Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου"

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 346/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στο ήµο Χαλανδρίου, Α.Μ. 10/2009 Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα την 12 η του µήνα Νοεµβρίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδας ευτέρα και ώρα 20:00, ήλθε σε Συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την υπ αριθµ / έγγραφη πρόσκληση του Πρόεδρου, που δόθηκε στο ήµαρχο και σε κάθε έναν από τους ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010. ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι µε σύνολο 41 µελών βρέθηκαν παρόντα 41. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΗ: ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΖΑΝΙ ΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΛΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝ ΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΝΟΜΠΕΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΒΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΚΑΥΚΑΛΑ ΕΛΕΝΗ, ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΧΡΥΣΑ, ΡΙΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΚΡΑΝΙ ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΒΥΤΙΝΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΛΙΑΝΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΠΑΒΑΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΘΕΟΧΑΡΙ Η ΑΦΡΟ ΙΤΗ, ΤΣΙΚΙΝΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ, ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΝ ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ, ΓΚΟΤΣΗ - ΜΑΓΚΟΥΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΜΙΧΑΗΛ - ΠΑΥΛΙ ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ ΥΛΙΑ, ΜΠΡΑΤΙΜΟΥ ΣΤΕΛΛΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΥΜΕΩΝ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΒΑΡ ΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙ ΕΡΗΣ Ουδείς. Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Αποχωρήσεις: Πριν τη συζήτηση του 1 ου θέµατος αποχώρησαν οι κ.κ. Ζ. Νόµπελης, Α. Βυτινάρου, Β. Σταύρου, Σ. Καραµολέγκος, Μ. Μιχαήλ Παυλιδάκη, Α. Καζάνη, πριν τη συζήτηση του 4 ου θέµατος αποχώρησαν οι κ.κ. Ε.-Π. Μπασιάκου, Σ. Πετρόπουλος, Κ. Καρατζά, πριν την ψηφοφορία του 8 ου θέµατος αποχώρησαν οι κ.κ. Σ. Μπράτιµου, Π. Αναστασιάδης, πριν τη συζήτηση του 9 ου θέµατος ο κ. Κ. Παττακός και πριν τη συζήτηση του 15 ου θέµατος αποχώρησε ο κ. Γ. Λιερός. Προσελεύσεις: Πριν τη συζήτηση του 4 ου θέµατος προσήλθε η κ. Μ. Μιχαήλ Παυλιδάκη, πριν τη συζήτηση του 9 ου θέµατος οι κ.κ. Σ. Μπράτιµου και Π. Αναστασιάδης. Μεταβολές: Μετά από ένταξη του θέµατος Συζήτηση και λήψη απόφασης προκειµένου να εκφράσουµε την πλήρη αντίθεσή µας, σε κάθε διαθεσιµότητα απόλυση υπαλλήλων στην ηµερήσια διάταξη, ο Πρόεδρος πρότεινε τη συζήτηση και ψήφισή του ως 1 ο θέµα το οποίο έγινε οµόφωνα αποδεκτό. Κληθείς παρίσταται ο Γενικός Γραµµατέας του ήµου κ. ηµήτριος Κατσοπρίνης. Ο ήµαρχος κ. Κουράσης Γεώργιος δεν προσήλθε. Με την υπ αριθµ. πρωτ. 30/ απόφαση ηµάρχου, τον ήµαρχο αναπληρώνει η Αντιδήµαρχος Παιδείας, Κοινωνικής Συνοχής και Αλληλεγγύης, κ. Χατζηγεωργίου-Θεοχαρίδη Αφροδίτη. 1

2 Ο Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του ήµου κ. Κούκα Ελένης, εισηγούµενος το 13 ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι: Μας υπεβλήθη η υπ αριθµ. πρωτ / εισήγηση από το Τµήµα Αυτεπιστασίας της Τεχνικής Υπηρεσίας, σύµφωνα µε την οποία θα πρέπει να εγκρίνουµε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στο ήµο Χαλανδρίου, Α.Μ. 10/2009. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη οι σχετικές διατάξεις, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Κατά πλειοψηφία εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στο ήµο Χαλανδρίου, Α.Μ. 10/2009, ως κατωτέρω: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Οι υπογεγραµµένοι : 1. Παπαγεωργίου Γεώργιος Αρχιτέκτων Μηχανικός, Πρόεδρος της Επιτροπής, υπάλληλος του ήµου Αγίας Παρασκευής, 2. Ρηγόπουλος Χρήστος,Πολιτικός Μηχανικός υπάλληλος του ήµου Αθηναίων, 3. Ρασσιάς Αθανάσιος Αρχιτέκτων Μηχανικός υπάλληλος του ήµου Ηρακλείου, 4. Μπαβας Φ. ηµοτικός Σύµβουλος ήµου Χαλανδρίου που αποτελούµε την επιτροπή οριστικής παραλαβής του παραπάνω έργου, σύµφωνα µε την Αρ. Πρωτ. : 44536/41364, από 18/04/2012 απόφαση του Γ.Γ.Π. µεταβήκαµε σήµερα την. στον τόπο του έργου, µε τους επιβλέποντες Μηχανικούς Πατεράκη Θεόφραστο και Βακαδήµα Αλεξάνδρα και την Παπουλίδου Παρθένα εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρίας ΑΙΓΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., και παραλάβαµε τις εργασίες, όπως αυτές αναφέρονται κατωτέρω : Α/Α ΕΝ ΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝ. Α.Τ. ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 1 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ 1.Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κ.λπ. χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής Μ εξακόσια πενήντα ένα και ενενήντα τέσσερα 651,94 2 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα Τον. 1.2 δύο χιιάδες τριακόσια δύο και δέκα έξι 2302,16 3 Μεταφορές µε αυτοκίνητο ια µέσου οδών καλής βατότητας tkm Καθαίρεση αόπλου σκυροδέµατος Μ ογδόντα εννέα χιλιάδες εκατόν εβδοµήντα εννέα και δέκα τρία εκατόν είκοσι τρία ευρώ και δέκα τέσσερα 89179,13 5 Καθαίρεση οπλισµένου σκυροδέµατος Μ µηδέν 0,00 123,14 6 Εκθάµνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων Περιµέτρου κορµού µέχρι 0,25 m Μ χίλια επτακόσια δέκα και εξήντα ένα 1710,61 2

3 7 Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων t10m 1.7 δύο χιιάδες εκατόν τριάντα επτά και τριάντα πέντε 2137,35 8 Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων Μ εκατόν σαράντα και πέντε 140,05 9 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή µή ΜΜ 1.9 ενιακόσια σαράντα ένα και εξήντα 941,60 10 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών Μ πεντακόσια εξήντα δύο και είκοσι οκτώ 562, Αποξήλωση ξυλίνων κατασκευών (οργανα παιδικής χαράς, κιγκλιδώµατα κτλ.) Αποξήλωση σιδηρών κατασκευών (οργανα παιδικής χαράς, κιγκλιδώµατα κτλ.) Καθαίρεση σιµεντοϊστού ή σιδηροιστού φωτισµού έως 6µ ιάνοιξη αυλακίου πλάτους 40cm σε υφιστάµενη επίστρωση για όδευση τυφλών 3 Μ kg 1.12 είκοσι οκτώ και ενενήντα χίλια εξακόσια πενήντα τέσσερα και δέκα εννέα 28, ,19 Τεµ ώδεκα 12,00 ΜΜ Θραυστό υλικό λατοµείου 3Α Μ Β ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΑ 16 Κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 Μ Κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 Μ Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών Μ Ξυλότυποι εµφανών σκυροδεµάτων Μ σαράντα έξι και ενενήντα δύο εκατόν σαράντα οκτώ και εξήντα ένα εκετόν ενενήντα επτά και τριάντα ένα εκατό και εξήντα επτά πεντακόσια πενήντα επτά και δέκα τέσσερα τετρακόσια σαράντα τρία και είκοσι δύο 20 Πλήρης εγκατάσταση κρήνης πόσιµου νερού Τεµ δύο 2, Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B500C (S500s) Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος οµικά πλέγµατα B500C (S500s) 1.Γ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ Υδροχρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος ή τσιµεντοκονιάµατος µε ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιµεντόχρωµα Υπόστρωµα (αστάρι) τσιµεντοχρωµάτων από πολυµερείς ρητίνες kg 1.21 kg 1.22 Μ Μ Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειών Μ χίλια επτακόσια εξήντα δύο και δέκα πέντε τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα οκτώ και δέκα πέντε εκατόν ογδόντα τέσσερα και εξήντα τέσσερα εκατόν ογδόντα τέσσερα και εξήντα τέσσερα τετρακόσια σαράντα δύο και ογδόντα επτά 26 Βερνικοχρωµατισµοί ξυλίνων επιφανειών µε ριπολίνη Μ µηδέν 0, Λάδωµα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών Απλό λάδωµα και στίλβωση Απόξεση και βερνίκωµα ξυλίνων δαπέδων και λοιπών επιφανειών Μ Μ Επάλειψη µε ελαστοµερές ασφαλτικό διάλυµα Μ Ε ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 30 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεµα µε τη βάση τους ΜΜ Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου πλευράς άνω των 30 cm (περιλαµβάνει και βοτσαλόπλακες 40*40*4) Μ ιαστρώσεις µε Κυβολίθους 20*10*6 Μ Χυτό µπετόν µε βότσαλα Μ ενενήντα ένα και εξήντα εννέα διακόσια πενήντα πέντε και τριάντα εννέα πενήντα τέσσερα και ογδόντα έξι διακόσια ενενήντα δύο και τριάντα ενιακόσια σαράντα επτά και είκοσι πέντε τριακόσια πενήντα τέσσερα και είκοσι οκτώ τριακόσια ογδόντα οκτώ και ογδόντα οκτώ 46,92 48,95 197,31 100,67 557,14 443, , ,15 184,64 184,64 442,87 91,69 255,39 54,86 292,30 947,25 123,00 388,88

4 34 Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια - διακοσµητικό πλίνθο Μ διακόσια πενήντα και πενήντα έξι 250,56 35 Χυτό ελαστικό δάπεδο ασφαλεία πάχους 5mm Μ µηδέν 0,00 36 Επιστρώσεις εδάφους µε ελαστικά πλακίδια υδατοπερατά ασφαλείας ενδεικτικού τύπου Euroflex Μ ενιακόσια εβδοµήντα έξι και σαράντα εννέα 976,49 1.ΣΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 37 Πέργκολες και παρεµφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη) Μ δύο και ογδόντα εννέα 38 Κατασκευή ξύλινης περίφραξης ΜM 1.39 ενενήντα επτά 97, Σιδηρά κιγκλιδώµατα από ράβδους συνήθων διατοµών απλού σχεδίου από ευθύγραµµες ράβδους~ Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραµµες ράβδους Χγρ Χγρ δέκα επτά χιλιάδες σαράντα εννέα και εβδοµήντα έξι εξακόσια εβδοµήντα επτά και δέκα εννέα 2, ,76 677,19 41 ιακοσµητικά κολωνάκια Τεµ εκατόν τριάντα ένα 131, Κατασκευασµένη περίφραξη ύψους 1,50µ µε κατακόρυφους σωλήνες Φ1 1/2'' και σύρµα γαλβανιζέ 3 mm. Κατασκευή πόρτας περίφραξης δίφυλλη (3,0χ1,8) µ µε πλέγµα γαλβανιζέ. MM 1.43 εξήντα 60,00 Τεµ ένα 1,00 44 Παγκάκι ξύλινο Τεµ πενήντα δύο 52,00 45 Κάδος απορριµµάτων τεµ 1.46 τριάντα ένα 31,00 46 Θεση κούνιας ασφαλείας τεµ εννέα 9,00 47 Θέση κούνιας απλή τεµ 1.48 δέκα 10,00 48 Κούνια διθέσια (Σκελετός) τεµ δέκα 10,00 49 Πολυσύνθετο όργανο µε δύο τσουλήθρες και πλέγµα αναρρίχησης- αιώρησης τεµ τρία 3,00 50 Τραµπάλα ζωάκι (αλογάκι, λαγός, παπάκι,τάρανδος) τεµ έξι 6,00 51 Τραµπάλα τεµ τρία 3,00 52 Θέση κούνιας από καουτσούκ τεµ ένα 1,00 53 Carousel για µωρά τεµ ένα 1,00 54 ιθέσια Τραµπάλα Καµήλα τεµ ένα 1,00 55 Σύνθετο όργανο µε τριγωνικό πύργο και τσουλήθρα τεµ ένα 1,00 56 Γέφυρα αιώρησης τεµ ένα 1,00 57 Σύνθετο όργανο µε ράµπες (ΑΜΕΑ) τεµ ένα 1,00 58 Πολυσύνθετο όργανο τεµ ένα 1,00 59 Σπιτάκι - καθιστικό τεµ ένα 1,00 60 ιαµόρφωση εγκοπών και εσοχών σε σκυρόδεµα ΜΜ ΠΝΤ1/1 61 Επίστρωση άµµου πάχους 2,0cm Μ 2 ΠΝΤ1/2 τριακόσια σαράντα δύο και εβδοµήντα ενιακόσια εβδοµήντα έξι και σαράντα εννέα 342,70 976,49 62 Πρόσθετη τιµή του Α.Τ ανά 1,0cm αύξηση πάχους των ελαστικών πλακιδίων Μ 2 ΠΝΤ1/3 χίλια είκοσι και σαράντα εννέα 63 Πινακίδα πλευρική µε αναγραφές Μ 2 ΠΝΤ2/1 οκτώ 8, ,49 64 Πινακίδες εργοταξιακής σήµανσης τεµ. ΠΝΤ2/2 δέκα τέσσερα 14,00 65 Στύλος πινακίδων τεµ. ΠΝΤ2/3 είκοσι δύο 22,00 2.Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1 Εσκαφή και επαναπλήρωση τάφρου για υπόγεια τοποθέτηση αρδευτικού δικτύου, µε εργάτες MM 2.1 ενιακόσια εβδοµήντα τέσσερα και τριάντα 974,30 2.B ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 4

5 2 Μεταλλικές σχάρες δέντρων Χλγρ ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 3 Προµήθεια κηπευτικού χώµατος Μ χίλια εξήντα πέντε και εξήντα τετρακόσια δέκα επτά και τριάντα τέσσερα 1065,60 4 έντρα κατηγορίας 4 Τεµ. 2.4 δέκα τέσσερα 14,00 5 έντρα κατηγορίας 5 Τεµ. 2.5 πέντε 5,00 6 έντρα κατηγορίας 7 Τεµ. 2.6 οκτώ 8,00 7 Αναρριχώµενα φυτά κατηγορίας Α2 Τεµ. 2.7 είκοσι δύο 22,00 417,34 8 Θάµνοι κατηγορίας Θ2 Τεµ. 2.8 διακόσια πενήντα επτά 257,00 9 Ποώδη - Πολυετή φυτά Π2 Τεµ Ε ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Εγκατάσταση προπαρασκευασµένου χλοοτάπητα lt Ανοιγµα λάκων σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες- 0,3*0,3*0,3 Ανοιγµα λάκων σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες- 0,5*0,5*0,5 ΣΤΡ Τεµ Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 2,00 4,00 lt Τεµ Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου από 23 µέχρι 40 lt εκατόν εβδοµήντα οκτώ εξακόσια ενενήντα πέντε χιλιοστά τετρακόσια εβδοµήντα δύο 178,00 0, ,00 Τεµ δέκα τρία 13,00 τετρακόσια εβδοµήντα δύο 472,00 Τεµ δέκα τρία 13,00 15 Υποστύλωση δένδρου µε την αξία του πασσάλου Τεµ µηδέν 0,00 2.Η ΑΡ ΕΥΤΙΚΑ ΙΚΤΥΑ 16 ίκτυο Άρδευσης Τεµ δύο 2,00 17 Αυτόµατο σύστηµα ποτίσµατος τύπου GARDENA µε πλήρη µηχανισµό ηλεκτροβάννας (Computer) - µπαταρία αλκαλική, µε τις συνδέσεις και άλλα µικρουλικά. 18 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm, Φ32 MM 2.18 Τεµ µηδέν 0,00 εκατόν δέκα και πενήντα εννέα 19 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm, Φ40 MM 2.19 µηδέν 0,00 20 Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών 30Χ40 cm, 4 Η/Β Τεµ τρία 3,00 21 Μπεκ ποτίσµατος αυτορυθµιζόµενο ακτίνας 7µ Τεµ µηδέν 0,00 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 110,59 1 ΚΑΛΩ ΙO J1VV-R 4X6 (ΝΥY 4x6mm²) MM KΑΛΩ ΙO A05VV-U 3G1,5 mm² (ΝΥΜ 3x1,5 mm²) MM 3.2 τριακόσια εβδοµήντα δύο και ογδόντα διακόσια έξι και ενενήντα 372,80 206,90 3 ΚΑΛΩ ΙO J1VV-R 5X6 (ΝΥY 5x6mm²) MM 3.3 τριάντα 30,00 4 ΚΑΛΩ ΙO H07V-R 1X16 (ΝΥA(rm) 1x16mm²) MM ΦΡΕΑΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 40cm x 40cm x 60cm ΜΕ ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 50cm x 50cm x 60cm ΜΕ ΙΠΛΟ ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 7 ΣΩΛΗΝΩΣΗ HDPE Ø 110mm MM ΣΩΛΗΝΩΣΗ PVC Ø 63mm 6 atm ΜΜ εκατόν δώδεκα και πενήντα 112,50 Τεµ. 3.5 τριάντα τέσσερα 34,00 Τεµ. 3.6 τρία 3,00 τριακόσια δέκα πέντε και ενενήντα ενενήντα οκτώ και σαράντα 9 ΣΩΛΗΝΩΣΗ PVC ΣΠΙΡΑΛ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ Ø 32mm MM 3.9 ενενήντα ένα και είκοσι 91,20 10 ΑΓΩΓΟΣ Cu Ø16mm 2 MM ΑΓΩΓΟΣ Cu Ø 25mm 2 MM 3.11 εκατόν ογδόντα δύο και ενενήντα διακόσια εβδοµήντα ένα και πενήντα 12 Φωτιστικό σώµα εξωτερικού χώρου Τεµ τριάντα έξι 36,00 13 Σιδηροϊστός 4 µ. Τεµ τριάντα έξι 36,00 315,90 98,40 182,90 271,50

6 14 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ ΧΕΛΩΝΑΣ Τεµ µηδέν 0,00 15 ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 0.5x0.5x0.5 m 3 Τεµ τριάντα έξι 36,00 16 ΤΡΙΓΩΝΟ ΓΕΙΩΣΗΣ (ΜΕ ΦΡΕΑΤΙΑ 30X30, ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΟ Æ14x1500mm Τεµ δύο 2,00 17 ΦΡΕΑΤΙΟ 30x30 ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ Æ14x1500mm Τεµ µηδέν 0,00 18 Ηλεκτρολογικός πίνακας πλήρης Τεµ δύο 2,00 19 ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟ Τεµ µηδέν 0,00 20 ΚΙΒΩΤΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΑΝΟΜΗΣ (πίλαρ) Τεµ δύο 2,00 21 ΧΑΝΤΑΚΙΑ ΚΑΛΩ ΙΩΝ 40cm x 60cm Μ ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΑΜΜΟ ή ΚΟΣΚΙΝΙΣΜΕΝΟ ΧΩΜΑ 40cm x 45cm Μ ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ 40cm x 15cm Μ εκατόν εξήντα πέντε και εβδοµήµτα δύο εβδοµήντα τέσσερα και πενήντα οκτώ εκατόν εξήντα πέντε και εβδοµήντα δύο 90,64 74,58 165,72 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : 1. Το έργο εκτελέστηκε σύµφωνα µε την 10/2009 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ήµου Χαλανδρίου, προϋπολογισµού δαπάνης ,00 Ευρώ µε Φ.Π.Α.. 2. Η δηµοπράτηση του έργου διεξήχθη στις 29/09/2009, και τα πρακτικά της δηµοπρασίας εγκρίθηκαν µε την υπ αριθµ. 505/2009 απόφαση της ηµαρχιακής Επιτροπής, ανάδοχος δε του έργου κηρύχθηκε η εταιρία ΑΙΓΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., µε µέση έκπτωση 50,46, επί των τιµών του Τιµολογίου. 3. Η 2040 Εργολαβική Σύµβαση, επεγράφη στις 02/02/2010, για τα ποσά : α ,29 Ευρώ για εργασίες χωρίς Αναθεώρηση β ,65 Ευρώ για ΓΕ & ΟΕ γ ,84 Ευρώ για Απρόβλεπτα δ. 186,40 Ευρώ για αναθεώρηση ε ,83 Ευρώ για Φ.Π.Α. Σύνολο: ,01 Ευρώ 4. Η συµβατική προθεσµία κατασκευής του έργου ήταν έκα οκτώ (18) µήνες και εποµένως η εµπρόθεσµη περαίωση έπρεπε να γίνει στις 2/08/2011. Η βεβαίωση περαίωσης εργασιών φέρει ηµεροµηνία 10/01/2011, δηλαδή το έργο περαιώθηκε εµπρόθεσµα. 5. Η αξία των εργασιών που εκτελέσθηκαν ήταν : Εργασίες : ,36 Ευρώ Αναθεώρηση : 4.856,51 Ευρώ Φ.Π.Α. : ,71 Ευρώ Σύνολο : ,58 Ευρώ Με την υπ αριθµ. 292/2010 απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός και το 1 ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και µε την υπ αριθµ. 126/2011 απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός και το 2 ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου. 6. Με την παραπάνω εργολαβία κατασκευάσθηκαν όλες οι εργασίες που αναγράφονται πιο πάνω. 7. Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε κατά το δυνατό τον έλεγχο των εργασιών που εκτελέσθηκαν και οι οποίες αναγράφονται στην τελική επιµέτρηση των επιβλεπόντων το έργου Πατεράκης Θεόφραστος και Βακαδήµα Αλεξάνδρα, θεωρηµένης από τον ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου Χαλανδρίου και αφού έλαβε υπόψη τα πρωτόκολλα παραλαβής των αφανών εργασιών και τα λοιπά επιµετρητικά στοιχεία του φακέλλου και τις διατάξεις του Π. /τος 609/85 και ειδικότερα των άρθρων 53 και 55 αυτού, παρέλαβε τις εργασίες ως ανωτέρω, ποσοτικά και ποιοτικά. 8. Η παρούσα παραλαβή προτείνεται ως οριστική, γιατί έχει συµπληρωθεί ο απαιτούµενος από την Ε.Σ.Υ., χρόνος συντήρησης του έργου. 6

7 Το παρόν συντάχθηκε σε 6 αντίγραφα και υπογράφεται ως ακολούθως : Η Επιτροπή Παραλαβής 1. Ο Πρόεδρος Οι Επιβλέποντες Ο Ανάδοχος Παπαγεωργίου Γεώργιος 2. Το πρώτο µέλος Πατεράκη Θ. και Βακαδήµα Αλ. ΑΙΓΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε Ρηγόπουλος Χρήστος 3. Το δεύτερο µέλος Ρασσιάς Αθανάσιος 4. Το τρίτο µέλος Μπαβας Φ. Μειοψήφησαν οι κ.κ. Ε. Ανδρεόπουλος, Α. Βλασσόπουλος, Κ. Γκότση Μάγκουρα, Μ. Μιχαήλ Παυλιδάκη, Ι. Κεχαγιόγλου, Σ. Μπράτιµου, Π. Αναστασιάδης, Σ. Ρούσσος, Γ. Λιερός, Θ. Βαρδουλάκης και Σ. Γεωργίου. Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 346/2012. Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: Χαλάνδρι, 20/11/2012 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΤΑ ΜΕΛΗ ΝΙΩΤΗ Ε., ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΖΑΝΙ ΑΚΗΣ Κ., ΛΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΑΝ ΡΙΑΝΑΚΗΣ Μ., ΑΓΓΕΛΗΣ Κ., ΒΑΣΙΟΣ Π., ΚΟΣΣΥΒΑΣ Μ., ΝΤΑΒΑΡΗΣ Η., ΚΑΥΚΑΛΑ Ε., ΑΓΑΠΗΤΟΥ Χ., ΡΙΒΑΣ Κ., ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΚΡΑΝΙ ΗΣ Ε., ΠΟΥΛΟΥ Γ., ΚΙΑΚΟΣ Χ., ΛΙΑΝΟΣ., ΜΠΑΒΑΣ Φ., ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ- ΘΕΟΧΑΡΙ Η Α., ΤΣΙΚΙΝΗ Α.- Μ., ΑΝ ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Ε., ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΓΚΟΤΣΗ-ΜΑΓΚΟΥΡΑ Κ., ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΥΛΙ ΑΚΗ Μ., ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ Ι., ΜΠΡΑΤΙΜΟΥ Σ., ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ Π., ΡΟΥΣΣΟΣ Σ., ΛΙΕΡΟΣ Γ., ΒΑΡ ΟΥΛΑΚΗΣ Θ., ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ. Ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ /ΝΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΚΑ 7

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΔΑ: Β4ΣΙΩΗΔ-Τ4Ψ Αριθ. Απόφασης 348/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθορισµό ανώτατου

Διαβάστε περισσότερα

402/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

402/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ 28ης/2013 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΔΑ: ΒΛΓΓΩΗΔ-ΜΝΚ Αριθ. Απόφασης 402/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 353/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος του ήµου Ο.Ε. 2014

Αριθ. Απόφασης 353/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος του ήµου Ο.Ε. 2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25ης /2013 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 353/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29ης/2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29ης/2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29ης/2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΔΑ: ΒΙ6ΑΩΗΔ-2ΤΙ Αριθ. Απόφασης 406/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ Αριθ. Απόφασης 350/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση Ετήσιου Προγράµµατος ράσης του ήµου Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 223 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 223 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 223 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 334 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 334 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 334 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ : Έγκριση τευχών δημοπράτησης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ», προεκτιμώμενης αμοιβής 311.083,42 πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ:

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθμ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 521 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 521 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 521 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 4ου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 244 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 244 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 244 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΘΩΛΞ-7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 340 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΟΜΑ Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟ : 1 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες 001 Ν.Ο Ο 1123Β Ο Ο-1123Α m 3 0,70 40,00 28,00 ΘΕΣΗ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : Άρθρο Αναθεώρησης ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέση: ΝΙΚΑΙΑ. Τιµολόγιο Μελέτης

Θέση: ΝΙΚΑΙΑ. Τιµολόγιο Μελέτης ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 5-7 Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ Ο.Τ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ Ο ΩΝ ΚΥΠΡΟΥ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΑΜΥΡΑ ΑΚΗ- Θέση: ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 324/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος του ήµου Ο.Ε. 2015

Αριθ. Απόφασης 324/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος του ήµου Ο.Ε. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 090-908 Α Π Ο Σ Π Α

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 84/2015

Αρ. Απόφασης: 84/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 220290-908 Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτοκόλλου: 17664 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Πρωτοκόλλου: 17664 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 001 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.20.2 m2 150. 003 ΝΕΤ Ο Ο-ΜΕ -2.3 m2 1845. 004 ΥΛΙΚΟ ΝΕ3.1 Τεµ. 20. 005 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.1.1 m2 10. 006 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 001 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.20.2 m2 150. 003 ΝΕΤ Ο Ο-ΜΕ -2.3 m2 1845. 004 ΥΛΙΚΟ ΝΕ3.1 Τεµ. 20. 005 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.1.1 m2 10. 006 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ - Έργο: ιαµόρφωση πλατείας στα όρια του ήµου Νίκαιας - Αγ.Ι.Ρέντη ΝΙΚΑΙΑ -Γ.ΓΡΕΒΕΝΩΝ - Θέση: ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - - ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΓΙΟΛΗ»

ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΓΙΟΛΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟ : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΙ ΑΠΙΚΗΤ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ που αποτελούμε την επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του παραπάνω έργου, σύμψωνα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 328 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/212 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 4ου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 526 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 526 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 526 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:. Έγκριση 1

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 27ης /2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 27ης /2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος Ιάσμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος Ιάσμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος Ιάσμου Αρ. Μελέτης: 103/2014 Έργο: Αναπλάσεις Κοινόχρηστων χώρων σε οικισμούς του Δήμου Ιάσμου Αναπλάσεις Κοινόχρηστων χώρων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 06/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 18 ης Μαΐου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 06/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 18 ης Μαΐου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 06/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 18 ης Μαΐου 2012. Αριθμός Απόφασης 145/2012 Θέμα 2 ο εκτός ημερήσιας διάταξης: Έγκριση 1 ου ΑΠΕ του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 1/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών και δικαιωµάτων χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων για το Ο.Ε. 2015

Αριθ. Απόφασης 1/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών και δικαιωµάτων χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων για το Ο.Ε. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΣ 5130 τεμ 0,75 72 54,00 6 ΠΡΣ Ε2.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m

ΠΡΣ 5130 τεμ 0,75 72 54,00 6 ΠΡΣ Ε2.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m Π/Υ ΕΡΓΟΥ : Διαμόρφωση μικρής κλίμακας κατασκευή παρατηρητηρίου και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς της Τ.Κ. Μαριών α/α Αριθ. Τιμολ. Είδος Εργασίας Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Τιμη Δαπάνη Ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΒΟΛΟΥ Εργο : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ ΜΕΛΑΓΚΟΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ANTIKEIMENO ΠPOBΛEΠOMENO AΠO THN APXIKH ΣYMBAΣH TOY EPΓOY

ΙΙΙ. ANTIKEIMENO ΠPOBΛEΠOMENO AΠO THN APXIKH ΣYMBAΣH TOY EPΓOY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 54 η Απόφαση υπ αριθ. 2140/2014

Διαβάστε περισσότερα