Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση"

Transcript

1 Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση Τν βηβιίν αζρνιείηαη κε ην λνκό Αραΐαο από ηε Φξαγθνθξαηία κέρξη ηηο κέξεο καο. Μειεηά ηνπο νηθηζηέο ηνπ, ηνπο νηθηζκνύο ηνπ θαη ηελ απηνδηνίθεζή ηνπο. Ζ ελαζρόιεζε κε ην αληηθείκελν μεθίλεζε ην 1990 σο ζπιινγή όισλ ησλ απνγξαθώλ ηνπ λνκνύ κέζα από ηηο νπνίεο θαηαγξάθεθαλ όινη νη νηθηζκνί κε ηα παιηά θαη ηα λέα νλόκαηα ηνπο θαη δεκηνπξγήζεθε ν πξώηνο πιήξεο θαηάινγνο ησλ νηθηζκώλ ηνπ λνκνύ (788 ζηνλ αξηζκό) θαη ηεο πιεζπζκηαθήο ηνπο πνξείαο. Σν 1993 νινθιεξώζεθε ε θαηαγξαθή ησλ νηθηζκώλ αιιά αλαδείρηεθαλ πνιιά λέα εξσηήκαηα: Πόηε θαη γηαηί δεκηνπξγήζεθαλ, πόηε θαη γηαηί κεηαθηλνύληαλ νη θάηνηθνί ηνπο, πόηε θαη γηαηί ν πιεζπζκόο ηνπο παξνπζίαδε αύμεζε ή κείσζε, πόηε θαη γηαηί κεηαθέξνληαλ νη ίδηνη νη νηθηζκνί; Με ηηο απαληήζεηο ζε απηά ηα εξσηήκαηα γηα θάζε έλα νηθηζκό μερσξηζηά, γηα θάζε λπλ θαη ηέσο δήκν θαη γηα θάζε ηέσο επαξρία αζρνιεζήθακε ηα ρξόληα πνπ αθνινύζεζαλ. Η έθδνζε απνηειείηαη από 3 κέξε. Θα μεθηλήζσ από ην δεύηεξν κέξνο, πνπ απνηειεί ηνλ θνξκό ηεο κειέηεο. Σε απηό γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ παξαθάησ πιεξνθνξηώλ γηα θάζε νηθηζκό: Σηαηηζηηθέο: o πίλαθαο πιεζπζκηαθήο εμέιημεο, o γξάθεκα πιεζπζκηαθήο εμέιημεο κεηαθίλεζεο, o πίλαθαο θηεξίσλ θαηά ρξνλνινγηθή πεξίνδν θαηαζθεπήο θαη βαζηθέο θαηεγνξίεο ρξήζεο, o πίλαθαο κε ηελ θαηαλνκή ηνπ εδάθνπο θαηά βαζηθέο θαηεγνξίεο ρξήζεο, o πίλαθαο κε ηνλ πιεζπζκό ηεο ηειεπηαίαο απνγξαθήο θαηά θύιν θαη ειηθία, o πίλαθαο κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ θαηνίθσλ, o πίλαθαο λνηθνθπξηώλ θαη θαηνηθηώλ, o πίλαθαο απαζρόιεζεο ησλ θαηνίθσλ, o πίλαθαο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. Γηνηθεηηθέο: όιεο νη επίζεκεο δηνηθεηηθέο πξάμεηο (ΦΔΚ θ.ιπ.) πνπ αθνξνύλ θάζε νηθηζκό. Τεθκεξίσζεο: o νκώλπκνη νηθηζκνί ζε όιε ηελ Διιάδα, o πςόκεηξν, o ρηιηνκεηξηθή απόζηαζε από ηελ Πάηξα, o ζρνιεία πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη αξηζκόο καζεηώλ. Αιιά ζηνηρεία: o ράξηεο πνπ δείρλεη ηε ζέζε ηνπ δηακεξίζκαηνο ζην λνκό, o θσηνγξαθίεο ησλ νηθηζκώλ, o αξρεηαθό πιηθό (έγγξαθα κε ηα όξηα ησλ θνηλνηήησλ, παιηνί ράξηεο, γθξαβνύξεο) πξνεξρόκελν θπξίσο από ην αξρείν ηεο DATA RC. Σα παξαπάλσ ζπλνδεύνληαη από ζρόιηα ζηα νπνία αλαθέξεηαη από πνηνπο νηθηζκνύο απνηειείηαη ζήκεξα θάζε ηνπηθό δηακέξηζκα, θαζώο θαη νη παιαηόηεξεο νλνκαζίεο ηνπο. Γίλεηαη αλαδξνκή ζηε δηνηθεηηθή «πνξεία» θάζε νηθηζκνύ. Αλαιύνληαη ηα πιεζπζκηαθά δεδνκέλα θάζε νηθηζκνύ, είηε εμαθνινπζεί λα ππάξρεη είηε όρη. Δξεπλάηαη ε πξνέιεπζε ησλ θαηνίθσλ, πόηε έγηλε ε πξώηε εγθαηάζηαζε ηνπο, θαζώο θαη πνηεο ήηαλ νη κεηαθηλήζεηο ηνπο. Παξαηίζεληαη εθδνρέο γηα ηελ εηπκνινγία θαη ηελ πξνέιεπζε ησλ νλνκάησλ θάζε νηθηζκνύ. Όπνπ ιεηηνπξγνύλ ή ιεηηνύξγεζαλ κνλέο θαη λανί, γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά. Δπίζεο, από ηα ηνπσλύκηα πνπ θαηαγξάςακε από δηάθνξεο πεγέο, παξαζέηνπκε όια όζα καο επηβεβαίσζαλ νη θάηνηθνη ζηηο επηηόπηεο επηζθέςεηο πνπ θάλακε ζε όινπο ζρεδόλ ηνπο νηθηζκνύο ηεο Αραΐαο, αξρηθά ην 1999 θαη ζηελ ζπλέρεηα ην Τπνινγίδνπκε όηη ζηελ έθδνζε ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα από ηνπσλύκηα. Βιέπεηε ηώξα νινθιεξσκέλε ηελ εηθόλα ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ππάξρεη γηα θάζε δηακέξηζκα θαη νηθηζκό. Ζ έθδνζε πεξηέρεη 245 ηέηνηα ζαιόληα. Όζα θαη δηακεξίζκαηα ηνπ λνκνύ. Καζώο θαη από έλα αληίζηνηρν ζαιόλη γηα θάζε ζεκεξηλό δήκν (θαη θνηλόηεηα). Δπηιέρζεθε απηή ε κνξθή παξνπζίαζεο, ην ζύλνιν ηνπ δηαζέζηκνπ πιηθνύ γηα θάζε ηνπηθό δηακέξηζκα ζε έλα «ζαιόλη», ώζηε ν αλαγλώζηεο λα βξίζθεη όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ θάζε νηθηζκό ζπγθεληξσκέλεο.

2 Σην πξώην θαη ην ηξίην κέξνο ηεο κειέηεο γίλεηαη ηζηνξηθή αλαδξνκή ησλ ζεζκώλ ηεο δηνίθεζεο θαη ηεο απηνδηνίθεζεο από ηελ επνρή ηνπ Βπδαληίνπ κέρξη ηε δεκηνπξγία ηνπ λένπ ειιεληθνύ θξάηνπο θαη από απηή κέρξη ηηο κέξεο καο. ην βηβιίν θαηαγξάθεηαη ην πόηε θαη γηαηί δεκηνπξγήζεθε ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε, πνηα έθηαζε θαη ραξαθηήξα είρε θάζε επνρή, πνηεο αξκνδηόηεηεο είρε θ.ά. γίλεηαη απνηύπσζε ηεο πιεζπζκηαθήο θαη δηνηθεηηθήο εμέιημεο ηνπ λνκνύ Αραΐαο: πόηε δεκηνπξγήζεθε, πόηε άιιαμαλ ηα όξηά ηνπ, πνηα ε εμέιημε ηνπ πιεζπζκνύ ηνπ, πνηα ε ηζηνξία ησλ απνγξαθώλ ηνπ λνκνύ θ.ά. αθνινπζεί παξάζεζε πιεξνθνξηώλ ζε επίπεδν ηέσο επαξρηώλ αιιά θαη ηέσο θαη λπλ δήκσλ: εμεηάδεηαη ην πόηε θαη ην γηαηί δεκηνπξγήζεθαλ, πνηα ήηαλ ηα όξηά ηνπο θαη πώο κεηαβάιινληαλ ζην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ, ηη αληηπξνζώπεπαλ σο δηνηθεηηθέο ελόηεηεο θ.ά.. Δηδηθή επεμεξγαζία έγηλε γηα ό,ηη έρεη λα θάλεη κε ηηο κεηαθηλήζεηο πιεζπζκώλ. Δπηζεκάλζεθαλ πάλσ από 400 κεηαθηλήζεηο θαηνίθσλ ζε όια ηα ρσξηά θαη παξνπζηάδνληαη γηα θάζε αηώλα ρσξηζηά. Γίλεηαη αλαθνξά ζηηο δηαδηθαζίεο δεκηνπξγίαο ή εμαθάληζεο νηθηζκώλ. Κάησ από πνηεο ζπλζήθεο (δηαθνξεηηθέο θάζε επνρή) θηηαρλόηαλ έλαο λένο νηθηζκόο. Τπάξρεη επξεηήξην ησλ ηεξώλ κνλώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ή ιεηηνύξγεζαλ ζηελ Αραΐα. ηνλ αξηζκό πεξίπνπ 50. Γηα πξώηε θνξά ππάξρεη επεμεξγαζία ηεο εζληθήο θαηαγσγήο ησλ νλνκάησλ ησλ θαηνηθεκέλσλ ηόπσλ. Σα θαηαγξάςακε όια, γηα ην θάζε έλα βξήθακε ηελ πεηζηηθόηεξε εμήγεζε θαη θάλακε ηηο ζρεηηθέο επεμεξγαζίεο. Δπίζεο θάλακε επεμεξγαζία κε βάζε ηνλ ηύπν ηνπ ηνπσλπκίνπ, αιιά θαη ηε ρσξηθή ηνπνζέηεζε ησλ νλνκάησλ αλάινγα κε ηελ εζληθή ηνπο πξνέιεπζε. Τπάξρεη επξεηήξην νηθηζκώλ πνπ παξάιιεια απνηειεί ηελ πιεξέζηεξε ιίζηα νηθηζκώλ ηνπ λνκνύ Αραΐαο πνπ κπνξεί λα βξεη θαλείο νπνπδήπνηε. Σέινο, πξνθεηκέλνπ πνιιά από ηα παξαπάλσ λα απνηππσζνύλ δεκηνπξγήζακε ζρεηηθνύο ράξηεο εηδηθά γηα ηελ έθδνζε. Γηα πξώηε θνξά, γηα παξάδεηγκα, έγηλε πξνζπάζεηα λα απνηππσζνύλ ζε ράξηεο ηα όξηα ησλ επαξρηώλ επί Σνπξθνθξαηίαο ή επί Δλεηώλ. Σν κείγκα ηεο πιεξνθνξίαο πνπ πεξηέρεη απηή ε έθδνζε δελ είλαη απνηέιεζκα ηεο πινπνίεζεο ελόο ζρεδηαζκνύ πνπ εμαξρήο έγηλε. Απηά ηα 20 ρξόληα, πνπ άιιεο θνξέο πεξηζζόηεξν έληνλα θαη άιιεο ιηγόηεξν δηαηέζεθε ρξόλνο γηα ηελ εξγαζία απηή, θάζε θνξά πνπ νινθιεξσλόηαλ ε ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηώλ ζε έλα πεδίν γελληόηαλ ε αλάγθε επέθηαζεο ζε επόκελν. Όηαλ, γηα παξάδεηγκα, έγηλαλ νη επηηόπηεο επηζθέςεηο ζε έλα πξνο έλα ηα ρσξηά ηεο Αραΐαο, ζπιιέρζεθαλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ θαηνίθσλ άξα δόζεθε ε δπλαηόηεηα λα γίλνπλ ζρεηηθά ζηαηηζηηθά. Όηαλ εμαληιήζεθε θπξηνιεθηηθά ε ηνπηθή ηζηνξηνγξαθία θαη γεληθόηεξα βηβιηνγξαθία ζπιιέρζεθαλ όιεο νη πηζαλέο επεμεγήζεηο ηεο πξνέιεπζεο ησλ νλνκάησλ αξά δόζεθε ε δπλαηόηεηα λα γίλνπλ ζηαηηζηηθά (θαη ζηε ζπλέρεηα ράξηεο) κε ηελ εζληθή θαηαγσγή ησλ νλνκάησλ θ.ά. Το video πνπ αθνινπζεί πεξηέρεη νπηηθό πιηθό θαη θείκελα από ην βηβιίν. Γεκηνπξγήζεθε πξνθεηκέλνπ λα δώζεη κηα ζπλνιηθή, αιιά θαη ζπλνπηηθή εηθόλα ηεο πιεζπζκηαθήο θαη θπξίσο ηεο δηνηθεηηθήο εμέιημεο ηεο πεξηνρήο πνπ ζήκεξα απνηειεί ην λνκό Αραΐαο, από ηελ επνρή πνπ πξσηνθαηνηθήζεθε κέρξη ζήκεξα. Πξόθεηηαη γηα κηα ζύληνκε απνηύπσζε ησλ βαζηθώλ αμόλσλ πάλσ ζηνπο νπνίνπο θηλήζεθε ε κειέηε θαη ησλ ζεκαληηθόηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ από ηελ έξεπλά καο θαη όρη γηα κηα παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ βηβιίνπ. 2

3 Βαζηθέο εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο Πόηε εκθαλίδεηαη ε απηνδηνίθεζε όπσο ηελ μέξνπκε ζήκεξα: ηα πξώηα βπδαληηλά ρξόληα, όπνπ ππάξρεη ηζρπξή θξαηηθή δηνίθεζε (άξα ζρεδηαζκόο), ζηξαηόο (άξα αζθάιεηα) θαη εθηεηακέλε κηθξή ηδηνθηεζία (άξα καδηθό θίλεηξν ζπκκεηνρήο). Σόηε ηα ρσξηά γηα πξώηε θνξά ιεηηνπξγνύλ σο απηνδηνηθνύκελεο θνηλόηεηεο. Οη Φξάγθνη πνπ αθνινύζεζαλ, θαηήξγεζαλ ηελ απηνδηνίθεζε θαη επέβαιαλ θενπδαξρία. Σελ πξώηε πεξίνδν ησλ Οζσκαλώλ αλαπηύζζεηαη εθ λένπ ε απηνδηνίθεζε κε θαζνιηθή γηα πξώηε θνξά ςεθνθνξία ζην θαηώηεξν δπλαηό επίπεδν, απηό ηεο θνηλόηεηαο, πνπ απνηέιεζε ηε βαζηθή δηνηθεηηθή κνλάδα γηα πεξηζζόηεξνπο από 5 αηώλεο. Μέρξη ην ηελ απηνδηνίθεζε βάζηζαλ ηε δηνίθεζή ηνπο θαη ηελ είζπξαμε θόξσλ. Γεκηνύξγεζαλ επίζεο γηα πξώηε θνξά βαζκίδεο απηνδηνίθεζεο. Οη Βελεηνί αθνινύζεζαλ ην νζσκαληθό ζύζηεκα ην νπνίν εμέιημε θαη ην ειιεληθό θξάηνο έσο ην ηέινο πεξίπνπ ηνπ 20 νύ αηώλα, κε βαζηθή δηνηθεηηθή κνλάδα πόηε ηελ επαξρία θαη πόηε ην λνκό. Πνηα είλαη ε ζρέζε ηεο Αραΐαο κε μέλνπο πιεζπζκνύο: ηελ Αραΐα ήξζαλ εηξεληθά ή βίαηα πνιινί μέλνη. Γελ αμίδεη λα αλαθεξζνύκε ζε βαξβάξνπο εηζβνιείο (Γαιάηεο, Βεζηγόηζνη παιηόηεξα θαη Γεξκαλνί πνιύ πξόζθαηα). Αμίδεη λα αλαθεξζνύκε ζε όζνπο έκεηλαλ πνιιά ρξόληα θαη καο επεξέαζαλ κε θάπνην ηξόπν. Καη είλαη πνιινί: νη Ρσκαίνη, νη Αιβαλνί, νη ιάβνη, νη Φξάγθνη, νη Δλεηνί θαη νη Σνύξθνη. Οη Ρσκαίνη θπξηάξρεζαλ ζηελ πεξηνρή αηώλεο θαη επέδξαζαλ ζηε δηνίθεζε, αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ ζηελ πεξηνρή, ρσξίο λα ππάξμεη κείμε πιεζπζκνύ νύηε πνιηηηζκνύ ηειηθά. Οη Αιβαλνί: Σν 1404 δέθα ρηιηάδεο Αιβαλνί κε ηηο γπλαίθεο, ηα παηδηά θαη ηα δώα ηνπο, κε πξνηξνπή από ηε βπδαληηλή εμνπζία, ε νπνία είδε ηελ παλώιε λα εμαθαλίδεη ηνλ πιεζπζκό ηεο Πεινπνλλήζνπ, εγθαηαζηάζεθαλ εηξεληθά ζηελ Αραΐα θαη ζε άιιεο πεξηνρέο. Μαδί θαη ιαηηλόθσλνη Αξβαληηόβιαρνη. Πιεζπζκνί εκηλνκαδηθνί θαη θνηλσληθά νξγαλσκέλνη ζε θάξεο, νη Αιβαλνί είραλ κηα δσή πνπ βαζηδόηαλ ζε γεσξγνθηελνηξνθηθέο, αιιά θαη πνιεκηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Οη επνηθήζεηο ησλ Αιβαλώλ ζηελ Αραΐα απνδείρζεθαλ ζεκαληηθέο. Οη Φξάγθνη, έρνληαο θενπδαξρηθέο παξαδόζεηο, πξνζπάζεζαλ λα νξγαλώζνπλ ηελ πεξηνρή ζε εγεκνλία ζύκθσλα κε ηα δπηηθά πξόηππα (πξηγθηπάην), εηζάγνληαο ζηνλ ηόπν ηα έζηκά ηνπο θαη ην δίθαηό ηνπο. Γεληθόηεξα, ιόγσ θαη ηεο αξηζκεηηθήο ππεξνρήο ησλ βπδαληηλώλ, εθάξκνζαλ ζπκβηβαζηηθή πνιηηηθή ζε ζέκαηα ζξεζθείαο, ηδηνθηεζίαο θαη θνξνινγίαο. Δπέδξαζαλ ζεηηθά ζηελ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ θαη ηελ νξγάλσζε ησλ θνηλνηήησλ. Βελεηνί: Ζ δηνηθεηηθή δηαίξεζε πνπ θαζηέξσζαλ βαζίζηεθε, κε κηθξέο δηαθνξέο, ζην πξνεγνύκελν νζσκαληθό δηνηθεηηθό ζρήκα ησλ επαξρηώλ. απηνύο νθείιεηαη ε δηνηθεηηθή νξγάλσζε ησλ θνηλνηήησλ θαη ε δεκηνπξγία ηάμεο πξνθξίησλ. Σελ επνρή απηή έρνπκε θαη ηε ζύληαμε θηεκαηνινγίσλ. Σνύξθνη: Αλέπηπμαλ ζηελ Πεινπόλλεζν ηελ απηνδηνίθεζε, ζηε δηνηθεηηθή δηαίξεζε πνπ αθνινύζεζαλ απνδίδεηαη ε αλάπηπμε ησλ ζεζκώλ ηεο απηνδηνίθεζεο πνπ πηνζέηεζε ε Διιάδα γηα πεξηζζόηεξα από 150 ρξόληα κεηά ηελ απειεπζέξσζή ηεο. 3

4 Πνηα είλαη ηα βαζηθά ζηάδηα εμέιημεο ηεο δηνίθεζεο θαη ηεο απηνδηνίθεζεο ζην ειιεληθό θξάηνο; Τπήξμαλ ηέζζεξηο πεξίνδνη δηνηθεηηθώλ εμειίμεσλ ζην λέν ειιεληθό θξάηνο: Ζ πξώηε από ην 1821 κέρξη ην 1833, ε δεύηεξε κέρξη ην 1912, ε ηξίηε κέρξη ην 1998 θαη ε ηέηαξηε κέρξη ζήκεξα. ηελ πξώηε πεξίνδν ( ) ηόζν ηα ηνπηθά θαη ηα εζληθά πνιηηεύκαηα, όζν θαη ν Η. Καπνδίζηξηαο δελ κεηέβαιαλ ην πιήζνο, ην κέγεζνο θαη ηα όξηα ησλ θνηλνηήησλ. Πξνζπάζεζαλ λα κεηαβάινπλ ην ραξαθηήξα, ηα θαζήθνληα ηηο αξκνδηόηεηέο ηνπο, θαζώο θαη ηηο δηαδηθαζίεο αλάδεημεο ησλ νξγάλσλ ηνπο. Δπηρεηξήζεθε παξέκβαζε ζπγθέληξσζεο ηεο εμνπζίαο ζην θξάηνο. Καηά ηε δεύηεξε πεξίνδν, ( ), βαζηθή κνλάδα απνηέιεζαλ νη δήκνη. Αηξεηόηεηα όκσο ππήξρε κόλν ζηελ θνηλόηεηα. Γηαηεξήζεθε ην πξνεπαλαζηαηηθό θαζεζηώο θαη ν ξόινο ησλ θνηλνηήησλ παξέκεηλε βαζηθόο, παξόιν πνπ πιένλ απνηεινύζαλ επηκέξνπο ζηνηρεία ελόο εληαίνπ θξαηηθνύ νξγαληζκνύ. Σηο δύν πξώηεο πεξηόδνπο ππήξμε ζύγθξνπζε κεηαμύ ησλ θαηά θαηξνύο εθπξνζώπσλ ηνπ θεληξηθνύ θξάηνπο (κε αληηπξνζσπεπηηθόηεξε κνξθή ηνλ Η. Καπνδίζηξηα) θαη ησλ εθπξνζώπσλ ηνπηθώλ ζπκθεξόλησλ, ζρεηηθά κε ην ξόιν ησλ θνηλνηήησλ θαη ηελ ηνπηθή δηνίθεζε γεληθόηεξα. Ζ πξώηε πιεπξά πίεδε, θαη επέβαιε όηαλ είρε ηε δύλακε, γηα θεληξηθέο ξπζκίζεηο θαη δηνξηζκό δηνηθεηώλ (από ην βαζκό ηνπ επάξρνπ θαη άλσ) θαη ε δεύηεξε έθαλε ην ίδην γηα άκεζε θαη θαζνιηθή ςεθνθνξία παληνύ. Ζ πξώηε πιεπξά ππνζηήξηδε όηη ε πνιηηηθή απηή ήηαλ όρη κόλν έλα «αλαγθαίν θαθό» ζηα πξώηα θξίζηκα βήκαηα ηνπ λεαξνύ θξάηνπο, αιιά θαη κία ζθόπηκε πνιηηηθή επηινγή γηα ηελ πάηαμε ηεο απζαηξεζίαο ησλ ηνπηθώλ «θενπδαξρώλ» θαη ηεο νιηγαξρηθήο δηνίθεζεο ησλ θνηλνηήησλ. Ζ δεύηεξε πιεπξά έθαλε αλαθνξά ζηα παλάξραηα δεκνθξαηηθά δηθαηώκαηα ηνπ πνιίηε θαη ζηελ αλάγθε απηνδηνίθεζεο. Βιέπνληαο ηα πξάγκαηα εθ ησλ πζηέξσλ, δηαπηζηώλσ όηη επξόθεηην γηα πάιε γηα ηελ θαηνρή θαη ηε λνκή ηεο εμνπζίαο κε ηε ρξήζε πξαγκαηηθώλ επηρεηξεκάησλ εθαηέξσζελ. Καη νη δύν πιεπξέο, όηαλ είραλ ηελ εμνπζία ηελ εθκεηαιιεύηεθαλ κε αξλεηηθά απνηειέζκαηα. Καηά ηελ ηξίηε πεξίνδν, από ην 1912 κέρξη θαη ην 1998, βαζηθή κνλάδα έγηλαλ θαη πάιη νη θνηλόηεηεο, νη νπνίεο ιεηηνύξγεζαλ σο ηζόβαζκεο θαη παξάιιειεο κε ηνπο δήκνπο, δηνηθεηηθέο θαη εδαθηθέο νληόηεηεο, κε μερσξηζηή λνκηθή πξνζσπηθόηεηα. Σελ πεξίνδν απηή νη θνηλόηεηεο ήηαλ θαλόλεο θαη νη δήκνη (αλ θαη κεγαιύηεξνη θαη ζπνπδαηόηεξνη ρσξνθνηλσληθνί ζρεκαηηζκνί) απνηεινύζαλ εμαίξεζε. Δπίζεο, απηή ηελ πεξίνδν ππήξραλ θαη άιιεο βαζκίδεο δηνίθεζεο, αιιά ρσξίο νπζηαζηηθή αηξεηόηεηα. Από ην 1998 κέρξη ζήκεξα (ηέηαξηε πεξίνδνο), νη νινέλα ιηγόηεξνη θαη πιεζπζκηαθά ηζρπξόηεξνη δήκνη έγηλαλ θαη πάιη βαζηθή κνλάδα (ζε δύν ζηάδηα: 1998 θαη 2010). Μηα άιιε κεγάιε αιιαγή πνπ πξνθύπηεη ην 2010 είλαη ε κεηαηόπηζε ηνπ 2 νπ βαζκνύ απηνδηνίθεζεο από ην επίπεδν ηνπ λνκνύ ζε απηό ηεο πεξηθέξεηαο. Πόζνη νηθηζκνί ιεηηνύξγεζαλ κέρξη ζήκεξα ζηελ Αραΐα: Από ην 1461 πνπ έγηλε ε πξώηε πιεζπζκηαθή θαηαγξαθή, κέρξη ζήκεξα έρνπλ θαηαγξαθεί 788 δηαθνξεηηθνί νηθηζκνί ζηα εθάζηνηε όξηα ηνπ λνκνύ Αραΐαο. Από ηνπο 788 νηθηζκνύο ζήκεξα δηαηεξνύληαη σο απηνηειώο απνγεγξακκέλνη νη 526 θαη από ηνπο ππόινηπνπο ν πεξηζζόηεξνη έρνπλ ελζσκαησζεί ζε θνληηλνύο νηθηζκνύο. Πόηε μεθίλεζαλ λα θαηνηθνύληαη νη νηθηζκνί: ηνπο πεξηζζόηεξνπο θαηνηθεκέλνπο ηόπνπο ηεο Αραΐαο ππάξρνπλ ελδείμεηο θαηνίθεζεο από ηελ αξραηόηεηα. Ωζηόζν, δελ βξέζεθε πιεξνθνξία πνπ λα απνδεηθλύεη ηε ζπλερή θαηνίθεζε παξά κόλν γηα ηελ Πάηξα θαη ην Αίγην. Γηα 86 νηθηζκνύο ή ην 12% ηνπ ζπλόινπ βξέζεθαλ πιεξνθνξίεο ζπλερνύο θαηνίθεζεο κέρξη ηηο κέξεο καο ε νπνία μεθίλεζε πξηλ από ην 17 ν αη. Σν 18 ν αη., ζηελ πιεζπζκηαθή θαηαγξαθή ηνπ βελεηνύ πξνλνεηή Grimani αλαθέξνληαη επηπιένλ 193. Σν 19 ν αη., κε ηνλ επνηθηζκό ησλ πεδηλώλ, έρνπκε 174 λένπο νηθηζκνύο, θπξίσο ζηηο η. επαξρίεο Παηξώλ θαη Αηγηαιείαο, θάηη πνπ ζπλερίζηεθε θαη ηνλ 20 ό αη. 4

5 Τν πςόκεηξν ησλ νηθηζκώλ: ε πςόκεηξν θάησ ησλ 100 κ. ην 1700 ήηαλ 26 νηθηζκνί. ήκεξα είλαη 135. Αύμεζε ππάξρεη όκσο θαη ζηα πςειά πςόκεηξα, γηαηί πάληα παξακέλνπλ ιίγνη θάηνηθνη ζηα ρσξηά θαη ηα δηαηεξνύλ δσληαλά. Γηαρξνληθά ινηπόλ ν αξηζκόο ησλ νηθηζκώλ δελ κεηώλεηαη. Γελ ζπκβαίλεη όκσο ην ίδην κε ηνλ πιεζπζκό ηνπο. Έσο ην 1835, νη νηθηζκνί κε πςόκεηξν >1010 κ. ζπγθεληξώλνπλ ην 1/5 ησλ θαηνίθσλ ηνπ λνκνύ. Σελ ίδηα πεξίνδν, αληίζεηα, ν ζπλνιηθόο πιεζπζκόο ηεο παξαιηαθήο δώλεο (έσο 310 κ.) δελ μεπεξλά ην 10%. Από ην 1961 θαη έπεηηα, νη νξεηλνί νηθηζκνί κε πςόκεηξν >1010 κ. ζπγθεληξώλνπλ πνζνζηά <1-1,5 % ηνπ πιεζπζκνύ ηνπ λνκνύ. Σν 2001, ν ζπλνιηθόο πιεζπζκόο ηεο παξαιηαθήο δώλεο (έσο 310 κ.) μεπεξλά ην 87%. Πνιύ αδξά, ζα κπνξνύζε λα γξαθεί πσο ν κέζνο νηθηζκόο ζε πςόκεηξν έσο 100 κ. ην 1700 είρε 270 θαηνίθνπο θαη ην θαηνίθνπο. Γηα ηηο κεηαθηλήζεηο πιεζπζκώλ: Ο αξηζκόο ησλ κεηαθηλήζεσλ από έλαλ νηθηζκό ζε έλαλ άιινλ κηθξό νηθηζκό θαηά ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδεη ε κειέηε είλαη 450. Πξηλ ηνλ 14 ν αη. έρνπκε πιεξνθνξίεο γηα κεηαθηλήζεηο πιεζπζκώλ μέλεο πξνέιεπζεο (ζιαβηθήο, αιβαληθήο θ.ά.) πνπ εηζέξρνληαη ζηελ Αραΐα. Σν 16 ν αηώλα αξρίδνπλ νη θαηαγξαθέο κεηαθηλήζεσλ κέζα ζηελ Αραΐα. Από ηα ρσξηά ηεο Ενπκπάηαο ζε πεξηνρέο ηνπ δήκνπ Μόβξεο θαη από πεξηνρέο ησλ Καιαβξύησλ, αιιά θαη ηεο Αξθαδίαο, ζε πεξηνρέο ηνπ δήκνπ Μεζζάηηδαο. Σν 17 ν αη. θαηαγξάθνληαη κεηαθηλήζεηο από ηε Ρνύκειε, ηελ Ήπεηξν, αιιά θαη ηελ Αηαιάληε θαη ηε Λεηβαδηά, πξνο ρσξηά ηεο Αραΐαο. Σα ρσξηά πνπ δέρηεθαλ πιεζπζκό ήηαλ ηόζν πεδηλά πνπ νη Δλεηνί πξνζπαζνύλ λα επνηθίζνπλ (Δξηλενύ, πκπνιηηείαο), όζν θαη νξεηλά (Καιαβξύησλ, Παΐσλ, Αξναλίαο). Οη Δλεηνί εγθαζηζηνύλ κόληκα θαη Γαικαηνύο κηζζνθόξνπο. Σν 18 ν αη. ζπλερίδεηαη ε είζνδνο πιεζπζκώλ ζηελ Αραΐα από ηηο πην πάλσ πεξηνρέο, ελώ πξνζηίζεληαη θαη θάηνηθνη από ηελ Ζιεία θαη ηελ Αξθαδία. Οη πξννξηζκνί ζηελ Αραΐα γηα θάπνηνπο (Ναύπαθην, Ρνύκειε) είλαη πεδηλνί, θπξίσο ζηελ Αηγηαιεία, αιιά γηα ηνπο πνιινύο είλαη νξεηλνί. Οη Αξθάδεο θαη νη Ζιείνη κεηαθηλήζεθαλ ζηηο εγγύηεξεο ζε απηνύο νξεηλέο πεξηνρέο ηεο Αραΐαο. ε κεγάιν βαζκό νη παξαπάλσ κεηαθηλήζεηο αθνξνύλ πιεζπζκνύο πνπ αλαδεηνύζαλ πξνζηαζία από πνιέκηνπο, από πεηξαηέο (εηδηθά ζηε Γπηηθή Αραΐα) θαη αλάινγεο αηηίεο. Ζ καδηθή κεηαθίλεζε πιεζπζκώλ από ηα νξεηλά ζηα πεδηλά ηεο Αραΐαο γηα ιόγνπο αλαδήηεζεο εξγαζίαο είλαη γλσζηό όηη θνξπθώζεθε θαηά ην 2 ν κηζό ηνπ 19 νπ αη. Ωζηόζν ππήξρε θαη πην πξηλ. Έρνπκε θαηαγξαθέο από ην 18 ν αη. (Σνπξθνθξαηία). Σελ ίδηα επνρή ε επίζεο πνιύ παιηά αλάγθε κεηαθίλεζεο ζηα μερεηκαδηά θαηαγξάθεηαη σο κεηαθίλεζε πιεζπζκώλ. Οη πεξηνρέο ηνπ Λαξίζνπ, ηεο Γύκεο θαη ηεο Μόβξεο ήηαλ απέξαληεο ζρεδόλ αθαηνίθεηεο εθηάζεηο εθείλε ηελ επνρή, ζηηο νπνίεο ζηγά ζηγά αλαπηύρζεθαλ ηζηθιίθηα θαη θαιιηέξγεηεο πνπ είραλ αλάγθε εξγαηηθώλ ρεξηώλ, πξνεξρόκελσλ ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο από ηα νξεηλά ηνπ λνκνύ. Από ηελ άιιε κεξηά ηνπ λνκνύ από ηα Σζεηζεβά, ζπλέρηδαλ λα θαηεβαίλνπλ θάηνηθνη ζε πεξηνρέο ηεο πκπνιηηείαο ιόγσ ησλ θαηνιηζζήζεσλ θαη λα δεκηνπξγνύλ ηα «Σζεηζεβνρώξηα». Σν 18 ν αη. έρνπκε παξάιιεια ξεύκαηα κεηαθηλήζεσλ. Έλα πξώην αθόξα ζε κηα νκάδα κεηαθηλήζεσλ από ηα νξεηλά ηεο Αραΐαο θαη ησλ γύξσ λνκώλ ζηα πεδηλά γηα βηνπνξηζκό. Έλα δεύηεξν από ηα νξεηλά όκνξσλ λνκώλ ζηα νξεηλά ηεο Αραΐαο γηα ιόγνπο αζθάιεηαο. Μεηά ηελ απειεπζέξσζε έρνπκε έλα ξεύκα πνπ αθνξά ζηε κεηαηξνπή ησλ μερεηκαδηώλ ζε ηόπνπο κόληκεο θαηνηθίαο. Σόηε πνιινί θηελνηξόθνη θαη βνζθνί κεηαηξέπνληαη ζε αγξόηεο. Παξάιιεια έρνπκε ην κεγαιύηεξν ξεύκα ηεο επνρήο πνπ αθνξά ζην θαηέβαζκα πνιιώλ θαηνίθσλ ησλ νξεηλώλ σο εξγάηεο γεο ζηελ αξρή πεξηζηαζηαθά θαη κεηά ηελ απόθηεζε γεο (από παξαρσξήζεηο, αιιά θαη αγνξέο) κόληκα. Απηά κέρξη ην ηέινο ηνπ 19 νπ αη. Από απηό ην ρξνληθό μεθηλά παξάιιεια κε ηα παξαπάλσ ξεύκαηα ε ζρεηηθά καδηθή κεηαθίλεζε ζην εμσηεξηθό. Σόζν από ηηο νξεηλέο πεξηνρέο όζν θαη από ηηο πεδηλέο. Έηζη ην 19 ν θαη ηνλ 20 ό αη. ζεκεηώλεηαη ηεξάζηηα εζσηεξηθή κεηαθίλεζε ζε πεδηλνύο κηθξνύο νηθηζκνύο γηα θάπνηα ηκήκαηα πιεζπζκνύ, γηα θάπνηα άιια κεηαθίλεζε ζε αζηηθά θέληξα θαη γηα θάπνηα άιια ζην εμσηεξηθό. Έηζη πνιινί νηθηζκνί, παξόηη δέρνληαη πιεζπζκνύο, κεηώλνπλ ηειηθά ηνλ πιεζπζκό ηνπο, αθνύ άιινη θάηνηθνί ηνπο θεύγνπλ. Τπάξρνπλ όκσο θαη νηθηζκνί εηδηθά νη παξαιηαθνί θαη εύθνξνη νη νπνίνη απμάλνπλ δηαξθώο. 5

6 Τνπσλύκηα: Σα νλόκαηα ηνλ νηθηζκώλ ηεο Αραΐαο έρνπλ ζε κεγάιν βαζκό κεηαβιεζεί κέζα ζην ρξόλν, θαζώο έγηλαλ πνιιέο, καδηθέο ή κεκνλσκέλεο, κεηνλνκαζίεο. ρεηηθά κε ηελ αξρηθή πξνέιεπζε (πξηλ ηηο κεηνλνκαζίεο) κειεηήζεθαλ 681 νλόκαηα θαηνηθεκέλσλ ηόπσλ. Διιεληθά νλόκαηα ήηαλ ην 58% πεξίπνπ θαη μελόγισζζα 27%. ήκεξα ειιεληθά νλόκαηα είλαη 371 (72,5%) θαη κε ειιεληθά νλόκαηα είλαη 86 ή, δηαθνξεηηθά, ην 16,8%. Γηα ην 10,7% δελ έγηλε δπλαηό λα ππάξμεη πξνζδηνξηζκόο. ρεηηθά κε ηνλ ηύπν ηνπ ηνπσλπκίνπ: Σα μελόθσλα ηνπσλύκηα είλαη θπξίσο αλζξσπσλύκηα, ελώ ηα ειιεληθά είλαη θαηά κεγαιύηεξν πνζνζηό δεισηηθά ηεο κνξθνινγίαο-ζέζεο ηνπ νηθηζκνύ. Πνην είλαη ην κέιινλ ηνπ λνκνύ Αραΐαο: Σν κέιινλ είλαη επνίσλν. Ο πιεζπζκόο ζα κεγαιώζεη πνιύ, νη ππνδνκέο ζα βειηησζνύλ, ην βηνηηθό επίπεδν ζα βειηησζεί. Απηό γηα ην νπνίν δελ έρσ άπνςε είλαη ην πεξηβάιινλ θαη νη θπζηθνί πόξνη. Δάλ ζα θαηαθέξνπκε λα ζηακαηήζνπκε ηελ θαηαζηξνθή ηεο γεο πνπ καο θηινμελεί. Γελ ππάξρεη ακθηβνιία γηα εκέλα όηη ην πξώην ζε αμία θνηλσληθό, νηθνλνκηθό, πνιηηηθό θαη αλζξώπηλν ζέκα πνπ πξέπεη λα καο απαζρνιεί είλαη ην θπζηθό πεξηβάιινλ καο. Σν βηβιίν καο δελ είλαη ην κόλν πνπ έρεη αζρνιεζεί κε ηνπο νηθηζκνύο, ηνπο νηθηζηέο θαη ηε δηνίθεζή ηνπο. Γηαθέξεη όκσο από ηα ππόινηπα Σηελ έθηαζε ηεο εμεηαδόκελεο πεξηνρήο πνπ είλαη ε κεγαιύηεξε δπλαηή (λνκόο) Σην επίπεδν αλάιπζεο πνπ είλαη ην κηθξόηεξν δπλαηό (νηθηζκόο), ζην ππό εμέηαζε ρξνληθό δηάζηεκα πνπ είλαη κεγάιν ( ), ζηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη ε εγγύηεξε δπλαηή ζηηο πεγέο θαη ζηνλ ηξόπν παξνπζίαζεο πνπ είλαη λένο. ε κηα ηέηνηα εξγαζία πνπ ηνπιάρηζην από πνζνηηθήο άπνςεο είλαη κεγάιε, πνπ θξάηεζε ηόζν κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα, είλαη θπζηθό λα πξέπεη λα κηιήζεη θαλείο γηα ηα εκπόδηα πνπ ππεξπήδεζε, γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ είρε, γηα ηελ επηκνλή πνπ ρξεηάζηεθε πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε εξγαζία θαη άιια αλάινγα. Σέηνηα πξνβιήκαηα δελ ππήξμαλ ζηελ κειέηε καο. Δίρακε ζηελ δηάζεζε καο όζν ρξόλν ζέιακε, όζνπο πόξνπο ρξεηάδνληαλ (ρξήκαηα, ζπλεξγάηεο), όζα ηερληθά κέζα απαηηνύληαλ. Με ην κόλν πνπ είρακε λα αλακεηξεζνύκε ήηαλ κε ηηο ηθαλόηεηεο θαη ηελ επάξθεηα καο λα αληαπνθξηζνύκε ζε έλα ηέηνην έξγν. Έηζη γηα εκέλα ηα βαζηθά νθέιε από απηήλ ηελ δνπιεηά πνπ έγηλε ππό ηηο ζπλζήθεο πνπ αλέθεξα είλαη δύν: κνπ δόζεθε ε δπλαηόηεηα λα θηάζσ ηα όξηα κνπ. Γηα ό,ηη δελ ηθαλνπνηήζεη ηνλ αλαγλώζηε δελ ππάξρεη θακηά δηθαηνινγία. Έκαζα πνιιά λέα πξάγκαηα. Αλαθάιπςα λένπο νξίδνληεο κε νξαηνύο ζε εκέλα ρσξίο απηή ηε γλώζε. Από ην ζεκείν πνπ είκαη ζήκεξα κπνξώ θαη λα δηαθξίλσ όηη ην κνλνπάηη κε πάεη ζηα Αρατθά αξρεία θαη ηελ Αρατθή βηβιηνγξαθία. Κιείλσ κε επραξηζηίεο: πξώηε από όινπο επραξηζηώ ηε ζύδπγν κνπ, ε νπνία πάλσ από 10 ρξόληα ηώξα έρεη αθηεξώζεη ακέηξεηεο ώξεο ζ απηή ηε κειέηε. Δπραξηζηώ ηδηαίηεξα ηε βαζηθή νκάδα εξγαζίαο: ηε Γήκεηξα Αιεμίνπ, ηε Μαξία Φσηίνπ, ηε Μαξία Μαλσινπνύινπ, ηε νθία Κατάθα θαη ηνλ Βαζίιε Παππά. Δπραξηζηώ ην λνκάξρε Αραΐαο, θ. Γ. Καηζηθόπνπιν, ηνλ πξόεδξν ηεο Σ.Δ.Γ.Κ.Ν.Α., θ. Γ. Αιεμόπνπιν θαη εηδηθά επραξηζηώ ηνλ θ. Γ. Αγγειόπνπιν, πξόεδξν ηεο Ν.Δ.Π.Α. Ν.Α. Αραΐαο. Δπίζεο, επραξηζηώ όινπο ηνπο δήκαξρνπο ησλ δήκσλ ηνπ λνκνύ Αραΐαο από ην 1990 νη νπνίνη καο βνήζεζαλ ζηε ζπιινγή ζηνηρείσλ, αιιά θαη ηνπο 100άδεο πνιίηεο πνπ έδσζαλ πιεξνθνξίεο θαηά ηνπο επηηόπηνπο ειέγρνπο, εηδηθά θαηά ηηο πεξηόδνπο ησλ νξγαλσκέλσλ απηνςηώλ ην 1999 θαη ην Θα θιείζσ κε ηελ ζεκαληηθόηεξε αλαθνξά: ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί ε δηαλνκή ελόο αληηηύπνπ ζε θάζε ιύθεην ηνπ λνκνύ. 6

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

AND NUMERICAL MAGNITUDE COMPARISON.

AND NUMERICAL MAGNITUDE COMPARISON. CHILD DEVELOPMENT,NOVEMBER/DECEMBER 2007, VOLUME 78, NUMBER 6, PAGES 1723-1743 IS 27 A BIG NUMBER? CORRELATIONAL AND CAUSAL CONNECTIONS AMONG NUMERICAL CATEGORIZATION, NUMBER LINE ESTIMATION, AND NUMERICAL

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα