Συµµετοχή των παιδιών µε νοητική υστέρηση σε προγράµµατα άσκησης. Πρόβλεψη της πρόθεσης των γονέων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συµµετοχή των παιδιών µε νοητική υστέρηση σε προγράµµατα άσκησης. Πρόβλεψη της πρόθεσης των γονέων"

Transcript

1 Ερευνητική Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 2 (1), ηµοσιεύτηκε: 30 Απριλίου 2004 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 2 (1), Released: April 30, Συµµετοχή των παιδιών µε νοητική υστέρηση σε προγράµµατα άσκησης. Πρόβλεψη της πρόθεσης των γονέων Πέτρος Νάτσης, Φανή Θεοδώρου, ηµήτριος Κοκαρίδας, Αντώνης Χατζηγεωργιάδης & Γιάννης Θεοδωράκης ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περίληψη Η συµµετοχή σε προγράµµατα άσκησης είναι σηµαντική για τη βελτίωση της φυσικής, ψυχικής και κοινωνικής κατάστασης του παιδιού µε νοητική υστέρηση. Η συµµετοχή αυτή επηρεάζεται καθοριστικά από το ρόλο των γονέων και τη στάση τους απέναντι στην άσκηση. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να ερευνήσει την πρόθεση των γονέων να στείλουν τα παιδιά τους µε νοητική υστέρηση σε οργανωµένα προγράµµατα άσκησης. Η διερεύνηση έγινε µε βάση τη Θεωρία Σχεδιασµένης Συµπεριφοράς. Στην έρευνα συµµετείχαν 45 γονείς παιδιών µε νοητική υστέρηση από τρεις πόλεις της Ελλάδας. Χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο, το οποίο αξιολογούσε: στάσεις, υποκειµενικό πρότυπο, αντιλαµβανόµενο έλεγχο και πρόθεση σε ότι αφορά την πιθανή συµπεριφορά των γονέων να στείλουν τα παιδιά τους σε οργανωµένα προγράµµατα άσκησης. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι ο αντιλαµβανόµενος έλεγχος συµπεριφοράς ήταν ο πιο σηµαντικός παράγοντας που επηρέασε την πρόθεση των γονέων για τη συµµετοχή των παιδιών τους σε άσκηση. Λέξεις κλειδιά: πρόθεση, γονείς, άσκηση, παιδιά, νοητική υστέρηση Participation of children with mental retardation in exercise programs. Prediction of parents' intention Petros Natsis, Fani Theodorou, Dimitris Kokaridas, Antonis Chatzigeorgiadis & Yannis Theodorakis Department of Physical Education and Sport Science, University of Thessaly, Hellas Abstract Participation in exercise programs is important for the improvement of physical, mental and social abilities of children with mental retardation and it is decisively influenced by the role of parents and their attitude toward exercise. The purpose of this study was to examine parents intention to send their children with mental retardation to attend organized exercise programs. The sample constituted of 45 parents of children with mental retardation from three cities of Greece. The design of the study was based on the Theory of Planned Behavior. A questionnaire was administered assessing attitudes, subjective norms, perceived control and intentions in relation to the examined behavior. The results of the study showed that perceived control of behavior was the most important factor that predicting the intention of parents towards participation of their children in exercise programs. Keywords: intention, parents, exercice, children, mental retardation ιεύθυνση επικοινωνίας: Πέτρος Νάτσης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού Καρυές, Τρίκαλα e mail:

2 Π. Νάτσης, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 2 (2004), Εισαγωγή Η συµµετοχή σε προγράµµατα άσκησης είναι σηµαντική για τη βελτίωση της φυσικής, ψυχικής και κοινωνικής κατάστασης των παιδιών µε νοητική υστέρηση (Pate & Hohn, 1994). Η φυσική δραστηριοποίηση των παιδιών µε νοητική υστέρηση µπορεί να συνεισφέρει σηµαντικά στη βελτίωση του καρδιοαναπνευστικού τους συστήµατος και την ενδυνάµωση των µυών (Skrobak-Kaczynski & Vavic, 1990). Μεγάλες αλλαγές στη φυσική κατάσταση είναι συχνά συνδεδεµένες µε τη βελτίωση της εικόνας του σώµατος, την προσωπική ανάπτυξη και την κοινωνική αποδοχή (Sherrill, 1998). Τέλος, ένα σηµαντικό όφελος της άσκησης είναι η µειωµένη πιθανότητα ανάπτυξης σοβαρών προβληµάτων υγείας που συνδέονται µε την υιοθέτηση ενός µη υγιεινού τρόπου ζωής (Shephard, 1990). Τα παιδιά µε νοητική υστέρηση τείνουν να κάνουν καθιστική ζωή έχοντας χαµηλότερα ποσοστά συµµετοχής σε δραστηριότητες άσκησης από ότι παιδιά µε άλλες αναπηρίες (Sit, Lindner & Sherrill, 2002), λόγω χαµηλού επιπέδου φυσικών ικανοτήτων, έλλειψης βασικών δεξιοτήτων και χα- µηλών προσδοκιών επιτυχίας (Kozub, 2002). Κάθε κατάσταση η οποία σταµατάει την προσπάθεια και την παρακίνηση για άσκηση έχει σηµαντικές συνέπειες στη συµπεριφορά, στην ανάπτυξη και στην υγεία των παιδιών µε νοητική υστέρηση (Ulrich & Collier, 1990). Τα παιδιά µε νοητική υστέρηση που δεν συµµετέχουν σε φυσική δραστηριότητα τείνουν να είναι συνεσταλµένα, να µην εκφράζονται ελεύθερα και να έχουν αισθήµατα κατωτερότητας (Shephard, 1990). Σύµφωνα µε το American College of Sports Medicine (1998), οι προσπάθειες που θα πρέπει να γίνουν προκειµένου τα µικρά παιδιά µε νοητική υστέρηση να µάθουν τη δια βίου άσκηση, θα πρέπει να κατευθυνθούν προς τους εξής παράγοντες: στη φυσική αγωγή στο σχολείο, στους επιστήµονες που ασχολούνται µε την υγεία, στα οργανωµένα κοινωνικά προγράµµατα καθώς και στην επιρροή των γονέων. Ειδικότερα οι γονείς και η επιρροή που ασκούν στο παιδί αποτελούν τον ισχυρότερο κοινωνικό παράγοντα για συµµετοχή σε άσκηση, ιδιαίτερα στα µικρότερα παιδιά µε νοητική υστέρηση (Galland & Galland, 1993). Η επιρροή των γονιών είναι πολύ σηµαντική στη ζωή των παιδιών. Οι εµπειρίες που αποκτά ένα παιδί µέσα στην οικογένειά του το προσδιορίζουν σε µεγάλο βαθµό τη ζωή του. Οι αντιλήψεις των γονιών για τις ικανότητες των παιδιών τους επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό τον τρόπο συµπεριφοράς των ίδιων των παιδιών (Papaioannou & Theodorakis, 1996). Η επίδραση των γονέων και των αντιλήψεών τους, ως ψυχοκοινωνική µεταβλητή έχει αποδειχθεί από πολλές έρευνες, ότι διαδραµατίζει ιδιαίτερο ρόλο στην υιοθέτηση της συ- µπεριφοράς άσκησης από τα παιδιά τους, µε ή χωρίς αναπηρίες, (Kimiecik & Horn, 1998; Brustad, 1996; Biddle, & Goudas, 1996; Anderssen, & Wold, 1992). Ωστόσο, η γέννηση ενός παιδιού µε αναπηρία έχει σοβαρές συνέπειες στην ισορροπία του ζευγαριού, επηρεάζοντας την οικογένεια και τις σχέσεις που αναπτύσσονται µέσα σε αυτήν. Οι γονείς αυτών των παιδιών τείνουν να είναι υπερπροστατευτικοί, να µην έχουν σταθερή συµπεριφορά απέναντι στο παιδί τους και να διστάζουν να το εντάξουν στο κοινωνικό σύνολο (Boas, Danduran, & McColley, 1999). Οι Sayers, Cowden & Sherrill (2002) έδειξαν στην έρευνά τους, πόσο καλύτερα ένιωσαν οι γονείς παιδιών µε σύνδροµο Down όταν εφαρµόστηκε στους ίδιους ένα πρόγραµµα από ειδικούς επιστήµονες προκειµένου να µάθουν πώς να βοηθούν τα παιδιά τους. Οι γονείς θα πρέπει να διαλέξουν έναν τρόπο εκπαιδευτικής αγωγής από τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού. Τα παιδιά µε νοητική υστέρηση εξαρτώνται από την οικογένειά τους για να επιβιώσουν και ως εκ τούτου ο ρόλος της οικογένειας δεν µπορεί να παραβλεφτεί (Winnick, 1990). Η µελέτη του οικογενειακού περιβάλλοντος ιδιαίτερα σε παιδιά µε νοητική υστέρηση έχει ιδιαίτερη σηµα σία και συνδέεται µε την εξέταση ζητηµάτων που αφορούν ψυχολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες που µπορούν να επηρεάσουν την πρόθεση και την τελική λήψη απόφασης από τους γονείς παιδιών µε νοητική υστέρηση για τη συµµετοχή των παιδιών τους σε προγράµµατα άσκησης. Στα πλαίσια της µελέτης της συµπεριφοράς, έχουν αναπτυχθεί διάφορα µοντέλα που εκφράζουν τις λεγόµενες κοινωνικές γνωστικές θεωρίες. Μεταξύ αυτών είναι: η Θεωρία Αιτιολογηµένης Συµπεριφοράς (Ajzen, 1985; Fishbein, & Ajzen, 1975), η Θεωρία Σχεδιασµένης Συµπεριφοράς (Ajzen, & Madden, 1986; Ajzen, 1988; 1991), καθώς και η Κοινωνική Γνωστική Θεωρία (Bandura, 1977). Τα µοντέλα αυτά παρέχουν µια βάση για την κατανόηση καθοριστικών παραγόντων και για την αλλαγή µιας συµπεριφοράς, καθώς και µια λίστα σηµαντικών στόχων πάνω στους οποίους θα στηριχθεί η αλλαγή της συµπεριφοράς. Ένα από αυτά τα µοντέλα είναι και η Θεωρία Σχεδιασµένης Συµπεριφοράς η οποία υπογραµµίζει, πώς η επίδραση πάνω σε ένα άτοµο από εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες, καθορίζει την απόφαση του ατόµου αυτού να ακολουθήσει µια συγκεκρι- µένη συµπεριφορά (Conner, & Norman, 1996). Η πρόθεση ενός ατόµου να υιοθετήσει µία συ- µπεριφορά είναι ο κύριος παράγοντας αυτής της συµπεριφοράς (Courneya, & McAuley, 1995; Theodorakis 1992; 1994), η οποία µε τη σειρά της, καθορίζεται από τρεις παράγοντες. Ο πρώτος από αυτούς είναι η στάσεις, οι οποίες αντανακλούν τη

3 Π. Νάτσης, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 2 (2004), συνολική εκτίµηση µιας συµπεριφοράς από το άτο- µο (Conner, & Norman, 1996). Ο δεύτερος παράγοντας καθορισµού της πρόθεσης είναι το υποκειµενικό πρότυπο που συνίσταται από τα πιστεύω του ατόµου για το αν σηµαντικοί άλλοι νοµίζουν ότι το άτοµο πρέπει να υιοθετήσει ή όχι µία συµπεριφορά, δηλαδή αντανακλά την αντιλαµβανόµενη κοινωνική πίεση που το άτοµο νιώθει να προκειµένου να υιοθετήσει ή όχι µία συµπεριφορά (Dzewaltowski, Noble & Shaw, 1990). Ο τρίτος παράγοντας είναι ο αντιλαµβανόµενος υποκειµενικός έλεγχος της συµπεριφοράς, ο οποίος δείχνει πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι για το άτοµο να υιοθετήσει µία συγκεκριµένη συµπεριφορά. Η σύνοψη της θεωρίας σχεδιασµένης συµπεριφοράς είναι ότι ένα άτοµο τείνει να υιοθετήσει µία συµπεριφορά όταν την αξιολογεί θετικά, πιστεύει ότι σηµαντικοί άλλοι θα εγκρίνουν τη συγκεκριµένη συµπεριφορά και αντιλαµβάνεται ότι η συγκεκριµένη συµπεριφορά βρίσκεται κάτω από τον έλεγχό του (Conner, & Norman, 1996). Η θεωρία σχεδιασµένης συµπεριφοράς έχει αποδειχθεί κατάλληλη για την εξέταση των προθέσεων των φοιτητών φυσικής αγωγής να διδάξουν άτοµα µε αναπηρίες (Theodorakis, Bagiatis & Goudas, 1995). Στην παραπάνω εργασία βρέθηκε ότι οι στάσεις των φοιτητών προς τη διδασκαλία σε άτοµα µε αναπηρίες σχετίζονταν θετικά µε τις προθέσεις τους για την αντίστοιχη συµπεριφορά. Ο αντιλαµβανόµενος έλεγχος συµπεριφοράς παρόλο που δεν έδειξε να έχει άµεση επίδραση στην πρόθεση των φοιτητών, εντούτοις, φάνηκε ότι είχε επίδραση στη δύναµη των στάσεων προς τη συµπεριφορά. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η εξέταση της πρόθεσης των γονέων να στείλουν τα παιδιά τους µε νοητική υστέρηση σε προγράµµατα άσκησης, σύµφωνα µε τη θεωρία της σχεδιασµένης συ- µπεριφοράς. Απώτερος στόχος της έρευνας είναι να βρεθεί αν η πρόθεση των γονέων να στείλουν τα παιδιά τους σε προγράµµατα άσκησης επηρεάζεται από τις στάσεις τους, την αντίληψη των πιέσεων από τους άλλους, καθώς και την αντίληψη του ελέγχου της συγκεκριµένης συµπεριφοράς. Μέθοδος και ιαδικασία Συµµετέχοντες Το δείγµα αποτέλεσαν 45 γονείς παιδιών µε νοητική υστέρηση από την Αθήνα, τα Τρίκαλα και τον Βόλο (30 γυναίκες, 13 άντρες, ενώ 2 γονείς δεν απάντησαν ως προς το φύλο τους). Όργανα Αξιολόγησης Σύµφωνα µε τη θεωρία σχεδιασµένης συµπεριφοράς (Ajzen, 1988; 1991), για τη µελέτη της πρόβλεψης της πρόθεσης των γονέων να στείλουν τα παιδιά τους µε νοητική υστέρηση σε οργανωµένα προγράµµατα άσκησης εξετάστηκαν τέσσερις µεταβλητές: η πρόθεση για τη συµπεριφορά, οι στάσεις προς τη συµπεριφορά, το υποκειµενικό πρότυπο, καθώς και ο αντιλαµβανόµενος έλεγχος συµπεριφοράς. Το ερωτηµατολόγιο σχεδιάστηκε µε βάση προηγούµενες εργασίες (Theodorakis, 1994; Theodorakis, et al. 1995). Η πρόθεση υπολογίστηκε από το συνολικό σκορ (άθροισµα) των απαντήσεων σε δύο ερωτήµατα: «Σκοπεύω να στείλω το παιδί µου µε νοητική υστέρηση να γυµνάζεται τους επόµενους 2 µήνες» και «Είµαι αποφασισµένος να στείλω το παιδί µου µε νοητική υστέρηση να γυµνάζεται τους επόµενους 2 µήνες». Οι απαντήσεις στο πρώτο ερώτηµα αξιολογούνταν µε µια 7-βάθµια κλίµακα µε διαβαθµίσεις από απίθανο έως πιθανό, ενώ για το δεύτερο ερώτηµα χρησιµοποιήθηκε µία 7-βάθµια κλίµακα µε τις ακραίες τιµές να εκφράζονται: από το σίγουρα όχι έως το σίγουρα ναι. Ο αντιλαµβανόµενος έλεγχος υπολογίστηκε µε το άθροισµα σε τρία ερωτήµατα, στα οποία η αξιολόγηση έγινε µε τη χρησιµοποίηση 7-βάθµιας κλί- µακας. Το πρώτο ερώτηµα ήταν: «Για µένα το να στέλνω το παιδί µου να γυµνάζεται τους επόµενους 2 µήνες είναι», µε απαντήσεις να κυµαίνονται από το δύσκολο έως το εύκολο. Το δεύτερο ερώτηµα ήταν: «Αν το ήθελα θα µπορούσα να στέλνω το παιδί µου να γυµνάζεται τους επόµενους 2 µήνες», µε απαντήσεις να κυµαίνονται από το απίθανο έως το πιθανό. Το τρίτο ερώτηµα ήταν: «Πόσο πιστεύεις ότι ελέγχεται από σένα το να στέλνεις το παιδί σου να γυµνάζεται τους επόµενους 2 µήνες», µε απαντήσεις να κυµαίνονται από το καθόλου έως το απόλυτα. Η στάση προς τη συµπεριφορά υπολογίστηκε από το ερώτηµα: «Το να στέλνω το παιδί µου να γυµνάζεται τους επόµενους 2 µήνες είναι». Η απάντηση στο ερώτηµα αυτό γινόταν σε 7-βάθµια κλίµακα, χρησιµοποιώντας πέντε διαφορετικά ακραία επίθετα (κακό-καλό, ανόητο - έξυπνο, άσχηµο - όµορφο, δυσάρεστο - ευχάριστο, απωθητικό-ελκυστικό). Το τελικό σκορ ήταν το άθροισµα των απαντήσεων µε τη χρησιµοποίηση των διαφορετικών επιθέτων. Το υποκειµενικό πρότυπο αξιολογήθηκε µε δύο ερωτήµατα: «Αν στέλνω το παιδί µου να γυ- µνάζεται τους επόµενους 2 µήνες, πολλά άτοµα σπουδαία για µένα θα συµφωνήσουν ή θα διαφωνήσουν» και «Γενικά µ αρέσει να κάνω αυτό που άτοµα σπουδαία για µένα, θέλουν», µε απαντήσεις που κυµαίνονταν από το πιθανό έως το απίθανο. Τα ερωτήµατα αξιολογήθηκαν µε µία 7-βάθµια κλί- µακα, ενώ το τελικό σκορ αποτελούσε το γινόµενο των τιµών στα δύο ερωτήµατα. ιαδικασία Αρχικά, οι συµµετέχοντες ενηµερώθηκαν για

4 Π. Νάτσης, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 2 (2004), το σκοπό της έρευνας και δόθηκαν οδηγίες για τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου. Οι γονείς ενθαρρύνθηκαν να απαντήσουν όσο το δυνατόν πιο ειλικρινά και βεβαιώθηκαν ότι οι απαντήσεις τους θα ήταν εµπιστευτικές. Ο συντάκτης της έρευνας ήταν παρών για να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση των γονέων προέκυπτε. Αποτελέσµατα Αρχικά έγινε έλεγχος της αξιοπιστίας των µεταβλητών. Ακολούθησε ανάλυση συσχέτισης των µεταβλητών µεταξύ τους. Τέλος, έγινε ιεραρχική ανάλυση παλινδρόµησης, όπου εξαρτηµένη µεταβλητή ήταν η πρόθεση των γονέων να στείλουν τα παιδιά τους σε προγράµµατα άσκησης και ανεξάρτητες µεταβλητές η στάση, το υποκειµενικό πρότυπο και ο αντιλαµβανόµενος έλεγχος συµπεριφοράς. Ο έλεγχος αξιοπιστίας έγινε µε τον υπολογισµό του συντελεστή Alpha του Cronbach, και έδωσε αντίστοιχα τις τιµές που φαίνονται στον Πίνακα 1. Όλες οι µεταβλητές παρουσίαζαν αποδεκτό βαθµό αξιοπιστίας, εκτός της µεταβλητής του υποκειµενικού προτύπου, ο οποίος παρουσίασε σχετικά χαµηλό δείκτη αξιοπιστίας (.54). Από τους µέσους όρους των µεταβλητών φαίνεται ότι η στάση των γονέων παιδιών µε νοητική υστέρηση προς το να στείλουν τα παιδιά τους σε προγράµµατα άσκησης είναι σχετικά υψηλή, ενώ χαµηλότερες µέσες τιµές παρουσιάζουν το υποκει- µενικό πρότυπο, η πρόθεση, και ο αντιλαµβανόµενος έλεγχος συµπεριφοράς. Πίνακας 1. Μέσοι όροι Τυπική Απόκλιση είκτης Alpha Cronbach και Ανάλυση Συσχέτισης των Μεταβλητών (Συντελεστής συσχέτισης r: Pearson Correlation) Μ.Ο. (Τ.Α) είκτης Alpha Cronbach 1. Στάση 2. Υποκειµενικό πρότυπο 3. Αντιλαµβ/µενος έλεγχος 1. Στάση 5.75 (±0.96) Υποκειµενικό πρότυπο 3. Αντιλαµβ/µενος έλεγχος (±16.92) (±1.47).66.31*.44** Πρόθεση 4.63 (±1.99) ** *Στατιστικά σηµαντική για p<.05 **Στατιστικά σηµαντική για p<.001 Πίνακας 2. Ιεραρχική ανάλυση παλινδρόµησης για πρόβλεψη της πρόθεσης R R 2 F change Μεταβλητές πρόβλεψης σε κάθε βήµα beta t-value Βήµα Στάση * Υποκειµενικό Πρότυπο Βήµα Στάση Υποκειµενικό Πρότυπο Αντιλαµβανόµενος έλεγχος συµπεριφοράς ** * Στατιστικά σηµαντική για p<.10 ** Στατιστικά σηµαντική για p<.001

5 Π. Νάτσης, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 2 (2004), Στον Πίνακα 1 φαίνεται, επίσης, ότι όλες οι συσχετίσεις µεταξύ των µεταβλητών ήταν θετικές και στατιστικά σηµαντικές. Η µεγαλύτερη συσχέτιση βρέθηκε ανάµεσα στην πρόθεση και τον αντιλαµβανόµενο έλεγχο συµπεριφοράς. Στο πρώτο βήµα της ιεραρχικής ανάλυσης παλινδρόµησης εισήχθηκαν οι µεταβλητές: στάση και υποκειµενικό πρότυπο, ενώ στο δεύτερο βήµα εισή χθηκε η µεταβλητή του αντιλαµβανόµενου ελέγχου συµπεριφοράς, για να βρεθεί η πιθανή ανεξάρ τητη συνεισφορά του στην πρόβλεψη της πρόθεσης (Πίνακας 2). Στο πρώτο βήµα, οι στάσεις και το υποκειµενικό πρότυπο, προέβλεψαν το 14% της διακύµανσης (F (2,38) = 3.03, p <.10), µε τις στάσεις να είναι ο κύριος παράγοντας πρόβλεψης (beta =.27, t = 1.74, p <.10). Στο δεύτερο βήµα, µε την εισαγωγή του αντιλαµβανόµενου ελέγχου συµπεριφοράς, το ποσοστό της πρόβλεψης ανέβηκε στο 41 % της διακύ- µανσης (F (1,37) = 8.64, p <.001), όπου ο µοναδικός σηµαντικός παράγοντας πρόβλεψης ήταν ο αντιλαµβανόµενος έλεγχος (beta=.62, t= 4.15, p <.001). Συνοπτικά τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι γονείς παιδιών µε νοητική στέρηση είχαν, σε υψηλό βαθµό, θετική στάση προς το να στείλουν τα παιδιά τους σε οργανωµένα προγράµµατα άσκησης. Επιπλέον, ο σηµαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει την τελική πρόθεσή τους για τη συµπεριφορά είναι ο αντιλαµβανόµενος έλεγχος συµπεριφοράς. Συζήτηση Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας η πρόθεση των γονέων να στείλουν τα παιδιά τους σε προγράµµατα άσκησης είναι σε γενικές γραµµές θετική. Από τις τιµές των τριών παραγόντων που καθορίζουν την πρόθεση των γονέων να στείλουν τα παιδιά τους σε προγράµµατα άθλησης, είναι εµφανές ότι η στάση των γονέων είναι υψηλή (5.75), ενώ σχετικά υψηλή είναι και η αντίληψη της πίεσης των άλλων για την πραγµατοποίηση της συ- µπεριφοράς (25.33). Ωστόσο, οι γονείς δεν αισθάνονται στον ίδιο βαθµό, ότι µπορούν να ελέγχουν την πρόθεσή τους (4.74). Αυτή η σχετικά χαµηλότερη τιµή του αντιλαµβανόµενου ελέγχου φαίνεται να επηρεάζει τη µέση τιµή της τελικής πρόθεσης των γονέων (4.63), όπως δείχνει το υψηλό ποσοστό συσχέτισης του αντιλαµβανόµενου ελέγχου µε την τελική πρόθεση (.61). Με δεδοµένη αυτήν την υψηλή συσχέτιση, η µεταβλητή του αντιλαµβανόµενου ελέγχου εισήχθηκε ξεχωριστά από τους άλλους δύο παράγοντες στο δεύτερο βήµα, µε σκοπό να φανεί η ανεξάρτητη συνεισφορά του στην πρόβλεψη της πρόθεσης. Τα αποτελέσµατα έδειξαν καθαρά ότι ο σηµαντικότερος παράγοντας πρόβλεψης είναι ο αντιλαµβανόµενος έλεγχος συµπεριφοράς δεδοµένου ότι, µε την εισαγωγή του, το ποσοστό διακύµανσης της πρόθεσης που προβλεπόταν, αυξήθηκε από το 14% (συνεισφορά της στάσης και του υποκειµενικού προτύπου) στο 41%. Με βάση τα αποτελέσµατα, η πρόθεση των γονέων προβλέπεται περισσότερο από τη µεταβλητή του αντιλαµβανόµενου ελέγχου συµπεριφοράς και λιγότερο από τη µεταβλητή της στάσης τους να στείλουν τα παιδιά τους σε προ γράµµατα άσκησης, όπως ίσως θα αναµενόταν. Το εύρηµα αυτό συµφωνεί µε τα αποτελέσµατα της έρευνας των Boas, Danduran, και McColley (1999) για τις περιπτώσεις γονέων παιδιών µε άλλου είδους αναπηρία (κυστική ίνωση), καθώς και τα αποτελέσµατα της έρευνας των Atsalakis και Sleap (1996), όπου επίσης εξετάστηκε η πρόθεση των γονέων να στείλουν τα παιδιά τους, χωρίς αναπηρίες, σε προγράµµατα άσκησης. Ο αντιλαµβανόµενος έλεγχος προέβλεψε την πρόθεση των γονέων και στις τρεις περιπτώσεις. Φαίνεται δηλαδή ότι γενικότερα, η αντίληψη του ελέγχου της συ- µπεριφοράς από τους γονείς επηρεάζει την πρόθεσή τους να στείλουν τα παιδιά τους σε προγράµµατα άσκησης, είτε πρόκειται για παιδιά µε αναπηρίες είτε για παιδιά χωρίς προβλήµατα υγείας. Σύµφωνα µε τη θεωρία, η αντίληψη ελέγχου της συµπεριφοράς αντανακλά, στην ευκολία ή δυσκολία για την πραγµατοποίηση µιας συγκεκριµένης συµπεριφοράς, στην αντιλαµβανόµενη ικανότητα των ατόµων να πραγµατοποιήσουν τη συµπεριφορά, καθώς και στην αντίληψη πιθανών εµποδίων και για την εκτέλεση της συµπεριφοράς. Αυτό γενικότερα µπορεί να σηµαίνει ότι οι γονείς έχουν την πρόθεση να στείλουν τα παιδιά τους σε προγράµµατα άσκησης όταν θεωρούν ότι η πρόσβαση των παιδιών τους σ αυτά είναι εύκολη, όταν οι ίδιοι διαθέτουν τα µέσα και το χρόνο για µια πιθανή δική τους εµπλοκή στη διαδικασία, καθώς και όταν αντιλαµβάνονται ότι δεν υπάρχουν εµπόδια για την πραγµατοποίηση της συµπεριφοράς. Ειδικότερα, για το συγκεκριµένο πληθυσµό γονέων, η αντίληψη του ελέγχου της συµπεριφοράς µπορεί να περιλαµβάνει επιπλέον στοιχεία όπως, ιδιαίτερες συνθήκες των παρεχόµενων προγραµµάτων άσκησης, ειδικευµένο προσωπικό, κατάλληλο εξοπλισµό και ευκολία πρόσβασης στους χώρους άσκησης, τα οποία απαιτεί η πιθανή συµµετοχή παιδιών µε νοητική υστέρηση σε προγράµµατα άσκησης. Όσον αφορά τη συσχέτιση των τριών επιµέρους παραγόντων µεταξύ τους, υψηλότερη συσχέτιση υπάρχει µεταξύ του υποκειµενικού προτύπου (αντιλαµβανόµενη κοινωνική πίεση που νιώθουν οι γονείς από σηµαντικούς άλλους) και του αντιλαµβανόµενου ελέγχου συµπεριφοράς. Η συσχέτιση αυτή εξηγείται από το ότι στην προκειµένη περίπτωση, οι αντιλήψεις των σηµαντικών άλλων

6 Π. Νάτσης, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 2 (2004), ατόµων προς τη συγκεκριµένη συµπεριφορά (υποκειµενικό πρότυπο), µπορεί να εκφράζονται ταυτόχρονα και µε άµεση συνεισφορά προς τους γονείς παιδιών µε νοητική υστέρηση, είτε ως ηθική συµπαράσταση ή πρακτική βοήθεια. Κατ επέκταση οι αντιλήψεις για την πίεση των άλλων προς τη συµπεριφορά σχετίζονται µε την αντίληψη του ελέγχου της συµπεριφοράς από τους γονείς. Εντούτοις, οι ίδιοι οι γονείς δεν δείχνουν να επηρεάζονται άµεσα από τον κοινωνικό παράγοντα στην πρόθεσή τους να στείλουν τα παιδιά τους σε προγράµµατα άσκησης, καθώς το υποκειµενικό πρότυπο, από µόνο του, δεν συνεισέφερε στην πρόβλεψη της πρόθεσης για συµπεριφορά. Σύµφωνα µε τους Galland και Galland (1993), οι γονείς συνεχίζουν να αποτελούν τον ισχυρότερο παράγοντα επίδρασης στις περιπτώσεις παιδιών µε νοητική υστέρηση. Είναι αυτονόητη η ανάγκη για παροχή περαιτέρω υποστήριξης προς τους γονείς προκειµένου, να πληροφορηθούν σχετικά µε τα ανάλογα προγράµµατα άσκησης, να στείλουν τα παιδιά τους να πάρουν µέρος σε αθλητικές δραστηριότητες και να τα ενθαρρύνουν να παραµείνουν δια βίου ενεργά (Sherrill, 1988). Με βάση τα αποτελέσµατα, οι γονείς των παιδιών µε νοητική υστέρηση διατηρούν θετικές στάσεις σχετικά µε το να στείλουν τα παιδιά τους σε οργανωµένα προγράµµατα άσκησης, ενώ οι στάσεις προβλέπουν σε µικρό βαθµό την πρόθεση για τη συµπεριφορά. Καθώς όµως, η πρόθεση για συ- µπεριφορά επηρεάζεται κυρίως από την αντίληψη του ελέγχου της συγκεκριµένης συµπεριφοράς από τους γονείς, το ενδιαφέρον θα έπρεπε να εστιαστεί στην ενίσχυση της αντίληψης του ελέγχου της συ- µπεριφοράς των γονέων. Αυτό σηµαίνει, ότι θα έπρεπε: να πραγµατοποιούνται ανάλογα προγράµ µατα άσκησης, οι γονείς να γνωρίζουν την ύπαρξη αυτών των προγραµµάτων και να είναι σε θέση να εντάξουν τα παιδιά τους σ αυτά. Ιδιαίτερη βαρύτη τα θα έπρεπε να δίνεται στην όσο το δυνατόν καλύ τερη ενηµέρωση και πληροφόρηση, στην αύξηση των προγραµµάτων άσκησης, αλλά κυρίως στη βελ τίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν αυτά. Προτείνεται, τέλος, µελλοντικές έρευνες να εξα κριβώσουν την επίδραση του αντιλαµβανόµενου ελέγχου σε γονείς µε παιδιά άλλου είδους αναπηρι ών, εκτός της νοητικής υστέρησης, καθώς και τους παράγοντες που διευκολύνουν ή παρεµποδίζουν την αντίληψη ελέγχου της συγκεκριµένης συµπεριφοράς. Σηµασία για την Φυσική Αγωγή Η σηµασία του άρθρου είναι µεγάλη καθώς σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, οι ψυχοκοινωνικές µεταβλητές προσδιορίζουν σε µεγάλο βαθµό τη συµµετοχή σε προγράµµατα άσκησης παιδιών µε νοητική υστέρηση. Οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής οφείλουν να λαµβάνουν υπόψη ότι οι στάσεις των γονέων προς τη συµπεριφορά του να στείλουν τα παιδιά τους σε προγράµµατα άσκησης και ο αντιλαµβανόµενος έλεγχος για τη συµπεριφορά τους αυτή, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για τη συµµετοχή των παιδιών τους στα εν λόγω προγράµµατα. Εποµένως, η εφαρµογή προγραµµάτων φυσικής αγωγής σε παιδιά µε νοητική υστέρηση πρέπει να στοχεύει ταυτόχρονα στη διαµόρφωση θετικών αντιλήψεων των γονέων προς την άσκηση, καθώς και στη διευκόλυνση της αντίληψης ελέγχου των γονέων προς τη συµπεριφορά αυτή. Σηµασία για την Ποιότητα Ζωής Η εξέταση των ψυχοκοινωνικών παραγόντων στη µελέτη της συµπεριφοράς προσδιορίζει µία αλληλουχία µεταξύ του σχεδιασµού και της εφαρµογής προγραµµάτων άσκησης. Ο ρόλος των γονέων για το συγκεκριµένο πληθυσµό ασκουµένων είναι ιδιαίτερα σηµαντικός καθώς επηρεάζει άµεσα τη συµµετοχή σε άσκηση των παιδιών. Ταυτόχρονα, οι αντιλήψεις τους αντανακλούν σε µεγάλο βαθµό στην ποιότητα της κοινωνίας γενικότερα (εκπαίδευση, πολιτισµός, ηθική καλλιέργεια). Μία κοινωνία στην οποία η πιθανότητα άσκησης των ατόµων µε αναπηρίες είναι µεγάλη χαρακτηρίζεται από υψηλούς δείκτες ποιότητας ζωής. Βιβλιογραφία Ajzen, I. (1985). From intentions to Action: A theory focus on these important subgroups. In J. Kurl & J. Beckman (Eds.), Action-control: From cognition to behavior (pp ). Heidelberg: Springer. Ajzen, I. (1988). Attitudes, personality, and behavior. Milton Keynes, England: Open University Press. Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational behavior and human decision proc-

7 Π. Νάτσης, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 2 (2004), esses, 50, Ajzen, I., & Madden, T.J. (1986). Prediction of goaldirected behavior: Attitudes, intentions and perceived behavioral control. Journal of Experimental Social Psychology, 22, American College of Sports Medicine. (1998). Opinion statement on physical fitness in children and youth. Medical Science & Sports Exercise. 20, Anderssen, N., & Wold, B. (1992). Parental and peer influences on leisure-time physical activity in young adolescents. Research Quarterly of Exercise and Sport, 4, Atsalakis, M., & Sleap, M. (1996). Registration of children in a physical activity program: an application of the theory of planned behavior. Pediatric Exercise Science, 8, Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying model of behavioral change. Psychological Review, 84, Biddle, S., & Goudas, M. (1996). Analysis of children s physical activity and its association with adult encouragement and social cognitive variables. Journal of School Health, 2, Boas, R., Danduran, J., & McColley, A. (1999). Parental attitudes about exercise regarding their children with cystic fibrosis. International Journal of Sports Medicine, 5, Brustad, J. (1996). Attraction to physical activity in urban school children: parental socialization and gender influences. Research Quarterly of Exercise and Sport, 3, Conner, M., & Norman, P. (1996). Predicting health behavior-research and practice with social cognition models. Milton Keynes, England: Open University Press. Courneya, K., & McAuley, E. (1998). Cognitive mediators of the social influence-exercise adherence relationship: a test of the theory of planned behavior. Journal of Behavioral Medicine, 18, 5. Dzewaltowski, D., Noble, J., & Shaw, J. (1990). Physical activity participation: social cognitive theory versus the theories of reasoned action and planned behavior. Journal of Sport & Exercise Psychology. 12, Fishbein, M., & Ajzen, (1975). Belief, attitude, intention and behavior: An introduction to theory and research. Reading, MA: Addison-Wesley. Galland, A., Galland, J. (1993). L enfant handicape mental. Paris: Decitre. Kimiecik, C., & Horn, S. (1998). Parental beliefs and children s moderate-to- vigorous physical activity. Research Quarterly for Exercise and Sport, 2, Kozub M.F. (2002). Expectations, task persistence, and attributions in children with mental retardation during integrated physical education. Adapted Physical Activity Quarterly. 19, Papaioannou, A., & Theodorakis, Y. (1996). A test of three models for the prediction of intention for participation in physical education lessons. International Journal of Sport Psychologist, 27, Pate, R., & Hohn, R. (1994). Health and fitness through physical education. Champaign, IL: Human Kinetics. Sayers, K, Cowden, J., & Sherill, C. (2002). Parent s perceptions of motor interventions for infants and toddlers with Down syndrome. Adapted Physical Activity Quarterly. 19, Shephard, J. R. (1990). Fitness in special populations. Champaign, IL: Human Kinetics. Sherrill, C. (1998). Adapted physical activity recreation and sport: gross disciplinary and lifespan. Champaign, IL: Human Kinetics. Sit, C., Lindner, K., & Sherrill, C. (2002). Sport Participation of Hong Kong Chinese Children With Disabilities in Special Schools. Adapted Physical Activity Quarterly, 19, Skrobak-Kaczynski, J., & Vavic, T. (1980). Physical fitness and trainability in young male patients with Down s syndrome. In K. Berg, & O. Erickson (Eds.), Children and exercise (pp ). Baltimore: University Park Press. Theodorakis, Y. (1992). Prediction of athletic participation: a test of planned behavior theory. Perceptual and Motor Skills, 74, Theodorakis, Y. (1994). Planned behavior, attitude strength, role identity, and the prediction of exercise behavior. The Sport Psychologist, 8, Theodorakis, Y., Bagiatis, K., & Goudas, M. (1995). Attitudes toward teaching individuals with disabilities: application of planned behavior theory. Adapted Physical Activity Quarterly, 12, Ulrich, D., & Collier, D. (1990). Perceived physical competence in children with mental retardation: modification of a pictorial scale. Adapted Physical Activity Quarterly, 7, Winnick, P, J. (1990). Adapted physical education and sport. Champaign, IL: Human Kinetics. Υπεύθυνος έκδοσης: Ελληνική Ακαδηµία Φυσικής Αγωγής, Υπεύθυνος συντακτικής επιτροπής: Γιάννης Θεοδωράκης Μέλη της συντακτικής επιτροπής: Αλµπανίδης Ευάγγελος, Βλαχόπουλος Σιµεών, Γούδας Μάριος, έρρη Βασιλική, ιγγελίδης Νίκος, Ζαχοπούλου Έρη, Κιουµουρτζόγλου Ευθύµης, Κουρτέσης Θωµάς, Μουντάκης Κώστας, Παπαϊωάννου Αθανάσιος, Σακελαρίου Κίµων, Τζέτζης Γιώργος, Τσαγγαρίδου Νίκη, Χατζηγεωργιάδης Αντώνης, Χρόνη Στυλιανή. ιαχείριση και επιµέλεια έκδοσης: Ζήση Βασιλική

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (2), 149 161 Δημοσιεύτηκε: 30 Νοεμβρίου 2008

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (2), 149 161 Δημοσιεύτηκε: 30 Νοεμβρίου 2008 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (2), 149 161 Δημοσιεύτηκε: 30 Νοεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (2), 149-161 Released: November 30 th, 2008

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και προθέσεις ως προς τη φυσική δραστηριότητα μαθητών δημοτικού σχολείου με διαφορετικό δείκτη μάζας σώματος

Στάσεις και προθέσεις ως προς τη φυσική δραστηριότητα μαθητών δημοτικού σχολείου με διαφορετικό δείκτη μάζας σώματος Στάσεις και προθέσεις ως προς τη φυσική δραστηριότητα μαθητών δημοτικού σχολείου με διαφορετικό δείκτη μάζας σώματος Σπυρίδων Κάμτσιος, 2 ο Δημοτικό Σχολείο Φιλιατών Ηγουμενίτσας Νικόλαος Διγγελίδης, Τ.Ε.Φ.Α.A.

Διαβάστε περισσότερα

Γουλιμάρης Δημήτρης Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης dgoulima@phyed.duth.gr. Μπεμπέτσος Ευάγγελος. empempet@phyed.duth.

Γουλιμάρης Δημήτρης Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης dgoulima@phyed.duth.gr. Μπεμπέτσος Ευάγγελος. empempet@phyed.duth. Οι σπουδές για το χορό στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και ο ρόλος της «Σχεδιασμένης Συμπεριφοράς» στη συμμετοχή των φοιτητών σε οργανωμένες μεταπτυχιακές σπουδές με την εξ αποστάσεως μέθοδο διδασκαλίας.

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό Τόμος 10(2), 91 101 Δημοσιεύτηκε: Σεπτέμβρης, 2012

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό Τόμος 10(2), 91 101 Δημοσιεύτηκε: Σεπτέμβρης, 2012 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό Τόμος 10(2), 91 101 Δημοσιεύτηκε: Σεπτέμβρης, 2012 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 10 (2), 91-101 Released: September, 2012 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 257 269 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 257 269 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 257 269 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (3), 257-269 Released: December 31, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Τρισέλιδες εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 18 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Τρισέλιδες εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 18 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Τρισέλιδες εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 18 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού SPORTS PSYCHOLOGY Short papers presented during the 18 th International Congress of Physical

Διαβάστε περισσότερα

Η Φυσική Αγωγή στα Ελληνικά Γυμνάσια: Προάγεται η Φυσική Δραστηριότητα για την Υγεία;

Η Φυσική Αγωγή στα Ελληνικά Γυμνάσια: Προάγεται η Φυσική Δραστηριότητα για την Υγεία; Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 341 351 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (3), 341-351 Released: December 31, 2007 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης, Γαλάτεια Γιώτη, & Νίκος Ζουρµπάνος ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Γιάννης Θεοδωράκης, Γαλάτεια Γιώτη, & Νίκος Ζουρµπάνος ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Επισκόπησης Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (3), 225 238 ηµοσιεύτηκε: 23 εκεµβρίου 2005 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 3 (3), 225-238 Released: December 23, 2005 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Ηαποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος κάθε

Ηαποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος κάθε ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 85 AΠOΨEIΣ EKΠAIΔEYTIKΩN THΣ ΠPΩTOBAΘMIAΣ EKΠAIΔEYΣHΣ ΓIA ΠAPAΓONTEΣ ΠOY EΠHPEAZOYN THN ΠPOΘEΣH TOYΣ NA ANAΔEIXΘOYN ΣE ΔIOIKHTIKA THΣ ΣTEΛEXH Των: Κώστα Φασούλη, Γιώργου Κουτρομάνου,

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 303 310 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 303 310 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 303 310 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (3), 303-310 Released: December 31, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος της Ανάμειξης στη Συμπεριφορά των Φιλάθλων στον Επαγγελματικό Αθλητισμό

Ο Ρόλος της Ανάμειξης στη Συμπεριφορά των Φιλάθλων στον Επαγγελματικό Αθλητισμό Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 319 328 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (3), 319-328 Released: December 31, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Η Χρησιµοποίηση της Προσωποκεντρικής Μεθόδου για τον Έλεγχο του Άγχους σε Αθλητές

Η Χρησιµοποίηση της Προσωποκεντρικής Μεθόδου για τον Έλεγχο του Άγχους σε Αθλητές Ερευνητική Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος 1(3), 204 210 ηµοσιεύτηκε: 30 Οκτωβρίου 2003 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 1(3), 204 210 Released: October 30, 2003 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Science of Dance Volume 2, 2008

Science of Dance Volume 2, 2008 www.elepex.gr/periodiko.html Επιστήµη του Χορού Τόµος 2, 2008 Science of Dance Volume 2, 2008 Ηλεκτρονικό Περιοδικό Electronic Journal Οι Ανασταλτικοί Παράγοντες Συµµετοχής στους Ελληνικούς Παραδοσιακούς

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης σε Ποιοτικά Στοιχεία ιδασκαλίας

Αξιολόγηση Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης σε Ποιοτικά Στοιχεία ιδασκαλίας Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 4 (1), 29 38 ηµοσιεύτηκε: 30 Μαρτίου 2006 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 4 (1), 29-38 Released: March 30, 2006 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της Κινητικής Ευχέρειας - Ευελιξίας και Πρωτοτυπίας Μέσω της ηµιουργικής Κίνησης στo Νηπιαγωγείο

Ανάπτυξη της Κινητικής Ευχέρειας - Ευελιξίας και Πρωτοτυπίας Μέσω της ηµιουργικής Κίνησης στo Νηπιαγωγείο Ερευνητική Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος 1(3), 211 220 ηµοσιεύτηκε: 15 Νοεµβρίου 2003 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 1(3), 211 220 Released: November 15, 2003 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

τόμος 11 (1), 30 40 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος, 2014 Volume 11 (1), 30 40 Released: July, 2014

τόμος 11 (1), 30 40 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος, 2014 Volume 11 (1), 30 40 Released: July, 2014 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic Journal of Sport & Recreation Management 2014 Volume 11 (1), 30-40 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος 11 (1), 30 40 Δημοσιεύτηκε:

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 26-28, 2004 Τρίκαλα ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Συνεδρίου Θεοδωράκης Γιάννης

Νοέμβριος 26-28, 2004 Τρίκαλα ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Συνεδρίου Θεοδωράκης Γιάννης 3 rd International Congress on Sport Psychology 8 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας Νοέμβριος 26-28, 2004 Τρίκαλα ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Επιστημονικός Υπεύθυνος Συνεδρίου Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία Ενός Τεστ Παρακίνησης σε Κυπριακό Πληθυσμό

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία Ενός Τεστ Παρακίνησης σε Κυπριακό Πληθυσμό Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 8 (1), 14 27 Δημοσιεύτηκε: 30 Απριλίου 2010 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 8 (1), 14-27 Released: April 30, 2010 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών ως προς την επάρκεια εκπαίδευσης στην ειδική φυσική αγωγή: µία πιλοτική µελέτη

Αξιολόγηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών ως προς την επάρκεια εκπαίδευσης στην ειδική φυσική αγωγή: µία πιλοτική µελέτη ιεπιστηµονική Φροντίδα Υγείας(2012) Τόµος 4,Τεύχος 1, 25-33 ISSN 1791-9649 Αξιολόγηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών ως προς την επάρκεια εκπαίδευσης στην ειδική φυσική αγωγή: µία πιλοτική µελέτη Αµπατζίδου

Διαβάστε περισσότερα

Η εφηβική σεξουαλικότητα στο προσκήνιο. Μελέτη και προβλεψιμότητα της χρήσης προφυλακτικού μέσω της θεωρίας της προσχεδιασμένης συμπεριφοράς

Η εφηβική σεξουαλικότητα στο προσκήνιο. Μελέτη και προβλεψιμότητα της χρήσης προφυλακτικού μέσω της θεωρίας της προσχεδιασμένης συμπεριφοράς 1. Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 2 ο Τεύχος, Απρίλιος Ιούνιος 2011 ΕΡΕΥΝΑ ORIGINAL PAPER Η εφηβική σεξουαλικότητα στο προσκήνιο. Μελέτη και προβλεψιμότητα της χρήσης προφυλακτικού μέσω της θεωρίας

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση διαφορετικών στυλ διδασκαλίας στην αυτοαντίληψη και αυτοεκτίμηση μαθητών δημοτικού σχολείου στο μάθημα της φυσικής αγωγής.

Η επίδραση διαφορετικών στυλ διδασκαλίας στην αυτοαντίληψη και αυτοεκτίμηση μαθητών δημοτικού σχολείου στο μάθημα της φυσικής αγωγής. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, 20, 3-15 2009 Ε.Α.Ψ. Η επίδραση διαφορετικών στυλ διδασκαλίας στην αυτοαντίληψη και αυτοεκτίμηση μαθητών δημοτικού σχολείου στο μάθημα της φυσικής αγωγής Αναστάσιος Μίχης 1, Ηλίας Μπεζεβέγκης

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής ιερεύνηση του Ρόλου των Στρατηγικών ιαπραγµάτευσης στην Ατοµική ιαδικασία Αλλαγής Συµπεριφοράς για την Συµµετοχή σε Μαζική Άσκηση Μπαλάσκα 1 Παναγιώτα, Τυµβίου 2 Ελένη 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Αθλητική Ψυχολογία Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις 17 ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Αθλητική Ψυχολογία Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις 17 ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 1 Θεματική Ενότητα: Αθλητική Ψυχολογία Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις 17 ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Section: Sports Psychology Oral & Poster Presentations of the 17 th International

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 7 (2), 103 113 Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2009

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 7 (2), 103 113 Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2009 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 7 (2), 103 113 Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2009 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 7 (2), 103-113 Released: September 30, 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ (FAIR PLAY) ΣΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ (FAIR PLAY) ΣΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ (FAIR PLAY) ΣΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Χασάνδρα M., Γούδας Μ., Χατζηγεωργιάδης Α. & Θεοδωράκης Γ. Λέξεις Κλειδιά: Ανάπτυξη ερωτηµατολογίου,

Διαβάστε περισσότερα

H Αθλητική Ψυχολογία στην παιδεία, την ποιότητα ζωής και τον αθλητισµό ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ

H Αθλητική Ψυχολογία στην παιδεία, την ποιότητα ζωής και τον αθλητισµό ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ H Αθλητική Ψυχολογία στην παιδεία, την ποιότητα ζωής και τον αθλητισµό ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ Επιµέλεια Νεκτάριος Α. Σταύρου, Άννα Χρηστάκου, & Εµµανουήλ Γεωργιάδης Εταιρεία Αθλητικής Ψυχολογίας & Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Τα Παραδοσιακά Παιχνίδια και οι Προεκτάσεις τους: Μία Ποιοτική Προσέγγιση

Τα Παραδοσιακά Παιχνίδια και οι Προεκτάσεις τους: Μία Ποιοτική Προσέγγιση Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 4 (3), 420 429 Δημοσιεύτηκε: 30 Δεκεμβρίου 2006 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 4 (3), 420-429 Released: December 30, 2006 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα συμμετοχής αθλητών/ τριων με και χωρίς κινητικές αναπηρίες στην ξιφασκία

Κίνητρα συμμετοχής αθλητών/ τριων με και χωρίς κινητικές αναπηρίες στην ξιφασκία ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, 21, 14-27 2010 Ε.Α.Ψ. Κίνητρα συμμετοχής αθλητών/ τριων με και χωρίς κινητικές αναπηρίες στην ξιφασκία Χαρίλαος Τσολάκης, Ευτέρπη Ζάχου, Νίκη Καραγεώργη, Φωτεινή Σκαφίδα, Φεβρωνία Καρκαλέτση,

Διαβάστε περισσότερα

Αντίληψη Ασφάλειας στην Αναρρίχηση από Κατασκηνωτές. Άννα Κουρτεσοπούλου, & Στυλιανή Χρόνη ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Αντίληψη Ασφάλειας στην Αναρρίχηση από Κατασκηνωτές. Άννα Κουρτεσοπούλου, & Στυλιανή Χρόνη ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Ερευνητική Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος (), 69 75 ηµοσιεύτηκε: 0 Ιουνίου 003 www.hape.gr/emag.asp Inquiries in Sport & Physical Education Volume (), 69 75 Released: June 0, 003 Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίδραση ενός Προγράμματος Ψυχοκινητικής Αγωγής στην Κινητική Απόδοση Παιδιών Πρώτης Σχολικής Ηλικίας

Η Επίδραση ενός Προγράμματος Ψυχοκινητικής Αγωγής στην Κινητική Απόδοση Παιδιών Πρώτης Σχολικής Ηλικίας Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος (), 13 11 Δημοσιεύτηκε: 3 Σεπτεμβρίου 1 Inquiries in Sport & Physical Education Volume (), 13-11 Released: September 3, 1 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα