ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 17/05/2007 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 2686 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 17/05/2007 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 2686 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ"

Transcript

1 ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 17/05/2007 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 2686 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 98 του νέου Αναθεωρημένου Συντάγματος, 2. Τον Ν. 1268/82 «Περί της δομής και λειτουργίας των ΑΕΙ», 3. Τον Ν. 2083/92, άρθρο 1, παρ. 2 (ΦΕΚ 159/Α/92), 4. Το Π.Δ. 83/84 (ΦΕΚ 31/ ) «Περί Ιδρύσεως Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας», όπως ισχύει, 5. Την Υπουργική Απόφαση 58604/ (ΦΕΚ 243/ τ. Β ) «Περί ανακήρυξης των πρυτανικών αρχών του Πανεπιστημίου Αιγαίου», και (ΦΕΚ 1946/ τ. Β ) «Περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου - Αναπλήρωση Πρύτανη», 6. Τον Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και Άλλες Διατάξεις», 7. Τις διατάξεις της με αριθμ. Πρωτ. 2/45564/0026 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση και ορισμός σε Ευρώ των Χρηματικών Ποσών του άρθρου 83 του Ν. 2362/95», 8. Το ΠΔ 496/1974 «Περί Λογιστικού ΝΠΔΔ», 9. Τον Ν. 1642/1986 «Περί Φ.Π.Α.», 10. Το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/ ) σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος, 11. Τον Ν. 1797/88 (ΦΕΚ 164/Α/88) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων», 12. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/92) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων», 13. Το Π.Δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266/Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» όπως ισχύει σήμερα, 14. Το Π.Δ. 334/2000 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα Δημόσια Έργα προς τις Διατάξεις της Οδηγίας 93/37/ΕΟΚ», 15. Το Π.Δ. 346/98 (ΦΕΚ 230/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις Δημόσιες Συμβάσεις Υπηρεσιών προς τις Διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 18/2000 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Κ.Ο. 97/52), 16. Το Π.Δ. 370/95 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας Περί Προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 105/2000 (97/52/ΕΚ), 17. Τις διατάξεις του Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199/ ) «Περί Κρατικών Προμηθειών», 18. Τον Ν. 2522/97 «Περί Δικαστικής Προστασίας Κατά το Στάδιο που Προηγείται της Σύναψης Συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών Σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ», 19. Την υπ αριθμ. 16/ (θέμα 5.2) απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου 20. Την υπ αριθμ. 18/ (θέμα 5.2) απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 1 από 29

2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος για την προμήθεια εξοπλισμού & αναλώσιμων, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και διοικητικών αναγκών της Πανεπιστημιακής Μονάδας της Μυτιλήνης. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των ,27 (είκοσι πέντε χιλιάδες δεκαοχτώ ευρώ και είκοσι επτά λεπτά) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%, και θα καλυφθεί από τους Κ.Α.Ε. 4121, 7111Α, 7123Α και 7126Α του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος. ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τα είδη και η ενδεικτική ποσότητα για το κάθε είδος προς προμήθεια, αναφέρονται αναλυτικά στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ» της παρούσης διακήρυξης. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δύναται μετά την αξιολόγηση των προσφορών, να τροποποιήσει τις ποσότητες των προς προμήθεια ειδών αναλόγως των προφορών που θα δοθούν από τους μειοδότες καθώς και τη διαθέσιμη πίστωση για το κάθε είδος ξεχωριστά. Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών, όπου αυτές απαιτούνται, περιγράφονται αναλυτικά στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ» της παρούσης διακήρυξης. Τονίζεται ότι δεκτά γίνονται μόνο γνήσια εργοστασιακά μελάνια και τόνερς για τον κάθε εκτυπωτή, φωτοτυπικό, πολυμηχάνημα και fax που προέρχονται από τις εταιρείες κατασκευής των μηχανημάτων στα οποία θα τοποθετηθούν. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές θα κατατίθενται σε φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα τα παρακάτω: Η φράση: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2686/ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ», Η ημερομηνία & ώρα διενέργειας του διαγωνισμού: «ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007,10:00 π.μ.» Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό: «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ», Η ταχυδρομική διεύθυνση της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό: «ΛΟΦΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ» Τα στοιχεία του αποστολέα προσφέροντος Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει το αργότερο μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΙΟΥ 2007, και ώρα 14:00 μ.μ. Οι προσφορές θα πρέπει απαραιτήτως να πρωτοκολλούνται υπ ευθύνη του ενδιαφερόμενου, από το Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη, και στη συνέχεια να κατατίθενται στα Γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Πανεπιστημίου Αιγαίου τα οποία στεγάζονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση. Αρμόδιος υπάλληλος για την παραλαβή των προσφορών είναι ο κ. Βασιλάκος Χ. (τηλ , φαξ ). Προσφορές μπορούν επίσης να αποστέλλονται στο Τμήμα Περιουσίας & Προμηθειών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη με οποιανδήποτε τρόπο επί αποδείξει, με την προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στους αρμόδιους για την παραλαβή των προσφορών υπαλλήλους της υπηρεσίας μέχρι την παραπάνω ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 2 από 29

3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ καθορισμένη ημέρα και ώρα, με ευθύνη του ενδιαφερόμενου. Στην περίπτωση αυτή η πρωτοκόλληση της προσφοράς γίνεται υπ ευθύνη της υπηρεσίας ενώ η ενημέρωση του ενδιαφερόμενου σχετικά με τον αριθμό πρωτοκόλλου της προσφοράς του, θα γίνεται με πρωτοβουλία του ιδίου, από τους αρμόδιους για την παραλαβή των προσφορών, υπαλλήλους του ιδρύματος. Προσφορά που είτε υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκε έγκαιρα, αλλά δεν παραλήφθηκε έγκαιρα από τους αρμόδιους για την παραλαβή των προσφορών υπαλλήλους, θα απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη, και θα επιστρέφεται σφραγισμένη στον ενδιαφερόμενο. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υπογεγραμμένη τόσο την τεχνική όσο και την οικονομική τους προσφορά. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Κατατίθενται Υποχρεωτικά & με Ποινή Αποκλεισμού) Εντός του κύριου φακέλου της προσφοράς και εκτός των υποφακέλων Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής δικαιολογητικά: 1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρεται: ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, την οποία ο προσφέρων έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα, ότι δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου για οποιοδήποτε λόγο, ότι όλα τα είδη που προσφέρει είναι καινούργια και αμεταχείριστα, ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για οποιαδήποτε απόφασή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή της κρίσης της Επιτροπής Αξιολόγησης. 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρεται η διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Η διάρκεια ισχύος των προσφορών πρέπει να είναι τουλάχιστον 60 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς των προσφορών μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της. Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 60 ημερών από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Εντός του κύριου φακέλου της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεται σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο υποφάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεται, υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, στις προσφορές των ενδιαφερόμενων που προσφέρουν τουλάχιστον ένα από τα είδη με Α/Α: 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 21, 22, 27, 32, 33, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94. Προμηθευτές οι οποίοι δεν προσφέρουν οποιοδήποτε από τα παραπάνω είδη δεν υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στο φάκελο της προσφοράς τους, υποφάκελο με τεχνική προσφορά. Εντός του υποφακέλου της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής δικαιολογητικά: 1. Υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, ο Πίνακας του ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΟΣ Β (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) της παρούσης διακήρυξης συμπληρωμένοι ευκρινώς με τα ζητούμενα στοιχεία, 2. Όλα τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (πλήρης και αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερόμενων ειδών, prospectus, χρόνος παράδοσης, service, εγγύηση, κ.λ.π.) όπως αυτά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσης. (Τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρονται στο Παράρτημα Τεχνικών Προδιαγραφών της διακήρυξης και δεν διευκρινίζονται στην Προσφορά, θεωρούνται ως μη υφιστάμενα). ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 3 από 29

4 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Εντός του κύριου φακέλου της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεται σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στο συγκεκριμένο υποφάκελο τοποθετείται η οικονομική προσφορά. Η οικονομική προσφορά πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, τον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) της παρούσης διακήρυξης συμπληρωμένους ευκρινώς. Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών, θα πρέπει απαραιτήτως να εκφράζονται σε ΕΥΡΩ ( ). Η στρογγυλοποίηση θα γίνεται μέχρι και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Στις τιμές Χωρίς Φ.Π.Α., θα περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, ενώ στις τιμές Με Φ.Π.Α., θα υπολογισθεί επιπρόσθετα και ΦΠΑ 13%. Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή που δίνει το ευνοϊκότερο για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποτέλεσμα. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή για κάποιο είδος, η προσφορά για το συγκεκριμένο είδος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που δίνουν τιμές σε συνάλλαγμα ή ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβυσίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού δύναται κατά την κρίση της να καλέσει τους προσφέροντες να συμπληρώσουν τυχόν ελλείψεις ή να αποκλείσει τους προσφέροντες που δεν θα αποκαταστήσουν τις ελλείψεις εντός του οριζόμενου από αυτήν χρόνο. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Ο κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα υποβολής μόνο μιας προσφοράς για κάθε προσφερόμενο είδος. Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές - αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες για το συγκεκριμένο είδος. Ο διαγωνιζόμενος, ο οποίος θα υποβάλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους ένστασης, αν οι προτάσεις αυτές δε ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών. Τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007, και ώρα 10:00 π.μ., στα Γραφεία του Τμήματος Περιουσίας & Προμηθειών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής που έχει συσταθεί, ειδικά για το σκοπό αυτό με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 4 από 29

5 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ μπορούν να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υπέβαλαν προσφορές και τον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσαν. Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, μπορούν με αίτημα τους να λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, των τιμών που προσφέρθηκαν για κάθε είδος, καθώς και όλων των εγγράφων που αφορούν στο συγκεκριμένο διαγωνισμό συμπεριλαμβανομένων και των προσφορών. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, προβαίνει αρχικά, στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών ελέγχοντας αν τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσης προκήρυξης. Προσφερόμενα είδη, τα οποία κατά την κρίση της Επιτροπής, παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία, ως απαράδεκτα. Αντίθετα δεν αποκλείονται εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται από την Επιτροπή ως επουσιώδεις, ή ως συμφέρουσες για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Προσφερόμενα είδη που αποκλείονται κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης δε συμμετέχουν στη φάση της οικονομικής αξιολόγησης. Η οικονομική αξιολόγηση και κατακύρωση των προς προμήθεια ειδών θα γίνει για κάθε είδος ξεχωριστά με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής ανά είδος αποτελεί αυστηρά το κριτήριο επιλογής μεταξύ των προσφορών που κρίθηκαν αποδεκτές κατά τη διαδικασία της τεχνικής αξιολόγησης. Προσφορά ειδών υψηλότερων προδιαγραφών από τις ελάχιστα καθοριζόμενες θα λαμβάνεται υπόψη αυστηρά και μόνο σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μιας προσφορών με την ίδια τιμή. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μιας προσφορών, με την ίδια τιμή, η κατακύρωση γίνεται στο σύνολο των προμηθευτών που μειοδότησαν μοιράζοντας εξίσου το σύνολο της ποσότητας για το συγκεκριμένο είδος, ενώ σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό εφαρμόζεται η διαδικασία της κλήρωσης. Παρεκκλίσεις από τις τεχνοοικονομικές απαιτήσεις του διαγωνισμού, γενικώς, δεν είναι δεκτές, εκτός αν αυτές θεωρηθούν από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού ως ευνοϊκές για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, χωρίς να έχουν δικαίωμα αποζημίωσης όσοι πήραν μέρος σ αυτόν. Οι προμηθευτές στους οποίους κατακυρώνεται η προμήθεια, υποχρεούνται να προσέλθουν σε δέκα (5) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης κατακύρωσης-ανάθεσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν προσέλθει για να υπογράψει τη σύμβαση στην οριζόμενη προθεσμία, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δύναται να απευθυνθεί στον επόμενο στην κατάταξη, μειοδότη προμηθευτή ή να μην προχωρήσει στην προμήθεια των συγκεκριμένων ειδών. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη και σε χώρο ή χώρους που θα υποδειχθούν από τη Διοίκηση και τα Τμήματα με ευθύνη και έξοδα του ανάδοχου προμηθευτή. Για το λόγο αυτό η παράδοση των ειδών θα γίνει σε συνεννόηση με το Τμήμα Περιουσίας & Προμηθειών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη. Η προθεσμία παράδοσης των ειδών ορίζεται αυστηρώς σε είκοσι ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης προμήθειας. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 5 από 29

6 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Η εγκατάσταση συναρμολόγηση των ειδών θα γίνει από τον ανάδοχο προμηθευτή, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του Πανεπιστημίου Αιγαίου. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι με την κατάθεση της προσφοράς τους αυτόματα: εγγυώνται την καλή λειτουργία των ειδών που προσφέρουν για όσο διάστημα αναφέρεται στην προσφορά τους ή στην παρούσα προκήρυξη εφόσον αυτό δεν διευκρινίζεται στην προσφορά. αναλαμβάνουν να επεμβαίνουν για την αποκατάσταση των τυχόν προβλημάτων που θα παρουσιαστούν, εντός μιας εβδομάδας από την έγγραφη ειδοποίησή τους, είτε κατά τον χρόνο της εγγύησης με δαπάνες τους, είτε μεταγενέστερα με δαπάνες του Πανεπιστημίου Αιγαίου. κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας η αποκατάσταση τυχόν προβλημάτων που θα παρουσιαστούν θα γίνεται χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. ΠΛΗΡΩΜΗ Η πληρωμή των προς προμήθεια ειδών που θα κατακυρωθούν σε κάθε προμηθευτή, θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή (από τις αρμόδιες Επιτροπές Παραλαβής) του συνόλου των ειδών που αφορούν στην παρούσα διακήρυξη και που κατακυρώθηκαν με βάση την αξιολόγηση των προσφορών. Η πληρωμή θα γίνει με χρηματικά εντάλματα που θα εκδοθούν στο όνομα του προμηθευτή, με βάση τα τιμολόγια του και ύστερα από θεώρηση αυτών από την αρμόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τα τιμολόγια του κάθε ανάδοχου προμηθευτή θα πρέπει να εκδοθούν σε συνεννόηση με το Τμήμα Περιουσίας & Προμηθειών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη. Το συμφωνημένο τίμημα θα καταβληθεί σε Ευρώ ( ). Τραπεζικά τέλη ή τυχόν άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον ανάδοχο προμηθευτή. Η δαπάνη βαραίνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ Επί του καθαρού ποσού (προ Φ.Π.Α.) γίνεται παρακράτηση φόρου 4%, εφόσον το συνολικό ποσό της Σύμβασης είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 146,74 Ευρώ, καθώς και κρατήσεις 3,072%, υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., ΟΓΑ και Χαρτόσημο. Ο προμηθευτής θα αναλάβει, εφόσον απαιτείται, τον εκτελωνισμό των ειδών τα οποία θα παραδοθούν ελεύθερα στους χώρους εγκατάστασης του Πανεπιστημίου που θα υποδειχθούν. Οι δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, βαρύνουν τον προμηθευτή. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Το κείμενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείμενο, σχετικό με τον διαγωνισμό, εκτός από προφανή σφάλματα ή παραδρομές. 2. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τυχόν συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 3. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της προκήρυξης (τεχνικών, οικονομικών κ.τ.λ.), των αποφάσεων του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιδρύματος καθώς και της ισχύουσας νομοθεσίας-νομολογίας σχετικά με τις προμήθειες του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ. 4. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης, από Τμήμα Περιουσίας & Προμηθειών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιος για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη διακήρυξη είναι ο κ. Βασιλάκος Χ., τηλ , φάξ: , ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 6 από 29

7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5. Αντίτυπα των τευχών της διακήρυξης αυτής δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Περιουσίας και Προμηθειών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη το οποίο στεγάζεται στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη. Η διακήρυξη διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου (www.aegean.gr) και συγκεκριμένα στη θέση «Ανακοινώσεις- Προκηρύξεις Διαγωνισμοί Προμηθειών» 6. Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Μυτιλήνης, σύμφωνα με την υφιστάμενη Ελληνική Νομοθεσία. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 7. Ο προμηθευτής ευθύνεται για την καλή λειτουργία κάθε είδους κατά την περίοδο της εγγύησης σύμφωνα με τις ελάχιστες προδιαγραφές εγγύησης καλής λειτουργίας όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη καθώς και τα όσα αναφέρονται στην προσφορά του. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Η παρούσα διακήρυξη συνοδεύεται από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της. Χρυσή Βιτσιλάκη Αντιπρύτανις Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 7 από 29

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 8 από 29

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 1 ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 2 ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ TEMAXIO 10 3 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΦΟΡΙΑΜΟΣ ΜΕ 4 ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 45Χ60Χ110CM (±10%) ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 2 4 ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 6 ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ A4 ΤΕΜΑΧΙΟ 500 ΣΕΛΙΔΩΝ ΒΥΣΜΑΤΑ RJ-45 ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ADAPTER ΓΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΑΠΌ 20 PIN ΣΕ 24 PIN ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 2 9 ADAPTER ΓΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΑΠΌ 24 PIN ΣΕ 20 PIN ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 2 10 DVD PLAYER TEMAXIO 1 11 PC DIGITAL VOICE RECORDER TEMAXIO 1 12 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ ΜΕ USB 2.0 ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ PATA ΚΑΙ SATA ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 1 13 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ USB 2.0, 250GB, 7200RPM, 8MB CACHE ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 1 14 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ TEMAXIO 3 15 ΚΑΛΩΔΙΟ USB 2 ΜΕΤΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 2 16 ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ETHERNET 10/100 PCI ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 2 17 ΚΑΡΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ PCI ΣΕ FIREWIRE 3 ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 2 18 ΚΑΡΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ PCI ΣΕ PATA ΚΑΙ SATA, Raid 0,1,5,10 ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 2 19 ΚΑΡΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ PCI ΣΕ USB 2.0, 4 ΘΕΣΕΩΝ, MS WINDOWS XP ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 2 20 ΚΑΡΤΑ ΟΘΟΝΗΣ AGP 8x, 512 MB DDR II SDRAM ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 1 21 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ MANIFOLD ΤΕΜΑΧΙΟ 1 22 ΟΘΟΝΗ TEMAXIO 2 23 ΠΟΝΤΙΚΙ Optical PS/2 TEMAXIO ΌΧΙ 4 24 ΠΟΝΤΙΚΙ PS2/USB OPTICAL ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 3 25 ΠΟΝΤΙΚΙ PS2/USB ΜΕ ΜΠΙΛΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 3 26 ΠΟΝΤΙΚΙ Η/Υ ΟΠΤΙΚΑ ΜΕ ΡΟΔΕΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ PS2 ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (PROJECTOR) ΤΕΜΑΧΙΟ 1 28 ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ PATA, 8 MB CACHE, 250 GB ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 2 29 ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ SATA, 8 MB CACHE, 250 GB ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 1 30 ΣΥΣΚΕΥΗ DVD-ROM ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 2 31 ΣΥΣΚΕΥΗ DVD-RW 16Χ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 2 32 ΣΥΣΤΗΜΑ: ΜΗΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ-ΜΝΗΜΗ RAM ΤΕΜΑΧΙΟ 1 33 ΣΥΣΤΗΜΑ: ΜΟΝΑΔΑ Η/Υ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 9 από 29

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 34 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ Η/Υ 420W, PIN ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 4 35 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 24/6 ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΌΧΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 6/4 ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΌΧΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΟΠΙΔΙ ΧΑΡΤΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 5 38 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΙΤΡΙΝΑ 5Χ5CM 100 ΦΥΛΛΩΝ ΠΑΚΕΤΟ ΌΧΙ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 300 ΦΥΛΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 2 40 ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 50 ΦΥΛΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 1 41 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΌ BLANCO ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΚΟΠΙΔΙ ΧΑΡΤΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 2 43 ΜΑΡΚΑΔΟΡΑΚΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΜΑΡΚΑΔΟΡΑΚΙΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΜΑΡΚΑΔΟΡΑΚΙΑ ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΜΑΡΚΑΔΟΡΑΚΙΑ ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΑ ΓΙΑ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΛΕΥΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 4 48 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΝΩ ΣΕ CD ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 4 49 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ PERMANENT ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ PERMANENT ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΜΟΛΥΒΙ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ 9 VOLT ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 4 54 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΑΑ LR6/MIGNON 1.5 V ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΑΑΑ MICRO LR03/AM4 1.5 V ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΠΙΝΕΖΑ ΤΕΜΑΧΙΟ (ΚΟΥΤΙ) ΌΧΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΤΟΣΙΕ 2 ΚΡΙΚΟΙ Α4 ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΣΤΥΛΟ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΣΤΥΛΟ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΣΤΥΛΟ ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (Τύπου Pelican 928 Stick ή αντίστοιχου τύπου) ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 63 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΕΜΑΧΙΟ (ΚΟΥΤΙ) ΌΧΙ 26 ΤΕΜΑΧΙΟ (ΚΟΥΤΙ) ΌΧΙ 20 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 10 από 29

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 64 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΕΜΑΧΙΟ (ΚΟΥΤΙ) ΌΧΙ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 1 66 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΠΟΛΎ ΜΕΓΑΛΟ (ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 50 ΦΥΛΛΩΝ) ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 1 67 ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΛΛΩΝ Α4 ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΧΑΡΑΚΑΣ ΙΣΙΟΣ 30 CM ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 2 69 ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 1 70 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕΤΡΟ ΌΧΙ ΚΟΠΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 1 72 ΚΟΠΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 1 73 ΜΙΚΡΟΦΙΛΜ TEMAXIO ΌΧΙ 7 74 ΜΟΥΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΠΛΗΡΗ ΣΕΙΡΑ ΑΠΌ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΤΥΠΟΥ ΑΣΤΕΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 1 76 ΠΛΗΡΗ ΣΕΙΡΑ ΑΠΌ ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΡΥΠΑΝΙ (ΓΙΑ ΞΥΛΟ-ΠΛΑΣΤΙΚΟ-ΜΕΤΑΛΛΟ) ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 1 77 ΠΛΗΡΗ ΣΕΙΡΑ ΑΠΌ ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΡΥΠΑΝΙ (ΓΙΑ ΤΟΙΧΟ) ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 1 78 ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ (5 ΘΕΣΕΩΝ) TEMAXIO ΌΧΙ 5 79 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER Α4 (B/W) ΤΕΜΑΧΙΟ 2 80 ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 81 ΚΑΡΤΑ ΟΘΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 82 ΕΠΙΠΕΔΟΣ ΣΑΡΩΤΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΣΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΜ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 83 Η/Υ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 84 ΚΑΜΕΡΑ MINIDV ΤΕΜΑΧΙΟ 9 85 DATA CARTRIDGE ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ HP STORAGEWORKS DLT VS160 TAPE DRIVE ΤΕΜΑΧΙΟ OXI 2 86 ΛΑΜΠΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΓΥΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 87 ΜΗΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 88 ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Υ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 89 ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΦΟΡΙΑΜΟΣ ΜΕ 4 ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 45Χ60Χ120CM (±10%) ΜΕ 90 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 1 91 ΣΑΡΩΤΗΣ Α4 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 92 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 93 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΥΟ ΧΩΡΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 94 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 11 από 29

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 95 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ "ΑΥΤΙΑ" ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ BOX FILES ΜΙΚΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ BOX FILES ΜΕΓΑΛΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΙΚΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ 2 99 ΚΛΑΣΕΡ ΜΕΓΑΛΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΚΛΑΣΕΡ ΜΙΚΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΚΙΤΡΙΝΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ (10Χ7,5CM) 100 ΦΥΛΛΩΝ ΠΑΚΕΤΟ ΌΧΙ ΚΙΤΡΙΝΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ (7,5Χ7,5CM) 100 ΦΥΛΛΩΝ ΠΑΚΕΤΟ ΌΧΙ ΚΙΤΡΙΝΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ (5Χ5CM) 100 ΦΥΛΛΩΝ ΠΑΚΕΤΟ ΌΧΙ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΜΙΚΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ Α4 (100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΓΙΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΣΙΛΟΤΕΙΠ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ) ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΚΟΛΛΕΣ ΣΤΙΚ ΤΕΜΑΧΙΟ ΌΧΙ ΚΑΡΤΑ ΗΧΟΥ ΓΙΑ PENTIUM 3 TEMAXIO OXI 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 12 από 29

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 13 από 29

14 ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Η οργάνωση των τεχνικών προδιαγραφών σε μορφή πίνακα έγινε για ομοιομορφία στη σύνταξη και υποβολή των τεχνικών προσφορών ώστε να διευκολυνθεί το έργο της αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει υποχρεωτικά και ενδεχομένως με ποινή αποκλεισμού κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, να υποβάλλουν τον πίνακα συμπληρωμένο και με πλήρεις αιτιολογήσεις. Οι υποψήφιοι μπορούν, όπου θεωρούν απαραίτητο, να παραπέμπουν σε σχετικά εγχειρίδια ή έγγραφα τα οποία θα περιλαμβάνουν στην προσφορά τους. Τυχόν ασάφειες ή παραλείψεις στην προσφορά μπορούν κατά την κρίση της επιτροπής να καταστήσουν την προσφορά ως απαράδεκτη. Πάντως η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού, να επικοινωνεί με τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, για την παροχή διευκρινίσεων ή και συμπληρωματικών στοιχείων που αφορούν στην προσφορά. Η απόρριψη προσφοράς πρέπει να γίνεται αιτιολογημένα και να αναφέρεται στο αντίστοιχο πρακτικό το οποίο θα συντάξει η επιτροπή. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις των πινάκων των τεχνικών προδιαγραφών για τα είδη τα οποία προσφέρουν. Τα υποχρεωτικά κριτήρια προσδιορίζονται στους πίνακες προδιαγραφών στη στήλη «ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ». Αν δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια αυτά η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη αν κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού οι αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης είναι ουσιώδεις. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. Όπου στη στήλη «ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ» δεν αναγράφεται οτιδήποτε, η απάντηση είναι και πάλι υποχρεωτική, αλλά η μη ικανοποίηση του κριτηρίου δεν μπορεί να καταστήσει την προσφορά ως απαράδεκτη. Ειδικότερα, η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» των πινάκων θα συμπληρωθεί υποχρεωτικά από τους υποψήφιους με τη λέξη εφόσον το αντίστοιχο χαρακτηριστικό ή υποχρέωση προσφέρεται ή αναλαμβάνεται απ αυτούς. Σε αντίθετη περίπτωση θα συμπληρωθεί με την ένδειξη «ΟΧΙ». Σε περίπτωση που μένει κενή θεωρείται ότι η απάντηση είναι «ΟΧΙ». Τέλος, στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» γίνεται συγκεκριμένη παραπομπή σε σελίδα των επισυναπτομένων τεχνικών εγχειριδίων ή εγγράφων του υποψηφίου, που τεκμηριώνουν ή αποσαφηνίζουν την απάντησή του στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ». Οι παραπομπές στα εγχειρίδια θα γίνονται με την μορφή αριθμημένων προσθηκών που θα αναφέρονται στους πίνακες μαζί με το όνομα ή τον κωδικό του εγχειριδίου, της σελίδας κλπ. Οι ίδιοι κωδικοί αριθμοί θα αναφέρονται και στα εγχειρίδια ή σε φωτοτυπίες τμημάτων τους, αν είναι ογκώδη. Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης δεν υποχρεούται να αναζητήσει το σχετικό έγγραφο αν η παραπομπή που υπάρχει είναι λανθασμένη. Κάθε προσφορά δεν είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει όλα τα είδη. Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης απορριπτέες θα καταχωρηθούν σε σχετικό πρακτικό της επιτροπής. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Οι ελάχιστες προδιαγραφές εγγύησης καλής λειτουργίας είναι : 1. Επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε μέρους κάθε προς προμήθεια είδους που θα παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας. 2. Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας, γενικά. 3. Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν σαφή δέσμευση περί εκπλήρωσης των παραπάνω υποχρεώσεων καθώς και αναλυτική περιγραφή των όρων εγγύησης καλής λειτουργίας. 4. Ο προμηθευτής οφείλει να δηλώσει τον τρόπο υποστήριξης κατά την διάρκεια της εγκατάστασης αλλά και κατά την διάρκεια της περιόδου καλής λειτουργίας. 5. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής θα χρησιμοποιήσει για την τεχνική υποστήριξη τρίτους (π.χ. επίσημους συνεργάτες, εξουσιοδοτημένους αντιπρόσωπους ή άλλο), οφείλει να το δηλώσει. ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν δείγματα των ειδών που προσφέρουν για όποια από τα είδη ζητούνται στους πίνακες τεχνικών προδιαγραφών της παρούσης. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 14 από 29

15 Α/Α: 1 ΕΙΔΟΣ: ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ Διαστάσεις πλάτης : 40 cm x 45 cm (με απόκλιση ±10%) Διαστάσεις καθίσματος : Μπράτσα Μεταλλικός σκελετός βαμμένος ηλεκτροστατικά με εποξειδική βαφή φούρνου Περιστρεφόμενη βάση με 5 ακτίνες και διπλούς τροχούς. Δυνατότητα ρύθμισης κλίσης πλάτης Σύστημα αυξομείωσης ύψους ( εκ.) 47 cm x 48 cm (με απόκλιση ±10%) Επένδυση έδρας και πλάτης Χρώμα υφάσματος επιλογής της υπηρεσίας βάση χρωματολογίου που θα προσκομιστεί μαζί με την προσφορά. Να συνοδεύεται απαραίτητα από φωτογραφία με βραδύκαυστο ύφασμα υψηλής αντοχής. Μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση από τον προμηθευτή στις υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου Α/Α: 2 ΕΙΔΟΣ: ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Διαστάσεις πλάτης: Διαστάσεις έδρας: Μπράτσα Σταθερή βάση με τέσσερα πόδια Μεταλλικός σκελετός Επένδυση έδρας και πλάτης Χρώμα: Α/Α: 4 ΕΙΔΟΣ: ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΕΣ 40 cm x 50 cm (με απόκλιση ±10%) 45 cm x 45 cm (με απόκλιση ±10%) ΌΧΙ με βραδύκαυστο ύφασμα υψηλής αντοχής μαύρο Διαστάσεις: Πάχος μοριοσανίδας: Επένδυση μοριοσανίδας: Χρώμα: Ράφια εσωτερικά τέσσερα (4) ( δηλ. 5 θέσεις ), με δυνατότητα αυξομείωσης ύψους Δύο ( 2 ) πόρτες με χερούλι και κλειδαριά Χρωματολόγιο που θα προσκομισθεί μαζί με την προσφορά. Να συνοδεύεται απαραίτητα από φωτογραφία Μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση από τον προμηθευτή στις υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου Ύψος 2,00 μ., Βάθος 0,44 μ., Πλάτος 0,80 μ. (με απόκλιση ±10%) 25 χιλ. (με απόκλιση ±10%) Μελαμίνη απόχρωση καρυδιάς ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 15 από 29

16 Α/Α: 5 ΕΙΔΟΣ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Α ΟΜΑΔΑ Τεμάχια (ράφια): 5 Διαστάσεις (Μήκος, Βάθος, Πάχος) σε εκατοστά: Υλικό: Μεταλλικά στηρίγματα "Γ" διαστάσεων: 55 Χ 30 Χ 2 (με απόκλιση ±10%) Ξύλο ή απομίμηση ξύλου 25 Χ 25 (με απόκλιση ±10%) Τεμάχια (στηρίγματα): 10 Β ΟΜΑΔΑ Τεμάχια (ράφια): 1 Διαστάσεις (Μήκος, Βάθος, Πάχος) σε εκατοστά: Υλικό: Μεταλλικά στηρίγματα "Γ" διαστάσεων: 100 Χ 40 Χ 2 (με απόκλιση ±10%) Ξύλο ή απομίμηση ξύλου 35 Χ 35 (με απόκλιση ±10%) Τεμάχια (στηρίγματα): 4 Α/Α: 6 ΕΙΔΟΣ: ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ A4 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 210X297 MM (Α4) ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LASER ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΟΥΤΕ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Η ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΝΑ ΕΙ ΕΥΚΡΙΝΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΛΛΟΙΩΝΟΝΤΑΙ ΧΡΩΜΑ ΧΑΡΤΙΟΥ: ΛΕΥΚΟ 100% ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΒΑΡΟΣ 80 GR/M2 ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕ ΔΕΣΜΙΔΕΣ ΤΩΝ 500 ΦΥΛΛΩΝ, Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΝΑ ΕΙ ΑΚΡΙΒΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΣΧΙΣΜΕΝΑ Η ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ, ΝΑ ΕΙ ΟΛΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΚΑΘΕ ΔΕΣΜΙΔΑΣ ΝΑ ΕΙ ΚΟΜΜΕΝΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΤΟ ΚΟΨΙΜΟ ΝΑ ΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΕΠΙΚΟΛΛΗΜΕΝΑ ΡΙΝΙΣΜΑΤΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 16 από 29

17 ΟΙ ΔΕΣΜΙΔΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΕΝΕΣ ΜΕ ΧΑΡΤΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΕΩΣ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ Η ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΟΠΟΥ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ. ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΙΚΑΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΤΕΧΕΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ. ΟΙ ΔΕΣΜΙΔΕΣ ΤΕΛΟΣ, ΝΑ ΕΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΚΙΒΩΤΙΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑ ΚΑΘΕ ΔΕΣΜΙΔΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΕΥΚΡΙΝΗ ΚΑΙ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟ: (Α) ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, (Β) ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ (Γ) ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ ΚΑΘΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ (1 ΔΕΣΜΙΔΑ 500 ΣΕΛΙΔΩΝ) ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ. ΈΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΜΕΡΟΣ ΘΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Α/Α: 10 ΕΙΔΟΣ:DVD PLAYER Τύπος προϊόντος Τηλεχειριστήριο Μέθοδος εξαγωγής ήχου Έξοδος Τηλεχειρισμός Α/Α: 11 ΕΙΔΟΣ: PC DIGITAL VOICE RECORDER DVD player Remote control - infrared Stereo έξοδο συνιστωσών (Component) για προβολή σε οθόνες Plasma, LCD και projector. Τύπος ηχογράφησης Μέσο αποθήκευσης Διάρκεια εγγραφής σε HQ με 128ΜΒ κάρτα (hours) 8,5 Μνήμη Ώρα εγγραφής Ημερομηνία εγγραφής Υπολειπόμενος χρόνος μπαταρίας Θύρα USB Άλλες Δυνατότητα σύνδεσης σε H/Y Πρόγραμμα επεξεργασίας, οδηγοί (drivers) για εγκατάταση Docking station, ακουστικά Εγχειρίδια χρήσης Conference Kit (περιλαμβάνει): Βαλίτσα μεταφοράς από σκληρό υλικό Μικρόφωνα Τρίποδα Καλώδιο σύνδεσης μικροφώνων ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ DSS WMA xd-picture card 128Mb έτους ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 17 από 29

18 Α/Α: 14 ΕΙΔΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ BIOS Κατασκευαστής ΚΟΥΤΙ Η/Υ Τροφοδοτικό Θέσεις περιφερειακών (ελάχιστος αριθμός) Να αναφερθεί 450W PFC CE 4 συσκευές 5,25'' και 7 συσκευές 3,5'' Θέσεις ανεμιστήρων (ελάχιστος αριθμός) Δύο στο πίσω μέρος και ένας μπροστά μεγέθους 8cm, ένας στο πλάι μεγεθους 8-12cm Υποδοχές σύνδεσης ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ (με Cooler) Multi-Core Technology Τεχνολογία Κατασκευής Ταχύτητα ρολογιού Μνήμη cache Συσκευασία Ταχύτητα διαύλου Εγγύηση ΜΗΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ Υποστήριξη πολλαπλών πυρήνων FSB Μνήμη Δύο θύρες USB, Line In, Line Out στο εμπρός μέρος του κουτιού Dual-Core 65 nm 2.13 GHz 2MB L2 Cache BOX 1066 MHz 3 χρόνια Dual-Core 1066MHz Up to 4Gb DDR2-667/533/400 Κάρτα Γραφικών PCI EXPRESS 16 Θύρες Επέκτασης (Slots) (ελάχιστος αριθμός) USB 4 (+4) LAN Μέγεθος Sound Onboard Εγγύηση ΜΝΗΜΕΣ Μέγεθος Τύπος Μνήμης Ταχύτητα Διαύλου 1xPCI Express 16x, 1xPCI Express 1x, 4xPCI, 1xIDE, 4xSATA II, 6xUSB 2.0, 2xPS/2, 1xSerial, 1x Parallel, 1xLAN, 1xFloppy Gigabit Ethernet Controller ATX Ενσωματωμένη κάρτα ήχου 3 χρόνια 1024ΜΒ DDR2 SDRAM 240-PIN PC6400MHz. 800 MHZ Timings Πρόσθετα χαρακτηριστικά Εγγύηση Standard 128M x 64-bit Unbuffered DIMM (SDRAM- DDR2, 2V, CL5). Lifetime ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 18 από 29

19 ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ Μνήμη GPU Core: RAMDAC Τοποθέτηση Μέγιστη ανάλυση 256MΒ DDR2 που μπορεί να φτάσει τα 512MB (χρησιμοποιώντας μνήμη από το σύστημα εάν αυτό έχει 1GB μνήμη). 550 Mhz 400MHZ. PCI-Express. 1900x1200 Πρόσθετα χαρακτηριστικά Εγγύηση ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ Χωρητικότητα Ταχύτητα περιστροφής Πρωτόκολλο επικοινωνίας Μνήμη Buffer Average Seek Time Εγγύηση: Μονάδα επανεγγράψιμου οπτικού δίσκου DVD-RW Buffer Protection Μέσος Χρόνος Αναζήτησης Δεδομέ Dual Layer Ταχύτητα Ανάγνωσης CD Ταχύτητα Εγγραφής CD Ταχύτητα Επανεγγραφής CD Ταχύτητα Ανάγνωσης DVD Ταχύτητα Εγγραφής DVD Plus R Ταχύτητα Εγγραφής DVD Minus R Ταχύτητα Επ/φής DVD Plus R Ταχύτητα Επ/φής DVD Minus R Πληκτρολόγιο MULTIMEDIA KEYBOARD BLACK PS/2 Ποντίκι OPTICAL MINI MOUSE ΟΘΟΝΗ Τεχνολογία TurboCache. Έξοδος ψηφιακού σήματος DVI για σύνδεση με TFT Monitor. Έξοδος TV OUT. HDTV Ready. 3 χρόνια 250GB 7200 rpm SATA2 300 MB/s. 16MB 8.9 ms 3 χρόνια. 2 MB <140ms(CD) <160ms(DVD) 48x 48x 32x 18x 18x 18x 8x 6x Τύπος Οθόνης 19'' Έγχρωμη TFT-LCD με 16.2 εκατομμύρια χρώματα Ανάλυση 1440 x 900. Μέγεθος κουκίδας Χρόνος απόκρισης x mm. 5ms Γωνίες θέασης Οριζόντια: 160 μοίρες, Κατακόρυφα: 160 μοίρες. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 19 από 29

20 Κοντράστ 2000:1. Φωτεινότητα Οριζόντια συχνότητα Κατακόρυφη συχνότητα Εγγύηση Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows Vista Ultimate English DSP (Να συνοδεύεται από το CD εγκατάστασης και τα εγχειρίδια χρήσης) Α/Α: 21 ΕΙΔΟΣ: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ MANIFOLD 300 cd/τμ khz Hz. 3 χρόνια Zero Pixel Manifold System GIS Universal, Ακαδηµαϊκή άδεια Λογισµικού Manifold System GIS WINDOWS 2000, XP, 2003 server για 120 χρήστες / εγκαταστάσεις. Α/Α: 22 ΕΙΔΟΣ: ΟΘΟΝΗ Τεχνολογίας CRT Μέγεθος διαγωνίου Έγχρωμη Προτεινόμενη ανάλυση Μέγιστη Ανάλυση Οριζόντια συχνότητα Κατακόρυφη συχνότητα Εγγύηση x768 στα 85Hz 1280x1024 στα 60Hz 30~70KHz 50 ~ 160Hz 3 έτη Α/Α: 27 ΕΙΔΟΣ: ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (PROJECTOR) Τεχνολογία DLP Ανάλυση εικόνας : 1024 x 768 Format Εικόνας : 4:3 (Native) / 16:9 Φωτεινότητα : ANSIlumens. Contrast : 2000:1 Είσοδοι Εικόνας: Απόσταση Εστίασης: Μέγεθος Προβολής : Διάρκεια Ζωής Λάμπας (ώρες) : Εγγύηση Λάμπας ( μήνες) : Εγγύηση : 2 x RGB (D-sub 15) S-Video Component m m 3000 (ώρες) 3 (μήνες) 3 έτη Α/Α: 32 ΕΙΔΟΣ: ΣΥΣΤΗΜΑ: ΜΗΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ-ΜΝΗΜΗ RAM (Μητρική Πλακέτα) ATX, Socket 775 ή νεότερο, FSB 1333 ή ταχύτερο, δυνατότητα τοποθέτησης μνήμης DDR2 στα 667 MHz ή ταχύτερη, θύρα PCI Express x16, 1xATA + 6xSATA θύρες για σκληρούς δίσκους, SATA RAID 0,1,5,10, Gigabit LAN, 2x1394a FIREWIRE, 4xPCI θύρες, 4xUSB 2.0, VGA on board (Επεξεργαστής) Socket 775 ή νεότερος, 2.0GHz διπλού πυρήνα ή ταχύτερος, να συνοδεύεται με κατάλληλο σύστημα ψύξης, να μπορεί να συνεργαστεί με την προαναφερθείσα μητρική πλακέτα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 20 από 29

21 (Μνήμη RAM) Χωρητικότητα 2GB ή μεγαλύτερη, τύπος DDR2 ή νεότερος, να μπορεί να συνεργαστεί με το προαναφερθέν σύστημα μητρικής πλακέτας και επεξεργαστή. Α/Α: 33 ΕΙΔΟΣ: ΜΟΝΑΔΑ Η/Υ (Μητρική Πλακέτα) ATX, Socket 775 ή νεότερο, FSB 800 ή ταχύτερο, δυνατότητα τοποθέτησης μνήμης DDR2 στα 667 MHz ή ταχύτερη, θύρα PCI Express x16, 1xATA + 4xSATA θύρες για σκληρούς δίσκους, LAN 10/100, 2xPCI θύρες, 2xUSB 2.0, VGA on board (Επεξεργαστής) Socket 775 ή νεότερος, 1.5GHz διπλού πυρήνα ή ταχύτερος, να συνοδεύεται με κατάλληλο σύστημα ψύξης, να μπορεί να συνεργαστεί με την προαναφερθείσα μητρική πλακέτα (Μνήμη RAM) Χωρητικότητα 1GB ή μεγαλύτερη, τύπος DDR2 ή νεότερος, να μπορεί να συνεργαστεί με το προαναφερθέν σύστημα μητρικής πλακέτας και επεξεργαστή Κουτί τύπου ΑΤΧ (Λοιπές Συσκευές εντός μονάδας) Μονάδα DVD-RW, Μονάδα Floppy, Σκληρός Δίσκος 120GB SATA 8MB Cache, Τροφοδοτικό 500W. Α/Α: 79 ΕΙΔΟΣ: ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER A4 (B/W) Τεχνολογία εκτύπωσης: Laser Ταχύτητα εκτύπωσης σελίδων (ppm) (για μέγεθος χαρτιού A4). 26 Οπτική (εγγενής) ανάλυση (dpi) Μνήμη Επεκτάσιμη μνήμη Επεξεργαστής 1200Χ MΒ >=288 ΜΒ 400 ΜHz Χαρτοδέκτης ενσωματωμένος (αρ. Σελίδων) 300 Χειροκίνητη τροφοδοσία (bypass) Αριθμός δίσκων χαρτιού (Paper trays) 2 βασικός, 3 μέγιστος Δυνατότητα εκτύπωσης πολλαπλών μέσων (χαρτί, διαφάνειες, φάκελοι, ετικέτες) Εκτυπωτική ικανότητα (σελίδα/μήνα) Θύρα δικτύου UTP Θύρα USB 2.0 Δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης Εσωτερικό σύστημα σύνδεσης σε δίκτυο δομημένης καλωδίωσης (10/100 Fast Ethernet) Εγχειρίδια χρήσης Απαραίτητα καλώδια: τροφοδοσίας, άλλων θυρών εάν περιλαμβάνονται Οδηγοί (drivers) για εγκατάσταση στο δίκτυο ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ προαιρετικά προαιρετικά 1 χρόνος Α/Α: 80 ΕΙΔΟΣ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 21 από 29

22 Φορμά εγγραφής: Μέσον εγγραφής: Παρεχόμενη κάρτα μνήμης Χρόνοι εγγραφής στην παρεχόμενη 128MB κάρτα: Διασύνδεση PC Προαιρετικά εξαρτήματα μεταφοράς σε PC Συχνότητας δειγματοληψίας: Μεγάφωνο: Υποδοχή Μικροφώνου/ Ακουστικού/ Τηλεχειριστηρίου: Μέγιστη καθαρή έξοδος (3 V DC): Παροχή ενέργειας: Εξωτερική παροχή ενέργειας Βάρος Με την συσκευασία θα παρέχονται επιπλέον: Εγγύηση κατασκευαστή DSS (Πρότυπο Ψηφιακής Ομιλίας) WMA (Windows Media Audio) Κάρτα μνήμης XD από 16 έως 512 ΜΒ 128 ΜΒ SHQ τρόπος: 4 ώρες 20 λεπτά HQ τρόπος: 8 ώρες 45 λεπτά SP τρόπος: 20 ώρες 55 λεπτά LP τρόπος: 44 ώρες 45 λεπτά. USB καλώδιο και σταθμός υποδοχής PC προσαμοστής κάρτας, USB αναγνώστης/ εγγραφέας κάρτας SHQ τρόπος: 44.1 khz HQ τρόπς: 44.1 khz SP τρόπος: 12 khz LP τρόπος: 8 khz. Ενσωματωμένο ø23 mm στρογγυλό δυναμικό μεγάφωνο. ø3.5 mm minijack, αντίσταση MIC 2 kω, EAR 8Ω ή μεγαλύτερη 180 mw ή περισσότερη (8 Ω μεγάφωνο). Μπαταρίες με εκτιμώμενη τάση 3 V. Μετασχηματιστής ρεύματος. <= 90 g (με τις μπαταρίες). Στερεοφωνικό Μικρόφωνο Τηλεχειριστήριο με λειτουργία μικροφώνου, Στερεοφωνικά Ακουστικά, Λογισμικό DSS Player Pro (ενότητα υπαγόρευσης), καλώδιο USB και σταθμός υποδοχής, μπαταρίες, θήκη και ιμάντας χεριού. 1 χρόνος Α/Α: 81 ΕΙΔΟΣ: ΚΑΡΤΑ ΟΘΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ ΙΙ Chipset: NVIDIA GeForce 7600GS + HIS ή καλύτερο Bus Type: AGP ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 22 από 29

23 Bus Speed: Memory: Memory Bus: Memory Type: PCB Form: D-SUB: TV-OUT: DVI Port: Multi View: Microsoft DirectX 9.0: OpenGL 1.5 support: Supports PureVideo technology: 8x 256MB 128 bit DDR II ATX Y (BY ADAPTER) Y (DVI-D) Α/Α: 82 ΕΙΔΟΣ: ΕΠΙΠΕΔΟΣ ΣΑΡΩΤΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΣΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΜ Σύνδεση: USB 2.0 Μέγιστη ανάλυση: Ταχύτητα Προεπισκόπησης: Ταχύτητα σάρωσης: Μέγιστες διαστάσεις Σάρωσης: Να συνοδεύεται από Transparency Adapter που να μπορεί να σαρώσει ταυτόχρονα τουλάχιστον 6 καρέ φιλμ αρνητικ. / 4 35mm slides Να είναι συμβατός με το λογισμικό Silverfast Να περιλαμβάνει λογισμικό για OCR (και για Ελληνικά) Γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτους Α/Α: 83 ΕΙΔΟΣ: Η/Υ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 4800x9600 dpi < 4 δευτερόλεπτα grayscale ή έγχρωμο στα 2400dpi < 9 mesc/line A4/Letter [216x297mm] Κουτί: MIDI TOWER 450W Τροφοδοτικό: 450W PFC CE. Θέσεις περιφερειακών: 4 συσκευές 5,25'' και 7 συσκευές 3,5'' (Τουλάχιστον) Υποδοχές σύνδεσης: Δύο (Τουλάχιστον) θύρες USB στο εμπρός μέρος του κουτιού. Εγγύηση:1 χρόνος για το τροφοδοτικό Επεξεργαστής (CPU): INTEL PENTIUM D GHZ - LGA FSB Μνήμες (RAM): KINGSTON KVR667D2N5/ MB PC MHZ VALUE RAM Μητρική πλακέτα (Motherboard): Τοποθέτηση: ATX Υποδοχή CPU: Socket 775 Υποστηριζόμενοι Επεξεργαστές: Intel Core 2 Extreme, Core 2 Duo, Pentium XE, Pentium D, Pentium 4, Celeron D Ταχύτητα FSB: 1066/800/533 MHz. Chipset: Northbridge: VIA PT880 Ultra, Southbridge: VIA VT8237A. Υποστήριξη Καρτών Γραφικών: 1xPCI Express Graphics, 1xAGP 8x slot Υποδοχές Μνήμης: 2xDual Channel DDR 400/333/266 μέχρι 2GB, 2xDual Channel DDRΙI 667/533 μέχρι 2GB Υποστήριξη Δίσκων: 2xSerial ATA 1.5 Gb/s, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 23 από 29

24 RAID (RAID 0, RAID 1, JBOD), Hot Plug, 2xATA133 IDE (μέχρι 4 x IDE συσκευές) Θύρες Επικοινωνίας (Εξωτερικές): 1xPS/2 Mouse, 1xPS/2 Keyboard, 1xSerial, 1xParallel, 4xUSB 2.0, 1xRJ-45 LAN, HD Audio Jack: Side Speaker / Rear Speaker / Central / Bass / Line in / Front Speaker / Microphone Εσωτερικές Συνδέσεις: 4 x PCI slots, 1 x Floppy connector, 1 x IR header, 1 x Game header, 1 x HDMI_SPDIF header, CPU/Chassis FAN connector, 20 pin ATX power connector, 4 pin 12V power connector, CD in header, Front panel audio connector, 2 x USB 2.0 headers (μέχρι 4 USB 2.0 ports). On-Board Συσκευές: Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου: 10/100 Ethernet. Ενσωματωμένη κάρτα ήχου Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: CPU Frequency Stepless Control, U-COP, Boot Failure Guard (B.F.G.), CPU Internal Temperature Sensing, CPU Ambient Temperature Sensing, Chassis Temperature Sensing, CPU Fan Tachometer, Chassis Fan Tachometer, CPU Quiet Fan, Voltage Monitoring: +12V, +5V, +3.3V, Vcore. Εγγύηση: 1 χρόνος Κάρτα γραφικών (VGA): Chipset: GeForce Μνήμη: 256 MB DDR. RAMDAC: 400MHz. Τοποθέτηση: AGP 8x. Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Aναλογική έξοδος D- Sub (15-pin) και έξοδος ψηφιακού σήματος DVI-I. Πλήρης υποστήριξη DirectX 9, OpenGL, δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης σε δύο οθόνες. Εγγύηση: 3 χρόνια. FLOPPY DISK DRIVE 3,5 ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ: Χωρητικότητα: 120GB. Ταχύτητα περιστροφής: 7200 rpm. Πρωτόκολλο επικοινωνίας: SATA2 300 MB/s. Μνήμη Buffer: 8MB Average Seek Time: 8.9 ms. Εγγύηση: 3 χρόνια DVD-ROM: Ταχύτητα ανάγνωσης: 52x CD / 16x DVD. Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων: CD: 7800KB/s DVD: 22100KB/s. Χρόνος πρόσβασης: CD: 98ms DVD: 110ms. Μνήμη buffer: 256KB. Σύνδεση: E-IDE / ATAPI / Ultra DMA33. Εγγύηση: 2 χρόνια. DVD-RW: 2ΤΕΜΑΧΙΑ Ταχύτητα εγγραφής: DVD+R: 16x max., DVD- R: 16x max., DVD +RW: 8x max., DVD-RW: 6x max., DVD +R9: 8x max., DVD-R DL: 8x max., DVD-RAM: 5x max., CD-R: 48x max., CD-RW: 32x max. Μνήμη buffer: 2MB Υποστηριζόμενα format: DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+R9, CD- ROM, CD-R και CD-RW με 80mm και120mm διάμετρο, DVD-Video, CD-DA, CD Extra, CD Text, CD-ROM, CD-ROM XA, CD-I, CD-I Ready, CD- Bridge, PhotoCD, VideoCD. Access Time: CD:140ms, DVD: 160ms. Σύνδεση: IDE / ATAPI. Τοποθέτηση: Εσωτερικό. Εγγύηση: 1 χρόνος. Πληκτρολογιο + Οπτικο ποντικι Καρτα ήχου: Onboard Καρτα δικτυου: Onboard ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: WINDOWS XP PROFESSIONAL EDITION - ENGLISH Α/Α: 84 ΕΙΔΟΣ: ΚΑΜΕΡΑ MINIDV ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 24 από 29

25 Ψηφιακή βιντεοκάμερα minidv εγγραφής σε κασέτα minidv Αισθητήρας Advanced HAD CCD Pixel, Οπτικό ζουμ 40x / Ψηφιακό ζουμ 2000x, Λειτουργία STAMINA για διάρκεια ζωής έως και 14 ώρες και 50 λεπτά (με την προαιρετική μπαταρία), Οθόνη αφής LCD 2,5", Φακός Carl Zeiss, F , εστιακή απόσταση 1,9-76mm, NightShot Plus, i.link (έξοδος DV), 2ο κουμπί Έναρξης / Διακοπής εγγραφής, ζουμ στο πλαίσιο της οθόνης LCD, Μέτρηση απόστασης σημείου, Εστίαση σημείου, Σύνδεση USB Streaming Πρόσθετοι έξοδοι : Ήχου, video, s-video Να συνοδεύεται από τροφοδοτικό, μπαταρία και θήκη μεταφοράς για την κάμερα και τα παρελκόμενα της. Α/Α: 86 ΕΙΔΟΣ: ΛΑΜΠΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΓΥΡΙΣΜΑΤΩΝ Λάμπα τύπου Radium RJ801F-DXX-800W-230V- R7s, F6,3A ή αντίστοιχου τύπου (tungstenhalogen για studio, 3200Κ, quartz bulb, double ended, 800watt, flux, R7s base.) Α/Α: 87 ΕΙΔΟΣ: ΜΗΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ Να δέχεται επεξεργαστές INTEL CORE 2 DUO2 INTEL με Socket s775 LGA Chipset INTEL 945P FSB Μνήμης 1066/800/533MHz Κάρτα Γραφικών On board και δυνατότητα για τοποθέτηση επιπλέον κάρτας PCI EXPRESS 16 Storage Τουλάχιστον 4 X SATA2 USB 4 (+4), Firewire, LAN 10/100/1000 Sound Onboard 5.1 CHANNEL AUDIO on board. Α/Α: 88 ΕΙΔΟΣ: ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Υ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ Τύπος Συχνότητα (GΗz) 1,86 Συχνότητα διαύλου (FSB) (ΜHz) 1066 L2 Cache (MΒ) 2 ΜΗΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ Socket Υποστήριξη μνήμης DDR ΜHz Intel Pentium CORE 2 DUO ή ισοδύναμος AMD s775 ή ισοδύναμο Συχνότητα διαύλου (FSB) (ΜHz) 1066 Αριθμός υποδοχών PCI (1 PCI express X 16) 3 Υποστήριξη υποδοχών USB PS 2 υποδοχές 2 IEEE 1394 (FIREWIRE) Ελεγκτής Serial ATA 2 ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙ Αριθμός καναλιών SATA 2 Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου Ethernet card 1000BASE-T ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 25 από 29

26 Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών Ενσωματωμένη κάρτα ήχου 7+1 ΜΝΗΜΗ Μέγεθος (GΒ) 1 Τύπος Συχνότητα (MHz) 667 Εγγύηση ΠΛΑΙΣΙΟ / DRIVES Κουτί Tower case (Mini Midi) Τροφοδοτικό: DDR2 Synch Dram Lifetime Τάση λειτουργίας (V) % Ισχύς (W) 450 Μονάδα σκληρού Δίσκου Πλήθος Μονάδων ανά σταθμό εργασίας 1 Formatted χωρητικότητα (σε GB) 160 Πρωτόκολλο SATA II Ταχύτητα περιστροφής (σε rpm) 7200 Μέγεθος cache (ΜΒ) 8 Μονάδα Εύκαμπτου Δίσκου: FDD 3.5 (1.44ΜΒ) Μονάδα οπτικού δίσκου DVD : Σύνδεση σε δίαυλο EIDE ή ΑΤΑPI Ταχύτητα ανάγνωσης DVD Ταχύτητα ανάγνωσης CD Μονάδα επανεγγράψιμου οπτικού δίσκου DVDRW : Σύνδεση σε δίαυλο EIDE ή ΑΤΑPI Ταχύτητα ανάγνωσης DVD Ταχύτητα ανάγνωσης CD Dual Layer Ταχύτητα εγγραφής +R/-R ΟΘΟΝΗ Τεχνολογίας TFT 16X 48X 16X 40X 18X/18X Μέγεθος διαγωνίου 19 Έγχρωμη Ανάλυση 1280 X 1024 Συχνότητα ανάλυσης στη μέγιστη ανάλυση (Hz) 75 Βήμα Κουκίδας Συχνότητα σάρωσης οριζόντια Συχνότητα σάρωσης κατακόρυφη Γωνία προβολής (H/V) 0,294 mm KHz Hz Αντίθεση 600:1 Φωτεινότητα Χρόνος απόκρισης Έξοδος αναλογική D-15Sub Έξοδος ψηφιακή DVI Ενσωματωμένα ηχεία Πιστοποιήσεις 160/160 μοίρες msec CE, Energy Star, TCO 03 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 26 από 29

27 ΠΟΝΤΙΚΙ Τύπος Microsoft συμβατό ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ Οπτικό Αριθμός πλήκτρων 101 Τύπος QWERΤY με μόνιμη αποτύπωση ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων σε κάθε πλήκτρο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Windows Vista Ultimate DSP ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ για όλα τα αναφερόμενα υποσυστήματα ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Α/Α: 89 ΕΙΔΟΣ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΑ 3 χρόνια Γραφείο με συρτάρια Υλικό: Μοριοσανίδες Διαστάσεις γραφείου: Ύψος 0,70μ-0,78., Βάθος 0,75-0,85μ., Πλάτος 1,60μ. -1,80(περίπου) Πάχος μοριοσανίδας επιφάνειας γραφείου: >= 25 χιλ. Ημι-στρογγυλεμένο προφίλ συνολικού πάχους >= 62 χιλ. Συνολικό πάχος μοριοσανίδας ποδιών γραφείου (ημι-στρογγυλεμένο προφίλ): >=62 χιλ. Χρωμα : επιλογη της επιτροπης βαση χρωματολογιου Πάχος μοριοσανίδας ποδιάς γραφείου: >= 25 χιλ. Συρταροθήκη ενσωματωμένη με δύο συρτάρια και κλειδαριά Βοηθητικό γραφείο Υλικό: Μοριοσανίδες Επένδυση μοριοσανίδας: Μελαμίνη Χρώμα: επιλογη της επιτροπης βαση χρωματολογιου Διαστάσεις γραφείου: 0,80 x 0,80 Πάχος μοριοσανίδας επιφάνειας γραφείου και πλαϊνών : >= 25 χιλ Να συνοδεύεται απαραίτητα από φωτογραφία Συναρμολόγηση εγκατάσταση Α/Α: 91 ΕΙΔΟΣ: ΣΑΡΩΤΗΣ Α4 Ανάλυση Οπτική (dpi) 2400 x 4800 Βάθος χρώματος για έγχρωμη σάρωση (bit) 48 Τύπος Σάρωσης : Ψηφιακός Επίπεδης επιφάνειας Θύρες USB 2.0 Απαραίτητα καλώδια: τροφοδοσίας, USB, άλλων θυρών εάν περιλαμβάνονται και τα απαραίτητα εξαρτήματα για τη λειτουργία και την σύνδεση του με υπολογιστικό σύστημα Οδηγοί (drivers) για λειτουργία σε Windows 2000, NT, 95/98, ME, XP ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Α/Α: 92 ΕΙΔΟΣ: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ 1 χρόνος Υλικό: Επένδυση μοριοσανίδας: Μοριοσανίδα Μελαμίνη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 27 από 29

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ»,

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ», ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 26/06/2009 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 4265 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 6. Την με αριθμό 360/05.12.2006 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΦΕΚ Β 1946)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 6. Την με αριθμό 360/05.12.2006 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΦΕΚ Β 1946) ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 26/06/2009 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 4266 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 12/10/2009 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 6272 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 57 80 Πολυτεχνειούπολη, Αθήνα Τηλ.20-77247,Fax: 20 77293

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 23/10/2012 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 5572

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 23/10/2012 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 5572 ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 23/10/2012 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 5572 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΘΝΟΥΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ικάρων 1 (ΤΘ 14) Φοίνικας 55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Ε-mail: kdeod@cieel.gr Αρ. Πρωτ: 13600 URL:http://www.cieel.gr Ηµεροµηνία: 30/11/2009 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Αρ. Πρωτ. 2737a Μυτιλήνη, 28/04/2015 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 2/2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Αρ. Πρωτ. 2737a Μυτιλήνη, 28/04/2015 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 2/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Αρ. Πρωτ. 2737a Μυτιλήνη, 28/04/205 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 2/205 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΤΟΝΕΡ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073 & 37072 Fax: 28210-37081 * Εmail: elke@isc.tuc.

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073 & 37072 Fax: 28210-37081 * Εmail: elke@isc.tuc. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου Χανιά Τηλ.: (28210) 37033-37046 / Fax (28210) 37081-82

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.03/13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ MIS ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002755594 2015-05-07

15PROC002755594 2015-05-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ: Β8ΧΟΩΗ5-Υ3Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά: 27/4/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 22834 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μαρούσι, 27.01.2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Φ.478.6/5281/11070/ΣΤ3 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ικάρων 1 (ΤΘ 14) Φοίνικας 55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Ε-mail: kdeod@cieel.gr Αρ. Πρωτ: 13.730 URL:http://www.cieel.gr Ημερομηνία: 3 Φεβρουαρίου 2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΡΥΞ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. προκηρύσσουμε

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. προκηρύσσουμε 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ρέθυμνο, 17/06/2011 Αρ. πρωτ. 3136 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1. του ισχύοντος Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 24/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 24/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΗΜΝΟΣ: 16/02/2015 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 717 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΗΜΝΟΣ: 16/02/2015 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 717 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΗΜΝΟΣ: 16/02/2015 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 717 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251

Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251 Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251 Αρ. Πρωτ.: 3216 Σέρρες: 23/10/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ στο πλαίσιο του Έργου: «Ανοιχτά Ακαδημαικά Μαθήματα του ΤΕΙ Σερρών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 9157 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 27-6-2011 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 20ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 20ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 350/15 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ : 19302 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 20ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων ΘΕΜΑ: ΕΚ ΝΕΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ», ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ. : 999655324

Διαβάστε περισσότερα

1.Χρηματιστήριο 2.Ημερησία 3.Νέα Κρήτη

1.Χρηματιστήριο 2.Ημερησία 3.Νέα Κρήτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 21/12/2012.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Υποέργο: 5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1 Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π2 /2013 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 30.659,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π2 /2013 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 30.659,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr Γ Ρ Α Φ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37041 & 37040 Fax: 28210-37082 * Εmail: elke@isc.tuc.

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37041 & 37040 Fax: 28210-37082 * Εmail: elke@isc.tuc. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Πλατεία Αγ. Τίτου, τέρμα οδού Αγ. Μάρκου, 731 32 Χανιά Τηλ.: (28210) 37033-37046 / Fax (28210) 37081-82

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΔ22/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΔ22/2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Μαρούσι 1/8/2013 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ 19004 ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΠΕ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Μ.Σιδηροπούλου Τηλ. : 2521350613

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΔ22Α/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΔ22Α/2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Μαρούσι 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ 26641/29-10-2013 ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα