Συµµετοχή των παιδιών µε νοητική υστέρηση σε προγράµµατα άσκησης. Πρόβλεψη της πρόθεσης των γονέων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συµµετοχή των παιδιών µε νοητική υστέρηση σε προγράµµατα άσκησης. Πρόβλεψη της πρόθεσης των γονέων"

Transcript

1 Ερευνητική Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 2 (1), ηµοσιεύτηκε: 30 Απριλίου 2004 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 2 (1), Released: April 30, Συµµετοχή των παιδιών µε νοητική υστέρηση σε προγράµµατα άσκησης. Πρόβλεψη της πρόθεσης των γονέων Πέτρος Νάτσης, Φανή Θεοδώρου, ηµήτριος Κοκαρίδας, Αντώνης Χατζηγεωργιάδης & Γιάννης Θεοδωράκης ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περίληψη Η συµµετοχή σε προγράµµατα άσκησης είναι σηµαντική για τη βελτίωση της φυσικής, ψυχικής και κοινωνικής κατάστασης του παιδιού µε νοητική υστέρηση. Η συµµετοχή αυτή επηρεάζεται καθοριστικά από το ρόλο των γονέων και τη στάση τους απέναντι στην άσκηση. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να ερευνήσει την πρόθεση των γονέων να στείλουν τα παιδιά τους µε νοητική υστέρηση σε οργανωµένα προγράµµατα άσκησης. Η διερεύνηση έγινε µε βάση τη Θεωρία Σχεδιασµένης Συµπεριφοράς. Στην έρευνα συµµετείχαν 45 γονείς παιδιών µε νοητική υστέρηση από τρεις πόλεις της Ελλάδας. Χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο, το οποίο αξιολογούσε: στάσεις, υποκειµενικό πρότυπο, αντιλαµβανόµενο έλεγχο και πρόθεση σε ότι αφορά την πιθανή συµπεριφορά των γονέων να στείλουν τα παιδιά τους σε οργανωµένα προγράµµατα άσκησης. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι ο αντιλαµβανόµενος έλεγχος συµπεριφοράς ήταν ο πιο σηµαντικός παράγοντας που επηρέασε την πρόθεση των γονέων για τη συµµετοχή των παιδιών τους σε άσκηση. Λέξεις κλειδιά: πρόθεση, γονείς, άσκηση, παιδιά, νοητική υστέρηση Participation of children with mental retardation in exercise programs. Prediction of parents' intention Petros Natsis, Fani Theodorou, Dimitris Kokaridas, Antonis Chatzigeorgiadis & Yannis Theodorakis Department of Physical Education and Sport Science, University of Thessaly, Hellas Abstract Participation in exercise programs is important for the improvement of physical, mental and social abilities of children with mental retardation and it is decisively influenced by the role of parents and their attitude toward exercise. The purpose of this study was to examine parents intention to send their children with mental retardation to attend organized exercise programs. The sample constituted of 45 parents of children with mental retardation from three cities of Greece. The design of the study was based on the Theory of Planned Behavior. A questionnaire was administered assessing attitudes, subjective norms, perceived control and intentions in relation to the examined behavior. The results of the study showed that perceived control of behavior was the most important factor that predicting the intention of parents towards participation of their children in exercise programs. Keywords: intention, parents, exercice, children, mental retardation ιεύθυνση επικοινωνίας: Πέτρος Νάτσης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού Καρυές, Τρίκαλα e mail:

2 Π. Νάτσης, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 2 (2004), Εισαγωγή Η συµµετοχή σε προγράµµατα άσκησης είναι σηµαντική για τη βελτίωση της φυσικής, ψυχικής και κοινωνικής κατάστασης των παιδιών µε νοητική υστέρηση (Pate & Hohn, 1994). Η φυσική δραστηριοποίηση των παιδιών µε νοητική υστέρηση µπορεί να συνεισφέρει σηµαντικά στη βελτίωση του καρδιοαναπνευστικού τους συστήµατος και την ενδυνάµωση των µυών (Skrobak-Kaczynski & Vavic, 1990). Μεγάλες αλλαγές στη φυσική κατάσταση είναι συχνά συνδεδεµένες µε τη βελτίωση της εικόνας του σώµατος, την προσωπική ανάπτυξη και την κοινωνική αποδοχή (Sherrill, 1998). Τέλος, ένα σηµαντικό όφελος της άσκησης είναι η µειωµένη πιθανότητα ανάπτυξης σοβαρών προβληµάτων υγείας που συνδέονται µε την υιοθέτηση ενός µη υγιεινού τρόπου ζωής (Shephard, 1990). Τα παιδιά µε νοητική υστέρηση τείνουν να κάνουν καθιστική ζωή έχοντας χαµηλότερα ποσοστά συµµετοχής σε δραστηριότητες άσκησης από ότι παιδιά µε άλλες αναπηρίες (Sit, Lindner & Sherrill, 2002), λόγω χαµηλού επιπέδου φυσικών ικανοτήτων, έλλειψης βασικών δεξιοτήτων και χα- µηλών προσδοκιών επιτυχίας (Kozub, 2002). Κάθε κατάσταση η οποία σταµατάει την προσπάθεια και την παρακίνηση για άσκηση έχει σηµαντικές συνέπειες στη συµπεριφορά, στην ανάπτυξη και στην υγεία των παιδιών µε νοητική υστέρηση (Ulrich & Collier, 1990). Τα παιδιά µε νοητική υστέρηση που δεν συµµετέχουν σε φυσική δραστηριότητα τείνουν να είναι συνεσταλµένα, να µην εκφράζονται ελεύθερα και να έχουν αισθήµατα κατωτερότητας (Shephard, 1990). Σύµφωνα µε το American College of Sports Medicine (1998), οι προσπάθειες που θα πρέπει να γίνουν προκειµένου τα µικρά παιδιά µε νοητική υστέρηση να µάθουν τη δια βίου άσκηση, θα πρέπει να κατευθυνθούν προς τους εξής παράγοντες: στη φυσική αγωγή στο σχολείο, στους επιστήµονες που ασχολούνται µε την υγεία, στα οργανωµένα κοινωνικά προγράµµατα καθώς και στην επιρροή των γονέων. Ειδικότερα οι γονείς και η επιρροή που ασκούν στο παιδί αποτελούν τον ισχυρότερο κοινωνικό παράγοντα για συµµετοχή σε άσκηση, ιδιαίτερα στα µικρότερα παιδιά µε νοητική υστέρηση (Galland & Galland, 1993). Η επιρροή των γονιών είναι πολύ σηµαντική στη ζωή των παιδιών. Οι εµπειρίες που αποκτά ένα παιδί µέσα στην οικογένειά του το προσδιορίζουν σε µεγάλο βαθµό τη ζωή του. Οι αντιλήψεις των γονιών για τις ικανότητες των παιδιών τους επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό τον τρόπο συµπεριφοράς των ίδιων των παιδιών (Papaioannou & Theodorakis, 1996). Η επίδραση των γονέων και των αντιλήψεών τους, ως ψυχοκοινωνική µεταβλητή έχει αποδειχθεί από πολλές έρευνες, ότι διαδραµατίζει ιδιαίτερο ρόλο στην υιοθέτηση της συ- µπεριφοράς άσκησης από τα παιδιά τους, µε ή χωρίς αναπηρίες, (Kimiecik & Horn, 1998; Brustad, 1996; Biddle, & Goudas, 1996; Anderssen, & Wold, 1992). Ωστόσο, η γέννηση ενός παιδιού µε αναπηρία έχει σοβαρές συνέπειες στην ισορροπία του ζευγαριού, επηρεάζοντας την οικογένεια και τις σχέσεις που αναπτύσσονται µέσα σε αυτήν. Οι γονείς αυτών των παιδιών τείνουν να είναι υπερπροστατευτικοί, να µην έχουν σταθερή συµπεριφορά απέναντι στο παιδί τους και να διστάζουν να το εντάξουν στο κοινωνικό σύνολο (Boas, Danduran, & McColley, 1999). Οι Sayers, Cowden & Sherrill (2002) έδειξαν στην έρευνά τους, πόσο καλύτερα ένιωσαν οι γονείς παιδιών µε σύνδροµο Down όταν εφαρµόστηκε στους ίδιους ένα πρόγραµµα από ειδικούς επιστήµονες προκειµένου να µάθουν πώς να βοηθούν τα παιδιά τους. Οι γονείς θα πρέπει να διαλέξουν έναν τρόπο εκπαιδευτικής αγωγής από τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού. Τα παιδιά µε νοητική υστέρηση εξαρτώνται από την οικογένειά τους για να επιβιώσουν και ως εκ τούτου ο ρόλος της οικογένειας δεν µπορεί να παραβλεφτεί (Winnick, 1990). Η µελέτη του οικογενειακού περιβάλλοντος ιδιαίτερα σε παιδιά µε νοητική υστέρηση έχει ιδιαίτερη σηµα σία και συνδέεται µε την εξέταση ζητηµάτων που αφορούν ψυχολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες που µπορούν να επηρεάσουν την πρόθεση και την τελική λήψη απόφασης από τους γονείς παιδιών µε νοητική υστέρηση για τη συµµετοχή των παιδιών τους σε προγράµµατα άσκησης. Στα πλαίσια της µελέτης της συµπεριφοράς, έχουν αναπτυχθεί διάφορα µοντέλα που εκφράζουν τις λεγόµενες κοινωνικές γνωστικές θεωρίες. Μεταξύ αυτών είναι: η Θεωρία Αιτιολογηµένης Συµπεριφοράς (Ajzen, 1985; Fishbein, & Ajzen, 1975), η Θεωρία Σχεδιασµένης Συµπεριφοράς (Ajzen, & Madden, 1986; Ajzen, 1988; 1991), καθώς και η Κοινωνική Γνωστική Θεωρία (Bandura, 1977). Τα µοντέλα αυτά παρέχουν µια βάση για την κατανόηση καθοριστικών παραγόντων και για την αλλαγή µιας συµπεριφοράς, καθώς και µια λίστα σηµαντικών στόχων πάνω στους οποίους θα στηριχθεί η αλλαγή της συµπεριφοράς. Ένα από αυτά τα µοντέλα είναι και η Θεωρία Σχεδιασµένης Συµπεριφοράς η οποία υπογραµµίζει, πώς η επίδραση πάνω σε ένα άτοµο από εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες, καθορίζει την απόφαση του ατόµου αυτού να ακολουθήσει µια συγκεκρι- µένη συµπεριφορά (Conner, & Norman, 1996). Η πρόθεση ενός ατόµου να υιοθετήσει µία συ- µπεριφορά είναι ο κύριος παράγοντας αυτής της συµπεριφοράς (Courneya, & McAuley, 1995; Theodorakis 1992; 1994), η οποία µε τη σειρά της, καθορίζεται από τρεις παράγοντες. Ο πρώτος από αυτούς είναι η στάσεις, οι οποίες αντανακλούν τη

3 Π. Νάτσης, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 2 (2004), συνολική εκτίµηση µιας συµπεριφοράς από το άτο- µο (Conner, & Norman, 1996). Ο δεύτερος παράγοντας καθορισµού της πρόθεσης είναι το υποκειµενικό πρότυπο που συνίσταται από τα πιστεύω του ατόµου για το αν σηµαντικοί άλλοι νοµίζουν ότι το άτοµο πρέπει να υιοθετήσει ή όχι µία συµπεριφορά, δηλαδή αντανακλά την αντιλαµβανόµενη κοινωνική πίεση που το άτοµο νιώθει να προκειµένου να υιοθετήσει ή όχι µία συµπεριφορά (Dzewaltowski, Noble & Shaw, 1990). Ο τρίτος παράγοντας είναι ο αντιλαµβανόµενος υποκειµενικός έλεγχος της συµπεριφοράς, ο οποίος δείχνει πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι για το άτοµο να υιοθετήσει µία συγκεκριµένη συµπεριφορά. Η σύνοψη της θεωρίας σχεδιασµένης συµπεριφοράς είναι ότι ένα άτοµο τείνει να υιοθετήσει µία συµπεριφορά όταν την αξιολογεί θετικά, πιστεύει ότι σηµαντικοί άλλοι θα εγκρίνουν τη συγκεκριµένη συµπεριφορά και αντιλαµβάνεται ότι η συγκεκριµένη συµπεριφορά βρίσκεται κάτω από τον έλεγχό του (Conner, & Norman, 1996). Η θεωρία σχεδιασµένης συµπεριφοράς έχει αποδειχθεί κατάλληλη για την εξέταση των προθέσεων των φοιτητών φυσικής αγωγής να διδάξουν άτοµα µε αναπηρίες (Theodorakis, Bagiatis & Goudas, 1995). Στην παραπάνω εργασία βρέθηκε ότι οι στάσεις των φοιτητών προς τη διδασκαλία σε άτοµα µε αναπηρίες σχετίζονταν θετικά µε τις προθέσεις τους για την αντίστοιχη συµπεριφορά. Ο αντιλαµβανόµενος έλεγχος συµπεριφοράς παρόλο που δεν έδειξε να έχει άµεση επίδραση στην πρόθεση των φοιτητών, εντούτοις, φάνηκε ότι είχε επίδραση στη δύναµη των στάσεων προς τη συµπεριφορά. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η εξέταση της πρόθεσης των γονέων να στείλουν τα παιδιά τους µε νοητική υστέρηση σε προγράµµατα άσκησης, σύµφωνα µε τη θεωρία της σχεδιασµένης συ- µπεριφοράς. Απώτερος στόχος της έρευνας είναι να βρεθεί αν η πρόθεση των γονέων να στείλουν τα παιδιά τους σε προγράµµατα άσκησης επηρεάζεται από τις στάσεις τους, την αντίληψη των πιέσεων από τους άλλους, καθώς και την αντίληψη του ελέγχου της συγκεκριµένης συµπεριφοράς. Μέθοδος και ιαδικασία Συµµετέχοντες Το δείγµα αποτέλεσαν 45 γονείς παιδιών µε νοητική υστέρηση από την Αθήνα, τα Τρίκαλα και τον Βόλο (30 γυναίκες, 13 άντρες, ενώ 2 γονείς δεν απάντησαν ως προς το φύλο τους). Όργανα Αξιολόγησης Σύµφωνα µε τη θεωρία σχεδιασµένης συµπεριφοράς (Ajzen, 1988; 1991), για τη µελέτη της πρόβλεψης της πρόθεσης των γονέων να στείλουν τα παιδιά τους µε νοητική υστέρηση σε οργανωµένα προγράµµατα άσκησης εξετάστηκαν τέσσερις µεταβλητές: η πρόθεση για τη συµπεριφορά, οι στάσεις προς τη συµπεριφορά, το υποκειµενικό πρότυπο, καθώς και ο αντιλαµβανόµενος έλεγχος συµπεριφοράς. Το ερωτηµατολόγιο σχεδιάστηκε µε βάση προηγούµενες εργασίες (Theodorakis, 1994; Theodorakis, et al. 1995). Η πρόθεση υπολογίστηκε από το συνολικό σκορ (άθροισµα) των απαντήσεων σε δύο ερωτήµατα: «Σκοπεύω να στείλω το παιδί µου µε νοητική υστέρηση να γυµνάζεται τους επόµενους 2 µήνες» και «Είµαι αποφασισµένος να στείλω το παιδί µου µε νοητική υστέρηση να γυµνάζεται τους επόµενους 2 µήνες». Οι απαντήσεις στο πρώτο ερώτηµα αξιολογούνταν µε µια 7-βάθµια κλίµακα µε διαβαθµίσεις από απίθανο έως πιθανό, ενώ για το δεύτερο ερώτηµα χρησιµοποιήθηκε µία 7-βάθµια κλίµακα µε τις ακραίες τιµές να εκφράζονται: από το σίγουρα όχι έως το σίγουρα ναι. Ο αντιλαµβανόµενος έλεγχος υπολογίστηκε µε το άθροισµα σε τρία ερωτήµατα, στα οποία η αξιολόγηση έγινε µε τη χρησιµοποίηση 7-βάθµιας κλί- µακας. Το πρώτο ερώτηµα ήταν: «Για µένα το να στέλνω το παιδί µου να γυµνάζεται τους επόµενους 2 µήνες είναι», µε απαντήσεις να κυµαίνονται από το δύσκολο έως το εύκολο. Το δεύτερο ερώτηµα ήταν: «Αν το ήθελα θα µπορούσα να στέλνω το παιδί µου να γυµνάζεται τους επόµενους 2 µήνες», µε απαντήσεις να κυµαίνονται από το απίθανο έως το πιθανό. Το τρίτο ερώτηµα ήταν: «Πόσο πιστεύεις ότι ελέγχεται από σένα το να στέλνεις το παιδί σου να γυµνάζεται τους επόµενους 2 µήνες», µε απαντήσεις να κυµαίνονται από το καθόλου έως το απόλυτα. Η στάση προς τη συµπεριφορά υπολογίστηκε από το ερώτηµα: «Το να στέλνω το παιδί µου να γυµνάζεται τους επόµενους 2 µήνες είναι». Η απάντηση στο ερώτηµα αυτό γινόταν σε 7-βάθµια κλίµακα, χρησιµοποιώντας πέντε διαφορετικά ακραία επίθετα (κακό-καλό, ανόητο - έξυπνο, άσχηµο - όµορφο, δυσάρεστο - ευχάριστο, απωθητικό-ελκυστικό). Το τελικό σκορ ήταν το άθροισµα των απαντήσεων µε τη χρησιµοποίηση των διαφορετικών επιθέτων. Το υποκειµενικό πρότυπο αξιολογήθηκε µε δύο ερωτήµατα: «Αν στέλνω το παιδί µου να γυ- µνάζεται τους επόµενους 2 µήνες, πολλά άτοµα σπουδαία για µένα θα συµφωνήσουν ή θα διαφωνήσουν» και «Γενικά µ αρέσει να κάνω αυτό που άτοµα σπουδαία για µένα, θέλουν», µε απαντήσεις που κυµαίνονταν από το πιθανό έως το απίθανο. Τα ερωτήµατα αξιολογήθηκαν µε µία 7-βάθµια κλί- µακα, ενώ το τελικό σκορ αποτελούσε το γινόµενο των τιµών στα δύο ερωτήµατα. ιαδικασία Αρχικά, οι συµµετέχοντες ενηµερώθηκαν για

4 Π. Νάτσης, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 2 (2004), το σκοπό της έρευνας και δόθηκαν οδηγίες για τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου. Οι γονείς ενθαρρύνθηκαν να απαντήσουν όσο το δυνατόν πιο ειλικρινά και βεβαιώθηκαν ότι οι απαντήσεις τους θα ήταν εµπιστευτικές. Ο συντάκτης της έρευνας ήταν παρών για να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση των γονέων προέκυπτε. Αποτελέσµατα Αρχικά έγινε έλεγχος της αξιοπιστίας των µεταβλητών. Ακολούθησε ανάλυση συσχέτισης των µεταβλητών µεταξύ τους. Τέλος, έγινε ιεραρχική ανάλυση παλινδρόµησης, όπου εξαρτηµένη µεταβλητή ήταν η πρόθεση των γονέων να στείλουν τα παιδιά τους σε προγράµµατα άσκησης και ανεξάρτητες µεταβλητές η στάση, το υποκειµενικό πρότυπο και ο αντιλαµβανόµενος έλεγχος συµπεριφοράς. Ο έλεγχος αξιοπιστίας έγινε µε τον υπολογισµό του συντελεστή Alpha του Cronbach, και έδωσε αντίστοιχα τις τιµές που φαίνονται στον Πίνακα 1. Όλες οι µεταβλητές παρουσίαζαν αποδεκτό βαθµό αξιοπιστίας, εκτός της µεταβλητής του υποκειµενικού προτύπου, ο οποίος παρουσίασε σχετικά χαµηλό δείκτη αξιοπιστίας (.54). Από τους µέσους όρους των µεταβλητών φαίνεται ότι η στάση των γονέων παιδιών µε νοητική υστέρηση προς το να στείλουν τα παιδιά τους σε προγράµµατα άσκησης είναι σχετικά υψηλή, ενώ χαµηλότερες µέσες τιµές παρουσιάζουν το υποκει- µενικό πρότυπο, η πρόθεση, και ο αντιλαµβανόµενος έλεγχος συµπεριφοράς. Πίνακας 1. Μέσοι όροι Τυπική Απόκλιση είκτης Alpha Cronbach και Ανάλυση Συσχέτισης των Μεταβλητών (Συντελεστής συσχέτισης r: Pearson Correlation) Μ.Ο. (Τ.Α) είκτης Alpha Cronbach 1. Στάση 2. Υποκειµενικό πρότυπο 3. Αντιλαµβ/µενος έλεγχος 1. Στάση 5.75 (±0.96) Υποκειµενικό πρότυπο 3. Αντιλαµβ/µενος έλεγχος (±16.92) (±1.47).66.31*.44** Πρόθεση 4.63 (±1.99) ** *Στατιστικά σηµαντική για p<.05 **Στατιστικά σηµαντική για p<.001 Πίνακας 2. Ιεραρχική ανάλυση παλινδρόµησης για πρόβλεψη της πρόθεσης R R 2 F change Μεταβλητές πρόβλεψης σε κάθε βήµα beta t-value Βήµα Στάση * Υποκειµενικό Πρότυπο Βήµα Στάση Υποκειµενικό Πρότυπο Αντιλαµβανόµενος έλεγχος συµπεριφοράς ** * Στατιστικά σηµαντική για p<.10 ** Στατιστικά σηµαντική για p<.001

5 Π. Νάτσης, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 2 (2004), Στον Πίνακα 1 φαίνεται, επίσης, ότι όλες οι συσχετίσεις µεταξύ των µεταβλητών ήταν θετικές και στατιστικά σηµαντικές. Η µεγαλύτερη συσχέτιση βρέθηκε ανάµεσα στην πρόθεση και τον αντιλαµβανόµενο έλεγχο συµπεριφοράς. Στο πρώτο βήµα της ιεραρχικής ανάλυσης παλινδρόµησης εισήχθηκαν οι µεταβλητές: στάση και υποκειµενικό πρότυπο, ενώ στο δεύτερο βήµα εισή χθηκε η µεταβλητή του αντιλαµβανόµενου ελέγχου συµπεριφοράς, για να βρεθεί η πιθανή ανεξάρ τητη συνεισφορά του στην πρόβλεψη της πρόθεσης (Πίνακας 2). Στο πρώτο βήµα, οι στάσεις και το υποκειµενικό πρότυπο, προέβλεψαν το 14% της διακύµανσης (F (2,38) = 3.03, p <.10), µε τις στάσεις να είναι ο κύριος παράγοντας πρόβλεψης (beta =.27, t = 1.74, p <.10). Στο δεύτερο βήµα, µε την εισαγωγή του αντιλαµβανόµενου ελέγχου συµπεριφοράς, το ποσοστό της πρόβλεψης ανέβηκε στο 41 % της διακύ- µανσης (F (1,37) = 8.64, p <.001), όπου ο µοναδικός σηµαντικός παράγοντας πρόβλεψης ήταν ο αντιλαµβανόµενος έλεγχος (beta=.62, t= 4.15, p <.001). Συνοπτικά τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι γονείς παιδιών µε νοητική στέρηση είχαν, σε υψηλό βαθµό, θετική στάση προς το να στείλουν τα παιδιά τους σε οργανωµένα προγράµµατα άσκησης. Επιπλέον, ο σηµαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει την τελική πρόθεσή τους για τη συµπεριφορά είναι ο αντιλαµβανόµενος έλεγχος συµπεριφοράς. Συζήτηση Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας η πρόθεση των γονέων να στείλουν τα παιδιά τους σε προγράµµατα άσκησης είναι σε γενικές γραµµές θετική. Από τις τιµές των τριών παραγόντων που καθορίζουν την πρόθεση των γονέων να στείλουν τα παιδιά τους σε προγράµµατα άθλησης, είναι εµφανές ότι η στάση των γονέων είναι υψηλή (5.75), ενώ σχετικά υψηλή είναι και η αντίληψη της πίεσης των άλλων για την πραγµατοποίηση της συ- µπεριφοράς (25.33). Ωστόσο, οι γονείς δεν αισθάνονται στον ίδιο βαθµό, ότι µπορούν να ελέγχουν την πρόθεσή τους (4.74). Αυτή η σχετικά χαµηλότερη τιµή του αντιλαµβανόµενου ελέγχου φαίνεται να επηρεάζει τη µέση τιµή της τελικής πρόθεσης των γονέων (4.63), όπως δείχνει το υψηλό ποσοστό συσχέτισης του αντιλαµβανόµενου ελέγχου µε την τελική πρόθεση (.61). Με δεδοµένη αυτήν την υψηλή συσχέτιση, η µεταβλητή του αντιλαµβανόµενου ελέγχου εισήχθηκε ξεχωριστά από τους άλλους δύο παράγοντες στο δεύτερο βήµα, µε σκοπό να φανεί η ανεξάρτητη συνεισφορά του στην πρόβλεψη της πρόθεσης. Τα αποτελέσµατα έδειξαν καθαρά ότι ο σηµαντικότερος παράγοντας πρόβλεψης είναι ο αντιλαµβανόµενος έλεγχος συµπεριφοράς δεδοµένου ότι, µε την εισαγωγή του, το ποσοστό διακύµανσης της πρόθεσης που προβλεπόταν, αυξήθηκε από το 14% (συνεισφορά της στάσης και του υποκειµενικού προτύπου) στο 41%. Με βάση τα αποτελέσµατα, η πρόθεση των γονέων προβλέπεται περισσότερο από τη µεταβλητή του αντιλαµβανόµενου ελέγχου συµπεριφοράς και λιγότερο από τη µεταβλητή της στάσης τους να στείλουν τα παιδιά τους σε προ γράµµατα άσκησης, όπως ίσως θα αναµενόταν. Το εύρηµα αυτό συµφωνεί µε τα αποτελέσµατα της έρευνας των Boas, Danduran, και McColley (1999) για τις περιπτώσεις γονέων παιδιών µε άλλου είδους αναπηρία (κυστική ίνωση), καθώς και τα αποτελέσµατα της έρευνας των Atsalakis και Sleap (1996), όπου επίσης εξετάστηκε η πρόθεση των γονέων να στείλουν τα παιδιά τους, χωρίς αναπηρίες, σε προγράµµατα άσκησης. Ο αντιλαµβανόµενος έλεγχος προέβλεψε την πρόθεση των γονέων και στις τρεις περιπτώσεις. Φαίνεται δηλαδή ότι γενικότερα, η αντίληψη του ελέγχου της συ- µπεριφοράς από τους γονείς επηρεάζει την πρόθεσή τους να στείλουν τα παιδιά τους σε προγράµµατα άσκησης, είτε πρόκειται για παιδιά µε αναπηρίες είτε για παιδιά χωρίς προβλήµατα υγείας. Σύµφωνα µε τη θεωρία, η αντίληψη ελέγχου της συµπεριφοράς αντανακλά, στην ευκολία ή δυσκολία για την πραγµατοποίηση µιας συγκεκριµένης συµπεριφοράς, στην αντιλαµβανόµενη ικανότητα των ατόµων να πραγµατοποιήσουν τη συµπεριφορά, καθώς και στην αντίληψη πιθανών εµποδίων και για την εκτέλεση της συµπεριφοράς. Αυτό γενικότερα µπορεί να σηµαίνει ότι οι γονείς έχουν την πρόθεση να στείλουν τα παιδιά τους σε προγράµµατα άσκησης όταν θεωρούν ότι η πρόσβαση των παιδιών τους σ αυτά είναι εύκολη, όταν οι ίδιοι διαθέτουν τα µέσα και το χρόνο για µια πιθανή δική τους εµπλοκή στη διαδικασία, καθώς και όταν αντιλαµβάνονται ότι δεν υπάρχουν εµπόδια για την πραγµατοποίηση της συµπεριφοράς. Ειδικότερα, για το συγκεκριµένο πληθυσµό γονέων, η αντίληψη του ελέγχου της συµπεριφοράς µπορεί να περιλαµβάνει επιπλέον στοιχεία όπως, ιδιαίτερες συνθήκες των παρεχόµενων προγραµµάτων άσκησης, ειδικευµένο προσωπικό, κατάλληλο εξοπλισµό και ευκολία πρόσβασης στους χώρους άσκησης, τα οποία απαιτεί η πιθανή συµµετοχή παιδιών µε νοητική υστέρηση σε προγράµµατα άσκησης. Όσον αφορά τη συσχέτιση των τριών επιµέρους παραγόντων µεταξύ τους, υψηλότερη συσχέτιση υπάρχει µεταξύ του υποκειµενικού προτύπου (αντιλαµβανόµενη κοινωνική πίεση που νιώθουν οι γονείς από σηµαντικούς άλλους) και του αντιλαµβανόµενου ελέγχου συµπεριφοράς. Η συσχέτιση αυτή εξηγείται από το ότι στην προκειµένη περίπτωση, οι αντιλήψεις των σηµαντικών άλλων

6 Π. Νάτσης, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 2 (2004), ατόµων προς τη συγκεκριµένη συµπεριφορά (υποκειµενικό πρότυπο), µπορεί να εκφράζονται ταυτόχρονα και µε άµεση συνεισφορά προς τους γονείς παιδιών µε νοητική υστέρηση, είτε ως ηθική συµπαράσταση ή πρακτική βοήθεια. Κατ επέκταση οι αντιλήψεις για την πίεση των άλλων προς τη συµπεριφορά σχετίζονται µε την αντίληψη του ελέγχου της συµπεριφοράς από τους γονείς. Εντούτοις, οι ίδιοι οι γονείς δεν δείχνουν να επηρεάζονται άµεσα από τον κοινωνικό παράγοντα στην πρόθεσή τους να στείλουν τα παιδιά τους σε προγράµµατα άσκησης, καθώς το υποκειµενικό πρότυπο, από µόνο του, δεν συνεισέφερε στην πρόβλεψη της πρόθεσης για συµπεριφορά. Σύµφωνα µε τους Galland και Galland (1993), οι γονείς συνεχίζουν να αποτελούν τον ισχυρότερο παράγοντα επίδρασης στις περιπτώσεις παιδιών µε νοητική υστέρηση. Είναι αυτονόητη η ανάγκη για παροχή περαιτέρω υποστήριξης προς τους γονείς προκειµένου, να πληροφορηθούν σχετικά µε τα ανάλογα προγράµµατα άσκησης, να στείλουν τα παιδιά τους να πάρουν µέρος σε αθλητικές δραστηριότητες και να τα ενθαρρύνουν να παραµείνουν δια βίου ενεργά (Sherrill, 1988). Με βάση τα αποτελέσµατα, οι γονείς των παιδιών µε νοητική υστέρηση διατηρούν θετικές στάσεις σχετικά µε το να στείλουν τα παιδιά τους σε οργανωµένα προγράµµατα άσκησης, ενώ οι στάσεις προβλέπουν σε µικρό βαθµό την πρόθεση για τη συµπεριφορά. Καθώς όµως, η πρόθεση για συ- µπεριφορά επηρεάζεται κυρίως από την αντίληψη του ελέγχου της συγκεκριµένης συµπεριφοράς από τους γονείς, το ενδιαφέρον θα έπρεπε να εστιαστεί στην ενίσχυση της αντίληψης του ελέγχου της συ- µπεριφοράς των γονέων. Αυτό σηµαίνει, ότι θα έπρεπε: να πραγµατοποιούνται ανάλογα προγράµ µατα άσκησης, οι γονείς να γνωρίζουν την ύπαρξη αυτών των προγραµµάτων και να είναι σε θέση να εντάξουν τα παιδιά τους σ αυτά. Ιδιαίτερη βαρύτη τα θα έπρεπε να δίνεται στην όσο το δυνατόν καλύ τερη ενηµέρωση και πληροφόρηση, στην αύξηση των προγραµµάτων άσκησης, αλλά κυρίως στη βελ τίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν αυτά. Προτείνεται, τέλος, µελλοντικές έρευνες να εξα κριβώσουν την επίδραση του αντιλαµβανόµενου ελέγχου σε γονείς µε παιδιά άλλου είδους αναπηρι ών, εκτός της νοητικής υστέρησης, καθώς και τους παράγοντες που διευκολύνουν ή παρεµποδίζουν την αντίληψη ελέγχου της συγκεκριµένης συµπεριφοράς. Σηµασία για την Φυσική Αγωγή Η σηµασία του άρθρου είναι µεγάλη καθώς σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, οι ψυχοκοινωνικές µεταβλητές προσδιορίζουν σε µεγάλο βαθµό τη συµµετοχή σε προγράµµατα άσκησης παιδιών µε νοητική υστέρηση. Οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής οφείλουν να λαµβάνουν υπόψη ότι οι στάσεις των γονέων προς τη συµπεριφορά του να στείλουν τα παιδιά τους σε προγράµµατα άσκησης και ο αντιλαµβανόµενος έλεγχος για τη συµπεριφορά τους αυτή, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για τη συµµετοχή των παιδιών τους στα εν λόγω προγράµµατα. Εποµένως, η εφαρµογή προγραµµάτων φυσικής αγωγής σε παιδιά µε νοητική υστέρηση πρέπει να στοχεύει ταυτόχρονα στη διαµόρφωση θετικών αντιλήψεων των γονέων προς την άσκηση, καθώς και στη διευκόλυνση της αντίληψης ελέγχου των γονέων προς τη συµπεριφορά αυτή. Σηµασία για την Ποιότητα Ζωής Η εξέταση των ψυχοκοινωνικών παραγόντων στη µελέτη της συµπεριφοράς προσδιορίζει µία αλληλουχία µεταξύ του σχεδιασµού και της εφαρµογής προγραµµάτων άσκησης. Ο ρόλος των γονέων για το συγκεκριµένο πληθυσµό ασκουµένων είναι ιδιαίτερα σηµαντικός καθώς επηρεάζει άµεσα τη συµµετοχή σε άσκηση των παιδιών. Ταυτόχρονα, οι αντιλήψεις τους αντανακλούν σε µεγάλο βαθµό στην ποιότητα της κοινωνίας γενικότερα (εκπαίδευση, πολιτισµός, ηθική καλλιέργεια). Μία κοινωνία στην οποία η πιθανότητα άσκησης των ατόµων µε αναπηρίες είναι µεγάλη χαρακτηρίζεται από υψηλούς δείκτες ποιότητας ζωής. Βιβλιογραφία Ajzen, I. (1985). From intentions to Action: A theory focus on these important subgroups. In J. Kurl & J. Beckman (Eds.), Action-control: From cognition to behavior (pp ). Heidelberg: Springer. Ajzen, I. (1988). Attitudes, personality, and behavior. Milton Keynes, England: Open University Press. Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational behavior and human decision proc-

7 Π. Νάτσης, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 2 (2004), esses, 50, Ajzen, I., & Madden, T.J. (1986). Prediction of goaldirected behavior: Attitudes, intentions and perceived behavioral control. Journal of Experimental Social Psychology, 22, American College of Sports Medicine. (1998). Opinion statement on physical fitness in children and youth. Medical Science & Sports Exercise. 20, Anderssen, N., & Wold, B. (1992). Parental and peer influences on leisure-time physical activity in young adolescents. Research Quarterly of Exercise and Sport, 4, Atsalakis, M., & Sleap, M. (1996). Registration of children in a physical activity program: an application of the theory of planned behavior. Pediatric Exercise Science, 8, Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying model of behavioral change. Psychological Review, 84, Biddle, S., & Goudas, M. (1996). Analysis of children s physical activity and its association with adult encouragement and social cognitive variables. Journal of School Health, 2, Boas, R., Danduran, J., & McColley, A. (1999). Parental attitudes about exercise regarding their children with cystic fibrosis. International Journal of Sports Medicine, 5, Brustad, J. (1996). Attraction to physical activity in urban school children: parental socialization and gender influences. Research Quarterly of Exercise and Sport, 3, Conner, M., & Norman, P. (1996). Predicting health behavior-research and practice with social cognition models. Milton Keynes, England: Open University Press. Courneya, K., & McAuley, E. (1998). Cognitive mediators of the social influence-exercise adherence relationship: a test of the theory of planned behavior. Journal of Behavioral Medicine, 18, 5. Dzewaltowski, D., Noble, J., & Shaw, J. (1990). Physical activity participation: social cognitive theory versus the theories of reasoned action and planned behavior. Journal of Sport & Exercise Psychology. 12, Fishbein, M., & Ajzen, (1975). Belief, attitude, intention and behavior: An introduction to theory and research. Reading, MA: Addison-Wesley. Galland, A., Galland, J. (1993). L enfant handicape mental. Paris: Decitre. Kimiecik, C., & Horn, S. (1998). Parental beliefs and children s moderate-to- vigorous physical activity. Research Quarterly for Exercise and Sport, 2, Kozub M.F. (2002). Expectations, task persistence, and attributions in children with mental retardation during integrated physical education. Adapted Physical Activity Quarterly. 19, Papaioannou, A., & Theodorakis, Y. (1996). A test of three models for the prediction of intention for participation in physical education lessons. International Journal of Sport Psychologist, 27, Pate, R., & Hohn, R. (1994). Health and fitness through physical education. Champaign, IL: Human Kinetics. Sayers, K, Cowden, J., & Sherill, C. (2002). Parent s perceptions of motor interventions for infants and toddlers with Down syndrome. Adapted Physical Activity Quarterly. 19, Shephard, J. R. (1990). Fitness in special populations. Champaign, IL: Human Kinetics. Sherrill, C. (1998). Adapted physical activity recreation and sport: gross disciplinary and lifespan. Champaign, IL: Human Kinetics. Sit, C., Lindner, K., & Sherrill, C. (2002). Sport Participation of Hong Kong Chinese Children With Disabilities in Special Schools. Adapted Physical Activity Quarterly, 19, Skrobak-Kaczynski, J., & Vavic, T. (1980). Physical fitness and trainability in young male patients with Down s syndrome. In K. Berg, & O. Erickson (Eds.), Children and exercise (pp ). Baltimore: University Park Press. Theodorakis, Y. (1992). Prediction of athletic participation: a test of planned behavior theory. Perceptual and Motor Skills, 74, Theodorakis, Y. (1994). Planned behavior, attitude strength, role identity, and the prediction of exercise behavior. The Sport Psychologist, 8, Theodorakis, Y., Bagiatis, K., & Goudas, M. (1995). Attitudes toward teaching individuals with disabilities: application of planned behavior theory. Adapted Physical Activity Quarterly, 12, Ulrich, D., & Collier, D. (1990). Perceived physical competence in children with mental retardation: modification of a pictorial scale. Adapted Physical Activity Quarterly, 7, Winnick, P, J. (1990). Adapted physical education and sport. Champaign, IL: Human Kinetics. Υπεύθυνος έκδοσης: Ελληνική Ακαδηµία Φυσικής Αγωγής, Υπεύθυνος συντακτικής επιτροπής: Γιάννης Θεοδωράκης Μέλη της συντακτικής επιτροπής: Αλµπανίδης Ευάγγελος, Βλαχόπουλος Σιµεών, Γούδας Μάριος, έρρη Βασιλική, ιγγελίδης Νίκος, Ζαχοπούλου Έρη, Κιουµουρτζόγλου Ευθύµης, Κουρτέσης Θωµάς, Μουντάκης Κώστας, Παπαϊωάννου Αθανάσιος, Σακελαρίου Κίµων, Τζέτζης Γιώργος, Τσαγγαρίδου Νίκη, Χατζηγεωργιάδης Αντώνης, Χρόνη Στυλιανή. ιαχείριση και επιµέλεια έκδοσης: Ζήση Βασιλική

Στάσεις και προθέσεις ως προς τη φυσική δραστηριότητα μαθητών δημοτικού σχολείου με διαφορετικό δείκτη μάζας σώματος

Στάσεις και προθέσεις ως προς τη φυσική δραστηριότητα μαθητών δημοτικού σχολείου με διαφορετικό δείκτη μάζας σώματος Στάσεις και προθέσεις ως προς τη φυσική δραστηριότητα μαθητών δημοτικού σχολείου με διαφορετικό δείκτη μάζας σώματος Σπυρίδων Κάμτσιος, 2 ο Δημοτικό Σχολείο Φιλιατών Ηγουμενίτσας Νικόλαος Διγγελίδης, Τ.Ε.Φ.Α.A.

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising

Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising Ονοματεπώνυμο:Σταματιάδη Φραγκίτσα Σειρά:9 η Επιβλέπον καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Άσκηση σε Άτομα με Αναπηρία Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Άσκηση σε Άτομα με Αναπηρία Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεματική Ενότητα: Άσκηση σε Άτομα με Αναπηρία Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Section: Exercise for people with disabilities Poster Presentations of the 18

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

Γουλιμάρης Δημήτρης Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης dgoulima@phyed.duth.gr. Μπεμπέτσος Ευάγγελος. empempet@phyed.duth.

Γουλιμάρης Δημήτρης Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης dgoulima@phyed.duth.gr. Μπεμπέτσος Ευάγγελος. empempet@phyed.duth. Οι σπουδές για το χορό στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και ο ρόλος της «Σχεδιασμένης Συμπεριφοράς» στη συμμετοχή των φοιτητών σε οργανωμένες μεταπτυχιακές σπουδές με την εξ αποστάσεως μέθοδο διδασκαλίας.

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία απόδοσης Γνωστικές διαδικασίες

Θεωρία απόδοσης Γνωστικές διαδικασίες ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 5 Απόδοση Αιτιών & Αυτοαποτελεσµατικότητα στον Αθλητισµό και στη Φυσική Αγωγή Μάριος Γούδας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα διάλεξης. Ψυχολογική Υποστήριξη Αθλητών και Αθλητριών. Τι λείπει;;;!!! Το µεγάλο λάθος ως προπονητές! Το δυναµικό του καθενός µας

Θέµατα διάλεξης. Ψυχολογική Υποστήριξη Αθλητών και Αθλητριών. Τι λείπει;;;!!! Το µεγάλο λάθος ως προπονητές! Το δυναµικό του καθενός µας Θέµατα διάλεξης Ψυχολογική Υποστήριξη Αθλητών και Αθλητριών Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Φιλοσοφία ψυχολογικής υποστήριξης Περιεχόµενο Ψυχολογικής Υποστήριξης Έννοιες και Ορισµοί

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Προγράµµατα άσκησης και υγείας. Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Προγράµµατα άσκησης και υγείας. Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Προγράµµατα άσκησης και υγείας Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα αναπτυχθούν Ποια είναι τα θεωρητικά σηµεία που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για θέµατα παρεµβάσεων και συµπεριφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής ιερεύνηση του Ρόλου των Στρατηγικών ιαπραγµάτευσης στην Ατοµική ιαδικασία Αλλαγής Συµπεριφοράς για την Συµµετοχή σε Μαζική Άσκηση Μπαλάσκα 1 Παναγιώτα, Τυµβίου 2 Ελένη 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2004 έως σήμερα 1998-2004 2001-04: 2001-02: 2002-03:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2004 έως σήμερα 1998-2004 2001-04: 2001-02: 2002-03: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ H Γιαγκάζογλου Παρασκευή είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής στο ΤΕΦΑΑ Σερρών Α.Π.Θ. Αποφοίτησε από το ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ το 1996 και αναγορεύθηκε διδάκτορας της Ανθρώπινης απόδοσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Τρέχουσα διοικητική θέση: Προσωπική ιστοσελίδα: Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Βιώματα μοναξιάς των παιδιών με νοητική καθυστέρηση στο σχολικό περιβάλλον. Παπουτσάκη Καλλιόπη Δρ. Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.70 kpapouts@primedu.uoa.

Βιώματα μοναξιάς των παιδιών με νοητική καθυστέρηση στο σχολικό περιβάλλον. Παπουτσάκη Καλλιόπη Δρ. Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.70 kpapouts@primedu.uoa. Βιώματα μοναξιάς των παιδιών με νοητική καθυστέρηση στο σχολικό περιβάλλον Παπουτσάκη Καλλιόπη Δρ. Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.70 kpapouts@primedu.uoa.gr Περίληψη Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα διάλεξης. Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών. Τι είναι οι στόχοι; Τα παρακάτω είναι στόχοι; Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (Martens, 1987)

Θέµατα διάλεξης. Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών. Τι είναι οι στόχοι; Τα παρακάτω είναι στόχοι; Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (Martens, 1987) Θέµατα διάλεξης Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Τι είναι οι στόχοι; Σηµαντικότητα στόχων Αρχές καθορισµού στόχων Πρακτικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

της Συμπεριφοράς Καθηγητής. Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Συμπεριφοράς Καθηγητής στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΑΠΘ. Έχει μεταπτυχιακούς

της Συμπεριφοράς Καθηγητής. Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Συμπεριφοράς Καθηγητής στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΑΠΘ. Έχει μεταπτυχιακούς ONOMA: Kιοσέογλου Γρηγόριος, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΘΕΣΗ: Καθηγητής στη Στατιστική Εφαρμοσμένη στις Επιστήμες της Συμπεριφοράς Καθηγητής. Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σύντομο Βιογραφικό:

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 303 310 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 303 310 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 303 310 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (3), 303-310 Released: December 31, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β Μ. ΓΡΥΠΑΡΗΣ 1 & Θ. ΜΠΑΡΤΖΑΝΑΣ" Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μηχανογραφημένη μορφή των δεδομένων και η στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φλώρινα, Ιούνιος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΣΑΡΡΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΒΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΔ Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κουστέλιος Αθανάσιος Καθηγητής

Κουστέλιος Αθανάσιος Καθηγητής Κουστέλιος Αθανάσιος Καθηγητής Ο Αθανάσιος Κουστέλιος είναι Καθηγητής Οργάνωσης - Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Διετέλεσε

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δογάνη Γεωργίου, καθηγητή ΤΕΦΑΑ. Email: doganis@phed.auth.gr Τηλ. Εργασίας: 2310992211

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δογάνη Γεωργίου, καθηγητή ΤΕΦΑΑ. Email: doganis@phed.auth.gr Τηλ. Εργασίας: 2310992211 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δογάνη Γεωργίου, καθηγητή ΤΕΦΑΑ Email: doganis@phed.auth.gr Τηλ. Εργασίας: 2310992211 19.06.2013 Θέση: Βιογραφικό Δογάνη Γεωργίου, καθηγητή ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Ηαποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος κάθε

Ηαποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος κάθε ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 85 AΠOΨEIΣ EKΠAIΔEYTIKΩN THΣ ΠPΩTOBAΘMIAΣ EKΠAIΔEYΣHΣ ΓIA ΠAPAΓONTEΣ ΠOY EΠHPEAZOYN THN ΠPOΘEΣH TOYΣ NA ANAΔEIXΘOYN ΣE ΔIOIKHTIKA THΣ ΣTEΛEXH Των: Κώστα Φασούλη, Γιώργου Κουτρομάνου,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Άσκηση & Υγεία. Άσκηση και Αγωγή Υγείας Κλινικοί Πληθυσμοί. Διάλεξη 3 Ψυχομετρία - Ερευνητικές Εφαρμογές. Ερευνητικές Εφαρμογές

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Άσκηση & Υγεία. Άσκηση και Αγωγή Υγείας Κλινικοί Πληθυσμοί. Διάλεξη 3 Ψυχομετρία - Ερευνητικές Εφαρμογές. Ερευνητικές Εφαρμογές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Άσκηση & Υγεία Άσκηση και Αγωγή Υγείας Κλινικοί Πληθυσμοί Ερευνητικές Εφαρμογές είδη - μέθοδοι αξιολόγησης - παραδείγματα είδη - μέθοδοι αξιολόγησης Εφαρμογές ερωτηματολογίων Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Ονοματεπώνυμο: Φανή Φιλίππου Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2012 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία στον αθλητισµό. Μάριος Γούδας. Χαρακτηριστικά. Θέµα διάλεξης 6. πετυχηµένος ή αποτελεσµατικός προπονητής; ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108)

Ηγεσία στον αθλητισµό. Μάριος Γούδας. Χαρακτηριστικά. Θέµα διάλεξης 6. πετυχηµένος ή αποτελεσµατικός προπονητής; ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 6 Ηγεσία στον αθλητισµό Μάριος Γούδας ορισµοί ο ρόλος του προπονητή - πετυχηµένος αποτελεσµατικός

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00 Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium Προφορικές Ανακοινώσεις Oral Presentations Σάββατο, 21 Μαΐου 2011 Saturday, 21 st May 2011 10:00 14:00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ TELE CONFERENCE CONGRESS ROOM «Συμπόσιο Πάλης»

Διαβάστε περισσότερα

Θεοδωράκης Γιάννης του Χρήστου

Θεοδωράκης Γιάννης του Χρήστου 1 Θεοδωράκης Γιάννης του Χρήστου Ο Γιάννης Θεοδωράκης είναι καθηγητής Αθλητικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Διετέλεσε μεταξύ των άλλων αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2008-2012), μέλος

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικές δοµές και συναίσθηµα Ειδικές Πηγές: Το φαινόµενο πολυπλοκότητας ακρότητας (Linville, 1982)

Γνωστικές δοµές και συναίσθηµα Ειδικές Πηγές: Το φαινόµενο πολυπλοκότητας ακρότητας (Linville, 1982) 91 στόχους µας και εποµένως δεν µας προκαλείται διέγερση και ούτε έντονο συναίσθηµα («σε συµπαθώ, αλλά δεν είµαι ερωτευµένος µαζί σου»). Τέλος, υπάρχει και η περίπτωση του «µαζί δεν κάνουµε και χώρια δεν

Διαβάστε περισσότερα

εργασία µε τίτλο: «Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε µαθητές µε αναπηρία: Μια εναλλακτική πρόταση».

εργασία µε τίτλο: «Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε µαθητές µε αναπηρία: Μια εναλλακτική πρόταση». ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: ΦΛΩΡΙ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Ειδικότητα: άσκαλος Ειδικής Αγωγής (1ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Σερρών) Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της Ικανοποίησης Πελατών: Εφαρμογή σε Δημοτικά Προγράμματα «Άθλησης για Όλους»

Αξιολόγηση της Ικανοποίησης Πελατών: Εφαρμογή σε Δημοτικά Προγράμματα «Άθλησης για Όλους» Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, 4(2), 26-34 Διοίκησης Αθλητισμού Περίληψη Αξιολόγηση της Ικανοποίησης Πελατών: Εφαρμογή σε Δημοτικά Προγράμματα «Άθλησης για Όλους» Μαγδαληνή Ρουσσέτη,

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία»

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» «Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» Ονοματεπώνυμο:Ζαχίλα Αφροδίτη Σειρά:8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Σιώμκος Γεώργιος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό Τόμος 10(2), 91 101 Δημοσιεύτηκε: Σεπτέμβρης, 2012

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό Τόμος 10(2), 91 101 Δημοσιεύτηκε: Σεπτέμβρης, 2012 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό Τόμος 10(2), 91 101 Δημοσιεύτηκε: Σεπτέμβρης, 2012 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 10 (2), 91-101 Released: September, 2012 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

. (Ασκήσεις προς αποφυγή)

. (Ασκήσεις προς αποφυγή) ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωσημεθοδολογία-προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αντιλήψεις και προσεγγίσεις νηπιαγωγών σχετικά µε τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στο Νηπιαγωγείο: µία µελέτη περίπτωσης

Αντιλήψεις και προσεγγίσεις νηπιαγωγών σχετικά µε τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στο Νηπιαγωγείο: µία µελέτη περίπτωσης Αντιλήψεις και προσεγγίσεις νηπιαγωγών σχετικά µε τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στο Νηπιαγωγείο: µία µελέτη περίπτωσης Α. Τζιµογιάννης ΣΕΛΕΤΕ/ΠΑΤΕΣ Ιωαννίνων, ajimoyia@cc.uoi.gr Θεµατική Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: : Έννοια ΠΟΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: : Έννοια ΠΟΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα κατανοηθεί η έννοια του οργανισµού Θα κατανοηθεί η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ια Βίου Φυσική Κατάσταση ΚΩ. Μ/ΤΟΣ-ΜΑΜ ΑΘΛ.012-11325 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ (ECTS) 3 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα Επιλογής ΤΡΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ιαλέξεις/εργαστηριακά Μαθήµατα/Πρακτική Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

19/11/2007. Ορισμοί. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο. Πως φτάνουν στο κάψιμο; Μοντέλο καψίματος αθλητών και αθλητριών (Silva 1990) Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D.

19/11/2007. Ορισμοί. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο. Πως φτάνουν στο κάψιμο; Μοντέλο καψίματος αθλητών και αθλητριών (Silva 1990) Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΤΕΦΑΑ 2007-2008 Ορισμοί Υπερπροπόνηση: (overtraining) Μη φυσιολογική επιβάρυνση (σε διάρκεια ή ένταση) του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE. Marios Goudas DPESS, University of Thessaly Karies, 42100, Trikala Tel. +30 2431047045. Education

CURRICULUM VITAE. Marios Goudas DPESS, University of Thessaly Karies, 42100, Trikala Tel. +30 2431047045. Education CURRICULUM VITAE Marios Goudas DPESS, University of Thessaly Karies, 42100, Trikala Tel. +30 2431047045 Education 1991-1994 Phd University of Exeter, Department of Physical Education. (Dissertation: Intrinsic

Διαβάστε περισσότερα

Η διατροφή των μαθητών: Η περίπτωση των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων

Η διατροφή των μαθητών: Η περίπτωση των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων IHPCBG: Επένδυση για την υγεία και ευημερία των παιδιών σε Βουλγαρία και Ελλάδα IHPCBG: Investment in the health and the prosperity of the children in the Bulgarian Greek region 10-12 Οκτωβρίου 2013 Η

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και κατάθλιψη. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Άσκηση και κατάθλιψη. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Άσκηση και κατάθλιψη. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Θέματα που θα αναπτυχθούν Άσκηση και κατάθλιψη Άσκηση και σχιζοφρένεια Άσκηση και αλκοόλ Εισαγωγή Για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης και

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΝΕΪΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΓΟΝΕΪΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΟΝΕΪΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Κασσώτη Όλγα, Κλιάπης Πέτρος Δασκάλα M.Ed, Σχολ. Σύμβουλος Π.Ε. kassoti@sch.gr kliapis@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο άρθρο παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα διάλεξης. Έλεγχος διέγερσης: Τεχνικές χαλάρωσης & ενεργοποίησης. «Οι κορυφαίες στιγµές των αθλητών απαιτούν κατάσταση χαλάρωσης»

Θέµατα διάλεξης. Έλεγχος διέγερσης: Τεχνικές χαλάρωσης & ενεργοποίησης. «Οι κορυφαίες στιγµές των αθλητών απαιτούν κατάσταση χαλάρωσης» Θέµατα διάλεξης Έλεγχος διέγερσης: Τεχνικές χαλάρωσης & ενεργοποίησης Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα 1. Ηδιέγερση στον αγωνιστικό αθλητισµό 2. Τι είναι η διέγερση 3. Ποια η σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών ως προς την επάρκεια εκπαίδευσης στην ειδική φυσική αγωγή: µία πιλοτική µελέτη

Αξιολόγηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών ως προς την επάρκεια εκπαίδευσης στην ειδική φυσική αγωγή: µία πιλοτική µελέτη ιεπιστηµονική Φροντίδα Υγείας(2012) Τόµος 4,Τεύχος 1, 25-33 ISSN 1791-9649 Αξιολόγηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών ως προς την επάρκεια εκπαίδευσης στην ειδική φυσική αγωγή: µία πιλοτική µελέτη Αµπατζίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ORIGINAL PAPER ... Δ. Τσορομώκος, 1 Π. Πρεζεράκος, 2 Σ. Τζιαφέρη, 2 Α. Λαζακίδου 2

ORIGINAL PAPER ... Δ. Τσορομώκος, 1 Π. Πρεζεράκος, 2 Σ. Τζιαφέρη, 2 Α. Λαζακίδου 2 ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2014, 31(6):702-717 Διερεύνηση των γνώσεων και των στάσεων των επαγγελματιών υγείας σχετικά με τη χρήση υπολογιστών με τη βοήθεια ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα συμμετοχής αθλητών/ τριων με και χωρίς κινητικές αναπηρίες στην ξιφασκία

Κίνητρα συμμετοχής αθλητών/ τριων με και χωρίς κινητικές αναπηρίες στην ξιφασκία ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, 21, 14-27 2010 Ε.Α.Ψ. Κίνητρα συμμετοχής αθλητών/ τριων με και χωρίς κινητικές αναπηρίες στην ξιφασκία Χαρίλαος Τσολάκης, Ευτέρπη Ζάχου, Νίκη Καραγεώργη, Φωτεινή Σκαφίδα, Φεβρωνία Καρκαλέτση,

Διαβάστε περισσότερα

Η Φυσική Αγωγή στα Ελληνικά Γυμνάσια: Προάγεται η Φυσική Δραστηριότητα για την Υγεία;

Η Φυσική Αγωγή στα Ελληνικά Γυμνάσια: Προάγεται η Φυσική Δραστηριότητα για την Υγεία; Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 341 351 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (3), 341-351 Released: December 31, 2007 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

National tools Country : Greece

National tools Country : Greece National tools Country : Greece Name of tool or initiative Source Short description Link Αγωγή Υγείας. Διατροφή. Διατροφικές Συνήθειες για μαθητές ηλικίας 6-8 ετών. -Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού -Τετράδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηεπαγγελµατικήεξέλιξητων καθηγητώντηςλογιστικής. Ελένη Τουρνά Γιώργος Γερµανός

Ηεπαγγελµατικήεξέλιξητων καθηγητώντηςλογιστικής. Ελένη Τουρνά Γιώργος Γερµανός Ηεπαγγελµατικήεξέλιξητων καθηγητώντηςλογιστικής Ελένη Τουρνά Γιώργος Γερµανός ΣκοπόςκαιΜεθοδολογία Η εργασία αυτή στοχεύει στην χρήση της βιογραφικής έρευνας για την καλύτερη κατανόηση της επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Τρισέλιδες εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 18 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Τρισέλιδες εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 18 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Τρισέλιδες εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 18 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού SPORTS PSYCHOLOGY Short papers presented during the 18 th International Congress of Physical

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ και ΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ και ΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ και ΙΑΤΡΟΦΗ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα αναπτυχθούν: Οι αιτίες που κάνουν ένα πρόγραµµα αγωγής υγείας µε θέµα τη διατροφή αναγκαίο Ποια είναι τα στοιχεία που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ονοματεπώνυμο: Παρθένη Χαρίκλεια

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ονοματεπώνυμο: Παρθένη Χαρίκλεια ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Παρθένη Χαρίκλεια Πατρώνυμο: Παναγιώτης Ημερομηνία γεννήσεως: 21/03/1986 Διεύθυνση κατοικίας: Πρασίνου Λόφου 101 Β, 141 22, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνα: 210 2830221

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools SOCRATES-COMENIUS Action Project 226573-CP-1-2005-1-CY-COMENIUS-C21 Διδακτικό Σενάριο 9 Συγγραφική Ομάδα: Universidad

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» Εργαστήριο δικτύωσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Η συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδρασή της στην εκπαιδευτική διαδικασία» 6 7 Μαΐου 2014 Κέντρο Πρόληψης των

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου

Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου Χριστιάνα Γ. Παυλίδου D.U., MSc Κλινικός ιατροφολόγος ιαιτολόγος Επιστηµονικός σύµβουλος ΠΑΙ ΕΙΑΤΡΟΦΗ by Epode Παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα Το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Βασιλική Ζήση, PhD

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΟΒΕΛΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΟΛΟΒΕΛΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΟΒΕΛΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Προσωπικές πληροφορίες Όνομα πατέρα Όνομα μητέρας Ημερ. Γεννήσεως Οικογ. Κατάσταση Δ/νση μόνιμης κατοικίας e-mail URL : Βασίλειος : Ευαγγελία : 16-2-1972

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενδυνάμωση ευάλωτων ενηλίκων μέσα από την εκπαίδευση. Ελένη Παπαϊωάννου

Η Ενδυνάμωση ευάλωτων ενηλίκων μέσα από την εκπαίδευση. Ελένη Παπαϊωάννου Η Ενδυνάμωση ευάλωτων ενηλίκων μέσα από την εκπαίδευση Ελένη Παπαϊωάννου ΕΡΩΤΗΜΑ 1: Ποιους χαρακτηρίζουμε «ευάλωτους» εκπαιδευόμενους; (Δραστηριότητα 1) Εκπαίδευση Άξονες ευπάθειας Πρόωρη εγκατάλειψη εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

TZIOUMAKIS S. YANNIS

TZIOUMAKIS S. YANNIS TZIOUMAKIS S. YANNIS Personal Information University of Thessaly, Department of Physical Education and Sport Science Karies, 42100, Trikala. Telephone\Mobile: +306973747911 E-mail: j_jioumak@pe.uth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Νοητική υστέρηση. είναι η κατάσταση που χαρακτηρίζεται από. σημαντικά υποβαθμισμένη νοητική λειτουργία (κάτω από το μέσο όρο), που εμφανίζεται κατά

Νοητική υστέρηση. είναι η κατάσταση που χαρακτηρίζεται από. σημαντικά υποβαθμισμένη νοητική λειτουργία (κάτω από το μέσο όρο), που εμφανίζεται κατά ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Β έτος Σοφία Μπάτσιου Μάρτιος 2012 Να κατανοήσετε το πρόβλημα της νοητικής υστέρησης, τα χαρακτηριστικά των μαθητών με νοητική

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014

Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014 Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014 Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες ένας αριθµός εναλλακτικών µοντέλων για τον πόνο πέραν του ιατρικού ενσωµατώνουν ψυχολογικούς(αντίληψη,

Διαβάστε περισσότερα

Η γνώμη των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Η γνώμη των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ B Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Η γνώμη των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τους παράγοντες οι

Διαβάστε περισσότερα

C.V ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΡΛΑΣ

C.V ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΡΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ 52 ΒΟΛΟΣ Τ.Κ 38222 e-mail: abarlas@pe.uth.gr C.V ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΡΛΑΣ Προσωπικές πληροφορίες Ημερομηνία γέννησης: 19/2/1980 Τόπος γέννησης: ΚΟΖΑΝΗ Τόπος κατοικίας: ΒΟΛΟΣ Σπουδές [ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(55) Κορρέ Πελαγία(580) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εαρινό εξάμηνο 0 Ρέθυμνο, 5/6/0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:. Εισαγωγή.

Διαβάστε περισσότερα

Ένα οµαδικό πρόγραµµα παρέµβασης για τη διαχείριση του στρες σε µετεφηβικό-φοιτητικό πληθυσµό

Ένα οµαδικό πρόγραµµα παρέµβασης για τη διαχείριση του στρες σε µετεφηβικό-φοιτητικό πληθυσµό Ευάγγελος Χ. Καραδήµας & Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι Τοµέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών Ένα οµαδικό παρέµβασης για τη διαχείριση του στρες σε µετεφηβικό-φοιτητικό πληθυσµό Παρουσίαση στη ιηµερίδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΜΠΟΝΩΤΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΜΠΟΝΩΤΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΜΠΟΝΩΤΗ Ακαδημαϊκή Θέση Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. email: fbonoti@uth.gr Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του digital marketing για την επιτυχή διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων

Αξιοποίηση του digital marketing για την επιτυχή διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων Αξιοποίηση του digital marketing για την επιτυχή διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων Ονοματεπώνυμο: Παναγιωτοπούλου Ελένη Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: κος Βρεχόπουλος Α. Δεκέμβριος 2012 Στόχοι έρευνας Προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΣ... 29

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΣ... 29 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 Μεταβλητές...5 Πληθυσμός, δείγμα...7 Το ευρύτερο γραμμικό μοντέλο...8 Αναφορές στη βιβλιογραφία... 11 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 Περίληψη... 13 Εισαγωγή... 13 Με μια ματιά...

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή Το εργασιακό άγχος των κοινωνικών λειτουργών και η σχέση του με την εργασιακή δέσμευση και τη συναισθηματική νοημοσύνη

Μεταπτυχιακή Διατριβή Το εργασιακό άγχος των κοινωνικών λειτουργών και η σχέση του με την εργασιακή δέσμευση και τη συναισθηματική νοημοσύνη Μεταπτυχιακή Διατριβή Το εργασιακό άγχος των κοινωνικών λειτουργών και η σχέση του με την εργασιακή δέσμευση και τη συναισθηματική νοημοσύνη Επιμέλεια : Αγαγιώτου Σμαρώ Επιβλέποντες καθηγητές : Μ. Πλατσίδου

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής. Άγχος, Στρες, Διέγερση

Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής. Άγχος, Στρες, Διέγερση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 6η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού. Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece

Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού. Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece + Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece Πρόγραµµα σεµιναρίου ü Συγκριτική αξιολόγηση (Benchmarking)

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων. Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή

Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων. Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή Δεκέμβριος 2011 Στόχος Έρευνας H βιτρίνα των καταστημάτων αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τρισέλιδες εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 18 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τρισέλιδες εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 18 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τρισέλιδες εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 18 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού SPORT MARKETING Short papers presented during the 18 th International Congress of Physical

Διαβάστε περισσότερα

Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤHΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα