θνπνί ηνπ πλεδξίνπ Aims of the Conference Οξγαλωηηθή Δπηηξνπή Organising Committee Σόπνο Venue Πξόγξακκα - Program

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "θνπνί ηνπ πλεδξίνπ Aims of the Conference Οξγαλωηηθή Δπηηξνπή Organising Committee Σόπνο Venue Πξόγξακκα - Program"

Transcript

1 θνπνί ηνπ πλεδξίνπ Aims of the Conference Οξγαλωηηθή Δπηηξνπή Organising Committee Σόπνο Venue Πξόγξακκα - Program

2 θνπνί ηνπ πλεδξίνπ Ο Γήκνο Δξεζνύ Αληίζζεο, γελέζιηνο ηόπνο ηνπ κεγάινπ θηινζόθνπ, καζεηή, ζπλεξγάηε θαη δηαδόρνπ ηνπ Αξηζηνηέιε θαη ζεκειηωηή ηωλ θπζηθώλ επηζηεκώλ Θενθξάζηνπ, νξγαλώλεη, κε ηε ζπλεξγαζία Διιήλωλ επηζηεκόλωλ, Γηεζλέο Σπλέδξην ζην Σίγξη κε ηίηιν «Θεφθξαζηνο 2001 Γηαηήξεζε ηνπ Βηνινγηθνχ Τιηθνχ θαη ησλ Φπζηθψλ Πφξσλ ζην Αηγαίν», από ηηο 18 έωο ηηο 20 Ινπλίνπ Σηόρνο ηνπ Σπλεδξίνπ είλαη ε αλάδεημε ηεο ζπκβνιήο ηνπ κεγάινπ ηέθλνπ ηεο Δξεζνύ ζηελ πξόνδν ηωλ θπζηθώλ επηζηεκώλ θαη ηαπηόρξνλα ε κειέηε ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο ηνπ Αηγαίνπ. Δίλαη επίζεο ζηηο πξνζέζεηο καο ην ζπλέδξην απηό (όπωο θαη ην 1 ν ηεο ζεηξάο, ΘΔΟΦΡΑΣΟ 2000 Βιοποικιλόηηηα και Φςζική Κληπονομιά ζηο Αιγαίο) λα ζπκβάιεη ζηε δηακόξθωζε ελόο δηεζλνύο πξνγξάκκαηνο θαη ελόο δηεζλνύο επηζηεκνληθνύ δηθηύνπ κε αλαθνξά ηελ έξεπλα ζηηο επηζηήκεο ηεο Βηνινγίαο θαη ηεο Γεωινγίαο. Σεκεηώλεηαη ζρεηηθά όηη ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Δξεζνύ Αληίζζεο βξίζθεηαη ην δηεζλώο πνιύ γλωζηό Απνιηζωκέλν Γάζνο ηεο Λέζβνπ θαη ην πνιύ ελδηαθέξνλ Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο (ίγξη). Ο Γήκνο Δξεζνύ Αληίζζεο, πνπ είλαη επίζεο ε ηδηαίηεξε παηξίδα ηεο απθνύο θαη ηνπ Σεξπάλδξνπ, ζεκειηωηή ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Μνπζηθήο, δίδεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηηο επηζηεκνληθέο δξαζηεξηόηεηεο, ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ θαη άιια Παλεπηζηήκηα. Aims of the Conference The Municipality of Eressos Antissa, Lesbos, birthplace of the great Theophrastus, pupil, life-long collaborator and successor of Aristotle and pioneer of Natural Sciences, organises, in collaboration with a group of Greek academics, an International Conference in Sigri, under the title Theophrastus 2001 Conservation of Biological and Natural Resources in the Aegean, from June 18 to 20, The aim of the Conference is to pay tribute to the founding work in natural sciences and philosophical approach of Theophrastus as well as to study the natural environment in the Aegean. In continuation to the first Conference of the series (Theophrastus Biodiversity and Natural Heritage in the Aegean) we would like to strengthen the effort of establishing a scientific network on Theophrastus as well as some joint research programs. Οξγαλωηηθή Δπηηξνπή Πνιύδωξνο Ακπαηδήο, Ππόεδπορ ηος Γιεθνούρ Πολιηιζηικού Κένηπος Αιολίρ, Γήμαπσορ Δπεζού-Ανηίζηρ Αλδξέαο Καξακάλνο, Ππύηανηρ Γεωπονικού Πανεπιζηημίος Αθηνών, Καθηγηηήρ Σμήμαηορ Φςηικήρ Παπαγωγήρ, Γεωπονικό Παν. Αθηνών Μηράιεο Καξηέξεο, Καθηγηηήρ Σμήμαηορ Γαζολογίαρ και Φςζικού Πεπιβάλλονηορ, Απιζηοηέλειο Πανεπ. Θεζζαλονίκηρ Νίθνο Γαιέδηνο, Καθηγηηήρ Σμήμαηορ Γεωπονίαρ, Παν. Θεζζαλίαρ Κώζηαο Α. Θάλνο, Αναπληπωηήρ Ππόεδπορ ηος Σμήμαηορ Βιολογίαρ ΔΚΠΑ, Αν. Καθηγηηήρ Σμήμαηορ Βιολογίαρ, Δ. & Κ. Πανεπιζηήμιο Αθηνών

3 Νίθνο Ενύξνο, Γ/νηήρ Μοςζείος Φςζικήρ Ιζηοπίαρ Απολιθωμένος Γάζοςρ Λέζβος, Δπίκ. Καθηγηηήρ, Πανεπ. Αιγαίος Πεξηθιήο Νεάξρνπ, ύμβοςλορ Πολιηιζηικήρ Αναπηύξεωρ Γήμος Δπεζού- Ανηίζηρ Organising Committee Σόπνο Polydoros Ambatzis, President of the International Cultural Center Aeolis, Mayor of Eressos-Antissa Andreas Karamanos, Dean of the Agricultural University of Athens, Professor, Faculty of Plant Sciences, Agricultural Univ. of Athens Michael Karteris, Professor, Faculty of Forestry & Natural Environment, Aristotelian University of Thessaloniki Nicolas Dalezios, Professor, Faculty of Agriculture, University of Thessaly Costas A. Thanos, Deputy President of the Faculty of Biology, Assoc. Professor, Faculty of Biology, University of Athens Zouros Nicholas, Director, Natural History Museum of Lesbos Petrified Forest, Lesbos, Assistant Professor, University of the Aegean Pericles Nearchou, Αdvisor on cultural development to the Municipality of Eressos-Antissa Τν Σπλέδξην ζα δηεμαρζεί ζην Μνπζείν Φπζηθήο Ιζηνξίαο Απνιηζωκέλνπ Γάζνπο Λέζβνπ (Σίγξη, Λέζβνο). Οη ελδηαθεξόκελνη λα ην παξαθνινπζήζνπλ παξαθαινύληαη λα επηθνηλωλήζνπλ κε ηα κέιε ηεο Οξγαλωηηθήο Δπηηξνπήο ή ηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε Τελ ηαμηδηωηηθή ππνζηήξημε έρεη αλαιάβεη ην Πξαθηνξείν Plano Tourism, Σηαδίνπ 50, θα Βαζηιείνπ, ηει , , fax , Venue The Conference will take place in the Natural History Museum of Lesbos Petrified Forest (Sigri, Lesbos). Those interested to participate are kindly requested to contact the members of the Organising Committee or write to the electronic address Travel support has been undertaken by Plano Tourism, Stadiou 50, Mrs Vassiliou, tel , , fax ,

4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAM Γεπηέξα 18 Ηνπλίνπ 2001 Monday, June 18, 2001 πλεδξία 1 Session 1 Πξνεδξείν: Καζ. Α. ΚΑΡΑΜΑΝΟ Chairperson: Prof. A. KARAMANOS ΑΝΔΠΗΖΜΖ ΔΝΑΡΞΖ INFORMAL OPENING Εεξεθόο, Υξίζηνο (Καζεγεηήο, Τκήκα Φπζηθήο, Αξηζηνηέιεην Παλεπ. Θεζζαινλίθεο) Οη πεξί ηνπ πεξηβάιινληνο απφςεηο ηνπ Θενθξάζηνπ Zerefos, Christos (Professor, Faculty of Physics, Aristotle Univ. Thessaloniki, Greece) Theophrastus views on the environment Μεηαμάο, Γηνλύζηνο (Οκόηηκνο Καζεγεηήο, Παλεπ. Ιωαλλίλωλ) Άλεκνη θαη ζεξκνθξαζία επηθαλείαο ζαιάζζεο θαηά ην ζέξνο ζην Αηγαίν Metaxas, Dionyssios (Emeritus Professor, University of Ioannina, Greece) Winds and sea surface temperature in the Aegean during the summer Γαιέδηνο, Νηθόιανο (Καζεγεηήο, Τκήκα Γεωπνλίαο, Παλεπ. Θεζζαιίαο, Βόινο) Κιηκαηηθή κεηαβιεηφηεηα θαη μεξαζίεο ζην Βφξεην Αηγαίν Dalezios, Nicolas (Professor, Faculty of Agriculture, University of Thessaly, Volos, Greece) Climatic variability and droughts in the Northern Aegean Γηάιεηκκα - Break

5 πλεδξία 2 Session 2 Πξνεδξείν: Καζ. Υ. ΕΔΡΔΦΟ Chairperson: Prof. C. ZEREFOS Καξαθαηζνύιεο, Παλαγηώηεο (Καζεγεηήο, Τκήκα Αμηνπνίεζεο Φπζηθώλ Πόξωλ θαη Γεωξγηθήο Μεραληθήο, Γεωπνληθό Παλεπ. Αζελώλ) Σν λεξφ θαη ε αεηθφξνο αλάπηπμε ησλ λεζηψλ ηνπ Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ Karakatsoulis, Panayiotis (Professor, Faculty of Management of Natural Resources and Agricultural Engineering, Agricultural Univ. Athens, Greece) Water and sustainable development of the Eastern Aegean islands νύιηνο, Γεώξγηνο (Καζεγεηήο, Τκήκα Γεωινγίαο, Αξηζηνηέιεην Παλεπ. Θεζζαινλίθεο) Οη πδάηηλνη πφξνη ζηε Νήζν Λέζβν Soulios, Georgios (Professor, Faculty of Geology, Aristotle Univ. Thessaloniki, Greece) Water Resources in Lesbos Island Παπαδόπνπινο Α., Παξηζόπνπινο Γ., Παπαδόπνπινο Φ. & Καξηέξεο Α. (Δξεπλεηήο Β, Ιλζηηηνύην Δδαθνινγίαο, ΔΘΙΑΓΔ, Θεζζαινλίθε) Φπζηθά ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο θαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ εθξνψλ ηνπο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ιεηςπδξίαο ζηε λεζησηηθή Διιάδα - Σν πηινηηθφ έξγν Γήκνπ Μνχδξνπ ηεο Ν. Λήκλνπ Papadopoulos A., Parisopoulos G., Papadopoulos F. & Karteris A. (Researcher B, Institute of Soil Science, NAGREF, Thessaloniki, Greece) Natural systems and their effluent reuse in facing water scarcity in the Greek Islands- The case study of Moudros Municipality in the Island of Lemnos Κνζκάο, Κωλζηαληίλνο (Καζεγεηήο, Τκήκα Αμηνπνίεζεο Φπζηθώλ Πόξωλ θαη Γεωξγηθήο Μεραληθήο, Γεωπνληθό Παλεπ. Αζελώλ) Δξεκνπνίεζε ζηε Λέζβν Kosmas, Constantinos (Professor, Faculty of Management of Natural Resources and Agricultural Engineering, Agricultural Univ. Athens, Greece) Desertification in the island of Lesbos Μεζεκεξηαλή δηαθνπή - Lunch break πλεδξία 3 Session 3 Πξνεδξείν: Οκ. Καζ. Ζ. ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ Chairperson: Em. Prof. E. Economou

6 Αζαλαζάθεο, Αξηέκηνο Μ. (Γξ, Σρνιηθόο Σύκβνπινο Φπζηθώλ Αζήλαο) Φηινζνθηθφ θαη εζηθφ πιαίζην ηεο πεξηβαιινληηθήο αγσγήο Athanassakis, Artemios M. (Dr, Secondary School Advisor, Athens, Greece) Philosophic and ethical frame of environmental education Καξακέξεο, Αζαλάζηνο (Καζεγεηήο, Τκήκα Γαζνινγίαο & Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο, Αξηζηνηέιεην Παλεπ. Θεζζαινλίθεο) Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε βαζηθή πξνυπφζεζε πξνζηαζίαο ησλ θπζηθψλ πφξσλ: κηα δηεξεχλεζε ζην Γεκνηηθφ ρνιείν Karameris, Athanassios (Professor, Faculty of Forestry & Natural Environment, Aristotle Univ. Thessaloniki, Greece) The environmental education basic presupposition for the protection of natural resources: a case study in elementary school Kαηζαθηώξε, Μαξία (Υπεύζπλε Τνκέα Πεξηβαιινληηθήο Δλεκέξωζεο & Δθπαίδεπζεο, Διιεληθό Κέληξν Βηνηόπωλ-Υγξνηόπωλ, Θεζζαινλίθε) Πξναγσγή ηεο έλλνηαο ηεο πξνζηαζίαο θαη δηαηήξεζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ κέζσ ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο: ην παξάδεηγκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ παθέηνπ γηα ηελ παξάθηηα δψλε Katsakiori, Maria (Head of Department Environmental Awareness and Education, Greek Biotope/Wetland Centre, Thessaloniki, Greece) Promotion of the concepts of protection and conservation of natural resources through the Environmental Education principles: the example of an education package for the coastal zone Γηάιεηκκα - Break πλεδξία 4 Session 4 Πξνεδξείν: Καζ. Ν. ΓΑΛΔΕΗΟ Chairperson: Prof. N. DALEZIOS Βειηηδέινο, Δπάγγεινο, Kwacek, Zlatko & Βειηηδέινο, Γεκήηξηνο (Καζεγεηήο, Τκήκα Γεωινγίαο, Παλεπ. Αζελώλ, Charles Univ., Prague, CZ & University of Tubingen, D) Μνλνγξαθία ηεο ρισξίδαο ηνπ Αλσηέξνπ Μεηνθαίλνπ απφ ηε ιηγληηνθφξν ιεθάλε ησλ Βεγφξσλ (Γπη. Μαθεδνλία, Διιάο) Velitzelos, Evangelos, Kwacek, Zlatko & Velitzelos, Dimitrios (Professor, Faculty of Geology, University of Athens, Greece; Charles Univ., Prague, CZ & University of Tubingen, Germany)

7 A monography on the Late Miocene flora of Vegora (Western Macedonia, Greece) Βειηηδέινο Δ., Ενύξνο Ν., Κνληήο Δ., Βαιηάθνο Ζ., Μπεληάλα K. (Γξ, Γηεπζπληήο, Μνπζείν Φπζηθήο Ιζηνξίαο Απνιηζωκέλνπ Γάζνπο Λέζβνπ) Σεθκήξηα ηεο γεσηζηνξηθήο εμέιημεο ησλ θπηψλ ζηνλ ρψξν ηνπ Αηγαίνπ - Σα λέα επξήκαηα απφ ηηο αλαζθαθηθέο εξγαζίεο ηνπ Μνπζείνπ Φπζηθήο Ιζηνξίαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Απνιηζσκέλνπ Γάζνπο Velitzelos E., Zouros N., Kontis E., Valiakos E., Bentana C. (Dr, Director, Natural History Museum of the Lesbos Petrified Forest, Lesbos, Greece) Indications from the geohistoric evolution of plants in the Aegean - New finds from the excavations of the Natural History Museum in the area of the Lesbos Petrified Forest Ξελάγεζε ζην Μνπζείν Φπζ. Ηζηνξίαο Απνιηζωκέλνπ Γάζνπο Λέζβνπ Visit to the Natural History Museum of Lesbos Petrified Forest Σξίηε 19 Ηνπλίνπ 2001 Tuesday, June 19, 2001 πλεδξία 5 Session 5 Πξνεδξείν: Καζ. Δ. ΒΔΛΗΣΕΔΛΟ Chairperson: Prof. E. VELITZELOS Οηθνλόκνπ, Ζιίαο (Οκόηηκνο Καζεγεηήο, Θενινγηθή Σρνιή, Παλεπ. Αζελώλ) Η ιαηξεπηηθή θαηαιιειφηεηα ησλ θπηψλ: ζρφιην ζην ΠΔΡΗ ΔΤΔΒΔΗΑ έξγν ηνπ Θενθξάζηνπ Economou, Elias (Emeritus Professor, School of Theology, University of Athens, Greece) The litourgical suitability of plants: comment on ΠΔΡΗ ΔΤΔΒΔΊΑ of Theophrastus Hanssen, Haakon S. (Associate Professor, Agder University College, Faculty of Arts, Norway) From Tyrtamos to Theophrastos Hanssen, Haakon S. (Αλαπι. Καζεγεηήο, Παλεπηζηεκηαθό Κνιιέγην Agder, Faculty of Arts, Norway) Απφ ηνλ Σχξηακν ζην Θεφθξαζην Γηάιεηκκα Break

8 Παλεγπξηθή πλεδξία Με ηελ παξνπζία ηεο Απηνύ Θεηνηάηεο Παλαγηόηεηνο, ηνπ Αξρηεπηζθόπνπ Κωλζηαληηλνππόιεωο, Νέαο Ρώκεο θαη Οηθνπκεληθνύ Παηξηάξρνπ θπξίνπ θπξίνπ Βαξζνινκαίνπ Panegyrical Session With the presence of His All Holiness, the Archbishop of Constantinople, New Rome and Ecumenical Patriarch Bartholomew Πξνεδξείν: θ. Π. ΝΔΑΡΥΟΤ Chairperson: Mr P. NEARCHOU Υαηξεηηζκόο ηνπ θ. Πνιύδωξνπ Ακπαηδή, Γεκάξρνπ Δξεζνύ-Αληίζζεο Greeting by Mr Polydoros Ambatzis, Mayor of Eressos-Antissa Υαηξεηηζκόο ηνπ θ. Νίθνπ εθνπλάθε, Τπνπξγνύ Αηγαίνπ Greeting by Mr Nikos Sifounakis, Minister of the Aegean Πξνζθώλεζε εθ κέξνπο ηεο Οξγαλωηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ πλεδξίνπ από ηνλ Καζεγεηή θ. Αλδξέα Καξακάλν, Πξύηαλε ηνπ Γεωπνληθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Address on behalf of the Organising Committee of the Conference by Professor Andreas Karamanos, Dean of the Agricultural University of Athens Οκηιία ηεο Α. Θ. Π. ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηάξρνπ θ. θ. Βαξζνινκαίνπ Speech by His All Holiness the Ecumenical Patriarch Bartholomew Μεζεκεξηαλή δηαθνπή - Lunch break Δπίζεκν Γεύκα ηνπ Τπνπξγείνπ Αηγαίνπ πξνο ηηκήλ ηεο Α. Θ. Π. ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηάξρνπ θ.θ. Βαξζνινκαίνπ Lunch to the honour of His All Holiness the Ecumenical Patriarch Bartholomew, offered by the Ministry of the Aegean

9 πλεδξία 6 Session 6 Πξνεδξείν: Καζ. Γ. ΚΑΜΑΡΖ Chairperson: Prof. G. KAMARI Konjevic, Radomir (Professor, University of Belgrade, Yugoslavia) The Botanical Garden "Jevremovac" (Belgrade) - Its role in research, education and protection of endangered species of Southeast Europe Konjevic, Radomir (Professor, University of Belgrade, Yugoslavia) Ο Βνηαληθφο Κήπνο "Jevremovac" ηνπ Βειηγξαδίνπ θαη ν ξφινο ηνπ ζηελ έξεπλα, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ απεηινπκέλσλ θπηψλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο Κνθθίλε-Γθνπδγθνύλε, ηέιια (Αλαπι. Καζεγήηξηα, Τκήκα Βηνινγίαο, Αξηζηνηέιεην Παλεπ. Θεζζαινλίθεο) Αξσκαηηθά θπηά ηνπ Αηγαίνπ Κokkini-Gouzgouni, Stella (Assoc. Professor, Faculty of Biology, Aristotle Univ. Thessaloniki, Greece) Aromatic plants of the Aegean Γηάιεηκκα - Break πλεδξία 7 Session 7 Πξνεδξείν: Καζ. Α. ΣΡΟΤΜΠΖ Chairperson: Prof. A. TROUMBIS Φνίηνο, Γεκήηξηνο (Οκόηηκνο Καζεγεηήο, Τκήκα Βηνινγίαο, Παλεπ. Παηξώλ) Μειαγρνιηθή αλαθνξά ζηελ πξνζηαζία ηνπ Μαξαζψλνο Phitos, Dimitrios (Emeritus Professor, Faculty of Biology, University of Patras, Greece) Melancholic account on the conservation of Marathon Ekim, Tuna (Professor, Faculty of Science, University of Istanbul, Turkey) The conservation measurements taken on exported geophytes in Turkey Ekim, Tuna (Professor, Faculty of Science, University of Istanbul, Turkey) Σα ιακβαλφκελα κέηξα πξνζηαζίαο γηα ηα γεψθπηα πνπ εμάγνληαη απφ ηελ Σνπξθία

10 Σεηάξηε 20 Ηνπλίνπ 2001 Wednesday, June 20, 2001 πλεδξία 8 Session 8 Πξνεδξείν: Καζ. Μ. ΚΑΡΣΔΡΖ Chairperson: Prof. M. KARTERIS Grime, J. Philip (Professor, Unit of Comparative Plant Ecology, University of Sheffield, UK) Using plant strategy theories to understand and predict vegetation responses to changes in land-use and climate Grime, J. Philip (Professor, Unit of Comparative Plant Ecology, University of Sheffield, UK) Οη ζεσξίεο ζηξαηεγηθήο ησλ θπηψλ σο εξγαιεία γηα ηελ θαηαλφεζε θαη πξφβιεςε ησλ απνθξίζεσλ ηεο βιάζηεζεο ζε κεηαβνιέο ηεο ρξήζεο γεο θαη ηνπ θιίκαηνο Σξνύκπεο, Αλδξέαο (Καζεγεηήο, Τκήκα Πεξηβάιινληνο, Παλεπ. Αηγαίνπ) Πεξηθεξεηαθή θαη ηνπηθή πνηθηιφηεηα εηδψλ: απφ ηελ πνιηηηθή ζηε δηαηήξεζε Troumbis, Andreas (Professor, Department of Environmental Studies, University of the Aegean, Greece) Regional and local diversity: from policy to conservation Ενύξνο, Διεπζέξηνο (Καζεγεηήο, Γηεπζπληήο Ιλζηηηνύηνπ Θαιάζζηαο Βηoινγίαο Κξήηεο, Παλεπ. Κξήηεο) Οη έζραηνη ιφγνη ηεο θξνληίδαο γηα ην πεξηβάιινλ απφ ηε ζθνπηά ελφο βηνιφγνπ Εouros, Eleftherios (Professor, Director of the Institute of Marine Biology of Crete, Univ. of Crete, Greece) Environmental preservation from the biologist's point of view: the ultimate concern Γηάιεηκκα - Break πλεδξία 9 Session 9 Πξνεδξείν: Καζ. Δ. ΕΟΤΡΟ Chairperson: Prof. E. ZOUROS

11 Ηαηξνύ, Γξεγόξεο (Αλαπι. Καζεγεηήο, Τκήκα Βηνινγίαο, Παλεπ. Παηξώλ) Η ρισξηδηθή πνηθηιφηεηα ηεο Διιάδαο θαη ε Δπξσπατθή πνιηηηθή γηα ηελ πξνζηαζία ηεο (Οδεγία 92/43/ΔΟΚ) Iatrou, Gregory (Assoc. Professor, Faculty of Biology, University of Patras, Greece) Floristic diversity of Greece and the European Union policy for its protection (Directive 92/43/EEC) Γεωξγίνπ, Κπξηάθνο & Γειεπέηξνπ, Πελειόπε (Δπίθ. Καζεγεηήο, Τκήκα Βηνινγίαο, Παλεπ. Αζελώλ) Σα ελδεκηθά, ζπάληα θαη απεηινχκελα θπηά ησλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ ζηελ ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ ΥΛΩΡΙ Georghiou, Kyriacos & Delipetrou, Pinelopi (Assist. Professor Faculty of Biology, University of Athens, Greece) The endemic, rare and threatened plants of the Aegean islands in the electronic database CHLORIS Θάλνο, Κώζηαο A. & Γεωξγίνπ, Κπξηάθνο (Αλαπι. Καζεγεηήο, Τκήκα Βηνινγίαο, Παλεπ. Αζελώλ) Οινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ex situ δηαηήξεζεο ελδεκηθψλ, ζπάλησλ θαη απεηινχκελσλ εηδψλ ηεο Διιεληθήο ρισξίδαο Thanos, Costas A. & Georghiou, Kyriacos (Assoc. Professor, Faculty of Biology, University of Athens, Greece) An integrated approach for the ex situ conservation of the endemic, rare and threatened plants of the Greek flora Μεζεκεξηαλή δηαθνπή - Lunch break πλεδξία 10 Session 10 Πξνεδξείν: Δπ. Καζ. Ν. ΕΟΤΡΟ Chairperson: Asst. Prof. N. ZOUROS Λνπινύδεο, Λεωλίδαο (Αλαπι. Καζεγεηήο, Τκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, Γεωπνληθό Παλεπ. Αζελώλ) Πξνυπνζέζεηο θαη δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο θαη θηελνηξνθίαο ζηηο ιηγφηεξν επλνεκέλεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο Louloudis, Leonidas (Assoc. Professor, Faculty of Agricultural Economics and Rural Development, Agricultural Univ. Athens, Greece) Constraints and opportunities for the development of biological agriculture in less favoured areas

12 Ραδόγινπ, Καιιηόπε (Δξεπλήηξηα Α, Ιλζηηηνύην Γαζηθώλ Δξεπλώλ, ΔΘΙΑΓΔ, Θεζζαινλίθε) Αλφξζσζε ησλ δαζψλ ηεο Σξαρείαο πεχθεο κε ηελ θπζηθή αλαγέλλεζε Radoglou, Kalliopi (Researcher A, Forest Research Institute, NAGREF, Thessaloniki, Greece) Restoration of Pinus brutia forest by natural regeneration Γηάιεηκκα - Break πλεδξία 11 Session 11 Πξνεδξείν: Αλ. Καζ. Κ.Α. ΘΑΝΟ Chairperson: Assc. Prof. C.A. THANOS ΤΕΖΣΖΖ ΣΡΟΓΓΤΛΖ ΣΡΑΠΔΕΖ - ΠΟΡΗΜΑΣΑ ROUND TABLE DISCUSSION CONCLUSIONS

θοποί ηοσ σλεδρίοσ Aims of the Conference Οργαλωηηθή Δπηηροπή Organising Committee Σόπος Venue Πρόγρακκα - Program

θοποί ηοσ σλεδρίοσ Aims of the Conference Οργαλωηηθή Δπηηροπή Organising Committee Σόπος Venue Πρόγρακκα - Program θοποί ηοσ σλεδρίοσ Aims of the Conference Οργαλωηηθή Δπηηροπή Organising Committee Σόπος Venue Πρόγρακκα - Program θοποί ηοσ σλεδρίοσ Ο Γήκνο Δξεζνύ Αληίζζεο, γελέζιηνο ηόπνο ηνπ κεγάινπ θηινζόθνπ, καζεηή

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΗΓΑ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Βιομησανική κληπονομιά και νεολαία Παξαζθεπή, 4 Απξηιίνπ 2014 Αίζνπζα Πνιιαπιώλ Υξήζεσλ Νένπ Γεκαξρείνπ Θεζζαινλίθεο

ΖΜΔΡΗΓΑ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Βιομησανική κληπονομιά και νεολαία Παξαζθεπή, 4 Απξηιίνπ 2014 Αίζνπζα Πνιιαπιώλ Υξήζεσλ Νένπ Γεκαξρείνπ Θεζζαινλίθεο ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΖΜΔΡΗΓΑ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Παξαζθεπή, 4 Απξηιίνπ 2014 Αίζνπζα Πνιιαπιώλ Υξήζεσλ Νένπ Γεκαξρείνπ Θεζζαινλίθεο Με ηελ ππνζηήξημε θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο Δπξσπατθήο Πξσηεύνπζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΗΓΑ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Βιομησανική κληπονομιά και νεολαία Παξαζθεπή, 4 Απξηιίνπ 2014 Αίζνπζα Πνιιαπιώλ Υξήζεσλ Νένπ Γεκαξρείνπ Θεζζαινλίθεο

ΖΜΔΡΗΓΑ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Βιομησανική κληπονομιά και νεολαία Παξαζθεπή, 4 Απξηιίνπ 2014 Αίζνπζα Πνιιαπιώλ Υξήζεσλ Νένπ Γεκαξρείνπ Θεζζαινλίθεο ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΖΜΔΡΗΓΑ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Παξαζθεπή, 4 Απξηιίνπ 2014 Αίζνπζα Πνιιαπιώλ Υξήζεσλ Νένπ Γεκαξρείνπ Θεζζαινλίθεο Με ηελ ππνζηήξημε θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο Δπξσπατθήο Πξσηεύνπζαο

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMME -

- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMME - EUROPEAN PUBLIC LAW CENTER ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟY Γηεζλέο πλέδξην / International Conference Η ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΕΠΟΥΗ: ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ PUBLIC ADMINISTRATION IN MODERN TIMES: CHALLENGES

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Α Ν Α Π Λ Ζ Ρ Χ Σ Ζ Κ Α Θ Ζ Γ Ζ Σ Ζ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Τ Α Η Γ Α Η Ο Τ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Χ Μ Α Κ Α Η Α Ν Α Λ Τ Σ Η Κ Ο Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Γ.Π.Θ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Γ.Π.Θ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Γ.Π.Θ ΟΡΔΣΗΑΓΑ, ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2014 I.1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Έηνο γέλλεζεο: 1966 Σόπνο γέλλεζεο: Έδεζζα Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακνο κε έλα παηδί

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο:

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο: Γηεζλέο πλέδξην Πάληεηνλ Παλεπηζηήκην Δπξσπατθφ Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Ναπηηιίαο & Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Β. ΜΑΡΜΑΡΑ ***

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Β. ΜΑΡΜΑΡΑ *** ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Β. ΜΑΡΜΑΡΑ Ο Δκκαλνπήι Β. Μαξκαξάο γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1947. πνύδαζε Αξρηηεθηνληθή ζην ΔΜΠ, από ην νπνίν απνθνίηεζε ην 1972. Tν 1986 αλαγνξεύηεθε δηδάθησξ ηνπ ΔΜΠ ζηελ Πνιενδνκία θαη Υσξνηαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΔΠΗΘΔΣΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ ΣΑΜΑΣΖ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340 ΗΓΗΟΣΖΣΑ: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ: ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: ΓΝΧΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ stamagg@farm.teithe.gr Έγγακνο

Διαβάστε περισσότερα

«Αθηγήζεις Βορείοσ Αιγαίοσ: Επαναζύνδεζη με ηη Άλλη Πλεσρά»

«Αθηγήζεις Βορείοσ Αιγαίοσ: Επαναζύνδεζη με ηη Άλλη Πλεσρά» Κέντρο Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη (ΚΕΔΕ) Centre for Research and Action on Peace (ΚΕDE) «Αθηγήζεις Βορείοσ Αιγαίοσ: Επαναζύνδεζη με ηη Άλλη Πλεσρά» Τν Κέληξν Έξεπλαο θαη Γξάζεο γηα ηελ Δηξήλε (ΚΔΓΔ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΤΝΔΓΡΗΟ (WORKSHOP)

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΤΝΔΓΡΗΟ (WORKSHOP) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΤΝΔΓΡΗΟ (WORKSHOP) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΤΡΧΠΖ ΓΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΔ» Ο Γήκος Ζραθιείοσ κέζω ηοσ Σκήκαηος Δσρωπαϊθώλ Προγρακκάηωλ δηοργαλώλεη έλα ηεηραήκερο ζσλέδρηο κε

Διαβάστε περισσότερα

Born 1952, BSc 1974 (Biology, NKUA), PhD 1980 (Biological Sciences, NKUA).

Born 1952, BSc 1974 (Biology, NKUA), PhD 1980 (Biological Sciences, NKUA). Costas A. Thanos Professor of Plant Physiology Department of Botany, Faculty of Biology, National and Kapodistrian University of Athens, Panepistimiopolis, Athens 15784, Greece. tel. +30-210-7274655, fax

Διαβάστε περισσότερα

12 Ο ΔΣΖΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΔΠΗΣΖΜΟΝΩΝ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΟ (H.F.A.A.) Hellenic Finance and Accounting Association

12 Ο ΔΣΖΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΔΠΗΣΖΜΟΝΩΝ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΟ (H.F.A.A.) Hellenic Finance and Accounting Association Hellenic Finance and Accounting Association ύλδεζκνο Δπηζηεκόλωλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Λνγηζηηθήο Διιάδνο 12 Ο ΔΣΗΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΔΠΙΣΗΜΟΝΩΝ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΟ (H.F.A.A.) Διοργανωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΟΣΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΟΣΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΟΣΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 8 ν Δπηζηεκνληθό πλέδξην 5-8 Οθηωβξίνπ 2000, Πάηξα ΠΡΑΚΣΗΚΑ Δθδνηηθή Δπηηξνπή: Γ. Κακάξε, Γ. Φαξάο & Θ. Κωλζηαληηλίδεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΟΣΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 8 ν Δπηζηεκνληθό πλέδξην 5-8

Διαβάστε περισσότερα

Μπόμπορη, Δ.Χ. Βιογραφικό Σημείωμα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ

Μπόμπορη, Δ.Χ. Βιογραφικό Σημείωμα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ Μπόμπορη, Δ.Χ. Βιογραφικό Σημείωμα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ Oνομαηεπώνσμο : Γήμηηπα ΜΠΟΜΠΟΡΖ Ημερομηνία γέννηζης: 22 Ηοςλίος 1964 Τόπος γέννηζης: Θεζζαλονίκη Υπηκοόηηηα: Δλληνική Οικογενειακή καηάζηαζη: Έγγαμη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Α. Γνύζε, Κ.Α. Θάλνο (επηκ. έθδ.) 2009. Πξόγξακκα θαη Πεξηιήςεηο. 11 ν Παλειιήλην Δπηζηεκνληθό πλέδξην, Διιεληθή Βνηαληθή Δηαηξεία.

Μ.Α. Γνύζε, Κ.Α. Θάλνο (επηκ. έθδ.) 2009. Πξόγξακκα θαη Πεξηιήςεηο. 11 ν Παλειιήλην Δπηζηεκνληθό πλέδξην, Διιεληθή Βνηαληθή Δηαηξεία. Μ.Α. Γνύζε, Κ.Α. Θάλνο (επηκ. έθδ.) 2009. Πξόγξακκα θαη Πεξηιήςεηο. 11 ν Παλειιήλην Δπηζηεκνληθό πλέδξην, Διιεληθή Βνηαληθή Δηαηξεία. Αζήλα, 8-11 Οθησβξίνπ 2009, Δθδόζεηο Δ. Κ. Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. 2

Διαβάστε περισσότερα

1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα

1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα 1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα 1.1 Αηομικά ζηοιτεία ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Αλδξνλίθε Σζνπριαξάθε ηνπ Λεσλίδα ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 5 Ηνπιίνπ 1966 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ ΤΠΖΚΟΟΣΖΣΑ ΟΗΚΟΓ. ΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΣΡΔΥΟΤΔ

Διαβάστε περισσότερα

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΓΡΖΓΟΡΖ ΚΑΡΑΦΤΛΛΖ Καζεγεηήο Φηινζνθίαο ηει: 26510-95692 θαμ: 26510-95838, 26510-95813 email: gkarafyl@cc.uoi.gr - Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΣΗΛΔΦΩΝΟ: 210-4142362 (γξαθείν), 210-4142360 ΒΑΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ. 1978: Απνιπηήξην Λπθείνπ (Β' Λχθεην Αξξέλσλ Λακίαο).

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΣΗΛΔΦΩΝΟ: 210-4142362 (γξαθείν), 210-4142360 ΒΑΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ. 1978: Απνιπηήξην Λπθείνπ (Β' Λχθεην Αξξέλσλ Λακίαο). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ηδεξάο Γεκήηξηνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Γντξάλεο 42, 113 63 Αζήλα ΣΗΛΔΦΩΝΟ: 210-4142362 (γξαθείν), 210-4142360 email URL ΗΜ. ΓΔΝΝΗΔΩ: ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ: ΟΙΚΟΓ. ΚΑΣΑΣΑΗ: ΒΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΖ. Έρνληαο ππόςε, 1. Tηο δηαηάμεηο:

AΠΟΦΑΖ. Έρνληαο ππόςε, 1. Tηο δηαηάμεηο: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Γηεύζπλζε Γηεζλνύο Δπηζηεκνληθήο θαη Σερλνινγηθήο πλεξγαζίαο Πιεξ.: Κ. Γαιαλνύ, Υ. Ηιηάθε Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Καισζνξίζαηε ζηελ έθδνζε Μαξηίνπ 2008 (Σεύρνο 1) ηνπ Newsletter ηνπ Οκίινπ ECDL Διιάο

Καισζνξίζαηε ζηελ έθδνζε Μαξηίνπ 2008 (Σεύρνο 1) ηνπ Newsletter ηνπ Οκίινπ ECDL Διιάο Καισζνξίζαηε ζηελ έθδνζε Μαξηίνπ 2008 (Σεύρνο 1) ηνπ Newsletter ηνπ Οκίινπ ECDL Διιάο Welcome to the March 2008 edition (Issue 1) of the ECDL Hellas Group of Companies Newsletter. Σε αυτό το τεύχος...

Διαβάστε περισσότερα

Με ηελ ππνζηήξημε ηνπ Vodafone Group Foundation.

Με ηελ ππνζηήξημε ηνπ Vodafone Group Foundation. Με ηελ ππνζηήξημε ηνπ Vodafone Group Foundation. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Μέρος 1 ο : ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ..ζει. 4 ΟΗ ΖΜΔΡΗΓΔ Δ ΟΛΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ..ζει. 8 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΩΝ ΒΗΩΜΑΣΗΚΩΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ...ζει.

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο

Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο Γεσπνληθό Παλ. Αζελώλ Δξγαζηήξην Γεσξγίαο Ηεξά Οδόο 75 Βνηαληθόο Αζήλα 11855 Σει- fax: 210529-4494 Κηλ.:6972 836692 Email: bilalis@aua.gr Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΙ. ΠΑΡΟΤ ΙΑ Ζ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΖ ΤΠΟΦΖΦΙΑ

Ι. ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΙ. ΠΑΡΟΤ ΙΑ Ζ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΖ ΤΠΟΦΖΦΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σεο ηξηκεινχο Δηζεγεηηθήο Δπηηξνπήο πνπ νξίζηεθε θαηά ηε πλεδξίαζε ηνπ νηθείνπ εθιεθηνξηθνχ ζψκαηνο ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαζηήξην Αλαηνκίαο Ιαηξηθή Σρνιή Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο

Δξγαζηήξην Αλαηνκίαο Ιαηξηθή Σρνιή Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή Θέζπηο Σηαύξνπ Γεκεηξίνπ Καζεγεηήο Αλαηνκία Δξγαζηήξην Αλαηνκίαο Ιαηξηθή Σρνιή Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

99333Γιαρ Μησανικόρ Δ.Μ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ. ΕΦΗ ΔΗΜΟΠΟΤΛΟΤ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

99333Γιαρ Μησανικόρ Δ.Μ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ. ΕΦΗ ΔΗΜΟΠΟΤΛΟΤ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. 99333Γιαρ Μησανικόρ Δ.Μ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΕΦΗ ΔΗΜΟΠΟΤΛΟΤ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΑ, ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ -ΠΟΤΓΔ 1.1 Αηνκηθά ηνηρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Risks related to gas manifestations in the Hellenic territory

Risks related to gas manifestations in the Hellenic territory SafeChania 2015: The knowledge triangle in the Civil Protection ServiceS Center of Mediterranean Architecture, Chania, Crete, Greece, 10-14 June 2015 Risks related to gas manifestations in the Hellenic

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ Ιαλνπάξηνο 2014 ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖ ΒΗΟΠΟΗΚΗΛΟΣΖΣΑ Πξόινγνο Η Ελλάδα διαθζτει ζνα από τα υψηλότερα επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2012 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα