ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Διεύθυνση Προμηθειών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Διεύθυνση Προμηθειών"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Διεύθυνση Προμηθειών ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡ. & ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ: Ακτή Μιαούλη 10 Τ.Κ.: Πειραιάς ΠΛΗΡ.: Π. Απειρανθίτης ΤΗΛ.: FAX : Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ /2008 Σύμφωνα με : 1. Το Νόμο 2688/99 (ΦΕΚ 40/Α'/99) "Περί μετατροπής του Ο.Λ.Π. & Ο.Λ.Θ. σε Α.Ε.", όπως ισχύει 2. Τον Κανονισμό Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων, Παραχωρήσεων, και Εκποιήσεων της εταιρείας Ο.Λ.Π. Α.Ε. (ΦΕΚ 513/Β/2008 και εφεξής κανονισμός ΟΛΠ). 3. Την Οδηγία 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31 ης Μαρτίου 2004 "Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών" 4. Το Νόμο 2854/00 (ΦΕΚ 243/Α'/00) " ικαστική προστασία σύμφωνα με την οδηγία 92/13/Ε.Ο.Κ. " 5. Το Νόμο 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α'/2005) "Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων" όπως τροποποιήθηκε με Νόμο 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α'/2005) και ισχύει 6. Το Νόμο 2741/99 (ΦΕΚ 199/Α'/99) άρθρο 8, παρ. 1, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 27 του άρθρου 12 του Νόμου 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α'/2005) για τον προληπτικό έλεγχο συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο 7. Την με αριθμό 24014/ (ΦΕΚ 1637/Β'/05) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας " ικαιολογητικά για την εφαρμογή του Ν. 3310/05, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/05" 8. Την απόφαση././2008 του. Σ. / Ο.Λ.Π. Α.Ε. Dimosia_Diavoulefsi_Diakiriksi_2_RTG 1

2 9. Τους όρους της παρούσας ιακήρυξης 10. Τον προϋπολογισμό του Ο.Λ.Π. Α.Ε. ( ιεύθυνση Προμηθειών-Τμήμα Προγραμμ & Προδιαγραφ) με ημερομηνία 12/6/2008 και προϋπολογιζόμενη δαπάνη (2 X ) χωρίς ΦΠΑ ή με ΦΠΑ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Την ημέρα και ώρα ιεθνή δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια: δύο (2) RTG-γερανογεφυρών, diesel-electric, επί ελαστικών τροχών, διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων (RTG-Rubber Tyred Gantry crane), ανοιχτού πυλώνα, ανυψωτικής ικανότητας φορτίου 40 tn στα κλειδιά του SPREADER (φορτίο ασφαλούς λειτουργίας-swl). Στο εξής η γερανογέφυρα επί ελαστικών τροχών, διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων, θα αναφέρεται ως RTG. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με παράδοση ελεύθερη και η πληρωμή θα γίνει σε ευρώ. Ο χρόνος παράδοσης των δύο (2) RTG θα είναι 12 μήνες. ικαίωμα προαίρεσης (option): ενός (1) επιπλέον RTG με ίδια τιμή και χρόνο παράδοσης 12 μήνες από την ανακοίνωση της ανάθεσης. Το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί εντός του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας. Η Προκήρυξη του διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση : 1. Στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις././ Στο «Τεύχος ιακηρύξεων ημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις././ Στον ελληνικό ημερήσιο τύπο στις././2008 όπου και δημοσιεύθηκε στις././ Στις εφημερίδες: α.. β.. Καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση στις././2008. Η προμήθεια των δύο (2) RTG έχει ενταχθεί στο επενδυτικό πρόγραμμα του Ο.Λ.Π. Α.Ε. της περιόδου και εγκρίθηκε από το ιοικητικό Συμβούλιο με την με αριθμό.. απόφασή του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν δωρεάν το τεύχος της διακήρυξης κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 08:00 έως 14:00 από την ιεύθυνση Προμηθειών Ο.Λ.Π. A.E. / Τμήμα ιαδικασίας Προμηθειών & ιαγωνισμών (Ακτή Μιαούλη Πειραιάς). Οι παραλήπτες της διακήρυξης θα πρέπει να δηλώσουν τα στοιχεία των (όπως: επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, Dimosia_Diavoulefsi_Diakiriksi_2_RTG 2

3 διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) έτσι ώστε ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. να έχει στη διάθεση του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το κείμενο της διακήρυξης είναι καταχωρημένο στην ιστοσελίδα του Ο.Λ.Π. Α.Ε., στην ηλεκτρονική διεύθυνση Οι ενδιαφερόμενοι δεν απαλλάσσονται της ευθύνης παραλαβής του έντυπου τεύχους της διακήρυξης, το οποίο υπερισχύει σε κάθε περίπτωση από την ηλεκτρονική του έκδοση, καθόσον ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. δεν μπορεί να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των σελίδων που βρίσκονται στην ιστοσελίδα του. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια και κάθε άλλη διαδικασία που αφορά στο διαγωνισμό και στη συμμετοχή σε αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ CPV : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) Προμήθεια δύο (2) RTG, diesel-electric, ανοιχτού πυλώνα, ανυψωτικής ικανότητας 40 tn στα κλειδιά του SPREADER ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη προσφορά ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑΣ (Σ.ΕΜΠΟ) Ο χρόνος ελεύθερης παράδοσης των RTG στον Ο.Λ.Π. Α.Ε. 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των (+ ΦΠΑ 19% = ). Η προμήθεια έχει εγκριθεί από το ιοικητικό Συμβούλιο, είναι ενταγμένη στο Πενταετές Πρόγραμμα Επενδύσεων και η δαπάνη θα βαρύνει τον Ο.Λ.Π. Α.Ε. Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια δύο (2) RTG dieselelectric ανοιχτού πυλώνα, ανυψωτικής ικανότητας φορτίου 40 tn στα κλειδιά του SPREADER (φορτίο ασφαλούς λειτουργίας-swl για single lift SPREADER), για την διαχείριση εμπορευματοκιβωτίων στον Σταθμό του Νέου Ικονίου Πειραιά. Θα παραδοθούν πλήρως συναρμολογημένα, δοκιμασμένα και έτοιμα προς λειτουργία, σύμφωνα με όλα τα προδιαγραφόμενα στην διακήρυξη. Dimosia_Diavoulefsi_Diakiriksi_2_RTG 3

4 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ././2008././2008 και ώρα 10:30 A. Γενικό Πρωτόκολλο (αποστολή μέχρι την προηγούμενη) B. ιεύθυνση Προμηθειών (κατάθεση την ημερομηνία του διαγωνισμού)././2008 και ώρα 10:30 ΑΡΘΡΟ 1 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1.1 ικαίωμα συμμετοχής ικαίωμα συμμετοχής στο ιαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που έχουν αποδεδειγμένες ικανότητες, εξειδικευμένη γνώση και σημαντική εμπειρία στην προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη RTG, τα οποία: - πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις παρακάτω παραγράφους από 1.2 έως και 1.5, - πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 45 παράγραφοι 5 και 6 του Π.. 59/2007 εφόσον εμπίπτουν σε αυτά, και - δεν εμπίπτουν στις απαγορεύσεις του άρθρου 4 του Ν. 3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/ ικαιολογητικά συμμετοχής Τα δικαιολογητικά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: α) Εκείνα που υποβάλλουν όλοι οι προσφέροντες, και β) Εκείνα που υποβάλλει μόνο ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (ΑΝΑ ΟΧΟΣ) 1.2.α ικαιολογητικά προσφερόντων Ο προσφέρων οφείλει να καταθέσει, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά του με ποινή αποκλεισμού, όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά και έγγραφα: 1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.5 και στο παράρτημα της παρούσας. 2. Αποδεικτικά εμπειρίας Ο Υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη τεκμηριωμένη εμπειρία στην μελέτη-κατασκευή και να έχει παράδωσει τουλάχιστον είκοσι (20) RTG στην τετραετία τα οποία να Dimosia_Diavoulefsi_Diakiriksi_2_RTG 4

5 έχουν δουλέψει τουλάχιστον ώρες έκαστον. Προς απόδειξη θα πρέπει να καταθέσει: α) ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την υποδομή του, τις εμπορικές επιδόσεις του αποκλειστικά στον τομέα των RTG από το 2004 μέχρι σήμερα και πίνακα των κυριότερων παραδόσεων σχετικών RTG, β) σχετικές βεβαιώσεις - επιστολές πελατών, που αναφέρουν τα πλήρη στοιχεία τους καθώς και στοιχεία επικοινωνίας, τόσο για την εγκατάσταση όσο και για την ικανοποιητική και αξιόπιστη λειτουργία τους για τουλάχιστον ώρες λειτουργίας. 3. Περιληπτική περιγραφή στην Ελληνική γλώσσα, των τεχνικών χαρακτηριστικών των RTG που πρόκειται να προσφερθούν, καθώς επίσης τεχνικά φυλλάδια τους και σχετικές φωτογραφίες. 4. Έγγραφο αναλυτικής παρουσίασης του τρόπου κάλυψης του δικτύου του προσφέροντος (π.χ. με ύπαρξη υποκαταστήματος, μόνιμο αντιπρόσωπο, συνεργάτη, κλπ.), στο οποίο θα επισυνάπτονται οι δηλούμενες συμβάσεις συνεργασίας ή δηλώσεις αποδοχής συνεργασίας. Με το έγγραφο θα αποδεικνύεται ότι διαθέτει δίκτυο είτε δικό του, είτε συνεργατών του που απαιτείται για την υλοποίηση και τεχνική υποστήριξη του έργου. 5. Πιστοποιητικό από ιαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης, σε ισχύ, διότι ο προσφέρων θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας (π.χ. ΙSO 9001). 6. Υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/1986, άρθρ 8, 4) του νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου κατασκευής με την οποία θα δηλώνεται ρητά ότι ο κατασκευαστής αποδέχεται και δεσμεύεται για την εκτέλεση της προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον Υποψήφιο υπέρ του οποίου εκδίδει τη δήλωση, σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν είναι ο κατασκευαστής των υπό προμήθεια RTG. 7α. Ισολογισμούς των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που υποχρεούνται στην έκδοση Ισολογισμών, ή δήλωση του συνολικού ύψους του ετησίου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούνται στην έκδοση Ισολογισμών. 7β. ήλωση περί του κύκλου εργασιών των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, ως προς την παροχή συναφών έργων, ήτοι μικτά μεταλλικών κατασκευών και ηλεκτρο-μηχανολογικού εξοπλισμού η οποία θα πρέπει να είναι κατ ελάχιστον ευρώ, με επισυναπτόμενο αναλυτικό κατάλογο με τα σχετικά έργα και την αξία ενός εκάστου. 8. Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης θα πρέπει τουλάχιστον ένα από τα μέρη της Ένωσης κλπ να έχει τις προϋποθέσεις της 1.2.α.2 και τουλάχιστον ένα άλλο μέρος τις προϋποθέσεις της 1.2.α.7β. 9. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος φυσικού προσώπου ή του νομίμου εκπροσώπου του προσφέροντος φυσικού ή νομικού προσώπου της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία : i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: α. δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 45 1 της οδηγίας 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Dimosia_Diavoulefsi_Diakiriksi_2_RTG 5

6 β. δεν τελούν υπό πτώχευση ή διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναγκαστική διαχείριση ή διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση γ είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, δ. είναι εγγεγραμμένοι σε οικείο Επιμελητήριο, iii. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 1.2.β του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 του παρούσας, εφόσον επιλεγεί ως ανάδοχος. ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά ως προς την 9iiα, α) από τον ίδιο προσφέροντα, όταν είναι φυσικό πρόσωπο ή από τον νόμιμο εκπρόσωπό του, β) τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος νομικού προσώπου ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που έχει την εξουσία να δεσμεύει το νομικό πρόσωπο, ιδία δε, για τα νομικά πρόσωπα από 1) ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., ή 2) διαχειριστές Ε.Π.Ε., ή 3) μέλη.σ., Πρόεδρο και ιευθύνοντα Σύμβουλο Α.Ε. ανάλογα με την νομική μορφή του προσφέροντος νομικού προσώπου. 10. Έγγραφο παροχής εξουσιοδότησης, εφόσον ο υποψήφιος προμηθευτής υποβάλλει την προσφορά του μέσω αντιπροσώπου (βλ ). 11. ήλωση χώρας κατασκευής των προσφερομένων RTG. 12. Συμφωνητικό (εάν ο προσφέρων είναι Ένωση ή Κοινοπραξία ή Σύμπραξη) μεταξύ των μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης κλπ όπου: να συστήνεται η Ένωση κλπ ή να δηλώνεται η πρόθεση για σύσταση εάν επιλεγούν, να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος της προμήθειας που αναλαμβάνει κάθε μέλος της Ένωσης κλπ στο σύνολο της προσφοράς, να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της Ένωσης κλπ (leader) και να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης κλπ και των μελών της για τη συμμετοχή της στον παρόντα διαγωνισμό και την εκπροσώπησή της και των μελών της έναντι του Ο.Λ.Π. Α.Ε. 13. Πράξη (εάν ο προσφέρων είναι Ένωση ή Κοινοπραξία ή Σύμπραξη) του αρμόδιου διοικητικού οργάνου κάθε μέλους της Ένωσης κλπ από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του μέλους στην Ένωση κλπ, και στο διαγωνισμό. Στην περίπτωση συμμετοχής φυσικού προσώπου στην Ένωση κλπ, η ανωτέρω πράξη αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση με αντίστοιχο περιεχόμενο. 14. Οι Αν. Εταιρείες τα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών τους, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05 και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις εν λόγω διατάξεις (βλ ). Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις εισηγμένες σε χρηματιστήριο κρατών- μελών της ΕΕ ή του ΟΟΣΑ εταιρείες (βλ ). 1.2.β ικαιολογητικά Αναδόχου Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, με βάση το άρθρο 6 της παρούσας, ο προσφέρων, στον οποίο κατακυρώνεται η σύμβαση, οφείλει να υποβάλει υποχρεωτικά για την υπογραφή της σύμβασης, σε σφραγισμένο φάκελο, τα κατά περίπτωση έγγραφα και δικαιολογητικά του παρακάτω πίνακα. Σε Dimosia_Diavoulefsi_Diakiriksi_2_RTG 6

7 περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν νομίμως και προσηκόντως, η Εταιρεία ανακαλεί την προσωρινή κατακύρωση και ο προσφέρων κηρύσσεται έκπτωτος. Οι χρησιμοποιούμενες συντομογραφίες των στηλών του πίνακα αφορούν τις εξής περιπτώσεις προσφερόντων: Φ.Η. = Φυσικό πρόσωπο ημεδαπής Φ.Α. = Φυσικό πρόσωπο αλλοδαπής Ν.Η. = Νομικό πρόσωπο ημεδαπής Ν.Α. = Νομικό πρόσωπο αλλοδαπής Σ. = Συνεταιρισμοί Πίνακας εγγράφων και δικαιολογητικών Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ Φ.Η. Φ.Α. Ν.Η. Ν.Α. Σ. 1 2α 2β Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου ή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της χώρας του Αναδόχου περί εγγραφής του στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 45 1 της οδηγίας 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Το απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι: α) ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) μέλη.σ., Πρόεδρος και ιευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. και δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής των δραστηριότητας καθώς και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 45 1 της οδηγίας 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του νομικού προσώπου αυτού, από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές του νομικού αυτού προσώπου δεν έχουν καταδικασθεί για ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Dimosia_Diavoulefsi_Diakiriksi_2_RTG 7

8 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ Φ.Η. Φ.Α. Ν.Η. Ν.Α. Σ αδικήματα ως ανωτέρω. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή ανάλογες καταστάσεις που προβλέπονται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη βεβαίωση στην οποία ο Ανάδοχος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, που ο Ανάδοχος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του δηλώνει στην υπεύθυνη δήλωση ή ένορκη δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία ανακοίνωσης της ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Dimosia_Diavoulefsi_Diakiriksi_2_RTG 8

9 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ Φ.Η. Φ.Α. Ν.Η. Ν.Α. Σ κατακύρωσης. Νομιμοποιητικά έγγραφα ίδρυσης και λειτουργίας (βλ ). Πρακτικά αποφάσεων του ιοικητικού Συμβουλίου ή του ιοικούντος Οργάνου του Αναδόχου με το οποίο εγκρίνεται η συμμετοχή του στο διαγωνισμό. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη βεβαίωση περί μη νεωτέρας τροποποίησης των νομιμοποιητικών εγγράφων ίδρυσης και λειτουργίας. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 1.2.α.14, διατηρούνται σε ισχύ (μόνον για εταιρείες που αφορά το κεφ ) ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 1.3 ικαιολογητικά Αναδόχου για Ενώσεις ή Κοινοπραξίες ή Συμπράξεις Για κάθε μέλος της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης πρέπει υποχρεωτικά να κατατεθούν όλα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1.2.β ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός). 1.4 ιευκρινίσεις για τα δικαιολογητικά Σε περίπτωση που στη χώρα του Αναδόχου ορισμένα από τα δικαιολογητικά Αναδόχου της 1.2.β δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη ήλωση του Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η ένορκη αυτή βεβαίωση θα υποβληθεί, με την ίδια αρίθμηση που έχει το σχετικό δικαιολογητικό, εντός του φακέλου δικαιολογητικών Σε περίπτωση που ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος δεν υπογράφει την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού ή εφόσον δεν πρόκειται να παρευρίσκεται κατά την αποσφράγιση της προσφοράς, θα προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού ή απόφασης του αρμόδιου διοικητικού οργάνου του νομικού προσώπου ή εξουσιοδότηση του νόμιμου εκπροσώπου - θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή - με το οποίο παρέχεται σε τρίτο άτομο εξουσιοδότηση για να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την προσφορά ή να παρευρίσκεται κατά την αποσφράγιση της προσφοράς σε όλα τα στάδιά της Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος είναι το ΦΕΚ ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για ιαγωνιζόμενους με μορφή ημεδαπής Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του συμμετέχοντος και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για ημεδαπή Ο.Ε. και Ε.Ε.), στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του. Σ., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το Νομικό Πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Dimosia_Diavoulefsi_Diakiriksi_2_RTG 9

10 Για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα τα αντίστοιχα έγγραφα ίδρυσης και λειτουργίας τους καθώς και υπεύθυνη δήλωση μη νεώτερης τροποποίησης αυτών ικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα Οι προσφέροντες πριν να συντάξουν και υποβάλλουν τις προσφορές τους οφείλουν υποχρεωτικά να επισκεφθούν επιτόπου τις θέσεις λειτουργίας των RTG για να λάβουν γνώση των επιτόπιων συνθηκών λειτουργίας, καθόσον η εκ μέρους των υποβολή προσφοράς προϋποθέτει και αποτελεί απόδειξη ότι έλαβαν γνώση και αποδέχθηκαν τους όρους της διακήρυξης, των εγγράφων στα οποία αυτή αναφέρεται καθώς και των τοπικών και λοιπών εν γένει συνθηκών που αφορούν τη θέση σε πλήρη, κανονική και δοκιμασμένη λειτουργία των RTG Σε περίπτωση που συντρέχουν οι απαγορεύσεις των παραγράφων 4α και 4β του άρθρου 4 του Ν.3310/05 (εξωχώριες) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.3414/05, η επιχείρηση που συμμετέχει στον διαγωνισμό αυτό υποχρεούται να προβεί στα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4γ του ίδιου νόμου Tα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών της Αναδόχου Ανώνυμης Εταιρείας είναι τα παρακάτω: 1. Οι ανώνυμες εταιρείες (ελληνικές και αλλοδαπές) που οι μετοχές των δεν είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια των κρατών μελών της Ε.Ε. και των χωρών του Ο.Ο.Σ.Α. και λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό, είναι υποχρεωμένες να έχουν ονομαστικές μετοχές μέχρι φυσικού προσώπου. Η υποχρέωση αυτή πρέπει να καλύπτεται για την παραδεκτή συμμετοχή της εταιρείας στο διαγωνισμό. Ελέγχεται ακόμα αν στο διαγωνισμό συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία. Για την κάλυψη της υποχρέωσης αυτής, η Ανάδοχος Ανώνυμη Εταιρεία οφείλει υποχρεωτικά να προσκομίσει: A. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής, που εποπτεύει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 την εταιρεία, από το οποίο προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονομαστικές. B. Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. Τα δικαιολογητικά αυτά προσκομίζονται επικαιροποιημένα από τον Ανάδοχο για τον έλεγχο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.). Το Ε.Σ.Ρ. ελέγχει, εάν συντρέχει σε επιχείρηση που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις ασυμβίβαστη ιδιότητα ή απαγόρευση κατά την έννοια και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 του Ν. 3414/ Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, εάν έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές μετοχές προσκομίζουν: A. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές. B. Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά Dimosia_Diavoulefsi_Diakiriksi_2_RTG 10

11 είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. C. Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί το τελευταίο 30ήμερο πριν την υποβολή της προσφοράς. Τα δικαιολογητικά αυτά προσκομίζονται στον Ο.Λ.Π. Α.Ε. πριν την υπογραφή της σύμβασης επικαιροποιημένα κατά τον ίδιο τρόπο. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να είναι επικυρωμένα από αρμόδια αρχή της χώρας εγκατάστασης και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 3. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας τους ονομαστικές μετοχές, υποβάλλουν με την προσφορά τους: A. Σχετική βεβαίωση (ότι δεν έχουν τέτοια υποχρέωση) από αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, αλλιώς προσκομίζεται ένορκη βεβαίωση του Αναδόχου. B. Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστο 1% των μετοχών. C. Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. D. Σε αντίθετη περίπτωση η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί και ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. δεν μπορεί να κρίνει την επάρκεια της αιτιολόγησης. Αν όμως ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. αποδείξει τη δυνατότητα να έχει την κατάσταση αυτή τότε αποκλείει την επιχείρηση. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να είναι επικυρωμένα από αρμόδια αρχή της χώρας εγκατάστασης και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 4. Οι ανώνυμες εταιρείες (ελληνικές και αλλοδαπές) που οι μετοχές των είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια των κρατών μελών της Ε.Ε. και των χωρών του Ο.Ο.Σ.Α. δεν είναι υποχρεωμένες να έχουν ονομαστικές μετοχές. Προς απόδειξη του παραπάνω, οφείλουν υποχρεωτικά να προσκομίσουν: A. Για ημεδαπά νομικά πρόσωπα εισηγμένα σε Χρηματιστήριο, ο προσφέρων θα υποβάλλει Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος θα δηλώνει ότι το νομικό πρόσωπο είναι εισηγμένο σε Ελληνικό ή αλλοδαπό Χρηματιστήριο. B. Για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα εισηγμένα σε Χρηματιστήριο ο προσφέρων θα υποβάλλει ένορκη βεβαίωση ή ό,τι προβλέπει η Εγγύηση συμμετοχής Ο προσφέρων υποχρεούται να υποβάλλει εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης συμμετοχής είναι τέσσερις (4) μήνες, προσμετρούμενων από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Το ποσό της εγγύησης θα είναι το 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΦΠΑ, ανεξάρτητα από την προσφερόμενη τιμή, ήτοι ευρώ. Η εγγυητική που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο ή ποσό μικρότερο των παραπάνω αναφερομένων, απορρίπτεται ως απαράδεκτη καθώς και η προσφορά του. Στην περίπτωση Ένωσης κλπ προσφερόντων, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο, ότι η εγγύηση Dimosia_Diavoulefsi_Diakiriksi_2_RTG 11

12 καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης κλπ. Η εγγύηση συμμετοχής συντάσσεται σύμφωνα με το παράρτημα 1.1 και περιλαμβάνει: α) Την ημερομηνία έκδοσης, β) Τον εκδότη, γ) Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται, δ) Τον αριθμό της εγγύησης, ε) Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση, στ) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προσφέροντος υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση και ζ) Τους όρους ότι: I. η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως, II. το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση, III. σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου και IV. ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. Εκτός των ανωτέρω η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον αριθμό της σχετικής διακήρυξης, την ημερομηνία διαγωνισμού και τα προς προμήθεια RTG καθώς και την ημερομηνία λήξης του χρόνου ισχύος της εγγύησης (η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη) και την ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη την δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. Έντοκα γραμμάτια ή ομόλογα του ημοσίου γίνονται δεκτά ως εγγύηση συμμετοχής. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προσφέροντα στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης και μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προσφερόντων που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης. Εάν ο προσφέρων που θα επιλεγεί, αρνηθεί να υπογράψει την σύμβαση καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του. Στην περίπτωση αυτή ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει τον αμέσως επόμενο κατά σειρά αξιολόγησης προσφέροντα, στον οποίο και θα κατακυρωθεί η προμήθεια. Κατά τα λοιπά ισχύουν και τα αναφερόμενα στο άρθρο 9. Dimosia_Diavoulefsi_Diakiriksi_2_RTG 12

13 ΑΡΘΡΟ 2 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2.1 Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν προσφορά οφείλουν, με ποινή αποκλεισμού, είτε να την καταθέσουν στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού του Ο.Λ.Π. Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη 10, Τ.Κ , Πειραιάς), την ημερομηνία και μέχρι την ώρα έναρξης του διαγωνισμού, είτε να την καταθέσουν στο Γενικό Πρωτόκολλο του Τμήματος Γραμματείας του Ο.Λ.Π. Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη 10 Τ.Κ ΠΕΙΡΑΙΑΣ) μέχρι τις 13:30 της προηγουμένης της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Με την κατάθεση της προσφοράς οι υποβάλλοντες θα παραλαμβάνουν από τα Πρωτόκολλα απόδειξη στην οποία θα αναγράφεται η ημέρα και ώρα κατάθεσης. 2.2 Οι προσφορές επίσης μπορεί να αποστέλλονται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Τμήματος Γραμματείας του Ο.Λ.Π. Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη 10 Τ.Κ ΠΕΙΡΑΙΑΣ) με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία όπως περιγράφεται ως άνω στην παράγραφο 2.1 της παρούσας. 2.3 Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη αλλά επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 2.4 Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού θα παραλάβει από το Γενικό Πρωτόκολλο του Τμήματος Γραμματείας του Ο.Λ.Π. Α.Ε. την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού όλες τις προσφορές. Όσες προσφορές κατατέθηκαν εμπρόθεσμα αποσφραγίζονται την ορισθείσα ώρα. Τις προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα τις παραδίδει στην ιεύθυνση Προμηθειών για επιστροφή. ΑΡΘΡΟ 3 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 3.1 Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο φάκελο, σφραγισμένο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς οι παρακάτω ενδείξεις: - Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα - Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό - Ο αριθμός της διακήρυξης - Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού - Τα στοιχεία του αποστολέα Μέσα στον ενιαίο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται τρεις (3) επιμέρους ανεξάρτητοι σφραγισμένοι φάκελοι σε ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και επίσης τα ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ τους (δηλαδή συνολικά 3+3 φάκελοι), ως εξής: α) Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, του άρθρου 1.2.α της παρούσας, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον ενιαίο φάκελο της προσφοράς, με την ένδειξη «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ», και σε ανεξάρτητο φάκελο τα αντίγραφά τους με την ένδειξη «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ». Dimosia_Diavoulefsi_Diakiriksi_2_RTG 13

14 β) Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον ενιαίο φάκελο της προσφοράς, με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και σε ανεξάρτητο φάκελο μέσα στον ενιαίο φάκελο της προσφοράς, τα αντίγραφά τους με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ». γ) Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον ενιαίο φάκελο της προσφοράς, με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και σε ανεξάρτητο φάκελο τα αντίγραφά τους με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ». Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Τα αναλυτικά στοιχεία της "ΤΕΧΝΙΚΗΣ" και "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ" προσφοράς αναφέρονται στο άρθρο Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σ' αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα. Επιτρέπεται η υποβολή μόνο των τεχνικών στοιχείων (PROSPECTUS) της προσφοράς στην Αγγλική Γλώσσα. 3.3 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν καταφανώς ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 3.4 Η Ένωση κλπ προμηθευτών δεν υποχρεούται από τον Ο.Λ.Π. Α.Ε. να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει προσφορά. Ωστόσο στην περίπτωση που της κατακυρωθεί η προμήθεια των RTG, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί από τον Ο.Λ.Π. Α.Ε. να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή, στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 3.5 Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της Ένωσης κλπ ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας στην Ένωση κλπ, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 3.6 Η κοινή προσφορά που υποβάλλεται, σε περίπτωση Ένωσης κλπ υποψήφιων προμηθευτών, υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους αυτούς που αποτελούν την Ένωση κλπ είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται το μέρος αυτής που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς. 3.7 Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της Ένωσης κλπ δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη, η σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη θα εξετασθεί από το ιοικητικό Συμβούλιο του Ο.Λ.Π. Α.Ε. το οποίο και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη με προσόντα αντίστοιχα του μέλους που αντικαθίσταται και αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. O αντικαταστάτης ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από το ιοικητικό Dimosia_Diavoulefsi_Diakiriksi_2_RTG 14

15 Συμβούλιο Ο.Λ.Π. Α.Ε. 3.8 Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. ιευκρινίσεις επί της προσφοράς παρέχονται μόνον όταν ζητούνται από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. 3.9 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές τρεις (3) μήνες προσμετρούμενοι από την επομένη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού καθώς και για το χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορές που ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο από τον προβλεπόμενο στη διακήρυξη απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με τρεις (3) μήνες Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες Για την προσφερόμενη τιμή εφαρμογή έχει η παράγραφος 12.1 της παρούσης. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ, για παράδοση των RTG στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του ιοικητικού Συμβουλίου του Ο.Λ.Π. Α.Ε., ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Η προϋπολογιζόμενη τιμή είναι το ανώτατο όριο παραδεκτής προσφοράς Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους ιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ιαγωνιζομένου. Όλες οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. ΑΡΘΡΟ 4 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 4.1 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν υποβάλλεται έως και την κατακυρωτική απόφαση. 4.2 Ειδικότερα η ένσταση υποβάλλεται στη ιεύθυνση Προμηθειών εγγράφως ως εξής: α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού μέσα στο πρώτο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευσή της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από τη /νση Προμηθειών Dimosia_Diavoulefsi_Diakiriksi_2_RTG 15

16 που εισηγείται στο ιοικητικό Συμβούλιο του Ο.Λ.Π. Α.Ε. για λήψη απόφασης και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. β) Κατά της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν ή της νομιμότητας της διενέργειας ως προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την Επιτροπή του διαγωνισμού και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότησή της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ' αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. γ) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης της σχετικής απόφασης στον ενδιαφερόμενο. Η ένσταση αυτή εξετάζεται από την Επιτροπή του διαγωνισμού που εισηγείται στο ιοικητικού Συμβουλίου του Ο.Λ.Π. Α.Ε. για λήψη απόφασης η οποία εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η προθεσμία των δέκα (10) εργασίμων ημερών μπορεί να παραταθεί με απόφαση του ιοικητικού Συμβουλίου του Ο.Λ.Π. Α.Ε. 4.3 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με φροντίδα τους. Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν οιασδήποτε μορφής κυρώσεις σε βάρος του να υποβάλει προσφυγή μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία της επίσημης καταχώρησης της σχετικής απόφασης του ιοικητικού Συμβουλίου Ο.Λ.Π. Α.Ε. Επί της προσφυγής αποφασίζει το ιοικητικό Συμβούλιο του Ο.Λ.Π. Α.Ε., ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. ΑΡΘΡΟ 5 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 5.1 Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην προκήρυξη. 5.2 Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και οι φάκελοι των δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς. Μονογράφονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και η πρώτη και τελευταία σελίδα της τεχνικής προσφοράς. Στα δικαιολογητικά, στην τεχνική προσφορά και στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς γίνεται διάτρηση όλων των φύλλων. Στην οικονομική προσφορά γίνεται διάτρηση με σφραγισμένο τον φάκελο στον οποίο περιέχεται. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μετά την διάτρηση τους μονογράφονται, σφραγίζονται, τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο όλοι μαζί και παραδίδονται στην Υπηρεσία. 5.3 Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται την ημερομηνία και ώρα που Dimosia_Diavoulefsi_Diakiriksi_2_RTG 16

17 γνωστοποιείται στους προσφέροντες από την ιεύθυνση Προμηθειών του Ο.Λ.Π. Α.Ε. για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές από την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων τους. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. 5.4 Κατά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών γίνεται ανακοίνωση των τιμών. ΑΡΘΡΟ 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 6.1 Κατά την διαδικασία του διαγωνισμού αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους όρους της διακήρυξης. 6.2 Όλοι οι όροι της διακήρυξης, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές της θεωρούνται ουσιώδεις και απαράβατοι. Αποκλίσεις από αυτούς συνεπάγονται απόρριψη της προσφοράς των ενδιαφερομένων. 6.3 Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 6.4 Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, με γνωμοδότησή της, μπορεί να προτείνει: α) κατακύρωση της προμήθειας ενός επιπλέον RTG, β) ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, γ) ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, και δ) ματαίωση της προμήθειας. 6.5 Την τελική απόφαση λαμβάνει το ιοικητικό Συμβούλιο του Ο.Λ.Π. Α.Ε. 6.6 Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (Λ) της συγκριτικής τιμής προσφοράς (ΣΤ) προς το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών των ομάδων Όπου: ΣΤ Λ = ΣΤ.Β1 + ΣΤ.Β2 ΣΤ: Τιμή των RTG + αξία ανταλλακτικών (παράγραφος ) χωρίς ΦΠΑ. ΣΤ.Β1: Σταθμισμένη βαθμολογία της ομάδας 1 ΣΤ.Β2: Σταθμισμένη βαθμολογία της ομάδας 2 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Για κάθε είδος RTG θα υπολογισθούν τα αντίστοιχα ΣΤ, ΣΤ.Β1, και ΣΤ.Β2: 6.7 Για τη διαμόρφωση του αθροίσματος των σταθμισμένων βαθμολογιών ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: Για κάθε προσφορά βαθμολογούνται τα επιμέρους στοιχεία των δύο ομάδων: Dimosia_Diavoulefsi_Diakiriksi_2_RTG 17

18 ΟΜΑ Α 1 Τεχνικών Προδιαγραφών και Ποιότητας Περιγραφή επιμέρους στοιχείων αξιολόγησης Συντελεστής βαρύτητας α) Συμφωνία τεχνικών στοιχείων προσφοράς με τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης (ποιότητα, τεχνική αξία, αποδοτικότητα λειτουργίας) (άρθρο 11 & 12.1) ήτοι : α1) Σύστημα μετάδοσης κίνησης πορείας φρένα ανάρτηση ( ) 14 % α2) SPREADER ( ) 4 % α3) Σύστημα ανύψωσης ( ) 18 % α4) Καμπίνα Βοηθητικός εξοπλισμός ( κλπ) 5 % α5) Ποιότητα υλικών και εξαρτημάτων ( κλπ) 4 % α6) Κινητήρας ντήζελ, γεννήτρια, ηλεκτρικά μοτέρ % α7) Επιδόσεις ( κλπ) 5 % α8) Συστήματα ασφαλείας 8 % α9) Θόρυβος φωτισμός κλιματισμός ( κλπ) 6 % β) Λειτουργικά και εργονομικά χαρακτηριστικά των RTG. Με τον όρο λειτουργικά χαρακτηριστικά νοείται κάθε πρόσθετη λειτουργική ικανότητα που διαθέτει το προσφερόμενο RTG και δεν έχει συμπεριληφθεί στις προδιαγραφές. 5 % Σύνολο 1 ης Ομάδας 75 % ΟΜΑ Α 2 Παράδοσης-υποστήριξης Dimosia_Diavoulefsi_Diakiriksi_2_RTG 18

19 Περιγραφή επιμέρους στοιχείων αξιολόγησης Συντελεστής Βαρύτητας α) Χρόνος παράδοσης ( & ) των μηχανημάτων. Ο ελάχιστος βαθμός 100 τίθεται εφόσον ο προσφέρων παραδώσει τα 10 ντήζελ-ηλεκτρικά μηχανήματα σε χρόνο 12 μήνες Ο μέγιστος βαθμός (120) τίθεται στην προσφορά με μέσο χρόνο παράδοσης 10 μήνες και αναλογικά στις υπόλοιπες προσφορές δίδονται βαθμοί μεταξύ των δύο ανωτέρω. 6 % β) υνατότητα του προσφέροντος για την παροχή τεχνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης ( και άρθρο 14). 5% γ) Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας Ο ελάχιστος βαθμός (100) τίθεται εφ' όσον ο χρόνος εγγύησης είναι αυτός που καθορίζεται στη διακήρυξη. Ο μέγιστος βαθμ ός (120) τίθεται στην προσφορά με το μεγαλύτερο χρόνο εγγύησης και αναλογικά στις υπόλοιπες δίδονται βαθμοί μεταξύ των ανωτέρω αλλά τα χρονικά διαστήματα διαφοροποίησης της βαθμολογίας είναι τρίμηνα. 14% Σύνολο 2 ης ομάδας 25 % Η βαθμολογία κάθε στοιχείου καθορίζεται σε 100 βαθμούς για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι βαθμούς 120 στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η παραπάνω βαθμολογία μειώνεται μέχρι βαθμούς 80 στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της διακήρυξης υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά έχει ήδη κριθεί ως αποδεκτή. Η βαθμολογία κάθε στοιχείου ομάδας είναι ο μέσος όρος των βαθμολογιών των μελών της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και σταθμίζεται με τον συντελεστή βαρύτητας (βαθμολογία x συντελεστή βαρύτητας). Το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων κάθε ομάδας αποτελεί τη ΣΤ.Β1 και ΣΤ.Β Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής (ΣΤ) θα ληφθεί η συνολική τιμή προσφοράς που περιλαμβάνει την αξία των μηχανημάτων έτοιμων σε πλήρη, κανονική και δοκιμασμένη λειτουργία, τα ανταλλακτικά καλής λειτουργίας ( ), τα βιβλία, τα εργαλεία που συνοδεύουν το μηχάνημα, τα παρελκόμενα ανταλλακτικά ( ), την αρχική συντήρηση, την εκπαίδευση και τα έξοδα για την έκδοση των πιστοποιητικών. εν περιλαμβάνει την αξία των ειδικών εργαλείων ( ) και των προτεινόμενων ανταλλακτικών ( ). Την τελική απόφαση λαμβάνει το ιοικητικό Συμβούλιο του Ο.Λ.Π. Α.Ε. Dimosia_Diavoulefsi_Diakiriksi_2_RTG 19

20 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΗ 7.1 Στον προσφέροντα στον οποίο κατακυρώνεται η σύμβαση (ΑΝΑ ΟΧΟΣ) αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση. Ανακοίνωση αποστέλλεται ταυτόχρονα και στους λοιπούς προσφέροντες. Η ανακοίνωση προς τον Ανάδοχο περιλαμβάνει: α) Το είδος που κατακυρώθηκε β) Την ποσότητα γ) Την τιμή δ) Τις τυχόν αποκλίσεις της σύμβασης που θα καταρτισθεί από τους όρους της διακήρυξης ε) Την προθεσμία υποβολής των αναγκαίων δικαιολογητικών για την υπογραφή της σύμβασης. Η προθεσμία αυτή είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. στ) Μνεία ότι η κατακύρωση είναι προσωρινή και τελεί υπό τον όρο της ανάκλησης κατά την σχετική παράγραφο ως κατωτέρω. ζ) Κάθε άλλο στοιχείο χρήσιμο κατά την κρίση του Ο.Λ.Π. Α.Ε. 7.2 Η διαπίστωση της εμπρόθεσμης υποβολής των δικαιολογητικών καθώς και της πληρότητάς τους θα γίνει από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και εισηγείται στον ιευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Λ.Π Α.Ε. που είναι αρμόδιος για την υπογραφή της σύμβασης οπότε και η κατακύρωση γίνεται οριστική. Η υποβολή των δικαιολογητικών παρέλκει, εφόσον ο Ανάδοχος έχει υποβάλει στο παρελθόν στον Ο.Λ.Π. Α.Ε. όμοια δικαιολογητικά, που εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η απόφαση οριστικοποίησης της κατακύρωσης ανακοινώνεται στον Ανάδοχο στον οποίο τάσσεται εύλογη προθεσμία για την υποβολή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και την υπογραφή της σύμβασης. Η ίδια απόφαση ανακοινώνεται και στους λοιπούς προσφέροντες, που υπέβαλαν παραδεκτή προσφορά. 7.3 Με την επιφύλαξη των διατάξεων που προβλέπουν τον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας των συμβάσεων του Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της ανάκλησης της κατακύρωσης, η σύμβαση θεωρείται ότι συνάφθηκε με την υπογραφή της. Το έγγραφο της σύμβασης που υπογράφεται έχει συστατικό χαρακτήρα. 7.4 Πριν από την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε υποβολή αίτησης στο Τμήμα Ελέγχου ιαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. για την έκδοση πιστοποιητικού μη συνδρομής ασυμβίβαστων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων κατά την έννοια και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 του Ν. 3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/05. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλει ο επιλεγείς Ανάδοχος στο Τμήμα Ελέγχου ιαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. ορίζονται στην με αριθμό 24014/2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1637/Β'/05). 7.5 Πριν από την σύναψη της σύμβασης διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος νομιμότητάς της από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του Ν.2741/99, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 27 του άρθρου 12 του Νόμου 3310/05 (ΦΕΚ 30/A'/2005) για τον προληπτικό έλεγχο Dimosia_Diavoulefsi_Diakiriksi_2_RTG 20

21 συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η έκδοση σχετικού θετικού πορίσματος ελέγχου νομιμότητας αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή της σύμβασης. Η υπογραφή θα γίνει εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση του πορίσματος που θα αποστείλει ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. στον Ανάδοχο. Η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης είναι ημερομηνία έναρξης χρόνου παράδοσης. 7.6 Σε περίπτωση που ο επιλεγείς Ανάδοχος, δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει τα αναγκαία έγγραφα & δικαιολογητικά και την εγγύηση καλής εκτέλεσης εντός της ταχθείσας προθεσμίας, Ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. ανακαλεί την προσωρινή κατακύρωση και ο επιλεγείς Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Ακολούθως ο Ο.Λ.Π. Α.Ε., εφόσον το κρίνει σκόπιμο, μπορεί να κατακυρώσει προσωρινά τη σύμβαση στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη κατά σειρά αξιολόγησης προσφορά και επαναλαμβάνει τη διαδικασία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Εάν και ο επόμενος προσφέρων δεν προσκομίσει εμπρόθεσμα κατά τα ανωτέρω τα δικαιολογητικά ή/και την εγγυητική επιστολής καλής εκτέλεσης, ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. μπορεί να ανακαλέσει και πάλι την προσωρινή κατακύρωση και να επαναλάβει την ίδια διαδικασία με τον επόμενο ή τους επόμενους, διαδοχικά, προσφέροντες. 7.7 Το σχέδιο σύμβασης και η σύμβαση συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα και η αλληλογραφία μέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας γίνεται επίσης στην ελληνική γλώσσα. 7.8 Το σχέδιο και η σύμβαση θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, θα καταρτιστούν με βάση τους όρους της διακήρυξης και της προσφοράς και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: α) τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης, β) τα συμβαλλόμενα μέρη, γ) τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα, δ) το συμβατικό τίμημα, ε) τις προβλεπόμενες εγγυήσεις, στ) τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσής των, ζ) τις προβλεπόμενες ρήτρες, η) τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών θ) τον τρόπο και χρόνο πληρωμής του συμβατικού τιμήματος και ι) τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης. 7.9 Το έγγραφο της σύμβασης, κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν : α) Παραδόθηκαν όλα τα RTG με όλα τα παρελκόμενα, τα βιβλία, τα εργαλεία, και τα πιστοποιητικά που περιγράφονται στα σχετικά άρθρα της παρούσας. β) Παραλήφθηκαν οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) τα RTG που παραδόθηκαν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα. γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 8 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 8.1 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα Dimosia_Diavoulefsi_Diakiriksi_2_RTG 21

Ημερομηνία Διενέργειας 16-3-2010. Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. Ελληνική Δημοκρατία

Ημερομηνία Διενέργειας 16-3-2010. Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. Ελληνική Δημοκρατία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) Τεύχος Διαδικασίας- Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α.' ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :

Α.' ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ. Θ : 10467-541.10 Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310/593-360

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πειραιάς, 25/11/ 2010. Ταχ. Δ/νση : Ακτή Μιαούλη 10 Τ.Κ. 185 38 Πειραιάς Πληρ.: Ελένη Κουρλιά Τηλ.: 210 45.50.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πειραιάς, 25/11/ 2010. Ταχ. Δ/νση : Ακτή Μιαούλη 10 Τ.Κ. 185 38 Πειραιάς Πληρ.: Ελένη Κουρλιά Τηλ.: 210 45.50. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πειραιάς, 25/11/ 2010 Ταχ. Δ/νση : Ακτή Μιαούλη 10 Τ.Κ. 185 38 Πειραιάς Πληρ.: Ελένη Κουρλιά Τηλ.: 210 45.50.192 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 23/2010 Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 29/08/2012 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 29/08/2012 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ταχ. /νση: Ξεροκαµάρες Ταχ. Κώδικας:723 00 ΣΗΤΕΙΑ Πληροφορίες: Χρυσουλάκη Κωνσταντίνα Τηλέφωνο: 2843340360 Fax: 2843025352 E mail: promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 29/08/2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 964 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.),

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.Αθηνών 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20100 Πληροφορίες : Σ.Κουτσουδάκη-Ε.Καρυώτη ΤΗΛ.27413 61 818-835 FAX:2741020529

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λαμία 9.2.2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λαμία 9.2.2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαμίας Αθηνών, Τ.Κ.: 35100 Λαμία Πληροφορίες : Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Προϋπολογισμού 338.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 21% Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Προϋπολογισμού 338.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 21% Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 16.4.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρ. Διακήρυξης 1766 Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαμίας Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 10.30π.μ

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 10.30π.μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 26 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 200409(6335) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 13PROC001529656 ΑΔΑ: ΒΛ4Ω7ΛΛ-2ΙΥ 2013-07-03 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2) Το Προεδρικού Διατάγματος 164/2003 «Οργάνωση και Λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών.

2) Το Προεδρικού Διατάγματος 164/2003 «Οργάνωση και Λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 46,7 ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΝΙΟΥ Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2 ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 12-09-2014 Αριθ. Πρωτόκολλου: 1041 Ηµεροµηνία: 21-07-2014 14PROC002219076 20 Ιουλ4ίου- 200148-04 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 6/2015

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 10/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.πρωτ. 32416/2491 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002835585 2015-06-10

15PROC002835585 2015-06-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 10/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.πρωτ. 32416/2491 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/06/2014 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΑΙ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/06/2014 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΑΙ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 6 η ΥΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 8356/24-11-2009 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» (ανυψωτικό µηχάνηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 Η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & AΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. 2273-0-83150 FAX. 2273-0-28968 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 23-4-2013 Αρ. Πρωτ.: 2783

Μύρινα 23-4-2013 Αρ. Πρωτ.: 2783 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικ. : 74 Πληροφορίες :B εγαίτη Τηλέφωνο : 23-20636 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ27ΟΚΟΗ-ΛΡ9 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Η Πρόεδρος, λαµβάνοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΕ27ΟΚΟΗ-ΛΡ9 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Η Πρόεδρος, λαµβάνοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Νέα Ιωνία 19/3/13 Ν.Π... Αρ. Πρωτ. 09 Αγίου Γεωργίου 40 Τ.Κ. 142 34 Νέα Ιωνία Αττικής Τηλ.: 213 2000 406 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ»

«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ Μυτιλήνη, 01 Απριλίου 2008 ΔΙΑΚHΡYΞΗ 2245/01.04.2008 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός υποβολής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

E mail: promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 03/08/2012 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

E mail: promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 03/08/2012 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Ξεροκαµάρες 723 00 ΣΗΤΕΙΑ Πληροφορίες: Χρυσουλάκη Κωνσταντίνα Τηλέφωνο: 2843340360

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΘΗΝΑ, 18/03/2014 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 5609 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤ :4700/694076 25/04 /2012. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (συμπ/νου ΦΠΑ) 1.000.000,00

ΑΡ. ΠΡΩΤ :4700/694076 25/04 /2012. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (συμπ/νου ΦΠΑ) 1.000.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΝΑ ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΑΙΔΑΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΚ 12461 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ ΣΠ. ΤΗΛ. 213 2046170-171 ΦΑΞ 213

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 5/2015

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Διοικητήριο, Δερβενακίων

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 25 ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio.

Σελίδα 1 από 25 ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio. Σελίδα 1 από 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-07-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.: 3940 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 21 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 11521

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΠΡΩΤ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΑΙ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΠΡΩΤ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΑΙ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ : Γιαννιτσά: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Μεσολόγγι 27/03/2012 Ταχ. Δ/νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ, Τ.Κ. 302 00 Αριθ. Πρωτ.: Φ

Διαβάστε περισσότερα