ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 17/05/2007 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 2686 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 17/05/2007 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 2686 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ"

Transcript

1 ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 17/05/2007 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 2686 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 98 του νέου Αναθεωρημένου Συντάγματος, 2. Τον Ν. 1268/82 «Περί της δομής και λειτουργίας των ΑΕΙ», 3. Τον Ν. 2083/92, άρθρο 1, παρ. 2 (ΦΕΚ 159/Α/92), 4. Το Π.Δ. 83/84 (ΦΕΚ 31/ ) «Περί Ιδρύσεως Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας», όπως ισχύει, 5. Την Υπουργική Απόφαση 58604/ (ΦΕΚ 243/ τ. Β ) «Περί ανακήρυξης των πρυτανικών αρχών του Πανεπιστημίου Αιγαίου», και (ΦΕΚ 1946/ τ. Β ) «Περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου - Αναπλήρωση Πρύτανη», 6. Τον Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και Άλλες Διατάξεις», 7. Τις διατάξεις της με αριθμ. Πρωτ. 2/45564/0026 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση και ορισμός σε Ευρώ των Χρηματικών Ποσών του άρθρου 83 του Ν. 2362/95», 8. Το ΠΔ 496/1974 «Περί Λογιστικού ΝΠΔΔ», 9. Τον Ν. 1642/1986 «Περί Φ.Π.Α.», 10. Το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/ ) σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος, 11. Τον Ν. 1797/88 (ΦΕΚ 164/Α/88) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων», 12. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/92) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων», 13. Το Π.Δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266/Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» όπως ισχύει σήμερα, 14. Το Π.Δ. 334/2000 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα Δημόσια Έργα προς τις Διατάξεις της Οδηγίας 93/37/ΕΟΚ», 15. Το Π.Δ. 346/98 (ΦΕΚ 230/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις Δημόσιες Συμβάσεις Υπηρεσιών προς τις Διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 18/2000 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Κ.Ο. 97/52), 16. Το Π.Δ. 370/95 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας Περί Προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 105/2000 (97/52/ΕΚ), 17. Τις διατάξεις του Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199/ ) «Περί Κρατικών Προμηθειών», 18. Τον Ν. 2522/97 «Περί Δικαστικής Προστασίας Κατά το Στάδιο που Προηγείται της Σύναψης Συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών Σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ», 19. Την υπ αριθμ. 16/ (θέμα 5.2) απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου 20. Την υπ αριθμ. 18/ (θέμα 5.2) απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 1 από 29

2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος για την προμήθεια εξοπλισμού & αναλώσιμων, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και διοικητικών αναγκών της Πανεπιστημιακής Μονάδας της Μυτιλήνης. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των ,27 (είκοσι πέντε χιλιάδες δεκαοχτώ ευρώ και είκοσι επτά λεπτά) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%, και θα καλυφθεί από τους Κ.Α.Ε. 4121, 7111Α, 7123Α και 7126Α του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος. ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τα είδη και η ενδεικτική ποσότητα για το κάθε είδος προς προμήθεια, αναφέρονται αναλυτικά στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ» της παρούσης διακήρυξης. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δύναται μετά την αξιολόγηση των προσφορών, να τροποποιήσει τις ποσότητες των προς προμήθεια ειδών αναλόγως των προφορών που θα δοθούν από τους μειοδότες καθώς και τη διαθέσιμη πίστωση για το κάθε είδος ξεχωριστά. Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών, όπου αυτές απαιτούνται, περιγράφονται αναλυτικά στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ» της παρούσης διακήρυξης. Τονίζεται ότι δεκτά γίνονται μόνο γνήσια εργοστασιακά μελάνια και τόνερς για τον κάθε εκτυπωτή, φωτοτυπικό, πολυμηχάνημα και fax που προέρχονται από τις εταιρείες κατασκευής των μηχανημάτων στα οποία θα τοποθετηθούν. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές θα κατατίθενται σε φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα τα παρακάτω: Η φράση: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2686/ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ», Η ημερομηνία & ώρα διενέργειας του διαγωνισμού: «ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007,10:00 π.μ.» Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό: «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ», Η ταχυδρομική διεύθυνση της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό: «ΛΟΦΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ» Τα στοιχεία του αποστολέα προσφέροντος Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει το αργότερο μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΙΟΥ 2007, και ώρα 14:00 μ.μ. Οι προσφορές θα πρέπει απαραιτήτως να πρωτοκολλούνται υπ ευθύνη του ενδιαφερόμενου, από το Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη, και στη συνέχεια να κατατίθενται στα Γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Πανεπιστημίου Αιγαίου τα οποία στεγάζονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση. Αρμόδιος υπάλληλος για την παραλαβή των προσφορών είναι ο κ. Βασιλάκος Χ. (τηλ , φαξ ). Προσφορές μπορούν επίσης να αποστέλλονται στο Τμήμα Περιουσίας & Προμηθειών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη με οποιανδήποτε τρόπο επί αποδείξει, με την προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στους αρμόδιους για την παραλαβή των προσφορών υπαλλήλους της υπηρεσίας μέχρι την παραπάνω ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 2 από 29

3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ καθορισμένη ημέρα και ώρα, με ευθύνη του ενδιαφερόμενου. Στην περίπτωση αυτή η πρωτοκόλληση της προσφοράς γίνεται υπ ευθύνη της υπηρεσίας ενώ η ενημέρωση του ενδιαφερόμενου σχετικά με τον αριθμό πρωτοκόλλου της προσφοράς του, θα γίνεται με πρωτοβουλία του ιδίου, από τους αρμόδιους για την παραλαβή των προσφορών, υπαλλήλους του ιδρύματος. Προσφορά που είτε υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκε έγκαιρα, αλλά δεν παραλήφθηκε έγκαιρα από τους αρμόδιους για την παραλαβή των προσφορών υπαλλήλους, θα απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη, και θα επιστρέφεται σφραγισμένη στον ενδιαφερόμενο. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υπογεγραμμένη τόσο την τεχνική όσο και την οικονομική τους προσφορά. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Κατατίθενται Υποχρεωτικά & με Ποινή Αποκλεισμού) Εντός του κύριου φακέλου της προσφοράς και εκτός των υποφακέλων Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής δικαιολογητικά: 1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρεται: ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, την οποία ο προσφέρων έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα, ότι δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου για οποιοδήποτε λόγο, ότι όλα τα είδη που προσφέρει είναι καινούργια και αμεταχείριστα, ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για οποιαδήποτε απόφασή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή της κρίσης της Επιτροπής Αξιολόγησης. 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρεται η διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Η διάρκεια ισχύος των προσφορών πρέπει να είναι τουλάχιστον 60 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς των προσφορών μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της. Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 60 ημερών από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Εντός του κύριου φακέλου της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεται σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο υποφάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεται, υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, στις προσφορές των ενδιαφερόμενων που προσφέρουν τουλάχιστον ένα από τα είδη με Α/Α: 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 21, 22, 27, 32, 33, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94. Προμηθευτές οι οποίοι δεν προσφέρουν οποιοδήποτε από τα παραπάνω είδη δεν υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στο φάκελο της προσφοράς τους, υποφάκελο με τεχνική προσφορά. Εντός του υποφακέλου της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής δικαιολογητικά: 1. Υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, ο Πίνακας του ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΟΣ Β (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) της παρούσης διακήρυξης συμπληρωμένοι ευκρινώς με τα ζητούμενα στοιχεία, 2. Όλα τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (πλήρης και αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερόμενων ειδών, prospectus, χρόνος παράδοσης, service, εγγύηση, κ.λ.π.) όπως αυτά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσης. (Τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρονται στο Παράρτημα Τεχνικών Προδιαγραφών της διακήρυξης και δεν διευκρινίζονται στην Προσφορά, θεωρούνται ως μη υφιστάμενα). ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 3 από 29

4 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Εντός του κύριου φακέλου της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεται σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στο συγκεκριμένο υποφάκελο τοποθετείται η οικονομική προσφορά. Η οικονομική προσφορά πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, τον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) της παρούσης διακήρυξης συμπληρωμένους ευκρινώς. Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών, θα πρέπει απαραιτήτως να εκφράζονται σε ΕΥΡΩ ( ). Η στρογγυλοποίηση θα γίνεται μέχρι και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Στις τιμές Χωρίς Φ.Π.Α., θα περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, ενώ στις τιμές Με Φ.Π.Α., θα υπολογισθεί επιπρόσθετα και ΦΠΑ 13%. Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή που δίνει το ευνοϊκότερο για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποτέλεσμα. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή για κάποιο είδος, η προσφορά για το συγκεκριμένο είδος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που δίνουν τιμές σε συνάλλαγμα ή ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβυσίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού δύναται κατά την κρίση της να καλέσει τους προσφέροντες να συμπληρώσουν τυχόν ελλείψεις ή να αποκλείσει τους προσφέροντες που δεν θα αποκαταστήσουν τις ελλείψεις εντός του οριζόμενου από αυτήν χρόνο. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Ο κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα υποβολής μόνο μιας προσφοράς για κάθε προσφερόμενο είδος. Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές - αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες για το συγκεκριμένο είδος. Ο διαγωνιζόμενος, ο οποίος θα υποβάλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους ένστασης, αν οι προτάσεις αυτές δε ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών. Τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007, και ώρα 10:00 π.μ., στα Γραφεία του Τμήματος Περιουσίας & Προμηθειών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής που έχει συσταθεί, ειδικά για το σκοπό αυτό με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 4 από 29

5 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ μπορούν να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υπέβαλαν προσφορές και τον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσαν. Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, μπορούν με αίτημα τους να λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, των τιμών που προσφέρθηκαν για κάθε είδος, καθώς και όλων των εγγράφων που αφορούν στο συγκεκριμένο διαγωνισμό συμπεριλαμβανομένων και των προσφορών. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, προβαίνει αρχικά, στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών ελέγχοντας αν τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσης προκήρυξης. Προσφερόμενα είδη, τα οποία κατά την κρίση της Επιτροπής, παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία, ως απαράδεκτα. Αντίθετα δεν αποκλείονται εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται από την Επιτροπή ως επουσιώδεις, ή ως συμφέρουσες για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Προσφερόμενα είδη που αποκλείονται κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης δε συμμετέχουν στη φάση της οικονομικής αξιολόγησης. Η οικονομική αξιολόγηση και κατακύρωση των προς προμήθεια ειδών θα γίνει για κάθε είδος ξεχωριστά με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής ανά είδος αποτελεί αυστηρά το κριτήριο επιλογής μεταξύ των προσφορών που κρίθηκαν αποδεκτές κατά τη διαδικασία της τεχνικής αξιολόγησης. Προσφορά ειδών υψηλότερων προδιαγραφών από τις ελάχιστα καθοριζόμενες θα λαμβάνεται υπόψη αυστηρά και μόνο σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μιας προσφορών με την ίδια τιμή. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μιας προσφορών, με την ίδια τιμή, η κατακύρωση γίνεται στο σύνολο των προμηθευτών που μειοδότησαν μοιράζοντας εξίσου το σύνολο της ποσότητας για το συγκεκριμένο είδος, ενώ σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό εφαρμόζεται η διαδικασία της κλήρωσης. Παρεκκλίσεις από τις τεχνοοικονομικές απαιτήσεις του διαγωνισμού, γενικώς, δεν είναι δεκτές, εκτός αν αυτές θεωρηθούν από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού ως ευνοϊκές για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, χωρίς να έχουν δικαίωμα αποζημίωσης όσοι πήραν μέρος σ αυτόν. Οι προμηθευτές στους οποίους κατακυρώνεται η προμήθεια, υποχρεούνται να προσέλθουν σε δέκα (5) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης κατακύρωσης-ανάθεσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν προσέλθει για να υπογράψει τη σύμβαση στην οριζόμενη προθεσμία, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δύναται να απευθυνθεί στον επόμενο στην κατάταξη, μειοδότη προμηθευτή ή να μην προχωρήσει στην προμήθεια των συγκεκριμένων ειδών. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη και σε χώρο ή χώρους που θα υποδειχθούν από τη Διοίκηση και τα Τμήματα με ευθύνη και έξοδα του ανάδοχου προμηθευτή. Για το λόγο αυτό η παράδοση των ειδών θα γίνει σε συνεννόηση με το Τμήμα Περιουσίας & Προμηθειών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη. Η προθεσμία παράδοσης των ειδών ορίζεται αυστηρώς σε είκοσι ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης προμήθειας. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 5 από 29

6 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Η εγκατάσταση συναρμολόγηση των ειδών θα γίνει από τον ανάδοχο προμηθευτή, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του Πανεπιστημίου Αιγαίου. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι με την κατάθεση της προσφοράς τους αυτόματα: εγγυώνται την καλή λειτουργία των ειδών που προσφέρουν για όσο διάστημα αναφέρεται στην προσφορά τους ή στην παρούσα προκήρυξη εφόσον αυτό δεν διευκρινίζεται στην προσφορά. αναλαμβάνουν να επεμβαίνουν για την αποκατάσταση των τυχόν προβλημάτων που θα παρουσιαστούν, εντός μιας εβδομάδας από την έγγραφη ειδοποίησή τους, είτε κατά τον χρόνο της εγγύησης με δαπάνες τους, είτε μεταγενέστερα με δαπάνες του Πανεπιστημίου Αιγαίου. κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας η αποκατάσταση τυχόν προβλημάτων που θα παρουσιαστούν θα γίνεται χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. ΠΛΗΡΩΜΗ Η πληρωμή των προς προμήθεια ειδών που θα κατακυρωθούν σε κάθε προμηθευτή, θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή (από τις αρμόδιες Επιτροπές Παραλαβής) του συνόλου των ειδών που αφορούν στην παρούσα διακήρυξη και που κατακυρώθηκαν με βάση την αξιολόγηση των προσφορών. Η πληρωμή θα γίνει με χρηματικά εντάλματα που θα εκδοθούν στο όνομα του προμηθευτή, με βάση τα τιμολόγια του και ύστερα από θεώρηση αυτών από την αρμόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τα τιμολόγια του κάθε ανάδοχου προμηθευτή θα πρέπει να εκδοθούν σε συνεννόηση με το Τμήμα Περιουσίας & Προμηθειών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη. Το συμφωνημένο τίμημα θα καταβληθεί σε Ευρώ ( ). Τραπεζικά τέλη ή τυχόν άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον ανάδοχο προμηθευτή. Η δαπάνη βαραίνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ Επί του καθαρού ποσού (προ Φ.Π.Α.) γίνεται παρακράτηση φόρου 4%, εφόσον το συνολικό ποσό της Σύμβασης είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 146,74 Ευρώ, καθώς και κρατήσεις 3,072%, υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., ΟΓΑ και Χαρτόσημο. Ο προμηθευτής θα αναλάβει, εφόσον απαιτείται, τον εκτελωνισμό των ειδών τα οποία θα παραδοθούν ελεύθερα στους χώρους εγκατάστασης του Πανεπιστημίου που θα υποδειχθούν. Οι δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, βαρύνουν τον προμηθευτή. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Το κείμενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείμενο, σχετικό με τον διαγωνισμό, εκτός από προφανή σφάλματα ή παραδρομές. 2. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τυχόν συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 3. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της προκήρυξης (τεχνικών, οικονομικών κ.τ.λ.), των αποφάσεων του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιδρύματος καθώς και της ισχύουσας νομοθεσίας-νομολογίας σχετικά με τις προμήθειες του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ. 4. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης, από Τμήμα Περιουσίας & Προμηθειών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιος για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη διακήρυξη είναι ο κ. Βασιλάκος Χ., τηλ , φάξ: , ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 6 από 29

7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5. Αντίτυπα των τευχών της διακήρυξης αυτής δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Περιουσίας και Προμηθειών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη το οποίο στεγάζεται στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη. Η διακήρυξη διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου (www.aegean.gr) και συγκεκριμένα στη θέση «Ανακοινώσεις- Προκηρύξεις Διαγωνισμοί Προμηθειών» 6. Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Μυτιλήνης, σύμφωνα με την υφιστάμενη Ελληνική Νομοθεσία. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 7. Ο προμηθευτής ευθύνεται για την καλή λειτουργία κάθε είδους κατά την περίοδο της εγγύησης σύμφωνα με τις ελάχιστες προδιαγραφές εγγύησης καλής λειτουργίας όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη καθώς και τα όσα αναφέρονται στην προσφορά του. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Η παρούσα διακήρυξη συνοδεύεται από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της. Χρυσή Βιτσιλάκη Αντιπρύτανις Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 7 από 29

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 8 από 29

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 1 ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 2 ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ TEMAXIO 10 3 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΦΟΡΙΑΜΟΣ ΜΕ 4 ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 45Χ60Χ110CM (±10%) ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 2 4 ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 6 ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ A4 ΤΕΜΑΧΙΟ 500 ΣΕΛΙΔΩΝ ΒΥΣΜΑΤΑ RJ-45 ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ADAPTER ΓΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΑΠΌ 20 PIN ΣΕ 24 PIN ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 2 9 ADAPTER ΓΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΑΠΌ 24 PIN ΣΕ 20 PIN ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 2 10 DVD PLAYER TEMAXIO 1 11 PC DIGITAL VOICE RECORDER TEMAXIO 1 12 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ ΜΕ USB 2.0 ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ PATA ΚΑΙ SATA ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 1 13 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ USB 2.0, 250GB, 7200RPM, 8MB CACHE ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 1 14 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ TEMAXIO 3 15 ΚΑΛΩΔΙΟ USB 2 ΜΕΤΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 2 16 ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ETHERNET 10/100 PCI ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 2 17 ΚΑΡΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ PCI ΣΕ FIREWIRE 3 ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 2 18 ΚΑΡΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ PCI ΣΕ PATA ΚΑΙ SATA, Raid 0,1,5,10 ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 2 19 ΚΑΡΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ PCI ΣΕ USB 2.0, 4 ΘΕΣΕΩΝ, MS WINDOWS XP ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 2 20 ΚΑΡΤΑ ΟΘΟΝΗΣ AGP 8x, 512 MB DDR II SDRAM ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 1 21 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ MANIFOLD ΤΕΜΑΧΙΟ 1 22 ΟΘΟΝΗ TEMAXIO 2 23 ΠΟΝΤΙΚΙ Optical PS/2 TEMAXIO ΌΧΙ 4 24 ΠΟΝΤΙΚΙ PS2/USB OPTICAL ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 3 25 ΠΟΝΤΙΚΙ PS2/USB ΜΕ ΜΠΙΛΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 3 26 ΠΟΝΤΙΚΙ Η/Υ ΟΠΤΙΚΑ ΜΕ ΡΟΔΕΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ PS2 ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (PROJECTOR) ΤΕΜΑΧΙΟ 1 28 ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ PATA, 8 MB CACHE, 250 GB ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 2 29 ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ SATA, 8 MB CACHE, 250 GB ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 1 30 ΣΥΣΚΕΥΗ DVD-ROM ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 2 31 ΣΥΣΚΕΥΗ DVD-RW 16Χ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 2 32 ΣΥΣΤΗΜΑ: ΜΗΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ-ΜΝΗΜΗ RAM ΤΕΜΑΧΙΟ 1 33 ΣΥΣΤΗΜΑ: ΜΟΝΑΔΑ Η/Υ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 9 από 29

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 34 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ Η/Υ 420W, PIN ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 4 35 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 24/6 ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΌΧΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 6/4 ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΌΧΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΟΠΙΔΙ ΧΑΡΤΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 5 38 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΙΤΡΙΝΑ 5Χ5CM 100 ΦΥΛΛΩΝ ΠΑΚΕΤΟ ΌΧΙ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 300 ΦΥΛΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 2 40 ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 50 ΦΥΛΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 1 41 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΌ BLANCO ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΚΟΠΙΔΙ ΧΑΡΤΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 2 43 ΜΑΡΚΑΔΟΡΑΚΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΜΑΡΚΑΔΟΡΑΚΙΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΜΑΡΚΑΔΟΡΑΚΙΑ ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΜΑΡΚΑΔΟΡΑΚΙΑ ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΑ ΓΙΑ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΛΕΥΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 4 48 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΝΩ ΣΕ CD ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 4 49 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ PERMANENT ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ PERMANENT ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΜΟΛΥΒΙ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ 9 VOLT ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 4 54 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΑΑ LR6/MIGNON 1.5 V ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΑΑΑ MICRO LR03/AM4 1.5 V ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΠΙΝΕΖΑ ΤΕΜΑΧΙΟ (ΚΟΥΤΙ) ΌΧΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΤΟΣΙΕ 2 ΚΡΙΚΟΙ Α4 ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΣΤΥΛΟ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΣΤΥΛΟ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΣΤΥΛΟ ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (Τύπου Pelican 928 Stick ή αντίστοιχου τύπου) ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 63 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΕΜΑΧΙΟ (ΚΟΥΤΙ) ΌΧΙ 26 ΤΕΜΑΧΙΟ (ΚΟΥΤΙ) ΌΧΙ 20 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 10 από 29

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 64 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΕΜΑΧΙΟ (ΚΟΥΤΙ) ΌΧΙ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 1 66 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΠΟΛΎ ΜΕΓΑΛΟ (ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 50 ΦΥΛΛΩΝ) ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 1 67 ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΛΛΩΝ Α4 ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΧΑΡΑΚΑΣ ΙΣΙΟΣ 30 CM ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 2 69 ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 1 70 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕΤΡΟ ΌΧΙ ΚΟΠΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 1 72 ΚΟΠΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 1 73 ΜΙΚΡΟΦΙΛΜ TEMAXIO ΌΧΙ 7 74 ΜΟΥΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΠΛΗΡΗ ΣΕΙΡΑ ΑΠΌ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΤΥΠΟΥ ΑΣΤΕΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 1 76 ΠΛΗΡΗ ΣΕΙΡΑ ΑΠΌ ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΡΥΠΑΝΙ (ΓΙΑ ΞΥΛΟ-ΠΛΑΣΤΙΚΟ-ΜΕΤΑΛΛΟ) ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 1 77 ΠΛΗΡΗ ΣΕΙΡΑ ΑΠΌ ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΡΥΠΑΝΙ (ΓΙΑ ΤΟΙΧΟ) ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 1 78 ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ (5 ΘΕΣΕΩΝ) TEMAXIO ΌΧΙ 5 79 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER Α4 (B/W) ΤΕΜΑΧΙΟ 2 80 ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 81 ΚΑΡΤΑ ΟΘΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 82 ΕΠΙΠΕΔΟΣ ΣΑΡΩΤΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΣΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΜ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 83 Η/Υ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 84 ΚΑΜΕΡΑ MINIDV ΤΕΜΑΧΙΟ 9 85 DATA CARTRIDGE ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ HP STORAGEWORKS DLT VS160 TAPE DRIVE ΤΕΜΑΧΙΟ OXI 2 86 ΛΑΜΠΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΓΥΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 87 ΜΗΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 88 ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Υ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 89 ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΦΟΡΙΑΜΟΣ ΜΕ 4 ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 45Χ60Χ120CM (±10%) ΜΕ 90 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 1 91 ΣΑΡΩΤΗΣ Α4 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 92 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 93 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΥΟ ΧΩΡΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 94 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 11 από 29

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 95 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ "ΑΥΤΙΑ" ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ BOX FILES ΜΙΚΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ BOX FILES ΜΕΓΑΛΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΙΚΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 2 99 ΚΛΑΣΕΡ ΜΕΓΑΛΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΚΛΑΣΕΡ ΜΙΚΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΚΙΤΡΙΝΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ (10Χ7,5CM) 100 ΦΥΛΛΩΝ ΠΑΚΕΤΟ ΌΧΙ ΚΙΤΡΙΝΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ (7,5Χ7,5CM) 100 ΦΥΛΛΩΝ ΠΑΚΕΤΟ ΌΧΙ ΚΙΤΡΙΝΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ (5Χ5CM) 100 ΦΥΛΛΩΝ ΠΑΚΕΤΟ ΌΧΙ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΜΙΚΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ Α4 (100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΓΙΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΣΙΛΟΤΕΙΠ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ) ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΚΟΛΛΕΣ ΣΤΙΚ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΚΑΡΤΑ ΗΧΟΥ ΓΙΑ PENTIUM 3 TEMAXIO OXI 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 12 από 29

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 13 από 29

14 ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Η οργάνωση των τεχνικών προδιαγραφών σε μορφή πίνακα έγινε για ομοιομορφία στη σύνταξη και υποβολή των τεχνικών προσφορών ώστε να διευκολυνθεί το έργο της αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει υποχρεωτικά και ενδεχομένως με ποινή αποκλεισμού κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, να υποβάλλουν τον πίνακα συμπληρωμένο και με πλήρεις αιτιολογήσεις. Οι υποψήφιοι μπορούν, όπου θεωρούν απαραίτητο, να παραπέμπουν σε σχετικά εγχειρίδια ή έγγραφα τα οποία θα περιλαμβάνουν στην προσφορά τους. Τυχόν ασάφειες ή παραλείψεις στην προσφορά μπορούν κατά την κρίση της επιτροπής να καταστήσουν την προσφορά ως απαράδεκτη. Πάντως η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού, να επικοινωνεί με τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, για την παροχή διευκρινίσεων ή και συμπληρωματικών στοιχείων που αφορούν στην προσφορά. Η απόρριψη προσφοράς πρέπει να γίνεται αιτιολογημένα και να αναφέρεται στο αντίστοιχο πρακτικό το οποίο θα συντάξει η επιτροπή. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις των πινάκων των τεχνικών προδιαγραφών για τα είδη τα οποία προσφέρουν. Τα υποχρεωτικά κριτήρια προσδιορίζονται στους πίνακες προδιαγραφών στη στήλη «ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ». Αν δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια αυτά η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη αν κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού οι αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης είναι ουσιώδεις. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. Όπου στη στήλη «ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ» δεν αναγράφεται οτιδήποτε, η απάντηση είναι και πάλι υποχρεωτική, αλλά η μη ικανοποίηση του κριτηρίου δεν μπορεί να καταστήσει την προσφορά ως απαράδεκτη. Ειδικότερα, η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» των πινάκων θα συμπληρωθεί υποχρεωτικά από τους υποψήφιους με τη λέξη εφόσον το αντίστοιχο χαρακτηριστικό ή υποχρέωση προσφέρεται ή αναλαμβάνεται απ αυτούς. Σε αντίθετη περίπτωση θα συμπληρωθεί με την ένδειξη «ΟΧΙ». Σε περίπτωση που μένει κενή θεωρείται ότι η απάντηση είναι «ΟΧΙ». Τέλος, στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» γίνεται συγκεκριμένη παραπομπή σε σελίδα των επισυναπτομένων τεχνικών εγχειριδίων ή εγγράφων του υποψηφίου, που τεκμηριώνουν ή αποσαφηνίζουν την απάντησή του στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ». Οι παραπομπές στα εγχειρίδια θα γίνονται με την μορφή αριθμημένων προσθηκών που θα αναφέρονται στους πίνακες μαζί με το όνομα ή τον κωδικό του εγχειριδίου, της σελίδας κλπ. Οι ίδιοι κωδικοί αριθμοί θα αναφέρονται και στα εγχειρίδια ή σε φωτοτυπίες τμημάτων τους, αν είναι ογκώδη. Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης δεν υποχρεούται να αναζητήσει το σχετικό έγγραφο αν η παραπομπή που υπάρχει είναι λανθασμένη. Κάθε προσφορά δεν είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει όλα τα είδη. Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης απορριπτέες θα καταχωρηθούν σε σχετικό πρακτικό της επιτροπής. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Οι ελάχιστες προδιαγραφές εγγύησης καλής λειτουργίας είναι : 1. Επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε μέρους κάθε προς προμήθεια είδους που θα παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας. 2. Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας, γενικά. 3. Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν σαφή δέσμευση περί εκπλήρωσης των παραπάνω υποχρεώσεων καθώς και αναλυτική περιγραφή των όρων εγγύησης καλής λειτουργίας. 4. Ο προμηθευτής οφείλει να δηλώσει τον τρόπο υποστήριξης κατά την διάρκεια της εγκατάστασης αλλά και κατά την διάρκεια της περιόδου καλής λειτουργίας. 5. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής θα χρησιμοποιήσει για την τεχνική υποστήριξη τρίτους (π.χ. επίσημους συνεργάτες, εξουσιοδοτημένους αντιπρόσωπους ή άλλο), οφείλει να το δηλώσει. ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν δείγματα των ειδών που προσφέρουν για όποια από τα είδη ζητούνται στους πίνακες τεχνικών προδιαγραφών της παρούσης. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 14 από 29

15 Α/Α: 1 ΕΙΔΟΣ: ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ Διαστάσεις πλάτης : 40 cm x 45 cm (με απόκλιση ±10%) Διαστάσεις καθίσματος : Μπράτσα Μεταλλικός σκελετός βαμμένος ηλεκτροστατικά με εποξειδική βαφή φούρνου Περιστρεφόμενη βάση με 5 ακτίνες και διπλούς τροχούς. Δυνατότητα ρύθμισης κλίσης πλάτης Σύστημα αυξομείωσης ύψους ( εκ.) 47 cm x 48 cm (με απόκλιση ±10%) Επένδυση έδρας και πλάτης Χρώμα υφάσματος επιλογής της υπηρεσίας βάση χρωματολογίου που θα προσκομιστεί μαζί με την προσφορά. Να συνοδεύεται απαραίτητα από φωτογραφία με βραδύκαυστο ύφασμα υψηλής αντοχής. Μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση από τον προμηθευτή στις υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου Α/Α: 2 ΕΙΔΟΣ: ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Διαστάσεις πλάτης: Διαστάσεις έδρας: Μπράτσα Σταθερή βάση με τέσσερα πόδια Μεταλλικός σκελετός Επένδυση έδρας και πλάτης Χρώμα: Α/Α: 4 ΕΙΔΟΣ: ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΕΣ 40 cm x 50 cm (με απόκλιση ±10%) 45 cm x 45 cm (με απόκλιση ±10%) ΌΧΙ με βραδύκαυστο ύφασμα υψηλής αντοχής μαύρο Διαστάσεις: Πάχος μοριοσανίδας: Επένδυση μοριοσανίδας: Χρώμα: Ράφια εσωτερικά τέσσερα (4) ( δηλ. 5 θέσεις ), με δυνατότητα αυξομείωσης ύψους Δύο ( 2 ) πόρτες με χερούλι και κλειδαριά Χρωματολόγιο που θα προσκομισθεί μαζί με την προσφορά. Να συνοδεύεται απαραίτητα από φωτογραφία Μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση από τον προμηθευτή στις υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου Ύψος 2,00 μ., Βάθος 0,44 μ., Πλάτος 0,80 μ. (με απόκλιση ±10%) 25 χιλ. (με απόκλιση ±10%) Μελαμίνη απόχρωση καρυδιάς ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 15 από 29

16 Α/Α: 5 ΕΙΔΟΣ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Α ΟΜΑΔΑ Τεμάχια (ράφια): 5 Διαστάσεις (Μήκος, Βάθος, Πάχος) σε εκατοστά: Υλικό: Μεταλλικά στηρίγματα "Γ" διαστάσεων: 55 Χ 30 Χ 2 (με απόκλιση ±10%) Ξύλο ή απομίμηση ξύλου 25 Χ 25 (με απόκλιση ±10%) Τεμάχια (στηρίγματα): 10 Β ΟΜΑΔΑ Τεμάχια (ράφια): 1 Διαστάσεις (Μήκος, Βάθος, Πάχος) σε εκατοστά: Υλικό: Μεταλλικά στηρίγματα "Γ" διαστάσεων: 100 Χ 40 Χ 2 (με απόκλιση ±10%) Ξύλο ή απομίμηση ξύλου 35 Χ 35 (με απόκλιση ±10%) Τεμάχια (στηρίγματα): 4 Α/Α: 6 ΕΙΔΟΣ: ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ A4 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 210X297 MM (Α4) ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LASER ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΟΥΤΕ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Η ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΝΑ ΕΙ ΕΥΚΡΙΝΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΛΛΟΙΩΝΟΝΤΑΙ ΧΡΩΜΑ ΧΑΡΤΙΟΥ: ΛΕΥΚΟ 100% ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΒΑΡΟΣ 80 GR/M2 ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕ ΔΕΣΜΙΔΕΣ ΤΩΝ 500 ΦΥΛΛΩΝ, Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΝΑ ΕΙ ΑΚΡΙΒΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΣΧΙΣΜΕΝΑ Η ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ, ΝΑ ΕΙ ΟΛΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΚΑΘΕ ΔΕΣΜΙΔΑΣ ΝΑ ΕΙ ΚΟΜΜΕΝΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΤΟ ΚΟΨΙΜΟ ΝΑ ΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΕΠΙΚΟΛΛΗΜΕΝΑ ΡΙΝΙΣΜΑΤΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 16 από 29

17 ΟΙ ΔΕΣΜΙΔΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΕΝΕΣ ΜΕ ΧΑΡΤΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΕΩΣ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ Η ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΟΠΟΥ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ. ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΙΚΑΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΤΕΧΕΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ. ΟΙ ΔΕΣΜΙΔΕΣ ΤΕΛΟΣ, ΝΑ ΕΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΚΙΒΩΤΙΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑ ΚΑΘΕ ΔΕΣΜΙΔΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΕΥΚΡΙΝΗ ΚΑΙ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟ: (Α) ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, (Β) ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ (Γ) ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ ΚΑΘΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ (1 ΔΕΣΜΙΔΑ 500 ΣΕΛΙΔΩΝ) ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ. ΈΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΜΕΡΟΣ ΘΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Α/Α: 10 ΕΙΔΟΣ:DVD PLAYER Τύπος προϊόντος Τηλεχειριστήριο Μέθοδος εξαγωγής ήχου Έξοδος Τηλεχειρισμός Α/Α: 11 ΕΙΔΟΣ: PC DIGITAL VOICE RECORDER DVD player Remote control - infrared Stereo έξοδο συνιστωσών (Component) για προβολή σε οθόνες Plasma, LCD και projector. Τύπος ηχογράφησης Μέσο αποθήκευσης Διάρκεια εγγραφής σε HQ με 128ΜΒ κάρτα (hours) 8,5 Μνήμη Ώρα εγγραφής Ημερομηνία εγγραφής Υπολειπόμενος χρόνος μπαταρίας Θύρα USB Άλλες Δυνατότητα σύνδεσης σε H/Y Πρόγραμμα επεξεργασίας, οδηγοί (drivers) για εγκατάταση Docking station, ακουστικά Εγχειρίδια χρήσης Conference Kit (περιλαμβάνει): Βαλίτσα μεταφοράς από σκληρό υλικό Μικρόφωνα Τρίποδα Καλώδιο σύνδεσης μικροφώνων ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ DSS WMA xd-picture card 128Mb έτους ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 17 από 29

18 Α/Α: 14 ΕΙΔΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ BIOS Κατασκευαστής ΚΟΥΤΙ Η/Υ Τροφοδοτικό Θέσεις περιφερειακών (ελάχιστος αριθμός) Να αναφερθεί 450W PFC CE 4 συσκευές 5,25'' και 7 συσκευές 3,5'' Θέσεις ανεμιστήρων (ελάχιστος αριθμός) Δύο στο πίσω μέρος και ένας μπροστά μεγέθους 8cm, ένας στο πλάι μεγεθους 8-12cm Υποδοχές σύνδεσης ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ (με Cooler) Multi-Core Technology Τεχνολογία Κατασκευής Ταχύτητα ρολογιού Μνήμη cache Συσκευασία Ταχύτητα διαύλου Εγγύηση ΜΗΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ Υποστήριξη πολλαπλών πυρήνων FSB Μνήμη Δύο θύρες USB, Line In, Line Out στο εμπρός μέρος του κουτιού Dual-Core 65 nm 2.13 GHz 2MB L2 Cache BOX 1066 MHz 3 χρόνια Dual-Core 1066MHz Up to 4Gb DDR2-667/533/400 Κάρτα Γραφικών PCI EXPRESS 16 Θύρες Επέκτασης (Slots) (ελάχιστος αριθμός) USB 4 (+4) LAN Μέγεθος Sound Onboard Εγγύηση ΜΝΗΜΕΣ Μέγεθος Τύπος Μνήμης Ταχύτητα Διαύλου 1xPCI Express 16x, 1xPCI Express 1x, 4xPCI, 1xIDE, 4xSATA II, 6xUSB 2.0, 2xPS/2, 1xSerial, 1x Parallel, 1xLAN, 1xFloppy Gigabit Ethernet Controller ATX Ενσωματωμένη κάρτα ήχου 3 χρόνια 1024ΜΒ DDR2 SDRAM 240-PIN PC6400MHz. 800 MHZ Timings Πρόσθετα χαρακτηριστικά Εγγύηση Standard 128M x 64-bit Unbuffered DIMM (SDRAM- DDR2, 2V, CL5). Lifetime ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 18 από 29

19 ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ Μνήμη GPU Core: RAMDAC Τοποθέτηση Μέγιστη ανάλυση 256MΒ DDR2 που μπορεί να φτάσει τα 512MB (χρησιμοποιώντας μνήμη από το σύστημα εάν αυτό έχει 1GB μνήμη). 550 Mhz 400MHZ. PCI-Express. 1900x1200 Πρόσθετα χαρακτηριστικά Εγγύηση ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ Χωρητικότητα Ταχύτητα περιστροφής Πρωτόκολλο επικοινωνίας Μνήμη Buffer Average Seek Time Εγγύηση: Μονάδα επανεγγράψιμου οπτικού δίσκου DVD-RW Buffer Protection Μέσος Χρόνος Αναζήτησης Δεδομέ Dual Layer Ταχύτητα Ανάγνωσης CD Ταχύτητα Εγγραφής CD Ταχύτητα Επανεγγραφής CD Ταχύτητα Ανάγνωσης DVD Ταχύτητα Εγγραφής DVD Plus R Ταχύτητα Εγγραφής DVD Minus R Ταχύτητα Επ/φής DVD Plus R Ταχύτητα Επ/φής DVD Minus R Πληκτρολόγιο MULTIMEDIA KEYBOARD BLACK PS/2 Ποντίκι OPTICAL MINI MOUSE ΟΘΟΝΗ Τεχνολογία TurboCache. Έξοδος ψηφιακού σήματος DVI για σύνδεση με TFT Monitor. Έξοδος TV OUT. HDTV Ready. 3 χρόνια 250GB 7200 rpm SATA2 300 MB/s. 16MB 8.9 ms 3 χρόνια. 2 MB <140ms(CD) <160ms(DVD) 48x 48x 32x 18x 18x 18x 8x 6x Τύπος Οθόνης 19'' Έγχρωμη TFT-LCD με 16.2 εκατομμύρια χρώματα Ανάλυση 1440 x 900. Μέγεθος κουκίδας Χρόνος απόκρισης x mm. 5ms Γωνίες θέασης Οριζόντια: 160 μοίρες, Κατακόρυφα: 160 μοίρες. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 19 από 29

20 Κοντράστ 2000:1. Φωτεινότητα Οριζόντια συχνότητα Κατακόρυφη συχνότητα Εγγύηση Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows Vista Ultimate English DSP (Να συνοδεύεται από το CD εγκατάστασης και τα εγχειρίδια χρήσης) Α/Α: 21 ΕΙΔΟΣ: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ MANIFOLD 300 cd/τμ khz Hz. 3 χρόνια Zero Pixel Manifold System GIS Universal, Ακαδηµαϊκή άδεια Λογισµικού Manifold System GIS WINDOWS 2000, XP, 2003 server για 120 χρήστες / εγκαταστάσεις. Α/Α: 22 ΕΙΔΟΣ: ΟΘΟΝΗ Τεχνολογίας CRT Μέγεθος διαγωνίου Έγχρωμη Προτεινόμενη ανάλυση Μέγιστη Ανάλυση Οριζόντια συχνότητα Κατακόρυφη συχνότητα Εγγύηση x768 στα 85Hz 1280x1024 στα 60Hz 30~70KHz 50 ~ 160Hz 3 έτη Α/Α: 27 ΕΙΔΟΣ: ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (PROJECTOR) Τεχνολογία DLP Ανάλυση εικόνας : 1024 x 768 Format Εικόνας : 4:3 (Native) / 16:9 Φωτεινότητα : ANSIlumens. Contrast : 2000:1 Είσοδοι Εικόνας: Απόσταση Εστίασης: Μέγεθος Προβολής : Διάρκεια Ζωής Λάμπας (ώρες) : Εγγύηση Λάμπας ( μήνες) : Εγγύηση : 2 x RGB (D-sub 15) S-Video Component m m 3000 (ώρες) 3 (μήνες) 3 έτη Α/Α: 32 ΕΙΔΟΣ: ΣΥΣΤΗΜΑ: ΜΗΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ-ΜΝΗΜΗ RAM (Μητρική Πλακέτα) ATX, Socket 775 ή νεότερο, FSB 1333 ή ταχύτερο, δυνατότητα τοποθέτησης μνήμης DDR2 στα 667 MHz ή ταχύτερη, θύρα PCI Express x16, 1xATA + 6xSATA θύρες για σκληρούς δίσκους, SATA RAID 0,1,5,10, Gigabit LAN, 2x1394a FIREWIRE, 4xPCI θύρες, 4xUSB 2.0, VGA on board (Επεξεργαστής) Socket 775 ή νεότερος, 2.0GHz διπλού πυρήνα ή ταχύτερος, να συνοδεύεται με κατάλληλο σύστημα ψύξης, να μπορεί να συνεργαστεί με την προαναφερθείσα μητρική πλακέτα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 20 από 29

21 (Μνήμη RAM) Χωρητικότητα 2GB ή μεγαλύτερη, τύπος DDR2 ή νεότερος, να μπορεί να συνεργαστεί με το προαναφερθέν σύστημα μητρικής πλακέτας και επεξεργαστή. Α/Α: 33 ΕΙΔΟΣ: ΜΟΝΑΔΑ Η/Υ (Μητρική Πλακέτα) ATX, Socket 775 ή νεότερο, FSB 800 ή ταχύτερο, δυνατότητα τοποθέτησης μνήμης DDR2 στα 667 MHz ή ταχύτερη, θύρα PCI Express x16, 1xATA + 4xSATA θύρες για σκληρούς δίσκους, LAN 10/100, 2xPCI θύρες, 2xUSB 2.0, VGA on board (Επεξεργαστής) Socket 775 ή νεότερος, 1.5GHz διπλού πυρήνα ή ταχύτερος, να συνοδεύεται με κατάλληλο σύστημα ψύξης, να μπορεί να συνεργαστεί με την προαναφερθείσα μητρική πλακέτα (Μνήμη RAM) Χωρητικότητα 1GB ή μεγαλύτερη, τύπος DDR2 ή νεότερος, να μπορεί να συνεργαστεί με το προαναφερθέν σύστημα μητρικής πλακέτας και επεξεργαστή Κουτί τύπου ΑΤΧ (Λοιπές Συσκευές εντός μονάδας) Μονάδα DVD-RW, Μονάδα Floppy, Σκληρός Δίσκος 120GB SATA 8MB Cache, Τροφοδοτικό 500W. Α/Α: 79 ΕΙΔΟΣ: ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER A4 (B/W) Τεχνολογία εκτύπωσης: Laser Ταχύτητα εκτύπωσης σελίδων (ppm) (για μέγεθος χαρτιού A4). 26 Οπτική (εγγενής) ανάλυση (dpi) Μνήμη Επεκτάσιμη μνήμη Επεξεργαστής 1200Χ MΒ >=288 ΜΒ 400 ΜHz Χαρτοδέκτης ενσωματωμένος (αρ. Σελίδων) 300 Χειροκίνητη τροφοδοσία (bypass) Αριθμός δίσκων χαρτιού (Paper trays) 2 βασικός, 3 μέγιστος Δυνατότητα εκτύπωσης πολλαπλών μέσων (χαρτί, διαφάνειες, φάκελοι, ετικέτες) Εκτυπωτική ικανότητα (σελίδα/μήνα) Θύρα δικτύου UTP Θύρα USB 2.0 Δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης Εσωτερικό σύστημα σύνδεσης σε δίκτυο δομημένης καλωδίωσης (10/100 Fast Ethernet) Εγχειρίδια χρήσης Απαραίτητα καλώδια: τροφοδοσίας, άλλων θυρών εάν περιλαμβάνονται Οδηγοί (drivers) για εγκατάσταση στο δίκτυο ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ προαιρετικά προαιρετικά 1 χρόνος Α/Α: 80 ΕΙΔΟΣ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 21 από 29

22 Φορμά εγγραφής: Μέσον εγγραφής: Παρεχόμενη κάρτα μνήμης Χρόνοι εγγραφής στην παρεχόμενη 128MB κάρτα: Διασύνδεση PC Προαιρετικά εξαρτήματα μεταφοράς σε PC Συχνότητας δειγματοληψίας: Μεγάφωνο: Υποδοχή Μικροφώνου/ Ακουστικού/ Τηλεχειριστηρίου: Μέγιστη καθαρή έξοδος (3 V DC): Παροχή ενέργειας: Εξωτερική παροχή ενέργειας Βάρος Με την συσκευασία θα παρέχονται επιπλέον: Εγγύηση κατασκευαστή DSS (Πρότυπο Ψηφιακής Ομιλίας) WMA (Windows Media Audio) Κάρτα μνήμης XD από 16 έως 512 ΜΒ 128 ΜΒ SHQ τρόπος: 4 ώρες 20 λεπτά HQ τρόπος: 8 ώρες 45 λεπτά SP τρόπος: 20 ώρες 55 λεπτά LP τρόπος: 44 ώρες 45 λεπτά. USB καλώδιο και σταθμός υποδοχής PC προσαμοστής κάρτας, USB αναγνώστης/ εγγραφέας κάρτας SHQ τρόπος: 44.1 khz HQ τρόπς: 44.1 khz SP τρόπος: 12 khz LP τρόπος: 8 khz. Ενσωματωμένο ø23 mm στρογγυλό δυναμικό μεγάφωνο. ø3.5 mm minijack, αντίσταση MIC 2 kω, EAR 8Ω ή μεγαλύτερη 180 mw ή περισσότερη (8 Ω μεγάφωνο). Μπαταρίες με εκτιμώμενη τάση 3 V. Μετασχηματιστής ρεύματος. <= 90 g (με τις μπαταρίες). Στερεοφωνικό Μικρόφωνο Τηλεχειριστήριο με λειτουργία μικροφώνου, Στερεοφωνικά Ακουστικά, Λογισμικό DSS Player Pro (ενότητα υπαγόρευσης), καλώδιο USB και σταθμός υποδοχής, μπαταρίες, θήκη και ιμάντας χεριού. 1 χρόνος Α/Α: 81 ΕΙΔΟΣ: ΚΑΡΤΑ ΟΘΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ ΙΙ Chipset: NVIDIA GeForce 7600GS + HIS ή καλύτερο Bus Type: AGP ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 22 από 29

23 Bus Speed: Memory: Memory Bus: Memory Type: PCB Form: D-SUB: TV-OUT: DVI Port: Multi View: Microsoft DirectX 9.0: OpenGL 1.5 support: Supports PureVideo technology: 8x 256MB 128 bit DDR II ATX Y (BY ADAPTER) Y (DVI-D) Α/Α: 82 ΕΙΔΟΣ: ΕΠΙΠΕΔΟΣ ΣΑΡΩΤΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΣΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΜ Σύνδεση: USB 2.0 Μέγιστη ανάλυση: Ταχύτητα Προεπισκόπησης: Ταχύτητα σάρωσης: Μέγιστες διαστάσεις Σάρωσης: Να συνοδεύεται από Transparency Adapter που να μπορεί να σαρώσει ταυτόχρονα τουλάχιστον 6 καρέ φιλμ αρνητικ. / 4 35mm slides Να είναι συμβατός με το λογισμικό Silverfast Να περιλαμβάνει λογισμικό για OCR (και για Ελληνικά) Γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτους Α/Α: 83 ΕΙΔΟΣ: Η/Υ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 4800x9600 dpi < 4 δευτερόλεπτα grayscale ή έγχρωμο στα 2400dpi < 9 mesc/line A4/Letter [216x297mm] Κουτί: MIDI TOWER 450W Τροφοδοτικό: 450W PFC CE. Θέσεις περιφερειακών: 4 συσκευές 5,25'' και 7 συσκευές 3,5'' (Τουλάχιστον) Υποδοχές σύνδεσης: Δύο (Τουλάχιστον) θύρες USB στο εμπρός μέρος του κουτιού. Εγγύηση:1 χρόνος για το τροφοδοτικό Επεξεργαστής (CPU): INTEL PENTIUM D GHZ - LGA FSB Μνήμες (RAM): KINGSTON KVR667D2N5/ MB PC MHZ VALUE RAM Μητρική πλακέτα (Motherboard): Τοποθέτηση: ATX Υποδοχή CPU: Socket 775 Υποστηριζόμενοι Επεξεργαστές: Intel Core 2 Extreme, Core 2 Duo, Pentium XE, Pentium D, Pentium 4, Celeron D Ταχύτητα FSB: 1066/800/533 MHz. Chipset: Northbridge: VIA PT880 Ultra, Southbridge: VIA VT8237A. Υποστήριξη Καρτών Γραφικών: 1xPCI Express Graphics, 1xAGP 8x slot Υποδοχές Μνήμης: 2xDual Channel DDR 400/333/266 μέχρι 2GB, 2xDual Channel DDRΙI 667/533 μέχρι 2GB Υποστήριξη Δίσκων: 2xSerial ATA 1.5 Gb/s, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 23 από 29

24 RAID (RAID 0, RAID 1, JBOD), Hot Plug, 2xATA133 IDE (μέχρι 4 x IDE συσκευές) Θύρες Επικοινωνίας (Εξωτερικές): 1xPS/2 Mouse, 1xPS/2 Keyboard, 1xSerial, 1xParallel, 4xUSB 2.0, 1xRJ-45 LAN, HD Audio Jack: Side Speaker / Rear Speaker / Central / Bass / Line in / Front Speaker / Microphone Εσωτερικές Συνδέσεις: 4 x PCI slots, 1 x Floppy connector, 1 x IR header, 1 x Game header, 1 x HDMI_SPDIF header, CPU/Chassis FAN connector, 20 pin ATX power connector, 4 pin 12V power connector, CD in header, Front panel audio connector, 2 x USB 2.0 headers (μέχρι 4 USB 2.0 ports). On-Board Συσκευές: Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου: 10/100 Ethernet. Ενσωματωμένη κάρτα ήχου Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: CPU Frequency Stepless Control, U-COP, Boot Failure Guard (B.F.G.), CPU Internal Temperature Sensing, CPU Ambient Temperature Sensing, Chassis Temperature Sensing, CPU Fan Tachometer, Chassis Fan Tachometer, CPU Quiet Fan, Voltage Monitoring: +12V, +5V, +3.3V, Vcore. Εγγύηση: 1 χρόνος Κάρτα γραφικών (VGA): Chipset: GeForce Μνήμη: 256 MB DDR. RAMDAC: 400MHz. Τοποθέτηση: AGP 8x. Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Aναλογική έξοδος D- Sub (15-pin) και έξοδος ψηφιακού σήματος DVI-I. Πλήρης υποστήριξη DirectX 9, OpenGL, δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης σε δύο οθόνες. Εγγύηση: 3 χρόνια. FLOPPY DISK DRIVE 3,5 ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ: Χωρητικότητα: 120GB. Ταχύτητα περιστροφής: 7200 rpm. Πρωτόκολλο επικοινωνίας: SATA2 300 MB/s. Μνήμη Buffer: 8MB Average Seek Time: 8.9 ms. Εγγύηση: 3 χρόνια DVD-ROM: Ταχύτητα ανάγνωσης: 52x CD / 16x DVD. Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων: CD: 7800KB/s DVD: 22100KB/s. Χρόνος πρόσβασης: CD: 98ms DVD: 110ms. Μνήμη buffer: 256KB. Σύνδεση: E-IDE / ATAPI / Ultra DMA33. Εγγύηση: 2 χρόνια. DVD-RW: 2ΤΕΜΑΧΙΑ Ταχύτητα εγγραφής: DVD+R: 16x max., DVD- R: 16x max., DVD +RW: 8x max., DVD-RW: 6x max., DVD +R9: 8x max., DVD-R DL: 8x max., DVD-RAM: 5x max., CD-R: 48x max., CD-RW: 32x max. Μνήμη buffer: 2MB Υποστηριζόμενα format: DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+R9, CD- ROM, CD-R και CD-RW με 80mm και120mm διάμετρο, DVD-Video, CD-DA, CD Extra, CD Text, CD-ROM, CD-ROM XA, CD-I, CD-I Ready, CD- Bridge, PhotoCD, VideoCD. Access Time: CD:140ms, DVD: 160ms. Σύνδεση: IDE / ATAPI. Τοποθέτηση: Εσωτερικό. Εγγύηση: 1 χρόνος. Πληκτρολογιο + Οπτικο ποντικι Καρτα ήχου: Onboard Καρτα δικτυου: Onboard ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: WINDOWS XP PROFESSIONAL EDITION - ENGLISH Α/Α: 84 ΕΙΔΟΣ: ΚΑΜΕΡΑ MINIDV ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 24 από 29

25 Ψηφιακή βιντεοκάμερα minidv εγγραφής σε κασέτα minidv Αισθητήρας Advanced HAD CCD Pixel, Οπτικό ζουμ 40x / Ψηφιακό ζουμ 2000x, Λειτουργία STAMINA για διάρκεια ζωής έως και 14 ώρες και 50 λεπτά (με την προαιρετική μπαταρία), Οθόνη αφής LCD 2,5", Φακός Carl Zeiss, F , εστιακή απόσταση 1,9-76mm, NightShot Plus, i.link (έξοδος DV), 2ο κουμπί Έναρξης / Διακοπής εγγραφής, ζουμ στο πλαίσιο της οθόνης LCD, Μέτρηση απόστασης σημείου, Εστίαση σημείου, Σύνδεση USB Streaming Πρόσθετοι έξοδοι : Ήχου, video, s-video Να συνοδεύεται από τροφοδοτικό, μπαταρία και θήκη μεταφοράς για την κάμερα και τα παρελκόμενα της. Α/Α: 86 ΕΙΔΟΣ: ΛΑΜΠΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΓΥΡΙΣΜΑΤΩΝ Λάμπα τύπου Radium RJ801F-DXX-800W-230V- R7s, F6,3A ή αντίστοιχου τύπου (tungstenhalogen για studio, 3200Κ, quartz bulb, double ended, 800watt, flux, R7s base.) Α/Α: 87 ΕΙΔΟΣ: ΜΗΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ Να δέχεται επεξεργαστές INTEL CORE 2 DUO2 INTEL με Socket s775 LGA Chipset INTEL 945P FSB Μνήμης 1066/800/533MHz Κάρτα Γραφικών On board και δυνατότητα για τοποθέτηση επιπλέον κάρτας PCI EXPRESS 16 Storage Τουλάχιστον 4 X SATA2 USB 4 (+4), Firewire, LAN 10/100/1000 Sound Onboard 5.1 CHANNEL AUDIO on board. Α/Α: 88 ΕΙΔΟΣ: ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Υ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ Τύπος Συχνότητα (GΗz) 1,86 Συχνότητα διαύλου (FSB) (ΜHz) 1066 L2 Cache (MΒ) 2 ΜΗΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ Socket Υποστήριξη μνήμης DDR ΜHz Intel Pentium CORE 2 DUO ή ισοδύναμος AMD s775 ή ισοδύναμο Συχνότητα διαύλου (FSB) (ΜHz) 1066 Αριθμός υποδοχών PCI (1 PCI express X 16) 3 Υποστήριξη υποδοχών USB PS 2 υποδοχές 2 IEEE 1394 (FIREWIRE) Ελεγκτής Serial ATA 2 ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙ Αριθμός καναλιών SATA 2 Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου Ethernet card 1000BASE-T ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 25 από 29

26 Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών Ενσωματωμένη κάρτα ήχου 7+1 ΜΝΗΜΗ Μέγεθος (GΒ) 1 Τύπος Συχνότητα (MHz) 667 Εγγύηση ΠΛΑΙΣΙΟ / DRIVES Κουτί Tower case (Mini Midi) Τροφοδοτικό: DDR2 Synch Dram Lifetime Τάση λειτουργίας (V) % Ισχύς (W) 450 Μονάδα σκληρού Δίσκου Πλήθος Μονάδων ανά σταθμό εργασίας 1 Formatted χωρητικότητα (σε GB) 160 Πρωτόκολλο SATA II Ταχύτητα περιστροφής (σε rpm) 7200 Μέγεθος cache (ΜΒ) 8 Μονάδα Εύκαμπτου Δίσκου: FDD 3.5 (1.44ΜΒ) Μονάδα οπτικού δίσκου DVD : Σύνδεση σε δίαυλο EIDE ή ΑΤΑPI Ταχύτητα ανάγνωσης DVD Ταχύτητα ανάγνωσης CD Μονάδα επανεγγράψιμου οπτικού δίσκου DVDRW : Σύνδεση σε δίαυλο EIDE ή ΑΤΑPI Ταχύτητα ανάγνωσης DVD Ταχύτητα ανάγνωσης CD Dual Layer Ταχύτητα εγγραφής +R/-R ΟΘΟΝΗ Τεχνολογίας TFT 16X 48X 16X 40X 18X/18X Μέγεθος διαγωνίου 19 Έγχρωμη Ανάλυση 1280 X 1024 Συχνότητα ανάλυσης στη μέγιστη ανάλυση (Hz) 75 Βήμα Κουκίδας Συχνότητα σάρωσης οριζόντια Συχνότητα σάρωσης κατακόρυφη Γωνία προβολής (H/V) 0,294 mm KHz Hz Αντίθεση 600:1 Φωτεινότητα Χρόνος απόκρισης Έξοδος αναλογική D-15Sub Έξοδος ψηφιακή DVI Ενσωματωμένα ηχεία Πιστοποιήσεις 160/160 μοίρες msec CE, Energy Star, TCO 03 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 26 από 29

27 ΠΟΝΤΙΚΙ Τύπος Microsoft συμβατό ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ Οπτικό Αριθμός πλήκτρων 101 Τύπος QWERΤY με μόνιμη αποτύπωση ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων σε κάθε πλήκτρο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Windows Vista Ultimate DSP ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ για όλα τα αναφερόμενα υποσυστήματα ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Α/Α: 89 ΕΙΔΟΣ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΑ 3 χρόνια Γραφείο με συρτάρια Υλικό: Μοριοσανίδες Διαστάσεις γραφείου: Ύψος 0,70μ-0,78., Βάθος 0,75-0,85μ., Πλάτος 1,60μ. -1,80(περίπου) Πάχος μοριοσανίδας επιφάνειας γραφείου: >= 25 χιλ. Ημι-στρογγυλεμένο προφίλ συνολικού πάχους >= 62 χιλ. Συνολικό πάχος μοριοσανίδας ποδιών γραφείου (ημι-στρογγυλεμένο προφίλ): >=62 χιλ. Χρωμα : επιλογη της επιτροπης βαση χρωματολογιου Πάχος μοριοσανίδας ποδιάς γραφείου: >= 25 χιλ. Συρταροθήκη ενσωματωμένη με δύο συρτάρια και κλειδαριά Βοηθητικό γραφείο Υλικό: Μοριοσανίδες Επένδυση μοριοσανίδας: Μελαμίνη Χρώμα: επιλογη της επιτροπης βαση χρωματολογιου Διαστάσεις γραφείου: 0,80 x 0,80 Πάχος μοριοσανίδας επιφάνειας γραφείου και πλαϊνών : >= 25 χιλ Να συνοδεύεται απαραίτητα από φωτογραφία Συναρμολόγηση εγκατάσταση Α/Α: 91 ΕΙΔΟΣ: ΣΑΡΩΤΗΣ Α4 Ανάλυση Οπτική (dpi) 2400 x 4800 Βάθος χρώματος για έγχρωμη σάρωση (bit) 48 Τύπος Σάρωσης : Ψηφιακός Επίπεδης επιφάνειας Θύρες USB 2.0 Απαραίτητα καλώδια: τροφοδοσίας, USB, άλλων θυρών εάν περιλαμβάνονται και τα απαραίτητα εξαρτήματα για τη λειτουργία και την σύνδεση του με υπολογιστικό σύστημα Οδηγοί (drivers) για λειτουργία σε Windows 2000, NT, 95/98, ME, XP ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Α/Α: 92 ΕΙΔΟΣ: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ 1 χρόνος Υλικό: Επένδυση μοριοσανίδας: Μοριοσανίδα Μελαμίνη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 27 από 29

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 12/10/2009 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 6272 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 12/10/2009 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 6272 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:12503/749713 ΧΑΙΔΑΡΙ 30/10/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 2718/Μ/08 Μυτιλήνη, 22 Οκτωβρίου 2008 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 11/05/2015 Α.Π.: 3138 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι Πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια Η/Υ οθονών - εκτυπωτών, προϋπολογισμού 45.000 με το Φ.Π.Α.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι Πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια Η/Υ οθονών - εκτυπωτών, προϋπολογισμού 45.000 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 16 η /2009 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 15787/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23.09.2015

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ α/α Εργαστήριο Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1. Σύστηµα ΗΥ Τύπου Α Τεµ. 40 - Κουτί Midi Twer µε τουλάχιστον 3 θέσεις συσκευών 5,25 και 2 θέσεις συσκευών 3,5, τουλάχιστον 2 ενεργές θύρες USB από την µπροστινή πλευρά, τουλάχιστον 1 ανεµιστήρα πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 5187/ΓΕ ΧΕ/.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11.04.2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 123/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: 40.700,00 πλέον ΦΠΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 47.212,00 ) Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.7134.0003 ποσό 45.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κτίριο Διοίκησης Λόφος Πανεπιστημίου 81 100 Μυτιλήνη Πληροφορίες: Μαριολέν Σχαλλίγ, Κάιτατζης Γιώργος Μυτιλήνη, 3-11-015 Τηλ.: 510 3695, 3691

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δυτική Φραγκίστα 18-3-2015 Αρ. Πρωτ. : 2146 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Δυτική Φραγκίστα Τ.Κ. 36071 Τηλ. :2237351127 Fax: 2237351128 Email: nikolastakis@0929.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 6533/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κτίριο Διοίκησης Λόφος Πανεπιστημίου 81 100 Μυτιλήνη Πληροφορίες: Μαριολέν Σχαλλίγ, Μυτιλήνη, 30-09-2016 Τηλ.: 22510 36925, Αριθ. Πρωτ.7938

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 17-03-2009 & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 6431 α/α 03/09 Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ Μαρούσι 23-07-06 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ 1. Πιστοποιήσεις Συμμορφώσεις Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ISO

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1.1 Ποσότητα 15 1.2 Να αναφερθεί ο 1.3 Επεξεργαστής: INTELCOREI3 4 ης γενιάς 3.1GHZ αντίστοιχο ή ανώτερο 1.4 Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 7/7/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 7/7/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 7/7/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 13820 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ> με τη συνοπτική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ : 19/07/2006 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 4348 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ 11/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κτίριο Διοίκησης Λόφος Πανεπιστημίου 81 100 Μυτιλήνη Πληροφορίες: Δ. Δήμου Μυτιλήνη, 8.12.2011 Τηλ.: 22510 36862 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 9-5-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 15301 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα: 9-5-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 15301 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 9-5-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 15301 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Στον Πειραιά σήμερα την 22 η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2014 ημέρα Δευτέρα μεταξύ: Α. Του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηράκλειο, 11/01/2013 Αρ. πρωτ. 297 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης πρόκειται να προβεί στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν στην προµήθεια των εξής ειδών:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν στην προµήθεια των εξής ειδών: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 15/6/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Πληροφορίες: Π. Τσέλιος Τηλ.: 213.2030607 Προµήθεια υπολογιστών, εκτυπωτών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΑΡ.ΠΡΩΤ. 3293 ΧΑΝΙΑ 15-2-2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 19.700,00, ολογράφως ( δεκαεννέα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ ) για την προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών κλπ για

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Οι πίνακες συμμόρφωσης που ακολουθούν θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμπεριληφθούν συμπληρωμένοι στην Τεχνική Προσφορά, με την σειρά, την τάξη

Διαβάστε περισσότερα

50 % Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος ΙΙΙ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

50 % Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος ΙΙΙ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γρηγορίου Ε 50, Χανιά, Τ.Κ.: 73135, Τηλ.: 28210 91888, Fax: 28210 83400, E-mail: dedisa@dedisa.gr, URL: www.dedisa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2014 Α.Π.: 6028 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Παρακαλώ όπως αποστείλετε αναλυτική προσφορά για την προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΙΕΤΕΘ) Δημητριάδος 95 & Π. Μελά 3ος όροφος Τ.Κ. 38333 Βόλος Βόλος, 08-01-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 29/08-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ / ΟΧΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 2 3 4 5 Επεξεργαστής κατασκευαστής Intel Μοντέλο επεξεργαστή τουλάχιστον core i.3 τουλάχιστον 4 ης γενιάς Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΔΕ Κ.Υ.Υ. (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κτίριο Κλεόβουλος Δημοκρατίας 1 85100 Ρόδος Πληροφορίες: Μ. Διαμαντάρα Τηλ.: 22410 99026 Μυτιλήνη, 06/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 3788 Άρτα, 16/10/2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησής του, προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συσκευών Αδιάλειπτης Λειτουργίας (UPS) 246,00

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συσκευών Αδιάλειπτης Λειτουργίας (UPS) 246,00 Οίκοθεν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΎ, ΟΡΓΆΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΓΡΑΦΕΊΟ ΤΠΕ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: FAX : e-mail : Γεράνι Χανίων 73014

Διαβάστε περισσότερα

Βίου Μάθησης ( Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ), Τμήμα Προμηθειών, υπ όψιν κ. Νικολαΐδη Θεόδωρου, το αργότερο μέχρι την 15/04/2015 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14:30.

Βίου Μάθησης ( Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ), Τμήμα Προμηθειών, υπ όψιν κ. Νικολαΐδη Θεόδωρου, το αργότερο μέχρι την 15/04/2015 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14:30. ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 213 1314576 www.inedivim.gr Ημερομηνία: 26/03/2015 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

16PROC003669293 2016-01-21

16PROC003669293 2016-01-21 TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓNΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.23210 49239,49168 - FAX: (23210) 49251 Email: resc@teiser.gr Σέρρες, 21-01-2016

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ- ΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 8.3.2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 8.3.2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 8.3.2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /νση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τµήµα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΡ. ΜΕΛ. 1/2013 KA.6673.0001

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 17.5.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση 3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 22310 60158 FAX : 22310 33945 Αριθ.Πρωτ. 2511 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη 10/11/2006 Αριθ. Πρωτ. 6542 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Μ. Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ.: 11526, Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί ο εξοπλισμός προς προμήθεια (σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Γενικά χαρακτηριστικά

Ακολουθεί ο εξοπλισμός προς προμήθεια (σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Γενικά χαρακτηριστικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βόλος 14/11/2014 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη 134, 38222, Βόλος Επιτροπή σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού

Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ YΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Θεσσαλονίκη, 1032014 Αριθ. Πρωτ.: ΕΕ 157 οικ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Ο.Α.Σ.Π.» Τμήμα: ΕΛΚΕ ΟΑΣΠΙΤΣΑΚ Πληροφορίες: ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΟΣ 1. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ Η/Υ i5... 3 ΕΙΔΟΣ 2. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ Η/Υ i7... 6 ΕΙΔΟΣ 3.

Διαβάστε περισσότερα

Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/ VGN-NR3Z/S Απλά, σπορ και έξυπνα Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaio.eu/ Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Διαβάστε περισσότερα

παρακάτω υλικών. Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές.

παρακάτω υλικών. Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΨΨΑΥΟΡ1Π-Ω1Φ ΑΔΑΜ: 16PROC005151883 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ & ΟΙΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μυτιλήνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 01/09/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αριθμός Πρωτ. : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 01/09/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αριθμός Πρωτ. : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 01/09/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αριθμός Πρωτ. : 10317 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ Τμήμα : Διοικητικό Οικονομικό Ταχ. Διευθ. : Π. Μπέμπη 10 Ταχ. Κώδ. : 46300 Φιλιάτες Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 213 1314576 www.inedivim.gr Ημερομηνία: 16/03/2015 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ιεύθυνση ιοικητικού- Οικονοµικού Τµήµα Μισθοδοσίας, Αποζηµιώσεων, Προµηθειών & Περιουσίας ιεύθυνση: Τέρµα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (2321) 049106 Fax: (2321) 046556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Ηµεροµηνία: 15-12-2014

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μ.Προμηθειών Ε.Ε. Α.Π.Θ. Βενέτη Εύη 2310-996754 2310-200392 Procur@rc.auth.gr 85041 Θεσσαλονίκη, 11/1/2012 Αρ.Πρωτ.: 2654/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 25/6/2015 Αριθμ. Πρωτ: 13103 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 25/6/2015 Αριθμ. Πρωτ: 13103 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 25/6/2015 Αριθμ. Πρωτ: 13103 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας με τη συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κλπ) που θα χρησιμοποιηθεί στις Υπηρεσίες του Δήμου Ναυπακτίας σε

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ Τίτλος : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.952,14 ΦΠΑ 16% : 1.011,86 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αφορά στην προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Α /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Α /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Α /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στα σημερινά σχολεία της Α/θμιας Εκπαίδευσης η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει

Διαβάστε περισσότερα

26-01-2012 13.180,00 320,00 ΤΗΛ. 2410-685232 FAX 2410-617116

26-01-2012 13.180,00 320,00 ΤΗΛ. 2410-685232 FAX 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 16-01-2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 955 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) 1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ (10 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)»

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κτίριο Διοίκησης Λόφος Πανεπιστημίου 81 100 Μυτιλήνη Μυτιλήνη 07-12-2011 Αριθ. Πρωτ. 8060 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-77 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 213 1314576 www.inedivim.gr Ημερομηνία: 22/04/2015 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Θεσσαλονίκη 09/06/2015 4η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 1/ 2 /2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αριθ.Πρωτ.: 10053 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 12131258 ηµοτικό ιαµέρισµα Ν. Περιβολίου ήµος Κιλελέρ Τ.Κ. 41500 Τηλ: 2413506262 2410618000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξανδρούπολη 28/4/ η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρόσκλησης: Ν.Κ.9 Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξανδρούπολη 28/4/ η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρόσκλησης: Ν.Κ.9 Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξανδρούπολη 28/4/2016 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρόσκλησης: Ν.Κ.9 Αριθ. Πρωτ. : 10098 ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συµµετοχής, σε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, για την προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού του ΕΦΕΤ».

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συµµετοχής, σε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, για την προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού του ΕΦΕΤ». Ν.Π.. ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης Αθήνα 27-06-2013 Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών ΑΠ 10793 Πληρ.: Ν.Γρίβας Τηλ. 2106971648 Fax: 2106971501 ΠΡΟΣ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ (site Ε.Φ.Ε.Τ.: www.efet.gr) ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 Κεντρικές μονάδες Η/Υ 65 τεμ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΤΝ ΠΤΔΕ ΦΠΨ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ: Intel Core i3-5503,20ghz ή καλύτερος ΜΗΤΡΙΚΗ : Intel Η57 Express Chipset ή καλύτερο ΜΝΗΜΗ: 4 GB DDR

Διαβάστε περισσότερα

Κορυφαία απόδοση στην εργασία και το παιχνίδι

Κορυφαία απόδοση στην εργασία και το παιχνίδι Κορυφαία απόδοση στην εργασία και το παιχνίδι www.sonyeurope.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Professional (64bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 9/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 9/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 165/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 9/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004771 016-07-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο Πληροφορικής Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

1. Μία (1) μονάδα Η/Υ συνολικού προϋπολογισμού 1.100,00

1. Μία (1) μονάδα Η/Υ συνολικού προϋπολογισμού 1.100,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 8.800,00, ολογράφως (οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ) για την προμήθεια Η/Υ, ups, FAX κλπ για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων AMD

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 21-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φλώρινα 2-9 - 2015 Αριθµ. Πρωτ: 105291/3417

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Αργυροκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α A. Desktop PC INTEL CORE i5-2500 3.30 GHz ή ανώτερο - Windows 7 PRO (64 bit) Τουλάχιστον 20 τεμάχια προτύπου: Επεξεργαστής: Μνήμη cache:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 14.100,00, ολογράφως ( δεκατέσσερις χιλιάδες και εκατό ευρώ ) για την προµήθεια Η/Υ, εκτυπωτών, οθονών

Διαβάστε περισσότερα

Το προσωπικό μου στούντιο HD

Το προσωπικό μου στούντιο HD Το προσωπικό μου στούντιο HD www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 17/07/2014 Αριθμ. Πρωτ. 44762 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Μελέτης: 35/2014 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ & συναφή)» ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολος, βασικός, φορητός

Εύκολος, βασικός, φορητός Εύκολος, βασικός, φορητός www.sonyeurope.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel HM65 Express

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ν. Πλαστήρα 100 BAΣIΛIKA BOYTΩN HPAKΛEIO 70013 Πληροφορίες: Μανουέλα Καψετάκη e-mail: kapseta@imbb.forth.gr Τηλ. 2810 391173, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης

Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης Παρακάτω, δίνονται οι αναλυτικές προδιαγραφές των υπηρεσιών, µε τη µορφή πινάκων συµµόρφωσης προς τις προδιαγραφές. Ο υποψήφιος Ανάδοχος συµπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συµµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕXΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕXΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕXΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αριθμ. πρωτ. 7542 ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 25-5-2011 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 180 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΟΑΕ ΜΕ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολη χρήση του υπολογιστή

Εύκολη χρήση του υπολογιστή Εύκολη χρήση του υπολογιστή www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα