Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση"

Transcript

1 Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση Τν βηβιίν αζρνιείηαη κε ην λνκό Αραΐαο από ηε Φξαγθνθξαηία κέρξη ηηο κέξεο καο. Μειεηά ηνπο νηθηζηέο ηνπ, ηνπο νηθηζκνύο ηνπ θαη ηελ απηνδηνίθεζή ηνπο. Ζ ελαζρόιεζε κε ην αληηθείκελν μεθίλεζε ην 1990 σο ζπιινγή όισλ ησλ απνγξαθώλ ηνπ λνκνύ κέζα από ηηο νπνίεο θαηαγξάθεθαλ όινη νη νηθηζκνί κε ηα παιηά θαη ηα λέα νλόκαηα ηνπο θαη δεκηνπξγήζεθε ν πξώηνο πιήξεο θαηάινγνο ησλ νηθηζκώλ ηνπ λνκνύ (788 ζηνλ αξηζκό) θαη ηεο πιεζπζκηαθήο ηνπο πνξείαο. Σν 1993 νινθιεξώζεθε ε θαηαγξαθή ησλ νηθηζκώλ αιιά αλαδείρηεθαλ πνιιά λέα εξσηήκαηα: Πόηε θαη γηαηί δεκηνπξγήζεθαλ, πόηε θαη γηαηί κεηαθηλνύληαλ νη θάηνηθνί ηνπο, πόηε θαη γηαηί ν πιεζπζκόο ηνπο παξνπζίαδε αύμεζε ή κείσζε, πόηε θαη γηαηί κεηαθέξνληαλ νη ίδηνη νη νηθηζκνί; Με ηηο απαληήζεηο ζε απηά ηα εξσηήκαηα γηα θάζε έλα νηθηζκό μερσξηζηά, γηα θάζε λπλ θαη ηέσο δήκν θαη γηα θάζε ηέσο επαξρία αζρνιεζήθακε ηα ρξόληα πνπ αθνινύζεζαλ. Η έθδνζε απνηειείηαη από 3 κέξε. Θα μεθηλήζσ από ην δεύηεξν κέξνο, πνπ απνηειεί ηνλ θνξκό ηεο κειέηεο. Σε απηό γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ παξαθάησ πιεξνθνξηώλ γηα θάζε νηθηζκό: Σηαηηζηηθέο: o πίλαθαο πιεζπζκηαθήο εμέιημεο, o γξάθεκα πιεζπζκηαθήο εμέιημεο κεηαθίλεζεο, o πίλαθαο θηεξίσλ θαηά ρξνλνινγηθή πεξίνδν θαηαζθεπήο θαη βαζηθέο θαηεγνξίεο ρξήζεο, o πίλαθαο κε ηελ θαηαλνκή ηνπ εδάθνπο θαηά βαζηθέο θαηεγνξίεο ρξήζεο, o πίλαθαο κε ηνλ πιεζπζκό ηεο ηειεπηαίαο απνγξαθήο θαηά θύιν θαη ειηθία, o πίλαθαο κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ θαηνίθσλ, o πίλαθαο λνηθνθπξηώλ θαη θαηνηθηώλ, o πίλαθαο απαζρόιεζεο ησλ θαηνίθσλ, o πίλαθαο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. Γηνηθεηηθέο: όιεο νη επίζεκεο δηνηθεηηθέο πξάμεηο (ΦΔΚ θ.ιπ.) πνπ αθνξνύλ θάζε νηθηζκό. Τεθκεξίσζεο: o νκώλπκνη νηθηζκνί ζε όιε ηελ Διιάδα, o πςόκεηξν, o ρηιηνκεηξηθή απόζηαζε από ηελ Πάηξα, o ζρνιεία πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη αξηζκόο καζεηώλ. Αιιά ζηνηρεία: o ράξηεο πνπ δείρλεη ηε ζέζε ηνπ δηακεξίζκαηνο ζην λνκό, o θσηνγξαθίεο ησλ νηθηζκώλ, o αξρεηαθό πιηθό (έγγξαθα κε ηα όξηα ησλ θνηλνηήησλ, παιηνί ράξηεο, γθξαβνύξεο) πξνεξρόκελν θπξίσο από ην αξρείν ηεο DATA RC. Σα παξαπάλσ ζπλνδεύνληαη από ζρόιηα ζηα νπνία αλαθέξεηαη από πνηνπο νηθηζκνύο απνηειείηαη ζήκεξα θάζε ηνπηθό δηακέξηζκα, θαζώο θαη νη παιαηόηεξεο νλνκαζίεο ηνπο. Γίλεηαη αλαδξνκή ζηε δηνηθεηηθή «πνξεία» θάζε νηθηζκνύ. Αλαιύνληαη ηα πιεζπζκηαθά δεδνκέλα θάζε νηθηζκνύ, είηε εμαθνινπζεί λα ππάξρεη είηε όρη. Δξεπλάηαη ε πξνέιεπζε ησλ θαηνίθσλ, πόηε έγηλε ε πξώηε εγθαηάζηαζε ηνπο, θαζώο θαη πνηεο ήηαλ νη κεηαθηλήζεηο ηνπο. Παξαηίζεληαη εθδνρέο γηα ηελ εηπκνινγία θαη ηελ πξνέιεπζε ησλ νλνκάησλ θάζε νηθηζκνύ. Όπνπ ιεηηνπξγνύλ ή ιεηηνύξγεζαλ κνλέο θαη λανί, γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά. Δπίζεο, από ηα ηνπσλύκηα πνπ θαηαγξάςακε από δηάθνξεο πεγέο, παξαζέηνπκε όια όζα καο επηβεβαίσζαλ νη θάηνηθνη ζηηο επηηόπηεο επηζθέςεηο πνπ θάλακε ζε όινπο ζρεδόλ ηνπο νηθηζκνύο ηεο Αραΐαο, αξρηθά ην 1999 θαη ζηελ ζπλέρεηα ην Τπνινγίδνπκε όηη ζηελ έθδνζε ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα από ηνπσλύκηα. Βιέπεηε ηώξα νινθιεξσκέλε ηελ εηθόλα ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ππάξρεη γηα θάζε δηακέξηζκα θαη νηθηζκό. Ζ έθδνζε πεξηέρεη 245 ηέηνηα ζαιόληα. Όζα θαη δηακεξίζκαηα ηνπ λνκνύ. Καζώο θαη από έλα αληίζηνηρν ζαιόλη γηα θάζε ζεκεξηλό δήκν (θαη θνηλόηεηα). Δπηιέρζεθε απηή ε κνξθή παξνπζίαζεο, ην ζύλνιν ηνπ δηαζέζηκνπ πιηθνύ γηα θάζε ηνπηθό δηακέξηζκα ζε έλα «ζαιόλη», ώζηε ν αλαγλώζηεο λα βξίζθεη όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ θάζε νηθηζκό ζπγθεληξσκέλεο.

2 Σην πξώην θαη ην ηξίην κέξνο ηεο κειέηεο γίλεηαη ηζηνξηθή αλαδξνκή ησλ ζεζκώλ ηεο δηνίθεζεο θαη ηεο απηνδηνίθεζεο από ηελ επνρή ηνπ Βπδαληίνπ κέρξη ηε δεκηνπξγία ηνπ λένπ ειιεληθνύ θξάηνπο θαη από απηή κέρξη ηηο κέξεο καο. ην βηβιίν θαηαγξάθεηαη ην πόηε θαη γηαηί δεκηνπξγήζεθε ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε, πνηα έθηαζε θαη ραξαθηήξα είρε θάζε επνρή, πνηεο αξκνδηόηεηεο είρε θ.ά. γίλεηαη απνηύπσζε ηεο πιεζπζκηαθήο θαη δηνηθεηηθήο εμέιημεο ηνπ λνκνύ Αραΐαο: πόηε δεκηνπξγήζεθε, πόηε άιιαμαλ ηα όξηά ηνπ, πνηα ε εμέιημε ηνπ πιεζπζκνύ ηνπ, πνηα ε ηζηνξία ησλ απνγξαθώλ ηνπ λνκνύ θ.ά. αθνινπζεί παξάζεζε πιεξνθνξηώλ ζε επίπεδν ηέσο επαξρηώλ αιιά θαη ηέσο θαη λπλ δήκσλ: εμεηάδεηαη ην πόηε θαη ην γηαηί δεκηνπξγήζεθαλ, πνηα ήηαλ ηα όξηά ηνπο θαη πώο κεηαβάιινληαλ ζην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ, ηη αληηπξνζώπεπαλ σο δηνηθεηηθέο ελόηεηεο θ.ά.. Δηδηθή επεμεξγαζία έγηλε γηα ό,ηη έρεη λα θάλεη κε ηηο κεηαθηλήζεηο πιεζπζκώλ. Δπηζεκάλζεθαλ πάλσ από 400 κεηαθηλήζεηο θαηνίθσλ ζε όια ηα ρσξηά θαη παξνπζηάδνληαη γηα θάζε αηώλα ρσξηζηά. Γίλεηαη αλαθνξά ζηηο δηαδηθαζίεο δεκηνπξγίαο ή εμαθάληζεο νηθηζκώλ. Κάησ από πνηεο ζπλζήθεο (δηαθνξεηηθέο θάζε επνρή) θηηαρλόηαλ έλαο λένο νηθηζκόο. Τπάξρεη επξεηήξην ησλ ηεξώλ κνλώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ή ιεηηνύξγεζαλ ζηελ Αραΐα. ηνλ αξηζκό πεξίπνπ 50. Γηα πξώηε θνξά ππάξρεη επεμεξγαζία ηεο εζληθήο θαηαγσγήο ησλ νλνκάησλ ησλ θαηνηθεκέλσλ ηόπσλ. Σα θαηαγξάςακε όια, γηα ην θάζε έλα βξήθακε ηελ πεηζηηθόηεξε εμήγεζε θαη θάλακε ηηο ζρεηηθέο επεμεξγαζίεο. Δπίζεο θάλακε επεμεξγαζία κε βάζε ηνλ ηύπν ηνπ ηνπσλπκίνπ, αιιά θαη ηε ρσξηθή ηνπνζέηεζε ησλ νλνκάησλ αλάινγα κε ηελ εζληθή ηνπο πξνέιεπζε. Τπάξρεη επξεηήξην νηθηζκώλ πνπ παξάιιεια απνηειεί ηελ πιεξέζηεξε ιίζηα νηθηζκώλ ηνπ λνκνύ Αραΐαο πνπ κπνξεί λα βξεη θαλείο νπνπδήπνηε. Σέινο, πξνθεηκέλνπ πνιιά από ηα παξαπάλσ λα απνηππσζνύλ δεκηνπξγήζακε ζρεηηθνύο ράξηεο εηδηθά γηα ηελ έθδνζε. Γηα πξώηε θνξά, γηα παξάδεηγκα, έγηλε πξνζπάζεηα λα απνηππσζνύλ ζε ράξηεο ηα όξηα ησλ επαξρηώλ επί Σνπξθνθξαηίαο ή επί Δλεηώλ. Σν κείγκα ηεο πιεξνθνξίαο πνπ πεξηέρεη απηή ε έθδνζε δελ είλαη απνηέιεζκα ηεο πινπνίεζεο ελόο ζρεδηαζκνύ πνπ εμαξρήο έγηλε. Απηά ηα 20 ρξόληα, πνπ άιιεο θνξέο πεξηζζόηεξν έληνλα θαη άιιεο ιηγόηεξν δηαηέζεθε ρξόλνο γηα ηελ εξγαζία απηή, θάζε θνξά πνπ νινθιεξσλόηαλ ε ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηώλ ζε έλα πεδίν γελληόηαλ ε αλάγθε επέθηαζεο ζε επόκελν. Όηαλ, γηα παξάδεηγκα, έγηλαλ νη επηηόπηεο επηζθέςεηο ζε έλα πξνο έλα ηα ρσξηά ηεο Αραΐαο, ζπιιέρζεθαλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ θαηνίθσλ άξα δόζεθε ε δπλαηόηεηα λα γίλνπλ ζρεηηθά ζηαηηζηηθά. Όηαλ εμαληιήζεθε θπξηνιεθηηθά ε ηνπηθή ηζηνξηνγξαθία θαη γεληθόηεξα βηβιηνγξαθία ζπιιέρζεθαλ όιεο νη πηζαλέο επεμεγήζεηο ηεο πξνέιεπζεο ησλ νλνκάησλ αξά δόζεθε ε δπλαηόηεηα λα γίλνπλ ζηαηηζηηθά (θαη ζηε ζπλέρεηα ράξηεο) κε ηελ εζληθή θαηαγσγή ησλ νλνκάησλ θ.ά. Το video πνπ αθνινπζεί πεξηέρεη νπηηθό πιηθό θαη θείκελα από ην βηβιίν. Γεκηνπξγήζεθε πξνθεηκέλνπ λα δώζεη κηα ζπλνιηθή, αιιά θαη ζπλνπηηθή εηθόλα ηεο πιεζπζκηαθήο θαη θπξίσο ηεο δηνηθεηηθήο εμέιημεο ηεο πεξηνρήο πνπ ζήκεξα απνηειεί ην λνκό Αραΐαο, από ηελ επνρή πνπ πξσηνθαηνηθήζεθε κέρξη ζήκεξα. Πξόθεηηαη γηα κηα ζύληνκε απνηύπσζε ησλ βαζηθώλ αμόλσλ πάλσ ζηνπο νπνίνπο θηλήζεθε ε κειέηε θαη ησλ ζεκαληηθόηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ από ηελ έξεπλά καο θαη όρη γηα κηα παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ βηβιίνπ. 2

3 Βαζηθέο εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο Πόηε εκθαλίδεηαη ε απηνδηνίθεζε όπσο ηελ μέξνπκε ζήκεξα: ηα πξώηα βπδαληηλά ρξόληα, όπνπ ππάξρεη ηζρπξή θξαηηθή δηνίθεζε (άξα ζρεδηαζκόο), ζηξαηόο (άξα αζθάιεηα) θαη εθηεηακέλε κηθξή ηδηνθηεζία (άξα καδηθό θίλεηξν ζπκκεηνρήο). Σόηε ηα ρσξηά γηα πξώηε θνξά ιεηηνπξγνύλ σο απηνδηνηθνύκελεο θνηλόηεηεο. Οη Φξάγθνη πνπ αθνινύζεζαλ, θαηήξγεζαλ ηελ απηνδηνίθεζε θαη επέβαιαλ θενπδαξρία. Σελ πξώηε πεξίνδν ησλ Οζσκαλώλ αλαπηύζζεηαη εθ λένπ ε απηνδηνίθεζε κε θαζνιηθή γηα πξώηε θνξά ςεθνθνξία ζην θαηώηεξν δπλαηό επίπεδν, απηό ηεο θνηλόηεηαο, πνπ απνηέιεζε ηε βαζηθή δηνηθεηηθή κνλάδα γηα πεξηζζόηεξνπο από 5 αηώλεο. Μέρξη ην ηελ απηνδηνίθεζε βάζηζαλ ηε δηνίθεζή ηνπο θαη ηελ είζπξαμε θόξσλ. Γεκηνύξγεζαλ επίζεο γηα πξώηε θνξά βαζκίδεο απηνδηνίθεζεο. Οη Βελεηνί αθνινύζεζαλ ην νζσκαληθό ζύζηεκα ην νπνίν εμέιημε θαη ην ειιεληθό θξάηνο έσο ην ηέινο πεξίπνπ ηνπ 20 νύ αηώλα, κε βαζηθή δηνηθεηηθή κνλάδα πόηε ηελ επαξρία θαη πόηε ην λνκό. Πνηα είλαη ε ζρέζε ηεο Αραΐαο κε μέλνπο πιεζπζκνύο: ηελ Αραΐα ήξζαλ εηξεληθά ή βίαηα πνιινί μέλνη. Γελ αμίδεη λα αλαθεξζνύκε ζε βαξβάξνπο εηζβνιείο (Γαιάηεο, Βεζηγόηζνη παιηόηεξα θαη Γεξκαλνί πνιύ πξόζθαηα). Αμίδεη λα αλαθεξζνύκε ζε όζνπο έκεηλαλ πνιιά ρξόληα θαη καο επεξέαζαλ κε θάπνην ηξόπν. Καη είλαη πνιινί: νη Ρσκαίνη, νη Αιβαλνί, νη ιάβνη, νη Φξάγθνη, νη Δλεηνί θαη νη Σνύξθνη. Οη Ρσκαίνη θπξηάξρεζαλ ζηελ πεξηνρή αηώλεο θαη επέδξαζαλ ζηε δηνίθεζε, αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ ζηελ πεξηνρή, ρσξίο λα ππάξμεη κείμε πιεζπζκνύ νύηε πνιηηηζκνύ ηειηθά. Οη Αιβαλνί: Σν 1404 δέθα ρηιηάδεο Αιβαλνί κε ηηο γπλαίθεο, ηα παηδηά θαη ηα δώα ηνπο, κε πξνηξνπή από ηε βπδαληηλή εμνπζία, ε νπνία είδε ηελ παλώιε λα εμαθαλίδεη ηνλ πιεζπζκό ηεο Πεινπνλλήζνπ, εγθαηαζηάζεθαλ εηξεληθά ζηελ Αραΐα θαη ζε άιιεο πεξηνρέο. Μαδί θαη ιαηηλόθσλνη Αξβαληηόβιαρνη. Πιεζπζκνί εκηλνκαδηθνί θαη θνηλσληθά νξγαλσκέλνη ζε θάξεο, νη Αιβαλνί είραλ κηα δσή πνπ βαζηδόηαλ ζε γεσξγνθηελνηξνθηθέο, αιιά θαη πνιεκηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Οη επνηθήζεηο ησλ Αιβαλώλ ζηελ Αραΐα απνδείρζεθαλ ζεκαληηθέο. Οη Φξάγθνη, έρνληαο θενπδαξρηθέο παξαδόζεηο, πξνζπάζεζαλ λα νξγαλώζνπλ ηελ πεξηνρή ζε εγεκνλία ζύκθσλα κε ηα δπηηθά πξόηππα (πξηγθηπάην), εηζάγνληαο ζηνλ ηόπν ηα έζηκά ηνπο θαη ην δίθαηό ηνπο. Γεληθόηεξα, ιόγσ θαη ηεο αξηζκεηηθήο ππεξνρήο ησλ βπδαληηλώλ, εθάξκνζαλ ζπκβηβαζηηθή πνιηηηθή ζε ζέκαηα ζξεζθείαο, ηδηνθηεζίαο θαη θνξνινγίαο. Δπέδξαζαλ ζεηηθά ζηελ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ θαη ηελ νξγάλσζε ησλ θνηλνηήησλ. Βελεηνί: Ζ δηνηθεηηθή δηαίξεζε πνπ θαζηέξσζαλ βαζίζηεθε, κε κηθξέο δηαθνξέο, ζην πξνεγνύκελν νζσκαληθό δηνηθεηηθό ζρήκα ησλ επαξρηώλ. απηνύο νθείιεηαη ε δηνηθεηηθή νξγάλσζε ησλ θνηλνηήησλ θαη ε δεκηνπξγία ηάμεο πξνθξίησλ. Σελ επνρή απηή έρνπκε θαη ηε ζύληαμε θηεκαηνινγίσλ. Σνύξθνη: Αλέπηπμαλ ζηελ Πεινπόλλεζν ηελ απηνδηνίθεζε, ζηε δηνηθεηηθή δηαίξεζε πνπ αθνινύζεζαλ απνδίδεηαη ε αλάπηπμε ησλ ζεζκώλ ηεο απηνδηνίθεζεο πνπ πηνζέηεζε ε Διιάδα γηα πεξηζζόηεξα από 150 ρξόληα κεηά ηελ απειεπζέξσζή ηεο. 3

4 Πνηα είλαη ηα βαζηθά ζηάδηα εμέιημεο ηεο δηνίθεζεο θαη ηεο απηνδηνίθεζεο ζην ειιεληθό θξάηνο; Τπήξμαλ ηέζζεξηο πεξίνδνη δηνηθεηηθώλ εμειίμεσλ ζην λέν ειιεληθό θξάηνο: Ζ πξώηε από ην 1821 κέρξη ην 1833, ε δεύηεξε κέρξη ην 1912, ε ηξίηε κέρξη ην 1998 θαη ε ηέηαξηε κέρξη ζήκεξα. ηελ πξώηε πεξίνδν ( ) ηόζν ηα ηνπηθά θαη ηα εζληθά πνιηηεύκαηα, όζν θαη ν Η. Καπνδίζηξηαο δελ κεηέβαιαλ ην πιήζνο, ην κέγεζνο θαη ηα όξηα ησλ θνηλνηήησλ. Πξνζπάζεζαλ λα κεηαβάινπλ ην ραξαθηήξα, ηα θαζήθνληα ηηο αξκνδηόηεηέο ηνπο, θαζώο θαη ηηο δηαδηθαζίεο αλάδεημεο ησλ νξγάλσλ ηνπο. Δπηρεηξήζεθε παξέκβαζε ζπγθέληξσζεο ηεο εμνπζίαο ζην θξάηνο. Καηά ηε δεύηεξε πεξίνδν, ( ), βαζηθή κνλάδα απνηέιεζαλ νη δήκνη. Αηξεηόηεηα όκσο ππήξρε κόλν ζηελ θνηλόηεηα. Γηαηεξήζεθε ην πξνεπαλαζηαηηθό θαζεζηώο θαη ν ξόινο ησλ θνηλνηήησλ παξέκεηλε βαζηθόο, παξόιν πνπ πιένλ απνηεινύζαλ επηκέξνπο ζηνηρεία ελόο εληαίνπ θξαηηθνύ νξγαληζκνύ. Σηο δύν πξώηεο πεξηόδνπο ππήξμε ζύγθξνπζε κεηαμύ ησλ θαηά θαηξνύο εθπξνζώπσλ ηνπ θεληξηθνύ θξάηνπο (κε αληηπξνζσπεπηηθόηεξε κνξθή ηνλ Η. Καπνδίζηξηα) θαη ησλ εθπξνζώπσλ ηνπηθώλ ζπκθεξόλησλ, ζρεηηθά κε ην ξόιν ησλ θνηλνηήησλ θαη ηελ ηνπηθή δηνίθεζε γεληθόηεξα. Ζ πξώηε πιεπξά πίεδε, θαη επέβαιε όηαλ είρε ηε δύλακε, γηα θεληξηθέο ξπζκίζεηο θαη δηνξηζκό δηνηθεηώλ (από ην βαζκό ηνπ επάξρνπ θαη άλσ) θαη ε δεύηεξε έθαλε ην ίδην γηα άκεζε θαη θαζνιηθή ςεθνθνξία παληνύ. Ζ πξώηε πιεπξά ππνζηήξηδε όηη ε πνιηηηθή απηή ήηαλ όρη κόλν έλα «αλαγθαίν θαθό» ζηα πξώηα θξίζηκα βήκαηα ηνπ λεαξνύ θξάηνπο, αιιά θαη κία ζθόπηκε πνιηηηθή επηινγή γηα ηελ πάηαμε ηεο απζαηξεζίαο ησλ ηνπηθώλ «θενπδαξρώλ» θαη ηεο νιηγαξρηθήο δηνίθεζεο ησλ θνηλνηήησλ. Ζ δεύηεξε πιεπξά έθαλε αλαθνξά ζηα παλάξραηα δεκνθξαηηθά δηθαηώκαηα ηνπ πνιίηε θαη ζηελ αλάγθε απηνδηνίθεζεο. Βιέπνληαο ηα πξάγκαηα εθ ησλ πζηέξσλ, δηαπηζηώλσ όηη επξόθεηην γηα πάιε γηα ηελ θαηνρή θαη ηε λνκή ηεο εμνπζίαο κε ηε ρξήζε πξαγκαηηθώλ επηρεηξεκάησλ εθαηέξσζελ. Καη νη δύν πιεπξέο, όηαλ είραλ ηελ εμνπζία ηελ εθκεηαιιεύηεθαλ κε αξλεηηθά απνηειέζκαηα. Καηά ηελ ηξίηε πεξίνδν, από ην 1912 κέρξη θαη ην 1998, βαζηθή κνλάδα έγηλαλ θαη πάιη νη θνηλόηεηεο, νη νπνίεο ιεηηνύξγεζαλ σο ηζόβαζκεο θαη παξάιιειεο κε ηνπο δήκνπο, δηνηθεηηθέο θαη εδαθηθέο νληόηεηεο, κε μερσξηζηή λνκηθή πξνζσπηθόηεηα. Σελ πεξίνδν απηή νη θνηλόηεηεο ήηαλ θαλόλεο θαη νη δήκνη (αλ θαη κεγαιύηεξνη θαη ζπνπδαηόηεξνη ρσξνθνηλσληθνί ζρεκαηηζκνί) απνηεινύζαλ εμαίξεζε. Δπίζεο, απηή ηελ πεξίνδν ππήξραλ θαη άιιεο βαζκίδεο δηνίθεζεο, αιιά ρσξίο νπζηαζηηθή αηξεηόηεηα. Από ην 1998 κέρξη ζήκεξα (ηέηαξηε πεξίνδνο), νη νινέλα ιηγόηεξνη θαη πιεζπζκηαθά ηζρπξόηεξνη δήκνη έγηλαλ θαη πάιη βαζηθή κνλάδα (ζε δύν ζηάδηα: 1998 θαη 2010). Μηα άιιε κεγάιε αιιαγή πνπ πξνθύπηεη ην 2010 είλαη ε κεηαηόπηζε ηνπ 2 νπ βαζκνύ απηνδηνίθεζεο από ην επίπεδν ηνπ λνκνύ ζε απηό ηεο πεξηθέξεηαο. Πόζνη νηθηζκνί ιεηηνύξγεζαλ κέρξη ζήκεξα ζηελ Αραΐα: Από ην 1461 πνπ έγηλε ε πξώηε πιεζπζκηαθή θαηαγξαθή, κέρξη ζήκεξα έρνπλ θαηαγξαθεί 788 δηαθνξεηηθνί νηθηζκνί ζηα εθάζηνηε όξηα ηνπ λνκνύ Αραΐαο. Από ηνπο 788 νηθηζκνύο ζήκεξα δηαηεξνύληαη σο απηνηειώο απνγεγξακκέλνη νη 526 θαη από ηνπο ππόινηπνπο ν πεξηζζόηεξνη έρνπλ ελζσκαησζεί ζε θνληηλνύο νηθηζκνύο. Πόηε μεθίλεζαλ λα θαηνηθνύληαη νη νηθηζκνί: ηνπο πεξηζζόηεξνπο θαηνηθεκέλνπο ηόπνπο ηεο Αραΐαο ππάξρνπλ ελδείμεηο θαηνίθεζεο από ηελ αξραηόηεηα. Ωζηόζν, δελ βξέζεθε πιεξνθνξία πνπ λα απνδεηθλύεη ηε ζπλερή θαηνίθεζε παξά κόλν γηα ηελ Πάηξα θαη ην Αίγην. Γηα 86 νηθηζκνύο ή ην 12% ηνπ ζπλόινπ βξέζεθαλ πιεξνθνξίεο ζπλερνύο θαηνίθεζεο κέρξη ηηο κέξεο καο ε νπνία μεθίλεζε πξηλ από ην 17 ν αη. Σν 18 ν αη., ζηελ πιεζπζκηαθή θαηαγξαθή ηνπ βελεηνύ πξνλνεηή Grimani αλαθέξνληαη επηπιένλ 193. Σν 19 ν αη., κε ηνλ επνηθηζκό ησλ πεδηλώλ, έρνπκε 174 λένπο νηθηζκνύο, θπξίσο ζηηο η. επαξρίεο Παηξώλ θαη Αηγηαιείαο, θάηη πνπ ζπλερίζηεθε θαη ηνλ 20 ό αη. 4

5 Τν πςόκεηξν ησλ νηθηζκώλ: ε πςόκεηξν θάησ ησλ 100 κ. ην 1700 ήηαλ 26 νηθηζκνί. ήκεξα είλαη 135. Αύμεζε ππάξρεη όκσο θαη ζηα πςειά πςόκεηξα, γηαηί πάληα παξακέλνπλ ιίγνη θάηνηθνη ζηα ρσξηά θαη ηα δηαηεξνύλ δσληαλά. Γηαρξνληθά ινηπόλ ν αξηζκόο ησλ νηθηζκώλ δελ κεηώλεηαη. Γελ ζπκβαίλεη όκσο ην ίδην κε ηνλ πιεζπζκό ηνπο. Έσο ην 1835, νη νηθηζκνί κε πςόκεηξν >1010 κ. ζπγθεληξώλνπλ ην 1/5 ησλ θαηνίθσλ ηνπ λνκνύ. Σελ ίδηα πεξίνδν, αληίζεηα, ν ζπλνιηθόο πιεζπζκόο ηεο παξαιηαθήο δώλεο (έσο 310 κ.) δελ μεπεξλά ην 10%. Από ην 1961 θαη έπεηηα, νη νξεηλνί νηθηζκνί κε πςόκεηξν >1010 κ. ζπγθεληξώλνπλ πνζνζηά <1-1,5 % ηνπ πιεζπζκνύ ηνπ λνκνύ. Σν 2001, ν ζπλνιηθόο πιεζπζκόο ηεο παξαιηαθήο δώλεο (έσο 310 κ.) μεπεξλά ην 87%. Πνιύ αδξά, ζα κπνξνύζε λα γξαθεί πσο ν κέζνο νηθηζκόο ζε πςόκεηξν έσο 100 κ. ην 1700 είρε 270 θαηνίθνπο θαη ην θαηνίθνπο. Γηα ηηο κεηαθηλήζεηο πιεζπζκώλ: Ο αξηζκόο ησλ κεηαθηλήζεσλ από έλαλ νηθηζκό ζε έλαλ άιινλ κηθξό νηθηζκό θαηά ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδεη ε κειέηε είλαη 450. Πξηλ ηνλ 14 ν αη. έρνπκε πιεξνθνξίεο γηα κεηαθηλήζεηο πιεζπζκώλ μέλεο πξνέιεπζεο (ζιαβηθήο, αιβαληθήο θ.ά.) πνπ εηζέξρνληαη ζηελ Αραΐα. Σν 16 ν αηώλα αξρίδνπλ νη θαηαγξαθέο κεηαθηλήζεσλ κέζα ζηελ Αραΐα. Από ηα ρσξηά ηεο Ενπκπάηαο ζε πεξηνρέο ηνπ δήκνπ Μόβξεο θαη από πεξηνρέο ησλ Καιαβξύησλ, αιιά θαη ηεο Αξθαδίαο, ζε πεξηνρέο ηνπ δήκνπ Μεζζάηηδαο. Σν 17 ν αη. θαηαγξάθνληαη κεηαθηλήζεηο από ηε Ρνύκειε, ηελ Ήπεηξν, αιιά θαη ηελ Αηαιάληε θαη ηε Λεηβαδηά, πξνο ρσξηά ηεο Αραΐαο. Σα ρσξηά πνπ δέρηεθαλ πιεζπζκό ήηαλ ηόζν πεδηλά πνπ νη Δλεηνί πξνζπαζνύλ λα επνηθίζνπλ (Δξηλενύ, πκπνιηηείαο), όζν θαη νξεηλά (Καιαβξύησλ, Παΐσλ, Αξναλίαο). Οη Δλεηνί εγθαζηζηνύλ κόληκα θαη Γαικαηνύο κηζζνθόξνπο. Σν 18 ν αη. ζπλερίδεηαη ε είζνδνο πιεζπζκώλ ζηελ Αραΐα από ηηο πην πάλσ πεξηνρέο, ελώ πξνζηίζεληαη θαη θάηνηθνη από ηελ Ζιεία θαη ηελ Αξθαδία. Οη πξννξηζκνί ζηελ Αραΐα γηα θάπνηνπο (Ναύπαθην, Ρνύκειε) είλαη πεδηλνί, θπξίσο ζηελ Αηγηαιεία, αιιά γηα ηνπο πνιινύο είλαη νξεηλνί. Οη Αξθάδεο θαη νη Ζιείνη κεηαθηλήζεθαλ ζηηο εγγύηεξεο ζε απηνύο νξεηλέο πεξηνρέο ηεο Αραΐαο. ε κεγάιν βαζκό νη παξαπάλσ κεηαθηλήζεηο αθνξνύλ πιεζπζκνύο πνπ αλαδεηνύζαλ πξνζηαζία από πνιέκηνπο, από πεηξαηέο (εηδηθά ζηε Γπηηθή Αραΐα) θαη αλάινγεο αηηίεο. Ζ καδηθή κεηαθίλεζε πιεζπζκώλ από ηα νξεηλά ζηα πεδηλά ηεο Αραΐαο γηα ιόγνπο αλαδήηεζεο εξγαζίαο είλαη γλσζηό όηη θνξπθώζεθε θαηά ην 2 ν κηζό ηνπ 19 νπ αη. Ωζηόζν ππήξρε θαη πην πξηλ. Έρνπκε θαηαγξαθέο από ην 18 ν αη. (Σνπξθνθξαηία). Σελ ίδηα επνρή ε επίζεο πνιύ παιηά αλάγθε κεηαθίλεζεο ζηα μερεηκαδηά θαηαγξάθεηαη σο κεηαθίλεζε πιεζπζκώλ. Οη πεξηνρέο ηνπ Λαξίζνπ, ηεο Γύκεο θαη ηεο Μόβξεο ήηαλ απέξαληεο ζρεδόλ αθαηνίθεηεο εθηάζεηο εθείλε ηελ επνρή, ζηηο νπνίεο ζηγά ζηγά αλαπηύρζεθαλ ηζηθιίθηα θαη θαιιηέξγεηεο πνπ είραλ αλάγθε εξγαηηθώλ ρεξηώλ, πξνεξρόκελσλ ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο από ηα νξεηλά ηνπ λνκνύ. Από ηελ άιιε κεξηά ηνπ λνκνύ από ηα Σζεηζεβά, ζπλέρηδαλ λα θαηεβαίλνπλ θάηνηθνη ζε πεξηνρέο ηεο πκπνιηηείαο ιόγσ ησλ θαηνιηζζήζεσλ θαη λα δεκηνπξγνύλ ηα «Σζεηζεβνρώξηα». Σν 18 ν αη. έρνπκε παξάιιεια ξεύκαηα κεηαθηλήζεσλ. Έλα πξώην αθόξα ζε κηα νκάδα κεηαθηλήζεσλ από ηα νξεηλά ηεο Αραΐαο θαη ησλ γύξσ λνκώλ ζηα πεδηλά γηα βηνπνξηζκό. Έλα δεύηεξν από ηα νξεηλά όκνξσλ λνκώλ ζηα νξεηλά ηεο Αραΐαο γηα ιόγνπο αζθάιεηαο. Μεηά ηελ απειεπζέξσζε έρνπκε έλα ξεύκα πνπ αθνξά ζηε κεηαηξνπή ησλ μερεηκαδηώλ ζε ηόπνπο κόληκεο θαηνηθίαο. Σόηε πνιινί θηελνηξόθνη θαη βνζθνί κεηαηξέπνληαη ζε αγξόηεο. Παξάιιεια έρνπκε ην κεγαιύηεξν ξεύκα ηεο επνρήο πνπ αθνξά ζην θαηέβαζκα πνιιώλ θαηνίθσλ ησλ νξεηλώλ σο εξγάηεο γεο ζηελ αξρή πεξηζηαζηαθά θαη κεηά ηελ απόθηεζε γεο (από παξαρσξήζεηο, αιιά θαη αγνξέο) κόληκα. Απηά κέρξη ην ηέινο ηνπ 19 νπ αη. Από απηό ην ρξνληθό μεθηλά παξάιιεια κε ηα παξαπάλσ ξεύκαηα ε ζρεηηθά καδηθή κεηαθίλεζε ζην εμσηεξηθό. Σόζν από ηηο νξεηλέο πεξηνρέο όζν θαη από ηηο πεδηλέο. Έηζη ην 19 ν θαη ηνλ 20 ό αη. ζεκεηώλεηαη ηεξάζηηα εζσηεξηθή κεηαθίλεζε ζε πεδηλνύο κηθξνύο νηθηζκνύο γηα θάπνηα ηκήκαηα πιεζπζκνύ, γηα θάπνηα άιια κεηαθίλεζε ζε αζηηθά θέληξα θαη γηα θάπνηα άιια ζην εμσηεξηθό. Έηζη πνιινί νηθηζκνί, παξόηη δέρνληαη πιεζπζκνύο, κεηώλνπλ ηειηθά ηνλ πιεζπζκό ηνπο, αθνύ άιινη θάηνηθνί ηνπο θεύγνπλ. Τπάξρνπλ όκσο θαη νηθηζκνί εηδηθά νη παξαιηαθνί θαη εύθνξνη νη νπνίνη απμάλνπλ δηαξθώο. 5

6 Τνπσλύκηα: Σα νλόκαηα ηνλ νηθηζκώλ ηεο Αραΐαο έρνπλ ζε κεγάιν βαζκό κεηαβιεζεί κέζα ζην ρξόλν, θαζώο έγηλαλ πνιιέο, καδηθέο ή κεκνλσκέλεο, κεηνλνκαζίεο. ρεηηθά κε ηελ αξρηθή πξνέιεπζε (πξηλ ηηο κεηνλνκαζίεο) κειεηήζεθαλ 681 νλόκαηα θαηνηθεκέλσλ ηόπσλ. Διιεληθά νλόκαηα ήηαλ ην 58% πεξίπνπ θαη μελόγισζζα 27%. ήκεξα ειιεληθά νλόκαηα είλαη 371 (72,5%) θαη κε ειιεληθά νλόκαηα είλαη 86 ή, δηαθνξεηηθά, ην 16,8%. Γηα ην 10,7% δελ έγηλε δπλαηό λα ππάξμεη πξνζδηνξηζκόο. ρεηηθά κε ηνλ ηύπν ηνπ ηνπσλπκίνπ: Σα μελόθσλα ηνπσλύκηα είλαη θπξίσο αλζξσπσλύκηα, ελώ ηα ειιεληθά είλαη θαηά κεγαιύηεξν πνζνζηό δεισηηθά ηεο κνξθνινγίαο-ζέζεο ηνπ νηθηζκνύ. Πνην είλαη ην κέιινλ ηνπ λνκνύ Αραΐαο: Σν κέιινλ είλαη επνίσλν. Ο πιεζπζκόο ζα κεγαιώζεη πνιύ, νη ππνδνκέο ζα βειηησζνύλ, ην βηνηηθό επίπεδν ζα βειηησζεί. Απηό γηα ην νπνίν δελ έρσ άπνςε είλαη ην πεξηβάιινλ θαη νη θπζηθνί πόξνη. Δάλ ζα θαηαθέξνπκε λα ζηακαηήζνπκε ηελ θαηαζηξνθή ηεο γεο πνπ καο θηινμελεί. Γελ ππάξρεη ακθηβνιία γηα εκέλα όηη ην πξώην ζε αμία θνηλσληθό, νηθνλνκηθό, πνιηηηθό θαη αλζξώπηλν ζέκα πνπ πξέπεη λα καο απαζρνιεί είλαη ην θπζηθό πεξηβάιινλ καο. Σν βηβιίν καο δελ είλαη ην κόλν πνπ έρεη αζρνιεζεί κε ηνπο νηθηζκνύο, ηνπο νηθηζηέο θαη ηε δηνίθεζή ηνπο. Γηαθέξεη όκσο από ηα ππόινηπα Σηελ έθηαζε ηεο εμεηαδόκελεο πεξηνρήο πνπ είλαη ε κεγαιύηεξε δπλαηή (λνκόο) Σην επίπεδν αλάιπζεο πνπ είλαη ην κηθξόηεξν δπλαηό (νηθηζκόο), ζην ππό εμέηαζε ρξνληθό δηάζηεκα πνπ είλαη κεγάιν ( ), ζηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη ε εγγύηεξε δπλαηή ζηηο πεγέο θαη ζηνλ ηξόπν παξνπζίαζεο πνπ είλαη λένο. ε κηα ηέηνηα εξγαζία πνπ ηνπιάρηζην από πνζνηηθήο άπνςεο είλαη κεγάιε, πνπ θξάηεζε ηόζν κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα, είλαη θπζηθό λα πξέπεη λα κηιήζεη θαλείο γηα ηα εκπόδηα πνπ ππεξπήδεζε, γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ είρε, γηα ηελ επηκνλή πνπ ρξεηάζηεθε πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε εξγαζία θαη άιια αλάινγα. Σέηνηα πξνβιήκαηα δελ ππήξμαλ ζηελ κειέηε καο. Δίρακε ζηελ δηάζεζε καο όζν ρξόλν ζέιακε, όζνπο πόξνπο ρξεηάδνληαλ (ρξήκαηα, ζπλεξγάηεο), όζα ηερληθά κέζα απαηηνύληαλ. Με ην κόλν πνπ είρακε λα αλακεηξεζνύκε ήηαλ κε ηηο ηθαλόηεηεο θαη ηελ επάξθεηα καο λα αληαπνθξηζνύκε ζε έλα ηέηνην έξγν. Έηζη γηα εκέλα ηα βαζηθά νθέιε από απηήλ ηελ δνπιεηά πνπ έγηλε ππό ηηο ζπλζήθεο πνπ αλέθεξα είλαη δύν: κνπ δόζεθε ε δπλαηόηεηα λα θηάζσ ηα όξηα κνπ. Γηα ό,ηη δελ ηθαλνπνηήζεη ηνλ αλαγλώζηε δελ ππάξρεη θακηά δηθαηνινγία. Έκαζα πνιιά λέα πξάγκαηα. Αλαθάιπςα λένπο νξίδνληεο κε νξαηνύο ζε εκέλα ρσξίο απηή ηε γλώζε. Από ην ζεκείν πνπ είκαη ζήκεξα κπνξώ θαη λα δηαθξίλσ όηη ην κνλνπάηη κε πάεη ζηα Αρατθά αξρεία θαη ηελ Αρατθή βηβιηνγξαθία. Κιείλσ κε επραξηζηίεο: πξώηε από όινπο επραξηζηώ ηε ζύδπγν κνπ, ε νπνία πάλσ από 10 ρξόληα ηώξα έρεη αθηεξώζεη ακέηξεηεο ώξεο ζ απηή ηε κειέηε. Δπραξηζηώ ηδηαίηεξα ηε βαζηθή νκάδα εξγαζίαο: ηε Γήκεηξα Αιεμίνπ, ηε Μαξία Φσηίνπ, ηε Μαξία Μαλσινπνύινπ, ηε νθία Κατάθα θαη ηνλ Βαζίιε Παππά. Δπραξηζηώ ην λνκάξρε Αραΐαο, θ. Γ. Καηζηθόπνπιν, ηνλ πξόεδξν ηεο Σ.Δ.Γ.Κ.Ν.Α., θ. Γ. Αιεμόπνπιν θαη εηδηθά επραξηζηώ ηνλ θ. Γ. Αγγειόπνπιν, πξόεδξν ηεο Ν.Δ.Π.Α. Ν.Α. Αραΐαο. Δπίζεο, επραξηζηώ όινπο ηνπο δήκαξρνπο ησλ δήκσλ ηνπ λνκνύ Αραΐαο από ην 1990 νη νπνίνη καο βνήζεζαλ ζηε ζπιινγή ζηνηρείσλ, αιιά θαη ηνπο 100άδεο πνιίηεο πνπ έδσζαλ πιεξνθνξίεο θαηά ηνπο επηηόπηνπο ειέγρνπο, εηδηθά θαηά ηηο πεξηόδνπο ησλ νξγαλσκέλσλ απηνςηώλ ην 1999 θαη ην Θα θιείζσ κε ηελ ζεκαληηθόηεξε αλαθνξά: ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί ε δηαλνκή ελόο αληηηύπνπ ζε θάζε ιύθεην ηνπ λνκνύ. 6

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα