«Συζυγία Οἰκογένεια. Ὀρθόδοξα πνευματικὰ καὶ σύγχρονα κοινωνικὰ δεδομένα»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Συζυγία Οἰκογένεια. Ὀρθόδοξα πνευματικὰ καὶ σύγχρονα κοινωνικὰ δεδομένα»"

Transcript

1 «Συζυγία Οἰκογένεια. Ὀρθόδοξα πνευματικὰ καὶ σύγχρονα κοινωνικὰ δεδομένα» Ὁ γάμος, ὡς ἔννομη συζυγία, ἀποτελεῖ μία ἀπὸ τὶς ἀρχαιότερες θεσμικὲς κατακτήσεις τοῦ ἀνθρώπου, μὲ ἡλικία μεγαλύτερη τῶν εἴκοσι αἰώνων. Ἡ συναισθηματική, κοινωνική, πνευματικὴ καὶ βιολογικὴ συνάντηση τῶν ἑτεροφύλων, λειτούργησαν ὡς θεμελιώδεις προϋποθέσεις γιὰ τὴ «θεσμικὴ ἀναγνώριση», ποὺ φαίνεται ὅτι ἀπασχόλησε ἀπὸ πολὺ ἐνωρὶς τὴν ἀνθρώπινη συλλογικότητα, πρὶν ἀκόμη διαμορφωθεῖ σὲ ὀργανωμένη κοινωνικὴ ζωή. Ἡ σύγχρονη ἀνθρωπολογικὴ ἔρευνα ἔχει ἐντοπίσει τὶς θεσμικὲς ἀπαρχὲς τοῦ γάμου καὶ τῆς οἰκογένειας σὲ πολὺ πρώιμες ἱστορικὲς στιγμές, πρὶν ἀκόμη ἐμφανισθοῦν οἱ θεσμοί τῆς ἐξουσίας, τῆς οἰκονομίας ἢ τῆς συλλογικῆς εὐθύνης. Oἱ θεσμοὶ αὐτοί, ἀπὸ τὴ στιγμὴ τῆς δημιουργίας τοῦ ἀνθρώπου, μᾶς ἀκολουθοῦν χωρὶς οὐσιώδεις μεταβολὲς σὲ ὅλα τὰ στάδια τῶν πολιτιστικῶν, ἀλλὰ κυρίως τῶν βιο-κοινωνικῶν μας ἐξελίξεων. Ἡ πρώτη ἐπιστημονικὴ διατύπωση ὁρισμοῦ τοῦ γάμου ἀνήκει εἰς τὸν Μοδεστίνο, Ρωμαῖο νομοδιδάσκαλο τοῦ 3 ου μ.χ. αἰώνος: «Γάμος καλεῖται ἕνωσις ἀνδρὸς καὶ γυναικός, συγκλήρωσις τοῦ βίου παντός, θείου τε καὶ ἀνθρωπίνου δικαίου κοινωνία» 1. Ὁ ὁρισμός τοῦ Μοδεστίνου ἂν καὶ ἐμφανῶς νομικιστικὸς διαπνέεται καὶ ἀπὸ τὸ χριστιανικὸ πνεῦμα, δεδομένης τῆς μελέτης τοῦ συντάκτου του πολλῶν χριστιανικῶν κειμένων, διανοητῶν τῆς ἐποχῆς του. Ἡ Ἐκκλησία χωρὶς νὰ ἀρνεῖται τόν παραπάνω ὁρισμό προώθησε τὴ σχέση ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς στὸ ἐπίπεδο τοῦ μυστηρίου καὶ τοῦ συμβόλου καὶ τὴ θεώρησε ὡς εἰκόνα τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ἡ οἰκογένεια χαρακτηρίζεται «κατ οἶκον ἐκκλησία» 2, ὡς ἀπεργαζομένη τὸ γεγονὸς τῆς σωτηρίας γιὰ τὰ μέλη ποὺ τὴν ἀποτελοῦν. Ἄλλωστε, ὁ σκοπὸς τοῦ γάμου, δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ αὐτὸν ποὺ ὁδηγεῖ τὸν ἄνθρωπο στὴν τελείωση, καὶ ἡ τελείωση δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπὸ τὸ γεγονὸς, εἰς τὸ ὁποῖο ἐκφράζεται ἡ ἐκπλήρωσις τοῦ ὑπαρξιακοῦ προορισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ εἶναι ἡ θέωση.

2 Στὴν Παλαιὰ Διαθήκη, ἡ σχέση τοῦ Θεοῦ μὲ τὸν λαὸ τοῦ Ἰσραὴλ παρομοιάζεται μὲ τὸν Θεὸ ὡς «νυμφίο» καὶ τὸν λαό του ὡς «νύμφη» 3. Ἀλλὰ ἡ εἰκόνα τῆς συζυγίας χρησιμοποιεῖται καὶ στὴν 1. Πανδέκται, 23,2. Νομ. Ι. 2. Ρωμ. 16, 4 3. Ψαλμ. 18,6, Ιωήλ 2, 16, Ἠσ. 62, 5 Καινὴ Διαθήκη γιὰ νὰ ἐκφράσει τὸ περιεχόμενο τῆς νέας ἐν Χριστῷ κοινωνίας 4. Ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ «νυμφίος» τῆς Ἐκκλησίας «νύμφης». Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος εὔστοχα χαρακτηρίζει τὸν γάμο ὡς «μέγα μυστήριο», καὶ παραλληλίζει τὴν σχέση ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς μὲ τὴν ἕνωση τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας 5. Καὶ ἀ- κριβῶς ἡ ἀμοιβαία ἀγάπη τῶν συζύγων μεταβάλλεται μὲ τὴν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος σὲ ἀδιάσπαστη ἕνωση. Δικαίως, λοιπόν, ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος ὁρίζει τὸν γάμο ὡς τὸ «μυστήριον τῆς ἀγάπης» 6. Ἡ κατανόηση τοῦ μηνύματος τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου, τὸ ὁποῖο δυστυχῶς καλύπτεται συχνὰ μὲ τὸν μανδύα τῶν κοσμικῶν ἐκδηλώσεων, πιστεύομε ὅτι ἀποτελεῖ μέριμνα τῆς Μητρός Ἐκκλησίας γιά τήν ἐνημέρωση τοῦ ποιμνίου της. Ἰδιαιτέρως ἡ νέα γενεὰ καὶ γενικῶς τὸ πλήρωμά της χρειάζεται νὰ βοηθηθοῦν γιὰ νὰ συνειδητοποιήσουν πλήρως τὸ περιεχόμενο τοῦ μυστηρίου καὶ τὸ ἀντίκρυσμα τῆς ἱερολογίας, δηλαδή τὶς θεολογικές διαστάσεις καὶ τὴν κοινωνικὴ τους σημασία, μὲ ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται. Ὀρθόδοξα πνευματικὰ δεδομένα Ὁ Χριστὸς μὲ τὴν παρουσία Του στὸν γάμο τῆς Κανά, δείχνει ὅτι Αὐτὸς μπορεῖ νὰ προσφέρει τὸ καινούργιο κρασὶ τῆς δικῆς Του ἀγάπης καὶ νὰ μεταμορφώσει τὴν ζωὴ τῶν ἀνθρώπων, ἐνώνοντάς τους μὲ τὰ βιώματα ἐκεῖνα ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ τὴν καρποφορία τῆς δικῆς Του παρουσίας. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος εἶναι αὐτὸς ποὺ μὲ ἀπόλυτη σαφήνεια συνδέει τὸν γάμο μὲ τὴν ἐν Χριστῷ ζωὴ, τονίζοντας πὼς τὸ μέγα μυστήριο, δηλαδὴ τὸ γεγονός τῆς ἕνωσης ἀνδρὸς καὶ γυναικός, ἀναδημιουργεῖται καὶ ἀνυ- 2

3 ψώνεται στὶς σχέσεις τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας. Τὸ νέο κύριο στοιχεῖο αὐτῆς τῆς σχέσεως εἶναι ἡ ἀγάπη, καὶ ἡ ἀγάπη ἐκφράζεται ὡς ἀναγνώριση τῆς ἰσοτιμίας καὶ ἀμοιβαιότητας μεταξὺ τῶν συζύγων. Οἱ σύζυγοι ἔχουν ὡς πρότυπο τὴν ζωὴ τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι ἀδύνατη ἡ ἐφαρμογὴ τῆς ἀγάπης μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων χωρὶς τὴν ἀναφορὰ στὸν Θεό καὶ τὸν φωτισμὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὁ ἄνδρας ἀγαπᾶ καὶ φροντίζει τὴν γυναῖκα καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησε τὴν Ἐκκλησίαν 7 Ἡ δὲ γυναίκα ὑποτάσσεται στὸν ἄνδρα, ὅπως ἡ Ἐκκλησία ὑποτάσσεται στὸν Χριστό, ἀναγνωρίζοντας ἔτσι τὴν 4. Ματθ. 22, 1-14, Μαρκ. 2, 20, Λουκ. 5, Ἐφεσ. 5, Ἰω. Χρυσοστόμου, Ὑπόμνημα εἰς τὴν πρὸς Κολοσσαεῖς ἐπιστολήν, PG 62, Ἐφεσ. 5, 25 ὑπεροχή του ὡς ὑπευθύνου τῆς οἰκογενείας καὶ ἀνταποκρινομένη στὴν ἀγάπη ποὺ τῆς ὀφείλει ὁ ἄνδρας. Ἔτσι ὁ γάμος γίνεται μικρογραφία τῆς Ἐκκλησίας, ὁ ἁγιασμένος ἀπὸ τὸν Παράκλητο μικρόκοσμός της. Ὅταν ὁ γάμος ζεῖ μέσα στὶς ἐμπειρίες καὶ τὴ χάρη τῆς Ἐκκλησίας ἀποκτᾶ πράγματι τὸν χαρισματικὸ του χαρακτῆρα. Τότε μπορεῖ νὰ κρατηθεῖ ἡ τιμιότητα κι ἡ καθαρότητά του. Τότε ἡ οἰκογένεια ζεῖ καὶ συμπεριφέρεται ὡς μικρὴ ἐκκλησία, μὲ τὸν Χριστὸ παρόντα καὶ μὲ ὅλα τὰ πράγματα κοινά κοινὴ προσευχή, κοινὸς ἐκκλησιασμός, κοινὸ τραπέζι, συμμερισμὸς στὶς θλίψεις, στοὺς διωγμοὺς, ἀλλὰ καὶ στὴ χαρά, στὶς ἐπιτυχίες, καὶ τὴν εὐτυχία. Τότε ἡ οἰκογένεια δικαιώνει τὴν ἀποστολή της ὡς βασικοῦ πυρῆνος τῆς κοινωνίας καὶ βέβαια ὡς μυστηριακὴ λειτουργικὴ ἀρχὴ τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν πραγμάτωση τοῦ σωτηριολογικοῦ καὶ ἁγιαστικοῦ της ἔργου στὴν ἀνθρώπινη κοινωνία. Ἡ μικρὴ ὅμως αὐτὴ κοινωνία ἀγάπης δὲν μπορεῖ νὰ ἐννοηθεῖ ἔξω ἀπὸ τὴν ἱερολογικὴ εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας καὶ νὰ ἐπιζήσει ἔξω ἀπὸ τὴν ζωὴ καὶ τὴν τροφὴ τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ εἶναι ἡ Θεία Εὐχαριστία, τὸ τέλος πάσης τελετῆς καὶ θείου μυστηρίου. 3

4 Μία οἰκογένεια, ἔξω ἀπὸ τὰ δεδομένα τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας καὶ ἔξω ἀπὸ τὴν χαρισματικὴ ἰδιότητα τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι πιθανόν νὰ ἀναπτύξει ἕνα ἴσως ἐπιτυχημένο πρότυπο, ποὺ ὅμως σὲ καμμιὰ περίπτωση, τὸ πρότυπο αὐτὸ δὲν ὁδηγεῖ στὴν κάθαρση, στὸν ἁγιασμὸ καὶ στὴ θέωση. Δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει μόνον πῶς μιὰ οἰκογένεια θὰ εἶναι εὐτυχισμένη μὲ τὰ κριτήρια τοῦ κόσμου ἐκεῖνο ποὺ πρέπει νὰ μᾶς ἀπασχολεῖ εἶναι νὰ μεταφέρουμε τὸ μήνυμα πρὸς τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ ὅτι ἡ οἰκογένεια εἶναι ἕνα ἐργαστήριο σωτηρίας καὶ μέσα ἀπὸ τὴν κοινὴ πνευματικὴ πορεία, ὁ ἄνθρωπος ἀποκτᾶ τὸν ἁγιασμό, τὴν θέωση, τὴν σωτηρία του. «Τὸ μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστίν, ἐγὼ δὲ λέγω εἰς Χριστὸν καὶ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν» 8. Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς εὐλόγησε καὶ ἐξύψωσε τὸν ἱερὸ θεσμὸ τοῦ γάμου, ἀφοῦ τὸ πρῶτό Του θαῦμα τελέστηκε στὸν ἐν Κανᾷ γάμο. Καὶ ἀκριβῶς, μόνον ὁ Κύριός μας καὶ ἡ Ἐκκλησία ἐξασφαλίζουν τὶς ἀπαραίτητες προϋποθέσεις γιὰ νὰ εἶναι ὁ γάμος εὐτυχισμένος καὶ νὰ ὁδηγεῖ στὴν σωτηριολογικὴ ἔκβαση τῆς προσδοκίας, ὅπου ἀκυρώνονται οἱ αἰτίες τῆς ἀποτυχίας του. Οἱ χριστιανοὶ σύζυγοι ζοῦν ἐν ἀγάπῃ «καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησε τὴν Ἐκκλησίαν καὶ ἑαυτὸν παρέδωκε ὑπὲρ αὐτῆς Οὕτως ὀφείλουσιν οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶν τὰς ἑαυτῶν γυναίκας ὡς τὰ ἑαυτῶν σώματα. Ὁ ἀγαπῶν τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἑαυτὸν ἀγαπᾶ. Οὐδεὶς γάρ τὴν ἑαυτοῦ σάρκα ἐμίσησεν ἀλλ ἐκτρέφει καὶ θάλπει αὐτὴν καθὼς καὶ ὁ Κύριος τὴν Ἐκκλησίαν» Ἐφεσ. 5, Ἐφ. 5, Ἐδῶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος διατυπώνει ἕναν ὄντως ὑπέροχο ὕμνο γιὰ τὴν συζυγικὴ ἀγάπη καὶ ὁριοθετεῖ τὸ πλαίσιο εἰς τὸ ὁ- ποῖο μπορεῖ νὰ κινεῖται ἡ σχέση τῆς ἀμοιβαιότητος καὶ νὰ οἰκομοῦνται οἱ προϋποθέσεις τῆς ἀληθινῆς ἐπιτυχίας τοῦ γάμου. Ἀλλὰ καὶ ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος ἐξυμνεῖ τὴν ἀμοιβαία συζυγικὴ ἀγάπη: «μηδὲν ἔστω γυναικὶ ἀνδρὸς τιμιώτερον, μηδὲ ἀνδρὶ γυναικὸς ποθεινότερον τοῦτο πάντων ἡμῶν συγκρατεῖ τὴν ζωὴν τὸ ὁμονοεῖν γυναῖκα πρὸς ἄνδραν, τοῦτο συνέχει τὸν κόσμον ἅπαντα. Ὁ κόσμος ἐκ τῶν πόλεων συνέστησεν, ἡ πόλις ἐκ τῶν οἰκιῶν, αἱ οἰκίαι ἐξ ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν» 10. Καὶ ὁ Κωνσταντίνος Καλλίνικος 4

5 παρατηρεῖ: «Διὰ τοῦ χριστιανικοῦ γάμου, οἱ ἐρχόμενοι εἰς γάμου κοινωνίαν, εὑρίσκουν ἀλληλοσυμπλήρωσιν καὶ ἀλληλοβοήθειαν. Τὸ περίσσευμα τοῦ ἑνὸς ἀναπληροῖ τὸ ὑστέρημα τοῦ ἄλλου. Τοιουτοτρόπως ὁ ἄνθρωπος ὁλοκληρώνεται. Τὸ «ἐγώ» εὑρίσκει τὴν πλήρη αὐτοῦ ἀνάπτυξη ὅταν συναντήσει τὸ «σύ» καὶ συγχωνευθεῖ εἰς ἓν «ἡμεῖς». Ἡ συζυγικὴ ἀγάπη κρατεῖ πάντοτε ἐνωμένες τὶς ψυχὲς τῶν συζύγων καὶ τὶς ὁδηγεῖ στὸ νὰ αἰσθάνονται πάντοτε τὴν ἀ- γάπη των καθαρὴ καὶ αὐξανομένη. Ὁ σκοπὸς τοῦ γάμου εὑρίσκει τὴν ἐκπλήρωσή του μόνον διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μάλιστα, ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν Χριστὸν μεταβάλλει τὴν οἰκογένεια ὅλη «εἰς ἐκκλησίαν κατ οἶκον», ἐνῶ οἱ νέες ὑπάρξεις, οἱ ὁποῖες θὰ ἔρθουν στὸν κόσμο, θὰ ἀναδειχθοῦν, διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, πολίτες τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, καὶ ὄχι μόνον μέλη ἐκλεκτὰ τῆς ἐπὶ γῆς κοινωνίας. Ἀπὸ τὴ χριστιανικὴ οἰκογένεια, τὴν εὐλογημένη ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἀναδεικύονται οἱ ἐργάτες τοῦ ἀμπελῶνος τοῦ Κυρίου, οἱ διάκονοι τοῦ ἱεροῦ θυσιαστηρίου, οἰ ἀκατηγόρητοι ἐπιστήμονες, οἱ κοινωνικοὶ ἐργάτες, οἱ καλοὶ οἰκογενειάρχες, οἱ μοναχοί, οἱ ἱεραπόστολοι, οἱ πρεσβύτεροι, οἱ ἐπίσκοποι, κλπ. Οἱ εὐλογημένες ἀπὸ τὸν Ἅγιον ἐν Τριάδι Θεὸν οἰκογένειες ζοῦν μὲ γνήσια ἀγάπη. Ἄξίζει νά ἀναφέρουμε ὁρισμένα χαρακτηριστικὰ παραδείγματα: οἱ ἅγιοι μάρτυρες σύζυγοι Ἀδριανὸς καὶ Ναταλία, ποὺ μαρτύρησαν στὴ Νικομήδεια. Στὸ συναξάρι ἀναφέρεται ὅτι ἡ ἁγία Ναταλία ἦταν ἐκείνη ποὺ ἐμψύχωσε τὸν σύζυγό της γιὰ τὸ μαρτύριο. Ἔτσι συμβαίνει μὲ τοὺς συζύγους, ζοῦν μὲ τὸν Χριστὸ στὴν ψυχή τους καὶ δὲν τοὺς χωρίζει οὔτε τὸ μαρτύριο οὔτε ο θάνατος, διότι ἡ συζυγία τους εἶναι «τῷ κάλλει τῆς πίστεως ὡραϊσμένη». Οἱ ἅγιοι Ἀκύλας καὶ Πρίσκιλλα, γιὰ τοὺς ὁποίους γράφει ὁ ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος: «ἀσπάσασθε Πρίσκιλλαν καὶ Ἀκύλαν, τοὺς συνεργούς μου ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, οἵτινες ὑπὲρ τῆς ψυχῆς μου τὸν ἑαυτῶν τράχηλον ὑπέθηκαν οἷς, οὐχ ἐγὼ μόνος εὐχαριστῶ ἀλλὰ καὶ 5

6 1ο. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Περὶ τοῦ μὴ ἀπογινώσκειν τινὰς ἑαυτῶν, PG 51, 369 πᾶσαι αἱ Ἐκκλησίαι τῶν ἐθνῶν καὶ τὴν κατ οἶκον αὐτῶν Ἐκκλησίαν» 11. Πρόκειται γιὰ ἱεραποστολικὴ οἰκογένεια, ἡ ὁποία ἐργάστηκε ἱεραποστολικὰ στὴν Ρώμη, τὴν Κόρινθο καὶ τὴν Ἔφεσο. Ἐπίσης ὁ εὐλογημένος γάμος τοῦ Βασιλείου, πατρὸς τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καὶ τῆς Ἐμμελείας, προσέφερε δέκα ἀστέρας, ποὺ φώτισαν μὲ τὴν ἁγιασμένη τους ζωή, τὴν κοινωνία, ὡς τίμια μέλη τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Αὐτὴ εἶναι ἡ ὀρθόδοξη χριστιανικὴ οἰκογένεια. Ὅλα τὰ ἄλλα περὶ μονογονικῆς καὶ ἄλλων μορφῶν ὑποτιθεμένης οἰκογενείας ἀποτελοῦν πασίδηλη ὑποκρισία, ἡ ὁποία ἐπιχειρεῖ, ἀτυχῶς, νὰ δικαιολογήσει τὰ ἀδικαιολόγητα, τὰ ἐφήμερα καὶ τὰ ἐφάμαρτα. Ὁ Ἅγιος Θεὸς ὅμως «ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτοὺς καὶ εὐλόγησεν αὐτούς» 12. Στὸ σημεῖο αὐτὸ πρέπει νὰ τονίσουμε πὼς τὴν ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας μας κοσμοῦν ἅγιες οἰκογένειες, οἱ ὁποῖες, ὅπως εἴπαμε καὶ προηγουμένως, προσέφεραν τοὺς καρποὺς τῆς ἀγάπης των, τὰ τέκνα των, ὄχι ἁπλῶς ὡς στελέχη τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ ὡς ἀστέρας τοῦ νοητοῦ στερεώματος τῆς Ἐκκλησίας, τοὺς ἁγίους, δηλαδή, τῆς πίστεως. Πάντοτε, μία οἰκογένεια ὅταν εἶναι δομημένη μὲ τὶς ἀρχὲς τῶν εὐαγγελικῶν ἐπιταγῶν, τότε ἐκφράζει τὸ βίωμα τῆς εὐλογίας τοῦ Θεοῦ, ὡς μαρτυρία μέσα στὸν σύγχρονο κόσμο. Ἂν λάβουμε ὑπ ὅψη μας ὅτι κοινωνιολογικὰ ἡ οἰκογένεια ἀποτελεῖ τὸ κύτταρο μιᾶς κοινωνίας, μποροῦμε νὰ φανταστοῦμε ποιὰ θὰ ἦταν ἡ ἔκβαση στὴν ἐξέλιξη τῆς κοινωνίας μας, ἄν ἐπικρατοῦσε σ αὐτὴν ἡ ἁρμονικὴ συνύπαρξη τῶν κοινωνικῶν κυττάρων, δηλαδή, τῶν πολλῶν οἰκογενειῶν. Σύγχρονα κοινωνικά δεδομένα Οἰκτρὴ ἐμφανίζεται ἡ κατάσταση τῆς οἰκογενείας μακριὰ ἀπὸ τὸν Χριστό. Ὁ θεσμὸς τοῦ γάμου, ὅπως καὶ ὅλοι οἱ θεσμοὶ στὶς ἡμέρες μας, διέρχεται μιὰ ἐπικίνδυνη κρίση, ποὺ τὴν χαρακτηρίζει ἡ ἀποδόμηση τῶν βασικῶν στοιχείων, στὰ ὁποία στηρίζεται ὁ αὐθεντικὸς τρόπος δημιουργίας καὶ λειτουργίας τῆς οἰκογένειας. Συνεχῶς αὐξάνουν οἱ ἀποτυχημένοι γάμοι καὶ οἱ 6

7 ναυαγισμένες οἰκογένειες. Δὲν μειώνονται, ἀλλὰ πολλαπλασιάζονται κατ ἕτος τὰ διαζύγια. Τὸ ἕνα τρίτον περίπου τῶν γάμων διαλύονται. Θλίψη καὶ ἀπογοήτευση, κορεσμός, ἀηδία, ὀδύνη, ψυχικὰ ἀδιέξοδα καὶ μελαγχολία, εἶναι τὸ κλίμα μέσα στό ὁ- ποῖο ἐκτυλίσσονται καὶ διεκτραγωνοῦνται τὰ ὀδυνηρὰ δράματα ἐκείνων, ποὺ ἀντὶ νὰ εὕρουν στὸν γάμο τὴν εὐτυχία ποὺ ὀνειρεύθηκαν, βρῆκαν τὴν ἀπόλυτη δυστυχία. 11. Ρωμ. 16, Γεν. 1, 27 Γενικὴ εἶναι ἡ ὁμολογία ὅτι ἡ οἰκογένεια διέρχεται μιὰ περίοδο κρίσεως, ἐνῶ ἀποτελεῖ πραγματικότητα καὶ ἡ αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν πολιτικῶν γάμων καθὼς καὶ τὸ φαινόμενο, μαζί μὲ τὸν γάμο νὰ τελεῖται καὶ ἡ βάπτισις τῶν παιδιῶν. Καὶ ἂν μὲν πρόκειται γιὰ περιπτώσεις μεταναστῶν ποὺ δὲν ἦταν μέλη τῆς Ἐκκλησίας, ἀσφαλῶς καὶ δὲν ὑπάρχει πρόβλημα. Τὸ πρόβλημα ὅμως δημιουργεῖται ὅταν ἡ συγκεκριμένη ἐπιλογὴ εἶναι ἀποτέλεσμα νεοεισάκτου τρόπου ζωῆς. Σὲ κάθε ὅμως περίπτωση, τὸ κυρίαρχο πρόβλημα εἶναι ἡ διάλυση τοῦ γάμου. Βασικὲς αἰτίες τῆς καταστάσεως αὐτῆς εἶναι ἡ λανθασμένη ἐκλογὴ συζύγου, μὲ ἀποτέλεσμα πολὺ σύντομα, οἱ «ἄγγελοί» τους νὰ ἀποδεικνύονται πρόσωπα ἀκατάλληλα γιὰ συμβίωση καὶ συμπόρευση στὴ ζωή. Ἐπίσης, ἡ ἔλλειψη πραγματικῆς ἀγάπης γεννᾶ ἀδιέξοδα - μόλις ἐκδηλωθεῖ, λ.χ. ἕνα φυσικὸ ἐλάττωμα, ἡ ἀγάπη ψυχραίνεται καὶ σβήνει -. Ἀσήμαντες λεπτομέρειες ὁδηγοῦν στὴν καθημερινὴ γκρίνια καὶ τὸ διαζύγιο. Δὲν εἶναι λίγες οἱ περιπτώσεις διαζυγίων, ποὺ στηρίζουν τὴν αἰτία τους στὴ λεγομένη «ἀσυμφωνία τῶν χαρακτήρων». Ἐπιπλέον, ἡ ἀπουσία ὑψηλοῦ σκοποῦ στὸν γάμο, χωρὶς δηλαδὴ θεμέλια, εἶναι τὸ οἰκοδόμημα τῆς ζωῆς, δίχως ἰδανικὰ καὶ ἀξιακὰ ἀποθέματα, ὁπότε οἱ σύζυγοι, ὅταν δὲν ἔχουν τέτοια θεμέλια, πάνω στὰ ὁποῖα νὰ οἰκοδομήσουν τὴν ζωή τους, τὴν κοινή τους πορεία, καταφεύγουν στὴν λεγόμενη κοσμικὴ ζωή, γιὰ νὰ διαπιστώσουν ὅτι οὔτε σ αὐτὴν ὑπάρχει αὐτὸ ποὺ θὰ τοὺς κάνει εὐτυχισμένους τὸ κενὸ ἐξακολουθεῖ νὰ ὑπάρχει. Ἀκόμη, ἡ καθημερινὴ ἐκτὸς οἰκίας ἐργασία τῆς συζύγου, ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα νὰ στεροῦνται τῆς πολυτίμου 7

8 παρουσίας της τὰ παιδιά, ὁ σύζυγος καὶ τὰ λοιπὰ μέλη τῆς οἰκογενείας. Βέβαια ἡ ἀνεργία καὶ γενικώτερα ἡ οἰκονομικὴ κρίση δημιουργοῦν καθημερινὲς τριβές, πού ὁδηγοῦν στὴν γκρίνια καὶ τὴ διάλυση, μὲ θύμα τὸν σύζυγο ἢ τὴν σύζυγο, ποὺ ἐπωμίζεται τὴν εὐθύνη τῶν παιδιῶν ἢ στερεῖται τὴν παρουσία τους, καὶ τὸ βάρος τῆς διαλυμένης οἰκογένειας. Μία ἐπίσης τραγικὴ πρόκληση εἶναι ὅτι σήμερα κατὰ κόρον προβάλλονται τὰ ἀρνητικὰ στοιχεῖα οἰκογενειακοῦ βίου. Μέσα ἀπὸ τηλεοπτικὲς σειρὲς καὶ κινηματογραφικὰ ἔργα οἱ νέοι, ἀπὸ τὴν παιδικὴ ἡλικία δέχονται ἐρεθίσματα, ποὺ ἀλλοτριώνουν τὸ ὑγιὲς φρόνημα, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀναπτύσσονται σχέσεις ποὺ δὲν ὁδηγοῦν σὲ σωστὲς ἀποφάσεις καὶ δημιουργοῦνται γάμοι ἐκτὸς τῆς εὐλογίας τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ λανθασμένες ἐπιλογὲς ἔχουν ὡς ἀποτέλεσμα νὰ προκαλοῦν τὴν δυστυχία στοὺς νέους ἀνθρώπους καὶ δὲν εἶναι λίγα τὰ προβλήματα ποὺ ἔχουν σχέση μὲ τὴν ἐμφάνιση φαινομένων ποὺ κλονίζουν τὴν οἰκογενειακὴ συνοχή, ἰδιαιτέρως ὅταν ὁ εἷς ἐκ τῶν συζύγων ὑποπίπτει σὲ παραβατικὴ συμπεριφορά, ποὺ ἔχει σχέση μὲ τὴν μοιχεία καὶ τὰ συναφῆ πρὸς αὐτὴν ἁμαρτήματα καθὼς ἐπίσης καὶ τὸ φαινόμενο ποὺ ἀπάδει πρὸς τὸ ὀρθόδοξον φρόνημα τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας μὲ τὴν θέσπιση τοῦ συμφώνου ἐλευθέρας διαβίωσης καὶ τῆς προσπαθείας νὰ ἐνδυθοῦν μὲ μανδύα νομιμότητος παραβατικὲς συμπεριφορές, ποὺ ἔχουν σχέση μὲ διαστροφὲς καὶ ἀκατανόμαστες νοοτροπίες, οἱ ὁποῖες προσβάλλουν βάναυσα τὰ χρηστὰ ἤθη. Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, ὡς μητέρα καὶ τροφός, ἀσφαλῶς καὶ δὲν πρέπει νὰ μένει ἀπαθὴς θεατὴς ἐνώπιον τῆς κρίσεως ποὺ διέρχεται ἡ νεοελληνικὴ οἰκογένεια. Πρότυπα ξένα πρὸς τὴν παράδοσή μας εἰσχώρησαν στὴ ζωὴ τῶν πιστῶν. Πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ ἐργάζονται μεθοδικὰ δυνάμεις σκοτεινές, οἱ ὁποῖες γνωρίζουν πὼς ἂν κατορθώσουν νὰ διαλύσουν τὴν οἰκογένεια, πέτυχαν τὸν διπλὸ σκοτεινὸ σκοπό τους, δηλαδὴ τὴν διάλυση καὶ τοῦ γένους μας. Φαίνεται ὅτι συχνὰ τὸ ἐπιτυγχάνουν, διότι οἱ Ἕλληνες, ὁλοὲν καὶ περισσότερον ἐπηρρεάζονται ἀπὸ τοὺς ἐχθροὺς τῆς πίστεως καὶ τῆς πατρίδος μας. Δὲν χάθηκε ὅ- μως τὸ πᾶν, καί δὲν εἶναι ἀκόμη ἀργά. Γι αὐτὸ τὸν λόγο, ἡ Ἁγία 8

9 μας Ἐκκλησία ὀφείλει νὰ ἐργαστεῖ καὶ νὰ ἀρθρώσει λόγον, ὁ ὁ- ποῖος θὰ στηρίξει τὴν οἰκογένεια ποὺ δοκιμάζεται καὶ διαλύεται. Συγκεκριμένα, ὀφείλει νὰ ὑπενθυμίσει γνωστὲς ἀλήθειες, οἱ ὁποῖες ἴσως ξεθώριασαν ἀλλὰ δὲν ἀπορρίφθηκαν. Καὶ τέτοιες ἀλήθειες εἶναι: Ὅπου ἀπουσιάζει ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ἡ οἰκογένεια κλυδωνίζεται. Ὁ Χριστὸς δὲν μειώνει τὴν εὐτυχία τῆς οἰκογένειας ἀλλὰ τὴν αὐξάνει καὶ τὴν στηρίζει. Ἡ πνευματικὴ ζωή, προσευχή, ἐξομολόγηση, θεία κοινωνία, καὶ γενικὰ ἡ μυστηριακὴ ζωὴ προσθέτει ποιότητα στὴν οἰκογενειακὴ εὐτυχία. Ἡ οἰκογενειακὴ ζωὴ δὲν εἶναι καὶ οὔτε μπορεῖ νὰ εἶναι ἀ- νέφελη. Ὅταν ὅμως ἐπικαλούμεθα τὸν Ἅγιο ἐν Τριάδι Θεὸ μᾶς δίδει τὴν Χάρη Του καὶ ξεπερνοῦνται οἱ ὅποιες δυσκολίες. Ἡ τεκνογονία ἀποτελεῖ εὐλογία, διότι δι αὐτῆς ὁ Δημιουργὸς κατέστησε τὸν ἄνθρωπο συνεργὸ καὶ συνδημιουργό Του στὸ ἔργο τῆς δημιουργίας. Αὐτὸ ἀποτελεῖ ἰδιαιτέρα τιμὴ ἐκ μέρους τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο, ἐνῶ τὰ παιδιὰ ποὺ ἔρχονται στὸν κόσμο ἔχουν ὡς προορισμό τους τὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, τὸν ἁγιασμό καὶ τὴν σωτηρία. Νὰ τονίσουμε καὶ νὰ ὑπενθυμίσουμε ὅτι ἡ ἀποφυγὴ τῆς τεκνογονίας καὶ πολὺ περισσότερο οἱ ἐκτρώσεις, ἀποτελοῦν θανάσιμο ἁμάρτημα καὶ προκαλοῦν τὸν φιλάνθρωπον Θεόν. Ἑκατομμύρια ἀγέννητα και ἀβάπτιστα βρέφη βρίσκουν μαρτυρικὸ τέλος μὲ τὶς φονικὲς ἐκτρώσεις, οἱ ὁποῖες πραγματοποιοῦνται ἀ- πὸ τοὺς συγχρόνους Ἡρῶδες καὶ τοὺς συνεργούς των. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ὀφείλει διὰ τῶν Ἐπισκόπων καὶ τῶν Ἐνοριῶν νὰ στηρίξει τοὺς νέους γονεῖς, πρῶτα πνευματικά καὶ ἠθικά, καὶ κατὰ δεύτερο λόγο, οἰκονομικά. Πῶς ὅμως ἡ Ἐκκλησία θὰ συμπαρασταθεῖ σήμερα οἰκονομικὰ στὴ δοκιμαζομένη οἰκογένεια ὅταν ἐπιχειρεῖται ἡ ἀφαίρεση κάθε οἰκονομικῆς δυνατότητος ποὺ διαθέτει μέχρι σήμερα, προκειμένου αὐτὴ νὰ ἐπιτελέσει τὸ κοινωνικό της ἔργο; Πῶς θὰ μπορέσει ἡ Ἐκκλησία σήμερα νὰ συμπαρασταθεῖ, ὅταν ἀπὸ τὴν μία πλευρὰ ἡ περιου- 9

10 σία της τελεῖ οὐσιαστικὰ ὑπὸ δήμευση καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, διὰ τοῦ λαϊκισμοῦ, κατηγορεῖται ὅτι ἔχει πλοῦτον τὸν ὁποῖον δὲν διαθέτει διὰ τὰ ἔργα τῆς φιλανθρωπίας, ἀλλὰ ἀσχολεῖται μὲ ἐπενδύσεις χρηματιστηριακῆς φύσεως. Κατ αὐτὸν τὸν τρόπον δημιουργεῖται παραπληροφόρησις εἰς τὸν λαὸν καὶ παραπικρασμός εἰς τὶς δοκιμαζόμενες οἰκογένειες. Λατρευτικὲς καὶ πνευματικὲς εὐκαιρίες, ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις, κηρύγματα μὲ κατάλληλα θέματα, ὁμιλίες, ἡμερίδες, ἱερὲς ἀποδημίες, ποικίλα ἔντυπα, ἀσφαλῶς μποροῦν νὰ στηρίξουν τὴν οἰκογένεια. Πῶς ὅμως νὰ στηριχθεῖ σήμερα ἡ οἰκογένεια ὅταν ἀπὸ τὴν ἐκπαίδευση ἐπιχειρεῖται ἀφαίρεση τῆς ὀρθοδόξου θρησκευτικῆς ἀγωγῆς τῶν παιδιῶν, καὶ ὅταν ἀπό τὴν ἄλλη πλευρὰ ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἀδύναμη νὰ ἐπιτελέσει αὐτὸ τὸ διδακτικό της καθῆκον, σὲ ἐπίπεδο κατηχήσεως καὶ διδασκαλίας, μέσῳ τῶν ἰδικῶν της φορέων καὶ μέσῳ τῶν ἰδικῶν της τρόπων ποιμαντικῆς διακονίας; Γι αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ ὑπάρξει ἀγωνιστικὴ προσπάθεια, οὕτως ὥστε, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος νὰ δημιουργήσει προϋποθέσεις οἰκονομικῆς βιωσιμότητας ὅλων τῶν ὀργανισμῶν ποὺ μποροῦν νὰ στηρίξουν τὸ ποιμαντικό καὶ τὸ εὐρύτερο κοινωνικό ἔργο. Θὰ πρέπει, ἅγιοι πατέρες καὶ ἀδελφοί, νὰ ἐννοήσουμε καὶ νὰ κατανοήσουμε ὅτι πρέπει νὰ παύσουμε νὰ εἴμεθα οὐραγοὶ μιᾶς πορείας ποὺ ὁδηγεῖ εἰς τὴν βεβαία ἀποτυχία καὶ τὴν ἀπογοήτευση. Ὁ κόσμος σήμερα εἶναι ἀπογοητευμένος βλέπει τὴν στάση μας, βλέπει τὴν τακτική μας, ποὺ εἶναι ὡρισμένες φορὲς μία τακτικὴ ἀπραξίας καὶ ἀπογοητεύεται. Ἐὰν θέλουμε νὰ στηρίξουμε τὴν οἰκογένεια, στὶς προδιαγραφὲς ποὺ πρὸ ὀλίγου συντόμως ἐπεσημάνθηκαν, θὰ πρέπει νὰ δημιουργήσουμε προϋποθέσεις τέτοιες, ποὺ θὰ ἐξασφαλίζουν στὴν Ἐκκλησία τὴν δυνατότητα νὰ στηρίζει ἐμπράκτως τὴν οἰκογένεια. Καὶ πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνσιν, ἐπαινετὴ ἡ προσπάθεια ποὺ κατεβλήθη διὰ τὸ τρίτο παιδὶ τῆς Θράκης ἀλλὰ, Ἑλλάδα δὲν εἶναι μόνον ἡ Θράκη Ἑλλάδα εἶναι ὅλη ἡ ἐπικράτεια, πρὸς τὴν ὁποία ἡ Ἐκκλησία πρέπει νὰ ἀναπτύξει σχέδια οὐσιαστικῆς συμπαραστάσεως πρὸς τὴν οἰκογένεια. Μόνον τότε θὰ μπορέσουμε νὰ συμπαρασταθοῦμε στοὺς οἰκογενειάρχες ποὺ δοκιμάζονται καὶ μό- 10

11 νο τότε θὰ μπορέσουμε νὰ δώσουμε θάρρος σ αὐτοὺς ποὺ εἶναι ἐπιφυλακτικοί. Τέλος, οἱ διακριτικὲς παρεμβάσεις μας πρὸς τὴν Πολιτεία, θὰ πρέπει νὰ ὑπενθυμίζουν τὸ πολύπλευρο χρέος της πρὸς τὴν οἰκογένεια. Παράλληλα δὲ εἶναι ἀνάγκη ἡ Ἐκκλησία νὰ ἀγωνίζεται σθεναρὰ γιὰ τὴν ματαίωση νομοθετικῶν ρυθμίσεων ποὺ μειώνουν τὴν ἠθικὴ καὶ οἰκονομικὴ ἀρωγή πρὸς τὴν σύγχρονη οἰκογένεια. Ἡ ὀρθόδοξη πατρίδα μας ἔχει τὸ προνόμιο νὰ ζεῖ μέσα στὴν Χάρη τοῦ Ἁγίου Θεοῦ. Τὸ μυστήριον τοῦ γάμου ἔχει μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὶς καρδιές τῶν νέων μας, οἱ ὁποῖοι κατὰ πλειοψηφίαν δημιουργοῦν τὶς οἰκογένειές τους μὲ τὴν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Παρὰ τὰ ὅσα συμβαίνουν γύρω μας καὶ τὴν γενικευμένη κρίση ποὺ διερχώμεθα, πιστεύουν στὸν Θεό Πατέρα καί ἐμπιστεύονται ὡς μητέρα τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Ἀξίζει γι αὐτὸ, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία νὰ στηρίξει μὲ κάθε μέσο καὶ μὲ κάθε τρόπο τὴν ἑλληνικὴ οἰκογένεια, ποὺ παρ ὅλες τὶς δυσκολίες τῶν κρίσιμων καιρῶν στέκεται ὄρθια καὶ παραμένει ἑλληνορθόδοξη καὶ εὐλογημένη. 11

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου. 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος

Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου. 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος Γιά τούς χριστιανούς ἕνας εἶναι ὁ θεσμός, πού θεμελιώνει τήν οἰκογένεια: Ὁ ἐκκλησιαστικός γάμος. Δύο νέοι ἑνώνουν τήν ἀγάπη τούς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Τὰ Ἕξι μεγάλα ἐρωτήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς καταλαμβάνουν μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας. Ὁ συγγραφέας του βιβλίου, Χάιντς Χάιμζετ (1886-1975),

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ χαλ νωτη γλ σσα Ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μέλη τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Σὲ σύγκριση μὲ ἄλλα ἀνθρώπινα μέλη, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ χέρια

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X eutypon32-33 2014/11/30 12:03 page 19 #23 Εὔτυπον, τεῦχος 32-33 Ὀκτώβριος/October 2014 19 Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X Ἰωάννης Α. Βαμβακᾶς Ιωάννης Α. Βαμβακᾶς Παπαθεοφάνους 12 853 00 Κῶς Η/Τ: gavvns

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό Ὁ ὀρθόδοξος χριστιανικός γάμος, ὅταν εἶναι σωστός καί ἀληθινά

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 127 ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ) Εἰσαγωγὴ Ἡ δημιουργία τῆς ἑνωμένης Εὐρώπης εἶναι πάνω ἀπ ὅλα γεγονὸς πνευματικῆς σημασίας. Ἡ πολιτικὴ ἡγεσία

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ Χρ. Πλατή Κατὰ τὶς δυὸ τελευταῖες δεκαετίες, τὸ σύστημα ὑγείας τῆς χώρας ΠΟΙΕΙ σημαντικὲς ἀλλαγές, τόσο στὸ δομικὸ καὶ ὀργανωτικὸ πεδίο, ὅσο

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Εἰσαγωγὴ Μιὰ ἀπὸ τὶς βασικὲς πρόσθετες δυνατότητες τῆς ἔκδοσης 3 τῶν ἰατρικῶν ἐφαρμογῶν μας, εἶναι ἡ δυνατότητα συσχετισμοῦ ὅσων ψηφιακῶν ἀρχείων ἀπαιτεῖται στὴν

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13 Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές Το πλήρωμα του χρόνου Συνάντηση Ιουδαϊκού κόσμου με ελληνισμό. Μετάφραση των εβδομήκοντα, Φίλωνας μέσω της αλληγορίας. Η ελληνική φιλοσοφία έδωσε την έννοια της θεωρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα. Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν στήν εὐρωπαϊκή καί ἑλληνική

Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα. Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν στήν εὐρωπαϊκή καί ἑλληνική Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα Τῆς κας Φώνης Παπαρηγοπούλου-Σκορίνη, Ἀναπλ. Καθηγ. Ἀστικοῦ Δικαίου, Νομικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι.

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Ἡ Χἀρις τῆς Τρισηλίου Θεότητος, τοῦ ἀνάρχου Πατρός, τοῦ συνανάρχου Υἱοῦ καί τοῦ συναϊδίου Ἁγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

Θά γίνεις νονός / νονά;

Θά γίνεις νονός / νονά; ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Θά γίνεις νονός / νονά; Συγχαρητήρια! Πῆρες μιά πολύ ὄμορφη ἀπόφαση! Καί εἶναι τόσο ὄμορφη, γιατί ἔχεις νά προσφέρεις κάτι πολύτιμο στή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἐσωτερικὸ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων Κυμίνων Θεσσαλονίκης Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου πνευματικοῦ Πατρός μας, Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Θεοδώρου Ι. Κουμαριανού, Λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗN ΣΥΛΛΗΨΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗN ΣΥΛΛΗΨΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗN ΣΥΛΛΗΨΗ Αὐτὸ δέχεται ἡ ἐπιστήμη, τὸ ἴδιο πίστευαν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες καὶ αὐτὸ πιστεύουν οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας Προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς Ὁμιλία Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας & Χερρονήσου κ. Νεκταρίου στὴν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ ιακόνου Νεκταρίου Κιοστεράκη Χερσόνησος, 30 εκεμβρίου 2010 Χειροτονεῖσαι σήμερα ἱερεὺς καὶ συνάπτεσαι

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων 1 Ἰωάννης Ν. Λίλης Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων Ἀναμφισβήτητα τό πιό λαμπρό κομμάτι τῆς Ἐκκλησίας μᾶς εἶναι ὁ λειτουργικός της πλοῦτος. Κάθε μήνα, κάθε ἑβδομάδα, κάθε ἡμέρα ὁ λειτουργικός ἐκκλησιαστικός

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283 Paul Canart, Études de paléographie et de codicologie reproduites avec la collaboration de Maria Luisa Agati et Marco D Agostino, τόμ. I-II [Studi e Testi 450-451], Città del Vaticano 2008, σσ. XXVIII+748+VI+749-1420.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ Χαρὰ Λιαναντωνάκη Στὴν ὄμορφη Ἑλλάδα ποὺ ἀγαπήσαμε τὴν πατρίδα τοῦ Φωτὸς τοῦ Λόγου τοῦ Εὐαγγελίου, τὸ ὁποῖο γέννησε Πολιτισμὸ ζωῆς - βλέπουμε σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013.

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013. Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Διοργανωτές: «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013 ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 78 ο = ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘ. 752 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΥΡΙΟ; Σύγχρονες μορφὲς οἰκογενειακῶν συμβιώσεων Χριστιανικὴ οἰκογένεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τὸ οἰκογενειακὸ μυθιστόρημα τῶν νευρωτικῶν Sigmund Freud... 21. Ὁ σεξουαλικὸς δεσμός. Τὸ ἀσυνείδητο σὲ ζεῦγος Paul-Laurent Assoun...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τὸ οἰκογενειακὸ μυθιστόρημα τῶν νευρωτικῶν Sigmund Freud... 21. Ὁ σεξουαλικὸς δεσμός. Τὸ ἀσυνείδητο σὲ ζεῦγος Paul-Laurent Assoun... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 15 Τὸ οἰκογενειακὸ μυθιστόρημα τῶν νευρωτικῶν Sigmund Freud... 21 Ὁ σεξουαλικὸς δεσμός. Τὸ ἀσυνείδητο σὲ ζεῦγος Paul-Laurent Assoun... 27 Ἡ σεξουαλικότητα εἶναι πάντοτε κάτι ἄλλο

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχανάλυση, Πολιτισμὸς καὶ κοινωνικὲς ἐπιστῆμες 13. Πρὸς μία ψυχαναλυτικὴ ἐπιστημολογία τῶν κοινωνικῶν ἐπιστημῶν

Ψυχανάλυση, Πολιτισμὸς καὶ κοινωνικὲς ἐπιστῆμες 13. Πρὸς μία ψυχαναλυτικὴ ἐπιστημολογία τῶν κοινωνικῶν ἐπιστημῶν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ψυχανάλυση, Πολιτισμὸς καὶ κοινωνικὲς ἐπιστῆμες 13 ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ Πρὸς μία ψυχαναλυτικὴ ἐπιστημολογία τῶν κοινωνικῶν ἐπιστημῶν I. Ψυχανάλυση καὶ ἐπιστῆμες τοῦ πολιτισμοῦ Ἡ ψυχανάλυση,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ...ἐνορία ἐν δράσῃ!

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ...ἐνορία ἐν δράσῃ! διαδρομές Ν ο ητ ι κ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς σ τ ό ν χ ῶ ρ ο τ ῆ ς π ί σ τ η ς Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 Τεῦχος 15 ο - Σεπτέμβριος 2015 ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 19 Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Ἡ πρόοδος τῆς Ἰατρικῆς Βιοτεχνολογίας... 29 2. Προκλήσεις γιά τήν ἀρχή τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς... 36 3. Προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς ΑΠOΠΑΜΑ ΑΠO ΣΗΝ ΟΜΙΛΙΑ του Π. ΠEΣΡΟΤ ΧΙΡ στο 20ο ΙΕΡΑΠΟΣΟΛΙΚO ΤΝΕΔΡΙΟ ΤΝΕΡΓΑΣΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΧΡΙΣ. ΟΜΙΛΟΤ ΕΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΗΝΩΙΝ ΑΓΙΑ ΣΑΒΙΘΑ Αράχωβης Παρανάσσου Βοιωτίας

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Γ. Φανάρας, διδάκτωρ Θεολογίας Α.Π.Θ

Βασίλειος Γ. Φανάρας, διδάκτωρ Θεολογίας Α.Π.Θ Βασίλειος Γ. Φανάρας, διδάκτωρ Θεολογίας Α.Π.Θ Ἡ θέση τῶν Ὀρθοδόξων καὶ ἄλλων ἐκκλησιῶν καὶ θρησκειῶν γιὰ τὰ θέματα τῆς τεκνογονίας Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι, Ἐλλογιμώτατοι Κύριοι Καθηγητές, Κυρίες καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ)

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Ἀποσπάσματα ἀπὸ ἄρθρο στὰ «ΕΠΙΚΑΙΡΑ» (28-2-13) ΠΕΡΙΛΗΨΗ. ΑΥΤΗ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΠΟΙΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝ- ΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΩ,

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Καὶ τὸ Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς

Καὶ τὸ Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς διαδρομές Ν ο ητ ι κ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς σ τ ό ν χ ῶ ρ ο τ ῆ ς π ί σ τ η ς Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 Τεῦχος 10 ο - Ἰανουάριος 2015 ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση Μασονία Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory Παγκόσμια οργάνωση Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη masson Τεχνίτης ή τέκτονας Σωματεία οικοδόμων Συνθηματική γλώσσα Μυστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

Nεανικά Ἀγκυροβολήματα

Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Aγκυροβολή- Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O T H Σ I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ Γ I A T O Y Σ N E O Y Σ T E Y X O Σ 7 4 Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἐκκλησία ὡς λατρεύουσα κοινότητα

Ἡ Ἐκκλησία ὡς λατρεύουσα κοινότητα Ἡ Ἐκκλησία ὡς λατρεύουσα κοινότητα Σὸ θέμα μὲ τὸ ὁποῖο στὴν ἀποψινή μας σύναξη θὰ ἀσχοληθοῦμε, ὅπως γνωρίζετε, εἶναι ἡ Ἐκκλησία ὡς λατρεύουσα κοινότητα. Θὰ προσπαθήσουμε χωρὶς νὰ εἰσέλθουμε σὲ λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων

Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων Γεώργιος Κοντόπουλος Ἀκαδημία Ἀθηνῶν 1) Εἰσαγωγή Mία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἀνακαλύψεις ὅλων τῶν ἐποχῶν εἶναι τὸ ὅτι οἱ φυσικοὶ νόμοι εἶναι παγκόσμιοι. Δηλαδὴ οἱ ἴδιοι φυσικοὶ νόμοι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ

ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ Ὁ ὕπνος, παρότι κοινὸ βίωμα ὅλων μας, ἔχει μελετηθεῖ ἐντυπωσιακὰ λίγο. Χαμένος χρόνος γιὰ κάποιους, χρόνος ἀνασυγκρότησης τῶν ψυχικῶν καὶ σωματικῶν δυνάμεων κατὰ ἄλλους, θὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ Προετοιμασία τοῦ ζευγαριοῦ γιὰ νὰ συνδημιουργήσει ὑγιὴ παιδιὰ καί στὴν ψυχὴ καὶ στὸ σῶμα Λίγα λόγια γιὰ τὸ μεγαλεῖο τῆς Δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατα, ὁ λέκτορας τοῦ τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ

Πρόσφατα, ὁ λέκτορας τοῦ τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΑΣ 175 ἑνός χριστιανικοῦ ἀνθρωπισμοῦ, τόν ὁποῖο ὁ Δ. Τσινικόπουλος ἐρευνᾶ μέσα ἀπό τή λεπτομερειακή ἀνάλυση τῶν προαναφερόμενων ριζοσπαστικῶν ἰδεῶν τῆς Βίβλου. Τό βιβλίο περιέχει, ἐκτός ἀπό

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ

Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ ENTYPO TETSIS FIN:Layout 1 6/4/09 12:59 PM Page 1 Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ-3 ΙΟΥλΙΟΥ 2009 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 13, ΠλΑΚΑ, ΑΘΗΝΑ ENTYPO TETSIS FIN:Layout

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία. Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι.

ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία. Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι. ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία Μετάφραση: Θάνος Σαμαρτζῆς Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι. Ἤσασταν μήπως παρόντες τότε

Διαβάστε περισσότερα

«Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Μακαριώτατε, Ἅγιοι Πατέρες, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, Ἀδελφοί μου Ἀγαπητοί,

«Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Μακαριώτατε, Ἅγιοι Πατέρες, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, Ἀδελφοί μου Ἀγαπητοί, ΟΜΙΛΙΑ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 14 11 2011 «Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Μακαριώτατε, Ἅγιοι Πατέρες, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, Ἀδελφοί μου Ἀγαπητοί, Μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενα: Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ Ὑµηττοῦ ανιὴλ

Κείµενα: Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ Ὑµηττοῦ ανιὴλ ΟΙ ΕΣΦΑΓΜΕΝΟΙ διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τὴν μαρτυρίαν τοῦ ἀρνίου Κείµενα: Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ Ὑµηττοῦ ανιὴλ Στοιχειοθεσία, ιακόσµησις, Ἐπιµέλεια Ἐκδόσεως: Ἀδελφότης Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΩΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ ΚΑΣΑ ΣΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΤΟΣΟΜΟ

Η ΩΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ ΚΑΣΑ ΣΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΤΟΣΟΜΟ Η ΩΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ ΚΑΣΑ ΣΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΤΟΣΟΜΟ Σὸ θέμα «ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ κόσμου κατὰ τὸν ἱερὸ Χρυσόστομο» καλύπτει σχεδὸν ὁλόκληρή τη θεολογία τοῦ ἱεροῦ Πατρός, ποὺ ἁπλώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α κα Μαρία Παπαθανασίου, ἐπίκ. καθηγήτρια ΤΕΙ Ἀθηνῶν 7/2/2005 Ἡ ἱεραρχία τῶν ἀνθρώπινων ἀναγκῶν, σύμφωνα μὲ τὸν Α. Maslow, εἶναι ἡ ἑξῆς:

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας : Ἡ θεραπεία τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. (Ἱερομον. Σάββας)

Ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας : Ἡ θεραπεία τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. (Ἱερομον. Σάββας) Ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας : Ἡ θεραπεία τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. (Ἱερομον. Σάββας) Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἀμὴν. Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ 85 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΣΠυρΟΣ βρυωνησ Ἡ ἀπόφαση τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν νὰ ὀργανώσει τρία ξεχωριστὰ συνέδρια σχετικὰ μὲ τὴν (τὶς) ἡμερομηνία (ες) καὶ τὴν (τὶς) προέλευση (εις) τῶν σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ κ. Σ. Ἀνδρεᾶ, καθηγήτρια Νοσηλευτικῆς Τ.Ε.Ι. Ἀθηνῶν Τὸ θέμα μας εἶναι ἡ συμβολὴ τοῦ ἐθελοντῆ στὴν παροχὴ ἄνεσης καὶ σίτισης τοῦ ἀσθενοῦς.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Ἐξήλθαμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄνεση, τὴν τάξη καὶ τὴν ἀσφάλεια σὲ μιὰ φοβερὴ τρικυμία, ποὺ κλυδωνίζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ μέσα μας.

Ἐξήλθαμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄνεση, τὴν τάξη καὶ τὴν ἀσφάλεια σὲ μιὰ φοβερὴ τρικυμία, ποὺ κλυδωνίζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ μέσα μας. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ Χρυσοστόμου Κουτλουμουσιανοῦ ἱερομονάχου Σεβασμιώτατε, Σεβαστὴ Γερόντισσα, Ἀγαπητοὶ φίλοι. Εὐχαριστῶ γιὰ τὴν εὐκαιρία ποὺ μοῦ δώσατε να ἐπισκεφθῶ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ*

H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ* H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ* Κ ΑΠΟΤΕ ΥΠΗΡΧΕ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΤΕΧΝΗ, αὐτὴ ποὺ θὰ ὑπάρχει στοὺς αἰῶνες, ὅσο βέβαια θὰ ὑπάρχουν ἄνθρωποι ἐπὶ τῆς γῆς ἐννοοῦμε τὴν ἱερὴ καὶ τελετουργικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ. Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ Εἰκόνα τοῦ 8ου αἰώνα στὴν Μονὴ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ ὄρους Σινᾶ

ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ. Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ Εἰκόνα τοῦ 8ου αἰώνα στὴν Μονὴ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ ὄρους Σινᾶ ΤΕΥΧΟΣ 27 ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2011 Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ Εἰκόνα τοῦ 8ου αἰώνα στὴν Μονὴ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ ὄρους Σινᾶ Ὁ Θεὸς ἦλθε νὰ μείνει μαζί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

-Μιὰ ἀπολογία γιὰ τὴν Πίστη -Εὐδοκία -Ἀναποδογυρισμένος Παράδεισος καὶ ἀντεστραμμένη Κόλαση -Ἡ παραβολὴ τῶν ταλάντων

-Μιὰ ἀπολογία γιὰ τὴν Πίστη -Εὐδοκία -Ἀναποδογυρισμένος Παράδεισος καὶ ἀντεστραμμένη Κόλαση -Ἡ παραβολὴ τῶν ταλάντων -Μιὰ ἀπολογία γιὰ τὴν Πίστη -Εὐδοκία -Ἀναποδογυρισμένος Παράδεισος καὶ ἀντεστραμμένη Κόλαση -Ἡ παραβολὴ τῶν ταλάντων 123 2014 Μιὰ ἀπολογία γιὰ τὴν Πίστη Ἢ ἀλλιῶς, τί θὰ μποροῦσε νὰ πιστεύει κάποιος ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ὁσιώτατος Γέροντας Διονύσιος, ὁ Κολιτσιώτης, ὡς πνευματικὸς καθοδηγητής, ὅπως τὸν γνώρισα * * * * * * * * *

Ὁ Ὁσιώτατος Γέροντας Διονύσιος, ὁ Κολιτσιώτης, ὡς πνευματικὸς καθοδηγητής, ὅπως τὸν γνώρισα * * * * * * * * * 1 Ὁ Ὁσιώτατος Γέροντας Διονύσιος, ὁ Κολιτσιώτης, ὡς πνευματικὸς καθοδηγητής, ὅπως τὸν γνώρισα 2015 Ὁ Ὁσιώτατος Γέροντας Διονύσιος, ὁ Κολιτσιώτης, ὡς πνευματικὸς καθοδηγητής, ὅπως τὸν γνώρισα Ὁ ὁσιώτατος

Διαβάστε περισσότερα

η ἀκτινοβολιἀ τῶν ἑλληνικῶν δικἀιικῶν ιδἑῶν κἀι θἑσμῶν στο ἑὐρῶπἀϊκο στἑρἑῶμἀ

η ἀκτινοβολιἀ τῶν ἑλληνικῶν δικἀιικῶν ιδἑῶν κἀι θἑσμῶν στο ἑὐρῶπἀϊκο στἑρἑῶμἀ 171 η ἀκτινοβολιἀ τῶν ἑλληνικῶν δικἀιικῶν ιδἑῶν κἀι θἑσμῶν στο ἑὐρῶπἀϊκο στἑρἑῶμἀ μἀριἀνοὐ δ. κἀρἀση Ἕνας ἀπὸ τοὺς λάτρεις τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, ὁ Nietzsche, λέει στὴν Γέννηση τῆς τραγωδίας

Διαβάστε περισσότερα

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario «Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΟΡΟΝΤΟ 7 Iουλιου 2015 St. Catharine s, Ontario Στο μυστήριο του ιερού Βαπτίσματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΣ ΕΜΕΝΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΙΠΟΤΕ!

ΧΩΡΙΣ ΕΜΕΝΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΙΠΟΤΕ! ΧΩΡΙΣ ΕΜΕΝΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΙΠΟΤΕ! Ὁ γνωστός γάλλος φιλόσοφος Γεώργιος Στάϊνερ (Steiner) παρατηρεῖ: -Τό πρόβλημα πού διαπιστώνεται σέ πολλούς διανοούμενους εἶναι οἱ ἐξαιρετικά ἀνησυχητικές συμμαχίες

Διαβάστε περισσότερα

Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ἰανουάριος 2011 5 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 5 - Ἰανουάριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα