Πξόιεςε ηεο Οζηενπόξσζεο & ησλ Καηαγκάησλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πξόιεςε ηεο Οζηενπόξσζεο & ησλ Καηαγκάησλ"

Transcript

1 Πξόιεςε ηεο Οζηενπόξσζεο & ησλ Καηαγκάησλ Γξ. ΗΧΑΝΝΖ ΔΛ. ΓΗΟΝΤΗΧΣΖ ΦΤΗΑΣΡΟ - ΗΑΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ Γηδάθησξ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Γηεπζπληήο Κέληξνπ Απνζεξαπείαο Φπζηθήο & Κνηλσληθήο Απνθαηάζηαζεο (ΚΑΦΚΑ) Ακπληαίνπ Δπηπνιαζκφο Οζηενπφξσζεο θαη ρακειήο Οζηηθήο Μάδαο ζε γπλαίθεο θαη άλδξεο άλσ ησλ 50 εηψλ Οζηενπόξσζε θαη ρακειή Οζηηθή Μάδα ,600,000 52,400,000 61,400,000 55% τωμ αμθρώπωμ ηλικίας > 50 ετώμ NOF 2002 Οζηενπφξσζε Ζ ΗΧΠΖΛΖ ΔΠΗΓΖΜΗΑ Πφζεο γπλαίθεο πάζρνπλ; Πνζνζηφ νζηενπφξσζεο θαη ειηθία ειηθία Ζ νζηενπόξσζε από ηελ πιεπξά ηεο ζπκπησκαηνινγίαο, είλαη ζπλήζσο, έλα ζησπειό λόζεκα, ηδίσο ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο ΑΤΣΟ ΔΥΔΗ Ω ΤΝΔΠΔΗΑ ΣΖΝ ΚΑΘΤΣΔΡΖΜΔΝΖ!!! ΓΗΑΓΝΩΖ ΟΣΤΕΟΠΕΝΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ?? 45,0% 1

2 ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΧΝ (ΜΔΣΔΜΜΖΝΟΠΑΤΗΑΚΧΝ) ΓΤΝΑΗΚΧΝ «ΔΤΘΡΑΤΣΟ»; ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΖ; ΟΡΗΜΟ ΟΣΔΟΠΟΡΧΖ Οζηενπφξσζε νξίδεηαη ε ζθειεηηθή δηαηαξαρή πνχ ραξαθηεξίδεηαη απφ κεησκέλε νζηηθή αληνρή πξνδηαζέηνληαο έλα άηνκν ζε απμεκέλν θίλδπλν θαηάγκαηνο. Ζ νζηηθή αληνρή ελζσκαηψλεη ηελ νζηηθή ππθλφηεηα θαη ηελ νζηηθή πνηφηεηα. Πψο καο βιάπηεη ε νζηενπφξσζε; ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ. ηα ζπλεζέζηεξα ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε, ζην ηζρίν θαη ζηνλ θαξπφ Φπζηνινγηθό νζηό Οζηενπόξσζε NIH Consensus Development Panel on Osteoporosis. JAMA 285 (2001):

3 Πφλνο θαη παξακφξθσζε ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ε κύθφζη πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ νζηενπφξσζε φρη κφλν επεξεάδεη ηελ εκθάληζε αιιά επηδεηλψλεη ηε ιεηηνπξγία ησλ πλεπκφλσλ θαη ηεο θαξδηάο Οζηενπφξσζε Κιηληθή Δηθφλα-Περιθερικός ζκελεηός Οη πξψηεο ζπλήζσο εθδειψζεηο ηεο νζηενπφξσζεο ζηνλ πεξηθεξηθφ ζθειεηφ εκθαλίδνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ θαξπνχ (θάηαγκα Colles). Αλ θαη νη ζρεηηθά λέεο γπλαίθεο δελ ζπλδένπλ ην θάηαγκα απηφ κε νζηενπφξσζε πξέπεη λα γίλεηαη πξνιεπηηθφο έιεγρνο. Οζηενπόξσζε Κιηληθή Δηθόλα-Κάταγμα του ισχίου Το κάηαγμα ηοσ ιζτίοσ είναι η δραμαηικόηερη και πιο επικίνδσνη εκδήλφζη ηης οζηεοπόρφζης. Ζ ζλεηφηεηα θζάλεη ζην 50% κέζα ζην πξψην έηνο Mφλν ην 30% ησλ αζζελψλ απηψλ επαλέξρεηαη ζηελ αξρηθή ηνπ θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ ίδηα πνηφηεηα ηεο δσήο. ΚΗΝΓΤΝΟ ΘΑΝΑΣΟΤ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΟΣΔΟΠΟΡΧΣΗΚΑ ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ ΚΑΣΑΓΜΑ ΗΥΗΟΤ: 2.8% ΚΑΡΚΗΝΟ ΜΑΣΟΤ: 2.8% ΚΑΡΚΗΝΟ ΣΟΤ ΔΝΓΟΜΖΣΡΗΟΤ: 0.7% ΣΑ ΠΟΝΓΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ ΤΝΟΓΔΤΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΑΤΞΖΜΔΝΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ 3

4 ΔΠΗΠΣΩΖ ΣΖ ΟΣΔΟΠΟΡΩΖ ΣΖΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ Οζηενπόξσζε Οηθνλνκηθό Κόζηνο Κάταγμα του ισχίου Σν θάηαγκα ηνπ ηζρίνπ δεκηνπξγεί δπζβάζηαθηα βάξε γηα ην χζηεκα Τγείαο ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ. 20 ΔΣΩΝ 50 ΔΣΩΝ Photos courtesy of Inger Lundegaardh 57 ΔΣΩΝ Σν έηνο 2050 ππνινγίδεηαη φηη έλαο εξγαδφκελνο ζα αληηζηνηρεί ζε 7 ζπληαμηνχρνπο. Αληίζηνηρα ην εκεξήζην θφζηνο λνζειείαο απμάλεη ζπλερψο. Πξφσξε εκκελφπαπζε Κιεξνλνκηθφηεηα Φχιν θαη θπιή Υακειφ ζσκαηηθφ βάξνο Πησρή δηαηξνθή (Ca) Κάπληζκα Οηλνπλεπκαηψδε Καηάρξεζε θαθέ Αδξάλεηα, θαθφ κπτθφ ζχζηεκα Λήςε θαξκάθσλ (πρ θνξηηδφλεο) Οζηενπόξσζε Παξάγνληεο Κηλδύλνπ Οζηενπόξσζε Παξάγνληεο Κηλδύλνπ Πξφσξε εκκελφπαπζε. Κιεξνλνκηθφηεηα. Φχιν θαη θπιή. Υακειφ ζσκαηηθφ βάξνο. Πησρή δηαηξνθή (Ca) Κάπληζκα. Οηλνπλεπκαηψδε. Καηάρξεζε θαθέ Αδξάλεηα, θαθφ κπτθφ ζχζηεκα Λήςε θαξκάθσλ (πρ θνξηηδφλεο). 4

5 Πνχ νθείιεηαη ε νζηενπφξσζε; ΠΡΧΣΟΠΑΘΖ ΟΣΔΟΠΟΡΧΖ Μεηεκκελνπαπζηαθή Σεο Γεξνληηθήο Ζιηθίαο ΓΔΤΣΔΡΟΠΑΘΖ ΟΣΔΟΠΟΡΧΖ Φάξκαθα (θνξηηδφλε, θάξκαθα γηα ην ζηνκάρη, ςπρνθάξκαθα) Αθηλεηνπνίεζε (θάηαγκα) Παζήζεηο Πσο γίλεηαη ε δηάγλσζε ηεο νζηενπφξσζεο ΗΣΟΡΗΚΟ θαη ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ ΑΚΣΗΝΟΓΡΑΦΗΔ ΜΔΣΡΖΖ ΟΣΗΚΖ ΜΑΕΑ ΜΔΣΡΖΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΓΔΗΚΣΧΝ ΣΖ ΟΣΔΟΠΟΡΧΖ (αζβέζηην, πξσηεΐλεο θαη έλδπκα ησλ νζηψλ ζην αίκα θαη ηα νχξα,θιπ) Μέηξεζε νζηηθήο κάδαο γηα λα δηαγλώζνπκε ηελ νζηενπόξσζε θαη λα εθηηκήζνπκε ηνλ θίλδπλν γηα θαηάγκαηα

6 ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΣΖ ΟΣΔΟΠΟΡΧΖ ΒΑΔΗ ΣΖ ΟΣΗΚΖ ΠΤΚΝΟΣΖΣΑ Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο (WHO) έρεη δηακνξθψζεη ηα αθφινπζα θξηηήξηα δηάγλσζεο ηεο νζηενπφξσζεο κε βάζε ην Σ-score ηεο κέηξεζεο νζηηθήο ππθλφηεηαο (BMD) ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ ζθειεηνχ Φπζηνινγηθή: -1 < T-score Oζηενπελία: -2,5<T-score<-1 Οζηενπφξσζε: T-score <-2,5 Πνηνη πρέπει λα ειέγρνπλ ηελ νζηηθή ηνπο κάδα Μεηεκκελνπαπζηαθέο γπλαίθεο<65 εηψλ πνπ έρνπλ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ (εθηφο ηεο εκκελφπαπζεο) Γπλαίθεο>65 εηψλ αλεμάξηεηα απφ παξάγνληεο θηλδχλνπ. Ζιηθησκέλνη άλδξεο Μεηεκκελνπαπζηαθέο γπλαίθεο πνπ παξνπζίαζαλ θάηαγκα Γπλαίθεο ππφ καθξνρξφληα ζεξαπεία (ή ζεξαπεία πςειψλ δφζεσλ) κε θνξηηδφλε Πξηλ ηελ έλαξμε, ή γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζεξαπείαο γηα νζηενπφξσζε Πώο ζα ληθήζνπκε ηελ νζηενπόξσζε πνπ πξνθαιεί ηα θαηάγκαηα; ΠΡΟΛΖΦΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ-ΘΔΡΑΠΔΗΑ Ο ΑΝΑΠΣΤΟΜΔΝΟ ΚΔΛΔΣΟ Ζ ζσζηή δηαηξνθή ηνπ αλαπηπζζφκελνπ παηδηνχ ζε αζβέζηην, πξσηεΐλεο θαη βηηακίλεο βνεζά ζηελ επίηεπμε ηεο θνξπθαίαο νζηηθήο κάδαο θαη βέιηηζηεο νζηηθήο γεσκεηξίαο. ΚΟΠΟ: Ζ ΔΠΗΣΔΤΞΖ ΣΖ ΜΔΓΗΣΖ ΓΤΝΑΣΖ ΟΣΗΚΖ ΠΤΚΝΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΖΛΗΚΗΑ ΣΧΝ 25 ΔΣΧΝ 6

7 Πνζνζηφ ( % ) 18/02/2012 Ο ΑΝΑΠΣΤΟΜΔΝΟ ΚΔΛΔΣΟ Πεγέο βηηακίλεο D Ζ ζχγρξνλε ιήςε αζβεζηίνπ θαη άζθεζεο βνεζά ζηελ θαιχηεξε γεσκεηξία ζε παηδηά ΖΛΗΟ ΣΡΟΦΗΜΑ + 7-δηυδξνρνιεζηεξφιε (δέξκα) (πξνβηηακίλε D 3 ) Βηηακίλε D 3 Οζηενπόξσζε Παξάγνληεο Κηλδύλνπ Ανάγκες σε βιταμίνη D ηηο κεζνγεηαθέο ρψξεο ηα επίπεδα 25(ΟΖ)D3 ζην αίκα είλαη ρακειά, παξά ηελ ειηνθάλεηα. ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΑΚΖΖ ΑΝΑ ΖΛΗΚΗΑΚΖ ΟΜΑΓΑ Σνχην νθείιεηαη ζηελ απνθπγή ηνπ ήιηνπ θαη ζηελ πησρή δηαηξνθή ζε ιηπαξέο ηξνθέο εκπινπηηζκέλεο κε βηηακίλε D (καξγαξίλεο). 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% < 50 έηε έηε έηε έηε 80+ έηε Πνηέ-πάληα 1-2 ψξεο ηελ εβδνκάδα Πάλσ απφ 2 ψξεο ηελ εβδνκάδα 7

8 Μέζη ηιμή t-score 18/02/2012 T-SCORE Ε ΥΕΗ ΜΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΑΚΗΗ ΣΟΝ ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΘΤΜΟ 0-0,5-1 -1,5 * * * -2-2,5-3 * p < 0,05 ζσγκρινόμενο με ηην άζκηζη ή ηο γσμναζηήριο Καθόλοσ Αζκήζεις ή τορός ηοσλάτιζηον ηακηική Γσμναζηήριο 3 θορές ηην εναζτόληζη με ηην ηοσλάτιζηον 3 εβδομάδα κηποσρική θόρες ηην εβδομάδα Η. Γηνλπζηψηεο, Γ. Σξνβάο, Η. Υαξόπνπινο, Γ. Οηθνλνκόπνπινο, Β. ακδάλεο, Α. Γαιαλόο θαη Γ.Π. Λπξίηεο ΚΔΛΔΣΗΚΖ ΤΓΔΗΑ, Σφκνο 4νο,12/05 8

9 ΠΟΗΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΖ ΟΣΔΟΠΟΡΧΖ; ΑΝΣΗΚΑΣΑΒΟΛΗΚΑ Καιζηηνλίλε Ακηλνδηθσζθνληθά αιελδξνλάηε, ξηδεδξνλάηε, ηκπαδξνλάηε, δνιελδξνληθφ νμχ SERMs (ξαινμηθαίλε) Αλάινγα βηηακίλεο D Οξκνληθή ππνθαηάζηαζε ΑΝΑΒΟΛΗΚΑ Σεξηπαξαηίδε Παξαζνξκφλε ΓΗΦΑΗΚΟ ΑΝΑΒΟΛΗΚΟ Ραλειηθφ ηξφληην Denosumab ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΓΗΔΘΝΟΤ ΔΡΔΤΝΑ IOF Γηα ηηο γπλαίθεο, ε θαιύηεξε ζεξαπεία γηα ηελ νζηενπόξσζε είλαη απηή πνπ ζα έρεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ηελ αζθάιεηα πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ καθξνρξφληα ζπκκφξθσζε. Μόλν ηόηε ζα ππάξμεη δηαηήξεζε ηεο νζηηθήο κάδαο θαη πξόιεςε ησλ θαηαγκάησλ Ethel Siris, M.D. Professor of Clinical Medicine, College of Physicians and Surgeons of Columbia University. 9

10 ΣΖΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔ ΚΑΣΑΓΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΟΣΔΟΠΟΡΧΣΗΚΟ ΑΘΔΝΖ ΥΧΡΗ ΚΑΣΑΓΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΧΝ ΠΣΧΔΧΝ ΚΑΗ ΚΑΣΑΓΜΑΣΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΑΚΖΖ ΜΔΘΟΓΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟΤ ΠΟΝΟΤ ΥΡΖΖ ΒΟΖΘΖΜΑΣΩΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΚΟΤΜΔΝΟΤ ζηην αποθσγή ηφν πηώζεφν ζε δραζηηριόηηηες ηης καθημερινής ζφής Ζ ΝΔΑ ΑΝΣΗΛΖΦΖ ζηε ζχγρξνλε Απνθαηάζηαζε η θεραπεία ηης οζηεοπόρωζης να επικενηρώνεηαι μόνο ζηα οζηά γιαηί αγνοεί ηη μσϊκή λειηοσργία και ηην ιζορροπία ζηοιτεία ποσ ζσνδέονηαι απεσθείας με ηην πάθηζη, αθού προθσλάζζοσν από ηις πηώζεις και ηα καηάγμαηα. Μεηά ην 65ν έηνο ηεο ειηθίαο νη ζπλέπεηεο ηεο κεηεκκελνπαπζηαθήο νζηενπόξσζεο είλαη πιένλ εκθαλείο (εγθαηεζηεκέλε νζηενπόξσζε), ελώ ζπγρξόλσο αξρίδεη ε δηαδηθαζία ηεο γεξνληηθήο νζηενπόξσζεο, θπξίσο κέζσ ηεο κεησκέλεο απνξξόθεζεο ηνπ αζβεζηίνπ από ην έληεξν θαη ηεο κεησκέλεο νζηενβιαζηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Ζ ζχγρξνλε έθπησζε βαζηθψλ αηζζεηεξίσλ (φξαζεο, αθνήο) θαη ε θεληξηθήο αηηηνινγίαο θηλεηηθή αζηάζεηα απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν ησλ πηψζεσλ θαη επνκέλσο, πνιιαπιαζηάδνπλ ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο νζηενπνξσηηθψλ θαηαγκάησλ. 10

11 Τριηογενής πρόληυη Ζ ηξηηνγελήο πξφιεςε, ζηελ ειηθία απηή, ζηνρεχεη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ αηηίσλ. Έηζη, ζηελ ηξίηε ειηθία ε ζηξαηεγηθή ηεο πξφιεςεο πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζηα αθφινπζα: 1. Απνθπγή ησλ πηψζεσλ 2. Τπνβνήζεζε ηεο εληεξηθήο απνξξφθεζεο ηνπ Ο ξφινο ηεο άζθεζεο πξφιεςε ησλ Πηψζεσλ - Καηαγκάησλ Ζ ζεκαληηθόηεξε θαηεγνξία είλαη νη αζθήζεηο γηα ηελ ηζνξξνπία γηαηί αλ δελ έρνπκε ηζνξξνπία ππάξρεη πάληα ν θίλδπλνο λα πέζνπκε θαη λα ζπάζνπκε θάπνην νζηό. Απιέο αζθήζεηο γηα ηελ εμάζθεζε ζηελ ηζνξξνπία είλαη ην πεξπάηεκα θνληά ζε ηνίρν κε ηηο παηνύζεο ηε κία πίζσ από ηελ άιιε θαη ην ζήθσκα ηνπ πνδηνύ θξαηώληαο κηα θαξέθια κε ην άιιν ρέξη. Δπηπιένλ ηελ ηζνξξνπία βνεζνύλ θαη νη αζθήζεηο λεπξνκπηθνύ ζπληνληζκνύ (πέηαγκα θαη πηάζηκν κπάιαο). αζβεζηίνπ. 3. Αλαιγεηηθή αγσγή θαη βειηίσζε ηεο θηλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ο ξφινο ηεο άζθεζεο ζηελ Οζηενπφξσζε θαη πξφιεςε ησλ Πηψζεσλ - Καηαγκάησλ ηελ νζηενπόξσζε θαη ηελ πξόιεςε ησλ θαηαγκάησλ βαζηθέο είλαη νη αζθήζεηο πνπ δπλακψλνπλ ηνπο κπο. ηελ νζηενπόξσζε δελ θάλνπκε γεληθεπκέλε κπτθή ελδπλάκσζε. Γίλνπκε έκθαζε ζηηο πεξηνρέο ηνπ ζθειεηνύ πνπ πξνθαινύληαη ζπρλόηεξα ηα θαηάγκαηα, δειαδή ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε, ζην ηζρίν θαη ζηα ρέξηα. Γηα ην ιόγν απηό δπλακώλνπκε θπξίσο απηέο ηηο πεξηνρέο. Κάλνπκε ινηπόλ αζθήζεηο γηα ηνπο κπο πνπ βξίζθνληαη ζηε ξάρε καο, ζην γνθό θαη ηα ρέξηα (κε βαξάθηα ή ιάζηηρα) αιιά θαη γηα ην κεξό, γηαηί έρεη βξεζεί από έξεπλα πσο είλαη ζεκαληηθόο κπο γηα ηελ ηζνξξνπία θαη πξνθπιάζζεη από ηηο πηώζεηο. ηελ γπλαίθα πνπ βξίζθεηαη ζηελ εκκελόπαπζε βαζηθέο είλαη νη αζθήζεηο πνπ όηαλ ηηο θάλνπκε ην βάξνο ηνπ ζώκαηνο καο πεξλά κέζα από ηα νζηά θαη ιέγνληαη αζθήζεηο θφξηηζεο. Σέηνηεο αζθήζεηο είλαη ην πεξπάηεκα, ην ηδόθηλγθ, ν ρνξόο, ε θεπνπξηθή, ην ηέληο, πνδόζθαηξν, κπάζθεη, θ.α. Σν δσεξό πεξπάηεκα (δπλακηθή βάδηζε) απνηειεί ηελ θαιύηεξε πξόηαζε Ζ επεξγεηηθή επίδξαζε ηεο άζθεζεο δηαξθεί κόλν όζν ππάξρεη δξαζηεξηόηεηα (αλαζηξέςηκε). Δπίζεο ζπλδπάζηε δξαζηεξηόηεηεο όπσο ε θεπνπξηθή /ηέληο/ ρνξόο 11

12 Δθπαίδεπζε θαη παξνρή νδεγηψλ γηα αζθαιή θίλεζε Έλα ζεκαληηθό θνκκάηη πνπ θπξίσο αθνξά ηελ πξφιεςε ησλ πηψζεσλ είλαη νη ηξνπνπνηήζεηο θαη ε δηακόξθσζε ησλ ρώξσλ ηνπ ζπηηηνύ. Όινη ζα ζπκθσλήζνπκε πσο ην ζπίηη πνπ δεη θάπνηνο όηαλ είλαη 70 εηώλ γηα παξάδεηγκα δελ κπνξεί λα είλαη ην ίδην κε ην ζπίηη ηνπ όηαλ ήηαλ 20 εηώλ. Δίλαη αλάγθε λα γίλνπλ ηξνπνπνηήζεηο ζηελ θαηνηθία πνπ μεθηλνύλ κε ηα πην απιά πξάγκαηα όπσο είλαη ην λα ππάξρεη αξθεηόο θσηηζκόο, λα κελ ππάξρνπλ θαιώδηα θαη έπηπια πνπ λα εκπνδίδνπλ ζηε βάδηζε κέρξη θαη βνεζήκαηα ζηελ ηνπαιέηα, ζην ινπηξό αθόκε θαη ζην θξεβάηη γηα εθείλνπο πνπ δπζθνιεύνληαη ζηελ έγεξζε θαη ππάξρεη θίλδπλνο λα πέζνπλ. ΧΣΖ ΓΗΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΧΜΑΣΗΟΤ Καιόο θσηηζκόο ηεγλό πάησκα Όρη εκπόδηα Λεία ραιηά ΥΔΖ ΗΑΣΡΟΤ - ΑΘΔΝΟΤ Ο νζηενπνξσηηθφο αζζελήο ζπλεηδεηνπνηεί ην γεγνλφο φηη πάζρεη απφ έλα ρξφλην λφζεκα θαη δεηά λα βξεη έλα άηνκν εκπηζηνζχλεο πνπ ζα αλαιάβεη ηελ πεξίπησζή ηνπ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ιάβνπκε ππφςε καο ηνπο δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο θάζε ελήιηθα, φπσο ηελ ειηθία, ηελ νξκνληθή θαη δηαηξνθηθή θαηάζηαζε, γηαηί θαη νη παξάγνληεο απηνί παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο νζηηθήο πγείαο. Ζ νινθιεξσκέλε ζεξαπεία ηεο νζηενπφξσζεο θαη ε πξφιεςε ησλ θαηαγκάησλ ζηεξίδεηαη ζην ηξίπηπρν ΦΑΡΜΑΚΟ-ΑΚΖΖ-ΓΗΑΣΡΟΦΖ 12

13 13

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΔΜΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΚΤΚΛΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΗ ΟΣΔΟΤΝΘΔΗ ILIZAROV ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΧΝ ΠΔΠΔΡΑΜΔΝΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ» ΓΔΧΡΓΑΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Πεηξνχια Υαηδεπαληαδή MD, MPH, MFTM- RCPS(Glasg), CTH Δκπεηξνγλψκσλ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ Αζήλα 2011-1 -

Διαβάστε περισσότερα

ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΚΟΘΝΧΝΘΚΗ ΚΑΘ ΠΡΟΛΗΠΣΘΚΗ ΘΑΣΡΘΚΗ. ΥΧΗΛΑΝΤΟΥ 63, 115 21 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 7482015, FAX: 210 2107487658 e-mail: ispm@info.

ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΚΟΘΝΧΝΘΚΗ ΚΑΘ ΠΡΟΛΗΠΣΘΚΗ ΘΑΣΡΘΚΗ. ΥΧΗΛΑΝΤΟΥ 63, 115 21 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 7482015, FAX: 210 2107487658 e-mail: ispm@info. ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΚΟΘΝΧΝΘΚΗ ΚΑΘ ΠΡΟΛΗΠΣΘΚΗ ΘΑΣΡΘΚΗ ΥΧΗΛΑΝΤΟΥ 63, 115 21 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 7482015, FAX: 210 2107487658 e-mail: ispm@info.gr ΔΕΛΣΘΟ ΣΤΠΟΤ Αζήλα, Τεηάξηε 1 Ννεκβξίνπ 2006 Xακειφηεξε πνηφηεηα δσήο ζε

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ Γέζποινα Γ. Κακαγιά Δπίκοςπη Καθηγήηπια Πλαζηικήρ Υειποςπγικήρ Γ.Π.Θ. Αλεξανδπούπολη 2010 ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ (Φηινζνθία Ηζηνξία

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 ΑΡΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΠΕΙΓΟΝΣΩΝ 2 ο Πεξηερόκελα 2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 2.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ «Απηνθηνλίεο Μαδηθή Βία» ΓΔΤΣΔΡΑ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2007 ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟ ΠΟΛΔΜΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οιηζηηθή κνληεινπνίεζε ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο θαηάζιηςεο

Οιηζηηθή κνληεινπνίεζε ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο θαηάζιηςεο Δηζαγσγή... 8 1. H αηηηνινγία ηεο θαηάζιηςεο ζχκθσλα κε ην κνληέιν ηεο θιαζζηθήο ηαηξηθήο... 10 1.1 Γελεηηθνί παξάγνληεο... 10 Κιηληθέο επηδεκηνινγηθέο κειέηεο... 10 Μνξηαθέο κειέηεο... 12 1.2 Νεπξνρεκηθνί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ

ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ Κ. ΚΑΣΟΤΛΖ ΔΠΗΚ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΗΑ Β ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΦΡΟΓΗΗΧΝ ΚΑΗ ΓΔΡΜΑΣΗΚΧΝ ΝΟΧΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ - Π.Γ.Ν. «ΑΣΣΗΚΟΝ» ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ Πξννδεπηηθή εμειηζζφκελε

Διαβάστε περισσότερα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ 13 o Ξεπιεσόμενα 13.1 ΑΗΘΟΤΑ ΚΔΣΑΛΑΗΘΖΣΗΘΖ ΑΛΑΛΖΦΖ (AΚA)... 372 13.1.1 ΞΝΓΝΣΖ ΑΠΘΔΛΝΠ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 373 13.1.2 ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΡΥΛ ΑΠΘΔΛΥΛ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 374 13.1.3

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1.

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1. Εγθεθξηκέλν θείκελν 10.05.2010 Σηελ Ειιεληθή αγνξά θπθινθνξνύλ νη ζπζθεπαζίεο ησλ 14 θαη 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 20 mg θαη ησλ 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 40 mg. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΓΔΩΡΓΟΤΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΚΑΚΩΔΙ Δ ΓΡΟΜΔΙ ΜΔΑΙΩΝ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ ΣΟΝ ΚΛΑΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΜΟ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΓΔΩΡΓΟΤΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΚΑΚΩΔΙ Δ ΓΡΟΜΔΙ ΜΔΑΙΩΝ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ ΣΟΝ ΚΛΑΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΜΟ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΓΔΩΡΓΟΤΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Α.Δ.Μ.: 14713 ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΚΑΚΩΔΙ Δ ΓΡΟΜΔΙ ΜΔΑΙΩΝ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ ΣΟΝ ΚΛΑΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΜΟ ΔΠΙΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής Κσριακή Ανηωνάκη Σεύτος 2012.6 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ 13o ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ 2ε ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΑ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ Α.Ι. Μαηδεξίδεο, MD, cphd Δηδηθόο Καξδηνιόγνο ύγρξνλε Θεξαπεπηηθή Αληηκεηώπηζε

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ)

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ACTION PLAN ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΟΡΘΩΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΑΞΟΝΑ ΗΗ & ΗΗΗ ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ

ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Οπξηθή αξζξίηηδα ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Ζ νπξηθή αξζξίηηδα θαη ε ςεπδνπξηθή αξζξίηηδα είλαη νη 2 ζπρλφηεξεο θξπζηαιινγελείο αξζξνπάζεηεο. Υαξαθηεξίδνληαη απφ ππνηξνπηάδνληα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2;

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Υπεφθυνη χρήςη των ορυκτών καυςίμων Απομάκρυνςη τησ κφριασ πηγήσ των αερίων του θερμοκηπίου Επαναφορά του άνθρακα ςτο υπζδαφοσ Παροχή του αναγκαίου

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε Δθδιενίδα ηςκ ιαεδηώκ ηδξ Α ηάλδξ ημο 2 μο ΓΔΛ Αθίιμο Μάζμξ 2012 ara-zw.wikispaces.com ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ : Αζζζόδμλμξ μ ανπζζοκηάηηδξ ηδξ «Καεδιενζκήξ», η. Γζάκκδξ Βαεοάξ, βζα ημ ιέθθμκ ηδξ Δθθάδαξ ει.6 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Απόιαπζε ηνλ ήιην κε πξνζηαζία Μάζε πώο κπνξείο λα κεηώζεηο ηνλ θίλδπλν γηα θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ονομαζία, μοπθή Yutopar Ενέζιμο διάλςμα 50 mg/ 5 ml Διζκία 10 mg/ TAB 1.2 ύνθεζη: Δξαζηηθή νπζία: erythro-p-hydroxy-α[1-(p-hydroxy-

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ www.ecorec.gr Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ ζε έλα Γήκν ΑΘΖΝΑ ΗΟΤΝΗΟ 2011 Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ: Γηα ηελ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ ΠΟΠ ζε Έλα Γήκν -1- Οδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ησλ εθήβσλ ζην Διιεληθό ζρνιείν: Σν παξάδεηγκα ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ

Διαβάστε περισσότερα