ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009... 4"

Transcript

1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Καταστάσεις συνολικών εσόδων...18 Καταστάσεις οικονοµικής θέσης...19 Καταστάσεις µεταβολών ιδίων κεφαλαίων...20 Καταστάσεις ταµειακών ροών...21 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όµιλο Βάση κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων Βασικές λογιστικές αρχές Πληροφόρηση κατά τοµέα Κόστος πωληθέντων Έξοδα διοίκησης / διάθεσης Άλλα έσοδα / έξοδα Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα Αποτελέσµατα από επενδυτικές δραστηριότητες Πάγια περιουσιακά στοιχεία / Επενδύσεις σε ακίνητα Συµµετοχές σε θυγατρικές & συγγενείς / Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Αποθέµατα Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Μετοχικό κεφάλαιο / ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέο Μακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις και φόρος εισοδήµατος Παροχές στους εργαζόµενους / Λοιπές προβλέψεις Υποχρεώσεις σε προµηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Κέρδη / (ζηµιές) ανά µετοχή Μερίσµατα Υπόλοιπα και συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη εσµεύσεις και συµβατικές υποχρεώσεις Ενδεχόµενες υποχρεώσεις / απαιτήσεις - επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Μεταγενέστερα γεγονότα...57 ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3401/ Η παρούσα ετήσια οικονοµική έκθεση συντάχθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και εγκρίθηκε από το ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ κατά τη συνεδρίαση της 26 ης Μαρτίου Η παρούσα οικονοµική έκθεση, καθώς και οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, οι εκθέσεις ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και οι εκθέσεις των.σ. των θυγατρικών εταιρειών έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας

3 ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3556/2007) Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Ναυτιλιακής Εταιρείας Κρήτης Α.Ε.: - Γεώργιος Κατσανεβάκης, Α Αντιπρόεδρος, - Σπυρίδων Πρωτοπαπαδάκης, Β Αντιπρόεδρος, - Ιωάννης Βαρδινογιάννης, /νων Σύµβουλος δηλώνουµε ότι, εξ όσων γνωρίζουµε: α) οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιηµένες) για τη χρήση από την 1 η Ιανουαρίου 2009 έως την 31 η εκεµβρίου 2009, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσης της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ- ΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε., καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, και β) η ετήσια έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της Εταιρείας καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και α- βεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν. Χανιά, 26 Μαρτίου 2010 Ο Α Αντιπρόεδρος Ο Β Αντιπρόεδρος Ο ιευθύνων Σύµβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ Ι. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ι. ΒΑΡ ΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ Α..Τ. Ν Α..Τ. ΑΑ Α..Τ. Π ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/86/07 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ ΤΗΛ. : , FAX:

4 Έ κ θ ε σ η ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ µ β ο υ λ ί ο υ γ ι α τ η χ ρ ή σ η ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 Η παρούσα ετήσια έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2009 συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (άρθρα 43α, 107 και 136) και είναι εναρµονισµένη µε τις διατάξεις του ν. 3556/2007 και την απόφαση 7/448/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα έκθεση περιλαµβάνονται πληροφορίες που αφορούν στην εξέλιξη των δραστηριοτήτων του Οµίλου και της Εταιρείας, στην οικονοµική κατάσταση, στα αποτελέσµατα, στις σηµαντικές µεταβολές και γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσης Επίσης, περιγράφονται οι σηµαντικότεροι κίνδυνοι που ενδέχεται να αντιµετωπίσει η Εταιρεία στο µέλλον, η προβλεπόµενη πορεία για την τρέχουσα χρήση και αναφέρονται οι σηµαντικότερες συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεµένων µε αυτή µερών. Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ, ΕΠΙ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ Το 2009 ο Όµιλος της ΑΝΕΚ ξεπέρασε µε επιτυχία τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία που προκλήθηκε από την παγκόσµια οικονοµική κρίση και τον έντονο ανταγωνισµό στο χώρο της επιβατηγού ναυτιλίας, ενώ δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση ενός µεγαλόπνοου επενδυτικού σχεδίου µε τη συµφωνία εξαγοράς του 33,35% της εταιρείας «HELLENIC SEAWAYS». Η διεθνής χρηµατοπιστωτική κρίση, που ξεκίνησε το 2008 και συνεχίστηκε το 2009 οδηγώντας σε ύφεση την παγκόσµια οικονοµία, έπληξε σε σηµαντικό βαθµό την οικονοµική δραστηριότητα και, ως εκ τούτου, τον κλάδο του τουρισµού και των µεταφορών, όπου σηµειώθηκε σηµαντική µείωση της επιβατικής και εµπορευµατικής κίνησης, τόσο στην ακτοπλοΐα, όσο και στην Αδριατική. Επιπρόσθετα, ο ανταγωνισµός έγινε περισσότερο έντονος στις γραµµές της Αδριατικής και στην ακτοπλοΐα µε την είσοδο νέου ανταγωνιστή στη γραµµή του Ηρακλείου. Παρά τα παραπάνω γεγονότα, η Εταιρεία αντέδρασε επιτυχώς αναπροσαρµόζοντας την εµπορική της πολιτική και κατάφερε να διατηρήσει, και σε ορισµένες περιπτώσεις να αυξήσει, τα µερίδια αγοράς της, αυξάνοντας τον τζίρο της σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Σηµαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξε και η ανάληψη εξυπηρέτησης επιδοτούµενων γραµµών από το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Το 2009 η Εταιρεία εδραιώθηκε στη γραµµή του Βορειοανατολικού Αιγαίου, όπου είχε ξεκινήσει δροµολόγια στα µέσα του 2008, υπερδιπλασιάζοντας το µεταφορικό της έργο, ενώ ταυτόχρονα, έκανε αισθητή την παρουσία της στα περισσότερα νησιά των Κυκλάδων και των ωδεκανήσων µέσω της εξυπηρέτησης γραµµών δηµόσιας υπηρεσίας. Τέλος, η συµφωνία εξαγοράς του 33,35% της «HELLENIC SEAWAYS», η οποία θεωρείται αρκετά συµφέρουσα τη δεδοµένη χρονική περίοδο, αναµένεται να αποδώσει σηµαντικά αποτελέσµατα ενισχύοντας ουσιαστικά την κερδοφορία και την κεφαλαιακή υπεραξία προς όφελος των µετόχων της ΑΝΕΚ. 4

5 Έ κ θ ε σ η ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ µ β ο υ λ ί ο υ γ ι α τ η χ ρ ή σ η Αναφορικά µε την επιβατική και εµπορευµατική κίνηση, η Εταιρεία για το 2009 διατήρησε τα υψηλά µερίδια αγοράς της στην Αδριατική, όπου στις γραµµές της Ανκόνας και της Βενετίας διακίνησε το 32% των επιβατών, το 34% των Ι.Χ. και το 33% των φορτηγών εκτελώντας το 34% των συνολικών δροµολογίων. Όσον αφορά στην ακτοπλοΐα, η ΑΝΕΚ αύξησε σηµαντικά τα µερίδιά της στη γραµµή του Β.Α. Αιγαίου, ενώ µετέφερε το σύνολο επιβατών, Ι.Χ. και φορτηγών στη γραµµή των Χανίων. Στη γραµ- µή του Ηρακλείου, η είσοδος τρίτου ανταγωνιστή πίεσε τα µερίδια της Εταιρείας σε επιβάτες και Ι.Χ., ωστόσο κατόρθωσε να διατηρήσει υψηλότερα µερίδια από τους ανταγωνιστές της στη διακίνηση φορτηγών. Συνολικά, η ΑΝΕΚ το 2009 διακίνησε 2,5 εκατοµµύρια επιβάτες (έναντι 2,3 εκατ. το 2008), 421 χιλιάδες Ι.Χ. αυτοκίνητα (έναντι 389 χιλ.) και 256 χιλ. φορτηγά (έναντι 256 χιλ.). Σχετικά µε τις οικονοµικές επιδόσεις του 2009, η Εταιρεία κατάφερε να αυξήσει τον κύκλο εργασιών της κατά 2,2 εκατ. (ή 1%), ο οποίος ανήλθε στα 254,3 εκατ. έναντι 252,1 εκατ. τη χρήση Η αύξηση, όµως, του κόστους πωληθέντων -η οποία οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στην αύξηση του κόστους µισθοδοσίας πληρωµάτων, των εξόδων ναυλώσεων και των αποσβέσεων λόγω της διαχείρισης περισσότερων πλοίων σε σχέση µε το οδήγησε σε µείωση των µικτών κερδών κατά 5,1 ε- κατ. Αντίθετα, τα χρηµατοοικονοµικά και επενδυτικά αποτελέσµατα βελτιώθηκαν κατά 4,5 εκατ. και, ως εκ τούτου, τα καθαρά αποτελέσµατα για τη χρήση 2009 παρέµειναν στα ίδια επίπεδα περίπου µε το 2008, διαµορφούµενα σε ζηµιές 3,8 εκατ., έναντι ζηµιών 3,5 εκατ. Σε επίπεδο Οµίλου, τα ενοποιηµένα οικονοµικά µεγέθη εµφανίζονται βελτιωµένα αφού, παρά τη µείωση του κύκλου εργασιών από 282,4 εκατ. το 2008 σε 274,6 εκατ. το 2009, τα καθαρά αποτελέσµατα διαµορφώθηκαν σε ζηµιές 5,3 εκατ. έναντι ζηµιών 6,6 τη χρήση Στη συνέχεια ακολουθεί ανάλυση των σηµαντικότερων µεγεθών και των µεταβολών τους από τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου. Κύκλος εργασιών Στη χρήση 2009 ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε στα 254,3 εκατ. έναντι 252,1 εκατ. το 2008, ενώ οι πωλήσεις του Οµίλου διαµορφώθηκαν στα 274,6 εκατ. έναντι 282,4 εκατ. Η αύξηση των εσόδων προήλθε, κυρίως, λόγω των επιδοτήσεων για τις γραµµές δηµόσιας υπηρεσίας και της δραστηριοποίησης στη γραµµή του Β.Α. Αιγαίου για όλο το έτος. Μικτά κέρδη Τα µικτά κέρδη της Εταιρείας ανήλθαν σε 47,1 εκατ. το 2009 έναντι 52,2 εκατ. το 2008, ενώ τα µικτά κέρδη του Οµίλου σε 49,5 εκατ. από 54,4 εκατ. την προηγούµενη χρήση. Η µεταβολή των µικτών κερδών της Εταιρείας οφείλεται στην αύξηση του κόστους πωληθέντων -λόγω της διαχείρισης περισσότερων πλοίων- αντικατοπτρίζοντας τις αυξηµένες δαπάνες µισθοδοσίας πληρωµάτων, ναυλώσεων πλοίων, ασφαλίστρων και αποσβέσεων. Η µεταβολή των ενοποιηµένων µικτών κερδών οφείλεται, ουσιαστικά, στη µείωση του κύκλου εργασιών του Οµίλου. EBITDA Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων της 5

6 Έ κ θ ε σ η ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ µ β ο υ λ ί ο υ γ ι α τ η χ ρ ή σ η Εταιρείας (EBITDA) ανήλθαν σε 24,1 εκατ. για το 2009 έναντι 27,3 εκατ. το 2008, ενώ σε επίπεδο Οµίλου το EBITDA διαµορφώθηκε σε 24,2 εκατ. από 26,9 εκατ. την προηγούµενη χρήση. Χρηµατοοικονοµικά και επενδυτικά αποτελέσµατα Το καθαρό χρηµατοοικονοµικό κόστος, της Εταιρείας κατά τη χρήση 2009, µειώθηκε σηµαντικά από 17,4 εκατ. το 2008 σε 13,9 εκατ. ως αποτέλεσµα της µείωσης των επιτοκίων και του µακροπρόθεσµου δανεισµού µετά την αποπληρωµή των προβλεπόµενων δόσεων κεφαλαίου. Σε επίπεδο Οµίλου, το αντίστοιχο κόστος µειώθηκε από 17,9 εκατ. σε 14,2 εκατ. Οι ζηµιές από τις επενδυτικές δραστηριότητες για το 2009 περιορίστηκαν σε 1,1 εκατ. για την Εταιρεία και σε 1,9 εκατ. για τον Όµιλο. Καθαρά αποτελέσµατα χρήσης 2009 Τα εταιρικά αποτελέσµατα µετά από φόρους για το 2009 κυµάνθηκαν στα επίπεδα της προηγούµενης χρήσης και διαµορφώθηκαν σε ζηµίες 3,8 εκατ. έναντι ζηµιών 3,5 εκατ. Σε επίπεδο Οµίλου, οι ζηµιές ανήλθαν σε 5,3 εκατ. από 6,6 εκατ. το 2008, ενώ τα αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας και για τις δύο χρονιές διαµορφώθηκαν σε ζηµιές 5,8 εκατ. Κύρια στοιχεία κατάστασης οικονοµικής θέσης Στις «Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις», οι οποίες αυξήθηκαν σηµαντικά σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση, περιλαµβάνεται, κυρίως, το ποσό των 34,5 εκατ. που είχε καταβληθεί ως τις για την απόκτηση του 33,35 % της «HELLENIC SEAWAYS». Η µείωση των εµπορικών απαιτήσεων της Εταιρείας κατά 8,7 εκατ. (από 78,1 εκατ. το 2008 σε 69,4 εκατ. το 2009) οφείλεται στη βελτίωση της εισπρακτικής πολιτικής κατά τη χρήση Τα «χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων» παρουσιάζουν µείωση κατά 8,6 εκατ. λόγω της ρευστοποίησης µέρους του εµπορικού χαρτοφυλακίου της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του Η µείωση των ταµειακών διαθεσίµων κατά 5,1 εκατ. για την Εταιρεία και 4,6 εκατ. για τον Όµιλο οφείλεται στην ολοκλήρωση, κατά το α τρίµηνο του 2009, της διάθεσης των α- ντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Μητρικής το 2007, µέρος της οποίας περιλαµβανόταν στα ταµειακά διαθέσιµα τέλους της προηγούµενης χρήσης. Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της Εταιρείας εµφάνισαν µείωση κατά 18,3 εκατ., κυρίως, λόγω της µείωσης του µακροπρόθεσµου δανεισµού κατά 18,0 εκατ. για το 2009 από την αποπληρωµή των προβλεπόµενων δόσεων. Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 27,3 εκατ. για την Εταιρεία και κατά 27,9 εκατ. για τον Όµιλο, κυρίως, λόγω της αύξησης του βραχυπρόθεσµου δανεισµού. Ταµειακές ροές Στη χρήση 2009 η Εταιρεία και ο Όµιλος παρουσίασαν θετικές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ποσού 20,0 εκατ. (έναντι 8,8 εκατ. το 2008) και 19,0 ε- κατ. (έναντι 9,5 εκατ.), αντίστοιχα. Οι επενδυτικές δραστηριότητες παρουσίασαν ταµεια- 6

7 Έ κ θ ε σ η ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ µ β ο υ λ ί ο υ γ ι α τ η χ ρ ή σ η κές εκροές ύψους 30,5 εκατ. (έναντι 57,6 εκατ. το 2008) για την Εταιρεία και 30,8 εκατ. (έναντι 62,2 εκατ.) για τον Όµιλο. Οι χρηµατοδοτικές δραστηριότητες για το 2009 εµφανίζονται θετικές κατά 5,4 εκατ. ( έναντι 3,9 εκατ. το 2008) για την Εταιρεία και 7,3 εκατ. (έναντι 6,9 εκατ.) για τον Όµιλο. Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες Το περιθώριο του µικτού κέρδους για το 2009 διαµορφώθηκε σε 18,5% (έναντι 20,7% το 2008) για την Εταιρεία και σε 18,0% (έναντι 19,3%) για τον Όµιλο, ενώ το περιθώριο EBITDA κυµάνθηκε σε 9,5% (έναντι 10,8%) για την Εταιρεία και σε 8,8% (έναντι 9,5%) για τον Όµιλο. Οι δείκτες εµφανίζονται µειωµένοι σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση, λόγω της αύξησης των λειτουργικών εξόδων της Εταιρείας και της µείωσης του κύκλου εργασιών του Οµίλου. Οι δείκτες γενικής ρευστότητας ανήλθαν σε εταιρικό και ενοποιηµένο επίπεδο σε 0,77 και 0,76 αντίστοιχα (έναντι 1,21 και 1,12 το 2008), ενώ οι δείκτες άµεσης ρευστότητας της Εταιρείας και του Οµίλου σε 0,68 (έναντι 1,10 και 1,01 πέρυσι), λόγω της αύξησης του βραχυπρόθεσµου δανεισµού. Ο δείκτης αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων (ROE), κυµάνθηκε για την Εταιρεία σε - 1,9% και για τον Όµιλο σε -2,6% λόγω των αρνητικών αποτελεσµάτων της χρήσης 2009 (- 1,7% και -3,2%, αντίστοιχα, για το 2008), ενώ ο δείκτης αποδοτικότητας των συνολικά απασχολούµενων κεφαλαίων (ROA) για το 2009 διαµορφώθηκε σε 2,0% (έναντι 3,0%) και σε 1,7% (έναντι 2,4%) σε εταιρική και ενοποιηµένη βάση, αντίστοιχα. Αναφορικά µε τη δανειακή επιβάρυνση ο δείκτης «Ίδια/Ξένα κεφάλαια» της Εταιρείας µειώθηκε από 63,3% το 2008 σε 60,3% το 2009 και του Οµίλου από 62,1% σε 60,5%, ενώ ο δείκτης «Ίδια κεφάλαια/τραπεζικές υποχρεώσεις» για την Εταιρεία διαµορφώθηκε σε 71,8% από 74,8% την προηγούµενη χρήση και για τον Όµιλο σε 73,3 % από 75,2%. Η µεταβολή των δεικτών δανειακής επιβάρυνσης οφείλεται στη µείωση των ιδίων κεφαλαίων λόγω των αρνητικών αποτελεσµάτων χρήσης και στην αύξηση των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων. Η σχέση «Ξένα κεφάλαια/κύκλος εργασιών» αυξήθηκε από 1,24 το 2008 σε 1,27 το 2009 για την Εταιρεία και από 1,15 σε 1,22 για τον Όµιλο, ενώ ο δείκτης «Ξένα κεφάλαια/σύνολο παθητικού» διαµορφώθηκε σε 62,4% σε εταιρικό και ενοποιηµένο επίπεδο (έναντι 61,2% και 61,7%, αντίστοιχα). Η κεφαλαιακή διάρθρωση σηµείωσε βελτίωση για τη χρήση 2009 καθώς ο δείκτης «Πάγια /Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις» για την Εταιρεία ανήλθε σε 2,10 από 1,81 το 2008 και για τον Όµιλο σε 2,13 από 1,85, ενώ ο δείκτης «Πάγια/Μακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις» κυµάνθηκε σε 2,14 από 1,85 για την Εταιρεία και σε 2,19 από 1,90 για τον Ό- µιλο. 7

8 Έ κ θ ε σ η ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ µ β ο υ λ ί ο υ γ ι α τ η χ ρ ή σ η ΙΙ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009 Κατά το α εξάµηνο του 2009 η ΑΝΕΚ και η θυγατρική της ΛΑΝΕ συµµετείχαν σε µειοδοτικούς διαγωνισµούς που προκήρυξε το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για την εξυπηρέτηση δροµολογιακών γραµµών µε σύναψη συµβάσεων ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας που αφορούσαν στη συγκοινωνία µεταξύ διάφορων νησιών του Αιγαίου. Οι εταιρείες µειοδότησαν και δροµολογήθηκαν τα πλοία «AΡΤΕΜΙΣ» (ναυλωµένο) για την εξυπηρέτηση των νησιών των Κυκλάδων, τα πλοία «ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ» και «ΠΡΕΒΕΛΗΣ» για τη σύνδεση των νησιών των ωδεκανήσων µε την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τον Πειραιά και το «Β. ΚΟΡΝΑΡΟΣ» για τη σύνδεση της Κρήτης µε τα Κύθηρα και την Πελοπόννησο. Τον Απρίλιο του 2009 η Εταιρεία υπέγραψε µε την INTERAMERICAN την πρωτοποριακή συµφωνία -οµαδικό ασφαλιστήριο συµβόλαιο- «Ασφαλώς Μαζί» µε την οποία παρέχονται δωρεάν προς όλους τους επιβάτες της, υπηρεσίες άµεσης ιατρικής βοήθειας µέχρι και για 7 ηµέρες µετά το ταξίδι τους. Η ΑΝΕΚ είναι η µόνη εταιρεία στο χώρο της επιβατηγού ναυτιλίας που παρέχει κάλυψη υγείας στους επιβάτες της, ενώ το πρόγραµµα από τους πρώτους µήνες λειτουργίας του, απέδειξε τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της Εταιρείας. Το Μάιο του 2009 η Εταιρεία υπέγραψε συµφωνία µε την εταιρεία «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ» για την αγορά του 33,35% της εταιρείας «HELLENIC SEAWAYS» αντί τιµήµατος 125 εκατ. µε τµηµατικές καταβολές µέχρι το τέλος του Στα πλαίσια της συµφωνίας αυτής, η ΑΝΕΚ µέχρι σήµερα έχει καταβάλει το ποσό των 47,5 εκατ. Επίσης, το Μάιο του 2009 η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε, µεταξύ άλλων, την εκλογή νέου ιοικητικού Συµβουλίου το οποίο συγκροτήθηκε σε σώµα στη συνεδρίαση της 5 ης Ιουνίου Το Μάιο και τον Ιούνιο του 2009 ναυλώθηκαν τα πλοία «ΑΡΙΑ ΝΗ» και «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», αντίστοιχα, σε εταιρείες του εξωτερικού για τη θερινή περίοδο. Η Εταιρεία κατά τη διάρκεια της χρονιάς απέσπασε σηµαντικά βραβεία και διακρίσεις από διεθνώς αναγνωρισµένους φορείς (όπως η Lloyd s List), ενώ είχε εξαιρετικά επιτυχηµένη παρουσία σε πολλές τουριστικές εκθέσεις. Συγκεκριµένα, η ΑΝΕΚ έκανε αισθητή την παρουσία της τόσο σε ελληνικές εκθέσεις, όπως στην 25 η ιεθνής Έκθεση Τουρισµού Philoxenia, στην 6 η Έκθεση Transport and Logistics, στην 3 η Έκθεση Summer Holidays Expo όπου της απονεµήθηκε Ειδικό Βραβείο ιοργανωτή, όσο και σε εκθέσεις του εξωτερικού, όπως στην Έκθεση ΙΤΒ του Βερολίνου, στη ιεθνή Έκθεση Τουρισµού στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας, στη Βιέννη της Αυστρίας και στη Στουτγάρδη της Γερµανίας. Επίσης, η ANEK απέσπασε το βραβείο «Καλύτερης Μετασκευής Πλοίου» για το ΕΓ/ΟΓ «ΕΛΥΡΟΣ» από τα ShipPax Award, ενώ το βραβείο «Ναυτικός της Χρονιάς» από τα Greek Shipping Awards 2009 της Lloyd s List απονεµήθηκε σε δύο πλοιάρχους της Ε- ταιρείας. Τέλος, η ΑΝΕΚ τιµήθηκε από τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου για τη συµπλήρωση ενός χρόνου παρουσίας της στη γραµµή. β) ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Το Μάρτιο του 2010 υπογράφηκε παράταση της ναύλωσης του υπό διαχείριση πλοίου ΕΓ/ΟΓ «ΑΡΙΑ ΝΗ». 8

9 Έ κ θ ε σ η ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ µ β ο υ λ ί ο υ γ ι α τ η χ ρ ή σ η ΙΙΙ. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ Οι σηµαντικότεροι επιχειρηµατικοί κίνδυνοι και αβεβαιότητες για την Εταιρεία και τον Όµιλο, καθώς και οι δυνητικές επιπτώσεις τους στη χρηµατοοικονοµική θέση αναλύονται παρακάτω. Σηµειώνεται ότι αναλυτική περιγραφή των λοιπών επιχειρηµατικών κινδύνων και της διαχείρισής τους γίνεται στη σηµείωση 28 των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2009 «Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων». Κίνδυνος διακύµανσης τιµών καυσίµων Το κόστος των καυσίµων αποτελεί το βασικότερο λειτουργικό κόστος του Οµίλου µε άµεση επίδραση στα αποτελέσµατα της κάθε περιόδου, εποµένως η διακύµανση των τιµών του πετρελαίου είναι ο σηµαντικότερος κίνδυνος που αντιµετωπίζει ο Όµιλος. Οι τιµές των καυσίµων διακανονίζονται σε ευρώ, αλλά εµµέσως επηρεάζονται από την ισοτιµία ευρώ / δολαρίου στη βάση της οποίας διαµορφώνονται οι διεθνείς τιµές platts. Η τιµή του πετρελαίου, µετά τη δραµατική αύξηση που σηµείωσε κατά τη διάρκεια του 2008 σε διεθνές επίπεδο, µειώθηκε και κυµάνθηκε σε χαµηλότερα επίπεδα κατά το Ωστόσο, από την έναρξη ως το τέλος του έτους υπήρξε συνεχής αυξητική τάση, ιδιαίτερα κατά το τελευταίο τρίµηνο. Η διοίκηση του Οµίλου παρακολουθεί στενά την πορεία των τιµών των καυσίµων και ό- ποτε κρίνεται σκόπιµο αναπροσαρµόζει τις τιµές των ναύλων. Η ευαισθησία του αποτελέσµατος και των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας από µια µεταβολή του µέσου κόστους των καυσίµων ανά µετρικό τόνο - ceteris paribus-έχει ως εξής: Μεταβλητότητα τιµών Επίδραση στα αποτελέσµατα και καυσίµων στα ίδια κεφάλαια ±5% / µετρικό τόνο (-/+) 3,8 εκατ. ± 10% / µετρικό τόνο (-/+) 7,6 εκατ. Κίνδυνος διακύµανσης επιτοκίων Οι δανειακές υποχρεώσεις του Οµίλου συνδέονται µε το επιτόκιο Euribor το οποίο επηρεάζεται σηµαντικά από την πορεία της διεθνούς οικονοµίας και του πληθωρισµού στην ευρωζώνη. Ενδεχόµενη αύξηση του Euribor θα οδηγούσε σε πρόσθετη χρηµατοοικονοµική επιβάρυνση. Στην υπό εξέταση χρήση, πάντως, παρατηρήθηκε σηµαντική µείωση των επιτοκίων δανεισµού της ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Όπως προβλέπεται από τις δανειακές συµβάσεις, η Εταιρεία έχει το δικαίωµα επιλογής της διάρκειας ισχύος του επιτοκίου (interest period), ώστε οι επιπτώσεις από τυχόν αύξησή του στα αποτελέσµατα και στις ταµειακές ροές να είναι όσο το δυνατόν µικρότερες. Η ευαισθησία της µεταβλητότητας των επιτοκίων των µακροπρόθεσµων δανείων επί των αποτελεσµάτων και των ιδίων κεφαλαίων έχει ως εξής: Μεταβλητότητα Επίδραση στα αποτελέσµατα επιτοκίων και στα ίδια κεφάλαια ± 0,5% (-/+) 1,1 εκατ. ± 1% (-/+) 2,3 εκατ. Λοιποί κίνδυνοι Ο Όµιλος δραστηριοποιείται σε ένα περιβάλλον όπου αντιµετωπίζει διάφορους άλλους κινδύνους όπως είναι ο ανταγωνισµός, η ρευστότητα και ο πιστωτικός κίνδυνος. Η επιτυχής αντιµετώπιση των συνθηκών ανταγωνισµού στο παρελθόν, η ύπαρξη εγκεκριµένων τραπεζικών πιστώσεων, κα- 9

10 Έ κ θ ε σ η ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ µ β ο υ λ ί ο υ γ ι α τ η χ ρ ή σ η θώς και η σηµαντική διασπορά των απαιτήσεων ελαχιστοποιούν τους παραπάνω κινδύνους, οι οποίοι παρουσιάζονται αναλυτικά στη σηµείωση 28 των οικονοµικών καταστάσεων. Τέλος, η διοίκηση του Οµίλου αξιολογεί τη σηµαντικότητα όλων των επιχειρηµατικών κινδύνων και όποτε κρίνει απαραίτητο επαναπροσδιορίζει τους τρόπους αντιµετώπισής τους. ΙV. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ Το 2009 υπήρξε σταθµός για την πορεία της Εταιρείας και του Οµίλου καθώς η ΑΝΕΚ έκανε αισθητή την παρουσία της σχεδόν σε ολόκληρο το Αιγαίο, αναλαµβάνοντας την εξυπηρέτηση γραµµών δηµόσιας υπηρεσίας. Ισχυροποίησε τη θέση της έναντι των ανταγωνιστών διατηρώντας υψηλά µερίδια αγοράς παρά τις έντονες πιέσεις που δέχτηκε λόγω της διεθνούς οικονοµικής κρίσης. Η διοίκηση της Εταιρείας διαθέτοντας επαρκή εµπειρία στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες από τις αρχές του 2010 ώστε να αντιµετωπίσει τις νέες προκλήσεις. Έχει εκτιµήσει ότι η πορεία της ελληνικής οικονοµίας, και ιδιαίτερα του κλάδου του τουρισµού και των µεταφορών, έχει περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης για τα επόµενη έτη και έχει θέσει τις κατάλληλες βάσεις για να εκµεταλλευτεί την ανάπτυξη της αγοράς των θαλάσσιων µεταφορών όπου η ΑΝΕΚ θα συνεχίσει να επενδύει σηµαντικά ποσά προς όφελος των πελατών και των µετόχων της. Τέλος, επισηµαίνεται ότι η ANEK παραµένει η µοναδική ακτοπλοϊκή εταιρεία ελληνικών συµφερόντων που συνεισφέρει σε σηµαντικό βαθµό στην ανάπτυξη της οικονοµίας των νησιών του Αιγαίου και της Κρήτης, και συνεπώς στο σύνολο της εθνικής οικονοµίας, µε τη διατήρηση χιλιάδων θέσεων εργασίας και την αδιάκοπη αναβάθµιση των υπηρεσιών της προς όφελος των επιβατών, γεγονός που υπό τις παρούσες συνθήκες είναι ιδιαίτερα σηµαντικό. V. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Οι σηµαντικότερες συναλλαγές και τα υπόλοιπα της Μητρικής µε τις θυγατρικές (ΛΑΝΕ, ΕΤΑ- ΝΑΠ, ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ), τη συγγενή (ANEK LINES ITALIA), και το συνδεόµενο µέρος (HELLENIC SEA- WAYS) αφορούν σε ναυλώσεις πλοίων, στην παροχή υπηρεσιών πρακτόρευσης πλοίων και στην αγορά εµφιαλωµένου νερού. Οι αµοιβές στα διευθυντικά στελέχη αφορούν σε υπηρεσίες εξαρτηµένης εργασίας και οι αµοιβές προς τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου αφορούν σε καταβαλλόµενες αµοιβές και αποζηµιώσεις συνεδριάσεων. Η τιµολόγηση των συναλλαγών µεταξύ των παραπάνω εταιρειών έγινε µε τους συνήθεις εµπορικούς όρους της αγοράς. Οι σηµαντικότερες συναλλαγές και τα υπόλοιπα της Μητρικής µε τα συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το.λ.π. 24, παρουσιάζονται παρακάτω: Έσοδα / Έξοδα Το 2009 η ΑΝΕΚ τιµολόγησε τη θυγατρική εταιρεία ΛΑΝΕ µε το ποσό των 116 χιλ. ( 101 χιλ. το 2008) και το συνδεόµενο µέρος HELLENIC SEAWAYS µε ποσό 166 χιλ. ( 195 χιλ. το 2008) για προµήθειες έκδοσης εισιτηρίων. 10

11 Έ κ θ ε σ η ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ µ β ο υ λ ί ο υ γ ι α τ η χ ρ ή σ η Η θυγατρική ΕΤΑΝΑΠ τιµολόγησε τη Μητρική για πωλήσεις προϊόντων της ποσού 303 χιλ. ( 298 χιλ. το 2008) και την εταιρεία ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ µε 121 χιλ. ( 311 χιλ. το 2008) για πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών. Αντίστοιχα, η εταιρεία ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ είχε έσοδο από την ΕΤΑΝΑΠ ποσού 266 χιλ. ( χιλ. το 2008) από πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών. Η συγγενής ΑΝΕΚ LINES ITALIA τιµολόγησε τη Μητρική µε ποσό χιλ. ( χιλ. το 2008) για προµήθειες έκδοσης εισιτηρίων. Τέλος, η εταιρεία HELLENIC SEAWAYS τιµολόγησε την ΑΝΕΚ µε το ποσό των χιλ. ( το 2008) και ο- µοίως η ΛΑΝΕ µε το ποσό των 498 χιλ. για ναυλώσεις πλοίων ( 0 το 2008). Το 2009 η ΑΝΕΚ εισέπραξε ως µερίσµατα ποσό 17 χιλ. ( 24 χιλ. το 2008) από τη θυγατρική ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ και 784 χιλ. ( χιλ. το 2008) από τη συγγενή ΑΝΕΚ LINES ITALIA, ενώ η ΕΤΑΝΑΠ εισέπραξε ως µέρισµα το ποσό των 27 χιλ. ( 38 χιλ. το 2008) από τη ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ. Απαιτήσεις / Υποχρεώσεις Στις η Μητρική παρουσίαζε απαίτηση από τη ΛΑΝΕ ποσού 507 χιλ. ( 130 χιλ. το 2008), υποχρέωση προς την ΕΤΑΝΑΠ 59 χιλ. (απαίτηση 272 χιλ. το 2008), υποχρέωση προς την HELLENIC SEAWAYS ποσού χιλ. ( το 2008) και υποχρέωση προς την ΑΝΕΚ LINES ITALIA 27 χιλ. (απαίτηση 151 χιλ. το 2008). Επίσης, την ίδια ηµεροµηνία η ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ εµφάνιζε απαίτηση ποσού 932 χιλ. ( χιλ. το 2008) από την ΕΤΑΝΑΠ. Αµοιβές µελών.σ. και στελεχών Οι µικτές αµοιβές των διευθυντικών στελεχών και των µελών του.σ. της Εταιρείας για τις χρήσεις 2009 και 2008 αφορούν στο σύνολό τους σε βραχυπρόθεσµες παροχές και ανήλθαν στο ποσό των χιλ. ( 548 χιλ. για τα µέλη του.σ. και 836 χιλ. για τους διευθυντές) και χιλ. αντίστοιχα ( 486 χιλ. για τα µέλη του.σ. και 796 χιλ. για τους διευθυντές). Τα σχετικά ποσά για τον Όµιλο το 2009 ανήλθαν σε χιλ. ( 758 χιλ. για τα µέλη του.σ. και 836 χιλ. για τους διευθυντές) και το 2008 ανήλθαν σε χιλ. ( 673 χιλ. για τα µέλη του.σ. και 796 χιλ. για τους διευθυντές). Στο τέλος των χρήσεων 2009 και 2008 η Εταιρεία και ο Όµιλος είχαν απαιτήσεις από τα παραπάνω πρόσωπα ποσού 17 χιλ., ενώ στις η Εταιρεία είχε υποχρεώσεις ποσού 30 χιλ. ( 7 χιλ. το 2008) και ο Όµιλος 38 χιλ. ( 28 χιλ. το 2008). Κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού δεν υπάρχουν προγράµµατα προαίρεσης αγοράς µετοχών για τα µέλη του.σ. και τα στελέχη, ούτε άλλες παροχές που να εξαρτώνται από την αξία των µετοχών. 11

12 Έ κ θ ε σ η ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ µ β ο υ λ ί ο υ γ ι α τ η χ ρ ή σ η VΙ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Πιστοποιήσεις παροχής υπηρεσιών και διασφάλισης υγιεινής Βασικοί στόχοι της Εταιρείας είναι η εξασφάλιση της καλής ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών, η ασφαλής, άνετη και αξιόπιστη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των συνεργατών της, καθώς και η παροχή υγιών και ασφαλών εργασιακών συνθηκών στους εργαζοµένους της. Τα πλοία της Εταιρείας έχουν πιστοποιηθεί για τα συστήµατα ποιότητας παροχής υπηρεσιών ISO 9001:2000 & ISO 22000:2005, όπως επίσης και για το σύστηµα διασφάλισης υγιεινής και ασφάλειας τροφίµων HACCP σύµφωνα µε την οδηγία 93/43 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των οδηγιών του Ε.Φ.Ε.Τ. Το σύστηµα ISO είναι ένα σύστηµα ποιότητας παροχής υπηρεσιών που αφορά στο σύνολο των ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών µιας υπηρεσίας και στην ικανότητα της να ικανοποιεί εκφρασµένες ή συνεπαγόµενες ανάγκες. Το σύστηµα HACCP (σύστηµα διασφάλισης υγιεινής και ασφάλειας τροφί- µων) είναι ένα σύστηµα προσδιορισµού και παρακολούθησης κινδύνων (βιολογικών, χηµικών, ή φυσικών) που µπορούν να επηρεάσουν την ασφάλεια των τροφίµων και να καταστήσουν ένα τρόφιµο µη ασφαλές για κατανάλωση. Το ISO είναι ένα σύστη- µα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίµων που αποσκοπεί στην εναρµόνιση σε παγκόσµια κλίµακα του τρόπου εφαρµογής των διεθνώς αποδεκτών αρχών HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points - ανάλυση κινδύνων και κρίσιµων σηµείων ελέγχου). Τα συστήµατα ISO & HACCP διασφαλίζουν ότι όλες οι προβλεπόµενες διεργασίες, που περιλαµβάνουν θαλάσσιες µεταφορές, µεταφορά επιβατών και οχηµάτων, προετοιµασία, παρασκευή και διάθεση γευµάτων - snacks, λειτουργία bar, παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών, διοργάνωση κρουαζιέρων και εκδηλώσεων, πραγµατοποιούνται κάτω από ελεγχόµενες και εγκεκριµένες συνθήκες, έτσι ώστε τα αποτελέσµατά τους να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών και να τηρούν την ελληνική και ευρωπαϊκή Νοµοθεσία. Ασφαλής διαχείριση και ασφάλεια πλοίων Η ΑΝΕΚ και τα πλοία της, έχουν πιστοποιηθεί µε το ιεθνές Σύστηµα Ασφαλούς ιαχείρισης (International Safety Management System - ISM Code), το οποίο βρίσκεται σε συµφωνία µε το σύνολο των διεθνών και εθνικών κανονισµών, κανόνων και οδηγιών που αφορούν στην ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Επιπλέον, τα πλοία της Εταιρείας είναι πιστοποιηµένα µε το ιεθνές Σύστηµα Ασφαλείας Πλοίων και Λιµενικών Εγκαταστάσεων (ISPS Code) που αφορά στην πρόληψη και αντιµετώπιση των τροµοκρατικών ενεργειών. Τα πλοία της Εταιρείας είναι εξοπλισµένα µε τα τελειότερα και πλέον σύγχρονα µηχανήµατα πλοήγησης και ασφάλειας, καθώς και πυροσβεστικών και σωστικών µέσων εξασφαλίζοντας έτσι τη µέγιστη δυνατή ασφάλεια και εξυπηρέτηση των επιβατών και των πληρωµάτων, όπως επίσης και την προστασία του περιβάλλοντος. Η ΑΝΕΚ φροντίζει για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος εφαρµόζοντας όλους τους σχετικούς κανονισµούς της ελληνικής και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας. Αποδεικνύοντας εµπράκτως την ευαισθητοποίησή της στα περιβαλλοντικά θέµατα, η ΑΝΕΚ είναι η 12

13 Έ κ θ ε σ η ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ µ β ο υ λ ί ο υ γ ι α τ η χ ρ ή σ η πρώτη ναυτιλιακή εταιρεία στην Ευρώπη που υποστηρίζει τα ολοκληρωµένα κέντρα α- νταποδοτικής ανακύκλωσης και στα πλαίσια αυτά είναι χορηγός του πρώτου κέντρου ανακύκλωσης που λειτουργεί στο λιµάνι του Πειραιά. VΙΙ. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Η παρούσα επεξηγηµατική έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. προς την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της περιέχει αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά µε τα ζητήµατα της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του ν. 3556/2007: 1. ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ,00 διαιρούµενο σε κοινές και προνοµιούχες µετά ψήφου µετοχές ονοµαστικής αξίας 1,00 η κάθε µία. Οι µετοχές της Εταιρείας είναι στο σύνολό τους εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, στην κατηγορία της Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης. Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. Κάθε µετοχή παρέχει όλα τα δικαιώµατα που προβλέπει ο νόµος και το καταστατικό της Εταιρείας. Όλες οι µετοχές (κοινές και προνοµιούχες) παρέχουν το δικαίωµα ψήφου. Οι προνοµιούχες µετοχές έκδοσης 1990 και 1996 απολαµβάνουν µόνο τα εκ του νόµου οριζόµενα προνόµια. Η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες µετοχές. 2. Περιορισµοί στη µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρείας Η µεταβίβαση του συνόλου των µετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζεται από το νόµο και δεν υφίστανται από το καταστατικό της περιορισµοί στη µεταβίβασή τους. 3. Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων από 9 έως 11 του ν. 3556/2007 Στις οι µέτοχοι που κατείχαν ποσοστό µεγαλύτερο του 5% επί του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας ήταν οι εξής: SEA STAR CAPITAL PLC 32,50% MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC 5,35% 4. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου εν υφίστανται µετοχές της Εταιρείας που να παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. 13

14 Έ κ θ ε σ η ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ µ β ο υ λ ί ο υ γ ι α τ η χ ρ ή σ η Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου Στο καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπονται περιορισµοί του δικαιώµατος ψήφου που απορρέουν από τις µετοχές της. 6. Συµφωνίες µεταξύ των µετόχων της Εταιρείας Στην Εταιρεία δεν είναι γνωστή η ύπαρξη συµφωνιών µεταξύ των µετόχων της οι οποίες να συνεπάγονται περιορισµούς στη µεταβίβαση των µετοχών της ή στην άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου που α- πορρέουν από τις µετοχές της. 7. Κανόνες διορισµού και αντικατάστασης των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και τροποποίησης του καταστατικού Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρείας για το διορισµό και την αντικατάσταση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και την τροποποίηση των διατάξεών του δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 8. Αρµοδιότητα του ιοικητικού Συµβουλίου για την έκδοση νέων µετοχών ή την αγορά ιδίων µετοχών Το ιοικητικό Συµβούλιο δεν έχει κανένα δικαίωµα να αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µε την έκδοση νέων µετοχών, ούτε και να προχωρεί στην αγορά ιδίων µετοχών, χωρίς προηγούµενη έγκριση από τη Γενική Συνέλευση. 9. Σηµαντικές συµφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν, σε περίπτωση αλλαγής ελέγχου, κατόπιν δηµόσιας πρότασης Σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας ως επακόλουθο δηµόσιας πρότασης, δεν υφίστανται συµφωνίες οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν. 10. Συµφωνίες µε µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου ή το προσωπικό της Εταιρείας εν υπάρχουν ειδικές συµφωνίες της Εταιρείας µε µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της ή µε το προσωπικό της, που να προβλέπουν την καταβολή αποζηµίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δηµόσιας πρότασης. Χανιά, 26 Μαρτίου 2010 Για το ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΝΕΚ Ο Α Αντιπρόεδρος ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ 14

15 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.», και των θυγατρικών της, που αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31 εκεµβρίου 2009, τις εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και την περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και τις λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. Ευθύνη της ιοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 15

16 Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας και των θυγατρικών αυτής κατά την 31 εκεµβρίου 2009, τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορά επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α, 107 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 26 Μαρτίου 2010 Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Εµµανουήλ Ν. ιαµαντουλάκης Νικόλαος Γ. Ζαχαρίας A.M. ΣΟΕΛ A.M. ΣΟΕΛ Ζεφύρου 56, Παλαιό Φάληρο, Τ.Κ Α.Μ. ΣΟΕΛ 127 Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. µέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Α.Μ. ΣΟΕΛ

17 ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Τα ποσά των οικονοµικών καταστάσεων εκφράζονται σε χιλιάδες. Οι τυχόν διαφορές µονάδων στους πίνακες οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 17

18 Ε τ ή σ ι ε ς Ο ι κ ο ν ο µ ι κ έ ς Κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς τ η ς χ ρ ή σ η ς α π ό 1 Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ έ ω ς 3 1 ε κ ε µ β ρ ί ο υ σ ύ µ φ ω ν α µ ε τ α ι ε θ ν ή Π ρ ό τ υ π α Χ ρ η µ α τ ο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή ς Α ν α φ ο ρ ά ς Καταστάσεις συνολικών εσόδων Σηµ. Ο Όµιλος Η Εταιρεία Κύκλος εργασιών Κόστος πωληθέντων 5 ( ) ( ) ( ) ( ) Μικτά κέρδη Άλλα έσοδα Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 6 (11.783) (11.224) (10.782) (10.168) Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 6 (26.490) (27.261) (24.923) (25.112) Άλλα έξοδα 7 (1.854) (2.396) (1.312) (2.138) Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσµάτων Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 8 (14.364) (19.133) (14.035) (18.588) Χρηµατοοικονοµικά έσοδα Αποτελέσµατα από επενδυτικές δραστηριότητες 9 (1.917) (4.145) (1.133) (2.125) Κέρδη από συγγενείς Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (4.965) (6.413) (3.651) (3.500) Φόρος εισοδήµατος 20 (338) (217) (167) (43) Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (5.303) (6.630) (3.818) (3.543) Κατανέµονται σε: Μετόχους Εταιρείας (5.788) (5.886) - - ικαιώµατα Μειοψηφίας 485 (744) - - Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (53) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (5.303) (6.375) (3.818) (3.596) Κατανέµονται σε: Μετόχους Εταιρείας (5.788) (5.785) - - ικαιώµατα Μειοψηφίας 485 (590) - - Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή βασικά (σε ) 23 (0,0359) (0,0365) (0,0237) (0,0220) Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή (σε ) Σύνοψη αποτελεσµάτων Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (4.965) (6.413) (3.651) (3.500) Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (5.303) (6.630) (3.818) (3.543) Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ανωτέρω ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. Π ο σ ά σ ε χ ι λ ι ά δ ε ς ε κ τ ό ς ε ά ν α ν α φ έ ρ ε τ α ι δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ά 18

19 Ε τ ή σ ι ε ς Ο ι κ ο ν ο µ ι κ έ ς Κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς τ η ς χ ρ ή σ η ς α π ό 1 Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ έ ω ς 3 1 ε κ ε µ β ρ ί ο υ σ ύ µ φ ω ν α µ ε τ α ι ε θ ν ή Π ρ ό τ υ π α Χ ρ η µ α τ ο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή ς Α ν α φ ο ρ ά ς Καταστάσεις οικονοµικής θέσης Ο Όµιλος Η Εταιρεία Σηµ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε ακίνητα Άυλα περιουσιακά στοιχεία Συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες Συµµετοχές σε συγγενείς εταιρείες Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων Αποθέµατα Απαιτήσεις από πελάτες Λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις Χρηµατ/κά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μετοχικό κεφάλαιο ( µετοχές χ 1,00) ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέο 18 (917) (739) (1.920) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων µετόχων µητρικής ικαιώµατα µειοψηφίας Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Μακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις συνταξιοδοτικών παροχών προσωπικού Λοιπές προβλέψεις Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις σε προµηθευτές Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ανωτέρω ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. Π ο σ ά σ ε χ ι λ ι ά δ ε ς ε κ τ ό ς ε ά ν α ν α φ έ ρ ε τ α ι δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ά 19

20 Ε τ ή σ ι ε ς Ο ι κ ο ν ο µ ι κ έ ς Κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς τ η ς χ ρ ή σ η ς α π ό 1 Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ έ ω ς 3 1 ε κ ε µ β ρ ί ο υ σ ύ µ φ ω ν α µ ε τ α ι ε θ ν ή Π ρ ό τ υ π α Χ ρ η µ α τ ο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή ς Α ν α φ ο ρ ά ς Καταστάσεις µεταβολών ιδίων κεφαλαίων Ο Όµιλος Σηµ. Μετοχικό Υπέρ το κεφάλαιο άρτιο Αποθεµ. αναπρ. ακινήτων Λοιπά αποθε- µατικά Αποτελ. εις νέο Σύνολο ικαιώµ. µειοψηφ. Σύνολο Υπόλοιπο Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης 2008 (115) 223 (5.893) (5.785) (590) (6.375) Έγκριση µερισµάτων χρήσης 2007 (8.065) (8.065) (111) (8.176) Σχηµατισµός τακτικού αποθεµατικού (1.382) - - Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής Μεταφορά αποθεµατικών σε «εις νέο» (164) Μεταφορά επιχορ. θυγατρικής σε υποχρ. (97) (97) (97) (195) Ίδια κεφάλαια στις (739) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης 2009 (5.788) (5.788) 485 (5.303) Έγκριση µερισµάτων θυγατρικών - (27) (27) Σχηµατισµός αποθεµατικών θυγατρικών 243 (243) ιαγραφή θυγατρικών από ενοποίηση Ίδια κεφάλαια στις (917) Η Εταιρεία Σηµ. Μετοχικό Υπέρ το κεφάλαιο άρτιο Αποθεµ. αναπρ. ακινήτων Λοιπά αποθε- µατικά Αποτελ. εις νέο Σύνολο Υπόλοιπο Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης 2008 (115) 62 (3.543) (3.596) Έγκριση µερισµάτων χρήσης 2007 (8.065) (8.065) Σχηµατισµός τακτικού αποθεµατικού (1.361) - Μεταφορά αποθεµατικών σε «εις νέο» (164) Ίδια κεφάλαια στις Καθαρά αποτελέσµατα χρήσης 2009 (3.818) (3.818) Ίδια κεφάλαια στις (1.920) Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ανωτέρω ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. Π ο σ ά σ ε χ ι λ ι ά δ ε ς ε κ τ ό ς ε ά ν α ν α φ έ ρ ε τ α ι δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ά 20

21 Ε τ ή σ ι ε ς Ο ι κ ο ν ο µ ι κ έ ς Κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς τ η ς χ ρ ή σ η ς α π ό 1 Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ έ ω ς 3 1 ε κ ε µ β ρ ί ο υ σ ύ µ φ ω ν α µ ε τ α ι ε θ ν ή Π ρ ό τ υ π α Χ ρ η µ α τ ο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή ς Α ν α φ ο ρ ά ς Καταστάσεις ταµειακών ροών Λειτουργικές δραστηριότητες Ο Όµιλος Η Εταιρεία Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (4.965) (6.413) (3.651) (3.500) Πλέον / (µείον) προσαρµογές για : Αποσβέσεις Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων (442) (372) (347) (234) Αποµειώσεις / (αναστροφή) αξίας παγίων στοιχείων (Κέρδη) / ζηµιές από πώληση παγίων στοιχείων (7) (15) (2) - Προβλέψεις Συναλλαγµατικές διαφορές (7) 2 (6) (1) Αποτελέσµατα επενδυτικής δραστηριότητας Επίδραση από παύση ενοποίησης θυγατρικών Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (µείον πιστωτικοί τόκοι) Πλέον / (µείον) προσαρµογές για µεταβολές λογ/σµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (136) 991 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (4.316) (6.064) (7.705) Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών) Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα (13.112) (19.116) (12.781) (18.692) Καταβληµένοι φόροι εισοδήµατος (350) (400) (163) (172) Σύνολο ροών λειτουργικών δραστηριοτήτων (α) Επενδυτικές δραστηριότητες Απόκτηση συνδεδεµένων, χρεογράφων και λοιπών επενδύσεων - (17.534) - (18.164) Προκαταβολές για αγορά συµµετοχών (35.750) - (35.750) - Εισπράξεις από πωλήσεις χρεογράφων και λοιπών επενδύσεων Αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων (2.737) (52.896) (2.389) (47.651) Εισπράξεις από πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων Τόκοι εισπραχθέντες Μερίσµατα εισπραχθέντα Σύνολο ροών επενδυτικών δραστηριοτήτων (β) (30.832) (62.269) (30.483) (57.598) Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου Πληρωµή εξόδων αύξησης µετοχικού κεφαλαίου - (130) - (115) Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια Εξοφλήσεις δανείων (18.210) (9.643) (18.000) (9.000) Εισπράξεις επιχορηγήσεων Μερίσµατα πληρωθέντα (135) (8.106) (124) (8.055) Σύνολο ροών χρηµατοδοτικών δραστηριοτήτων (γ) Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα της χρήσης (α) + (β) + (γ) (4.544) (45.884) (5.128) (44.885) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης Ταµειακά διαθ. έναρξης εταιρειών που έπαψαν να ενοποιούνται (31) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ανωτέρω ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. Π ο σ ά σ ε χ ι λ ι ά δ ε ς ε κ τ ό ς ε ά ν α ν α φ έ ρ ε τ α ι δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ά 21

22 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009 Π ο σ ά σ ε χ ι λ ι ά δ ε ς ε κ τ ό ς ε ά ν α ν α φ έ ρ ε τ α ι δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ά 22

23 Σ η µ ε ι ώ σ ε ι ς ε π ί τ ω ν Ε τ ή σ ι ω ν Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν Κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν τ η ς χ ρ ή σ η ς α π ό 1 Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ έ ω ς 3 1 ε κ ε µ β ρ ί ο υ σ ύ µ φ ω ν α µ ε τ α ι ε θ ν ή Π ρ ό τ υ π α Χ ρ η µ α τ ο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή ς Α ν α φ ο ρ ά ς 1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όµιλο Η Μητρική Εταιρεία ιδρύθηκε το έτος 1967 (ΦΕΚ 201/ ) µε την επωνυµία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ A.E.» και το διακριτικό τίτλο «ANEK LINES» (εφεξής «ΑΝΕΚ», «Εταιρεία» ή «Μητρική») και δραστηριοποιείται στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας. Έδρα της Εταιρείας είναι ο δήµος Ελευθερίου Βενιζέλου του νοµού Χανίων και τα κεντρικά της γραφεία βρίσκονται επί της λεωφόρου Κ. Καραµανλή στα Χανιά. Οι µετοχές της Εταιρείας είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Α- θηνών και διαπραγµατεύονται στην κατηγορία της Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης. Στον Όµιλο, εκτός της Μητρικής, περιλαµβάνονται και οι ακόλουθες θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες µε τα αντίστοιχα ποσοστά συµµετοχής: Επωνυµία ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΛΑΝΕ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ Α.Ε. (ΕΤΑΝΑΠ) Ποσοστό Οµίλου Έδρα ραστηριότητα 50,11% Αγ. Νικόλαος Λασιθίου Επιβατηγός ναυτιλία 50% Στύλος Χανίων ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ Α.Β.Ε.Ε. 62%* Στύλος Χανίων ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 99,5%** Ελ. Βενιζέλος Χανίων Παραγωγή και διάθεση εµφιαλωµένου νερού Παραγωγή και εµπορία πλαστικών φιαλών και ειδών συσκευασίας Τουρισµός συµµετοχή σε άλλες εταιρείες παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών κ.λπ. ΤΙ.ΣΙ. ΣΕΪΛΙΝΓΚ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 97,5%*** Ελ. Βενιζέλος Χανίων Ναυτική εταιρεία Ν.959/79 ΑΝΕΚ LINES ITALIA S.r.l. 49% Ancona Ιταλίας Πρακτόρευση και αντιπροσώπευση ναυτιλιακών εταιρειών * άµεση συµµετοχή: 24% και έµµεση µέσω της ΕΤΑΝΑΠ: 38% ** άµεση συµµετοχή: 99% και έµµεση µέσω της ΕΤΑΝΑΠ: 0,5% *** άµεση συµµετοχή: 95% και έµµεση µέσω της ΛΑΝΕ: 2,5% Οι παραπάνω εταιρείες στις οποίες η ΑΝΕΚ συµµετέχει µε ποσοστό από 50% και άνω, έχουν συµπεριληφθεί στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 31 ης εκεµβρίου 2009 µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η «ΑΝΕΚ LINES ITALIA S.r.l.» στην οποία η Μητρική συµµετέχει µε ποσοστό 49% ενοποιήθηκε µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2009 τέθηκε σε εκκαθάριση η εταιρεία ειδικού σκοπού «ANEK LINES LUXEMBOURG S.A.» καθώς δεν υφίσταντο πλέον οι λόγοι της σύστασής της και παρέµενε αδρανής από την ίδρυσή της. Η εκκαθάριση ολοκληρώθηκε εντός του γ τριµήνου και στην ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων περιλαµβάνονται τα αποτελέσµατα της εταιρείας από την αρχή της περιόδου έως την ολοκλήρωση της εκκαθάρισής της. Επίσης, στα τέλη του 2009 µεταβιβάστηκε η συµµετοχή της Μητρικής στην «CHAMPION FERRIES L.T.D.» στην οποία κατείχε ποσοστό 70% και τα αποτελέσµατα της εταιρείας για τη χρήση 2009 περιλαµβάνονται στην ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων. Η «ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συµµετέχει µε ποσοστό 100% στην «ΑΝΕΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ- ΝΗΣ» οι οποίες, όπως και η «ΤΙ.ΣΙ ΣΕΪΛΙΝΓΚ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δεν έχουν ξεκινήσει δραστηριότητα. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού κατά την 31 η εκεµβρίου 2009 ανερχόταν σε άτοµα για την Εταιρεία (εκ των οποίων τα απασχολούνταν ως πληρώµατα στα πλοία) και σε άτοµα για τον Όµιλο (πληρώµατα πλοίων άτοµα). Π ο σ ά σ ε χ ι λ ι ά δ ε ς ε κ τ ό ς ε ά ν α ν α φ έ ρ ε τ α ι δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ά 23

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) Λ. Μεσογείων 288, 155 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.35537/01ΑΤ/Β/96/312 (97) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 002201101000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 20 ης Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 (δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος 2009 1 ΑΝΕΚ LINES I. Εταιρικό Προφίλ II. Οικονοµικά Στοιχεία Χρήσης 2008 III. Εϖενδυτικές Πληροφορίες IV. Προοϖτικές 2 ΑΝΕΚ LINES I. Εταιρικό Προφίλ 3 Η ΑΝΕΚ σε αριθµούς 42 11 20 50 0,5 δις 120

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ 046139922000 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 73.333,20 73.333,20 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 886.665,40 578.583,42

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ)

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ν.Τ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 5035501000 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 13 ης Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Ισολογισμός (ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση

Σημείωση Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κατά λειτουργία) (ποσά σε ευρώ) Από 1 η Ιανουαρίου έως Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Marketing and Media Services

Marketing and Media Services Marketing and Media Services Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία - "MnMs" Έδρα: Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. 132951402000 Σκουφά 60 Τ.Κ. 10680 Αθήνα ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 66972/01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8497601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας.

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 7 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περίοδος από 1.1.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2010 30.09.2010...10

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2010 30.09.2010...10 Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις (εταιρικές & ενοποιηµένες) για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2010 ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...3 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...3 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟ εξαµηνιαία οικονοµική έκθεση για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2010 ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...3 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Papageorgiou Food Service S.A.

Papageorgiou Food Service S.A. Papageorgiou Food Service S.A. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ABEE - PFS A.B.E.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61602/31/Β/06/29 ΑΡΙΘΜΟΣΓ.Ε.ΜΗ. 27027740000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 Πωλήσεις: 2.744,0 εκ. ευρώ έναντι 2.764,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009 (µείωση 0,7%) Μικτά κέρδη: 528,7 εκ. ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, 154 51 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε. 15316/01/ΑΤ/Β/87/248/97 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4373201000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ... 4 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για τη χρήση από 01 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2008 Βάσει του άρθρου 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ηλώσεις µελών του ιοικητικού Συµβουλίου...3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας «ΛΕΩΝ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.» προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (χρήσης 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2015) Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΠΟ 19.12.2010 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό)

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό) EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειοµένης χρήσης 30/6/2014 Ποσά Προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΟικονομικάΑποτελέσματα Χρήσης2009

ΟικονομικάΑποτελέσματα Χρήσης2009 Απρίλιος 21 ΟικονομικάΑποτελέσματα Χρήσης29 Ο Όµιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES -για 4 και πλέον χρόνια- διαχειρίζεται ιδιόκτητα και ναυλωµένα πλοίαπαραµένονταςπρωτοπόροςστοχώροτηςεπιβατηγούναυτιλίας. 43 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΣΟΛΩΝΟΣ 130, ΑΘΗΝΑ 106 81 ΑΡ.Μ.Α.Ε : 35106/01/Β/96/57 Γ.Ε.Μ.Η : 2120701000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 )

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 38η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) Ποσά σε µονάδες ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Ακίνητα 6.1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ AΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ. ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε. Αθήνα, 17/05/2016 Αριθ.Πρωτ.: 423336 Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 5.11.2006 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΥΕΪΒΣΛΑΝΤ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ. Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΓΟΥΕΪΒΣΛΑΝΤ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ. Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΓΟΥΕΪΒΣΛΑΝΤ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Λ. Κηφισίας 27, 115 23 Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 006238301000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΒΙΝΟΙΛ ΤΡΕΙΝΤΕΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΑΒΙΝΟΙΛ ΤΡΕΙΝΤΕΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε 11946 / 06 / Β / 86 / 07 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ σελίδα Έκθεση διαχείρισης ιοικητικού Συµβουλίου...4 Επεξηγηµατική έκθεση σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ιλισού 191, Μοσχάτο 183 45 ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30243/01ΝΤ/Β/93/1717 Γ.Ε.ΜΗ.: 122561899000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες )

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ) ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7889/04/Β/86/298Π ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1907801000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α. Εξέλιξη και επιδόσεις της Οντότητας

ΕΝΟΤΗΤΑ Α. Εξέλιξη και επιδόσεις της Οντότητας Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου Οι θεµατικές ενότητες της εκθέσεως και το περιεχόµενο αυτής, βάσει του Άρθρου 43 α του ΚΝ 2190/1920 και της περίπτωσης α της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του Ν.4308/2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταµειακών ροών...6 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταµειακών ροών...6 5 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την τριµηνιαία περίοδο από Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις που αφορούν την περίοδο 1/1/2006 31/3/2006 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε. ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 122264001000 Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 362 & ΕΥΡΙΠΙ ΟΥ 17674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 117 Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα