Ηλεκτροµαγνητική µοντελοποίηση στην UHF και Μικροκυµατική περιοχή ραδιοφάσµατος για εφαρµογές στα σύγχρονα ασύρµαταδίκτυαγιαεσωτερικούς χώρους

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηλεκτροµαγνητική µοντελοποίηση στην UHF και Μικροκυµατική περιοχή ραδιοφάσµατος για εφαρµογές στα σύγχρονα ασύρµαταδίκτυαγιαεσωτερικούς χώρους"

Transcript

1 Ηλεκτροµαγνητική µοντελοποίηση στην UHF και Μικροκυµατική περιοχή ραδιοφάσµατος για εφαρµογές στα σύγχρονα ασύρµαταδίκτυαγιαεσωτερικούς χώρους

2 2 Περιβάλλοντα εσωτερικού χώρου Το κανάλι µετάδοσης εσ. χώρου είναι κάτι το πολύ πιο σύνθετο από τα αντίστοιχα εξ. χώρου.: Αυξηµένος αριθµός εµποδίων, µε διαστάσεις συγκρίσιµες µετοµήκος κύµατος των συστηµάτων που µεταδίδουν Παρουσία πληθώρας τύπων από τοίχους, πατώµατα και εν γένει εµπόδια. Σαν αποτέλεσµα, διάφορα µοντέλα απωλειών όδευσης έχουν αναπτυχθεί για την περιγραφή του καναλιού εσ. χώρου και τις πολλαπλασιαζόµενες επιδράσεις που προκαλούν την εξασθένηση του µεταδιδόµενου σήµατος. Τι έχει σηµασία: Ο υπολογισµός της µέσης απώλειας όδευσης (που επιτρέπει τον υπολογισµότηςµέσης λαµβανόµενης ισχύος) Μια αναλυτική περιγραφή και πρόβλεψη όλων των παραγόντων εξασθένησης και την συνδυαζόµενη συµβολή τους στο διαδιδόµενο σήµα και τα επίπεδα ισχύος του.

3 3 Κίνητρα (1) Η αξιοπιστία της µέσης προβλεπόµενης ισχύος για περιβάλλοντα εσωτερικού χώρου στη συχνότητα των 2.4 GHz, σαν τη ραχοκοκαλιά ενός οποιουδήποτε Wi- Fi και όχι µόνο συστήµατος. Η απουσία την συγκριτικής αξιολόγησης και επιβεβαίωσης για τα RF µοντέλα εσωτερικού χώρου στα 2.4 GHz (!) µε την εξαίρεση του one-slope και ορισµένες εφαρµογές του log-distance model. Ηαπουσίαενός«γρήγορου» ηµι-εµπειρικού µοντέλου,που θα µπορούσε να είναι µια πιο αξιόπιστη και ευέλικτη αντιπρόταση στο Multi-Wall-Floor µοντέλο, το οποίο είναι πολύ αξιόπιστο,αλλά απαιτεί µεγάλουπολογιστικόκόστος. Υπολογισµός της παραµέτρου «εξασθένηση ανά απόσταση» (db/m) για ένα πλήθος τοπολογιών εσωτερικών χώρων µεχρήσηεµπειρικών δεδοµένων που αποκτήθηκαν από εκτεταµένες µετρήσεις µε εξειδικευµένο λογισµικό. Αξιολόγηση έντασης και ποιότητας µηχανισµών εξασθένησης ραδιοσήµατος µε κριτήριο την υπολογισθείσα εξασθένηση ανά απόσταση. Επαναπροσδιορισµός της κατηγοριοποίησης τοπολογιών εσωτερικών χώρων στη βάση της παραπάνω αξιολόγησης.

4 4 Κίνητρα (2) Στηριζόµενοι στις µετρήσεις που έγιναν σε σύνθετα περιβάλλοντα µετάδοσης στα 2.4 GHz, υπολογίζεται η απόκλιση λόγω σκίασης (σε db) στηριζόµενηστιςαπώλειεςαπόταδιαφορετικάεµπόδια που επιδρούν πάνω στη διαδροµήτουσήµατος. Οι απώλειες αυτές λαµβάνονται από το Multi Wall Floor µοντέλο, το οποίο εµφανίζει αυξηµένη ακρίβεια ανεξάρτητα από την πολυπλοκότητα της εκάστοτε τοπολογίας. Η µέθοδος αυτή δεν περιορίζεται στα 2.4 GHz αλλά µπορεί να εφαρµοσθεί σε οποιαδήποτε συχνότητα εφόσον όλες οι απώλειες από τοίχους, πατώµατα και λοιπά εµπόδια που πρέπει να ληφθούν υπ όψιν, είτε υπολογίζονται είτε είναι γνωστές εκ των προτέρων.

5 5 Μεθοδολογία απόκτησης και επεξεργασίας µετρήσεων Οι µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν από τον Ιούλιο του 2008 µέχρι και την άνοιξη του 2010 σε µία πλειάδα τοπολογιών εσωτερικών χώρων (indoor propagation topologies). Ως δέκτης χρησιµοποιήθηκε laptop υπολογιστής εξοπλισµένος µετο ελεύθερο λογισµικό NETSTUMBLER Μετρήθηκε η στάθµη της µέσης λαµβανόµενης ισχύος (dbm) για πλήθος τοποθεσιών. Όπου ήταν δυνατό, πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις πολλαπλών ορόφων. Σε όλες τις περιπτώσεις ως ποµπός θεωρήθηκε έκαστο AP (Wi-Fi g, 2.4 GHz) που µετέδιδε σε συγκεκριµένη ισχύ (EIRP, dbm). Βασισµένοι στις καταγεγραµµένες στάθµες µέσης ισχύος, ελέγξαµε την αξιοπιστία των πλέον σηµαντικών µοντέλων πρόβλεψης µέσης απώλειας ισχύος (µέσο σφάλµα %) σε µία σειρά δηµοσιευµένων εργασιών.

6 6 Τοπολογίες εσωτερικών χώρων Πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις στις κάτωθι τοπολογίες: Εργαστήριο Ασύρµατης Τηλεπικοινωνίας (Office Topology) ιεθνές Αεροδρόµιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» (Commercial) Βιβλιοθήκη Πανεπιστηµίου Πατρών (Commercial) 2 Οικίες στο κέντρο των Πατρών (Home) Κάθε τοπολογία αντιστοιχεί σε µία κατηγοριοποίηση εσωτερικών χώρων (ITU recommendation). Βασισµένοι στον υπολογισµό της εξασθένησης ανά απόσταση και της αδυναµίας προσαρµογής των µοντέλων στα διάφορα περιβάλλοντα στα πλαίσια της παρούσας εργασίας προχωρούµεσεαξιολόγησηκαιενδυνάµει επανακαθορισµό της τρέχουσας κατηγοριοποίησης. Κριτήριο αυτού του επανακαθορισµού είναι η οµαδοποίηση των τιµών της εξασθένησης ανά απόσταση και η προκύπτουσα ποιοτική επίδραση των µηχανισµών εξασθένησης ραδιοσήµατος για έκαστη τοποθεσία. Σε κάθε θέση µέτρησης λάβαµε 64 δείγµατα τιµών για πιο αξιόπιστα αποτελέσµατα.

7 7 RF µοντέλα εσωτερικών χώρων(1) Τα πλέον σηµαντικά και ευρέως χρησιµοποιούµενα indoor RF µοντέλα: Το µοντέλο του ελευθέρου χώρου προκύπτει από την εξίσωση του Friis: Το K ισούται µε db (απώλειες αναφοράς στο 1 m- για τη συχνότητα των 2.4 GHz). To LOG-Distance PL µοντέλο Χσ :Gaussian µεταβλητή µηδενικής µέσης τιµής (σε db) µε κανονική απόκλιση σ (σε db). Χρησιµοποιείται για να εκφράσει στατιστικά τα φαινόµενα τυχαίας σκίασης (random shadowing). Tο One-Slope αφορά εµπειρικά υπολογισµένες τιµές για τις απώλειες όδευσης στηριζόµενο σε τεχνικές ελαχιστοποίησης µέσου τετραγωνικού σφάλµατος. Το ITU περιγράφεται από τον ακόλουθο τύπο: Ο συντελεστής πτώσης ισχύος για εµπορικές τοπολογίες περιορίζεται στην τιµή 22 (προδιαγραφές ITU), όµως δεν είχε επιβεβαιωθεί στην πράξη.

8 8 RF µοντέλα εσωτερικών χώρων(2) Το Multi Wall Floor : wi fj L= L + 10nlog ( d) + L + L I 0 10 k= 1 wik k= 1 i= 1 j= 1 -n: συντελεστής απωλειών όδευσης (για LOS εσ. χώρου τιµή=1.8) -I,J, αριθµός ειδών τοίχων,πατωµάτων -Lwi(j)k: απώλειες λόγω k(j)-οστού τοίχου(πατώµατος) τύπου i(j) -Kwi(j): αριθµός διερχόµενων τοίχων (πατωµάτων) τύπου i(j) K Το µοντέλο γραµµικής εξασθένησης, γνωστό και ως µοντέλο Devarsivatham υπολογίζει την µέση απώλεια οδεύσεως σε db βάσει: L Σηµαντική εδώ είναι η παράµετρος a (db/m) που ορίζεται ως η εξασθένηση ανά απόσταση και περιγράφει ποιοτικά και ποσοτικά, την εξασθένηση που υπεισέρχεται στο µεταδιδόµενο σήµα για την συγκεκριµένη τοπολογία που εξετάζουµε. J P ( db) = P ( db) + 10n log ( d) + ad L K fjk

9 Μετρήσεις vs Προβλέψεις µοντέλων(οικία-ίδιος όροφος) Transmitted power : 19.8 dbm 9 Ηµι-εµπειρικά µοντέλα FSL ακατάλληλο για εσωτερικούς χώρους ( µε την κλασσική έννοια του όρου) Log-distance προβληµατικό ως προς την «κλιµάκωση» της σ. Στατική συµπεριφορά ΙΤU αρκετά καλή απόκριση Εµπειρικά Μοντέλα Μotley-Keenan ανταποκρίνεται µόνο στην αρχή. One-slope διερευνητικά σωστό. Αντιµετωπίζει όµως ανόµοιες θέσεις ως ίδιες ως προς την απόσταση. MW&F εξαιρετική απόκριση, µεγάλουπολογιστικόκόστος.

10 Μετρήσεις vs Προβλέψεις µοντέλων(οικία-διαφ. όροφοι) Transmitted power : 19.8 dbm 10 Ηµι-εµπειρικά µοντέλα Εµπειρικά Μοντέλα <--Log-Distance αποδεκτή απόκριση, στατικό σ, µικρές αποκλίσεις. Οne-Slope αποδεκτή απόκριση, στατικό n, µικρές αποκλίσεις. --- > <--ITUεντελώς αναξιόπιστο, ειδικά για 2 ορόφους διαφορά. MW&F αυξηµένη αξιοπιστία, µέγιστη διαφορά της τάξης των 5 dbm!!!--- >

11 11 Μετρήσεις vs Προβλέψεις µοντέλων(γραφείο-ίδιος όροφος) Transmitted power : 17dBm Ηµι-εµπειρικά µοντέλα FSL Αξιόπιστη περιγραφή µόνο 3 «ειδικών» σηµείων ( Μεγάλης αίθουσας όπου βρίσκεται ο ποµπός) Log-distance εµφανίζει µια κάποια ακρίβεια - αποµακρυσµένα σηµεία σήµαπολύ καλύτερο του αναµενόµενου ΙΤU περιγράφει αρκετά καλά τις στάθµες ισχύος Εµπειρικά Μοντέλα One-slope διερευνητικά σωστό. Λόγω όµως της µεγάλης διαφοράς των τιµών ανα θέση δεν είναι τόσο αντιπροσωπευτικό όσο στο οικιακό δίκτυο. MW&F εξαιρετική απόκριση, µεγάλουπολογιστικόκόστος.

12 Μετρήσεις vs Προβλέψεις µοντέλων(γραφείο-διαφ. όροφοι) Transmitted power : 17 dbm 12 Ηµι-εµπειρικά µοντέλα <--Log-Distance θέσεις στον πρώτο όροφο µε µικρότερες αποκλίσεις από τις προβλεπόµενες και δε µπορεί να τις καλύψει το µοντέλου Οne-Slope οι δύο καµπύλες πλησιάζουν η µία την άλλη, συγκέντρωση τιµών στο διάγραµµα για τις αποστάσεις m. --- > Εµπειρικά Μοντέλα <--ITU πλήρης αδυναµία του να περιγράψει τη µετάβαση από τον ένα όροφο στον άλλο MW&F αυξηµένη αξιοπιστία, πολλαπλά αθροίσµατα, δυσκολία --->

13 Τροποποίηση του ITU µοντέλου(1) 13 Το υπό µελέτη κανάλι θέλει N=18 για LOS µονοπάτι ανάµεσα σε ποµπό και δέκτη (συντελεστής δηλ στο 1.8). Η µετάδοση πίσω από γωνίες και µέσω τοίχων N = 38 που φθάνει έως το N=40. Ο συντελεστής πτώσης ισχύος και οι απορροφήσεις των τοίχων έχουν µελετηθεί για έναν αριθµό συχνοτήτων και τύπους τοπολογιών. Για µηδενική τιµή του παράγοντα απωλειών πατωµάτων άρα ποµπός και δέκτης στο ίδιο επίπεδο, και N=20, το ITU model είναι πανοµοιότυπο µετοfsm.

14 14 Τροποποίηση του ITU µοντέλου(2) Απόκριση του ITU σε σύγκριση µε τιςµετρούµενες τιµές Location T-R (m) Pr (dbm) ITU Error % M 20, ,0 6,15 (dbm) N 22, ,0 5,33 A 8,00-48, ,46 O 20, ,0 6,76 B , ,18 P ,18 C D E F G H I J 13,00 15,00 5,00 13,00 20,00 21,00 18,00 16,00-53,0-54,0-45,0-51,0-66,0-71,0-71,0-59,0-53, ,0-69,0-70, ,00 1,30 7,11 3,92 4,55 1,41 4,65 11,36 Q R S T U V W X ,0 10, ,0 11,0 15, ,0-50,0-66, ,0 23,17 25,00 25,00 4,76 1,91 4,29 1,30 6,78 Βασισµένοι στο σύνολο των 22 µετρήσεων έχουµε ένα µέσο σφάλµα 7.3 %. Σηµαντική στο σφάλµα είναιη επίδραση των σηµείων Q, R, S (περιγράφονται µόνο από το FSM και το MW&F). Αν ανγοήσουµε τασηµεία αυτά(olos scenario), το µέσο σφάλµα πέφτει στο 4.6 % Το MW&F προβλέπει µε µέσο σφάλµα 2.4 %. Χωρις τα 3 LOS ιδιαίτερα σηµεία λοιπόν, το µέσο σφάλµα γιατον τροποποιηµένο συντελεστή N, του είναι λίγο κάτω από 5% το οποίο αποτελεί µια καλή εναλλακτική..

15 Τροποποίηση του ITU µοντέλου(3) Για τους πολλαπλούς ορόφους το ITU αποδείχθηκε ανεπαρκές και στη θέση του εφαρµόσαµε τοσυντελεστήπου ισχύει για το οικιακό περιβάλλον. Κατόπιν 2 ακόµη διαφορετικές προσεγγίσεις, µέσω υπολογισµών εκ των µετρήσεων παραθέτονται προς σύγκριση. 15 Απόκριση του ITU πολ.ορόφων γραφείο Lf(n) = * (n-1) Απόκριση του ITU πολ.ορόφων σπίτι Lf(n) = 4 * n Απόκριση του ITU-ΙΙ Lf(n) = 4 * 1,375 * n = 5,5 * n Απόκριση του ITU-ΙΙΙ Lf(n) = 7,5 * (n +1)

16 Τροποποίηση του ITU µοντέλου(4) Μέσο σφάλµα προτεινόµενων ITU µοντέλων Average 4n 5.5n 7.5(n+1) Error (%) 1-floor 2,6 3,5 4,1 difference 2-floor 4,6 3,6 3,0 difference multiple floor 3,6 3,6 3,6 Το Multi-Wall-Floor (το πιο ακριβές εµπειρικό µοντέλο εσ. Τοπολογιών ) προβλέπει µε µέσο σφάλµα 2.1 %. Εάν n=1, δηλαδή ένας όροφος διαφορά µεταξύ ποµπού και δέκτη, τότε Lf(n) = 4*n και το ITU µοντέλο θα πρέπει να περιγράφεται µετηνεξίσωση L= logd+ 4n Εάν n=2, δηλαδή δύο όροφοι διαφορά µεταξύ ποµπού και δέκτη, τότε Lf(n) = 7.5*(n+1) και το ITU µοντέλο θα πρέπει να περιγράφεται µετηνεξίσωση L= logd+ 7.5(n+1) Τέλος, για πιθανό σενάριο κίνησης του δέκτη από 1 σε 2 ορόφους διαφορά από τον ποµπό, τότε Lf(n) = 5.5*n και το ITU µοντέλο θα πρέπει να περιγράφεται µετην εξίσωση L= logd+ 5.5n 16

17 Επιβεβαίωση RF µοντέλων για εµπορικές τοπολογίες Αεροδρόµιο (1) 17 Ποµπός : 3 APs καλύπτουν διαφορετικό χώρο της αίθουσας αναχωρήσεων (ελαφρώς διαφοροποιηµένη τοπολογία )και µεταδίδουν µε διαφορετική ισχύ ο καθένας(2.4 GHz, g). Ένα σύνολο 26 µετρήσεων λήφθησαν στο επίπεδο της αίθουσας αναχωρήσεων από την περιοχή του check-in και τους εσωτερικούς χώρους µεταduty-free shops και τα εστιατόρια (χώροι ελεύθερης πρόσβασης). Κάθε Access Point (AP) λειτουργούσε σε διαφορετική τοπολογία από τα άλλα 2. Έτσι η διαφορετικές συνθήκες γύρω από το καθένα AP µας βοηθούν πολύ στη µελέτη (O/LOS, Obstructed/ Line of Sight ) AP1 OLOS (dominant)/los AP2 LOS AP3 LOS (dominant)/olos Η µέση περιοχή κάλυψης κάθε AP εκτείνεται έως τα 100 m. Ηόληδιαδικασίαέλαβεχώρααργάτοβράδυγιαπεριορισµό της σκίασης από τα ανθρώπινα σώµατα.

18 Επιβεβαίωση RF µοντέλων για εµπορικές τοπολογίες Αεροδρόµιο (2) (AP1) Measurements vs. Model Predictions (AP2) (AP3) 18 Ισχύς µετάδοσης AP1: 19 dbm Σηµείο καµπής στα 20m. Μέσο σφάλµα µοντέλων για το AP1: Free Space Model 10.5% One Slope model 10.8% ITU indoor path loss model 11.8% Ισχύς µετάδοσης AP2: 21 dbm Έντονο LOS σενάριο ITU ανακριβές Μέσο σφάλµα µοντέλων για το AP2: Free Space Model 10.7% One Slope model 9.7% ITU indoor path loss model 12.1% Ισχύς µετάδοσης AP3: 16 dbm ITU ανακριβές και πάλι Μέσο σφάλµα µοντέλων για το AP3: Free Space Model 8.1% One Slope model 7.8% ITU indoor path loss model 12.3%

19 Επιβεβαίωση RF µοντέλων για εµπορικές τοπολογίες Αεροδρόµιο (3) ΗαπόκρισητουαρχικούITU µοντέλου για εµπορικές τοπολογίες αποδείχθηκε πιο ανακριβής και από το γενικό Free Space! Ο συντελεστής απωλειών όδευσης του ITU (2.2) ακατάλληλος για τέτοιο σενάριο. Τροποποίηση του ITU µοντέλου AP1 AP2 AP3 d (m) N d (m) N d (m) N d<30 18 d<25 16 d< Το One-Slope χρησιµοποιεί τις µετρούµενες τιµές ισχύος για την εξαγωγή του συντελεστή απωλειών όδευσης. Οπειραµατικά υπολογισµένος συντελεστής φαίνεται να εξαρτάται άµεσα από την απόσταση αναµέσα σε ποµπό και δέκτη. Έτσι για την αριθµητική βελτίωση του ITU µοντέλου κρίνεται σκόπιµονα εφαρµόσουµε την προσέγγιση του One- Slope µεδιαφορετικάσηµεία καµπής (break points) για την ενσωµάτωση των αποστάσεων. 30<d< <d< <d< <d< <d< <d<70 20 d>70 27 d>80 24 d>70 22 Για κάθε AP, διάφορα σηµεία καµπής εφαρµόστηκανστιςαποστάσειςώστεο συντελεστής απωλειών όδευσης να εξάγεται πάνω σε υποσύνολα αποστάσεων και να µην έχει µονάχα µια τιµή. Έτσι το µοντέλο ταιριάζει πιο πολύ στα µετρούµενα σηµεία καιαυξάνειτηνακρίβειατηςαριθµητικής τροποποίησης που κάναµε.

20 Επιβεβαίωση RF µοντέλων για εµπορικές τοπολογίες Αεροδρόµιο(4) AP1 OLOS / LOS σενάριο Σηµεία καµπής στα 30 m, 55 m, 70 m ΣφάλµααρχκούITU 11.8% Σφάλµατροποποιηµένου ΙΤU 9.5% Βελτιωµένη απόδοση κατά 20% AP2 Ισχυρό LOS σενάριο Σηµεία καµπής στα 25 m, 65 m, 80 m ΣφάλµααρχκούITU 12.1% Σφάλµατροποποιηµένου ΙΤU 6.9% Βελτιωµένη απόδοση κατά 42% AP3 LOS / OLOS σενάριο Σηµεία καµπής στα 30 m, 55 m, 70 m ΣφάλµααρχκούITU 12.3% Σφάλµατροποποιηµένου ΙΤU 6.4% Βελτιωµένη απόδοση κατά 48% 20 Η τροποποιηµένη πρόταση του ΙTU εµφανίζει µια βελτίωση της τάξης του 37% σε σχέση µετοαρχικόitu (λαµβάνουµευπόψηόλατααρ). Σε σχέση µετοfree Space το τροποποιηµένο ITU µοντέλο για εµπορικές τοπολογίες είναι βελτιωµένο κατά 10%, 35% and 21% για τα AP1, AP2 και AP3 αντίστοιχα. Συνολικά η τροποποίηση του ITU βελτιώνει την απόδοση κατά 22%. Σε σύγκριση µετο One-Slope, το τροποποιηµένο ITU µοντέλο για εµπορικές τοπολογίες είναι βελτιωµένο κατά 13%, 29% and 18% για τα AP1, AP2 και AP3 αντίστοιχα. Συνολικά η τροποποίηση του ITU βελτιώνει την απόδοση κατά 20%.

21 21 Επιβεβαίωση RF µοντέλων για εµπορικές τοπολογίες Βιβλιοθήκη (1) Οι µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν στον 2 ο όροφο (κυρίως αίθουσα) της ΒΚΠ του Πανεπιστηµίου Πατρών. Πρόκειται για µια «εµπορική» τοπολογία µε διαφορετικά χαρακτηριστικά από την προηγούµενη. Οποµπός είναι ένα Access Point (AP) που λειτουργεί µετο802.11g πρωτόκολλο (Wi-Fi) και διαθέτει ασύρµατη πρόσβαση στο διαδίκτυο (ισχύς µετάδοσης 15 dbm). Ένα σύνολο 32 έλαβαν χώρα στην κύρια αίθουσα (µετρήσεις ενός ορόφου), για την απόκτηση πειραµατικών δεδοµένων για την αξιολόγηση των µοντέλων υπό µελέτη.

22 Επιβεβαίωση RF µοντέλων για εµπορικές τοπολογίες Βιβλιοθήκη(2) Model predictions versus measured values Free Space, One-Slope, ITU Multi-Wall-Floor 22 Το Free είναι υπερβολικά αισιόδοξο στην οποία εµφανίζονται έντονα φαινόµενα σκίασης. Το One-Slope «ταιριάζει» στα µετρούµενα αποτελέσµατα πολύ καλύτερα ( δεν πρέπει να ξεχνάµε πως προέρχεται από αυτά). Αντίστοιχα το τροποποιηµένο ITU ( µετηµέθοδο που παρουσιάστηκε στο Αεροδρόµιο) είναι πολύ πιο ακριβές και από το FSM και από το αρχικό ITU µοντέλο. Το MWF έχει συντελεστή πτώσης ισχύος 1.8 και εφαρµόζει πειραµατικά µετρηµένες απώλειες.

23 Επιβεβαίωση RF µοντέλων για εµπορικές τοπολογίες (3) Τροποποίηση ITU µοντέλου (στο πρότυπο εµπορικών τοπολογιών) 23 d (m) N adj (ITU) d < <d < d > RF Mean RMSE Model Error (%) (%) FSL OSL ITU ITU (orig.) MWF Ο πίνακας δίνει την εµπειρικά τροποποιηµένη παράµετρο απωλειών όδευσης για την τοπολογία της Βιβλιοθήκης. Το FSM είναι το πιο ανακριβές ενώ τα One-Slope και το βελτιωµένο ITU, βασιζόµενα σε πειραµατικά δεδοµένα έχουν παραπλήσιες συµπεριφορές. Το αρχικό ITU είναι αναξιόπιστο, ενώ το MWF είναι το πλέον κατάλληλο, όπως άλλωστε και στα περιβάλλοντα σπιτιού και γραφειόυ.

24 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΙΑ ΟΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (1) P ( db) = P ( db) + 10n log ( d) + ad L L0 10 Το µοντέλο γραµµικής εξασθένησης, γνωστό και ως µοντέλο Devarsivatham υπολογίζει την µέση απώλεια οδεύσεως σε db βάσει του κλασσικού αντίστροφης δύναµης και της παραµέτρου a (db/m) που ορίζεται ως η εξασθένηση ανά απόσταση και περιγράφει ποιοτικά και ποσοτικά, την εξασθένηση που υπεισέρχεται στο µεταδιδόµενο σήµαγιατην συγκεκριµένη τοπολογία που εξετάζουµε. O εκθέτης απώλειας οδεύσεως δύναται να λάβει ένα ευρύ φάσµατιµών (1.6-6), ανάλογα µε τη φύση και την πολυπλοκότητα της εκάστοτε τοπολογίας (1.8 στην πλειονότητα τοπολογιών εσωτερικού χώρου). Λύνοντας ως προς α την εξίσωση του µοντέλου και αξιοποιώντας τις τιµές που µετρήσαµεθα έχουµε : a = Pt ( Wi Fi AP) ( dbm) Pr ( measured )( dbm) 10nlog 10( d) 40dB d Ηεύρεσητηςβέλτιστηςτιµής του εκθέτη απώλειας οδεύσεως προκύπτει από την παρακάτω συνθήκη : n =? a > 0 24

25 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΙΑ ΟΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (2) Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζονται τα βασικότερα αριθµητικά ευρήµατά µας ως προς την µέση εξασθένηση ανά απόσταση (db/m) και τον power decay index (αναφορικά µε την τιµή του στο µοντέλο γραµµικής εξασθένησης βάσει της σχετικής συνθήκης): Τοπολογίες εσωτερικών χώρων Power decay index (Pdi) (n) Μέση εξασθένηση ανά απόσταση (db/m) Αεροδρόμιο 1,4 0,27 Γραφείο (ίδιος όροφος) 1,7 0,98 Βιβλιοθήκη 1,4 1,24 Γραφείο (πολλαπλοί όροφοι) 1,8 1,92 Οικία (ίδιος όροφος) 1,8 2,24 Οικία (πολλαπλοί όροφοι) 1,8 6,11 Οι εµπορικές τοπολογίες, (περισσότεροτο ιεθνέςαεροδρόµιο,) χαρακτηρίζονται από έντονα ανακλαστικά φαινόµενα που δρουν ενισχυτικά στο µεταδιδόµενο σήµα. Αντίθετα στη ΒΚΠ έχουµε ιδιαίτερα αυξηµένη µέση εξασθένηση ανά απόσταση σε σχέση µετοαεροδρόµιο, όµως και πάλι ο εκθέτης απώλειας οδεύσεως δύναται να πάρει ακόµαπιοχαµηλές τιµές από τις συνήθεις. Στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι ακόµαπιοχαµηλός, ισούται µε n=1,4. Ηολικήµέση τιµή εξασθένησης ανά απόσταση είναι κατά πολύ µικρότερη από ό,τι στην τοπολογία γραφείου. 25

26 Συνδυαστική χρήση RF Μοντέλων για πειραµατικό υπολογισµό σκίασης (Shadowing)(1) Από τα διαγράµµατα που παρουσιάστηκαν προηγουµένως, όσον αφορά το Log- Distance model, οι υποθέσεις µας περί της σκίασης (παράγοντας σ στο µοντέλο), δεν είναι ικανοποιητικές διότι επηρεάζεται από µια πληθώρα διαφορετικών ως προς τα χαρ/κα τύπων από τοίχους και πατώµατα. Επιπλέον, είναι προφανές πως όσο πιο σύνθετη είναι µια τοπολογία τόσο µεγαλύτερη είναι η ανάγκη για µια µέθοδο πειραµατικού και αξιόπιστου υπολογισµού της σκίασης. Αυτό είναι απαραίτητο ώστε το Log Distance µοντέλο να µπορεί σε κάθε περίπτωση να εκτιµήσει το µέσο επίπεδο ισχύος του σήµατος για κάθε θέση µεαυξηµένη ακρίβεια. Είναι επίσης σηµαντικό για τη µελέτη µεγάλης κλίµακας διαλείψεων(shadowing). Κάτι τέτοιο είναι εφικτό µε τη συνδυασµένη χρήση του Log Distance και του Multi Wall Floor µοντέλου. 26

27 Συνδυαστική χρήση RF Μοντέλων για πειραµατικό υπολογισµό σκίασης (Shadowing)(2) Εφαρµόζοντας την λαµβανόµενη τιµή ισχύος από το MWF µοντέλο ώστε να υπολογίσουµε την παράµετρο σκίασης που εισάγει το Log Distance µοντέλο, προκύπτει ο ακόλουθος τύπος : 27 σ sh ( db) = I K wi k= 1 wik k= 1 i= 1 j= 1 Οι αποκλίσεις λόγω σκίασης είναι λοιπόν το άθροισµαόλωντων απωλειών λόγω των εµποδίων που συναντά το σήµαστηδιαδροµήτου δια την παράµετρο z που εισάγεται για να ποσοτικοποιήσει το ποσοστό κάλυψης της εκάστοτε θέσης. Βασισµένοι στην παραπάνω µαθηµατική έκφραση, οι απώλειες υπολογίζονται για κάθε θέση µέτρησης για όλα τα σενάρια (0-1-2 όροφοι διαφορά) και η χαρτογράφηση της σκίασης είναι εφικτή. L + z J K fj L fjk

28 Απόκλιση λόγω σκίασης : ίδιος όροφος 28 Transmitter: fixed AP on wall marked with R. Transmitted power = 17 dbm

29 Απόκλιση λόγω σκίασης : ιαφορετικοί όροφοι 29

30 Απόκλιση λόγω σκίασης : Τοπολογία ΒΚΠ 30 The average value of the shadowing deviation for all measurement locations is 8 db

31 Συνδυαστική χρήση RF Μοντέλων για πειραµατικό υπολογισµό σκίασης (Shadowing)(3) 31 Σενάριο ίδιου ορόφου (Γραφείο): Οπειραµατικός υπολογισµός των απωλειών σκίασης δίνει τιµές από 0 db (LOS) έως 17 db. Μέσοςόροςχώρου τηςτάξηςτων8.7 db. Αρχικά είχαµε υποθέσει αντίστοιχα τιµές από 6 db έως 12 db, µε µέσο όρο 9 db. Σενάριο ενός ορόφου διαφορά (Γραφείο) Πειραµατικός υπολογισµός : µέσες απώλειες λόγω σκίασης 16.3 db Θεωρητική υπόθεση 11 db Σενάριο δύο ορόφων διαφορά (Γραφείο) Πειραµατικός υπολογισµός : µέσες απώλειες λόγω σκίασης 20.9 db Θεωρητική υπόθεση 19 db Περιβάλλον Βιβλιοθήκης Οπειραµατικός υπολογισµός των απωλειών σκίασης δίνει τιµές από 0 db (LOS) έως 18.1 db. Μέσος όρος χώρου της τάξης των 8dB.

32 Συµπεράσµατα (1) Το µέσο σφάλµακαιτοµέσο τετραγωνικό σφάλµα υπολογίστηκαν για κάθε ένα από τα RF µοντέλα που µελετήσαµε. To Free Space αποδείχθηκε αναξιόπιστο, αποτυγχάνοντας να ενσωµατώσει τα έντονα φαινόµενα σκίασης που παρατηρούνται στους εσωτερικούς χώρους. Το One-Slope χρησιµοποιώντας δεδοµένα του πειράµατος ανταποκρίθηκε καλύτερα, παρουσίασε όµως µια σχετική ακαµψία ως προς το συντελεστή απωλειών όδευσης. Το ITU, µη έχοντας προσαρµοστεί στη συγκεκριµένη συχνότητα, και εµφανίζοντας σφάλµαταάνωτουαναµενοµένου, υπέστη σοβαρές τροποποιήσεις, έως εν τέλει να καταφέρουµε να το κατηγοριοποιήσουµε, τόσο ως προς τη συχνότητα, όσο και ως προς την περίπτωση συσχετισµού µεταξύ των θέσεων ποµπού και δέκτη ακόµακαιµέσα στην ίδια τοπολογία (ITU1,ITU2,ITU3). Οι απώλειες που προκαλούνται από σώµατα που εµποδίζουν τη µετάδοση υπολογίστηκαν κα ενσωµατώθηκαν στο MWF ώστε να εξαχθούν πιο αξιόπιστα συµπεράσµατα για την πρόβλεψη της µέσης λαµβανόµενης ισχύος.. Προτάθηκαν σε κάθε περίπτωση συντελεστές διόρθωσης, οι οποίοι είναι κυρίως, topology based (αλλάκαιωςπροςτησυχνότητα), µε πιο χαρακτηριστικό το παράδειγµατου συντελεστή απωλειών όδευσης. 32

33 33 Συµπεράσµατα (2) Οδιαχωρισµός των τοπολογιών οικεία, γραφείο, εµπορικήείναι µάλλον ανεπαρκής και είναι σκόπιµος ο διαχωρισµός των εµπορικών τοπολογιών, ανάλογα µε το ποιο είναι το επικρατούν σενάριο µετάδοσης (dominant path) (LOS,OLOS,NLOS), µε επιπλέον τροποποίηση του ITU για εµπορικές τοπολογίες, µετη βοήθεια του One-Slope. Υπολογίζοντας την εξασθένηση ανά απόσταση για κάθε µια τοπολογία, φτάνουµεστοσυµπέρασµαπωςηεξασθένησηανά απόσταση, µεσωστήπαραµετροποίηση του µοντέλου γραµµικής εξασθένησης, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση των τοπολογιών εσωτερικών χώρων και για την ουσιαστική εµβάθυνση των οµαδοποιήσεών τους σε υποκατηγορίες Η απόδοση κάθε RF µοντέλου αποδεικνύει πως η επίδραση της σκίασης (shadowing) σε τοπολογίες κλειστού χώρου ( ειδικά εµπορικές) δε µπορεί να αγνοηθεί και πρέπει να λαµβάνεται υπόψη και να υπολογίζεται µε αξιόπιστο τρόπο.

34 34 Συµπεράσµατα (3) Μια µαθηµατική φόρµουλα εφαρµόστηκε για τον υπολογισµό των αποκλίσεων λόγω σκίασης, βασιζόµενη στο πάντα αξιόπιστο MW&F µοντέλο. Αυτό µας δίνει τη δυνατότητα να υπολογίσοµετηνσ(db) για κάθε τοπολογία κλειστού χώρου και για κάθε συχνότητα συστήµατος, εφόσον οι απώλειες όλων των παρεµβαλλοµένων υλικών είναι γνωστές ή µπορούν να υπολογιστούν. Οι αρχικές υποθέσεις γύρω από τη σκίαση για την εφαρµογή του Log Distance, ήταν ακριβείς ως προς το µέσο όρο, τα όρια όµως διέφεραν όπως φαίνεται αρκετά. Οεµπειρικός υπολογισµόςτωναπωλειώνσκίασηςσαµια δυναµική συνάρτηση των εµποδίων (τοίχοι, πατώµατα, παρεµβαλλόµενα υλικά), είναι µέγιστης σηµασίας για την περιγραφή τοπολογιών όπου οι OLOS συνθήκες επικρατούν (σπίτι, γραφείο).

35 35 Συµπεράσµατα (4) Επίσης είναι δυνατή η χαρτογράφηση της σκίασης σε ένα δεδοµένο χώρο και η δυνατότητα αποµόνωσης των απωλειών που προκαλούνται σε περιπτώσεις µετάδοσης εντός αυτού. Με αυτές τις τιµές για τις απώλειες σκίασης σαν είσοδο στο σύστηµατοlog Distance µοντέλο αυξάνει σηµαντικά την αξιοπιστία πρόβλεψής του,δίνοντας µια εύκολη και γρήγορη εναλλακτική στο πιο σύνθετο MW&F. Τα αποτελέσµατα επιβεβαιώνουν πως η µέθοδος αυτή, δεν αφορά µόνοµια τοπολογία αλλά θα πρέπει να εφαρµόζεται χωριστά σε όλες τις θέσεις µετρήσεων ενός χώρου, ήσεσύνολασηµείων που µπορεί να µας ενδιαφέρουν και παρουσιάζουν παρόµοιες συµπεριφορές, ώστε να βελτιστοποιείται το link budget στα πλαίσια της αξιοπιστίας του MW&F. Επιπλέον οι µεγάλης κλίµακας διαλείψεις,που εισάγονται στα RF µοντέλα µετησκίασηµπορούν να µελετηθούν σε ακόµα µεγαλύτερο βάθος (future work).

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΜΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. κλίµακας στα 2.4 GHz»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΜΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. κλίµακας στα 2.4 GHz» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΜΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ «Χαρακτηρισµός ασύρµατου διαύλου για ράδιοδιάδοση εσωτερικού χώρου µε διαλείψεις µεγάλης κλίµακας στα 2.4 GHz» Ειδική Επιστηµονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ραδιοδίαυλοι Ιδανικός Ραδιοδίαυλος Το λαµβανόµενο σήµα αποτελείται από ένα απευθείας λαµβανόµενο σήµα, από το οποίο ανακατασκευάζεται πλήρως το εκπεµπόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών

Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Τα κυψελωτά συστήματα εξασφαλίζουν ασύρματη κάλυψη σε μια γεωγραφική περιοχή η οποία διαιρείται σε τμήματα τα οποία είναι γνωστά ως κυψέλες (Εικόνα 1).

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Θέµα: Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισµού Θέσης Όνοµα: Κατερίνα Σπόντου Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου Συν-επιβλέπων: Σπύρος Αθανασίου 1. Αντικείµενο της διπλωµατικής Ο εντοπισµός

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Διαγράμματα διασποράς (scattergrams) Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Η οπτική απεικόνιση δύο συνόλων δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει με παραστατικό τρόπο πιθανές τάσεις και μεταξύ τους συσχετίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Βέλτιστα Ψηφιακά Φίλτρα: Φίλτρα Wiener, Ευθεία και αντίστροφη γραµµική πρόβλεψη

Βέλτιστα Ψηφιακά Φίλτρα: Φίλτρα Wiener, Ευθεία και αντίστροφη γραµµική πρόβλεψη ΒΕΣ 6 Προσαρµοστικά Συστήµατα στις Τηλεπικοινωνίες Βέλτιστα Ψηφιακά Φίλτρα: Φίλτρα Wiener, Ευθεία και αντίστροφη γραµµική πρόβλεψη 7 Nicolas sapatsoulis Βιβλιογραφία Ενότητας Benvenuto []: Κεφάλαιo Wirow

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος µαθήµατος: ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. 1. Απλή γραµµική παλινδρόµηση. 1.2 Παράδειγµα 6 (συνέχεια)

Στόχος µαθήµατος: ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. 1. Απλή γραµµική παλινδρόµηση. 1.2 Παράδειγµα 6 (συνέχεια) ΠΜΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2006-2007, 3ο εξάµηνο ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. Απλή γραµµική παλινδρόµηση Παράδειγµα 6: Χρόνος παράδοσης φορτίου ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από µία σχισµή.

Περίθλαση από µία σχισµή. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 71 7. Άσκηση 7 Περίθλαση από µία σχισµή. 7.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε την συµπεριφορά των µικροκυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κατηγοριοποίηση αισθητήρων. Χαρακτηριστικά αισθητήρων. Κυκλώματα διασύνδεσης αισθητήρων

Εισαγωγή. Κατηγοριοποίηση αισθητήρων. Χαρακτηριστικά αισθητήρων. Κυκλώματα διασύνδεσης αισθητήρων Εισαγωγή Κατηγοριοποίηση αισθητήρων Χαρακτηριστικά αισθητήρων Κυκλώματα διασύνδεσης αισθητήρων 1 2 Πωλήσεις αισθητήρων 3 4 Ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τη φύση με τα αισθητήρια όργανά του υποκειμενική αντίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Το σχέδιο Ο.Σ.Α.Π.Υ. του ήµου Σητείας το οποίο εντάσσεται Ε,Π.

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι., Εισηγητής: Ν.Κυρίτσης, MBA, Ph.D. Candidate,, e-mail: kyritsis@ist.edu.gr

Ποσοτικές Μέθοδοι., Εισηγητής: Ν.Κυρίτσης, MBA, Ph.D. Candidate,, e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Ποσοτικές Μέθοδοι Εισηγητής: Ν.Κυρίτσης MBA Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Εισαγωγή στη Στατιστική Διδακτικοί Στόχοι Μέτρα Σχετικής Διασποράς Κατανομές Πιθανοτήτων Η Κανονική Κατανομή Η Τυποποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Πίσω στα βασικά: Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες

Πίσω στα βασικά: Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες Σχετικές πληροφορίες: http://dlib.ionio.gr/~spver/seminars/statistics/ Πίσω στα βασικά: Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες Σπύρος Βερονίκης Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Θεματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και δηµιουργία µοντέλων προσοµοίωσης ροής και µεταφοράς µάζας υπογείων υδάτων σε καρστικούς υδροφορείς µε χρήση θεωρίας νευρωνικών δικτύων

Ανάπτυξη και δηµιουργία µοντέλων προσοµοίωσης ροής και µεταφοράς µάζας υπογείων υδάτων σε καρστικούς υδροφορείς µε χρήση θεωρίας νευρωνικών δικτύων Ανάπτυξη και δηµιουργία µοντέλων προσοµοίωσης ροής και µεταφοράς µάζας υπογείων υδάτων σε καρστικούς υδροφορείς µε χρήση θεωρίας νευρωνικών δικτύων Περίληψη ιδακτορικής ιατριβής Τριχακης Ιωάννης Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός συγγραφής αναφοράς

Οδηγός συγγραφής αναφοράς ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οδηγός συγγραφής αναφοράς Για τις εργαστηριακές ασκήσεις της Φυσικής Για τις Σχολές ΜΠΔ, ΜΗΧΟΠ και ΜΗΠΕΡ Επιμέλεια: Δρ. Ναθαναήλ Κορτσαλιουδάκης, Φυσικός ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα µέθοδος προσδιορισµού κατανοµής µεγέθους πόρων για νανοπορώδη υλικά

Νέα µέθοδος προσδιορισµού κατανοµής µεγέθους πόρων για νανοπορώδη υλικά ΑΚΜΩΝ Νέα µέθοδος προσδιορισµού κατανοµής µεγέθους πόρων για νανοπορώδη υλικά Νέα µέθοδος προσδιορισµού κατανοµής µεγέθους πόρων για νανοπορώδη υλικά Τα πορώδη υλικά αποτελούν µια πολύ σηµαντική κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων

Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων 1 Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων 1.1 Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Συστήµατα Μετρήσεων Στο παρελθόν χρησιµοποιήθηκαν µέθοδοι µετρήσεων που στηριζόταν στις αρχές της µηχανικής, της οπτικής ή της θερµοδυναµικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Τα δηµογραφικά δεδοµένα τα οποία προέρχονται από τις απογραφές πληθυσµού, τις καταγραφές της φυσικής και µεταναστευτικής κίνησης του πληθυσµού

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων.

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 5 1. Άσκηση 1 Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. 1.1 Εισαγωγή Τα µικροκύµατα είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία όπως το ορατό φώς, οι ακτίνες

Διαβάστε περισσότερα

Athens MUM 2015. Γεώργιος Μαραγκουδάκης Projects Manager - Τμήμα Ραδιοεπικοινωνιών.

Athens MUM 2015. Γεώργιος Μαραγκουδάκης Projects Manager - Τμήμα Ραδιοεπικοινωνιών. Athens MUM 2015 Projects Manager - Τμήμα Ραδιοεπικοινωνιών. Παρασιτικές & Συνυπάρχουσες Ακτινοβολίες. Επιπτώσεις & Τρόποι Αντιμετώπισης των. Τι είναι η Παρασιτική Παρεμβολή? Παρεμβολή, είναι οτιδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Υπό ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΡΤΙΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΤ1ΚΗ Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα συνήθη κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Kalman Filter Γιατί ο όρος φίλτρο;

Kalman Filter Γιατί ο όρος φίλτρο; Kalman Filter Γιατί ο όρος φίλτρο; Συνήθως ο όρος φίλτρο υποδηλώνει µια διαδικασία αποµάκρυνσης µη επιθυµητών στοιχείων Απότολατινικόόροfelt : το υλικό για το φιλτράρισµα υγρών Στη εποχή των ραδιολυχνίων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ-13 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος: 2010-11 Τρίτη Γραπτή Εργασία στη Στατιστική Γενικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εισαγωγή Ηεµφάνιση ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισµικού σε εφαρµογές µε υψηλές απαιτήσεις αξιοπιστίας, όπως είναι διαστηµικά προγράµµατα, στρατιωτικές τηλεπικοινωνίες,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 1: Αρχές Κινητών Επικοινωνιών

Εργαστήριο 1: Αρχές Κινητών Επικοινωνιών 1.1 Βασικές μετατροπές Εργαστήριο 1: Αρχές Κινητών Επικοινωνιών Όταν μας ενδιαφέρει ο υπολογισμός μεγεθών σχετικών με στάθμες ισχύος εκπεμπόμενων σημάτων, γίνεται χρήση και της λογαριθμικής κλίμακας με

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών II Εργασία 1 η

Δίκτυα Υπολογιστών II Εργασία 1 η Δίκτυα Υπολογιστών II Εργασία 1 η Παράδοση στο e-class Προθεσµία: 6/4/2014 Σωτήρης Διαµαντόπουλος, Σωτήρης-Άγγελος Λένας {sdiaman, slenas} @ ee.duth.gr Στα αρχεία µε όνοµα Ergasia1_a.tcl και Ergasia1_b.tcl,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Στοιχεία Θεωρίας

Εισαγωγή Στοιχεία Θεωρίας Εισαγωγή Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η εισαγωγή στην τεχνογνωσία των οπτικών ινών και η μελέτη τους κατά τη διάδοση μιας δέσμης laser. Συγκεκριμένα μελετάται η εξασθένιση που υφίσταται το σήμα στην

Διαβάστε περισσότερα

Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Ενότητα 2: Επαγωγική-περιγραφική στατιστική, παραµετρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Ν. Ε. Ηλιού Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Γ.. Καλιαµπέτσος Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ (τεχνολογία Wi Fi) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ (τεχνολογία Wi Fi) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 3.1. Access Points (AP) 3 3.1.1. Σύνδεση 4 3.1.2. Σηµάνσεις 5 3.1.3. Τεχνικά χαρακτηριστικά 5 3.2. PoE Injectors 5 3.2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Για το Θέμα 1 στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου

Για το Θέμα 1 στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου Για το Θέμα 1 στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου Διαφορικός Λογισμός 1. Ισχύει f (g())) ) f ( = f (g())g () όπου f,g παραγωγίσιµες συναρτήσεις 2. Αν µια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιµη σε ένα διάστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης

ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Η χρησιμοποίηση των τεχνικών της παλινδρόμησης για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων έχει διευκολύνει εξαιρετικά από την χρήση διαφόρων στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις της σύνδεσης για κάλυψη µε κεραία πολλαπλής δέσµης σε σχέση µε κάλυψη µε κεραία απλής δέσµης

Επιδόσεις της σύνδεσης για κάλυψη µε κεραία πολλαπλής δέσµης σε σχέση µε κάλυψη µε κεραία απλής δέσµης Επιδόσεις της σύνδεσης για κάλυψη µε κεραία πολλαπλής δέσµης σε σχέση µε κάλυψη µε κεραία απλής δέσµης Η συνολική ποιότητα της σύνδεσης µέσω ραδιοσυχνοτήτων εξαρτάται από την 9000 απολαβή της κεραίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5 Προσδιορισµός του ύψους του οραικού στρώµατος µε τη διάταξη lidar. Μπαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ (Συνέχεια)

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ (Συνέχεια) ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ (Συνέχεια) Χαράλαµπος Α. Χαραλαµπίδης 21 Οκτωβρίου 2009 ΕΣΜΕΥΜΕΝΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ Η ανάγκη εισαγωγής της δεσµευµένης πιθανότητας αναφύεται στις περιπτώσεις όπου µία µερική

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 7 Άσκηση επανάληψης Καθολική σχεδίαση δικτύου

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 7 Άσκηση επανάληψης Καθολική σχεδίαση δικτύου Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 7 Άσκηση επανάληψης Καθολική σχεδίαση δικτύου 1 Σχεδίαση συστήματος Η εταιρία μας θέλει να καλύψει με κυψελωτό σύστημα τηλεφωνίας μία πόλη επιφάνειας 20000 km 2 (συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής

Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής 2 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μπαρμπάκος Δημήτριος Τζούτζης Έλτον-Αντώνιος Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Κώτσος Λαμία 2013 Περιεχόμενα 1. Οπτική πηγή 1.1 Χαρακτηριστικές καμπύλες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ) 0. Εισαγωγή Τα αποτελέσµατα πεπερασµένης ακρίβειας οφείλονται στα λάθη που προέρχονται από την παράσταση των αριθµών µε µια πεπερασµένη ακρίβεια. Τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ-13 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος: 2006-07 Τρίτη Γραπτή Εργασία στη Στατιστική Γενικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ (ΑΝOVA)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ (ΑΝOVA) ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ (ΑΝOVA). Εισαγωγή Η ανάλυση της διακύμανσης (ANalysis Of VAriance ANOVA) είναι μια στατιστική μεθόδος με την οποία η μεταβλητότητα που υπάρχει σ ένα σύνολο δεδομένων διασπάται στις

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές µαθηµατικές συσχετίσεις θλιπτικών αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου

Τεχνικές µαθηµατικές συσχετίσεις θλιπτικών αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου Τεχνικές µαθηµατικές συσχετίσεις θλιπτικών αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου Κ. K. Ευαγόρου ρ. Χηµικός, ιευθυντής Ποιότητας της Τσιµεντοποιίας ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Κύπρου A. Γ. ηµητρίου Μεταλλειολόγος Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01 1 ΤΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ Η καθαρή Παρούσα Αξία ισούται με το άθροισμα προεξοφλημένων καθαρών ταμειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε» ΚΑΙ «KAZINO & ΞΕΝΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Εργασία για το σεµινάριο «Στατιστική περιγραφική εφαρµοσµένη στην ψυχοπαιδαγωγική(β06σ03)» ΤΙΤΛΟΣ: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος µαθήµατος: Παράδειγµα 1: µελέτη ασθενών-µαρτύρων ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ

Στόχος µαθήµατος: Παράδειγµα 1: µελέτη ασθενών-µαρτύρων ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ΠΜΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2006-2007, 3ο εξάµηνο ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 5 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΜΕΤΡΑ ΚΙΝ ΥΝΟΥ & ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ SPSS

Διαβάστε περισσότερα

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Είναι φανερό ότι έως τώρα η µελέτη µας επικεντρώνεται κάθε φορά σε πιθανότητες που αφορούν µία τυχαία µεταβλητή Σε αρκετές όµως περιπτώσεις ενδιαφερόµαστε να εξετάσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ (One-Way Analyss of Varance) Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Σφάλματα Μετρήσεων Συμβατικά όργανα μετρήσεων Χαρακτηριστικά μεγέθη οργάνων Παλμογράφος Λέκτορας Σοφία Τσεκερίδου 1 Σφάλματα μετρήσεων Επιτυχημένη μέτρηση Σωστή εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικές πληροφορίες: http://dlib.ionio.gr/~spver/seminars/statistics/ Πίσω στα βασικά Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες

Σχετικές πληροφορίες: http://dlib.ionio.gr/~spver/seminars/statistics/ Πίσω στα βασικά Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες Σχετικές πληροφορίες: http://dlib.ionio.gr/~spver/seminars/statistics/ Πίσω στα βασικά Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες Σπύρος Βερονίκης Μέρος 1: Βασικές έννοιες Μια σύντομη εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ελλιπή δεδομένα. Εδώ έχουμε 1275. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 1275 ατόμων

Ελλιπή δεδομένα. Εδώ έχουμε 1275. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 1275 ατόμων Ελλιπή δεδομένα Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 75 ατόμων Εδώ έχουμε δ 75,0 75 5 Ηλικία Συχνότητες f 5-4 70 5-34 50 35-44 30 45-54 465 55-64 335 Δεν δήλωσαν 5 Σύνολο 75 Μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προχωρημένα Θέματα Τηλεπικοινωνιών. Ανάκτηση Χρονισμού. Τρόποι Συγχρονισμού Συμβόλων. Συγχρονισμός Συμβόλων. t mt

Εισαγωγή. Προχωρημένα Θέματα Τηλεπικοινωνιών. Ανάκτηση Χρονισμού. Τρόποι Συγχρονισμού Συμβόλων. Συγχρονισμός Συμβόλων. t mt Προχωρημένα Θέματα Τηλεπικοινωνιών Συγχρονισμός Συμβόλων Εισαγωγή Σε ένα ψηφιακό τηλεπικοινωνιακό σύστημα, η έξοδος του φίλτρου λήψης είναι μια κυματομορφή συνεχούς χρόνου y( an x( t n ) n( n x( είναι

Διαβάστε περισσότερα

Α. 1. Μετρήσεις και Σφάλµατα

Α. 1. Μετρήσεις και Σφάλµατα Α. 1. Μετρήσεις και Σφάλµατα Κάθε πειραµατική µέτρηση υπόκειται σε πειραµατικά σφάλµατα. Με τον όρο αυτό δεν εννοούµε λάθη τα οποία γίνονται κατά την εκτέλεση του πειράµατος ή τη λήψη των µετρήσεων, τα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο 802.11 AC Συμβουλές και Λύσεις Υλοποίησης Ασύρματων Δικτύων στο RouterOS v6 MUM 2015 GREECE. Ελευθέριος Λιοδάκης

Εισαγωγή στο 802.11 AC Συμβουλές και Λύσεις Υλοποίησης Ασύρματων Δικτύων στο RouterOS v6 MUM 2015 GREECE. Ελευθέριος Λιοδάκης Εισαγωγή στο 802.11 AC Συμβουλές και Λύσεις Υλοποίησης Ασύρματων Δικτύων στο RouterOS v6 MUM 2015 GREECE Ελευθέριος Λιοδάκης Σχετικά με εμένα! Λιοδάκης Ελευθέριος D&C ELECTRONICS MikroTik Certified Consultant

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής Εργαστήριο «Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική» ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Περιεχόμενα 1. Συσχέτιση μεταξύ δύο ποσοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ Μαρία Γιαννακούρου ΤΕΙ Αθηνών, Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Νικόλαος Γ. Στοφόρος Γεωπονικό

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση 5 η Παρουσίαση : Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Διδάσκων: Γιάννης Ντόκας Σύνθεση Χρωμάτων Αφαιρετική Παραγωγή Χρώματος Χρωματικά

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 5 Σχεδιασμός Δικτύου

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 5 Σχεδιασμός Δικτύου Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 5 Σχεδιασμός Δικτύου 1 Προϋπολογισμός ισχύος ραδιοζεύξης (Ιink budget) Συνυπολογίζοντας διάφορες παραμέτρους (απώλειες καλωδίωσης, χαρακτηριστικά κεραιών κτλ), υπολογίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ήχος και φωνή. Τεχνολογία Πολυµέσων 04-1

Ήχος και φωνή. Τεχνολογία Πολυµέσων 04-1 Ήχος και φωνή Φύση του ήχου Ψηφιοποίηση µε µετασχηµατισµό Ψηφιοποίηση µε δειγµατοληψία Παλµοκωδική διαµόρφωση Αναπαράσταση µουσικής Ανάλυση και σύνθεση φωνής Μετάδοση φωνής Τεχνολογία Πολυµέσων 4-1 Φύση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση χρονοσειρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Εισαγωγή

Ανάλυση χρονοσειρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ανάλυση χρονοσειρών Εισαγωγή Η ανάλυση χρονοσειρών αποσκοπεί στην ανεύρεση των χαρακτηριστικών εκείνων που συµβάλουν στην κατανόηση της ιστορικής συµπεριφοράς µιας µεταβλητής και επιτρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια σε ασύρματα δίκτυα πλέγματος: απαιτήσεις και επιλογές σχεδίασης

Ασφάλεια σε ασύρματα δίκτυα πλέγματος: απαιτήσεις και επιλογές σχεδίασης Ίδρυμα Τεχνολογία και Έρευνας (ΙΤΕ) Ινστιτούτο Πληροφορικής Ασφάλεια σε ασύρματα δίκτυα πλέγματος: απαιτήσεις και επιλογές σχεδίασης Ιωάννης Γ. Ασκοξυλάκης Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων asko@ics.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο ρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση ήχου. Κωδικοποίηση καναλιού φωνής Κωδικοποίηση πηγής φωνής Αντιληπτική κωδικοποίηση Κωδικοποίηση ήχου MPEG

Κωδικοποίηση ήχου. Κωδικοποίηση καναλιού φωνής Κωδικοποίηση πηγής φωνής Αντιληπτική κωδικοποίηση Κωδικοποίηση ήχου MPEG Κωδικοποίηση ήχου Κωδικοποίηση καναλιού φωνής Κωδικοποίηση πηγής φωνής Αντιληπτική κωδικοποίηση Κωδικοποίηση ήχου MPEG Τεχνολογία Πολυµέσων και Πολυµεσικές Επικοινωνίες 10-1 Κωδικοποίηση καναλιού φωνής

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS)

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) Έλεγχος Υποθέσεων για τους Μέσους - Εξαρτημένα Δείγματα (Paired samples t-test) Το κριτήριο Paired samples t-test χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να συγκρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 3: Διαλείψεις

Εργαστήριο 3: Διαλείψεις Εργαστήριο 3: Διαλείψεις Διάλειψη (fading) είναι η παραμόρφωση ενός διαμορφωμένου σήματος λόγω της μετάδοσης του σε ασύρματο περιβάλλον. Η προσομοίωση μίας τέτοιας μετάδοσης γίνεται με την μοντελοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ιαστασιοποίηση του Ασύρµατου Μέρους του ικτύου

ιαστασιοποίηση του Ασύρµατου Μέρους του ικτύου ιαστασιοποίηση του Ασύρµατου Μέρους του ικτύου Συγκέντρωση/Οµαδοποίηση Πόρων Τα συστήµατα απευθύνονται σε µεγάλο πλήθος χρηστών Η συγκέντρωση (trunking) ή αλλιώς οµαδοποίηση των διαθέσιµων καναλιών επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη και Υλοποίηση Διαδικασιών Τηλεελέγχου μέσω της Χρήσης Ασύρματων Δικτύων»

«Μελέτη και Υλοποίηση Διαδικασιών Τηλεελέγχου μέσω της Χρήσης Ασύρματων Δικτύων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Δορυφορική ψηφιακή τηλεόραση

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Δορυφορική ψηφιακή τηλεόραση ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 4 Δορυφορική ψηφιακή τηλεόραση Δορυφορική τηλεόραση: Η εκπομπή και λήψη του τηλεοπτικού σήματος από επίγειους σταθμούς μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Θόρυβος & Παρεµβολές σε Παράλληλες Γραµµές

Θόρυβος & Παρεµβολές σε Παράλληλες Γραµµές Θόρυβος & Παρεµβολές σε Παράλληλες Γραµµές Πηγή Θορύβου Αποτέλεσµα Θορύβου=16 µονάδες Συνολικό Αποτέλεσµα Θορύβου: 16-12=4 µονάδες Ποµπός έκτης Αποτέλεσµα Θορύβου=12 µονάδες Θόρυβος & Παρεµβολές σε Συνεστραµµένες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή

Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MHX. H/Y & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Εισαγωγή Ορισμός ασύρματου δικτύου Παραδείγματα ασύρματων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ 3.1 Τυχαίοι αριθμοί Στην προσομοίωση διακριτών γεγονότων γίνεται χρήση ακολουθίας τυχαίων αριθμών στις περιπτώσεις που απαιτείται η δημιουργία στοχαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ήχος. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 04-1

Ήχος. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 04-1 Ήχος Χαρακτηριστικά του ήχου Ψηφιοποίηση με μετασχηματισμό Ψηφιοποίηση με δειγματοληψία Κβαντοποίηση δειγμάτων Παλμοκωδική διαμόρφωση Συμβολική αναπαράσταση μουσικής Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Χριστιάνα Δαυίδ 960057 Ιάκωβος Στυλιανού 992129 ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Παρουσίαση 1- ΚΕΡΑΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Σχ.7.1. Σύµβολο κοινού τελεστικού ενισχυτή και ισοδύναµο κύκλωµα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Σχ.7.1. Σύµβολο κοινού τελεστικού ενισχυτή και ισοδύναµο κύκλωµα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 7. ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ Ο τελεστικός ενισχυτής εφευρέθηκε κατά τη διάρκεια του δεύτερου παγκοσµίου πολέµου και. χρησιµοποιήθηκε αρχικά στα συστήµατα σκόπευσης των αντιαεροπορικών πυροβόλων για

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Σελίδα 1 από Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε τα βασικά θεωρήµατα του διαφορικού λογισµού καθώς και µε προβλήµατα που µπορούν να επιλυθούν χρησιµοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή,, αποθήκευση, ανανέωση και παρουσίαση στατιστικών δεδοµένων

Συλλογή,, αποθήκευση, ανανέωση και παρουσίαση στατιστικών δεδοµένων Συλλογή,, αποθήκευση, ανανέωση και παρουσίαση στατιστικών δεδοµένων 1. Αναζήτηση των κατάλληλων δεδοµένων. 2. Έλεγχος µεταβλητών και κωδικών για συµβατότητα. 3. Αποθήκευση σε ηλεκτρονική µορφή (αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση κεραίας. Του κ. Αντώνη Ζαχαριουδάκη, τεχνικού διευθυντή της εταιρίας Ν. Ζαχαριουδάκη & Σία ΕΕ Saloras Satelite Center

Εγκατάσταση κεραίας. Του κ. Αντώνη Ζαχαριουδάκη, τεχνικού διευθυντή της εταιρίας Ν. Ζαχαριουδάκη & Σία ΕΕ Saloras Satelite Center Εγκατάσταση κεραίας Του κ. Αντώνη Ζαχαριουδάκη, τεχνικού διευθυντή της εταιρίας Ν. Ζαχαριουδάκη & Σία ΕΕ Saloras Satelite Center Η παρουσίαση (σοβαρών) προϊόντων απαιτείται και έχω την άποψη ότι πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

1. Να σχεδιάσετε το κύκλωµα διακοπής ρεύµατος σε πηνίο.

1. Να σχεδιάσετε το κύκλωµα διακοπής ρεύµατος σε πηνίο. ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΗΝΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τάξη και τµήµα: Ηµεροµηνία: Όνοµα µαθητή: 1. Να σχεδιάσετε το κύκλωµα διακοπής ρεύµατος σε πηνίο. 2. Η ένταση του ρεύµατος που µετράει το αµπερόµετρο σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Τριανταφυλλίδου Ιωάννα Μαθηματικός

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Τριανταφυλλίδου Ιωάννα Μαθηματικός ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ SPSS To SPSS θα: - Κάνει πολύπλοκη στατιστική ανάλυση σε δευτερόλεπτα -

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 03-4 ΤΜΗΜΑ: MHXANIKΩN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων Περιεχόµενα Κεφαλαίου 15 Χαρακτηριστικά των Κυµάτων Είδη κυµάτων: Διαµήκη και Εγκάρσια Μεταφορά ενέργειας µε κύµατα Μαθηµατική Περιγραφή της Διάδοσης κυµάτων Η Εξίσωση του Κύµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Ο όρος «ποιότητα» συχνά χρησιµοποιείται χωρίς την πραγµατική της έννοια. ηλαδή δεν προσδιορίζεται αν το προϊόν στο οποίο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Οι θεµελιώδεις έννοιες που απαιτούνται στη Επαγωγική Στατιστική (Εκτιµητική, ιαστήµατα Εµπιστοσύνης και Έλεγχοι Υποθέσεων) είναι:

Οι θεµελιώδεις έννοιες που απαιτούνται στη Επαγωγική Στατιστική (Εκτιµητική, ιαστήµατα Εµπιστοσύνης και Έλεγχοι Υποθέσεων) είναι: Κατανοµές ειγµατοληψίας 1.Εισαγωγή Οι θεµελιώδεις έννοιες που απαιτούνται στη Επαγωγική Στατιστική (Εκτιµητική, ιαστήµατα Εµπιστοσύνης και Έλεγχοι Υποθέσεων) είναι: 1. Στατιστικής και 2. Κατανοµής ειγµατοληψίας

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μεθοδολογίες και Συστήματα Βιομηχανικής Αυτοματοποίησης Κωδικός Μαθήματος Μ3 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε Τρόπος/Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 nq

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 nq Σχεδίαση και Κατασκευή Υδροστροβίλου Pelton 150kWµε Αριθµητική Βελτιστοποίηση Σχεδιασµού των Σκαφιδίων Παναγιωτόπουλος Μιχαήλ (ΚΑΠΕ) Παναγιωτόπουλος Αλέξανδρος (ΕΜΠ) Α µέρος: Μελέτη και κατασκευή υδροστροβίλου

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση σε φθηνότερη διαδροµή µε µη γραµµικό κόστος

Κίνηση σε φθηνότερη διαδροµή µε µη γραµµικό κόστος υποδο?ών?εταφράζεταισε?ίαγενικότερηεξοικονό?ησηπαραγωγικώνπόρωνγιατηκοινωνία. τεχνικέςυποδο?ές,όπωςείναιαυτοκινητόδρο?οι,γέφυρεςκ.λ.π.ηκατασκευήτέτοιων Μιααπ τιςβασικέςλειτουργίεςτουκράτουςείναιοεφοδιασ?όςτηςκοινωνίας?εβασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Κεφάλαιο 16. Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση και Συσχέτιση

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Κεφάλαιο 16. Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση και Συσχέτιση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Εργαστήριο Λήψης Αποφάσεων & Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Καθηγητής Ι. Μητρόπουλος ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html )

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) Γενικά Για πολλά χρόνια, τα χάλκινα καλώδια (συνεστραµµένα ζεύγη - twisted pairs)

Διαβάστε περισσότερα

Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1)

Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Το πρόβλημα της επιλογής των μέσων διαφήμισης (??) το αντιμετωπίζουν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι διαφημιστικές εταιρείες στην προσπάθειά τους ν' αναπτύξουν

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Accountants & Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR

Διαβάστε περισσότερα