«Συζυγία Οἰκογένεια. Ὀρθόδοξα πνευματικὰ καὶ σύγχρονα κοινωνικὰ δεδομένα»

Save this PDF as:
Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Συζυγία Οἰκογένεια. Ὀρθόδοξα πνευματικὰ καὶ σύγχρονα κοινωνικὰ δεδομένα»"

Transcript

1 «Συζυγία Οἰκογένεια. Ὀρθόδοξα πνευματικὰ καὶ σύγχρονα κοινωνικὰ δεδομένα» Ὁ γάμος, ὡς ἔννομη συζυγία, ἀποτελεῖ μία ἀπὸ τὶς ἀρχαιότερες θεσμικὲς κατακτήσεις τοῦ ἀνθρώπου, μὲ ἡλικία μεγαλύτερη τῶν εἴκοσι αἰώνων. Ἡ συναισθηματική, κοινωνική, πνευματικὴ καὶ βιολογικὴ συνάντηση τῶν ἑτεροφύλων, λειτούργησαν ὡς θεμελιώδεις προϋποθέσεις γιὰ τὴ «θεσμικὴ ἀναγνώριση», ποὺ φαίνεται ὅτι ἀπασχόλησε ἀπὸ πολὺ ἐνωρὶς τὴν ἀνθρώπινη συλλογικότητα, πρὶν ἀκόμη διαμορφωθεῖ σὲ ὀργανωμένη κοινωνικὴ ζωή. Ἡ σύγχρονη ἀνθρωπολογικὴ ἔρευνα ἔχει ἐντοπίσει τὶς θεσμικὲς ἀπαρχὲς τοῦ γάμου καὶ τῆς οἰκογένειας σὲ πολὺ πρώιμες ἱστορικὲς στιγμές, πρὶν ἀκόμη ἐμφανισθοῦν οἱ θεσμοί τῆς ἐξουσίας, τῆς οἰκονομίας ἢ τῆς συλλογικῆς εὐθύνης. Oἱ θεσμοὶ αὐτοί, ἀπὸ τὴ στιγμὴ τῆς δημιουργίας τοῦ ἀνθρώπου, μᾶς ἀκολουθοῦν χωρὶς οὐσιώδεις μεταβολὲς σὲ ὅλα τὰ στάδια τῶν πολιτιστικῶν, ἀλλὰ κυρίως τῶν βιο-κοινωνικῶν μας ἐξελίξεων. Ἡ πρώτη ἐπιστημονικὴ διατύπωση ὁρισμοῦ τοῦ γάμου ἀνήκει εἰς τὸν Μοδεστίνο, Ρωμαῖο νομοδιδάσκαλο τοῦ 3 ου μ.χ. αἰώνος: «Γάμος καλεῖται ἕνωσις ἀνδρὸς καὶ γυναικός, συγκλήρωσις τοῦ βίου παντός, θείου τε καὶ ἀνθρωπίνου δικαίου κοινωνία» 1. Ὁ ὁρισμός τοῦ Μοδεστίνου ἂν καὶ ἐμφανῶς νομικιστικὸς διαπνέεται καὶ ἀπὸ τὸ χριστιανικὸ πνεῦμα, δεδομένης τῆς μελέτης τοῦ συντάκτου του πολλῶν χριστιανικῶν κειμένων, διανοητῶν τῆς ἐποχῆς του. Ἡ Ἐκκλησία χωρὶς νὰ ἀρνεῖται τόν παραπάνω ὁρισμό προώθησε τὴ σχέση ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς στὸ ἐπίπεδο τοῦ μυστηρίου καὶ τοῦ συμβόλου καὶ τὴ θεώρησε ὡς εἰκόνα τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ἡ οἰκογένεια χαρακτηρίζεται «κατ οἶκον ἐκκλησία» 2, ὡς ἀπεργαζομένη τὸ γεγονὸς τῆς σωτηρίας γιὰ τὰ μέλη ποὺ τὴν ἀποτελοῦν. Ἄλλωστε, ὁ σκοπὸς τοῦ γάμου, δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ αὐτὸν ποὺ ὁδηγεῖ τὸν ἄνθρωπο στὴν τελείωση, καὶ ἡ τελείωση δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπὸ τὸ γεγονὸς, εἰς τὸ ὁποῖο ἐκφράζεται ἡ ἐκπλήρωσις τοῦ ὑπαρξιακοῦ προορισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ εἶναι ἡ θέωση.

2 Στὴν Παλαιὰ Διαθήκη, ἡ σχέση τοῦ Θεοῦ μὲ τὸν λαὸ τοῦ Ἰσραὴλ παρομοιάζεται μὲ τὸν Θεὸ ὡς «νυμφίο» καὶ τὸν λαό του ὡς «νύμφη» 3. Ἀλλὰ ἡ εἰκόνα τῆς συζυγίας χρησιμοποιεῖται καὶ στὴν 1. Πανδέκται, 23,2. Νομ. Ι. 2. Ρωμ. 16, 4 3. Ψαλμ. 18,6, Ιωήλ 2, 16, Ἠσ. 62, 5 Καινὴ Διαθήκη γιὰ νὰ ἐκφράσει τὸ περιεχόμενο τῆς νέας ἐν Χριστῷ κοινωνίας 4. Ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ «νυμφίος» τῆς Ἐκκλησίας «νύμφης». Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος εὔστοχα χαρακτηρίζει τὸν γάμο ὡς «μέγα μυστήριο», καὶ παραλληλίζει τὴν σχέση ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς μὲ τὴν ἕνωση τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας 5. Καὶ ἀ- κριβῶς ἡ ἀμοιβαία ἀγάπη τῶν συζύγων μεταβάλλεται μὲ τὴν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος σὲ ἀδιάσπαστη ἕνωση. Δικαίως, λοιπόν, ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος ὁρίζει τὸν γάμο ὡς τὸ «μυστήριον τῆς ἀγάπης» 6. Ἡ κατανόηση τοῦ μηνύματος τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου, τὸ ὁποῖο δυστυχῶς καλύπτεται συχνὰ μὲ τὸν μανδύα τῶν κοσμικῶν ἐκδηλώσεων, πιστεύομε ὅτι ἀποτελεῖ μέριμνα τῆς Μητρός Ἐκκλησίας γιά τήν ἐνημέρωση τοῦ ποιμνίου της. Ἰδιαιτέρως ἡ νέα γενεὰ καὶ γενικῶς τὸ πλήρωμά της χρειάζεται νὰ βοηθηθοῦν γιὰ νὰ συνειδητοποιήσουν πλήρως τὸ περιεχόμενο τοῦ μυστηρίου καὶ τὸ ἀντίκρυσμα τῆς ἱερολογίας, δηλαδή τὶς θεολογικές διαστάσεις καὶ τὴν κοινωνικὴ τους σημασία, μὲ ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται. Ὀρθόδοξα πνευματικὰ δεδομένα Ὁ Χριστὸς μὲ τὴν παρουσία Του στὸν γάμο τῆς Κανά, δείχνει ὅτι Αὐτὸς μπορεῖ νὰ προσφέρει τὸ καινούργιο κρασὶ τῆς δικῆς Του ἀγάπης καὶ νὰ μεταμορφώσει τὴν ζωὴ τῶν ἀνθρώπων, ἐνώνοντάς τους μὲ τὰ βιώματα ἐκεῖνα ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ τὴν καρποφορία τῆς δικῆς Του παρουσίας. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος εἶναι αὐτὸς ποὺ μὲ ἀπόλυτη σαφήνεια συνδέει τὸν γάμο μὲ τὴν ἐν Χριστῷ ζωὴ, τονίζοντας πὼς τὸ μέγα μυστήριο, δηλαδὴ τὸ γεγονός τῆς ἕνωσης ἀνδρὸς καὶ γυναικός, ἀναδημιουργεῖται καὶ ἀνυ- 2

3 ψώνεται στὶς σχέσεις τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας. Τὸ νέο κύριο στοιχεῖο αὐτῆς τῆς σχέσεως εἶναι ἡ ἀγάπη, καὶ ἡ ἀγάπη ἐκφράζεται ὡς ἀναγνώριση τῆς ἰσοτιμίας καὶ ἀμοιβαιότητας μεταξὺ τῶν συζύγων. Οἱ σύζυγοι ἔχουν ὡς πρότυπο τὴν ζωὴ τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι ἀδύνατη ἡ ἐφαρμογὴ τῆς ἀγάπης μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων χωρὶς τὴν ἀναφορὰ στὸν Θεό καὶ τὸν φωτισμὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὁ ἄνδρας ἀγαπᾶ καὶ φροντίζει τὴν γυναῖκα καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησε τὴν Ἐκκλησίαν 7 Ἡ δὲ γυναίκα ὑποτάσσεται στὸν ἄνδρα, ὅπως ἡ Ἐκκλησία ὑποτάσσεται στὸν Χριστό, ἀναγνωρίζοντας ἔτσι τὴν 4. Ματθ. 22, 1-14, Μαρκ. 2, 20, Λουκ. 5, Ἐφεσ. 5, Ἰω. Χρυσοστόμου, Ὑπόμνημα εἰς τὴν πρὸς Κολοσσαεῖς ἐπιστολήν, PG 62, Ἐφεσ. 5, 25 ὑπεροχή του ὡς ὑπευθύνου τῆς οἰκογενείας καὶ ἀνταποκρινομένη στὴν ἀγάπη ποὺ τῆς ὀφείλει ὁ ἄνδρας. Ἔτσι ὁ γάμος γίνεται μικρογραφία τῆς Ἐκκλησίας, ὁ ἁγιασμένος ἀπὸ τὸν Παράκλητο μικρόκοσμός της. Ὅταν ὁ γάμος ζεῖ μέσα στὶς ἐμπειρίες καὶ τὴ χάρη τῆς Ἐκκλησίας ἀποκτᾶ πράγματι τὸν χαρισματικὸ του χαρακτῆρα. Τότε μπορεῖ νὰ κρατηθεῖ ἡ τιμιότητα κι ἡ καθαρότητά του. Τότε ἡ οἰκογένεια ζεῖ καὶ συμπεριφέρεται ὡς μικρὴ ἐκκλησία, μὲ τὸν Χριστὸ παρόντα καὶ μὲ ὅλα τὰ πράγματα κοινά κοινὴ προσευχή, κοινὸς ἐκκλησιασμός, κοινὸ τραπέζι, συμμερισμὸς στὶς θλίψεις, στοὺς διωγμοὺς, ἀλλὰ καὶ στὴ χαρά, στὶς ἐπιτυχίες, καὶ τὴν εὐτυχία. Τότε ἡ οἰκογένεια δικαιώνει τὴν ἀποστολή της ὡς βασικοῦ πυρῆνος τῆς κοινωνίας καὶ βέβαια ὡς μυστηριακὴ λειτουργικὴ ἀρχὴ τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν πραγμάτωση τοῦ σωτηριολογικοῦ καὶ ἁγιαστικοῦ της ἔργου στὴν ἀνθρώπινη κοινωνία. Ἡ μικρὴ ὅμως αὐτὴ κοινωνία ἀγάπης δὲν μπορεῖ νὰ ἐννοηθεῖ ἔξω ἀπὸ τὴν ἱερολογικὴ εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας καὶ νὰ ἐπιζήσει ἔξω ἀπὸ τὴν ζωὴ καὶ τὴν τροφὴ τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ εἶναι ἡ Θεία Εὐχαριστία, τὸ τέλος πάσης τελετῆς καὶ θείου μυστηρίου. 3

4 Μία οἰκογένεια, ἔξω ἀπὸ τὰ δεδομένα τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας καὶ ἔξω ἀπὸ τὴν χαρισματικὴ ἰδιότητα τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι πιθανόν νὰ ἀναπτύξει ἕνα ἴσως ἐπιτυχημένο πρότυπο, ποὺ ὅμως σὲ καμμιὰ περίπτωση, τὸ πρότυπο αὐτὸ δὲν ὁδηγεῖ στὴν κάθαρση, στὸν ἁγιασμὸ καὶ στὴ θέωση. Δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει μόνον πῶς μιὰ οἰκογένεια θὰ εἶναι εὐτυχισμένη μὲ τὰ κριτήρια τοῦ κόσμου ἐκεῖνο ποὺ πρέπει νὰ μᾶς ἀπασχολεῖ εἶναι νὰ μεταφέρουμε τὸ μήνυμα πρὸς τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ ὅτι ἡ οἰκογένεια εἶναι ἕνα ἐργαστήριο σωτηρίας καὶ μέσα ἀπὸ τὴν κοινὴ πνευματικὴ πορεία, ὁ ἄνθρωπος ἀποκτᾶ τὸν ἁγιασμό, τὴν θέωση, τὴν σωτηρία του. «Τὸ μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστίν, ἐγὼ δὲ λέγω εἰς Χριστὸν καὶ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν» 8. Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς εὐλόγησε καὶ ἐξύψωσε τὸν ἱερὸ θεσμὸ τοῦ γάμου, ἀφοῦ τὸ πρῶτό Του θαῦμα τελέστηκε στὸν ἐν Κανᾷ γάμο. Καὶ ἀκριβῶς, μόνον ὁ Κύριός μας καὶ ἡ Ἐκκλησία ἐξασφαλίζουν τὶς ἀπαραίτητες προϋποθέσεις γιὰ νὰ εἶναι ὁ γάμος εὐτυχισμένος καὶ νὰ ὁδηγεῖ στὴν σωτηριολογικὴ ἔκβαση τῆς προσδοκίας, ὅπου ἀκυρώνονται οἱ αἰτίες τῆς ἀποτυχίας του. Οἱ χριστιανοὶ σύζυγοι ζοῦν ἐν ἀγάπῃ «καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησε τὴν Ἐκκλησίαν καὶ ἑαυτὸν παρέδωκε ὑπὲρ αὐτῆς Οὕτως ὀφείλουσιν οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶν τὰς ἑαυτῶν γυναίκας ὡς τὰ ἑαυτῶν σώματα. Ὁ ἀγαπῶν τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἑαυτὸν ἀγαπᾶ. Οὐδεὶς γάρ τὴν ἑαυτοῦ σάρκα ἐμίσησεν ἀλλ ἐκτρέφει καὶ θάλπει αὐτὴν καθὼς καὶ ὁ Κύριος τὴν Ἐκκλησίαν» Ἐφεσ. 5, Ἐφ. 5, Ἐδῶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος διατυπώνει ἕναν ὄντως ὑπέροχο ὕμνο γιὰ τὴν συζυγικὴ ἀγάπη καὶ ὁριοθετεῖ τὸ πλαίσιο εἰς τὸ ὁ- ποῖο μπορεῖ νὰ κινεῖται ἡ σχέση τῆς ἀμοιβαιότητος καὶ νὰ οἰκομοῦνται οἱ προϋποθέσεις τῆς ἀληθινῆς ἐπιτυχίας τοῦ γάμου. Ἀλλὰ καὶ ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος ἐξυμνεῖ τὴν ἀμοιβαία συζυγικὴ ἀγάπη: «μηδὲν ἔστω γυναικὶ ἀνδρὸς τιμιώτερον, μηδὲ ἀνδρὶ γυναικὸς ποθεινότερον τοῦτο πάντων ἡμῶν συγκρατεῖ τὴν ζωὴν τὸ ὁμονοεῖν γυναῖκα πρὸς ἄνδραν, τοῦτο συνέχει τὸν κόσμον ἅπαντα. Ὁ κόσμος ἐκ τῶν πόλεων συνέστησεν, ἡ πόλις ἐκ τῶν οἰκιῶν, αἱ οἰκίαι ἐξ ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν» 10. Καὶ ὁ Κωνσταντίνος Καλλίνικος 4

5 παρατηρεῖ: «Διὰ τοῦ χριστιανικοῦ γάμου, οἱ ἐρχόμενοι εἰς γάμου κοινωνίαν, εὑρίσκουν ἀλληλοσυμπλήρωσιν καὶ ἀλληλοβοήθειαν. Τὸ περίσσευμα τοῦ ἑνὸς ἀναπληροῖ τὸ ὑστέρημα τοῦ ἄλλου. Τοιουτοτρόπως ὁ ἄνθρωπος ὁλοκληρώνεται. Τὸ «ἐγώ» εὑρίσκει τὴν πλήρη αὐτοῦ ἀνάπτυξη ὅταν συναντήσει τὸ «σύ» καὶ συγχωνευθεῖ εἰς ἓν «ἡμεῖς». Ἡ συζυγικὴ ἀγάπη κρατεῖ πάντοτε ἐνωμένες τὶς ψυχὲς τῶν συζύγων καὶ τὶς ὁδηγεῖ στὸ νὰ αἰσθάνονται πάντοτε τὴν ἀ- γάπη των καθαρὴ καὶ αὐξανομένη. Ὁ σκοπὸς τοῦ γάμου εὑρίσκει τὴν ἐκπλήρωσή του μόνον διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μάλιστα, ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν Χριστὸν μεταβάλλει τὴν οἰκογένεια ὅλη «εἰς ἐκκλησίαν κατ οἶκον», ἐνῶ οἱ νέες ὑπάρξεις, οἱ ὁποῖες θὰ ἔρθουν στὸν κόσμο, θὰ ἀναδειχθοῦν, διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, πολίτες τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, καὶ ὄχι μόνον μέλη ἐκλεκτὰ τῆς ἐπὶ γῆς κοινωνίας. Ἀπὸ τὴ χριστιανικὴ οἰκογένεια, τὴν εὐλογημένη ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἀναδεικύονται οἱ ἐργάτες τοῦ ἀμπελῶνος τοῦ Κυρίου, οἱ διάκονοι τοῦ ἱεροῦ θυσιαστηρίου, οἰ ἀκατηγόρητοι ἐπιστήμονες, οἱ κοινωνικοὶ ἐργάτες, οἱ καλοὶ οἰκογενειάρχες, οἱ μοναχοί, οἱ ἱεραπόστολοι, οἱ πρεσβύτεροι, οἱ ἐπίσκοποι, κλπ. Οἱ εὐλογημένες ἀπὸ τὸν Ἅγιον ἐν Τριάδι Θεὸν οἰκογένειες ζοῦν μὲ γνήσια ἀγάπη. Ἄξίζει νά ἀναφέρουμε ὁρισμένα χαρακτηριστικὰ παραδείγματα: οἱ ἅγιοι μάρτυρες σύζυγοι Ἀδριανὸς καὶ Ναταλία, ποὺ μαρτύρησαν στὴ Νικομήδεια. Στὸ συναξάρι ἀναφέρεται ὅτι ἡ ἁγία Ναταλία ἦταν ἐκείνη ποὺ ἐμψύχωσε τὸν σύζυγό της γιὰ τὸ μαρτύριο. Ἔτσι συμβαίνει μὲ τοὺς συζύγους, ζοῦν μὲ τὸν Χριστὸ στὴν ψυχή τους καὶ δὲν τοὺς χωρίζει οὔτε τὸ μαρτύριο οὔτε ο θάνατος, διότι ἡ συζυγία τους εἶναι «τῷ κάλλει τῆς πίστεως ὡραϊσμένη». Οἱ ἅγιοι Ἀκύλας καὶ Πρίσκιλλα, γιὰ τοὺς ὁποίους γράφει ὁ ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος: «ἀσπάσασθε Πρίσκιλλαν καὶ Ἀκύλαν, τοὺς συνεργούς μου ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, οἵτινες ὑπὲρ τῆς ψυχῆς μου τὸν ἑαυτῶν τράχηλον ὑπέθηκαν οἷς, οὐχ ἐγὼ μόνος εὐχαριστῶ ἀλλὰ καὶ 5

6 1ο. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Περὶ τοῦ μὴ ἀπογινώσκειν τινὰς ἑαυτῶν, PG 51, 369 πᾶσαι αἱ Ἐκκλησίαι τῶν ἐθνῶν καὶ τὴν κατ οἶκον αὐτῶν Ἐκκλησίαν» 11. Πρόκειται γιὰ ἱεραποστολικὴ οἰκογένεια, ἡ ὁποία ἐργάστηκε ἱεραποστολικὰ στὴν Ρώμη, τὴν Κόρινθο καὶ τὴν Ἔφεσο. Ἐπίσης ὁ εὐλογημένος γάμος τοῦ Βασιλείου, πατρὸς τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καὶ τῆς Ἐμμελείας, προσέφερε δέκα ἀστέρας, ποὺ φώτισαν μὲ τὴν ἁγιασμένη τους ζωή, τὴν κοινωνία, ὡς τίμια μέλη τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Αὐτὴ εἶναι ἡ ὀρθόδοξη χριστιανικὴ οἰκογένεια. Ὅλα τὰ ἄλλα περὶ μονογονικῆς καὶ ἄλλων μορφῶν ὑποτιθεμένης οἰκογενείας ἀποτελοῦν πασίδηλη ὑποκρισία, ἡ ὁποία ἐπιχειρεῖ, ἀτυχῶς, νὰ δικαιολογήσει τὰ ἀδικαιολόγητα, τὰ ἐφήμερα καὶ τὰ ἐφάμαρτα. Ὁ Ἅγιος Θεὸς ὅμως «ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτοὺς καὶ εὐλόγησεν αὐτούς» 12. Στὸ σημεῖο αὐτὸ πρέπει νὰ τονίσουμε πὼς τὴν ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας μας κοσμοῦν ἅγιες οἰκογένειες, οἱ ὁποῖες, ὅπως εἴπαμε καὶ προηγουμένως, προσέφεραν τοὺς καρποὺς τῆς ἀγάπης των, τὰ τέκνα των, ὄχι ἁπλῶς ὡς στελέχη τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ ὡς ἀστέρας τοῦ νοητοῦ στερεώματος τῆς Ἐκκλησίας, τοὺς ἁγίους, δηλαδή, τῆς πίστεως. Πάντοτε, μία οἰκογένεια ὅταν εἶναι δομημένη μὲ τὶς ἀρχὲς τῶν εὐαγγελικῶν ἐπιταγῶν, τότε ἐκφράζει τὸ βίωμα τῆς εὐλογίας τοῦ Θεοῦ, ὡς μαρτυρία μέσα στὸν σύγχρονο κόσμο. Ἂν λάβουμε ὑπ ὅψη μας ὅτι κοινωνιολογικὰ ἡ οἰκογένεια ἀποτελεῖ τὸ κύτταρο μιᾶς κοινωνίας, μποροῦμε νὰ φανταστοῦμε ποιὰ θὰ ἦταν ἡ ἔκβαση στὴν ἐξέλιξη τῆς κοινωνίας μας, ἄν ἐπικρατοῦσε σ αὐτὴν ἡ ἁρμονικὴ συνύπαρξη τῶν κοινωνικῶν κυττάρων, δηλαδή, τῶν πολλῶν οἰκογενειῶν. Σύγχρονα κοινωνικά δεδομένα Οἰκτρὴ ἐμφανίζεται ἡ κατάσταση τῆς οἰκογενείας μακριὰ ἀπὸ τὸν Χριστό. Ὁ θεσμὸς τοῦ γάμου, ὅπως καὶ ὅλοι οἱ θεσμοὶ στὶς ἡμέρες μας, διέρχεται μιὰ ἐπικίνδυνη κρίση, ποὺ τὴν χαρακτηρίζει ἡ ἀποδόμηση τῶν βασικῶν στοιχείων, στὰ ὁποία στηρίζεται ὁ αὐθεντικὸς τρόπος δημιουργίας καὶ λειτουργίας τῆς οἰκογένειας. Συνεχῶς αὐξάνουν οἱ ἀποτυχημένοι γάμοι καὶ οἱ 6

7 ναυαγισμένες οἰκογένειες. Δὲν μειώνονται, ἀλλὰ πολλαπλασιάζονται κατ ἕτος τὰ διαζύγια. Τὸ ἕνα τρίτον περίπου τῶν γάμων διαλύονται. Θλίψη καὶ ἀπογοήτευση, κορεσμός, ἀηδία, ὀδύνη, ψυχικὰ ἀδιέξοδα καὶ μελαγχολία, εἶναι τὸ κλίμα μέσα στό ὁ- ποῖο ἐκτυλίσσονται καὶ διεκτραγωνοῦνται τὰ ὀδυνηρὰ δράματα ἐκείνων, ποὺ ἀντὶ νὰ εὕρουν στὸν γάμο τὴν εὐτυχία ποὺ ὀνειρεύθηκαν, βρῆκαν τὴν ἀπόλυτη δυστυχία. 11. Ρωμ. 16, Γεν. 1, 27 Γενικὴ εἶναι ἡ ὁμολογία ὅτι ἡ οἰκογένεια διέρχεται μιὰ περίοδο κρίσεως, ἐνῶ ἀποτελεῖ πραγματικότητα καὶ ἡ αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν πολιτικῶν γάμων καθὼς καὶ τὸ φαινόμενο, μαζί μὲ τὸν γάμο νὰ τελεῖται καὶ ἡ βάπτισις τῶν παιδιῶν. Καὶ ἂν μὲν πρόκειται γιὰ περιπτώσεις μεταναστῶν ποὺ δὲν ἦταν μέλη τῆς Ἐκκλησίας, ἀσφαλῶς καὶ δὲν ὑπάρχει πρόβλημα. Τὸ πρόβλημα ὅμως δημιουργεῖται ὅταν ἡ συγκεκριμένη ἐπιλογὴ εἶναι ἀποτέλεσμα νεοεισάκτου τρόπου ζωῆς. Σὲ κάθε ὅμως περίπτωση, τὸ κυρίαρχο πρόβλημα εἶναι ἡ διάλυση τοῦ γάμου. Βασικὲς αἰτίες τῆς καταστάσεως αὐτῆς εἶναι ἡ λανθασμένη ἐκλογὴ συζύγου, μὲ ἀποτέλεσμα πολὺ σύντομα, οἱ «ἄγγελοί» τους νὰ ἀποδεικνύονται πρόσωπα ἀκατάλληλα γιὰ συμβίωση καὶ συμπόρευση στὴ ζωή. Ἐπίσης, ἡ ἔλλειψη πραγματικῆς ἀγάπης γεννᾶ ἀδιέξοδα - μόλις ἐκδηλωθεῖ, λ.χ. ἕνα φυσικὸ ἐλάττωμα, ἡ ἀγάπη ψυχραίνεται καὶ σβήνει -. Ἀσήμαντες λεπτομέρειες ὁδηγοῦν στὴν καθημερινὴ γκρίνια καὶ τὸ διαζύγιο. Δὲν εἶναι λίγες οἱ περιπτώσεις διαζυγίων, ποὺ στηρίζουν τὴν αἰτία τους στὴ λεγομένη «ἀσυμφωνία τῶν χαρακτήρων». Ἐπιπλέον, ἡ ἀπουσία ὑψηλοῦ σκοποῦ στὸν γάμο, χωρὶς δηλαδὴ θεμέλια, εἶναι τὸ οἰκοδόμημα τῆς ζωῆς, δίχως ἰδανικὰ καὶ ἀξιακὰ ἀποθέματα, ὁπότε οἱ σύζυγοι, ὅταν δὲν ἔχουν τέτοια θεμέλια, πάνω στὰ ὁποῖα νὰ οἰκοδομήσουν τὴν ζωή τους, τὴν κοινή τους πορεία, καταφεύγουν στὴν λεγόμενη κοσμικὴ ζωή, γιὰ νὰ διαπιστώσουν ὅτι οὔτε σ αὐτὴν ὑπάρχει αὐτὸ ποὺ θὰ τοὺς κάνει εὐτυχισμένους τὸ κενὸ ἐξακολουθεῖ νὰ ὑπάρχει. Ἀκόμη, ἡ καθημερινὴ ἐκτὸς οἰκίας ἐργασία τῆς συζύγου, ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα νὰ στεροῦνται τῆς πολυτίμου 7

8 παρουσίας της τὰ παιδιά, ὁ σύζυγος καὶ τὰ λοιπὰ μέλη τῆς οἰκογενείας. Βέβαια ἡ ἀνεργία καὶ γενικώτερα ἡ οἰκονομικὴ κρίση δημιουργοῦν καθημερινὲς τριβές, πού ὁδηγοῦν στὴν γκρίνια καὶ τὴ διάλυση, μὲ θύμα τὸν σύζυγο ἢ τὴν σύζυγο, ποὺ ἐπωμίζεται τὴν εὐθύνη τῶν παιδιῶν ἢ στερεῖται τὴν παρουσία τους, καὶ τὸ βάρος τῆς διαλυμένης οἰκογένειας. Μία ἐπίσης τραγικὴ πρόκληση εἶναι ὅτι σήμερα κατὰ κόρον προβάλλονται τὰ ἀρνητικὰ στοιχεῖα οἰκογενειακοῦ βίου. Μέσα ἀπὸ τηλεοπτικὲς σειρὲς καὶ κινηματογραφικὰ ἔργα οἱ νέοι, ἀπὸ τὴν παιδικὴ ἡλικία δέχονται ἐρεθίσματα, ποὺ ἀλλοτριώνουν τὸ ὑγιὲς φρόνημα, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀναπτύσσονται σχέσεις ποὺ δὲν ὁδηγοῦν σὲ σωστὲς ἀποφάσεις καὶ δημιουργοῦνται γάμοι ἐκτὸς τῆς εὐλογίας τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ λανθασμένες ἐπιλογὲς ἔχουν ὡς ἀποτέλεσμα νὰ προκαλοῦν τὴν δυστυχία στοὺς νέους ἀνθρώπους καὶ δὲν εἶναι λίγα τὰ προβλήματα ποὺ ἔχουν σχέση μὲ τὴν ἐμφάνιση φαινομένων ποὺ κλονίζουν τὴν οἰκογενειακὴ συνοχή, ἰδιαιτέρως ὅταν ὁ εἷς ἐκ τῶν συζύγων ὑποπίπτει σὲ παραβατικὴ συμπεριφορά, ποὺ ἔχει σχέση μὲ τὴν μοιχεία καὶ τὰ συναφῆ πρὸς αὐτὴν ἁμαρτήματα καθὼς ἐπίσης καὶ τὸ φαινόμενο ποὺ ἀπάδει πρὸς τὸ ὀρθόδοξον φρόνημα τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας μὲ τὴν θέσπιση τοῦ συμφώνου ἐλευθέρας διαβίωσης καὶ τῆς προσπαθείας νὰ ἐνδυθοῦν μὲ μανδύα νομιμότητος παραβατικὲς συμπεριφορές, ποὺ ἔχουν σχέση μὲ διαστροφὲς καὶ ἀκατανόμαστες νοοτροπίες, οἱ ὁποῖες προσβάλλουν βάναυσα τὰ χρηστὰ ἤθη. Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, ὡς μητέρα καὶ τροφός, ἀσφαλῶς καὶ δὲν πρέπει νὰ μένει ἀπαθὴς θεατὴς ἐνώπιον τῆς κρίσεως ποὺ διέρχεται ἡ νεοελληνικὴ οἰκογένεια. Πρότυπα ξένα πρὸς τὴν παράδοσή μας εἰσχώρησαν στὴ ζωὴ τῶν πιστῶν. Πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ ἐργάζονται μεθοδικὰ δυνάμεις σκοτεινές, οἱ ὁποῖες γνωρίζουν πὼς ἂν κατορθώσουν νὰ διαλύσουν τὴν οἰκογένεια, πέτυχαν τὸν διπλὸ σκοτεινὸ σκοπό τους, δηλαδὴ τὴν διάλυση καὶ τοῦ γένους μας. Φαίνεται ὅτι συχνὰ τὸ ἐπιτυγχάνουν, διότι οἱ Ἕλληνες, ὁλοὲν καὶ περισσότερον ἐπηρρεάζονται ἀπὸ τοὺς ἐχθροὺς τῆς πίστεως καὶ τῆς πατρίδος μας. Δὲν χάθηκε ὅ- μως τὸ πᾶν, καί δὲν εἶναι ἀκόμη ἀργά. Γι αὐτὸ τὸν λόγο, ἡ Ἁγία 8

9 μας Ἐκκλησία ὀφείλει νὰ ἐργαστεῖ καὶ νὰ ἀρθρώσει λόγον, ὁ ὁ- ποῖος θὰ στηρίξει τὴν οἰκογένεια ποὺ δοκιμάζεται καὶ διαλύεται. Συγκεκριμένα, ὀφείλει νὰ ὑπενθυμίσει γνωστὲς ἀλήθειες, οἱ ὁποῖες ἴσως ξεθώριασαν ἀλλὰ δὲν ἀπορρίφθηκαν. Καὶ τέτοιες ἀλήθειες εἶναι: Ὅπου ἀπουσιάζει ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ἡ οἰκογένεια κλυδωνίζεται. Ὁ Χριστὸς δὲν μειώνει τὴν εὐτυχία τῆς οἰκογένειας ἀλλὰ τὴν αὐξάνει καὶ τὴν στηρίζει. Ἡ πνευματικὴ ζωή, προσευχή, ἐξομολόγηση, θεία κοινωνία, καὶ γενικὰ ἡ μυστηριακὴ ζωὴ προσθέτει ποιότητα στὴν οἰκογενειακὴ εὐτυχία. Ἡ οἰκογενειακὴ ζωὴ δὲν εἶναι καὶ οὔτε μπορεῖ νὰ εἶναι ἀ- νέφελη. Ὅταν ὅμως ἐπικαλούμεθα τὸν Ἅγιο ἐν Τριάδι Θεὸ μᾶς δίδει τὴν Χάρη Του καὶ ξεπερνοῦνται οἱ ὅποιες δυσκολίες. Ἡ τεκνογονία ἀποτελεῖ εὐλογία, διότι δι αὐτῆς ὁ Δημιουργὸς κατέστησε τὸν ἄνθρωπο συνεργὸ καὶ συνδημιουργό Του στὸ ἔργο τῆς δημιουργίας. Αὐτὸ ἀποτελεῖ ἰδιαιτέρα τιμὴ ἐκ μέρους τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο, ἐνῶ τὰ παιδιὰ ποὺ ἔρχονται στὸν κόσμο ἔχουν ὡς προορισμό τους τὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, τὸν ἁγιασμό καὶ τὴν σωτηρία. Νὰ τονίσουμε καὶ νὰ ὑπενθυμίσουμε ὅτι ἡ ἀποφυγὴ τῆς τεκνογονίας καὶ πολὺ περισσότερο οἱ ἐκτρώσεις, ἀποτελοῦν θανάσιμο ἁμάρτημα καὶ προκαλοῦν τὸν φιλάνθρωπον Θεόν. Ἑκατομμύρια ἀγέννητα και ἀβάπτιστα βρέφη βρίσκουν μαρτυρικὸ τέλος μὲ τὶς φονικὲς ἐκτρώσεις, οἱ ὁποῖες πραγματοποιοῦνται ἀ- πὸ τοὺς συγχρόνους Ἡρῶδες καὶ τοὺς συνεργούς των. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ὀφείλει διὰ τῶν Ἐπισκόπων καὶ τῶν Ἐνοριῶν νὰ στηρίξει τοὺς νέους γονεῖς, πρῶτα πνευματικά καὶ ἠθικά, καὶ κατὰ δεύτερο λόγο, οἰκονομικά. Πῶς ὅμως ἡ Ἐκκλησία θὰ συμπαρασταθεῖ σήμερα οἰκονομικὰ στὴ δοκιμαζομένη οἰκογένεια ὅταν ἐπιχειρεῖται ἡ ἀφαίρεση κάθε οἰκονομικῆς δυνατότητος ποὺ διαθέτει μέχρι σήμερα, προκειμένου αὐτὴ νὰ ἐπιτελέσει τὸ κοινωνικό της ἔργο; Πῶς θὰ μπορέσει ἡ Ἐκκλησία σήμερα νὰ συμπαρασταθεῖ, ὅταν ἀπὸ τὴν μία πλευρὰ ἡ περιου- 9

10 σία της τελεῖ οὐσιαστικὰ ὑπὸ δήμευση καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, διὰ τοῦ λαϊκισμοῦ, κατηγορεῖται ὅτι ἔχει πλοῦτον τὸν ὁποῖον δὲν διαθέτει διὰ τὰ ἔργα τῆς φιλανθρωπίας, ἀλλὰ ἀσχολεῖται μὲ ἐπενδύσεις χρηματιστηριακῆς φύσεως. Κατ αὐτὸν τὸν τρόπον δημιουργεῖται παραπληροφόρησις εἰς τὸν λαὸν καὶ παραπικρασμός εἰς τὶς δοκιμαζόμενες οἰκογένειες. Λατρευτικὲς καὶ πνευματικὲς εὐκαιρίες, ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις, κηρύγματα μὲ κατάλληλα θέματα, ὁμιλίες, ἡμερίδες, ἱερὲς ἀποδημίες, ποικίλα ἔντυπα, ἀσφαλῶς μποροῦν νὰ στηρίξουν τὴν οἰκογένεια. Πῶς ὅμως νὰ στηριχθεῖ σήμερα ἡ οἰκογένεια ὅταν ἀπὸ τὴν ἐκπαίδευση ἐπιχειρεῖται ἀφαίρεση τῆς ὀρθοδόξου θρησκευτικῆς ἀγωγῆς τῶν παιδιῶν, καὶ ὅταν ἀπό τὴν ἄλλη πλευρὰ ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἀδύναμη νὰ ἐπιτελέσει αὐτὸ τὸ διδακτικό της καθῆκον, σὲ ἐπίπεδο κατηχήσεως καὶ διδασκαλίας, μέσῳ τῶν ἰδικῶν της φορέων καὶ μέσῳ τῶν ἰδικῶν της τρόπων ποιμαντικῆς διακονίας; Γι αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ ὑπάρξει ἀγωνιστικὴ προσπάθεια, οὕτως ὥστε, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος νὰ δημιουργήσει προϋποθέσεις οἰκονομικῆς βιωσιμότητας ὅλων τῶν ὀργανισμῶν ποὺ μποροῦν νὰ στηρίξουν τὸ ποιμαντικό καὶ τὸ εὐρύτερο κοινωνικό ἔργο. Θὰ πρέπει, ἅγιοι πατέρες καὶ ἀδελφοί, νὰ ἐννοήσουμε καὶ νὰ κατανοήσουμε ὅτι πρέπει νὰ παύσουμε νὰ εἴμεθα οὐραγοὶ μιᾶς πορείας ποὺ ὁδηγεῖ εἰς τὴν βεβαία ἀποτυχία καὶ τὴν ἀπογοήτευση. Ὁ κόσμος σήμερα εἶναι ἀπογοητευμένος βλέπει τὴν στάση μας, βλέπει τὴν τακτική μας, ποὺ εἶναι ὡρισμένες φορὲς μία τακτικὴ ἀπραξίας καὶ ἀπογοητεύεται. Ἐὰν θέλουμε νὰ στηρίξουμε τὴν οἰκογένεια, στὶς προδιαγραφὲς ποὺ πρὸ ὀλίγου συντόμως ἐπεσημάνθηκαν, θὰ πρέπει νὰ δημιουργήσουμε προϋποθέσεις τέτοιες, ποὺ θὰ ἐξασφαλίζουν στὴν Ἐκκλησία τὴν δυνατότητα νὰ στηρίζει ἐμπράκτως τὴν οἰκογένεια. Καὶ πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνσιν, ἐπαινετὴ ἡ προσπάθεια ποὺ κατεβλήθη διὰ τὸ τρίτο παιδὶ τῆς Θράκης ἀλλὰ, Ἑλλάδα δὲν εἶναι μόνον ἡ Θράκη Ἑλλάδα εἶναι ὅλη ἡ ἐπικράτεια, πρὸς τὴν ὁποία ἡ Ἐκκλησία πρέπει νὰ ἀναπτύξει σχέδια οὐσιαστικῆς συμπαραστάσεως πρὸς τὴν οἰκογένεια. Μόνον τότε θὰ μπορέσουμε νὰ συμπαρασταθοῦμε στοὺς οἰκογενειάρχες ποὺ δοκιμάζονται καὶ μό- 10

11 νο τότε θὰ μπορέσουμε νὰ δώσουμε θάρρος σ αὐτοὺς ποὺ εἶναι ἐπιφυλακτικοί. Τέλος, οἱ διακριτικὲς παρεμβάσεις μας πρὸς τὴν Πολιτεία, θὰ πρέπει νὰ ὑπενθυμίζουν τὸ πολύπλευρο χρέος της πρὸς τὴν οἰκογένεια. Παράλληλα δὲ εἶναι ἀνάγκη ἡ Ἐκκλησία νὰ ἀγωνίζεται σθεναρὰ γιὰ τὴν ματαίωση νομοθετικῶν ρυθμίσεων ποὺ μειώνουν τὴν ἠθικὴ καὶ οἰκονομικὴ ἀρωγή πρὸς τὴν σύγχρονη οἰκογένεια. Ἡ ὀρθόδοξη πατρίδα μας ἔχει τὸ προνόμιο νὰ ζεῖ μέσα στὴν Χάρη τοῦ Ἁγίου Θεοῦ. Τὸ μυστήριον τοῦ γάμου ἔχει μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὶς καρδιές τῶν νέων μας, οἱ ὁποῖοι κατὰ πλειοψηφίαν δημιουργοῦν τὶς οἰκογένειές τους μὲ τὴν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Παρὰ τὰ ὅσα συμβαίνουν γύρω μας καὶ τὴν γενικευμένη κρίση ποὺ διερχώμεθα, πιστεύουν στὸν Θεό Πατέρα καί ἐμπιστεύονται ὡς μητέρα τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Ἀξίζει γι αὐτὸ, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία νὰ στηρίξει μὲ κάθε μέσο καὶ μὲ κάθε τρόπο τὴν ἑλληνικὴ οἰκογένεια, ποὺ παρ ὅλες τὶς δυσκολίες τῶν κρίσιμων καιρῶν στέκεται ὄρθια καὶ παραμένει ἑλληνορθόδοξη καὶ εὐλογημένη. 11

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

11η Πανελλήνια Σύναξη Νεότητος της Ενωμένης Ρωμηοσύνης (Φώτο Ρεπορτάζ)

11η Πανελλήνια Σύναξη Νεότητος της Ενωμένης Ρωμηοσύνης (Φώτο Ρεπορτάζ) 15/03/2019 11η Πανελλήνια Σύναξη Νεότητος της Ενωμένης Ρωμηοσύνης (Φώτο Ρεπορτάζ) / Νέοι και Εκκλησία Κατά την Κυριακὴ 10 Μαρτίου 2019 καὶ ὥρα 10:45 π.μ. (ἀμέσως μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία) πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2017 ἀριθμ. πρωτ. : 877 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς Θεοσώστου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Αι ιστορικαί χειροτονίαι των Γ.ΟΧ. υπό του αειμνήστου Επισκόπου Βρεσθένης κυρού Ματθαίου του Α’ το έτος 1948

Αι ιστορικαί χειροτονίαι  των Γ.ΟΧ. υπό  του αειμνήστου Επισκόπου Βρεσθένης κυρού Ματθαίου του Α’ το έτος 1948 188 Η ΑΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΕΣΤΙΝ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ, Η ΑΠΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΟΣΜΟΥ, (Αγιος Νεκταριος) Η ΜΙΑ, ΑΓΙΑ, ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Μάρτιος: 1/3/2018 Παράκληση 18:00 2/3,9/3,16/3 Χαιρετισμοί 19:15 /3/2018 Ἀκάθ. Ὕμνος 19:15 Ἀπρίλιος: 12/4/2018 Παράκληση 18:00 21/4/2018

Διαβάστε περισσότερα

Εἰσαγωγὴ. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. ICAMSoft Law Applications Σημειώ σεις

Εἰσαγωγὴ. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. ICAMSoft Law Applications Σημειώ σεις Εἰσαγωγὴ Ὅπως γνωρίζουν ὅλοι οἱ χρῆστες τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν μας, τὰ εἴδη τῶν ἐνεργειῶν ποὺ μποροῦν νὰ καταγραφοῦν σὲ μία ὑπόθεση εἶναι 1. Ἐνέργειες Ἐξέλιξης, 2. Οἰκονομικές, 3. Λοιπές Ἐνέργειες &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ π. Ἰωάννου Ζόζουλακ Κοσμήτορος τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πρέσοβ Σλοβακίας Ἔχουμε συνηθίσει ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐνεργοῦμε μὲ μηχανικὸ τρόπο, νὰ

Διαβάστε περισσότερα

Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. (Β Κυριακή τῶν Νηστειῶν).

Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. (Β Κυριακή τῶν Νηστειῶν). Μήνας Μάρτιος 4 Μαρτίου 2018. Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. (Β Κυριακή τῶν Νηστειῶν). Μάρκ. 2, 1-12 «...ἰδών δέ ὁ Ἰησοῦς τήν πίστιν αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτικῷ τέκνον, ἀφέωνταί σοι αἱ

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1

Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1 Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1 Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law3 Application Server ὅτι ἀναφέρεται ἐδῶ δὲν μπορεῖ νὰ ἐκτελεσθεῖ δικτυακά, δηλ. ἀπὸ ἄλλον

Διαβάστε περισσότερα

Παρόμοια νὰ σκεφθῇς ὅτι καὶ ἕνας ποὺ στέκεται κοντὰ σὲ μία μεγάλη πυρκαϊά, διατηρεῖ τὴν θερμότητα γιὰ πολὺ καιρὸ καὶ μετὰ τὴν ἀπομάκρυνσί του ἀπὸ τὴν φωτιά. Άραγε ἀπὸ ποιὰ ἄρρητη εὐωδία φιλανθρωπίας, ἀπὸ

Διαβάστε περισσότερα

Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου. 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος

Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου. 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος Γιά τούς χριστιανούς ἕνας εἶναι ὁ θεσμός, πού θεμελιώνει τήν οἰκογένεια: Ὁ ἐκκλησιαστικός γάμος. Δύο νέοι ἑνώνουν τήν ἀγάπη τούς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Ἐπ. Καθηγητὴς Γενικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας Τµῆµα Θεολογίας - Θεολογικὴ Σχολὴ Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήµιο Ἀθηνῶν Γ Οἰκουµενικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Θωμᾶ.

Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Θωμᾶ. Μήνας Ἀπρίλιος 15 Ἀπριλίου 2018. Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Θωμᾶ. Ἰωάν. 20, 19 31. Κυριακή τοῦ Ἀντίπασχα σήμερα καί ἐδῶ καί μία ἑβδομάδα εἰσήλθαμε στήν πιό χαρούμενη περίοδο τοῦ ἔτους, στήν περίοδο τοῦ Πεντηκοσταρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή 19 Μαΐου 2019.

Κυριακή 19 Μαΐου 2019. 14 Κυριακή 19 Μαΐου 2019. Κυριακή τοῦ παραλύτου Ἰω. 5, 1 15. «... μετὰ ταῦτα εὑρίσκει αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ ἴδε ὑγιὴς γέγονας μηκέτι ἁμάρτανε, ἵνα μὴ χεῖρόν σοί τι γένηται» (Ἰω. 5, 14).

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή 28 Ἰουλίου 2019.

Κυριακή 28 Ἰουλίου 2019. 69 Κυριακή 28 Ἰουλίου 2019. Κυριακή ΣΤ Ματθαίου Μτθ. 9, 1 8. «...ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου ἐπί τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας...» (Μτθ. 9, 6) Πάντοτε ὁ λόγος περί ἐξουσίας εἶναι ἐπίκαιρος, διότι οἱ ἄνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Μάρτιος 2/3/2017 Παράκληση, 18:00 3/3,10/3,17/3,24/3 Χαιρετισμοί, 19:15 31/3/2017 Ἀκάθιστος 19:15 Ὕμνος Ἀπρίλιος: 6/4/2017 Παράκληση,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Εἰς τήν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας (Α Κυριακή τῶν Νηστειῶν).

Εἰς τήν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας (Α Κυριακή τῶν Νηστειῶν). 25 Φεβρουαρίου 2018. Εἰς τήν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας (Α Κυριακή τῶν Νηστειῶν). Ἰωάν. 1, στίχ. 44 52. «Ἔρχου καί ἴδε» (Ἰωάν. 1, 47). Μία ἀπό τίς μεγαλύτερες ἀγωνίες τοῦ ἀνθρώπου εἶναι νά θέλει νά μιλήσει,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ Μητροπολίτου Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ ΑΘΗΝΑ 1987 Προσφώνηση στοὺς Νεωκόρους τῶν Ἱ. Ναῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατὰ τὴ διάρκεια γεύματος ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019.

Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019. 25 Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019. 17η Κυριακή τοῦ Ματθαίου Ματθ. 15, 21 28. «ὁ δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον» (Ματθ. 15, 23). Μέ τό περιστατικό τῆς Χαναναίας πλουτίζει τή σημερινή ἡμέρα ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία,

Διαβάστε περισσότερα

Ἕνα συγκλονιστικό περιστατικό ἀκούσαμε σήμερα

Ἕνα συγκλονιστικό περιστατικό ἀκούσαμε σήμερα 6η Κυριακή Λουκᾶ (Λκ. 8, 27 39) 22 Ὀκτωβρίου 2017 «Τί ἐμοί καί σοί, Ἰησοῦ υἱέ τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου; δέομαί σου, μή μέ βασανίσῃς» Ἕνα συγκλονιστικό περιστατικό ἀκούσαμε σήμερα στήν εὐαγγελική περικοπή.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Ἀλεξάνδρου Μ. Σταυροπούλου ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ( Περιοδικό «Εὐθύνη», τεῦχος 453, Σεπτέμβριος 2009, σ. 410-412) Στὴν πρωτοφανῆ κρίση τῶν ἀξιῶν ποὺ διέρχεται ἡ Οἰκουμένη

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτομηνιά και Άνοιξη: Τρεις σπουδαίες Αγίες εορτάζουν

Πρωτομηνιά και Άνοιξη: Τρεις σπουδαίες Αγίες εορτάζουν 01/03/2019 Πρωτομηνιά και Άνοιξη: Τρεις σπουδαίες Αγίες εορτάζουν / Επικαιρότητα Η Εκκλησία μας, κατά την 1η Μαρτίου εκάστου έτους και πρώτη ημέρα της εποχής της Ανοίξεως, τιμά τη μνήμη δύο γυναικών Μαρτύρων

Διαβάστε περισσότερα

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012 EISGCGSEIS OQHODONGS EIJOMOKOCIAS EISGCGSG Dò «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Εἰσηγητής: +Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Ἱστορικὸς Τέχνης Στὸ πλαίσιο τῆς Ἔκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία*

Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία* Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία* «Οἱ ὁμοφυλόφιλοι ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 2000 ἐμφανίζονται πανίσχυροι οἰκονομικὰ καὶ κοινωνικά,

Διαβάστε περισσότερα

Εὐλογημένη ἡ ἐπιθυμία τοῦ πλούσιου νέου σήμερα νά

Εὐλογημένη ἡ ἐπιθυμία τοῦ πλούσιου νέου σήμερα νά 13η Κυριακή Λουκᾶ (Λκ. 18, 18 27) 26 Νοεμβρίου 2017 «...πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον καί διάδος πτωχοῖς,...καί δεῦρο ἀκολούθει μοι» Εὐλογημένη ἡ ἐπιθυμία τοῦ πλούσιου νέου σήμερα νά μάθει τόν τρόπο τῆς σωτηρίας

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή 14 Ἰουλίου 2019.

Κυριακή 14 Ἰουλίου 2019. 56 Κυριακή 14 Ἰουλίου 2019. Κυριακή Δ Ματθαίου, τῶν ἁγίων καί θεοφόρων πατέρων τῆς ἐν Χαλκηδόνι Δ Οἰκουμενικῆς Συνόδου Μτθ. 5, 14 19. «ὅς δ ἄν ποιήσῃ καί διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Kataskinosis2017B_ ÎÔ Ï 8/28/17 6:58 PM Page 1. Κατασκήνωση «ΘΑΒΩ Ρ» τῆς Ὀρθοδόξου Ἀδελφότητος. «Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ» στήν ΕΛΑΝΗ Κασσανδρείας

Kataskinosis2017B_ ÎÔ Ï 8/28/17 6:58 PM Page 1. Κατασκήνωση «ΘΑΒΩ Ρ» τῆς Ὀρθοδόξου Ἀδελφότητος. «Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ» στήν ΕΛΑΝΗ Κασσανδρείας Kataskinosis2017B_ ÎÔ Ï 8/28/17 6:58 PM Page 1 Κατασκήνωση «ΘΑΒΩ Ρ» τῆς Ὀρθοδόξου Ἀδελφότητος «Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ» στήν ΕΛΑΝΗ Κασσανδρείας Σεπτέμβριος 2017 Kataskinosis2017B_ ÎÔ Ï 8/28/17 6:58 PM Page 2 Ἀφιέρωμα

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή 30 Ἰουνίου 2019.

Κυριακή 30 Ἰουνίου 2019. 45 Κυριακή 30 Ἰουνίου 2019. Κυριακή Β Ματθαίου Σύναξις τῶν ἁγίων ἐνδόξων 12 ἀποστόλων Μτθ. 9, 36 καί 10, 1 8. Εἶναι ἄδικο οἱ κατώτεροι καί οἱ μέτριοι νά ὁμιλοῦν γιά τούς ἀρίστους καί τούς τελείους. Ἐντούτοις

Διαβάστε περισσότερα

Νὰ συγκαλέσει πανορθόδοξη Σύνοδο ή Σύναξη των Προκαθημένων καλεί τον Οικουμενικό Πατριάρχη η Κύπρος αν ο στόχος δεν επιτευχθεί

Νὰ συγκαλέσει πανορθόδοξη Σύνοδο ή Σύναξη των Προκαθημένων καλεί τον Οικουμενικό Πατριάρχη η Κύπρος αν ο στόχος δεν επιτευχθεί 18/02/2019 Νὰ συγκαλέσει πανορθόδοξη Σύνοδο ή Σύναξη των Προκαθημένων καλεί τον Οικουμενικό Πατριάρχη η Κύπρος αν ο στόχος δεν επιτευχθεί Αυτοκέφαλες Εκκλησίες / Εκκλησία της Κύπρου Ανακοίνωση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναῒτου, συγγραφέως τῆς Κλίμακος. (Δ Κυριακή τῶν Νηστειῶν).

Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναῒτου, συγγραφέως τῆς Κλίμακος. (Δ Κυριακή τῶν Νηστειῶν). 18 Μαρτίου 2018. Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναῒτου, συγγραφέως τῆς Κλίμακος. (Δ Κυριακή τῶν Νηστειῶν). Μάρκ. 9, 17-31 «Τοῦτο τό γένος ἐν οὐδενί δύναται ἐξελθεῖν εἰ μή ἐν προσευχῇ καί νηστείᾳ»

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΜΑΘΗΜΑ 25 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β α. «Κατ οίκον εκκλησία» 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2016 ἀριθμ. πρωτ. : 793.- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς

Διαβάστε περισσότερα

Εκεί όπου όντως ήθελε ο Θεός

Εκεί όπου όντως ήθελε ο Θεός 13/02/2019 Εκεί όπου όντως ήθελε ο Θεός Πατριαρχεία / Πατριαρχείο Αλεξανδρείας Του π. Πολυκάρπου Αγιαννανίτη Ὅπου διακονεῖ κανεὶς τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία, ἐκεῖ βρίσκει τὴ χαρὰ καὶ τὴν ἀνάπαυσή του.

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή 3 Μαρτίου 2019.

Κυριακή 3 Μαρτίου 2019. 44 Μήνας Μάρτιος 2019. Κυριακή 3 Μαρτίου 2019. Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω. Ματθ. 25, 31 46. «...δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε τήν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπό καταβολῆς κόσμου» (Ματθ.

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ νεο-δαρβινισμὸς καὶ ἡ ἀμφισβήτηση τοῦ Θεοῦ*

Ὁ νεο-δαρβινισμὸς καὶ ἡ ἀμφισβήτηση τοῦ Θεοῦ* Ἡ Θεωρία τῆς Ἐλέξιξης: κοσμικὴ θρησκεία, μὲ νόημα καὶ ἠθικὴ Ἡ Ὁ νεο-δαρβινισμὸς καὶ ἡ ἀμφισβήτηση τοῦ Θεοῦ* Ὄχι Ἐξέλιξη, ἀλλὰ Σχεδιασμὸς Μέρος B ἐπιστημονικὴ κριτικὴ ποὺ ἀσκεῖται στὴν Θεωρία τῆς Ἐξέλιξης

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α] Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α] Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α] Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Ἐπίκουρος Καθηγητὴς Γενικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας Τµῆµα Θεολογίας - Θεολογικὴ Σχολὴ Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήµιο Ἀθηνῶν Ὁ Ἀρειανισµὸς

Διαβάστε περισσότερα

Εἰς τήν Κυριακήν μετά τά Φῶτα.

Εἰς τήν Κυριακήν μετά τά Φῶτα. 14 Ἰανουαρίου 2018. Εἰς τήν Κυριακήν μετά τά Φῶτα. Ματθ. 4, 12 17 «ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς» (Ματθ. 4, 16). Ὁ Λυτρωτής,

Διαβάστε περισσότερα

Εἰς τήν Κυριακήν τῆς Σταυροπροσκυνήσεως (Γ Κυριακή τῶν Νηστειῶν).

Εἰς τήν Κυριακήν τῆς Σταυροπροσκυνήσεως (Γ Κυριακή τῶν Νηστειῶν). 11 Μαρτίου 2018. Εἰς τήν Κυριακήν τῆς Σταυροπροσκυνήσεως (Γ Κυριακή τῶν Νηστειῶν). Μάρκου 8, 34 9, 1. Ἡμέρα πανεπίσημη σήμερα ἄγει ἡ Ἐκκλησία μας. Ἡμέρα πού ὑψώνεται μπροστά στά ἑκατομμύρια τῶν ὀρθοδόξων

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς

Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς...ἡ ὀρθόδοξη εἰκόνα εἶναι καρπός τῆς ἀποκαλυπτικῆς ἐμπειρίας τῶν θεουμένων ἁγίων. Εἶναι γνωστόν ὅτι οἱ ἅγιοι, ὅταν φθάνουν στήν θέωση καί τήν θεωρία τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, μετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή 12 Μαΐου 2019.

Κυριακή 12 Μαΐου 2019. 8 Κυριακή 12 Μαΐου 2019. Κυριακή τῶν μυροφόρων Μρκ. 15, 43 16, 8. Οἱ μεγάλες ἀποφάσεις, τά μεγάλα ἐμπόδια, οἱ μεγάλες νίκες. Αὐτός θά μποροῦσε νά εἶναι ἕνας καλός τίτλος γιά τή σημερινή Κυριακή. Ἡ Ἐκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ Ἐκκλησιαστικὸ ἔργο καὶ ἡ θεολογικὴ σκέψη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας κ. Ἀναστασίου

Τὸ Ἐκκλησιαστικὸ ἔργο καὶ ἡ θεολογικὴ σκέψη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας κ. Ἀναστασίου ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Τὸ Ἐκκλησιαστικὸ ἔργο καὶ ἡ θεολογικὴ σκέψη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας κ. Ἀναστασίου Καθηγητής Συμεών Πασχαλίδης Πρόεδρος Τμήματος Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρτυρία Πίστεως καὶ Ζωῆς

Μαρτυρία Πίστεως καὶ Ζωῆς Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος Μαρτυρία Πίστεως καὶ Ζωῆς Ὁμιλίες σὲ Ἐκδηλώσεις Εἰσηγήσεις - Διαλέξεις - Ἄρθρα Ἐκδόσεις Γεώργιος Χοροζίδης, Φυλὴ Ἀττικής, 2017, σελίδες 222. Ἡ ἰδέα γιὰ τὴν κυκλοφόρησι τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

* * * Κάθε ἀξίωμα πού δίνει ὁ Θεός τό δίνει γιά νά εἶναι ὁ χαρισματοῦχος διάκονος τοῦ λαοῦ καί νά ὑπηρετήση τόν λαό καί ὄχι

* * * Κάθε ἀξίωμα πού δίνει ὁ Θεός τό δίνει γιά νά εἶναι ὁ χαρισματοῦχος διάκονος τοῦ λαοῦ καί νά ὑπηρετήση τόν λαό καί ὄχι Ὁ Βλέπων Δέν πρέπει νά θεοποιοῦμε καί νά εἰδωλοποιοῦμε τά παιδιά, ἀλλά νά τά θεωροῦμε δῶρα τοῦ Θεοῦ σέ μᾶς. Αὐτό θά μᾶς ἀπαλλάξη ἀπό πολλές ψυχολογικές ἀρρωστημένες ἐξαρτήσεις, πού βασανίζουν τόσο τούς

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

α. αποτελούνταν από τους Αποστόλους και όσους βαπτίστηκαν την ημέρα της Πεντηκοστής.

α. αποτελούνταν από τους Αποστόλους και όσους βαπτίστηκαν την ημέρα της Πεντηκοστής. ΜΑΘΗΜΑ 15 Ο ΣΥΝΑΓΜΕΝΟΙ ΣΤΗ Θ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε με συντομία

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Γ. ΜΑΡΤΖΕΛΟΥ

«ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Γ. ΜΑΡΤΖΕΛΟΥ Από τη Διακήρυξη της Διαθρησκειακής Συνάντησης στις Βρυξέλες το 2001 με θέμα «Η ειρήνη του Θεού εν τω κόσμο». Στη Διακήρυξη που βρήκε μεγάλη απήχηση, ιδιαίτερα στην οικουμενική προσπάθεια για την οικοδόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Στους κήπους της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης

Στους κήπους της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης 26/02/2019 Στους κήπους της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης Πατριαρχεία / Οικουμενικό Πατριαρχείο Ἡ Ἱερὰ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης ἀκολουθώντας τὸ παράδειγμα τοῦ περιβαλλοντικὰ εὐαισθητοποιημένου καὶ πρωτοπόρου

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή 5 Μαΐου 2019.

Κυριακή 5 Μαΐου 2019. 1 Μέρος Γ, Μάιος Αὔγουστος 2019 Μήνας Μάιος Κυριακή 5 Μαΐου 2019. Κυριακή τοῦ Θωμᾶ Ἰω. 20, 19 31. Χριστός Ἀνέστη! Εἶναι τό μήνυμα καί τό τραγούδι τῆς ἐλπίδας καί τῆς χαρᾶς, πού παιανίζει ἀπό τό λαμπροφόρο

Διαβάστε περισσότερα

X ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

X ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ X ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ (Ματθ. δ 12-17) 13 Ἰανουαρίου 2019 Τὸ κεντρικὸ μήνυμα τῆς σημερινῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ & ΩΡΩΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 2018

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ & ΩΡΩΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 2018 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ & ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσησ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 2018 Πρὸς τοὺς εὐσεβεῖς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6 7 8 Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος, Ἰωάννου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Η Παύλεια Θεολογία. Εκκλησιολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία

Η Παύλεια Θεολογία. Εκκλησιολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η Εκκλησιολογία Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19-21, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19-21, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19-21, 105 56 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2103352364 FAX: 2103237654 www.iaath.gr, E-Mail: ipe.iaath@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 5 Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παρέλαση-Μαντήλα-Δωδεκάποντα*

Παρέλαση-Μαντήλα-Δωδεκάποντα* Ἀξίες -Ἰδανικά -Ἱστορικὴ Μνήμη Παρέλαση-Μαντήλα-Δωδεκάποντα* «Ἡ σεμνότητα καὶ ἡ ταπεινότητα εἶναι προαπαιτούμενο...» α. Στὴν χώρα ποὺ θὰ ριζώσεις νὰ σεβαστεῖς τὴν σημαία της, τοὺς ἀνθρώπους της, τὴν φύση

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Πλησίον ΚΕΒΟΠ & Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ» Αγίου Γεωργίου & Ρίμινι 12461 Χαϊδάρι Τηλ:210-5813619 Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Διαβάστε περισσότερα

Ἀρχιμανδρίτου Φωτίου Ἰωακεὶμ

Ἀρχιμανδρίτου Φωτίου Ἰωακεὶμ Ἀρχιμανδρίτου Φωτίου Ἰωακεὶμ Λαμπρὴ πανήγυρη ἐπιτελοῦμε, ἀγαπητοὶ ἐνχριστῷ ἀδελφοί! Σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ καὶ γεραίρει τὸ θεῖο γεγονὸς τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Γι αὐτὸ κι ἐμεῖς

Διαβάστε περισσότερα

Ἀπολογισμὸς «Ἐ.Ἐ.Ε.» καὶ Τμημάτων Ψηφιδωτοῦ, Ξυλογλυπτικῆς καὶ Πληροφορικῆς.

Ἀπολογισμὸς «Ἐ.Ἐ.Ε.» καὶ Τμημάτων Ψηφιδωτοῦ, Ξυλογλυπτικῆς καὶ Πληροφορικῆς. Ἐπὶ τῇ λήξει τῆς Περιόδου Ι (2016-2017) Ποιμαντικῶν, Κατηχητικῶν, Κοινωνικῶν καὶ Πολιτιστικῶν Δραστηριοτήτων Κυριακὴ Ἁγίων 318 Πατέρων τῆς Α Οἰκουμενικῆς Συνόδου, 15/28.5.2017 Φυλὴ Ἀττικῆς Ἀπολογισμὸς

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή 14 Ἀπριλίου 2019.

Κυριακή 14 Ἀπριλίου 2019. 75 Κυριακή 14 Ἀπριλίου 2019. 5η Κυριακή τῶν Νηστειῶν (Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας). Μρκ. 10, 32 45. Σήμερα, λίγες ἡμέρες πρίν ἀπό τά φρικτά Πάθη τοῦ Κυρίου, ἡ κοινή μητέρα, ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία προβάλλει μία μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α»

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Ἕνα δεύτερο σημαντικὸ Ἁγιογραφικὸ βῆμα «Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Μία ἐλπιδοφόρος ἀρχὴ Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ π.ἀλέξανδρος Σμέμαν

ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ π.ἀλέξανδρος Σμέμαν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ π.ἀλέξανδρος Σμέμαν Τέσσερις ἑβδομάδες μετὰ τὸ Πάσχα τὸ εὐαγγέλιο πού διαβάζεται στὶς ἐκκλησίες εἶναι ἡ ἀφήγηση τοῦ εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη γιὰ τὴν ἐκπληκτικὴ συζήτηση τοῦ Χριστοῦ μὲ

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ. κατὰ τὴν Κοπὴν τῆς Βασιλόπιττας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μητροπολιτικὸς Ναὸς Βρυξελλῶν

ΟΜΙΛΙΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ. κατὰ τὴν Κοπὴν τῆς Βασιλόπιττας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μητροπολιτικὸς Ναὸς Βρυξελλῶν ΟΜΙΛΙΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ κατὰ τὴν Κοπὴν τῆς Βασιλόπιττας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μητροπολιτικὸς Ναὸς Βρυξελλῶν 8 Ἰανουαρίου 2017 Αἰδεσιµολογιώτατοι πατέρες, Ἐξοχωτάτη κυρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Τὰ Ἕξι μεγάλα ἐρωτήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς καταλαμβάνουν μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας. Ὁ συγγραφέας του βιβλίου, Χάιντς Χάιμζετ (1886-1975),

Διαβάστε περισσότερα

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό Θέρμη 25/10/2013 Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 35 χρόνων των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη. Τον εορτασμό των 35 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή 17 Μαρτίου 2019.

Κυριακή 17 Μαρτίου 2019. 55 Κυριακή 17 Μαρτίου 2019. Α Κυριακή τῶν Νηστειῶν, Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἰω. 11, 42 55. Δέν ἑορτάζει σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας γιά κάποιο πρόσωπο. Σήμερα τό πανηγύρι στήθηκε γι αὐτή τήν ἴδια τήν πίστη μας.

Διαβάστε περισσότερα

Τις ο νους της Θείας Λειτουργίας (Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας)

Τις ο νους της Θείας Λειτουργίας (Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας) Τις ο νους της Θείας Λειτουργίας (Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας) Categories : ΘΕΟΛΟΓΙΑ Date : Απριλίου 19, 2018 α Στὴν τελετουργία τῶν ἁγίων καὶ ἱερῶν Μυστηρίων διακρίνουμε, ἀπὸ τὴ μιὰ μεριὰτὸ ἔργο τῆς λειτουργίας,

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Εἰς τήν Κυριακήν τῶν Μυροφόρων.

Εἰς τήν Κυριακήν τῶν Μυροφόρων. 22 Ἀπριλίου 2018 Εἰς τήν Κυριακήν τῶν Μυροφόρων. Μαρκ 15, 43 16, 8 «...καί ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν ὅτι ὁ λίθος ἀποκεκύλισται, ἦν γάρ μέγας σφόδρα» (Μάρκ. 16, 4). Κυριακή τῶν Μυροφόρων σήμερα καί τά μηνύματα

Διαβάστε περισσότερα

Σεραφείμ Πειραιώς: «Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι ο ευλογημένος καιρός»

Σεραφείμ Πειραιώς: «Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι ο ευλογημένος καιρός» 06/03/2019 Σεραφείμ Πειραιώς: «Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι ο ευλογημένος καιρός» Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Πειραιώς Εξεδόθη η Ποιμαντορική Εγκύκλιος του Σεβ. Μητρ. Πειραιώς, κ.κ. Σεραφείμ, για τη Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρο για όλα ο άνθρωπος; (Μέρος 2o)

Μέτρο για όλα ο άνθρωπος; (Μέρος 2o) 31 Ιανουαρίου 2015 Μέτρο για όλα ο άνθρωπος; (Μέρος 2o) / Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός ( 2009) Αν και το πρόβλημα του καλού και του κακού είναι το πιο δύσκολο και βασανιστικό για την ανθρώπινη ζωή και συνείδηση,

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13 Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές Το πλήρωμα του χρόνου Συνάντηση Ιουδαϊκού κόσμου με ελληνισμό. Μετάφραση των εβδομήκοντα, Φίλωνας μέσω της αλληγορίας. Η ελληνική φιλοσοφία έδωσε την έννοια της θεωρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Μητρ. Βεροίας: «Τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπό τῆς ἀγά πης τοῦ Χριστοῦ;»

Μητρ. Βεροίας: «Τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπό τῆς ἀγά πης τοῦ Χριστοῦ;» 01/02/2019 Μητρ. Βεροίας: «Τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπό τῆς ἀγά πης τοῦ Χριστοῦ;» Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Βεροίας και Ναούσης Την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 127 ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ) Εἰσαγωγὴ Ἡ δημιουργία τῆς ἑνωμένης Εὐρώπης εἶναι πάνω ἀπ ὅλα γεγονὸς πνευματικῆς σημασίας. Ἡ πολιτικὴ ἡγεσία

Διαβάστε περισσότερα

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες Τιμὴ καὶ εὐγνωμοσύνη Ἰαπωνικὸ πλοῖο πέταξε πανάκριβο μετάξι γιὰ νὰ σώσει Μικρασιάτες* Ἡ ἄγνωστη ἱστορία τοῦ ἐμπορικοῦ καραβιοῦ ἀπὸ τὴν Ἄπω Ἀνατολὴ ποὺ ἔδωσε παράδειγμα ἀνθρωπιᾶς, ἐνῶ οἱ δυτικοὶ «σύμμαχοί»

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X eutypon32-33 2014/11/30 12:03 page 19 #23 Εὔτυπον, τεῦχος 32-33 Ὀκτώβριος/October 2014 19 Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X Ἰωάννης Α. Βαμβακᾶς Ιωάννης Α. Βαμβακᾶς Παπαθεοφάνους 12 853 00 Κῶς Η/Τ: gavvns

Διαβάστε περισσότερα

Και θα γίνει κατά τις έσχατες μέρες να εκχύσω ( αποστείλω ) το Πνεύμα σε κάθε άνθρωπο.

Και θα γίνει κατά τις έσχατες μέρες να εκχύσω ( αποστείλω ) το Πνεύμα σε κάθε άνθρωπο. «καὶ ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις, ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ Πνεύματός μου ἐπὶ πᾶσαν σάρκα» (Ιωήλ 2,28) «ἀπὸ Ἱεροσολύμων μὴ χωρίζεσθαι, ἀλλὰ περιμένειν τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ Πατρὸς ἣν ἠκούσατέ μου, ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Κυριακή του Πάσχα. Fr.Lev Gillet

Ἡ Κυριακή του Πάσχα. Fr.Lev Gillet Ἡ Κυριακή του Πάσχα Fr.Lev Gillet «Αὔτη ἡ κλητὴ καὶ ἁγία ἡμέρα, ἡ μία τῶν Σαββάτων, ἡ βασιλὶς καὶ κυρία, ἑορτὴ ἑορτῶν καὶ πανήγυρις ἐστὶ πανηγύρεων!»ψάλλουμε στὴν ὀγδόη ὠδὴ τοῦ πασχαλιάτικου Ὄρθρου. Ἡ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας):

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας): ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 99. Παρ ότι η δεύτερη ευχή είναι συγκροτημένη με το προοίμιό της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα προοίμια, ιδιαίτερα με εκείνα που σε περίληψη περιγράφουν το Μυστήριο της Σωτηρίας,

Διαβάστε περισσότερα