίςω..οχι για πολφ όμωσ μιασ και εχει αρχιςει το καπάκι..φευγω κουτρουβάλα προσ τα πίςω, το μθχανάκι πιςτά με ακολουκει και γίνομαι ςχεδον ςαντουιτσ με τον ιδθ πεςμενο διπλανο μου Ολθ αυτι θ βιαιθ τουμπα ςταμάτθςε χάρισ ςτθν φιλόδοξθ προςπάκεια του αριςτεροφ

29 μου χεριου να κοντράρει ςτον ποιο κοντινό βράχο.. Κάκομαι λίγο να θρεμιςω ενϊ από πάνω ςτα βράχια ςαν τςαμπια παρακολουκεί θ κερκίδα και μοιράηει 10αρια. Πμωσ το χερι πονεί και με μεγαλθ δυςκολία κρατϊ το τιμονι..τον ςυμπλζκτθ ςχεδον αδφνατο Σφιγγω τα δόντια και κανω τελευταια προςπάκεια να ανζβω και τα καταφζρνω αλλα το χζρι μάλλον τθν ζχει ακοφςει Αναγκαςτικά όμωσ πρεπει να ςυνεχίςω μιασ και εκει πάνω δεν υπιρχε τιποτε άλλο από εμάσ.. Αφου περάςαμε κανα δφο πλαγιζσ ακομα ευτυχϊσ χωρισ ιδιαίτερεσ δυςκολίεσ καταλιξαμε ςε παραλία.. καπου εκει ειπα πωσ κα εφευγα για Αντιςςα όπου υπθρχε Ιατρικό κζντρο.. Αφου χαιρετθκικαμε με τθν παρζα τελευταία ςτιγμθ με πείκουν να ακολουκιςω λίγο ακόμα για ζνα πολφ ωραίο μονοπάτι που ζπρεπε να το δω.. Δεν άντεξα και τελικά τουσ ακολοφκθςα.. Ρραγματικα ιταν ζνα ωραίο πζραςμα ςτενο αναμεςα ςε βράχια απ όπου και θ παρακάτω φωτογραφία Μετα και από αυτό ζπρεπε να παμε ςτθν άλλθ άκρθ του νθςιου να προλάβουμε το καράβι.. Ο γυροσ τθσ Λεςβου ιταν μια καταπλθκτικθ εμπειρία όχι μόνο για τα απίςτευτθσ ομορφιάσ μερθ που είδαμε και κάναμε εντοφρο αλλά και για τθν φανταςτικι παρζα από πραγματικά ταλαντοφχουσ οδθγοφσ. Ο κυκλοσ δυςτιχϊσ δεν ολοκλθρωκθκε αυτι τθν χρονιά ευχομαι όμωσ να ςυνεχιςτεί από τα ίδια άτομα να γίνεται κάκε χρόνο και να μπορζςουμε να ξαναζρκουμε, τθν επόμενθ φορά και με ςκθνζσ. Μια πραγματικι εμπειρία που κα τθν χαρακτιριηα hardcore endurο που για να τθν ηιςεισ όμωσ πρζπει όχι μόνο να ζχεισ καλθ φυςικι κατάςταςθ και τεχνικι μα και τθν καλι διάκεςθ για παρζα φτιαγμζνθ από Μυτιλθνιοφσ Γαλάτεσ.Ευχαριςτοφμε κερμά για τθν υπζροχθ φιλοξενία ςασ και τθν μοναδικι ξενάγθςθ ςτο νθςί ςασ. Εισ το επανιδείν

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Μια κακιά ςφηυγοσ. Διονφςθσ Κυβρικοςαίοσ. Το κορίτςι και θ ευχι

Μια κακιά ςφηυγοσ. Διονφςθσ Κυβρικοςαίοσ. Το κορίτςι και θ ευχι Μια κακιά ςφηυγοσ Μια φορά κι ζναν καιρό ςε μια χϊρα, κάκε νφχτα ζβγαινε ζνασ ξζνοσ, που ιταν πραγματικά επικίνδυνοσ και ζκανε πολφ άςχθμα πράγματα. Ζκοβε πάρα πολλά ξφλα με τα οποία ζβαηε φωτιζσ ςε τυχαία

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων

Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων Ξθμζρωνε μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ και κανείσ δεν περίμενε να εξελιχκεί διαφορετικι. Τα ηϊα και οι άνκρωποι ςτο περιβάλλον του κάςτρου και τθσ λίμνθσ

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ (ΔΕΙΤΕ ΡΩΤΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΡΟΥ ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΙΒΩΣ ΑΡΟ ΚΑΤΩ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ -ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΑΡΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ).

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΟΙΣΜΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΘΣ ΒΙΑΣ Κατάςταςθ κατά τθν οποία αςκείται εςκεμμζνθ, απρόκλθτθ, ςυςτθματικι και επαναλαμβανόμενθ βία και επικετικι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Ένασ από τουσ πρϊτουσ ανκρϊπουσ που μίλθςε για τθν ικανότθτα των παιδιϊν να ςκζφτονται αφθρθμζνα ιταν ο ιδρυτισ τθσ Φιλοςοφίασ για παιδιά Matthew Lipman.

Διαβάστε περισσότερα

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Treasures of the Earth

Treasures of the Earth Treasures of the Earth www.oav.gr ΣΚΕΛΟΣ 3 -Λοιπόν Cap, ετοίμαςε τισ βαλίτςεσ ςου, ενθμζρωςε το πλιρωμα, ςε 3 ϊρεσ φεφγουμε για Δελχί. Εκεί κα κακίςετε ςτο ξενοδοχείο και κα περιμζνετε νζεσ οδθγίεσ. Captain;

Διαβάστε περισσότερα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα Στα πλαίςια του προγράμματοσ Κυκλοφοριακισ Αγωγισ : «Ασ μάκουμε τα ςιματα, μθν πάκουμε ατυχιματα» που υλοποιεί θ τάξθ μασ κατά τθ φετινι ςχολικι χρονιά, τθν Τρίτθ 17 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιιςαμε επίςκεψθ

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ Λεπτζσ Αξονικζσ γραμμζσ χρθςιμοποιοφνται για να δθλϊςουν τθν φπαρξθ ςυμμετρίασ του αντικειμζνου. Υπενκυμίηουμε ότι οι άξονεσ ςυμμετρίασ χρθςιμοποιοφνται μόνον όταν το ίδιο το εξάρτθμα είναι πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Πρωτότυπο: The bullying prevention roll play Game. Πθγι : Social Skills Central. Μετάφραςθ: Μουρελάτου ταμοφλα - Εργοκεραπεφτρια Δφο ι περιςςότεροι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 Το 1912 ξζςπαςε ο Αϋ Βαλκανικόσ Πόλεμοσ, ςτον οποίο θ Βουλγαρία, θ Σερβία, θ Ελλάδα και το Μαυροβοφνιο ςυμμάχθςαν εναντίον τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ,

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΝΕΙΟ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΡΟΤΕ ΕΔΩ. ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ:ΧΑΑ ΜΕΛΑΧΟΙΝΟΥ

ΤΟ ΟΝΕΙΟ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΡΟΤΕ ΕΔΩ. ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ:ΧΑΑ ΜΕΛΑΧΟΙΝΟΥ ΤΟ ΟΝΕΙΟ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΡΟΤΕ ΕΔΩ. ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ:ΧΑΑ ΜΕΛΑΧΟΙΝΟΥ σ ΣΙΣΛΟ : ΣΟ ΟΝΕΙΡΟ ΔΕΝ ΣΕΛΕΙΩΝΕΙ ΠΟΣΕ ΕΔΩ! ΜΙΑ ΦΑΝΣΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΗ ΣΡΙΣΗ ΣΑΞΗ. Ζκδοςθ 2013 Σχολείο Σαραβαλίου Υπεφκυνθ εκπαιδευτικόσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) 19 Μαρτίου 2011 10:00-11:15 3 point/μονάδες 1) Στθν πιο κάτω εικόνα πρζπει να υπάρχει αρικμόσ ςε κάκε κουκκίδα ϊςτε το άκροιςμα των αρικμϊν ςτα άκρα κάκε ευκφγραμμου τμιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω;

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Μετάφραςθ: Φανι Καραμανϊλθ Εάν ζχετε ζνα μωρό με ςφνδρομο Down ίςωσ θ μζρα που κα μπορεί να μιλιςει να ςασ φαίνεται πολφ μακρινι. Στα πρϊτα ςτάδια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ

ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ 2ορ Πανελλήνιορ Διαγωνιζμόρ «Λέμε ΟΧΙ ζηο ζσολικό εκθοβιζμό» (Μια διαζκεςή παπαμςθιού από ηοςρ μαθηηέρ) Ομάδα : Αστυπάλαια ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΕΙΟ ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ επτέμβπιορ- Νοέμβπιορ

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ:

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: 2008030075 ΕΙΑΓΩΓΗ Το Heartstone είναι ζνα ψθφιακό παιχνίδι καρτϊν που διεξάγιεται πάνω ςτο Battle.net, ζναν διακομιςτι τθσ εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Έναν καιρό και μια φορά, ιταν ζνασ Καλικάντηαροσ τόςο ηωθρόσ που οφτε οι ίδιοι οι καλικάντηαροι δεν τον άντεχαν! Φανταςτείτε και θ ίδια του θ φυλι

Έναν καιρό και μια φορά, ιταν ζνασ Καλικάντηαροσ τόςο ηωθρόσ που οφτε οι ίδιοι οι καλικάντηαροι δεν τον άντεχαν! Φανταςτείτε και θ ίδια του θ φυλι Έναν καιρό και μια φορά, ιταν ζνασ Καλικάντηαροσ τόςο ηωθρόσ που οφτε οι ίδιοι οι καλικάντηαροι δεν τον άντεχαν! Φανταςτείτε και θ ίδια του θ φυλι αγανακτοφςε με τθ ςυμπεριφορά του! Γι αυτό το λόγο τον

Διαβάστε περισσότερα

Η πολικι ευκυγράμμιςθ με διολίςκθςθ με τθν χριςθ του software PHD2 ςασ εξαςφαλίηει μια γριγορθ και ακριβισ πολικι ευκυγράμμιςθ τθσ ςτιριξισ ςασ.

Η πολικι ευκυγράμμιςθ με διολίςκθςθ με τθν χριςθ του software PHD2 ςασ εξαςφαλίηει μια γριγορθ και ακριβισ πολικι ευκυγράμμιςθ τθσ ςτιριξισ ςασ. Drift Alighment με το PHD2 (Μετϊφραςη από το πρωτότυπο από τον Θοδωρή Καψή) Η πολικι ευκυγράμμιςθ με διολίςκθςθ με τθν χριςθ του software PHD2 ςασ εξαςφαλίηει μια γριγορθ και ακριβισ πολικι ευκυγράμμιςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IMC (Key Stage II) 9 Μαρτίου 2016 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ Λύςεισ : Πρόβλημα 1 (α) Να βρείτε τθν τιμι του για να ιςχφει θ πιο κάτω ςχζςθ: (β) Ο Ανδρζασ τελειϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Μια μέρα μπήκε η δασκάλα στην τάξη κι είπε ότι θα πήγαιναν ένα μακρινό ταξίδι.

Μια μέρα μπήκε η δασκάλα στην τάξη κι είπε ότι θα πήγαιναν ένα μακρινό ταξίδι. ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΙΑΣ ΠΑΡΕΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ Μια μέρα μπήκε η δασκάλα στην τάξη κι είπε ότι θα πήγαιναν ένα μακρινό ταξίδι. Αμέσως χάρηκαν πολύ, αλλά κι απογοητεύτηκαν ταυτόχρονα όταν έμαθαν ότι θα ήταν ένα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 1 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 Δεξιότητεσ: τακερόσ παλμόσ, ςυντονιςμόσ χεριοφ-ματιοφ, εςτιαςμόσ προςοχισ, ςυγκζντρωςθ, ακουςτικι μνιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ 1 ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ 2 ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΧΩΡΙ ΜΠΑΛΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Θ Σοφία Χατηι ςυγγραφζασ του Μουτότο παρουςίαςε το βιβλίο τθσ ςτα παιδιά των τμθμάτων Α1 και Α2 Γυμναςίου τθσ Λωνιδείου Σχολισ. ΓΡΑΦΩ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΡΑ ΠΟΤ ΗΡΘΕ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ ΜΑ Ο ΜΟΤΣΟΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΙΧΑΚΙΑ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΩΤΟΧΟΝΙΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΕΤΧΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ. Το νζο ζτοσ να ςασ φζρει υγεία, χαρά, αγάπθ. Χρόνια πολλά.

ΣΤΙΧΑΚΙΑ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΩΤΟΧΟΝΙΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΕΤΧΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ. Το νζο ζτοσ να ςασ φζρει υγεία, χαρά, αγάπθ. Χρόνια πολλά. ΣΙΧΑΚΙΑ ΕΤΧΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ ΤΥΡΙΚΕΣ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Το νζο ζτοσ να ςασ φζρει υγεία, χαρά, αγάπθ. Χρόνια πολλά. Χρόνια Ρολλά γεμάτα υγεία. Καλι Χρονιά! Χρόνια Ρολλά! Σου εφχομαι θ νζα χρονιά να είναι

Διαβάστε περισσότερα

«Παραμύθια και παιχνίδια του κόσμου»

«Παραμύθια και παιχνίδια του κόσμου» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΕΛΙΚΣΗ ΖΩΝΗ 2013-2014 «Παραμύθια και παιχνίδια του κόσμου» των τάξεων Α και Β Δθμοτικοφ [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. Πρόλογος 3 Μέρος Α «Παραμύθια του κόσμου» 4 Παραμύθια από την Αφρική 5 Παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ

Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ Στθν Ιταλία θ περίοδοσ των Χριςτουγζννων ζχει τθ μεγαλφτερθ διάρκεια από όλεσ τισ άλλεσ των χριςτιανικών χωρών. Αρχίηει από τισ 8 Δεκεμβρίου και ολοκλθρώνεται ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ελίδα 1 από 24 ΤΝΟΨΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 26% κακζσ εντυπϊςεισ από τθν τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ.

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΓΕΙΑ ΣΑΣ! ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΕΡΕΙΔΘ ΞΕΩ ΚΑΙ ΒΛΕΡΩ, ΟΤΙ ΥΡΑΧΕΙ ΑΚΕΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΡΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΘΣΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΩΣΤΘΣ ΔΙΑΤΟΦΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

τα κρουςτά! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά

τα κρουςτά! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά Τα κροσζηά! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά τα κρουςτά! 1. Γιατί ονομάηονται κρουςτά όργανα; Το όνομα «κρουςτά» όργανα προζρχεται από το ριμα κροφω/χτυπώ και δθλϊνει τον τρόπο με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00

4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 Οδηγίερ: 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 6 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα).

Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα). ΕΞΕΤΑΗΟΜΕΝΟ ΜΑΚΘΜΑ:ΛΟΓΟΤΕΧΝΛΑ ΚΕΩΘΤΛΚΘΣ ΚΑΤΕΥΚΥΝΣΘΣ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ:.. ΕΛΣΘΓΘΤΘΣ:ΟΚΑΣ ΚΛΕΑΧΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΜΑΚΘΤΘ: Θζμα Α Αϋ. ΚΕΙΜΕΝΟ Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα). Πταν επανιλκον

Διαβάστε περισσότερα

-Γεια ςασ κυρία ελιά, είςαςτε ςτον αζρα. -Γεια ςου. -Σι κάνεισ; -Καλά κοπζλι μου. -Πόςον χρονών είςτε; -Εγώ είμαι 1200 χρονών. -Που μζνεισ; -Μζνω

-Γεια ςασ κυρία ελιά, είςαςτε ςτον αζρα. -Γεια ςου. -Σι κάνεισ; -Καλά κοπζλι μου. -Πόςον χρονών είςτε; -Εγώ είμαι 1200 χρονών. -Που μζνεισ; -Μζνω Τα παιδιά ςηπ ςάνηπ μαπ επιρκέτθηκαμ ρςιπ 4/2/2016 ςημ Α ςάνη και διάβαραμ ρςα παιδιά ςιπ ρσμεμςεύνειπ πξσ έγοαφαμ για ςημ ελιά. Σςη ρσμέυεια, ςα παιδάκια ςηπ ποώςηπ έκαμαμ εοχςήρειπ ρςξσπ μικοξύπ μαπ

Διαβάστε περισσότερα

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ.

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ. 1 -Έλεγχοσ μπαταρίασ (έλεγχοσ επιφανείασ) Ο ζλεγχοσ αυτόσ γίνεται για τθν περίπτωςθ που υπάρχει χαμθλό ρεφμα εκφόρτιςθσ κατά μικοσ τθσ μπαταρίασ -Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει

Διαβάστε περισσότερα

Η βόρεια ράχη του Χατζή

Η βόρεια ράχη του Χατζή Η βόρεια ράχη του Χατζή Το Χατζή αποτελεί ένα μεγάλο ορεινό όγκο στο νοτιοδυτικό τμήμα του Νομού Τρικάλων με ψηλότερη κορυφή το Χατζή 2038μ και άλλες ψηλές κορυφές όπως το Κάστρο 1963μ, η Βρωμέρη 1955μ

Διαβάστε περισσότερα

Ιςτορίεσ για το νου και την καρδιά: Οι Καθοδηγοφμενεσ Εμπειρίεσ Silo

Ιςτορίεσ για το νου και την καρδιά: Οι Καθοδηγοφμενεσ Εμπειρίεσ Silo Ιςτορίεσ για το νου και την καρδιά: Οι Καθοδηγοφμενεσ Εμπειρίεσ Silo 1 Περιεχόμενα ελ. Σθμείωμα 4 Μζροσ Ρρϊτο: Διθγιςεισ 1. Το Ραιδί 6 2. Ο Εχκρόσ 7 3. Το Μεγάλο Λάκοσ 8 4. Νοςταλγία 11 5. Το Λδανικό Ηευγάρι

Διαβάστε περισσότερα

Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ

Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ ΚΑΣΑΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΠΣΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ISO 2859 W Z Z W Προδιαγραφι ΕΣΕΜ 0,6 x 0.7 = 0,42 0.6 L Προδιαγραφι

Διαβάστε περισσότερα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Χρόνοσ προετοιμαςίασ: 10 λεπτά Χρόνοσ μαγειρζματοσ: 25-30 λεπτά Για 4 άτομα 600 γραμμάρια μικρζσ πατάτεσ βραςμζνεσ με τθν φλοφδα τουσ 2 τομάτεσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορά Μονοκλίνου. Διαφορά Μονοκλίνου

Διαφορά Μονοκλίνου. Διαφορά Μονοκλίνου Ντουμπάι LUX 7ημζρεσ / 5νφχτεσ Αναχωριςεισ 22/12 & 23/12 (με Turkish Airlines από Θες/νίκθ) CITY MAX 3* Sup. 810 280 HYATT PLACE DEIRA 4* 915 385 CROWNE PLAZA5*(S. ZAYED) 960 430 SHERATON GRAND 5* 1025

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος. Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος

Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος. Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΘ Άγχοσ - τρεσ τθσ κακθμερινότθτασ ζχει επιπτϊςεισ ςτθν υγεία και ποιότθτα τθσ ηωισ μασ Διακρίνεται :Οξφ-χρόνιο

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι στις ρίζες «Άραγε τι μπορεί να κρύβεται εδώ;»

Ταξίδι στις ρίζες «Άραγε τι μπορεί να κρύβεται εδώ;» Ταξίδι στις ρίζες Είχε φτάσει πια η μεγάλη ώρα για τα 6 αδέρφια Ήταν αποφασισμένα να δώσουν απάντηση στο ερώτημα που τόσα χρόνια τα βασάνιζε! Η επιθυμία τους ήταν να μάθουν την καταγωγή τους και να συλλέξουν

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου - από τον Φουάτ σε τρεις εταιρίες χρήματα... μπλου μπρουμέλ, άλλη μια P.A κάπως έτσι και άλλη μία που μου είχες πει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Άπειρεσ κροφςεισ. Τθ χρονικι ςτιγμι. t, ο δακτφλιοσ ςυγκροφεται με τον τοίχο με ταχφτθτα (κζντρου μάηασ) μζτρου

Άπειρεσ κροφςεισ. Τθ χρονικι ςτιγμι. t, ο δακτφλιοσ ςυγκροφεται με τον τοίχο με ταχφτθτα (κζντρου μάηασ) μζτρου Άπειρεσ κροφςεισ Δακτφλιοσ ακτίνασ κυλάει ςε οριηόντιο δάπεδο προσ ζνα κατακόρυφο τοίχο όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα. Ο ςυντελεςτισ τριβισ ίςκθςθσ του δακτυλίου με το δάπεδο είναι, ενϊ ο τοίχοσ είναι λείοσ.

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα καλό σέρβις είναι ένα από τα πιο σημαντικά χτυπήματα επειδή μπορεί να δώσει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στην αρχή του πόντου. Το σέρβις είναι το πιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα με τα χέρια από φως

Η γυναίκα με τα χέρια από φως ΛIΛH ΛAMΠPEΛΛH Σειρά: Κι αν σου μιλώ με Παραμύθια... Η γυναίκα με τα χέρια από φως Εφτά παραμύθια σχέσης από την προφορική παράδοση Τρεις τρίχες λύκου Ζούσε κάποτε, σ ένα μικρό χωριό, ένας άντρας και μια

Διαβάστε περισσότερα

Ντουμπάι Αμπου Ντάμπι

Ντουμπάι Αμπου Ντάμπι Σιμοκατάλογοσ : ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ / ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ / ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ Ντουμπάι Αμπου Ντάμπι 6ημζρεσ από 585 T.G.S. Travel Agency BusAbout Ampelokipon 53A, Perea, 57019 Thessaloniki, Greece Tel: +302392020680, Fax: +302392020736

Διαβάστε περισσότερα

Terra Batida Πόρτο, Πορτογαλία www.terrabatida.com

Terra Batida Πόρτο, Πορτογαλία www.terrabatida.com Η επιχείρηςη και η ιδζα Η Μαρία Γκαμπριζλ ξεκίνθςε τθ δικι τθσ επιχείρθςθ το 2003. Παρόλο που εκείνθ τθ ςτιγμι είχε μια ςτακερι δουλειά ςε μια πολυεκνικι εταιρεία τθλεπικοινωνιϊν, ζνιωςε τθν ανάγκθ να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Ντίνο Ελεφαντίνο και η παρέα του»

«Ο Ντίνο Ελεφαντίνο και η παρέα του» 6/θ Δημοτικό Σχολείο Πολυδενδρίου Τάξη Γ «Ο Ντίνο Ελεφαντίνο και η παρέα του» Ζνα παραμφθι για το δικαίωμα των παιδιών ςτη φιλία, ςτο παιχνίδι και ςτο ςεβαςμό τησ προςωπικότητάσ τουσ. 6/Θ Δθμοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

τα πλικτρα! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα πλθκτροφόρα όργανα

τα πλικτρα! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα πλθκτροφόρα όργανα Τα πλήκηρα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα πλθκτροφόρα όργανα τα πλικτρα! 1. Τι είναι πλικτρο και τι εννοοφμε όταν λζμε «πλικτρα»; Στθν αρχαία Ελλάδα πλικτρο είναι κάτι με το οποίο χτυπάμε μια χορδι.

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα.

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. 1. Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. Καιρό είχες να ρθεις, Κλουζ, μου είπε ο κύριος Κολχάαζε, ανοιγοκλείνοντας το ψαλίδι του επικίνδυνα κοντά στο αριστερό μου αυτί. Εγώ τα αγαπώ τ αυτιά μου. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟ ΗΜΑΤΟΣ «Η ΚΥΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝΣ» «Τα Κατά συνθήκη.. ψεύδη» Της Ελένης Σεμερτζίδου. (Θεατρικό ζργο ςε τρεισ πράξεισ) θεσσαλονίκη

ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟ ΗΜΑΤΟΣ «Η ΚΥΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝΣ» «Τα Κατά συνθήκη.. ψεύδη» Της Ελένης Σεμερτζίδου. (Θεατρικό ζργο ςε τρεισ πράξεισ) θεσσαλονίκη ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟ ΗΜΑΤΟΣ «Η ΚΥΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝΣ» «Τα Κατά συνθήκη.. ψεύδη» Της Ελένης Σεμερτζίδου (Θεατρικό ζργο ςε τρεισ πράξεισ) θεσσαλονίκη 2014 Η Ελζνθ εμερτηίδου γεννικθκε ςτθ Θεςςαλονίκθ. Είναι Διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

: Α ΚΗ ΕΙ ΣΕΧΝΙΚΟΣΑΚΣΙΚΗ Α ΚΗ Η ΠΑ Α

: Α ΚΗ ΕΙ ΣΕΧΝΙΚΟΣΑΚΣΙΚΗ Α ΚΗ Η ΠΑ Α Craig Brown, Former National Coach Team "A" Scotland The Development of the 4-4-2 System Presented at the NSCAA Convention, St. Louis / USA, January 2009 Craig Brown : ΑΚΗΕΙ ΣΕΧΝΙΚΟΣΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΑΑ Οι

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ Όςο κι αν με «τάραηε» το μάκθμα τθσ «φυςικισ» ςτο ςχολείο, όπου κι αν το ςυνάντθςα αυτό, (γυμνάςιο, λφκειο, ςχολι, διαιτολογία κλπ), το ίδιο και θ «βιολογία-βιοχθμεία», τόςο τα εκτίμθςα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΛΤΣΕ. Πρόςωπα: υγγραφζασ, υνθζτθσ, Ελζνθ, Ρόηα ΡΩΤΘ ΡΑΞΘ

ΝΛΤΣΕ. Πρόςωπα: υγγραφζασ, υνθζτθσ, Ελζνθ, Ρόηα ΡΩΤΘ ΡΑΞΘ Θεοδόςθσ Πελεγρίνθσ ΝΛΤΣΕ Πρόςωπα: υγγραφζασ, υνθζτθσ, Ελζνθ, Ρόηα ΡΩΤΘ ΡΑΞΘ (το ςαλόνι επαρχιακοφ ςπιτιοφ ο ςυγγραφζασ, γφρω ςτα 55, απολαμβάνει τθν μουςικι που παίηει ο νεαρόσ ςυνκζτθσ) ΣΤΥΓΓΑΦΕΑΣ: Υπζροχο!

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτήσ μάθηςησ του ΚΠΕ Βιςτωνίδασ: «Δημιουργία παρουςιάςεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευςη με χωροταξική οργάνωςη τησ πληροφορίασ: το διαδικτυακό εργαλείο Prezi» Αποτελέςματα αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΡΟΤΑΣΗΣ

ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΡΟΤΑΣΗΣ Αφόρμθςθ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΟΓΑΝΙΣΜΟΙ/ΦΥΤΑ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΡΟΤΑΣΗΣ Δείκτθσ Επιτυχίασ: Να διατυπϊνουν παρατθριςεισ για διάφορεσ εμφανείσ ιδιότθτεσ των ηωντανϊν

Διαβάστε περισσότερα

Αςκιςεισ και παιχνίδια με ευρϊ

Αςκιςεισ και παιχνίδια με ευρϊ 1 ο Ειδικό Δ.Σ. Ρειραιά 2013 χολικό Βοικθμα Μζροσ Α Αςκιςεισ και παιχνίδια με ευρϊ Γεράςιμοσ Σπίνοσ Πλγα Σουρίδθ Αντί για πρόλογο Οι αςκιςεισ που κα ακολουκιςουν, αναφζρονται ςτθν εκμάκθςθ των χρθμάτων

Διαβάστε περισσότερα

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και 6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και προωκείται από τθ βιομθχανία fitness ςιμερα Αλλά ζχετε ποτζ αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3: «Αςφάλεια ςτο Νερό ςε Τδροψυχαγωγικά Πάρκα»

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3: «Αςφάλεια ςτο Νερό ςε Τδροψυχαγωγικά Πάρκα» ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3: «Αςφάλεια ςτο Νερό ςε Τδροψυχαγωγικά Πάρκα» Γενικοί Κανόνεσ Τα παιδιά να ςυνοδεφονται πάντα από ενιλικο. Μθν εκτελείσ αςκιςεισ κρατιματοσ τθσ αναπνοισ κάτω από το νερό. Μθν τρζχεισ

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΙΚΟΝΑ ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΣΗΗ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. Αςτυνομικόσ. Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. Σχολικόσ Τροχονόμοσ

A/A ΕΙΚΟΝΑ ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΣΗΗ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. Αςτυνομικόσ. Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. Σχολικόσ Τροχονόμοσ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. Αςτυνομικόσ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. 2 Σχολικόσ Τροχονόμοσ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. 3 Ρυροςβζςτθσ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. 4 Ρεηόσ Αναγνωρίςτε

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα