Θέμαηα εξεηάζεων διδαζκαλείος 2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέμαηα εξεηάζεων διδαζκαλείος 2009"

Transcript

1 ΘΕΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΕΧΝ ΔΙΔΑΚΑΛΕΙΧΝ Θέμαηα εξεηάζεων διδαζκαλείος 2009 ΠΑΙΔΑΓΧΓΙΚΗ-ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΑΚΑΛΟΤ Ρα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο πνπ εθδειώλνπλ νη καζεηέο ζην ζρνιείν κπνξεί λα εληζρύνληαη θαη από ηε ζηάζε ηνπ ίδηνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. Κε βάζε ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα θαη ηελ εκπεηξία ζαο, λα εληνπίζεηε παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εκθάληζε ηέηνησλ πξνβιεκάησλ θαη λα αλαθέξεηε ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί ν εθπαηδεπηηθόο λα ηα αληηκεησπίζεη. ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΑΚΑΛΟΤ Ζ κεηαγλώζε απνηειεί πςεινύ επηπέδνπ γλσζηηθή δηεξγαζία πνπ αληαπνθξίλεηαη ζην ζθνπό ηεο αλάπηπμεο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ. Κε βάζε ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα θαη ηελ εκπεηξία ζαο, λα πξνηείλεηε καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηερληθέο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο κεηαγλσζηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΓΙΑ ΔΑΚΑΛΟΤ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΧΓΟΤ Κ. Καπςωηάκηρ «Οι δημόζιοι ςπάλληλοι» ΔΗΜΟΙΟΙ ΤΠΑΛΛΗΛΟΙ Νη ππάιιεινη όινη ιηώλνπλ θαη ηειεηώλνπλ ζαλ ζηήιεο δύν-δύν κεο ζηα γξαθεία. Ζιεθηξνιόγνη ζα 'λαη ε πνιηηεία θη ν ζάλαηνο πνπ ηνπο αλαλεώλνπλ. Θάζνληαη ζηηο θαξέθιεο, κνπηδνπξώλνπλ αζώα ιεπθά ραξηηά ρσξίο αηηία. "Ππλ ηε παξνύζε αιιεινγξαθία έρνκελ ηελ ηηκήλ..." δηαβεβαηώλνπλ. Θαη κνλαρά ε ηηκή ηνπο απνκέλεη, όηαλ αλεθνξίδνπλε ηνπο δξόκνπο, ην βξάδπ ζηηο νρηώ, ζαλ θνπξληηζκέλνη....ξαίξλνπλ θάζηαλα ζθέθηνληαη ηνπο λόκνπο, ζθέπηνληαη ην ζπλάιιαγκα ηνπο ώκνπο ζεθώλνληαο νη ππάιιεινη, νη θαεκέλνη...

2 Θέμαηα εξεηάζεων διδαζκαλείος 2008 Καζήκαηα: Ξαηδαγσγηθή ςπρνινγία, Λενειιεληθή γξακκαηεία, Γηδαθηηθή ΓΑΠΘΑΙΥΛ: ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΗ ΧΥΦΟΛΟΓΙΑ 2008: Μηα από ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο ηνπ ζύγρξνλνπ ζρνιείνπ είλαη ε επεμεξγαζία πνιιαπιώλ πιεξνθνξηώλ. Με βάζε ηελ εκπεηξία ζαο θαη ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα λα πξνζδηνξίζεηε δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο ηεο θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο πνπ βνεζνύλ ην καζεηή λα νξγαλώζεη έλα ζύζηεκα επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηώλ. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ Σεκαληηθόο αξηζκόο καζεηώλ εκθαλίδεη ζήκεξα δπζθνιίεο ζηελ παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ. Με βάζε ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα θαη ηελ εκπεηξία ζαο: α) λα εληνπίζεηε παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα πξνθαινύλ ηηο δπζθνιίεο απηέο β) λα πξνηείλεηε δηδαθηηθέο ηερληθέο γηα ηελ αληηκεηώπηζή ηνπο ΔΑΚΑΛΧΝ & ΝΗΠΙΑΓΧΓΧΝ: ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ 2008 Οδ. Ελύηηρ «Ήλιορ ο ππώηορ» "ηα σηήμαηα βαδίζαμε" Πηα ρηήκαηα βαδίζακε όιε κέξα Κε ηηο γπλαίθεο ηνπο ήιηνπο ηα ζθπιηά καο Ξαίμακε ηξαγνπδήζακε ήπηακε λεξό Φξέζθν θαζώο μεπήδαγε από ηνπο αηώλεο Ρν απνκεζήκεξν γηα κηα ζηηγκή θαζήζακε Θαη θνηηαρηήθακε βαζηά κέζα ζηα κάηηα Κηα πεηαινύδα πέηαμε απ' ηα ζηήζηα καο Ήηαλε πην ιεπθή Απ' ην κηθξό ιεπθό θιαδί ηεο άθξεο ησλ νλείξσλ καο Μέξακε πώο δελ ήηαλ λα ζβεζηεί πνηέο Ξώο δελ ζπκόηαλ θαζόινπ ηη ζθνπιήθηα έζεξλε Ρν βξάδπ αλάςακε θσηηά Θαη ηξαγνπδήζακε γύξσ ηξηγύξσ: Φσηηά σξαία θσηηά κε ιππεζείο ηα θνύηζνπξα Φσηηά σξαία θσηηά κε θηάζεηο σο ηε ζηάρηε Φσηηά σξαία θσηηά θαίγε καο Ιέγε καο ηε δσή.

3 Δκείο ηε ιέκε ηε δσή ηελ πηάλνπκε απ' ηα ρέξηα Θνηηάδνπκε ηα κάηηα καο πνπ καο μαλαθνηηάδνπλ Θη αλ είλαη απηό πνπ καο κεζάεη καγλήηεο, ην γλσξίδνπκε Θαη αλ είλαη απηό πνπ καο πνλάεη θαθό, ην' ρνπκε ληώζεη. Δκείο ηε ιέκε ηε δσή, πεγαίλνπκε κπξνζηά Θαη ραηξεηνύκε ηα πνπιηά ηεο πνπ κηζεύνπλε Δίκαζηε από θαιή γεληά. "Ήιηνο ν Ξξώηνο" Επωηήζειρ α) Πε πνηα ινγνηερληθή γεληά αλήθεη ν Νδπζζέαο Διύηεο; Ξνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο γεληάο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ ηαπηόηεηά ηεο; β) Ξώο ιεηηνπξγεί ζπλνιηθά ην ζηνηρείν ηνπ ππξόο σο θσο-θσηηά πνπ εκθαλίδεηαη ζην πνίεκα; γ) Ρν κήλπκα ηεο αηζηνδνμίαο θιηκαθώλεηαη κέζα από νξηζκέλεο εηθόλεο ζην πνίεκα. Κπνξείηε λα ηηο επηζεκάλεηε; δ) Ζ θαηάθαζε ζηε δσή πνπ δηαηξέρεη ην πνίεκα είλαη από ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο πνίεζεο ηνπ Διύηε. Λα ηεθκεξηώζεηε ην παξαπάλσ θέξλνληαο παξαδείγκαηα από ην ζπλνιηθό έξγν ηνπ πνηεηή θαη λα ηα ζπζρεηίζεηε κε ηνλ ηειεπηαίν ζηίρν ηνπ πνηήκαηνο. Θέμαηα εξεηάζεων διδαζκαλείος 2007 Καζήκαηα: Ξαηδαγσγηθή ςπρνινγία, Λενειιεληθή γξακκαηεία, Γηδαθηηθή ΓΑΠΘΑΙΥΛ: ΚΑΘΖΚΑ: ΓΗΓΑΘΡΗΘΖ ΚΔΘΝΓΝΙΝΓΗΑ - Ζ αμηνπνίεζε ηνπ ιάζνπο ζπκβάιιεη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ηδηαίηεξα ησλ καζεηώλ κε ρακειή ζρνιηθή επίδνζε. Ξξνηείλεηε, κε βάζε ηελ εκπεηξία ζαο θαη ηα ζύγρξνλα επηζηεκνληθά δεδνκέλα, ηξόπνπο δηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο ηνπ ιάζνπο ζε έλα νκαδνζπλεξγαηηθό πιαίζην δηδαζθαιίαο ΚΑΘΖΚΑ: ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖ ΤΣΝΙΝΓΗΑ - πνζηεξίδεηαη όηη ηα θίλεηξα κάζεζεο ησλ καζεηώλ επεξεάδνληαη από ηελ θνηλσληθνπνιηηηζκηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο. Κε βάζε ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα θαη ηελ εκπεηξία ζαο, λα λα δηαηππώζεηε θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ άπνςή ζαο γηα ηελ παξαπάλσ ζέζε. ΛΖΞΗΑΓΥΓΥΛ: ΚΑΘΖΚΑ: ΓΗΓΑΘΡΗΘΖ ΚΔΘΝΓΝΙΝΓΗΑ - Ν ρώξνο θαη ν ρξόλνο είλαη έλλνηεο πνπ κπνξνύλ λα πξνζεγγηζηνύλ ζην λεπηαγσγείν κέζα από δηαθνξεηηθέο γλσζηηθέο πεξηνρέο. Ξεξηγξάςηε δξαζηεξηόηεηεο κέζα από γλσζηηθέο πεξηνρέο ηεο δηθήο ζαο επηινγήο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ παξαπάλσ ελλνηώλ. ΚΑΘΖΚΑ: ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖ ΤΣΝΙΝΓΗΑ - Ζ κεηάδνζε αμηώλ, ζηάζεσλ θαη πεπνηζήζεσλ ζεσξνύληαη από ηνπο βαζηθνύο ζηόρνπο ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο.

4 Κε βάζε ηα ζύγρξνλα επηζηεκνληθά δεδνκέλα θαη ηελ εκπεηξία ζαο, πεξηγξάςηε πξαθηηθέο πνπ θαηά ηελ άπνςή ζαο είλαη απνηειεζκαηηθέο ζηελ αλάπηπμε απηώλ ησλ δεμηνηήησλ. ΓΑΠΘΑΙΥΛ & ΛΖΞΗΑΓΥΓΥΛ: ΚΑΘΖΚΑ: ΛΔΝΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ - Γηώξγνο Πεθέξεο, "Δπί Αζπαιάζσλ..." Δξσηήζεηο α)από πνύ αληιεί ηε ζεκαηηθή ηεο πνίεζήο ηνπ ν Γ. Πεθέξεο; β)ξώο ζπλδέεηαη ην πνίεκα κε ηε ρξνλνινγία πνπ αλαθέξεηαη ζην ηέινο ηνπ πνηήκαηνο; γ)"η' όλνκα ηνπ θίηξηλνπ ζάκλνπ δελ άιιαμε από εθείλνπο ηνπο θαηξνύο". Ξνηνη ζπλεηξκνί ιεηηνπξγνύλ κε ηνπο παξαπάλσ ζηίρνπο; δ)1)ρν ππνθείκελν ζηα ξήκαηα: έδεζαλ, έξημαλ, έγδαξαλ, έζπξαλ, θαηαμέζθηζαλ, ζηνπο ζηίρνπο είλαη ην "απηνί" 2)Ν ζηίρνο 20 είλαη πιήξεο δεθαπεληαζύιιαβνο. 3)Πηνλ ζηίρν 21 ρξεζηκνπνηνύληαη νη ηύπνη πιέξσλε θαη θξίκαηα από ηε ιατθή κνξθή ηεο γιώζζαο. Κπνξείηε λα ζπζρεηίζεηε ηα ζηνηρεία απηά κε ην γεληθό κήλπκα ηνπ πνηήκαηνο; ε)πηνλ ηειεπηαίν ζηίρν ηνπ πνηήκαηνο ππάξρεη ε αθόινπζε επαλαιακβαλόκελε δνκή: Ν Ξακθύιηνο Αξηδαίνο / ν παλάζιηνο ηύξαλλνο. Κπνξείηε λα ηε ζπζρεηίζεηε πξνο ην γεληθό κήλπκα ηνπ πνηήκαηνο; Θέμαηα εξεηάζεων διδαζκαλείος 2006 Καζήκαηα:Ξαηδαγσγηθή ςπρνινγία, Λενειιεληθή γξακκαηεία, Γηδαθηηθή ΓΑΠΘΑΙΥΛ: ΚΑΘΖΚΑ: ΓΗΓΑΘΡΗΘΖ ΚΔΘΝΓΝΙΝΓΗΑ - Έλα ζεκαληηθό κέζν πξνώζεζεο ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ν έπαηλνο ηνπ δαζθάινπ πξνο ην καζεηή. Κε βάζε ηελ εκπεηξία ζαο θαη ηα ζύγρξνλα επηζηεκνληθά δεδνκέλα αλαθεξζείηε ζε ηξόπνπο θαη ηερληθέο απνηειεζκαηηθόηεξεο δηδαθηηθήο αμηνπνίεζήο ηνπ. ΚΑΘΖΚΑ: ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖ ΤΣΝΙΝΓΗΑ - Ζ ύπαξμε καζεηώλ από δηάθνξεο πνιηηηζκηθέο νκάδεο ζηελ ηάμε απνηειεί ζύγρξνλν θαηλόκελν ηνπ ειιεληθνύ ζρνιείνπ. Κε βάζε ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα θαη ηελ εκπεηξία ζαο, λα ηεθκεξηώζεηε πώο κπνξεί ν εθπαηδεπηηθόο λα ζπκβάιεη ζηελ αληηζηάζκηζε ησλ δηαθνξώλ θαη ζηελ απνηειεζκαηηθόηεξε αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ επίδνζεο θαη ζπκπεξηθνξάο. ΛΖΞΗΑΓΥΓΥΛ: ΚΑΘΖΚΑ: ΓΗΓΑΘΡΗΘΖ ΚΔΘΝΓΝΙΝΓΗΑ

5 - Πην ζύγρξνλν λεπηαγσγείν ηνλίδεηαη ε αμία ηνπ αηνκηθνύ θαθέινπ ηνπ παηδηνύ. Κε βάζε ηελ εκπεηξία ζαο θαη ηα ζύγρξνλα επηζηεκνληθά δεδνκέλα λα αλαθέξεηε ηξόπνπο αμηνπνίεζεο ηνπ θαθέινπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.. ΚΑΘΖΚΑ: ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖ ΤΣΝΙΝΓΗΑ - Πήκεξα ππνζηεξίδεηαη δηεζλώο ε ζεκαληηθόηεηα ηνπ ξόινπ ηεο πξώηκεο παξέκβαζεο ζηελ αληηκεηώπηζε γλσζηηθώλ θαη ςπρνθνηλσληθώλ πξνβιεκάησλ ησλ παηδηώλ. Κε βάζε ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα θαη ηελ εκπεηξία ζαο, λα ηεθκεξηώζεηε πώο κπνξεί λα επηηεπρζεί ε ζθαηξηθή εθηίκεζε ηνπ λεπίνπ ζην πιαίζην ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο, πξνθεηκέλνπ λα πξνιεθζνύλ ηέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα. ΓΑΠΘΑΙΥΛ & ΛΖΞΗΑΓΥΓΥΛ: ΚΑΘΖΚΑ: ΛΔΝΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ Γηνλύζηνο Πνισκόο, "Ιάκπξνο" Ζ εκέξα ηεο Ιακπξήο, απόζπαζκα 21 Ρν εζπέξαο ηεο Ιακπξήο, απόζπαζκα 25 Δξσηήζεηο α)ξνηα είλαη ηα πξόηππα πνπ αθνινπζεί ν Πνισκόο γηα ηε δηακόξθσζε ηνπ πνηεηηθνύ ηνπ έξγνπ; β)ν Ιάκπξνο είλαη έλαο ηξαγηθόο ήξσαο. Ξεξηπίπηεη ζε ύβξε. Ξνύ θαίλεηαη απηό από ηελ όιε ππόζεζε θαη πώο εκθαλίδεηαη απηόο ν ραξαθηεξηζκόο κέζα ζην θείκελν; Αλαπηύμηε ηηο ζέζεηο ζαο. γ)λα επηζεκάλεηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ θσηόο (κε πνηα ιεμηθά ή ππεξιεμηθά ζύλνια εθθξάδεηαη) ζε ζρέζε πξνο ηα δξώκελα ζηα απνζπάζκαηα 21 θαη 25. δ)πάξρνπλ αληηζέζεηο εηθόλσλ ζηα δύν απνζπάζκαηα. Ξώο ιεηηνπξγνύλ ζε ζρέζε πξνο ηελ όιε ππόζεζε ηνπ "Ιάκπξνπ"; Θέμαηα εξεηάζεων διδαζκαλείος 2005 Καζήκαηα:Ξαηδαγσγηθή ςπρνινγία, Λενειιεληθή γξακκαηεία, Γηδαθηηθή Γηδαθηηθή πνζηεξίδεηαη όηη έλαο από ηνπο βαζηθνύο ζηόρνπο ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ είλαη ε άκβιπλζε ησλ δηαθνξώλ αλάκεζα ζηνπο καζεηέο. Κε βάζε ηελ εκπεηξία ζαο θαη ηα ζύγρξνλα επηζηεκνληθά δεδνκέλα λα πξνηείλεηε θαη λα αλαπηύμεηε παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ επίηεπμε απηνύ ηνπ ζηόρνπ. Λενειιεληθή γξακκαηεία 2005 Κ. Θνληνιέσλ, «Έλα ζπξηάξη γεκάην όλεηξα» Ήηαλ θάπνηε, έλα κνιύβη πνπ ην είραλε μεράζεη κέζα ζ έλα άδεην ζπξηάξη.

6 Ήηαλ ζθνηάδη εθεί κέζα θη ήηαλ θη ε κνλαμηά πνπ έθαλε ην κνιύβη λα ληώζεη ιππεκέλν. Έηζη ινηπόλ, απνθάζηζε λα δσγξαθίζεη από κόλν ηνπ, όια όζα ηνπ είραλε κάζεη ηα ρέξηα πνπ, θάπνηε, ην είραλε θξαηήζεη. Πηξώζεθε ζηε δνπιεηά θη άξρηζε λα ζρεδηάδεη ζηνλ πάην ηνπ ζπξηαξηνύ, ηνπο δξόκνπο κηαο πόιεο. Έθηηαμε δύν, έθηηαμε θη άιινλ έλα, κεηά δσγξάθηζε αλάκεζά ηνπο θαη κηα πιαηεία. Πηε ζπλέρεηα, έβαιε δέληξα ζηελ πιαηεία κηα ηηηά, κηα ιεύθα, έλα Φνίληθα. Εσγξάθηζε θαηόπηλ ζπίηηα ζηηο άθξηεο ησλ δξόκσλ θαη ζηόιηζε ηηο πξαζηέο ηνπο κε ινπινύδηα-γαξίθαια, καξγαξίηεο, ληάιηεο. Πην ηέινο δσγξάθηζε θαη ηέζζεξα παηδηά. Γπν ζηελ πιαηεία λα θάλνπλ θνύληα, έλα λα δηαβάδεη θάησ από ηε ιεύθα. Ρν ηέηαξην ην έθηηαμε λα θάλεη πνδήιαην ζηνπο δξόκνπο. Ρώξα, πηα, ην κνιύβη δελ ήηαλ κόλν ηνπ. Δίρε ηε ζπληξνθηά ησλ ινπινπδηώλ, ησλ δέληξσλ, ησλ παηδηώλ. Υξαία ήηαλ! «Κα είλαη πάληα ζθνηάδη!»ηνπ είπε ην παηδί πνπ έθαλε πνδήιαην. Ρν κνιύβη έηξεμε ζηελ πην βαζηά γσληά ηνπ ζπξηαξηνύ, ζηελ πην ζθνηεηλή, θη εθεί δσγξάθηζε έλαλ νινζηξόγγπιν ήιην. Ρν θσο ζθνξπίζηεθε κέζα ζην ζπξηάξη. «Κπξάβν!» θώλαμαλ ηα ινπινύδηα. «Κπξάβν!» θώλαμαλ ηα δέληξα. «Εήησ!» θώλαμαλ θαη ηα παηδηά. Θαη ην κνιύβη γειώληαο, έηξεμε πξνο ηα εθεί πνπ ήηαλ ε πιαηεία. «Διάηε λα παίμνπκε!» πξνζθάιεζε ηα δπν παηδηά. Θη απηά θαβαιήζαλε ηηο δπν ηνπ άθξεο θαη ην θάλαλε ηξακπάια. Ήηαλ, πνπ ιέηε, θάπνηε έλα κνιύβη πνπ ην είραλε μεράζεη κέζα ζ Έλα ζπξηάξη γεκάην θσο. Π έλα ζπξηάξη γεκάην γέιηα. ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ 1.- Πε πνηα πεξίνδν ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο αλήθεη ν Κάλνο Θνληνιέσλ; Ξνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεδνγξαθίαο απηήο ηεο πεξηόδνπ; 2.- Κε πνηα ζέκαηα αζρνιείηαη ν ζπγγξαθέαο, γεληθά, ζην έξγν ηνπ; 3.- Ξνηεο έλλνηεο αλαδεηθλύνληαη ζην θείκελν απηό; Λα ζεκειηώζεηε ηελ άπνςή ζαο παξαπέκπνληαο ζε αληίζηνηρεο ιέμεηο ή θξάζεηο ηνπ θεηκέλνπ. 4.- Ξνηνπο αηζζεηηθνύο ηξόπνπο ρξεζηκνπνηεί ν ζπγγξαθέαο γηα λα πξνβάιεη ηηο έλλνηεο απηέο; 5.- Ξνηα κελύκαηα ηνπ θεηκέλνπ κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ ζήκεξα ζην ζρνιείν; Ξαηδαγσγηθή ςπρνινγία Αξθεηνί καζεηέο ζην ζεκεξηλό ζρνιείν παξνπζηάδνπλ ρακειή ζρνιηθή επίδνζε ε νπνία, ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε ρνιηθή απνηπρία. Κε βάζε ηελ εκπεηξία ζαο θαη ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα λα αλαθεξζείηε ζηνπο παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζ απηή θαη λα πξνηείλεηε ηξόπνπο ςπρνπαηδαγσγηθήο αληηκεηώπηζεο ηεο ρακειήο ζρνιηθήο επίδνζεο. Θέμαηα εξεηάζεων διδαζκαλείος 2004 Καζήκαηα:Ξαηδαγσγηθή ςπρνινγία, Λενειιεληθή γξακκαηεία, Γηδαθηηθή Γηδαθηηθή 2004

7 - πνζηεξίδεηαη όηη ε αμηνιόγεζε ηνπ καζεηή δελ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη κόλν ζ' έλα βαζκό ή ζ' έλα απιό ιεθηηθό ραξαθηεξηζκό. Κε βάζε ηελ εκπεηξία ζαο θαη ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα, αλαθέξεηε ελαιιαθηηθνύο ηξόπνπο αμηνιόγεζεο ηνπ καζεηή νη νπνίνη κπνξνύλ λα βειηηώζνπλ ηε καζεζηαθή πνξεία ηνπ Λενειιεληθή γξακκαηεία 2004 Γ. Πνισκόο, Ξεηξαζκόο από ηνπο ειεύζεξνπο Ξνιηνξθεκέλνπο, Γ Πρεδίαζκα {Απνζπάζκαηα 6 θαη. 7) 6 Έζηεζε ν έξσηαο ρνξό κε ηνλ μαλζόλ Απξίιε, Θη ε θύζηο εύξε ηελ θαιή θαη ηε γιπθηά ηεο ώξα, Θαη κεο ζηε ζθηά πνπ θνύλησζε θαη θιεη δξνζηέο θαη κόζρνπο Αλάθνπζηνο θηιατδηκόο θαη ιηπνζπκηζκέλνο Λεξά θαζάξηα θαη γιπθά, λεξά ραξηησκέλα, Σύλνληαη κεο ζηελ άβπζζν ηε κνζρνβνιηζκέλε, Θαη παίξλνπλε ην κόζρν ηεο, θη αθήλνπλ ηε δξνζηά ηνπο, Θη νύια ζηνλ ήιην δείρλνληαο ηα πινύηηα ηεο πεγήο ηνπο, Ρξέρνπλ εδώ, ηξέρνπλ εθεί, θαη θάλνπλ ζαλ αεδόληα. Έμ' αλαβξύδεη θη ε δσή ζ' γε, ζ' νπξαλό, ζε θύκα. Αιιά ζηεο ιίκλεο ην λεξό, π' αθίλεην λαη θ ηάζπξν, Αθίλεη' όπνπ θη' αλ ηδήο, θαη θάηαζπξ' σο ηνλ πάην, Κε κηθξόλ ίζθηνλ άγλσξνλ έπαημ' ε πεηαινύδα. Ξνύ ρ' επσδίζεη ηα ύπλνπο ηεο κέζα ζηνλ άγξην θξίλν. Αιαθξνίζθησηε θαιέ, γηα πεο απόςε ηη' δεο. Λύρηα γηνκάηε ζαύκαηα, λύρηα ζπαξκέλε κάγηα! Σσξίο πνζώο γεο, νπξαλόο θαη ζάιαζζα λα πλέλε Νύδ' όζν θάλ' ε κέιηζζα θνληά ζην ινπινπδάθη, Γύξνπ ζε θάηη αηάξαρν π' αζπξίδεη κεο ζηε ιίκλε, Κνλάρν αλαθαηώζεθε ην ζηξνγγπιό θεγγάξη,, Θη' όκνξθε βγαίλεη θνξαζηά ληπκέλε κε ην θσο ηνπ. 7 Έξκα λ' ηα κάηηα, πνπ θαιείο, ρξπζέ δσήο αέξα. ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ Ξνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο επηαλεζηαθήο ζρνιήο; Πε πνηνπο ιόγνπο νθείιεηαη ε απνζπαζκαηηθόηεηα ησλ έξγσλ ηνπ Πνισκνύ; Λα αλαθέξεηε θαη λα αμηνινγήζεηε ηηο ζρεηηθέο απόςεηο. Ξνηα αηζζεηηθά ξεύκαηα ηεο επνρήο δηαθξίλεηε ζην απόζπαζκα (6) Ξνηνο είλαη ν ξόινο ηεο θύζεο ζην παξαπάλσ απόζπαζκα; Λα απαληήοεηε ζηεξηδόκελνη ζε ζρεηηθά ζηνηρεία ηνπ πνηήκαηνο. Λα ζρνιηάζεηε ηνλ ηειεπηαίν ζηίρν (απόζπαζκα 7) ζπζρεηίδνληάο ηνλ κε ην απόζπαζκα 6. Ξαηδαγσγηθή ςπρνινγία Τπρνπαηδαγσγηθέο έξεπλεο θαη δηαπηζηώζεηο εθπαηδεπηηθώλ επηζεκαίλνπλ όηη αξθεηνί καζεηέο ζην ζεκεξηλό ζρνιείν παξνπζηάδνπλ απμεκέλα πξνβιήκαηα κάζεζεο ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα δεκηνπξγνύλ πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη αληίζηξνθα. Κε βάζε ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα θαη ηηο Δκπεηξίεο ζαο, λα ηεθκεξηώζεηε πώο δεκηνπξγείηαη απηή ε ακθίδξνκε ζρέζε θαη λα πξνηείλεηε ζύγρξνλεο ςπρνπαηδαγσγηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ αληηκεηώπηζε απηώλ ησλ πξνβιεκάησλ κάζεζεο θαη ζπκπεξηθνξάο.

8 Θέμαηα εξεηάζεων διδαζκαλείος 2003 (Δάζκαλοι) Καζήκαηα: Γηδαθηηθή, Λενειιεληθή γξακκαηεία, Ξαηδαγσγηθή ςπρνινγία. Γηδαθηηθή "πνζηεξίδεηαη όηη νη δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζπκβάιινπλ απνθαζηζηηθά ζηελ απόθηεζε δεμηνηήησλ θαη ζηε δηακόξθσζε ζηάζεσλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ απηόλνκε καζεζηαθή πνξεία ηνπ καζεηή. Κε βάζε ηηο εκπεηξίεο ζαο αιιά θαη ηηο ζύγρξνλεο επηζηεκνληθέο απόςεηο, λα ηεθκεξηώζεηε ηελ παξαπάλσ ζέζε θαη λα πξνηείλεηε ηξόπνπο δηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ δηαζεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ επηηπρία ησλ παξαπάλσ ζηόρσλ". Λενειιεληθή γξακκαηεία Νδ.Διύηε: Ν ήιηνο ν ειηάηνξαο Ρν ηξεινβάπνξν-ηξαγνύδη Βαπόξη ζηνιηζκέλν βγαίλεη ζηα βνπλά θη αξρίδεη ηηο καλνύβξεο "βίξα- κάηλα" Ρελ άγθπξα θνπληάξεη ζηηο θνπθνπλαξηέο θνξηώλεη θξέζθν αέξα θη αηη' ηηο δπν κεξηέο πέηξα θη είλαη θη έρεη ινζηξόκν αζών λαύηε πνλεξό Απηό ηα βάζε θηάλεη ηνπο παιηνύο θαηξνύο βάζαλα μεθνξηώλεη θη αλαζηελαγκνύο Έια Σξηζηέ θαη Θύξηε ιέσ θη απνξώ ηέηνην ηξειό βαπόξη ηξεινβάπνξν Σξόλνπο καο ηαμηδεύεη δε βνπιηάμακε ρίιηνπο θαπεηαλαίνπο ηνπο αιιάμακε Θαηαθιπζκνύο ηηνηέ δε ινγαξηάζακε κπήθακε κεζ'όια θαη πεξάζακε Θη έρνπκε ζην θαηάξηη καο παληνηηλό ηνλ Ήιην ηνλ Ζιηάηνξα! Δξσηήζεηο 1. Ξνηα είλαη ΠΚΒΝΙΖ ηνπ έξγνπ ηνπ Ν. Διύηε ζηελ πνίεζε ηεο γεληάο ηνπ Ξνηα είλαη ε βαζηθή ζεκαηνινγία ηεο πνίεζεο ηνπ Ν. Διύηε, Λα αλαθέξεηε κεξηθέο - βαζηθέο πνεηηθέο ζπιινγέο. 3. Λα αλαπηύμεηε ηε ζρέζε "θύζεο-ζπλαηζζεκάησλ" ζηελ πνίεζε ηνπ Ν. Διύηε. 4. Λα ζρνιηάζεηε ηνπο ζηίρνπο Σξόλνπο καο ηαμηδεύεη,... ηνλ Ήιην ηνλ Ζιηάηνξα" θαη λα επηζεκάλεηε ηηο βαζηθέο απόςεηο ηνπ πνηεηή. 5. Ξνηα πθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά εληνπίδαηε ζην ζπγθεθξηκέλν,πνίεκα Ξαηδαγσγηθή ςπρνινγία Πύκθσλα κε ηηο ζύγρξνλεο ζέζεηο ηεο Γλσζηηθήο Τπρνινγίαο, όιεο νη γλσζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ αλζξώπνπ απνηεινύλ πεξηπηώζεηο επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Κε βάζε ηηο εκπεηξίεο ζαο θαη ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα αλαπηύμεηε κεξηθέο βαζηθέο ζηξαηεγηθέο θαη ηερληθέο πνπ κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα επηιύνπλ απνηειεζκαηηθά ηόζν ηα θαζεκεξηλά πξαθηηθά όζν θαη ηα ζρνιηθά πξνβιήκαηα. Αλαθέξεηε ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα από ηε ζρνιηθή πξάμε. Θέμαηα εξεηάζεων διδαζκαλείος 2002 (Δάζκαλοι)

9 Καζήκαηα:Ξαηδαγσγηθή ςπρνινγία, Λενειιεληθή γξακκαηεία, Γηδαθηηθή ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖ - ΤΣΝΙΝΓΗΑ Αξθεηνί καζεηέο ζηα ζεκεξηλά ζρνιεία παξνπζηάδνπλ ρακειή ζρνιηθή επίδνζε πνπ κπνξεί λα παξεκπνδίζεη ηε θπζηνινγηθή εμέιημε ηεο καζεζηαθήο θαη εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ελδερνκέλσο λα νδεγήζεη ζε ζρνιηθή απνηπρία. Κε βάζε ηελ εκπεηξία ζαο θαη ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα, λα ηεθκεξηώζεηε ηηο ςπρνπαηδαγσγηθέο παξεκβάζεηο ζαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε απηήο ηεο θαηάζηαζεο. ΛΔΝΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ Θ. ΞΑΙΑΚΑ: Από ηα "Παηηξηθά γπκλάζκαηα" (Πεηξά α', 1907) Ξνιεκάο λα ζηπιώζεηο, θπβεξλήηε, κέ ηα θαξάβηα θαη κε ηα θνπζάηα ηεο Ξνιηηείαο ην ζαιεκέλν ζπίηη Ρνπ θάθνπ ηδξώλεηο, έκπα ζ' άιιε ζηξάηα, ηνλ λνπ καο πξώηα ζηύισζε θαη ρηίζε, θαη πξώη' απ' όια αιθαβεηάξη θξάηα. Γάζθαινο γίλε, αιήζεηα αλ ήξσαο είζαη. Πε κηα Βαβέι δεκέλνπο καο θξαηάλε θαθά ζηνηρεηά ην κάγεκα ηνπο ιύζε θαη ζηα ρείιηα νη θαξδίεο καο πάιε αο πάλε, Πύκκεηξα πςώζνπ, πύξγε ηεο δσήο. Ρξαλνί θη αλ είλαη νη ηάθνη, ηάθν Πηνλ ήιην ηόπν ζέινπκε θη εκείο. Δξσηήζεηο 1. Λα ζρνιηάζεηε ηνπο εηηηά πξώηνπο ζηίρνπο "πνιεκάο λα ζηπιώζεηο...αλ ήξσαο είζαη" θαη λα επηζεκάλεηε ηηο βαζηθέο απόςεηο ηνπ πνηεηή. 2. Λα ζπλδέζεηε ην πεξηερόκελν ηνπ πνηήκαηνο κε ην ηζηνξηθνθνηλσληθό πιαίζην ηεο επνρήο. 3. Λα αλαθέξεηε θαη λα αλαπηύμεηε ηα αηζζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο γεληάο ηνπ Ξνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζάηηξαο ηνπ Ξαιακά. ΓΗΓΑΘΡΗΘΖ ΚΔΘΝΓΝΙΝΓΗΑ Νη δεκνγξαθηθέο θαη πνιηηηζκηθέο αιιαγέο πνπ έγηλαλ ηα ηειεπηαία ρξόληα ζην καζεηηθό πιεζπζκό θαη νη λέεο αληηιήςεηο καο γηα ηε θύζε ηεο γλώζεο θαη ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο επηβάιινπλ ηε ρξήζε ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ δηδαζθαιίαο. Κε απηή ηε ινγηθή λα ζρνιηάζεηε ηηο δπλαηόηεηεο πνπ παξέρνπλ ηα ζπιινγηθά ζρέδηα εξγαζηώλ (projects) θαη λα πξνηείλεηε ηξόπνπο δηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο ηνπο. Πηγή:

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗ ΜΑΘΗΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 2011. Σχεδιαζμόρ μαθηζιακήρ ειζήγηζηρ:

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗ ΜΑΘΗΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 2011. Σχεδιαζμόρ μαθηζιακήρ ειζήγηζηρ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗ ΜΑΘΗΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 2011 ΘΕΜΑ: ΟΗ ΠΔΡΗΠΔΣΔΗΔ ΣΟΤ ΟΓΤΔΑ ΣΗ ΡΑΦΧΓΗΔ η, θ, κ ηνπ νκεξηθνύ έπνπο «Οδύζζεηα» Σχεδιαζμόρ μαθηζιακήρ ειζήγηζηρ: Έιελα Πεδηά, Ιύθεην Αγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΖΛΗΟ Ο ΖΛΗΑΣΟΡΑ (1971) ΑΦΗΓΗΤΗΣ Ο ΗΛΙΟΣ ΑΝΕΜΟΙ ΚΟΡΙΤΣΙ ΦΟΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΦΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ. ΑΦΗΓΗΤΗΣ Ο Ήιηνο ν Ζιηάηνξαο ν πεηξνπαηρληδηάηνξαο

Ο ΖΛΗΟ Ο ΖΛΗΑΣΟΡΑ (1971) ΑΦΗΓΗΤΗΣ Ο ΗΛΙΟΣ ΑΝΕΜΟΙ ΚΟΡΙΤΣΙ ΦΟΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΦΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ. ΑΦΗΓΗΤΗΣ Ο Ήιηνο ν Ζιηάηνξαο ν πεηξνπαηρληδηάηνξαο Ο ΖΛΗΟ Ο ΖΛΗΑΣΟΡΑ (1971) ΑΦΗΓΗΤΗΣ Ο ΗΛΙΟΣ ΑΝΕΜΟΙ ΚΟΡΙΤΣΙ ΦΟΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΦΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ ΑΦΗΓΗΤΗΣ Ο Ήιηνο ν Ζιηάηνξαο ν πεηξνπαηρληδηάηνξαο από ηελ άθξε ησλ αθξώ θαηεθνξάεη ζην Σαίλαξν Φσηηά 'λαη

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ

Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗ Ν.ΒΛΑΔΡΟ ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΌΣΗΣΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ θαηξηθή Σκεκαηηθή ηνηρωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Fifth grade pupils perform Brecht s play The life of Galileo. Learning Science and Nature of Science through Drama

Fifth grade pupils perform Brecht s play The life of Galileo. Learning Science and Nature of Science through Drama Μαζεηέο ηεο Δ Γεκνηηθνύ παξνπζηάδνπλ ην έξγν ηνπ Brecht «Η δσή ηνπ Γαιηιαίνπ». Μαζαίλνληαο γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη ηε Φύζε ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ κέζσ Δθπαηδεπηηθνύ Γξάκαηνο Fifth grade pupils perform

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 10 Έλαο πξσηαξρηθόο ζηόρνο καο Ζ γισζζηθή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location Mobile Learning Μαθηζιακοί πειραμαηιζμοί και δημιοσργικόηηηα ζηην υηθιακή εποτή: Ψηθιακές πλαηθόρμες και θορηηές ζσζκεσές, κοινφνικά παιτνίδια και διαδραζηικές εθαρμογές Μπέηησ Τζακαρέζηοσ Επίκοσρη Καθηγήηρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Μεγαιώλνληαο καδί κε ηα παηδηά καο Απνγεπκαηηλέο ζπλαληήζεηο γνλέσλ γηα ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο θαη ηηο αλάγθεο ηεο ζύγρξνλεο νηθνγέλεηαο Ζ Περίοδος

Μεγαιώλνληαο καδί κε ηα παηδηά καο Απνγεπκαηηλέο ζπλαληήζεηο γνλέσλ γηα ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο θαη ηηο αλάγθεο ηεο ζύγρξνλεο νηθνγέλεηαο Ζ Περίοδος Μεγαιώλνληαο καδί κε ηα παηδηά καο Απνγεπκαηηλέο ζπλαληήζεηο γνλέσλ γηα ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο θαη ηηο αλάγθεο ηεο ζύγρξνλεο νηθνγέλεηαο Ζ Περίοδος Θεζζαινλίθε, 23/02/2012 Αγαπεηνί γνλείο, Τα Πξόηππα Εθπαηδεπηήξηα

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα