ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΑ & ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΤΙΡΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΑ & ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΤΙΡΙΑ"

Transcript

1 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΑ & ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΤΙΡΙΑ Ο περιορισμός των απωλειών στα δίκτυα διανομής αέρα και νερού στα κτίρια, οι οποίες μπορεί να φτάσουν και το 40% της συνολικής μεταφερόμενης ενέργειας, αποτελεί πλέον βασική απαίτηση των ευρωπαϊκών οδηγιών και εθνικών κανονισμών για την ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση των κτιρίων. Άρθρο του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Κ. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ, δρ. μηχανολόγου μηχ. Α.Π.Θ. Η υιοθέτηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των οδηγιών 2002/9/ΕΚ και 200/3/ΕΚ, που αφορούν στην ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση των κτιρίων, αποτέλεσε μια βαθειά τομή στον τρόπο σχεδιασμού των κτιρίων, ο οποίος διαμορφώνει τις απαιτήσεις τους σε ενέργεια και προσδιορίζει εν πολλοίς τα συστήματα παραγωγής και διαχείρισης της ενέργειας που εγκαθίστανται σ αυτά. Απώτερος στόχος του εν λόγω πλαισίου είναι αρχικά η μείωση της κατανάλωσης ε- νέργειας, η ενσωμάτωση των αρχών βιοκλιματικού σχεδιασμού στo κτιριακό κέλυφος, ο ενεργειακός σχεδιασμός των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων που αυτά ενσωματώνουν και η μετάβαση τελικά στην αειφόρα λειτουργία του κτιρίου. Εξειδικεύοντας αυτές τις νέες απαιτήσεις μέσα από μια σειρά ευρωπαϊκών προτύπων, εθνικών κανονισμών και κανονιστικών νομοθετημάτων, ο σχεδιασμός οδηγείται εν γένει του συνόλου του κτιρίου, κελύφους και συστημάτων, στη νέα βάση της ελάχιστης κατανάλωσης ενέργειας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου απαιτείται πλέον η βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς μέσω της μείωσης των απωλειών σε κάθε ε- πί μέρους στοιχείο του κτιρίου και η επίτευξη της βέλτιστης μεταξύ τους σύζευξης. Σ αυτή την κατεύθυνση εισάγονται νέες απαιτήσεις στο σχεδιασμό και προδιαγραφές για τα επί μέρους κατασκευαστικά στοιχεία. 53

2 Τα δίκτυα αεραγωγών από γαλβανισμένο χάλυβα παρουσιάζουν υψηλή αντοχή και ανθεκτικότητα στο χρόνο. 2 Οι κυκλικοί αεραγωγοί εξασφαλίζουν το χαμηλότερο κόστος κατασκευής και λειτουργίας. 3 Δίκτυο διανομής αέρα, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Τα δίκτυα διανομής νερού και αέρα αποτελούν το συνδετικό στοιχείο ανάμεσα στα συστήματα παραγωγής θερμότητας και ψύχους και στις τερματικές συσκευές, οι οποίες αποδίδουν ή απορροφούν τα απαιτούμενα ποσά θερμότητας από τους εσωτερικούς χώρους με σκοπό τη διατήρηση των επιθυμητών συνθηκών θερμικής άνεσης. Αυτά τα δίκτυα χαρακτηρίζονται από εκτεταμένο μήκος, με οδεύσεις μέσα από δομικά στοιχεία ή δύσκολα προσπελάσιμους χώρους. Αυτά τα χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό με την πλημμελή κατασκευή τους και την απουσία τακτικού ελέγχου και συντήρησης, έχουν ως αποτέλεσμα τα δίκτυα να παρουσιάζουν σημαντικά ποσοστά απωλειών. Ανάλογα με τον τύπο του δικτύου και την κατάστασή του οι απώλειες μπορούν συχνά να ξεπεράσουν και το 40% της συνολικής μεταφερόμενης ενέργειας. Αυτό το γεγονός, σε συνδυασμό με τις νέες απαιτήσεις για ε- νεργειακό σχεδιασμό, οδήγησε στην υιοθέτηση από τον Κ.Εν.Α.Κ. νέων αυστηρότερων απαιτήσεων σχεδιασμού και προδιαγραφών με σκοπό τον περιορισμό των απωλειών τους και την αύξηση του ενεργειακού βαθμού απόδοσής τους. Δίκτυα διανομής αέρα Στα συστήματα κλιματισμού και μηχανικού αερισμού ή εξαερισμού η μεταφορά, η διανομή και η απαγωγή του αέρα στους εσωτερικούς χώρους γίνεται με τη βοήθεια δικτύου διανομής αέρα που ονομάζεται και δίκτυο αεραγωγών. Οι αεραγωγοί κατασκευάζονται σε κυκλική ή ορθογωνική διατομή και η όδευσή τους από τη μονάδα του αέρα μέχρι τους εσωτερικούς χώρους γίνεται κυρίως μέσα από ψευδοροφές. Οι ορθογώνιοι αεραγωγοί προτιμώνται από τους κυκλικούς, διότι παρουσιάζουν καλύτερη προσαρμογή στα αρχιτεκτονικά στοιχεία του κτιρίου. Όμως το κόστος της κατασκευής τους είναι υψηλότερο των αντίστοιχων κυκλικών, ενώ σημαντικό είναι και το κόστος λειτουργίας τους, καθώς εμφανίζουν μεγαλύτερες αντιστάσεις στη ροή του αέρα, με α- ποτέλεσμα να απαιτούν ανεμιστήρες μεγαλύτερης ισχύος. Επομένως, με βάση τις απαιτήσεις για ενεργειακό σχεδιασμό των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων των κτιρίων, η χρήση του κυκλικού αεραγωγού εξασφαλίζει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: Χαμηλότερο κόστος κατασκευής. Χαμηλότερες αντιστάσεις στη ροή του αέρα και ευκολία στη συντήρηση, γεγονός που οδηγεί σε χαμηλότερο κόστος λειτουργίας. Σε περιπτώσεις, κατά τις οποίες η χρήση δικτύου ορθογωνικής διατομής επιβάλλεται από την αρχιτεκτονική του κτιρίου τότε η επιλογή αεραγωγού τετραγωνικής διατομής εξασφαλίζει το χαμηλότερο συνολικό κόστος, κατασκευής και λειτουργίας. Η αύξηση του λόγου των πλευρών ο- δηγεί σε αύξηση του συνολικού κόστους με α- ποτέλεσμα τα δίκτυα αεραγωγών με λόγο πλευρών μεγαλύτερο του :4 να εμφανίζουν αύξηση συνολικού κόστους μεγαλύτερο από 50% σε σχέση με τα κυκλικά, ενώ για λόγους πλευρών :7 και άνω το κόστος διπλασιάζεται. Γι αυτό το λόγο η κατασκευή δικτύων διανομής αέρα με λόγο πλευρών μεγαλύτερο από :4 δεν συνιστάται. Τα δίκτυα αεραγωγών για αρκετά χρόνια κατασκευάζονταν αποκλειστικά από γαλβανισμένη λαμαρίνα (χάλυβα), υλικό το οποίο παρουσιάζει υψηλή αντοχή και ανθεκτικότητα στο χρόνο. Αυτά τα χαρακτηριστικά οδηγούν ακόμη και σήμερα σε εκτεταμένη χρήση του γαλβανισμένου χάλυβα στα δίκτυα διανομής αέρα, παρότι νέα υ- λικά, όπως το αλουμίνιο, το πλαστικό, τα διάφορα υφάσματα, ο υαλοβάμβακας και ο χαλκός, καταλαμβάνουν σημαντικό μέρος των σύγχρονων εφαρμογών. Το αλουμίνιο χρησιμοποιείται στην κατασκευή σταθερών και άκαμπτων δικτύων, καθώς επίσης και σε εύκαμπτους αεραγωγούς. Οι εύκαμπτοι α- εραγωγοί αποτελούν κατά κανόνα ένα πολύ μικρό τμήμα του συνολικού δικτύου και η χρήση τους, παρότι εμφανίζεται σε όλα τα δίκτυα που κατασκευάζονται από άκαμπτα υλικά, περιορίζε- 54 ΤΕΥΧΟΣ 5/203

3 2 3 ται στη σύνδεση του κεντρικού δικτύου με τα στόμια διάχυσης του αέρα. Η χρήση του αλουμινίου στα δίκτυα αεραγωγών πλεονεκτεί έναντι του γαλβανισμένου χάλυβα λόγω του χαμηλότερου ειδικού βάρους και της υψηλότερης αντοχής στη διάβρωση. Αντίστοιχα πλεονεκτήματα παρουσιάζουν και τα δίκτυα διανομής αέρα από χαλκό, ενώ παράλληλα προσδίδουν και έναν ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό χαρακτήρα στον κλιματιζόμενο χώρο, όταν επιλέγεται η εμφανής εγκατάσταση του δικτύου. Μειονέκτημα των χάλκινων αεραγωγών είναι το υψηλότερο κόστος παραγωγής τους, το οποίο όμως αντισταθμίζεται από την αντοχή τους στο χρόνο και τις αντιμικροβιακές ιδιότητες που εμφανίζει ο χαλκός. Οι υφασμάτινοι και οι πλαστικοί αεραγωγοί έ- χουν το πλεονέκτημα ότι συναρμολογούνται και αποσυναρμολογούνται πολύ εύκολα, καθώς τις περισσότερες φορές συνδέονται με φερμουάρ. Εμφανίζουν επίσης μικρό χρόνο εγκατάστασης, δεν επιβαρύνουν το φέροντα οργανισμό του κτιρίου με πρόσθετο βάρος, παρουσιάζουν χαμηλό κόστος συντήρησης, δεδομένου ότι αποσυναρμολογούνται εύκολα, καθαρίζονται χωρίς την α- παίτηση ιδιαίτερων συσκευών και επανατοποθετούνται σε σύντομο χρονικό διάστημα. ΠΙΝ. : ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ Πλεονεκτήματα Ελαχιστοποίηση των συνδέσεων, καθώς οι πλαστικοί σωλήνες παράγονται συνήθως σε ρολά αρκετών μέτρων, από τα οποία αποκόπτεται το απαιτούμενο μήκος. Δεν απαιτείται η βαφή (καθοδική προστασία) του σωλήνα. Ευκολία στην εγκατάσταση, καθώς δεν απαιτούνται θερμές συνδέσεις και εξειδικευμένο προσωπικό. Υψηλή καθαρότητα της εγκατάστασης και απουσία απαίτησης για καθαρισμό από φερτά υλικά που προξενούν διάβρωση. Ελαχιστοποίηση του χρόνου εγκατάστασης. Ελαφρό υλικό με ελάχιστο μοναδιαίο κόστος μεταφοράς από τη μονάδα παραγωγής στη θέση εγκατάστασης. Δίκτυα διανομής νερού Τα δίκτυα διανομής νερού χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά θερμού ή/και ψυχρού νερού από τις μονάδες παραγωγής του, για παράδειγμα λέβητες, αντλίες θερμότητας, ηλιακούς συλλέκτες κτλ., στις θέσεις αποθήκευσης ή κατανάλωσής του. Ως θέσεις αποθήκευσης νοούνται τα τοπικά ή κεντρικά δοχεία αποθήκευσης, ενώ τα θερμαντικά ή/και ψυκτικά σώματα της εγκατάστασης όπως και οι κρουνοί παροχής θερμού νερού χρήσης αποτελούν τα σημεία κατανάλωσης. Στα σύγχρονα κτίρια η πλειονότητα των δικτύων, ό- σον αφορά στη χρήση θερμού νερού, είναι δίκτυα χαμηλών θερμοκρασιών, αφού το νερό που κυκλοφορεί σ αυτά βρίσκεται στο θερμοκρασιακό εύρος μεταξύ 35 C και 90 C. Αυτά τα δίκτυα χαρακτηρίζονται από απλότητα στην κατασκευή τους και ασφαλή λειτουργία, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις για την εγκατάσταση ασφαλιστικών διατάξεων ή εξαρτημάτων και τη χρήση ειδικών συνδέσεων. Αντιστοίχως, τα δίκτυα παροχής ψυχρού νερού λειτουργούν σε θερμοκρασίες από 7 C έως και 4 C και τροφοδοτούν αποκλειστικά με ψυχρό νερό τα στοιχεία των τοπικών ψυκτικών μονάδων (fan-coil), χωρίς να παρουσιάζουν και αυτά ιδιαίτερες κατασκευαστικές ή/και λειτουργικές απαιτήσεις. Η απουσία ιδιαίτερων προδιαγραφών για τα δίκτυα διανομής νερού χαμηλών θερμοκρασιών καθιστά δυνατή την κατασκευή τους από μεταλλικά, μη - μεταλλικά ή και σύνθετα υλικά. Ιστορικά η πλειονότητα των δικτύων διανομής θερμού / ψυχρού νερού κατασκευαζόταν με τη χρήση σωλήνων χάλυβα. Οι χαλύβδινοι σωλήνες παρουσιάζουν υψηλή μηχανική αντοχή, δεν δημιουργούν ηλεκτροχημική διάβρωση και έχουν χαμηλό κόστος αγοράς. Σημαντικό πλεονέκτημα των χαλύβδινων δικτύων είναι η μικρή θερμική τους διαστολή σε σχέση για παράδειγμα με τα δίκτυα χαλκού, με αποτέλεσμα να προτιμώνται σε περιπτώσεις εκτεταμένων δικτύων και ιδιαίτερα σε κατακόρυφες στήλες υψηλών κτιρίων, Μειονεκτήματα Οι πλαστικοί σωλήνες παρουσιάζουν το φαινόμενο της διάχυσης, με το οποίο μόρια οξυγόνου διαπερνούν το σωλήνα και διαλύονται στο νερό, με αποτέλεσμα την οξείδωση των μεταλλικών στοιχείων του συστήματος (π.χ. τερματικών σωμάτων). Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας οι C. Για να επιτευχθεί αύξηση της διάρκειας ζωής των σωλήνων σε περισσότερα από τα 30 έτη, η θερμοκρασία πρέπει να περιοριστεί στους 70 C και η πίεση στα 6 bar. Απαιτείται επιπλέον στήριξη των σωλήνων, καθώς αυτοί συχνά κάμπτονται από το ίδιο βάρος τους. Παρουσιάζουν μεγαλύτερη γραμμική διαστολή από ό,τι οι σωλήνες χαλκού ή χάλυβα. Είναι υλικό λιγότερο στιβαρό του χάλυβα, με συνέπεια η χρήση του να περιορίζεται (π.χ. σε κατακόρυφες οδεύσεις). όπου η χρήση του χαλκού θα δημιουργούσε προβλήματα λόγω γραμμικών διαστολών. Χαλύβδινα δίκτυα κατασκευάζονται ακόμη και σήμερα, μόνο που σταδιακά η χρήση του χάλυβα περιορίζεται λόγω της ανάπτυξης νέων ανταγωνιστικών υλικών. Ο χαλκός είναι επίσης ένα υλικό το οποίο χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείται εκτεταμένα στην κατασκευή των δικτύων διανομής θερμού / ψυχρού νερού. Η εξαιρετική αντοχή του χαλκού στη διάβρωση, η ευκολία στην εγκατάσταση και Η χρήση του κυκλικού αεραγωγού στα δίκτυα διανομής αέρα εξασφαλίζει χαμηλότερο κόστος κατασκευής, χαμηλότερες αντιστάσεις στη ροή του αέρα, καθώς και ευκολία στη συντήρηση, γεγονός που οδηγεί σε χαμηλότερο κόστος λειτουργίας. 55

4 Θερμομονωτικά κοχύλια για τον περιορισμό των απωλειών στα δίκτυα διανομής αέρα και νερού. 2 Πλεονέκτημα των σωλήνων χαλκού είναι οι μικρότερες αντιστάσεις τριβής που παρουσιάζουν, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα χρήσης σωληνώσεων μικρότερης διατομής στο δίκτυο, με συνέπεια τη μείωση της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τα υλικά που χρησιμοποιούνται σήμερα για τη μόνωση των δικτύων διανομής νερού και αέρα κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες: Στα ινώδη (fibrous) υλικά. Αποτελούνται από ίνες (οργανικές ή ανόργανες) μικρής διαμέτρου, οι οποίες συνήθως, αλλά όχι πάντα, χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με κάποιο συνδετικό υλικό. Ινώδη μονωτικά υλικά είναι ο πετροβάμβακας, ο υαλοβάμβακας κτλ. Στα κοκκώδη (granular) υλικά. Αποτελούνται από μικρά οζίδια που περιέχουν κενά ή κοιλότητες, με αποτέλεσμα την αδυναμία μετακίνησης του αέρα ανάμεσα στα κενά της δομής του υλικού. Παράγονται σε εύκαμπτη ή σταθερή μορφή ή ακόμη και σε συνδυασμό με ίνες, για την παραγωγή άκαμπτης δομής. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτών των μονωτικών υλικών είναι η διογκωμένη πολυστερίνη, ο περλίτης, η κυτταρίνη κτλ. Στα υλικά κυψελωτής (cellular) μορφής. Αποτελούνται από μικρές μεμονωμένες κυψελίδες, οι οποίες διαχωρίζονται μεταξύ τους και σχηματίζουν μια κλειστή κυψελωτή δομή. Το γυαλί, το αφρώδες πλαστικό, η πολυουρεθάνη, οι πολυολεφίνες και το καουτσούκ χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή αυτής της κατηγορίας μονωτικών υλικών. Στα ανακλαστικά (reflective) υλικά. Οι ανακλαστικές μονώσεις χρησιμοποιούνται σε επιφάνειες οι οποίες δέχονται ακτινοβολία μεγάλου μήκους κύματος, με σκοπό τη μείωση της μετάδοσης θερμότητας από την επιφάνεια. Συχνά χρησιμοποιούνται και σε συνδυασμό με άλλα μονωτικά υλικά. Τέλος, μια άλλη κατηγορία μονωτικών υλικών, η οποία αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια, είναι η επονομαζόμενη μονωτική θερμική επίστρωση ή βαφή (thermal insulating paint or coating). Αυτά τα προϊόντα βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο εφαρμογής και η αποτελεσματικότητά τους για τη μόνωση των δικτύων διανομής αέρα και νερού βρίσκεται υπό διερεύνηση. το μικρότερο βάρος σε σχέση με το χάλυβα καθιστούν το χαλκό και ορισμένα κράματά του υλικά ιδιαίτερα ελκυστικά για την κατασκευή ενδοδαπέδιων ή ενδοτοίχιων εγκαταστάσεων, στις ο- ποίες η τυχόν ζημιά συνεπάγεται εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης και σημαντικό κόστος. Ένα επίσης σημαντικό πλεονέκτημα των σωλήνων χαλκού είναι οι μικρότερες αντιστάσεις τριβής που παρουσιάζουν από τους χαλύβδινους σωλήνες, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα χρήσης σωληνώσεων μικρότερης διατομής στο δίκτυο ή για την ίδια ταχύτητα μικρότερων κυκλοφορητών, με συνέπεια τη μείωση της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Για την κατασκευή δικτύων θερμού νερού χρησιμοποιούνται επίσης και οι πλαστικοί σωλήνες, από πολυπροπυλένιο (ΡΡ) ή από πολυαιθυλένιο (ΡΕ). Αυτοί οι σωλήνες παρουσιάζουν 56 ΤΕΥΧΟΣ 5/203 2 μεγάλη ακαμψία, μικρό ειδικό βάρος, χαμηλό κόστος αγοράς και αθόρυβη λειτουργία. Σημαντική όμως είναι η υστέρησή τους έναντι των μεταλλικών σε μηχανική αντοχή και είναι ευαίσθητοι σε υψηλές θερμοκρασίες και στην ηλιακή ακτινοβολία. Μειονέκτημα των πλαστικών υ- λικών είναι επίσης και η διαπερατότητά τους α- πό το οξυγόνο της ατμόσφαιρας. Το οξυγόνο διαπερνά το τοίχωμα του σωλήνα και διαλύεται στο νερό με αποτέλεσμα να διαβρώνει τις μεταλλικές επιφάνειες, με τις οποίες έρχεται σε ε- παφή, για παράδειγμα τα θερμαντικά σώματα, τα τοιχώματα του λέβητα κτλ. Εκτός όμως από το χάλυβα, το χαλκό και το πλαστικό, την τελευταία δεκαετία αναπτύχθηκαν και χρησιμοποιούνται εκτεταμένα και ορισμένοι σωλήνες από σύνθετα υλικά. Αυτοί οι σωλήνες αποτελούνται κυρίως από έναν πολύ λεπτό σωλήνα χαλκού ή αλουμινίου, που έχει επικαλυφθεί από ειδικό μείγμα πλαστικής βάσης. Ως υλικά είναι εύκαμπτα με χαμηλό βάρος, παρουσιάζουν μεγάλη διάρκεια ζωής και ιδιαίτερη αντοχή στη θερμοκρασία και στη μηχανική καταπόνηση (πίεση). Η διάθεσή τους στην αγορά γίνεται με την εκάστοτε εμπορική ονομασία του κατασκευαστή τους και παρέχεται η δυνατότητα επιλογής μεταξύ προμονωμένου ή μη μονωμένου (γυμνού) σωλήνα. Είναι σκόπιμο, ανεξάρτητα από το υλικό που θα επιλεγεί, η κατασκευή δικτύων νερού στα νέα ή ανακαινιζόμενα κτίρια να γίνεται με υλικά, τα ο- ποία φέρουν την προβλεπόμενη από τους κανονισμούς σήμανση CE και η χρήση τους στις εν λόγω εφαρμογές να έχει πιστοποιηθεί με βάση διεθνή πρότυπα από εγκεκριμένους φορείς. Ειδικά στην περίπτωση χρήσης προμονωμένων

5 σωλήνων, θα πρέπει ο σωλήνας να συνοδεύεται και από το αντίστοιχο πιστοποιητικό για τις προδιαγραφές της μόνωσης. Η χρήση και η ενσωμάτωση στα κτίρια μη πιστοποιημένων υλικών θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αποφεύγεται. Απώλειες δικτύων Σημαντικό παράγοντα για την αποδοτική λειτουργία των δικτύων διανομής αέρα και νερού στα σύγχρονα κτίρια και κατ επέκταση στην επίτευξη υψηλού βαθμού ενεργειακής απόδοσης των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, αποτελούν οι απώλειες ενέργειας που εμφανίζονται στα εν λόγω δίκτυα. Οι απώλειες ενέργειας κατατάσσονται σε τρεις επί μέρους κατηγορίες και ειδικότερα αφορούν στις απώλειες πίεσης θερμότητας και λόγω στεγανότητας και διαρροών. Απώλειες πίεσης: Οι απώλειες πίεσης είναι αποτέλεσμα της τριβής του ρευστού με τα τοιχώματα του δικτύου διανομής. Απώλειες θερμότητας: Οι απώλειες θερμότητας παρουσιάζονται εξαιτίας της διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ του ρευστού του δικτύου και του χώρου από τον οποίο διέρχεται ο αγωγός. Απώλειες λόγω στεγανότητας και διαρροών: Οι απώλειες λόγω διαρροών εμφανίζονται ως αποτέλεσμα της ανεπαρκούς στεγανοποίησης στις συνδέσεις των επί μέρους τεμαχίων και εξαρτημάτων του δικτύου διανομής. Απώλειες πίεσης Η εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία ενός δικτύου παροχής θερμού / ψυχρού ρευστού σε ένα σύγχρονο κτίριο επιβάλλει την παροχή της απαραίτητης ποσότητας ρευστού σε κάθε θέση κατανάλωσης (π.χ. τερματικό σώμα ή στόμιο αεραγωγού), έτσι ώστε να καλυφθούν οι θερμαντικές / ψυκτικές ανάγκες του χώρου και να διατηρηθεί η αίσθηση της άνεσης στους ενοίκους. Η ρύθμιση της επιθυμητής παροχής συνεπάγεται άμεσα ρύθμιση της κατάλληλης ταχύτητας ροής στην εν λόγω θέση. Κατά την κίνησή του το ρευστό (αέρας ή νερό) μέσα στο δίκτυο διανομής έρχεται σε επαφή με το τοίχωμα του σωλήνα ή του α- εραγωγού, με αποτέλεσμα, λόγω των δυνάμεων τριβής (αντιστάσεις) που αναπτύσσονται, να εμφανίζεται μείωση της πίεσης (πτώση), η οποία έ- χει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ταχύτητας ροής και αντιπροσωπεύει τις γραμμικές απώλειες του δικτύου. Όμως εκτός από τα τοιχώματα του αγωγού, στην πτώση της πίεσης συμβάλλουν με σημειακές απώλειες και τα λοιπά εξαρτήματα του δικτύου, όπως καμπύλες, διακλαδώσεις, κρουνοί κτλ. Γενικά, οι παράγοντες από τους οποίους εξαρτώνται οι απώλειες πίεσης ε- νός δικτύου είναι: το υλικό και η ποιότητα (τραχύτητα) της εσωτερικής επιφάνειας του δικτύου, οι διαστάσεις του δικτύου (μήκος, διάμετρος), το ιξώδες, ΠΙΝ. 2: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ Μέσο Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Αέρας Νερό Νερό χαμηλής θερμοκρασίας Νερό μέσης θερμοκρασίας Νερό υψηλής θερμοκρασίας Ατμός Χαμηλή θερμοχωρητικότητα και πυκνότητα, μικρή θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ προσαγωγής και επιστροφής. Σε σύγκριση με το νερό απαιτείται η διακίνηση μεγαλύτερων όγκων για την παροχή ίσης ποσότητας θερμότητας / ψύχους. Υψηλή θερμοχωρητικότητα και πυκνότητα. Είναι δυνατή η υψηλή θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ προσαγωγής και επιστροφής. Σε σύγκριση με τον αέρα απαιτείται η διακίνηση μικρότερων όγκων για την παροχή ίσης ποσότητας θερμότητας / ψύχους. Δυνατότητα χρήση νερού: χαμηλής θερμοκρασίας, μέσης θερμοκρασίας και υψηλής θερμοκρασίας. Χρησιμοποιείται στην πλειονότητα των εγκαταστάσεων. Τα δίκτυά του χαρακτηρίζονται από χαμηλή πίεση και συνδυάζονται με κλειστό ή ανοικτό δοχείο διαστολής. Η θερμοκρασία του νερού στο δίκτυο δεν υπερβαίνει τους 20 C και η πίεση τα 0 bar. Είναι εφικτή η μεγαλύτερη θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ της προσαγωγής και της επιστροφής του νερού. Η θερμοκρασία του νερού στο δίκτυο υπερβαίνει τους 20 C και η πίεση περιορίζεται μέχρι τα 0 bar. Είναι εφικτή η ακόμη μεγαλύτερη θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ της προσαγωγής και της επιστροφής του νερού. Εκμετάλλευση της ενθαλπίας εξάτμισης του νερού με αποτέλεσμα τη μεταφορά υψηλών ποσοτήτων θερμότητας. Λειτουργία σε υψηλές πιέσεις. Χρησιμοποιούνται κυρίως σε νοσοκομεία και κτίρια που εμφανίζουν απαιτήσεις για χρήση ατμού. : Πηγή: Faber & Kell s Heating and Air-Conditioning of Buildings, 0th Edition, η πυκνότητα του ρευστού και - η ταχύτητά του, που αποτελεί και τον πλέον σημαντικό παράγοντα. Επομένως, η ρύθμιση και η διατήρηση της επιθυμητής ταχύτητας και παροχής σε όλα τα σημεία του δικτύου επιβάλλει την εγκατάσταση μηχανισμών, οι οποίοι μπορούν και προσδίδουν την απαιτούμενη κινητική ενέργεια στο ρευστό, ώστε να υπερνικά τις δυνάμεις τριβής. Αυτοί οι μηχανισμοί ονομάζονται κυκλοφορητές (circulation pumps) για τα δίκτυα διανομής Δεν απαιτούνται τερματικές συσκευές για την εκπομπή της θερμότητας / ψύχους. Επιτυγχάνεται η προθέρμανση του χώρου σε σύντομο χρονικό διάστημα. Απαιτείται η διακίνηση μικρότερων όγκων νερού, με συνέπεια την κατασκευή δικτύων μικρότερης διαμέτρου, που καταλαμβάνουν ελάχιστο χώρο. Δίκτυα που χαρακτηρίζονται από ευκολία στην εγκατάσταση και ασφαλή λειτουργία. Η υψηλότερη θερμοκρασία και η μεγαλύτερη θερμοκρασιακή διαφορά έχουν ως αποτέλεσμα την κατασκευή δικτύων μικρότερης διαμέτρου. Η υψηλότερη θερμοκρασία και η μεγαλύτερη θερμοκρασιακή διαφορά έχουν ως αποτέλεσμα την κατασκευή δικτύων ακόμη μικρότερης διαμέτρου. Προσφέρει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί απευθείας σε συσκευές ύγρανσης. Απαιτείται η διακίνηση μεγαλύτερων όγκων αέρα με συνέπεια την κατασκευή δικτύων μεγαλύτερης διαμέτρου, που καταλαμβάνουν σημαντικό χώρο. Απαιτείται η χρήση ανεμιστήρων που καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια από τους κυκλοφορητές του νερού. Απαιτείται η εγκατάσταση τερματικών συσκευών για την εκπομπή θερμότητας / ψύχους. Η θερμοκρασία του νερού δεν μπορεί να ξεπεράσει του 90 C και η πίεση τα 0 bar. Απαίτηση για εγκατάσταση επιπρόσθετων ασφαλιστικών εξαρτημάτων. Απαίτηση για εγκατάσταση ασφαλιστικών διατάξεων. Στην περίπτωση δικτύου σημαντικού μήκους αυξάνεται αρκετά το κόστος. Αυξημένες ανάγκες συντήρησης και ασφάλειας του δικτύου. Η κατασκευή δικτύων νερού στα νέα ή ανακαινιζόμενα κτίρια οφείλει να γίνεται με υλικά τα οποία φέρουν την προβλεπόμενη από τους κανονισμούς σήμανση CE και η χρήση τους στις εν λόγω εφαρμογές έχει πιστοποιηθεί με βάση διεθνή πρότυπα από εγκεκριμένους φορείς. 57

6 , 2 Η μόνωση των δικτύων διανομής είναι επιβεβλημένη τόσο σε εξωτερικές, όσο και σε εσωτερικές οδεύσεις. ΠΙΝ. 3: ΠΟΣΟΣΤΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ / ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ (%) ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ / ΨΥ- ΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /200. Ισχύς συστήματος Διέλευση σε εσωτερικούς χώρους ή/και έως 20% σε εξωτερικούς χώρους Μόνωση κτιρίου αναφοράς Μόνωση 2 ίση με την ακτίνα σωλ. Ανεπαρκής μόνωση 3 Χωρίς μόνωση Διέλευση > 20% σε εξωτερικούς χώρους Μόνωση κτιρίου αναφοράς Με μόνωση ίση με την ακτίνα σωλ. [kw] [ % ] [ % ] [ % ] [ % ] [ % ] [ % ] Θέρμανση με υψηλές θερμοκρασίες θερμικού μέσου (90-70 C) ,5 4,5,0 4,0 8,0 6, ,0 3,0 8,5 2,0 7,2 5, ,0 2,5 6,5 0,5 6,0 4, ,5 2,0 5,0 9,2 3,8 2,7 > 400 2,0,5 4,0 7,0 3,0 2,0 Θέρμανση με χαμηλές θερμοκρασίες θερμικού μέσου (50-35 C) ,0 8,0 9,0 4,5 3, ,2 7,2 8,3 4,0 3, ,8 6,0 6,2 3,3 2, ,2 4,5 5,0 2,2,2 > 400-0,8 3,3 4,0,7,0 Ψύξη με θερμοκρασίες ψυκτικού μέσου (7-2 C) ,0,5 3,0 4,5 2,5 2, ,8,4 2,8 3,6 2,3, ,5, 2,2 3,0 2,0, ,2 0,7,8 2,4,5,2 > 400 0,7 0,4, 2,0,0 0,8 Για μόνωση σωλήνων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πίνακα 4. 2 Για μόνωση σωλήνων με πάχος ίσο με την ακτίνα του σωλήνα. 3 Ανεπαρκής μόνωση του δικτύου ή κλάδου (τμήματος) αυτού λόγω φθορών. Συνδέσεις και βάνες χωρίς μόνωση. Σημείωση: Στα δίκτυα διανομής αέρα οι απώλειες του παραπάνω πίνακα προσαυξάνονται κατά % στην ψύξη και 2% στη θέρμανση για την περίπτωση των στηλών 2 και 6, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις η προσαύξηση είναι 3,5% και 5% αντίστοιχα. νερού και ανεμιστήρες (blowers ή fans) για τα δίκτυα διανομής αέρα. Η επιλογή των κυκλοφορητών ή των ανεμιστήρων πραγματοποιείται ως φυσικό επακόλουθο της διαδικασίας διαστασιολόγησης του δικτύου. Αρχικά, λαμβάνοντας υπόψη την κατά τόπο επιθυμητή παροχή και επιτρεπόμενη ταχύτητα, προσδιορίζεται η διάμετρος του αγωγού και κατόπιν με βάση τα γεωμετρικά και ρευστομηχανικά χαρακτηριστικά του δικτύου (ταχύτητες, παροχές) και τις φυσικές ιδιότητες του ρευστού, υπολογίζεται η συνολική πτώση της πίεσης. Τελικά, με βάση τη συνολική πτώση πίεσης επιλέγεται ο κυκλοφορητής ή η αντλία που δύναται να καλύψει το ζητούμενο μέγεθος. Όμως η επιλογή του κυκλοφορητή ή του ανεμιστήρα του δικτύου πρέπει να βασίζεται συγχρόνως και σε ενεργειακά κριτήρια. Αυτά τα μηχανήματα καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια, η οποία ενδέχεται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες να αποτελεί σημαντικό στοιχείο της συνολικής κατανάλωσης του συστήματος. Γι αυτό το λόγο θα 58 ΤΕΥΧΟΣ 5/203 πρέπει ο σχεδιασμός και η διαστασιολόγηση του δικτύου να γίνεται με κανόνα τη μείωση των απωλειών πίεσης, για παράδειγμα μέσω επιλογής δικτύου μεγαλύτερης διαμέτρου και τον περιορισμό των σημειακών απωλειών, ενώ κατά την επιλογή του μηχανήματος να προτιμώνται αυτά με δείκτη χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και να εξετάζεται παράλληλα και η περίπτωση το μηχάνημα να συνοδεύεται και από σύστημα ρύθμισης στροφών (inverter). Θερμικές απώλειες Η όδευση των δικτύων διανομής αέρα και νερού από τα μηχανοστάσια προς τους χώρους πρόσδοσης θερμότητας ή ψύχους γίνεται μέσα από εσωτερικούς ή και εξωτερικούς χώρους, οι οποίοι βρίσκονται σε διαφορετική θερμοκρασία, χαμηλότερη ή υψηλότερη, από τη θερμοκρασία του διαρρέοντος ρευστού. Αυτή η θερμοκρασιακή διαφορά έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση θερμικής ροής, η οποία τείνει να ισορροπήσει τη θερμοκρασιακή διαφορά. Συνέπεια αυτού του φαινομένου είναι το ρευστό να χάνει ανώφελα σημαντικά ποσά θερμότητας, τα οποία μπορούν να ανέλθουν και στο 20% της μεταφερόμενης θερμότητας, που προφανώς αυξάνουν την κατανάλωση ενέργειας του συστήματος. Οι α- πώλειες θερμότητας επιδρούν αρνητικά και στην απόδοση του συστήματος, καθώς ακόμη και σε ένα καλοσχεδιασμένο σύστημα ενδέχεται να το οδηγήσουν μέχρι και σε αδυναμία κάλυψης των απαιτούμενων αναγκών. Γενικά, οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τις απώλειες θερμότητας ενός δικτύου διανομής είναι: η θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ του ρευστού και του περιβάλλοντος χώρου, το μήκος του δικτύου και η ποιότητα της θερμικής του προστασίας (μόνωσης). Η ανάγκη για θερμική προστασία των δικτύων διανομής είχε γίνει αντιληπτή από τα ρωμαϊκά χρόνια, ενώ εικάζεται ότι οι πρώτες εφαρμογές

7 2 ανήκουν στους Αιγύπτιους. Στη σύγχρονη ιστορία εκτεταμένη χρήση της θερμομόνωσης σε βιομηχανικά δίκτυα παρουσιάζεται στις αρχές του 8ου αιώνα, ενώ με τη λήξη του ου Παγκόσμιου Πολέμου εμφανίζονται τα πρώτα ινώδη θερμομονωτικά υλικά. Σήμερα με την εφαρμογή του Κ.Εν.Α.Κ. επιβάλλεται η θερμική προστασία όλων των δικτύων μεταφοράς θερμότητας / ψύχους τόσο στους κλάδους προσαγωγής, όσο και στους κλάδους της επιστροφής. Σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /200 ο σχεδιασμός των δικτύων οφείλει να προνοεί για τη διέλευση του δικτύου εσωτερικά του κτιρίου και μόνο σε περιπτώσεις αδυναμίας παρέχεται η δυνατότητα εξωτερικής όδευσης. Η θερμική μόνωση γίνεται πλέον απαραίτητη σε ό- λα τα τμήματα των δικτύων, εσωτερικά και εξωτερικά, και επιβάλλονται παράλληλα ελάχιστα πάχη θερμομονωτικού υλικού ως συνάρτηση της διαμέτρου του δικτύου και του χώρου διέλευσης. Ε- πίσης εισάγεται για πρώτη φορά η απαίτηση για χρήση πιστοποιημένου θερμομονωτικού υλικού με μέγιστο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ = 0,040 W/(m K) στους 20 C. Απώλειες διαρροών Οι διαρροές αέρα ή νερού από τα δίκτυα διανομής αποτελούν μία ακόμη πηγή απωλειών. Αυτές οι απώλειες οφείλονται στη μη επαρκή και α- ποτελεσματική στεγανοποίηση στις συνδέσεις των δικτύων, με αποτέλεσμα ποσότητες του μεταφερόμενου ρευστού, ανάλογες της εσωτερικής υπερπίεσης, να διαρρέουν προς το εξωτερικό περιβάλλον. Στα δίκτυα διανομής νερού οι α- πώλειες λόγω κακής στεγανοποίησης είναι Σημαντικό στοιχείο της σωστής και αποτελεσματικής λειτουργίας της μόνωσης ενός αγωγού είναι η προστασία της από τις εξωτερικές καταπονήσεις, ειδικά στην περίπτωση που το δίκτυο ή τμήμα του διέρχεται από εξωτερικούς χώρους. Σ αυτή την περίπτωση οι διάφοροι παράγοντες του κλίματος (π.χ. ηλιακή ακτινοβολία, βροχόπτωση κτλ.) και του περιβάλλοντος προξενούν φθορές στο μονωτικό υλικό, με αποτέλεσμα τη σταδιακή καταστροφή του, με συνέπειες στην ασφαλή λειτουργία και στην οικονομική βιωσιμότητα του δικτύου. Για παράδειγμα, η καταστροφή της μόνωσης ενός αγωγού μεταφοράς θερμού ρευστού έχει ως άμεση συνέπεια την αύξηση των θερμικών απωλειών του δικτύου. Ταυτόχρονα αποτελεί πηγή κινδύνου για έμβιους οργανισμούς που θα έρθουν σε επαφή με αυτό (πιθανότητα εγκαύματος, η σοβαρότητα του οποίου εξαρτάται από τη θερμοκρασία του δικτύου), ενώ παράλληλα αυξάνει και τον κίνδυνο διάβρωσης του αγωγού. Η απαίτηση για προστασία της μόνωσης επιβάλλεται γι αυτούς τους λόγους τόσο από εθνικές οδηγίες και κανονισμούς, π.χ. Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /200, όσο και από τα διεθνή πρότυπα και αναφέρεται σ αυτά με τον όρο μηχανική προστασία. Συστήματα μηχανικής προστασίας των δικτύων διανομής νερού και αέρα αποτελούν κυρίως τα μεταλλικά φύλλα σε διάφορα πάχη και διαμορφώσεις, τα ο- ποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο στα ευθύγραμμα τμήματα του αγωγού, όσο και στα καμπύλα, μετά από κατάλληλη διαμόρφωση. Τα κυριότερα μεταλλικά υλικά που χρησιμοποιούνται στην προστασία της μόνωσης είναι: το αλουμίνιο, ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΟΝΩΣΗΣ ο ανοξείδωτος χάλυβας, ο βαμμένος χάλυβας, ο γαλβανισμένος χάλυβας, και ο χάλυβας με επίστρωση αλουμινίου - ψευδαργύρου. Τα πολυμερή υλικά, σε διάφορα πάχη, χρησιμοποιούνται επίσης ως υλικά μηχανικής προστασίας. Αυτά τα υλικά, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του πολυμερούς, επικολλώνται με τη βοήθεια διαλυτών ή κολλοειδών ουσιών στην εξωτερική επιφάνεια του μονωτικού υλικού. Συνήθη πολυμερή υλικά που εφαρμόζονται για την προστασία των μονώσεων είναι: το πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), το χλωριούχο πολυβινυλίδιο (PVDC), το πολυϊσοβουτυλένιο, πολυμερή σύνθετα (πολυστρωματικά) υλικά και υφάσματα υαλοβάμβακα, εμποτισμένα με σιλικόνη. Τέλος, για την προστασία της μόνωσης είναι δυνατή και η χρήση μαστιχών. Αυτές χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με υαλοβάμβακα, ύφασμα ή μουσαμά για την κάλυψη της μόνωσης, καθώς επίσης και σε απολήξεις της μόνωσης ή γύρω από προεξοχές, όπως σε δικλείδες, βάνες, λοιπά εξαρτήματα ή στηρίγματα. Στην περίπτωση χρήσης μαστίχας η ε- πιλογή του κατάλληλου τύπου γίνεται με βάση τις απαιτήσεις της εφαρμογής, π.χ. επιφανειακή θερμοκρασία, αντοχή στο νερό ή στη φωτιά κτλ. Αυτά τα υλικά εφαρμόζονται με επάλειψη με τη χρήση πινέλου ή ρολού, καθώς επίσης και με απευθείας ψεκασμό στην επιφάνεια του μονωτικού, μέχρι να επιτευχθεί το απαραίτητο πάχος που συνιστά ο κατασκευαστής. 59

8 Η μόνωση των δικτύων διανομής αέρα αυξάνει την ενεργειακή τους απόδοση. ΠΙΝ. 4: ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΑΧΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /200. Πάχος θερμομόνωσης με ισοδύναμο λ = 0,040 W/(m K) στους 20 C Με διέλευση σε εσωτερικούς χώρους Με διέλευση σε εξωτερικούς χώρους Διάμετρος σωλήνα Πάχος μόνωσης Διάμετρος σωλήνα Πάχος μόνωσης Για σωληνώσεις εγκαταστάσεων θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού από ½ έως ¾ 9 mm από ½ έως 2 9 mm από έως ½ mm από 2 έως 4 2 mm από 2 έως 3 3 mm μεγαλύτερη από 4 25 mm μεγαλύτερη από 3 9 mm Για σωληνώσεις εγκαταστάσεων θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού Ανεξαρτήτως διαμέτρου 9 mm Ανεξαρτήτως διαμέτρου 3 mm περιορισμένες, καθώς τόσο η τεχνολογία της σύνδεσης (π.χ. κώνικο σπείρωμα, συγκόλληση, μηχανική σύσφιξη, κτλ.) ελαχιστοποιεί την πιθανότητα διαρροής, όσο και το γεγονός ότι η διαρροή επιφέρει ανεπιθύμητες συνέπειες (π.χ. αλλοίωση επιφανειών, χρωμάτων κτλ.), οι οποίες καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για άμεση ε- πισκευή της. Αντιθέτως, στα δίκτυα διανομής α- έρα οι απώλειες λόγω μη στεγανότητας είναι σύνηθες γεγονός, καθώς ο αέρα παρουσιάζει μεγαλύτερη ευκολία να διαφεύγει ακόμη και από τριχοειδείς διατομές. Οι απώλειες εξαρτώνται από την ποιότητα κατασκευής και εμφανίζουν τυπικές τιμές της τάξης του 0%-5% στα μη μονωμένα δίκτυα, ενώ σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να φτάσουν και το 30% της συνολικής παροχής του δικτύου. Για την ελαχιστοποίηση των α- πωλειών επιβάλλεται όλες οι συνδέσεις των αεραγωγών, καθώς και τα διάφορα εξαρτήματά τους να στεγανοποιούνται με κατάλληλα υλικά, όπως για παράδειγμα ειδικές βαφές ή μαστίχες, σε συνδυασμό ή μη με συνθετικά υφάσματα (fiberglass), ελαστικά παρεμβύσματα (gaskets), ειδικές στεγανοποιητικές ταινίες ή θερμοσυρρικνούμενους ελαστικούς συνδέσμους. g ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ D.R. Oughton, S.L. Hodkinson, Faber & Kell s, Heating and air-conditioning of buildings, 0 th edition, Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /200, Αναλυτικές προδιαγραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 200. Φ.Ε.Κ. Β 407/ , απόφαση Δ6/Β/οικ.5825 " Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων", 200. ASHRAE Handbook, Fundamentals, American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, ASHRAE Handbook, HVAC Systems and equipment, American Society of Heating, Refrigerating and Air- Conditioning Engineers, ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΙ ΣΤΑ ΤΕΥΧΗ ''ΚΤΙΡΙΟ'' Διανομή και διάχυση του αέρα στο χώρο. Τεύχος 28, σελ. 5. Ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων - Συστήματα κλιματισμού. Τεύχος 49, σελ. 5. Αφιέρωμα: Συντήρηση εγκαταστάσεων κλιματισμού & θέρμανσης. Τεύχος 88, σελ. 85. Κυκλοφορία αέρα στα κτίρια. Τεύχος 6/2008, σελ. 6. Διάβρωση θερμομονωμένων μεταλλικών σωλήνων. Τεύχος 2/2009, σελ. 63. ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Υ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 203 Χρήσιμα υλικά δόμησης ή επισκεφθείτε το 60 ΤΕΥΧΟΣ 5/203

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ιστορικά στοιχεία Η πορεία της θερμομόνωσης στη χώρα: 1979 1990 ΚΘΚ Καμία θερμομόνωση - θερμοπροστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ 1 Αυτορυθμιζόμενες θερμαντικές ταινίες Διατηρούν την θερμοκρασία στην επιφάνεια σωληνώσεων και δοχείων αντισταθμίζοντας τις απώλειες θερμότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού

Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI SCHOOL OF ENGINEERING MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT ENERGY DIVISION PROCCESS EQUIPMENT DESIGN LABORATORY Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού Κωνσταντίνος Παπακώστας Επικ.

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού ενός Συλλέκτη EasySolar

Παρακάτω είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού ενός Συλλέκτη EasySolar Ηλιακός Συλλέκτης EasySolar. ΓΕΝΙΚΑ: Ο συλλέκτης EasySolar ή ηλιακός θερμοσίφωνας είναι μια συσκευή που απορροφά τη θερμική ενέργεια του ήλιου και το μετατρέπει σε αξιοποιήσιμη θερμότητα. Η θερμότητα συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ Α1) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ Ο ηλιακός τοίχος Trombe και ο ηλιακός τοίχος μάζας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων.

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Κεφάλαιο 3 Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μετατροπέων για τη μέτρηση θερμοκρασίας. Οι βασικότεροι από αυτούς είναι τα θερμόμετρα διαστολής, τα θερμοζεύγη, οι μετατροπείς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 03 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ T.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ

ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Η Sedna Aire είναι προσφέρει με υπερηφάνεια το σύστημα κλιματισμού SolarCool. Είναι ο συνδυασμός ενός πατενταρισμένου ηλιακού συλλέκτη κενού με ένα διβάθμιο μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δρ Δημήτρης Μακρής ZiMech engineers 54642 Θεσσαλονίκη Τ +30 2310 839039 Ε email@zimech.com www. zimech.com ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Είδη Συλλεκτών ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖA υπ. Διδ. Μηχ. Μηχ. ΕΜΠ MSc Environmental Design & Engineering Φυσικός Παν. Αθηνών ΚΑΠΕ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Δροσισμός Τι είναι το σύστημα TriAqua? Εξαρτήματα συστήματος TriAqua Τεχνικές προδιαγραφές Εύρος Λειτουργίας Λειτουργία Ζεστού Νερού Χρήσης Οφέλη του συστήματος TriAqua Αντλία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δημήτρης Αραβαντινός αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙ- ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙ- ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙ- ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ Μετάδοση της θερμότητας Αγωγή Μεταφορά θερμότητας από μόριο σε μόριο ενός στοιχείου Η θερμότητα μεταδίδεται πάντοτε από μια θερμότερη προς μια ψυχρότερη περιοχή.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά τα συνδετικά κουφώματα αναφέρονται στα κουφώματα που είναι κατασκευασμένα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC).

Γενικά τα συνδετικά κουφώματα αναφέρονται στα κουφώματα που είναι κατασκευασμένα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Γενικά τα συνδετικά κουφώματα αναφέρονται στα κουφώματα που είναι κατασκευασμένα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). To PVC είναι το τρίτο πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Σύστηµα. εξωτερικής θερµοµόνωσης τοιχοποιίας. Κων/νος. νος Ασλάνης

«Σύστηµα. εξωτερικής θερµοµόνωσης τοιχοποιίας. Κων/νος. νος Ασλάνης «Σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης τοιχοποιίας KELYFOS και η συµβολή του στην εξοικονόµηση ενέργειας.» Κων/νος νος Ασλάνης ιευθυντής τµηµάτων τεχνικής υποστήριξης και marketing ISOMAT Α.Β.Ε.Ε. 1 Στην Ευρώπη,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Πρόταση στην Ηλιακή Ενέργεια! Εγγύηση 5 χρόνια

Η Ελληνική Πρόταση στην Ηλιακή Ενέργεια! Εγγύηση 5 χρόνια Η Ελληνική Πρόταση στην Ηλιακή Ενέργεια! Εγγύηση 5 χρόνια Τεχνικά Χαρακτηριστικά Συλλεκτών Επιλεκτικών και Κενού Συλλέκτης Green Line Strip ENGINEERING Επιλεκτικός απορροφητής από φύλλο αλουμινίου strip

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία. Ειδικότερα με τη νέα υπουργική απόφαση: Απλοποιείται η διαδικασία έκδοσης της άδειας εγκατάστασης γεωθερμικού συστήματος

Γεωθερμία. Ειδικότερα με τη νέα υπουργική απόφαση: Απλοποιείται η διαδικασία έκδοσης της άδειας εγκατάστασης γεωθερμικού συστήματος Γεωθερμία Σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες άρχισαν με συνεχώς αυξανόμενους ρυθμούς να κατασκευάζουν γεωθερμικά συστήματα. Στη χώρα μας λειτουργούν ήδη με επιτυχία αντίστοιχα πιλοτικά συστήματα. Θα είναι άραγε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία και Εργαστήρια Μηχανολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

1. Το σύστημα σωληνώσεων με πολυστρωματικoύς σωλήνες PEXAL - MIXAL

1. Το σύστημα σωληνώσεων με πολυστρωματικoύς σωλήνες PEXAL - MIXAL Πολυστρωματικοί σωλήνες & εξαρτήματα για συστήματα θέρμανσης και ύδρευσης ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ PEXL 1. Το σύστημα σωληνώσεων με πολυστρωματικoύς σωλήνες PEXL - MIXL PEXL 1. πολυστρωματικός σωλήνας PEXL (Ø 14x2-1x2,25-20x2,5-2x3-32x3-40x3,5

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar.

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Νοµοθετικό πλαίσιο: ΦΕΚ 963 Υ.Α. 3/Α/11346/15-07-2003 «Κανονισµός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ AP

ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ AP ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ AP Oι σωλήνες κενού AP της APRICUS, είναι κατάλληλοι για κατοικίες, αλλά και για επιχειρήσεις. Ο σχεδιασμός αυτών των σωλήνων, είναι αποτέλεσμα 10ετούς μελέτης, εφαρμογής και πειραματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα - Κεντρική Διεύθυνση Εργοστάσιο Πλαστικών Εργοστάσιο Ορειχάλκινων ELVIOM

Έδρα - Κεντρική Διεύθυνση Εργοστάσιο Πλαστικών Εργοστάσιο Ορειχάλκινων ELVIOM Έδρα - Κεντρική Διεύθυνση 10ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Κατερίνης Τ.Κ.: 57 400 Σίνδος Θεσσαλονίκη, Τ.Θ. 62 Τηλ.: 2310 795 531, Fax: 2310 795 373 e-mail : thess@interplast.gr Site : www.interplast.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΜΕΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΑΤΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΓΡΕ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ με ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ με ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ με ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ με ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ με ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ με ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΧΜΗΣ Οι σωλήνες κενού αποτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικές λύσεις για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης

Τεχνολογικές λύσεις για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης Τεχνολογικές λύσεις για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης Δρ. Απόστολος Κ. Μιχόπουλος Ομάδα Ενεργειακής & Περιβαλλοντικής Οικονομίας & Πολιτικής (3ΕΡ) Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ορόλος του κτιριακού κελύφους στο πλαίσιο του Κ.Εν.Α.Κ.

ορόλος του κτιριακού κελύφους στο πλαίσιο του Κ.Εν.Α.Κ. ορόλος του κτιριακού κελύφους στο πλαίσιο του Κ.Εν.Α.Κ. Κλειώ Αξαρλή, αρχιτέκτονας, αναπλ. καθηγήτρια, τμήμα Πολ. Μηχανικών ΑΠΘ Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων Κανονισμός για την ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε-News. Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012,

Ε-News. Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012, Ε-News Τεύχος 58 Φεβρουάριος 2012 Συμμετοχή στην έκθεση Climatherm 2012 Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012, που

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΑΣ ΑΓΩΓΗ () Νυμφοδώρα Παπασιώπη Φαινόμενα Μεταφοράς ΙΙ. Μεταφορά Θερμότητας και Μάζας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ανάμικτη περισυλλογή Ένα δίκτυο για βρόχινα νερά και λύματα απλό και φθηνό διάμετροι μεγάλοι καθώς νερό βροχής μπορεί για μικρό διάστημα να είναι σε μεγάλες ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

Σωληνώσεις 2. Εισαγωγή 2.1-2.3. Σωλήνες SS-flex 2.4-2.7. Σωλήνες Meibes Inoflex 2.8-2.9. Εξαρτήματα Meibes FixLock 2.10-2.12

Σωληνώσεις 2. Εισαγωγή 2.1-2.3. Σωλήνες SS-flex 2.4-2.7. Σωλήνες Meibes Inoflex 2.8-2.9. Εξαρτήματα Meibes FixLock 2.10-2.12 Σωληνώσεις / Περιεχόμενα Σωληνώσεις 2 Εισαγωγή 2.1-2.3 Σωλήνες SS-flex 2.4-2.7 Σωλήνες Meibes Inoflex 2.8-2.9 Εξαρτήματα Meibes FixLock 2.10-2.12 Εξαρτήματα Meibes Επίπεδης Στεγανοποίησης 2.13-2.15 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 - Μέρος Α. Logalux & Flamco. SU 200/5E Σελ. 103. SU 300 - SU 400/5 Σελ. 104. SU 500 - SU 1000 Σελ. 106. SM 200/5 Σελ.

Κεφάλαιο 7 - Μέρος Α. Logalux & Flamco. SU 200/5E Σελ. 103. SU 300 - SU 400/5 Σελ. 104. SU 500 - SU 1000 Σελ. 106. SM 200/5 Σελ. Logalux SM 400/5E Κεφάλαιο 7 - Μέρος Α Logalux & Flamco Θερμαντήρες νερού χρήσης / Boiler SU 200/5E Σελ. 103 SU 300 - SU 400/5 Σελ. 104 SU 500 - SU 1000 Σελ. 106 SM 200/5 Σελ. 108 SM 290/5 - SM 400/5E

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ICS, ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ICS, ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ICS, ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ Σ. Ε. Πνευµατικάκης, Ι. Γ. Καούρης, Κ. Γκέρτζος Τµήµα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπίστηµιο Πατρών, 265, Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Yutaki S80 Τεχνικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα Θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού έως 80 o C ακόμα και με εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος -20 o C. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

COSMOSUN ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ GLASS ΕΥΡΩ ΤΥΠΟΣ BOILER ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ. 08H10815 80 1x1.50 1,50 1,00 x 1,50 450 x 900 480,00 -

COSMOSUN ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ GLASS ΕΥΡΩ ΤΥΠΟΣ BOILER ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ. 08H10815 80 1x1.50 1,50 1,00 x 1,50 450 x 900 480,00 - ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ GLASS 08H10815 80 1x1.50 1,50 1,00 x 1,50 450 x 900 480,00-08H11220 120 1x1.89 1,89 1,23 x 1,50 500 x 1050 600,00 640,00 - Εξωτερικό περίβλημα από βαρέως τύπου ναυπηγικό αλουμίνιο.

Διαβάστε περισσότερα

Xυτοσιδηροί λέβητες χαµηλών θερµοκρασιών: Επένδυση στο µέλλον. Η ζεστασιά είναι το στοιχείο μας. Επιδαπέδιοι χυτοσιδηροί λέβητες πετρελαίου/ αερίου

Xυτοσιδηροί λέβητες χαµηλών θερµοκρασιών: Επένδυση στο µέλλον. Η ζεστασιά είναι το στοιχείο μας. Επιδαπέδιοι χυτοσιδηροί λέβητες πετρελαίου/ αερίου λέβητες πετρελαίου/ αερίου Θερμικής ισχύς από 71 έως 1.00 kw Xυτοσιδηροί λέβητες χαµηλών θερµοκρασιών: Επένδυση στο µέλλον Logano GE315 Logano GE515 Logano GE615 Η ζεστασιά είναι το στοιχείο μας Χυτοσίδηρος

Διαβάστε περισσότερα

Πάνω απ όλα η εξέλιξη είναι...

Πάνω απ όλα η εξέλιξη είναι... Έχουν μείνει κάποιες απορίες; Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την Uponor; Χρειάζεστε μία συμβουλή ειδικού για τα συστήματα της ενδοδαπέδιας θέρμανσης; Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον ειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδοχεία ROTEX Αριστη ποιότητα ζεστού νερού χρήσης.

Θερμοδοχεία ROTEX Αριστη ποιότητα ζεστού νερού χρήσης. Θερμοδοχεία ROTEX Αριστη ποιότητα ζεστού νερού χρήσης. Τα boilers της Rotex σας εξασφαλίζουν υγιεινό νερό χρήσης, κορυφαία απόδοση και μέγιστη οικονομία! Γνωρίζατε ότι: Η γερμανική εταιρεία Rotex,ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ 5 ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ Ορισμός. Ο λέβητας είναι μία μεταλλική κατασκευή στην οποία γίνεται η μετάδοση της θερμότητας που παράγεται από την καύση του καυσίμου, σε ένα ρευστό το οποίο μπορεί να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΟΘΕΡΜ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2014 1

ΗΛΙΟΘΕΡΜ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2014 1 www.iliothern.com ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ 3 Ο χλμ Ε.Ο. Αγρινίου Καρπενησίου, ΑΓΡΙΝΙΟ - Τ.Κ.: 30100 Τηλ: 26410 33811 - Fax: 26410 29006 Κιν: 6948 616676 www.iliotherm.com info@iliotherm.com Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση δαπέδου Logafix PUR-THERM. Θέρμανση δαπέδου Logafix PUR-THERM. Ασύγκριτη αίσθηση θαλπωρής και άνεσης. Η ζεστασιά είναι το στοιχείο μας

Θέρμανση δαπέδου Logafix PUR-THERM. Θέρμανση δαπέδου Logafix PUR-THERM. Ασύγκριτη αίσθηση θαλπωρής και άνεσης. Η ζεστασιά είναι το στοιχείο μας Θέρμανση δαπέδου Logafix PUR-THERM Ασύγκριτη αίσθηση θαλπωρής και άνεσης Θέρμανση δαπέδου Logafix PUR-THERM Η ζεστασιά είναι το στοιχείο μας Καθορίζει την θέρμανση δαπέδου του σήμερα Η θερμότητα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Εγγύηση 5 χρόνια. Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση!

Εγγύηση 5 χρόνια. Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση! Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση! Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εγγύηση 5 χρόνια Δοχείων ΖΝΧ & Αποθήκευσης ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 80L 2000L o Μονής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα

open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα n Διαπνέουσα θερμομόνωση n Ευχάριστο εσωτερικό κλίμα n Εξοικονόμηση ενέργειας Ευχάριστο κλίμα για μιά ζωή Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση-Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Ανακοίνωση-Εκδήλωση Ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αγ. Παρασκευή, 18.05.2015 Α.Π.: Δ.β./271/143 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΤΕΧΝ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ROTEX Sanicube Το µπόιλερ υγιεινού ζεστού νερού

ROTEX Sanicube Το µπόιλερ υγιεινού ζεστού νερού ROTEX Sanicube Το µπόιλερ υγιεινού ζεστού νερού Όσο υγιεινό ζεστό νερό θέλετε Μια µεγάλη συµβολή στην ποιότητα της ζωής σας Το ζεστό νερό έχει γίνει απαραίτητο στοιχείο άνεσης σε κάθε σπίτι είτε για ένα

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02. Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.2012 Μητσάκης Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός Υπεύθυνος πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10. Ενδοδαπέδια θέρμανση Logafix PUR - Therm. Σωλήνας ΡΕ - Xa & PE - Xc Σελ. 213. Μονωτικές πλάκες & Εξαρτήματα Σελ. 214

Κεφάλαιο 10. Ενδοδαπέδια θέρμανση Logafix PUR - Therm. Σωλήνας ΡΕ - Xa & PE - Xc Σελ. 213. Μονωτικές πλάκες & Εξαρτήματα Σελ. 214 Κεφάλαιο 10 Ενδοδαπέδια θέρμανση Logafix PUR - Therm Σωλήνας ΡΕ - Xa & PE - Xc Σελ. 213 Μονωτικές πλάκες & Εξαρτήματα Σελ. 214 211 PUR-THERM Logafix Ενδοδαπέδια θέρμανση Logafix PUR-THERM ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 12 Η Εταιρεία μας Πιστοποιήσεις. 13-16 Συλλέκτες. 17-18 Ηλιακά θερμοσιφωνικά συστήματα. 19 Ηλιακά Συστήματα.

Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 12 Η Εταιρεία μας Πιστοποιήσεις. 13-16 Συλλέκτες. 17-18 Ηλιακά θερμοσιφωνικά συστήματα. 19 Ηλιακά Συστήματα. Solar Energy Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Η Εταιρεία μας Πιστοποιήσεις 13-16 Συλλέκτες 17-18 Ηλιακά θερμοσιφωνικά συστήματα 19 Ηλιακά Συστήματα 1 - Μπόιλερ 18 19 Εγκατάσταση Η Εταιρεία μας Η Εταιρεία μας

Διαβάστε περισσότερα

1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά

1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά 1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά 1.1 Εισαγωγή Όταν ένα ρευστό ρέει μέσα σ' έναν αγωγό και η θερμοκρασία του διαφέρει από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τότε μεταδίδεται θερμότητα: από το ρευστό προς

Διαβάστε περισσότερα

Θερμικά Ηλιακά Συστήματα

Θερμικά Ηλιακά Συστήματα Θερμικά Ηλιακά Συστήματα Εξοικονόμηση Ενέργειας Ενεργειακή Απόδοση Εξοικονόμηση ενέργειας Τα θερμικά ηλιακά συστήματα της ΤΙΕΜΜΕ, καλύπτουν πάνω από το 90% των αναγκών για ΖΝΧ* και μέχρι το 40% των αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας και Μείωσης Απωλειών Σε Συστήματα Μεταβλητής Ροής Ψυκτικού Μέσου

Προηγμένες Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας και Μείωσης Απωλειών Σε Συστήματα Μεταβλητής Ροής Ψυκτικού Μέσου Προηγμένες Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας και Μείωσης Απωλειών Σε Συστήματα Μεταβλητής Ροής Ψυκτικού Μέσου Eισαγωγή Λόγω των κλιματικών αλλαγών, η εξοικονόμηση ενέργειας έιναι πλέον ένα απο τα βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια Ο όρος κτιριακή µόνωση αναφέρεται ευρέως σε κάθε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12. Κατάλογος Ενδεικτικών Συστάσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12. Κατάλογος Ενδεικτικών Συστάσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12 Κατάλογος Ενδεικτικών Συστάσεων 1 Περιγράφονται ενδεικτικές συστάσεις επεμβάσεων που μπορούν να εφαρμοστούν στο κτιριακό κέλυφος και στις Η/Μ εγκαταστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στον Η/Μεξοπλισμό στον κτιριακό τομέα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στον Η/Μεξοπλισμό στον κτιριακό τομέα Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στον Η/Μεξοπλισμό στον κτιριακό τομέα Α. Μπότζιος-Βαλασκάκης Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Διεύθυνση Εξοικονόμησης Ενέργειας Τμήμα Βιομηχανίας και Μεταφορών Θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες θερμάνσεως. Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ

Τεχνολογίες θερμάνσεως. Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ Τεχνολογίες θερμάνσεως Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ Τα οικονομικά της κεντρικής θέρμανσης με πετρέλαιο θέρμανσης ή κίνησης Κατωτέρα θερμογόνος δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Μία από τις βασικότερες παραμέτρους

Μία από τις βασικότερες παραμέτρους Ο καθοριστικός ρόλος των κουφωμάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Τα κουφώματα είναι παρειές του κτιρίου και μέσα επαφής με το περιβάλλον, άρα στοιχεία από τα οποία μπορεί να διαφύγει ενέργεια. Επομένως,

Διαβάστε περισσότερα

Θερμογραφία Κτιρίων Θερμική Επιθεώρηση. www.iristem.cοm www.iristem.gr. Εξοικονόμηση Ενέργειας Αξιοπιστία Λειτουργίας Υποστήριξη Ασφάλειας

Θερμογραφία Κτιρίων Θερμική Επιθεώρηση. www.iristem.cοm www.iristem.gr. Εξοικονόμηση Ενέργειας Αξιοπιστία Λειτουργίας Υποστήριξη Ασφάλειας Θερμογραφία Κτιρίων Θερμική Επιθεώρηση www.iristem.cοm Εξοικονόμηση Ενέργειας Αξιοπιστία Λειτουργίας Υποστήριξη Ασφάλειας Θερμογραφία : Ορισμένες Εφαρμογές στα Κτίρια Ανίχνευση ενεργειακών διαρροών, από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή - ορισμός... 29 Είδη καυστήρων... 29 1 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ...15 2 ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ...29

Περιεχόμενα. Εισαγωγή - ορισμός... 29 Είδη καυστήρων... 29 1 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ...15 2 ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ...29 Περιεχόμενα 1 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ...15 Εισαγωγή... 15 Πλαστικές δεξαμενές... 15 Μεταλλικές δεξαμενές... 16 Πάχος χαλυβδόφυλλου (λαμαρίνας)... 17 Σωλήνες δεξαμενής... 17 Σωλήνας παροχής πετρελαίου... 17

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ενδοδαπέδιας θέρµανσης - δροσισµού MULTIBETON

Σύστηµα ενδοδαπέδιας θέρµανσης - δροσισµού MULTIBETON Σύστηµα ενδοδαπέδιας θέρµανσης - δροσισµού MULTIBETON Η MULTIBETON HELLAS A.E. δραστηριοποιείται στον χώρο της θέρµανσης δαπέδου από το 1978. Με πάνω από 5.000 έργα στο ενεργητικό της σε όλη την Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2)

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές Εξατμιστές Επανάληψη - Εισαγωγή 1. Ποιός είναι ο σκοπός λειτουργίας του εξατμιστή; 4 3 1 2 Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης Π.Ν. 1 2 Ρόλος Τύποι Εξατμιστών Ψύξης αέρα ( φυσικής εξαναγκασμένης

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ηχομονωτικά ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ISOLfon- PB Το ISOLfon-PB είναι ένα σύνθετο ηχομονωτικό φύλλο αποτελούμενο από δύο φύλλα αφρώδους πολυαιθυλενίου, πάχους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΙ 1 Διακόπτουν,ανοίγουν ή ρυθμίζουν την παροχή ενός σωλήνα q Τοποθετούνται σε όλα τα δίκτυα, κλάδους, σε θερμαντικά σώματα.. q 2 3 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Επιτρέπουν την κίνηση ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 m² 578,22. 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 m² 49,59

ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 m² 578,22. 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 m² 49,59 Α/Α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΑΘΗΝΑ 2225 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Τ.Ε.Ε. ENVIRONMENT & ENERGY IN SHIPS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ Κ. Τ. Παπακώστας Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας και βιομάζα

Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας και βιομάζα Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας και βιομάζα Καλλιακούδη Κωνσταντίνα Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π, M.sc Εισαγωγή Οι εναλλακτικοί τρόποι ζωής (στις ανταλλαγές αγαθών, στο κίνημα «χωρίς μεσάζοντες», στις επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια

Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Δομικά Υλικά στο Κτιριακό Κέλυφος Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια Αθήνα,, 12 Ιουνίου 2008 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά πλεονεκτήματα του συστήματος

Βασικά πλεονεκτήματα του συστήματος Βασικά πλεονεκτήματα του συστήματος 1. Θέρμανση και δροσισμός: το σύστημα επαναπροσδιορίζεται διαρκώς, επιτυγχάνοντας έτσι τις καλύτερες συνθήκες σε όλες τις εποχές του χρόνου. 2. Καλύτερη θερμική άνεση:

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια σηµεία διάλεξης για τη Θερµοµόνωση Κτιρίων από Η. Ζαχαρόπουλο, Καθηγητή Ε.Μ.Π.

Κύρια σηµεία διάλεξης για τη Θερµοµόνωση Κτιρίων από Η. Ζαχαρόπουλο, Καθηγητή Ε.Μ.Π. Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗ 3 Κύρια σηµεία διάλεξης για τη Θερµοµόνωση Κτιρίων από Η. Ζαχαρόπουλο, Καθηγητή Ε.Μ.Π. Θερµότητα µεταδίδεται, σύµφωνα µε τη θεωρία της Φυσικής, µε: - αγωγή, σε στερεά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Τµήµα Μηχανολογίας Εργαστήριο Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Ερευνών (Ψυκτικών ιατάξεων Κλιµατισµού & Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ιευθυντής: Καθ. Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

Course: Renewable Energy Sources

Course: Renewable Energy Sources Course: Renewable Energy Sources Interdisciplinary programme of postgraduate studies Environment & Development, National Technical University of Athens C.J. Koroneos (koroneos@aix.meng.auth.gr) G. Xydis

Διαβάστε περισσότερα

Κορυφαίος έλεγχος του ηλιακού φωτός και θερμομόνωση

Κορυφαίος έλεγχος του ηλιακού φωτός και θερμομόνωση Ε ξ ο ι κ ο ν ό μ η σ η * Σ ε ι ρ ά Σημαντική εξοικονόμηση αποτελεσματική θερμομόνωση σημαίνει μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση. Με το, το κόστος ψύξης και θέρμανσης μειώνεται σημαντικά! Διαθέσιμα πάχη Διαμέρισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Καθηγητής ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 3 ΝΑΟΙΚ 22.65.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 3 ΝΑΟΙΚ 22.65. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ. Κ.Α. 30.7341.007 ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 98 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ Με τον όρο επιμετάλλωση εννοούμε τη δημιουργία ενός στρώματος μετάλλου πάνω στο μέταλλο βάσης για την προσθήκη ορισμένων επιθυμητών ιδιοτήτων. Οι ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία και Εργαστήρια Μηχανολογικού

Διαβάστε περισσότερα

... 2 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η... 2 ΓΕΝΙΚΑ...2 1. ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ...3

... 2 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η... 2 ΓΕΝΙΚΑ...2 1. ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ...3 Σελίδα 1 από 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2... 2 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η... 2 ΓΕΝΙΚΑ...2 1. ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ...3 1.1. Γενικά...3 1.2. Κανονισμοί...3 1.3. Τεχνικά βοηθήματα...3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S Α.1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ Ο μεταλλικός σκελετός των τοιχοποιιών καλύπτεται από συστήματα ξηράς δόμησης όπως γυψοσανίδες. Εξτρά μονώσεις τοποθετούνται στους εξωτερικούς τοίχους

Διαβάστε περισσότερα