Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χρήστος Α. Ιωάννου. Ειδικός Επιστήµονας: Γιάννης Τσελεκίδης. 5 Ιουνίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: /30101/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χρήστος Α. Ιωάννου. Ειδικός Επιστήµονας: Γιάννης Τσελεκίδης. 5 Ιουνίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: 186490/30101/2014"

Transcript

1 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χρήστος Α. Ιωάννου Ειδικός Επιστήµονας: Γιάννης Τσελεκίδης 5 Ιουνίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: /30101/2014 Προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών Κύριο Χρήστο Σταικούρα ΠΟΡΙΣΜΑ Θέµα: Η περιορισµένη αναδροµικότητα του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος στους δικαιούχους του ηµοσίου (τριετής παραγραφή) Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά το άρ του Συντάγµατος και το ν.3094/2003 έγινε αποδέκτης αναφορών πολιτών που διαµαρτύρονται για την µη χορήγηση αναδροµικών συντάξεων από την Γεν. /νση Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) πέραν της τριετίας 1, παρά το γεγονός ότι αυτοί έχουν επιδείξει την δέουσα προσοχή και επιµέλεια στις υποχρεώσεις τους και η καθυστερήσεις οφείλονται αποκλειστικά στις αρµόδιες για την έκδοση και καταβολή των συντάξεων υπηρεσίες. 1. Ιστορικό Παραθέτοντας το σύντοµο ιστορικό µιας χαρακτηριστικής περίπτωσης, η πολίτης υπέβαλε την παραίτηση της, ως καθηγήτρια δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, στις Επειδή είχε και χρόνο ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υπήχθη στις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Η /νση Συντάξεων του ΓΛΚ εξέδωσε την υπ αριθ /2011 συνταξιοδοτική πράξη µε µόνο το χρόνο ασφάλισης της στο ηµόσιο από τον οποίο απέκτησε αυτοτελές δικαίωµα, αναµένοντας την απάντηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον διανυθέντα χρόνο ασφάλισης σ αυτό, προκειµένου να συνυπολογισθεί στον συντάξιµο µισθό και να ολοκληρωθεί η διαδικασία του ν. 4202/1961 όπως ισχύει σήµερα. Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ απάντησε το Ιανουάριο του 2014, δηλαδή τρία ολόκληρα χρόνια αργότερα. Αυτή η καθυστέρηση είχε ως αποτέλεσµα να εκδοθεί η υπ αριθ /2014 τροποποιητική πράξη του ΓΛΚ µε την οποία υπολογίσθηκε και ο χρόνος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και προσαυξήθηκε η σύνταξη, αλλά τα αναδροµικά χορηγήθηκαν από 1 Αναφέρουµε τις υπ αριθ / , / , / Χατζηγιάννη Μέξη 5, Αθήνα Τηλ: Φαξ:

2 την ήτοι από τριετίας από την πρώτη του µήνα έκδοσης της τροποιητικής πράξης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρ. 60 του Π 169/2007. Έτσι, η πολίτης έχασε συντάξιµες αποδοχές έξι (6) µηνών χωρίς να υπάρχει ίχνος δικής της υπαιτιότητας. 2. Νοµοθεσία - Νοµολογία Ο ΣτΠ έχει επανειληµµένως επισηµάνει, µε αφορµή τις καθυστερήσεις, ότι σηµαντικό κριτήριο για την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών στον πολίτη είναι ο χρόνος που µεσολαβεί από την αίτηση του για την ασφαλιστική παροχή έως την καταβολή της. Οι χρονικές αποκλίσεις που παρατηρούνται σε µεγάλο αριθµό θεµάτων αρµοδιότητας των ασφαλιστικών φορέων αποτελούν κρίσιµο σηµείο δοκιµασίας της εµπιστοσύνης του πολίτη προς τη δηµόσια διοίκηση. Αποτελέσµατα αυτού του φαινοµένου παθογένειας είναι αφενός η ταλαιπωρία που υφίστανται οι αποδέκτες των παρεχόµενων υπηρεσιών, αναµένοντας επί µακρόν την απάντηση της διοίκησης, αφετέρου ο κίνδυνος να απολέσουν τα δικαιώµατα τους. εν αποκλείεται µάλιστα να κληθούν σε εντελώς ανύποπτο χρόνο να ασχοληθούν, ως µη όφειλαν, µε θέµατα τα οποία ευλόγως θεωρούσαν λυµένα 2. Ωστόσο, η παραπάνω καθυστέρηση εµπίπτει κατά το διοικητικό δίκαιο στην έννοια της «παράλειψης» των υπηρεσιών να εξετάσουν τις αιτήσεις συντάξεων, εντός των προβλεπόµενων από το νόµο προθεσµιών 3. Έτσι, η εν λόγω παράλειψη, ακόµη και αν από τη µία θεωρηθεί δικαιολογηµένη λόγω των εκτάκτων συνθηκών που αντιµετωπίζει η αρµόδια υπηρεσία, δύναται από την άλλη να οδηγήσει σε στέρηση των προσδοκώµενων συντάξιµων αποδοχών, λόγω της εκ του νόµου εφαρµογής της περιορισµένης αναδροµικής καταβολής των αιτηθέντων συντάξιµων αποδοχών. Ειδικότερα, µε το άρθρο 60 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.. 169/2007), προβλέπεται περιορισµένη αναδροµικότητα για την καταβολή σύνταξης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Ν. Μηλιώνη, Η περιορισµένη αναδροµικότητα καταβολής της σύνταξης, Ε ΚΑ 2005). Ειδικότερα, κατά το άρθρο 60 παρ. 1 του Π.. 169/2007, δεν επιτρέπεται σε καµία ανεξαίρετα περίπτωση να αναγνωρισθούν αναδροµικά σε βάρος του ηµοσίου Ταµείου οικονοµικά δικαιώµατα από συντάξεις για χρονικό διάστηµα πέρα των τριών ετών από την πρώτη του µήνα κατά τον οποίο εκδίδεται η σχετική πράξη ή απόφαση. Η σταθερότητα αυτή της αφετηρίας της αναδροµικής έκτασης του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος και της αντίστοιχης αξιώσεως κατά του ηµοσίου αποβλέπει στην τήρηση της αρχής της ακριβείας του προϋπολογισµού, δηλαδή στην θεραπεία σκοπού δηµοσίου συµφέροντος και όχι στη θεραπεία του ταµειακού συµφέροντος του ηµοσίου, µε τον περιορισµό των οικονοµικών διεκδικήσεων που εγείρονται εις βάρος του. Ως εκ τούτου, µε την ανωτέρω διάταξη δεν εισάγεται προνόµιο υπέρ του ηµοσίου µε τη µορφή θέσπισης υπέρ αυτού τριετούς παραγραφής, ούτε ιδιόµορφος περιορισµός της οικονοµικής ωφέλειας του συνταξιούχου, αλλά θεσπίζεται γενική και αντικειµενική ρύθµιση που καθορίζει την αναδροµική έκταση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος που απονέµει ο νόµος (ΕλΣ Ολ. 166/2010). Κατά το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την προστασία των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών 2 Βλέπε ενδεικτικά Ετήσια Έκθεση Βλέπε άρθρο 4 παρ. 1 του Νόµου 2690/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 6 παρ. 1 του Νόµου 3242/2004 για τις γενικότερες προθεσµίες, καθώς και την αριθ. 2/67911/0004 ΚΥΑ µε την οποία ορίζονται ειδικότερες προθεσµίες για το ΓΛΚ.

3 ελευθεριών (Ε.Σ..Α.), που κυρώθηκε, όπως και η σύµβαση, µε το άρθρο πρώτο του ν.δ. 53/1974 και έχει, σύµφωνα µε το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγµατος, υπέρτερη έναντι των κοινών νόµων τυπική ισχύ ορίζεται ότι «1. Παν φυσικόν ή νοµικόν πρόσωπον δικαιούται σεβασµού της περιουσίας του. Ουδείς δύναται να στερηθεί της ιδιοκτησίας αυτού ειµή δια λόγους δηµοσίας ωφέλειας και υπό τους προβλεπόµενους υπό του νόµου και των γενικών αρχών του διεθνούς δικαίου όρους.». Με τη διάταξη αυτή θεσπίζεται γενικός και απόλυτος κανόνας µε τον οποίο κατοχυρώνεται ο σεβασµός της περιουσίας κάθε φυσικού ή νοµικού προσώπου, την οποία αυτό µπορεί να στερηθεί µόνο για λόγους δηµόσιας ωφέλειας. Στην έννοια της περιουσίας περιλαµβάνονται όχι µόνο τα εµπράγµατα δικαιώµατα αλλά και όλα τα δικαιώµατα «περιουσιακής φύσεως» και τα νοµίµως κεκτηµένα οικονοµικά συµφέροντα και εποµένως περιλαµβάνονται και οι απαιτήσεις που απορρέουν από έννοµες σχέσεις δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, είτε αναγνωρισµένες µε δικαστική ή διαιτητική απόφαση, είτε απλώς γεννηµένες κατά το εθνικό δίκαιο, εφόσον υπάρχει νόµιµη προσδοκία µε βάση το ισχύον κατά το χρόνο της προσφυγής στο δικαστήριο νοµοθετικό καθεστώς ότι µπορούν να ικανοποιηθούν δικαστικά. Ειδικότερα, προϋπόθεση για να ενταχθεί µια απαίτηση στην έννοια της περιουσίας που προστατεύεται από την ανωτέρω διάταξη είναι η απαίτηση αυτή να βρίσκει επαρκές έρεισµα στο εθνικό δίκαιο κάθε συµβαλλόµενου Κράτους, στοιχείο που συντρέχει όταν υφίσταται πάγια νοµολογία των εθνικών δικαστηρίων που επιβεβαιώνει την ύπαρξή της. Περαιτέρω, στην ως άνω προστατευόµενη περιουσία, και υπό τις προϋποθέσεις που θέτει το εσωτερικό δίκαιο, εντάσσεται και το δικαίωµα παντός ενδιαφεροµένου για λήψη σύνταξης και κοινωνικοασφαλιστικών εν γένει παροχών. Συγκεκριµένα, στην περίπτωση που ένα συµβαλλόµενο Κράτος θεσπίζει µια νοµοθεσία, η οποία µε τη συνδροµή ορισµένων προϋποθέσεων, προβλέπει την αυτόµατη καταβολή µιας κοινωνικής παροχής ανεξάρτητα από το αν η χορήγησή της εξαρτάται ή όχι από την προηγούµενη καταβολή εισφορών η νοµοθεσία αυτή γεννά ένα περιουσιακό συµφέρον το οποίο εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου, για τα άτοµα που πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει (ΕλΣ Ολ. 2274/1997, 3023/2012 ΣτΕ 2032/2009, ΑΠ 104/2009). Η οποιαδήποτε νοµοθετική ρύθµιση που θεσπίζει περιορισµένο χρόνο αναδροµικής ισχύος πρέπει να είναι σύµφωνη προς τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1 και 20 παρ. 1 του Συντάγµατος, διότι η αφετηρία της αναδροµικής έκτασης του δικαιώµατος δεν πρέπει να συνδέεται µε τυχαία και απρόβλεπτα γεγονότα κείµενα εκτός του πεδίου επιρροής του ενδιαφεροµένου, όπως ή µη έγκαιρη έκδοση της διοικητικής πράξεως κανονισµού ή αναπροσαρµογής της συντάξεως, λόγω ενδεχοµένης αµέλειας της διοικήσεως, αλλά συνδέεται µε συγκεκριµένα γεγονότα, κείµενα εντός του πεδίου επιρροής του, όπως είναι η έγκαιρη κατάθεση από τον επιµελή δικαιούχο της αιτήσεως κανονισµού ή αναπροσαρµογής της συντάξεως και η έγκαιρη από αυτόν άσκηση ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου του ένδικου βοηθήµατος (ΕλΣ 1587/2011). Το ανωτέρω ζήτηµα αναγνωρίστηκε και από το Ευρωπαϊκό ικαστήριο ικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ε Α). Η υπεροχή του δικαιώµατος, που είναι θεµελιώδης αρχή µιας δηµοκρατικής κοινωνίας, απαιτεί το αφετηριακό ή καταληκτικό σηµείο των προθεσµιών παραγραφής να ορίζεται µε σαφήνεια και να συνδέεται µε συγκεκριµένα και αντικειµενικά γεγονότα. Τα σηµεία αυτά, κατά το Ευρωπαϊκό ικαστήριο ικαιωµάτων του Ανθρώπου, διαζευκτικώς είναι δύο: είτε α) η ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης είτε β) η ηµεροµηνία άσκησης του ένδικου µέσου από τον ενδιαφερόµενο (Υποθέσεις Κοκκίνης και Ρεβελιώτης κατά Ελλάδας,

4 2008). Εποµένως, κρίσιµο γεγονός είναι ότι η εξάρτηση του καθορισµού της ηµεροµηνίας από τυχαία και απρόβλεπτα γεγονότα, που βρίσκονται εκτός του πλαισίου επιρροής του πολίτη, δηµιουργεί πρόβληµα νοµιµότητας, αφού οι επιταγές της κυριαρχίας του δικαιώµατος δεν ικανοποιούνται. Και τούτο, διότι η κρίσιµη αυτή ηµεροµηνία εξαρτάται από τον χρόνο ενέργειας των διοικητικών αρχών και των δικαστηρίων. Με αυτό τον τρόπο η καθυστέρηση έκδοσης της απόφασης αποβαίνει εις βάρος του διοικουµένου και του αντιδίκου του ηµοσίου, αφού τούτο επωφελείται, καθόσον καλείται στην καταβολή χαµηλότερου ποσού σύνταξης, και αφετέρου βρίσκεται σε δυσχερή κατάσταση συγκριτικά µε τους άλλους συνταξιούχους που είχαν την τύχη η αίτησή τους να εξεταστεί ταχύτερα (Ν. Μηλιώνη, Νέες νοµολογιακές εξελίξεις στο ζήτηµα της αναδροµικής αναγνώρισης του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, ΘΠ 2009 και Α. Λιγωµένου, Η νοµολογιακή εξέλιξη σχετικά µε τους περιορισµούς στην αναδροµική πληρωµή συντάξεων του ηµοσίου, Ε 1/2011). Αντίστοιχη ήταν διαχρονικά και η άποψη µιας µειοψηφίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου 4 η οποία θεωρούσε ότι ο ορισµός µεταγενέστερου χρόνου έναρξης των οικονοµικών αποτελεσµάτων αναπροσαρµογής της σύνταξης από εκείνον τον οποίο είχε χορηγήσει η αντίστοιχη µισθολογική προσαύξηση, µε βάση το άρθρο 60 παρ. 1 του Π 169/2007 αποτελεί νοµοθετική παρέµβαση, που αντίκειται στα άρθρα 4 παρ. 1, 87 παρ. 1 και 88 παρ. 2 του Συντάγµατος. Επίσης, θεώρησε ότι θίγεται επαρκώς θεµελιωµένο και απαιτητό περιουσιακής φύσης δικαίωµα και ως εκ τούτου υπάρχει ασυµβατότητα µε το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣ Α. Προκειµένου να κατανοηθεί πλήρως η βούληση του Νοµοθέτη για τη θέσπιση χρονικού περιορισµού στη δυνατότητα της αναδροµικής καταβολής χρηµατικών απαιτήσεων του συνταξιούχου από το ηµόσιο, θα πρέπει να εξεταστεί η ιστορική ερµηνεία της εν λόγω νοµοθετικής διάταξης. Συγκεκριµένα, ήδη µε το Προεδρικό ιάταγµα 1041/1979, είχε οριστεί ότι «εν επιτρέπεται σε καµία περίπτωση να αναγνωρισθούν αναδροµικά σε βάρος του ηµοσίου Ταµείου οικονοµικά δικαιώµατα από συντάξεις για χρονικό διάστηµα πέραν του έτους από την πρώτη του µηνός κατά τον οποίον εκδίδεται η σχετική πράξη ή απόφαση». Η διάταξη αυτή αντικαταστάθηκε από εκείνη του άρθρου 18 παρ. 10 του Νόµου 1489/1984, η οποία µετέβαλλε το προηγούµενο καθεστώς και παρέτεινε τον χρονικό περιορισµό από ένα σε τρία χρόνια. Στην εισηγητική έκθεση του εν λόγω τροποποιητικού νόµου δικαιολογείται η θέσπιση της νέας ρύθµισης µε βάση το σκεπτικό ότι η επιµήκυνση του χρόνου της αναδροµικής αναγνώρισης των δικαιωµάτων και αξιώσεων από συντάξεις, θεσπίστηκε ως µέτρο υπέρ των συνταξιούχων «για να µην επιβαρύνονται δηλονότι ούτοι µε δαπάνες αγωγών αποζηµιώσεων κατά του ηµοσίου και όχι εις βάρος αυτών» (βλ. Χ. Μορφακίδης, Το Συνταξιοδοτικό δίκαιο των δηµοσίων υπαλλήλων υπό το πρίσµα της νοµολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σελ , εκδόσεις Σάκκουλα, 2009). Παρατηρείται, όµως, ότι ενώ η επιµήκυνση από ένα σε τρία χρόνια ήταν ικανοποιητική, όταν θεσπίστηκε πριν σχεδόν τριάντα έτη, σήµερα φαντάζει ξεπερασµένη και σε καµία περίπτωση δεν διαφυλάττει την ίδια την ιστορική αιτία της νοµικής θέσπισής της, που ήταν η αποφυγή από µέρος των συνταξιούχων της επίπονης, δαπανηρής και µακροχρόνιας διεκδίκησης των αναδροµικών συνταξιοδοτικών τους, και όχι να περιορίσει τα οικονοµικά αποτελέσµατα του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος εκείνων που θα προσέφευγαν τελικώς στα δικαστήρια και θα δικαιώνονταν (ΕλΣ Ολ. 1587/2011). 4 Βλέπε ΕλΣ Ολ. 256/2002, 26/2010, 166/2010

5 3. Συµπεράσµατα Συνοψίζοντας την παραπάνω προβληµατική που αναπτύχθηκε σε νοµολογιακό και θεωρητικό επίπεδο σε σχέση µε την διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 60 του Π 169/2007, µπορούµε να πούµε ότι, σε αντίθεση µε όλες τις γνωστές διατάξεις του δικαίου περί παραγραφής, έχει ένα σοβαρό ελάττωµα διότι δεν ορίζεται µε σαφήνεια ούτε συνδέεται µε συγκεκριµένα και αντικειµενικά γεγονότα το αφετηριακό ή καταληκτικό σηµείο της προθεσµίας παραγραφής. Ουσιαστικά πρόκειται για έναν κανόνα δικαίου, ή µία περίπτωση, «λανθάνουσας παραγραφής». Επιπροσθέτως, λαµβάνοντας υπ όψιν: α) το γεγονός ότι από το 1993 οι δηµόσιοι υπάλληλοι πλέον καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές προκειµένου να λάβουν σύνταξη µε την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, όπως όλοι οι υπόλοιποι ασφαλισµένοι, β) την οικονοµική αποδυνάµωση του συνόλου των ασφαλιστικών οργανισµών και την σοβαρή οικονοµική εξάρτηση τους από τον κρατικό προϋπολογισµό, λόγω της απώλειας εσόδων από την παρατεταµένη ύφεση της ελληνικής οικονοµίας, και της απώλειας της περιουσίας τους που υπέστησαν από την αναδιάρθρωση των οµολόγων του Ελληνικού ηµοσίου, και γ) το γεγονός ότι αντίστοιχος κανόνας δικαίου όπως αυτός του άρθρου 60 του Π 169/2007 δεν ισχύει για κανέναν ασφαλιστικό οργανισµό 5, µπορούµε να πούµε ότι η επίκληση της δηµοσιονοµικής σταθερότητας µε την οποία αιτιολογείται η περιορισµένη αναδροµικότητα των συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων για τους συνταξιούχους του ηµοσίου µάλλον δεν έχει πλέον νόηµα ύπαρξης. Άλλωστε, επανερχόµενοι στην ενδεικτική συνταξιοδοτική υπόθεση που αναφέρθηκε στην αρχή του κειµένου και η οποία κρίθηκε από την /νση Συντάξεων του ΓΛΚ βάσει των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, προκειµένου να αναδείξουµε τις στρεβλώσεις που αποδεδειγµένα δηµιουργούνται από την εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 60 του Π 169/2007, το αναλογούν χρηµατικό ποσό σύνταξης για τον χρόνο ασφάλισης της αιτούµενης την σύνταξη που διανύθηκε στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το εισφέρει το ίδιο το ασφαλιστικό ταµείο και όχι το ηµόσιο. Όπως ήδη επισηµάνθηκε, αντίστοιχη διάταξη όπως αυτή του άρθρου 60 του Π 169/2007 δεν ισχύει για κανέναν ασφαλιστικό οργανισµό. Εποµένως το επιχείρηµα της δηµοσιονοµικής σταθερότητας για την περιορισµένη αναδροµικότητα του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος δεν ισχύει σ αυτή τη περίπτωση. Παρ όλα αυτά, η /νση Συντάξεων του ΓΛΚ αδυνατεί να καταβάλει συντάξιµους µισθούς πέραν της τριετίας. Εποµένως, κατά εκτίµηση της Αρχής η διάταξη αυτή µπορεί και πρέπει να καταργηθεί χωρίς να βλάπτεται το δηµόσιο συµφέρον. Άλλωστε, «η κατά το άρθρο 60 πα. 1 του Σ.Κ. στέρηση της συντάξεως..[οίον] δεν συνιστά το επικαλούµενο δηµοσιονοµικό συµφέρον του ηµοσίου, δοθέντος ότι τούτο πλέον ή επαρκώς προστατεύεται εν προκειµένω δια των περί παραγραφής κ.λ.π. διατάξεων του άρθρου 61 του Σ.Κ., εν συνδυασµώ προς τις διατάξεις των άρθρων 90 του ν. 5 Στο σύνολο των ΦΚΑ, το συνταξιοδοτικό δικαίωµα και τα αντίστοιχα ποσά ανατρέχουν από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης του ενδιαφεροµένου, εφόσον βέβαια έχει θεµελιωµένο δικαίωµα. Εποµένως, όσο µεγάλη καθυστέρηση και να υπάρξει στην έκδοση της σχετικής απόφασης, ο χρόνος έναρξης καταβολής της σύνταξης ανατρέχει στην υποβολής της αίτησης του ενδιαφεροµένου (Β. Μωυσίδης, Κοινωνική Ασφάλιση: Γενικές Αρχές Βασικοί Κανόνες, σελ , εκδόσεις Σάκκουλας, 2003).

6 2362/1995 «περί ηµοσίου Λογιστικού» και 3 παρ. 3 του ν. 3075/2002 (βλ. και ΑΠ 71/2003 κλπ)» 6. Εναλλακτικά, θα µπορούσε να επανεξεταστεί η ίδια η νοµοθετική διάταξη του άρθρου 60 παρ. 1 του Κανονισµού Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων και να προσαρµοστεί στα νέα πραγµατικά δεδοµένα. Έτσι, όπως ακριβώς συνέβη πριν σχεδόν τριάντα έτη, όταν δηλαδή επιµηκύνθηκε νοµοθετικά η αναδροµική καταβολή από ένα σε τρία χρόνια, ίσως πλέον θα πρέπει να επανεξεταστεί από τον νοµοθέτη η επιµήκυνση και να παραταθεί η αναδροµική καταβολή από τρία σε πέντε χρόνια. Μάλιστα, µε αυτόν τον τρόπο, ο νέα προθεσµία της πενταετούς αναδροµικής καταβολής θα συµπίπτει και δηµοσιονοµικά µε την ήδη προβλεπόµενη στο άρθρο 90 του Κώδικα ηµοσίου Λογιστικού (Ν. 2362/1995) ανώτατη παραγραφή των πέντε χρόνων για τις δικαστικά αναγνωρισµένες αγώγιµες αξιώσεις. Ακόµη θα µπορούσε για παράδειγµα, να θεσπιστούν ειδικά δικονοµικά προνόµια για τις συγκεκριµένες κατηγορίες εναγόντων, προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί η ζηµία τους (απαλλαγή τους από τα δικαστικά τέλη και παράβολα, δυνατότητα αυτοπρόσωπης δικαστικής παράστασής τους ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου). Τέλος, λαµβάνοντας υπ όψιν την ανάγκη δηµοσιονοµικής σταθερότητας που επιβάλλει ο κρατικός προϋπολογισµός, θα ήταν δηµοσιονοµικά ανεκτό, αξιώσεις πέραν της τριετίας να µπορούσαν να καταβάλλονται τµηµατικά σε δόσεις, η κάθε µία εκ των οποίων δεν θα µπορεί να υπερβαίνει ένα συγκεκριµένο ποσοστό της απαίτησης, η οποία στο σύνολό της θα επιµεριστεί σε µεθεπόµενους κρατικούς προϋπολογισµούς. Καλλιόπη Σπανού Συνήγορος του Πολίτη Κοινοποίηση: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ.47 /ΝΣΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΥΠΟΨΗ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗ ΚΥΡΙΑΣ ΦΡΑΓΚΙΑ Κάνιγγος Αθήνα 6 Ευ. Καλλίτσης. Αντισυνταγµατικός ο κατά το άρθρο 60 παρ. 1 του Συνταξιοδοτικού Κώδικος τριετής χρονικός περιορισµός των αναδροµικών συντάξεων των συνταξιούχων ηµοσίων Υπαλλήλων, ι ικ., 2004

Θέµα: Προϋποθέσεις χορήγησης της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα βάσει του ν. 4093/2012

Θέµα: Προϋποθέσεις χορήγησης της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα βάσει του ν. 4093/2012 30 Απριλίου 2013 Αριθµ. Πρωτ.: 163203/17875/2013 Ειδ. Επιστήµονας: Π. Κοντογεωργοπούλου Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γενική ιεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης Σταδίου 29 101 10 Αθήνα Θέµα: Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 1. Του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, νομίμως εκπροσωπούμενου. 2. Του Δήμου Αλίμου, νομίμως εκπροσωπούμενου. ΚΑΤΑ 1) Του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Το Μνηµόνιο µεταξύ σφύρας και άκµονος: από το ΣτΕ στο Ε...Α.

Το Μνηµόνιο µεταξύ σφύρας και άκµονος: από το ΣτΕ στο Ε...Α. Το Μνηµόνιο µεταξύ σφύρας και άκµονος: από το ΣτΕ στο Ε...Α. 1 Σχόλια του κ. Νικολάου Κ. ΓΑΒΑΛΑ,.Ν., ικηγόρου 1. Όπως είναι γνωστό, το ΣτΕ µε τις υπ αριθµ. 668 και 669/2012 αποφάσεις της Ολοµελείας του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Ονοµατεπώνυµο: Χρυσαυγή Ε. Κολιού Αριθµός Μητρώου:1340200800159 Εξάµηνο:

Διαβάστε περισσότερα

Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων

Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων Εργασία στις εφαρμογές του Δημοσίου Δικαίου 8ο εξάμηνο/έτος 2008 Κοροβέση Σαβίνα 1340200400194 Τηλ.6938924667 ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Π.Π.Π. ΤΗΣ ΕΣΔΑ

ΟΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Π.Π.Π. ΤΗΣ ΕΣΔΑ ΟΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Π.Π.Π. ΤΗΣ ΕΣΔΑ του Άγγελου Στεργίου καθηγητή Νομικής Α.Π.Θ. Οι περικοπές των συντάξεων δεν αποτελούν απλή μείωση του ποσού τους. Οδηγούν κατ αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Περιήλθε στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής καταγγελία της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ»

«ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ», 2003-2004 Ι ΑΣΚΩΝ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΛΛΙ Η ΑΜ 329 «ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ» 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικές σκέψεις Α Ορολογία

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκιο επί οφειλών του ηµοσίου - Αντισυνταγµατικότητα διατάξεων άρθρου 21 Κώδικα Νόµων περί δικών ηµοσίου -.

Επιτόκιο επί οφειλών του ηµοσίου - Αντισυνταγµατικότητα διατάξεων άρθρου 21 Κώδικα Νόµων περί δικών ηµοσίου -. ΣτΕ Ολ. 1663/2009 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Επιτόκιο επί οφειλών του ηµοσίου - Αντισυνταγµατικότητα διατάξεων άρθρου 21 Κώδικα Νόµων περί δικών ηµοσίου -. Η διάταξη του άρθρου 21 του Κώδικα Νόµων περί δικών του ηµοσίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των αµοιβών µεταξύ γυναικών και ανδρών στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις

Ισότητα των αµοιβών µεταξύ γυναικών και ανδρών στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις Ισότητα των αµοιβών µεταξύ γυναικών και ανδρών στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις Ματίνα Γιαννακούρου ικηγόρος, ρ. Εργατικού ικαίου (Παν/µιο Paris X-Nanterre), & Ευαγγελία Σουµέλη Επιστ. Συνεργάτις ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-Α

Διαβάστε περισσότερα

Η απώλεια συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων λόγω της μη εφαρμογής του Κανονισμού 1408/71 στα εκ του νόμου συστήματα επικουρικής ασφάλισης 1

Η απώλεια συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων λόγω της μη εφαρμογής του Κανονισμού 1408/71 στα εκ του νόμου συστήματα επικουρικής ασφάλισης 1 1 Η απώλεια συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων λόγω της μη εφαρμογής του Κανονισμού 1408/71 στα εκ του νόμου συστήματα επικουρικής ασφάλισης 1 Θεοδώρα Τσοτσορού Σεπτέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικά 2. Μη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

3 2.1 : . / .. / /

3 2.1 : . /  .. /   / Υποέργο 3 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» της Πράξης «Επιµόρφωση Στελεχών ιοίκησης της Εκπαίδευσης» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

Ολ ΑΠ 21/2001. Αναγκαστική εκτέλεση κατά του Δημοσίου

Ολ ΑΠ 21/2001. Αναγκαστική εκτέλεση κατά του Δημοσίου Ολ ΑΠ 21/2001 Αναγκαστική εκτέλεση κατά του Δημοσίου Ιστορικό: Στην απόφαση 21/2001, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, επιλαμβανόμενη της υπόθεσης κατόπιν παραπομπής του Ζ Πολιτικού Τμήματος, αναιρεί απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη

11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη 11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα ΠΕ και Ε Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΝΟΜΟΣ 3869/2010 άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 1. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210 3893221, 412 Τηλε/πο : 210 3302713

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΝΟΜΑ: ΓΡΗΓΟΡΙΑ EΠΩΝΥΜΟ: KOMHNOY ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6972427022 Α.Μ.: 1340200300196 Ι ΡΥΜΑ Ε.Κ.Π.Α. ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: K.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΘΕΤΙΚΑ ΤΙΣ ΙΚΑΙΕΣ ΙΕΚ ΙΚΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΘΕΤΙΚΑ ΤΙΣ ΙΚΑΙΕΣ ΙΕΚ ΙΚΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ιµηνιαία Έκδοση Συλλόγου Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας ραγατσανίου 8, 105 59 ΑΘΗΝΑ Τεύχος 147 Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2015 www.ssete.gr Η Νέα ιοίκηση της ΕΤΕ και η σηµερινή Κυβέρνηση ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Περιέχει την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η εξέλιξη του οικονοµικού βίου, η οποία επέφερε τη διεύρυνση των συναλλαγών και την ανάπτυξη των αγορών, καθώς επίσης και η τεχνολογική πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα