Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PLEASE INSERT THE DRAWING WITH NEW LEGS AND PARKING AREA

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PLEASE INSERT THE DRAWING WITH NEW LEGS AND PARKING AREA"

Transcript

1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. 660 ΜΟD 660 PLEASE INSERT THE DRAWING WITH NEW LEGS AND PARKING AREA 1

2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ I ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ J A. Ρυθ ιζό ενα πόδια B. Ροδάκια C. ιακόπτης ρύθ ισης απορρόφησης (Ι) και εκπο πής (ΙΙ) D. Κεντρικός διακόπτης λειτουργίας E. Βάση λέβητα (για συστή ατα σιδερώ ατος) F. Βοηθητική πρίζα G. Θέση αποθήκευσης καλωδίου H. Θερ αινό ενη επιφάνεια σιδερώ ατος I. Κλιπ στερέωσης του πανιού J. Ασφάλεια K. Λαβές ρύθ ισης ύψους H PLEASE INSERT THE DRAWING WITH NEW LEGS A G MAX 10A K F B E D C ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Πριν θέσετε σε λειτουργία το θερ οσιδερωτήριο βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου είναι ίδια ε αυτή που αναγράφεται στη τα πέλα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής.στη συνέχεια συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα ενισχυ ένη τουλάχιστον ε 16 Α και επαρκώς γειω ένη. Σε περίπτωση ασυ βατότητας εταξύ της πρίζας και του φις της συσκευής, συ βουλευτείτε το εξουσιοδοτη ένο σέρβις της εταιρίας. ε συνιστάται η χρήση ετασχη ατιστών, πολύπριζων και/ή προεκτάσεων καλωδίου. Αν η χρήση τους είναι απολύτως απαραίτητη, τότε θα πρέπει να χρησι οποιείτε απλούς ετασχη ατιστές ή πολύπριζα που πληρούν τους ισχύοντες κανονισ ούς ασφαλείας, προσέχοντας να ην ξεπεραστεί η αναγραφό ενη σε αυτά ισχύς. Η ηλεκτρική ασφάλεια της συγκεκρι ένης συσκευής εξασφαλίζεται όνο όταν αυτή συνδέεται σωστά σε ηλεκτρική εγκατάσταση επαρκώς γειω ένη όπως προβλέπεται από τους ισχύοντες κανονισ ούς ασφαλείας. Ο κατασκευαστής δεν πορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για βλάβες που οφείλονται σε έλλειψη γείωσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Σε περίπτωση α φιβολίας απευθυνθείτε σε εξειδικευ ένο τεχνικό. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙ ΕΡ ΤΗΡΙΟΥ Το θερ οσιδερωτήριο προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Κάθε άλλη χρήση θεωρείται ακατάλληλη και επικίνδυνη. Μην χρησι οποιείτε τη συσκευή στο πάνιο. Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι το θερ οσιδερωτήριο είναι σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση α φιβολίας ην το χρησι οποιήσετε και απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτη ένο σέρβις της εταιρίας. Τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κλπ) δεν πρέπει να χρησι οποιούνται από παιδιά, γιατί πορεί να προκαλέσουν ατύχη α. Το θερ οσιδερωτήριο πρέπει να χρησι οποιείται όνο ε τον κεντρικό διακόπτη (D). Κάθε άλλη χρήση είναι ακατάλληλη και ο κατασκευαστής αποποιείται κάθε ευθύνης για βλάβες ή δυσλειτουργίες του προϊόντος. Βγάλτε το φις από την πρίζα και κλείστε το κεντρικό διακόπτη όταν η συσκευή δεν χρησι οποιείται. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη, κατά τη διάρκεια λειτουργίας. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό και ην την αγγίζετε ε υγρά χέρια ή πόδια. Μην αφήνετε το θερ οσιδερωτήριο σε εξωτερικούς χώρους, εκτεθει ένο σε βροχή, ήλιο, κρύο κλπ. Πριν καθαρίσετε ή κάνετε κάποιου είδους συντήρηση στη συσκευή, αποσυνδέστε τη από την πρίζα. Μην βγάζετε το φις από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο παροχής ρεύ ατος. Αποφύγετε τη χρήση του θερ οσιδερωτηρίου όταν τα υφάσ ατα είναι πολύ βρεγ ένα. Μη ετακινείτε ποτέ το θερ οσιδερωτήριο κατά τη διάρκεια λειτουργίας. Μην επιτρέπετε τη χρήση της συσκευής σε παιδιά ή άτο α ανή πορα. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ενδεχό ενες βλάβες που οφείλονται σε χρήση ακατάλληλη ή λανθασ ένη και/ή επιδιορθώσεις που έγιναν από η εξουσιοδοτη ένο τεχνικό. 2 3

3 ΣΕΡΒΙΣ/ΕΠΙ ΙΟΡΘ ΣΕΙΣ Σε περίπτωση Σε βλάβης βλάβης ή δυσλειτουργίας ή της συσκευής, της η τη ηθέσετε τη θέσετε λειτουργία. σε Απευθυνθείτε στο στο εξουσιοδοτη ένο σέρβις σέρβις της εταιρίας της εταιρίας και ζητήστε και ζητήστε τη χρήση τη χρήση γνήσιων γνήσιων ανταλλακτικών. Η ηη τήρηση η τήρηση των των παραπάνω πορεί πορεί να θέσει να θέσει κίνδυνο σε κίνδυνο την την ασφάλεια ασφάλεια της συσκευής. της Μην Μην αντικαθιστάτε όνοι όνοι σας σας το καλώδιο. το καλώδιο. Σε περίπτωση Σε βλάβης βλάβης ή φθοράς ή φθοράς του του καλωδίου καλωδίου απευθυνθείτε στο στο εξουσιοδοτη ένο σέρβις σέρβις της εταιρίας. της εταιρίας. Αυτή Αυτή η συσκευή η συσκευή είναι είναι σύ φωνη σύ φωνη ε την ε την οδηγία οδηγία CEE CEE EN55014 EN55014 που που αφορά αφορά την την εξάλειψη εξάλειψη ατ οσφαιρικών ρύπων. ρύπων. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Για να Γιααποφύγετε να το ανεπιθύ ητο άνοιγ α άνοιγ α των των ποδιών ποδιών του του θερ οσιδερωτηρίου όταν όταν βρίσκεται βρίσκεται σε κάθετη σε κάθετη θέση, θέση, ακολουθήστε τις εξής τις εξής οδηγίες οδηγίες : : α) Απελευθερώστε α) την την ασφάλεια ασφάλεια (J) ΜΟΝΟ (J) ΜΟΝΟ όταν όταν το θερ οσιδερωτήριο το βρίσκεται βρίσκεται σε σε οριζόντια οριζόντια θέση θέση στο στο πάτω α. πάτω α. β) Πριν β) Πριν ετακινήσετε τη συσκευή, τη συσκευή, σε κάθετη σε κάθετη θέση, θέση, σιγουρευτείτε ότι ηότι ασφάλεια η ασφάλεια (J) έχει (J) έχει ασφαλίσει. ΜΕΤΑΦΟΡΑ Το θερ οσιδερωτήριο Το είναι είναι εξοπλισ ένο ε ροδάκια ε ροδάκια ώστε ώστε να διευκολύνεται να η εταφορά η του του από από το χώρο το χώρο χρήσης χρήσης στο στο χώρο χώρο αποθήκευσης. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Τοποθετείστε το θερ οσιδερωτήριο το σε οριζόντια σε οριζόντια θέση, θέση, ε τα ε τα EIK EIK 1 1 ρυθ ιζό ενα πόδια πόδια (Α) και (Α) τα καιροδάκια τα ροδάκια (Β), (Β), στο στο δάπεδο. δάπεδο. Σε περίπτωση Σε που που το δάπεδο το δάπεδο δεν δεν είναι είναι απόλυτα απόλυτα επίπεδο, επίπεδο, πορείτε πορείτε να ρυθ ίσετε να τα τα πόδια πόδια (Α) έτσι (Α) έτσι ώστε ώστε να την να την σταθεροποιήσετε το θερ οσιδερωτήριο. το Ανασηκώστε την την επιφάνεια σιδερώ ατος, ε προσοχή, ε πιέζοντας την την ασφάλεια ασφάλεια (J) και (J) τις καιλαβές τις λαβές προσαρ ογής ύψους ύψους (K), (K), έχρι έχρι το επιθυ ητό το ύψος ύψος (Εικ. (Εικ. 1). 1). Ξεδιπλώστε τη βάση τη βάση (Ε) (Ε) για το γιαλέβητα το λέβητα του του συστή ατος σιδερώ ατος. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΝΙΟΥ ΠΑΝΙΟΥ Βεβαιωθείτε ότι το ότιπανί το πανί σιδερώ ατος έχει έχει τοποθετηθεί σωστά σωστά και αν και αν απαιτείται διόρθωση ακολουθήστε την την εξής εξής διαδικασία: EIK EIK 2 2 Α) Χαλαρώστε Α) το κορδόνι το κορδόνι του του πανιού πανιού Β) Εφαρ όστε Β) σωστά σωστά το πανί το πανί στις στις γωνίες γωνίες και στο και στο άκρο άκρο ( ύτη) ( ύτη) της της επιφάνειας σιδερώ ατος και τεντώστε και τεντώστε το καλά. το καλά. Γ)Τραβήξτε το κορδόνι το κορδόνι έχρι έχρι να τεντωθεί να τεντωθεί το πανί το πανί και σταθεροποιείστε και το το ε τον ε τον κλιπ κλιπ στερέωσης (Ι). (Εικ.2) (Ι). (Εικ.2) ) Βεβαιωθείτε ) ότι το ότικορδόνι το κορδόνι και το καικλιπ το κλιπ στερέωσης δεν δεν ε ποδίζουν την την ασφάλεια ασφάλεια (J) ε (J) κανένα ε κανένα τρόπο. τρόπο. ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησι οποιείστε το πανί το πανί που που προβλέπει ο κατασκευαστής. ο Μη Μη χρησι οποιείτε άλλου άλλου είδους είδους πανιά πανιά που που πιθανόν πιθανόν να ε ποδίσουν να την την ο αλή ο αλή λειτουργία αναρρόφησης απορρόφησης και και εκπο πής.. PARKING AREA Η ειδική θέση PARKING AREA που έχει ενσω ατωθεί στο κάλυ α του θερ οσιδερωτήριου είναι κατασκευασ ένη από άκαυστο υλικό ώστε να πορείτε να ακου πάτε το σίδερο πάνω στη λευκή περιοχή του καλύ ατος, χωρίς αυτό να καίγεται. ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τοποθετήστε το λέβητα του συστή ατος σιδερώ ατος στη ειδική βάση (Ε). Βάλτε το φις του θερ οσιδερωτηρίου στη πρίζα. Στη συνέχεια βάλτε το φις του συστή ατος σιδερώ ατος ή του σίδερου στην βοηθητική πρίζα (F). Θέστε το κεντρικό διακόπτη (D) στη θέση I. Για ν αποφύγετε τη δη ιουργία υδρατ ών περι ένετε τουλάχιστον 10 λεπτά πριν αρχίσετε να σιδερώνετε. ΣΙ ΕΡ ΜΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ Η εκπο πή δη ιουργεί στο πανί ένα στρώ α αέρα που διευκολύνει το σιδέρω α και αποτρέπει τις ανεπιθύ ητες ζάρες. Για να θέσετε σε λειτουργία την εκπο πή αέρα, θέστε τον διακόπτη (C) στη θέση ΙΙ. Η λειτουργία αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσι η για το σιδέρω α ευαίσθητων υφασ άτων όπως ετάξι ή συνθετικά υφάσ ατα ΣΙ ΕΡ ΜΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Η λειτουργία της απορρόφησης απο ακρύνει την υγρασία από τα ρούχα και διευκολύνει το πέρασ α του ατ ού έσα από τις ίνες των ρούχων. Για να θέσετε σε λειτουργία την απορρόφηση, θέστε τον διακόπτη (C) στη θέση I. Η λειτουργία αυτή είναι ιδιαίτερα αποτελεσ ατική στα βαριά υφάσ ατα όπως λινά, άλλινα ή βα βακερά υφάσ ατα. ΤΕΛΟΣ ΣΙ ΕΡ ΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ EIK 3 EIK 4 Αφού τελειώσετε το σιδέρω α, περι ένετε 10 λεπτά πριν θέσετε τον διακόπτη (D) εκτός λειτουργίας (στη θέση O). Απο ακρύνετε το σύστη α σιδερώ ατος ή το σίδερο από το θερ οσιδερωτήριο και διπλώστε τη βάση (Ε). Για να κλείσετε το θερ οσιδερωτήριο, πιέζετε τις λαβές ρύθ ισης ύψους (Κ) (Εικ.3) και το χα ηλώνετε έχρι να κλείσει (θα ακούσετε ένα κλικ). Το θερ οσιδερωτήριο πορεί να αποθηκευθεί σε κάθετη θέση στηριζό ενο στα ρυθ ιζό ενα πόδια (Α) και στο άκρο ( ύτη) της επιφάνειας σιδερώ ατος. (Εικ.4). Τοποθετήστε το θερ οσιδερωτήριο σε κάποιο ση είο απ όπου δεν πορεί να αναποδογυρίσει

4 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ Σ ΣΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦ ΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡ ΠΑΪΚΗ Ο ΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ Add the recycle bin logo Στο τέλος της ωφέλι ης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται ε τα αστικά απορρί ατα. Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιη ένης συλλογής που ορίζουν οι δη οτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιη ένη διάθεση ιας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται ση αντική εξοικονό ηση ενέργειας και πόρων. Για την επισή ανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σή α του διαγρα ένου τροχοφόρου κάδου απορρι άτων. ΒΑΣΙΛΗΑΣ Α.Ε. AΘΗΝΑ: Κελετσέκη 8 (παράπλευρος Κηφισού -Τρεις Γέφυρες) Τ.Κ Τηλ: Fax: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Αγ. Μαρίνας 61 (Ανω Τού πα ) Τ.Κ Τηλ: Fax: Web site: 6

5 7CLIIS660 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ Σ ΣΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦ ΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡ ΠΑΪΚΗ Ο ΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ Add the recycle bin logo Στο τέλος της ωφέλι ης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται ε τα αστικά απορρί ατα. Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιη ένης συλλογής που ορίζουν οι δη οτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιη ένη διάθεση ιας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται ση αντική εξοικονό ηση ενέργειας και πόρων. Για την επισή ανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σή α του διαγρα ένου τροχοφόρου κάδου απορρι άτων. ΒΑΣΙΛΗΑΣ Α.Ε. AΘΗΝΑ: Κελετσέκη 8 (παράπλευρος Κηφισού -Τρεις Γέφυρες) Τ.Κ Τηλ: Fax: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Αγ. Μαρίνας 61 (Ανω Τού πα ) Τ.Κ Τηλ: Fax: Web site: 6

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 62 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας 62

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 62 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας 62 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 62 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας 62 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ 63 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 63 Αξεσουάρ 63 Χειριστήρια 63 Σίδερο επαγγελματικού τύπου 64 Σίδερο οικιακής χρήσης 64 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΓΕΙΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ CARAVAN KAI ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ RM 6290 (L) RM 6291 (L) RM 6401 (L) RM 7270 (L) RM 7290 (L) RM 7360 (L) RM 7370 (L) RM 7400 (L) RM 7540 (L) RM 7550

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΓΕΙΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ CARAVAN KAI ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ RM 7271 L RM 7275 L RM 7291 L RM 7295 L RM 7361 L RM 7365 L RM 7371 L RM 7401 L RM 7405 L RM 7541 L RM 7545 L RM

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικό Φουρνάκι Model:R-200 Για να εξασφαλίσετε σωστή λειτουργία και ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 49 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 49. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 49 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 49. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 49 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 49 Απορριψη 50 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ 50 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 51 Χειριστήρια (διαφορετικά ανάλογα με τα μοντέλα)... 51 Σίδερο επαγγελματικού τύπου...

Διαβάστε περισσότερα

atmos2_odigies_print_layout 2 25/11/14 4:49 μ.μ. Page 1 ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

atmos2_odigies_print_layout 2 25/11/14 4:49 μ.μ. Page 1 ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ atmos2_odigies_print_layout 2 25/11/14 4:49 μ.μ. Page 1 ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ atmos2_odigies_print_layout 2 25/11/14 4:49 μ.μ. Page 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για λόγους ασφαλείας διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model: R-271 Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της και την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποιήσεις ασφαλείας el

Προειδοποιήσεις ασφαλείας el Προειδοποιήσεις ασφαλείας Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Επειδή η συσκευή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πρόκληση ηλεκτροπληξίας. Επομένως τηρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ REFILL

ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ REFILL ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ REFILL Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και κρατήστε τες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ: ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΛΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΟΝΟ ΣΕ ΚΑΛΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΧΩΡΟ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΓΩΤΟΜΗΧΑΝΗ Model: R-5000 Ασφάλεια ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Βγάζετε το φις από την πρίζα όταν θέλετε να εισάγετε, να αφαιρέσετε ή να καθαρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΗΛΕΚΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΗΛΕΚΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και κρατήστε τες για

Διαβάστε περισσότερα

Αφαίρεση από τη συσκευασία και οδηγίες εγκατάστασης

Αφαίρεση από τη συσκευασία και οδηγίες εγκατάστασης Αφαίρεση από τη συσκευασία και οδηγίες εγκατάστασης Οδηγίες ασφάλειας............................. 3 Έλεγχος των περιεχοµένων...................... 5 Αφαίρεση από τη συσκευασία και συναρµολόγηση του EPSON

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 1. Κονσόλα διακοπτών 2. Δείκτης στάθμης νερού 3. Μπιτόνι συλλογής συμπυκνωμάτων

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 1. Κονσόλα διακοπτών 2. Δείκτης στάθμης νερού 3. Μπιτόνι συλλογής συμπυκνωμάτων ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ Ο αέρας περιέχει πάντοτε κάποια ποσότητα νερού με τη μορφή υδρατμών η οποία καθορίζει και το βαθμό της υγρασίας ενός χώρου. Η ικανότητα του αέρα να παρακρατεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL: R-2352B Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης της συσκευής πριν εγκαταστήσετε και λειτουργήσετε το φούρνο µικροκυµάτων. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

VOGEL-Αντλίες ε σπειροειδές περίβληα Σειρά προϊόντων: LSB

VOGEL-Αντλίες ε σπειροειδές περίβληα Σειρά προϊόντων: LSB el VOGEL-Αντλίες ε σπειροειδές περίβληα Σειρά προϊόντων: LSB Οδηγίες εκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης el ιαφυλάξτε τις για ελλοντική χρήση! Λάβετε υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οδηγίες χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οδηγίες χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Οδηγίες χρήσης 1. Εισαγωγή.2 2. Προειδοποιήσεις.2 3. Εγγύηση...5 4. Περιγραφή συσκευής.6 5. Χρήση της συσκευής για πρώτη φορά 7 6. Χρήσιµες συµβουλές..9 7. Επακόλουθη χρήση, καθαρισµός και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ Ο αέρας περιέχει πάντοτε κάποια ποσότητα νερού με τη μορφή υδρατμών η οποία καθορίζει και το βαθμό της υγρασίας ενός χώρου. Η ικανότητα του αέρα να παρακρατεί

Διαβάστε περισσότερα

MODEL: R-2033 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

MODEL: R-2033 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ MODEL: R-2033 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης της συσκευής πριν εγκαταστήσετε και λειτουργήσετε το φούρνο µικροκυµάτων..

Διαβάστε περισσότερα

www.cookshop.gr BIALETTI MOKONA ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ESPRESSO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

www.cookshop.gr BIALETTI MOKONA ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ESPRESSO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ www.cookshop.gr BIALETTI MOKONA ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ESPRESSO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 www.cookshop.gr 2 3 4 5 www.cookshop.gr ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αγαπητέ Πελάτη, Ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας. Είμαστε σίγουροι ότι η επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ AS-100 SURGICAL ASPIRATOR AS-100 ASPIRATEUR AS-100 ABSAUGER AS-100 ASPIRADOR AS-100

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ AS-100 SURGICAL ASPIRATOR AS-100 ASPIRATEUR AS-100 ABSAUGER AS-100 ASPIRADOR AS-100 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ AS-100 SURGICAL ASPIRATOR AS-100 ASPIRATEUR AS-100 ABSAUGER AS-100 ASPIRADOR AS-100 30751/673 Αναθ. 1 της 13.02.2012 CA-MI Srl Via Ugo La Malfa 13 43010 Pilastro (PR) Italia

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ AS-12V BR SURGICAL ASPIRATOR AS-12V BR ASPIRATEUR AS-12V BR ABSAUGER AS-12V BR ASPIRADOR AS-12V BR

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ AS-12V BR SURGICAL ASPIRATOR AS-12V BR ASPIRATEUR AS-12V BR ABSAUGER AS-12V BR ASPIRADOR AS-12V BR ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ AS-12V BR SURGICAL ASPIRATOR AS-12V BR ASPIRATEUR AS-12V BR ABSAUGER AS-12V BR ASPIRADOR AS-12V BR 30751/675 Αναθ. 1 της 15.03.2012 CA-MI Srl Via Ugo La Malfa 13 43010 Pilastro

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ GR 1

ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ GR 1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Αυτό το πλυντήριο είναι προορισμένο αποκλειστικά για την πλύση φορτίων από άπλυτα ρούχα σε ποσότητες που συνηθίζονται στα ιδιωτικά νοικοκυριά. Να τηρείτε τις οδηγίες που παρέχονται στις

Διαβάστε περισσότερα

VAC'N PACK ΣΕΤ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

VAC'N PACK ΣΕΤ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ VAC'N PACK ΣΕΤ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΒΑΚΝΠ 3 Γ Περιεχόµενα προϊόντος A) 1 Χ Vac N pack τρόµπα Β) 1 Χ Vac N pack καπάκι για µπουκάλια Γ) 3 Χ 1.3 λίτρα Vac N pack αεροστεγείς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Mini Plus 203530 V1/0213

Mini Plus 203530 V1/0213 Mini Plus 203530 V1/0213 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Οι οδηγίες χρήσης που ακολουθούν πρέπει να είναι συνεχώς υπόψη! 1. Γενικές πληροφορίες... 74 1.1 Πληροφορίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα