Πρακτικό 15/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 14 ης Απριλίου 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρακτικό 15/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 14 ης Απριλίου 2015"

Transcript

1 Πρακτικό 15/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 14 ης Απριλίου 2015 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 14 η Απριλίου 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµαρχείου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Λήµνου, ύστερα από την αριθµ. πρωτ. 4762/ γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εφτά (7) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τέσσερα (4) µέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. ηµήτριος Μαρινάκης 2. Βασίλειος Κριθαρέλλης 3. Σαράντης Πανταζής 4. Νεκτάριος Παλατιανός ΑΠΟΝΤΕΣ Αντώνιος Παπαλιάς ηµήτριος Μπουλώτης Ιωάννης Ποντίκας Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ήµου, Μόσχος Λαγός, για την τήρηση των πρακτικών. Αριθµός Απόφασης 80/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ιάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού οικονοµικού έτους O πρόεδρος εισηγούµενος το 1 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέµα είπε τα εξής: Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1δ του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το ηµοτικό Συµβούλιο. Ο προϋπολογισµός του ήµου Λήµνου, για το οικονοµικό έτος 2015, ψηφίστηκε µε την αριθ. 381/2014 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την αριθ. πρωτ / απόφαση της Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου. Για την εύρυθµη λειτουργία του ήµου, πρέπει να προβούµε στη ψήφιση των σχετικών πιστώσεων που αναγράφονται σ αυτόν και των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό µε αναµορφώσεις του. 1

2 Προτείνεται η διάθεση των παρακάτω πιστώσεων, που είναι γραµµένες στον προϋπολογισµό του ήµου Λήµνου, οικονοµικού έτους 2015, για την αντιµετώπιση των αντίστοιχων δαπανών. A/A ΠΑΥ Ηµ/νία Αιτιολογία Συνολικό Ποσό Κ.Α. Εξόδων /04/2015 Ανταλλακτικά εξοπλισµού µηχανοργάνωσης (εκτυπωτών, φωτοτ. µηχανηµάτων, Η/Υ, Φαξ) 500, υπόψη: /04/2015 Προµήθεια πλακετών και λοιπού εξοπλισµού για τη συντήρηση των αυτοµάτων συστηµάτων ελέγχου της στάθµης του ποσίµου νερού στις δεξαµενές του ήµου , Καλείται στη συνέχεια η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας 1. Της διατάξεις της παρ.1δ του άρθρου 72 του Ν 3852/ Την αριθ. 381/2014 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. 3. Την αριθ. πρωτ / απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου. 4. Την εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ήµου Λήµνου και 5. Την εισήγηση του προέδρου. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι οµόφωνα Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες και τη διάθεση των πιστώσεων, που είναι γραµµένες στον προϋπολογισµό του ήµου Λήµνου, οικονοµικού έτους 2015, για την αντιµετώπιση των αντίστοιχων δαπανών. A/A ΠΑΥ Ηµ/νία Αιτιολογία Συνολικό Ποσό Κ.Α. Εξόδων /04/2015 Ανταλλακτικά εξοπλισµού µηχανοργάνωσης (εκτυπωτών, φωτοτ. µηχανηµάτων, Η/Υ, Φαξ) 500, /04/2015 Προµήθεια πλακετών και λοιπού εξοπλισµού για τη συντήρηση των αυτοµάτων συστηµάτων ελέγχου της στάθµης του ποσίµου νερού στις δεξαµενές του ήµου ,

3 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 80/2015 Αριθµός Απόφασης 81/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για την υπόθεση της κλήσης (για µετ απόδειξη συζήτηση) του Γεωργίου Κωνσταντέλλη, κατά του ήµου Λήµνου. O πρόεδρος εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Στον ΚΑ του προϋπολογισµού του ήµου οικονοµικού έτους 2015 έχει εγγραφεί, κατά την κατάρτισή του, πίστωση ,00, για «Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων», εκ της οποίας διατέθηκε µε την αριθ. 12/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, το ποσό των ,00. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης ιε της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους ήµους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι µε µηνιαία αντιµισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωµα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια. Στο ήµο µας έχει προκύψει θέµα µε την κλήση (για µετ απόδειξη συζήτηση) της 13/2010 αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λήµνου, του Κωνσταντέλλη Γεωργίου κατά του ήµου Λήµνου, η συζήτηση της οποίας προσδιορίστηκε για την 13 η Μαΐου 2015, σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 13/2015 πράξη κατάθεσης της γραµµατέως του, ως άνω, δικαστηρίου. Για το σοβαρό αυτό θέµα απαιτείται η πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και επειδή δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, µε µηνιαία αντιµισθία στο ήµο, προτείνω την πρόσληψη, ως πληρεξούσιου δικηγόρου, για την ανωτέρω υπόθεση της ικηγόρου, Γεώργα Ελεωνόρας. Στη συνέχεια κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: 1. Την περίπτωση ιε της παρ. 1 του άρθρου 72 και των άρθρων 283 και 244 του Ν. 3852/ Το γεγονός ότι στο ήµο δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, µε µηνιαία αντιµισθία στο ήµο. 3. Τις παραγράφους 2 έως και 4 του άρθρου 7 του Ν. 2753/99 και την ισχύουσα ΚΥΑ κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 7 του ν. 2753/ Τον Κώδικα περί ικηγόρων. 5. Την 5η γενική συνεδρίαση της Ολοµέλειας του Ελ. Συν της 21/3/ Τις Πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου: Πρ. Ι Τµ. ΕΣ 91, 139/2003 και 183/ Την ειδική πίστωση ποσού ,00 που είναι γραµµένη στον Κ.Α του προϋπολογισµού του ήµου οικονοµικού έτους 2015, για «Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων». 8. Την αριθ. 66/ Π.Α.Υ. της οικονοµικής υπηρεσίας του ήµου Λήµνου. 9. Την αριθ. 12/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 10. Την εισήγηση του Προέδρου Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι οµόφωνα 1. Αναθέτει το δικαστικό χειρισµό της υπόθεσης της κλήσης (για µετ απόδειξη συζήτηση) της 13/2010 αγωγής, του Κωνσταντέλλη Γεωργίου, κατά ήµου Λήµνου, σύµφωνα µε την αριθ. κατάθεσης 13/2015 του Ειρηνοδικείου Λήµνου 3

4 που έχει οριστεί δικάσιµος για τη συζήτηση της ανωτέρω υπόθεσης την 13 η Μαΐου 2015 ή σε οποιαδήποτε µετ αναβολή δικάσιµο, στη δικηγόρο, Γεώργα Ελεωνόρα, την οποία προσλαµβάνει, ως πληρεξούσιο δικηγόρο της υπόθεσης. 2. Ο καθορισµός της αµοιβής της δικηγόρου θα γίνει µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 81/2015 Αριθµός Απόφασης 82/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας µίσθωσης ακινήτου (αποθήκη), στη ηµοτική Κοινότητα Μύρινας, για τις ανάγκες της υπηρεσίας πρασίνου του ήµου Λήµνου. O πρόεδρος εισηγούµενος το 3 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Με την αριθ. 57/2015 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, αποφασίστηκε η µίσθωση ενός (1) ακινήτου τουλάχιστον 50,00τµ. στην περιοχή του Ρωµέικου Γιαλού, της ηµοτικής Κοινότητας Μύρινας, µε δηµοπρασία, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο Π.. 270/81, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί, ως αποθήκη για τις ανάγκες της υπηρεσίας πρασίνου του ήµου Λήµνου. Στο χώρο αυτό θα τοποθετηθούν τα χορτοκοπτικά µηχανήµατα και άλλα συναφή εργαλεία για την περιποίηση των κήπων του Ρωµέικου Γιαλού. Με την αριθ. 50/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι όροι της δηµοπρασίας. Περίληψη της αριθ. πρωτ. 3269/ διακήρυξης του ηµάρχου, δηµοσιεύθηκε στην εφηµερίδα «Ληµνιακός Λόγος» (αριθ. φύλλου 81/ ), αντίγραφό της τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων των καταστηµάτων της ηµοτικής Ενότητας και στην έδρα του ήµου, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του και στο πρόγραµµα «ιαύγεια» µε Α Α:ΩΕΛΦΩΛΘ- Ξ1. Μέσα στην προβλεπόµενη προθεσµία, όπως ορίζεται στην παραπάνω διακήρυξη, κατατέθηκε µία προσφορά. Η επιτροπή του άρθρου 7 του Π 270/81 µε το από πρακτικό της εισηγείται στην επιτροπή διεξαγωγής δηµοπρασιών την καταλληλότητα του προσφερόµενου προς µίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας Βουλγαροπούλου έσποινας, ευρισκόµενου στην ηµοτική Κοινότητα Μύρινας, συνολικής εµβαδού 59,00 τµ.. Σύµφωνα µε το πρακτικό της Επιτροπής ιενέργειας ηµοπρασιών, η οποία συνήλθε στις 3 Απριλίου 2015, προέβη στην αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς και κάνει δεκτή την προσφορά της Βουλγαροπούλου έσποινας, που προσφέρει το ακίνητό της, αντί του ποσού των 150,00, µηνιαίως. Η Οικονοµική Επιτροπή καλείται να αποφασίσει σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α ), για την κατακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας. Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας, από την επιτροπή και αφού είδε τις διατάξεις του Π 270/81 και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 1. Κατακυρώνει τη δηµοπρασία για τη µίσθωση του ακινήτου, στην περιοχή του Ρωµέικου Γιαλού, της ηµοτικής Κοινότητας Μύρινας, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί, ως αποθήκη για τις ανάγκες της υπηρεσίας πρασίνου του ήµου 4

5 Λήµνου, συνολικής έκτασης 59,00 τµ, στην Βουλγαροπούλου έσποινα, η οποία προσέφερε το ποσό των 150,00, µηνιαίως. Στο χώρο αυτό θα τοποθετηθούν τα χορτοκοπτικά µηχανήµατα και άλλα συναφή εργαλεία για την περιποίηση των κήπων του Ρωµέικου Γιαλού. 2. Αναθέτει στο ήµαρχο τις περαιτέρω ενέργειες, για την υπογραφή της σύµβασης. Το µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Κριθαρέλλης Βασίλειος ψηφίζει όχι, διότι θεωρεί το τίµηµα υψηλό. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 82/2015 Αριθµός Απόφασης 83/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «ιαµόρφωση υπαίθριου χώρου στη.κ. Μούδρου για δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης». Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 4 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Με την αριθµ. πρωτ / απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων κ. ηµητρίου Ιατρίδη, εντάχθηκε στον άξονα 4 «Προσέγγιση Leader», του «Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας » (Π.Α.Α.), στο Μέτρο 41, Υποµέτρο L323 «ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς», στη δράση L323-1 το έργο µε τίτλο «ιαµόρφωση υπαίθριου χώρου στη.κ. Μούδρου για δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης», συνολικού προϋπολογισµού ,00, στον οποίο περιλαµβάνεται και το ποσό των 7.128,00 για «Αρχαιολογικές Εργασίες». Με την αριθ. 277/2014 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου έγινε η αποδοχή της σχετικής πίστωσης, η εγγραφή στον Κ.Α µε τίτλο «ιαµόρφωση υπαίθριου χώρου στη.κ. Μούδρου για δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης», συνολικού ποσού ,00 και καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου να γίνει µε ανοιχτό διαγωνισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/2008. Με το αριθ. πρωτ / έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, εγκρίθηκε η συνέχιση εκ µέρους του ήµου Λήµνου, των διαδικασιών δηµοπράτησης του έργου µε τίτλο «ιαµόρφωση υπαίθριου χώρου στη.κ. Μούδρου για δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης», συνολικού προϋπολογισµού ,00 και κωδικό ΟΠΣΑΑ: Με την αριθ. 36/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, καταρτίστηκαν οι όροι του ανοιχτού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου. Περίληψη της αριθ. πρωτ. 300/ διακήρυξης της δηµοπρασίας αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ήµου και στο πρόγραµµα «ιαύγεια», µε Α Α: 76ΣΙΩΛΘ-Ν2Τ και δηµοσιεύτηκε στις εφηµερίδες : Στο ΦΕΚ/Τεύχος..Σ., µε αριθ. φύλλου 65/ Εφηµερίδα ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ, µε αριθ. φύλλου 1118/ Εφηµερίδα ΗΜΟΚΡΑΤΗΣ, µε αριθ. φύλλου 16784/ Εφηµερίδα ΠΟΛΙΤΙΚΑ(εβδοµαδιαία), µε αριθ. φύλλου 2639/ Εφηµερίδα ΓΕΝΙΚΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ µε αριθ. φύλλου 11220/ Εφηµερίδα ΗΧΩ ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, µε αριθ. φύλλου 12843/ Η δηµοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου διενεργήθηκε, την 24 η Μαρτίου

6 Σύµφωνα µε το, από 24/03/2015, Πρακτικό της Επιτροπής ιαγωνισµού, συµµετείχαν δεκατρείς (13) εργολήπτες δηµοσίων έργων, µετά δε τον έλεγχο της πληρότητας των φακέλων τους, η Επιτροπή ιαγωνισµού έκανε δεκτούς τους έξι (6) εργολήπτες δηµοσίων έργων, ενώ αποκλείστηκαν επτά (7) εργολήπτες δηµοσίων έργων, από απόψεως δικαιολογητικών. Μετά την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, στη θέση του πρώτου προσωρινού µειοδότη, αναδείχθηκε ο Βιτουλαδίτης Χαράλαµπος, που προσέφερε µέση έκπτωση 43,00%, επί των τιµών του τιµολογίου της µελέτης. Μετά τον έλεγχο της εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών, το πρακτικό αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του ήµου, για υποβολή τυχόν ενστάσεων. Αφού η παρήλθε η πενθήµερη προθεσµία, χωρίς να υποβληθούν ενστάσεις, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ιαγωνισµού διαβίβασε, προς την Οικονοµική Επιτροπή, το Πρακτικό του ιαγωνισµού, προκειµένου να προβούµε στις απαραίτητες ενέργειες επιλογής αναδόχου και έγκρισης του τελικού αποτελέσµατος της δηµοπρασίας. Κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισµού δεν εµφιλοχώρησαν παραβιάσεις των κείµενων διατάξεων ή των όρων της διακήρυξης, ώστε να επηρεαστεί το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας και σας καλώ να αποφασίσετε, αν η προσφορά του τελικού µειοδότη κρίνεται ικανοποιητική και την ανάθεση εκτέλεσης του έργου, ή όχι και την επανάληψη της δηµοπρασίας. Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/ Τις διατάξεις του Ν. 3669/ Την αριθµ. πρωτ / απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων. 4. Το αριθ. πρωτ / έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων 5. Την αριθ. 277/2014 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. 6. Την αριθ. 36/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 7. Την ειδική πίστωση ποσού ,00 που είναι γραµµένη στον Κ.Α του προϋπολογισµού του ήµου οικονοµικού έτους 2015 για την εκτέλεση του έργου αυτού. 8. Tην αριθ. Α-301/ Π.Α.Υ. της οικονοµικής υπηρεσίας του ήµου Λήµνου και 9. Την εισήγηση του Προέδρου. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 1. Εγκρίνει το αποτέλεσµα της µειοδοτικής δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ιαµόρφωση υπαίθριου χώρου στη.κ. Μούδρου για δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης», συνολικού προϋπολογισµού ,00, που σύµφωνα µε τα, από 24/03/2015 και 30/03/2015, Πρακτικά της Επιτροπής ιαγωνισµού, πρώτος µειοδότης αναδείχθηκε ο Βιτουλαδίτης Χαράλαµπος, που προσέφερε µέση έκπτωση 43,00%, επί των τιµών του τιµολογίου της µελέτης. 2. Αναθέτει στον πρώτο µειοδότη, Βιτουλαδίτη Χαράλαµπο, την εκτέλεση του παραπάνω έργου. 3. Εξουσιοδοτεί το ήµαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες. Το µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Κριθαρέλλης Βασίλειος ψηφίζει όχι, διότι θεωρεί µεγάλο το ποσοστό έκπτωσης. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 83/2015 Αριθµός Απόφασης 84/2015 6

7 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση πρακτικών διαγωνισµού 3ου & 4ου Σταδίου για την εκτέλεση του υποέργου 2 «Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού για την ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήµνου», της Πράξης «Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήµνου». Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 5 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Με την αριθ. πρωτ. οικ. 3842/ απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κ. Γιακαλή Αθανάσιου, εντάχθηκε η πράξη µε τίτλο: «Ανάπλαση του Αστικού Ιστού της Μύρινας Λήµνου», στον Άξονα Προτεραιότητας «08- Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» του Ε.Π. «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου » µε κωδικό MIS και συνολικό προϋπολογισµό ,00. Με την αριθ. 322/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου τροποποιήθηκε το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης και το Τεχνικό πρόγραµµα του ήµου Λήµνου, έγινε αποδοχή συνολικής πίστωσης ποσού ,00 και αναµορφώθηκε ο προϋπολογισµός οικ. έτους 2013 µε τη δηµιουργία του Κ.Α µε τίτλο «Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήµνου». Η Πράξη περιλαµβάνει δύο (2)υποέργα: Υποέργο 1: «Ανάπλαση του Αστικού Ιστού της Μύρινας Λήµνου», προϋπολογισµού ,00 ευρώ. Για το ανωτέρω υποέργο έγινε διαγωνισµός µε ανάδοχο την «Κ/Ξ Ι. ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΣ ΑΤΕ- ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», η οποία προσέφερε µέση έκπτωση 45,64 % επί των τιµών του τιµολογίου της µελέτης και Υποέργο 2: «Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού για την ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήµνου», προϋπολογισµού ,00 ευρώ (µε ). Για το υποέργο 2, η νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου Λήµνου συνέταξε την αριθ. 36/2013 µελέτη, συνολικού προϋπολογισµού ,00 ευρώ (µε ). Στη µελέτη περιλαµβάνεται, η προµήθεια πιστοποιηµένων οργάνων και δαπέδων ασφαλείας για οκτώ (8) παιδικές χαρές στη Μύρινα, είδη αστικού εξοπλισµού και αθλητικά δάπεδα. Με την αριθ. 76/2014 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, εγκρίθηκε η αριθ. 36/2013 Μελέτη, της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του ήµου Λήµνου µε τίτλο «Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού για την ανάπλαση του Αστικού Ιστού της Μύρινας Λήµνου» και καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης να γίνει µε ανοικτό διεθνή διαγωνισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α και του Π.. 60/2007. Με το αριθµ. πρωτ. οικ. 2263/ έγγραφό της, η Ε Α Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου διατύπωσε τη σύµφωνη γνώµη της για τα σχέδια των τευχών δηµοπράτησης και τη διαδικασία µε την οποία θα προκηρυχθεί το υποέργο 2, µε την προϋπόθεση να µη προβεί ο ήµος Λήµνου σε δηµοσιότητα του σχεδίου διακήρυξης, µέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εξυγίανσης του προγράµµατος, κατ εφαρµογή της Α.Π / επιστολής του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας µε το αριθ. πρωτ / έγγραφό του, αποσαφηνίζει ότι «για µερικώς συµβασιοποιηµένα έργα, µε ήδη εκτελούµενη σύµβαση, εξακολουθούν να εκτελούνται διαχειριστικές ενέργειες που αφορούν στην εξέταση της διαδικασίας διακήρυξης και τροποποίησης δηµοσίων συµβάσεων καθώς και στην εξέταση της διαδικασίας ανάθεσης των υπολειπόµενων συµβάσεων» και συνεπώς συντρέχουν οι λόγοι άρσης της αναστολής της 7

8 διαδικασίας δηµοπράτησης για το υποέργο 2 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΤΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ», της πράξης µε MIS «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΤΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ». Με την αριθ. 215/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, αποφασίστηκε η διενέργεια της προµήθειας να γίνει, µετά από ανοιχτό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, διατέθηκε η αναγκαία πίστωση και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού. Με τις αριθ. 262/2014 και 263/2014 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής συγκροτήθηκε η Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού και η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων, αντίστοιχα, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011. Η Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού ανασυγκροτήθηκε µε την αριθ. 22/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Εκδόθηκε από το ήµαρχο η αριθµ. πρωτ. 1479/ Προκήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού, περίληψη της οποίας αναρτήθηκε στο πρόγραµµα «ΙΑΥΓΕΙΑ» µε Α Α: Β Χ4ΩΛΘ-Θ Ρ, στην ιστοσελίδα του ήµου Λήµνου και δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (τεύχος ιακηρύξεων 405/ ), στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον ηµερήσιο και εβδοµαδιαίο τύπο. Κατά της παραπάνω προκήρυξης υποβλήθηκε εµπρόθεσµα µια (1) ένσταση (Προδικαστική Προσφυγή), η οποία εκδικάστηκε και δεν έγινε αποδεκτή µε την αριθ. 270/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Ο διαγωνισµός διενεργήθηκε την 29η του µηνός Ιουλίου του έτους 2014 και σύµφωνα µε το 1 ο Πρακτικό της Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµού, συµµετείχαν οκτώ (8) διαγωνιζόµενοι, µετά δε τον έλεγχο των στοιχείων και δικαιολογητικών συµµετοχής τους, η οποία ολοκληρώθηκε στις , έγιναν δεκτοί οι έξι (6), ενώ αποκλείστηκαν δύο (2). Κατά του ανωτέρω Πρακτικού υποβλήθηκαν τρεις (3) ενστάσεις, οι οποίες εκδικάστηκαν και απορρίφθηκαν µε την αριθ. 313/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µετά από εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων. Στη συνέχεια η Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού προχώρησε στο 2 ο Στάδιο του ιαγωνισµού, ήτοι «ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥ/ΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ», σύµφωνα µε το, από Πρακτικό της Επιτροπής και προέβη στον έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών, η οποία ολοκληρώθηκε στις , καταχωρώντας σε πίνακα, ανά τµήµα και προσφορά, αυτούς που πληρούν τα κριτήρια επιλογής και αυτούς που αποκλείονται, καταγράφοντας τους ακριβής λόγους απόρριψης. Με την αριθ. 415/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά διαγωνισµού 1ου & 2ου Σταδίου για την εκτέλεση του υποέργου 2 «Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού για την ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήµνου», της Πράξης «Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήµνου». Κατά της ανωτέρω απόφασης υποβλήθηκαν δύο (2) προδικαστικές προσφυγές, οι οποίες εκδικάστηκαν και απορρίφθηκαν µε την αριθ. 2/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Την 18 η Φεβρουαρίου 2015, η Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού προχώρησε στο 3 ο ΣΤΑ ΙΟ του διαγωνισµού ήτοι την «ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ», το δε πρακτικό της αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 8

9 Την 30 η Μαρτίου 2015, η Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού προχώρησε στο 4 ο ΣΤΑ ΙΟ του διαγωνισµού ήτοι την «ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», το δε πρακτικό της αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας, Την 7 η Απριλίου 2015, η Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού υπέβαλε στην Οικονοµική Επιτροπή, τα ανωτέρω δύο (2) Πρακτικά µε τα σχετικά στοιχεία του φακέλων της προσφοράς των υποψήφιων αναδόχων και την εισήγηση / γνωµοδότησή της. Καλείται στη συνέχεια η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: 1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/ τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α και του Π.. 60/ την ειδική πίστωση ποσού ,00 που είναι γραµµένη στον Κ.Α του προϋπολογισµού του ήµου οικονοµικού έτους 2015, για «Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήµνου». 4. τις αριθ. 322/2013 και 76/2014 αποφάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου 5. τις αριθ. 215/2014, 262/2014, 263/2014, 270/2014, 313/2014, 415/2014, 2/2015, 22/2015 και 47/2015 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής 6. το αριθµ. πρωτ. οικ. 2263/ έγγραφο της Ε Α Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 7. το αριθ. πρωτ / έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 8. την αριθ. 349/ Π.Α.Υ. της οικονοµικής υπηρεσίας του ήµου Λήµνου και 9. την εισήγηση του Προέδρου. Αποφασίζει Οµόφωνα 1. Εγκρίνει τα από και Πρακτικά της Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµού για την εκτέλεση του υποέργου 2 «Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού για την ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήµνου», της Πράξης «Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήµνου», που αφορούν το 3 ΣΤΑ ΙΟ, ήτοι την «ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» και το 4 ΣΤΑ ΙΟ, ήτοι την «ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», του ιαγωνισµού και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 2. Κατακυρώνει το διαγωνισµό: Α. Κουνατίδης Χαράλαµπος: (Έδρα: 15 ο χλµ. Θεσσαλονίκης-καβάλας, τ.κ , Τ.Θ. 47, Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης, Α.Φ.Μ: ) µε προϋπολογισµό προσφοράς ,26, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Για τα τµήµατα: 1 (κούνια νηπίων διθέσια µε µεταλλική δοκό), ενδεικτικού προϋπολογισµού 3.480,00, µε 2 (κούνια νηπίων διθέσια µε ξύλινη δοκό), ενδεικτικού προϋπολογισµού 2.459,20, µε 3 (κούνια παίδων διθέσια µε µεταλλική δοκό), ενδεικτικού προϋπολογισµού 3.944,00, µε 9

10 4 (κούνια παίδων διθέσια µε ξύλινη δοκό), ενδεικτικού προϋπολογισµού 2.018,40, µε 5 (κούνια παίδων-νηπίων τριθέσια µε µεταλλική δοκό), ενδεικτικού προϋπολογισµού 1.508,00, µε 6 (κούνια-φωλιά), ενδεικτικού προϋπολογισµού 6.032,00, µε 7 (µύλος περιστρεφόµενος παίδων), ενδεικτικού προϋπολογισµού 1.856,00, µε 8 (µύλος αυτοκινούµενος), ενδεικτικού προϋπολογισµού 4.524,00, µε 10 (ελατήριο-µοτοσικλέτα), ενδεικτικού προϋπολογισµού 603,20, µε 11 (ελατήριο-δελφινάκι), ενδεικτικού προϋπολογισµού 626,40, µε 16 (ελατήριο-δράκος), ενδεικτικού προϋπολογισµού 696,00, µε 17 (ελατήριο-ακρίδα), ενδεικτικού προϋπολογισµού 788,80, µε 18 (ελατήριο-αεροπλανάκι), ενδεικτικού προϋπολογισµού 504,60, µε 19 (ελατήριο-αυτοκινητάκι), ενδεικτικού προϋπολογισµού 754,00, µε 30 (σύνθετο όργανο µε πατάρια και αναρριχήσεις), ενδεικτικού προϋπολογισµού ,40, µε 32 (σύνθετο όργανο νηπίων), ενδεικτικού προϋπολογισµού 4.640,00, µε 35 (σύνθετο πολυλειτουργικό όργανο αναρρίχησης), ενδεικτικού προϋπολογισµού ,00, µε 36 (σύνθετο όργανο µε δύο τσουλήθρες και αναρριχητικά πλαίσια), ενδεικτικού προϋπολογισµού ,00, µε 38 (σύνθετο όργανο νηπίων-παίδων µε δύο τσουλήθρες), ενδεικτικού προϋπολογισµού 5.220,00, µε 39 (καθιστικά µε µεταλλική βάση και οκτώ δοκίδες), ενδεικτικού προϋπολογισµού 7.424,00, µε Β. ΛΑΝΤΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ: (Έδρα: Φλαβιανών & Μαιάνδρου 83, τ.κ , Ν. Φιλαδέλφεια, Αθήνα, Α.Φ.Μ: ) µε προϋπολογισµό προσφοράς ,72, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Για τα τµήµατα: 29 ( σύνθετο όργανο «ναυάγιο»), ενδεικτικού προϋπολογισµού ,00, µε 31 (σύνθετο τσουλήθρα, πατάρια και αναρριχήσεις), ενδεικτικού προϋπολογισµού ,40, µε 10

11 Γ. Τσιανάκας & Σια Ε.Ε. :(Έδρα: Βόλου 5, τ.κ , Φάρσαλα Λάρισας, Α.Φ.Μ: ) µε προϋπολογισµό προσφοράς ,40 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α Για το τµήµα: 40 (καθιστικά µε µεταλλική βάση και δεκατρείς δοκίδες), ενδεικτικού προϋπολογισµού ,00, µε. Σάββας Γκέκας & Υιος Ο.Ε: (Έδρα: 17 ο χλµ. Θεσσαλονίκης-Βέροιας, τ.κ , Αγ. Αθανάσιος Θεσσαλονίκης, Α.Φ.Μ: ) µε προϋπολογισµό προσφοράς ,04, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α Για το τµήµα: 44 (µεταλλικοί κάδοι απορριµµάτων λίτρων), ενδεικτικού προϋπολογισµού ,00, µε 3. Παραπέµπει το θέµα στο ηµοτικό Συµβούλιο για λήψη απόφασης σχετικά µε προσφυγή σε διαδικασία διαπραγµάτευσης, χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, για τα παρακάτω τµήµατα: Α. Σύµφωνα µε το άρθρο 25(1)α του Π.. 60/2007 και το άρθρο 3 παρ. 3γ(1) του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389/1993), για τα τµήµατα για τα οποία δεν κατατέθηκε καµία προσφορά: 26 (τραµπάλα ελατηρίου «λαβύρινθος»), ενδεικτικού προϋπολογισµού 881,60, µε 33 (σύνθετο όργανο νηπίων «κάστρο»), ενδεικτικού προϋπολογισµού 3.248,00, µε 41 (καθιστικά µε χυτοσιδηρή βάση και δέκα δοκίδες), ενδεικτικού προϋπολογισµού 5.278,00, µε 42 (κάδοι απορριµµάτων 100 λίτρων), ενδεικτικού προϋπολογισµού 4.872,00, µε 46 (κολωνάκια), ενδεικτικού προϋπολογισµού 2.644,80, µε 47 (ποδηλατοστάτες), ενδεικτικού προϋπολογισµού 2.644,80, µε Β. Σύµφωνα µε το άρθρο 24(1)α του Π.. 60/2007 και το άρθρο 3 παρ. 3β του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389/1993), για τα τµήµατα για τα οποία κατατέθηκαν προσφορές οι οποίες κρίθηκαν µη κανονικές: 11

12 9 (ελατήριο-µηχανάκι), ενδεικτικού προϋπολογισµού 696,00, µε 12 (ελατήριο-φορτηγό), ενδεικτικού προϋπολογισµού 696,00, µε 13 (ελατήριο-αλογάκι), ενδεικτικού προϋπολογισµού 1.194,80, µε 14 (ελατήριο-ψαράκι), ενδεικτικού προϋπολογισµού 1.206,40, µε 15 (ελατήριο-δεινόσαυρος), ενδεικτικού προϋπολογισµού 812,00, µε 20 (ελατήριο-λουλούδι), ενδεικτικού προϋπολογισµού 754,00, µε 21 (τραµπάλα µε ελατήρια δύο θέσεων), ενδεικτικού προϋπολογισµού 2.030,00, µε 22 (τραµπάλα ελατηρίου τριών θέσεων), ενδεικτικού προϋπολογισµού 1.589,20, µε 23 (τραµπάλα ελατηρίου δύο θέσεων µε ζωάκια), ενδεικτικού προϋπολογισµού 2.830,40, µε 24 (τραµπάλα ελατηρίων έξι θέσεων), ενδεικτικού προϋπολογισµού 2.992,80, µε 25 (τραµπάλα ελατηρίου δύο θέσεων), ενδεικτικού προϋπολογισµού 1.276,00, µε 27 (πάνελ δραστηριοτήτων «λαβύρινθος»), ενδεικτικού προϋπολογισµού 2.262,00, µε 28 (πάνελ δραστηριοτήτων «βρες το µονοπάτι»), ενδεικτικού προϋπολογισµού 2.204,00, µε 34 (σύνθετο όργανο νηπίων µε πατάρια και τσουλήθρα), ενδεικτικού προϋπολογισµού 6.380,00, µε 37 (σύνθετο όργανο νηπίων-παίδων µε δύο τσουλήθρες και αναρριχήσεις), ενδεικτικού προϋπολογισµού ,00, µε 43 (κάδοι απορριµµάτων 35 λίτρων), ενδεικτικού προϋπολογισµού 6.484,40, µε 45 (τραπεζόπαγκος µε στέγαστρο), ενδεικτικού προϋπολογισµού 1.589,20, µε 48 (αντικραδασµικά πλακίδια ασφαλείας πάχους 40mm), ενδεικτικού προϋπολογισµού 8.671,00, µε 49 (δάπεδα παιδικών χαρών), ενδεικτικού προϋπολογισµού ,00, µε 50 (αθλητικά δάπεδα), ενδεικτικού προϋπολογισµού ,20, µε 4. Η απόφαση να κοινοποιηθεί στους συµµετέχοντες σε αυτή την φάση του διαγωνισµού µε αποδεικτικό παραλαβής για την τυχόν υποβολή προδικαστικών προσφυγών. 12

13 5. Εξουσιοδοτεί το ήµαρχο για την πραγµατοποίηση των περαιτέρω ενεργειών για την υπογραφή των συµβάσεων. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 84/2015 Αριθµός Απόφασης 85/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση έκδοσης εντάλµατος προπληρωµής για την αντιµετώπιση δαπανών. Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 6 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Στο άρθρο 172 του Ν. 3463/2006 ορίζεται ότι: «Με απόφαση της ηµαρχιακής Επιτροπής ή του Κοινοτικού Συµβουλίου µπορεί να εγκρίνεται η έκδοση ενταλµάτων προπληρωµής για αντιµετώπιση δαπανών γενικά, εφόσον η πληρωµή µε τακτικό ένταλµα στο όνοµα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη. Τα εντάλµατα προπληρωµής εκδίδονται στο όνοµα δηµοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων». Στον Κ.Α µε τίτλο «Προµήθεια υλικών για τη λειτουργία του Βιολογικού καθαρισµού Μύρινας» του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2015, έχει εγγραφεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού, πίστωση ,00, εκ της οποίας διατέθηκε µε την αριθ. 12/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, το ποσό των 5.000,00. Προτείνεται η έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 394,96, για τη δαπάνη πληρωµής προµήθειας αναλώσιµου υλικού για τη δοκιµαστική λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισµού Μύρινας, διότι η δαπάνη αυτή δεν µπορεί να καλυφθεί µε τακτικό χρηµατικό ένταλµα (πληρωµή µε αντικαταβολή), στο όνοµα του µονίµου υπαλλήλου του ήµου Λήµνου, αλαβίτσου Θεοδοσίου. Στη συνέχεια κάλεσε τη Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/ Τις διατάξεις των άρθρων 103 παρ. 2 και 172 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 32 του Β.. 17/ Τις διατάξεις του Ν. 2685/ Την ειδική πίστωση ποσού ,00 που είναι γραµµένη στον Κ.Α µε τίτλο «Προµήθεια υλικών για τη δοκιµαστική λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισµού Μύρινας» του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους Την αριθ. Α-191/ Π.Α.Υ. της οικονοµικής υπηρεσίας του ήµου Λήµνου και 6. Την αριθ. 12/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία ψηφίστηκε πίστωση 5.000,00 σε βάρος του παραπάνω Κ.Α. του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους Την εισήγηση του προέδρου. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι οµόφωνα 1. Εγκρίνει την έκδοση εντάλµατος προπληρωµής στο όνοµα του υπαλλήλου αλαβίτσου Θεοδοσίου, Ε 1 ιοικητικού µε βαθµό Β, ποσού 394,96, για τη δαπάνη πληρωµής προµήθειας αναλώσιµου υλικού για τη δοκιµαστική λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισµού Μύρινας, διότι η δαπάνη αυτή δεν µπορεί να καλυφθεί µε τακτικό χρηµατικό ένταλµα (πληρωµή µε αντικαταβολή). Ο ανωτέρω υπάλληλος υποχρεούται να αποδώσει λογαριασµό, µέσα σε προθεσµία τριών µηνών. 2. Η διαχείριση του ποσού θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.. 17/ Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 85/

14 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ηµήτριος Μαρινάκης Βασίλειος Κριθαρέλλης Σαράντης Πανταζής Νεκτάριος Παλατιανός 14

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 7 η Νοεµβρίου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουνίου 2015.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουνίου 2015. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουνίου 2015. Αριθμός Απόφασης 172/2015 Θέμα 1 ο εκτός ημερήσιας διάταξης: Προσφυγή

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 23 ης εκεµβρίου 2014

Πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 23 ης εκεµβρίου 2014 Πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 23 ης εκεµβρίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 23 η εκεµβρίου 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 25/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014

Πρακτικό 25/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014 Πρακτικό 25/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 30 η Ιουνίου 2014, ηµέρα ευτέρα και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014

Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014 Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 30 η Ιουλίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Συµβούλου ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας.

Συµβούλου ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: Β4ΘΨΩΕ5-ΤΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 26 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 6 η Σεπτεµβρίου 2012 ήµου Κεφαλλονιάς.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΑΖΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 / 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 01 08-2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 12004 ΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ Αριθμ. Πρόσκλησης 13 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ : Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος προπληρωµής.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ : Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος προπληρωµής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: Ω118ΩΕ5-Ι78 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 7 ης (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 11 η Μαρτίου 2015 ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 18/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 20 ης Αυγούστου 2013

Πρακτικό 18/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 20 ης Αυγούστου 2013 Πρακτικό 18/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 20 ης Αυγούστου 2013 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 20 η Αυγούστου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του ιοικητικού Εφετείου Πατρών.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του ιοικητικού Εφετείου Πατρών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 41 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 16 η Σεπτεµβρίου 2014 ήµου Κεφαλλονιάς.

Διαβάστε περισσότερα

:..15 /2013.. -7-2013 29 & 01 :..196/2013.. ..30 /7/2013.. ..15 /2013.. ..30 2013.. ..9:30.. .. 25389/26-7-13.. 2 6 8 9

:..15 /2013.. -7-2013 29 & 01  :..196/2013.. ..30 /7/2013.. ..15 /2013.. ..30  2013.. ..9:30.. .. 25389/26-7-13..   2  6 8 9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..15η/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 30ης-7-2013 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..196/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.. /νση: Πλατεία ηµαρχείου 2 60100 Κατερίνη Πληροφορίες : ηµητριάδου Σταυρούλα Τηλ. 2351350435 Κατερίνη 14-2-2012 Αρ. Πρωτ. : 9041

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ενέκρινε κατάλληλα για την εν λόγω µίσθωση τα προσφερόµενα ακίνητα των κ.κ. Σπυρίδωνος Αντωνάτου ο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ενέκρινε κατάλληλα για την εν λόγω µίσθωση τα προσφερόµενα ακίνητα των κ.κ. Σπυρίδωνος Αντωνάτου ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΕΙΩΩΕ5-ΚΞΕ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 2 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 22 η Ιανουαρίου 2013 ήµου

Διαβάστε περισσότερα

«Αποκομιδή απορριμμάτων και υπηρεσίες καθαριότητας εντός λιμενικών ζωνών της νήσου Μυκόνου»

«Αποκομιδή απορριμμάτων και υπηρεσίες καθαριότητας εντός λιμενικών ζωνών της νήσου Μυκόνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθμός Μελέτης:02ΠΥ/2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ «Αποκομιδή απορριμμάτων και υπηρεσίες καθαριότητας εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 295/2015 ΘΕΜΑ 2 ο έκτακτο : Κατάρτιση όρων ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 2 ης Απριλίου 2012

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 2 ης Απριλίου 2012 Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 2 ης Απριλίου 2012 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 2 η Απριλίου 2012 και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παπουτσίδειου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος Περίληψη Αριθ. Απόφ. 96/2015 Έγκριση τευχών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 76/2011 ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 19 ης /2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Απόφασης 544/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση όρων για την προµήθεια εξοπλισµού παιδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

[1] A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 8/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

[1] A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 8/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής [1] ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 8/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 60/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 22 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 08: 30 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ : Μη Έγκριση 1 Ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Ολοκληρωµένο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ : Μη Έγκριση 1 Ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Ολοκληρωµένο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 40 ης (τακτικής) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κεφαλλονιάς την 13 η Νοεµβρίου 2013.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ: Παραίτηση από το ένδικο µέσο της προσφυγής σε διαταγές πληρωµών του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ: Παραίτηση από το ένδικο µέσο της προσφυγής σε διαταγές πληρωµών του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: Β4ΜΛΩΕ5-ΩΑΒ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 37 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 20 η εκεµβρίου 2012 ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης : 334/2013

Αριθμός Απόφασης : 334/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθμό 22-2013, τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλου - Νέστορος Αριθμός Απόφασης : 334/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ. 27 ης /6-6-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ. 27 ης /6-6-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 T.K: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 10 /2015 Α Α: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

Διαβάστε περισσότερα